You are on page 1of 25

ARSITEKTUR BALI 3

Semester / Tahun : Genap / 2014

“Ornamen Karang Asti”

Disusun Oleh : 1. Cokorda Widhiyani 2. Ida a!us "nom "rtha #in!a $. %adek &ery 'asa 4. (utu Siskha (radnyanin!rum 5. %oman! "ri Wi)aya %. 6. I Gst "yu *irah Tiarasani 1204205016 12042050$1 12042050$5 12042050$6 120420504$ 120420504+

JURUSAN ARSITEKTUR AKULTAS TEKNIK UNI!ERSITAS UDA"ANA BALI 2014

KATA #EN$ANTAR

(u)i syukur kami pan)atkan kehadirat Tuhan 'an! *aha ,sa- Ida San! .yan! Widhi Wasa yan! te/ah mem0erikan rahmat serta karunia12ya kepada kami sehin!!a kami 0erhasi/ menye/esaikan maka/ah ini tepat pada 3aktunya. %ami )u!a men!u4apkan terimakasih kepada para pihak yan! te/ah mem0antu kami. %epada para dosen pem0im0in! yan! te/ah mem0eri masukan demi terse/esaikannya maka/ah ini. *aka/ah ini 0erisikan materi tentan! 5rnamen %aran! "sti. 6iharapkan maka/ah ini dapat mem0eri in7ormasi den!an 0aik kepada pem0a4a. In7ormasi yan! 0erkaitan den!an 5rnamen %aran! "sti. %ami menyadari 0ah3a maka/ah ini masih )auh dari sempurna- o/eh karena itu kami san!at men!harapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan maka/ah ini. "khir kata- kami sampaikan terima kasih. Semo!a maka/ah ini dapat 0erman7aat. 6enpasar- *aret 2014

(enyusun

namun dapat di)adikan pusat i0adah da/am a!ama .aktor /ain yan! mempen!aruhi ha/ terse0ut )u!a men)e/askan 0ah3a rumah tidak hanya se0atas pada tempat tin!!a/ sa)a. seperti pintu !er0an! 8kori9 yan! merupakan pintu masuk pekaran!an rumah adat 0a/i.namun masih se0a!ian dari arsitektur tradisiona/ terse0ut masih dapat ditemui sekaran! ini di daerah pro:insi a/i. . .a/ ini /ah yan! men)adikan arsitektur tradisiona/ 0a/i men)adi 0a!ian pokok dari masyarakatnya.BAB I #ENDA%ULUAN &'& Latar Bela(ang Indonesia merupakan 2e!ara den!an 0er0a!ai ma4am suku yan! terse0ar hampir dise/uruh 3i/ayahnya.memi/iki 0e0erapa ma4am )enis yan! ter!antun! pada rumah rumah kasta yan! menempatinya.asi/ ke0udayaan yan! :isua/ da/am se0uah suku di Indonesia dan men)adi 0a!ian terpentin! dari masyarakatnya merupakan arsitektur tradisiona/nya. . Setiap suku se/a/u memi/iki 4iri khas 8ter/e0ih pada suku yan! masih tradisiona/9 dan men)adi identitas dari hasi/ ke0udayaan. 6ida/amnya terdapat 0e0erapa 0a!ian yan! mempunyai struktur penempatan tersendiri yan! terkadan! 0ersi7at tetap. %e0udayaan 0a/i pada a3a/nya merupakan ke0udayaan sederhana yan! kemudian 0erkem0an! men)adi se0uah tatanan harmonis da/am 7un!sinya men)a!a keseim0an!an masyarakat dan a/am /in!kun!an. Wa/aupun era sekaran! /e0ih modern sehin!!a hampir se0a!ian ke0udayaan Indonesia sudah terpen!aruh o/eh ke0udayaan /uar sehin!!a arsitektur tadisiona/nya mu/ai men!hi/an!. a!ian10a!ian terse0ut memper/ihatkan 0ah3a rumah adat tradisiona/ a/i merupakan se0uah identitas da/am diri pen!huninya yan! in!in diper/ihatkan pada masyarakat yan! /ainnya.ha/ ini 2ampak 0er0eda den!an rumah yan! memper/ihatkan unsur modern yan! hanya se0atas se0a!ai tempat tin!!a/ sa)a tanpa men!andun! ni/ai seni 7i/oso7is tertentu.asi/ dari ke0udayaan terse0ut dapat 0erupa sesuatu yan! 0ersi7at :isua/ seperti ha/nya seni rupa maupun arsitektur tradisiona/ maupun yan! 0ersi7at non:isua/. (em0erian 5rnamen pada 0a!ian 0an!unan ter/ihat semakin menam0ah unsur ni/ai 7i/oso7is kea!amaan yan! kuat da/am 0an!unannya. . .indu.

2. inatan! da/am se0uah moti7 di trans7ormasikan men)adi 0inatan! khaya/an da/am mito/o!i a!ama .indu. &') Rumusan *asalah 1.$.1 1. 1.$ *en!etahui penerapan ornament %aran! "sti pada 0an!unan.terutama pada ke0udayaan a/i.indu.1 *en!etahui pen!ertian ornament se4ara umum dan Tradisiona/ a/i.$.1.$.2. &'3') K-ntri. moti7 karan! yan! 0er:ariasi )u!a menandakan kreati7itas den!an memi/iki makna sim0o/is tersendiri yan! mampu men)adikan unsur sakra/ da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i. 1. ha/ ini /ah yan! se4ara khusus mampu men)adi identitas utama da/am "rsitektur Tradisiona/ a!ama .2.$.usi #enelitian 1.$ a!aimana pen!ertian ornament se4ara umum dan Tradisiona/ a/i< "pa karakteristik dari ornament %aran! "sti atau %aran! Ga)ah< a!aimana penerapan ornament %aran! "sti pada 0an!unan< &'3 Tu+uan .2 *en!etahui karakteristik ornament %aran! "sti atau Ga)ah. .1. Seperti moti7 karan! misa/nya.2.2 *em0erikan pen)e/asan tentan! maksud penempatan pem0erian ra!am hias kekaran!an da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i.2 1.usi #enelitian &'3'& Tu+uan #enelitian 1.$.an K-ntri.2.1.1 *em0erikan pen)e/asan kepada umum da/am kaitannya den!an moti7 kekaran!an da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i.*oti7 0inatan! atau 7auna )u!a merupakan moti7 yan! serin! men)adi sema4am representasi da/am setiap ke0udayaan. 1.moti7 terse0ut se/a/u mampu di)umpai da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i yan! se4ara khusus men)adi identitas ke0udayaan a/i yan! te/ah men!a/ami aku/turasi yan! identik den!an a!ama hindu.

