You are on page 1of 11

DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

LUKE SKY WALKER UJRZAWSZY YOD PODNOSZCEGO JEGO MYLIWIEC X-WING Z MOKRADA JEDYNIE ZA POMOC SIY UMYSU: Nie mog w to uwierzy! YODA: I dlatego wanie nie udaje ci si to.

Czarodzieje, zeskakujcy ze strony wksice i srebrnego ekranu . . . Mistrz Yoda, Gandalf Biay, profesor Dumbledore. Wszyscy ci, ktrzy wadaj pomieniem kreacjimagi! Kto nie chciaby by czarodziejem? Kto nie chciaby zamieni Szkoy redniej nr 405 na Hogwart ? Kto naprawd wolaby raczej by Mugolem? Ma si rozumieMugole!

ELI stwarzamy nasz rzeczywisto, a nie ma w niej magii, to my sami to stworzylimy, nieprawda? Wydaje si bardzo dziwne, e wikszo ludzi zachwycona jest ide p.t. magia i e bardzo chciaaby si tym zajmowa, cho przecie pilot do telewizora jest czym niezwykle podobnym(!) Nasuwa nam to interesujce pytanie: czym jest magia w przeciwiestwie do nauki? 200 lat temu pilot do telewizora (i sama telewizja!) byby z pewnoci dzieem zaawansowanej magii. Staroytni Sumerowie pisali o bogach, ktrzy dziki magii mogli natychmiast nawiza kontakt gosowy z dowolnym miejscem na planecie. A dzi jest to takie proste, jak wybr pomidzy taryf na abonament albo na kart. Wic, w czym rnica? Nauka postrzegana jest jako pena procedur, ale to samo dotyczy magii: w ksigach o niej traktujcych napisane jest, jak postpowa krok po krokuzupenie jak w ksice kucharskiejaby uzyska dany rezultat. Wydaje si zatem, e magia to to samo, co nauka, tyle e widziana od drugiej strony paradygmatu. Natomiast to, co robi dr Tiller za pomoc swoich czarnych pudeek, narusza granic pomidzy nimi.

134

DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

Podrcznik a-magiczny
Zamiast przejmowa si tym, dlaczego czarodziejami nie jestemy (gdy na to pytanie kady musi sam sobie odpowiedzie), przestudiujemy par stron z Podrcznika a-magicznego, z rozdziau zatytuowanego Jak zamieni czarodzieja w ropuch. Ijeli co z tego zacznie brzmie znajomo, bdzie to wskazwka co do tego, kto jeszcze czyta i uywa tego podrcznika. #1. Przekonaj ludzi, e NIE s czarodziejami. #2. Nauczaj o wspaniaociach, jakie niesie ze sob stanie si Oar. #3. Pomieszaj i zdyskredytuj Systemy Przekona. #4. Spraw, by Nowa Wiedza bya przeraajca, niedostpna i trudna w odbiorze. #5. Go, i czarodzieje s odpychajcy, a bycie czarodziejem-niebezpieczne. #6. Zmu ich do kamstwa. #7. I nigdy nie zagldaj do wntrza. Ale gdyby si akurat tak zdarzyo, e jeste Czarodziejem, ktry zosta przemieniony w ropuch, to Podrcznik a-magiczny zawiera rwnie antidotum na kady z powyszych punktw.
#

By to czas magii, nawet powietrze byo od niej gste icikie. Drzewa szeptay sw pie ptakom, a one opowiaday historie omocy. Zaczarowane wwozy strzegy sekretw, awaciwie wypowiedziane sowo zamieniao si w migocce zoto, ktre sypao si znikd. Magia bya wszdzie. I ja tam byem, zanurzony wwibrujcych okruchach kreacji, ktre nazywaem rzeczywistymi. Ten fragment pochodzi z ksiki, ktrej nigdy nie napisz. Ale ilu znas czytao takie ksiki, marzc o teleporterze, ktry by nas tam zabra? W wieku magii jest ona wszdzie, poniewa kady WIE, e w taki wanie sposb dziaa wiat. Zanim ludzie Zachodu pojawili si w Tybecie, historie omagii byy powszechne. Lamowie umieli porusza si 10-metrowymi skokami i w ten sposb w cigu godziny mogli oni przemierzy setki kilometrw. Byo to powszechne, a teraz znikno. A si prosi opytanie: Czego w takim razie oczekujemy od jutra? Moe mimo wszystko napisz t ksik ... WILL

1. Przekonaj ludzi, e NIE s czarodziejami

Poniewa kady jest czarodziejem, jeli przekonasz ich, ludzi, e nimi nie s, to tak si wanie stanie. W takim wypadku, nie czytaj dalej.

