You are on page 1of 32

CHƯƠNG 01: NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

CHAPTER 01: GENERAL REQUIRMENTS
Tổng quát................................................................................................................................4
GeneraI...................................................................................................................................4
Một số định nghĩa được áp dụng:.......................................................................................5
Where the foIIowing terms are used, the definitions given beIow shaII appIy :............5
Pham vi cúa công viêc...........................................................................................................6
Scope of work........................................................................................................................6
Sµ phối hợp và Iiên hê giüa các hê thống..........................................................................7
Co-ordination and Iiaison between trades.........................................................................7
Công tác điêu chinh...............................................................................................................8
Setting out..............................................................................................................................8
Ðiêu kiên thòi tiêt...................................................................................................................9
CIimatic conditions...............................................................................................................9
Sµ chống nåm móc và ån mòn...........................................................................................10
TropicaIisation, fungus and rust proofing.......................................................................10
Vât Iiêu và tay nghê..............................................................................................................10
MateriaIs and workmanship ...............................................................................................10
Công tác hàn và cåt.............................................................................................................11
WeIding and cutting ............................................................................................................11
Thép tráng këm và théo không gi......................................................................................11
GaIvanising and stainIess steeI ........................................................................................11
Công tác báo vê...................................................................................................................12
Protection..............................................................................................................................12
Tiêu chuân hóa.....................................................................................................................12
Equipment ............................................................................................................................12
Thiêt bị..................................................................................................................................13
Equipment ............................................................................................................................13
Ðon vị đo Iưòng hê mét......................................................................................................13
Metric units ..........................................................................................................................13
Các điêu khoán Iiên quan đên xây dµng...........................................................................13
BuiIding provisions ............................................................................................................13
Bán vë thi công.....................................................................................................................14
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1 / 32


Shop drawings.....................................................................................................................14
Bán vë xây dµng..................................................................................................................15
BuiIder's work drawings......................................................................................................15
Bán vë hoàn công trình co quan kiêm tra và phê duyêt..................................................16
As-buiIt drawings for authorities' examination & certification.......................................16
Bán vë hoàn công................................................................................................................17
"As-buiIt" drawing ..............................................................................................................17
Ðiêu kiên "như mói"............................................................................................................18
"As-new" condition..............................................................................................................18
Vât mâu.................................................................................................................................18
SampIes.................................................................................................................................18
Tính toán tái trçng...............................................................................................................18
Loading caIcuIation.............................................................................................................18
Sµ đê trình............................................................................................................................19
Submissions ........................................................................................................................19
Báo hành...............................................................................................................................20
Guarantee .............................................................................................................................20
Hưóng dân vân hành và báo trì..........................................................................................21
Peration and maintenance manuaIs...................................................................................21
Chúc nång và kích thưóc cúa các hê thống và thiêt bị..................................................23
Duties and sizes of pIant and equipment .......................................................................23
23
Thòi han báo trì....................................................................................................................24
Maintenance period.............................................................................................................24
Các nghĩa vụ theo Iuât và các nguyên tåc khác...............................................................26
Rejection of unsuitabIe materiaIs .....................................................................................26
Loai bó nhüng vât tư không thích hợp.............................................................................27
Rejection of unsuitabIe materiaIs .....................................................................................27
Chưong trình cúa nhà thâu.................................................................................................28
Contractor's programme.....................................................................................................28
Vân đê tiêng ôn....................................................................................................................28
SiIence of operation ...........................................................................................................28
Kiêm tra điêu kiên Iàm viêc cúa công trưòng...................................................................29
Inspection of conditions ...................................................................................................29
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2 / 32


Vân đê nhiêu sóng vô tuyên...............................................................................................29
Radio interference ...............................................................................................................29
Kiêm tra và chay thú............................................................................................................30
Testing and commissioning .............................................................................................30
Báo trì và vân hành trưóc khi hoàn tât thµc tê................................................................31
Maintaining and operation prior to practicaI compIetion ..............................................31
Nhân công chuyên ngành nưóc.........................................................................................32
Licensed pIumber................................................................................................................32
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 3 / 32


Tổng quát
General
Phần đặc điểm kỹ thuật này mô tả về các tiêu chuẩn, hiệu suất, vật tư, chế t!, cun" cấ#, $%# đặt,
kiểm t&' và n"hiệm thu, vận hành và (ả! t&) c*' tất cả hệ th+n" đư,c đề cậ# đến t&!n" h- s. này và
thể hiện t&ên các (ản v/ đ0nh k1m2
This Specification describes the standards, performance, materials, manufacture, supply,
installation, testing, commissioning, operation and maintenance of all systems described in this
document and shown on the Drawings.
3ác đặc điểm kỹ thuật và (ản v/ 4iển tả m5t cách c. (ản các m6c đ0ch thiết kế và đặc điểm về hiệu
7uả để #h8 h,# v9i s: $:' ch;n c*' nhà thầu về các $!i vật tư và thiết (< 4ư9i s: #hê 4uyệt c*'
=uản $> 4: án2 ?iệc vận hành hệ th+n" 'nt!àn và hiệu 7uả s/ 4! nhà thầu ch<u t&ách nhiệm
h!ànt!àn2
The Contract specification and drawings fundamentally show a design intent and a performance
specification to be met by the Contractor using makes and types of equipment and materials
selected by him and approved by the Proect !anager. The performance and safe operation of the
system shall be the full responsibility of the Contractor.
@hà thầu #hải cun" cấ# tất cả nhAn côn", côn" tác 7uản $>, vật tư, 46n" c6, thiết (<, kh! (Bi, các
"iấy #hC#, các "iấy chDn" nhận, (ản v/, các côn" việc tm thEi, côn" tác "iám sát, kiểm t&' và tất cả
các $!i #h6 kiện thiết (< hF t&, và #hát sinh khi cần thiết để h!àn tất h!àn t!àn các côn" việc c*'
h,# đ-n" t&!n" s: 'n t!àn và chuyên n"hiệ# để $àm hài $Gn" =uản $> 4: án2
The Contractor shall furnish all labour, superintendent, materials, tools, equipment, storage,
permits, certificates, drawings, temporary work, inspection, testing and all accessories, au"iliaries
and incidentals necessary to complete the Contract #orks in a proper, safe thorough and skilful
manner to the satisfaction of the Proect !anager.
Hất cả chi tiết và n5i 4un" yêu cầu t&!n" #hần này đư,c c!i như #hần (F sun" ch! nhIn" yêu cầu
t&!n" các #hần $iên 7u'n c*' các điều khJ'n s. (5 c*' h,# đ-n" ch0nh và $Ei mK đầu c*' h,# đ-n"2
H&!n" t&ưEn" h,# cL (ất kM s: mAu thuẩn nà! "iI' nhIn" yêu cầu c*' #hần đặc điểm này và nhIn"
điều khJ'n s. (5 c*' h,# đ-n" ch0nh, th) s/ ưu tiên thN! nhIn" yêu cầu t&!n" nhIn" điều khJ'n s.
(5 c*' h,# đ-n" ch0nh và $Ei mK đầu c*' h,# đ-n"2
$ll details and requirements specified in this Section are to be read as being additional to the
requirements of the relevant sections of the !ain Contract Preliminaries and the Contract
Preambles. %n the case of any conflict&contradiction between the requirements of this
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: / 32


Specification and the !ain Contract Preliminaries, the requirements of the !ain Contract
Preliminaries and Contract Preambles shall take precedence.
H&!n" t&ưEn" h,# cL s: mAu thuẩn "iI' nhIn" yêu cầu c*' #hần đặc điểm này và các (ản v/, nhà
thầu s/ tuAn thN! s: #hán 7uyết c*' =uản $> 4: án mà khôn" đư,c điều chOnh "iá t&< h,# đ-n"2
%n the case of any conflict&contradiction between the requirements of this Specification and the
Drawings, the Contractor shall be obliged to comply with the decision of the Proect !anager
with '( financial adustment to the Contract value.
Một số định nghĩ đ!"# á$ %&ng:
Where the followin ter!" are #"e$% the $efinition" i&en 'elow "hall a((l) :
@hà thầu
@hà thầu PAy 4:n" h'y nhà thầu th'm "i' đấu thầu h,# đ-n" này đư,c chO đ<nh t8y thu5c và! việc
chấ# nhận việc đấu thầu c*' h;2
Contractor
shall mean the )uilding Contractor or the Contractor whose tender for this Contract is awarded
following acceptance of their Tender.
Q,# đ-n"
Rà nhIn" h- s. h)nh thành nên h,# đ-n" ch0nh đư,c đư' &' c8n" v9i nhIn" h- s. k1m thN! như
nhIn" điêu kiện c*' h,# đ-n", các tiêu chuẩn và điều kiện (F sun", các (ản v/ và 4'nh m6c các
$!i2
Contract
shall mean the documents forming the !ain Contract tender together with the documents referred
to therein including the Conditions of Contract, Standard and Supplementary Conditions,
Drawings and Schedule of *ates.
Sản v/ h,# đ-n"
@hIn" (ản v/ đư,c đề cậ# đến t&!n" 4'nh m6c (ản v/2
Contract Drawings
shall mean the Drawings referred to in the Schedule of Drawings.
3ôn" việc
Hất cả các hệ th+n", thiết (<, vật tư và nhAn côn" đư,c cun" cấ# và $àm việc đư,c th:c hiện (Ki nhà
thầu như đB đư,c yêu cầu, hư9n" 4Tn, chO 4Tn vàUh'y 4iVn tả t&!n" h- s. h,# đ-n", ('! "-m tất cả
nhIn" yêu cầu thiếtth:c ch! côn" việc v9i s: t&'n" t&ải c*' nhà thầu2
#orks
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: ! / 32


