You are on page 1of 54

.....

,, " .. ,.
0 - ,
.. . '\
V "
".
~ ..........,,'
.... ... bI%_....,.;:.. : ~ ~ ..iI..,...
','
, '
/
INHOUD .N 180
Vrye Weekblad Is'nona1hankllke nuustydskrlf wal ultgegee word deur Wendln9 Publlkasles
Beperk (Reg. No. 88140168106).
WENDING PUBLIKASIES BEPERK EN VRYE WEEKBLAD SEADRES IS:
Breestraal153, Newtown, Johannesburg.
POSADRES: Posbus In, Newtown 2113.
TELEFOON: (011) 8362151
FAKS: 838 5901.
KAAPSTAD-KANTOOR (012) 47 8819,
PRETORIAKANTOOR (021) 834879.
REDAKTEUR: Max du Preez
ASSISTENT-REDAKlEURS: Andrea V1nassa,
Ina vander Uncle, !vOl Powell
SUB-REDAKTEUR: Ryk Hattingh
KOPIEREDAKTEUR: Johannes BnJWer
KULlURELE MEDEWERKER: KatlyBerman
OHTWERP: Anton Sassenberg
KAAPSE KANTOOR: Terreblanche
VERSLAOOEWERS: PearUe Joubert, Esma Anderson,lucky Khuzwayo
REDAKSIEASSISTENT: CMsUvan darWeslhulzen
FOTOORAAF: Sarah PraD
BESTUURDER: Marl< Beare '
BESlUURDER(BEMARKINO EN ADVERlENSIES): Ulle van darwan
ASSISTENT BES11JURDER: I.owtms
OHTVANOS: IreneZulu
KANTOOII-ASSISTENTE: Joseph Moelasl, Vernon Zulu "
Vrt9WeeWad word gec\'uk duCaxtJn Boperk, Kornmardoweg. Induslria.
Vry.WttkbladIaR2,20 Oftkos Rt10(BTWenan-tng vir'll JUlinIIltkal\
en A;() (BlWIrgosItAI) vir Ite lIII8ndt. In Nambla, Swaziland, LMOIto en Botswana koo d1Ilfdsl<rl R2,20
pbvorl<oop8boltsll ralltwt n bo.iItltndtt l1Itl<lnare Isby....VY8lI9 by(011) btsl<I<baar.
Probltme molvol8plVldhg matl word unI.ouYlI1nB d IrtntZLlu by(011) 836-2151
..
KUNS EN VERMAAK
12 SUSAN COETZER SLAAN 'N DODELIKE ROL LOS
29 ANDREAVINASSAKYK NA'N PAAR NUWE MOVIES
GlOSE
30 WATTER MOVIE WYS WAAR
32 VRYE KEUSE
AKTUEEL
5 ONDERHANDELINGE: WAT GAAN NOU GEBEUR?
9 HENNIE SERFONTEIN VERTEL VAN SONDAG SMM
MET NELSON A
18 'NVRUGTELOSE PARLEMENTSITTING, SE SAMPlE
TERREBLANCHE
INTERNASIONAAL
19 APROFILE OF ABDOU DIOUF
MENSE
17 PASOP VIR 'N VAAL EENVORMIGHEID,
SE CHERYL CAROLUS
BOEKE &FIKSIE
22 'N KORlVERHML DEUR HANS PIENMR
- CHARLESMALANBESINOOR'NGRIETSETRAGEDIE
RUBRIEKE&MENINGS
4 BRIEWE VAN ONS LESERS
11 BROLLOKS &BlffiRGAL EN OOR OP DIE GROND
23 L1BERTYN SEAL DIE DEURE IS NOU OOP ------
26 GESELS EN SPORTRUBRIEK .
24 NETTIE PIKEUR EN PLANT 'N BOOM
25 ELMARI RAUTENBACH OOR DIE WEEK SE lV
< '---
610 EYES FROM OUTSIDE THE CALL FOR
INTERNATIONAL MONITORS.
SPECIAL REPORT: INVESTIGATING THE
.INVESTIGATORS. THE ROLE Of THE SECURITY
FORCES IN THE TOWNSHIP VIOLENCE, .
BY IVOR POWELL AND ESMA ANDERSON.
13 15 DIE TELEVANGELISTE IS OP ONS!
DIE AMERIKAANSETV-PREDIKERS WAT '.
CHRISTELIKE lVOORHEERS, TREKTALLE
- KYKERS -NIE NET OOR DIE BOODSKAP -
, . NIE, MAAR OOK DIE SKOUSPEL WAT
HULLE BlED, SKRYf INAVAN DER LINDE.
";
.,'
'\ 20 PEARLIE OP DIE LANG PAD '. DIE TREINSPOOR NA
" MOLTENO LOOP DEUR 'N DUN STUKKIE LAND WAT
. SODS 'N LIP TUSSEN TRANSKEI EN CISKEI LE. OP DIE
TREINROOSTER IS MOLTENO SOMMER NET NOG -
;' . 'N DORPIE TUSSEN DIE STORMBERGE OP
DIE AMATOLA-TREIN TUSSEN
JOHANESBURG EN OOS-
0" LONDEN. MAAR DIE MENSE
WAT DMR WIL NOOIT
WEGGMNNIE,ONTDEK -
PEARLIE JOUBERT
- 26 28 GUESS WHAT?0
" . ITS GRAHAMSTOWN AGAINI
-OFTHE ALMOST 300 SHOWS
. KATHY BERMAN, ASHRAF . .
. JAMAL AND CHARL BLIGNAUT
ONLY LOOK AT 3-
..
2- .
A
SO SE HULLE
"I can no longer explain to our people why we continue to
talkto a government which is murdering our people."
NELSON MANDELA after the Bolpatang massacre.
"Ek is vervul metbesondere deernis vir die swart
gemeenskap wat in die kruisvuur van 'npolitieke
magstryd vasgevang is."
FW DE KLERK oar dieBalpatang-slagtlng
"Statepresident FWde Klerkhasbecome addicted to the
international glitter of foreign visits andlikegeneral
Smuts, while world leaderswineanddine him, themajor-
ity of the people inhis own country despise him."
JANNIE MOMBERG, Independent MPfar Simanstawn, this
week at anANCrally
"Eenvan diemees ontstellende tonele tydens die
bloedige menseslagting in die Boipatong-woonbuurt in die
Vaaldriehoek, was die waarin'n polisiesersant selfmoord
wou pleeg, en toedeur 'n kollega gered is."
Berigdeur LEON COETZEE In Rapport (21 Junle 1992)
'The causes of violence in this country arecomplex."
PIK BOTHA an theBalpatang massacre
"Intakingrevenge a manis but even with his enemy, but
in passing it overheis superior."
FRANCIS BACON (1561 - 1626)
ALISTAIRFINDLAY IN CITY PRESS
HET JY GEWEET?
Diegetalle mense wat tot die wAreld se versklllende godsdienste
bahoort, Iyk na skattlng s6:
1 669 520 440 Is Chrlstene (32,9%vandiewreldb9valking);
880552210 is Moslems (17,4%);
663495450 is Hlndoes (13,1%);
311 836 170 is Boeddhlste (6,1%);
229 711 410 Is ateTste(4,5%);
172 278 230 behoort tot Chinese volksgodsdlenste (3,4%);
111 911 560 bahoort tot nuwe godsdlenstlge groepe (2,20-');
92040570 behoort tot stamgodsdlenste(1,8%);
18169340 is Jode (0,3%);
17187390 is Sikhs (0,3%);
12381 640 is SJamanlste (O,?A,);
6 188 160 is Confuclsne (0,1%);
4 691 890 is Baha'Is (0,1%);
3 55 690 is Jalns (0,1%);
3379030 is ShlntoTste (0,1%);
8 221 480 (0,2%) behoort tot snder gelowe en
886 759 660 (17,1%) Is nie-geiowiges.
VRYDAGOGGEND
MET MAX DU PREEZ
WAT DE DUIWEL Her VERKEERD GEGAAN?
WAARSKYNLIK die meeste Suid-Afrikaners begin nou besefdat hulle - of liewer ons, want ek is ook een
van hulle - die laaste jaar of twee, in 'n droomwereldvanwensdenkery gelewe het.
Ons het met groottevredenheid virmekaar vertel hoeveel welwillendheid daar onderdie mense van
Suid-Afrika is. Onshet opgewondegeselsoor hoeons land 'n voorbeeldvirdieresvanAfrika gaanword;
hoeons diedie subkontinent gaanlei. Ons het ens sit enverwonderoor hoe diebuitewereld weer syarms
vir ons oopgemaak het. Onshet lekkertrots gevoel oor onssportmense wat 'n slagweerintemasionaal
kan meeding, en die keeral ons landsburgers kan verteenwoordig.
Ons het 'n bietjie geklaen geskinder oor Nelson Mandela aan die een kanten fW de Klerk en die NP
aan die ander kant, maar eintlik het ons half rustig gevoel datdie kombinasie uiteindelik die wa deur die
drifgaan trek.
Ons het onsself gebluf. Geslagte van onreg en onderdrukking word nie 56maklik met praatjies en
ooreenkomste ongedaan gemaak nie. Ons het 'n transformasie van ons hele gerneenskap nodig, nie
hervorming nie. . .
Die van ons wat gedink het die NP en die regering was emstig om deel te word van 'n werklik
demokratiesebestel, moes tot ons ontsteltenis agterkom ditwas weer lippetaal, wanttoe dit by die punt
kom waar hulle die laaste ooreenkorns moes maak wat tot gevolg sou he dat die meerderheid ook
wesenlike mag sou bekom, toe trek hulle kleinkoppie. .
Q
AARDIETRUUKINKodesa seWerkgroep 2 sal nogin diegeskiedenis uitstaanas diegrootste flater wat die
DeKlerk-bewindgemaak het. Hulle hethullehandhopeloos oorspeel en nooitweersalhulleditso maklik
he nie.
Want daardieonbuigsaamheid het minof meer onvermydelik gelei tot dieANC se strategie vanmass
action- watteranderwapens het dieANC omte keerdatdieNP nieoor hulle hardloop inonderhandelinge
nie?
Dieaankondiging vanmass actionhetgelei tot'npropaganda-oorlogvan diekantvandieregeringsoos
ons laas in die dae vandieTotaleAanslag gesien het. Ensoos in die ou dae het dieSAUK en koerante
soos veral Rapport en TheCitizen lustig en geesdriftig meegedoen.
Dit alles het die politieke temperatuurskerp laat styg.
Soweto-dag op 16 Junie - Swart Dinsdag, het Rapport vooraf aangekondig - was toe heeltemal

envreedsaam.
Daar was net eengroot fout met 16junie: FWde Klerk het gedoen wat 'n Staatsleer l-student vooraf
vir hom sou kon se was 'n reusagtige flater: hy het op Ulundi in KwaZulu gaanpraat. Of dit nou 'n ou
spraak was of nie, dit wasuiters dwaas- of, sal partysiniese mense dalk se, koelbloedig - van DeKlerk.
En'n klompieurelatertoe sak 'n spul Zoeloe-sprekendes - as hullenie Inkatha-impi's was nie, eet ek
my kar en my huis op - op Boipatong toe en slagveertig of meer mense.
Envroeg die volgende dag blameer die polisie en die regering mass action daarvoor!
Boipatongwas'n soort strooi wat die kameel se ruggebreek het. Die woedeen bitterheid wat dit in

swart gemeenskapontketenhet, Ie dieper as wat die rneeste witmensebesef.


En toe kom DeKlerk se tweede flater. Of dit nou uit onkunde of arrogansie gedoenis, weet 'n mens
niemooi nie, maar hydaag met groot fanfare in Boipatong op om sy medelyetebetuig. Het die man dan
geenbegripvan wat indieswartgemeenskappeaangaan nie? Seker omdat hyvanraad bedienword deur
oorblyfsels van Totale Aanslag soos Niel Bamarden Hernus KrieI. .
Dievolgendestapwashalfvoorspelbaar: dieANC onttrekvoorlopiguit Kodesa, enskort samesprekinge
metdie regering op. EndieANC gaanbaie ongewildwees by sy constituencyas hytoelaat dat dieSuid-
Afrikaanse deelname aandie Olimpiese Spele en die rugbytoere voortgaan - wat weertot 'n verharding
vanwit houdingsal lei,
MAARALLESISdaremnieverlore nie.Soos Wimpiede Klerk noudie oggend se,elkekeerindiegeskiedenis
dat daar onderhandelinge vandie aardwas, was daar dieeenof ander breukspul. Onssal maarmoet sien
of die skade wat nou aangerig is, nie te vee! was nie.
MaarDeKlerk sedaevan"geeerde staatsrnan" isYerby. Hysal nooit weer dieaansien en prestige kan
herwin wat hy 'n jaar of watgelede bier en in die buiteland geniet het nie.
Wantdieeenvoudige waarheidisdat, hoe hyookal kermen kia, hyas staatspresident verantwoordeIik
is vir die veiligheidsmagte; vir die oe-toeknypery as dit by Inkatha korn; en virdie kortsigtige strategie
by Kodesa wat diekatalisator vir al die huidige moeilikheid was.
Maarvan bier afvorentoe salleiers en burgers heelwatmeer realisties weesoor dieonderhandelinge.
Witmense begin besef dat die skade van dekades van apartheid nie met mooipraatjies ongedaan
gemaakkanwordnie. Die onderhandelinge het geen jotaverskil gemaak aandielewens vandiegewone
township-inwoners nie - dit het net verwagtinge die hoogte Iaat inskiet.
DieregeringendieNP salook voortaan minderarrogant wees en versigtiger omnieblootvireiegewin
die ANC te uitoorle in onderhandelinge nie.
DieANC gaanheelwat meersinies wees oor onderhandelinge, en dit is goed. Maar dieANC beginook
besefdat die gaping wat tussendie top-leierskap en die grassroot ontstaan het, gevaarlik groot isen dat
daar te veel gewoneswartmense is wat Kodesagesien het as die gekonkel agterdieskermsdeur twee
groepe elites. .
Maarbelangrikste vanalles: daar is nou 'n wye besef dar daar geen skikking of oplossing kanwees
voordat die geloofwaardigheid van die polisie herstel is nie.
Op kort termyn kanditnet gebeur deur intemasionaie monitors, ondersoekers en waamemers toe te
laatomoralsaammetdiepolisiete beweegen te help omdiegeweldsake te ondersoek en die skuldiges
voor die hof te sleep. Nie 'n vredesmag van tienduisende nie, net 'n moniteringsmag saamgestel uit,
byvoorbee!d, verteenwoordigers vanintemasionale menseregte-organisasies, dieOrganisasie virEenheid
inAfrika, die WO, die Statebond of die intemasionale en Afrika-verenigings vanjuriste.
FWde Klerk salonsa1ma1'n verdereonguns aandoenashydie onafwendbare stapvir wekeofmaande
probeer uitstel. Dit is die enigste uitweg.
3

-STELLENBOSCH KORT
OEMOKRATIESE STRUKTURE
Sybrandus Ademavan$teUenbosch skryf: .. _ -
Uitelndellkbegin dlt Iykof die onderllggendeproblemewat by die Universltelt van
Stellenboschheersnaaanieldingvandiepolemlekwatoordie"AfrlkaanseWetsontwerp"
losgebarshet, navore kom. '
Nienet hetprof 0 Kruger 'npaar geldlge puntegemaaknle("Rassisme, nletaalnle,
dieprobleem"InVWB Briewe 29Mel-4Junle), maar Indleselfdeultgawehet dieartikel
vanChristelle Terreblanche "Gaandit werklik oor Afrikaans?", 'n paar Inslggewende
feiteen stellingsnavore laatkom. I
Eerstensdink ekditIsulters jammerdat Afrikaans(asgevolg van diewetsontwerp)
as karikatuur moesdien omdie onderllggende frustrasles tot uitbarstlngte laatkom,
aangesien sommlge mense Afrikaans nou asdie sondebok viral die probleme ultkryt.
ProfSampieTerreblanche het by dieeen vergadering verwys na die onderklas" wat
die US Admlnlstrasle poog (of ten mlnste daardle persepsle skep) om met die
wetsontwerp ult tehou. Diefeltisdatditnle saakmaakwat dietaalbeleldvan USIsnle.
r
Terwyl die Broederbond of sykonserwatiewe geesgenote Inbeheer bly, gaandieUS
syoorwegende wit (ou SUld-Afrikaanse) karakter behou.
. Diegrootste probleem isdatdie USAdminlstrasle Iigjare vandie studenteverwyder
is. Hulla neem beslulte wat ons ten nousteraak, maar raadpleeg ons noolt. Ashulle
byvoorbeeld van die begin af oopkaarte gespeel hetInverband met diewetsontwerp,
soustudente nle soophoi geraakhetnie en kondit op 'n redelike manier bespreek
geweeshet. ,
Verder spandeer hulle ons, die donateurs en belastingbetalers, se geldop manlere
watsoms aanwanadministrasle grens. Miskien moetregter Pickardook'ndraalmaak
opStellenbosch en kyk hoeveel toilette Admlnistrasie In sykashet.
Oleergsteisdat diedemokratles verkose Studenteraad geen stemregIndieSenaat
of die Unlverslteitsraad hetnie.Hoekan ons Adminlstrasie danooit intoomgehou en
herlnnerwordaandiewense van diestudente?
AIdie strukture" watblykbaar bestaan (en elkejaar beloof word) en kommunlkasle
tussen Administrasle endiestudente verseker, het nog blttermln bereik. Studente is
steeds van die "gesagsllggame" verwyder. Ongelukklg aanvaar die apatlese
meerderheldvandiestudentediesituaslesoosg08legesosialiseerde(gei'ndoktrineerde)
burgers. _
AIhoemeerstudente, dosente(enwerkers) beginegteromhulontevredenheldjeans
Administrasieuit tespreek. OlevraagIs:WanneergaandieUSAdmlnlstraslebegin om
te lulster?
ONDERSOEK OIT
Derek Bock van Hennopsmeer skryf:
Ek verwys na twee' onlangse gevalle
waarbyANC-Iede Inhegtenis geneemIs
toe hulle met unlformstukke van die
veiligheldsmagte betrap Is.
InApril vanjaarisSetembiso Radebe,
lidvandie ANC enstreeksorganlseerder
van Cast, en Petrus Maslbuko,
ondervoorslttervan dieANCInEvaton, In
hegtenls geneem nadat hulle met
polislebaadjies aan op 'n motor gevuur
het. DieSAPhetooklnJunle19921nligting
bekom van'naanvalop'n hostel waarby
die aanvallers weermagunlforms sou
gedra het. Twee gereglstreerde ANC-
lede met weermagunlforms isInhegtenls
geneem, hoewel dleaanval nledeurgevoer
is nle. '
Naaanleiding vandiefeltewil ekgraag
dievolgende weet:Isdit niemoontlikdat
sekere ANC-Iede die veiligheldsmagte
wildiskrediteer endaaromtydensaanvalle
op onskuldlge mense, veiligheidsmag-
uniforms dra nle? Bestaan die
moontllkheid nle datsekere ledevandie
ANC die sogenaarnde "derde mag" is
nie?
Terwyl VWB soveel tyd en plek aan
optredes deur die veillgheidsmagte
afstaan, hoekom nle lemand aanwend
omANC/MK-optredes ookteondersoek
nle?Ofisjuliebang dat Juliedie waarheld
oor ANC/MK-Iede sal oopkrap?
Dielaastevraag. IndlendieANCIndie
toekorns ons nuwe regerlng is, sal julie
steedsartikelsplaaswat dieregering In'n
swak Iig plaas as daar korrupsle en
wandade plaasvlnd?
LEI OIT NA VREDE?
Daniel Heesevan Ingwavuma skryf:
EkverwysnaRyk Hattinghsebespreking
vanANWilson se Reffgion(VWB
5-11 Junie}: "Ole oogmerk van die
pamfletskrywerIsomopondubbelsinnige
en toeganklike wysedie heersende orde
of aspekte daarvan te bevraagteken,
omstredenheid te veroorsaak, debat ult
te 10k en hopelik mense se houdlngs te
verander:
Ole relevante geskledenis van die
LewendeJesusChrlstussoosopgeteken
deur die skrywers van die evangelles
deurMatteus, Markus, LukasenJohannes
doen drt en meer. As 'n mens 'n
verkragtlng aanskou dan beskuldig jynle
die slagoffer van die mlsdadigheid nie.
HoekomIs dit vir Hattingh aanvaarbaar
as ANWilsondit met die boodskap van
Christusdoen?()f lei Wilsonse weg van
... voortgaan om so aanstootlik en
beledlgendasmoontllkoptetree"onsna
geregtlgheid, vrede en lIefde?
AMERICA IS NOT
THEUS
UNITEDSTATES OF
AMERICA
Richard Bartlett of Malvern writes:
WhileVWB must be commended on Its
creative and alternative thinking in die
South African news arena there is an
Issue which must be raised of which you
areguilty. That IsAmerica.
Inwriting about the United States it is
constantly referred to asAmerica. While
theUnitedStatesIsAmerican, AmericaIs
not the United States.
But everyoneknowswemean the US
when wesayAmerica, you say.Certainly.
Everyone knowswhat I mean when I say
greatmen (sic) madehistory.
Justas sexismdenieswomen'srolein
society and racismundermines the hu-
manltyof peopleso the elevation of one
statewith grandiose international aspira-
tions denies the contributions made to
society by the vastmajority of the people
in theAmericas.
Despite their much flaunted failings,
thepeopleof Cuba, whoareAmericans,
havea health system which could teach
manycountries a lot about making the
mostwith limitedresources.
And Nicaraguans too are Americans
but many would not appreciate the role
theUShas playedintheirhistoryoverthe
past ten years.
Thenative Americans whoinhabit the
Amazon forestswouldprobably likenoth-
Ingmorethan to keep themulti-national
Industries, manyoriginating inthe US,out
of their precious home.
Europeans first landedinAmerica500
years ago and to celebrate this auspi-
ciousanniversary of 500years of geno-
cide, racismandrampant colonialismthe
Pinto, the ShipInwhichColumbus stum-
bledintoanIslandnowcalledWest Indies,
Is to sail past the Statue of Liberty on
July4.
Justas this eventwill beadenial of the
truemeaningof Columbus' impact onthe
many countries making up North and
South America, soreferring tothe United
States as America Is an insult to many
states and peoples.
Please, VWB, donot boost the already
bloated ego of those Americans who are
trying to imposetheir ideas onthe rest of
theworld; when mentioning the USbring
It downto size.
AFRIKANER DINK NIE
Phla steyn van Bloemfontein skryf:
As'nuiters gefrustreerde tlener het ek 'n
paarjaargeledeVWBbegin lees.Snaaks
genoeg, ekhetdaarin 'nsoortontvlugting
beleet. Hler Ismos mensewat voel soos
ek.
Ekhet 'ngereeldeleserbeginword. Vir
my, wat myself In die joernalistiek
bekwaam, Is dlt die toonbeeld van hoe
dinge gedoen moet word. Ek is nou slek
virdiedagkoerantewat sensasie vooren
sport agterop het. Tussen-in is daar
natuurlik niks nle - behalwe as jy die
volgende Vrouedag en basaar as nuus
beskou. langsdiepad, voel ek, het
die Afrikaner opgehou om vir hom-I
haarself te dink. Mlskien weeg
aanvaardingswaarderasblotekennls en
gesonde verstand.
(Brief effensverkort Red)
OOMS SE POLITIEK
Erik White van Lynwood skryf:
EkIs'nstanderd 9-leerlingaanAfrikaans
Hosr Seunskool. Ek lees VWB nou al
twee jaar lank en het opgehou om die
politi eke rubrieke te lees want disin elk
geval net mIwekak elke dag. Deesdae
lees ek net die kuns- en letterkundige
rubrieke aangesien dit 'nwye veld dek.
Ekwas Indieselfdeskoene asChrisna
Steinmann en het gou moed opgegee
metdie politiek. Chrlsna, jy sal nooit die
helestoriewys raak nie allees jy VWB.
Journa nle verniet dat jy nie lekkers
van vreemde ooms mag naern nie.
Dieselfde geld ook die politiek van
vreemde ooms.
Genlet In elk geval jou VWBenmoet
nlks ernstlg opvat behalwe die
advertensles nle.
VUILGOED!
HermlenBassonvanWelllngtonskry1:
Vanoggend kry ek die eerste maal 'n
VWB (22 28Mel) onder oe.
Ekisstomgeslaan deurdievlakvandie
onderwerpe, die swak taalgebruik en
eensydlge sienings. Kortom, ek het vuil
gevoel nadatekslegs hierendaargelees
het.
Soosdit deesdaein diemediagaan, is
hierook'n grootdosls seks. Endaarmee
saamvormjulledeel vandiegenewatnog
'nverloregeslagskep- 'ngeslagwaarvan
die romantlek ontneem word, 'n geslag
ultgelewer aanseksuele geweld.
Disduldelikdat 'n mensnleChrlstelike
maatstawwe van VWB kan verwag nie,
maar kan JUlie maatstaf nle immers
ordentlik weesnle?
AIsouekVWBgratisontvang, salekdit
nieleesof inmyhulstoelaatnie. Ekwilnie
mygees'enooknie anders'n- voed met
dit wat vuills nie.
BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE
GENIET VOORKEUR.
Rig briewe aan:
Die Brieweredakteur WlB
Posbus 177
Newtown
2113
KOEVOETVOORGOLDSTONE DIEGOLDSTONEKOMMISSIEHETONDERSOEKINGESTELNABEWERINGSDATVERDAGTES
WAT "VREEMDE TALE" PRMT BY DIE GREENSIDESTEENKOOLMYN OPGEMERK IS. ONDERSOEK IS INGESTEL EN OP
OUDKOEVOETLEDE EN HEELWAT WAPENS AFGEKOM. ESMAANDERSON EN KATHY BERMAN DOEM YERSlAG
THE blood is spreading in tentacles of
blame from the scene of last weeks
massacre of 39 people in Boipatong.
But in the midst of accusations of
their guilt in the mass murder, the
police continue to respond in predict-
able ways: at the time of going to press
on Thursday they were busy conduct-
ing a house-to-house search on
Boipatong residents. Even before yes-
terday's comprehensive raid, they had
already arrested more than 30 resi-
dents of the township, mostly onpub-
lic violence charges since the massa-
cre on 19 June.
This number contrasts to bizarre
effect with the 4 hostel dwellers they
were at last notification holding in
connection with the murder of the
Boipatong 39.
Among the shocking allegations to
take shape this week in the aftermath
of the horror: - .
Workers at the Cape Gate Factory in
the Vaal claim that one of the white
security guards employed at the plant,
a police reservist (VWB has the man's
name), escorted some of the killers
back to KwaMadala Hostel immedi-
ately after the massacre. When the
workers demanded why he had not
used his authority to intervene or
arrest the perpetrators of the deed,
they report the guard told them his
orders had been merely to escort the
raiders; no powers of arrest had been
granted.
Presenting a truly horrifying picture
of neglect or indifference on the part
'NSPESIALEsittingvandleGoIdslone-kommissie
Isglsler gehou om beweringe Ieondersoek dal
oudKoevoetledeversleekwordopdleperseeivan
die Greenslde-steenkoolmyn, 10 km slid van
Witbank, van waar hldle na bewering deeheem
aan gehelme operasles.
SCoIIRaulenbach,watnamenscUaANCoptree,
hellnRgting aan regter Richard Goldstone bekend
geslel waarin beweer word dal oud-Koevoetlede
by die BoIpalong-massamoord betrokke was.
B1ykbaar is daar verdagle mense wat "Vreemde
tale" praat opdie perseel van cUe steenkoolmyn
gehulsves.
Op grond hlervan hat regter Gddstone vir llit-
kol Neethllng, die ondersoekbeampte van de
kommissle,opdraggegeeomdleperseeltebesoek
en dle beweringe Ie ondersoek. Ondersoek Is
ingeslel anop'naanlaioudKoevoetledeafgekom.
of the authorities, a memorandum
compiled by legal firm Nicols,
Cambanis, Koopasammy and Pillay
claims the deaths in Boipatongshould
have beenpreventedlong before they
occurred- byJudge Goldstone, as well
as by the police and by Iscor, the
owners of the hostel.
According to thememorandumeach
of these parties was warned months in
advance that KwaMadala hostel was
being used as a military barracks for
IFP armies, and each chose in tum to
ignore the warnings.
Evenafter a member ofthe commis-
sion was presented on 3 April with an
affidavit deposed by an inmate of the
hostel, captured after being wounded
in a violent attack on residents and
exposing the hostel as an IFP military
barracks.judge Goldstone declined to
take any action against it.
THEINMATE, REFERREDto inthe memo-
randum as Mr X, stated that:
Every resident of the hostel was
assigned to a "unit" and trained in the
use of weapons.
He had seen "manyarms and ammu-
nitionstored at the KwaMadala hostel.
Meetings were held every Tuesday
and Thursday, At these meetings, we
were informed when new weapons
had arrived. The arms were brought
by Inkatha Freedom Party members
who arrive from Natal. I have seen
them arrive with AK 47s and spears
with poisoned tips."
Mr X's own unit was mobilised on
Neethling hel galuigdal'nbroil hulleingelig het
dal hy 'n Koevoetlid is en dat hy tydens de
Bolpalong-slagtlng'nkombJ moesoppas. Volgens
Neethllng het die bron ges4 hyvrees vir sylewe
omdat hynie werklik aan deaanvai deelgeneam
hat nle endalhy slagvoel omdat vrOlle en klnders
IncUe slag1Ing dood en beseer is.
. Adv AlpHattingh, namensdeSAP, hetversoek
dat diegetulenlsniaIndieparsgerapporteer moat
\WI'd nla, maar regter Goldstone het dit verwerp.
INDIE KOMMISSIE SE ondersoek Isdaar opdia
parseel beslag gel6 op agt R1-gewere met
opvoukolwe, ammunlsle, radio's en drla
handwapens. LedevandieafvaardiglngIsgedrelg,
het Rautenbadl getulg.
Hattingh hel beswaar aangeteken teen
Woensdag se Greenslde-ondersoek en gevra
March 15 with instructions to "attack
comrades who had been responsible
for the killing of an Inkatha member"
and "to attack two taverns, namely
Chiefs Place and the Philadelphia
tavern.
"We were instructed to kill people
there because it is known that com-
rades drink there. We were told that a
secondarypurpose of our missionwas
to assist in the attack of comrades for
the purpose of Inkatha regaining entry
to the townships. We were given
arms .....
It was during the atempted execu-
tion of the second of these missions
that Mr Xwas wounded.
Despite being presentedwith these
allegations the Commission decided,
after a preliminary hearing into the
problem of hostels on the Reef, to
puruse only one issue: the question of
people displaced from their homes in
the violence.
The rest is the blackest chapter in
recent South African history.
EXCEPTFORONE DETAIL. VWB man-
aged to get through per telephone to
the securityguard who allegedly drove
the Casspir from the scene of the
massacre for his comment. But when
he discovered who we were, he hast-
ily put down the phone saying he was
"just going to fetch something". Then
he disappeared and when we phoned
again, we were told he was not there
and could only be contacted the next
Day.
hoekom deursoek die kommissle de perseel as
hulle geen bewyse hel daldie mense onwettig op
dieterreln isofonwellig wapens beslt nle. Hy het

of uitvoering van geweld by8oIpalong 6f elders
nle. Hy s6 eIle oudKoevoetlede Isnle "SAPlede"
nla,maar"VerbondeaandieSAP".Huilaisamptelik
as "VIal< 3-amplenare in die slaatsdiens, as
werknemers van die SAP". aangestel.
DIe oud-Koevoetlede. volgens Halllngh, word
gehuisves op myngrond, en hulie word glo
aangewend vir die ondersoek van vee- en
koperdlefstal.1-kJ1klI'ldlgheidasspoorsnyersWord
ook benut, 56 Hattingh. Hy het voorts onlken dat
dieoudKoevoetledeopdieperseei versteekword
en g9$6 ciat hulle e1ke oggend op dieperseel
paradehouInvoleaansigvan aimaileerMOOrClg.
report
i
-special report
Rip the scabs from South Africa's eyes!
After the Boipatong horror and with steadily mounting evidence that the security forces have been deeply
complicit inIomenting llietownship violence, nothing lessllianthe appointment of independent international
monitors investigatorswill defusethe crisisfacing FWde Klerk and his government, writes IVORPOWELL
THISweek, bowing to growing internal and interna-
tional pressures in the wake of the Boipatong
massacre, State President FW de Klerk finally re-
versed earlier government refusals to allow interna-
tional monitors into the country.
But such monitors, in de Klerk's view, would be
largely kept separate from the investigation of the
violence, and serve in an advisory capacity toJudge
Richard Goldstone's Commission into Violence and
lntimidation.
In an earlier statement, de Klerk said that foreign
mediationwould not be unwelcome as long as it did
not "interfere in the internal affairs of the Republic".
Unless, that would suggest, monitors wanted to
do more than come in as assessors to the Goldstone
Commission or evaluators of police investigations
into the Boipatong tragedy, unless they were de-
manding some kind of powers to flnd out what was
really going on.
But it is unlikely that such seemingly bland
compromises will be enough to defuse the crisis
facinghis government in the wake of the Boipatong
horror and steadily mounting evidence that the
security forces have been deeply complicit in fo-
menting the township violence.
The world is demanding more. Nothing less than
the appointment of stronglymandated independent
monitors and/or investigators will save de Klerk's
reformist image and convince the world of his
continued sincerity.
This one, to quote de Klerk, will have togo to the
hone.
The ANCina statement released on
23 June announcing theorganisa-
tion's withdrawal from Codesa:
''We cannot tolerate a situation where the regime's
control of power allowsitthespace todenyand coverup
itsrolein fostering and fomenting violence..
"We Insist that the regime agree to;
Theimplementation of theuniversal demandreqUiring
at leastthe establishment of an Intematlonal Commis-
sion of InqUiry intotheBolpatong Massacre and all acts
ofviolence aswell astheinternational monitoringof the
violence."
THE INTERNATIONAL COMMIS-
SION of Jurists inareport released
this month after afact-finding visit to
this country earlier this year:
'Wesuggestthat Codesa should Invite a team of Inter-
national monitors... tomonitor, onacontinuing basis,the
lawenforcement agencies...
"Theheadofmissionwould beassisted by regionalco-
ordinators, humanrlghts Investigators, pollee and mili-
tary liaisonofficersand political advisers. We anticipate
thatthemajorityof theInvestigators would be lawyersor
have appropriate police experience. Wethink a teamof
6
100 monitors, with anaverage of threeback-up staff to
each monitor, wouldbesufficient...
'We think senior civilian administrators should be
introduced Into the South African Police force at all
levels...
"A new detective agency should be established to
Investigate crime and to take over from the old rlot
squads. Thisnewforce should haveacivilian structure."
LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS,
press statement:
"Police Investigations intokillings relating to the political"
violence haveproved, at best, inadequate.
We believethat thefailure by pollee to pursueinves-
tigations with the thoroughness and Impartiality de-
manded of them remains a major stumbling block to
resolution of theviolence. Whether thisfailure iscaused
by omission, Incompetence or collusion Is something
open to speculation- however what Is not In disputeIs
thatthey haveconsistently failedtoproducethe neces-
saryevidenceand have failed to winthe confidence of
thecommunities theyareemployed to serve.
"InLawyersfor Human Rights webelieve that part of
a short term solution to this lies In the deployment of
International andlocalmonitors - notonly Inthe violence
stricken areasbutattachedtopolicedetectives,tocourts
and to the prosecutors' offices. In addition trusted and
respected Independent Investigators must be brought
Intotheprocessto ensure thatthe fullestco-operation is
received fromthe affected communities."
HUMAN RIGHTS COMMISSION,
press statement:
"The HRChasconsistently maintained that the security
forces are not only part of the problemin the ongoing
violence but that they havealso failed to adequately
Investigate pastIncidents. Nolongercan we acceptthat
Incidents Inwhich thesecurity forcesare Implicated be
Investigated by themand we strongly support the call
either for wholly independent Investigation or that any
police Investigation besupervised andmonitoredby an
Independent authority"
BLACK SASH, press statement:
"If only the pollee would apply the same diligence in
Investigations Intoblack deathsastheydo withwhites...
TheirInherentracismIsblatantin theirmanner of react-
ing to black massacres- 24hoursafterwardstheystart
investigating Insteadof immediately afterwards....
SACP, press statement:
"By choosingtoappearpublicly at UlundlonJune16, on
the daythe ANClaunched apeaceful campaignof mass
action, De Klerk sent a message to every war lord, to
every death squad, to every assassin and Impl In our
country.
"It was exactly the same message that SAP Captain
Craig Kotze repeated onJune 18thIn responseto the
Boipatong Massacre. According to Kotze: 'This is what
happenswhen theANC launchesmass action...' "
COSATU Executive Committee
press statement:
"Theregimeremains thesinglemost serious obstacle to
progress towards democracy. Our Campaign for Na-
tional Democracy is aimed not only at breaking the
political logjam at Codesa but also ensuring that this
criminal government Isremoved from poweras rapidly
as possible."
;"
AMNESTY INTERNATIONAL in a
recent report on theviolence
in South Africa: .
"Amnesty urges the govemment to... stopthe security
forces acting with impunity by ensurlnq:...the prompt,
thorough and Impartial investigation, by Individuals or
InstitutionsIndependent of thesecurityforces orthosein
control of the security forces, of all reportsof unlawful
killing by members of government and government-
backedforces."
Representatives of ten foreign embassies accompa-
nied local: monitoring group Audrey Coleman of
Peace Action into Boipatong on Wednesday this
week. is what some of them had to say:
Audrey "It is timefor the international com-
munity to frm an Impartial international monitoring
group made.upof lawyers, doctors and variousInde-
pendent authorities."
CANADIAN delegation
representative:
"It seemsto havebeenvery well organisedandorches-
tratedbywhoeverdidit.Thereseemto havebeenwhite
peopleInvolved...Itcertainly pointsInthedirection ofthe
government. We wish someone would do something
about It.All sortsof possibilities for monitoring arebeing
looked at. But there areall sortsof complications,"
Swedish delegation representative:
''The Danes have proposed that a Nordic monitoring
groupbeIntroduced...TheSwedesareverykeenonthat
if the strategyis right." .
MeanwhiletheUSgovernment hasdonatedR700 000
Inrelief fundingto assistthe International Red Cross in
the area.
JY KAN DIE BOIPATONGSLAGOFFERS HELP
DIESUld-Afrlkaanse RaadvanKelkeendie Vaal CivicAssociation het,In
medewerll1ng met arbelds- en gemeenskapsorganlsasles van die
Vaaldrtehoek. 'n hulpfonds vir die slagoffers van die Bolpatong-slagtlng
gestlg.
Enlglemand wat hulpwli verleen, kan'nbydrae deponeerIndiefondsse
bankrekenlng by die Standard Bank In Vereenlglng. Ole rekenlng Is
geopen namens die Bolpatong Relief Fund. Ole rekenlngnommer Is
021712662, en dietaknommer Is 01463742.
Whilethe fires areraging thereis a growingdemand that justicebe done: That something be done about alleged police complicity
withInkathainthe violence (Pic: SarahPralQ .
THIS WEEK A SUPREME court judge acquitted seven
notorious IFF members and inmates of Sebokeng's
KwaMadalahostel on charges relating to the massa-
cre of 38people at a funeral vigilonJanuary 12, 1991.
In itself the acquittal was not remarkable - nearly
alllFP members whohave come to trial have, for one
reason or another, been acquitted.
What is remarkable though, is that the judge
expressed dismay at the quality of the police inves-
tigation and implied that he had been given no
option but to set them free.
And what makes the case even more remarkable,
is the fact that despite the magnitude of the atrocity
with which they were being charged, the sevenwere
released after earlier court appearances on bail.
Two, it turned out, were already out on bail at the
time of the massacre - on charges of mass murder.
And more than one of the then accused was subse-
quently released on bail in connection with murder
charges arisingafter their successful bailapplication.
Inanother legal proceeding on the Witwatersrand,
the ongoing inquest into the death of human rights
lawyer Bheki Mlangeni, whose brains were blown
out by an explosive device concealed in a tape
recorder, evidence has already been led to the effect
that police both neglected to pursue their investiga-
tions with any zeal and deliberately conspired to
mislead the court. (Judgement is still pending.)
spec'af'reJ)Ort
of those arrested were anyway either with-
out charge or on bail (a rather smaller number). With
regard to that remaining one quarter, more than half
were acquitted. And of those convicted, more than
half were connected to the ANe or residents group
- which according to.Everatt's statistics, bore respon-
sibility over this period for only 4 percent (attribut-
able) of the total death toll. (In the same study,
Inkatha was held responsible Ifor no less than 51
percent and security forces for 25 percent.)
One might speculate that perhaps the police were
not performing with the same zeal in all cases.
But now, after the Boipatong massacre, in which
at least 39people were killed by marauding inmates
of the KwaMadala hostel while police allegedly
stood by and watched, there is a growing demand
that justice be done: That something be done about
alleged police complicity with Inkatha in the vio-
. lence, that something be done about the manifest
failure of police to adequately investigate violence
emanating from the IFP-controlled migrant workers'
hostels, that something be done about the failure of
both police and the courts to secure prosecutions
and convictions.
THESE ARE far from being isolated instances. In his
judgement on the Trust Feed case in April this year,
MrJustice Andrew Wuson, in flnding fivepolicemen
guilty of eleven murders, launched a blistering
attack on the police culture:
"Adistressing feature of the case," the judge said.
"is that as the evidence went on, it became clear that
the evidence of senior police officers could not be
accepted and that official records produced from the
rues were alsosubject to suspicion and shown to be
completely inaccurate."
Judge Wilsonwent on to flnd absolutely that there
was evidence of police complicity with Inkatha in
the Trust Feedkillings and noted that the case would
never have come to court had it not been for the
efforts of a single police investigator, Captain Frank
Dutton. But Dutton only took over the investigation
after Natal Attorney General MikeImber demanded
the removal of earlier police investigators after
uncovering evidence of a cover-up. Dutton himself
had to survive sustained attempts within the police
to mislead him - as well as attempts on his life.
REPORTING ON PROCEEDINGS in the Goldstone
Commlsion's ongoing Inquiry into Violence on
Trains, Lawyers for Human Rights note: "The man-
ner in which train attacks have been investigated
thus far is a causefor concern. There has been
only one successful prosecution to date.
During the last year the police have made

COMMUNITY AGENCY FOR Social Enquiry researcher


Dave Everatt records a total of 353arrests between
August 1990 and August 1991. This in relation to a
death toll of 2 271 for the same period.
As if thiswere not surprising enough in itself let
us peel this particular onion: Around three quarters
"A distressing feature of the case isthat as the evidence went on, it became clear that the evidence of senior
police officers could not be accepted and that official records produced from the files were also subject to
suspicion and shown to be completely inaccurate." .Mr]zmice Andrew Wikon in the TnlSt Feedjudgement

