You are on page 1of 20

INTRODUCCI

El llibre que utilitza el mestre per explicar el tema 2. LES PROPIET TS !ENER LS DE L " T#RI .
Si pitges als enllaos veurs el Llibre que segueix el professor per impartir les classes del Tema 2$ %"ODEL CINETICOCORPUSCUL R DE L " T#RI .

Estructura de todas las cosas (pgines 73 a 7 ! Estructura de todas las cosas (pgines "# a "7! Estructura de todas las cosas (pgines "" a 3! Estructura de todas las cosas (pgines $ a %##! &&&

CTI&IT T '
(ui)es s*) les pr+pietats c+mu)es ,els -as+s.
'/ pr+pietat$ els gasos poden a-a0ar1se (emmagat'emar(se) tancar(se!* Els gasos poden agafar(se amb un plstic) per+ resulta poc prec,s* -er tant) s.agafen millor amb una xeringa) una proveta) un matrs /

2/ pr+pietat$ els gasos es ,i0+)e) (es mesclen! amb certa facilitat) 0s a dir)+cupe) t+t el recipie)t +) es tr+be)* Si obrim un flasc1 de perfum podem olorar(lo a l.altre costat de l.2abitaci1 (el perfum es difon o es mescla amb l.aire!*

2/ pr+pietat$ els gasos fan 0+rces (pressi1! s+bre les parets ,el recipie)t que els c+)t3* Si el recipient 0s elstic3 quan inflem un globus o un bal1 es pot apreciar la fora que fa el gas de l.interior*

Si el recipient 0s r,gid3 4! -osem una pastilla de vitamina 5 a dins d.un tub) amb una mica d.aigua i tapem el tub* 4l poc temps el tap1 botar) aix+ vol dir que el gas del tub 2a fet una fora*

6! 5omprimim una xeringa* Soltem l.7mbol* L.aire (gasos! far una fora sobre l.7mbol*

4/ pr+pietat$ els gasos p+,e) c+mprimir1se i expa),ir1se fcilment* 8o comprovem utilit'ant una manxa de bicicleta o una xeringa a les quals 2em taponat l.orifici d.eixida*

5/ pr+pietat$ 6 Si el recipie)t 3s el7stic$ els -as+s e) escal0ar1se es ,ilate). -osem un recipient amb aigua* 4 dins col9loquem un eslenme:er i el tapem amb un globus* L.aire que 2i 2a a dins est fred i el globus no es dilata*

Escalfem l.aigua del recipient* ;bservem que a l.escalfar( se l.aire de l.interior el globus es dilata*

86 Si el recipie)t 3s 0ix$ els -as+s e) escal0ar1se au-me)te) la 0+r9a :pressi*6 s+bre les parets ,el recipie)t. El cas d.una olla a pressi13 a l.escalfar(se augmenta la fora (pressi1! de l.interior* Si no anara eixint l.aire per la vlvula l.olla explotaria*

&&&

CTI&IT T 2
Si els -as+s es ,i0+)e) amb ta)ta 0acilitat; c+m esta) 0+rmats els -as+s.
Si els gasos es difonen fcilment podem pensar que els -as+s esta) 0+rmats3 %! Per part<cules e) m+=ime)t (perqu7 els gasos viatgen! <! Per part<cules petites (no les veiem! 3! Per part<cules m+lt separa,es e)tre si (perqu7 s.2i mesclen amb facilitat! -er tant) aquest 0s el nostre model cineticocorpuscular per als gasos*

&&&

CTI&IT T 2
C+)testa pre-u)tes s+bre les pr+pietats ,els -as+s

Per qu> els -as+s p+,e) c+mprimir1se ta)t. -erqu7 els gasos estan formats per part,cules molt separades entre si*

-er exemple) quan pressionem l.7mbol d.una xeringa i tapem l.obertura les part,cules disminuiran les distncies entre si* -er tant) el volum de la xeringa disminuir*