$ll plant, equipment, material and labour to be provided and work to be done by the Contractor
as required and shown, indicated and&or described in the Contract Documents including all
utilities required for the work at the Contractor+s e"pense.
Wi 4iện #há# $uật
@hAn viên c*' ch0nh #h* h!ặc đư,c *y 7uyền, $à n"ưEi cL thể 7uyết đ<nh về côn" việc $iên 7u'n đến
ch0nh 7uyền h!ặc nhIn" c. 7u'n $iên 7u'n đến ch0nh 7uyền, côn" tác thưEn" Puyên h!ặc khôn"
thưEn" Puyên2
$uthorities
,overnment or statutory bodies who have any urisdiction with regard to the #orks or to whose
system the same are or will be connected either temporarily or permanently.
3ôn" t&ưEn"
Xhu v:c mà t&!n" đL tất cả côn" việc đư,c th:c hiện và (ất kM khu v:c khác nà! đư,c cun" cấ#
h!ặc chO đ<nh (Ei ch* đầu tư v9i m6c đ0ch th:c hiện h,# đ-n"2
Site
The area within which the #orks are to be e"ecuted and any other area provided or designated by
the -mployer for the purpose of e"ecuting this Contract.
'h() *+ #, #-ng *+.#
S*o(e of wor+
3ôn" việc h,# đ-n" ('! "-m cun" cấ#, vận chuyển đến côn" t&ưEn", $%# đặt, kiểm t&', chy thY và
(ả! t&) ch! côn" tác $%# đặt h!àn chOnh các hệ th+n" vệ sinh, nư9c cấ# và "'s, ('! "-m tất cả côn"
việc và vật tư cần thiết để h!àn tất côn" tác $%# đặt h!àn chOnh này2 Phm vi côn" việc ('! "-m ,
nhưn" khôn" "i9i hn (9i các m6c s'u Z
The Contract #orks comprises the supply, delivery to site, installation testing, commissioning and
maintenance of the complete Sanitary, Plumbing and ,as %nstallation including all work and
material necessary to accomplish this complete installation. The scope of work comprises, but is
not limited to the following maor items./
- Qệ th+n" nư9c thải và chất Pả2
- Soil and #aste Drainage System
- Qệ th+n" cun" cấ# nư9c $nh2
- Cold #ater Supply System
- Qệ th+n" cun" cấ# nư9c nLn"2
- 0ot #ater Supply System
- Qệ th+n" cun" cấ# "'s2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: " / 32


- ,as Supply System
- Qệ th+n" điều khiển, các thiết (< 'nt!àn, hệ th+n" "iám sát2
- Controls, Safety Devices 1 !onitoring Systems
- Hất cả côn" tác $%# đặt $iên 7u'n đến điện2
- $ll related -lectrical %nstallation
- 3ôn" tác cun" cấ# và $%# đặt hệ th+n" sD vệ sinh, thiết (< và #h6 kiện đi k1m ('! "-m cả các
(5 Pả2
- Taking delivery and %nstallation of sanitary wares, fittings and accessories including flush
valves.
- Hất cả các #h6 kiện cần thiết để vận hành hệ th+n" đư,c 'nt!àn và hiệu 7uả2
- $ll accessories required for the safe and efficient operation of the systems.
Hất cả s/ đư,c 4iVn tả đầy đ* h.n 4ư9i đAy c[n" như đư,c thể hiện t&ên các (ản v/ c*' h,# đ-n",
và c[n" ('! "-m $uôn nhIn" côn" việc #h6 v) nL cần thiết để th:c hiện côn" tác $%# đặt và vận
hành các hệ th+n" đ\n" cách thDc, ch! 48 các côn" việc này cL đư,c đề cậ# c6 thể h'y khôn"
t&!n" đặc điểm kỹ thuật và (ản v/ c*' h,# đ-n"2
$ll as hereinafter described more fully and as shown on the Contract Drawings, also including
such minor works as are necessary for the proper carrying out of the installation and operation of
the systems, whether or not such works are specifically called for in the Specification and Contract
Drawings.
/0 $hố+ h"$ *1 2+3n h. g+4 #á# h. thống
Co, or$ination an$ liai"on 'etween tra$e"
@hà thầu s/ #hải $iên $c v9i các nhà thầu #h6 và nhIn" n"ưEi s/ th:c hiện các côn" việc c*' các
n"ành khác ('! "-m tất cả nhIn" côn" tác n]m t&!n" #hm vi côn" việc c*' h,# đ-n" t&ư9c khi
(%t đầu côn" tác $%# đặt th:c tế, để (ả! đảm &]n" côn" việc c*' tất cả các n"ành s/ đư,c #h+i h,#
v9i nh'u chặt ch^2 Xhôn" m5t khJ'n chi #h0 nà! s/ đư,c t&ả ch! nhIn" #hát sinh 4! khôn" #h+i
h,# chặt ch/2
The Contractor shall liaise with other Sub/Contractors and tradesmen who will be carrying out
other trades on the site including all trades within the scope of the Contract works, prior to the
commencement of actual installations, so as to ensure that the works of all trades will be
co/ ordinated. 'o claims shall be entertained for e"penses arising from compliance with this
clause.
3ác 4<ch v6 về điện và c. ch! tG' nhà ('! "-m Z
The !echanical and -lectrical services for the )uilding consists of the following items./
- R%# đặt hệ th+n" thôn" "iL c. kh0 và hệ th+n" điều hG' khôn" kh02
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: # / 32


- !echanical 2entilation and $ir Conditioning %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" điện2
- -lectrical Services %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" chI' cháy2
- 3ire Services %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" nư9c, vệ sinh và "'s2
- Plumbing, anitary and ,as %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" th'n" máy, th'n" cu+n
- 4ifts and -scalators %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" t: đ5n" ch! tG' nhà
- )uilding $utomation System %nstallation
- R%# đặt hệ th+n" (ả! vệ2
- )uilding Security %nstallation
- Sất kM côn" việc khác nà! cL $iên 7u'n đến _`a
- $ny other ! 1 - related services
Hất cả vật tư và thiết (< đư,c $%# đặt thN! t&)nh t: h,# $> để (ả! đảm &]n" tất cả 4<ch v6 s/ đư,c
cun" cấ#2 Hi nhIn" n.i mà các côn" việc c*' nhiều đ.n v< khác nh'u s/ đư,c th:c hiện t&!n" c8n"
m5t đưEn" +n", +n" "Nn h'y t&!n" khôn" "i'n các #hGn" máy, nhà thầu #hải cL t&ách nhiệm chb'
các khJ'n" t&+n" cần thiết ch! các côn" việc tiế# thN! h'y t&!n" tư.n" $'i ch! các 4<ch v6 t&ên
t&!n" các đưEn" +n", #hGn" máy, t&ần t&N! h'y các khJ'n" khôn" khác22
$ll materials and equipment are to be installed in the correct sequence to ensure that all services
may be accommodated. #here works by other trades are to occupy the same pipe, duct or plant/
room space the Contractor shall take care to leave clear access for sequential or future provision
of these services within shafts, plant rooms, suspended ceilings and voids.
C-ng tá# đ+5u #h6nh
Settin o#t
?iệc s%# Pế# các thiết (< khác nh'u và kết h,# các (5 #hận đư,c t&)nh (ày t&!n" các (ản v/ h,#
đ-n" chO $à chun" chun"2 @hà thầu cL t&ách nhiệm điều chOnh các thôn" s+ c*' vật tư và thiết (<
đư,c cun" cấ# để đt t9i nhIn" thôn" s+ cu+i c8n" th0ch h,# v9i các chi tiết PAy 4:n" c*' tG' nhà2
@hà thầu #hải kết h,# chặt ch^ nhIn" yêu cầu c*' các (5 #hận và thiết (< khác nh'u để #h+i h,#
chặt ch^ v9i nhIn" chOnh sY' khác đư,c hư9n" 4Tn (Ki =uản $> 4: án2
The arrangement of the various equipment and associated services shown on the Contract
Drawings are indicative only. The Contractor shall set out the specific materials and equipment
to be provided, to fit in with the latest available information on the building construction details.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: $ / 32


The Contractor shall coordinate the requirements of other services and equipment and to
incorporate improvements and such other modifications as directed by the Proect !anager.
@hà thầu cL t&ách nhiệm điều chOnh các thiết (< và 4<ch v6 đ0nh k1m để #h8 h,# v9i nhIn" yêu cầu
c*' tiêu chuẩn kỹ thuật2
The Contractor shall be responsible for the setting out of the equipment and associated services to
meet the requirements of the Specification.
?iệc điều chOnh và thiết kế #hải đư,c th:c hiện (Ki nhIn" kỹ thuật t+t nhất và nhIn" đ.n v< chuyên
n"hiệ# để (ả! đảm ch! các thiết (< và hệ th+n" khác nh'u cL thể $àm việc tư.n" th0ch nh'u và t!
4ể 4àn" ch! các h;'t đ5n" vận hành và (ả! t&) s'u này2 Hất cả hệ th+n" điều khiển và vận hành #hải
t&!n" t&n" thái scn sàn" h;'t đ5n"d các thiết (< chO th< và cảnh (á! #hải n]m t&!n" tầm 7u'n sát n.i
nhiều n"ưEi thưEn" cL thể tiế# cận2
The setting out and design shall be in accordance with best engineering and trade practice and
that of the various equipment and systems shall be such as to allow for proper operation and ease
in servicing and maintenance of the installation. $ll controls and operating devices shall be
readily accessible5 and indicating and warning devices visible. #here unavoidable access
platforms shall be provided.
Hất cả hệ th+n" +n" 4Tn #hải đư,c c+ đ<nh tách (iệt nh'u &J &àn" và đ* P' để t! điều kiện 4ể 4àn"
ch! côn" tác sY' chI' (ả! t&) s'u này2 Xhôn" đư,c $%# đặt (ất kM +n" 4Tn nà! #h0' s'u +n" 4Tn
khác và #hải (ả! đảm các +n" 4Tn cL thể th'y thế đư,c v9it!àn (5 chiều 4ài c*' nL2 e nhIn" n.i
nà! việc $%# đặt khL đt đư,c yêu cầu đGi hJi th) vấn đề #hải đư,c tuAn th* thN! 7uyết đ<nh c*'
=uản $> 4: án2
$ll services run 6pipes, conduits, ducting, etc.7 shall be fi"ed clear of each other and shall be
arranged so far as is reasonably possible to afford easy access for maintenance and repair. 'o
service run shall be installed or fi"ed behind other services run and shall be readily replaceable
along its full length. #here difficulty is e"perienced in setting out to meet this requirement, the
problems shall be brought to the Proect !anager for his decision.
7+5u 8+.n th9+ t+:t
Cli!ati* *on$ition"
Hất cả thiết (< vật tư đư,c cun" cấ# và chế t! #hải ch<u đ:n" đư,c các điều kiện $àm việc s'u Z
$ll equipment and materials supplied and forming part of the work shall be capable of achieving
the specified performance under, and be capable of withstanding the following conditions.
@hiệt đ5 môi t&ưEn" khô chun" 7u'nh t+i đ' f gh!34(
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: % / 32