THE CASE AGAINST THE SECURITYFORCES


Evidence of police involvement inthe townshipviolence could fill volumes.
Here we list onlyafractionof the evidence. But we believe it will be enough
to illustrate whythe securityforces are not trusted bythe communities they
are meant to serve. By IVO,R POWELL and ESMAANDERSON
. -\ -:
Y the end ofJanuary this year, at least 112 people had
died in savage attacks on commuter trains. In many of
the 48 individual incidents which make up the statistic,
perpetrators had been identified and reported to the
police and in one case in October, the perpetrator of two
murders was actually overpowered and then handed
over to the police.
But by the end ofJanuary, police investigators had not
succeeded in clocking up a single conviction on commuter killings.
Now, nearly five months and more than fiftydeaths in any other area ofthe violencewhich has engulfed
they have improved on their previous show- the townships.
mg. In the intervening period, they have indeed
secured prosecution: One single conviction.
The case of train attacks is but one aspect of the
ongoing township violence and it contributes barely
a twentieth of the total death toll.
But as a case-study, it stands well enough: the
security forces have not performed noticably better
7
special report
h....:. only a handful of arrests as a result of train
.......... attacks.
"They blame the situation entirely on the
factthat members of the public do not come forward
to make statements and co-operate with investiga-
tions... Theythemselves do not appear tohave made
an enormous effort to investigate.
"In many instances their information was more
sketchy than that available in newspaper reports.
Several newspaper reports mentioned witnesses by
name and even in theseinstances the police have not
bothered to trace the witnesses."
But the commission is sitting on even more
distressing testimony. A statement by a former
inmate of Nancefield hostel, referred to as 01, makes
a clear, if complex case against police investigative
procedures.
01 operated as a police informer during and
shortly after his more than two years in Nancefield
hostel, but his efforts in the end nearly cost him his
lifeafter police (whomhe had informedabout illegal .
Iirearms in the hostel) then apparently informed the
hostel dwellers on him.
According to 01 hostel dwellers were not particu-
larly concerned about the possibility of police ac-
tion. On one occasion: "Mbatha, a senior Induna at
various meetings referred to the fact that guns had
been brought. He said that there was going to be
fighting. He also said that the police would not
conduct any searches at the hostel and that this had
already been discussed with the police. In fact the
police did not come to search the hostel at all hi 1990
and only did so in 1991 after I had given them
information which ledto the arrest of some people."
(As far as VWBcould determine, none of these
arrests resulted in prosecution.)
01 goes on to describe two train attacks in the
planning of which he was involved. The first took
place in the early morning of 26 June 1991 and
resulted in eight deaths and 18 injuries.
"I reported this incident to Captain Kruger. I told
himthe names of those that I could remember... The
men were arrested some time in July."
The secondwas on 23October 1991 at Nancefield
Station and resulted in nine deaths.
According to 01, he reported the incident to his
handler, onlyknown as"Danie"- who thenarranged
a rendezvous with an officer from Captain Okker
OlivierVermaak's Soweto Unrest and Violent Crime
Investigation Unit. It was after this meeting, that he
was informed by a fellowhostel dweller that he was
a marked man - the cops, far from acting on his
information, had, so he was-told, shopped their
informer to the hostel dwellers.
..Later Danie confirmed this and said that "things
were getting difficult and that Captain Vermaak had
sold me out to the Nancefield hostel dwellers."
Thougharrests were made in relationto bothtrain
attacks, neither resulted in andalthough
01 had positively identified perpetrators in both
cases, he was not called to give evidence.
No prosecutions resulted and, astonishingly, in
the case of the June attack, the Attorney General's
office announced that the state was declining to
prosecute on precisely the grounds that investiga-
tors were unable to find credible witnesses who
could identify the accused as the attackers in the
killings.
IN ANOTHER INSTANCE before the Goldstone Com-
mission, dated to Friday15 May- the day on which
Codesa IT commenced to the accompaniment of
mass and heavily armed demonstrations by IFF
supporters - a large group of Inkatha protesters
boarded a train at MerafeStation, disembarking at
New Canada. In the course of this journey, one
person was killed and another injured.
t?e Int:rnal Stability Unit failed to take any
merely dispatching the impis by
tram to Phefern Station. This journey resulted in
another death and injury.
Throughout, the IFP supporters were heavily
armed, yet police made no attempt to disarmor arrest
any of them.
8
This particular act of omission is .only one of
countless instances inwhich police and ::'t!J.er secu-
rityforces personnel have failed to enforce batteries
of laws on the statute books which prohibit the
public display of dangerous weapons - and inwhich
the IFF has not only broken the law but been guilty
of breaches of Peace Accord agreements to a similar
effect.
And on occasions too numerous to mention such
failures on the part of the security forces have
directly resulted in the death of township residents
killed by those same illegally borne weapons. On
any number of occasions the security forces are
alleged to have simply stood by watching while
these killings tookplace - generally intervening only
whenretaliationwas threatened bythe victims ofthe
attacks.
The record of police investigators in relation to
searching hostel dwellers is equally dismal. Even as
recently as last weekend the SAP failed to search
KwaMadala hostel when inmates gathered at the
gates and refused them access. They Just meekly
concurred, failing to deploy the required muscle
remember these are the same security forces which
were known to call inwhole regiments to deal with
the UDF comrades during the uprisings of the mid
1980s. Wags have gone so far as to suggest they
might even have called upon the services of the
many thousands of civilianforce members that State
President FWde Klerk put on standby against the
ANC's mass action campaign.
In the end, however, five KwaMadala inmates
were arrested - on precisely what grounds police
have not yet specified. But even these arrests - from
an estimated force of some 200 - were only made
after the residents had been allowed ample time
(whether this was intentional or not) to dispose of
whatever incriminating evidence there may have
been lying around.
The KwaMadala search comes more than a year
after police were first asked to conduct such a
search, and the initial refusal is merely the latest in
a long search of such "frustrated" weapons raids.
Even whenpolice have infact gained access to the
hostels or conducted weapons searches on IFP
supporters, however, they have seldom achieved
any long-term results. In a recent raid the Sunday
before last - made much of at the time in the media
- security forces personnel confiscated large quanti-
tiesofweaponry fromIFPsupporters. Only to return
them in what was meant to be a secret operation two
days later. At the time of the raid 23 people were
arrested, but VWB understands they were later
released.
In a similar search in early May, conducted under
pressure from human rights political groups on an
Alexandra hostel, and heavily subscribed by the
media, 12 people were arrested red-handed with
illegalweaponry, or so police spokesmen claimed at
the time. Curiously though all 12were released only
days later - for lack of evidence against them.
.
BUT ACTS OF omission do not make up the sum of
accusations against the security forces. Nearly as
often ..those security forces entrusted with both
preserving law and order and with investigating its
breaches have beenaccused ofactively participating
in the violence. In investigations around the recent
Boipatong massacre for instance, independent and
ANC monitors have taken numerous statements
alleging that IFP suporters from the KwaMadala
hostel were actually transported the approximately
two kilometres from KwaMadala Hostel to the scene
of their crimes by police Casspirs, Then, when 39
people including babies, women and children lay
dead, residents claim, they were picked up in the
same vehicles and taken back again.
Significantly police investigators - coming to the
scene after an inordinate lapse of more than 2-1 hours
- have not been given statements to this dfcl'!'
Residents are refusing en masse to co-operate with
their investigations, both in protest against alleged
police involvement inthe massacre and because the
police are perceived to more often use information
obtained through such statements in order to effect
cover-ups than to bring the guilty parties to book.
Allegations of Inkatha supporters and other vigi-
lantes hitching rides to andfrom their raids on police
vehicles are, of course, far from new. Literally
dozens of affidavits taken in the East Rand squatter
camp of Phola Park after the killings of September
10-13, 1990 record this practice, as do hundreds
dating to the so-called "Seven Day War" around
Pietermaritzburg inthe sameyear. Many of the Phola
Park affidavits also record whites, some dressed in
'police uniforms, but aimost always concealing their
identities by means of balaclavas, actually taking
. part in running battles with the squatter camp
residents.
No security forces personnel were charged or
even suspended from duty as a result of subsequent
police investigations.
ON THE OTHER HAND, many township residents have
been assassinated after making allegations against
security forces members.
InMarch 1992, to cite just one example, a Sebokeng
youth by the name of Doctor Elliot Motsitsi allegedly
witnessed the fatal shooting by a local policeman of
his friend Andries Molebatsi. Contacting lawyers he
then drew up a statement, which needed only to be
signed and sworn in order to become a legal
document. But on the day it was due to be Signed,
Motsitsi's body was found in the veld with, among
others, bullet holes through the hands which would
have signed and sealed his allegations.
Noactionwas taken against the policemannamed
as having killed Molebatsi.
In his second interim report Judge Goldstone
made specific reference to a similar problem en-
countered by his commission. He noted that poten-
tial witnesses were either disappearing, being killed
or being intimidated through acts of violence di-
rectedagainst people close to them.judge Goldstone
mooted the idea of a witness protection programme
as a partial solution to this problem, but to date no
such programme has beeninstituted, and it is stillleft
to human rights organisations to provide whatever
measure of protection they can.
Or for the witnesses to remain silent and for the
evidence to mount up outside the law- and for both
Judge Goldstone and the government to lose all
credibility, all face and, in the end, all control.
WIL JY MEER WEET
OMTRENT DIE ANC?
Woon jy indie Noordoostelike
voorstecle? Nooi jouvriende naIn
vergadering injouhuisof kamer
en ons sal 'nspreker voorsien om
vrae tebeantwoord.
Noordoostelike Johannesburg se ANCtak.
Skakel die sekretarls by 4871447.
aktueel
Enigiemand wat werklik wil begryp waaromdieANC op massa-aksie besluit het en waarom die onderhandelingsproses
opgeskort is nadie slagting inBoipatong, hoet maarnet Sondagsaam met Nelson Mandela te geluister het nadiewoede
van die mensewie se tamilielede, gelietdes envriende koelbloedig vermoor is, skryf HENNIE SERFONTEIN
(
" MADIBA, jy het lank genoeg gepraat.
Hou nou op met praat. Ons is almal
moeg ensat van die gepraat engelulster
terwyl daar 'n slagting onder ons mense
is.
"Madi ba, jy moet onmiddellik tot
aksie oorgaan. Moenie nog 'n oomblik
mors nie. Begin Maandag. Ons sal jou
volg wat jy ook al doen."
Die man langs my het trane in sy oe
terwyl hy die woorde met 'n ge bal de
vuis aan Nelson Mandela uitroep . Sy
gesig is vertrek van,bitterheid.
'n Vriend in die skare wa t om
Mandela kyk horn sirnpatiek aan en sit
sy arm om sy skouer.
Wat is sy naam, vra ek - maar hy
snou my toe: "Wat wil jy as wit joernalis
daarrnee doen? j ulle en jul regering
verstaan tog niks hlervan nie. Se ek is
maar net nog 'n slagoffer van die
plakkerskampe, soos miljoene van my
broers en susters ."
Die skare beweeg w eg , a gt er
Mandela aan, en die vriend se aan my:
"Moet hom nie kwal ik neem nie . Hy
het 'n vrou en twee kinders in die
bloedba d verloor."
orr WAS VERLEDE Sondagoggend by
Slovopark, die plakkersdorpie net langs
Boipatong, 24 uur na die flasko van
FWde Klerkse besoek toe hy inderhaas
voor 'n ve rwoede skare moes vlug.
Ek wens alle regerin gsle i ers,
sakemense, akademlci,gewone mense
en sogenaamde toekomsontleders was
die da g - by Slovopark, Boipatong,
Sebokeng en die massa-saamtrek later
die dag by Evaton . Dan sou hull e nie
vroeg en laat su lke oningeligte
uitsprake en kritiek op die ANC se
planne van massa-optrede en die
, ops ko r t in g van die o n der h a n-
Idelingsproses gemaak he t nie.
Tussen die hartseer, die bitterheld
en die woede van die mense moes ek
my telkens afvra: Hoe is dit moontlik,
n.a meer as rwee jaar se gesprekke met
die ANC, da t die regering steeds geen
j begrip het vir gewone swartrnens e se
denke en ervaring nie? Hoe is dit
moontllk dat FWde Klerk, n.a alles wat
daar gebeur het en sonder om dit eers
met plaaslike gemeenskapsleiers u it te
Idaar, Slovopark en Bolpatong kon
bes oek?
I Later sou De Klerk verduidelik hy
het die plekke besoekomdat di e polisie
, konvooi 'n paar minute vooraf laat
. eet het alles is kalm en in orde.
As De Klerk inJunie 1992 steeds op
d ie polisie staatmaak ' om 'n
waardebepal ing te gee van sulke
plofbare situasies, dan is di t ge en
wonde r dat hy so onlngelig is oor
fundamentel e sake, en dat ons in 'n
isis is nie .
INDIESKARES wat Sondag omMandela
gemaal het, was daar min mense wat '
nie 'n geliefde, 'n familielid of 'n
vriend verloor het nie. -
'n Seun van sQ16jaar vertel verslae
hy het sy rna en twee sussies verloor.
Maar ondanks sy trane se hy trots:
"Comrade Mandela is here to inspire
us and I will continue fighting the
Boers and the police. I am not afraid of
them, even though they have killed
our people."
Mandela, vergesel deur Joe Slovo,
besoek die dag verskeie families in
Slovopark en sirnpatiseer met hulle.
Daarna gaan hy na die kl e in
sportstadium, waar 'n pa ar duisend
mense op hom wag.
'n Kort, eenvoudige plegtigheid
begin met die sing van Nkosi Sikelel'
Wrika. Ernest Solm, die pl aaslike ANC-
voors itter e n ' n gewes e MK-
bevelvoerder , vertel kort liks van di e
inwoners se woede toe hulle die vorige
Saterdagoggend hoor De Klerk het
besluit om die gebied te besoek.
"Ons was vasbeslote om op besliste,
maar gediss iplineerde wyse aan hom
te wys: nadat Inkatha en sy polisie ons
mense vermoor het, is hy beslis nie
welkom nie."
Dan lees hy plegtig di e name en
adresse van 40 van die slagoffers voor.
Twee [ong meisies is nog ni e uitgeken
nie. Een slagoffer was 'n besoeker van
Kroonstad. .
'n Paar keer kreun die skare in
gedempte woede, want onder di e
slagoffers is 'n verwa gtende vrou, 'n
nege rnaande oue baba en 'n driejarige(
dogtertjie.
Mandela, wat griep en 'n seer ked
het , praat net 'n paar minute. Maar sy
stillewoede is dui delik. Hy se: "Ek het
geluister na wat julle mense my vertel
het. Nou is ek daarvan oortuig dat ons
rue-met gewone mense nie, maar met
diere te doen het." Die aanklag herhaal
hy later op die Evaton-vergadering,
Op Evaton gee tienduisende ANC-
ondersteuners ' n oorweldigend e
demonstrasie va n militansie en
radikalisme , vera! van die swart jeug.
, 'n Onheilspellende boodskap word
uitgestuur, nie net aan Mandela en die
ANC-Ieiers nie, maar ook aan FW de
Klerk en sy regering: Dis in Suid-
Afrikase belang dat julIe luister na ons
vrese, ons frustrasies, ons woede .
OP PAD NA EVATON ry ens deur
Sebokeng, 'n township in 'n staat van
self-opgelegde beleg. Sedert die einde
van April is letterlik honderde
padblokkades - bakstene, klippe;'
boomstompe en omgekeerde motors
- aangebring sodat net eenmotor op 'n
keer st a dig kan deurskuur. Die
Ole boodskap Is
duldelik (Foro:
DebbIeYazbekl
Sunday Stat)
blokkades word 24 uur per dag beman
deur jong kamerade en motors word
deursoek.
In Evatons tel di e skare dit lui dkeels
duidel ik: Hulle beskou onderhan-
delinge en Kodesa as nutteloos. Dit is
onaanvaarbaar dat die ANC-Ieiers met
lee hande van die onderhandelingstafel
terugkeer.
In 'n halfmaan-binnekr ing in die
stadium singskr ee duisende opge-
wonde jeugdiges slagspr euke en wuif
plakkate: "Mandela, give us permis-
sion to kill our enemies", "Please rev
up your mind", "We are tired of sense-
less killings".
Vocr sy toesp raak stap Mandela
eers in die halfma an rond en wuif met
'n bree glimlag vuis in die lug vir die
jeugdiges.
' n Dreunsang-brandergolf spoel
saamsoosMandela beweeg: "'We want
weapons . We want weapons. "
Mandela glimlag breer en hal sy vuis
heftiger 5005 hy die krete erken.
Daarna en voor sy toespraak sing
die jeugdiges verskeie militante
vryheidsliedere, en ook 'n politieke
lied in Sotho met die woorde :
"Mandela, do not be like a sheep to be
slaughtered."
In sy toespraak stel Mandela dit
du idelik dat hy terdee kennis neem
van hul gevoelens. Mandda se hy het
die woorde gehoor wat hulle gesing
het en ook hul else. Die plig van 'n
leier is om gehoor te gee aan wat sy
volgelinge vra. Maar hy vra ook om
dissipl ine en waarsku teen agents pro-
vocateurs en s inlose geweld wat nie
beplan is nie.
TOEEK na die toespraak my weg deur
die opgewonde, digte skar e baan,
pomp 'n jong man my met sy vingers
in die ri bbes en se uitdagend: "Sal jy as
wit joemal is skryf wat ons vra?Stem jy
saamdat ons niks anders kan doen nie
as om te veg en die vyand te skiet?Gee
ons net wa pens."
Ek antwoord verslgrig dat oorlog 'n
erns tlge saak is en dat hy en sy
kamerade kan sterf. Sy antwoord is
woedend: "Of ons oorlog maak of nie,
die polisie maak ons in elk geval
dood. Daarom meet ons ook veg."
Vriende rnaan hom om ni e so
aggressief te wees nie. Maar toe ek se
ek wil graag die grassroots-mening
hoor want ons hoor altyd net die
leiers, drom 'n hele paar om my saam.
Soos ' n refrein korn die waarskuwing:
Dis tyd dat ons leiers en die regering
na ons luister.
Die Kodesa-onderhandelaars, die
ANC- en die NP-Ieiers durf nie langer
die woede ignoreer nie.
9
"Vandat my pa sy diensbelofte geteken het, vind
ek en Albert dit moeillk omhier rond vuil teword."
"Mooi skoon. Dis die woorde wat jy baie hoor van die dag af
toe mypa daardie belofte getekenhet om sy diens aan klante
beter te maak.
Ekhet al gedink dis selfs skoner as byons huis. En as jymy
rna ken, sal jyweet sy's gebore met 'n skropborsel in die hand.
Selfs dievoorplein is mooi skoon. Miskienis dit waarommy
rna nie omgeedat ek en Albertdaar gesien word Die.
Albert ismy vriend. Hy's mnr. Mabuse se seun. Mnr. Mabuse is
die UltraService Koordineerder in beheer van die voorplein.
Hyhet myeendag al sy skoonmaakgeheimpies gewys, Hier's
so 'n klompiedaarvan. "
Uiteindelik kan iets doen
om beter diem te ID
ByShell, streef ODS daama om
seker te maak alles gaan wel, waar
jyook aI gaan. Een vir een ontvang
OIlS handelaars en hu1spanne op
die voorplein dus ' 0 uitgebreide
opleidingsprogram by OIlS Klein-
handel Diensakademie, en hu1le
onderneem om ' 0 nuwe rnaatstaf
van puik diens aan klante te bring.
Oral waar jy hierdie nuwe
Ultra Service-teken sien, kan jy
seker wees dis'n handelaar wat sy
garage verbind het tot die hoe
standaarde wat ODS stel
As jy omenige rede mel dat
OIlS spesiale UltraService-
handelaars en Shell nie hierdie
belofte getrou nakom nie, kry jy by
aI om Ultra Service-garages
kaartjies wat jy met jou kommen-
taar aan Shell kan pos. EnODS gee
beslls aandag aan jou klagtes,
'aaromprobeerjy Ultra Service
nie sommer dadelik nie?
Alles wel.Op pad met Shell.
OGl.VV ......THfll RIGHTfOR' OSEARlErRlPPl 211'921A
I -
HENNIE SERFONTEIN
HET SY OOR OP DIE GROND
Buitelandse mening
'N ONLANGSE voorval toon duldelik
hoe die internaslonale
gemeenskaphul gewlg die
afgelope 30 maande agter De
Klerl< Ingegool het, enIndie
proses selfs teendieANCgedraal
het.
Pas na die referendum Is daar 'n
klein dlnee deur 'n senior
dlplomaat van'n belangrlke
Westerse land
Een van diegastevertel toe In'n
stadium hoe hydaarby betrokkeIs
om die DP te helpomweer hul
plaaslike takstruktuur op te knap.
Ole dlplomaat sll toesonder omte
bilk of te bloos: Maar hoe kanjy '\
jou tyd op die OP mors. Dis tog
sekerlik jou pill{. en dievan die DP,
om by die NPaante sluften die I
staatspresident te helpomte sorg/
dat die ANC nledie mag oorneem.
nle"'
onverantwoordelik" Isomkwaad
tewees.
Winnie
DIE storms omdie hoof van die
omstrede Winnie Mandela duur
voort. Sy Is gloonlangs deur die
ANC-JeugJiga gevraomdeel van
die sprekerspaneel te weestydens
die herdenkingsbyeenkoms op 16
Junle In Orlando, Soweto.
Maar die ANC-hoofkantoor het
nle daarvangehou nieendie
Jeugllga versoek omdie
uitnocllglng terug te trek.
TVwasdie getuie
MILJOENE Suid-Afrikaners het verlede naweek
duidellk na die skietery in Bolpatong gehoor hoe
skreeu die bevelvoerder van die polisie vir sy
manne: "Wie het die bevel gegee om te skiet?"
Nou hoeveel van die miljoene getules glo die
verduideliking van die polisie agterna dat daar nog
'n bevelvoerder was wat weI die bevel gegee het?
Magtag, die man' is darem maar naief oor die swart' t
politiek.
Die ander een was die geeerde waarnemende
staatspresident, Pik Botha, wat op TV verklaar:
"Alles wat ons doen, doen ons in die belang van alle
Suid-Afrikaners." '
Pik, nie eens jou eie mense glo die soort gladde
twakpraatjies waarmee jy steeds so goed is nie.
verstrekomdat hulle lewensgloIn
gevaar sou wees.
Oltwas 'n aandoenlike
geleentheld. Bopape se 62-jarlge
vader, sy moeder en hul
oorblywende vyf seuns en 'n
dogterwas ook op die verhoog.
Ole vlerjarlgeMachego, Stanzase
dogtertjle, met haar oulikewit en
rool rokkle en parmantlgerool
hoedjle, was ook daar. Sy Is eers
nasy verdwynlnggebore.
Machegowordnou deur haar
grootouers grootgemaak.
Agternavertel die waardlge
Matome Bopapeoor die pyn In
dieharte vanhom en sy vrou, Hy
vertel van sy onsuksesvolle
gesprekIn 1988 met VIok en
Johan van der Merwe, die
pollslekommissaris, toe Van Eck
verhoed is omteenwoordlg te
ees.
"Ons harteis elke dag nog
seer. Ole pollslemoet sll,wat met
homgebeur het. Hulle het hom by
onsweggeneem en dis hulle wat
hommoet terugbring. Ons wilsy
bene terughll sodat ons hom by
sy mensekanbegrawe. Dan eers
salons rus."
Hywil hll dat die drie
po lemanneaangeklaword
"sodat ons kanhoor hoe hy dood
Is. Maar 13k wi! nle hullemoet
opgehang wordnle. Olt sal Stanza
nieterugbrlngna ons toe nls," sll
hy.
Dan wonder witmense nog
waarom swartmenseso
Braakgal
TWEE uitlatinge van hogere NP-Ieiers het die gal in
se keellaat opstoot die week. Die een was
FW de Klerk wat aangegaan het oar hoe hy en sy
regering gaan veg vir die regte van die gewone
mense wat die reg het omte gaanwerk enwat graag
vir hul gesinne wil sorgo Wat eintlik danse die wat
aan 16]unie severrigtinge ofaan die komende mass
action deelneem, nie omgeevir hul gesinne nie. Wat
ook eintlik se swartmense gee net om vir werk en
kos en huise, en het geen politleke gevoelens nie.
Reggeraai
OOR die storie van die minister en die prostituut en
. die born waaroor Horak vertel het, kan Brolloks net
dit se: ja, julle het almal reg geraai. Dlt isdie minister
aan wie julle dink.
Waar is Stanza
Bopape?
f DIE naamStanzaBopape beteken
, seker nlks vir diemeestewitmense
nle. Endie onkunde Is maar net
een van die redes agter die woede
onder swartmense In die land en
die jongstekonfrontasle tussen die
ANC endie regerlng.
Bopape, 'n lidvandie Mamelodl
Civics, het van dieaarde af
verclwyn nadat hyvier jaar gelede
deur die pollsleInhegtenls geneem
Is. Ole "amptellke weergawe"deur
Adrlaan Vlok toenog minister van
Wet en Orde - Indieparlement,
was so ongeloofllk verstommend
dat 'n mensskaars kan glo 'n
minister kan so letskwytraak en
verwag mensemoet dlt aanvaar.
VolgensVlok het 'n swaar
beboeldeBopape Indie nag uit 'n
pollslemotorontsnap toe die drle
pollsiemanneultgekllm het om'n
papwiel te vervang. Hulle het iets In
die bossehoor hardloop, 'n skoot
afgevuur maar hyhet verdwyn.
Seker nadie ANCIn Lusaka.
VerledeSaterdag is 'n klein
herdenklngsbyeenkoms In
Mamelocll gehouwat deur Jan van
Eel< toegespreek Is. Van Eck het
hom van die beginaf met die
Bopape-saakbemoel en dlt tot
vervelenstoe in dieparlement
geopper omVloktedwlng om
Inllgtingte verskaf.
Viok het selfs geweleromdie
name vandie drlepolfslemanne te
Pandora se... uh ... boks
BITTERGAL lees die ondersoekspanna die moord op
prokureur Bheki Mlangeni gaan die vingerafdrukke
van 'n hele klompie polisiemanne, onder andere
onse groot ou vriend Lothar Neethling, neemom dit
Ie vergelyk met 'n afdruk op die born.
Miskien moet hulle al die afdrukke hou, want wie
weet waar hulle dit weer gaan teekom...
ANOT SO HUMBLE ABODE
FOR ACOMRADE
Dagse FWi
GEHOORFW de Klerk het die week op 'n blitsbesoek
in Suid-Afrika aangekom?
BROLLOKS is not known for naivety, but sometimes
even he can only shake his head about the way the
new South Africa is shaping up.
This week he learnt from eminently reliable
, sources that mining magnate Harry Oppenheimer is
\, getting a new next-door neighbour in the ultra-
I .excluslve suburb of old Parktown.
I'
i \ And that new neighbour is none other than that
! celebrated man of the people, ANC General Secre-
,Iary Cyril Ramaphosa.
\I It's kind of appropriate as a symbol of change of
course: the onetime mineworker and the mineboss
supreme.
But Brolloks wonders just which "wellwisher" is
really buying this particular slice of the new South
African real estate. Cyril certainly couldn't afford the
house on his ANC salary - no more than Nelson
Mandela can afford his Bryanston rent.
But in the middle of these musings the whole
Ihing was suddenly put into context. The SACC, that
other voice of the oppressed masses, announced a
press conference on the current crisis in South
Africa. Where: at Le Gourmand, Houghton.
Aluta may well continua, out it don't live where
it used to.
CO, julie het gedink Brolloks en Bittergal kan nie
Ingils praat nie?)
die swygsaamheid?
I BITTERGAL het lank en diep gewonder hoekom
VWB se storie laasweek oor al die belydenisse van
kolonel_John gevolg is deur so 'n
oorverdowende stilte in die res van die Suid-
Afrikaanse media.
Hier is 'n man met 'n trotse loopbaan in die
ollsiemag - die agent wat die langste daaringeslaag
h t om ondergronds te werk. 'n Spioen by verskeie
koerante hier en in Europa, en toe 'n senior
veiligheidspolisiernan, onder meer verbonde aan
die Staatsveiligheidsraad. Met medaljes en
toekennings en gloeiende getuigskrifte van die
kommissaris endie minister. En hyvertel stories wat
die hare laat rys, onder meer oor wie Steve Biko
werklik doodgeslaan het en hoe pos op groot skaal
onderskep word en die vakbonde se geld gesteel
word.
En nie een koerant in Suid-Afrika dink dis nuus
nie?
, Kan dit da1k wees dat daar groot vrees en hewing
IS omdat daar 'n hele paar joernaliste iswat weet dat
Horak weet hulle werk ook vir die veiligheidspollsle
of die Nasionale Intelligensledlens?
11
aktuee1
L
Dieregte Daisyde Melker saammet dielies
waarln sy arseengegool het omhaar seun te
vergiftlg. (Foto: TheStar)
Is dit diegesig van 'n moordenares? Susan
Coetzer speel Daisyde Melker. (Foto: Andrea
Vinassa)
DIE GIFTIGEMAMMA
Een van dieskokkendste (enboeiendste) moordverhale
in dieSuid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis, die van Daisy
de Melker, gaannou as TV-reeks deur die SAUKverfilm
word, skryf ANDREA VINASSA
VANnouaf sal menseverslgtlg moet gaaneetbySusan Coetzer sehuls.Syneemhaar
rolleernstlgop. - ..
Die aktrise, wat vanjaar se Artes vir BesteAktrise gewenhet, het paseen van die
moeilikste rolle van haarloopbaan losgeslaan. Ole rol vandiemoordenares Daisy de
Melker iswaarskynllk ookeenvandiemoeiliksteTV-rollewatnogvir 'nplaaslikeaktrise
geskryf is. .
Da/sy de Me/kerIs'n Engelstallge televlsle-reeks van vier aflewerlngs wat deurdie
SAUK se departement Engelse Drama vervaardig word. Dit sal moontlik ook 'n
vollengte speelprent word. Annie Basson, die regisseur van Meester, sal middel
September die Amerlkaner George Goldsmith se teks begin verfilm. Ole res van die
rolverdellng Is nog nle geflnallseer nle.
Dltwasdieuitdagendsteoudlslevanhaarlewe, s{jCoetzer, maarsy hetwekegelede
al begin navorsingdoenoor diedryfvereenoptredevanmoordenaresse. "Ekhetgesels
met 'nJoernalls wat onderhoude gevoer hetmet moordenaresse In dodeselle. Ek het
ontdekdat hulledinkdieheelal draal omhulle. Hullesiandie net vanulthulle ale
oogpunt."
De Melker se 30 dae lange moordverhoor In 1932 In die Johannesburgse
Hooggeregshof was eenvan Suid-Afrlka se skouspelagtlgstes. Sy Is aangekla van
, moord op haar eerste anhaar tweademan-syhethullemetstrlgnlenvergiftlg - enhaar
seun, wat sy met arseen verglftlg het. Uitelndellk kondit nlebewys worddat syhaar
mansvermoor het nle, al sou sy dit vir gewin gedoen het. Nlemand kon
agterkom waarom sy haarseunsou wou vermoor nle, maar sy Is ter doodveroordeel
weens die moordop hom. AI wat sy nahaardoodsvonnis kon was: "I amnotguilty
of poisoning my son,"
EEN VANDIE tonelewat Coetzer vir dieoudlsle moes voorberel, was dieeenwaar De
Melker Indietronkhoordaar sal geen begenadlging weesnle.Coetzer slenDeMelker
as diesoort menswat opdaardleoombliksou wonder hoesyvir God kandoodmaak.
"Ole oudlsles was uitmergelend. Dit het oor twee dae plaasgevlnd en ek het drle
Interpretasles van vyf ulteenlopende tonele voorberel. Ek moes die tonela van aile
hoeke benader enverskele vertolklngsgee. Ekmoet haarspeel vandieouderdomvan
17tot46enek moesal dieouderdomme, diestem, dievoorkoms, dieIIggaamshoudlng,
die stapen die energie, Indie oudlslesvoorstel.
"Annie was nledaar ommyte direct nie, trouens Anniewasgeenslnsbemoeld met
dierolverdellng nle,duswas dieoudlsiesheeltemal neutraal. Ekhet geweetsywou my
maardie Engelse Departement het aangedring opoudlsles. Ekkonhaar nieIndie
steeklaat nle.
"Die nagvoor ekgehoorhet,het ekgedroomdieheleproduksie-spanvanDa/sysoek
my indie SAUKse gebou en ek het geweet ekmoet net goumy klereaantrek en na
hulletoe gegaan,"
EK WAS NOOIT 'N AGENT NIE, SE PROFESSOR
, " PROFCARELNOFFKEvan RAUs{j hywasnooit'nagentvanenige intelligensiediens
, II sooswat kol JohnHorakverlede weekIn VWB beweerhet nle.
Horak het NOffke was In 1963'n nuusredakteur by dieSAUKtoe hy enHorak'n
berig laat ultsaalhetdatdievliegtuigvantweeontsnapteANC-IedeInBotswanaontplof
het. Ole vliegtuighet egter eers'n halfuur nadieultseindlng vandie nuusberlg ontplof.
NOffke se prokureurs{j inInbrief aan VWBvolgens HorakIsdieberigomsewe-uur die
oggend ultgesaal,maarNOffke hat destydseers omhalf-negebeginwerkenwasslegs
bydieNuus omNegebetrokke. "DaarIsookomhlerdle rede geensprakedaarvan dat .
profNOffkeenmnrHorakvroegdie oggendvan 29Augustus 1963saam'nnuusbulietin
souopgestel het nle."
Volgens die briefIs"diebetrokkenheid en beweerde feiteaangaande profNOffkeIndie I
tersaakllke artlkel vanailewaarheldontbloot
H

NOffke dlt wasop geentydstip sy taak omenlgsins dienuuste manipuleer nie, en


hy hethom ook noolt daaraan skuldiggemaak nie.
VWB aanvaar prof NOffke se weergawe enisJammer as die berlg homverleentheid
veroorsaak hat.
.....T-hemde @ R25 elk
..... Groot
..... Ekstragroot
Hierdie is nie 'n kledingstuk wat daarop gemik is om die
waardigheid te ondermyn van Afrikaner Chrislelik-
Nasionaliste, ons Manne In Blou, die Voortrekkers,
Ruilerwao. Broederbond, Rapportryers en -/esers, die .
Nasionale Party en sy organe, die NG Kerk en/of ander
suslers. die FAR, dieVrouefederasio, die Stigting vir
Vriendelike Afrikaans, die Konfederasie
van Kinderkranse, moee dog skatryk
kabinetsministers, burgemeesters van
toiletdorpe, bomp/anters, volkstaters en ander
oewerbewoners, sweepslaners, Karwatse en ander Husse .
mel Lang Ore, draers van tradisionele wapens en andere
mel knoppe op hul kieries, hotnats, meelopers en/of
handperde van die struggle, Staliniste, Marxisle,
.antichriste. gestruktureerde anargisle, Roomses,
suurstoldiewe en Kodesa-Iieplappers, kulturele
lIentergalte, Groen en Rooi bullebakke, windbrekers,
aglerbankers, smartvrale, kamerade en/of
gedekons1rueerde kabbaliste of agente van die bewussyn
nie. Oit is bloot 'n VryeWeekblad T-hemp.
Stuurvir my
Grootte
Stuuraan:

-HIER'S VIR JOU


I
(Laat assebllef drle weke toe vir aflewerlng)
\
, J \
Teen slegs R25 (BTW en posgeld ingesluit)
kan JY ook 'n VWB T-hemp besil!
r-----------------------,
I
I
I
I
I
Naam........................................................................................................... I
I
I
Adres........................................................................................................... I
I
.... ........ Poskode..................... I
I
I
VWB T-hempaanbod, Posbus 1n, NEWTOWN, 2113 I
12

-'
televangeliste
i
II
BLYEBOODSKAPOFPIETISTIESEONTVLUGTING?
DieAmerikaansetelevangelistewat ChristelikeTVoorheers, trektalle kykers - nie net ocr dieboodskap nie, maar
oakdieskouspel wat hullebied, skryf INAVAN DERLINDE. Daar'sbyvoorbeelddiekragmannevandie Kruis wat
sielawendeurhul spieretebun. Maarisdieskitterwit programmetersakeindiemultikunureleSuid-Afrika1Engaan '
alles suiwer cor godsdiens - of wordAmen'kaanse kunurele imperialisme oakbevorder? '---
"MY NAME IS JOHN JACOBS," se die
oorgroeide skoolseun. "1amthe leader
and founder of the Power Team. I
don't have a PhD or a Masters degree,
but I'm an expert because 1have been
visiting hundreds of schools."
En die skole is vrot van die okkulte,
selfmoord, satanisme, dwelmversla-
wing, pornografie en tienerswang-
erskappe. Dis omdat hulle hclde Ma-
donna en Prince is. Die kinders het
nuwe helde nodig, se hy: vyfmanne
wat meer as 300 pond elk weeg met
biseps van 21 duim in deursnee.
Dis Vrydagoggend op kanaal een
en tyd vir Christelike lV (CIV), wat
weeksoggende tussen negeen half-
tien op die skerrn jou sitkamer omskep
in die vreemde wereld van die
e1ektroniese kerk op die Amerikaanse
charismatiese patroon. crv het ]unie
verlede jaar begin uitsaai - en stof
geskop in die oe van Goeie Nuus
Televisie, wat die tradisione1e kerke
seTV-stasiesou wees. Goeie Nuus lV,
wat die meerderheid kerke in die land
verteenwoordig, moes toemaak omdat
dit te duur geword het.
En moontlik orndat hulle nie
dieselfde vermaaklikheidswaarde ge-
had het as CIV nie. Kyk nou maar vir
johnjacobs, die man met arms so dik
soos boomstompe. Die kamera neem
'-- - -
hom van onder af en die spreiligte
spee1 soos 'nstralekrans omsy kop. Sy
boodskap is eenvoudig: Jesus is die
antwoord op al jou probleme; en
hoogs vermaaklik- vra maar 'nkollega
se seuntjie, wat dit verkies b6 die
oggend-comics op Goete More SA.
Hy begin met "n boodskap oor
mense wat inhul verlede blyleef. Soos
Tom. .........
Tom, verte1]ohn]acobs, was
II
televangeliste
eng plet istlese escapism. Die
televangeliste spreek liefs nie sake
soos rassisme, die ultdaging van
versoening, ekonomiese herstruk-
turering engeregtigheid in die Suid-
Afrikaanse konteks aan nle,
Voorts behoort daar - hoewel mens
dit nog nie eintlik teekorn nie - 'n sterk
reaksie te wees daarteen dat die
televangellste nie net 'ngodsdienstige
boodskap bring nie, maar ook 'nsterk
ekonomiese en politieke boodskap.
Die boodskap het in die VSAuitgeloop
op die ontstaan van die sogenaamde
"New Right", wat saamgetrek is met
die verkiesing van Ronald Reagan in
1980 as president.
J Die waardes van die sogenaamde
!Religious Broadcasters is sterk
, kapitalisties ensterk fundamentalisties,
, met 'n donker kant: destyds het Iarnes
Robison, 'n evangelis van Dallas,
bekend geword vir sy bitter aanvalle
op gays en liberale. Jimmy Swaggart
het gespesialiseer in kritiek teen die
Katolieke. Jerry Falwell het 'n onheil-
spellende organisasie begin, bekend
as die Moral Majority, wat liberale
waardes met ywer aangeval het.
Fallwell en van sy geestesgenote
soos Robert Schuller, Jim en Tammy
Faye Bakker, Gene Scott en Jimmy
Swaggart het geldelike probleme en
ander skandale om hulle versamel,
wat die beweging 'n knou gegee het.
Ons het egter nog nie die laaste van
die New Right gehoor nie, want so pas
is 'nnuwe nasionale organisasie gestig
rondom 'n voormalige president-
skandidaat enevangelis, Pat Robertson.
Onder die naam Christian Coalition,
word kerkgangers ywerig as kiesers
geregistreer, en hard na sogenaamde
pro-gesins-kiesers gevry.
Hoewel die Charismatics en die
Pentekostaliste in Suid-Afrika beslis
meer sosiaal-bewus geword het en
Rhema en die AGS aktiewe sosiale
opheffingsprogramme aan die gang
het, deel hulle die ekonomiese en
funclamentalistiese waardes van die
New Right. Die vraag wat aan crv
gevra moet word, is of hulle in die lig i
van die ingrypende politleke en
ekonomiese veranderinge in die land
die weelde van irrelevante en
oppervlakkige Amerikaanse televange-
liste kan bekostig.
MAAR MEER GEWIGTIG as die
skinderstories rondom TBN - daar is
nog nie bewys dat Crouch iets
onwettigs gedoen het nie - is die
kritiekteen die Amerikaanse kulturele
imperialisme wat CTV se gods-
diensprogramme oorheers. In 'n
multikulturele land soos Suid-Afrika,
met sy ryke nasionale, maatskaplike
en godsdienstige verskeidenheid, het
Amerikaanse televangeliste minbegrip
vir die kenmerke, behoeftes,
geskiedenis en belange van die
plaaslike situasie.
In 'n tyd waarin Suid-Afrikaanse
kerke worstel met plaaslike
vraagstukke en hoe om die Evangelie
relevant te maak, kies hulle kortpad
verby kontekstuele kwessies met 'n
Engelse dienste word om historiese
en politieke redes deur die hoof-
str60mkerke .en veral wit, Afrikaans-
sprekende gereformeerdes oorheers.
Die Charisrnatiese en Pentekostalistiese
kerke, deeIs weens hul heelwat kleiner
steunonder wit kykerslluisteraars, het
dus min voordeel getrek uit die vrye
programtydvir godsdlensprogramme.
Vir TBN met sy baie geld en bale
surplus-programme erigesoflstikeerde
tegnologiese kennis was hierdie dus
'n vrugbare sosiale teelaarde om in
wortel te skiet.
Maar ofTBN die beste bedmaat vir
die Charismatics en Pentekostallste in
Suid-Afrika is, sal die tyd moet leer. In
1990 het TBN uit die etiek-komitee
van die National Religious Broadcast-
ers (NRB) - die waghondliggaam
waartoe byna alle televangeliste
behoort - bedank rui 'n ondersoek na
bewerings oor belastingontduiking en
flnansiele onreelmatlghede. Crouch
het gese hy sal nie toelaat dat NRBhul
neus in sy sake steek nie.
Kort hiema was die organisasie
betrokke in 'n hofsaak met werk-
nemers. Opsommenderwys beskryfdie
klagtes 'n organisasie waarin mense
en beginsels ondergeskik gestel word
aan Crouch se grootse visioen van 'n
wereldwye, ultgebreide radio- en
televisienetwerk. 'n Nuusbrief word
aangehaal waarin hy skryf: "The fact
that TBN programming canbeseen by
over one billion souls is nog enough!
We will keep taking back the airwaves
(from the secular world) until Jesus
comes!"
Geloofseriding (AGS) en die Hatfield
Christian Centre - elkeen 'n halfuur.
Die laaste uur of wat op 'n Sondag
behoort weer aan TBN.
V1RTBNENSYtelevangeliste was dit nie
moeilik om vastrapplek in Suid-Afrika
te key nie, In Suid-Afrika verskaf die
SAUK'n uitgebreide nie-kommersiele
radio- en televisie-diens vir god-
sdiensprogrammewat deur syele gods-
diensdepartement vervaardig word.
Naas gereelde eredienstewat inbykans
al die landstale uitgesaai word, staan
die SAUK ook ruim tyd af aan
godsdienstige (lees: Chrlstelike)
aktuele ennuus-programme. Oor TVI
word eredienste selfs in spitskyktyd
uitgesaai, ennie net indie sogenaamde
"ghetto-tyd" soggens tussen agt en
tien nie,
Maar die SAUK se Afrikaanse en
TERWYL MENSE SOOS Martin Brink,
sekretaris van die bestuur van CIV en
'n lidmaat van die Hatfield Christian
Centre. en pastoorJohannes Steynvan
die AGS kritiek het teen die inhoud
vansommigeTBN-programme, ishulle
eintlik in 'n Catch 22-situasie: sonder
TBN-kan hulle nie aangaan nie.
/ Aan die hoofvanTBN- volgens die
/ tydskrif Christianity Todaydiewereld
! se grootste eienaar van te1evisiestasies
! (by die 300) - staan Paul Crouch. In
\ Suicl-Afrika het hy bekend geword as
\ die man wat verkondig dat 'n groep
DAN pandemonium los. \'Finse geoloe glo ontdek het dat die
'5panmetdiePowerT-hemdestorm nth 1 1 (15 km) d di
paar hope betonstene _ elke hoop in 't \ e_ nege. my . on .. t:
drie kolomme gestapel. Terwyl party 10 verre Noord-Sibene gelee
paraffien op die hope gooi, dit aan die /tS.
brand steek en sommer so deur die Crouch se die geoloe het 'n hoogs
vuur die stene stukkend moker, is (I sensitiewe mikrofoon in 'n gat in die
ander besig om ysterpale te buig en gebied laat afsak - toe hoor hulle
met hul koppe ysblokke van 'n meter \ "duisende en selfs miljoene gillende
hoog, rniddeldeur te slaan. G'n won- \ gefolterde siele". Dieselfde nag het
?er hulle het nie PhD's nie. . \ daar glo 'n gloeiende gas uit die gat
> So breek hulle kettings \ gespuit. Uit die gas verskyn daar toe 'n
en boele, en telefoonboeke op. 'glinsterende wese met die vlerke van
Eenou gaanIeop n spykerbed. Opsy 'nYlennuis, wat op Russies aankondig:
maag kom nog 'n spykerbeden bo-op oorwin!"
die spykerbed kom 'n soliede blok ys TBNwas maande lank betrokke in
van lxl meter. 'nAnder kragman slaat samesprekings met die SAUK om TV-
ys. met Die tyd te bekom, en stoot jaarliks R3.5
. koolkinders 10 die reusesaal Jutg. rniljoen in om CIV lewensvatbaar te
Die Pouerconnecuonisvervaardig maak. Plaaslike kerke gee ook R3 5
deur Trinity Broadcasting Network
(TBN), met sy hoofkantoor in Tustin, en adverteerders kom), maar het
Kallfornle, TBN isverantwoordelikvir heelwat minder uitsaaltyd omdat
al di Am ik
' e er aanse programme wat plaaslike programme so duur is om te
oor CIVuitgesaai word. Die afgelope maak.
twee weke het ons nle net die Power-
manne gehad nie, maar ook 'n paar
doodgewone opgejazzde predikers uit
die Amerikaanse Pentakostalistiese en
herlewingstradisie, en goeie ou South-
ern Baptists.
Maar dan is daar ook Kenneth
Copeland, wat soos 'n hiper-aktiewe
kind onophoudelik babbel en die
duiwel met die Bybel oor die kop tik.
"Knock Satanright onthe head and
say shut up, in the name ofJesus, right
up in his ugly old face. Ha-ha."
CIV saai nie net Amerikaanse pro-
gramme uit nie. Sondag-oggende het
Ray McCauley en die Rhema-kerk 'n
tydgleuf, en so ook die Apostoliese
tien jaar gelede die atletiekkampioen
van sy skool. Maar toe oorval die
tragedie hom. Hy breek 'n been en
daarna kon hy net nooit weer die
ntletiekspan haal nie. Hy skud sy kop
meewarig. "Weetjullehoekommense
. so ongelukkig is?"
Nog harder: "Weet julie hoekom
mense onge1ukkig is?!"
Omdat hulle terugkyk. "He re-
.hearsed it, nursed it and cursed it. But'
.he did not allowGod to reverse it." 'n
Teksvers - en siedaar, die probleem is
opgelos. Of soos Mike,' wat sy hele
skoolloopbaan aan disleksie gely het,
en nou heeltemal genees is, Praise the
Lord.
14
televangeliste
Kruis en Kroniek het 'n mooi nuwe baadjie, skryf INAVAN DER
LINDE, maar dit sit neg heeltemal te knap
AFRIKAANSE Christellke programme oor
TV1 op Sondagaande Is steeds wit,
standaard-Afrlkaans, gereformeerd en
behalwe vir 'n vroullke aanbleder,
oorheersend manIlk. I
Kruls en Kron/ek (KK), veteraan-
godsdlensprogram Sondagaande oor
TV1, het voorverlede Sondag met' 'n
algehele vernuwlng van die program
gekom In 'n poglng om weg te beweeg
vandie saal ultsendlngsvan Soos
die aanbleder, Yolanda Dreyer, dit stel:
die program het 'n nuwe baadjie
aangetrek.
'n Moedlge poglng wat opwlndende en
tot dusver verbode - In kerktaal is die
kcdewoord "sensltlewe" - onderwerpe
1 anpak, maartog nle daarlnslaag om van
die te klein baadjle ontslaete raak nle. 'n
Baadjle met 'n nuwe styl en kleur dus,
maar steeds heeltemal te knap.
Kom ons begin by die sty!. Weg Is die
vroulike aanbleder met die stroperige
Sondagskool-stemmetJie wat kykers
onmlddellik laat verstaan het: ons Is nou
hler met "geestelike" sake besig. Die
benaderlng het gesorg dat 'n kloof so
groot soos die Visrlvler-canyon gegaap
het tussen ons - die sondige kykers - en
die aanbleder op haar gevorderde pad
van hellfgmaklng.
in die nuwe KK het ons die meer
robuuste Yolanda Dreyer - ja symste, die
eerste vroullke predlkant wat op 'n
preekstoel In die Hervormde Kerk gekllm
het - gemakllk, Informeel en volkome in
eheer van die programmaterlaai.
Moontlik t9 robuust, want plek-plek slaan
'n prekerigheld deur - 'n styl waarvan die
program tot elke prys ontslae sal moet
raak.
Oleprogram is verdeelln vyf rubrieke.
Dieeerste, "Konteks", plaasallerlei temas
in moderne konteks; "Deurbraak" handel
oor sendi ngprojekte (die kerk se
"getuienlstaak"); "Lledjlesen Wysies
ft
stel
goele, smaakvolle kontemporsre muslek
bekend; die hoofprogram, "Aktualltelt"
,bespreek relevante en aktuele
onderwerpe, gevolg deur 'n resensie van
rolprente en boeke; en dan "Mens tot
Mens", 'n vrae-rubriek oor onderwerpe
wat die mens se bastaan raak.
OMTERUG TE KOM tot die prekies: Enige
aktualiteitsprogram se doodsteek Is
wanneer die dunskeidsiyn tussenInligting
verskaf en propaganda maak, oorgesteek
word. Dlt gebeur wanneer 'n aanbieder
aan die kyker wil voorskryf hoe om na 'n
saak te kyk en haarlhom nle toelaat om
self 'n menlng te vorm nle.
Miskien moet KK by hul TV-kolJega
Freek Robinson gaan kers opsteek. Die
goue word In albel die rubrleke,
"Konteks"en"Aktualitelr oortreawanneer
die aanbleder reg teen die elnde as
vertolker-plus optree deur vir diekyker te
vertel wat ander sprekers nou eintlik
bedoel het, In stede van te volstaan met
'n opsomming deur een van. die
deeinemers self.
Endie k1eur: dietreffende nuweklingel,
ultstekendefotografieenbeeldmaterlaal,
pragtlge muslek. In die rubrlek "Konteks"
slaan die besonderse kunswerke,
gebrandskllderde glas, argltektuur en
beeldhouwerk wat as beeldmaterlaal
gebruik is, skoon die asem weg. Dit dien
as agtergrond' om die kwessle van die
letterllke ultbeeldingvan God enChrlstus
deurdie eeue aan te spreek.
Olehoofprogram, "Aktualiteir, metNaas
Ferreira as reglsseur, het 'n w6nderlike
onderwerp wat uitstekend hanteer word:
'n Groot aantal mense wat hulself steeds
asChristene beskou, het die tradlslonele
arke verlaat omdat hul kritlese vrae nle
ar geduld 6f beantwoord word nle.
eyer praat met 'n hele aantal sulkes.
Soo prof Johan DeQ:naar, afgetrede
hoogleraar InStaatsfilosofie aanUS, w.at
op sy rustlge manler dat hy deesdae
I
""Ie meer so bale In die kerk belangstel
nle,maar meerbelangstelln diebetekenls
vandie lewe". Hy haal Albert Camusaan