Antidotum: Pamitaj o swojej wielkoci: ty ju jeste czarodziejem. Jeli powiedziano ci, e jeste przypadkow mutacj materii, i e twoje poczucie wasnego istnienia jest epifenomenem, bdcym pewn wasnoci martwych czstek, to jak magicznie si z tym czujesz? Jeli wszystkie magiczne chwile twojego ycia tumaczone s jako zbiegi okolicznoci, gdzie tu jest magia? Jeli twj pogld na wiat to mier, choroby, wojna icierpienie (czyli inaczej wieczorne wiadomoci), i czujesz si
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

135

Dziea, ktre czyni, i on bdzie czyni; i wiksze dziea od tych take uczyni.
Jan 14:12

Nie mona wierzy ludziom, ktrzy mwi, e nic z tych rzeczy nie dzieje si naprawd. Nic z tego si nie dzieje odnosi si do nich. Co bycie woleli: eby to si dziao, czy te nie? Kto posiad monopol na prawd? Czy jest tam na zewntrz kto, kto mwi, e to niemoliwe, albo kto, kto mwi, e z ca pewnoci wanie tak jest? Kto posiada monopol naprawd? My sami.
JZ Knight

bezradnie, gdy o tym mylisz, w jakim stopniu jeste wtedy magiem? A moe powiedziano ci te, e jeste godnym pogardy grzesznikiem, w grzechu zrodzonym i aosnym w oczach Boga? Okoo czterdziestu lat temu grupa nowatorskich mylicieli, ktrym przewodzi profesor Abraham Maslow z Uniwersytetu Brandeis, w caej jaskrawoci zdaa sobie spraw z faktu, i psychologia wydaje si prawie wycznie zajta problemami i chorobami: neurozami, psychozami, dysfunkcjami. Czemu by nie zaj si rozwojem wyszych moliwoci istot ludzkich i stwarzaniem sposobw, uatwiajcych wszystkim rozwijanie ich zdolnoci? Wielki amerykaski pisarz, Henry David Thoreau, ju sto lat wczeniej stwierdzi: Moliwoci czowieka nigdy nie zostay zmierzone; nie jestemy te w stanie oszacowa, co naprawd moe on zdziaa, gdy tak niewiele zrobiono, aby to okreli. Norman Cousins, autor i wydawca magazynu Saturday Review, wyrazi ten sam pogld: Mzg ludzki to lustro, ukazujce nieskoczono. Zasig jego moliwoci i twrczego wzrostu jest nieograniczony. Nikt nie wie, jak wielkich osigni moe dokona nasz gatunek, gdy peen potencja naszego umysu zostanie rozwinity. To wanie maj zamiar odkry psycholodzy, zajmujcy si ludzkim potencjaem. By moe najwaniejsz czci spucizny Maslowa i jego kolegw jest to, e za ich spraw stao si powszechnie wiadomym, i kady z nas ma niewiarygodny, upiony potencja, ie mamy w sobie siy i zdolnoci, ktre nigdy jeszcze nie miay moliwoci si ujawni!

2. Nauczaj o wspaniaociach, jakie niesie ze sob stanie si Oar


#

Gdy czarodziej zaakceptuje pomys stania si oar, rezygnuje tym samym z prawa do tworzenia wasnej rzeczywistoci. Oarom rzeczywisto si jedynie przydarza, jest niesprawiedliwa i nigdy nic nie dzieje si z ich winy. Nigdy wic nie musz oni zaglda do rodka, gdzie mogliby zobaczy, w jaki sposb sami j stwarzaj.

Antidotum: przejmij odpowiedzialno za swoje ycie.