!a"imum ambient dry bulb temperature / 899C db
@hiệt đ5 môi t&ưEn" ẩm chun" 7u'nh t+i đ' f ih!3j(
!a"imum ambient wet bulb temperature / :99Cwb
@hà thầu #hải t0nh t!án đến ảnh hưKn" c*' vấn đề côn" t&ưEn" K "ần (iển và đ5 mặn t&!n" khôn"
kh0 để cL thể cL thiết kế và $:' ch;n vật $iệu th0ch h,#2
The Contractor shall take account of the pro"imity of the site to the sea and the presence of
salinity within the atmosphere in the design and choice of materials for the work.
/0 #hống n;) )<# *1 =n )>n
Tro(i*ali"ation% f#n#" an$ r#"t (roofin
Hất cả thiết (< #hải đư,c (ả! vệ ch+n" ảnh hưKn" c*' nấm m+c và kn mGn t&!n" thEi "i'n tb $\c
ch\n" đư,c cun" cấ# đến khi đư,c đư' và! sY 46n"2 3ôn" tác ch+n" nấm mLc và kn mGn #hải
đư,c th:c hiện đầy đ* thN! #hư.n" #há# đB đư,c côn" nhận và #hê 4uyệt cL n"hl' $à $9# vNcfni
đư,c chế t! đặc (iệt và đư,c th:c hiện ti nhà máy t&ư9c khi #hAn #h+i, $à #hư.n" #há# đư,c chấ#
nhận (Ki hệ th+n" đảm (ả! chất $ư,n"2 Hất cả thiết (< đư,c cun" cấ# #hải đư,c nhiệt đ9i hL' và
th0ch h,# v9i hầu hết các điều kiện kh%c n"hiệt mà ch\n" s/ #hải đ+i mặt v9i2
$ll equipment shall be protected against the formation of fungus and rust from the time it is
delivered to the time it is put into operation. 3ungus and rust proofing shall be accomplished in a
recognised and approved manner which could be by means of protective varnishes manufactured
specially for the purpose and applied at the factory prior to the delivery, whichever method is
adopted the system will have total protective qualities. $ll equipment supplied shall be
tropicalised and suitable for the most onerous condition to be encountered.
?@t 2+.u *1 tA ngh5
Material" an$ wor+!an"hi(
Hất cả vật tư thiết (< đư,c cun" cấ# ch! h,# đ-n" này #hải $à m9i và chư' sY 46n"2 Hất cả vật tư
thiết (< #hải $à $!i t+t nhất ch! các Dn" 46n" $iên 7u'n và cL chất $ư,n" t+t nhất về thiết kế, chế t!
và hệu suất2 Hất cả côn" việc #hải đư,c th:c hiện v9i nhIn" kỹ thuật t+t nhất và (Ki nhIn" đ.n v<
cL t'y n"hề c'!, chuyên n"hiệ#2
$ll materials and equipment supplied for this Contract shall be new and un/ used. $ll such
materials and equipment shall be of the best type for each particular purpose and of the best
quality as regards design, manufacture and performance. $ll #orks shall be carried out in
accordance with best engineering practice by fully competent tradesmen of appropriate grades.
Xhôn" ch! #hC# cL s: t'y đFi về tiêu chuTn kỹ thuật h'y #hê 4uyệt vật tư2
'o substitution for specified or approved materials will be permitted.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1& / 32


C-ng tá# h1n *1 #;t
Wel$in an$ *#ttin
Hất cả côn" tác hàn t&!n" côn" việc ti côn" t&ưEn" #hải đư,c th:c hiện (Ki nhIn" th, hàn chuyên
n"hiệ#, cL kinh n"hiệm th:c tế 0t nhất m thán", đư,c kiểm t&' và cL đư,c "iấy chDn" nhận tb m5t
đ.n v< đư,c =uản $> 4: án chấ# nhận2
$ll welding work undertaken as part of the work shall be carried out by welders who have, within
si" months of the performance of the welding work, undertaken a welding test and obtained a
welding certificate from a testing agency acceptable to the Proect !anager.
e nhIn" n.i cL t&ên m5t th, hàn c8n" $àm việc th) tbn" m+i hàn #hải 4! m5t th, hàn &iên" $^ đảm
nhiệm2
#here more than one welder is engaged in the work then each weld shall be capable of being
identified as the work of an individual welder.
Xhôn" đư,c #hC# hàn h!ặc c%t (]n" n";n $Y' hàn đ+i v9i thC# t&án" k/m2
;nder no circumstances shall the welding or flame cutting of galvanised steel be permitted.
Xhôn" đư,c #hC# hàn h!ặc c%t (]n" n";n $Y' hàn khi khôn" cL đ* các #hư.n" tiện #hGn" cháy
chI' cháy (%t (u5c2
'o welding or flame cutting shall be undertaken by the Contractor unless satisfactory fire
protection and safety measures are in force.
ThB$ tCáng 8D) *1 thBE 8h-ng g6
Gal&ani"in an$ "tainle"" "teel
H&b m5t vài t&ưEn" h,# đặc (iệt, cGn tất cả các sản #hẩm m k/m #hải $à $!i m k/m nLn" thN!
tiêu chuẩn Sn opqZrqqg s $à tiêu chuẩn ch! các $9# k/m m t&ên các sản #hẩm s%t và thC#2
;nless otherwise stated all references to galvanising shall be hot dipped galvanisation in
accordance with )S <=> . ?>>8 / Specification for hot dip galvani@ed coatings on iron and steel
articles.
Hất cả thC# khôn" "O #hải $à $!i thC# khôn" "O ihg t&b t&ưEn" h,# cL 7uy đ<nh &iên"2
$ll references to stainless steel shall be :98 ,rade stainless steel unless otherwise stated.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 11 / 32


C-ng tá# FGE *.
Prote*tion
@hà thầu #hải cL t&ách nhiệm (ả! vệ tất cả thiết (< vật tư t&!n" kh! c[n" như đB đư,c $%# đặt t&ên
côn" t&ưEn"2
The Contractor shall be responsible for the protection of all equipment and materials both in
storage and installed on site.
3ác vật tư thiết (< hư hJn" khôn" đư,c #hC# sY 46n" t&!n" $%# đặt2 @hà thầu #hải cL t&ách nhiệm
m'n" &' khJi côn" t&ưEn" và th'y thế cái m9i mà khôn" đư,c #hC# t0nh thêm chi #h0 c[n" như thEi
"i'n v9i ch* đầu tư2
Damaged or deteriorated equipment and materials shall not be permitted to be use as part of the
installation. %t is the responsibility of the Contractor to remove from site and replace such items
at no additional cost or time to the -mployer.
@hà thầu #hải (ả! đảm á# 46n" nhIn" (iện #há# cần thiết để t&ánh $àm hư hJn" ch! các kết cấu đB
PAy 4:n" c[n" như các côn" tác đB $%# đặt khác t&!n" su+t 7uá t&)nh thi côn" c*' h;, c[n" như
kiểm t&' chy thY h!ặc vận hành tbn" #hần c*' hệ th+n"2 3hi #h0 ch! việc sY' chI' h'y th'y thế
các hư hJn" ch! nhIn" côn" việc khác $à t&ách nhiệm c*' nhà thầu2
The Contractor shall ensure that all necessary measures are taken to avoid damaging other
construction and installation work during the course of their installation, testing commissioning or
operation of the systems forming part of the #orks. The cost of repairing or replacing any damage
caused to other works shall be the Contractor+s responsibility.
T+3u #huHn h<
E-#i(!ent
3ác $!i vật tư, thiêt (<, và #h6 kiện #hải thN! tiêu chuẩn t+i đ' cL thể đư,c t&!n" su+t 7uá t&)nh $%#
đặt2 3á (iệt, mti thY n"hiệm #hải đt đư,c tiêu chuẩn thN! các tiêu ch0 4ư9i đAy
!aterials, equipment and fittings shall be standardised as far as possible throughout the
installation. %n particular, every attempt shall be made to achieve standardisation in the following
respects .
Hất cả các #hần 7u'n t&;n" c*' thiết (< #hải đư,c cun" cấ# (Ki c8n" m5t nhà chế t!2
$ll maor units of equipment shall be supplied by a single manufacturer.
Hất cả môft. điện #hải c8n" m5t kiểu các (5 #hận và cL t0nh cL thể th'y thế ch! nh'u c'!2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 12 / 32


$ll electric motors shall be of the same make and have the ma"imum interchangeability of
components.
Hất cả các m6c cL (ản chất tư.n" t: nh'u t&!n" tbn" t&ưEn" h,# #hải đư,c "i'! ch! c8n" m5t nhà
chế t!2
$ll items which are of a similar nature shall be obtained in each case from a single manufacturer.
3ác sàn #hẩm cL c8n" chDc nkn" nhiệm v6 th) #hải c8n" m!4N$ và ch*n" $!i2
$ll items for similar duties shall be the same make and model.
Th+:t Fị
E-#i(!ent
_ti ch*n" $!i thiết (< thưEn" #hải tuAn thN! m5t thiết kế chuẩn đB đư,c sản Puất v9i s+ $ư,n"
nhiều (Ki c8n" m5t nhà sản Puất, và #hải #h8 h,# v9i nhIn" đặc điểm thôn" thưEn" đB đư,c chấ#
nhận c*' ch*n" $!i sản #hẩm đL và khôn" mAu thuẩn v9i các tiêu chuẩn kỹ thuật đB đư,c cun"
cấ#2
-ach item of equipment shall generally be a standard proprietary design manufactured in quantity
by an established manufacturer of such equipment and shall incorporate all the uN'tu&Ns
cust!m'&i$y 'ccN#tN4 's (Nin" NssNnti'$ t! N7ui#mNnt !u its ty#N 'n4 u!& thN sN&vicN intNn4N4 jhN&N
such uN'tu&Ns '&N n!t inc!nsistNnt jith thN #&!visi!ns !u this n#Nciuic'ti!n2
7In *ị đE 2!9ng h. )Bt
Metri* #nit"
@hà thầu #hải cun" cấ# thôn" tin, s+ $iệu c*' nhà chế t! và vật tư v9i đ.n v< đ! $ưEn" và k0ch
thư9c thN! hệ mCt vnwx2
The Contractor shall provide all information, manufacturerAs data and materials in metric 6S%7
units and dimensions.
Cá# đ+5u 8hEGn 2+3n qun đ:n JKA %0ng
.#il$in (ro&i"ion"
3ác côn" việc 4ư9i đAy s/ 4! các đ.n v< khác th:c hiện và v) vậy s/ đư,c $!i &' khJi h,# đ-n"
này2 Huy nhiên v) nhIn" côn" tác #h+i h,# cần thiết, m6c này s/ cun" cấ# nhIn" (ản v/ và các
thôn" tin cần thiết để các nhà thầu khác cL thể h!àn tất côn" việc đ\n" thEi "i'n 7ui đ<nh c*' nhà
thầu2
The following #orks will be carried out by others and are therefore e"cluded from this Contract.
'otwithstanding this Clause, all necessary co/ordination, provision of shop drawings and other
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 13 / 32