Per qu> els -as+s 0a) 0+r9a s+bre les partets ,el recipie)t +) es tr+be). -erqu7 els gasos estan formats per part,cules en moviment i aquestes xoquen contra les parets* -er exemple) visita aquest =eb* ;bserva el recipient circular situat a la part inferior esquerra de la pgina* >ixa.t amb el moviment de les part,cules del gas i els xocs contra les parets* Les part,cules roges podr,en ser nitrogen i les blaves oxigen (si f1ra aire!*

Per qu> els -as+s es ,ilate) :au-me)te) ,e =+lum6 qua) se?ls au-me)ta la temperatura :si el recipie)t )+ 3s 0ix6. 4 l.augmentar la temperatura a un gas) les seues part,cules augmenten de moviment i es produeixen m0s xocs contra el recipient* 4quests xocs fan forces contra la paret del recipient i com 0s elstic) aquest augmenta de volum*

-er exemple) visita aquest =eb* -it?a sobre el primer experimenta* -it?a la vis1 microsc+pica* 4ugmenta la temperatura del gas del matrs*

;bservars que a l.augmentar la temperatura) augmenta la velocitat de les part,cules i) per tant) el n@mero de xocs d.aquestes contra la paret interna del globus* -er l.acci1 de les forces dels xocs que fan les part,cules s.inflar el globus*

Per qu> els -as+s au-me)te) ,e pressi* qua) se?ls au-ume)ta la temperatura :si el recipie)t 3s 0ix6. 4 l.augmentar la temperatura a un gas) les seues part,cules augmenten de velocitat i es produeixen m0s xocs contra el recipient* 4quest xocs fan forces contra les parets del recipient i com 0s r,gid les parets aguantaran m0s pressions* -er exemple) visita el =eb* -it?a sosbre l.experimenta dels gasos* 4ctiva la visi1 microsc+pica* 4ugmenta la pressi1 i observars que 2i 2a el mateix n@mero de part,cules per+ en un volum menor* 4ix+ fa que 2i 2a?a m0s xocs contra les parets internes del recipient r,gid) aquestes part,cules faran m0s forces i) per tant) 2i 2aur m0s pressi1 contra les parets del recipient* &&&

CTI&IT T 4
P+,em i)0lar el -l+bus; se-+)s la ,isp+sici* ,e la 0i-ura. Explica el perqu>.

Si bufem no podrem inflar(lo* -rimer) a dins de la botella 2i 2a un n@mero de part,cules d.aire amb un moviment i amb uns xocs contra l.interior de la botella i del globus* Aespr0s) quan bufem) les part,cules del nostre aire xocaran contra el globus i aquest s.inflar una mica* 5om el globus s.infla una mica disminueix el volum de l.interior de la botella i) ales2ores) 2i 2aur el mateix n@mero de part,cules per+ m0s ?untes* -er tant) augmentar el n@mero de xocs de les part,cules contra la paret del globus i faran una fora suficient per tal que el globus no s.infle* &&&

CTI&IT T 5
Del matr7s ,e la 0i-ura; que c+)t3 aire; se )?extrau u)a part amb u)a xeri)-a. Sup+sa)t que les part<ules p+-uere) %=eure?s@; represe)ta c+m es %=euria@ l?aire aba)s i ,espr3s ,?Aa=er1se?) extret u)a part.

ba)s Bn nombre de part,cules C0s ?untes Bna velocitat

Despr3s Cen:s part,cules C0s separades Dgual velocitat &&&

CTI&IT T B
(ua) s?escal0a el matr7s ,e la 0i-ura; el -l+bus s?i)0la. Represe)ta les part<cules ,e l?aire aba)s i ,espr3s ,?escal0ar1l+. Explica per qu> s?i)0la.

ba)s l matr7s$ un nombre de part,cules E una velocitat de les part,cules E uns xocs de les part,cules l -l+bus$ un nombre de part,cules E una velocitat de les part,cules E uns xocs de les part,cules