Semua 0eru0ah. 6a/am 0entuk = 0entuk a/am 0isa kita am0i/ 4ontoh pen!u/an!an !erak pada om0ak /aut.se0a0 proses pena/aran ini se/a/u 0er0i4ara tentan! adanya dua situasi atau peristi3a yan! memi/iki se)um/ah kesamaan tapi tidak semua. 09 Irama dinamis Sedan!kan pada irama dinamis ter)adi ke0a/ikannya dimana irama /e0ih 0er:ariasi karena ada 0e0erapa e/emen yan! 0eru/an!1u/an! dari suatu irama.BAB II LANDASAN TEORI )'& *et-.susunan. )') Te-ri Irama Irama ada/ah pen!u/an!an !erak yan! teratur dan terus menerus. erkemiripan 0ukan 0erarti sama.kese)a/anan antara dua 0enda atau da/am 0entuk.tetap peru0ahan y! teratur. Irama da/am tampak 0iasa ter)adi pada arah hori>onta/ dan )u!a arah :erti4a/.alam #enelitian Teori yan! di!unakan da/am pene/itian ini yauitu Teori "na/o!i.0arisan semut.kemiripan. Anal-gi da/am i/mu 0ahasa ada/ah persamaan antar 0entuk yan! men)adi dasar ter)adinya 0entuk10entuk yan! /ain.e Te-ri .tetapi 0er/ainan asa/1usu/nya. "na/o!i menurut Arthoer Koestler (The Act of Creation) ada/ah se0uah proses pena/aran tentan! penye0a01penye0a0 atau dari penye0a01penye0a0 atau dari dan tentan! a/asan1a/asan yan! se)a)ar atau 0erkemiripan. (rinsip irama sesun!!uhnya ada/ah hu0un!an pen!u/an!an dari 0entuk = 0entuk unsur rupa. Irama da/am seni :isua/ ter)adi den!an 4ara pen!u/an!an se4ara sistematis e/emen1e/emen yan! mempunyai hu0un!an' Irama dapat di0a!i da/am 2 )enis yakni : a9 Irama monotone Seperti pada tan!!a /a!u maka irama monotone ada/ah hanya satu e/emen yan! 0eru/an!1u/an! hin!!a akan menim0u/kan irama yan! tetap atau monotone.dan /ain1/ain.!erak dedaunan.ke1serupaankese)a)aran. .sedemikian hin!!a 0entuk y! mirip den!an 0entuk yan! /ain. &arak y! satu den!an y! /aian hampir sama.7un!si. Irama 0erdasarkan si7atnya di0a!i men)adi 4 : &' IRA*A #RO$RESI Tidak ada 0entuk y! sama atau )arak y! sama y! diu/an!.persesuaian. Teori "na/o!i merupakan sesuatu y! mempunyai kesamaan.

.Sedan! da/am 0ahasa In!!ris ornament 0erarti perhiasan.0aik da/am 0an!unan. 5rnamen merupakan sa/ah satu 0entuk karya seni rupa yan! 0anyak di)umpai da/am masyarakat kita. 3' IRA*A TERTUTU# "da/ah pen!u/an!an 0entuk ? )arak y! sama den!an pem0erian a3a/an ? akhiran y! /ain 0entuknya atau ukurannya /ain atau )araknya /ain.)' IRA*A TERBUKA "da/ah pen!u/an!an 0entuk y! sama den!an )arak y! sama tanpa menentukan suatu permu/aan atau pen!akhiran.di sampin! itu da/am ornamen serin! ditemukan pu/a ni/ai1ni/ai sim0o/ik atau maksud1maksud tertentu yan! ada hu0un!annya den!an pandan!an hidup 87a/sa7ah hidup9dari manusia atau masyarakat pem0uatnya.den!an disertai harapan1harapan yan! tertentu pu/a. 6i sampin! tu!asnya se0a!ai pen!hias se4ara imp/i4it menyan!kut se!i1se!i keindahaan. 6ari pen)e/asan di atas dapat disimpu/kan 0ah3a ornamen ada/ah un!kapan perasaan yan! di3u)udkan da/am karya seni rupa yan! diterapkan se0a!ai pendukun! konstruksipem0atas.pera/atan rumah tan!!a. )'3 Ornamen A' #engertian -rnamen se0ara umum Isti/ah ornamen 0erasa/ dari kata ornare 80ahasa #atin9 yan! 0erarti men!hiasi.perhiasan 0enda dan produk /ainnya.misa/nya untuk menam0ah keindahan suatu 0enda sehin!!a /e0ih 0a!us dan menarik.sim0o/. /' KLI*AKS Suatu akhir dari per)a/anan dari a3a/ hin!!a akhir. Sedan!kan 4orak dari ornament ke0anyakan /e0ih 0ersi7at dekorati7 8men!hias9.den!an tu)uan utama menam0ah keindahan 0enda yan! ditempati.pakaian.sehin!!a 0enda10enda yan! diterapinya memi/iki arti dan makna yan! menda/am. %e0eradaan ornament te/ah ada se)ak >aman prase)arah dan sampai sekaran! masih di0utuhkan kehadirannya se0a!ai a/at untuk memuaskan ke0utuhan manusia akan rasa keindahan.Se4ara umum ornamen ada/ah suatu hiasan 8e/emen dekorasi9 yan! dipero/eh den!an meniru atau men!em0an!kan 0entuk10entuk yan! ada di a/am.

dan 3arna13arnanya ter0atas pada 3arna merah.dan putih.polygon. 6i 0idan! kesenian.dan perasaan damai. Seni ornamen merupakan suatu un!kapan perasaan yan! di3u)udkan da/am 0entuk :isua/ se0a!ai pe/en!kap rasa estetika dan pen!un!kapan sim0o/sim0o/ tertentu. Contoh 0entuk !eometris ada/ah se!iti!a/in!karan.yan! mana tin!kat kehidupan manusia pada masanya san!at sederhana seka/i dan seka/i!usmerupakan 4iri utama.namun memi/iki ni/ai yan! tin!!i se0a!ai un!kapan ekspresi mereka.meander. Ciri1 4iri /ain dari seni primiti7 yaitu !oresannya spontan.diantaranya ada/ah seni ornamen atau seni hias yan! mampu hidup dan 0erkem0an! di ten!ah masyarakat dan mem0erikan man7aat 0a!i kehidupan manusia.a/ ini 0erpen!aruh da/am ke0udayaan yan! mereka hasi/kan.hidup 0erpindah1pindah 8nomaden9 dan 0er0uru 0inatan!. Contoh moti7 !eometrik: )' Ornamen tra. Se/ain karya /ukisan.seni hias yan! dihasi/kan )u!a san!at sederhana.an (lasi( Se)arah kehidupan manusia menun)ukkan 0ah3a perkem0na!an seni se)a/an den!an perkem0an!an pena/aran pandan!an hidup manusia.seperti pada dindin! !ua #ean!/ean! di Su/a3esi Se/atan.dan terukur.yakni moti7 !eometris dan moti7 or!anis.isi-nal .terstruktur.senan!. *ereka men!huni !oa1!oa./ukisan 4ap1 4ap tan!an yan! terdapat pada dindin! !oa. (enin!!a/an karya seni yan! dihasi/kan 0erupa /ukisan 0inatan! 0uruan.sehin!!a manusianya dise0ut oran! primiti7. . Se4ara !aris 0esar moti7 yan! di!unakan untuk menyusun se0uah ornament di0edakan men)adi dua.se!iempat.a/ ini di0uktikan den!an adanya 3arisan 0udaya yan! turun temurun.*a0am1ma0am Ornamen &' Ornamen 2rimiti3 Seni hias primiti7 0erkem0an! pada >aman prase)arah.tanpa perspekti7. %arya seni yan! dihasi/kan hanya merupakan ekspresi perasaan mereka terhadap dunia misterius atau a/am !ai0 yan! merupakan sim0o/is dari perasaan1perasaan tertentu.4ok/at-hitam.dan /ain1/ain.terdapat )u!a hiasan1hiasan pada a/at1a/at 0er0uru mereka yan! 0erupa !oresan1!oresan sederhana.swastika.!aris.sedih. .seperti perasaan takut. . *oti7 !eometris ada/ah 0entuk10entuk yan! 0ersi7at teratur.

