You are on page 1of 88

Data publikacji: 17-03-2014

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


VIII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Druk nr 582 _____________________________________________________________________________________

MARSZAEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesa Panu Marszakowi do rozpatrzenia przez Senat uchwalon przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r. ustaw

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektrych innych ustaw.

Z wyrazami szacunku (-) Ewa Kopacz

USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektrych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z pn. zm. 2)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 w ust. 1: a) w pkt 2 po lit. c dodaje si lit. ca w brzmieniu: ca) nie nabya prawa do emerytury albo renty z tytuu niezdolnoci do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokoci co najmniej najniszej emerytury albo renty z tytuu niezdolnoci do pracy, o ktrych mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych,, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych oznacza to bezrobotnego nieposiadajcego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu powiadczonych dyplomem, wiadectwem lub innym dokumentem uprawniajcym do wykonywania zawodu;, c) po pkt 9a dodaje si pkt 9aa w brzmieniu: 9aa) dziaaniach aktywizacyjnych oznacza to pakiet dziaa majcych na celu podjcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej;, d) pkt 9b otrzymuje brzmienie: 9b) EURES oznacza to europejskie suby zatrudnienia pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, realizujce dziaania obejmujce

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustaw z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, ustaw z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych, ustaw z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy, ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pastwowej Inspekcji Pracy oraz ustaw z dnia 16 wrzenia 2011 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650.
1)

2 w szczeglnoci porednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilnoci na rynku pracy;, e) w pkt 13 uchyla si lit. e, f) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ktry nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na prac, nie bdc zwolnionym na podstawie przepisw szczeglnych z obowizku posiadania zezwolenia na prac, lub ktrego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub ktry wykonuje prac na innych warunkach lub na innym stanowisku ni okrelone w zezwoleniu na prac, z zastrzeeniem art. 88f ust. 1a1c, lub ktry wykonuje prac na innych warunkach lub na innym stanowisku ni okrelone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o ktrym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;, g) pkt 21a otrzymuje brzmienie: 21a) partnerstwie transgranicznym EURES oznacza to dziaania sieci EURES w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez suby zatrudnienia oraz inne podmioty z pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, uprawnione do realizacji dziaa sieci EURES;, h) po pkt 22 dodaje si pkt 22a w brzmieniu: 22a) powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, ktry nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na prac, nie bdc zwolnionym na podstawie przepisw szczeglnych z obowizku posiadania zezwolenia na prac, lub ktrego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub ktry wykonuje prac na innych warunkach lub na innym stanowisku ni okrelone w zezwoleniu na prac, z zastrzeeniem art. 88f ust. 1a 1c, lub ktry wykonuje prac na innych warunkach lub na innym stanowisku ni okrelone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o ktrym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o prac albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie;, i) pkt 26 i 26a otrzymuj brzmienie: 26) pracach interwencyjnych oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawc, ktre nastpio w wyniku umowy zawartej ze starost i ma na celu wsparcie bezrobotnych; 26a) projektach wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego oznacza to projekty realizowane przez powiatowe urzdy pracy na podstawie umowy zawartej pomidzy zarzdem wojewdztwa a ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego, prefinansowane w caoci ze rodkw Funduszu Pracy przeznaczonych w roku budetowym na realizacj przez samorzdy powiatowe programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej;,