but exhaust the limits ofthe possible: Dis
die ultdaglng wat rykdom aan die lewe
gee, Degenaar.
Ander dealnemers, soos dr Willie van
der Merwe enprof Ferdinand Deist(albei
US), hoe die kerk sal moet aanpas om
dienodlge ruimtete bled vlrsulke Iidmate.
OleprogramIsnetjles aanmekaargesit,
die beeldmateriaal pulk, die fotografie
uitstekend an die deelnemars goele
kommunlkaarders, en as bonus pryk die
met mls behangde Stellenbosch-berge
van tyd tot tyd op die agtergrond.
MAARIN ALBEI genoemde rubrlekeis die
daelnemerswit, Afrikaans, manlikenkom
hulle6f ult die Hervormde Kerk, 6f ult die
NG Kerk. Ole enigste gekleurde In die
hele program van 40 minute is Peter
Tarental van Operasle Mobilisasie wat
sendlngwerkinHongaryedoen- enhy sal
nleindie Hervormde Kerktoegelaatword
nie.
Maar wat van die brulnmense, die
Plnkstermense, die charismatics en ja,
selts die Doppers, want ook hulle het in
die nuwe KKgeskltter Inhul afweslgheid.
Dan praat ons nognle eens van
swartmense nle, waarvan bale tog
Afrikaans magtlg Is.
OatKKbeginhat omsulke onderwerpe
aan te pak Is 'n opwlndende nuwe tree
wat moontllklndie toekoms, te oordeel na
uitsprake van die hoof van die SAUK se
Godsdlens-afdellng, drJohan Bultendag,
kanlei tot 'nalgemene verbreding van die
teologlese grondslag van die program.
Daarvoor hetdie KK-span genoeg talent,
soos duldellk blyk lilt die loodsprogram.
Voorts: Ole afdellng wat vir die pro-'
grammeverantwoordellkis. staan bekend
as dieGodsdlens-afdelfng. Die benamlng
Isverkeerd.Dit hoort elntJikdie Christellke
Godsdlens-afdellng te heet, want van al
die ander In die land slen of hoor
ons noolt nle, al Is hulle ook
belastingbetalers. As godsdlensvryheld-
soos die beoogde Handves vir
. Menseregte - deel gaan wees van 'n
nuwe grondwet, beteken dlt dat die
Chrlstelike godsdiens se TV-monopolle
lets van die verlede Is. En sal 'n Kaapse
Maleler nle mool op Afrikaans oor die
Islam kan praat nle?
TEN SLOTTE: Mens glo dat ander
hlnderlikhede mettertyd uitgestryk sal
word. Een Is die manler waarop
deelnamersaandie kykervoorgestel word
bloot as "dr Johan Steyn", "dr Loffle
Naucte", "dr Willievander Merwe (dosent,
US)". Ek weet toevalllg wle die ouens Is,
,maar weat tant Sannle van Wellington?
Ten dlepste gaandit oor respek vir die
kyker, wat wil weet of die ou wat so
kontant Is met sy oplnles, die reg verdlen
hetomgehoor te word.Opgrond waarvan
kan Loffle Naude oor rolprente praat? Is
Van der Merwe 'n fllosoof of 'n teoloog?
W1e Is Johan Steyn en Cornell du Toit?
Nag 'nhlnderllkheldIsdlemanlerwaarop
'n onderwerp aan die orde gestel word.
Hoekom Is byvoorbeeld besluit om te
praat oor die Tweede Gebod (gesnede
beelde) In "Konteks?" Hoe stult dit aan by
die kyker se onmlddellike
(aktueel), ottewel hoekomIsdlt op daardle
oombllk nuuswaardig?
En waarom die teks wat aan die elnde
van"Aktualltelt", nadatdieKK-Iogo reeds
verskyn het, op die skerm flits? Uit die
bloute lees mens: "Ek wag op die Here
meer as wat die wagteop diemOrewag...
Ps 130:6". '
Dit hou geen verband met die
voorafgaande nle. Moontlik'n pleldool vir
'n bletJlegeduld vandie kant van die KK-
span?
15
rubrieke
:. MAAKTENNISAANSKOULIKER
" .
SE11M SANDHAM IN DIE WEEK SE SPORTRUBRIEK
HALF-PAD deur Wunbledon '92 en dlt is reeds duidelik dat
die spelers met groot afslaanhoue besig is om'n wurggreep
op tennis toe te pas. Diespelerswordgeweldig bevoordeel
deur die grasbaanwat veroorsaak dat die hal onspeelbaar
vinnig deursklet na die opponent. Modeme tennisrakette
. dra natuurllk by. .
. Iemand met baie tyd om te verspil het uitgewerk dat
. .' tydens verlede jaar se eindstryd, wat ongeveer twee en
. 'n half uur geduur het, die batslegs sowat negeminute in spel was. Hoewel die
syfers effens misleidend is omdat rustye tussen pone word en
die bal meestal teen meer as 100 kilometer per uur deur die lug beweeg, dui dit
tog daarop dat 'n nuwe patroon in die spel het .. is.dit 'n
onaanskoulike patroon. 'n Reeks kis- en dodelike mokerhoue by die ne,t 15,:",el
opwindend, maar dit is nie so aantreklik soos 'n reeks uitgerekte verwisseling
van houe nie. "
In die opsig is die Franse Ope 'n aanskouliker toemooi. Die stadiger kleibane
neem die angel uit die vurigste afslane. Spelers durf mekaar op 'n meer gelyke
grondslag aan. Die lang verwisselings is soortgelyk aan 'n skaakwedstryd waar
die spelers hul opponente moet maneuvreer om die finale slag te kan slaan.
'.. Spelers met groot afslane is niksnuuts nie. In 1985 het Kevin Curren onder
andere McEnroe en Connors vandie baangevee omin die eindstryd teenBecker
, Ie speel, In die 1979-fmaalhet Roscoe Tanner vir Bjorn Borg vyf stelle lank met
sy reuse-afslaan gebombardeer. Hulle was egter die uitsonderings, deesdae is
daar :n aantaI spelers in die top-honderd wat deur middel van hulle afslaan en
relatief min ander tennisvaardighede die kwart- en halfeindrondes kan behaal.
Dit is duideIik dat iets gedoen moet word om manstennis aantreklik te hou.
Die reels moet op een of ander wyse aangepas word. Om die baan kleiner te
maak is nie 'n oplossing nie. Die opwinding van 'n speler wat van een kantlyn
na die ander hardloop om 'n sekere wenner sentimeters van die grond af terug
te speeI, kan toeskouers nie ontneem word nie. Dit sou ook beteken dat elke
klubbaan in elke uithoek van die wereld aangepas sal moet word.
Toe 'n paar jaar gelede voorgestel is dat die tweede diens afgeskaf word, het
spelers soos Pat Cash('n diens- envlughoudeskundige) geprotesteer dat dit die
hele aard van tennis sal verander. Die aard van tennis het reeds verander. am
die raket kleiner te maak is 'n ander moontlikheid. Die 200km/h-plus snelhede
waarteen gedien word, laat niks van die spel oor nie. Uiteindelik ontaard
wedstryde in 'n dienkompetisie. Die volgende stap is dat twee spelers 'n aantal
I.louedien teen 'n elektroniese toestel wat bepaal wie het mees konsekwent die
vinnigste gedien. .
Die internasionale rugbygemeenskap poog voortdurend om rugby meer
aanskoulik te maak en die tennisgemeenskap kan gerus daarop let. Die goeie
spelers sal aanpas en die toeskouers sal weer die genot van verskeidenheid
smaak - delikate valhoue, kragtige bo-tol voorarm-verbyhoue, geslepe lughoue
en sldderende mokerhoue.
ENGELAND EN DIE sokkergeesdriftiges dwarsoor die wereld het die week die
einde van die internasionale loopbaan van Gary Lineker aanskou. Ongelukkig
het die Engelse span se neerlaag teen Swede gesorg clathy nie die afskeid gekry
het wat hy verdien nie. Stanley Matthews is tot ridder geslaan vir sy bydra tot
Britse sokker, en 'n soortgelyke huldeblyk aan Lineker sal nie onvanpas wees
rue.
.Hy het bewys dat sekere opvattings omtrent sokker nlewaar 'hoef te wees nie.
Hywas nooit so flambojant soos sommige vansytydgenote nie, tog het hy doele-
aangeteken. Die ou gesegde "soccer is a gentleman's game played by hooligans",
is ook verkeerd bewys. In 'n loopbaan van 512 klub- en 74 internasionale
wedstryde is hy nooit afgestuur nie en het hy nooit eens 'n geel kaart gekry nie.
In 'nsport waar vloek oftecugpraat met die skeidsregter rede vic 'nwaarskuwing
.is, is dit niks anders as merkwaardig nie.
Dit gaan interessant wees om sy loopbaan in die Iapanse klubliga te volg.
Anders as tydens sy tydperk in Barcelona, sal hy nie oor naweke huis toe kan
gaan as hy bietjie verlang nie. ammet 'n vreemde taal en kultuur te worstel en
steeds sokker van 'nhoe gehalte te speel kanveeleisendwees. Lineker het egter
die vermoe om sokker in japan tot nuwe hoogtes en populariteit te voer.
DIE SUID-AFRIKAANSE atletiekspan neem tans deel aan die Afrika-spele ln
Mauritius. Daar is heelwat ooreenkomste tussen die twee lande. Albei is
aanvanklik deur Nederland as nedersettings bewoon, het sterk Franse wortels
en is later deur Brittanje gekoloniseer.
Albei is lande met geweldige diversiteit sover dit taal, kultuur en velkleur
betref. Soos Suid-Mrika het Mauritius deur 'n pynlike proses gegaan vanaf
oligargie na demokrasie. Soos Suid-Afrika is Mauritius deel van maar tog apart
van Afrika. Die spele bled geleentheid vic albei om nader te beweeg aan die res
vandie vasteland. Of dit'ngoeie idee was omdie spele daar te hou is betwisbaar.
Volgens geskiedskrywer Auguste Toussaint: "... this island climate does not
encourage sustained effort." Beslis slegte nuus vir die langafstand-atlete.
16
DIESPEURDERENDIEHOLLANDER
ANTON GOOSEN VERTELVAN SYVALLEIIN DIE WEEK SE
GESELSRUBRIEK
DIE Hollander oorkant die rivier hou nie van verskillende soorte klanke nie - hy
is into angle grinders en chain saws, maar hy hou nie eens van LiveJimi
se musiek nie. Ook nie Dead Elvis Hendrix rue. hou ook nie claarvan dat die
Black Water Blues Band enjack Hammer hier op die plaas in die rehearsal room
met die eierdoppe oefen nie. Dus is hy toe cops toe. Nie sommer enige cops nie,
die speurafdeling. , '. .
Die speurafdeling is amused, soos ek, en ons_ het n heerlike oggend en bate
tee. Die speuchoof stem ook saamdat die nie elntlik die saak sy lewe is
hom bale beroemd gaan maak nie. Ons stem ook saam dat die Hollander me
eintlik 'n musiek-fan is nie.
Maar in die dae van heavy geweld kan 'n rusverstoringsaak heerlike comic
relief word. "Ons kan die hele PR-irnage van die cops bale nice by die ding
insleep, enek het 'n CDwat moet uitkomen dan kan ons almallekker publisiteit
rnaak," stel ek voor.
Nee, hy reken nie dis nodig om so ver te gaan met die Hollander nie. Hy's
simply net 'n "moeilike aanpasser in die Vallei", 'n waarskuwing om in die dae
nie moeilikheid te maak nie, sal dalk help. 'n Moeilikheidrnakende inkommer.
. Dus: hier gaan ons, verklarings en alles. En ons, die sersant en ek, drink weer
bale tee enalles - die slag is dit op home ground, omdie koue oggendkampvuur,
maar met 'n lekker wintersonnetjie. Dis baie amptelik en ek besluit om rue die
sersant op te chat nie, want om die kampvuur is baie heilig. Maar die oggend
en die kampvuur is eintlik koud. En daar buite brand die land.
DIE KAMPVUUR, koud of warm, het ook al heelwat situasies dopgehou: 'n
kosmiese middelpunt. So kaalgat-die-waarheid-in-teleskoop. Selfs bedags. 'n
Kosmiese roadhouse. God's playin' marbles oncosmicwheels-plek. Baievan die
simboliese "God's marbles" wat van die wa afval, kom kuier gewoonlik in hul
huidige aardse vorm. Endisgewoonlik 'n weirdvorm. Nie in looks nie. Net weird
mense. Opgefoktes. Marbles wat gechip is. Maak nie saak wie se marbles dit is
nie.
'n Kampvuur kan nie die rus verstoor nie. Almal stem saam. Nie eens met
brandende kole nie. Nee, dit wat die Hollander gehoor het, was kosrniese kole.
Noises in die head.
DIE RASSIS WAT voorheen almal geslaan het en daarmee weggekom het, se
ommekeertjie - 'n "Bats to Bible"-ommekeertjie - hou nou al amper ses maande.
Die ingeboude verkleurmannetjie in almal van ons. Mind you, die dreigemente
het baie gehelp.
ja, se die hervormde rassis omdie kampvuurtydens die eendag-ommeswaaitjie,
voete op die kampvuurmuur, bier in die hart. Ongeloof in my en my drummer
se oe, (Van "reed tot pecci", het iemand dit in sy taal beskryf.) Ja, se die
hervormde rassis, hy ken ook goeie swartmense want hy't gehoor die eenmeisie
vandie BBCwat hier was, is swart. Hy't ook gehoor sy's nogal mooi, al is syswart.
Hy mind ook nie oorbelle en vieslike lang hare nie. Meidnaai en daggaroker, is
wat hy eindik seker wou gese het, maar ek het rue om bevestiging gevra nie. Hy
ook nie.
VREDE. MAAR hy't nog 'n lang pad om te loop voordat die Rockeystraat-trendies
die storie sal koop. Black Label-bier is nie genoegnie. Hoe sal hulle ook tog weet?
Maar altwee werelde gelyktydig is nogal nice. Dis soos om op twee kontinente
te woon. Hoekom nie?
Daar's dus vrede indieVallei. Vrolikewintersvrede op die fisieke geweldsvlak.
Maar almal is deel ook van die groter nuwe en armer en steeds heavy
problematiese Suid-Afrika. Weghardloop en van 'n afstand staan en pis, is nie
die antwoord nie. Doen is. Maar baie mense is kwaad. Dit was nie ons skuld nie.
A1mal suffer. Period-pyne vir 'n nuwe Suid-Afrika, Maar die hassles sal seker
kleiner word. Hier ook.
Anna-hulle drink nog steeds heavy, maar sy't die dope gelos. Die kinders op
die berg snuif steeds gom. En hier is 'n kilometer poskantoorkabel gesteel op
padjo'burg toe. Die fone van die hele Vallei en baie ander Valleie om ons was
'n paar dae af. Dit was nogal lekker.
Vanoggend het die gawe sersant gebel om te se die staatsaanklaer het seker
bale gelag, maar hy het die rusverstoringklag uitgegool. Relief. The country lives
another day.
TWO TONE JAZZ LEGENDS
COL LEe T ION PU-LL- 0 UT
E H T
FORTHELOVEOFJAZZ '<
SHADO TWALA
InourlastissuewefeaturedastoryonBasil Breakey's
outstanding jazzphotographs collected inthebook
wepreviewed asTheJazzWitness. Thismonth Two
Toneoffers youapull-out poster from hispriceless
collection.
Theonlytypes ofmusic I remember hearing asalittle
girl were jazzandmbaqanga blaring fromjust about
everyhousehold. Itseemed at the time thatjazz was
only listened to by the older folk and the kind of
'yuppie' of the '60s. These were the more sophisti-
cated folk and the jazz they played was mostly
American - Johnny Hodges, Jimmy Smith, Count
Basie, DukeEllington - thelist is endless. Allon vinyl
78 and 33 speed. This is the sound that became
imprinted onmymind astownship jazz. Thetrouble
is, I never saw Hodges, Ellington or Smith in the
neighbourhood. I saw and heard of Silgee, Early
Mabuza, Ben Masinga, Phillip Tabane, Gideon
Nxumalo andthelikeinthetownship- but Iseldom
heard their music played. Everybody talked about
themas THE musicians but very fewmanaged to
attendtheir performances: pass laws andobscure
venues being themain reason. Theradio, if Iremem-
ber well, would play some music recorded by these
musicians even though itwashardtoobtain atrecord
stores.
Nowonder, then, thatitwasbothembarassing, and
verypainful formetodiscover JohnnyDyani's music
onlylongafter hisdeath and milesaway from home.
It wasduring atripto Holland, where I was invited
to ajazzalbum launch byjazz pianist Jackvan Poll,
that I metChris Joris. Chris hadsharedthestagewith
numerousSouthAfricanmusiciansinexileand spent
a fewyearsparticularly with JohnnyDyani. On learn-
ing that I was from South Africa andassuming that I
knewJohnny well, he began to reminisce about the
man and hismusic. His last few performances, his
experiences, hislaughter, his pain andmost gratify-
ing, hismusic. Bythisstageoftheconversation Chris
had alsogiven me a compact disc recording of his
tribute to Johnny Dyani called 'Songs for Mbizo'.
Listening to Chris and feeling his dedication was a
sad, beautiful experience for me. The recording
madeit possible formetotry and recapture someof
the traits that made Johnny Dyani one of the best
musicians tocome fromour part of theworld.
TwoTonethismonth givesyou an opportunity to
get toknowthe man andhismusic. Pallo Jordan tells
all abouttheman we never got to know; and Chris
Joris has sent us 10 exclusive compact discs of
'SongsforMbizo' foryourenjoyment asasubscriber.
M o R F
JOHHHVDYI AND CHRIS JORIS 1885
PRINCE LENGOASE
FE.ATURES
cape town gets the union blues 4
aphoto essay: the soul jazzmen at kippie's 6
ajohnny retrospective by pallo joIdan 11
the moses family 18
\ " apoem for bra ntemi 16
the jazz debate continues 16
DEPARTMENTS
: blue notes 3
the jazz dial 5
backstage with sarna 10
PROFI LES
upfront with sanxm8
phuthuIm nhleko listens to jazz fantazia by gideon
nxumalo 9
the multi-talented prince lengoase 15
COVER PICTURE:
JOHNNYDYANI
BY GEORGE HALLETT
DESIGN:
Anton Sassenberg
ADVERTISING:
1I11e van der Walt
REVIEWS
jonas gwangwa adds warmth to the winter jazz season, 19
richard haslop listens to newjazz releases 22
the jazz and world music collaboration 18
teboga alexander visits cape town's green dolphin 20
CONTRIBUTORS:
,- Teboga Alexander, Rob Tebaga Naledi,
Ophir Jackman, Pallo Jordan, Keorapetse Kgositsile,-
Rashid lombard, Basil Breakey, Musa Ndwandwe,
, Phuthuma Nhleko, Richard Haslop,
Rashid Imie and Pieter Uys
, '
'I
PRINTED BY: CAXTON LTD ONMONDllEXT
CORRESPONDENCEllWOTONE, POBOXvtt, NEWTOWN 2113
NEXT ISSUE: JULY24,1992
twOTONE ISA JOINTtwo TONEtVRvE WEEKBLAD PUBUCATION JOHAS GWAHGWA
\
TWO T O r N E
CAL L I H GAL L - C L U B S I
IF YOU HAVEA UST1NG FOR THE
MONTH OFAUGUST FOR 'ROUND
MIDNIGHT, YOUR NATIONAL a:
GUIDE,PHONEIN(011)83621510R
FAX IN (011) 8385901 YOUR DE-
TAILS J.S SOONAS CONFIRMED IN
ORDER TO BE (\CCOMMODATED.
JOHANNESBURG
Market Theatre: Instrumentallrio, Tananas,
join forces with The Soweto String Quartet for
afour-days-only-not-to-be-missed concert at
the Main Theatre. Tananas are Steve
Newman (gunar), Glto Salol (bass) and Ian
Herman (drums), and the Soweto String
Quartet are 5andile and Ihamserqa
Khemese on voillns, Makhosifini Mnguni
(vbla) andMalusa Khemese (cello). The
concert, between Thursday, j,me25 28, will
feature composillon from Tananas new
album, TIme. Entrance Is at8pm, atacost of
R15 per seat For further Information call
Rosalie Katz (011) 4025046
Angus Steak House: ASlJe way tostart your
weekend bycoming tothis central Joburg
venue, opening wayFriday, with the
wonderful music of Ghana-born reedman
George Lee's band, induding drummer Lulu
Gonlsana andgunarlsl Themba Mokoena,
amongst others. Opens at5pm unlillate. Call
(011) 3376189 for details.
K1pple's: The Jo'burg music capital has The
Retsl Pule Trio on weekdays, and back on
K1pple's stage alter atwo-year absence isthe
Robert Nkosl Clufntet on weekends, both up to
A J ~ 5;Babes Mbau (weedays) and Sipho
"Hotstix' Mabusa (weekends), nming
between July 7..u1y 26); Philip Tabane's
magical MaJombo will take you Inlo August .
(9th); Then forone week oriy Istrio, Tananas
(11 to16August). For more Information
conlad Grace Mokoena orCindy Harris at
(011) 8321641
CAPE TOWN-
The Green Dolphin: Thfs warm 'ncosy venue
on the V1dorla &Alfred Waterlront offers a
1azz menu' featuring Tony SChIlder Trio
(June 26, 27); Cape blues singer Don
Tshomela onfavourltes sud!as Stormy
Monday, Unforgettable (June 28-30) with the
.backfng of Dave Ledbetter Trio. For July, the
highlight IsMerton Barrowandhis Wednes-
day All Stars with Ezra Ngcukana, Jan Hough,
cedi Ricca, Richard Pld<ett). Other highlights
Ior..klty are The Tony SChilder Quartet,
Moments Notice and Don Tshomela, who has
proven tobeagreat success. Phone (021) 21
.7471 for reservations.
DURBAN
Zlm Ngqawana's quintet feallle atLegends
Cafe on Sunday (..une 28). Then there's
. pianist Melvyn Peters with an as yet unamed
group fealtrfng ciummer George 8llson the
5th. TheStIldayof the 5th J ~ was tobe the
last gig of the BIg ChID festival, bullhere's a
strong possibility of acontinuallon for the
remainder of winter. Jhefollowlng SlIlday
J ~ y 12) features NUJazz Comection.
Legends Cafe Issituated a1the Playhouse
Complex. There's ac:Ner ofR6. For ftrther
information call Patrick, John orMandy at
(031) 304 3297/8.
PRETORIA
Theatre Rendezvous: Thfs venue, attheState
Theatre, continues itsJazz For You series
presented bythe PerformIng Arts Company of
the Tranvaal -thislimewith pianist Archie
Silansky &Company, onFriday July 3at8
pm. The Company being Dan Hill, Bob Hill
and Oems Dormlly. For further information
Therese Pretor/Us (012) 3221665.
s E T
TEBOGOALEXAND ER B Y
o
LED
MONTREUX JAZZ:
Husbandand wife teamof singer Letta Mbulu andcomposer/aranger Calphus Semenya are heading for the MontreuxJazz
Festival this month. Believed accompanyingthemIsareanumber of local musicians, amongthemIstrumpeterPrinceLengoase
andsinging group, Pallsa. Also saidto beheading that directionIs HughMasekela, accompanied bylocal versionof Lerapo in
bassBaklthl Khumaloandpianist Moss Molelekwa. An appearancefromlocal so-called MangoGroove Is on the cards.
BROTHERHOOD COMING: .
Thesupergroupof SouthAfricanexiledmusicians, Brotherhoodof Breath,couldperformon homegroundfor thefirsttimebefore
theyear ends.Twolocalpromoters, DarrylHoneyand CherylSack arepresently negotiatingwithBrotherhood's managerTheo
Meyer. Should the tour succeedit will beona bUdget of over R1-mllllon, asthere'll be a minimumof 14band members, then
there'sthe costsof-equipment hireand travel expenses. At the time of goingtopress a television station, aswell asa bank, had
shownInterestInbankrolling theventure.TheEuropean-based group,formedduringthe'Seventies,wasformedfromthe chore
of the Blue Notes, but over the years hasfeatured top exiledSouth African musicians.
INKOSI'S CHORE: .
Listeningto thechoregroupbackingMothobl Motluatse's latest musical, Inkosll The HealingSong,I wasmoved. I'venot heard
a bandlike this Ina longtime-If ever. Motluatse's musical celebrating95-yearhistoryof the Influential "national anthem", Nkosl
Sikelel' IAfrlca, was honoured the participation of some of Jo'burg's best musicians. As musical director trumpeter Prince
Lengoaseled Umbongo members, Glen Mafoko (b), SiphoMtshall (d) and Vivian Majola (s). There's alsoSakhlle's Khaya
Mahlangu(s) andThemba Mkhlze(p). Alsofeatured areguitarist Shekl Khozaandtrombonist Bhekl Mbatha. MaraLouwsings.
BLACKBIRD LABEL:
Anewrecord label, Blackbird Jazz, will appear on the southernAfrican market as of OCtober. Acquired by Lee Thorpe En
tertalnment,theBerlin-based label emphasises onjazzlfuslon,modernjazzlrockvocal,andtheafro-jazzartists.Itsartistsinclude
ethno-jazzguitaristsJean-Michel KajdanandKahlil Chahine. Blackbird Music's local distribution will behandledby EM!.
GENUINE JAZZ:
Whilethe CapeTownghoemaband,TheGenulnes, Is currentlyontourIn Europe, preparationsareunderway tocompletetheir
first jazzprojectfor release next year.TheGenulnes attainedfame afterpopularlslng Capetraditionalmusic, ghoema.Presently
untitled, work onthe upcomIng albumbegan a year ago, but becauseof financial difficulties, couldn't becompleted.That was
whenIndependentCaperecord company,Mountain Records, took over theproject. Mountain'sPatrick Lee-Thorpleaves for
Germanylater thisyear,where the project"wlII becompleted, and readyfor asimultaneouslocalandEuropean release. Some
of the musIciansfeature on the albumInclude RobbieJansen and Jack Momple.
VUSI'S BAND:
Notwastinganytimeaftertouringwith HughMasekela's Lerapo,drummerVuslKhumalohas alreadybegan workinganewunit.
Theunit will featuretheLerapodrummer, bassist VictorMasondo,gUitariSt/percussionist SasleMahlasela, pianist Paul Hamner
andSakhile's KhayaMahlangu. The Intended conceptwill use talenteddancerThule Ngcobodancfng tobebop- modelled on .
British saxmanCourtneyPine'sperformancewithfourdancersatthefirstMandelaConcertat Wembley. Rehearsalsarecurrently
underway.
LERAPO BACK:
HughMasekelaandLerapo havereturnedfromathree-month UnitedStatestour, wheretheyperformed atpopularAfricanmusic
venues as NewYork'sHarambee andWashington DC's Killmanjaro. Thefinal gig,at the NewOrleans JazzFestival, wasshared
with choir Sounds of Blackness and the Neville Brothers. Lerapo alsoplayed InPhiladelphiaandLosAngeles, and briefly
jammmedonthesunnyVirgin Islands.WhileInLA, drummerVusl Khumalojammed withourlocal trumpetwonderThaboMashlshl
(Who's schoolingthere)andJapaneseguItarist HeDay (oftheHeathBrothers) atdrummer BillyHiggins' club,TheWorldStage.
Lerapowas expected toIncludeJapanandAustralia onthetour. But sincethenonlypianist MossMolelekwa andbassist Baklthi
Khumalo have been recalled by Masekela.
MAKING MUSIC:
NotableadvancesIntheCapeTown musIcscene Isthat of the recording andconsultancy company, Making Music,which has
just movedIntobigger centrallysituatedoffices takingIntoaccount ItsquIckgrowth. Runby SteveGordon, Chrisde Vries and
ChristianSyren, thecompany will concentrate ItsactivitiesInthe areaofjazz, aswel.1 as Africanmusic, reggae andrap.Services
provided by Making Music Includerecording, staging live events, tour packaging, and evenorganising festivals. Thecompany
IsalsoInvolvedIndevelopmental workthroughItsassociatIonwithDukeNgcukana'sMAPP.MoreInformationaboutthecompany
and Itsservices can beobtainedfrom (021) 236330. ' .
AWARD FOR VOORENDYK: .' , .. .
Walking off withtheStarTonlghtl TVAwards'BestMusic,VarietyProgrammecategorywasDickVoorendyk, whowrotethe script
of ''The History of Jazz", This highly acclaimed serieslookedat the story of jazzIn South Africa, andwaspresentedby Victor
Ntonl, a renownedjazz bassist and president of the SouthAfrican Muslcfans Alliance.
TONI FOR HINES: .
Anotheraward wasrecentlygiven out, but thistimefromthe more prestigious theatricalawards.Gregory Hines, theAmerican
Dancer/actorGregoryHines(of White NightsandTaps fame) has wona Toni Award for his performance on a musical about
the lifeof Jelly Roll Morton, the early 1900musician who once remarkedInanIssueof Downbeat: -NewOrleansIsthe cradle
of jazz, and I myself happened to be the creator In the year 1902." . .
EXPORTS VISIT HOME: ..' .
Thetalented (andlargelyunrecognised)CapeTownpianistMikePerrywasrecently Inthecountryto attach himselfto his roots.
Andsowas bassistCarloMombelll. PerryhadabrilliantperformanceIna unit ledby saxman MankunkuNgozl.Therelationship
between the two extends way back to the mld-1970s Mankunkualbum.Jlka.
RASHID MOVES: .
CapeTown photographer Rashid Lombardhas given uphis duties as musical director for the Waterfront venue, Rosie's and
All ThatJazz. Respected Inthe cfty'smusicandmediacfrcles, Lombardsaidhiswork at Rosie'smadeItdifficult toconcentrate
on hisphotography, which Iswhere he wantsto focus ail his energies. Retaining his Rosie'sshares, hehopes to build his
photographicportfoliowhichIncludeone of the best recordsof the CapeJazz scene.
MSELEKU CELEBRATES: - .
Word fromLondonIsthatBheklMseleku, theexiledformerSpiritsRejoicepianist, hasjust releasedanalbum, calledCelebration.
Sourcestold_TwoTonethattheLondon-basedmusician'snewrecording,produced bydrummerMervynSmithwhoalsoperforms
on thealbum, is a masterpiece. Watch thisspace for an update.
N
COM P
~
VryeWeekblad
3
T W o T 0 N E
ISOLATED FROM SOUTH AFRICA'S MUSIC CAPITAL JOHANNESBURG, MUSICIANS IN CAPE TOWN SEEM
CONTENT TOGOSOLO OUTSIDE A UNION TOLOOK AFTER THEIR INTERESTS, REPORTS OPHIR JACKMAN.
SINGINGTHEUNIONBLUESI DOt-WJ) TSOHMELA HASBEEN INVOLVED INAmMPTS TO ORGANISE MUSICIANS SINCE THE'SOS
PIes RASHID LOMBARD.
"It's askewed developmentproblem. CapeTownIs
very marglnallsed musically. Although very strong
musicians comeout of Cape Townonce they reacha
certain levelof professionalism, they have to moveto
Johannesburg to record, or theyleavethe country.
"It will take five toten years for CapeTownto even
approach makingan Impact on the national scene,"
Gordon believes.
"ForthemusicIndustryto haveacoherent unionand
Infrastructure, work codes and protection of musi-
cians haveto be discussed - half of the musicians
cannot even understandtheir contracts,"
While musicians don't havetimeto organise them-
selves, It does not Imply that organisers will not be
answerable to them, says Gordon.
Duke Ngcukana, musicianandorganlser at Mapp,
says: "ThemajorproblemwithCapemusicians Isthat
manyhavejobs Intheday as well,andthereforeunion
matters are not critical to them. Even professional
musicians leada 'hobo life'- theyhavea low esteem
andlackconfidence.-
Tshomela has also been trying to organise musi-
cians since1988. "The musicians I tried to organise
became despondent, because they thought I was
going to providejobs for them. ThereIsalso nobody
to market black artists In South Africa. Black artists
have talent, but someof us haveno sducatlon," says
Tshomela.
Atthispointintimethe futureIsbleak, at least until
arestructured, andthoroughlynational. SarnaIssetIn
motion. 9
activists organising them, oftenrejecting attempts.
CapeTown'sIsolation alsohampers efforts:About
90 to 95 percent of the music Industry Is based In
Johannesburg, as Is Sama - the only "progressive-
national bodycatering for musicians. Political organi-
sations' headquarters are alsoin Johannesburg, and
all debatesaffecting musicians take placethere.
TheSouthAfricanBroadcasting Corporation'shead-
quartersaresituated IncentralJohannesburg,asare
all the major recording companies.
Thevast populanon In theVaal regionalso makes
touring more lucrative and the large urban black
middle classcanaffordhigher gate fees.
It Is this stateof affairsthat make peoplelikelocal
organlser Steve Gordonsceptical aboutunlonlslng In
Cape Town. He believes there Is no focal point for
organising hereas most of the bands work the club
circuit and play coverversions.
GordonIsadamant that unlonlsatlonshouldnotbe
separatedfromdeveloping proper musicalInfrastruc-
ture, and initiatives liketheCape Festival shouldalso
help developlocal music activityIn the coastal city.
But musicians are difficult to organise: they are
nomadic, their workpatternsare Irregular and so is
their Income. One promoter belligerently calls them
the most 'unco-operanve people".
Thefact thatMappevolved IntoatrainingInstitution
revealsthe specific needsof Cape Townmusicians,
Gordon says. "Mapp Is not like a union, but an
educational body. This shows the Cape needs to
developmusicians-
OTHER CAPE Initiatives have fizzled out, largely
becauseof poor attendance, lackof resources, and
poor administration.
AlsoCapeTown musicians havebeendistrustfulof
has long been home to someof the country's most
respected musiclans. Yet, thecity'smuslcanshavefor
years beenstruggling along without a union to look
after their interests.
The Gugulethu-based Music Action for People's
Progress (MAPP), formed inthemid-eighties toteach
music, Is perhaps theclosest Mother City musicians
havecometo forming a union.
Buttherehavebeen attempts sincethe 'Rftiestoget
a union off the ground. Musician Donald Tshomela
recallsthe1952formation of the Performing Artistsof
SouthAfricain Cape Town.
"Theytriedto organiseblackmusiciansfrom allover
CapeTownbut it didn't work," Tshomelasays.
Africans were not allowed to be self-employed In
CapeTownInthosedays, andanyattemptsat aunion
would result In work permits being revoked by the
authorities.
"In Johannesburg, muslcans at least had the privi-
legeof being artlsts," Tshomela says.
Vaal musicians founded Dorkay Housetowards the
"mid-'Flftles.
'We hadtogotoJohannesburg tojoin, but thepass
laws madethat very difficult.-
AnotherCapeTown attempt atformlngamusicians
union was made In 1958. From 1960 until the fate
'Eighties, political uprisings and theexodus of artists
madeorganising Impossible. A more recent Initiative
that also never got off the ground has been the
WesternCapeMusicians' InterimCommittee(Wecmlc)
which operated from late1990to mld-1991.
ChristianSyren, whowasInvolvedinWecmlc,says:
'Wecmlc consulted onthecultural boycott and rela-
tionswithperforming artscouncils, as well as looking
at Issuesaffecting grassroots organisations.
"Initially there was excitement as people rallied
arounda primary Issue. But after about three meet-
Ings,everything would fizzleout. While musiciansare
hardtogetholdof,Itlsamajortasktoorganiseaunion
fromscratch without asslstance.-
Wecmlcwas Ineffective, Syrenbelieves, but suc-
ceeded In making theCapePerforming Arts Council
(Capab) aware of performers other than Its own
classical musicians.
Wecmlc disbanded to make way for the South
AfricanMusicians' Alliance (Sama) to open a Cape
Townoffice- butsamastilidoesnothave an officeIn
the city. Though It Is hoped, as was promised, that
some of the financial contribution to the Johannes-
burg-based "Alliance- made by Paul SimondUring his
recent Born at the Right Time tour will go to open
officesIn othernational cltles,lIkeCape Town.
This will be finalised at the musicians body's
upcoming meeting aimed at resolving all controversy
surrounding Sama's operations.
T w o T o N E
4
Vryeweekblad
SOUNDS LIK E
J A Z Z
. .. ON YOUR RAD IO
Forthosemomentswhenthewalk to your turntablebecomesunbearable- there
Is an altematlve - tune Inl
Art Tatum In ;t.In Panalley
Radio South Africa (FMl 04 -107)
Aseriesof 13 programmescompiledbylonglimeTatumdevoteeWilf Loweinthe
Durban studios to illustrateTatum's thrilling Interpretationsof the standards.
Jau At.
Radio South Africa (FM104-107)
This is a two-month old serieswhich began with recordings of the European-
basedContemporaryBebopQuintet. Thisexcitingprogrammetakeslistenersto
some of the hottest jazzgigs around the country without leaving the comfort of
their homes. Tune in on Saturday (8:45pm) and Tuesday (11 :15am)
JVC Jazz Date
RadioSouth Africa (FM 104-107)
Atouchofmainstream,adashoffuslon andalsoforaysIntoprogressivejazzfrom
International and locai artists presented by local jazz critic Don Albert every
Saturday. There's alsoa radiogame, 'Jazz Anagram' witharareCDtobe given
away every week fromnowuntil the end of September(9:45pm).
Swing, Sing end All That Jazz
Radio South Africa (FM104-107)
The HenryHolloway-presentedprogramme"fills agapInthemusicrosterthat Is
Important to many listeners: the Swing era' reads thepressrelease. Big band
afficlandos like Don Matteracan tune Into SwingSingandAll That Jazz every
Wednesday at midnight.
Mill s After Midnight
Radio South Africa (FM104-107)
Here, former drummer, DavidMillspults his personal collectionof ' jazzandother
good stuff"for an hour'slisteningevery Thursday at midnight.
Sorry I'm Late
Accept Nigel Vermaas' apologyandtune Into his series for'afair dollopof jazz"
every Saturday evening at 11:15.
In the Beat of the Night
Radio South Africa (FM104-107)
All you night owls and those suffering from insomnia can listen out for Stella
Heyer's programmeto roundoffyour Saturday evening of Jazzon RadioSouth
Africa.
Jazz Comer
Radio Bop (MW504khzlFM 1098khz)
Bophutatswana's queen of the airwaves Nothemba Madumo presents her
mixtureof SWing, blues, bebopandcontemporarystyles everySundaybetween
7pmand9pm. What makes Nothemba'sshowuniqueisshetakes requests from
listeners and enthusiasts may alsocall Inand chat about jazz.
Jazz wit h Mesh Mepetla
Radio Metro 576 khz MW
This two-hour programme features an hour of contemporary and another of
mainstream, not necessarily in that order. The mainstream segment Is the
recommended listeningbecause of Mesh'sknowledge andtastes. TuneInevery
SUnday (lOam to noon).
Coastal Jazz
Radio Xhosaprovides aJazz-fusion programme everyThursday night between
21:30 and 24:00 presented by Llfa Mslmanga. On Sunday morning FezJle
Wotshelaplays straight jazz forone hour starting at 10:00. Fromwhat I gather,
not haVi nglistened yet,bothprogrammes arepresented in Xhosa and arenot to
be missed.
Sunday Night Jazz
Radio 702 (MW 702 khz)
If youareintosomeexotictypesofjazz then tuneintoSUnday NightJazzon702
from22:00- 24:00. ShadoTwalaInterviewsmusicianswhileplaying acombina-
tionof musicfromherpersonalcollection. HughMasekela, AbdullahIbrahlm,Zim
Nqawana, KlausKrezeuder, LettaMbulu, GeorgeLee, GarloMombellland,more
recently, the Safari Sounds Band are some of the voices that have been heard
on this programme.
Jazz for the Asking
BBC (MW 1197 khz after dark; SW3.225, 6.190, 21.660)
OnSaturdaysat 22.30and 24.30, with a repeat onWednesdaysat 12.30, BBC
hasa jazzrequest programme coverlnga broad spectrumof the music. They'll
also sendlistings of jazz and specialist record ~ o p s
Jazz Now and Then
.BBC (MW1197 khz;SW3.225, 6.190, 21.660) _
OnSatUrdays at 12.05; aten-minutesoundportrait ofsomejazzpersonality, style
or theme.
JlveZone
BBC (MW11971<hz; SW 3.225, 6.190, 21. 660)
Thursdays at 21.30with a repeat on Sundays at 09.30, MaxJarrett features all
kinds of Africanmusic, IncludingAfrlcan jazz.
Spice Taxi
BBC (MW1197 khz; SW3.225, 6.190,21.660) -
Tuesdays at 21.30 with a repeat on saturdays at 17.00. Toyin Fanlkayode
presents an eclectic artsprogramme which sometimes features jazz Items.
'I
I
VryeWeekblad
5
T w o T o N . E
'.
E
-. .;-:
H T
F o
,
\
N
ajazz clubfrequently does:takingtheknlfe-and-forkstandards
of AutumnLeavesvintage, turning themInside-out and coming
up with a few surprising and delightful angles. Then the
memories of a particular time, place and vibe: the 1969 of
Inhlupeko, surelyoneof the most evocativethemes penned
about the blues of the South AfricanJazz life. After that, the
evening fragments Into smoke-wreathed images; a Basil
Breakey photo come to life Ntsele's mobile face living the
emotionsof whathisfingerswerewalking, Mpale's risk-taking
horn, Makasl opening hearts with his sax as deftly as any
locksmith. Behind it ali,Tete Mbamblsa's piano- graceful,
relaxedand seriously thoughtfulall at the same time.
What was newaboutthe SoulJazzmenwasalsowhatwas
old: an approach tothemusicdatingfromtheMoroka-Jabavu
Jazz Festival erawhich consciously triedtomeldtheaudacity
of modernAmerican jazzwiththetone valuesandImprovlsa- d'
tlonal patternsof African roots. It's an approach which fusion
riffs andfacileAmerican licks havemadeunfashionable today
Insome musiccircles - but It stili works, andthe Mbamblsa
band madeit sound asfresh astomorrow. e
A PE PHOENIX came to Joburg In mid-June
with the resurrection of Tete Mbamblsa's Soul
Jazzmen at Klpples: Mbambisa on plano, Duke 9
Makasl on reeds, Peter Jackson on horn, "Big r :- ~ ~
Ntsele on bassand Mafufa Jamaon drums. ~
In a sense, It wasa trip downmemory lane- 6>
everybody'smemories, ina first set which didwhat anight at ,

r
R
u
\
\E T \
-,
: ~
R
\
T w o T o N E
6
VryeWBUkblad
, .
.... ,.' , ,. .
. .
. .
OGI.VY &MATHER. llAKJH 885511RfV
lTye II 7 .
TWO TON E
IN T ERN A T ION A L
T o
R F u 5 E
.; 0 -,

IT'S anInstantlyrecognisablesound:that soaringand
exqulsltlvely lushblast of saxophone that could only
beDavidSanborn's. ConstantlyInnovativeandchang-.
lng, Sanborn'scareer hasspanned thesonic globe
between R&B, rock and jazz, garnering a dazzling
reputation among peers andmusiclovers alike.
His latest offering, Upfront fusesa pulsing vibrant
senseof freedom, anunmlstablemusIcal honestywith .
his style "luxurious timbre that seems to gain more
lustre and greater11ft with eachpassing year".
It'shardtothinkwhatSanborn couldpossiblydofor
an encore.ButthemarkofthegreatartistsIs constant
.evolution - so, withtherelease of Upfront, the legen-
darysaxophonist takes himself back tothe percolat-
lng, Improvisatory flights of hisSt louis roots.
"This recordhasareal senseof Immediacyto it,"he
explains. "Werehearsed forfiveor sixdays, and then
went Inthe studioand cut It. It's loose, like a jam - It
gives you a feelingof latenight, Intheback room."
From the fluid,lazyfeel of Bennytoafunkified take
on OrnetteColeman's Ramblln', to thespontaneous,
Insistent percussive throb of the first single, Snakes,
to Full House's bluesy all star jam (whose cast In-
cludes guitarist Eric Clapton and saxman Randy
Brecker), Upfront takes pleasure Inturning musical
assumptions Inside out- and tossing themaside.
Evokinga warmnostalgic ambience of the under-
ground of the Seventies, Sanborn's new album Is
thoroughly enjoyable. For those who are fond of
oldies, this onewill take your heart away, while still
appealing to themodernity Inyou.
Thanks must be given to whoever decided to re-
lease the James Brown threeCD-set, Star Time. "It
was a point of departure, the genesis of Upfront;
Sanborn explains. . \
"Idon't thinktherecord ended upsounding anything
likeJames Brown,butIt's what Marcus (Miller, pro-
ducerlbasslstlsongwrlter) and I havebeen listening
to."
Onthe record, theInfluence manifests Itself "Inthe
use of Instruments, specifically the Hammond B3
organ, whichIsthecenterpiece of thesound. I always
carryJamesBrownontheroad withme," headds, "but
being Inundatedwithallthose CD'sofgreatstuff: Cold
Sweat, to meIsoneofthelandmarkmusical moments.
ItdefinedpoplR&Blfunk andgospel, andRay's voice
- it wasthe inspiration formeto become a musician.
SANBORN WAS 11 at thetime. Bythe age of 15,
hewasalreadysittinginwithR&Bplayersandjazzmen
inSt Louis' Gaslight Square.
"BeforethatI'dbeen playing to records andwith my
friend whohadasnaredrum; helaughs. "Thefirst real
playing I did was when I sat Inwith Little Milton at a
place calledSunset Teen Town. Hewaskind enough
not to throw me out, hewas really nice to me, and
encouraging."
After highschool, Sanborn hooked upwith the Don
James organ groupIn East St louis, and, gigging
PIC, LYMN GOLDSMITH
around town, became established among a groupof
R&Bplayers.After astintat NorthwesternUniversity,
the saxophonist headed west, Joining the Butterfield
Blues BandIn 1967.
"We cameonrightbeforeJiml HendriX,"herecalls.
"I remember being in a helicopter over the NewYork
throughway, and It was a parking lot. And then,
hangingout withallthesepeople- Hendrix, theBand,
CosbyStills,andNash- backstage, goingonwhenthe
sunwas coming outandstillseeing 300000to400000
THE DAVID SANBORN DISCOGRAPHY:
TAKING OFF
SANBORN
PROMISE METOTHE MOON
HEART TOHEART
VOYEUR.
ASWE SPEAK
STRAIGHT TOTHE HEART
DOUBLEVISION
WITH BOB JAMES
CHICAGO SONG
CLOSEUP
ANOTHER HAND
peopleout there.":
His recording career credits Include twelve solo
albums,fourgoldandoneplatinum, andsessionswith
theworld'smoststellartalent, Including Stevie Won-
der, Paul Simon and theRolling Stones.
SANBORNwentsoloIn1975,withthreealbums, the
first being Taking Off. Following in quick succession
was the 1978recording, Heart to Heart. then there
was 1980's breakthrough gold disc, Hideaway. which
stayedonthe R&Bchartsfor morethan a year, and
was nominated for as Grammy for best R&B Instru-
mental Performance.
After Hideaway camethat memorablealbum, Vo-
yeur. In 1982, As We Speak first assembled the
eclectic mix of Jazz and funk talent which was to
become oneof his trademarks. Straight tothe Heart
was a live recording, followed by 1986's Grammy
winning platinum Double Vision with BobJamesand
the gold instrumental winner, Chicago Song. and
1988'sCloseup.
The late, lamented Night Music TVshowwas an-
other high pointinSanborn'sforever-versatile career.
"I was able to play Sonny Rollins, Phil Woods, Hank
Crawford, David Newman guys that had really
lnsoplred meto play thesaxophone," he declares.
"It wasanopportunity to get so manypeople on TV
that wouldn't haveotherwise had the chance - Little
Milton, Sun Ra, AI Green, Sonic Youth, John Zorn...
Nick Cave andToots Thielman and Charlie Haden
playing atunetogether,'
"It was a chance to see musicians finding that
common ground, that threadthat connects all music."
Sanborn made his Elektra debut In 1991 with the
heavilyjazz-Influenced Another Hand, which again
earned several Grammy nominationsand all-around
critical acclaim.
"Thelastrecord wasapoint of departure, explains
Sanborn. "Ireally hadtobrake myself,stopwhatI was
doing- usingwherebeing Inthe studiohadbeenmore
of a building, I felt Inhibited, becauseIt sounded like
everything else 1was hearing. I want to something
different. 1wanttoget backto what It wasliketo play."
"His gorgeous sound remains intact and he aug-
mentshisefforts by enlistinga varietyof challenging
players," noted the Boston Globe praising his new
album, whileMusiciandeclared thedisc "full of vision
abndvariety" andSanbornwas "stretching inadeeply
felt manner."
Duringtheconcerttourthat followed, TheNewYork
Times noted his"sumptuous tone andurgent vibrato"
and NewYork Newsdaypralsed"thegorgeous, luxu-
rious timbre that seems to gain more lustre and
greaterlift witheach passingyear.
A five time Grammy-award winner, Sanborn has
alsobecome afamiliarfigure ontheairwaves through
his critically acclaimed TV series, Night Music, syndi-
catedradioshowandappearances onLateNight with
DavidLetterman. 9
T w o T o N E
8
VryeW8Ukbiad
PHUTHUMA NHLEKO
e
DISCOVERS ONE OF
T H,E-- MAS T E R S 0 F
SOUTH AFRICANJAZZ
WITH THE RERELEASE OF
I KNOW that there is a school of thought which
maintains that apartheid tends to carry more than its
fair share of blame for the present national Ills. It Is
however, also true that a close examination of the
history of education and art In the blackcommunity
shows a retrogressive trend after 1948,when theNats
came into power.
Thisdecadenceworsened after the latefifties.
Musichistorianscancite indetail howthedraconian
legislation affected the very lives of creative musi-
cians. This situationbecame so Intolerable thatthere
was a flight of talent to overseas countries. Under
these circumstances once cannoteasilyoverstatethe
effect of apartheid on many spheres of life Including
music. To me this indisputable fact was reinforced
whilst I listened to a recording of the late Gideon
Nxumalo's calledJazz Fantasia.
JAZZ FANTASIAwasrecorded liveat theUniversity
of theWItwatersrand InSeptember 1962. The band
comprisedKlppleMoeketsl (alto)MartinMgijima(bass),
MakayaNtshoko(drums) andGideonNxumalo(chopl-
xylophone). The albumIs decidedly avant-garde In
nature.
I found the compositions andstyleIntrlguelng when
vlewed Inthe contextof whatwas popularIncontem-
poraryjazz musicof thatera.The bigband sound was
'In' andImitationof African-American jazzvocals was
the order of theday.
Herewas aneffort toutilizethe African Heritage In
an experimental project. Put another way, It was
experimenting withthe'jazzmode' whilemaintaining
adistinctAfricansound.Interestinglyenough, Ameri-
can musicians such as Coltrane were at the same
period breakinginto 'free music', whichIsessentially
avant-garde.
Local criticswerenotaltogether appreciative ofthis
music. Typically, Peter Radloff wrote; "Some drum
workfollows,thenafewtrlcks,somenoise,afinalblow
andthat Isthat."
"Tosumup, thisrecord canbe regardedassuggest-
IngtheImportance of theIntellectualto African Jazz.
Composed music of the sort to be found here Is
Important, andwehopetohear muchmore of It Inthe
future, but it seems likely that this Is not the main-
streamof local jazz evolution. That will be provided
through the Influence which this musicundoubtedly
has uponothers."
Well, that's a bit of a back handed compliment. It
does, however, Imply that the musicwassomewhat
aheadof Its time.
I mustadmitthat beforethis recording washanded
tome,l hadnever heardofGideonNxumalo.1 amsure
that Is true for a lot of ardent jazz followers In this
country.
GIDEON NXUMALOwas a pianist, composer and
arranger, bornInKimberley on 15thJune 1929. He
was educated at 5t. Boniface Mission School In
Kimberley and graduated from Roma University In
Lesotho. Laterhewas employedasarecord Librarian
atthe SABe ('54-'64). Hewasalsoresponsible forthe
orchestrations for the production of KingKong('SD-
'61).
Muchof Gideon's time was spent on researching
Indigenous African music touseInhiscompositions.
Thepolnttobe madeIsthatNxumaloIsoneof many
talented creative artists who 'diSintegrated', left the
country or sImply becametotally disillusioned under
the heavy apartheid bureaucracy. More Important Is
the fact that the unfavourabl& conditions precluded
theseartists fromsharingtheirtalentwiththeyounger
generation.
JazzInthiscountrysimplybegan adownwardspiral
whichlefteverybodypoorerIntheirappreclatlonofthe
music. ItIsnottoo hardto Imaginewhere we would be
hadourjazzmusiciansbeenInapositiontocreateand
Interface unhindered for thelast 44years.
Jazz Fantasia is currently dlstrlbu1ed under the
African Heritage Label. 6t
VryeWeekblad
9
T w o T o N E
CKSTAGE
FROM THE AUDIENCE, MUSICIANS UP ONTHE STAGE MAY LOOK AS THOUGH THEY'RE HAVING ONE
HELL OF A GOOD TIME. BUT MUSICIANS KNOW THAT THE LIFE IS HARD: SOMETIMES A NEVER-ENDING
ROUND OF HASSLES WITH MANAGERS ANDPROMOTERS, SIMPLY TO EARN ENOUGH TO SURVIVE. TO
DEAL WITH THIS ASPEa OF MUSIC, lWO TONE IS INTRODUCING A REGULAR PAGE OF NEWS, VIEWS AND
DISCUSSION FROM AND ABOUT SAMA(THE SOUTH AFRICAN MUSICIANS' ALLIANCE).
THIS IS NOT JUST A PAGE OF ANNOUNCEMENTS. Irs A BACKSTAGE AREA ON PAPER; WHERE MUSICIANS
ANDTHE PUBLIC AT LARGE CAN MEET, RAp, EXCHANGE VIEWS AND PICK UP NEWS ABOUT THE ISSUES
WHICH AFFEa MUSICIANS AS WORKERS. IT'S UP TO YOU TOMAKE IT HAPPEN, BY SENDING US YOUR
QUESTIONS, COMMENTS, COMPLAINTS ANDCONTRIBUTIONS.WE'LL TRY TODEAL WITH AS MANY INPUTS
AS WE CAN EVERY MONTH. MUSICIANS: THIS IS YOUR PAGE... .
WHY JOINSAMA?
As a SAMAmember, you will be able to benefitfromallof SAMA'smanyservices. You'll be involved in ensuring a fairerdeal foryourself and other musicians.
Morethanthis, you'll beone of thepeopleshaping thedirection ofculture inapost-apartheidSouthAfrica. You will haveavoice ininfluencing thepolicy anddirection
oftheorganisation and can become an important 'cultural player.'
Butthe onlywayyou can achieveanyof thisisbybecoming a partof theorganisation andmaking it work. Asa member, you areSAMA. If you areunhappy about
something it is doing or failing to do, you havethepower to raisethat issue and, if others agree with you, to changeit through democratic action. If you are not a
member, youcan change nothing.
SAMAmembership fees, asof February 1992, areR30:00 ayear.Membership entitlesyoutoall SAMA'sfree services, plus subsidisedindividual legal advice (see
below). .
Formoreinformation about SAMA and why you should be a member, contact:
WHAT IS SAMA?
SAMA is anorganisation formed toassist all of thosewhomake all
or part of their living fromtheperformance of music.
SAMA sees its main aim as being to safeguard the interests of
musicians, andto ensurethe best, non-exploitative working condi-
tions for them. We believethatthis is notpossiblewhile themajority
of South Africans arenot free. That is why SAMAbelieves that to
achieve itsmain aim, it must align itself with the broad democratic
forces in this country.
HOW DOES SAMA FUNCTION?
SAMA hasa three-part structure, consisting of:
theAlliance
theAdvice Office
theUnion
TheAllianceconsistsof direct members (i.e thosewhoaremembers
ofabranch ofSAMA,suchastheJohannesburg branch) andindirect
members (musicianswhoare members oforganisations affiliated to
SAMA such as MAPP in Cape Town, MANA in Durban and a
collective of musicians in P.E.)
SAMA's office isin Mega Music, at 60 PimSt, Newtown, Johannesburg - just next to Kippie's at the
Market Theatre.
WHAT ABOUT THE UNION? ISN'T SAMA ALREADY A UNION?
SAMA'swork, asyou can see, is much broader than the work of organising and negotiating which a
musician's Union would undertake. But South African musicians desperately need a union, and
launching one isahighpriority withSAMA. When we haveformed aunion, it will deal withthefollowing
l
the provision of medical aid insurance of instruments discounts on instrument purchase.
negotiation of contracts onbehalf of members .
As a member, youwill be able to suggest other areas of action for the union.
WHAT DOES SAMA'S ADVICE OFFICE DO?
We haveanAdvice Officewhichprovides either freeor subsidised legal aid. On issuesof rights which
affectall musicians, or onmattersof principle (suchastheimpact ofthelaw) the aidwill befree. Ifyou
havean individual problem - if, for example, you needlegal advice about yourcontract- theaid will be
providedona subsidised basis (i.eyouwill only pay part of thelegal costs.)
TheOffice alsooffers advice on a range of general issues such as venues, agents, etc.
Wearealso intheprocess of organising aseries of seminars andworkshops ontopicssuch astrade
unionism,the functioning of the South African musicindustry, theright musicians shouldhave andthe
role of musicians in thechanging South Africa. Send usyour ideas for additional topics.

FOR ALL
.ANNUAL GENERAL MEETING
toplan policy for the comIng year
WHEN?
31 July 1992
WHERE?
Kipples, Market Theatre complex, Jhb.
TIME?
12noon
Join SAMAr Come tothe AGMI
Help toshape the music Murel
SAMA'S RASHID LAMIE(LEFT) AM) SlPHOMABUSE (CEHTRE) WITH PIANIST IDRISHOlE' GALETA.
PICI RASHID LOMBARD
-
RASHID LANIE,
.TEL: 834-4461 FAX:8344451
t ORWRITETOSAMAc/O TWOTONE
10
'VTyeW88kblad
E N L s s A 8 E H
T
N
JOHNNY MBIZO DYANI, one of
the most accomplished bassists to
havecomeout ofSouthAfrica, diedon
stageat theBerlinFestival onOctober
24th, 1986. He was born In East lon-
don on November 30, 1945. His first
Instrument was the plano, but he was
later attracted to the bass which, to
him, had the deep notes resonant of
the folk choirs back home.
Hispathto musicbegan like that of
manyothers, Inthebustlingtownships
of SouthAfrica's urbanareas. But he
wasfortunateInonesingular respect:
an early exposure to some of the
leading musicians of the black com-
munity.
From an early age Dyanl rubbed
shoulders with seasoned profession-
als.Hishome, InEastlondon, hadfor
years been a regular stopover for
musicians on the road. Muchof their
skillwaspassedonto theImpression-
ableyouth.
Hedisplayed a precocious Interest
Inthedouble bass,first picking uptips
fromitinerant musicians, then begin-
ningto play with his peergroup.
TheformativeInfluenceat this point
In his life was Tete Mbambisa, an
exceptional pianist,composer andar-
ranger. It was as part of a quintet of
singeranddancers,ledbyMbamblsa,
that Johnny made his stage debut.
Throughout hismusical career singing
remained one of his great passions.
Touring the coastal cities alongthe
garden route, the qUintet made a big
hitwiththeirspiritedandhighlyoriginal
renditions ofsuchstandards asA String
of Pearls, My Sugar (Is so Refined),
This Can't be Love and others.
It Isa lasting testament to both his
talent and perseverance that from
these small beginnings, innon-ampli-
fied, dingy, draughty dancehalls, he
grewIntoamuchsought-after Interna-
tionaltalent.
During the 1950s, thedecade dur-
ingwhichDyanl entered histeens, the
most Influential band In East London
was led by Eric Nomvete. Playing a
very eclectic repertoire that Included
jazz standards from the swing era,
waltzes, thetango, mbaqanga, bebop
and a host of otherdancehall favour-
ites, this band, together with others,
directly impactedthe moulding of his
tastesand the breadth of his musical
Vision.
ButthedecisiveInfluenceof o h n n y ~
musical career camefrom outsidehis
Immediate environment.
In CapeTown, Port Elizabeth, Jo-
hannesburg, Queenstown and East
london atinyfraternityof blackmusi-
cians found an affinity with the plo-
neersofthemodernJazz movement In
the United States Charlie Parker,
Dizzy Gillespie and Thelonlus Monk.
Theywereavidcollectorsofrecords
and sheet music, and Incorporated
the Influences of the be-bopstyle In
their own music. Many of the names
that havesincebecomelegendary In
blackSouthAfricanmusicweremem-
bersofthisgroup.Onethinksofnames
such as Kippie Moeketsl, Mackay
Davashe, Sol Klaaste, Christopher
Columbus Ngcukana, Cups 'n Sau-
cers Kanuka, Gideon Nxumalo.
And, amongstthe youngergenera-
tion of musicians, Abdullah Ibrahim
(then Dollar Brand), DuduPukwana,
Chris McGregor, Hugh Masekela,
Jonas Gwangwa andJohnny Gertze.
THE MODERN JAZZ movement
struck roots Inthemajormetropolitan
areas, especially theport cities of the
Cape, through whichthemusicalJour-
nals and records from abroad were
Imported. It was a movement of the
young, daring andtalented.
From the beginning modern Jazz
was a minority taste, patronised by
black workers andIntellectuals Inthe
urban areas, a grOWing number of
off-beaf white students and artists,
and the occasional music business
Impresario. Itsbreedinggroundswere
JOHMHY DYANI AT DORKAY HOUSE (1962)
PIC! BASIL BREAKEY
centres suchas Dorkay HouseInJo-
hannesburg, runbytheUnionArtists,
the Ambassadors JazzClub InCape
Town, the Blue Notecafe In Durban
and university campuses.
Duringthisperiodthevery notion of
an African making a career in music
was legally impossible. That a musi-
cian shouldhopeto prosper by play-
Ing modern Jazz was even more
farfetched. But despltethis, the pio-
neers of the movement were pre-
pared to bravethe worst adversities.
Perhaps It was their youth; that'
most did not have the additional re-
sponsibilityofraising afamilyenabled
them to steer the perilous course be-
tween the shoals of racist laws and
discriminatorypractice. lifeItselfwas
a tight-ropeact, governed by numer- J
ous dodges to circumvent the pass
laws, the Urban Areas Act, and the
GroupAreasAct.Allthismadeithard
toformstablebandsorgroups. Record
dates were evenharder to comeby.
At the time, the major outlet for
blacktalent wastheAfricanJazzand
Variety Show, owned and managed
by musical huckster Aif Herbert.
Most of the adherents of the mod-
".
ern Jazz movement had passed
throughthemllfofAfrican Jazz, where
they had learnt the bitter lessons of
cultural exploitation andartistic pros-
titutlonHerbertwasnotorlousfor.Their
determination to preserve their cul-
tural andmusical IntegritywasIngreat
measureadirectconsequence ofthis
experience.
One of the country's first stable
modernjazz groupswasmade upof
Moeketsl (alto), Masekela (trumpet),
Gwangwa (trombone), Ibrahim (pi-
ano), Gertze (bass) and Makhaya
Ntshoko(drums). At thetime Ibrahim
also led his own Cape-based trio,
composing Gertze and Makhaya
Ntshoko, which regUlarly featured at
the Ambassadors JazzClub in Cape,
Town.
It was Intothis milieu that a bright
student of the SA College of Music
entered. His name, Chris McGregor,
the Transkel-born scion of whitemis-
sionaries. McGregor wasstronglyin-
fluenced by the Intellectual currents
affectingEuropeandthe UnitedStates
In the period immediately after the
Korean War.
Hehadbecome awell knownfigure
In CapeTownartistic circles ...........
as an exponent of exlsten- ~
t1allsm and a modern jazz
lryeWsukblad
11
T w o T o N E
c
....
....
<
u
a
u
u
-;:;
V
U
.....
CI
c
-
1
Z I
o
o
u
tf)
o
Z
w
t9
w
-.-J
w
Z
o
J-
N
N

DUDU PUKWANA, J<JPPlE MOEKETSJ, HICK MOYAXE ANDDE"',,"S MPALE (196i)


ON THE BASS-LINE
PlCIBASIL BREAKEY
to perform together andthus share experience and
ideas In the act of creation. For a little while Paris
became the center for avant garde American musi-
cians, whocoalesced aroundthe BYGlabel.
The strength of avant garde was that it arrived at a
moment when developments in theelectronics indus-
try made recording facilitiesmorereadily availableto
small scale operators. This effectivelybroke the mo-
nopolyoverreproduction formerly heldbytherecord
companies.
Themusicians, too,were moreconcerned to effect
directcommunicationwiththeir audiences ratherthan
transmittal throughradio and the record industry.
Small clubs proliferated, concerts,festivals and loft
gigs, closely associated with the changes inlifestyle,
hadalso undermined thestar systemsoassiduously .
cultivated bythepromoters and musichustlers of the
1950s. .

Dyanl made his own distinctive contribu-
tion tothecontemporary cultural climateofa
healthy cosmopolitanism, reflective of the
and modern European traditions. For goodmeasure
\
they threw in elements fromthe Shamanism 01 Asia
and NorthAmerica for further
It was called the NewWave or Avrt Garde.
INDIVIDUALLYandcollectlv Iythemembers 'f the
. Bluenotes hadkept 10f'hesedevelop ants.
.. ThecoregroupInLondon was alreadymaking a mark
. on the avant gardescenewhere they hada regular
weekend gigat inSoho.
OntheirfirstweekendinLondon, Dyaniand Moholo
demanded tobeallowed ontothe bandstand afterthe
first set. In sensational second and third sets, the
reunited Bluenotes set theclub onfire. There was an
evident empathy amongst the musiciansdespite the
years of separation.
Critical acclaimwasnotlong in coming, followed by
arecord dateearly in 1968, the outcomeofwhich was
an album, Very Urgent. Featuring compositions by
PukwanaandMcGregor, thealbumwasexpressiveof
themastery olthe musical Idiomof avantgarde bythe
leadingSouth African musicians InEurope. Itremains
a collector's Item.
During th,!'l succeedingyearsthedifferingdirections
sought by the Individual members of the reunited
Bluenotes contributed tothe dissolutionofthegroup.
By 1970Dyanl was freelancing withvarious British,
Continental andAmerican groups Inaddition to lead-
Ingsmallgroupsof hisowninandaround London. The
extremefluidity of the avantgardeassisted hisdevel-
opment.
Stable were the exception rather than the
rule as musicians fromthe US, SouthAmerica, Eu-
rope andAfrica soughteachother out for thechance
/
PlCIBASIL BREAKEY
. i
F-R EEDOM
marketplace", dominated by theentrepreneurs of the
musicbusiness, whose chiefconcern Isbusiness and
not the promotion of talent.
Thefirstthreeyears afterAntlbes werethehardest.
Flushed with a perhaps naive enthusiasm for the
relativefreedomofEurope, themusiciansfell victimto
onefilm-flam artist afteranother.
Toall IntentsandpurposedtheBluenotesceased to
exist In 1965. Moyake opted to retumto SouthAfrica.
Dyanl andMoholo joined up withthe USsaxophonist
Steve Lacy and became stranded In Buenos Aires.
Dudu, MongezlandChris madetheir way toLondon
wheretheytriedtomake endsmeetwith intermittent
clubdates. -
LOUISMOHOLO (1978)
Somehowthedispersed members ofthe Bluenotes
managedtoretaintheiroldloyaltytotheconception of
the original group. Huddling together for warmth In
London, the core group assisted the two prodigals
from Argentina back toLondon.
Bythetime Dyani andMoholocamebacktoEurope
In 1967, the modern jazz school had undergone Its
most far-reaching metamorphosis since Parker and
Gillespieat Minton's Inthe late1940s.
The names associated with these changes are
Texas alto1st Coleman; tenorman John Coltrane, a
former Dizzy Gillespie Band member, later with the
- Miles Davis Quintet; Eric Dolphy, a former Mingus
sideman;AlbertAyler, analtoistfromNewJersey; and
Archie Shepp,tenor saxophonist from Philadelphia.
The accent among these innovators was on free-
dom. Freedom, they said, could beattainedbybreak-
Ingout theconventionsofbe-bopandseeking outnew
modes of expression bytotal imprOVisation.
They forcefully re-asserted the African musical
Idiom, borrowed freely from Indian, SouthAmerican
THE EAST LONDON meeting wasanother fortu-
nate break for Dyanl because the Bluenotes were
preparing to go overseas. The trip materialised In
1964.
Their popularity and prestige had brought themto
thenoticeof theEuropean jazzcritics. Consequently,
thebandwasInvitedtoplay at France's Antlbes Jazz
Festival during the summer of 1964. Assisted by a
grant raisedamongst theRand mining magnates,the
band left for Europe Inmld-1964.
Antibeswasto bethe gateway to anewworld forall
of them.
After the initial impact at thefestival, the Bluenotes
hadtoweatherthestorms and chillywinds of the "free
pianist. Using both thecampus of the Unl
"........ versltyof Cape Town andthefledglingJazz,
clubsaroundCapeTownashisbase, had
Integrated himself with a group of black musicians
from the townshipsof Cape Town.
Among this number were Cups Kanuka, the tenor
saxophonist fromLanga, with whomheoften shared
the stage; "Mra"Ngcukana. Dayanl Dlova, an altosax
man;thebassistSammyMarltz. From1961 McGregor
developed a lastingand extremely fruitful relationship
with Pukwana, an alto sax player fromPortElizabeth.
NINETEEN-SIXTY, the Sharpeville Massacre, the
banning of the African National Congress and the
declaration of. the State of Emergency, Inaugurated
the campaign of massive repression thatcharacter-
ised thenext twodecades. Theregimedefinitivelycut
off all avenues of peaceful struggle, forcing the na-
tionalliberation movement toreassess Itsentirestrat-
egy. <,
An aspect of -the new strategy was a Concerted
campaign to Isolatetheapartheid regime Intheworld
community. This necessitated the creation of the
ANC's International mission to co-ordlnate and plan
thiscampaign.
Thedecadeofthesixtieswastobetheturningpoint
in Dyanl's life. The nodal moments were the Jazz
Festivals in Moroka In 1962 and 1963. At the '62
Moroka festival, McGregor fielded a septet drawn
from CapeTown'smusicians; Pukwana came with a
quintet, the Jazz Giants, Including tenorman Nick'
Moyake and pianistMbamblsa.
AsecondgroupfromCapeTown, theJazz Ambas-
sadors, led by Kanuka, Included trumpeter Mongezl
Feza. All thesewerepromisingmusicians, destinedto.
winrecognition not only InJohannesburg but Interna-
tionally.
I In1963theywereallbroughttogether Inonegroup;
the Bluenotes,ledby McGregor. TheBluenotes came
intoexistence after theother members of the group
"discovered" Dyanlwhlle playing agigInEastLondon.
Somewhere along the line,at anafternoon session
In DuncanVillage, abold teenager asked to sit Inwith
theband. Rather taken aback, but always ready to
explorenewtalent,thebandagreedtoallowDyanl one
ortwonumbersonaborrowedbass.After thefirst tune
they played together, the others on the bandstand
realised they werenotdealing with some brash up-
start, eager toImpresshisfriends bySitting-Inwith old
campaigners, but rather withaboldbutgiftedbassist.
It went without saying thattheywould enroll Dyanl
IntheBluenotes. By1963each of themembers of the
band had evolVed tremendously. Leader McGregor
had continuously Interacted andsought opportunities
to perform with all thekeymusicians of the modern
jazzmovement since thelate 1950s. His academic
training had contributed to hisskill asarranger and
transcriber.
Playing with the likes of "Mra", Klpple, Kanuka,
Dudu, Gertze,WinstonMankunku Ngozl, andMackay
Davashe had helped McGregor to grow from an
emulator of Bud Powell IntoadefinitivelySouthAfrican
pianist, partakingandcontributingtothecosmopolitan
melting pot ofitsevolving culture. Hisfellowmusicians
In theBluenotes: Pukwana, Moyake, Feza, Dyanl and
drummer LouisMoholo each hadmoulted within their
original settings andintheband.
T w o T o N E
14
VryeWaakblad
N M N o H G N o M A
INCONSPICUOUSonaWitsGreat Hallstagecrammed
with cast, choir and band InMothobl Motluatse's new
muslcallnkosl- The HealingSong, twoweeksago,
wasayoungtrumpetercalledPrinceLengoase. Those
who have been watching him blossom as a jazz
musicianhavesometlmescalledhim"aHughMasekela
without the experience". There are even thosewho
havedared to suggest that Masekela move over.
Despitetheacclaim,Lengoasewas oneofthemost
underratedhornmenIncountry- until hecaught the
publiceye as musicaldirector of Motloatse'smusical
whichcelebratesthe 95years since thecomposition
of the country's unofficial natlonal anthem, Nkosi
Sikelel' IAfrlka.
This is Lengoase's second collaboration with
Motluatse, following the 1988 musical Lakhutshon'
ILanga.
Lengoase Is part of the new generation of young
musicianswho burst Into the musical voidof thelate
1970s and early 'SOs; musicianslike LuluGontsana,
Tllabo Mashlshl and McCoy Mrubata.
comparativeyouthmay havemadeItdifficult for
somemembersofthe Jnkosl band-featuring Lengoase,
reedmenKhaya Mahlangu and Vivian Majola, trom-
bonist Bhekl Mbatha, keyboardlsts ThembaMkhlze
andJabu Nkosl, bassistGlen Mafoko, guitarist Bhekl
Khozaand drummer SiphoMtshali - to takedirection
fromLengoase. Theymay not haverealised thatthey
were dealing with a seasoned professional. But
LengoaseIs accustomed to, and untroubled bysuch
ageistassumptions- particularlyIna production like
Inkosl which meansso muchto him.
MOTLUATSE'SMUSICALrepresentsthetumlngpoint
Inthe trumpeter's career.
"Thls'sitl", herecalls, washis reactlononhearinghis
services were needed. "I realised this Is the point
whereIget mymuslcallifetogether.lnkosl, withItsmlx
of choral, classical andjazz, perfectly sums up my
musical career, fromtheembryonic stageto now.
"It alsoepitomisesalltheInfluencesInSouthAfrican
music:
Lengoaseenteredthejazzworld fiveyears agowith
thelaunchinggigof theCarlingCircle of Jazzcompe-
tition.Since then, hebelieves he hascomea'iongway
fromthe choral and classical influences of hisyouth.
For the Carling gig Lengoasewas approached by
trumpeterMashishitoJoin Victor Ntonl'sbigband- "as
BraVicwanted a trumpeter who could playhigh." He
joined trumpeters Mashlshl, George Tyefumanl and
Johnny Mekoa as first trumpeter.
"It was a new environment for me, fromsquare to
SWinging music. Therewere new attitudesfor meto
check out." The different artlculatlon of jazz as op-
posed toclassicalandchoral soundsdid notcreatetoo
mUch of a problemfor Lengoase.
Yet before the Carling gig, which saw pianist Chris
McGregor perform In the country for the first time
sincehisdeparturefor EuropeIntheSixties,Lengoase
was unknown on the local jazz scene.
LENGOASEcomesfroma musical family: hisfather,
presentlyamissionaryInstrife-tornMozambique, was
TEBOGO ALEXANDER
PROFILES
PRINCE LENGOASE,
THE MUSICAL DIRECTOR
OFTHENEWPRODUalON
INKOSI!
THE HEALING SONG
CELEBRATING95YEARSOF
THE NATIONAL ANTHEM.
e ;r
t,_ -, "
PlUMCE LEMGOASE ADDING THEFINAL TOUCHES TO THE
INKOSII MUSIC SHEET
PIC: TEBOGO ALEXANDER
a ministerIntheSalavatlonArmy,andhismotherwas
aclassicalsingerwhosoloedin neighbourhoodchoirs.
His contactwithjazz came fromhisfather'srecord
collection. Lengoase senior was alsoa memberof an
East Rand combo called the East Coast 13 - even
though there's no coast in the East Rand" - a club
dOUblingasasoccerteambyday,andabandat night.
Othermembers of his (extended) familywerejustas
influentlal.Anuncle- trumpeter Cyril Khumalo who,up
to today, teaches arranging at Dorkay - gave him
private lessons as early as 12. Another uncle was
MzlllkaziKhumalo, inwhosechoirhespentfouryears.
WhilehewasswaddledInmusicfrombIrth,1t wasat
the ageof sixthathe got hisfirst Instrument, a cornet,
and hislessons Inmusical theory. Fouryears laterhe
was playIngLouisArmstrong numbers.
But church music stili made up most of what he
heard, .... Salvation Army musichasa very classical
leaningto Ir.
My musical training happened Inchurch, though I
took lessons privately and also studied at Dorkay
everyanernoon.r lt was at Dorkay thathe met greats
likeKlppleMoekets/, Nteml Manana.
In 1979, he joined the Soweto SymphonyOrches-
tra, then a little later he did a stint with a now-
disbanded Durban band, MusicUnlimited - "Where I
tested moreof my Armstrongchops",
LASTYEAR was Lengoase'sfirst real exposureas a
musician. Together with bassist Glen Mafoko and
reedman Vivian Majola, they formedUmbongoas a
concept band to revive the music of the late Victor
Ndlazllwana.
Sowellreceivedwas UmbongotheywontheGilbey's
Gin Music for Africa competition best band prize,
beatingmusicians like PEsaxophonist Zim Nqawana .
and guitar veteran Allen Kwela. It was also the year
Lengoase had his first "taste of pop"- backingsong-
stress YvonneChaka Chaka.
He recalls being reprimanded for taking that gig.
'But It was to paythe rent; he defends himself. "The
thing with music Is that we shouldn't just have to
survive, but be able to live decently."
Formanymusicians, thehardshipsarecompounded
by their lackof basic but cructal skillssuchas reading
music.Lengoasesees thissaarisingfrombothexpo-
sureandattitude. "Most musicians hereat homedon't
have access to learning howto read.
"On the other hand It's a matter of attitude. Most
musicians fear reading will make them square, be-
causeasjazz musicians theyhavetohavesomefeel.
Butwhilefeel IsImportant, soaretheskillsof ourcraft."
Most of the cast of Inkosl- the string, brass and
some of the rhythm sections - could read, "chord
symbolsat laast,"
Inhisearlyyears, despiteallhisformal and Informal
training, the young Prince did not have his heart in
music: he wanted to study architecture. But now,
havingspenttime Inthe USstUdying cornet, conduct-
Ingandsinging,hedeclareshimself"qUite happywith
the way things are turning out." .
By local standards he Is more than adequately
trained, and now he is looking forward to a situation
where hecan call the shots.
HIS ONE FRUSTRATIOHisseeing thedirectionless
state of manyyoung musicians.Hebasesthis obser-
vation on teaching stints at the Federated Union of .
Black Artists and the AlexandraArt Centre. Andit Is
whyhe'dliketo further his knowledgesohe canInturn
pass it onto younger musicians.
Hismost immediate aimistospendsomemoretlme
abroad,tostudycompositionandarranging. Hehopes
tocomecloserto hisdreamlaterthismonthaspartof
thebandCalphus SemenyaA..etta Mbulu are takingto
performat Montreax: he plansto try and organisea
scholarship from Quincy Jones, hisInspiration.
Quincystarted outas afourth trumpet player (Inthe
DizzyGillespie and Lionel Hampton bIg bands). I'ma
first trumpeter. And that givesmehopei- 9
'lryeWeekblad
15
T w o T o N E
~
recognitionof theuniversity of aesthetic values andtheneed for humanity
, to shareIts common cultural heritage. -. / .-
.His first album featured Feza plus a Turkish drummer. This was to be
characteristic of all hissubsequent albums. Carrlbean, American, Danish, South
African, NorthAfrican and Swedish musicians all, at onetlmeoranother,weredrawn
Intohisvarioussmallbands, themostrecent of whichwascalled Witch Doctor'sSon.
Among hisothermusical co-workers canbe numbered someof themost outstand-
Ing exponentsoftheavant gardeschool. TheseIncludeDonCherry, JonTchicai,Allen
Shorter, Oliver Johnson piUS hisold colleagues fromSouthAfrica, Dudu, Louisand
Chris.
The memorial album, dedicated to the memory of Mongezl Feza, Bluenotes for
Mongezi, and a subsequent album Bluenotes In Concert, areglowing examples of
their matureInterpretation of theavantgarde Idiom.
Dyanl gavehisworkanexplicitly political tone In recent years, withalbumssuchas
African Bass, BornUnder theSunandMblzo.
He was also invaluable partner In a most fruitful collaborative relationship with
Abdullah Ibrahim, theproduct of which was Good News fromAfrica'.
AFTER 1973Dyanl once again moved fromLondon, settling firstIn Denmark, then
InSweden. It was from here that he ledhis most stable group, Witch Doctor'sSon,
abandwithaheavymbaqangasound, which becamearegular feature at jazzfestivals
throughout western Europe. '
Throughout his musical career Johnny has actively associated himself with the
liberation struggle. During Festac 'nInLagos, Nigeria, hewas part of a small ANC
delegation. AttheGaborone'Cultureand Resistance'Festival, heprovedanarticulate
spokesperson onbehalf of themusicians In a number of panels. InScandinavia, he
was anactivemember oftheANCregional structures,oftencontributing hisservices
toraisefunds for themovement.
FOR BRA NTEMI
INDYANI'SDEATH, wehave cometotheendofabrilliant chapter InSouthAfrican
cultural history.It marksthefinal disappearance of theBluenotes. One memberofthe
famous band survives: Louis Moholo. Nick Moyakedied in Port Elizabethin 1969;
Mongez! FezadiedinLondon In 1975, Dudu Pukwana diedInLondonIn 1990, and
Chris McGregorIn France Inthesame year.
Dyanl'spassing leaves a gapamong committedSouth African mUsicians thatwill
behardto fill. During hisall-too brieflifehehas left anIndelibleImprintonblackSouth
African music andtheinternational jazzscene. Through hismusic Johnnymanaged
toreach out to millions - tOUching each of their hearts withthat subtle andsensitive
blending of the hope, sorrow, desires andstrugglesof the South African people.
Inhismusiconecould heartherhythms of protest, so eloquently expressedInthe
work songsof unskilled labourers; onecould feel themoving pathosof the songs of
widows of the reserves; onecouldbeswept up Inthe spirit of defiance and revolt
conveyed Inthesurging freedom songs.
Butaboveall,hismusicresoundedwith aJoyInlife,which Isatthecoreofourmusical
traditions.
Johnny,likemostof ourmusicians, wassprung from theloins of the blackworking
class. He was, Inthebest meaning of theterm, a man of thepeople. Fromanearly
age hewas possessed ofaquietdignity and self-assuredness, endowedwithavast
capacity for hardworkandsustained effort. Thesewerethequalitieshe brought to
his first love - music- which was hischosen career.
Johnnywasneverapompous or conceited person.
Amongst hisfriends andcolleagues he was known for hiswit - a digging, ribbing
sense of humour socommon Inthe Eastern Cape.
Unlikemanyof hispeers, hewasperhaps fortunate Inhaving had theopportunity
togoabroad.Intheworld beyond South Africa's borders, despitethemanyhardships
hesuffered, hewasat least freefromtheublqultous racial barriers, restrictions and
constraints that havesmothered so many other talents amongst our people.
Aswecastoureyes backover thelifeandtimes ofthisoutstandingyoungmusician,
wecanfeel proudofarecord of no mean achievement. Yetthissame record serves
toremindusalsoofthe thousands ofothers who never evenreceived theopportunity
todeveloptheirpotential. because ofthesystemof national oppressionthat holdsour
country In thrall.' \ .
. JohnnyMblzo Dyanl was notthetype ofartist whosubscribes tothe notlonthat"the
double bassInmightier than thesword". He knewfrom hisexperience asa man,and
through hissensitivity asanartist,thatthefreedomhesought couldnot beachieved
solely In thekeyof"B flat" or"C major".
He clearly understood that freedom, for the artist and Inthe arts,ls Inextricably
bound up withfreedom Insociety. It wasthis recognition which determinedthepath
towhich he heWed, as a politically committed artist. 9
BELOWISA BRIEF DISCOGRAPHYOF RECORDINGS BYJ O N ~ MBIZODYANI:
VERY URGENT (POLYDOR, 1968)
AFRICAN BASS
BORN UNDER THE SUN (1984)
MBIZO (1983).
GOOD NEWS FROMAFRICA
WITH ABDULLAH IBRAHIM
WITH THE BLUENOTES
BLUENOTES FOR MONGElI (1975)
BLUENOTES INCONCERT
Isn't sound continuity
Isn't sound memory
Loving care caressor rage
Sticking our shattered or scattered
pieces back together
Marablls a filty memory
Marabl is talent stomped Instokvels
And smotheredin skokiaan fumes
Yetand still
Who would have been Mbaqanga's midwife
Bra Nteml
What does a man bring to music
I waxback to the rebirth of our sound
W1l1ardCele
They are zombiesnow
Whose dance does not goback
Tothebirth of our newsound
Township passionscreaming for space
Screaming for breath
Screaming for a moment of life
Raging and ravingInthewilderness of our day
Oh Bra Nteml haveyounot paid your dues
From Gallo to nowl
Keorapetse Kgositsile
T. W o T o N E
16
Vi'yeWUSkblad
T H E A z
PART 3
Talk about thelegacyOFAPARTHEIDI
InarecentTwoTonearticleentitled"TheJazzYears",
I attemptedto broadlydescribe the development of
jazzIn South Africa from the early 1950s to thelate
1970s by focusing on those performers who made
commercial recordings.
WhatI got Inresponsewas anIdeological harangue
from Bongl TebogoNaladl callad MRewrltlng Historyft.
Sheaccuses meof practising '[azz apartheld" and by
extension of being a "racist cracker", sometimes
through her ownexaggerated extrapolations of what
sheclaims I wroteor Implied, or presumably because
I fave exposed someof her cherishedmythsto the
cold light of factual Investigation.
And despite ''thisbeing SouthAfrica and apartheid
being what It was", I don't believethere Isanyaspect
of this country's unfortunate history, andno quality
inherentIn anyof Its many cultures so extra-ordinary
that It cannot be probed using the Identical rational
methodology that applies anywhereelseIntheworld.
To suggest otherwise Isthe ultimate form of racism.
IfNaledlthinksI'mgoing tocollapseintoaqUivering
jelly of liberal white gUilt under the brunt of her
criticisms, she's Infor abigdisappointment. Asfar as
I'mconcerned, my account, although generalised, Is
anaccuratesypnoslsofaconsiderableresearch effort
InvolVing recordings, contemporary press accounts
andInterviewswith many musicians.
She begins by suggesting I'm one of a group of
"musos (who) spend anawful lot of timepicking the
definitional fluff out of theirown navels onthesubject
of what Is and Isn't jazz" and then proceeds to goon
at evengreaterlengthgiVing her ownviewsonexactly
thattopic.
Infact, I'mnotveryInterestedIntheexactsernantlcs
of whatjazz IsandIsn't,andmorethanwlflfng toleave
the SUbject to academics and obsure musicological
journals. The word "jazz" has been Inusefor solong
-someeightyyears- and hasbeenappliedtosomany
radically different styles - everything from Jelly Roll
MortontoCecilTaylor-thatit longagolostanymusical
exactitude.
HALEDI confusesstylisticanalysis- theexamination
of theintermixtureof various musical elements - with
compartmentalisation and then further compounds
her error by assuming I attach somevalue to alleged
purity or the lackof it. Infact, I rejoice Inthediversity
of musical styles and amfascinated by the endless
variety of their intertwlnlngs.
ThisIsthe reasonwhyI'veattemptedtoaccount for
the elements which together produced the music
referred to as jazz InSouth Africa duringthat period,
a synthesiswhichI'd bethe first to cia1m Isunique in
theworld.
I<IHGFORCE" SILGEE
WITH HUGH MASEKELA
ATtHE 'CULTURE AND
RESiSTANCE'SYMPO-
SIUM 1M GABORONE 1M
1981, WHERE MUSICIANS
CONDEMNED AN
EXPLorTATIVE INDUSTRY.
PIerGEORGE HALlETT
Naladirankles at mydescription of Ben Maslnga as
a 'straightforward' jazz singer (and, Incidentally, I "-
wouldn'tdreamof beingso opportunistic asto referto
him asMBra
ft).
Well, as far as I'mconcerned, that'sa
prettyaccurate assessment of amusician who delib-
eratelyset outto emulate the vocal style of the most
Influential jazzvocalist of all time, Louis Armstrong.
(That'swhytheynicknamed Masinga"Sateh" - geddit?).
Compare Maslnga to, say, Victor Ndlazllwane. To
my ears, Ndlazllwane's style hasa far greaterSouth
Africancomponent. That Is not aqualitativestatement
Implyingcriticismor praise, merely ananalysis. I enjoy
listeningto both of them.
ThenI'mtaken to task for using "good time music"
to describea certain strain of local jazz. Naledi as-
sumesI was being derogatory whereas my Intention
wassimplytofashionashort sociological description,
againwith noqualitative values Implied or intended.
And, believe me, I wouldbe thelastto getInvolved in
a silly excersice over whether "joy" Is "serious or
otherwise.
Therearesomevery Interesting parallels between
the USand South Africa when comparing the evolu-
tion of jazz style and the changing relationship of the
jazz audience to the music. In the USstartingin the
mid-1940s, hotjazz becamecooljazz,removing Itself
fromthe dancefJoor andIntotheconcert hall.Thejazz
vanguard became elitist and self-conclously artistic
and not surprisingly lost Its mass audience In the
process (even most Afro-Americans were alienated
and switched their attentiontorhythm and bluesand
later, soul).
I SUSPECT that the Identical musical and social
changes occuredInthis country aswellbut at amuch
laterdate. Certainlyby 1960, therewasaconsiderabl e
musical differencebetweenwhatwasbeinglabeledas
"modern[azz"- the music produced bymusicianslike
ChrisMcGregorwere consciously Incorporating ele-
mentsof(then)contemporaryAmerican jazz Intotheir
playing and what was referred to as townshipjazz
were the contemporary American components was
practically non-existent.
I am sure, too, that a different type of audience
followed thosetwo strains:peoplewentdancingtothe
musicoftheEliteSwingsters, nottoTheJazz Epistles.
To tell us only that jazz In a 'people's music Is
ludicrously simplistic and perhaps even glossesover
a rare caseof genUineclass cleavage. (Remember
that "modem[azz'was availableonlyonthe newLP's,
whereas the'township" variety wasstillissuedon'78, .
thenconsider the relativecostof thetwoformats, not
to mention that of the equipment required to play
them).
Of course, there aretheusual accusations
trottedout about the recording Industry and
what Naledl calls the"viciousexploltatlon
ft
of
musicians (bringingforth, I suppose, amen-
VryeW88kbiad
17
T w O' T o N E
.OPHIRJACK!v\ANTALKSTOONEOFCAPETOWN'SOLDEST JNZ FAMILIES
UYS
VTyeWeikblad
A--E-R-I C A
record some newjazz material we have."
As for Basil, a local musician with his armsdraped
aroundafullsizedoublebassIsqulte arareslghtthese
days. Sowhydidhe takeup the bass?
"I fell In love with the sound of the Instrument;
.chartes Mingus and RayBrowne. I listenedto Scott
LaFaro andthat started me out. I was influenced by
eve;Yone Icanthinkof upto Hotep GaletaandLionel
Plllay."
The Moses brothersdrawtheir Inspiration fromthe
masters,andIt Isthis approachthat will bethefuture
of Jazz, believes Basil.
"ThewayI seeJazz going on now, It is coming back
totheroots - bebop. ThereIsa bit of improvisation and
your ownexpression. If lotsof the youngsters listento
theold musicians, theywlll seethis, Chick(Corea) has
given themtheIdeato doso, but theIdeagoeseven
deeper, backto people like (Thelonius) Monk."
Ofcourse, formanyblackmuslclans,lIstening tothe
masterswastheonly formal music education open to
them. As Clifflerecalls, As far as I am concerned,
they said It all: 9
energeticvoice 'lAth thebreezy arrangements
and technical expertise ofthe Jazz fuslonists.
Keitafelt akinshipwith Carlos Santana. "He
makes the guitar sing, so I wrote his parts like
those for asinger, hetold Vox magazine.
AmenIstastefully packagedandFrench and
English translattions ofthe lyricsare provided.
Moving through the Sahara tothe east, we
encounter Sudan, Africa's largest state anda
aoss-OJItural meeting place of Arab, African
andEgyptianInfluences. This sprawling coun-
try of many peoples and tongues has been
suffering grievously from civil war for most
partyofthe past twodecades, exacerbated by
the byrecurring episodes ofdrought.
Not that the music ofIts greatest singers reflects those woes:
It Ischaractfllsed by ajoyfUness and love of life that makes
Sudanese music popular throughout the Middle east and across
West Afrlca Inplaces like Nigeria and the Cameroon.
Sudan's three famous singers Abdel Salim, Abdel Azlz
8 Mubarak and MohammedGubara arebrought together onthe
recording, Sounds ofSudan (World Circuit WCD Ot8). From the
western province ofKordolan, Abele! Gadir Salim serenades the
beautyof hisbelovedInUmrl Ma Bansa, and the spadousness of
his home province InMaqtool Hawak/ Ya Kordafan.
The track AI NoamDjafanlls asong ofthe Baggaranomads of
southern Kordofan. .
Acx:ompanylng himself on the oud atype of Middle Eastern
flute, he isbacked byAzharu Abdel Gadir on accadion and EI
ZUbelr Hassan on the tabla
AbeleI.Gadir and Hassanalsoprovidebacking for Abelel Azlz EI
Mubarak, who Isapopular Sudanese radio and television star
representing the urban style of Egyptian-Influenced pop whose
albums sen inthe hundred thousands throughout the Arab world
today.
Mubarak's music represents the greatest fusion of the three
artists collected here. Heavily based ondance rhythms,ft offers
much $OOPS for improvisation while the language Isthe neutral
Arable of the dties. His repertoire consists of pectic love songs
replete with beautiful symbolism, as inthe three tracks on offer:
Afrah E/-Helwa, Ya Izzana and Ya Marri Bebaitna.
. Then there's Mohammed Gubara, 01 the northern Shaygiyya
tribe. BubaraIsamastfl ofthelyre, whichhecaressestosplendid
effect wI'llle singing ofpolillcal protest on the track Noorah, social
oomment on Guroosh Eqln and romantlc.longlng on Rah/91
'.
Gubara hasalIlIque pitched singing style, and most ofhis
songsarewrltlenbypoetsoftisCfM"I tribe, onecalledElsirOsman.
Solnds of SUdan Is afascinating Into the musical
melting pot of!tisvast mlJticUtural OOlIltry. 9
e
o F
MUSIC-PIETER
18
TIE S
W 0 R L D
V 0-1.. C E S
tlons by some geniUS musician; heexplains.
. But as well as the"geniuses of music,it IstheCape
Townof DistrictSixandtheCoonCarnlval-Insplratlon
foreveryonefromAbdullah IbrahimtoGilbert Matthews
that lies close to theheart of theMoses'. .
'We playto survive. So, we haveto play all sort of
muslc,But our roots wlll alwaysbethe Coon Carnival,
DistrictSix,andthebeautiful coonswingrhythmwhich
aiways' comes out."
The Mosesbrothers havecut analbumcalled"Jazz
In District Six". They havereleased two others, but a
further demo tapewasstolen.
"LeavingDistrictSixwassad butI would stili liketo
J
CONFIRMING saln Kefta's as the popular
West African singer Ishis latest project for
which hegathered around himself aposse of
outstanding Parisian musidans, not tomen-
tion Americanjazz musidans as Joezawlnul
and Wayne Shorter, reports Pleter Uys.
The refreshing result isthe album Amen,
fromtheMango label, Ytt1Ich includes bassist
EtienneM'Bappe, drummer Pac:oSery, balafon
player KJetIgU Dlabate and guitarist Kante
Manfila. Kelta's Amen (CIDM 1073) also uti-
lsesalIvepiececOOlrfeaturingDJankaD1abate,
DJene Doumbouya and Nayanka Bell.
For theabumhe wantedthebest keyboard
prociJcer, tI1Js zawJnJl, co-Ieader 01 the dis-
bandedWeather Report, JoinedhimInParis' StudioDavout. Once
Inthecan, the final mix was done byinLos Angeles, where the
talents ofsaxoplmist Shorter (theother Weather Report leader),
glitarlst Carlos Santana and percussionist Bil SUmmers wfle
added.
"Jazz musicians listen to all types ofmusic," explained Keita
"They are alwaysvery good musicianstoo. Ofcourse, improvisa-
tion plays abig part In bothJazz and tradftlonal African music, so
I had tostop them sometimes when they gotcarried away.-
Sallf Kelta won International acclaimIn1987, becx>ming MaR's
best ambassadorwithhi,s albumSora, aworld muslcbreakthrough
marryingWesterntechnologyand productiontechniquetotheridl
Mandinka musical tradition ofhis homeland.
Recorded InParis ina49 track studio, SoraIntroduced electric
drums andsynths that enhanced the traditional spirit of Keita's
music. A sense of space and spontaneity leaped from Soro's
grooves, leading toasuccess that lalJlched Keita on asell-out
European tOll'.
Hefollowed-upwith Ko- Yan, afurther explorationIntothefusion
ofcontemporarytecl1lOlogy with the Malian traditlon music. This
albumseemed to lack avital spark. Many aitlcsfelt that his vok:e
was sacrificed toan insensitlve production.
Keita's next project was toproduce Malian singer Sanougue
Kouyate the result Isthe magical BalendaJa Dftbereleased last
year onMango records.
ThIs latest v.ork, Amen, features highly melodc, hook-filled
tracks that create a sense of spaciousness, 01 variety and
dancabIIlty, without sacrlfk:lng that mellifluous voicek:l high-ted!
produdion.
Thetracks aoresscontemporary Issues sud1 as the quest for
democraCf in Mall and InneIglbolJlng IvayCoast and Burklno
Faso Inthe song Waraya. There's also beau1lfU love song, the
buoyant Yele NNa, and the trilingual N8'/ Fe.
Tlr'ougloullhealbumzawi'lljharmoniouslyreconcles Keita's
o T 0
'-A