0aik teknik maupun pen!un!kapannya.ko/o!is Sederhana Ciri khas terse0ut dapat di/ihat dari pen!!unaan isti/ah moti7 !eometris dan or!anis yan! diterapkan pada suatu 0idan! 0enda.(er)a/anan se)arah ornamen tradisiona/ sudah 4ukup /ama 0erkem0an!. 6a/am ha/ demikian ter)adi/ah suatu proses se/eksi 0udaya yan! dipen!aruhi o/eh peraturan dan normanorma yan! 0er/aku di masyarakat.5rnamen tradisiona/ merupakan seni hias yan! da/am teknik maupun pen!un!kapannya di/aksanakan menurut aturan1aturan. 5rnamen yan! diminati akhirnya tetap di/estarikan se4ara turun1temurun dan .maka setiap karya seni yan! te/ah men!a/ami masa perkem0an!an dan diakui serta diikuti ni/ainya o/eh masyarakat merupakan suatu tradisi.memi/iki 4irri khas tertentu. *oti71moti7 terse0ut memi/iki 7un!si se0a!ai e/emen dekorasi dan se0a!ai sim0o/1sim0o/ tertentu.5rnamen tradisiona/ yan! masih hidup di masyarakat.khususnya seni ornament atau seni hias.Sesuai den!an pen!ertian terse0ut.adat ke0iasaaan dan po/a aturan yan! harus ditaati.omo!en 8ada kesera!aman9 %o/ekti7 8sekumpu/an moti7 dari 0e0erapa daerah yan! mem0entuk men)adi satu kesatuan utuh se0a!ai moti7 daerah tertentu9 • • • • • • %omuna/ 8moti7 yan! dimi/iki o/eh daerah tertentu9 %ooperati7 8kemiripan moti7 yan! diapakai o/eh masyarakat da/am daearah tertentu9 %onse:ati7 Intuiti7 . entuk seni ornamen dari masa ke masa men!a/ami peru0ahan.seirin! den!an tin!kat perkem0an!an po/a pikir manusia tentan! seni dan 0udaya. er0a!ai ma4am pen!aruh /n!kun!an dan 0udaya /ain )ustru semakin menam0ah per0endaharaan senirupa.antara /ain: • • .0aik dua dimensi maupun ti!a dimensi.sehin!!a mun4u/ah 0er0a!ai ornamen yan! 0ersi7at etnis dan memi/iki 4iri khas tersendiri.norma1norma serta po/a1po/a yan! te/ah di!ariskan ter/e0ih dahu/u dan te/ah men)adi suau kesepakatan 0ersama yan! akirnya di3ariskan se4ara turun temurun.

dan po/a yan! te/ah di!ariskan /e0ih dahu/u dan men)adi kesepakatan 0ersama serta te/ah di3ariskan se4ara turun1temurun. 6a/am ha/ demikian ter)adi/ah suatu proses se/eksi 0udaya-yan! dipen!aruhi o/eh peraturan dan norma1norma yan! 0er/aku dimasyarakat.ern 5rnamen modern merupakan seni hias yan! 0erkem0an! dari pem0aharuan=pem0aharuan atau suatu 0entuk seni yan! da/am pen!!arapannya didasarkan atas 4ita rasa 0aru. *oti7 merupakan )enis 0entuk yan! dipakai se0a!ai titik to/ak/!a!asan a3a/ da/am pem0uatan ornamen.etero!en 8tidak sera!am9 Indi:idua/ 8menurut pen4iptanya9.%onsekuensinya ia/ah adanya 0entuk ornamen yan! tetap diakui dan diminati o/eh masyarakat serta adanya 0entuk ornamen yan! tidak diminati o/eh masyarakat.dan po/a yan! te/ah di!ariskan /e0ih dahu/u dan men)adi kesepakatan 0ersama serta te/ah di3ariskan se4ara turun1temurun. Ter/epas ikatan=ikatan tradisi merupakan na7as 0aru da/am dunia ima)inasi yan! mendoron! daya kreati7itas dan men!a)ak seseoran! ke suatu pemikiran 0aru. dan Truntum.me)adi ornamen tradisiona/. 5rnamen modern merupakan seni yan! 0ersi7at kreati7.yan! 0er7un!si untuk menun)ukkan perhatian. Ciri=4iri ornamen modern ada/ah “multiplied” 8tidak terikat pada satu aturan tertentu9.dan mem0erikan kesan perasaan.proses kreati7 dan penemuan.norma. e0erapa 0entuk ornamen tradisiona/ yan! ada di daerah di Indonesia: 3' Ornamen m-.yaitu seni hias yan! da/am teknik maupun pen!un!kapannya di/aksanakan menurut peraturan. Contoh ornamen tradisiona/ den!an moti7 !eometris.tidak ter0atas pada o0)ek=o0)ek tertentu.norma.me/ainkan ditentukan o/eh sikap 0atin pen4iptanya.ia/ah ornamen yan! diterapkan pada moti7 kain seperti: moti7 kawung. 5rnamen yan! diminati akhirnya tetap di/estarikan se4ara turun1temurun dan men)adi ornamen tradisiona/.yaitu seni hias yan! da/am teknik maupun pen!un!kapannya di/aksanakan menurut peraturan.men!ena/i. parang rusak.yaitu: • • • .seirin! den!an tin!kat perkem0an!an po/a pikir manusia men!enai seni dan 0udaya. entuk seni ornamen dari masa ke masa men!a/ami peru0ahan.3aktu dan tempat. %ompetiti7 80ersain! da/am men4ipta untuk men4apai proses kreati79 .