136
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

Korzyci z bycia ofiar jest wiele. Nigdy nie mona ci niczego zarzuci, wic nie musisz si czu winna/y. Ludzie ci auj, zwracaj na ciebie uwag i pomagaj ci. Za to moesz do woli wini wszystkich innych: rodzicw, spoeczestwo, prac, partnerw, zdrowie i tak dalej w nieskoczono-za wszelkie okolicznoci yciowe, za spraw ktrych nie jeste szczliwa/y. Ale ta sie wymwek zaczyna si rwa, gdy przyjmujemy, e to wiadomo tworzy rzeczywisto. Na tym polega najbardziej praktyczny aspekt tego przekonania. Oznacza to, e my sami stworzylimy swoje ycie i swj wiat. Moemy psioczy inarzeka, bo wydaje nam si, e nie moemy dosta tego, czego pragniemy, podczas gdy w rzeczywistoci to wanie dostajemy. yjemy yciem, ktre wybralimy, bo uwierzylimy, e nasze ycie moe tak wyglda. Chcc dowiedzie si, na czym naprawd skoncentrowana jest nasza wiadomo, wystarczy po prostu obserwowaprzyglda si kadej rzeczy, kadej osobie, kademu miejscu iwydarzeniu w naszym yciu.
#

Zaakceptowanie faktu, e ja stwarzam swoj rzeczywisto nie byo ani atwe, ani zabawne. Przygldaam si tej masakrze i chaosowi wok i mylaam: Cholera, co za baagan! Ale, ale! jeli umiem stworzy co takiego, tomog rwnie dobrze zrobi co innego! BETSY

3. Pomieszaj i zdyskredytuj Systemy Przekona

Przekonanie jest lokomotyw kreacji. Jakiekolwiek zachwianie zaufania w czasie aktu magicznego i wypadamy ztorw. Wszelakie Autorytety bardzo s w tym pomocne. Antidotum: nie oddawaj swej wadzy autorytetom i zaufaj swojemu wasnemu dowiadczeniu. Pamitaj: przekonanie jest motorem kreacji.

Czy Jezus chodzi po wodzie? Czy tysice ludzi kadego roku chodzi po rozarzonych wglach nie doznajc oparze? Gordie, m Betsy, chodzi po ogniu trzy razy i nawet nie poczu jego aru. Potem spyta o to znajomego profesora fizjologii. W odpowiedzi usysza, e to si tak naprawd wcale nie zdarzyo, i e rozarzony do czerwonoci wgiel nie by tak naprawd gorcy. By to bowiem efekt Leidenfrosta. Wczasie czwartej takiej przechadzki Gordie zacz si nagle zastanawia, czy profesor przypadkiem nie mia jednak racji, i czy wgiel rzeczywicie by a taki gorcy. Gdy z niego zszed, mia poparzenia trzeciego stopnia.
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

137

Co zatem zrobi? Po pierwsze, zastosowa antidotum #2 zamiast wini profesora albo trenera chodzenia po ogniu, Kiedy Mugol zobaczy, uwiadomi sobie, w jaki sposb on sam stworzy ten rezultat. na przykad, smoka, Potem zastosowa antidotum #3: nie kupi historyjki o efekcie Ministerstwo wysya Leidenfrosta, ale zaufa wasnemu dowiadczeniu. Pita przespecjalistw zwanych chadzka po ogniu nie bya ju adnym problemem. Zapominaczami, ktrzy Punkt 3, dotyczcy naszych przekona, jest bardzo podrzucaj Czar Niepamici po to, chwytliwy. Kto chciaby by szurnitym gociem, ktry wyobraby Mugole zapomnieli a sobie rzeczy tak odlege od rzeczywistoci, e bez nich ju o tym wszystkim. zupenie nie jest w stanie funkcjonowa? Ale, z drugiej strony, Leksykon Harry Pottera kto chce by totalnie ograniczony przez przecitn, standar(strona internetowa) dow, szar rzeczywisto, w ktrej nigdy nie pojawia si ani odrobina magii? Pomys, by chodzi po wodzie, jest szalony. Gdyby nie to synne zdarzenie na jeziorze Genezaret, kady by ci z pewnoci powiedzia, e to niemoliwe, i e jeli mylisz, e to moliweto jeste wirem! Sprawa dotyczca przekona jest skomplikowana, poniewa nasze systemy przekona nie stanowi zintegrowanej, spjnej, dobrze przemylanej caoci. Innymi sowy, bdc w stanie euforii moesz uwierzy, e umiesz lata, ale wci jednak wierzysz te, e to, co si wznioso, musi potem opa. Miceal Ledwith twierdzi, e: Jeli wierz, e umiem chodzi po wodzie, i z wrzaskiem oznajmiam sobie, e bd chodzi po wodzie, zazwyczaj to, co tak podkrelam, jest tylko przebraniem dla moich wtpliwoci, wic jeli w takim podzielonym stanie umysu zechcecie pochodzi sobie po wodzie, to przypuszczalnie utoniecie. Ale jeli w peni, absolutnie zaakceptowalicie tak moliwo, to wtedy ma to szans si wydarzy, poniewa rzeczywisto dokadnie dostosowuje si do naszych intencji. Podobnie, jeli umiecie si skupi iwpeni zaakceptowa, e jestecie uzdrowieni, to wanie si wydarzy. Natomiast tym, czego tak naprawd nie akceptujemy, jest stopie naszych wtpliwoci, ukrytych za tymi afirmacjami. Jeli bdziemy kopa wystarczajco gboko, okae si, e wtpliwoci zawsze wynikaj z systemu przekona, kolidujcego zprzekonaniem, wedle ktrego wanie dziaamy. Dopki
138
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