. WHEN IN THE MOTHER C'IlY .


VISIT THE HOME OF JAZZ:
ROSIE'S
GREAT MUSIC, FINE FOOD
AND HAPPY COMPANX
BOOK: (021) 419:.0207
for Brunch, Lunch OF Dinner
FA MIL Y
T W
JazzHistory has made Basil and Cllffle Moses the
professionalsthattheyare. Theirmusical Involvement
started way backwiththeoldJazz maestros, District
Six, their family and thechurch. 'We come from a
musical family; all of uswere broughtupInthe Baptist
faith. My father and mymother were bothsingers In
thechurch; says Cllffle Moses.
, Besides their singer parents, the whole family 0'
seven brothers(someof whomdied when they were,
young) and onesisterareInvolved musically.
All four brothersnowplay Instrumentsranging from
theaccordionto the plano, but Cllffledescribeshim-
self and Basil "all round Jazz men" whoare the only
members of the family trying to makea living from
music full-time.
" . "Basil and I started playing togetherabout 35 to 40
years ago In DistrictSix,whichIs our roots.We were
a vocal group calledThe Heartthrobs then. But our
love' for jazz was sostrong, that we started playing
Instruments."
Basil and Clifflecreated the "Four Sounds"as the
vehiClefor theirtransition toJazz, withCllffleon guitar
and vocals and Basilonbass. .
'Wehavebeentogether for35yearsandInthat time
manymusicianshadtheopportunity ofsittingalongIn
'our band,"saysCllffle.lnthattlme, Four Sounds have
played In function halls, night clubs and restaurants
and for ten years at Cape Town's Beverley Lounge,
.then the city's leading Jazz den.
'We have gone through so many phasesof Jazz;
Cliffle reminisces.
Importedbooksandmusicwhich found Its way to
Cape Town gavethem an earlytasteof jazz.
"I readeverybiography ofmusiciansIcouldget hold
or says Cllffle. arhatwasour form of training. When
many young guys had the pleasure of a salary and
going to the beach,it wasourduty toplaybecause of
ourlove of music.
'We wantedto play. There Isnowayof playingjazz
if youdon't fall In lovewithit. Onlythen do you know
whatthe depthsandroots of musicIsall about."
. Cllfflenameshismajor influences asgUitarplayers
JoePassandWesMontgomery, whom he describes
asa mentor. ,
"I amnot sayingthere haven't been musiciansafter
that. I also likeJimHall. Those are thethree I dig.
Their repertoireIncludes theoldJazzstandards, but
Cllffle'enjoys Improvising on\ these classic themes.
"To me, improvisation Is whereyou have your per-
sonallnterpretatlons tocolour the beautiful composl-
, ! I
Amongthemanyaccoladesbefittingtrombonist Jonas
Gwangwa, Is the fact that his music Is refreshingly
original. At the time when the much valued South
African jazz Is teetering on the verge of sameness,
Gwangwa'sImaginative contributionscould not have
been more welcome.
Asif he was particularly sentient of thisImpending
dUllness, Gwangwawent on to hand pickthearistoc-
racyof our young musicians best qualifiedto accom-
panyhimfor hisWeeklyMallWinter JazzSeason two
weeks ago.
Perhaps because of their youthfulness and the
Intensity with whichtheyare committedtofreshness
in music, Umbongowerethe best team of musicians
suited to back Gwangwa for this show. Heusedthe
showto Introduce to the high-spirited audience his
latestvinyl offering, Flowers of the Nation.
And, like flowers, Gwangwa's musicrepresented a
fresh chapter in the South African jazz book. Absent
werethe already Immortalised Lakutshon'lIanga and
NtjiloNtjllowhichhavebecomea must foreveryblack
jazzmusician'sshow.Instead, musicfromwhatseems
likeanoverflowingcornucopiaof creativitydominated
the scene.
Gwangwa'smusicIsallSouthAfrlcan. However this
does not mean a lack of diversity nor does it Imply
feebleness. The easewithwhich the vibrancy of the
South African townshipIs portrayed In Gwangwa's
music makes him one of the most authenticof our
artists.
Eventssuch as the townshipwedding, its charac-
tersand emotions, areaptiyrecorded andpresented
inthemost palatablefashion by this notedcomposer
andarranger.
Gwangwa's ability to manipulate brass arrange-
mentsIs remarkable.Akaleidoscopeof emotions are
displayed In the course of each set - even If tunes
sometimes bear a distUrbing resemblance to one
HE MIGHT NOT HAVE A
GREAT YO/CE,
BUT HE KNOWS HOWTOUSE IT.
TROMBONIST AND COMPOSER
JONAS GWANGWA'S
SIMPLY COMPELLING MUSIC
W;:.s ONSHOWATTHEWEEKLYMAIL
WINTER JAZZ S S O N ~
another - something which in thisConcert was ably
compensated for by the resourcefulness of his solo-
Ists.
ThegigwassignificantInmorewaysthan one. Rrst,
Gwangwa seems eager to waive, if not shed, his
Image as leaderof the Amandla Cultural Ensemble
and assumea profile of his own as songwrlter, ar-
ranger and composer. Whereas with Amandla,
Gwangwa'screatiVity was confined to musically con-
veyingtheANC'ssentiments- qultealimited scopefor
amanof histalents-In this showand thealbum heput
to rest anyillusion that he coulddonothing morethan
advancedtoyl-toylng.
.
, The switch from the military-style march songs
associated with Amandla to the easy-going South
Afrlcanballadswas indeedmuchwelcome.
The showalso Introduced Gwangwa the faultless
soloist. A rare ability to improvise withthe trombone
without a hint of any loss of Ideaswas, Inthe viewof
this revlewer,one of the highlights of theshow.
Thestructureandarrangement ofGwangwa's music
Is simpleyet compelflng andsometimes quite erno-"
tlve. Because of its accessibility,It goesdownwellwith
both old andnew fans.
Gwangwa Isa manof nolittletalentandexperience
andbothareexposedeffortlesslybyhisperformance.
Between himand Umbongo,thereIsarepresentation
of a fair chunkof the South Afrlcan spirit and experi-
ence.
Gwangwa'syolceis a rareinstrument. He doesnot
singwell,butheknowshowand wheretousehisvoice
soskillfully that it does not really matter. All the voice
doesIstosettleInwell, andtheentiremusicalproduct
becomes fully South Africanin taste.
Umbongodeserveaspecialmentionfor their partIn
making the gig a memorable one. In good spirits,
perhaps because of the return of their original
keyboardlst, MosesMolelekwa, Umbongo provide<i a
tight backing which allowed Gwangwa to shine.
VivianMajora, Umbongo'ssaxophonist, blewcool
and clear Into the room, making the otherwisepoor
soundsystemcome alive again. Therhythmdidit ali
in one. It chopped, It jerked - and yet It flowed. The
gUitar, unfortunately, was hardest-hit by the Inferlor
soundsystem.
Prince Lengoase'strumpetsweptalong andhewas
untiringhi pushinghis delicatesolosforwards, some-
timesat atearlngpace, beckoning thelistenerintothe ~ _
band'smood.
Yes, theband's moodwasajocundone, and soon
this became the audience's mood. e
'lTyeWeBkblad
19
T w o T o N ,E.
BLOWING UPASTORMAT THE DOLPHIN ARE PIANIST TONYSCHILDER, DUKE BASSIST JAN HOUGH CECIL RICCA. PIC:. RASHID LOMBARD
'. /
JAZ ZIN
,
UPYOURMENU
ANDTHEMUSIC?Well, that'sanother matter. On
thisparticular Thursday night theband seemedquite
unrehearsed. Much of their early ventures on their
Instruments weretotune them, endlessly and lrrltat-
Ingly.
ot-t ARRIVALat Cape Town's Green DolphinJazz
Restaurant, wewerepromptly shownto an upstairs
tablethat convenientlyoverlookedthestageandmost
of the restaurant.
Lookingaround Iwas quiteImpressedbytherestau-
rant's warm ambience which seems tobe lackingIn
most venues on thedeveloping Alfred and Victoria
Waterfront, including the newRosie's and All That
Jazz. Admittedly, the warmth couldbea result of the
burning open ovenJust below our table, where the
cook swayedtothebeat oftheCharlie Daniels Quintet
(paying a tribute to Sidney Sechet) while shovelling
pizzas Into thefire.
Itdidn'tsurprise metoseetheusualblackandWhite
pictures ofAmericanJazziconslikeDukeEIII ngtonand
Dexter Gordon embellishing thewalls, very muchin
linewlththetrend follOWed bymostJazzvenues.Ahint
of patriotismwouldalso bewelcome: apictureor two
of Abdullah Ibrahim, Chris MacGregor, and maybea
or a Johnny Fourle onthesewalls.
UnliketheDolphin'sother patrons, the waitresswas
unruffled by mycompanion's dreadlocks - which can
often bethreatening tothose notof colour - to provide
excellent service. Whether this was due to being a
member ofthesometimesdistinguishedfourthestate,
I will never know.
The Green Dolphin Jazz Menu is Just a /ii' over
priced, but whattheheck, most people who frequent
theplacecanafford It anyway. Andthemenu, largely
seafood, isworth thespend. Thefoodwasas good,lf
notbetter, thanthemusic: fora pap'nvlsls man, the
soleI had wasdelicious.
VryeW88kbiad
This mushrooming trend Is havlnq a detrimental
effect onthenational Jazz scene asit becomes more
difficult for venues intending to provide music. The
days of going out to listen to musicare fastreceding.
Criticising the yuppie heaven the Waterfront has
become, a Cape Journalist suggestedthe Waterfront
"needsa littlesleaze",
In defence of the Green Dolphin, Is still a place of
jazzwhile Itsmanagement polntsoutthat itIsprimarily
a restaurant asopposed to a jazz club.
Forthedinerat the Dolphin, oneetiquette Isjust as
Important asltls to remember that whilesharing ones
excitement between the stage and the meal (In my
case scale slanted towards the meal) one Is also
expected to applaud betweenmouthfuls.
On thisnightthe band - comprising Charlie Taylor
(saxophone), MikeRynhoud (drums), Ronnie Munro
(bass), John Kitching (gUitar) and pianist Eddie
Kirkwood -lackedenthusiasm. But I'mprobably being
toocritical aslookingdownover thebalconytheplzza-
maker wasdancing, andfor one or two diners their
cutlerydoubled as a drumkit.
Alesson forall potential Green Dolphin diners: they
provideddetailed monthly'[azz menu" fromwhichyou
canselect themostappropriate band you'dliketodine
to. HadIknown, Iwould'veprobablydinedtothemusic
of IdrisHotepGaletathefollOWing evening. Thevenue
has some of thebest names in theCapejazzscene
playing there on one night or another.
Duringthewelcomed intervalswhen theband didn't
perform, themellowhornof KennyGcould be heard
over thecorellal atmosphere that isoftentheresult of
pleasant sounds of conversation andclinking cutlery.
Having hadsometimeto look around thecity'sjazz '
scene,I eventually cameto the conclusion that Cape
Town'sclaim of beingSouthAfrica'sjazzcapital was
true, but some time back: It's now no more than a
myth. 9
20
This is my case in point against the diningto Jazz
venues, as the endless thwacking of bass guitars,
drums and horns can have a detrimental effect on
ones appetite. This coupling of jazz and dining Is
becomingproblematic- Moresoatthe city'supmarket
Victoria and Alfred waterfront development project.
"Hhmphhl'Dedlcated tothePreservation of Jazz,"
scoffsone musician, questioningthetrend.
For him these jazz eateries are less Interested In
preservingjazz than theyare Infilling the tables. No
jazz musiciancan honestlysaythesevenues provide
a professionalplatformasopposed to afinancial one,
It was argued.
Shouldjazz-while-you-dinehaveCapeTown's bios-
somlngtouristtradeinmind... then theconcept works,
but the downfallIsthat most venues Inthe area,
the city In general, seem less Interested In Cape
Town's Indigenous population.
E N o
O .. T T. W
r-------------,

E N o T o w T
NAME .
ADDRESS..................................
.............................CODE .
Johnny Dyanl.
GUEST Afl.TIST: BOB STEWART
I .',
maladjusted nonconformistsandsocial outcasts. What
is equally undeniableis thatthemostmiserableoften
created masterpieceswhilealot of themost comfort- .
able often produceddross. .
Finally, Naledl asks If It Is"00 much to dream"that
Gallo might put funds back Into this country's jazz
development. Well,Idon'tslgnthecompany'scheques
but I'mreliably lntormsd that Gallodoes help under-
write various programmes and organisations which .
arehelpingto maintainandupliftthestandardsoflocal
music,thoughnot necessarily just jazz.
As for the proceeds from archive projects and
reissues, those go directly to the people who most
deserve them: the artists and composers, whether
their works were originallybought outright or not.
As concerns the obligatorycodaabout the evilsof
capitalism, I don't really see how a discussion of
economicsystemsisspecifically relevanttoanyofthe
foregoing, but yes, I totallyagree with Naled!. Capital-
IsmIsaterrible(ital) system...andstillbetter thanany
of the others.
Topretend that the alternatives have not unfailingly
led togeneral impoverishment (except, of course, for
thosefewwho rule in thename of ''the people"), and
a sharp dlmlnuatlon in intellectual and artistic
freedom...nowthere's a case of rewriting history! 9
Two tone Is offering every subscriber from this
month a50%discount on'entrance toKippiesuntil
July 1993. You'll receive a personal Two Tonel
Klpples discountcardwhich youcanpresentwhen
you buy tickets. If you're one of the first 30
subscribers this month,oneofthese CD'scouldbe
yours.
Fill Inthesubscription form on thispage NOWto
qualify for this offer. Send the completed form,
together with the amazingly reasonable sum of
R30for 12issues, to:
TWOTONEPOBOX 1n NEWTOWN 2113
SUBSCIBE NOWI
...AND GET A 50%
DISCOUNT ON ENTRANCE
TOKIPPIES - PLUS A
(HANCEOF AFREE JAZZ
ALB UM 0 R(D.
I
I
I
I
TEL............................................. I
I I
L .J
their archrlval, Trutone (the merger of the two con-
cerns occurred only later In 1962).
Thanks to the counsel of Ian Bernhardt and the
UnionOf South AfricanArtists, Mashlyane agreedto ;
switch labelsprovided he received a royalty contract
insteadof theusual flat fees. Ofcourse, word of this
arrangement quicklycirculatedamongst all the other
musiciansandthat was the endof theillegalitystory.
Over the next ten year period, royalty payments
becamean industry-wide standard.
Significantly, the changeoverocurred after thede-
parture of most of the jazz exiles whocontinued to
proclaimloudlyfromoverseasthat backhome,record
companieswere payingonlyflatfeesandthatthlswas
yet anotherexample of apartheid in action.
And speaking of exiles, let's examine Hugh
Masekela's claim that he was paid eleven poundsfor
his contribution to The Jazz Epistles album. I haven't
been able to independently verify this figure, but It
soundssomewhat low.
In 1960,theaverage- but negotiable - rate for two
sides of a '78was four poundswith an extra pound
payable for each composition. However, assuming
that elevenpounds was Indeedthe figure, the equiva-
lent of that sum In April 1992 terms turns' out to be
R400 (actually a conservative figure. because It Is
based on the consumer price Index where the true
effect of Inflation is minimisedfor political reasons).
If the Jazz EpistleslP had been recorded today, .
and given the fact that Masekela was one of six
musicians on the session and wrote one out of the
eight compositions, at a seven percent royalty rate
(perhaps somewhat low by modern standards). that
albumwouldhaveto sell 1130copies Inorderfor him
to take awayacheque for R400.
21
SALES DOCUMENTATION from that era no
longer exists. but It is my guessthat theLP probably
soldlessthanthatfigure. whichaccounts for therarity
of the original Issue today.
Inanyevent, theoft-repeatedclaimthatthesession
was yet another exampleof musicians being"ripped
oft" seemssomewhat exaggerated.
Naledi's account of "make this a short tune; the
engineer wants to go home" Is very colourful. I've
heardqulte afewstoriesof recording studio irregulari-
ties, butthisistrUly a newoneandI'dliketochallenge
her to verifythisparticular incident.
And, yes, I knowof several Instances of musicians
workingIncompany pressingplants andevenInstru-
ment factories - and not all of themwereblackeither.
Interestingly, theonly jazz musician thatI have Inter-
viewed who had a similar dual function Is guitarist
General Ouze, for many years theGallolibrarian.
Heconfirmed that he was always oncall to lenda
handInsessions when neededbutIf thisexperience
left himabitterman, heIscertainly adeptatconcealing
It.
ISGENERAL DUZEjust another example of view-
Ing the past through rose-coloured glasses or were
conditions in the industry at least somewhat better
than they arenowroutinely portrayed? .
. Also, isn't It just a little naive to hold the music
Industryresponsibleforthefateofeverymusicianwho
died penniless or an alcoholic?To put It somewhat
differently, since the Introduction of the royalty sys-
.tern,hastherebeena corresponding Improvement In
the average artolst's sense of financial Or
In hlslher alcohol (or drug) Intake?
Frankly, no-ons outsideSouthAfricacould getaway
with sucha suggestion.
As Naledl mentions American cornettist Six
Blederbecke, letus look at his case. Herewas aJazz
greatwhocamefromawhitemiddleclassbackground
and ended up dying young, broke and drunk, but I
haveyettoseeanyaccountblaming hisdeclineonflat
rate recording fees.
The fact Is that artists are by their very nature
WERE THERE REALLY HARD 11MES FOR MUSICIANS UKE KlPPlE
MOEKETSI, ORWERETHEYMEaELYSUFFERINGFROMSEIS-INFUCTED
WOUNDS? PIC: BASIL BREAKEY
tal picture of artists chainedtothe micrphone
and being Whipped unmercifully until they
produced a hit record).
THERE'S nodenyingthat'thelackof aroyalty system
wasunfair to musicians and- althoughIt tookthem a
while to realise it - dlsadvatageous to the record
companies aswell. Certainly, no-one Isadvocating a
return to the old flat feesystem but thereare a few
factual subtletieswhichhave been conveniently ig-
nored In the floodof righteous anger onthesubject.
First, consider the payment practicesof the South
African recordcompanies comparedtothestandards
obtaining in the rest of the world. Record royalties
were a relativelylate Innovation Inan Industry which
had existed for decades paying flat fees.
IntheUS, forexample, wherecommercial recording
began in the early 1890s, the American Musicians
Union called a strike against the record companies
only i" 1942toenforcetheirdemandfor royalties. (The
uniorf was concerned that juke boxes were taking
away gigging opportunities from their members). For
27 months, theAmerican recording Industry came to
a virtual standstill until the companies finally capitu-
lated.
In South Africa, in an economy which developed
considerablylaterthanthe US,theIndustrywasbarely
30yearsold whentheroyalty systembecame univer-
sal inthe 1960s,andItdidn'ttake arecording strike to
bring It Into being.
Thenthere's the fact that just as companies were
under no obligation to record every musician who
appeared on their doorstep - recording Is not some
Inalienablehumanright-musicianswerehardlyforced
to recordif the circumstances didn't sunthem.
In the flat fee days, If an artist felt the fee was
Inadequate, no-one could push him Intothe studio
against hisWill. Somedemandedmoremoneyandgot
It. Otherssimply refused to make records.
Dolly Rathebe, for one, has told me that for the
moneyofferedtoherInthefifties, recordingjustwasn't
"worthwhile" and unfortunately for posterity, thls Is
why her career Is scantily documentedcompared to
Dorothy Masuka and MiriamMakeba who between
them made hundreds of recordings, flat fees not
Withstanding.
lastly and perhapsmostImportantlyInthecontext
of present day criticism, the flat fee system wasnot
Imposed on a racial basis. Most white - and that
Included most Afrikaans - artists' recording andcom-
position rightswerealsopurchasedby.thecompanies
on an outright buyout basis. To be sure, In most
Instances, black artistswere probably paid less, but
the principlewas the same.
INTHE FIFTIES, when black musicians began to
askfor royalties,theywere routinely- andIncorrectly
- toldthat it was"Illegal" forcompaniestopaythemon
that basis. Eventually, acaseof ccmpetnonprovided
abreakthrough. In1958, Gallowasdesperatelytrying
to woo pennywhlstler Spokes Mashlyane awayfrom
Vrye"v88kblad
E N o T o
FeatUring:
R d odney
Jo hua edman
K nny Barron
Santi 0 briano
Grady Tate
w T
Hart,whilean IntrigUing medleywhich Includes pieces
by Ornette Colemanandfllm-maker Spike Leeworks
far betterthan onemight haveImagined. Importantly,
morethanhalf of the compositions are orlglnale and
theirmaturityandcomposure suggeststhat Blanchard
mayfinally havemovedoutoftheconsiderableshadow
cast bythe achievements of fellowNewOrleans-born
.
Art Blakey trumpet alumnusWynton Marsalis.
Marsalis himself is featured on Herbie Hancock
Quartet, which is one of a number of Hancock com-
pact discswhlch Columbia are promoting as part of
their NicePrice series.
Musical schizophrenia Is no newthing, but surely
theHerbie Hancockwho played piano for MilesDavis
in oneof the greatest groups of all time(andInone of
the most athletic of all rhythm sections), and the
Herbie Hancock who burped and belched his elee--
tronlcwaythrough much of the 70s and '80s playing
"all keybs" over some stultifylngly dull programmed
beatsaretwo different people, at leastin spirit.
Even more extraordinary Is the fact that Hancock
was able, Inthe midst of all thisthinlydisgUised disco
musicto release thewonderful V.S.O.P. - credited to
TheQuintet (HancockandtherestofthatMilesgroup,
with Freddie Hubbardtakingoverthetrumpet chair)
andthealmostas goodHerbie Hancock Quartet. Get
these two. For the other stuff, youwon't want more
than thehopelesslyinaccurately titledBest of Herbie
Hancock, and probably not even thatmuch. 9
23
dancetuneshows flair and a fair amount of cheek.
Ronnie Jordan Isanexcellentandfluid guitaristand
a promising composer but, mostof all, I like hisstyle.
TheorganIsmakinga bit of a comeback right now
as an Instrument of jazz and thetwenty one year old
JoeyDeFranCesco hasa lottodowiththat.Theterrific
Reboppln' (Columbiashowoffnotonlyhisoutstanding
skill on a notparticularly fashionable Instrument, but
alsoa prettydecent degreeof fluency as a trumpeter
as well.
Hemanages, Inthe course of a single album, to be
churchy androcking (HoraceSliver's Sister Sadie).
frenZiedly fast (Reboppln'), a tender Interpreter of
ballads(Someday My PriceWillComeandColtrane's
Nalma),funky (Miles' NewBlues), freeCNayneShort-
er's ESP) .and fiery. (his excellent guitarist Paul
Bollenback'sWookJes Revenge). You'll noticethatDe
Francesco doesn't write much himself. He doesn't
need to...yet.
SimplyStatedIs boththenameoftrumpeter Terence
Blanchard's most recent albumon Columbiaand of
thebsautltul,privateballadthat IsItstitletrack. Indeed
it's Blanchard's balladplaying - unhurried and unclut-
tered, emotional yet never too sentimental - whichIs
his great strenght. His quicker tempos, too, demon-
strateanabilitytoplay cleanly, melodicallyandwithout
the needtoshowoff his chope.
StanGetz's lovely Dear Old Stockholm Is notably
well handled and featuresa finealtosolofromAntonio
found acomfortable nichefor himselfseveral leagues
fromthe music's cutting edge, Is GroverWashington
Jr. His fans will be pleased to knowthat on Next Exit
(Columbia),hehasonceagaindeliverednomore (but
probably no less) than they've come to expect. Per-
sonally, though, I become ever more Irritatedat the
squandering of suchobviousabilityIna wasteland of
sheer blandness and predictability.
Take Rve (Take Another Rve) loses much of its
charm In an arrangement which Is far too smooth -
heavenly voiceschantthewords "takeanother five- to
Paul Desmond's famous rhythm as programmed
drums lose touch with the feel of the piece. Guest
appearances elsewhere by Nancy Wilson and the
Four Tops' Levi Stubbs are pleasant If typically
unchallenglng while Doug E Fresh's rapping on
narcissistic CheckoutGrover Isplain annoying.
Better by thefar inthefield of sleek pop-jazzIsThe
Antidote (Island) by young English guitarist
Jordan. Although he owes a too obvious debt to
George Benson, JordanIs enough of his ownmanto
suggest that theremaybeabright futurefor him-If he
canovercomethestigma of his Englishness (noeasy
task in the conservativeworld of commercial jazz).
Isabel Robertssingswell onthreeof thetrackswhile
rapping of IGactually enhancesGet To Grips. Blues
Grinder showsthat heknowsthefunkymoveswithout
ever really getting down in the gutbucket, but his
treatment of Miles Davis' great SoWhat asamodern