*oti7 tertua dari ornamen ada/ah 0entuk !eometris.dan keper4ayaan pada 3aktu tertentu9 tempat moti7 terse0ut ./in!karanse!iti!a.da/am perkem0an!annya moti7 ini 0isa diterapkan pada 0er0a!ai tempat dan 0er0a!ai teknik.ko/o!is 0erantai 80erputar se4ara 0erantai dan ter)adi peru0ahan=peru0ahan da/am prosesnya9 • • Complicated 8rumit9 @asiona/ 8masuk aka/9 Ciri khas terse0ut dapat di/ihat dan diamati dan penerapan teknik pen!em0an!an moti7 !eometris dan or!anis pada suatu 0idan! karya dua dimensi atau ti!a dimensi.patra mesir A#/TB dan /ain1 /ain.moti7 ini /e0ih 0anyak meman7aatkan unsur1unsur da/am i/mu ukur seperti !aris1!aris /en!kun! dan /urus.*oti7 Geometris.dipahat.0entuk meander. *-ti3 Dan #-la #a. Ia merupakan 0entuk dasar da/am pen4iptaan/per3u)udan suatu karya ornamen.8di!am0ar.s3astika.• • • • (ro!resi7 8tidak terikat pada aturan = aturan tertentu9 Conscious 8sadar akan pen4iptanya.demikian )u!a den!an )enis tum0uhan yan! di)adikan o0yek/inspirasi )u!a 0er0eda ter!antun! dari /in!kun!an 8a/am. *oti7 da/am ornamen me/iputi: a.dan 0entuk pi/in. (en!!am0aran moti7 tum0uh1tum0uhan da/am seni ornamen di/akukan den!an 0er0a!ai 4ara 0aik natura/ maupun sti/irisasi sesuai den!an kein!inan senimannya.se!iempat.*oti7 tum0uh1tum0uhan.a Ornamen *oti7 da/am konteks ini dapat diartikan se0a!ai e/emen pokok da/am seni ornamen.tidak terpen!aruh9 Gradua/ 8men4ipta se4ara terus menerus9 .di4etak9 0. (enerapan moti7 terse0ut ke0anyakan 0er7un!si se0a!ai e/emen dekorasi dan sim0o/=sim0o/ tertentu menurut pen4iptanya yan! kemudian disahkan o/eh masyarakat tertentu.sosia/. @a!am hias ini pada mu/anya di0uat den!an !uratan1!uratan men!ikuti 0entuk 0enda yan! dihias.

7.moti7 ikan duyun!.karena te/ah diu0ah dan )auh dari 0entuk as/inya.de3a dan /ain1/ain.di4iptakan.*oti7 manusia.*oti7 %reasi/ khaya/an entuk10entuk 4iptaan yan! tidak terdapat pada a/am nyata seperti moti7 makh/uk a)ai0. .air. &enis 0inatan! yan! di)adikan o0yek !u0ahan antara /ain0urun!. e. (en!!am0aran 0inatan! da/am ornamen se0a!ian 0esar merupakan hasi/ !u0ahan/sti/irisasi. d.u/ar.raksasa.*oti7 0inatan!.!a)ah d//. *anusia se0a!ai sa/ah satu o0yek da/am pen4iptaan moti7 ornamen mempunyai 0e0erapa unsur.0atu10atuan dan /ain1/ain.dan moti7 makh/uk1 makh/uk !ai0 /ainnya.*oti7 !unun!. *oti7 tum0uhan yan! merupakan hasi/ !u0ahan sedemikian rupa )aran! dapat dikena/i dari )enis dan 0entuk tum0uhan apa se0enarnya yan! di!u0ah/disti/isasi. Contoh moti7 ini ada/ah : moti7 ka/a.moti7 men!am0i/ sum0er ide di/uar dunia nyata.da/am :isua/isasinya 0entuk 0inatan! terkadan! hanya diam0i/ pada 0a!ian tertentu 8 tidak sepenuhnya9 dan dikom0inasikan den!an moti7 /ain. 4.a3an.a3an d//. misa/nya moti7 0e0atuan 0iasanya ditempatkan pada 0a!ian 0a3ah suatu 0enda atau 0idan! yan! akan dihias den!an moti7 terse0ut. *oti7 0enda10enda a/ami seperti 0atu.kera.da/m pen4iptaannya 0iasanya di!u0ah sedemikian rupa sehin!!a men)adi suatu moti7 den!an karakter tertentu sesuai den!an si7at 0enda yan! diekspresikan den!an pertim0an!an unsur dan asas estetika.sin!a.raksasa.)aran! 0erupa 0inatan! se4ara natura/. entuk ra!am hias khaya/i ada/ah merupakan hasi/ daya dan ima)inasi manusia atas persepsinya.0aik se4ara terpisah seperti kedok atau topen!.tapi hasi/ !u0ahan terse0ut masih mudah dikena/i 0entuk dan )enis 0inatan! yan! di!u0ah.air.dan se4ara utuh seperti 0entuk10entuk da/am pe3ayan!an.

karena ra!am hias )u!a merupakan se0uah hasi/ dari se0uah ke0udayaan yan! men)adi 4iri khas dari .asar(an Te-ri Tra. 8/ihat 4ontoh9 4. . 8/ihat 4ontoh di0a3ah ini9 0. 4. d.mataram dan /ain1/ain.sehin!!a hasi/ karya sesuai den!an ide yan! diun!kapkan. 0.Sedan!kan yan! dimaksud po/a ada/ah suatu hasi/ susunan atau pen!or!anisasian dari moti7 tertentu da/am 0entuk dan komposisi tertentu pu/a. e0as atau kreasi yaitu po/a yan! di0uat se4ara 0e0as dan 0er:ariasi.0a/i.antara 0a!ian kanan dan kiri atau atas dan 0a3ah ada/ah sama.(en!u/an!an yaitu po/a yan! di0uat den!an pen!u/an!an moti71moti7.*oti7 pokok.0erderet.sin!katnya po/a ada/ah penye0aran atau penyusunan dari moti71moti7. (enyusunan po/a di/akukan den!an )a/an mene0arkan moti7 se4ara 0eru/an!1u/an!)a/in1men)a/in. (o/a memi/iki 7un!si se0a!ai arahan da/am mem0uat suatu per3u)udan 0entuk artinya se0a!ai pe!an!an da/am pem0uatan a!ar tidak menyimpan! dari 0entuk/moti7 yan! dikehendaki. B' Ornament Ber. (o/a 0iasanya terdiri dari : a.po/a hias ma)apahit.Simetris yaitu po/a yan! di0uat.Isian /pe/en!kap.*oti7 pendukun!/pi!uran.)epara. Contohnya po/a hias 0atik. entuk10entuk yan! memi/iki :ariasi yan! men)adikan 4iri ke0udayaan 0a/i."simetris yaitu po/a yan! di0uat antara 0a!ian10a!iannya 8kanan1kiri.atau :ariasi satu moti7 den!an moti7 /ainnya.atas10a3ah9 tidak sama.se/an!1se/in!.a/1ha/ yan! terkait den!an pem0uatan po/a ada/ah : a.isi-nal Bali "rsitektur Tradisiona/ a/i merupakan per3u)udan keindahan manusia dan a/amnya yan! men!eras keda/am 0entuk10entuk dan 0an!unan den!an identitas @a!am hiasnya.