information necessary for the satisfactory e"ecution of #orks to be carried out by others shall be
furnished at the correct time and in the prescribed manner by the Contractor.
3un" cấ# n"u-n điện i #h' ghhUpih?, yhz2 @hà thầu cL t&ách nhiệm đi tất cả các đưEn" 4Ay 4Tn
(ên t&!n" t* điều khiển và tb t* điều khiển đến các thiết (< cL t&!n" côn" việc2
Provision of 899&=:9 volt :&? phase B9 0@ electrical supply. The Contractor shall be responsible
for all wiring within the panel and from the panel to the equipment forming part of the works. C
LGn *D th+ #-ng
Sho( $rawin"
Hi nhIn" thEi điểm đB đư,c 7uy đ<nh và t+t h.n $à t&ư9c khi tiến hành các côn" việc $iên 7u'n, nhà
thầu #hải chuẩn (< và t&)nh các v/ thi côn" tFn" thể, chi tiết ckn cD t&ên các (ản v/ h,# đ-n", cậ#
nhật (ất cD s: th'y đFi nà! về côn" việc cL $iên 7u'n đến các v< t&0 và các chi tiết th:c tế c*' hệ
th+n" h'y thiết (< đư,c $%# đặt2
The Contractor shall, at times specified and well before the relevant work proceeds, prepare and
submit for review, detailed, fully co/ ordinated shop drawings based on the Tender&contract
Drawings, taking into account any modification either to the work or to the installation which may
have taken place and correctly related to the details of the actual items of plant and equipment to
be installed.
3hi tiết c*' các (ản v/ thi côn" #hải thN! tiêu chuẩn (ản v/ PAy 4:n"2
Details of Shop Drawings submitted shall be prepared in accordance to )uilding drawings.
Hư.n" t: nhà thầu #hải chuẩn (< (ản $iệt kê tất cả các thiết (< cần thiết {, c[n" như các s. đ- điện
c*' tbn" #hần t&!n" các thiết (< điện và s. đ- đấu n+i "iI' các (5 #hận khác nh'u2
The Contractor shall similarly prepare all necessary schedules of equipment, etc., and also all
necessary wiring diagrams for items of electrical equipment and diagrams showing the
interconnections between different items.
@hà thầu #hải cun" cấ# m (ản in và r (ản t&ên "iấy |c'n} c*' (ản v/ tFn" thể ch! mti hệ th+n" v9i
c8n" t~ $ệ v9i (ản v/ h!àn côn"2
Si" 6D7 sets in prints and one 6?7 set in sepia of full shop drawings for each systems shall be
provided as specified, on the same scales as for the as/ built drawings.
Sản v/ tFn" thể #hải đư,c t&)nh t&!n" vGn" h'i thán" s'u khi h,# đ-n" cL hiệu $:c2
Shop drawings shall be submitted within two months of the award of the Contract.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1 / 32


Wặc (iệt t&!n" t&ưEn" h,# t&ư9c khi chế th! thiết (<, yêu cầu #hải t&)nh (ản v/ thi côn" tFn" thể
c*' tất cả côn" việc và thiết (< cL thể hiện đầy đ* v< t&0 $àm việc c*' thiết (<, (+ t&0 tFn" thể c*' hệ
th+n" và (ể chD', (+ t&0 c*' các thiết (< điện và hệ th+n" điện2
%n particular before beginning fabrication of the equipment, the submission of scaled shop
drawings shall be required of all work and equipment showing the equipment working positions,
the general arrangement of all plant and tank rooms, electrical equipment and electrical
installations.
LGn *D JKA %0ngM
.#il$er/" wor+ $rawin"
@hà thầu #hải cun" cấ# (ản v/ và 4'nh m6c côn" việc chi tiết $iên 7u'n đến các vấn đề #h+i h,# v9i
PAy 4:n" t&!n" côn" tác $%# đặt để đư,c #h+i h,# và #hê 4uyệt2
The Contractor shall furnish builderAs work drawings and schedules showing details of builderAs
work required in connection with the installation of the #orks for co/ordination and approval.
H&!n" t&ưEn" h,# các thôn" tin s. (5 đB đư,c cun" cấ# t&ên (ản v/, nhà thầu cL t&ách nhiệm kiểm
t&' các thôn" tin này2
%n cases where preliminary builderAs work information has already been given on the Drawings,
such information is to be checked by the Contractor.
Hất cả các $!i $F, &Bnh đều #hải đư,c đặt t&ư9c và! khun" c+t s%t t&ư9c khi đF (ê tôn" và s'u đL
khôn" đư,c c%t đ6c (ê tôn"2
%t is the intention that all holes, chases, etc. shall be left in the structural building work as it
proceeds and not cut out subsequently.
@hà thầu #hải chuẩn (< (ản v/ về PAy 4:n" ch! các côn" tác t&ên để khôn" "Ay n"uy hiểm ch! 7uá
t&)nh PAy 4:n"2
The Contractor shall prepare the builderAs work drawings in such order and at such times without
eopardising the Construction programme.
Xhi chuẩn (< (ản v/ ch! việc PAy 4:n", nhà thầu #hải ch\ > đến các vấn đề $iên 7u'n đến v< t&0 c*'
côn" việc v9i s: tôn t&;n" nhIn" hn" m6c đB h!àn tất như sàn nhà và tưEn" cL $át, các #hần cL $át
đá h!' cư.n" h'y đá2
%n preparing builder+s work drawings, the Contractor shall pay particular attention to the location
of builder+s work with respect to the interior finishing such as floor 1 wall tiles, marble&stone
pattern etc.
n/ khôn" cL m5t khJ'n chi #h0 nà! đư,c t&ả ch! các vấn đề #hát sinh việc đặt thêm $F, &Bnh s'u khi
các kết cấu đB đư,c đF (ê tôn"2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1! / 32


'o claims will be entertained in respect of additional holes, chases, etc., required after the
structure has been constructed.
LGn *D hE1n #-ng tCNnh #I qun 8+O) tC *1 $h3 %uA.tM
A", '#ilt $rawin" for a#thoritie"/ e0a!ination 1 *ertifi*ation
@hà thầu #hải chuẩn (< các (ản v/ h!àn côn" và Pác nhận t&ên nhIn" (ản v/ này &]n" nhIn" (ản v/
đB thể hiện các côn" việc th:c tế đB đư,c $%# đặt2 S' (5 (ản v/ h!àn côn" vp (ản t&ên "iấy và r (ản
4án t&ên vải $'nhx và m5t (5 ui$N (ản v/ $ưu t&ên đl' 3• 4ư9i 4n" ui$N €ut!c'4 #hải đư,c t&)nh ch!
c. 7u'n cL thẩm 7uyền thôn" 7u' =uản $> 4: án, để thẩm t&' (Ki các c. 7u'n này khi cL yêu cầu 2
The Contractor shall prepare $s/ )uilt Drawings and certify on these drawings that the drawings
reflect the actual works installed. Three sets of these drawings 6= paper and ? linen backed7 and ?
set of diskettes in $utocad format shall be submitted to the $uthorities, through the Proect
!anager, for e"amination by the local authorities, where required.
@hà thầu #hải (ả! đảm &]n" các (ản v/ h!àn côn" đư,c t&)nh và #hê 4uyệt (Ki c. 7u'n cL thẩm
7uyền #hải đ\n" v9i mặt (]n" th:c tế s'u c8n" c*' côn" t&)nh2
The Contractor shall ensure that the $s/ )uilt Drawings to be submitted for e"amination and
certification by the $uthorities shall conform in layout to the latest $rchitectural E$s/builtF
Plans.
Sản v/ h!àn côn" #hải đư,c chuẩn (< v9i c8n" t~ $ệ và khF v9i (ản v/ thầu đB đư,c #hê 4uyệt (Ki
các c. 7u'n cL thẩm 7uyền và #hải t&)nh $ên =uản $> 4: án kiểm t&' t&ư9c khi t&)nh các c. 7u'n cL
thẩm 7uyền 4uyệt2
The $s/ )uilt Drawings shall be prepared in the same scale and format as the tender drawing
and &or $uthorities+ approved drawing and submitted to the Proect !anager for checking before
submission.
@hà thầu #hải (ả! đảm &]n" việc t&)nh 4uyệt các (ản v/ h!àn côn" khôn" chậm t&V h.n các côn"
tác PNm PCt và kiểm t&' c*' c. 7u'n cL thẩm 7uyền, mặt khác nhà thầu c[n" #hải ch<u t&ách nhiệm
h!ànt!àn về nhIn" hậu 7uả 4! s: chậm t&ể c*' h;2
The Contractor shall ensure that this submission of $s/ )uilt Drawings will not delay subsequent
inspections and tests by local authorities, otherwise he shall be fully responsible for any
consequence due to his delay.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1" / 32


LGn *D hE1n #-ng
2A", '#ilt3 $rawin
H&ư9c n"ày h!àn tất th:c tế, nhà thầu #hải cun" cấ# (ản v/ h!àn côn" c*' tất cả thiết (< và hệ
th+n" đB đư,c $%# đặt h!àn chOnh, ('! "-m tất cả nhIn" th'y đFi chOnh sY' t&!n" su+t 7uá t&)nh
th:c hiện h,# đ-n"2
E$s/ builtF drawings shall be developed by competent draughtsmen throughout the installation
programme and shall form a continuously updated record of the Contract #orks installed.
Sản v/ h!àn côn" #hải đư,c th:c hiện (Ki nhIn" n"ưEi thiết kế cL kinh n"hiệm thN! 4•i sát và $uôn
đư,c cậ# nhật t&!n" su+t 7uá t&)nh thi côn" $%# đặt2
)efore the Date of Practical Completion, the Contractor shall provide $s/ built drawings as
specified for all equipment and systems for the complete installation, incorporating all
amendments made during the course of the Contract.
@hà thầu #hải (ả! đảm &]n" các (ản v/ h!àn côn" #hải đ\n" v9i mặt (]n" th:c tế s'u c8n" c*'
côn" t&)nh2
The Contractor shall ensure that the E$s/builtF drawings shall conform in layout to the latest
architectural E$s/builtF plans.
H~ $ệ (ản v/ thN! hệ mCt
Drawings shall be prepared on the following metric scales.
_ặt (]n" sàn và mặt c%t r Z rhh
3loor plans and sections ? . ?99
S+ t&0 #hGn" và các mặt c%t r Z yh
Plantroom layouts and sections ? . B9
3hi tiết r Z ph
Details ? . =9
S' (5 in c*' các (ản v/ h!àn côn" c8n" v9i r (5 in t&ên #him t&!n" v48n" ch! máy chiếux và (5 đl'
$ưu các (Bn v/ 4ư9i 4n" ui$N €ut!c'4 #hải đư,c t&)nh ch! =uản $> 4: án t&!n" vGn" h'i thán" kể tb
n"ày đư,c chDn" nhận2 3ác (ản v/ h!àn côn" #hải đư,c (;c t&!n" các ()' cDn"2
Three paper prints of all as/ built drawings together with one polyester reproducible transparency
and diskette in $utocad format of each drawing shall be submitted to the Proect !anager within
two months of the date of issue of the Certificate of Completion. $s/built drawings shall be bound
in hard cover.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1# / 32