3 j) pkt 27a otrzymuje brzmienie: 27a) praktycznej nauce zawodu dorosych oznacza to form przygotowania zawodowego dorosych umoliwiajc uzyskanie: a) wiadectwa czeladniczego, b) wiadectw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie, c) dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminw potwierdzajcych wszystkie kwalifikacje wyodrbnione w danym zawodzie przez osoby posiadajce: wyksztacenie zasadnicze zawodowe albo zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej, albo wyksztacenie rednie;, k) pkt 29b otrzymuje brzmienie: 29b) przyuczeniu do pracy dorosych oznacza to form przygotowania zawodowego dorosych, umoliwiajc uzyskanie wybranych umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zawiadczeniem lub wiadectwem;, l) pkt 32 otrzymuje brzmienie: 32) robotach publicznych oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie duszym ni 12 miesicy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty z wyczeniem prac organizowanych w urzdach pracy gminy, organizacje pozarzdowe statutowo zajmujce si problematyk ochrony rodowiska, kultury, owiaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spoecznej, a take spki wodne i ich zwizki, jeeli prace te s finansowane lub dofinansowane ze rodkw samorzdu terytorialnego, budetu pastwa, funduszy celowych, organizacji pozarzdowych, spek wodnych i ich zwizkw;, m) uchyla si pkt 42; 2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Samorzd wojewdztwa na podstawie Krajowego Planu Dziaa, uwzgldniajc strategie rozwoju wojewdztwa, w tym w zakresie polityki spoecznej, o ktrych mowa w przepisach o samorzdzie wojewdztwa i przepisach o pomocy spoecznej, przygotowuje corocznie regionalny plan dziaa na rzecz zatrudnienia, okrelajcy priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osb wymagajcych wsparcia po zasigniciu opinii powiatw wchodzcych w skad wojewdztwa oraz wojewdzkiej komisji dialogu spoecznego, o ktrej mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw SpoecznoGospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pn. zm. 3)), zwanej dalej ustaw o Trjstronnej Komisji.; 3) w art. 4: a) w ust. 1: w pkt 2:
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

4 lit. d otrzymuje brzmienie: d) realizowanie zada wynikajcych z prawa swobodnego przepywu pracownikw midzy pastwami, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, w szczeglnoci dziaa wynikajcych z udziau w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci EURES na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do prowadzenia porednictwa pracy sieci EURES, zwanej dalej akredytacj, przygotowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i ocen realizacji planw dziaa sieci EURES oraz sprawozda z ich realizacji, a take koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES na terenie dziaania tych partnerstw,, w lit. f rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. g w brzmieniu: g) upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania dziaa aktywizacyjnych, o ktrych mowa w art. 66d;, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) zapewnianie jednolitoci stosowania prawa, w szczeglnoci przez udzielanie wyjanie dotyczcych stosowania przepisw ustawy;, w pkt 7: lit. a otrzymuje brzmienie: a) prowadzenie bada i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wynikw, w tym prowadzenie corocznej analizy dotyczcej oceny funkcjonowania urzdw pracy w celu poprawy efektywnoci ich dziaania,, w lit. g rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. h oraz i w brzmieniu: h) realizacj zada zwizanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o ktrym mowa w art. 69a ust. 1, zwanym dalej KFS, w szczeglnoci ustalanie, w porozumieniu z Rad Rynku Pracy, priorytetw, wzoru podziau rodkw KFS i planu ich wydatkowania, i) podejmowanie decyzji w sprawie priorytetw wydatkowania rodkw z rezerwy KFS lub o przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali tych priorytetw lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 30 czerwca danego roku;, b) po ust. 1 dodaje si ust. 11 w brzmieniu: 11. Minister waciwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra: 1) katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usugi i instrumenty rynku pracy finansowane ze rodkw Funduszu Pracy, dla ktrych w danym roku bd okrelone wskaniki, o ktrych mowa w pkt 2 lit. b i c; 2) informacj, uzyskan na podstawie bada statystycznych prowadzonych wsplnie przez ministra waciwego do spraw pracy i