tych konfliktw nie wyeliminujemy, myliwiec X-wing wci bdzie tkwi w bagnie. Oto, co dodaje do tego Ramtha: Jak szeroki, gboki i wysoki jest poziom twojej akceptacji? Bo tym wanie jest przekonanie. Nigdy, przenigdy nie uda ci si zamanifestowa w swoim yciu czego, w co nie wierzysz. Moesz zamanifestowa tylko to, co akceptujesz, z czym si wewntrznie zgadzasz. Wic jak wielka jest twoja akceptacja? Czy jest wiksza, ni twoje wtpliwoci? Jakie s jej granice? Czy dlatego wanie jeste chory/a? Stary/a? Czy dlatego jeste nieszczliwy/a, bo poziomem twojej akceptacji jest nieszczcie? No c, dostajesz wanie to, co akceptujesz. Nic wspanialszego, dokadnie to.

Dlaczego Donald Trump jest bogaty? Poniewa zaakceptowa moliwo zarobienia trzech milionw dolarw w cigu jednego dnia. Stworzy on model moliwoci, ktrego wikszo ludzi nie posiada. Wikszo ludzi wyznaje model, wedug ktrego moe uda im si zarobi dwiecie dolarw dziennie. On po prostu doda par zer i w takiej postaci to akceptuje. Niekoniecznie musia si urodzi z jakimi specjalnymi talentami. Chodzi wycznie oakceptacj. Wjaki sposb budujecie swj poziom akceptacji? Lekkoatleci robi to trenujc, a potem biegnc w wycigu. Dowiaduj si wtedy, jakie s ich ograniczenia. Dowiaduj si, w czym s dobrzy. Trener im w tym pomaga, i w kocu mog zdobywa medale na olimpiadzie. Czemu miaoby to wyglda inaczej, gdy wemiemy pod uwag umys? Czy nie powinnimy go rwnie trenowa? Czy nie powinnimy podawa umysowi odpowiednich informacji? MARK

4. Spraw, by Nowa Wiedza bya przeraajca, niedostpna i trudna w odbiorze


#

Nowa wiedza to klucz, ktry odblokowuje stare systemy przekona i otwiera drzwi do coraz to wikszych i wspanialszych rzeczywistoci. Co wicej, wiedza wzmacnia przekonanie co do prawdziwego sposobu dziaania wszechwiata, tym samym wzmacniajc czarodzieja. Zatem stosuje si tu najbardziej drastyczny ze rodkw bezpieczestwa: strach. Antidotum: Szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a bdzie wam otworzone.Mateusz 7:8

Kiedy rozmylamy o magach, oczom naszej wyobrani pojawiaj si oni w swoich pracowniach, pord sigajcych a po sufit stosw ksiek i rozrzuconych wok najrniejszych przyrzdw naukowych. Dr Dispenza wyjania, dlaczego tak si dzieje: Aby marzy o wspanialszej rzeczywistoci, musimy mie wiedz, ktra nam na to pozwala. Musimy mie ch i pasj, by wyj poza ograniczenia swojej strefy komfortu i potrzeby wygody, i prbowa zrobi co, co ludzko uzna za szalone. I jeli zrobimy to, nie majc odpowiedniej wiedzy, bdzie to szalestwem. Jeli za zrobimy to w oparciu o odpowiedni wiedz, zostanie to uznane za bohaterstwo. Za byskotliwo. Za geniusz.
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