7+5u 8+.n Pnh! )Q+R
2A", new2 *on$ition
H&ư9c khi (àn "i'! các côn" việc h,# đ-n" để đư,c Pác nhận h!àn tất, tất cả thiết (< đều #hải t&!n"
điều kiện như m9i2 HhN! điều kiện h,# đ-n" t&!n" su+t 7uá t&)nh th:c hiện h,# đ-n" ch0nh, nhà
thầu #hải (ả! vệ ")n "iI tất cả các thiết (< và hệ th+n" kể cả việc #hải sY' chI' h!ặc s.n $i nếu cần
thiết t&ư9c khi h!àn tất h,# đ-n"2
$t the time of handover of the Contract #orks prior to Certificate of Completion, the whole
installation shall be in G$s/ newG condition. The Contractor shall, in accordance with the Contract
conditions during the course of the !ain Contract, protect all plant and equipment, and shall
restore&repaint as necessary before completion of the Contract.
?@t )Su
Sa!(le"
@hà thầu #hải t&)nh ch! =uản $> 4: án các mTu vật tư vàUh!ặc t'y n"hề k1m thN!2 3ác mTu t&ên
#hải đư,c PNm PCt và "hi ch\ cẩn thận t&ư9c khi tiến hành mu' h!ặc $%# đặt thiết (<2
The Contractor shall submit to the Proect !anager, samples of materials and&or workmanship.
Such samples shall be reviewed and commented on in writing before the appropriate equipment or
installation work is carried out.
3ác mTu này s'u đL s/ đư,c =uản $> 4: án "iI $i như $à các tiêu chuẩn đánh "iá nhAn côn" h'y vật
tư đư,c cun" cấ#, và (ất kM hn" m6c nà! khôn" đt s/ (< =uản $> 4: án $!i (J n"'y và nhà thầu
#hải th'y thế mà khôn" đư,c t0nh chi #h0 và thEi "i'n #hát sinh2
Such samples are subsequently to be retained by the Proect !anager as the criteria of the
standard of the workmanship or material to be supplied and any items not so complying may
forthwith be reected by the Proect !anager and shall be replaced by the Contractor without cost
and time implication to the Contact.
TTnh tEán tG+ tCUng
Loa$in *al*#lation
@hà thầu #hải t&)nh các t0nh t!án tất cả tải t&;n" mà thiết (< s/ tác đ5n" đến cấu t&\c tG' nhà2 ?iệc
t0nh t!án #hải đư,c chuẩn (< và chDn" nhận (Ki m5t kỹ sư chuyên n"hiệ#2
The Contractor shall submit equipment structural loading calculations including any and all loads
imposed on the building structure. The calculations shall be prepared and certified by a
*egistered Professional -ngineer.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1$ / 32


/0 đ. tCNnh
S#'!i""ion"
Hất cả việc t&)nh 4uyệt $ên =uản $> 4: án để kiểm t&' #hải đư,c th:c hiện t&ư9c khi đặt hàn" (ất kM
thiết (< vật tư nà!2 Hất cả việc t&)nh 4uyệt c*' nhà thầu #hải ('! "-m đầy đ* các chi tiết h!àn chOnh2
$ll submissions to the Proect !anager for checking must be made prior to the ordering of any
materials or equipment. $ll submissions by the Contractor shall be in full and complete in all
details.
Hất cả việc t&)nh 4uyệt #hải đư,c th:c hiện đ* s9m t&!n" h,# đ-n" để =uản $> 4: án cL đ* thEi
"i'n kiểm t&' cẩn thận tbn" hn" m6c t&ư9c khi nhà thầu đặt mu' các thiết (< vật tư đB t&)nh 4uyệt2
@hà thầu #hải #hải đảm (ả! việc t&)nh 4uyệt c*' h; #hải #h8 h,# v9i $<ch $àm việc c*' nhà thầu2
$ll submissions must be made early enough in the Contract to enable the Proect !anager to fully
check each item prior to the Contractor ordering the submitted materials&equipment. The
Contractor shall ensure that his submissions are made in sufficient time to meet the Construction
programme.
@hà thầu s/ khôn" đư,c t0nh thêm thEi "i'n c[n" như chi #h0 #hát sinh nếu như m%c s'i $ầm về thEi
"i'n t&)nh 4uyệt2
'o claims for e"tensions of time or additional costs shall be entertained as a result of the
Contractor+s failure to make his submission in adequate time.
@hà thầu s/ (< nh%c nhK khi cần thiết để th:c hiện tất cả việc t&)nh 4uyệt ch! &J &àn" và ch0nh Pác
c8n" v9i các h- s. cL c. sK vIn" ch%c 4:' t&ên các tiêu chuẩn h,# $>2
The Contractor is reminded of the need to make all submissions in a clear and precise manner
together with all valid documentation in support of compliance with the specified standards.
Hất cả n5i 4un" t&)nh 4uyệt #hải tuAn th* n"hiêm n"ặt thN! nhIn" tiêu chuẩn và yêu cầu c*' h,#
đ-n", và nhà thầu #hải ch<u chi #h0 ch! (ất kM s: chậm t&ể nà! 4! n"uyên nhAn t&)nh 4uyệt khôn"
đ\n" $\c2
$ll submissions must be made in strict compliance with the Contract requirements and standards,
and any delays caused through improper submissions shall be at the Contractors costs.
=uản $> 4: án s/ chO kiểm t&' nhIn" n5i 4un" t&)nh 4uyệt c*' nhà thầu ch! #h8 h,# v9i m6c đ0ch
thiết kế ('n đầu2 3Gn nhà thầu cL t&ách nhiệm cu+i c8n" t&!n" việc ch;n $:' để #h8 h,# v9i các chi
tiết đư,c yêu cầu t&!n" h,# đ-n"2
The Proect !anager will only check the ContractorAs submission for the compliance with the
design intent. The final responsibility for meeting the Contract requirements in detail are deemed
to be vest in the Contractor. The Proect !anager will not issue any approval to the ContractorAs
submission..
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 1% / 32


3ác t&ả $Ei c*' =uản $> 4: án ch! các n5i 4un" t&)nh 4uyệt c*' nhà thầu s/ khôn" #h* nhận t&ách
nhiệm c*' nhà thầu t&!n" việc (ả! đảm &]n" các n5i 4un" đB t&)nh 4uyệt #hải đư,c Dn" 46n" #h8
h,# v9i h- s. thầu2
*eplies from the Proect !anager to the ContractorAs submission will not absolve the ContractorAs
responsibility to ensure suitability of application and conformance to the Contract document.
LGE h1nh
G#arantee
@hà thầu, t&!n" việc cun" cấ# thiết (< h'y 46n" c6 c8n" $!i, ch! 48 K đAy $à (]n" tên h'y ch*n"
$!i đư,c ch;n (Ki nhà thầu, s/ đư,c "i'! t&ách nhiệm (ả! hành ch! ch\n" h;'t đ5n" t+t t&!n" tất
cả cả các điều kiện h;'t đ5n" mà nL "ặ# #hải2
The Contractor in providing a specific piece of equipment or apparatus, whether specified herein
by name or whether of a make selected by the Contractor, shall be deemed to warrant its
satisfactory performance under all working conditions which may be encountered.
@";'i t&b các t&ưEn" h,# khác t&!n" đặc điểm kỹ thuật, 3ôn" tác (ả! hành c*' nhà thầu ch! h,#
đ-n" #hải kC! 4ài t&!n" r nkm kể tb n"ày Pác nhận h!àn tất th:c tế2 @"ưEi đư,c (ả! hành, t&!n"
mTu đB th+n" nhất, s/ $à tên c*' ch* đầu tư2
;nless otherwise stated in Specification, the ContractorAs guarantee for the Contract #orks shall
e"tend for a period of one year from the Date of the Practical Completion Certificate. The
guarantee, in an agreed form, shall be vested in the name of the -mployer.
H&!n" t&ưEn" h,# cL (ất cD vấn đề ") đư,c đề cậ# đến t&!n" đặc điểm kỹ thuật h'y đư,c thể hiện
t&!n" (ản v/ h,# đ-n", mà thN! > kiến c*' nhà thầu (< mAu thuẩn h'y khôn" #h8 h,# v9i t&ách
nhiệm (ả! hành c*' nhà thầu, nhà thầu #hải đư' &' nhIn" hư9n" 4Tn (F sun" v'! thEi điểm (J
thầu2
%n the event of anything described in the Specification or shown in the Contract Drawings, being,
in the Contractor+s opinion, unsuitable or inconsistent with his guarantee or responsibilities, the
Contractor shall draw attention thereto at the time of tendering.
?iệc thEi "i'n (ả! hành cL hn f ?iệc chDn" nhận đB h!àn tất côn" tác th:c tế f việc ch* đầu tư
chấ# nhận côn" tác $%# đặt f ?iệc kiểm t&' t0nh tư.n" th0ch v9i thiết kế ('n đầu v9i (ất kM vật $iệu
h'y #hư.n" #há# thi côn" nà!, tất cả nhIn" n5i 4un" t&ên s/ khôn" thể #h* nhận t&ách nhiệm c*'
nhà thầu ch! (ất kM khuyết điểm tiềm ẩn nà! t&!n" côn" tác thi côn" và cL thể (iểu hiện &' n"G'i
t&!n" tư.n" $'i, thN! > kiến c*' =uản $> 4: án , đL $à 4! $ti c*' nhà thầu t&!n" việc sY 46n" vật tư
và #hư.n" #há# khôn" thN! tiêu chuẩn kỹ thuật và (ản v/ c*' h,# đ-n"2
'either the time limit imposed on the ContractorAs guarantee, nor the final Practical Completion
Certificate issued by the Proect !anager, nor the acceptance of the installation by the -mployer,
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2& / 32