5 Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, o: a) wydatkach Funduszu Pracy poniesionych na finansowanie przez samorzdy powiatowe podstawowych form aktywizacji zawodowej, b) wskanikach efektywnoci zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianej jako udzia procentowy liczby osb, ktre w trakcie lub po zakoczeniu udziau w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostay wykazane jako zatrudnione, w stosunku do liczby osb, ktre zakoczyy udzia w podstawowych formach aktywizacji zawodowej, c) wskanikach efektywnoci kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianej jako stosunek kwoty wydatkw Funduszu Pracy poniesionych przez samorzdy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osb, ktre w trakcie lub po zakoczeniu udziau w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostay wykazane jako zatrudnione; 3) inne opracowania przedstawiajce efekty dziaa urzdw pracy w aktualnej sytuacji na rynku pracy.; 4) w art. 8: a) w ust. 1: po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) realizacja zada zwizanych z KFS, w szczeglnoci podzia rodkw KFS pomidzy powiatowe urzdy pracy, z uwzgldnieniem priorytetw okrelonych przez ministra waciwego do spraw pracy, w porozumieniu z Rad Rynku Pracy;, pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie: 3) opracowywanie bada i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodw deficytowych i nadwykowych oraz badanie zapotrzebowania na prac w celu podniesienia efektywnoci prowadzonych dziaa na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia; 4) wspdziaanie z wojewdzk rad rynku pracy w okrelaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobw ludzkich;, w pkt 6 w lit. b rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. c w brzmieniu: c) inicjowanie i realizowanie bada i analiz wykorzystywanych w dziaaniach realizowanych przez urzdy pracy;, po pkt 7 dodaje si pkt 7a i 7b w brzmieniu: 7a) inicjowanie programw regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzdami pracy; 7b) zlecanie dziaa aktywizacyjnych;, w pkt 8: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

6 realizowanie zada wynikajcych z koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, oraz pastw, z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, w szczeglnoci:, lit. c otrzymuje brzmienie: c) wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a;, w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: a) wspieranie i realizacj dziaa sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych dziaa przez urzdy pracy na terenie wojewdztwa, we wsppracy z ministrem waciwym do spraw pracy, samorzdami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji dziaa sieci EURES,, pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) wiadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych subach zatrudnienia na terenie wojewdztwa;, pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) coroczne okrelanie i ogaszanie w wojewdzkim dzienniku urzdowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasigniciu opinii wojewdzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodw i specjalnoci na potrzeby rynku pracy, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego okrelonej w przepisach o systemie owiaty, wykazu zawodw, w ktrych za przygotowanie zawodowe modocianych pracownikw moe by dokonywana refundacja, o ktrej mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzgldnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejtnoci na rynku pracy;, po pkt 16 dodaje si pkt 16a w brzmieniu: 16a) wsppraca ze szkoami wyszymi w zakresie wsparcia studentw, absolwentw i doktorantw szk wyszych w wejciu na rynek pracy;, po pkt 17 dodaje si pkt 17a w brzmieniu: 17a) przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujcych pracy korzystajcych z pomocy okrelonej w ustawie;, b) po ust. 1b dodaje si ust. 1c i 1d w brzmieniu: 1c. Informacje o bezrobotnych i poszukujcych pracy s udostpniane publicznym subom zatrudnienia lub innym podmiotom realizujcym zadania na podstawie ustawy lub odrbnych przepisw albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbdnym do prawidowej realizacji tych zada. 1d. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1c, s udostpniane w trybie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne, na podstawie wniosku zoonego w szczeglnoci w formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem systemw teleinformatycznych, jeeli

7 wojewdzki urzd pracy oraz podmioty, o ktrych mowa w ust. 1c, speniaj cznie nastpujce warunki: 1) posiadaj moliwo identyfikacji osoby uzyskujcej informacje w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 2) posiadaj zabezpieczenia uniemoliwiajce wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 3) zapewniaj, e dostp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych., c) po ust. 2a dodaje si ust. 2b w brzmieniu: 2b. Waciwo miejscowa marszaka wojewdztwa nie ulega zmianie w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania przed zakoczeniem postpowania administracyjnego dotyczcego spraw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, i niezarejestrowania si przez niego w powiatowym urzdzie pracy waciwym dla nowego miejsca zamieszkania., d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Marszaek wojewdztwa powouje dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy wyonionego w drodze konkursu spord osb posiadajcych wyksztacenie wysze oraz co najmniej 3-letni sta pracy w publicznych subach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni sta pracy w innych instytucjach rynku pracy. Marszaek wojewdztwa odwouje dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy po uzyskaniu opinii wojewdzkiej rady rynku pracy. Opinia wojewdzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o ktrych mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przypadku odwoania dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy na jego wniosek., e) w ust. 8: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: W ramach wojewdzkiego urzdu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania kariery zawodowej, bdce wyspecjalizowan komrk organizacyjn, ktra w szczeglnoci:, pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1) wspomaga powiatowe urzdy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez wiadczenie wyspecjalizowanych usug w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujcych pracy, w tym wiadczy usug poradnictwa na odlego z wykorzystaniem systemw teleinformatycznych; 2) we wsppracy z powiatowymi urzdami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczeglnoci w powiatowych urzdach pracy na terenie wojewdztwa;, po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) we wsppracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczeglnoci w akademickich biurach karier i powiatowych urzdach pracy na terenie wojewdztwa;, uchyla si pkt 3 i 5,