Despr3s l matr7s3 men:s part,cules E m0s velocitat de les part,cules E m0s xocs de les part,cules l -l+bus$ m0s part,cules E m0s velocitat de les part,cules E m0s xoc de les part,cules Si escalfem el matrs la velocitat de les part,cules augentar i els xocs tamb0* -art d.elles passarien al globus) aquestes part,cules tamb0 tenen m0s velocitat) xoquen m0s i el globus s.infla* &&&

CTI&IT T C
(ua) escal0em u) -as; les seues part<cules es ,ilate) :es 0a) m3s -ra)s6.
&isita aquest =eb* -it?a sobre l. experimenta de -er saber m0s* -olsa la visi1 microsc+pica* 4ugmenta la temperatura amb el F* C+)clusi+)s3 4*( (ua) escal0em u) -as les part<cules )+ es ,ilate) :)+ es 0a) m3s -ra)s6* Guan escalfem un gas augmenta el moviment (velocitat! de les seues part,cules* Si a l.escalfar un gas les seues part,cules es dilataren) la distncia entre les part,cules disminuiria i es convertiria en un s+lid*

-er exemple3 tenim una 2abitaci1 amb les finestres i la porta tancada* 6otem foc als mobles i obrim la porta* ;bservarem que el fum i el foc ixen a gran velocitat i) per tant) les part,cules* 4ix+ 0s) com les part,cules s1n petites ixen amb m0s velocitat*

-er contra) si en aquest exemple les part,cules comenaren a dilatar(se (a fer(se m0s grans!) ales2ores) les part,cules no eixirien per la porta amb tanta velocitat* 6*( -er tant) es part<culesni es fan m0s grans ni m0s petites) sin1 que sempre te)e) la mateixa -ra),7ria* &&&

CTI&IT T D
Per qu> )+ cau.

El model cineticocorpuscular dels gasos diu que els gasos estan formats per part,cules petites) en moviment i molt separades entre si* -er tant) contra la cara exterior del got estan xocant molt,ssimes part,cules de l.aire que fan la fora suficient per tal que l.aigua del got no caiga* &&&

CTI&IT T E
Explica el 0u)ci+)ame)t ,?u)a =e)t+sa que s?a,Aereix a la paret

-rimer) posem la ventosa E sense fer fora ( sobre la manisa* Hant l.aire de fora de la ventosa com el de dins est format per part,cules en moviment ( tenen velocitat!*

Segon) pressionem la ventosa contra la manisa* Bna gran ma?oria de part,cules de dins de la ventosa se n.eixiran*

>inalment) soltem la ventosa* 5om la ventosa 0s elstica tornar a la posici1 del comenament* 4ra) a dins de la ventosa 2i 2a poques part,cules que produiran pocs xocs contra la ventosa) mentres que a fora de la ventosa 2i 2a moltes m0s part,cules) les quals produiran molts m0s xocs que les de l.interior* 5om la pressi1 (fora! exterior a la ventosa 0s ma?or que la pressi1 (fora! interior) la ventosa s.enganxar a la manisa* &&&

CTI&IT T 'F
Explica c+m 0u)ci+)a u) c+mpta-+tes
-rimer) tant a dins com a fora del comptagotes tenim aire format per un n@mero de part,cules en moviment (amb velocitat!*

Segon) premem la goma del comptagotes i se n.ixen un gran n@mero de part,cules* -er tant) a dins del comptagotes 2i 2a poques part,cules amb pocs xocs que fan poca fora (pressi1!*

Hercer) introduIm el comptagotes a dins d.un got amb aigua* L.aigua no entra al comptagotes perqu7 2em disminuIt el volum d.aquest*