a/ ini yan! men)adikan 0ah3a moti7 7auna se0a!ai pe/en!kap atau identitas da/am keper4ayaan a!ama .indu merupakan keper4ayaan yan! merepresentasikan makh/uk terse0ut da/am dindin!1dindin! re/ie7 4andi.masyarakatnya.indu. Ciri khas utama dari 5rnamen "rsitektur Tradisiona/ 0atasan yan! si!ni7ikan da/am 0a!iannya.0inatan! terkadan! merupakan makh/uk yan! mampu mem0antu akti7itas manusia namun ada )u!a yan! )ustru mampu mem0ahayakan manusia itu sendiri. entuk10entuk dari tananan moti7 yan! diterapkan da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i merupakan se0uah trans7ormasi 0entuk dari a/am dan )u!a mito/o!i da/am a!ama hinduse4ara estetika 0entuk10entuk terse0ut sudah men!a/ami sema4am !u0ahan yan! menon)okan estetika dan serta maksud1maksud tertentu yan! disesuaikan den!an penempatannya nanti. (aradi!ma terse0ut yan! men)adikan 0er0a!ai moti7 da/am ornamen den!an mentrans7ormasikan 0entuk 0inatan! terse0ut den!an si7at atau makna sim0o/is yan! sama den!an keadaan 0inatan! itu sendiri. %ekaran!an yan! men!am0i/ 0entuk !a)ah atau asti. %ekaran!an memi/iki 0entuk yan! ekspresionis.sehin!!a moti7 terse0ut mampu men)adi identitas a!ama . a/i se4ara :isua/ men!a/ami a!ian terse0ut 2ampak pada ornamen yan! dikhususkan pada keindahan sa)a namun terdapat pu/a yan! merepresentasikan se0uah .0urun! Goak dan 0inatan!10inatan! khaya/an. "!ama . .se/a/u menin!!a/kan 0entuk se0enarnya dari 7auna yan! di ekspresikan da/am 0entuk a0strak.indu den!an tema 4erita maupun /e!enda. keper4ayaannya tersendiri.masyarakat 0a/i yan! mayoritas men!anut a!ama .auna da/am kaitannya den!an "rsitektur Tradisiona/ a/i se/ain se0a!ai hiasan )u!a mampu se0a!ai sim0o/1sim0o/ ritua/ yan! ditampi/kan da/am 0entuk patun! yan! dise0ut Pratima. . 5/eh karena itu. JENIS RA$A* %IAS KEKARAN$AN inatan! merupakan makh/uk yan! hidup se)a)ar dan 0ersamaan den!an akti7itas manusia.indu memi/iki 4iri khas yan! 0er0eda den!an ke0udayaan /ain yan! memi/iki keper4ayaan mayoritas yan! )u!a 0er0eda.

%aran! 0oma diturunkan dari 4erita aomantaka yan! memi/iki tan!an /en!kap maupun tanpa tan!an.tempat a/e 3adah maupun /ainnya. . . entuk karan! 0entu/u terkesan .iasan ini ditempatkan pada sudut1sudut 0e0aturan di0a!ian atas. 1 %aran! Goak entuknya menyerupai kepa/a 0urun! !a!ak atau !oak atau serin! dise0ut se0a!ai karan! manuk karena serupa den!an kepa/a ayam den!an penekanan pada paruhnya. Emumnya ditempatkan pada 0a!ian pera/ihan 0idan! ten!ah. 1 %aran! "sti Serin! dise0ut pu/a se0a!ai %aran! Ga)ah karena "sti ada/ah !a)ah. 1 %aran! Tape/ Serupa den!an %aran! oma da/am 0entuk yan! /e0ih ke4i/ hanya den!an 0i0ir atas !i!i datar memi/iki tarin! run4in! den!an mata 0u/at dan hidun! kedepan /idah men)u/ur. entuknya oma.1 %aran! 0oma enr0entuk kepa/a raksasa yan! di/ukiskan dari /eher keatas /en!kap den!an hiasan dan mahkota 8Ge/e0etC$5D9. 1 %aran! Sae er0entuk kepa/a ke/e/a3ar raksasa seakan 0ertanduk den!an !i!i1!i!i run4in!. %aran! asti 0er0entuk kepa/a !a)ah den!an 0e/a/ai dan tarin! !adin! den!an mata 0u/at.iasan men!am0i/ 0entuk !a)ah yan! diekspresikan den!an 0entuk kekaran!an. %aran! 0oma ditempatkan se0a!ai hiasan diatas /u0an! pintu dari %ori "!un!. %aran! Sae umumnya di/en!kapi den!an tan!an1tan!an seperti pada karan! ini 0iasanya ditempatkan pada atas pintu %ori atau pintu rumah tin!!a/.iasan ini 0iasanya ditempatkan se0a!ai hiasan sudut1sudut 0e0aturan di0a!ian 0a3ah. %aran! !oak di/en!kapi den!an hiasan patra pun!!e/ yan! umumnya disatukan den!an karan! sim0ar. . .iasan ini ditempatkan pada pera/ihan 0idan! di0a!ian ten!ah1 %aran! entu/u entuknya serupa den!an %aran! Tape/ namun /e0ih ke4i/ dan /e0ih sederhana.