8 pkt 79 otrzymuj brzmienie: 7) wiadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawcw oraz ich pracownikw, wspomagajc powiatowe urzdy pracy w tym zakresie; 8) udziela informacji o moliwociach i zakresie wiadczonej pomocy przez urzdy pracy; 9) w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze oglnokrajowym;, dodaje si pkt 10 w brzmieniu: 10) realizuje dziaania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usug rynku pracy dla pracownikw wojewdzkiego i powiatowych urzdw pracy., f) ust. 8a otrzymuje brzmienie: 8a. Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga pozytywnej opinii wojewdzkiej rady rynku pracy.; 5) po art. 8 dodaje si art. 8a w brzmieniu: Art. 8a. 1. W sprawach dotyczcych koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, oraz pastw, z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, marszaek wojewdztwa rozstrzyga, w drodze decyzji, z zastrzeeniem art. 9d, o przyznaniu albo odmowie przyznania prawa do zasiku dla bezrobotnych, jeeli okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na wasny rachunek speniony przez bezrobotnego w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, pastwie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, lub pastwie, z ktrym Rzeczpospolita Polska zawara dwustronn umow midzynarodow o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, ma wpyw na nabycie, wysoko lub okres pobierania zasiku, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b. 2. W sprawach dotyczcych koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, marszaek wojewdztwa stwierdza zachowanie prawa do zasiku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udajcego si do innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa okrelonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, w drodze wydania dokumentu, okrelonego w przepisach prawa Unii Europejskiej. 3. W sprawach dotyczcych koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, marszaek wojewdztwa rozstrzyga, w drodze decyzji, o odmowie stwierdzenia zachowania prawa do zasiku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udajcego si do innego pastwa

9 czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa okrelonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c. 4. Marszaek wojewdztwa rozstrzyga, w drodze decyzji, w innych sprawach dotyczcych koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, oraz pastw, z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, jeeli podstaw prawn rozstrzygnicia stanowi przepis prawa Unii Europejskiej lub przepis dwustronnej umowy midzynarodowej o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych.; 6) w art. 9: a) w ust. 1: pkt 3 i 3a otrzymuj brzmienie: 3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukujcym pracy w znalezieniu pracy przez porednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracownikw przez porednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;, po pkt 3a dodaje si pkt 3b i 3c w brzmieniu: 3b) kierowanie bezrobotnych do realizatora dziaa aktywizacyjnych, ktremu marszaek wojewdztwa zleci wykonanie dziaa aktywizacyjnych; 3c) realizacja zada zwizanych z KFS, w szczeglnoci udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie ksztacenia ustawicznego pracownikw i pracodawcy;, po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu: 4a) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;, uchyla si pkt 7, pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) opracowywanie bada, analiz i sprawozda, w tym prowadzenie monitoringu zawodw deficytowych i nadwykowych, oraz dokonywanie ocen dotyczcych rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organw zatrudnienia;, pkt 1112a otrzymuj brzmienie: 11) wspdziaanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania rodkw Funduszu Pracy; 12) wsppraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usugach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosych, staach, organizacji robt publicznych oraz prac spoecznie uytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisw o zatrudnieniu socjalnym; 12a) wsppraca z wojewdzkimi urzdami pracy w zakresie wiadczenia podstawowych usug rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;,

