M.F.No.

13B
got« éiy : %. 2.00
got« v© :

......................................................efuh£Á
Ïw¥ò rh‹¿jœ / fhyjhkj Ïw¥ig¥ gÂÎ brŒa nfhU«
é©z¥g«.
(1969« tUl¤Âa k¤Âa Ãw¥ò,Ïw¥ò gÂÎ r£l« ÃçÎ 13(1) (2) (3), 14 k‰W« ÃçÎ 17-‹ Ñœ)
mD¥òe® :
%.1 kÂ¥ò¡F ÚÂk‹w K¤Âiu
éšiy x£lΫ.

bgWe® :

Mizahs® mt®fŸ
......................................................efuh£Á.
mŒah,
bghUŸ : Ïw¥ò rh‹¿jœ / fhyjhkj Ïw¥ò gÂÎ brŒjš r«kªjkhf.

-----1.

v‹Dila jªijah® / jhah®/ kidé / kf‹/ kfŸ _______________________ njÂæš ÏwªJ é£lh®.
vdnt, ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs égu§fë‹go Ïw¥ò¢ rh‹¿jœ efšfŸ _______________ bfhL¡f
nt©LkhŒ nf£L¡bfhŸ»nw‹.

2. v‹Dila

____________ jªijah® / jhah®/ kidé / kf‹/ kfŸ_______________________
njÂæš ÏwªJ é£lh®. Ïjid j§fŸ efuh£Áæš gÂÎ brŒa jt¿ é£nl‹. Ïj‰fhd fhyjhkj¡
f£lz« %____________________ brY¤ÂÍŸns‹. j‰bghGJ gÂÎ brŒJbfh©L ÑnH
bfhL¡f¥g£LŸs égu§fë‹go Ïw¥ò rh‹¿jœ _______________
efšfŸ bfhL¡FkhW
nf£L¡bfhŸ»nw‹.

3. v‹Dila

____________ jªijah® / jhah®/ kidé / kf‹/ kfŸ_______________________
njÂæš ÏwªJ é£lh®. Ïjid j§fŸ efuh£Áæš gÂÎ brŒa jt¿ é£nl‹. gÂΡFça ÚÂk‹w
c¤Âuit Ïiz¤JŸns‹. vdnt ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs égu§fë‹go Ïw¥ò rh‹¿jœ
_______________ efšfŸ bfhL¡FkhW nf£L¡bfhŸ»nw‹.
(F¿¥ò : njitæšyhjij mo¤J élΫ)

1. Ïwªjt® bga®

:

2. Ïwªjt® Mzh / bg©zh

:

3. Ïwªjt® taJ

:

4. Ïwªj njÂ

:

5. Ïwªjtç‹ jf¥gdh® / fzt® bga®

:

6. Ïwªj Ïl« KGKftçÍl‹

Ïl« :
ehŸ :

:

é©z¥gjhu® ifbah¥g«.

......................................................efuh£Á fUñy«

%.

: ___________________

bgw¥g£lJ

ryh‹ v©:____________________
ehŸ :_______________________

M.F.No. 13B
Ïw¥ò rh‹¿jœ /

x¥òif¢ Ó£L

got« v© :

fhyjhkj¥ Ïw¥ig gÂÎ brŒjš r«gªjkhf j§fë‹

______________

njÂa é©z¥g« mYtyf¤Âš bg‰W¡bfhŸs¥g£lj‰F x¥òif më¡f¡gL»wJ. ÏJ F¿¤J mYtyf
elto¡if¡F njitahd égu§fŸ nfhu¥go‹ mjid më¡FkhW nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ. Ïj‰fhd
c¤ÂuÎ tH§f¥gL« ehŸ ______________

MizahsU¡fhf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful