You are on page 1of 10

PHẦN 15: BÁO CHÁY TƯ ĐỘNG PART 15: FIRE DETECTION AND ALARMS

1. TỔNG QUAN GENERAL 1.1. Mô tả Functional descri tion Phạm vi công việc hệ thống phát hiện và báo động cháy gồm một hệ thống báo cháy trọn gói, bao gồm: tủ báo cháy, các đầ !" #hói, đầ !" nhiệt, các ch ông báo động, hộp báo cháy tay và !$y !%n nối #&t 'i(n đ)i* The fire detection and alarms scope of work covers the a complete fire alarm system, including fire alarm control panel, smoke detectors, heat detectors, alarm bells, manual call points and associated interconnecting wiring. 1.2. Tiêu !u"# $t%#&%'& +,ng - át General +i( ch .n /iệt 0am +1/0 2345 6 7889: :ệ thống báo cháy 6 ;( cầ #< th =t* +i( ch .n 7>77 ? 9@@2: P111 cho nhà A và công trBnh The here under Codes and Standards are applicable in respect of all materials and workmanship. +1/0 7>77 69@@2 +1/0 2345 67889 0hCng y( cầ của cD - an th.m - yEn ph"ng cháy chCa cháy đFa phGDng* Local Fire uthority !e"uirements Hiá trIng thầ đJ bao gồm các y( cầ b, K ng của cD - an th.m - yEn ph"ng cháy chCa cháy đFa phGDng* llow for all additional re"uirements from Local Fire uthority. 1.(. T!i)t *) Desi!n  Ph$n chia vLng

Project La Casa – Part 1: Electrical system specification

Page: 1 / 10

n Ka đGMc KN !Ong đP ph$n chia vLng* The following criteria have been used for $oning. This may be achieved either using addressable or conventional fire alarm systems. from the common fire alarm panel.#oning 0hCng ti( ch . )etectors with built in alarms are to be located in each sole&occupancy 'apartment(. QRi tầng 'iEn #E %ach contiguous floor QRi vSn ph"ng cho th ( %ach sole&occupancy 'apartment(  /F trT Location Uầ !" #hói đGMc 'Vp đWt cho tXt cY các #h vZc ch ng. The supplier is to nominate his recommendations. Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 2 / 10 . unless otherwise heat detectors are called for.  /F trT Location :ệ thống báo cháy có #hY nSng báo đFa ch^ có phát hiện ra cháy. t[ tr ng t$m báo cháy đFa ch^ 'Vp đWt tại ph"ng bYo vệ đWt tại tầng 9* The fire alarm system should be able to discriminate which apartment or general common area a fire has been detected within.  \iP đầ !" )etector Type \h y&n cáo KN !Ong đầ !" nhiệt #iP đDn và đầ !" #hói #iP đDn* 0hà c ng cXp K] gi)i thiệ nhCng #iP n(n KN !Ong* *t is preferred that a single type of smoke detector and a single type of heat detector is used. tr[ #hi đầ !" nhiệt đGMc y( cầ * Uầ !" nhiệt gia tSng đGMc 'Vp đWt A #h vZc tầng hầm* Smoke detectors are to be located throughout all public areas.

2. T'2#! &u34t Su%&issions  T5i 6i4u 78 9ả# :!"/ Product data +rBnh ! yệt m% các phO #iện và thi&t bF Ka đP đGMc ph( ! yệt trG)c #hi 'Vp đWt: Submit the following sample fitting and accessories to obtain approval before installation ? ? ? ? ? ? +ủ điE #hiPn Control .riginal catalogue of Fire larm UiPm báo cháy tay +reak Glass /nit 1h ông báo cháy larm +ells  Bả# 7.2. t!i ô#< $!=: &'%>i#<9 +rBnh ! yệt bYn v] thi công thP hiện Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 3 / 10 .Ư-NG "#ALIT$ Gi. 2.2.anel Uầ !" #hói và đầ !" nhiệt Smoke./ 01#! Ins ection 1 ng cXp các thông báo trG)c hạn đủ đP có thP #iPm tra #hi hoàn tXt việc #_o !$y và 'Vp đWt* `Z #iPm tra phYi đGMc chang nh=n bAi 0hà tG vXn.1.b Yn 'c !Z án và Uội Ph"ng cháy 1hCa cháy đFa phGDng Give sufficient notice so that the inspections can be carried out at the completion of wiring and installing. The inspection must be certified %ngineer and the Local Fire +rigade. -eat )etectors 1áp chống cháy và ống điện Fire rated cable and conduits dYn gốc cata'og e của +ủ báo cháy . CH+T .