Guart) soltem la goma del comptagotes* 4 dins de l.aigua 2i 2a molt,ssimes part,cules d.aigua que produeixen molts xocs contra l.obertura del comptagotes i fan molta fora (pressi1!* 4 dins del comptagotes 2i 2a poques part,cules d.aire que produeixen pocs xocs contra l.obertura del comptagotes i fan poca fora (pressi1!* L.aigua entra al comptagotes perqu7 la pressi1 de l.aigua 0s ma?or que la pressi1 de l.aire del comptagotes*

>inalment) extraiem el comptagotes i ?a tenim l.aigua a dins* &&&

CTI&IT T ''
Explica c+m 0u)ci+)a u)a ca0etera italia)a

Bna cafetera italiana consta d.un recipient inferior on es posa aigua) un filtre on 2i 2a el caf0 m+lt i un cecipient superior amb aire* -rimer) al recipient inferior 2i 2a aigua i damunt aire* 4questa aire est format per unes part,cules en moviment (amb velocitat! que produeixen uns xocs contra la superf,cie de l.aigua* 4quests xocs fan poca pressi1 (forces! i l.aigua no es mou*

4 continuaci1) encenem el foc i a l.augmentar la temperatura les part,cules d.aire del recipient inferior augmentaran de moviment (de velocitat!* 4ix+ fa que les part,cules d.aire produesquen m0s xocs contra la superf,cie de l.aigua i) per tant) augmentaran les forces sobre aquesta* La pressi1 (forces! de les part,cules d.aire faran pu?ar l.aigua pel tub) es mesclar amb el caf0 m+lt del filtre i el caf0 l,quid (per beure! pu?ar pel tub i caur al recipient superior* Si s.acabara l.aigua del recipient inferior les part,cules d.aire pu?arien pel tub) passarien pel filtre) anirien al recipient superior i xocarien contra l.obertura de la cafetera i es sentiria un soroll* &&&

CTI&IT T '2
Explica; amb el )+stre m+,el ci)etic+c+rpuscular; c+m est7 0+rma,a :per ,i)s6 la mat>ria

"+,el ci)etic+c+rpuscular ,e la mat>ria

Els -as+s estan formats per part,cules petites (microsc+piques!) desordenades) amb molt de moviment i molt separades entre si* 4ix+ 0s aix, perqu7 2i 2a molt poca fora d.atracci1 entre les part,cules*

Els l<qui,s estan formats per part,cules petites (microsc+piques!) desordenades) amb menor moviment i una mica separades entre si* 8i 2a poca fora d.atracci1 entre les part,cules*

Els sGli,s estan formats per part,cules petites (microsc+piques!) ordenades) el seu moviment 0s una vibraci1 i molt poc separades entre si* 8i 2a molta fora d.atracci1 entre les part,cules* 8em arribat al nostre model (a saber com estan formades les coses per dins! perqu7 2em vist que els -as+s; els l<qui,s i els sGli,s te)e) H e) maI+r + me)+r -rau H les mateixes pr+pietats*

"3s i)0+rmaci*
L TEORI DE LES P RTJCULES$ -resentaci1 fla2s on 2i 2a una explicaci1) activitats i resum de com estan formats els gasos) els l,quids i els s+lids EST TS D? !RE! CI$ simulacions dels moviments de les part,cules en s+lids) l,quids) gasos i canvi d.estat* &&&

CTI&IT T '2
(ua) au-me)tem la temperatura ,?u) material; qu> passa amb les seues part<cules.
&isita aquest =eb* %*( -it?a sobre experimentadel material s+lid E pit?a activar visi1 microsc+pica E sub?ecta el cursor sobre el F) augumentars la temperatura i sobre el ( dismiunirs la temperatura3 observa el moviment de les part,cules* <*( -rocedeix de la mateixa forma sobre experimenta del material l,quid i del gas*