nor the checking for compliance with the design intent of any material or method shall in any way
absolve the Contractor from his responsibility for any latent defects in the Contract #orks which
may become apparent in the future and which are, in the opinion of the Proect !anager, due to
the ContractorAs failure to use materials and methods which comply to this Specification and the
Contract Drawings.
H!Qng %Sn *@n h1nh *1 FGE tCN
Peration an$ !aintenan*e !an#al"
Q'i thán" t&ư9c n"ày h!àn tất th:c tế, nhà thầu #hải chuẩn (< các (5 hư9n" 4Tn h!àn chOnh ch!
côn" tác vận hành và (ả! t&) các thiết (< đB $%# đặt (]n" tiến" €nh2 n'u khi các h- s. này đư,c
=uản $> 4: án 4uyệt chi tiết, nhà thầu #hải t&)nh ch! =uản $> 4: án i (ản c!#y đư,c đLn" ()' cDn"
và 4án nhBn đầy đ*2 3ác (5 h- s. hư9n" 4Tn vận hành #hải đư,c (àn "i'! t&ư9c n"ày h!àn tất th:c
tế2
Two months before the Date of Practical Completion, the Contractor shall prepare the complete
!aintenance and (perating %nstructions which are to be printed in -nglish for the installation.
#hen these instructions have been agreed in detail with the Proect !anager, the Contractor shall
submit to the Proect !anager, three 6:7 copies thereof suitably bound in hard cover, properly
labelled and identified. The (p erating %nstructions must be handed over before the Date of
Practical Completion.
3ác chO 4Tn vận hành và (ả! t&) #hải ('! "-m các n5i 4un" s'u
The (peration and !aintenance manuals shall contain the following 6properly ordered and
inde"ed7.
_6c $6c
%nde"
•'nh sách đầy đ* tất cả các m6c ch0nh và #h6 c*' các ch* đề
Comprehensively list all elements and sub/ elements of the subect matter.
_ô tả tất cả các hệ th+n" và thiết (<
Description (f $ll Systems 1 -quipment
_ô tả t!àn 4iện
Comprehensively describe
Phm vi côn" việc th:c hiện2
scope of work e"ecuted
_ô tả chDc nkn" và cấu t! tbn" hệ th+n"2
Description of each system, including function and composition
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 21 / 32


Phư.n" #há# vận hành tất cả các hệ th+n"
!ethod (f (peration (f $ll Systems
_ô tả t!àn 4iện
Comprehensively describe
Phư.n" #há# vận hành (]n" t'yt!àn (5 hệ th+n" K tất cả các chế chế đ5, ('! "-m khKi đ5n", t%t hệ
th+n", t&ưEn" h,# khẩn cấ#2
The correct method of operating all manually controlled items of plant for all specified modes of
operation, including start/ up, shutdown and emergency procedures.
?ận hành thN! chế đ5 t: đ5n"2
The operation of all automatic control systems.
Phư.n" #há# (ả! t&) và kiểm t&' tất cả thiết (<
!ethod (f !aintenance, (verhauling $ll -quipment
_ô tả tất cả tiến t&)nh cần thiết để th:c hiện côn" tác (ả! t&) t&!n" khi vận hành, thN! đ<nh kM và khi
cL hư hJn" ch! tất cả hn" m6c c*' hệ th+n"2 3ác chO 4Tn này #hải đ0nh k1m s. đ- 4iVn tả m+i $iên
7u'n "iI' các (5 #hận c*' tbn" hệ th+n"2 3ác chO 4Tn c*' nhà sản Puất về thEi "i'n đ<nh kM và
#hư.n" #há# để kiểm t&' c[n" #hải đư,c đ0nh k1m2
Comprehensively describe all procedures necessary to undertake the operational, cyclic and
breakdown maintenance of all items of plant. Such instructions shall include e"ploded diagrams of
the components of each plant items. !anufacturerAs recommendation of frequency and method of
overhauling shall be included.
•'nh m6c thiết (<
-quipment Schedules
•'nh sách đầy đ* chi tiết tất cả các hn" m6c c*' thiết (< đB đư,c $%# đặt c[n" như nhIn" nhà
cun" cấ# các thiết (< đL2 3ác chi tiết t&ên #hải đư,c đ0nh k1m thEi "i'n (ả! hành c*' nhà sản Puất
c[n" như thEi điểm hết (ả! hành c*' thiết (<2
Comprehensively list details of all items of equipment installed and the equipment suppliers and&or
agents, such details shall include manufacturerAs warranty period e"tending beyond the e"piry of
the !aintenance Period.
Hài $iệu c*' nhà sản Puất và 4I $iệu hiệu suất t&ên tất cả thiết (<2
!anufacturer+s 4iterature $nd Performance Data (n $ll -quipment
3ác (ản tài $iệu đư,c c!#y tb (ản ch0nh c8n" v9i các 4I $iệuUđ- th< về hiệu suất $àm việc c*' thiết (<
#hải đư,c cun" cấ# ti đ<' điểm vận hành thiết (<2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 22 / 32


(riginal copies of all technical literature shall be supplied with performance data&curves 6e.g.
pressure against flow rates, etc. for pumps7 and each shall have appropriate operating point
indicated thereon.
•'nh m6c #h6 t8n" th'y thế
4ist (f Spares
•'nh sách #h6 t8n" th'y thế và (ất cD 46n" c6 chuyên 46n" nà! c[n" #hải đư,c cun" cấ# c8n" v9i
nhIn" hư9n" 4Tn sY 46n" c*' ch\n"2
Shall comprehensively list the spare parts required and any special tools to be provided, together
with a description of their use.
Xết 7*' kiểm t&' côn" suất và chy thY
Commissioning $nd Capacity Test *esult
Phải ('! "-m tất cả thôn" tin đư,c chấ# nhận c*' =uản $> 4: án2
Shall include all information, such information having been accepted by the Proect !anager .
Xết 7uả kiểm t&' côn" suất và chy thY2
3!mmissi!nin" 'n4 c'#'city tNst &Nsu$t
Xết 7uả kiểm t&' c*' nhà máy2
3actory test result
Xết 7uả cAn (]n" nư9c và khôn" kh0
$ir and water balancing result
3ác (ản" t0nh t!án hiệu suất yêu cầu2
$ir and water balancing result
•'nh m6c các điểm điều chOnh và cAn (]n"2
Schedules of control set points and balancing settings.
Hi nhIn" v< t&0 chư' thể kiểm t&' chy thY đư,c t&!n" thEi "i'n h!àn thiện th) s/ đư,c #hC# t&)nh
các kết 7uả này s'u khi n"hiệm thu2
#here commissioning tests have not been undertaken at the time of Completion, provision shall
be allowed in the manual to include these results after the tests have been carried out.
ChV# n=ng *1 8T#h th!Q# #, #á# h. thống *1 th+:t Fị
4#tie" an$ "i5e" of (lant an$ e-#i(!ent
H&!n" h,# đ-n" chO đề cậ# đến nhIn" chDc nkn" t+i thiểu mà các thiết (< và hệ th+n" #hải cL , và
nhà thầu #hải thôn" (á! v9i =uản $> 4: án để cậ# nhật nhIn" th'y đFi cL thể cL t&!n" su+t 7uá
t&)nh thi côn"2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 23 / 32


The duties of plant and equipment described in the Contract are minimum duties and the
Contractor shall confirm them with the Proect !anager taking into account any variations which
may be made to the systems during the progress of the Contract #orks.
@hà thầu #hải chDn" minh n"'y ti côn" t&ưEn" &]n" các thiết (< cL thể đt đư,c nhIn" chDc nkn"
đB yêu cầu2
The Contractor shall be required to demonstrate at site that the duties required of the equipment
are obtainable.
X0ch thư9c c*' các hệ th+n" và thiết (< #hải #h8 h,# v9i khôn" "i'n đB đư,c chO đ<nh ch! tbn" $!i,
cL t0nh t!án đến các yêu cầu ch! côn" tác (ả! t&) s'u này2
Physical si@es of all plant and equipment are to be suitable for the spaces allocated for the
accommodation of such plant and equipment, taking into account the requirement of access for
maintenance purposes.
H&ư9c khi đặt hàn" các thiết (<, nhà thầu #hải cun" cấ# ch! =uản $> 4: án đầy đ* chi tiết về t&;n"
$ư,n" c*' thiết (< để Pác đ<nh mDc ch<u tải c*' sàn2
)efore ordering equipment, the Contractor shall provide the Proect !anager with full details of
the weights of equipment for purposes of determining floor loading, etc.
Th9+ h(n FGE tCN
Maintenan*e (erio$
@hà thầu #hải cun" cấ# khôn" t0nh #h0 nhAn côn" và vật tư cần thiết để (ả! t&) tất cả các hn" m6c
t&!n" h,# đ-n" t&!n" su+t thEi "i'n (ả! t&)2 @hà thầu #hải cun" cấ# nhAn viên kỹ thuật $àm việct!àn
thEi "i'n ti côn" t&ưEn" v9i t&ách nhiệm vận hành và (ả! t&) các thiết (< t&!n" vGn" m thán" s'u khi
=uản $> 4: án chDn" nhận h!àn côn" th:c tế2
The Contractor shall provide, without charge, labour and materials including consumables to
properly maintain all the #orks included under this Contract during the !aintenance Period. The
Contractor shall provide full time competent technicians at site to take responsibility for
maintaining and operation of the -quipment for si" months after issuance of Practical Completion
Certificate by the Proect !anager.
@ếu ch* đầu tư cảm thấy &]n" nhAn viên K côn" t&ưEn" 7uá 0t s! v9i côn" việc #hải th:c hiện th)
nhà thầu #hải "Yi thêm nhAn viên đến côn" t&ưEn" n"'y tDc kh%c thN! s: hư9n" 4Tn c*' ch* đầu tư2
Should the -mployer feel that the staff on the site are too few to carry out specific work, then the
Contractor shall dispatch to site immediately the staff so instructed by the -mployer.
3ác côn" việc t&ên ('! "-m nhưn" khôn" (< hn chế (Ki các n5i 4un" s'u Z
Such work shall include, but not limited to the following, to satisfy this requirement of the
Contract
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2 / 32