yEn ph( ! yệt* H Iu%# !u3ê# #<5#! :!ê Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 4 / 10 . 0h=n !ạng mạch Circuit identification. HB THCNG PHÁT HDBN EF BÁO CHÁY DETECTION AND ALARM S$STEMS $ả# :!"/ 0AG Aut'orised roducts +. (.  M?u 7@t tA Sa& les +rBnh ! yệt m% v=t tG theo Submit samples of the following0 ? ? ? Uầ !" #hói và đầ !" nhiệt Smoke.an nhà nG)c th.Submit shop drawings showing the following0 ? ? ? ? ? dố trT các đầ !" Fire detector layout. /F trT Location.1.ng . 1hi ti&t nhJn Labelling details. -eat )etectors 1áp chống cháy và ống điện Fire rated cable and conduit UiPm báo cháy tay +reak glass (. \Tch thG)c và chi ti&t của thi&t bF ch^ thF và điE #hiPn )imensions and details of control and indicating e"uipment.m .át General `N !Ong thi&t bF đGMc cD .

recycle the batteries. as well as meeting the reference standards re"uirements.rovide e"uipment approved by the local fire authorities. CJ: #<uK# Po(er su l)  Yêu Lu 78 #<uK# 0i4# Po(er re*uire&ent ? +ủ điE #hiPn phYi đGMc c ng cXp điện 778/f1.rovide a 15 hour power. 28 :g thông .  B2#! O Iui *P# Sealed %atteries `ạc 'ại bBnh điện.i !Z ph"ng !eserve battery power supply 1 ng cXp điện ng ồn K ốt 7h gii . ensuring that at least 6227 of nominal capacity is available at practical completion.a mạch ri(ng biệt t[ tủ điện The control panel shall be supplied 1123 C. đYm bYo rjng Tt nhXt 988m công K Xt bBnh thGing đGMc Kạc đầy #hi hoàn tXt thZc t& .. ? ? Uiện Vc.2. (.  Bả= 74 !M#< 9Nt 6%# t'u38# Sur!e rotection UYm bYo rjng hoạt động bBnh thGing đGMc ! y trB và #hông kYy ra hG hlng cho thi&t bF điE #hiPn và ch^ thF !o điện áp K_t 'an tr yEn trong điện ng ồn %nsure that normal operation is maintained and that damage is not caused to control and indicating e"uipment by voltage surges in the power source. 42 -$ power via a dedicated circuit from the switchboard. Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 5 / 10 .

ng . the wiring shall be in a loop offering a redundant path. :etallic conduit where e. hệ thống !$y !%n phYi tạo thành mạch #Tn 7 đGing !%n* :ệ thống !$y !%n cho ch ông báo động: hệ thống !$y !%n cho hoạt động của ch ông nối t[ tủ báo cháy đ&n ch ông phYi 'à cáp chống cháy q7 giir và đGMc bYo vệ cD học* ddressable systems0 where addressable systems are employed. :ệ thống !$y !%n: ống điện phi #im 'oại đIc trong Kàn b(tông 'à phGDng pháp đGMc #h y&n cáo* png #im 'oại đGMc KN !Ong A nhCng nDi có thP bF phá hlng cD học và trong ph"ng máy* 8iring system0 9on&metallic conduit cast into concrete slabs and concrete is the preferred method.4 mm1 minimum T.O: 0Qt !4 t!M#< &R3 Installation (irin! \_o !$y và đX nối 8iring and connections +i&t !iện !$y !%n: tối thiP 9*2mm7 +Pn A cXp 728/. v)i ')p cách điện đl và trVng* o)p bọc ngoài: đl Conductor si$e0 6. with red and white insulation.(. General0 To S 6<=2. :ệ thống báo đFa ch^: A nDi KN !Ong hệ thống báo đFa ch^.n f` 9>38*9?9@@2 General0 To S 6<=2.át: theo f` 9>38*9?9@@2 . . T!i)t T1 0i8u *!iU# 75 !V t!1 Control and indicatin! e*ui &ent  +i( ch .rovide metal cubicle&type enclosures.6&6>>4 Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 6 / 10 .ng .(.* 142 3 rated. +ell wiring systems0 8iring systems for bell operation between the control panel and the alarm bells shall in fire&rated '1 hours( and mechanically protected wiring.át: theo ti( ch .S. Sheathing0 !ed.n Standards ? ? ? +.6&6>>4 +ủ báo cháy Fire larm Control panels `N !Ong #iP hộp #im 'oại hBnh #hối* +. (.posed to mechanical damage and in plant rooms.