*AKNA SI*BOLIS *OTI KEKARAN$AN 5rnamen merupakan seni terapan yan! memi/iki ni/ai estetika sendiri 3a/aupun hanya se0atas se0a!ai hiasan.a/ ini ter/ihat da/am si7at masyarakat a/i yan! masih san!at me/ekat den!an tradisi dan keper4ayaan hindunya sehin!!a pada 0an!unan tradisiona/nya pun men!andun! 0anyak makna. 2i/ai estetis terse0ut kemudian memi/iki pakem tersendiri dan men)adikan penempatannya se/a/u sama.keduanya seakan menon)o/kan kese/arasan da/am "rsitektur .%aran! un!a.un!si sim0o/is ornamen pada umumnya di)umpai pada produk produk atau 0enda upa4ara atau 0enda10enda pusaka yan! 0ersi7at kea!amaan atau keper4ayaan yan! menyertai ni/ai estetisnya. . %ekaran!an se0a!ai hiasan estetis er0i4ara tentan! keindahan. 6a/am pem0uatannya ornamen tidak akan ter/epas da/am maksud dan tu)uannya.a/ ini didari pada 0entuk pada ornamen yan! te/ah disesuaikan den!an tempat yan! te/ah disediakan.ornamen meman! ditu)ukan untuk men)adikan se0uah o0)ek seni men)adi /e0ih memi/iki ni/ai estetis /e0ih. 1. Seperti yan! ter/ihat da/am moti7 kekaran!an pada "rsitektur Tradisiona/ a/i- penempatannya se/a/u men)adikan 0an!unan terse0ut ter/ihat memi/iki keindahan tersendiri 3a/aupun da/am penempatannya se/a/u sama. Ini mem0uktikan 0ah3a moti7 yan! terdapat da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i memi/iki maksud dan arti 0aik se4ara estetis maupun keindahan. Wa/aupun se0enarnya 7un!si murni estetis merupakan 7un!si 5rnamen untuk memperindah penampi/an 0entuk produk maupun o0)ek yan! dihiasi sehin!!a men)adi se0uah karya seni.%aran! 0atu. .a0strak den!an 0i0ir 0erada di atas !i!i datar den!an tarin! run4in! dan /idah men)u/ur. (epatraan 8moti7 7/ora9 men)adikan motin! kekaran!an pada umumnya semakin memi/iki ni/ai estetis. entuk10entuk /ainnya yan! tidak semua dapat di)e/askan disini ada/ah karan! Sim0ar. . Sesuai den!an ha/ diatas men)e/askan 0ah3a penempatan hiasan 5rnamen da/am "rsitektur Tradisiona/ a/i mempunyai ni/ai estetis sendiri kemudian men)adi identitas dari ke0udayaan 0a/i. .anya memi/iki satu mata diten!ah den!an tanpa hidun!.

"!ama . Ia dikena/ den!an 0er0a!ai namaseperti Ga)anana. hutaka/a artinya ruan! dan 3aktu. &adi da/am penempatan moti7 dari 0a!ian "rsitektur Tradisiona/ a/i disesuaikan den!an si7at 7i/oso7is dari ornamen terse0ut kemudian di/etakkan pada tempat yan! dirasa memi/iki hu0un!an. . Setiap dari kita yan! menatap karan! ter0atas o/eh ruan! dan 3aktu.Ga)a3adana %arimuka 80er3a)ah !a)ah9 dan #am0akara 80erkupin! Ga)ah9 dan kesemuanya itu 0isa ter/ihat da/am sosok Genesha.seram dan an!ker men)adikan keduanya sa/in! men!isi satu sama /ain.ini/ah yan! men)adikan 0an!unan di a/i terse0ut tidak hanya se0a!ai tempat tin!!a/ sa)a.pepatraan memi/iki kesan atau ekspresi /em0ut-ha/us- dan kalem.Tradisiona/ a/i. 6a/am keper4ayaan masyarakat 0a/i *aksud dipi/ihnya karan! !a)ah se0a!ai hiasan pada 0a!ian 0e0atuan di0a!ian dasar 0an!unan ada/ah karena !a)ah mempunyai kekuatan 7isik yan! tin!!i. %ekaran!an se0a!ai sim0o/ keper4ayaan.Ga)a3adana. 6a/am 4erita pe3ayan!an di)e/askan )u!a 0ah3a !a)ah di/am0an!kan )u!a se0a!ai 6e3a yan! mempunyai si7at pandai0i)aksana.dan 0ersikap hati1hati da/am se!a/a usahanya. Seperti pada karan! !a)ah yan! te/ah di)e/askan diatas terse0ut memper/ihatkan 0ah3a pen!huni rumah terse0ut per4aya 0ah3a moti7 karan! !a)ah terse0ut mampu men!kokohkan keutuhan 0an!unannya karena si7at !a)ah yan! mempunyai kekuatan 7isik.dipadukan den!an moti7 kekaran!an yan! terkesan !a/ak. (enampi/annya da/am hu0un!an den!an 7un!si17un!si ritua/ merupakan sim0o/1 sim0o/ 7i/oso7i yan! di)adikan /andasan )a/an pikiran. "rsitektur Tradisiona/ a/i memi/iki 7un!si se0a!ai tempat i0adah kea!amaan dari pemi/iknya. %aran! 0oma merupakan sim0u/ dari kepa/a 0huta ka/a. oma diharapkan menyadari 0ah3a dirinya ah3a san!at ter0atas 3aktu kita untuk menin!katkan kehidupan rohani.ha/ ini ter/ihat dari adanya pura dida/amnya.indu se/a/u identik den!an penampi/an mito/o!i1mito/o!i makh/uk khaya/an da/am merepresentasikan ketuhanan mereka. 1.ia mampu men!okohkan keutuhan 0an!unan den!an kekuatan otot 0adannya. *akh/u khaya/an terse0ut 0iasanya se/a/u dikaitkan den!an a/am maupun 0inatan! den!an si7at yan! dian!!ap 4o4ok untuk men)adi sim0o/ dari yan! diin!inkan. Se4ara interpretati7.sehin!!a diharapkan )an!an /a!i menunda1nunda untuk 0er0uat 0aik.

BAB III #em.ahasan 3'& Kara(teristi( Karang Asti .

6i da/am kamus a/i1Indonesia te/ah di)e/askan 0ah3a yan! dimaksud den!an %aran! Ga)ah ada/ah ra!am hias yan! 0er0entuk 80erpo/akan9 kepa/a !a)ah yan! 0e/a/ainya me/en!kun! ke 0a3ah. a/i. 3') Anal-gi $a+ah .tetapi 0entuk atau )enis kekaran!an ini ada/ah entuknya men!am0i/ 0entuk !a)ah yan! dia0strakan sesuai den!an seni hias yan! diekspresikan da/am 0entuk kekaran!an.%aran! "sti a/i1Indonesia-1DF+C26D9. Wa/aupun men!andun! pen!ertian yan! a!ak 0er0eda.iasan 7/ora pada patra pun!!e/ me/en!kapi kearah sisi pipi "sti. Sa/ah satu 4ontoh 0an!unan yan! 0iasa di0eri den!an moti7 ornamen ini ada/ah tempat pemu)aan atau 0an!unan pura hindu di a/i. . *oti7 hiasan ini 0iasanya terdapat atau diterapkan pada po)ok 0an!unan se0a!ai hiasan pada 0a!ian dasar 0an!unan yan! serin! kita temui da/am 0an!unan10an!unan 0erstai/ a/i. %aran! "sti yan! me/ukiskan kepa/a !a)ah den!an 0e/a/ai dan tarin! !adin!nya 0ermata 0u/at. 8%amus !a)ah pada umumnya.2002C$609.an Karang Asti . Sedan!kan menurut 2yoman G/e0et da/am "rsitektur Tradisiona/ dise0ut pu/a %aran! Ga)ah karena asti ada/ah !a)ah. Se4ara umum da/am penempatan ornamen %aran! Ga)ah0iasanya ditempatkan pada 0e!ian 0a3ah se0uah 0an!unan. %aran! !a)ah dise0ut )u!a atau diisti/ahkan )u!a se0a!ai %aran! "stitam0ahan /a!i menurut pen!ertian ini %aran! "sti ada/ah ra!am hias yan! 0er0entuk kepa/a !a)ah yan! 0e/a/ainya men4uat ke atas. 8"rsitektur Tradisiona/ a/i. %aran! "sti ditempatkan se0a!ai hiasan pada sudut1sudut 0eraturan di0a!ian 0a3ah pada se0uah 0an!unan.