139

Amit Goswami dodaje: Gdy nasze granice si poszerzaj, czujemy si szczliwi. Kiedy si one zawaj, a my jestemy utosamiani z jakim maym kokonem, stajemy si nieszczliwi. Chodzi wic przede wszystkim o to, aby przekracza nasze wasne granice. Co jeszcze magowie maj ze sob wsplnego? Laski. I Gandalf, i Yoda rwnie je posiadali. Wsta on [Gandalf] i nie I przykaza im, aby nie brali nic w podr poza lask; adopiera si ju duej na swej nych glejtw, adnego chleba, adnych pienidzy w sakwie. lasce ... Mdrzy mwi tylko Marek 6:8. o tym, co wiedz, Grimo, Dlaczego wanie laska? Uwaano j za lask wiedzy. Wspiesynu Galmoda. Stae si raa ona maga i wskazywaa mu drog. Miaa te w sobie wielk bezmylnym robakiem. moc. Dlatego, od stuleci, jeli chcecie zamieni niemiertelne Wic zamilcz, itrzymaj swj istoty w ropuchy, palicie ksiki. Wedug Johna Hagelina:
rozdwojony jzyk za zbami. Nie przeszedem przez ogie i mier po to, by przerzuca si pokrzywionymi sowami ze sug a uderzy piorun. Podnis sw lask. Zagrzmiao . . . Pojawi si bysk, jakby piorun rozszczepi dach. A potem wszystko ucicho. Robaczy Jzyk pad na twarz.
J.R. Tolkien Wadca piercieni

Wiedza daje nam najwiksz motywacj. Kiedy ludzie dowiedz si, jak wielki potencja kryje w sobie samo ycie, jakie wysze stany wiadomoci poza jaw, snem i nieniem ma ono do zaoferowania i jak wygldaby wiat, gdyby wszyscy yli w stanie zjednoczonej wiadomoci bd mie motywacj, by to zrobi. Jedynym powodem, dla ktrego tej motywacji nie maj, jest brak kontaktu z t wiedz. C za wiedz ludziom serwuj dzisiejsze media? Tak tylko, ktra wystarczy, eby ich wywabi z domu i namwi do kupienia hamburgera. To nie za wiele. Nie wystarczy, by zainspirowa ludzi, by pokaza im, jakie moliwoci niesie w sobie ycie.

5. Go, i czarodzieje s odpychajcy, a bycie czarodziejemniebezpieczne


#

Owiecone istoty promieniuj magnetyzmem i staraj si owieci kadego. Pozbycie si ich w ten czy inny sposb rozwizuje problem i odstrcza innych od tego by podali ich ladem. Antidotum: znajd tych, od ktrych moesz si uczy mdroci, i ucz si.

140

DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

Niesienie owiecenia naszej planecie przez cae tysiclecia byo zajciem ryzykownym. Nie tylko zreszt dla nauczycieli duchowych. Naukowcom te si niele oberwao. Jednak wdzisiejszych czasach, gdy trudniej jest po prostu wykoczy kopotliwego i niewygodnego nauczyciela, przedstawiani s oni jako dziwaczni, przeraajcy albo odpychajcy. Jeli to nie dziaa, rzuca si w nich (brzydkim) sowem na s: sekta. Przywdca sekty. Jest na wiecie mnstwo ludzi, od ktrych si mona uczy, a jedynym sposobem, by si o tym przekona, jest wasne dowiadczenie. Pamitajcie o antidotum # 4: nie wierzcie autorytetom i zaufajcie swojemu wasnemu dowiadczeniu. Co do etykietki niebezpiecznetak, to prawda, ale ju nie a tak, jak przedtem. Czasy si zmieniy. Niestety, pami wwiadomoci zbiorowej pozostaje. Najwikszym tego dowodem nie jest mier tysicy nauczycieli, ktrych po prostu zlikwidowano, ale 50 do 100 tysicy czarownic, ktre zostay zamordowane w cigu 500 lat. To smutne, e wszyscy sawni magowie to mczyni, zwaszcza, e wielu nauczycieli twierdzi, i kobiety maj wiksze wrodzone zdolnoci w tym kierunku. Wedug nauczyciela Carlosa Castanedy, Indianina Brujo Don Juana, gdy mczyznom zaprezentuje si jaki nowy, zwizany z magi pomys, oni myl o tym, mwi o tym i debatuj otym, podczas gdy kobiety po prostu wprowadzaj go w ycie.
#

W jaki sposb moemy zrobi ze zwykego dnia dzie super-nadzwyczajny? Wiedzc, jak myle onadzwyczajnych rzeczach. I wtedy nasz dzie si takim wanie staje.
JZ Knight

6. Zmu ich do kamstwa

Kamstwo to przerwanie poczenia z rzeczywistoci. Kamcy rozpadaj si wewntrznie, s niczym podzielony dom. Dezintegruje ono rwnie ich systemy przekona, czynic tym samym magi w ich wykonaniu czym bahym i nieistotnym. Dlatego spraw, by kamstwo byo mile widziane. Antidotum: gdy ju masz zamiar skama, zapytaj siebie: co najgorszego mogoby mi si przydarzy, gdybym powiedzia/a prawd, i czy jest to warte powicenia mojego magicznego dziedzictwa?