VryeWeekblad
InversionaInthecauldronthat IsGlgi Gryce's Minority
speakvolumesfor histechnique,bytheway,Is bril liant
as well.
A rather more famous altoist, and one who has
clearly one for the future. The tunes, which take in
compositions by Ellington, Strayhorn, Parker and
Porter, are well chosen and perhaps the only iffish
performence IsTate'svocal on thetitletrack, fromthe
samewritingteamthat gave us Satch's pop hit What
a Wonderful World.
BobbyWatson has been buildinganenviablerepu-
tation as altol st (he plays a sinewy soprano, too),
composer andleader ever since his departure from
Art Blakey's Jazz Messengers finishing school ten
years ago. His first album for -Columbia, Present
Tense, confirmsthe message of hisrecent BlueNote
recordings that Watson Is now a major artist. His
younggroup, Horizon, withtrumpeter Terrell Stafford
a standout, must be' one 0 fthe finest working
aggregations Inmodern jazz.
Fairly traditional in his approach , though not as
argumentatively so asformer Jazz Messengerscon-
temporary Wynton Marsalis, Watson nevertheless
showsoncompositionslikeMysteryof EbopandBush
Song thatheIs quite capable of holding his own and
more Inmodern company.
OndrummerVictor Lewis's DexMex, hiselongated
lines achievealyrical melodlclsmtomatchthat of any
of hiseverdiminishingbandof rivals,whilehisflashing
CD
-c
:;it!
n
e
I
>
:;it!
0
-
I
>
l.n
r r-
0

albumsontheRed
Baron label by a
group of ever-
changing per-
sonnel, ent itled
The Bob Thiele
Collective. Murray
was oncea mem-
ber of the group
and bassist Debrl-
anoIsjoinedforIts
most recent re-
lease.entitledLou-
Is Satchmo, byu
_thesomewhatsur-
prlslng combina-
tion by one-time
bebop -trumpeter
Red Rodney, the
everreliableGrady
Tate on drums,
widely recorded
pianist KennyBar-
ron .and tyro ten-
orlst, Joshua Redman, son of the fearsome Dewey.
It's a tribute to Thiele's percpetive combining of
apparentlydisparateelementsthat this workssowell.
./
Rodney gains a new lease of life while Redman is
22
therigorousstudyandgraspoftheInput Of arangeof
stylistsfromBenWebster through Paul Gonsalves to
AlbertAyler and beyond, that
makeshimsuch a monstrous
talent. Thus, on the recent
DavidMurrayQuartetrelease,
Black and Black (Red Baron)
heIsableto swaggerthrough
thebluesy Duke's Placewith
as much conviction and In-
tensity as he lends to the
headlong assault of his own
HeadOut, and withas much
good humour as hedisplays
onthesparkling Anti-Calypso.
The stellar rhythmsection
of Santi Debrlano and Roy
HaynesIsmagnificentthroug-
hout while the lesser known
Kirk Lightsey on plano as-
sumes a largely supportive
role In the face of Murray's
magnificence.
Producer Bob T1ele has
started to release aseries of
E N o T o w T
artistInthe sameyear was not especially unusual In
theJazz worldInthemidtolate'50s, and perhapseven
slightly later. Jazz being so fundamentally an
improsatory music, it was Important for musiciansto
get their ideason vinyul while they were fresh and
meaningful. The record companies Inturn, no doubt
working out fairly quickly that the limited but often
fanatical specialist market would gladly accept a
continuous flowof records by it's favourites, by and
large playedalong.
Moresophisticated marketing atragles have put a
stop to this in most cases It's become Increasingly
unusual not to havetowaltat least ayear, and often
more, between releases by a particular artist. David
Murray Is perhaps themost obvious exception to this
rule.
Recentlydescribed,arguablywithout exaggeration,
as "probably themostpowerful soloisttoarrive injazz
In thelastten years" (exceptthat heactually turnedup
Inthemid-70s), Murray'S output Is remarkable. Even
If hewas to bejUdged solelyonthesheer quantity of
his releases, he would be pretty amazing. That he
almost never falls below the Immense standard he
setsfor himself makes himjust about one of a kind.
Murray'sprodigioustechniquemaybeunsurpassed
among moderntenorplayersbutIt'shisuninterrupted
stream of ideas Influenced by an uncanny under-
standing of thescopeof hisInstrument and basedon
THE RELEASE
of two or three
albums by one
sruoo THP.EE Al.c:t:X1JQ5
1N S1 110N WITH A MIND OF iTS. 0 WN
. .
Medium Wave 540 kHz and on FM Stereo
I
suid-afrika se leiers
cheryl Carolus... "I will be damnecllfI leavemyfife andfutureInthehandsof thepoliticians." (Foto: SarahPralQ
IN 1976 IS Carolus na die Universiteit
van Wes-Kaapland waar sy 'n lid van
die swart bewussynsorganlsasle Saso
geword het. Sy word vir die eerste
maal vir vyf en 'n half maande sonder
verhoor aangehou. In 1986 is sy as
UDF-leiersfiguur vir drie en 'n half
maande, en in 1989 vir drie weke
aangehou. Maar sedert die middel van
1986, spog sy, het sy die langste van
enige UDF-leier ondergronds gewerk
sonder om in hegtenis geneem te
word.
Ons praat oor die pol itieke__
elesoortigheid van die Wes-Kaap, die
verskillende ideologiese strominge
tussen organisasies en selfs binne die
ANC.
Carolus se dit is nie 'n swakheid of
iets negatiefs nle, Sy beskou dit as 'n
bron van krag OOt daar vandag in die
ANCmensevanverskillende politieke
tradisies teenwoordig is.
"Ek is nie bang vir politieke
diversiteit nie," sesy. "Ons moet liewer
op ons hoede wees vir 'n vaal
eenvormigheid. Dis. 'n vee! groter
gevaar."
Daarom is niemand bo kritiek
verhewe nie. Sy se: "Nog Nelson
Mandela, nog Ray Alexander of Oscar
Moeta is so belangrik dat hulle nie
gekritiseer of bevraagteken mag word
nie."
Carolus beskou diversiteit as "n
gesonde praktyk. "Solank ons van die
grassroots hoer op aan dieselfde
beginsels glo, kan daar Hewer te veel
as te min politieke diversiteit wees.
Dis net die papbroeke wat bang is vir
'n kritiese benadering," skerts sy.
Sy is egter bekommerd of daar \
genoeg gedoen word omapartheid in
die praktyk af te breek. "Almalvanons
dra die kieme en die nagevolge van)
apartheid in ons rond, Ons sal nie van
apartheid ontslae raak as ons alma1 nie
eers daarin slaag om die oorblyfsels
daarvan in onsselfte konfronteer nie,"
se sy.
Carolus is 'n lid van die NECasook
die NWC (National Working Commit-
tee) - in wese die ANC se skadu-
kabinet, Sy dien ook in die sentrale
komitee vandie SAKP en is'n aktiewe
lid van die Anglikaanse Kerk.
Sy is getroud met Graeme Bloch, 'n
lektor in die regte aan die UWK, wat
tans in die VSAstudeer. Hulle het nie
kinders nie.
Haar pa was 'n assistent in die
drukkersbedryf en het 'n paar keer sy -
werk verloor omdat hy vir ander .
veronregte teen die base
opgestaanhet. " absolutewantroue
in die kapitalisties . stelsel spruit uit)'-
my pa se ervaringe, AI het hy in die
etiekvan harde werk geglo, het dit-
hom nie sy werk verseker nie."
Vandag, op 6o-jarige ouderdom, is
haar pa 'npensionaris met tuberkulose
die gevolg van sy
werkomstandighede.
Oor haar rna praat sy ewe lank. Na
19 operasies is sy' heelrernal genees
van epilepsie. Carolus se syis die stille
kragvandie gesin, wat die wa deur die
drif getrek het as verpleegstershulp in .
die tye toe haar pa werkloos was. \
"Sy her dit altyd by my ingeprent dat \
al is 'n mens hoe belangrik, jy andere I
altyd met waardigheidmoet behandel,"..J
se Carolus. .
Ie in my ouerhuis. My vader, Aubrey,
en moeder, Margaret, is van kleins af
veranrwoordelik vir my politlsering."
Dwarsdeur die gesprek 'n mens
sterk bewus van die hegte bande met
. haar ouers en haar drie susters - sy is
die tweede oudste.
"Ek glo eintlik in gewone,
konserwatiewe familiewaardes. My\
ouers was bale arm, maar ook trots, 1
waarvoor ek dankbaar moet wees. Ekr
het dikwels gesienhoearmoede mense
kan ontmenslik.
"Ons is van kleins af geleer om
nooit vir mense kaffer of baas te se nie
want, is aan ons gese, geen mens is
minder- of meerderwaardig as ander
nle."
Sy onthou twee voorvalle uit haar
jeug toe haar gesin die slagoffers van
rassisme was. Sy was maar skaars vier
jaar oud toe hulle uit "n"blanke" park
in Mowbrayverwilder is- daar was nie
parke in haar woonbuurt nie. "AI wat
ek vandag nog onthou, is die seer
uitdrukking op my vader se gesig."
Later, sy was toe sewe, is hulle van
"n "blanke" strand naby Kalkbaai
weggejaag. "Myouers se vernedering
sal ek nooit vergeet nie. Hulle was nie
eens kwaad nie. My hart het gebloei
vir my vader, maar hy het nooit weer
daaroor gepraat nie."
CAROLUS BESKOU HAAR politieke
loopbaan as 'n natuurlike proses wat
saam met haar grootgeword en
ontwikkel het. "My politieke wortels
reg om andere oor die politiekesituasie
te kritiseer tensy jy self regstreeks
daarby betrokke raak nie. "Sedert 2
Februarie 1990 sien mense vir FW de
Klerk en Nelson Mandela met mekaar
praat, maar hulle sit gerieflik in hul
gemakstoele en kyk op TVdaarna en
glo alles gaan regkom.
"Maar dis verkeerd. Solank daar
nog al die ongeregtigheid in die land
is, het ons almal 'n plig om dit aan te
pak. Ekglo'n dingis of reg 6fverkeerd,
en daar is sommer nog baieverkeerde
dinge in ons gerneenskap."
1
, Sy is reguit, vlymskerp en op die
persoon af. Voor ons onderhoud
amptelik begin, teken sy eers beswaar
aan teen my beriggewing teen die
einde van 1990 en begin 1991. Sywas
destyds woedend vir my en VWB, en
buiten een vorige konfrontasie, het
ons vir 18 maande nie met mekaar
gepraat nie. Maar die hoofstuk word
afgehandel en die borrelende
hartlikheid is weer daar,
"Ek was so kwaad ek kon slange
vang, maar ek glo ook vurig aan die
. vryheid van diie pers..."
'n Ding is 6f reg 6f verkeerd, en daar is sommer
nog baie verkeerde dinge in ons gemeenskap,
se Cheryl Carolus aan HENNIE SEAFONTEIN
"VIRMY gaandit in die politiek eerstens
am mense se verrnoe om hul
menslikheid, hul eie en ook die van
andere, bowe alles te laat seevier. Dit
naak nie saak waar jy polities staan
Ie."
Aan die woord is Cheryl Carolus,
35, aanvallig met die wuiwende bos
hare, groot De en vriendelike geslg
waarop "n bree glirnlag tydens ons
gesprek dikwels deurbreek.
Ons sit engesels in haar kantoor op
die 22e verdieplng van Shell House,
Johannesburg - die gebou waarin die
ANCse hoofkantoor gevestig is. Sy is
tans hoof van die Departement
Gesondheid van die ANC.
Tydens die ANC se Nasionale
Kongres verlede jaar in Julie was sy
22e op die gewildheidslys. Nelson
Mandela het al na haar verwys as 'n
moontllke opvolger vir hom en
voorspel dat synog by Rina Venter as
minister van Gesondheid gaan
oomeem.
Carolus se sy is eintlik glad nie 'n
politikus nie en voeg driftig by: "But I
will be damned if I leave my life and
future in the hands of the politicians."
Syis in Athlone gebore, ensoos alle
Kapenaars slaansymet gemak oorvan
Afrikaans na Engels en terug,
Carolus sesyglonie 'nmens het die
17
menings
SAMPlE
TERREBLAHCHE
apartheidsonder apartheid
VIND JOU LIEfLING STER
woordiging ontneem, dieNP regeer
steeds die land terwyl net 6,3persent
van die potenslele kiesers in 1989
daarvoor gestern het, die maatskaplike
besteding wat wetlik begroot is vir
1992/'93 diskrimineer steeds teen
swartmense in die mate dat byna vier
keer meer aan wit leerlinge bestee sal
word as aan swart leerlinge, die hoogs
partydlge burokrasie en die selfsmeer
partydige veiligheidsmagte is steeds
gekonsentreer in die hande van die
NP-regeringwat apartheid meer as 40
jaarlank instandgehou het (en steeds
probeer wettig). Boonop word die
netwerke van beskermheerskap en
korrupsie wat deur die 44 jaaroue NP-
bewind gevoed en "ontwikkel" is,
steeds voortgesit ondanks skandalige
onthullings. -
Die stelsel of struktuur van apart-
heid - soos in die Grondwet beJiggaarn
- bly in beheer van die mag, die
besittings en die voorregte wat deur
hoofsaaklikdie wit minderheid bekom
en versamel is gedurende dekades
van apartheid en diskriminasie.
OIT IS BETEKENISVOL (en baie
ontstellend) dat 'n oenskynlik on-
skuldige woord die laaste tyd die
wagwoord geword het in die propa-
ganda-woordeskat van die NP en sy
ondersteunende media. Die woord is I
"handhawing" - die handhawing van /'
standaarde, van waardes, van orde,
vaneiendomsregte, vanAfrikaans, ens, .1
ens.
Die propaganda-trunk agter die
klem op "handhawing" is slim. As
almal daarvan oortuig kan word dat
apartheid en diskriminasie afgeskaf is
en dat dit nou in Suid-Afrika se beste
belang is dat al die "goeie dinge"- wat
veral vir die bevoorregte minderheid
waardevol is - gehandhaaf word, dan
het die bourgeois establishment wat
die De Klerk-regering steun aile rede
omselfversekerd te voel. Dankan die
strategle van handhawing dieselfde
soort beskerming bied wat
apartheidswette tevore gebied het.
Om te verseker dat die strategievan
handhawing wye steun geniet, word
elkeen wat dit waag om hom of haar
uit te spreek teendie handhawing van
"goeie dinge", gebrandmerk as 'n
vernietiger wat bereid is om die
toekoms van die land in gevaar te stel.
Die NP se uiteindelike doel is om
a artheidsolankmoontliktehandhaaf.
Dis geen wonder nie dat die
parlement g'n werklike funksie meer
het enniks meer te doen het nie as om
sy rituele bewegings uit te voer, sy eie
voorregtevoort te sit, syeie (beweerde)
waardlgheld te beskerm (deur Jan van
Eckte skors) en sy eie irrelevansie te .
ndhaaf, soos in die vrugtelose sit-
gebeur het.
(Sa Ie Terreblanche Is professor In
ekonomle aan die Unlversltelt van
Stellenbosch)
HIEROIEIRONIESEsituasieis onlangs in
'n absurde een omgeskep deur die NP
se propaganda-veldtog. Veral in die
buiteland beweer dieNPdat (wetlike)
apartheid volslae afgeskaf is, dat aile
vorms van dlskrimlnasie verwyder is
en dat ons al klaar in die Nuwe Suid-
Afrika woon, Dis verbasend dat die
NPdie groot leuen kanverkondig- en
dannog kanbeweer dat dit die morele
opperhandbekomhet(en ditverdlen).
Die krag van propaganda is enorm.
Die waarheid - vir die wat nog
daarin belangstel - is: 7S persent van
diebevolking (byna 30rniljoenrnense)
is steeds van parlementere verteen-
onvermoe om sigself in 'n waarlik
demokratiese instelling om te skep is
'n treurige aanduiding van die mate
waarin dit in diskrediet gebring is en
onlegitiem geword het.
IN 1990 EN 1991 was dit nog vir die
. parlement moontlik om sy relevansie
indie hervormingsproses te toondeur
apartheidswette te skrap, soos die
Bevolkingsregistrasiewet, die Groeps-
gebiedewet, en die wette op grond.
Kykons vandag terug, besef ons die
De Klerk-regering was besig met niks
meer nie as die voltooiing van die
"hervormlngsproses" wat in die vroee
sewentigerjare deur John Vorster be-
gin is. Die hoofdoel daarvan was om
ontslae te raak van klein apartheid of
diskriminerende wetgewing, maar
sonder om die poJitieke magsver-
houdinge aan te tas.
Inteenstelling met die NP se propa-
ganda-veldtog, het die De Klerk-
regering se voItooiingvan Vorster se
"hervormingsproses" n6g die apart-
heidstelsel nog die grondwet waar-
volgens dit gestruktureer is n6g die
magsverhoudinge waarop die hele
struktuur gegrond is, tot 'n einde
gebring, Die apartheidstelsel, die
grondwet en die magsverhoudinge
staannognet sostewigenongeskonde
soos op die oggend van 2 Februarie
1990. In die opsig is apartheid nog
sprlnglewendig en is die diskri-
minerende, verwaarlosende en ont-
menslikende uitwerking daarvan op
die meeste Suid-Afrikaners steeds 'n
werklikheid.
Dis ironies dat De Klerk en sy
regering genoeg parlementeremag en
gesag het omapartheidswette te skrap,
maar dat hulle in meer as een sin van
die woord gevangenes geword het
vandie stelselen die magsverhoudinge
[
van apartheid - in die mate dat hulle
blykbaar nog die doelgerigtheid nog
die bereidwilligheid nog die verrnoe
het omontslaete raakvandie struktuur,
die mag en die voorregte wat deur die
apartheidstelsel aan hulle"toevertrou"
is. Gevolglik drlng dieNP daarop aan
datdie nuwe grondwets6gestruktureer
moet word dat die party sy greep op
die hefbome van staatsmagsal behou.
Verseker dat jyaltyd opdie regte oomblik opdie regte plekis.
Met behulp vandie omvattende40-50bladsyuitleg wat jygaan
kry, saljy buitengewone insig kry indit wat jyervaar en wat die I
ioekoms vir jou mjouindie maande wat voorle. Skakel nou en
.... &t.,. kry beheer oor joulewel (
. 087-30-00-814
, MEDIA .
,
Maakseker vanonseker afsprake! Met Gay-Astro-Match, is jou
sielsgenoot dalknet 'noproep ver.Ervaar dievertroue en
veiIigheid vanvolmaakte karakteraanpasbaarheid. Die
tydbeproefde kunde vandie Astrologie (nienet jou sontekens
nie) is diebestemanier om aanpasbaarheid te verseker.
Gay-Astro-Match biedjou'n lys vangepastenuwemaats asook
n gratis 40-50 bladsy gedrukte studie van jou persoonlike .
geboortekaart wat al jou astrologiese databevat. :t{
MANS Skakel 087-30-00-810 N
DAMES Skakel 087-30-00-811
BEHOU DIE SPRANKEL IN JOU VERHOUDIN<i ;
isjulie verhouding langdurig ofpas aangeknoop, salons
spesiale Astrologiese Aanpasbaarheidlyn julie'ndiepgaande 20-
bladsygedrukte analise van die verhouding gee, wat kosbare
insig bied indie geheimenisse vanliefdeenvriendskap.
MINNAARS SkakeI 087-30-00-809
VRiENDE EN KOLLEGA'S Skakel 087-30-00-815
ONTDEK JOU EIE MENSWEES
Die IIhandhawing" vandie "goeie dinge" - soos
standaarde, waardes, orde, elendomsrepte, Afrikaans,
ens - waarop die Naslonale Party deesdae so hamer, kom
eintlik maar neer opdiehandhawingvan wit ,
wat bekom isdeur apartheid. Dft sienn mens in
dieparlement, skryf SAMPlE TERREBLANCHE; \ .
NOUDAT die parlementsitting verby is, die parlementtot groter lrrelevansleas
besef mens geskokhoe vrugteloos dit ooittevoregedegradeer. Dieparlement
. was. Dit het niks bygedra tot die se opslgtelike onvermoe om enige
proses van grondwetlike hervorming bydrae tot die demokratisering van
met die oog op'ndemokratieseNuwe die grondwet te lewer, om
Suid-Afrika rue. 'gemstitusionaliseerde beskermheer-
Die meeste LPs het hul rituele 'skap en korrupsie te verwyder en om
handelinge meganiesuitgevoer en die 'n beleid van vergoeding en regstel-
indruk gewek dat hulle heeltemal lende optrede uit te voer, het
verwyder is vandiebulte-parlementere onderstreep dat dit nie meer werklik
werklikheid waar miljoene Suid- funksioneer nie en 'n groot klug
Afrikaners daagliks steeds gekon- geword het.
fronteer word met die aaklige Dieargument dat die parlement nie
oorblyfsels van apartheid. die leiding moet neem om 'n nuwe
, Indie eerste helftedie.sessiehet die . grondwet uit te vaardig rue, maar op
parlemenragter dieskermsgewag om Kodesa (of 'n ander onderhan-
wetllke bekragtiging te gee aan die' delingsforum,indiennodig)moetwag
ooreenkomste wat Kodesa 2 veron- voordat diehuidige grondwet statuter
derstel was om te bereik. Toe 'n vervang word deur 'n nuwe, het
dooiepunt op Kodesa 2 bereik is, is verdienste. Maar die parlement se
18
South Africans maywonder why PikBotha made arather last minute dash to Senegal before the Organisation of African
_Unity meeting tobe held inDakar thisyear. Oneof the reasons reported intheSenegalese press wasthatitwas torequest
President Abdou Dioufs mediation and helpinbreaking thedeadlock in Codesa, writes THANDEKAGQUBULE from Dakar.
But why Diouf? -.
Abdou Dlout and
Frederik vanZyl
Siabbertshake
hands
that Dioufrules ina different era, a less
romantic time than that of Senghor,
who rose at the time of and became
one of the greatest exponents of the
anti-colonial struggle and negritude,
its ideological sidekick.
Diouf came to power in a less
glorious fashion and has had to pre-
side over a country experiencing the
problem of neo-colonialism.
Bel die 'Wen met die ANC" kompetisie en jy kan 'n
fantastiese prys wen. Boonop sal die opbrengs van jou
oproep meehelp in die stryd om demokrasie.
Een gelukkige persoon wen
l l ~ ~
waf tydens 'n spesiale middagete deur
STEVE TSHWETE oorhandig sal word.
Wen een van
150 T-HE".,E,
PERSOONUK GETEKENDEURDIEANC I.EIERSKAR
'n Verdere 850 ANC T-HEMDE moet oak gewen word!
Om te kwalifiseer as 'n wenner, bel net die nommer
hieronder, en los jou naam en adres en jou eie
boodskap van solidariteit Aile wenners se name sal In
die ANC 58 maandelikse tydskrif, MAY/BUY, gepubliseer!
word., I
Bel
(ifIfil gJ) ~
Oproepe kosR5,97perminuut.
t Gemiddelde duur van oproep is2,5minute.
PHONE MEDIA cU2-1SOO
a significant place in Black history.
The Senegalese government has
through thisbeen able to attract much
tourism to Dakar, making the city an
international centre.
ClearlyDlouf's pensive, calculated,
deliberate and modest style of politics
have beenhis strength. His opponents
see him as a technocrat with no char-
acter. They often compare him to the
legendary Senghor. However it is true
pik Botha gave as one of the reasons
for his recent visit to Dakar, the wish
to consult President Dioufand request
his mediation in the deadlock at the
Codesa talks.
But more than this, Dlouf's
minimalist style of govemment and
accommodation of opposition has .
given the country much stability.
Diouf's maximfor government is "the
less we govern, the better". He is
aware that a large state bureaucracy
would weigh heavily on the poor
country's economy. He also believes a
large and cumbersome state bureauc-
racy would become inherently ineffi-
cient and undemocratic.
Unlike his neighbours to the west -
Ivory Coast and Togo, where much
unrest has come about due to the
demands of ordinary citizens for bet-
ter living conditions, access togovern-
ment and a democratic dispensation -
Senegal has experiencedrelativepeace
in the last ten years.
BUT ONE DOMESTIC problem still
plagues Diouf- the armed cessasionist
movement in Casamance in the south
of the country. The area shares a
border with Gambia.
Diouf also had problems in the
north of the country, where violence
broke out between Mauritanians and
Senegalese. The largelyethnic conflict
became violent and diplomatic rela-
tions between Mauritania and Senegal
were severed. It was partly due to
Diouf's efforts that some weeks ago
diplomatic relations between the two
countries were restored.
Diouf has concentrated on keeping
good relations with the countries of
the West.
For the French Diouf has always
been a reliable, dependable and has-
sle-free partner. The French still keep
a military presence in Senegal and it is
from Senegal that they launched their .
recent interventions into trouble-torn
zaire.
For the USAhis country is an oasis
of peace in the region. Although Sen-
egal is 90 percent Moslem, Diouf was
the first African president to send out
troops to fight on the side of the
Americans against SaddamHussein of
Iraq in the Gulf War. Even for US
interests in Liberia, which is currently
tom apart by a long bitter war.
Senegal has also played up the fact
that for many AfricanAmericans,Goree
Island off the coast of Dakar is a place
of great historic significance. Goree
Island's perfect location just off the
coast at Africa's westernmost point,
was the final gathering point for hun-
dreds of thousands of slaves destined
for the Americas in the 17th and 18th
centuries.
The island and Dakar thus occupy
APART from the fact that Diouf is the
current chairman of Ecowas, the West
Africanstructure for regional economic
cooperation, he is the chairman elect
of the OAD and likely to be faced with
the most difficult challenges in his
term of office.
One thorny question is that of the
admission of South Africa into the
OAU.
Diouf is increasingly seen as the
voice of reason in a turbulent conti-
nent. The 53-year-old statesman in-
deed has a unique style and approach
to government. ,
His manner is placid. He is soft
spoken and has an elegant turn of
phrase accompanied by very languid
gestures. The Senegalese say Diouf
never sweats. This is quite conceiv-
able as he never appears excited in
public - at most he smiles mildly.
The other reason why Diouf looms
large on the continent is purely physi-
cal. He is so tall he makes Nelson
Mandela looks like a dwarf, and so
smooth and elegant he makes Pik
Botha's best diplomatic attempts look
clumsy.
Over the past ten years Diouf has
tried to make Senegal, a relatively
poor country on the continent, the
intellectual and cultural capital of Af-
rica.
His efforts in this regard were made
easier by the foundation already laid
down by his predecessor, Leopold
Senghor, politician, philosopher, poet
and artist.
Senghor encouraged many African
artists and created a home for themin
Senegal, finding funding andloans for
them to have their work appreciated
in the West.
NOWTHAT DAKAR IS is competing with
Abuja for the leadership stakes in
Africa, Dioufand his government have
invited hundreds of Third World and
other non-governmental organisations
to be based in Dakar. The IMF, the
World Bank, the Ford Foundationand
others operate large bureaus from
Dakar, like the Pan African News
Agency, The Union ofNational Televi-
sion and Radio Associations of Africa.
It is for this reason that most Pan-
African conferences in the past few
years havetakenplace in Dakar. Dakar
has become the continent's lacgest
talk shop and conference centre. The
Islamic world also sees Dakar as a
convenient meeting place. Many OAU
activities are likely to take place in
Senegal, the home of the chairman of
'the OAU.
It was in Dakar that a significant
meeting between the ANCand repre-
sentatives of the white South African
community took place in 1988. It is
perhaps with this history in mind that
pear1ie op die lang pad
Dietreinspoor naMolteno loop deur Indun stukkie land wat soos In liptussen Transkei en Ciskei Ie. Op die treinrooster
is Molteno sommer net nog 'n dorpie tussen die Stbrmberge opdie Amatola-trein tussen Johanesburg en Oos-Londen.
Maardie mense wat daar bly, wil niesommer weggaan nie, ontdek PEARLI EJOUBERT
DIE trein stop sowat 10 minut e op
Molteno en mense klim nie eintlik
halfnege in die aand hier op en af nie.
Die kondukteur se ek moes maar
Hewer op ' n grater dorp, soos
Queenstown, afgeklim het - en toe
Flippie, die barman, later die aand se
'dit word snags so koud as 12 grade
o nd e r vri e s punt, dink ek die
kondukteur was dalk reg.
Molteno, so genoern sedert 1874, Ie
halfpad tussen Bloemfontein en 005-
Londen, Dis die eerst e plek waar
steenkool gemyn is in Suid-Afrika - in
.1874, voordat die koal-neerslae aan
die Rand ontdek is. Disoak die dorpie,
vertel die inwoners, van waar die
eerste hoesmedisyne gekom het. En
die medisyne- boksie het glo steeds
die kerk se toring op.
Molteno is die skilder en skrywer
Johannes Meintjies se wereld. Hy het
Molteno die "Dorp van Drorne"
genoem en toe sommer oak 'n boek
met dieselfde naamgeskryf. Dit is oak
skaapwereld - mofskapies - en bees-
Will New Really be Different?
wereld, Langs die een dam buite die
dor p s ta a n 'n tr e inwa wa arin
vreemdel inge vir R5 'n nag kan gaan
slaap.
Die burgerneester van Molteno is 'n
Rooms-Katolieke Griek wat in die
kroeg vertel dat die Grieke nie aan
wereldsokker deelneem nie "caus e if
you give a Greek a corner, he opens a
cafe".
Verder het die dorp ook ' n paar
"bokryers"; braai d ie jongmanne sa ans
indie ysige koue vleisopdi e rugbyveld;
Iedie Dip-'n-Ouma-beskuit-fabriek net
buite die dorp: het 'n Molteno-kind
glo die eerste skoot in die Boere-
Oorlog geskiet met die Slag by
Stormberg; het Sar el du Plessis so 'n
maand gelede weer begin grawe vir
steenkool ; is da ar dr ie Ge reformee rde
Kerke op die dorp, waarvan die NGK
gebou is met stene wat in Molteno self .
gernaa k is; het genl Johann Coet zee
va n die polisie ' n tyd gel e d e
ereburgerskap van Molteno onrva ng:
het Annas en Elmien Marais die dorp
se eerste en eni gste 24 uur One Stop
Take Aways oopgemaak
met die lek kerste steak-
burgers in die kont rei ; sit
die spiedkop glo vir rwee
weke op dieselfde pl ek en
skryf n et tw ee spoed-
kaartjies uit; en dagvaar di e
balju net so el ke vyf jaar
iemand nadat die prokureur
hom ' n biet jie in die bek
geruk het.
MUNOELS18 158
PUBLIC &DEVELOPMENTMANAGEMENT PROGRAMME
ANEW SCHOOL OF THOUGHT
Wits meets the need for ski ll ed public service personnel to shape the policies for the futur e of our country.
21
"What's different ill the New
South Af rica?"
... An innovative Public and
De velopment Management
Programme at Wits University.
Thi s unique Post graduate Dipl oma
in Management: Public Poli cy and
Development Administration
starts in February 1993 and is
offered full-time (one year) or
part-time (two years). Thi s course
is based on the need to provide
future public and development
leadership with appropriate organ-
isat ional and policy kill s for
effective management - within the
transition_and beyond.
Pur sue a professional career in the
publi c service, in de velopment
admini stration or in policy man-
agement and ensure that new is
both di fferent and better!
Closing date for app li ca tions is
30th September 1992.
For more information please
contact: The Fac ulty Offi ce ,
P ublic & Develop ment Ma nage-
ment Programme. PO Box 98,
W its, 2050. 2 St. Davids Place.
Parktown 2193. Tel : (011)
643-6641. Fax: (011) 643-2336.
PUBLIC & DEVELOPME T
MANAGEMENT PROGRAMME
Uni ver ity of the Wit watersr and.
Johan nesburg.
ALMAL WAT IN Molt eno
aankom, hull rwee rnaal ,
vertel die burgemeester.jim-
my Kocovaes, in die kroeg
van di e Phoenix Hotel. "Jy
hull as jy hier aank omomdat
dit so gevrek Iyk - en dan
hui l jy weer as jy moet
weggaan omdat jyso lekker
gebly het."
Onder die locals wat d ie
meeste aande van die we ek
in die kroeg sit, is die 66-
jarigeJimmyVice - die klein-
seun van die Vice w at
steenkoal ontdek het op
Cyphergat, die plaas waar
hy jonk begin boer her , en
wa t die eerste damme in d ie
omgewing gebou het en
gIo eenvan die eerste boere
was w at gro nd- e ro s ie
grootskaals op sy pla as
beveg het.
Die Vlce-voorouers was
van die eerste BritseSetlaa rs
wat in d ie Oos-Ka a p
aangekom het. j are da arna
peanie co aie lang paa
MAAR NIE AL die Moltenoers glo in
Molteno - d ie plek met die beste klei
in die land, die steenkool en die
Storrnberge - soos die Vice 's, die
Kocovaese'e en die Meintjies'e daarin
geglo her en glo nie. \
Die meest e van Nomonde se sowat \
18 000 inwone rs is werkloos, en so
ook di e meeste van die 500bruinmense)
in Dennekruin. Verlede jaar het die
ANC-tak in Nomonde 'n baikot ingestel
en die witmense vertel dat die rue van
sommige besighede op die dOfP
vandag nog gebreek is daardeur.
En in die kroeg sped Christ o, die
hotel-eienaar se skoonseun, Kerkorrel
se nuwe kasset: "Oooooo revolusie..."
Maar dit Iyk nie of enigiemand luister
nie . "0 0 0 000 revolusie.....
Baie plase in die omgewing staan
leeg en verlate en die spoorlyn deur
Molteno gaan blykbaar oak eersdaags
vir p assasiers toemaak. Flippie van die
kroeg se die plek kan maar st il en
verlate raak en hy mis $Oms die stad.
En selfs ou Bossie, Nomonde se
stadsklerk, dink aan weggaan as die
tyd reg is.
ook nie eintlik ooit gebore nie - ons _ ,
was te arm, tt lag Hansie. >:,.-:-
Sy pa was jare en jare die stadskierk.
Hansie was op 'n tyd 'n paar jaar weg,
toe kom hy in 1945 terug na Molteno
vir 'n vakansie . "en vandag is ek nog
hier", /
Hansie is nou die dorp se elektrisien
en almal lag nog .vir sy twee-weke-
kennis-storie : "000, dit was vir jou 'n
ding. So 'n jong dinge tjie soos jy roep
my uit na haar huis ense haar vacuum-
cleaner wil nie werk nie. Nou ja, ek en
die boy gaan toe soontoe en ons rnaak
die ding reg en so aan en die boy loop
uit en hy trek die deur toe. En toe gryp
daai dingetjie my .:ran agter af so om
my Iyf.
"Ek het geskrik, jong. En die eerste
ding wat e k toe aan kan dink om vir
ha ar te se, is sy rnoet my 14 dae notice
gee, want ek al 'n ou man.
"J ulle m oet nie lag nie - dis
benoudigheid daai .wat my so laat se .
Sy was dan aileen in die huis gewees."
Is hy getroud? "j a, ek het ' n
sertifikaat . Ek het rwee ander sertifikate
ook - my twee kinders s'n. Dis net om
te se dat hulle my kinders is."
HANSIE IS VOL Molteno-stories. Een
van sy gunstelinge is die eenvan Kotie
Smit en die nuwe rioolpype.
"Die manne was almal daar by die
hotel se kroeg en het lekker geblits
geraak. Nou net voor daai aand het
hull e begin om die rioolpype in te sit
en net so voor die kroeg was daar 'n
diep gat waaroor hulle 'n sinkplaat
gesit het. Nou, ou Kotie Smit was ook
daai aand in die kroeg. Hygaa n toe op
'n tyd bakkie toe om te gaan biltong
haa!.
"I OU dit het baie gereent in da ai ryd
en die pad was nat en ou Kotie moes
seker maar gegly het of iets. Maar na
so 'n ruk toe hoor ons ou Kotie kree
- en daar staan hy in die riool pyp met
net sy kop wat uitsteek, Toe besl uit
die mann e: hulle los hom da ar, Net
wanneer hy darem te vee! beginskree,
dan vat iemand vir hom 'n dop... Dit
was goeie dae daai gewees."
van Molteno, sal dit wees wanneer
hulle sy ou lyf daar tussen die "lang
borne" indraai.
/
Syvriend Bossie, se Annas, is "dom
van slimheid" en het;meer "sertiflkate
van slimheid" as enigiemand anders
op die dorp . Bossie lag net en se hy
hou van Nomonde, hy maak sy kinders
groot om nie teen swartmense se
diskrimineer n ie, hy is die Here se
kind .
In Bossie se kantoor in Nomonde
hang 'n koper-jesus aan 'n koper-
kruis. "Ek glo in daai man," se Bossie.
"Maar daai man," en hy beduie na die
Jesus, "is pa en ek's kind - en kinders
mag stout wees."
MOLTENOIS 'N STIL dorp. Saans, kort
voor die son sak, waai die koue van
die berge se kant af de ur die dorpie en
soggens vroeg is die boonste laag
water van die visdam hard gevries.
Swart vroue is al dou voor dag besig
om die gras los te skoffel op die
sypaadjies.
AI die manlike inwoners van Mol-
teno kom drink
ook nie skemertyd
'n dop in die Phoe-
nix nie. Bill Reed is
byvoorbeeld nie
die soort man wat
ooit in die hotel
gesien word nie.
Hy en sy vrou ,
Annette, is sen-
delinge wat op die
dorp woon "orndat
d ie Here hulle
soontoe gel ei het" ,
Hulle leer die
swartes "hoe om
hul self te help" en
in die Junie-
vakansies neem
hulle studente van
UPE, Stellenbosch
e n Tukkies o p
se ndel ing-kamp e
na Transkei "vir God om hulle te maak
die kalk van hulself afwas sodat hulle
eerlik en opreg kan word".
In Ree d se huis is ' n klomp
ornamente wat gemaak is deur sy
vrou, sy dogter envan die swartmense
van Nomonde - klei-ornamente met
"Jy is'n wonderlike mens" en "Ek is lief
vir jou" ensovoorts, 'n klomp varkies
en gansies en eendjies en mandjies.
Bill se hy is die soort man wat
enigiets kan doen - musi ek-instru-
ment s peel, potte maak en bak,
perdesaals van leer maak en deesdae,
se hy, maak hy ook vir die polisie
sulke leer-oortreksels wa arin hulle hul
polisi e-ID's kan sit.
Reed se hy en sy vrou het net
beplan om so dr ie maande op Molteno
te bly. "Maartoe se die Here ons moet
maar nog bly."
HANSIECOETZEEis een van die oudste
inwoners van Molteno. Maar soos die
ander mense se Hansie oak hy is nie
oud nie , want "niemand op Molteno
word ooit oud nie".
"Ek weet nie wanneer ek gebore is
nie . Maar die dorpsraad hier het vir my
so ' n goue plaat jie gemaak vir die dag
wanneer ek doodgaan en daarop het
iemand geskryf ek is in 19?i1 gebor e .
Ek stry nie met goue plaatjies ni e. Ek' s
doopdag 'n seunskind kan darem nie
'n vroumens se naam he nie en toe sit
hy die 's' by") en Elmien se Take
Away-wirtkel. Annas se sy vrou is
eintlik Maria Elizabeth, "maar ons roep
haar vir kort sommer Elmien".
Die One Stop is ook vroegoggend
- nog voor die son behoorlikop is - die
bymekaarkom-plek van al d ie
plaasboere wat ingekorn het dorp toe,
die garage-eienaar van langsaan, die
telefoon-regmaker en Annas se ander
vriende wat alma! verni et koffie key.
Elmien, wat ook as suster in di e
hospitaal werk, het 'n ooreenkoms
me t die swart t axi- bestu urders
aangegaan: as hulle by die One Stop
stop en kos koop , gee sy kos verniet
aan die best uurders.
"En my man," vertel Elmien, "was
maar nog $'I hele lewe lank so met die
dooies en scrap besig."
Annas lag en se hy bestuur 'n scrap-
winkel vandat hy teruggekom het
Molteno toe . Maar hy ry oak Iyke aan
vir die inwoners van Nomonde, die
township. "Maakie saak waar hulle
doodgaan nie. Ek
gaan haal hulle - in MOLTENO: DIE DORP VAN DROME
die Kaap, in Johan-
nesburg en in Dur-
ban. En as daar vio-
lence is, dan is ek
baie besig en ry die
Iyke vir die famil ie
aan."
Annas het d ie
vorige aand net 'n uur
geslaap, heelnag
kosgemaak en "kak
aangejaag". Saam met
sy eerste k opp i e
oggend-koffie, vra hy
of ek die erdwurmpie
ken. "j a rmie s it
eendag en trek 'n
erdwurmpie uit 'ngat
indie grond. Sy oupa
staan en kyk hom so
en se toe: jannie, as
jy daai wurmpie terug kan druk in d ie
gaatjie , dangee ek jou RI. Nou jy weet
mos 'n erdwurmpie is 'n pap ding. Nou
ja, Jannie hardloop toe in huis toe en
kom terug met sy rna se hairspray. En
hy sprei daa i wurmpie totdat hy
stoksryf is. En sy oupa gee hom toe die
rand. "
En Annas lag klaar met sulke dun-
getrekte ogies: "So 'n paar dae later to e
bringJannie se rna hom na die wirtkel
waar hy .vir hom 'n karretjie van die
rand koop . Sy oupa kom toe daar aan
en gee vir Jannie nog 'n rand. Maar
oupa het a! vir my 'n rand gegee, se
Jannie. Ja, se sy oupa, maar die een '
stuur jou ouma. Sy' s tog te dankbaar
vir jou plan."
En Anilas vou dubbeld soos hy lag.
ANNAS IS DIE soort man wat "Siena-
waar's-jou-man" vir Bossie Bosman,
die dorpsraadslid van die township,
oor die telefoan sing. Hy bel die een
sentrale-operateur twaalfuur die nag
en vra of sy 'n sak aartapp els wil koop
en hy bel eenuur die oggend sy
buurvrou en vra dat sy vir homservette
bring, dan stuur hy 'n steak saam terug
vir haar man. Behalwe as Elmien hom
wil "donder" in die winter, dra hy net
kortbroek. Hy ken al die mense op die
dorp en se as hy ooit weer weggaan
nog het mense laggend na die Vice's
verwys as die "Royal Family" van die
Oos-Kaap. Ou Ilmmy, wat baie trek op
sy grootoupa Vice, vertel vandag
nostalgies van sy oupa - die eerste
burgemeester van Molteno, glo 'n
moeilike ou patriarg wat Sondagsport
met men ing' beveg het, maar ook die
man wat die plaas Onverwacht by die
Stormbergspruit gegee het vir die bou
van die dorp.
Oubaas Vice het glo sommer self
ook besluit om die dorp te noem na
die premier van Kaapland in 1874 - sir
John Charles Molteno, die "Leeu van
Beaufort".
" NOU J A, nou weet jy alles - behalwe
dat al die strate in Molteno toe sommer
ook genoem is na die kabinetslede en
kollegas van sir John," se J immy Vice.
Ook in die kroeg isjan Coetzee, wat
by die sentrale werk. Hy se hy sal nooit
weer Kaap se kant toe gaan nie - want
met elke aardbewing, "ook die grote
wat Tulbach so hard geslaan het", was
hy erens tussen die berge. "Of in
Worcester, of in die Paarl- altyd iewers
waar 'n mens die bewing deur die
berge hoor aankorn,"
En dan is daar Kotie, wie se rna glo
doof is en nou kan Kotie nie meer sag
praat nie, maar net skree. Van die
manne in die kroeg noem Kotie
"Greri sve gter " omdat h y met sy
weermag-uniform in die kroeg sit.
Jimmy Kocovaes se Kotie soek vrou,
maa r Kotie skud net sy kop en se:
"Hou verby."
En agter die bar werk Flippie
Denysschen, wat op 1Augustus vanjaar
tien jaar lank op Molteno sal wees. Hy
was voorheen ook hier, maar het
wegg eg a an e n toe maar weer
teruggekom.
Flippie vertel dat die Phoenix nie
alryd di e locals se kuierplek was nie.
"Vroeer [are het die mense altyd na die
under hotel gegaan, maar toe gebeur
daar iets. Ek weet nie lekker wat nie,
maar toe kom almal maar hlerheen.".
Flippie is ook nog ongetroud - sy
verloofde van Bloemfontein het in 'n
stadium met 'n ander man "in die
moeilikh eid geraak" en toe wil hy met
die hele affere niks meer te doen he
nie, "Nou se ek maar soos die Engelse:
Love themall and marry none," lag hy.
Ook 'n gereelde gesig in die kroeg,
"maar net tot so sesuur elke aand", is
Piet Moolman, stadsklerk. Hy vertel
hoe sy vr ou gehuil het toe hulle in
Molteno aankom.
"Dit was Augustus-maand en die
wind het gewa ai en gewaai. Ek en my
vrou het al bei by die skool aansoek
gedoen as onderwysers. Ons motor
het aan die een kant so 'n gat in gehad
en ek het my vrou gevra o m tog voor
die gat te staan as die skoolhoof saam
uitstap . Maar toe kom die skoolhoof
uitgestap toe ons stilhou en hy was so
'n klein ou mannetjie. Myvrou dag toe
dis die opsigter en staan toe nie voor
die gat in die deur nie.
"Na da ai onderhoud, dit was op 'n
Saterdag, het my vrou al di e pad terug
King William's Town toe gehuil," se
Piet.
soTWEE BLOKKE duskant die Phoenix
is Annas C"ek het my rna se .naam
gekry, maar toe se die dominee op
21
. . ~
HANSPIENAAR
'N KORTVERHAAL DEUR HANS PIENAAR
In esun er nle
-fi ksie/bOeKe