nY' chI' h!ặc th'y thế các thiết (< chuyển mch, cầu ch), +n", vGn" đệm (.m, "iá đ‚ v'n2v2v{ khi
cần thiết ('! "-m $uôn việc cun" cấ# thiết (<2
*epair or replace switchgear, fuse, pipe, pumps seals, valve packing, etc. as necessary, including
the provision of all equipment.
3un" cấ# và th'y thế tất cả nhIn" môft., S5 t&uyển đ5n" cL chDc nkn" khôn" #h8 h,# h!ặc (<
cháy hư hJn"2
Provide and replace all malfunctioning or burnout motors, control gear.
nY' chI' các v< t&0 &G &O nư9c và các vấn đề khôn" #h8 h,# c*' 4<ch v6 nư9c2
*epair of water leak and malfunction of water services.
Xiểm t&' các điều kiện h;'t đ5n" c. (ản h]n" n"ày c*' thiết (<2
%nspect conditions of equipment operating on site on a daily basis, or as otherwise directed.
@"bn", kiểm t&', vệ sinh và chy thY tất cả hệ th+n" 0t nhất $à p $ần t&!n" su+t thEi "i'n (ả! t&), $ần
r $à cu+i m thán", $ần p và! $\c kết th\c thEi hn "i'n (ả! t&)2 @hà thầu cL t&ách nhiệm chi t&ả ch!
(ất cD $inh kiện nà! cần th'y thế t&!n" các $ần kiểm t&' này h!ặc t&!n" su+t thEi "i'n (ả! t&)2
Shutdown, inspect, clean and test all services at least twice during the period, once at the end of
si" months and the second time, close to the end of the !aintenance Period. $ny parts required to
be replaced during these inspections, and during any other period of the !aintenance Period are
to be met at the ContractorAs e"pense.
3huẩn (< và th:c hiện nhật k> "hi ch\ tất cả côn" tác sY' chI' (ả! t&), th'y thế, kiểm t&' th:c hiện
tbn" n"ày, ('! "-m cả (á! cá! t)nh t&n" c*' thiết (<2 @hật k> này #hải đư,c cậ# nhật tbn" này và
đặt K v< t&0 mà ch* đầu tư cL thể PNm PCt (ất cD $\c nà!2
Prepare a daily log of all maintenance repair, replacement, inspection carried out, including a
status report of all equipment. The daily log shall be kept up/ to/ date and located in such a place
that the -mployer can inspect it at any time.
H&!n" thEi hn (ả! t&) nhà thầu #hải cun" cấ# nhAn côn" và vật tư để th:c hiện t+t côn" tác (ả! t&)
sY' chI' (ất kể t&!n" h'y n"G'i "iE $àm việc ()nh thưEn"2
The Contractor shall provide labour and materials to properly maintain and rectify all the #orks
both within normal working hours and outside working hours included under this Contract for the
!aintenance Period.
HhN! hư9n" 4Tn c*' ch* đầu tư, ch! 48 (]n" $Ei nLi h'y vkn (ản, t&!n" t&ưEn" h,# Pảy &' cháy h'y
cL $ti t&!n" vận hành đư,c khám #há K (ất kM hệ th+n" nà!, nhà thầu #h6 #hải cun" cấ# nhIn" kỹ
sư và kỹ thuật viên "iJi t&!n" vGn" pg "iE để cL t&ách nhiệm sY' chI' (ả! t&) và vận hành các hệ
th+n"2 pg "iE K đAy cL n"hl' $à kể cả n"ày cu+i tuần và các n"ày $V2
;pon instruction by the -mployer, whether verbal or written, in case of fire or when there are
operation defects discovered in any of the systems, the Contractor shall provide qualified
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2! / 32


engineers and technicians on =8/ hour/ on/ call basis to take responsibility for the
maintenance&rectification and operation of the installation works. This =8 hour on call service
shall include weekends and public holidays.
?à! $\c (J thầu, nhà thầu #hải t&)nh thôn" tin nếu đư,c yêu cầu nhất $à về t&)nh đ5 và t'y n"hề cần
thiết c*' nhAn viên ch! côn" tác (ả! t&)
The Contractor shall have at time of tender submission provide information as may be required in
respect of the proposed staffing levels and grades for the maintenance work.
H&!n" su+t thEi "i'n (ả! t&), nhà thầu #hải cun" cấ# thiết (< và vật tư kể cả nhIn" thD cần thiết khác
để (ả! t&), vận hành, sY' chI' hệ th+n" hàn" n"ày2 ?ật tư đư,c cun" cấ# #hải $à nhIn" $!i đư,c
(F sun" thN! tiêu chuẩn đư,c đề cậ# t&!n" h- s. thầu này2
During the !aintenance Period, the Contractor shall provide the equipment and materials
including consumables necessary to maintain, operate, repair and overhaul the plant on a routine
basis. The materials provided shall be in addition to the spares provided as specified elsewhere
within this document.
H&!n" su+t thEi "i'n (ả! t&), m5t cu5c ";i ch! 4<ch v6 (ả! t&) #hải Z
During the !aintenance Period provide a call out service which shall .
3L thể ";i đư,c và đư,c t&ả $Ei su+t pg "iE mti n"ày, o n"ày Utuần2
)e available and able to be contacted by telephone =8 hours per day, < days a week
?à cL t&ách nhiệm t&!n" vGn" khôn" 7uá p "iE #hải t)m &' n"uyên nhAn c*' s: c+ 4! khuyết điểm
c*' thiết (<, đF v‚, chuôn" (á! đ5n", $Fi c*' chuôn" (á! đôn" h'y $Fi 4! $%# đặt khi đư,c thôn"
(á! về s: việc Pảy &', thôn" (á! ch! ch* đầu tư (]n" vkn (ản ch! tbn" cu5c ";i đến và! n"'y n"ày
$àm việc tiế# thN! s'u khi cL cu5c ";i2
)e no more than = hours response time to investigate on site the cause of equipment failures,
breakdowns, an alarm, false alarm or fault from the installation when informed of such an
occurrence5 notify the -mployer in writing on the circumstances surrounding each call out on the
first working day after the call out.
?à! cu+i thEi hn (ả! t&) #hải th:c hiện nhIn" cu5c kiểm t&' để Pác nhận2
$t the end of the !aintenance Period carry out tests as per $cceptance Tests.
Cá# nghĩ *& thWE 2u@t *1 #á# nguA3n t;# 8há#
Re6e*tion of #n"#ita'le !aterial"
3ác côn" việc và hệ th+n" t&!n" h,# đ-n" #hải tuAn th* thN! #há# $uật và các 7uy đ<nh, các 7uy
$uật th:c tế và nhIn" chO 4Tn c[n" như v9i (ất kM s: th'y đFi nà! c[n" #hải thN! yêu cầu c*' nhIn"
c. 7u'n s'uZ
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2" / 32


The #orks and Systems in this Contract shall fully comply with all statutory obligations and
regulations, code of practice and guidelines together with any amendments made thereof as
required by the following bodies
nK P333 đ<' #hư.n"
4ocal 3ire Department
3ôn" ty Wiện R:c đ<' #hư.n"
4ocal Power Company
nK "i'! thôn" côn" chánh
Public ;tilities 1 Trafic Department
3ôn" ty cấ# nư9c khu v:c
4ocal water supply Company 6P#D7
nK PAy 4:n"
4ocal Construction Department
nK tài n"uyên ` môi t&ưEn"
-nviroment 1 *esources Department
3ác c. 7u'n hIu 7u'n khác
$ny other authority having urisdiction over the #ork.
@hà thầu #hải s%# Pế# để t&)nh 4uyệt ch! tất cả và #hải t&ả chi #h0 ch! việc kiểm t&' và cấ# "iấ
chDn" nhận2
The Contractor shall arrange for all submissions and pay the cost of statutory inspections and
certificates.
H&!n" t&ưEn" h,# Pảy &' mAu thuTn "iI' nhIn" 7uy đ<nh #há# chế và yêu cầu kỹ thuật, th) s/ tuAn
thN! nhIn" 7uy đ<nh nà! cL yêu cầu n"hiêm n"ặt h.n2
%n case of conflicts between the authorities requirement and the specification requirements,
whichever is more stringent shall take precedence.
XE(+ FY nh4ng *@t t! 8h-ng thT#h h"$
Re6e*tion of #n"#ita'le !aterial"
=uản $> 4: án s/ cL t!àn 7uyền t&!n" việc $!i (J (ất kM hệ th+n", vật tư và nhAn côn" nà! khôn"
tuAn thN! các 7uy đ<nh về tiêu chuẩn kỹ thuật t&!n" h,# đ-n" h!ặc (ất cD thD ") khôn" th0ch h,# và
nhà thầu khôn" đư,c t0nh thêm chi #h0 c[n" như thEi "i'n ch! côn" tác $!i (J và th'y thế2
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2# / 32


The Proect !anager shall be at liberty to reect any plant, materials and workmanship not
complying with the requirements of the Contract specification or which are in any way unsuitable
and to order their removal and replacement without time and cost implication to the Contract.
=uyết đ<nh c*' =uản $> 4: án về việc #h8 h,# v9i yêu cầu c*' h,# đ-n" $à 7uyết đ<nh cu+i c8n",
th:c chất c*' việc đấu thầu và > n"hl' c*' h,# đ-n" $àt!àn (5 côn" việc c*' h,# đ-n" #hải đư,c
h!àn tất để $àm hài $Gn" =uản $> 4: án 2
'o reected item shall be considered as a reason for failure to meet the completion date.
Xhôn" cL hn" m6c (< $!i (J nà! đư,c PNm $à n"uyên nhAn ch0nh đán" "Ay nên s: chậm t&V thEi
hn h!àn côn"2
The Proect managerAs decision as to what constitutes compliance with requirements and
suitability shall be final and binding5 the true intent and meaning of the Contract being that the
whole of the Contract #orks shall be completed to the satisfaction of the Proect !anager.
Ch!Ing tCNnh #, nh1 thZu
Contra*tor/" (rora!!e
@hà thầu #hải thôn" (á! kế h;'ch PAy 4:n" và tất cả các yếu t+ cần thiết khác để h!àn tất côn"
việc thi côn" t&!n" kế h;'ch c*' m)nh và #hải đ:.c =uản $> 4: án chấ# thuận2
The Contractor shall conform to the construction programme and shall include everything
necessary to complete the works within the programme and in a sequential manner acceptable to
the Proect !anager.
?[n đ5 t+:ng \n
Silen*e of o(eration
3ác thiết (< đư,c $%# đặt thN! tiêu chuẩn kỹ thuật c*' h,# đ-n" #hải chO đư,c #hC# cL tiến" -n khi
h;'t đ5n" t&!n" #hm vi chấ# nhận đư,c t&!n" nhIn" điều kiện c[n" như v< t&0 h;'t đ5n" đB đư,c
7uy đ<nh t&ư9c ch! ch\n"2
The work included in the Contract Specification as installed shall be reasonably silent in
operation having regard to the conditions under and locations in which they will be called upon to
operate.
@hà thầu #hải tiến hành nhIn" (ư9c th0ch h,# để (ả! đảm ch! các thiết (< 4! h; cun" cấ# cL đ5 -n
khi h;'t đ5n" K mDc chấ# nhận đư,c2 ('! "-m cả các vật $iệu cách Am, ch+n" &un", ch+n" v' đậ#
nư9c c[n" cần thiết để (ả! đảm cL tiến" -n h,# $> và ch+n" &un" ch! cấu t&\c c*' côn" t&)nh2
The Contractor shall take all necessary steps to ensure that the equipment supplied by him is
reasonably silent and shall include for such sound absorbing, or anti/vibration, material and anti/
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2$ / 32