Wydaje si, e w dzisiejszych czasach kami dosownie wszyscy: szefowie, reporterzy, politycy, kochankowie, przywdcy religijni. Wydaje si to dopuszczalne, gdy nikt nie robi
DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

141

Ale najpierw poszukajcie Krlestwa Boego i jego prawoci, a wszystkie te rzeczy bd wam dane.
Mateusz 6:33

z tego powodu wiele haasu . Prawdziwi magowie s jednak wiadomi konsekwencji kamstwa. Jednym ze lubowa, jakie skadaj mnisi buddyjscy, jest nigdy nie kama. Mwi si, e Jezus nigdy, przenigdy nie kama, i nigdy by tego nie uczyni, dlatego jeli ju co powiedzia, to-poniewa nigdy nie kama -wszechwiat musia si temu podporzdkowa. Wic kiedy powiedzia on Wsta, we swoje oe i id do swego domu, byo to prawem wszechwiata. A on powsta i oddali si do swojego domu. Dr Ledwith dodaje: Gdybymy w yciu nie mieli czasu na kamstwa albo oszukiwanie, gdybymy byli absolutnie nieskazitelni jak mistrz duchowy, bez wysiku moglibymy robi wszystkie te cudowne rzeczy. Jak wiadomo jednak, nie osiga si tego suchajc piknej muzyki i palc kadzida oraz uywajc wszystkich tych magicznych rekwizytw. Osiga si to w bardzo praktyczny sposb: poprzez uzmysowienie sobie kamstw i nieprawdy oraz postawy ofiary, ktre sprawiaj, e jestemy tym, czym jestemy. Gdy je wykorzenimy, te inne rzeczy pojawi si same z siebie. Jeli nigdy ich nie wykorzenimy, a jedynie przykryjemy fasad duchowoci, wwczas nauka i religia mog si jednoczy jeszcze przez eony lat, i nie bdzie to miao adnego znaczenia.
#

7. I nigdy nie zagldaj do wntrza

T a zasada, cho ostatnia, jest kluczem do wszystkich poprzednich. Jeli ludzie nigdy nie zajrz do rodka, nigdy nie odkryj prawdy o tym, kim s. Zatem przekonaj ich, e prawdziwe szczcie jest tam na zewntrz. Antidotum: nie suchajzajrzyj do wntrza.

Agencje reklamowe codziennie bombarduj nas ogoszeniami po to, aby wpoi nam przekonanie, i poczujemy si spenieni, gdy zdobdziemy co, co ma nam do zaoferowania wiat zewntrzny. Pozostaje jednak faktem, e gdy przemin wszystkie samochody i domy i pienidze i sawa, wwczas zostajemy sam na sam ze sob.

142

DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

Z drugiej strony, warto pamita, e ani agencje reklamowe, ani kamcy, ani media nie s odpowiedzialne za niczyj ropucho-podobny status. To postawa ofiary. Ostatecznie, to zawsze jednostka decyduje, czemu powici swoj uwag. Na czym si skoncentrowa. Na co si otworzy. Za kadym razem jest to nasz osobisty wybr. Obwinianie czegokolwiek na zewntrz to umniejszanie tego, co niesiemy w swoim wntrzu. Wyobra sobie, e przechadzasz si, majc w sobie Krlestwo Niebieskie, niebo, owiecenie, nirwan. Naprawd sobie to wyobra. Utrzymuj ten obraz w swoim umylegdy idziesz do pracy, do szkoy, do sklepu, czuj to wszystko w sobie. Gdziekolwiek idziesz, bierzesz ze sob wieczno ... Jeli nie na tym miaoby polega bycie magiem, to ju nie wiem, na czym.

Spjrzcie, krlestwo boe jest w was.


ukasz 17:21

DLACZEGO NIE JESTEMY CZARODZIEJAMI?

143