ạt #hi có cháy đGMc 'Vp đWt gần tủ báo cháy* \hi có cháy.n a fire alarm the staircase pressuri$ation fan shall normally start.ạt điE áp cầ thang K] #hAi động chạy* fire fan control panel shall be installed ad?acent to the fire indication panel.= 01% !V A&&'W99%T6W 939tW/9 1ác #h vZc KN !Ong hệ thống báo đFa ch^. shall be capable of utilising conventional detector $ones and addressable detector $ones. tủ báo cháy phYi thP hiện đGMc mJ Kố đầ !". vT !O nhG các đầ !" trong #h vZc #Tn. the F*. floor.3 Fire +an control anel ? Qộ tủ điE #hiPn .6&6>>4  C.ower supply units0 To +S S 6<=2.rovide isolating facilities on fire alarm control panels to enable tests to be carried out without the transmission of alarm signals to the fire brigade. for e. the F C. . must display detector number.  H4 t!M#< T. bYng ch^ thF cháy phYi có thP đáp ang đGMc các vLng KN !Ong đầ !" thông thGing và các vLng KN !Ong đầ !" đFa ch^* 8here addressable systems are employed. ! 63 Isolation oVp đWt thi&t bF cách 'y cho tủ báo cháy đP có thP thZc hiện các thN nghiệm mà #hông cần có KZ tr yEn tTn hiệ báo cháy đ&n đội chCa cháy . building number.ạt #hi có cháy cho ph_p . \hi có cháy đGMc phát hiện bAi đầ !".ample for the concealed space detectors. tầng. .ạt điE áp gió cầ thang đGMc điE #hiPn G ti(n bAi đội ph"ng cháy chCa cháy* Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: / 10 . ? +ủ điE #hiPn .? +hi&t bF cXp điện ng ồn: f` 9>38*9?9@@2 . toà nhà và mJ Kố vSn ph"ng th ( hoWc hành 'ang* *n the event of fire alarm dectected by detector. apartment number or corridor.  TX 0i8u *!iU# IuYt *!i Z !.

O: 0Qt Installation +. đP tạo thành một hệ thống phát hiện và báo cháy tr ng t$m* .6&6>>4 Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: ! / 10 .ng .ạt 'i(n .5. and !eadily withdrawn from service.The fire fan control panel shall allow the staircase pressuri$ation fans to be manually overridden by the fire brigade. 0Lu &[ O eration o+ detectors oVp đWt đầ !" #hói vàs hoWc đầ !" nhiệt nhG thP hiện tr(n bYn v] A nhGng #h vZc ch ng.  .]. và Kun Kàng cVt #hli hệ thống General0 *nstall detectors so they can be easily inspected and tested in situ. N^t #!J# T_#< t%3 Manual call oints +heo f` 9>38*9?9@@2 Standard0 S 6<=2. :ệ thống báo cháy tr ng t$m này K] tác động !o hoWc #hói hoWc 'Na đGMc phát hiện bAi một trong các đầ !" hoWc !o tác động của một trong các điPm báo cháy tay* This central fire alarm system will actuate either by smoke or fire detected by one of the sensors or by activation of one of the manual call points.ạt điE áp áp gió K] 'àm tVt các các . ĐLu &[ Detectors  H=Yt 0\#< X% .rovide smoke and@or heat detectors as shown on the drawing for common areas. to form a common central fire detection and alarm system. (. (. ? 0hCng đầ !" #hói nối !$y trong ' ồng gió th.i của .át: oVp đWt đầ !" Kao cho có thP !t !àng #iPm tra và thN nghiệm tại chR.an #hi #hói đGMc phát hiện và k Xt tTn hiệ báo động nhBn thXy bjng mVt tr(n tủ báo cháy* -ardwired smoke detectors in the air flow path of the staircase pressuri$ation fans shall stop the respective fan when smoke is detected and raise a visual alarm on the fire fan control panel.