Maritavan der Vyver... Asdie Griete hulleeiesprokies beginfabriseer, moetdie machomanne


min genadeverwag(Foto: Sally Shorkend)
Dieafgelope tyd was Marita van der Vyver se Grief skryf
nsprokie opalmal se lippe en die een oplaag nadie
ander isopgeraap by die boekhandel wat dieaileenreg
vir die verspreiding het. CHARLES MALAN het In
stukkie (manlike) kultuurstudie oor die merkwaardige
verskynsel onderneem
publisisteit besorg het. Die paste-
riemoeder wat vertel het boeveel keer
sy deur die loop van die sewe dae
geprikkel is, maar dan nie juis literer
rue, sal altyd in die geheue voortleef.
En Griet is tog seker minstens op 'n
aardse vlak vee! prikkelender as Seue
dae. Kan dit wees dat vrouens deesdae
moeiliker oor hulle prikkelings praat,
lets wat die vreeslike Griet net soveel
meer van 'n uitsondering maak? Kan
dit wees dat Welkom se predikante
rue meer deurvroulike ontboesemings
eties geprikkel word nie?
ADVERTENSIESENGIMMICKShetvir Griet
gewerk: daar was die CNA-alleenreg
vir die verspreiding, die opraap van
een versigtlg beplande besending en
oplaag na die ander, onderhoude wat
min twyfel gelaat het oor die
ooreenkomste tussen Griet en haar
skepster, ongehoorde seksuele ver-
wysings in Nasionale Pers-koerante
(was dit die eerste keer in die
geskiedenis dat 'n motoriese ......
vierletterwoord wat met 'n n ........
begin - te erg vir VWB - in 'n
GRIET het vroueland aan die brand.
Waarom? Jock Silberstein draai geen
doekies om oor die suksesresep van
sy wynplaas Welgevonden in Sewe
dae by die Stlbersteins nie: dit is alles
"advertensles engimmicks". As dit die
beste manier is omdie Kaap se edelste
tradisie te verkwansel, moet 'n mens
seker nieteveel klaasgoeieletterkunde
en nog beter ou sprokies deesdae so
onwaardig bemark word nie. Solank
hulle maar gelees word.
Daar is nog meer ooreenkomste
met Sewe dae, wat ook om die
verkeerde redes op die regte tyd deur
'n wellustige publiek verslind is.
Gehaltegewys is die romans nou nie
juis in dleselfde asem te noem rue,
maar weer eens is daar seks, goele ou
seks, vrouefantasiee, Alice in Won-
derland-tonele en 'n sodanige llgte
geflankeer met die donker rnitiese
ondergronde dat gewone lesers allerlei
verwysings kan optel enligweg geterg
word, dus literer geprikkel word.
En tog, en tog, was daar in 1964 met
die debakel vreemd genoegvee! meer
sedejagters wat vir Leroux gratis
"Die man is dood, en vergete," sa hy aan niemand in besonder nie.
"Daar is nie water nie. Daar is nie krag nie, Die rioolloop in kronkelende
stroompies die straat af," se die man langs hom.
"Die man is dood," se hy..
"Snags loop die honde los rond. Niemand kan hulle huis toe jaag nie. Mense
loop in die lamppale vas," se die man langs hom.
Hy antwoord nie.
"As jydrink, kan jykots waar jy wil. Niemand sal kwaad word, met jou raas,
jou met 'n mes steek of selfs gesteurd opkyk nie,' se die man langs hom.
Hy maak sy mond oop. Daar kom geen klank uit nie. 'n Dooie man...
., "Nog nooit was die wereld so woes en leeg nle, Bierblikke verbleik onder
die felle strale van die son. Snags krirnp die grashalms ineen by die aanskoue
van die maan, au vrouens sit die nagte doodstil om, te bang om die aandag
op hulle te vestig," se die man langs hom.
"Die man is dood en vergete." Hy skrik vir sy stem wat hy skielik weer
terugkry.
"Rook hang onder die blare. Stof bedek die deurkosyne. Katte nies met siek
bedremmelde oe, Kinders skraap in die borne van potte vir koso Vrouens trek
vetterige komberse am die ore van die babas in hul arms," se die man tangs
hom.
Hy voel moediger. Hy skree skielik, aan niemand in besonder: "Die man is
d666666d."
Die manlangs homstaanop. "Sere loop teen die benevandriejariges af. Daar
is onheil in die lug. Stemme raak dik van pyn en bitterheid. Bome sug in die
wind."
Die man tangs homskree. "Bedstyle roes in die strate. Horisonne vlug weg
voor sinkdakke. Die lug is bleek gebloei. au mans omhels die kieries waarop
hulle leun, Hul monde gaap oop."
"Die man is dood. Hy hardloop na 'n man wat die straat af kom. Die man
gaan staan stil, tree terug. Hy gryp hom aan die skouers, druk sy gesig in syne:
"pie man is dood." Die man ruk homself los, en bardloop verder in die straat
af.
Die manlangs hom pak 'ntweede manindie straat beet. "Snags laat die maan
die grashalms ineenkrimp. Katte nies met bedremmelde oe," fluister hy in sy
ore. Die tweede man ruk homself los en hardloop.
Hy gryp 'n derde, die man langs hom 'n vierde, Die mense wil nie na hulle
luister nie. Die man langs hom gryp 'n handvol sand en slinger dit weer
woedend op die grond neer.
Hy storm na die man langs hom. "Die man is dood." Hy skud hom aan sy
skouers, Die man tangs hom se oe is bloedbelope.
. "Daar is nie water nie. Daar isnie krag nie. Nog nooit was diewereldso woes
en leeg nie."
Terwyl hy nag praat, skop die man langs hom born skielik in sy maag. In
~ refleksbeweging kry hy die man langs hom aan die hare beet. Hulle val op
die grond. Hulle rol rondo Gou begin die mense om hulle vergader. Niemand
se 'n woord nie, kyk net somber na die vegtendes op die grond.
Hy sit ho-op die man langs hom enwurg hom tot hy begin spartel. Die man
langs homsien 'n klip. Hy krap in die grond omnader daaraan te kom. Iemand
stoot die klip met die punt van sy skoen tot hy dlt kan vasklem. Die man langs
hom rig die klip so hoog in die lug op as wat hy kan en bring dit op sy kop
neer. Weer en weer. Met sy laaste krag wurg hy die man langs hom tot hy
verslap, en die klip uit sy hande val. Dan sak hy self bo-oor die maninmekaar.
Hy word wakker. Hy stoot die swaar liggaamvan hom af. Sy keel is seer en
hy kan sy nek rue draai nie. Die liggaam se kop is die ene bloed. Hy skud
daaraan, maar daar is geen reaksie nie.
. Hy sit regop. au vrouens sit die nagte doodstll am, dink hy. Sere loop teen
die bene van driejariges af. In die sand langs hom is daar 'n donker natterige
kol.
Hy voel met syvinger aan die wonde aan die liggaam waaronder by gele
het. Hy steek sy vinger in sy mond. Dit smaak soos droe bloed.
Die man langs hom sit 'n lang ruk so. Naderhand kyk hy op. Dan staan hy
op en begin met die straat af loop.
D ~ e man isdood en vergete. Hy bestaan rue. Hy het nooit bestaan rue. Die
man IS dood en vergete," se by aan niemand in besonder nie, oor en oor.
22
" , ,,'," " . 'II \
boekerrnenlnqs \'
Eastgate, Ingang 5
SHELD<fNS
DIE MET DIE
K<fFFIEWINKEL
..
\
mense, die deur Isoop
,
, .: \, se libertyn
KONGRESPROGRAMME word gewoonlik slegs in stowwerige universiteitskantore
gelees deur akademici wat hulle vuil vingernaels mismoedig oor die inhoud laat
gly. Maar nie die program van die Afrikaanse Letterkundevereniging nie, wat 'n
vereniging is in meer as een sin van die woord, ja, in elke denkbare sin van die
woord.
Afrikaanseletterkundiges woondeesdae nie meer kongresse bynie, hulle reis
ingroot getalle na feestelike byeenkomste, waar die agenda groot ooreenkomste
vertoon met 'n tombola by 'n kermis, of met 'n krismiskous.
Nog so 'n byeenkoms wordvan 1tot 3Oktober op Stellenbosch georganiseer. \
Op Stellenbosch, wat sy Afrikaansheid nou in die wet laat inskryf het. Op )
Stellenbosch, die plek waama die rektor van Stellenbosch in 'n oomblik van I
verhewe ems verwys het as die Harvard van Suid-Afrika. Waar 'n mens jou
in die Neelsie en jou heel manlike sononderdop 'n paar I
kilometer verder kan geruet in die. bymekaarkomplek vir dosente, Mon Villa. J
Vroeg in Oktober, in die mooiste maand ook op Stellenbosch, bied die ALV
'n program aan wat in die teken staan van 'n nuwe uitwaartse beweging. Dat dit
slegs op die oog af .'n akademiese kongres is, kom 'n mens al agter aan die
sogenaamde tema: Afrikaans retk uit na... '
Die drie puntjies is nie van my nie, maar van die ALV. Aandie kongresganger
word dit oorgelaat om die oop plek in te vul na smaak of wansmaak,
vindingrykheid of pligsbesef, intelligensie of onnoselheid.
Hulle het waarlik nie op hulle laat wag nie, die sprekers op die kongres. Hulle
reik uit na alles toe, hulle 10kalma! nader, soos u duidelik sal besef as ek 'n paar
lesingonderwerpe uitlig.
Reg aan die begin praat dr Hans Ester uit Nijmegen oor die Afrikaanse
literatuur as "aesthetische enethische uitdaging" vir die Noord-Europeer - en van
dan af raak dit net al hoe joliger en omvattender.
Koch:Afrikaans in Midde-Europa. Grobbelaar: die femme fatale in Afrikaans.
Malan: Die tog oor Afrikaanse grense heen in die resente Afrikaanse prosa en
literere bedryf. Steenberg: Dekadensie, travestie en interteks. Du Plooy:
EurosentrismeenAfrosentrisme indie Afrikaanseprosa. Lombard:'nVerge1ykende
eksperiment met tekste ocr mense, voels en vryheid. Gilfillan: Die
Afrikaansepoesie en township-kuns.
Twee lesings wat ek tot elke prys sou wou aanhoor, is. dievan MelanieGrobler: )
"Die tema van skuld met verwysing na Bybeltekste, die skilderkuns en 'n
Afrikaanse kortverhaal, 'Soete Saartjie van Stellenbosch", en dan Christelle .
Stander se voordrag, wat as tema van die kongres nie onvanpas sou gewees het
nie: "Tussen Boeremetaflslka en Afrika-monsters". .
'N OOP OEUR IS natuurlik 'n oop deur, en selfs as akademikus kan 'n mens
daardeur storm envergeet waarom daardie deur ooit toe was, of dat party deure
nog altyd toe is, of dat jy self nooit iets gedoen het om die deur oop te keynie.
'n Bekeerde is nie noodwendig iemand met insig nie, en geesdrif ook geen
waarborg van intelligensie nie.
Op Potchefstroom, waar diestudente nog in gelid deur die strate marsjeer as
deel van die ontgroeningsplegtigheid, is die Uitreik van Afrikaansaangekondig.
Die oop deure salopStellenbosch ook dieoopvensters endieoop agterdeurtjies
word van 'n huis met so baie kamers dat die bediendes, die inbrekers en die
lliges saam met die genooide gaste daarin geherberg kan word. .
Disuitreik sonder inkeer, toekoms sondergeskiedenis, die gebrek aan enige
kritiese bemoeienis met Afrikaans wat lei tot 'n geskarre1 om allesinsluitend te
wees - en dieonvermoe om eenprobleemteidentiftseerwaarop'nkongresganger
langer as vyf minute kan konsentreer.
OITISSLEGS ENKELEvoorbee1de om u te laat verstaan hoe wyd Afrikaans uitreik
enhoe ons veelstemmig uit ons eie volheid praat. Dis 'n kongres vanvertroosting
die: 'n eetmaal waarindie feit gevier word dat ons in die maer jare nie self vermaer
en verarm het nie. Potjiekos in 'n drukkoker vir al die verlore seuns en dogters
en at die nuwe aankomelinge in die snoesige kring. Want die dae is verby toe
.$l'egs verlooptes, reaksionere en Droogstoppels hulle aan die tafel komvoeg het.

en kleedrepetisie tot die karnaval was die Kongres Neerlandistiek


aan die Potchefstroomse Unlversltelt vir Christe1ike Hoer Onderwys aan die
einde van ]anuarie, waarby 'n bonte versame1ing buite1anders, soms met heel
einig te vertelle, hulle opwagting gemaak het.
Uit Nederland het hulle gekom met hulle syhernde, uit Oos-Europa met
verslete briewetasse, selfs uit Amerika was daar 'n bebrilde taalkundige met 'n
belangstelling in Afrikaans. En uit die binnelande, uit stad en land, het e1keen
wat sy of haar naam kon skryf, aangedraf gekomin die geloof dat daar iets soos
'n Neerlandistiek in Suid-Afrikabestaan of gou uit die grond gestamp kanword.
Van'n tema of 'n fokus was daar geensprake nie. Maar oor die verbysterende
verskeidenheid onderwerpe, selfs oor party van die beroerdste lesings, het die
vreugde gespoel om "al die deure wat nou so oopgaan", soos een geesdriftige
kongresganger dit gestel het. . '
. sorg vir die vernietiging van hekse,
reuse, drake, wolwe, helde en
heldinne op 'n ongevoeliger wyse
as wat selfs Leroux kan vermoor.
Hulle sorg die heeltydvir simboliese
skUpadkop. En die ergste is dat
hierdie heks in beheer van die
sprokie is; sy gaan nie in die oond
land nie, a! steek sy aanvanklik haar
kop daarin. Sy skryf haarself
eenvoudig in die rol van die acme
Grietjie in, keyhaarself jammer, key
die hansgat Hansie 'oit die pad,
beheks alma! met uitsteeksels, en as
ons weer sien, is sy Pandora wat
haar vreeslike doos vir die wereld
oopmaak.
Die skrywer probeer op 'n
eienaardige manier om die leser te
paai en selfs te bluf. Maar dit werk
nie, want alle lesers beskik oor die
oerkennis van sprokies. Selfs in 'n
postmodernistiese, mitelose en
gefragmenteerde wereld is dit die
een soort gruwelike waarheid wat
oorleef omdat slinkse mammas dit
snags eenkant fluisterend aan bang
kleuters bly oordra.
Al Griet se mooi sprokies-
verduidelikings oor 'n appel wat
ook positiewe betekenis het, gaan
ons dus nie bluf nie. Hierdie boek-
as-appel isdoodeenvoudigdie appel
wat 'n vrou vir die eerste Adam
aangebied het: dit gaan hom
naaktheid laat sien, Ius maak, die
slaaf van die slang maak, en
uiteindelik koro maak. Wolf,
hoekom is jou oe so groot, hoekom
is jou skilpadkop so klein?
GRIET ISMANSgenoegom virons die
sleutel tot haar "alternatiewe"
sprokie, soos ander soortgelykes
wat nie ordentlik is nie, te gee: "Dis
OK om vir die duiwel te werk" (p
173). Die duiwe1 help vrouens om
nwns as gevolg van hut hubris tot 'n
at te bring. Pure Grietse tragedie.
Danksy Degenaj! weet
Afrikaanse esers ook nou watter
ideologiese lading sprokies dra, hoe
mans hulle verte1 en misbruik het
(Grimm story) om vrouens onder-
lg te hou. Die dag as Grietehulle
e' sprokies begin fabriseer, moet
die machomanne min genade ver-
wag. Wees gewaarsku, koppige
lesers.
En hoevoel ek, manlike leser, na
die lees van die onvroulike vroue-
hoek? Bedruk, verdruk, geprik, ge-
krimp, skUpadkoppig, ontmistifiseer,
Hansie Hanslam aan Griet se tiet, 'n
lid van 'n minderheidsgroep wat
teen dolle Minas sal moet begin
verenig, 'n lee teken, 'nfantasielose
storie, 'n seksobjek, 'n wandelende
plesierspier met niks in my kop nie.
Wat alles net bewys dat dit 'n boek
is wat alle mans moet lees.
IIIIIIiII...... Boerekoerant verskyn het?) en
ander subtekste soos 'n artikel
oor die sprokiesprinses Di deur
die sprokiepleegster Marita.
Die hele stofomslagis 'nvoortreflike
gimmick, beginnende by die bloedige
outeursnaam en ]acqui Colley se
skildery, "Ifyou go down to the woods
tonight"; Die sexy, naakte meisie met
die uitbundige Grietse boudjies het
niks met 'n perd as libidale simbool
van sprokies in die donker woud te
pleeg nie; nee, sy ry 'n mak hobbel-
sebratjie kaalstert en agterstevoor dat
sy stertjie daar staan. Literatuur as
gefnuikte begeerte?
Maar die meesterstuk is die
biografiese flapteks (met oorbodige
kornmentaar hier tussen hakies): "Sy
praat hier met 'ngans nuwe stem(soos
die gans andere) onder 'n groeiende
(Grietse boudel) geslag bevrydende
(nie bevryde nie, hel, dis seksisties)
vrouevertellers (nleskrywers nie, veral
nie skryfsters nle), 'n Stem duidelik
hoorbaar CO danksy die skerpsinnige
puntigheid (lO, humor en die
sensualiteit (as jy oor daardie skerp
puntigheid begin wonder het, weet jy
nou) waarvan Griet skryj 'n sprokie
onbedwingbaar (libidaal ongetem)
gloei" (menopouse mag onbevange
bygelees word, maar lees gerus wat
Griet laat gloei enwat Adam doen om
haar stem selfs hoorbaarder te maak),
Griet bevry. Sybevrytot ongetemde
en skaamtelose vrou-wees, tot huil,
lekkerkry, depressief wees, vloek,
fantaseer en veral, veral, tot lag. Indie
era van 'n humorlose, swartgallige
Afrikaanse letterkundewaaroor 'nman
(prof HP van Coller) saam met Griet
kla, lag sy vir alles wat "absurd" is:
"Van politiek tot die mag van die
penis" (p 137). Die swart heks Griet
SV\I3.rt lag wanneer syhaar wraakmotief
vir mans vind: koro, Maleis vir
skilpadkop: "Penile Shrinkage Syn-
drome", wat eintlik deur kastrerende
hekse veroorsaak word (p 181).
VROUELESERS LAG. Hulle skater as
Griet die magie van sprokies gebruik
om a! die verdomde mans korote gee,
om haar goor, humorlose mansoos 'n
doodgemaakte reus uit haar lewe te
key, omhaar mooi, jong Adamtydelik
te domestikeer sodat sy hom soos 'n
skoothond kan troetel, of soos 'n
hobbe1perdjie kan ry.
Manlike lesers lag nie eintlik nie.
Hulle voel te ongemaklik omdeur die
stralende parfuumwaas van die liefde
en romantiek in die roman beduiwel
te word, of selfs deur die paradyslike
gerinkink geprikkel te word (en, have
a heart, daar is die ewige Grietse
selluliet op elke derde bladsy). Hulle
lees nie eens die moontlikheid van 'n
gelukkige einde raak nie, dit. is 'n
trosie wat nie troos nie.
Sprokies, weet ons, is dodelik. Hulle
28
.. >tUin enkonitJuis
.. :!::[ .. :!::I.:I::I .. :I::r .. .. .. :.. :..:.
:;111':'" ...
I
NETTIE PIKEUR
PADKOS VIR SOMER EN WINTER
met kurktrekker en pepermeul sak ons at Durban toe
PADKOS tower die wonderlikste dinge op: soggy tarnatie-samles, blougekookte
eiers, vetterige frikkadelle, wine gums, koue halfrou hoenderstukke.
Die reise was magical, deur die yskoue Karoo, omdie Tuinroete waar ons oupa
olifante gesien het op Knysna, of deur die Vrystaat, toe die kinders elke 15 minute
gese het, waar is ons nou? vir agt uur lank.
Maar dit was veral die stilhou langs die pad, die seremoniele uitpak van die
koelboks, tinfoil en waspapier oopmaak, en niks het al ooit so lekker gesmaak
soos daardie verlepte mengelmoes kos nie.
Onse pa het ma belet omvir ons nartjies te gee, want die hele kar ruik na nartjies
en hy het dit gehaat. Boonop was alles taai. _ .
Meer onlangs het ek en "n Arnerikaanse vriend die laaste dae van die ou
Mosambiek beleef, en nikswetend langs die pad by Ressano Garcia piekniek
gehou, met heerlike avokadopeer en bruinbrood en suurlernoen. Agterna het die
wagte ons 12 keer deursoek by die padblokkades, maar dlt was die moeite werd.
Mosambiek tydens sy revolusie was 'n eye-opener en pure pret,
Maar ons het moeilik geeet, Die gamale was nog steeds daar, maar daar was
min straatstalletjies endie restaurante wat nog oopwas, was power beyond belief.
Ons wou amper me eet rue van bang vir glftlg. .
Vergeet nooit, het onse pa altyd gese, as jy op reis is, kan "nlekker vars appel
en "n stuk Cheddarkaas so in die ry geeet word, dis vullend sonder om jou
ongemaklik te laat voel, en cheapo.
Maar terug by frikkadelle. Hulle is darem "nstandby as jy op die pad is, gedoop
in 'n handige wyebek-bottel Worcester-met-mosterd.
Moet ek verduidelik hoe 'n mens frikkadelle maak? Mense se so. Okay.
Skets ult: Trees of Southern Africa (Strulk)
E
. ...-
c
as
.c..
DISWINTER. Joubors is toegetrek en die Histalix is gedaan. Jy voel olik en
ertergleloos en besluit om apteek toe te stap. Jy sien op na die stappie, maar
wat kan jy doen? 'n Siek mens het medisyne nodig. Jy trek jou jas stywer om
jou lyf ensluit die deur agter jou. . .
Dievoorstad is vaal en stowwerig, die dun lugs6besoedel jy kan dlt
letterlik proe. By die kruising stop jy om eers 'n bietjie te hoes. Jy pluk
ingedagte 'n blaartjie van 'n boom en sit dit in jou mond. Jy buig mismoedig
teen die snerpende windjie in, en stap al suigend aan die blaar voort op jou
grieperige lydingsweg na die apteek.
Twee blokke verder stap jy verby die park. Verbeel jy jou net of is jou bors
skielik 'n bietjie oper? En jou oe, want hoekom lyk alles so helder? Hoekom
voel jy skielik sowakker en energiek?Jy is veronderstel omapteek toe te gaan
om griepmiddel te koop, maar jydraai by die park in en gaan sit op 'n bankie
en kyk na die kinders wat op die swaaie spee1.Jy voel me meer siek nie, om
die waarheid te se jy het lanklaas so gesond gevoeI...
. Dis daai blaartjie wat jy gesuig het. Dit was die blaar van 'n boesmantee
(Catha edulis), "neen tot twee meter hoe struik of statige boom van tot 25
meter hoog, wat in immergroen woude, oop boswereld > en klipperige
bebosde heuwels groei, en baie aan die bloekom herinner.
Die boesmantee se bas is grys en glad wanneer jonk, maar donkerbruin en
grof wanneer oud. Die elipties tot langwerpige blare, blink en heldergroen
aan die bokant en ietwat dowwer onder, raas plesierig in die wind. Die
blomme (April tot Iunie) is "ndowwe gee! tot wit met "ngroenerige opening
wat in klein, digte trosse van tot twee sentimeter in deursnit gedra word.
Boesmanteehout is gebruik vir balke, meubels, pulp en om lepels en
kamme ult te kerf. Die wortels en blare is goeie griepmedisyne en, so se
Palgrave, die vroee pionlers het dit gebruik as kuur vir hoes, asma en ander
borsprobleme. Die boom is ook bekend as dwelm.
Die blare en bas bevat drie alkalo'ide - katien katenien, katedien - wat "n
kragtige uitwerking op die menslike senustelsel het. Kou 'n mens die blare,
ontstaan 'n gevoel van wakkerheid, genoegdoening en algemene euforie.
waarsku egter dat die langdurige gebruik van die boesmantee
gevaarlike newe-effekte kan he, soos dat die karakter van die
boesmanteegebruiker agteruit kan gaan, hy/sy dofraak en, tenlaaste, sylhaar
verstand verloor, in "nkoma gaan en sterf. Wees dus gewaarsku.
As jy me plek in jou tuin vir die merkwaardige boom het me, gaan plant
een by die kruising op pad na die apteek. - RYK HATTINGH
Uit: Keith Coates Palgrave S8 Treesof Southern Africa (Struik)
OUTYDSE FRIKKADELLE
DRUKFYNIN "ngroot bak 500g taamlikvetvrye maalvleis; 2 snye ou witbrood sonder
korsies, eers geweek in water; 1 klein fyngekapte ui; 1 lepel gekapte pietersielie
virmooiensmaak; 'nhalweteelepel wonderpeperoffyngemmer; 1eier; 1teelepel
sout en 'n paar draaie swartpeper.
Verhit 'n bietjie olie in die pan en vorm jou frikkadelle in balletjies en druk dan
plat. Moenie my vra hoekom me, dis net hoe, dis al. Braai jou friks tot hulle rnooi
donkerbruin en bros is.
Hulle is verallekker in broodbuns, gestop met verlepte slaaiblare entamatie en
blatjang. Probeer veral MrsBalls se nuwe tamatieblatjang, brilliant stuff, nle te sterk
nie, ook nie chemies saamgestel soos tamatiesous nle.
Snye dun hamgerol omagurkies is altyd lekker vir die pad. Hulle pak styf saam
in "nTupperware-bak, en jy kan "n botteltjie mosterd inpak vir doop. As julie ryk
is, pak ook gebottelde aspersies in, daardie vettes vanWoollies, en slurp hulle net
so op saam met die ham. Wees versigtlg vir dinge soos salami - dit maak jou dors,
dan drink jy gaskoeldrank en moet by e1ke bos stilhou om te pie.
Heerlik vir padkos isdie eenofanderquiche, platterig gebak enlaat koud word.
Sny in blokkies. Die kleiner kinders sal so 'n stuk tert bale waardeer as julle nie
fiemies het oor krummels in die kar me. Net so met grlsslni - Itallaanse
broodstokke, wat 'n tandkryende kind lank kan stil en besig hou.
Braai ook groot hoeveelhede worsles - chippolatas as jy kan, sommer Ingilse
ontbytgoeters as julie arm is, en hou dit in foelie toegedraai, Dis beter om die
worsies te rooster sonder vet, want die vet pak aan as dit koud word. Weer eens,
mosterd.
GEROOKTE MAKRIEL, of forel, maak heerlike samies, veral op rogbrood met 'n
druppel suurlemoensap of 'n smeersel peperwortelsous. Dis horseradish, smaaklik
verpak in sulke elegante vierkante botteltjies, ook lekker vir general seasoning.
Onthou net 'n paar dinge van padkos, veral die wat lank in 'n toe motor moet
bly: Alles moet verkoel word, koop dus "nserious koelboks met blou vriespakke.
Behalwe nou die gerookte goed, bly weg van vars vis ofvissmeer, lewerpates, en
halfwarmvleisgoed. Dismakliker ommense te vergiftigas wat jydink: Hele skares
bruilofsgaste moes al hospitaal toe omdat die gasvrouvergeet het om die hoender
in die yskas te sit.
An die pluskant kan jy in 'n termos vir julle die oulikste sopies bedien, van
yskoue boeljon met 'n titsel Tabasco tot 'n blitswarm teugie tamatiesop vir die
moee drywer.
En vir die klaende kinders? Sjokoladebeskuitjies, natuurlik, wat jy agterna met
'n lappie kan afvee, julle wil mos "n kar koop oorgetrek met grys teddiebeerpels.
24
________ POSKODE ---
NAAM -------------
ADRES - _
VWB SE VERKOOPPRYS S G
BINNEKORT SKERP. EN
NOUDAT JY VWB IN JOU
HANOE HETbWEET JY OIT IS 'N
. NUUSTY SKRIF WAT JY NIE
DURF MISlOOP NIE.
VIR 'N PAAR WEKE HET JY
NOG 'N KANS OM VWB OP 'N
VRYOAGOGGEND BY JOU HUIS
AFGElEWER TE KRY OF DEUR
DIE POS AANGESTUUR TE KRY
AS JY BUITE DIE PWVGEBIED
OF DIEKAAPSE SKIEREILAND
BLY TEEN DIE OU PRYS VAN
R110 PER JAAR OF RBO VIR
SES MAANDE (BTW
EN AFLE.WERING INGESLlJIT).
VUl DIE VORM VANOAG NOG
IN EN STUUR MET 'N TJEK OF
POSWISSEL AAN:
VWB VERSPREIDING,: POSBUS
177, NEWTuWN 2113
,
tv
'N PROGRAM wat weI volgende week op Kuns opr' t.
Hen is, is johan Allers se profie! van die digter I.}:' i
Elisabeth Eybers. Hoewel die styl erg dramaties is \ ".
en die vertelstem nog meer, skets Allers 'n
ontroerende portret van die "raaiselagtige vrou",
die "Sondagskrywer" wat haar in haar huisie in
Stadionkade van die publiek onttrek het envererg
se: as iemand meer van haar wil weet, moet hulle
haar werk gaan lees.
Met die hulp van vriende, kollegas en haar
dogter probeer Allers meer ontdek oor die
werkwyse van die vrou agter die woordmasker,
wil hy vasstel waar sy in die Nederlandse
Ietterkundigewereld lnpas, en hoe syna atdie [are:
van "ballingskap" oor haar skryftaal, Afrikaans,
voel.
Met so 'n geweldige oeuvre om uit te kies, het
Lina Spies met 'nfyn aanvoeling net reg gekies toe
sy Eybers se besonderse beeldende vermoe wou
Illustreer deur te verwys na haar gedig oor twee
kinders, 'n seuntjie en 'n dogtertjie, langs die dam
in die Vondelpark. Die twee het staan en kyk na
'n swaan. Die seuntjie was gou verveeld en wou
eerder gaanna waar hydie rumoervandie verkeer
gehoor het, Die dogtertjie het 'n oomblik nog bly
staar na waarwebbe onder water roer... vir oulaas,
voordat die kleinburgerlike bestaan haar ook
opeis?
EYBERSAGTER HAAR
WOORDMASKER
gaan cor 'n slagoffer van gewe1d; meer nog, dit
gaan oor 'n doodgewone man wat 'n goeie rede
gehad het om te kla oor die behandeling wat hy
van 'n senior by sy werk gekry het. Maar Tumelo
John was 'n swart sersant en sy senior 'n wit
kolonel, en uiteindelik is TumeloJohn en sy vrou
een nag geheimsinnig vermoor... Boonop is die
verhaal opdiewaarheidgegrond, op 'n sogenaamd
"oop dossier" wat in 'n geel Checkers-sak in 'n
human rights lawyer se kantoor gele het.
Die geval Tumelo John weerspieel duisende
soortgelyke gevalle - gevalle wat later deel geword
het van koerantstatistiek, se die joernalis Jacques
Pauw. Pauw is die man wat met onder meer die
bekentenisvankapt Dirk Coetzee dieskernerwereld
van die BSB vir die eerste keer aan die pu bliek
bekend gestel het. Maar die hoek het meer gedoen
om die verskriklikheid van die apartheidsregime
onder veral die establishment se aandag te bring as
al die koerantberigte saam, se hy. Miskien juis
omdat die hoofkarakter net 'n gewone man was
wat op 'nverskriklik onregverdige manier dee1van
daardie statistiek geword het.
Die program self is ietwat onbevredigend.
Byklanke wat hopeloos te hard is - taxi's wat ry,
toeters wat geblaas word - veroorsaak dat 'n mens
glad nie die eerste paar sinne kan hoor nie en in
'n latere stadium net hier en daar 'n woord van 'n
voorlesing uit die werk, (Dis is iets waarna die
regisseur, Etienne de Villiers, darem moes oplet.)
Die styl hinder ook. Die program begin met ditf
1
interessante aanloop tot die boek en wys die \
werklike huisie waar Tumelo John en sy gesin]
gewoon het, die pollsie-kollege en -kantoor waar !
hy gewerk en die pleintjie waar hy en vriende i
gekuler het. Maar. wanneer ?ie
oomeem, verval die gesprek in 'n Ietterkundige .
hoogdrawendheid wat uit pas is met die helder,
eenvoudige taal van die teks in die begin, van
Miles self wanneer hy op Andries Oliphant se vrae jl
antwoorden die verteller in KronieeuitdieDoojpot.
.'
ELMARI RAUTENBACH SKRYF OOR
DIE WEEK SE TV
IN DIE TEKEN VAN BLOED
ONS land staan in die teken van bloedige geweld en
struweling. Boipatong het 'n woord geword wat selfs
mense wat normaalweg hulle koppe in die sand
steek, nie kan ignoreer rue.
Injohn Bishop se Agenda-programSondagaand is
probeer om by verteenwoordigersvandie onderskeie
politieke partye te vemeem watter gevolge die
menseslagting in die plakkerskamp vir vreedsame
onderhandeling inhou, en watter - indien enige -
grondslag daar is vir die teenstrydige beskuldigings
in die koerante oor wie die geweld sou veroorsaak
het. Ontstellend simbolies was dat die Yinger elke
keer na die volgende man gewys is;dat die aggressie,
soms selfs minagting, tussen die ateljeegaste by tye
voelbaar was. As die verskillende woordvoerders nie
eens op 'n Tv-program met mekaar kan praat of
saamstem oor die nodlge optrede om soortgelyke
voorvalle te verhoed nie, hoe gaan daar ooit vrede in
die land wees?
Vroeer dieselfde aandhet CarteBlanche'n insetse1
gehad oor die gevolge van die nou al maand lange
hospitaalstaking. Onomstootlike bewyse is gelewer
van intimidasie by hospitale toe twee verpleegsters
wat 'n trollie in 'n gang afgestoot het - werk wat
normaalweg vir assistente gereserveer is - voor die
kamera weggevlug het met hul gesigte agter hul
hande weggesteek. Daar is gewys hoe higieniese
toestande in hospitale verswak het sedert met die
staking beginis. Opgehoopte wasgoed het in bondels
rondgele. Die sale en beddegoed was smerig.
Ironies het die staking tot gevolg dat net die
ernstigste gevalle in die hospitale opgeneem word.
Maar dis juissulke pasiente enveraIpasgebore babas
wie se lewens regstreeks bedreig word deur die
onhigieniese toestande. En dan word vertel hoe die
stakers waaragtig die sale kom inspekteer om seker
Ie maak dat daar nie skoongemaak is nie.
Vreemd genoeg was laasgenoemde die enigste
stukkie inligting in die programwat 'n reeds vuisvoos
kyker laat regop sit het. Dit is die verdere ironie: dat
net die uiterstegevalle TV-kykers nog raak: 'n slagting
soos Boipatong of lets so oenskynlik belagliks soos
die stakers se hospitaal-inspeksies.
'n Demonstrasie soos die hospitaal- of SAUK-
staking word juis gedoen met die oog op die media.
Maar die voortdurende bombardement van geweld
en demonstrasies en massa-aksie en stakings begin
die deursnee- TV-kyker afstomp - wat op die ou end
die doeltreffendheid van sulke demonstrasies
ondermyn.
KUNS OOKAKTUEEL
TOG raak die toestand in die land elkeen van ons en
is dit die plig van die media - en die kunstenaar - om
die waarheld te ontbloot. S6 glo die skrywer John
Miles en dit het hy ook gedoen in sy bekroonde
roman Kroniee uit die Doofpot.
Kuns op Een sit met 'n dokurnentere program oor
Milesenin besonder die agtergronden wat aanleiding
gegee het tot die skryf van die "polisieroman" (soos
die roman in sy subtitel gedoop is), maar is nog
onseker oor wanneer om die program uit te saai. Dit
is aanvanklik vir Woensdagaand geskeduleer, maar
het weens 'n tekort aan uitsaaityd uitgeval. Nou word
dit dalk op 8 Julie gewys.
Dit is verskriklik belangrik dat die regisseurs van
'n programwat atdikwels beskryf is as te elitisties vir
die gewone mens, besef hler is 'n kans om te wys
kuns kan die werklikheid wat ons daagliks ervaar,
weerspieel. Deur 'n insetsel soos die nou te vertoon,
kan Kuns opEensyinhoud regstreeks knoop aan wat
nou in die wereld om ons gebeur. Want die hoek
25

:1
course - down another ideological highway. Here
Manaka's ideal tourist buses are steered away from
the ''victims of apartheid" scenario to "visiting the
townships and celebrating culture."
BUT LET MANAKA take up the commentary:
"In a period of transition, a lot of compromises
have to be made. It's a chicken and egg syndrome.
"For all those years we were kept (and stayed) out
of most of the venues..Now that things are opening
up, it's up to the practitioners and activists to burn
their fingers, and to colonise the venues. Be they
hospitals, prisons, parks, township halls, any spaces."
Or sunny pleasure domes.
"It's the activists in the arts who practically make
the changes - not the arm-chair theorists, who build
theories around your practice."
Right now, for Manaka, it's the practice that
counts. And he's on a roll:
"What we didwith Nkostlast weekat Wits, and the
Spirit ofAfrica at the Carousel, and what we'll do
with the upcoming performances at Kippies, and
Ekbaya in Grahamstown (and Manaka's head's not
reeling?) is going on a journey, a cultural journey."
And a spiritual one. "Malombo in Pedi
Music of the Spirit." And that's what Manaka served
them at the Carousel on Monday. An unrestrained
hybrid of Malombo music (together with surprise
guest and master of the Spirit, Philip Tabane) and
multi-cultural celebration.
And Grahamstown? Well there's the added narra-
tion. But, like the spirit it evokes, it seems to be
changing daily. But whatever Manaka comes up
with, it's guaranteed to be evocative, spectacular,
and rousing. With more than a touch of ideological
indignation.
Val DonaldBellhasgot morethanblue-rinseon her plate/pate
this year, asshepremieres onthe fringe inSue Pam-Grant's
latest piece, AnotherKettleof rlSh. Milly Maisel hasgol bicarb
and bunionsonthebrain, she'sseventy andaloneandwaiting
in the Post Office queue.
can rely on Manaka to ferret out a Sett1er at the drop
ofa trilby. "Anyway it gives me an opportunity to see
what's happening down there."
Ekhaya - Museum Oversoweto - by the time it
bounds into Graharnstown - will include a rollicking
fifteen-star cast buoyed by the multi-talents of Mara
Louw; Sakhile (in parts); rave-guitarist Bheki Khoza,
the golden-voiced FaithKhekana andStella Khumalo
on backing vocals, two visiting Mbira Players on
exchange from Zimbabwe, Beauler Dyoko and
Frederick Mujuru, dancers, spectacle and action.
THE PIECE IS a bout a returning exile who establishes
a museum in Soweto.
"It's a narration, not a play. A monologue inter-
spersed with music, dance, and paintings."
You can buy Manaka's work on-site - and trad
food too. "Instead of wine tasting, there's African
Beer Tasting." Something he began with the highly
successful Blues Africa Cafe some years back at the
defunct Market Warehouse - and a libation, prof-
fered by the irresistable Mara Louw, slipped down a
treat at the Carousel this week. "
"It's what I term'functional theatre'," says Manaka,
"It's a wish cherished by all artists: To create some-
thing where people live, and work and create."
It's a touch autobiographical too. Manaka, the
artist and arts administrator lives in a home in
Diepkloof that houses a gallery - the only one in
Soweto - which is today a major stop-over for tour
buses to the finer parts of the townships.
I note the subtle ironies. Manaka roguishly misses
the point. And swerves - as is his wont, violently off
Matsemela Manaka lives in the only museum in Soweto. His Grahamstown play is about a
museuminSoweto. Butit'snotautobiographical. KATHYBERMANcatchesupwiththemulti-
talented, hyper-active Manakasomewhere between Wits, the Carousel and Kippies

Reaching for Grahamstown: thedancersInMatsemela Manaka's Ekhaya MuseumOVersoweto.
MATSEMELA MANAKA'S on his way to the
Grahamstown Festival - for the first time ever.
Yes, this over-talented and outrageously outspo-
ken practitioner of Black Consciousness art, theatre,
music, poetry, performance and education (whew)
has decided to take time out this year from his
regular schedule of mid-year overseas soirees and
touring shindigs and stay put in Afrique du Sud for
the winter. And strut his stuff.
. And boy does' he have stuff to .strut. As usual
Manaka is brimming over with projects. '
Although he's supposedly in rehearsal for his
Grahamstown Festival piece, Ekbaya - Museum
Over.soweto{whichif you saw Ekhaya at the Market
last year, is not the same as last time - but renovated
,
a museum-home this time), he's to be found furi-
ously at rehearsal at Mega Music one Saturday
preparing for two performances at Sun Internation-
al's new casino-by-Hammanskraal, the Carousel!
ja Manaka, the vibrant ou-rnan of ideological and
puritanism, is capitulating - and he's doing
It With hISusual hot-blooded nostril-flaring verve.
"It's my first time in Grahamstown," he admits
with his engaging I'm-not-selling-out-chortle. "What
with the return of the exiles and the release of the
political prisoners, a lot of us felt that we were left
out... " (Manaka? Left Out? Neverl)
"I also wasn't prepared to go down to the Fringe.
I.felt I've paid my dues... I'm not supplying a script
for Wits to perform..." Sonowthe Festival Commitee
pay instead. "Andyes I have a problemwith the 1820
Settlers Foundation". Ah, the old Settler bogey. You
...r"
26-
.. \
i
MISSISSIPPI
#\ASAlA
E . a
. . . . . . . ' .
_____
MIRA NAIR, DIE REGISSEUR VAN "SALAAM BOMBAY",
VERTEL 'NVERHAAL VAN VERBODE L1EFDE,
VAN OORWINNING EN DIE LEWENSKRAG VAN DIE
MENSLIKE GEES.
DENZEL WASHINGTON IN ...
6 et; *"t ..
AN EXOTIC AND EROTIC STORY!
Washington is a revelation.
Newcomer choudhurv is a natural."
Carrie Rickey - PHILADElPHfA INQUIRER.
A SEDUCTIVELY FUNNY FILM!
Washington and ChoudhUry turn up the flames.
An amazingly sensual couple."
G) ..,_,,,-",,","0<0"""'TG)
Decadence is on the Fringe at the Standard BankNatlonal Festivalof the Arts In
Grahamstown.
CapeTownplaywright ASHRAF JAMAL reviews
director Fred Abrahamse's production of Decadence
at the Baxter
We chat In passing against a backdrop of over-priced food. He's In Jo'bUrg
rehearsingBerkoff's Decadence withFiona Ramsay and Michael Richard. He
seems confident andhe has goodreason to be. HeIs working with twohighly
accomplished actors and he hastheplaynailed. Hisfirst successfulproduction
of Decadence withRamsaygoesbackot '84. I Jot downhis numberandanother
mortal round of talkbegins.
OpeningnightInCapeTown. A Wednesday. TheBaxterfoyer Ispacked. It Is
comfortingto seetheatreIsalive andwell - on this night at least.After glasses
of Sambuco,compliments of the Baxter weareherdedto our seats byatinny,
coaxing, officious voice.
While everybody Is saying hello toeachother there'sthe set to look at. It Is
simple, clean. Clever. Awhite oblong wallskewstheeasysymmetryof centered
white sofa and checkered floor. The theatrical simplicity owes more to the
ElizabethanstagethanIt doesto modern taste. Bykeepingthe set uncluttered,
abstract, Berkoff Is able to foreground the visceral power of metaphor, the
economical and evocative capacityof words and mimeto nail the situation.
Berkoff writes: "Decadence Is a study of therulingclasses or upper classes,
socalledbyvirtueofstrangulatedvowel tones ratherthananyrealachlevement."
HegoesontodefinethisclassasInhuman, unnatural, Infantile,sadomasochistic
and sexuallybankrupt. His play Is notmerely the enactment of grotesque and
deficient power but anattempt to put an endto It. Themessageis radical, the
mediumcomic. Todo DecadenceIt Isvitaltoholdontothepoliticalthrough-line
and the Baxter productions succeeds Indoing so.
Ramsayand Richard Internallsethebile,wrath, cruelty, Impotence, VUlgarity
andsordidself-obsession of theclassBerkoffIndicts.Theproduction asawhole
fosters Berkoff's Intention, which Is to Innoculate society by feeding back Its
polson. Decadence Isnot a case01 being cruel to bekind.No conscience must
be appeased. No prisoners taken. Berkoff isnot Interested In saving theruling
class but In expOSing Its Ills. HeIs a pathologist of decadence.
The only fault I could discern lies with theaudience. It Is true that theywere
entertained, brokeIntofitsof laughter, wereshocked. SucharesponseIndicates
that the play Is successful. But on whoseterms? I would Imagine that the
playwright, the director and the actors expected more. If the production Isas
as I think It Is, then why was the audiencenot affronted- or not
affrontedenough?Becausetheywerethevictims oftheirownlaughteranddidn't
knowIt? Because they couldn't see themselves as theobject of criticism? After
all,what betterwaytoreflect ourowncorruption thantostagea playaboutapair
of decadentson their drunken, slothful andIgnorant way to the theatre?
All in all, Decadence Isa must for theatre goers- andevenmoreso forthose
whoaresickoftheatreasIt Ispractisedtoday. Atlts bestItIscoldandInvigorating.
Die kieskeurige rolprentganger se keuse
BEGIN VRYDAG 26 JUNIE BY DIEVOLGENDE STERKINEKOR TEATERS:
Carlton, The Mall Rosebank, Southgate, Eastgate eninPretoria.by Die.
Tremloods. Beginook Vryda by Ma"estic Fordsbur and tunnl tenasta
DENZEL WASHINGTON ROSHAN SETH SARITA CHOUDHURY
CHARLES S. DUnON EN JOE SENECA
VERVAARDIGERS MICHAEL NOZIK EN MIRA =0"1"'
ODYSS"?{ REGISSEUR MIRA NAIR [l]L:cs:J

The CapeTowndance groupJazzart will makeits


presence felt at thefestival: they are takingthree
pieces,including their programme on violence,
presented in conjunction withCapab. Theyare onon
at the Grahamstown City Hall and the Noiuthando
Hall fromJuly3 to 8. Checkprogrammefor starting
times. Leftis Jazzart'sAshleyAbrahams.
27
to. h st
gra am
!. , . .'
I . iiir::fpi:d;
LiveJimi Presl&! (WP) is asix-piece' rockperformance bandwho have
madeanimpal:bnundergroundaudiencesinJo'burgandareoneofthe
main music attractions at this year's Festival. They are on at the new
music venue, the Power House (with Jennifer Ferguson, Lesago
Rampolokeng and Vusi Mhlasela.) CHARL BLIGNAUTraps to WP
. .,
..
I Justhave this minor problem. there your musIc, but the people who didn't from nothing. And he got the Velvet Un-
aresix of you and I won't knowwho's said It wasJustold stuff, not hardcore How did LJP get together? derground going.
speaking when I listento thIs tape. new stuff. Mostof us met inGrahamstown. Fourof Do you like Nlco?
Doesn't matter - we'll justdoIt LiveJiml It's not meant to be hard-core. People us - wewere at university there. Nlco's magnificent. Iggy Pop says Nico
Presley. seemtowant usto be hard-core.People taught him howto eat pussy.
seemto want us to be punks or some- Urn,someonewasn't Intheroom when
Your posters are nice. Is It all about
OK.' thing. I asked where you werefrom.
- Might as well just doLive Jiml Presley. Tilo'sfromNamibia. Derek'sfromSomer-
hype?
Ja. set West. We all grewupinsort of small
Well, inthiscountryithastobe. Anywhere
Why LJP the name? Jlml HendriX, If theysaythat about our band, what do towns. Suburbia.
elseIntheworld It would bequitestrong
ElvIs Presley? they say about other bands? I mean,
onitsown, but Inthis countrypeople are
Well, they're bothdead andwe'realive. what'snew?Dance musicandpollticised
So you started In Grahamstown. so fucking stupid and conservative you
They're the two biggest rock Icons and music.
Well, Derek and I [Mark] started with a havetohypeIt. I mean, It'snot justhype,
we're the third. Wehave to bethe third.
band called Vader Jakob. It was real we are actuallyreally good, but you just
So, what's new?
political at thetime.1985.Political thrash. have to advertise the whole time. The
InSouth Africa? Us.
But thereweren't any drums or anything hype's not themainthing.Thehype's just
Definitely InSouthAfrica - they've never
- wecouldn'tafforddrums. That'swhywe because we want to put a showon. We
been here.We'rethefirstrockIcontotour So why do you play angle grinders
usedthis scrap metal Inthefirst place. believe music should be shown. Live
. South Afrlca.We'retheonly Iconto tour when people havealready played an-
music. PeopleareJustouttomakeaqulck
South Africa. gle grinders, or do you Just like angle And would It be InSUlting to suggest
buck. Imean, thoseorganisersofHoutstok
grInders? you didn't get your degrees?
weredisgusting. They paidus R1 DOD, I
So, do you all hangout together, are Why dothey play gUitars? Guitars have No,wedid. Derekgot two. Tilodidn't get
mean, that's nothing.
you good friends, do you hate one been explored much more than angle his,buthe's the onlyonewho's got ajob.
Aren't LJP Just out to make a quick
another's guts, arethereband strug- grinders. Most people who have used
buck?
gles, how does thebandoperate? metalandanglegrindersusedthatpurely Then?
Itwould benicetomakealiVing. We're not
Could you repeatthe question? by Itself, whereas wetry to Incorporate it Then weformedManhole. Therewasthis
outtomakeaqulck buck, that'sforsure.
Whatwas your favouriteshowso far?
Intothemusic, youknow, we'renotjusta classically trainedpianist andthe rest of
It'd bea change to make some money.
straightmetal band and we're not just a usused to play noise. That guy turnedto
But I meannowadays thatwe'restarting
InDurban,atanIceskatingrinkandItwas musical band, wesort of blendIt. Christ. Then we decided to come to Jo-
to make more money from gigs, we're
the end of the year and all the rugger hannesburg. Beginning of 1990 and we
actually Investing muchmoremoney Into
buggers from the Lawand Accounting OK. werereally like countryhicks. We knew
gigs. People preferto payR20tolisten to
andArchitecture Departmentswerethere And we'renot specifically a noiseband nothing. We lived in Rosettenville. We
the'70sandthe'60s thanto actually pay
from Durban University andwe wenton either.Weareverynoisy, but it'snotjust were like these big fucking stars In
R10 to go listen to the '90s.
andplayedonthePAsystem. Atinything, noisefor the sake of noise. Grahamstown and we arrive in Johan-
pathetic. And people were throwing beer nesburg and everyone wanted to fuckus So Is South AfrIca ready for you?
cans at us. Eventually westarted throw- And lyrics? up. Sowe really hadto workhard to get They'll eitherwakeuptousor something
ingsteel barsat them. Things werejust
We haven'tgotany. a name. drastic's going to happen.But It'sgreatin
getting qulteout ofhand. Wejust packed thiscountry because there'ssuchalull at
upand left.
How do they happen? And how dId you get this name? the moment. Things are going to Im-
You nearly burned Tandoor down. I
They just happen. Most of the time we Wewereplayingat theGolden Banana- prove. And International things coming
singwhatever comes to mind. If there's a at thishotel. It wasthe four of us - Mark, overandall that type of stuff. U2's going
wasn't thara- what happened? .
good crowd, then we've got goodlyrics Derek, TiloandKenny. And thenacouple towantsupporting bandswhenthey tour.
Tandoor wasgreat. Wedidn'tnearlyburn
generally. ofotherpeoplewhoeventually qult, Went I'd loveto kickU2's butt.
It down, but we had likebumlng frldges. crazy. It was suchaschlepp inthe begin-
And a cablecaught alight at onestage.
How long have you been playing to- ning. We didn't knowanybody, we didn't
So Isyour music likewhat,life?Death?
gether? . have any connections. And then thisguy
Two,twoandahalfyears. Angela's new. helped us out. Herecorded ourfirst demo
Life. Verylife.Acelebration oflife. People
JamesIs relatively new. for usand BarneySimon startedplaying

see"!! to think we're black, though, or usonthe radioandNeilJohnson played t'll


gothIC or something. It'sridiculous.
Are you all fromJo'burg? us and we started getting an audience.

lii
I'mfromUitenhage. Then that guy turned to Christ as well. "C"
Ja, but If you've got this gun-toting
People either go crazy or they turn to
<Il
E'
Image, you're Just going to have to
Really? I'm from Humansdorp.
Christ. ].
bear with It.
i
People want to compare usto Sisters of
Are you? Shame. Where did you go to Or else they get married. 3!
Mercy, for fuck sakes.
school? Ja. Since me (Mark) and Derek started
,VI
a.
playing music together we've gone ]
Ja, that's a bIt ugly, but comparisons All over. Theythrew me out of GreyIn
through literallythirty, forty musicians to
C'-
<Il
can help. PE.
get to the present statewe are.