C+)clusi+)s3 4*( (ua) au-me)tem la temperatura ,?u) -as + ,?u) l<qui, les part<cules a-ume)te) ,e m+=imet :=el+citat6* En el cas dels l,quids els costa augmentar la velocitat perqu7 2i 2a certa fora d.atracci1 entre les part,cules* En el cas dels gasos augmenten rpidament de velocitat perqu7 2i 2a poca fora d.atracci1 entre les part,cules* 6*( (ua) au-me)tem la temperatura ,?u) sGli, les part<cules au-me)te) ,e m+=ime)t :=ibraci*6 perqu7 2i 2a molta fora d.atracci1 entre elles* 5*( En tots els casos) a l.augmentar la temperatura d.un material les part<cules )i es ,ilate) )i es c+mprimeixe)3 les part,cules tenen sempre la mateixa grandria* Jegeu3 El pr+Iecte %U u; aixG 3s qu<mica@ Jegeu3 U)a llau)a que s?escal0a i b+ta &&&

CTI&IT T '4
(ua) au-me)tem la pressi* ,?u) material; qu> passa amb les seues part<cules.
&isita aquest =eb* %*( -it?a a experimenta per a s+lids) l,quids i gasos* <*( 4ctiva la visi1 macrosc+pica E -it?a sense soltar al F i augmentars la pressi1* ;bserva el moviment de les part,cules segons estiga en estat s+lid) l,quid o gas1s* -er+ fixa.t m0s en estat de gas*

C+)clusi*3 4*( En el cas d.un gas s.aprecia millor* 4l principi) 2i 2a un n@mero de xocs de les part,cules contra les parets internes del recipient* Els xocs de les part,cules del gas produeixen unes forces contra les parets internes del recipient i per tant 2i 2aur una pressi1* Aespr0s) a mesura que disminuIm el volum del recipient i 2aur el mateix n@mero de part,cules per+ en un volum molt menor* 4ix+ fa que es produesquen m0s xocs de les part,cules contra les parets internes del recipient i augmenten les forces* -er tant) les part,cules faran una pressi1 ma?or* 6*( >ixa.t que qua) Ai Aa u)a pressi* maI+r; les part<cules )+ au-me)te) ,e m+=ime)t :=el+citat6* Sin1 que les part<cules s?aIu)te) m3s; en un volum (lloc! menor i ; per ta)t; a-ume)ta el )Kmer+ ,e x+cs c+)tra el recipie)t* &&&

CTI&IT T '5
(ua) Ai Aa u) ca)=i ,?estat; qu> passa amb les part<cules.

&isita aquest =eb* %*( -it?a a experimenta* <*( 4ctiva la visi1 macrosc+pica E -it?a sense soltar al F i augmentars la temperatura* ;bserva el moviment de les part,cules segons estiga en forma s+lida (gel!) l,quida (aigua! o gasosa (vapor d.aigua!*

C+)clusi+)s$
4*( Guan est e) estat sGli, (gel! les part,cules tenen un moviment (vibren!*C+)0+rme au-me)tem la temperaturaaugmenta la vibraci1 de les part,cules i,ismi)ueixe) les 0+rces ,?atracci* e)tre elles* 6*( (ua) la temperatura arriba a FLC ,ismi)ueixe) tant les 0+rces ,?atracci* e)tre les part<cules que passen a tindre m0s moviment (velocitat! i es converteix e) estat l<qui, (aigua!* 5*( (ua) la temperatura arriba als 'FFLC ,ismi)ueixe) m+lt<ssim les 0+rces ,?atracci* e)tre les part<cules que passen a tindre m0s moviment (molta m0s velocitat! i es converteix e) estat -as*s (vapor d.aigua!*

"3s i)0+rmaci*
C N&IS D?EST TS$ simulacions dels moviments de les part,cules en els canvis d.estat* &&&

CTI&IT T 'B
Explica c+m es ,etecte) els ca)=is ,e temperatura ,e l?aire amb u) termGmetre ,e mercuri