rovide appropriate interface relays. K ng #hác: t[ ng ồn điện chTnh* oVp đWt rD'e #&t nối tGDng thTch. ? ? ? 1 ng cXp bYn ghi ch_p #&t . ? Uối v)i nhCng ch ông b. HOFN T+T COMPLETION T!a #<!i4/ !=5# tJt Co& letion tests ? 1 ng cXp bYn v] hoàn công và các hG)ng !%n v=n hành .Y thN nghiệm độ cách điện và độ 'i(n tOc của mọi !$y !%n* . 1 ng cXp #&t .rovide a record of insulation and continuity testing for all wiring.= 0\#< Alar& %ells  Tiêu !u"# Standards ? ? 1h ông báo cháy: theo f` 9>38*9?9@@2 Fire alarm bells0 S 6<=2.i của tủ báo cháy* To the main bell and up to 1 others0 From the fire alarm control panel battery power supply. S.`. operated by the fire alarm control panel. Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: " / 10 .rovide record drawings and operating instructions. \iPm tra KZ 'Vp đWt v)i Hiám đốc !Z án s 0hà tG vXn và Uội ph"ng cháy chCa cháy đFa phGDng* *nspect the installation with the %ngineer and Local Fire +rigade. S. . đGMc điE #hiPn bAi tủ báo cháy* To additional bells0 From the mains supply.rovide earthing continuity tests. C!uô#< T.6&6>>4 Phần phát $m báo cháy: theo f` 9>38*9?9@@2 Fire alarm sounders0 S 6<=2.Y thN nghiệm nối đXt* .(.6&6>>4  Cu#< J: 0i4# #<uK# Po(er su ? l) Uối v)i ch ông chTnh và đối v)i 7 ch ông #hác: t[ ng ồn điện ac.1.

nhiệt v)i hệ thống báo động bF tVt qngoại tr[ h đầ !" #hói đGMc thN nghiệm v)i hệ thống báo động đGMc mAr* `N !Ong thi&t bF tạo #hói ng y(n bộ ch& tạo Kun chaa trong chai áp K Xt cho đầ !" #hói và máy KXy tóc cho đầ !" nhiệt* Carry out a commissioning test on all smoke detectors.2. Test each and every sole&occupancy fire alarm. +hZc hiện một thN nghiệm chạy thN và nghiệm th cho tXt cY các đầ !" #hói.n bF hồ KD #iPm tra* Take photographs and prepare a record of inspection. /se a proprietary smoke system as available in a pressurised can for smoke detectors and a hair dryer for heat detectors. with the alarm silenced for all but 5 smoke detectors.n Standard ? dYo trB và báo cáo: theo d` 254@ phần 9 :aintenance and records0 To +S 4AB> . +hN nghiệm mRi và mọi đDn vF báo cháy của t[ng #h vZc vSn ph"ng cho th ( và các #h vZc #hác* !un addressable and air sampling systems for 65 days with a logging printer to verify stability of detectors and devices.? ? 1hOp hBnh và ch . S.art 6 Project La Casa – Part 1: Electrical system specification Page: 10 / 10 . Bả= t'2 Maintenance ? +i( ch . ? ? dố trT cho Uội ph"ng cháy chCa cháy đFa phGDng thZc hiện #iPm tra* rrange for an inspection by the local fire authority.