:<
Ja, but not categorising. Kennywas from Queenstown.James Is
What do you think of Andy Warhol?

Most people I've spokento really like
the only Vaalle - you can see It. And
i
Angela- Pretoria all the way. He'sa ponce. Hehadgood Ideas. Cash
<Il
a

28
KIPPIES
RETSI PULE TRIO
WEEKDAYS R10
WEEKENDS R12
MARKET
THEATRE
UPSTAIRS THEATRE
DEATHANDTHE MAIDEN
DIRECTED BY BAPJ'lEY SIMON
STARRING TERRY NORTON, RAMOlAO
MAKHENE, ROBERTWHITEHEAD
MO -FR/8.15PM
SA 6.15 79.15PM
MARKET THEATRE
JWEA-L1VE MUSIC PRESENT
TANANAS 7THE SOWETO STRING
QUARTET
8PM
JUNE 25-28
THREE SHOWS ONLY
LAAGER THEATRE
HELLHOUND WHYLE'S RICHARD III
DIRECTED BY NEILMCCARTHY
'Shakespeare meels Slar Trek on lhe
"_
We have ahunch Ihallhis willlhrill you'
29 MAY -11 JULY
MON -FR18.15PM
SAT 6.15PM &9.15 PM
MARKETGAlLERIES
READ UTILE UBRARY CHILDREN'S
BOOKAND POSTER EXHIBITION
CHILDREN'S STORYTEWNG
TO JULY3
FLEA MARKET
THE ORIGINAL JOHANNESBURG FLEA
MARKETI BROWSE AND BARGAIN HUNT
FROM 9.00AM .4.00PM, EVERY
SATURDAYATTHE MARKETTHEATRE
MORE THAN 400 STAllS.
I
\ I
Denzel Washington and SaritaChoudhury In MississippiMasala.
expulsion by Idi Amin of Asians from Uganda - they had
been shipped in by the British to build the East African
railway in the late 1800s.They established dukas, a Swahili
word for stores, and became large merchants whocontrol-
led a large part of the Ugandan economy. Amin eventually
accused them of more or less the same kinds of crimes as
Hitler did the Jews in Germany.
NAIR SETSTHE simple (even simplistic story) within a close-
knit family: father Jay (Roshan Seth) is a broken man,
crippled by nostalgia and resentment, mother Kinnu
(Sharmila Tagore) remains a tower of strengththroughout,
prumbling only when her daughter starts a relationship
.with a black man.
i Mississippi Masala is something of a letdown after

first film, the very moving Salaam Bombay/It's not


entirely successful fllm, because Nair lets the nuts and
Its show- the message is more important than the plot.
strong points are in the documentary area. Her
,weakness is in the exposition of the Hollywood conven-
l
"tions of plot and intrigue. Like Boyz 'N the Hood, Missis-
sippi Masa/a charm lies in its unpolished quality.
From a narrative point of view, the film is not that
gripping, but within the constraints of the plot, she
captures the textures of the working class environment
and the pungent sensuality of the love story. She also
manages to draw the complex nature of the dilemmas of
all her characters, eliciting excellent performances from
most ofher actors - although I have my doubts about "the
three stooges", characters imported to provide the hu-
mour. If Nair was not Indian herself I would have to say
that she is perpetuating an image of the clownish Indian
from The Menfrom the Ministry. On the other hand, she
isrefreshingly critical (but non-judgmental) ofthe narrow-
mindedness of her own people. And this she does with
much candidness and vicious humour.
THERE ARE SOME great lines in Texasville: "In ten years I haven't
seen you wear anything you didn't have to read," he remarks
wryly to the bejeaned and be-T-shirted mother of his children.
Bridges gained 13kg for the role, contorts his neck to create
a monstrous double chin(it's hardfor himto hide his hunkiness)
and affects a cowboy walk which is too obviously artificial. He
evinces the permanently stunned look. He's too stiff and too
buffoonish. In other words, I'm not sure if he quite pulls it off.
Bogdanovlch drums up considerable sympathy for dudes
who aren't in touch with their feelings and don't know howto
communicatewith women. Thankfu11y, thedirector-screenwriter
does not tryto provide a panacea for the illswhich have befallen
his country, neither does he lead his characters to tearjerking
catharsis - they are as confused and directionless at the end of
the film as they were at the beginning. The linearity and
blandness of small town life is preserved intact.
?
, .
We're having an all-American time at the movies: While
Larry Kasdan gave usearnest middle-class urban angst in
Grand Canyon, Peter Bogdanovich satirizes America's
midlife crisis in Texasville and Mira Nairprovides theoutsid-
er's view of multi-cultural conflict in Mississippi Masala.
What, no baseball? inquires ANDREA VINASSA
TEXASVILLE
... is the sequel to the 'late great Tbe Last Picture Show, still
banned in South Africa. Don't worry, it is a self-contained film
- and if you didn't ever like Cybill Shepherd, you'll dislike her
even more.
In Texasoille sometime football jock, Duane Jackson Qeff
Bridges), has a beautiful but spendthrift - what Southernwoman
isn't? - wife, his married son is conducting illicit sexual affairs
with all the town's wives (including Duane's mistress), his twin
daughter and son are prone to bouts of anarchy, and his ex-
girlfriend returns home after an absence of thirty years to finish
unfinished business. She and his wife gang up against him.
When the filmstarts he is $12 million in the red. All the women
in the town want to lay him, so he sleeps in his boat on the lake
to get away. Lifeisone long blue Mondayand Bogdanovich lays
on the designer ennui.
The plot sounds like a farce, but tries perhaps too hard for
mythical realism and coy poignance. Apart from several scenes
of thundering mawkishness and clumsy attempts at "psycho-
logical depth", it functions rather well as a satire.
I suspect Bogdanovich is doing the NewMan thing here: the
women in the filmare strong, beautiful, driven, vivacious, wise
and determined. The men are in bad shape. Timothy Bottoms's
Sonny Crawford has gone off into the stratosphere, Randy
Quaid's Lester Barlow is beyond redemption and William
McNamara's Dlckiejackson is about to waste his life. Duane is
an Old Man, harrassed by even the smallestmember ofhis family
(he is brutally beaten about the face by a baby with a soft toy).
MISSISSIPPI MASALA
If it's fairytale ends you are lookingfor, Indian director Mira Nair
provides one, but not before muchsoul-searching on the subject
of racism and exile. This Romeo &Juliet tale is not about racism
as we know it, it's about "the hierarchy of colour", as she puts
it. Set in the Deep South where, interestingly, most of the motels
are owned by Indianfamilies who seek to preserve an exclusive
cultural enclave, keeping themselves apart from both white and
black. MississiPPi Masala follows the misfortunes of an Indian
family who regard themselves as essentiallyAfricanand end up
exiled in America.
" It's the kind of filmSouth Africans grappling with issues of
non-racialismand ethnicity will readily understand and identify
with.
Nair's subject matter is fascinating. Opening in 1972with the
29'
.; : II
MOBSTERS
Christian Slater, Richard Grieco (2181
MONSAT: 10.00, 12.00,2.30,5.15,7.45
SNOWWHITE
AWaltDisney Classic (AI
ON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00
ONCE UPON ACRIME
JohnCandy, JamesBelushi IAI
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00
FINAL ANALYSIS
Richard Gere, Kim Basinger 12-181
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45,10.15
DROP DEAD FRED
Carrie Fisher, PhoebeCates IPG 210}
ON-SAT: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00
AndrewStrong as die hoofsanger
In TheCommitments
MON-fIlI: 9.30, 2.00, 7.30 SAT: 11.00, 3.30, 8.00
SUN: 2.00, 6.00
THE HITMAN
Chuck Norris (2-191
aus
STONE COLD
Brian Bosworth, Lance Henriksen (2-18)
MON-fIll' 9.30, 2.00. 7.30 SAT:11.00, 3.30, 8.00
SUN: 2.00, 6.00
BATMAN RETURNS
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer IPG2-81
MON-SAT: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15
STONE'COLD
aus Brian Bosworth, Lance Henriksen (2-18)
IRON ANGELS 2 ONSAT:9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00
ONCE UPON ACRIME
JohnCandy, James Belusfu (AI
MON-SAT:9.45, 12.15,230,5.15, 7.45,10.00 BATMAN RETURNS
DROP DEAD FRED Michael Keaton, Michelle Pfeiffer IPG2-8}
Carrie Fisher, Phoebe Cates IPG 2-101 MON-SAT. 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45
MONSAT: 9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45,10.00 ONCE UPON ACRIME
STONE COLD JohnCandy, James Belushi {AI
Brian Bosworth, Lance Henriksen (2.18) MONSAT. 10.00, 12.00,2.30,5.15,7.45
MON-SAT: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.
'I
BATMANRETURNS
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer lPG2-81
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15,7.45,10.15
NU METRO KAAPSTAD
NUMETRO
; .THEATRES .

BATMAN RETURNS SUBURBAN COMMANDO
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer IPG281 Hulk Hogan, Shelley Duvall IAI
MON-SAT: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15 MONSAT: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00
FINAL ANALYSIS STONE COLD
Richard Gere, Kim Basinger 12-18) Brian Bosworth, LanceHenriksen {218}
MON-SAT: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15 MONSAT: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.
SUBURBAN COMMANDO
SNOW WHITE Hulk Hogan, Shelley Duvall (A)
A Disney Classic IAI MONSAT: 10.00, 12.00, 2.30,5.15,7.45
MON-SAT: 9.45, 12.15,230,5.15,7.45,10. ONCE UPON ACRIME
FINAL ANALYSIS JohnCandy, James Belushi IAI
Richard Gere, Kim Basinger (2-18) MONSAT: 10.00, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45
MON-SAT:9.30, 12_00,2.30,5.15,7.45,10.15 DROP DEAD FRED
MY COUSIN VINNY Carrie Fisher, PhoebeCates IPG 2-101
Joe Pesci,Ralph Macchio (2-16) MON-SAT. 10.00, 12.00,2.30,5.15,7.45
MON-SAT:9.30, 12.00,2.30,5.15, 7.45,10.15 NECESSARY ROUGHNESS
1 I " Scott Bakula, Harley JaneKozak IA)
MONSAT: 10.00, 12.00, 2.30,5.15,7.45
SUBURBAN COMMANDO
Hulk Hogan, Shelley Duvall {AI
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00
THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE DROP DEAD FRED
Rebecca DeMornay, Matt Me Coy 12-131 Carrie Fisher, PhoebeCates IPG 2-101
MONSAT: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00 ONSAT: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00
JOHANNESBURG
Mini Cine Pretoriastraat 49, Hillbrow. (011) 6428915
26Junle: Alan Parker se The Commitments
28- 29Junie: The Exorcist, 'n horror filmmet Linda Blair
(6 s 9nm)
Tye: Vr-So 3, 6, 9
Di-Do 6, 9
Seven Arts - Grantlaan, Norwood. (011) 483-1680
MyHeroes have alwaysbeen Cowboys
Tye:12,2,6,8
Vr-Sa: 12, 2, 6, 8, 10
KAAPSTAD
Labia - OranJestraat 68. (021) 24-5927
'n Keur vanrolprente - bel gerus.
ONAF%IHW
ALL SHOWS R7 00 EXCEPT MAIN EVENING PERFORMANCE
Explicit SexScenes MICHAEl OOUGLAS SHARON STONE Commencing July 10Ih
Obscene Language BASIC INSTINCT Booking now open
Strict no ersonsunder21 .ICompul1ck,1
FORFURTHERSTERKINEKOR DETAILSPHONE ....O lItE 10118 NORMAL TElEPHONE RATE
AOVANCEBOOKINOATCOMPIITICKET - EHQ:(021 214715
SPECIAL NEWBUDGET RAlES
FRIDAY - SATURDAY A10.DO
MONDAY - THURSDAY R7,oo
REBECC",OEMORNAY
: THE HAND THAT
ROCKS THE CRADLE :
CHtlll'fGSUSPEHS[1HlllllfR 12.131.
--pws__
KEtlYlYItCH.AllSJ.NPOlllEIt
: CURLY SUE ""' :

.
STER KINEKOR IKAAPSTAD

': ':
BATMANRETURNS BATMANRETURNS FINAL ANALYSIS
ALLNEWADYENTURE PGl.' AlLNEWAOYENTURE PG28 HOT 8l000ED PASSIDN - COLOllOODED
IIIDHSAI"S.IlJDn.1.I5 JOII.SI5 JCS,II J45plll MURDER 211
SNOWWHITEAND SNOWWHITEAND
THE 7 DWARFS THE 7 DWARFS EVE OF DESTRUCTION
WALTDISNEY'SANIMATED FUNFOR WALTOrSNEY'SAN1MATED FUN FOR Aclion aeked Hi lech lhnl1er 2.16
THEHOLIDAYS All THEHOLIDAYS All MDH.SA,l 945 am 1200 2 3Dpm
:1 ... , I
. NU METRO 1-2
BALFOUR PARK 887-8548
MOBSTERS
Christian Slater, Richard Grieco 12-181
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30,5.15, 7.45,10.15
COOL AS ICE
Vanilla Ice,Kristian Minter (AI
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00 TANGO & CASH
Sylvester Stallone, Kun Russell 12-181
I'I.Ili
THE ROOKIE
ClinlEastwood. Chari,e Sheen 12-181
MON-SAT: 1u.OO, 200, 7.00
PRETTYWOMAN
MY HEROES HAVE ALWAYS
'. BEEN COWBOYS
Richard Gere, JuliaRoberts (2-14) MeNSAT: 12.00, 2.00, 6.00, B.OO IAl
aIlS EXTRA LATE SHOW FRI ISAT: 10.110
OUTFOR JUSTICE
Steven Seagal, Jerry Orbach 12-191
MON-SAT: 10.00,200,7.00
THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE
RebeccaDeMomay, Matt Me Coy (2-131
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00
FINAL ANALYSIS ONCE UPON ACRIME
Richard Gere, Kim Basinger 12-181 JohnCandy, James Belushi (AI
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45,1 0.15 MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.
DROPDEADFRED NECESSARY ROUGHNESS
Carrie Fisher, Phoebe Cales IPG 2-101 ScottBakula, HarleyJane Kozak (A
MON-SAT: 9.45,12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10. MON-SAT: 9.45,12.15, 2.30,5.15,7.45,10.
BATMAN RETURNS SUBURBAN COMMANDO
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer IPG2-8) Hulk Hogan, ShelleyDuvall IAI
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45,10.1 MON-SAT: 9.45,12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00
FATHER OF THE BRIDE BATMAN RETURNS
SIeve Martin, Diane Keaton - iAj' Michael Keaton, Michelle Pfeiffer (PG2-8)
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00 ON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30,5.15, 7.45,10.15
NECESSARY ROUGHNESS MYCOUSIN VINNY
ScottBakula, Harley JaneKozak IAI Joe Pesei, Ralph Macchio 12161
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00 MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30,5.15,7.45,10.15
aIlS
LETHAL REVENGE
ADRY WHITE SEASON THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE
Marlon Brando, Donald Sutheriand 12-211 Rebecca DeMomay, Matt MeCoy 12-13)
MON-SAT: 9.45, 12.15, 7.45,10. MON-SAT:9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00
1 ',1
12.15,2.30,5.15,7:45 10.00
SUN: 12.1 ,2.45,5.15,7.45,10.00 PARADISE
AMERICAN NINJA 5 Don. Johnson, Melanie Griffith (2-13)
Ross Kettle, David Webb {AI ONSAT. 9.45,12.15, 2.30,5.15, 7.45,10.00
MON-SAT: 10.00, 200, 7.00
5 FOR HELL
aIlS
KILLERS MUST DIE
SUBURBAN COMMANDO SUBURBAN COMMANDO
Hulk Hogan, ShelleyDuvall IAI Hulk Hogan, ShelleyDuvall IAI
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00 MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00
THE LAST BOY SCOUT DROP DEAD FRED
BruceWillis, Damon Wayans 12-191 Carne FISher, PhoebeCates IPG 2-10)
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10. MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00
MOBSTERS ONCE UPON ACRIME
Christian Slater, Richard Grieco 12-181 JohnCandy, James Belushi (AI
MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15,7.45,10.15 MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.
NAKED TANGO STONE COLD
Vincent D'Onofrio, Eaai MoralesI2-19) Brian Bosworth, LanceHenriksen 12-181
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00 MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.
DROPDEADFRED AMERICAN NINJA 5
Carrie Fisher, Phoebe Cales IPG 2-101 Ross Kellle, David Webb IAI
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00 MON-SAT: 9.45,12.15, 2.30,5.15,7.45,10.
ONCE UPON ACRIME THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE
JohnCandy, James Belushi IA) Rebecca De Momay, MattMeCoy 12-131
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00 MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00
PARADISE MOBSTERS
Don Johnson, Melanie Griffith 12-131 Christian Slater, Richard Grieco 12-181
MON-SAT: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00 MON-SAT: 9.30, 12.00, 2.30,5.15,7.45,10.15
MONSAT: 10.00, 2.00, 7.00
. NU METRO 1-6 NU METRO 1-6
HYDE PARK 447-3091 BEDFORDVIEW 616-6828
30
NU METRO JHB
THE LAST BOY SCOUT I" I I
BruceWillis, Damon Wayans 12-191 II THE HAND THAT
ROCKS THE CRADLE
ADRY WHITE SEASON Rebecca De Momay, MattMeCoy (2-13)
Marlon Branda, Donald Sutheriand /2-211 MON-FRI: 7.00, 9.00 SAT 5.00 7.00,9.00
ADRY
WHITE SEASON
Marlon Brando, Donald Sutherland {2-211
MON-FRI 7.00,9.00 SAT: 5.00, 7.00, 9.00
NU METRO
PRETORIA
I
STER KINEKOR IJOHANNESBURG EN PRETORIA
I
I
COMING ATTRAcnONS
3 July- BEETHOVEN (ALL)
3 July- SNOW WHITE &THE
SEVEN DWARFS (All)
MEDICINE MAN (210)
GLADIATOR (216)
MY COUSIN VINNY (2-16)
EVEOF DESTRUCTION (2-16)
THE FIRST POWER (2'16)
Ian-s.t 1.45, 12.111,2.311. 5.15. 7.45,10.15 ""
BATMAN RETURNS (PG2-8)
....Slt 1.111.12.15. 2.31, 5.31,1.45, 11.111 pili
NO HERO (ALL)
THE HANDTHAT
ROCKS THE CRADLE (213)
THELASTBOYSCOUT (219)
FATHER OFTHE BRIDE (ALL)
CURLY SUE (ALL)
lklI-SaI: 1.311. 12.15.2.311. 5.15, 1.58,11.31""
FINAL ANALYSIS (2-11)
COMING ATTRAcnONS
3 July - DON'T TELL MOM
THE BABYSITTER'S DEAD (AU)
3 July- NDISES OFF(ALL)
Mal-SaI: 1.15. ltlll.l.3I, 5.15, LIlI.1D.45pt11
HOOK (ALL)
COMINO ATTRAcnON
3July- DON'T TELL MOM THE
BABYSlrnR'S DEAO (ALL)
lIan-Satl.3ll. 12.15.2.311. 5.15, 1.45.11.11""
TEXASVILLE 214
lIan-SaI: lL1lI.1t15.2.30. 5.31.1.45, lUI JIIII
BY THE SWORD (2-13)
THEPR;NctOFTiOES (216)
'N POT VOL WINTER (213)
Mon-s.t 1.45,12.. 2.311. 5.15. 7.45.11.15...
BATMAN RETURNS PG2-8
Ib-Slt 11.10.12.15.2.311, 5.31,1.45. 11.1!III
NO HERO (ALL)
ROSE (211)
COMINO ATTRAcnONS
3July- OON'T TELL MOM THE
BABYSITTER'S DEAD (ALLI
3 July- SNOW WHITE & THE
SEVEN DWARFS (AU)
GLADIATOR (2-16)
MY COUSINVINNY (216)
....Sot: 1l1.li1.12.11.2.30. 5.311. 7.e.11. '"
NO HERO (All)
....Sot: 11.111, 12.15,2.311. 530. 7.e.11. ""
EVE OFDESTRUCTION (216)
S1127 ..... . 2.31
HOOK (All)
IIaI-Sat U5.12.11.2.lO. 5.11. 1.l5. 11.21J11
BATMAN RETURNS (PG2-8)
....Sot: 1.45. 12.11, 2JO, 5.311, 1.111. 11.31JII
FINAL ANALYSIS 1218)
12.11 ..11
ANAMERICAN TAIL 2-
FlEVEL GOES WEST (All)
COMINO ATTRACnONS
3July - DON'T TELL MOM THE
BABYSITTER'S DEAD (ALll
3 July- BEETHOVEN (AUI
.....1IIIn: 2.3I,1.1I. I.....
frt2JO, 5.30. 1..11.1,.,
SIt 1.45. 121U30.UI.I.IlI.11.l1""
FINAL ANALYSIS (2'11)
COMING ATTRACnON
3July- SNOW WHITE
&THE SEVEN DWARFS (AlLI
COMINO ATTRAcnON
3July- DON'T TELL MOM THE
BABYSITTER'S DEAD (ALL)
....Sot: 11.l1li.12.11.2.30.1.30. 745.11.15".
NO HERO (All)
MISSISSIPPI MASALA (2-14)
....Sot:I45.12.11.2.3O.5.Jl1.1.l5.11.15""
MYCOUSIN VINNY (2-16)
....Sot: 1.45, 12.11. 2.30. 1.11. 1.l5. 11.21 '"
BATMAN RETURNS (PG2-1)
.... n.n:ll.III.2.1.745""
fn.Sot:ll.IlI.12.15.21.530.7.45.1D.15",
GLADIATOR (216)
....T1Iun: 12.11. 1.15. 111.15 pm
fnSot:I.45. 12.1HI.515.7.45. 11.15""
TEXASVillE (214)
...Sot:1.45.1215.211.51.1.1lI.1D.30/lll
FINAL ANALYSIS (2'11)
(All)
(2'11)
(2-11)
(2'21)
(All)
(2-16)
(2-16)
COMINO ATTRACTION
3July- SNOW WHITE &THE
SEVEN DWARFS IALL)
RANDBURG
SANlAM CENTRE
'1-2 7875446
....11Ift11.111. 12.15. UII, 1.31,7.45.11.11",
ffi.Sltll1.1ll.12.15.2.3O,5.3O,1..11.15",
MY COUSIN VINNY (2'16)
....Sot:1D.1l1.12.15.2.lO'm
MY GIRL
Man-11lon:1.3O.1.45.11.1Ipn

....Sot: I.l5. 12.1H3Ull745,11.Z1",
BATMAN RETURNS (PGH)
MY COUSIN VINNY(2.16)
bSatl 45.1215.2.1lI.I.ll. 7.45, 11.21""
BATMAN RETURNS (!'G2-B)
....Sot: 11.l1li. 12.15. 2.31.5.31.1.l1. 11.D1",
NO HERO (All)
GLADIATOR (216)
III Z1 Juot. 11 Ill.1215
AN AMERICAN TAIL 2 (All)
COMINO ATTRACnON
3July - DON'T TELL MOM
THE BABYSlmR'S DEAD (ALLI
THE FIRST POWER
745 ""
MOBSTERS
ADRY WHITE SEASON
2
bSat 11.110.231. 745",
EVE OF DESTRUCTION (2-16)
!!!!!!!!IIIJ _.Sat 12.15. 5.30. 11.15 pm
FINALANALYSIS
Man-SIt 1I.1II.12.15.211.5.30. 7.45.11. ""
RAMBLING ROSE 12-11)
1oI27.iIMI 11lIrs2J1i1y-ll.lIII.12.1t .31
PETER PAN (All)
....!II:I.45.12.15.2.1.5.31.UI.ll.l1l'"
FINAL ANALYSIS (2-11)
ClrCONSTANTIA ROSnANK Clr. SPRUITVIEW
12 788-4500 1-38669211
BLACK ROBE (%11)

TEXASVILLE /214)
IT'S NOT API.ACl:. IT'S ASTAn: OF MINO!
1Ht1Ul,1Z.1U"'lJI,Ul,..15111
RAMBLING ROSE (2-11)
....Sot: I.JlI. 12.15.2.1I,5.1I. 1.l1li. 11.31 JII
" BATMAN RETURNS (PG2-B)I
.....11Ift1.1, 12.11.2J11. 1.15, 1.111. 11.311 "" AGOTHIC THRilLER S7ARRING MICHAEL r., ....
Flt: '.1.12.15, 2J11. 5.15.1..11.31.12. 1I'" KEATON. MICHELLE PfEifFER &OANNY DEVITO'
Sot: 1.30. 12.15. 2.31. 5.15. 1.11. 11.30 pm ....111: 11.111. 12.15, 2.30. 5.30. 7.45. 11. pm
BATMAN RETURNS PG2-8 ADRY WHITE SEASON (2.21)
....T1IIts: 11.. 12.1U30, 5.. 7.45. 11.111 pm 11mJane &T1Ian 2 -11.111... 12.11, 1.30
Flt:1D.III.12.15.2.3O.5.III.UI.1D.l1I.12.311", THE NUTCRACKER PnINCE(All)
Sat11.. 12.15. 2.311. 5.111. UI,ll.30 ,m G ATO
EVE OFDESTRUCTION 2.16 LADI R (2'16)
GLADIATOR 2-16
BY THE SWORD (213)
NO HERO All
CURLY SUE (All)
ADRYWHITE SEASON 221 Mon-Sat 1.30. 12.15.2.311. 1.30.1.111, 11 30 pm
HOUSE PARTY (2-11) TEXASVlllE (2'14)
THEHAIlDIl!ATRDCKSTlHRADLE 213 MYCOUSIN VINNY (2.16)
THE LAST BOY SCoUT(2.19) FINAL ANALYSIS (2-11)
....1IIIn:U5.12.15,2.l1l.I.3I,I.IIII.ll.30""
FrtUi. 12.15,2.38.5.311.1.. 11.30. 12.301IlII BINGO (All)
lit 1.45, 12.15.2.31,5.30. 1.111,11.30 IIlII
MY COUSIN VINNY(2.16) Man-1It1l.1II.12.15,l.3O.I.30.I.IIII.11.15/lll
RAMBLING ROSE (2-11)
Man-Slt 1.1.12.15. 2.30. 5.30.1.111. 11.30 ""
FI NAl ANALYSIS (2-11) Man-Sot: 1.15.12.l1li. 2.30. 5.15.1.111. 11.45 pm
HOOK (All)
...11IIII:1I",12.15,UI,Ul,7."lU1I1 IIonSot: 1.45.12.15.2.30. 5.11, 7.45.11.211".
THE .. BATMAN RETURNS (PG2-1)
WATCH &me VERY ......Sltlll11.12.15.2.311.1.1I.7.U.III".
BIG RSH 2.1. NO HERO (All)
TeHIN TCHIN IPG2.11) EVE OF DESTRUCTION (216)
SCREEN LEGENDS JULIE ANDREWS & ...SItI 15. 12 Ill. 2311 pm
MARCEllO MASTROIANNI STAR IN HOOK
THIS ROMANTIC COMEDY! ....SIt5311. 7.45. 11 III pm
THE MAN IN THE MOON (All) GLADIATOR

ABittersweet Comedv (1O 2-10)
Carrie Fisher. Phoebe tales
MON-SAT: 9.45. 12.15, 2.30. 515.1.45.10.00
'I
SUBURBAN COMMANDO
Action Comedy (A)
10.00
Comedy (A)
Steve Martin. Diane Kealon
MON-SA7: 9.45,12.15. 2.30, 5.15. 7.45.10.00
fINAL ANALY&1&
FATHER OF THE BRIDE
BATMAN
RETURNS
Action Adventure IPG2.fl)
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer
MON-SAT: 9.30, 12.00. 2.30, 5.15.7.45.10.15
The Hand That
Roclls TheCradle
TIt"ller (2-13)
Rebecca DeMomay. Mall Me Coy
MONSAT: 9.45,12.15,2.30,5.15.7.45.10.00
The HandThat
Rocks TheCradle
Thriller (213)
Rebecca DeMomay. Mall Me Coy_
MON-RI: 1.00. 9.00 SA7: 5.00. 7.00, 900
ADRY WHITE SEASON
12-21)
Branda. Donald Sutherland
MONRI: 7.00, 9.00 SAT: 5.00, 7.00, 9.00
Once Upon ACrime
Cnme Comedy (A)
JohnCandy. James Belushl
MONSAT: 9.45,12.15.2.30,5.15.7.45,10.00
bl,4b
ABittersweet Comedv (PG 2-10)
Carrie Fisher. Phoebe tales
MON-SA7: 9.45, 12.15,2.30.5.15.7.45.10.00
31
II't
***** VOORTREFLIK **** STERK AANBEVEEL *** SIEN GERUS ** . * VER"",,V AS JV NUGTER IS
. .
ROl PRENTE SONDERSTERRE IS NOG NIEBEOORDEEl NIE; HIERDIE IS NI E ' N VERGElYKENDE SKAAl NIE; DIT IS ONMOONTLIK OMROlPRENTE IN VERSKlllENDE GENRES MET MEKAAR TE VERGEl YK
Sarita Choudhury enDenzel WashingtonInMississippi Masala, wal vandag indie Rosebank
Mall begin draai.
... MISSISSIPPI MASALA
MiraNai( ssecond fil mIsabit ofaletdown
after the moving Salaam Bombayl But thafs
noreasonnotto see this pungently sensual
oomedyset intheIndianrun motels of the
AmericanDeep South. When Mina faDsfor
ablack man, thenarrow-mindedIndian
oommunity Is shocked and thus beginsa
.Romeo &Juliettale for these
times. Nair Is excellent atconjuring up the
documentary details and textures of
workingdass life, but isnot as good at
exploring the conventions ofHollywood
narrative. Nevertheless, her aim isto
criticise without harsh judgmentalism, the
racism and xenophobia ofher own people.
This she does "';th mud! hul1lOlJ' and
sympathy. ANDREA VINASSA
... TEXASVlLLE
The seqJeI tothe stili bamed Thelast
Picture Show. The plot SOlKlds likeafarce,
but actually if sasort ofsatire of American
small-town life. Duane Jackson, sometime
football jock, Is0C1N an oil magnate with a
mldlife crisis and a$12 million debt.
Bogdanovidh's wryly humorous film has a
paundhy, bardy-legged Jeff Bridges asthe
most passive man inTexas who isput upon
by hisbeautiful "';fe and even more
beautifulexijirflrtend. Mellow stuff which
\X>nveys the linearity and blandness of
smalltown life. AV
BATMAN RETURNS
Promises of anexcess ofSFX. Original
direclor 01 the Slate oftheArt Batman isat
it again: this time the Dark Knight Ispitted
against the evil P9f9Jin, played byDanny
de Vito, amegamllliooaire played by
Christopher Walken, and Calwoman, played
by MicheUe Pfeiffer. The screellllay was
written by Daniel Waters wrote
Heathers. Say not more.
MY HEROES HAVEALWAYS BEEN
COWBOYS
On atthe Seven Arts, Norv.ood. Speak for
y'self, honey. Stuart Rosenberg directs this
modernday Western about honour and
love, set against the backdrop ofthe
American rodeo. The central dharacter, HD
Dalton (Scott Glen), was based on
scriptwriter Joel Don Humphries'slegendary
cllildhood hero, aoowooycalled HD. Irs
about people "fighting against the
suffocation of the spirit brought on bythe
oonfinement of nursinghomes". Old
oowboys never die, theysay...
NO HERO
'nSuid-Afrikaanse prent met StEWe
Hofmeyr, Frank Opperman, Nicky Rebelo,
Ben Kruger enJennffer Steyn. Dis gegrond
op 'ndraaiboek van Opperman en Rebelo
oor 'n TV-vervaardiger se s1uwe plan om sy
TV-program, Love Birds, tered. Hy oorreed
SA sehubaarste Iosloper om met 'n moo
nooi tetrou...
... NAKED TANGO
Steamy, sexy and all theSwordsInthe
book. Dialogue and acting not but
music and dancingIssupererotic. RANDY
LE ROUX
EVE OF DESTRUCTION
Aresearch scientist must find and destroy
the rampaging robot she created Inher 0YtTl
Image. ThIs Is ahfghtech psychological
thriler starring Gregory HInes andRenee
Soutendijk. The director, Dlncan Gibbins,
has made nothing significant.
32
A dangerous liaison: Michelle Pfeiffer is
CatwomanIn BatmanReturns
* ONCE UPON ACRIME
Snert. AV
* DROP DEAD FRED
Moenlejougeld mors nie. AV
*** ADRY WHITE SEASON
Toe ek dieprent so driejaar gelooegesien
he!, het diegeweldtonelemy tot inmy siel
geruk. Vandagsal dit saker balemak en
slmplistles voorkom, endietema -die
politleke be'MJs'M)l'ding van'n wit Afrikaner
Ise11ens verouderd. Ekhet destyds besluit
Euzhan Palcy severwerklng van Andre P
Brink seroman he!die"Werl<:likhede" van
die lewe InSUId-Alrl<a bater opgesomen
ti tgebeeldas ander pl'ente oor SUidAfrika-
omdat ditmlnder Iiberaal-soetsapplg wasas
Cry Freedom en kragdadiger as AWorld
Apart. Ekweet ole hoe eknou souvoel rue,
daaromIs ekverslgtig. Heel waarskynl ikIs
dieprent heeltemalverouderd. Brinkss
storie skakel goad oor nadie
rolprentmedium, maardie eindeIsheeltemal
onbevredigend dieboodskapword
belemmer deur dieunelndelike cops-'n-
robbefsintrfge. AI isdieregi eole van die
vemuwendste nie, sou ek togaanbeveef dat
mense ADry WhiteSeason gaan kyk. AV
" ' GLADIATOR
'nLekker boksprent met karakterswat
slimmer enmooierisas Rocky. Die
hoofspelers IsCuba Gooding van Boyz'N
the Hood-faamen James Marshall, diebiker
vanTwin Peaks. Sykarakter word gedwing
om deelteneemaan onwettlge
boksgevegte In Chicago. Die kersieopdie
koekIsBrian Dennehy as dieboksende bad
guy. Gladnlesleg nie. Met baiebleed,
sweet en trane. AV
BYTHE SWORD
More BS&T FMurrayAbrahamand
Erfc Roberts. II'sthestory of aformer
fencingchampion, who, as ayoungprotege,
killedhismentorInacrimeof passion and
spent the next 25yearsin jail. Driven byhis
oonscience, he Isoompelled todiscover the
whereabouts of thesonof themanhekilled.
Oedipus, mylriend! Absolute pretentious
drivel. AV .
TCHINTCHIN
Julie Andrews en MarcelloMastroianni In 'n
k1ugagtiga lIefdeskomedi evol jagse
mlddeljarlge mansen moovroue.
.. THE FAVOUR, THE WATCH AND THE
VERY BIGASH
Rather disappointing, not exactly Monty
Python. AV
*** RAMADAMA
Rama Dama isapost-war Bavarian
expresslon which literallymeans"we're
having adear-our, DirectorJosef
Vilsmaier'sfilmrecounts alime duringand
after the Second World War when German
women fought forsurvival whiletheir
husbands foughl forideology. Aslow-
moving drama, perhapsjust alittl etoo slow.
Only for seriousbuffs. MAX DU PREEZ
MCBAIN
Christopher Walken en Marla Conchita
Alonso isdie trekplalstersindiegroot aksie-
avontuurprent watt een die einde vandie
Vielnam-oor1og begin. Ole verhaal
speel agtlen jaarlaterInSuldAmerikaaf
midde-In a1lerlei politiekeonstuimlghede.
Die regisseur enskryw6l' IsJames
GlickenhausvanThe Exterminatorfaam.
... RAMBUNG ROSE
Ni e'rrper1ekteprenl nie. Oil !>evat die
mooistever1eidingstooeelOOt in'nrolprent
opgeneem en vandie snaakssle dialoog is
InRobert Duvall ss mond LauraOem
en haar ma DianeLadd skep 'npragstuk
vanIntlmlleit. 'n Bleljieteidilliesen soms
bletjiaprekerig. AV
.. THE WHITE QUEEN
Vanrose nakoninginne: CatherineDenaNe
speel Lili -lwintigjaargeiede die
beeldskoon'stevrouopdiedorp. lemand uit
haar ver1edekeer terugen die!Wee mans in
Uli selewe moet mekaar weerleer ken.
Rassistles enseksisties. RIeR
... MYCOUSIN VINNY
Joe Pesd Isdie manneqiemet die
Brooklynaksent wat mensnou aI tientalle
keregroot plesier gegee hetinanerhande
mafia- jleks. Hier Ishybeterasooil. Hy
speel dierol vanVinny, 'n New
Yorkseasplrant-prokureur watsy neef in'n
pl attelandsedorpiemoet verdedig. Na die
regterhom drie keer vir mlnagting laat
opslult hat, wenhylog die saak. 'n
Snaakse, inteiligente prenl. Diereglsseur is
Jonathan Lynn. MduP
.. MOBSTERS
Anyone who hasthe nerve to make a
mobstermovieafter the Godfathers, Bugsy,
OnceUpon aTI mein America and
Goodfellas, beller have something really
good tosay, or say it inareally innovative
way. Chicago Joeand the oould
make it into this category, but Mobsters
definitelydoes not.Tosay lrsdieM-ridden
isto pay il acompliment. Christian Slater is
Lucky Iudano, Costas Mandylor IsFrank
Costello, Richard Grieco IsBugsy Siegel
and Patrick Dempsey isMeyer Lansky in
this completely unimaginativefilm. AV
THE MAN IN THE MOON
EersteIiefdeen ontwakendeseksualiteit in
Loui siana, 1950. Die soetsappigeverhaal
van 'ndogtertjle en haarouer susterwal
verfief raak op dieselfde jong man. Tranerig
en melodramati es. AV
.. THE HAND THAT ROCKS THECRADLE
Wonderfullypredictableand gory. Just what
youwant from a middleoftha roadpsycho-
horror movi e. AV
.. RNAL ANALYSIS
DisappointingHitchcocklan pasticlle replete
phaUlctowers and portenllous storms
from Phil Joanou, maker ofIheImpressive
Stale of Grace. He, however, hasfallen
fromgrace. But it'sgreat tosee Eric
Robertsback onscreen, hammy as heis.
AV