L.aire est format per part,cules en moviment (amb velocitat!* Si la temperatura de l.aire augmenta les seues part,cules augmentaran de moviment (de velocitat! i es produiran m0s xocs contra les part,cules del vidre* El vidre 0s s+lid i est format per part,cules ordenades i en moviment (amb vibraci1!* 5om les part,cules de l.aire xoquen molt contra les part,cules del vidre) aquestes augmentaran de moviment (vibraran m0s!* -er tant) augmentaran els xocs de les part,cules del vidre contra les part,cules del mercuri* 4ix+ fa que les part,cules del mercuri augmenten de moviment (vibraran m0s! i puge la columna de mercuri* 4l contrari) si abaixa la temperatura de l.aire 2i 2aur men:s xocs de les seues part,cules contra les part,cules del vidre* 4questes vibraran men:s i produiran men:s xocs contra les part,cules del mercuri que disminuiran de vibraci1* -er tant) abaixa la columna de mercuri* Jegeu3 Escal0ar amb les ma)s &&&

CTI&IT T 'C
Explica per qu> que,e) Aerm>ticame)t ta)cats els p+ts ple)s ,e melmela,a qua); u)a =e-a,a s?Aa) escal0at al %ba)M "aria@; es ta)que) i es -uar,e) a la )e=era

;mplim un pot amb la fruita fins a quasi la vora de la boca* Aamunt de la fruita 2i 2a aire que est format per part,cules en moviment (amb velocitat!* Hot seguit) posem el pot a dins d.una cassola amb aigua i encenem el foc* 4 l.augmentar la temperatura de l.aire de damunt la fruita les part,cules d.aquest augmentaran de moviment (de velocitat! i una gran ma?oria d.elles se n.aniran*

4 continuaci1) tapem el pot i el posem a la nevera* Guan el pot 0s a la nevera l.aire de l.interior del pot disminueix de temperatura i) per tant) les poques part,cules que queden disminuiran de moviment (de velocitat!* 4ix+ fa que 2i 2a?a men:s xocs de les part,cules contra la cara interior de la tapadora* 5ontrriament) a l.aire exterior 2i 2a molt,ssimes m0s particules en moviment (amb velocitat!* 4ix+ fa) que 2i 2a?a m0s xocs de les part,cules contra la cara exterior de la tapadora* 5om la pressi1 exterior de l.aire (forces de les part,cules! 0s ma?or que la pressi1 interior de l.aire del pot (fora de les part,cules!) la tapadora tanca 2erm7ticament i ens costa molt destapar(lo* &&&

CTI&IT T 'D
Explica per qu> puIa u) re0resc per u)a palleta; e)aspirar1la

L.aire est format per part,cules en moviment (amb velocitat!* Les part,cules de l.aire exterior xoquen contra la superf,cie del refresc de l.exterior de la palleta i les de dins dels pulmons tamb0 2o fan contra la superf,cie del refresc de l.interior de la palleta* 5om en tots dos casos 2i 2a el mateix n@mero de xocs (forces!) 2i 2a la mateixa pressi1 a fora de la palleta que a dins* -er aix+ l.aigua es queda quieta*

Guan aspirem no fem cap fora per tal que puge l.aigua per la palleta* (ua) aspirem au-me)tem el =+lum ,els pulm+)s* -er tant) a l.augmentar el volum dels pulmons fa que es produesquen men:s xocs de les part,cules contra la superf,cie interior de la palleta* 5om 2em disminuIt la pressi1 interna de la palleta i la pressi1 de l.aire de fora sobre la superf,cie del refresc 0s ma?or) el refresc pu?ar per la palleta* &&&

CTI&IT T 'E
l 0il ,e c+ure ,e la 0i-ura se li pe)-e) pes+s 0i)s que arriba u) m+me)t e) qu> es tre)ca. Explica qu> Ai p+t Aa=er succeNt

El coure 0s un s+lid i) per tant) est format per part,cules ordenades* 8i 2a molta fora d.atracci1 entre les part,cules) per aix+ el fil de coure pot aguantar un pes que s.2i penge*

El fil de coure es trencar quan el pes que s.2i penge faa m0s fora que les forces d.atracci1 entre les part,cules del fil*