water hammer or devices as are necessary to ensure a satisfactory degree of silence and absence
of vibration in the structure of the #orks.
=uản $> 4: án s/ cL 7uyết đ<nh cu+i c8n" t&!n" vấn đề này2
The Proect !anagerAs decision as to what constitutes satisfaction in this respect shall be final.
@ếu thN! > kiến c*' =uản $> 4: án mà thiết (< khôn" đt đư,c tiến" -n ch! #hC# th) nhà thầu cL
t&ách nhiệm chOnh sY' ch! đến khi đt yêu cầu c*' =uản $> 4: án mà khôn" đư,c t0nh thêm chi #h0
nà!2
%f on completion the system is not, in the Proect !anagerAs opinion, sufficiently silent, the
Contractor shall, without additional charge, carry out such modifications or additions as may be
required, until the system is made silent to the Proect !anagerAs satisfaction.
]+O) tC đ+5u 8+.n 21) *+.# #, #-ng tC!9ng
In"(e*tion of *on$ition"
@hà thầu #hải kiểm t&' các điều kiện $àm việc ti côn" t&ưEn" t&ư9c khi (%t đầu côn" việc và (á!
cá! (]n" vkn (ản ch! =uản $> 4: án nhIn" yếu t+ n"kn cản côn" việc c*' h;2
The Contractor shall e"amine site conditions before starting their work and report to the Proect
!anager, in writing, conditions which prevent the proper e"ecution of his work.
S%t đầu côn" việc mà khôn" cL (á! cá! ch! =uản $> 4: án về các điều kiện (ất $,i cL n"hl' $à nhà
thầu chấ# nhận nhIn" điều kiện $àm việc hiện hành2
Commencing of works without reporting unsuitable conditions to the Proect !anager constitutes
acceptance of conditions by the Contractor.
Sất cD s: $!i (J, sI' chI' h'y th'y thế ch! nhIn" hư hJn" "Ay nên (Ki các điều kiện $àm việc hiện
ti mà đB khôn" đư,c (á! cá! s/ khôn" đư,c t0nh thêm chi #h0 ch! ch* đầu tư2
$ny required removal, repair or replacement of defective work caused by e"isting conditions and
not reported shall be done at no additional cost to the -mployer.
?[n đ5 nh+^u s<ng *- tuA:n
Ra$io interferen*e
@hà thầu #hải (ả! đảm các thiết (< đư,c $%# đặt khôn" $àm nhiVu n"u-n sLn" vô tuyến và t&!n"
t&ưEn" h,# cần thiết #hải $%# thêm thiết (< ch+n" nhiVu2
The Contractor shall ensure that the entire installation shall not be a source of radio interference
and whenever necessary suppression devices shall be installed.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 2% / 32


]+O) tC *1 #h(A th_
Te"tin an$ *o!!i""ionin
Hất cả 7uá t&)nh kiểm t&', cAn chOnh và chy thY c8n" v9i h- s. c*' nL #hải đư,c t&)nh t&ư9c 0t nhất
$à g tuần t&ư9c khi tiến hành kế h;'ch kiểm t&' và chy thY t&!n" kế h;'ch PAy 4:n" để =uản $> 4:
án kiểm t&' #hê 4uyệt2
$ll testing, balancing and commissioning procedures and documentation shall be submitted at
least four weeks prior to the commencement of the testing&commissioning period scheduled in the
construction programme for approval by the Proect !anager .
@hà thầu #hải (á! ch! =uản $> 4: án 0t nhất o n"ày để c8n" #h+i h,# v9i các c. 7u'n hIu 7u'n
PNm PCt kiểm t&'2 Xhi nhận đư,c h-i đá# tb c. 7u'n hIu 7u'n về n"ày kiểm t&' th) nhà thầu #hải
(á! n"'y ch! =uản $> 4: án2
The Contractor shall notify the Proect !anager at least seven days in advance of his application
for the $uthorities+ tests and inspections. (n receipt from the $uthorities of a confirmed date for
test and inspection, the Contractor shall, without delay, inform the Proect !anager.
n'u khi h!àn tất côn" tác $%# đặt, nhà thầu #hải "iải t&)nh ch! =uản $> 4: án chấ# thuận kết 7uả $à
tất cả thiết (< đư,c $%# đặt #h8 h,# v9i yêu cầu đGi hJi về tiêu chuẩn kỹ thuật2
$fter having satisfied himself of the performance of the installation, the Contractor shall
demonstrate to the satisfaction of the Proect !anager that the installation, or part thereof as the
case may be, complies with all the requirements of the Specification.
Hất cả hệ th+n" và thiết (< #hải đư,c kiểm t&', cAn chOnh và chy thY s'! ch! #h8 h,# v9i tiêu
chuẩn kỹ thuật đB đề &'2
$ll plant, materials and systems shall be tested, balanced and commissioned as specified in this
Specification.
@hà thầu #hải cun" cấ# các điều kiện và côn" c6 cần thiết để kiểm t&' và đ+i chDn" các thY n"hiệm
t&ên, nhưn" điều đL khôn" cL n"hl' $à @hà thầu khôn" cL t&ách nhiệm t: kiểm t&' và h!àn thiện
côn" tác $%# đặt c*' m)nh2
The Contractor shall provide all necessary facilities and instruments for the witnessing and
checking of such tests, but this shall not relieve the Contractor of his responsibility for testing and
satisfying himself of the adequacy of the installation beforehand.
@hà thầu #hải th:c hiện việc "hi ch\ tất cả các việc kiểm t&' đ'n" th:c hiện c[n" như đB h!àn tất
thành côn", và #hải cun" cấ# (ản "hi ch\ t&ên ch! =uản $> 4: án v9i i (ản c!#y thN! nhIn" mTu đB
đư,c 4uyệt2 khi đB đư,c =uản $> 4: án đ-n" >, hr (ản c*' h- s. t&ên s/ đư,c đ0nh k1m v9i tbn"
(ản hư9n" 4Tn vận hành tư.n" Dn"2
The Contractor shall make complete records of the tests as carried out and when the tests have
been successfully completed, he shall provide the Proect !anager with test records in triplicate in
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 3& / 32


an agreed form. (nce agreed by the Proect !anager , one set of record documents shall be
incorporated into each set of ( 1 ! manuals.
Hất cả việc kiểm t&' #hải đư,c th:c hiện thN! s: chO 4Tn c*' =uản $> 4: án2
$ll tests shall be carried out at the direction of the Proect !anager.
Hất cả thiết (< và hệ th+n" chO đư,c PNm PCt và kiểm t&' s'u khi đB h!àn tất côn" tác thi côn" $%#
đặt2
$ll the equipment and systems shall be e"amined and tested after completion of the installation
work.
@hà thầu #hải cun" cấ# ch! =uản $> 4: án i (ản s'! các "iấy chDn" nhận chất $ư,n" c*' tất cả hệ
th+n", thiết (<, vật tư và #h6 kiện thN! tiêu chuẩn c*' €nh h'y nin"'#!&N h'y (ất cD tiêu chuẩn
tư.n" đư.n" nà! và v9i (ất cD kết 7uả kiểm t&' (F sun" nà! đư,c đề cậ# K đAy2
The Contractor shall furnish the Proect !anager with copies, in triplicate, of test certificates in
respect of all plant, equipment, materials and accessories showing compliance with tests to )ritish
or Singapore or any other comparable and acceptable standards and with any additional tests
specifically called for herein.
@hà thầu cL t&ách nhiệm th'nh t!án tất cả chi #h0 $iên 7u'n đến việc th'nh t&', kiểm t&' và các $!i
"iấy #hC# ch! côn" tác thi côn" $%# đặt và #hải th:c hiện các côn" tác kiểm t&' c*' các c. 7u'n cL
thẩm 7uyền2 3ác cu5c kiểm t&' này #hải đư,c th:c hiện 4ư9i s: kiểm t&' c*' đi 4iện các c. 7u'n
cL thẩm 7uyền2
The Contractor shall be responsible for and bear all the costs in connection with any inspection,
tests and permits for the installation and shall make such tests as are called for by any regulations
or authorities. These tests shall be made in the presence of the authori@ed representative of
authority.
LGE tCN *1 *@n h1nh tC!Q# 8h+ hE1n t[t th0# t:
Maintainin an$ o(eration (rior to (ra*ti*al *o!(letion
H&ư9c khi c[n" như t&!n" thEi "i'n h!àn thiện th:c tế, nhà thầu #hải cL t&ách nhiệm vận hành c[n"
như (ả! t&) các hệ th+n" c[n" như thiết (< đB $%# đặt ('! "-m cả v<ệc cun" cấ# nhIn" thD cần thiết
$iên 7u'n2 Wiều này đư,c PNm $à đB đ0nh k1m t&!n" h,# đ-n"2
;p to and including the date of Practical Completion the Contractor shall be responsible for both
maintaining and operating the works and system including provision of consumables. The
Contractor is deemed to have included the above in the Contract.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 31 / 32


NhKn #-ng #huA3n ng1nh n!Q#
Li*en"e$ (l#!'er
Hất cả việc $%# đặt $iên 7u'n đến n"ành nư9c và vệ sinh đều #hải đư,c th:c hiện 4ư9i s: "iám sát
c*' nhIn" chuyên "i' về nư9c đư,c chDn" nhận (Ki c. 7u'n chDc nkn"2
The complete Plumbing and Sanitary %nstallation shall be carried out under the Supervision of a
licensed Plumber registered with the authorities.
Project: Lacasa – Part 3: Plumbing and Sanitary Technical Specification Page: 32 / 32