6a/am hu0un!annya se0a!ai 3ahana edukati7. &enis 0inatan! ini serin! dipakai manusia da/am mem0antu usahanya.0inatan! ini merupakan keturunan dari 0inatan! pur0a yan! sudah hampir men!a/ami kepunahan.termasuk 0inatan! tertentu )u!a mempunyai kesaktian yan! tin!!i yan! mampu me/indun!i ke0eradaan manusia. (en!e)a3antahan dari ha/ ini se4ara otomatis me/ahirkan an!an1an!an atau pen4itraan dari kekuatan a/am /ain yan! 0isa meno/on! kedaan rohaniahnya. 6a/am i/mu "rsitektur di)e/askan 0ah3a kekuatan atau kekokohan se0uah 0an!unan ditentukan pu/a sampai se)auh manakah kekuatan dasar atau 7undamenta/ yan! di0an!unnyatentu kekuatan ini harus di0aren!i pu/a den!an struktur 7ondasi yan! kuat.ia mampu men!okohkan keutuhan 0an!unan den!an kekuatan otot 0adannya.sehin!!a mun4u/ah suatu keper4ayaan 0ah3a semua a/am. 6a/am :ariasi penampi/annya 0iasanya hanya mementin!kan ni/ai keindahan dari komposisi ekspresi dan keserasian.!a)ah )u!a me3aki/i diri se0a!ai sim0o/1sim0o/ yan! men!andun! muatan 7i/oso7is yan! dapat di)adikan /andasan atau )a/an pemikiran manusia.0iasanya )enis kekaran!an ini menampi/kan sikap a!un! mempesona. &adi tidak/ah men!herankan )ika !a)ah atau )enis 0inatan! ini dio/ah men)adi )enis kekaran!an dan dipi/ih se0a!ai pen!hias dasar pada se0uah 0an!unan.se0a!ai pen4erminan masyarakat yan! 0er)i3a 0esar dan 0er3i0a3a.dan 0ersikap hati1hati da/am se!a/a usahanya.Ga)a3adana.sastra.0ahkan di0e0erapa daerah tertentu masih men!anda/kan )enis 0inatan! ini se0a!ai tena!a untuk mem0uka hutan da/am mem0uat per/adan!an 0aru.dan penye0ar .seperti sim0o/ Genesha se0a!ai 6e3a pendidikan.0enda. 6a/am i/mu Goo/o!i. 2enek moyan! 0an!sa kita da/am me/ahirkan se0uah monumen pemu)aan tentu memperhatikan 0etu/ keadaan ini dan ha/ ini pu/a/ah yan! me/ahirkan sistem "rsitektur tanah air kita yan! terkena/ kuat. Ia dikena/ den!an 0er0a!ai namaseperti Ga)anana.%aran! Ga)ah atau "sti yan! ditempatkan pada 0a!ian 0a3ah dari se0uah 0an!unankarena )enis 0inatan! ini 0iasanya hidup di atas tanah.0iasanya kekuatan 7isik yan! serin! dipakai ada/ah untuk dianda/kannya se0a!ai sarana transportasi. 6a/am 4erita pe3ayan!an di)e/askan )u!a 0ah3a !a)ah di/am0an!kan )u!a se0a!ai 6e3a yan! mempunyai si7at pandai0i)aksana.tempat tin!!a/nya termasuk 0an!unan10an!unannya.Ga)a3adana %arimuka 80er3a)ah !a)ah9 dan #am0akara 80erkupin! Ga)ah9 dan kesemuanya itu 0isa ter/ihat da/am sosok Genesha. *aksud dipi/ihnya karan! !a)ah se0a!ai hiasan pada 0a!ian 0e0atuan di0a!ian dasar 0an!unan ada/ah karena !a)ah mempunyai kekuatan 7isik yan! tin!!i.

3'3 %u.pasti/ah terdapat ornament %aran! Ga)ah terse0ut.indu 0i/a hendak mem0uat naskah karan!an atau se0uah 0uku. Irama ter0uka memi/iki arti pen!u/an!an 0entuk yan! sama den!an )arak yan! sama tanpa menentukan suatu permu/aan atau pen!akhiran. (en!u/an!an pada karan! asti ter/ihat pada sudut1sudut 0a3ah 0an!unan. (etikan /ain yan! dapat dian!kat dari moti7 kekaran!an ini ada/ah adanya keper4ayaan pada masyarakat a/i yan! men!eten!ahkan 0entuk penyatuan antar hidup dan kehidupan dari makh/uk hidup den!an tanah atau 0umi. %onsepsi !a)ah da/am dataran ritua/ )u!a diper4aya se0a!ai pe/indun! seperti yan! ditemui pada masyarakat tertentu.)adi /e0ih 4o4ok ka/au )enis kekaran!an ini ditempatkan pada a/as pura/0an!unan su4i se0a!ai 0entuk penyatuan den!an tanah atau perti3i se0a!ai pem0eri kehidupan. Setiap sudut1sudut 0a3ah pada 0an!unan tradisiona/ a/i.ungan Irama . Irama sendiri merupakan pen!u/an!an1pen!u/an!an pada 0entuk yan! sama. "dapun )enis irama yan! di!unakan ia/ah Irama Ter0uka.sehin!!a )an!an sa/ah )ika ia dipu)a o/eh ah/i pendidikan dan para penu/is . 3'/ #eleta(an Ornamen 2a.a Bangunan . Sehin!!a semua 0entuk akan se/a/u ter/ihat sama dari 0er0a!ai sisinya.engan Ornamen Karang Asti Irama merupakan sa/ah satu 0a!ian dari prinsip1prinsi da/am se0uah desain.ter/ihat )e/as 0ah3a irama diterapkan dida/amnya. 6a/am 0an!unan Tradisiona/ a/i. 6a/am pe/etakan karan! !a)ah pun tidak ter/ihat dimana 0a!ian a3a/ dan 0a!ian akhirnya.i/mu pen!etahuan. e!itu pu/a den!an ornament1ornamen a/i.seperti karan! !a)ah atau karan! asti ini. (e/etakan %aran! !a)ah memi/iki )arak yan! sama satu sama /ain yaitu pada sudut 0an!unan dan )u!a men!!unakan 0entuk yan! sama pu/a.

