You are on page 1of 3

FLOREA IOANA(SOFRONIE) UNIVERSITATATEA DIN BUCUREȘTI DEPARTAMENTUL CREDIS AN I, GRUPA 102, PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- ID T.I.C.

PROFESOR :ANIȘOARA DUMITRACHE

TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICARE ÎN ȘCOALĂ /GRĂDINIȚĂ

Utiizarea TIC în procesul educaţional este un imperativ al timpului, în contextul dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor informaţionale. A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire. Introducerea calculatorului în activitatea de învăţare poate duce la creşterea calităţii învăţării şi la reducerea timpului de învăţare. Auto-instruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în ce mai mare, profesorii devin ghizi, consilieri, chiar componenţi ai unor echipe create cu scopul investigării unei situaţii. Învăţarea asistată de calculator impune o regândire şi o restructurare a procesului educativ, o intensificare a cercetărilor privind psihologia cognitivă;profesorul trebuie să înveţe să gândească altfel, să-şi formuleze altfel problemele,să-şi revizuiască conceptele, să-şi coreleze obiectivele şi să-şi orienteze arsenalul metodic în direcţia eliminării activităţilor intelectuale de rutină.Informatizarea învăţământului evidenţiază resursele pedagogi ce angajate la nivel de politică a educaţiei prin:  valorificarea noilor tehnologii în direcţia procesării, esenţializării şi amplificăriia ctivităţii intelectuale la parametrii de eficienţă individuală şi socială;  dezvoltarea unui sistem de autoinstruire eficientă, (auto)perfectabil în diferitecondiţii şi situaţii de timp şi spaţiu;  promovarea unei educaţii / instruiri individualizate în contextul (auto)evaluăriiformative / continue a rezultatelor acţiunii didactice / educative care reflectă calitatea corelaţiei funcţional-structurale dintre subiectul şi obiectul educaţiei;

 se reactualizează cunoştinţele predate  absenţa competiţiei între elevi. Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îi îmbunatațească calitativ procesul instructiv-educativ.morală . calculator pentru captarea atenţiei.  nivelul slab al utilizării tehnologiilor informaţionale îl pun pe profesor în situaţii de problemă.  lucrul se realizează în ritm propriu. ceea ce face evaluarea mai eficientă „lipseşte copierea”.  reduce capacitatea de exprimare verbală prin pierderea obişnuinţei discuţiilor. a ntrenarea tuturor dimensiunilor educaţiei (intelectuală . Ca oricare altă metodă de instruire are atât avantaje cât și dezavantaje: AVANTAJE DEZAVANTAJE  la fiecare temă elevul este informat despre ceea ce învaţă fapt care duce la sporirea motivaţiei şi la favoriza învăţării.  necesitatea unei administrări profesionale a resurselor utilizate.tehnologică - estetică-fizică) în contextul unor acţiuni de instruire formală -nonformalăinformală. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmarească achizitionarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într - .  la evaluarea prin teste itemii sunt distribuiţi de către calculator în ordine discretă. integrate / integrabile în sensul educaţiei permanente. nu să îl îngreuneze.  sunt folosite posibilităţile oferite de  dacă soft-urile nu sunt suficient de interactive atunci accentul cade pe memorie. anterior pentru a asigura continuitatea logică a învăţării. a argumentării şi contraargumentării.

totuşi utilizarea tehnologiilor moderne.o permanentă evoluție. să le întâmpine cu entuziasm. ci rodul interactiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. dezvoltarea competentelor de comunicare si studiu . a softurilor educaţionale reprezintă o necesitate a procesului educativ la particularităţile individuale ale fiecărui elev. 2.aceste soft-uri apar uneori independente. nu cu frică și rezistență. Astfel utilizarea internetului în procesul de învățamânt poate fi foarte benefică prin: a)Soft-uri de simulare .acest tip de soft permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real.scopul testării. prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli . . Acesta trebuie să fie preg ă tit pentru schimbări. . soft-uri care sub forma unui joc – urmăresc atingerea unui scop. b)Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor . reprezentând poate gama cea mai variată.Astfel. actul învațării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii profesorului. care trebuie confirmate. prin intermediul unui model cu comportament analog.îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional. c)Jocuri educative . întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori momentul testării. cresterea eficientei activitatilor de invatare.Această schimbare în sistemul de învațământ vizează urmatoarele obiective : 1. când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă..Deci. tipologia interacţiunii (feed-back imediat sau nu) . introducerea in scoală a Internetului si a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante in procesul de invatamant. mai ales în cazul primilor ani de educaţie în şcoli. alteori făcând parte integrantă dintr-un mediu de instruirecomplex.