0a/e sakautus. .0a/e ku/ku/ dan 0e0erapa 0an!unan di da/am sa/ah satu area/ pura.den!an pandan!an memi/iki suatu kekuatan yan! tidak dimi/iki o/eh he3an /ainnya. 1 6i!am0arkan se0a!ai 0entuk kea!un!an dan men4erminkan dari pen!huni rumah yan! memi/iki suatu ke3i0a3aan. um!er" www"google"com )'4 Kriteria Arsite(tur *asa Kini 5Arsite(tur K-ntem2-rer6 6ari %aran! asti yan! diana/o!ikan den!an kepa/a seekor !a)ah. Semua 0an!unan terse0ut menempatkan ornament karan! asti pada 0a!ian 0a3ah 0an!unan. 6i mana terdapat 7oto 0a/e pada se0uah pura. 1 (enempatan pada 0an!unan yan! se/a/u di0a3ah se0a!ai 7oundamenta/ dari 0an!unan itu sendiri. Ga)ah merupakan he3an yan! di/indun!i karena sudah hampir punah.yaitu he3an. 1 entuk penyatuan antar hidup dan kehidupan dari makh/uk hidup den!an tanah atau 0umi.(e/etakan ornament karan! asti pada 0an!unan tradisiona/ a/i dapat di/ihat seperti pada 7oto17oto ini. 1 %emampuan 7isik yan! tin!!i.dapat ditarik 0e0erapa kriteria se0a!ai 0erikut : 1 1 (en!ano/o!ian kepada 0entuk makh/uk hidup.

um!er " http#$$fotohewan"info$wp%content$uploads$&'()$(&$!adak%!ercula%satu%hanya% terdapat%di%suaka%alam"*pg . adak 0er4u/a satu )u!a merupakan he3an yan! memi/iki kekuatan 7isik yan! tin!!i.a/ ini dapat ditun)ukkan den!an struktur 0adannya yan! te0a/ dan serin! dii0aratkan den!an 0a)u 0a)a. Seperti yan! te/ah dise0utkan diatas. 6en!an 0e0erapa kriteria yan! te/ah dise0utkan diatas. *enurut ke/ompok kami.sa/ah satu 4ontohnya ada/ah 4u/a dari 0adak dan 0e/a/ai dari !a)ah yan! diana/o!ikan itu sendiri. *emi/iki makna pe/indun! dari se0uah 0an!unan.sa/ah satu 0entuk he3an yan! men!!antikan !a)ah se0a!ai karan! asti ada/ah he3an adak 0er4u/a satu.. 6an seperti kita te/ah ketahui 0ersama 0adak 0er4u/a satu memi/iki pera3akan 3a)ah yan! hampir mirip den!an !a)ah..a/ ini )u!a se0a!ai 0ukti 0ah3a he3an pernah ada dan 0erkem0an! di 0umi ini.0adan 0er4u/a satu merupakan sa/ah satu he3an yan! di/indun!i karena ke0eradannya yan! sudah hampir punah.karan! asti / !a)ah dapat diano/o!ikan kem0a/i ke "rsitektur *asa %ini 8"rsitektur %ontemporer9 den!an pen!am0i/an 0entuk he3an yan! 0er0eda.penempatan nya yan! se/a/u 0eru/an!.1 6ari se!i pen!aruhnya den!an teori murni yaitu irama. Contohnya : apa0i/a di/etakkan pada 0a!ian sudutakan terus 0eru/an! pada sudut se/an)utnya. 1 1 *erupakan he3an yan! hidup diatas tanah 80er)a/an9. Sehin!!a se4ara tidak /an!sun!.

.

a/i.persesuaian. Sesuai den!an ana/o!i seekor !a)ah yan! memi/iki 0adan dan tena!a 0esar yan! mampu menahan atau menopan! apapun yan! 0erpi)ak diatasnya. Sesuai den!an metode pene/tian.BAB I! #ENUTU# )'4 Kesim2ulan Se4ara umum da/am penempatan ornamen %aran! Ga)ah. 6imana metode ini men4ari sesuatu y! mempunyai kesamaan.yakni metode ana/o!i.pe/etakan karan! !a)ah pun men!!unakan prinsip1 prinsip desain yaitu irama atau pen!u/an!an.7un!si.kami men!ana/o!ikan he3an !a)ah yan! di)adikan karan! asti pada arsitektur tradisiona/ den!an he3an 0adak 0er4u/a satu yan! kami a)ukan se0a!ai kriteria untuk arsitektur masa kini 8arsitektur kontemporer9.susunan. Sa/ah satu 4ontoh 0an!unan yan! 0iasa di0eri den!an moti7 ornamen ini ada/ah tempat pemu)aan atau 0an!unan pura hindu di masih 0erada di 0a!ian 0a3ah dari 0an!unan terse0ut.ke1serupaan. Se/ain itu.6en!an ha/ terse0ut.kese)a)arankese)a/anan antara dua 0enda atau da/am 0entuk.oeh se0a0 itu kekaran!an !a)ah akan se/a/u 0erada di 0a3ah. . 6a/am 0an!unan masa kini pun yan! masih men!!unakan ornament karan! !a)ah.posisi atau pe/etakannya .kemiripan.tetapi 0er/ainan asa/1 usu/nya.0iasanya ditempatkan pada 0e!ian 0a3ah se0uah 0an!unan.a/ ini )u!a disesuaikan den!an 0e0erapa kriteria 0aik se4ara rin4ian maupun sketsa.

4om/201$/01/$0/moti71kekaran!an1da/am1arsitektur1 tradisiona/10a/i/ http://333.3ordpress. 6epartemen pendidikan dan ke0udayaan.s4ri0d. "@SIT.4om/200D/0+/mem0a4a1ni/ai1ni/ai17i/oso7is1dari.DA TAR #USTAKA Ge0e/et. 6enpasar.4om/2012/02/1+/men!amati1ukiran1kekaran!an1pada1 0an!unan10a/i/ http://>usronre!ost. http://)osepheri0erts.Ir.@".3ikipedia.3ordpress.htm/ http://nimadesriandani.2yoman 6kk.4om/do4/546+$$1F/Irama16a/am1"rsitektur http://id. .0/o!spot.or!/3iki/ adakH)a3a "#I.%TE@ T@"6ISI52"# 6". 1D+2.