10 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) realizowanie zada wynikajcych z koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, oraz pastw, z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawara dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym, w zakresie wiadcze dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o ktrych mowa w art. 8a;, w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie: a) realizowanie dziaa sieci EURES we wsppracy z ministrem waciwym do spraw pracy, samorzdami wojewdztw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji dziaa sieci EURES,, po pkt 17 dodaje si pkt 17a w brzmieniu: 17a) realizowanie zada zwizanych z podejmowaniem przez cudzoziemcw pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;, po pkt 20 dodaje si pkt 20a w brzmieniu: 20a) inicjowanie i realizowanie bada i analiz wykorzystywanych w dziaaniach prowadzonych przez urzdy pracy;, po pkt 21 dodaje si pkt 21a w brzmieniu: 21a) realizowanie programw regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewdzkim urzdem pracy;, pkt 22 otrzymuje brzmienie: 22) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujcych pracy i cudzoziemcach zamierzajcych wykonywa lub wykonujcych prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;, b) ust. 2d otrzymuje brzmienie: 2d. Starosta moe przeznaczy rodki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zada realizowanych przez powiatowe urzdy pracy, na finansowanie kosztw zarzdzania realizowanymi projektami wspfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Spoecznego, w szczeglnoci na: 1) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzdowi pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego bezporednio zwizanego z realizacj projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego i Funduszu Pracy, 2) zakup lub amortyzacj sprztu oraz zakup materiaw biurowych dla powiatowego urzdu pracy, niezbdnych i bezporednio zwizanych z realizacj projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego i Funduszu Pracy, 3) koszty wynagrodze oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw nowozatrudnionych w powiatowych urzdach pracy do obsugi projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego do wysokoci 3% kwoty przyznanej ze rodkw bdcych w dyspozycji samorzdu wojewdztwa na realizacj zada wspfinansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i Funduszu Pracy.,

11 c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Starosta powouje dyrektora powiatowego urzdu pracy wyonionego w drodze konkursu spord osb posiadajcych wyksztacenie wysze oraz co najmniej 3-letni sta pracy w publicznych subach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni sta pracy w innych instytucjach rynku pracy. Starosta odwouje dyrektora powiatowego urzdu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o ktrych mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przypadku odwoania dyrektora powiatowego urzdu pracy na jego wniosek.; 7) po art. 9c dodaje si art. 9d w brzmieniu: Art. 9d. 1. W przypadku gdy bezrobotny spenia warunki do nabycia zasiku okrelone w art. 71, a okresy jego ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na wasny rachunek spenione w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub pastwie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, mog mie wpyw jedynie na wysoko lub okres pobierania zasiku, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b, starosta wydaje decyzj na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, z uwzgldnieniem jedynie okresw wymienionych w art. 71 ust. 1 i 2. 2. Po wydaniu decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, starosta niezwocznie przekazuje spraw do marszaka wojewdztwa w celu ustalenia, czy okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na wasny rachunek spenione przez bezrobotnego w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub pastwie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, maj wpyw na wysoko lub okres pobierania zasiku, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b. 3. W przypadku ustalenia, e okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na wasny rachunek spenione przez bezrobotnego w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub pastwie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, maj wpyw na wysoko lub okres pobierania zasiku, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b, marszaek wojewdztwa wydaje decyzj na podstawie art. 8a ust. 1. 4. Wydanie przez marszaka wojewdztwa decyzji, o ktrej mowa w ust. 3, oznacza uchylenie decyzji wydanej na mocy ust. 1, przy czym wiadczenia wypacone na podstawie decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, zalicza si na poczet wiadcze wynikajcych z decyzji, o ktrej mowa w ust. 3. 5. W przypadku ustalenia, e okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na wasny rachunek spenione przez bezrobotnego w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub pastwie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nie maj wpywu na wysoko lub okres pobierania zasiku, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b, marszaek wojewdztwa umarza prowadzone postpowanie administracyjne.; 8) w art. 10: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie:

12 1) sposobu prowadzenia przez urzdy pracy usug rynku pracy, o ktrych mowa w art. 35;, po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu: 1a) realizowania przez podmioty, ktrym udzielono akredytacji, zobowiza wynikajcych z ustawy oraz umowy akredytacyjnej;, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prawidowoci zlecania realizacji zada i usug rynku pracy lub zlecania dziaa aktywizacyjnych;, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Wojewoda, po zasigniciu opinii marszaka wojewdztwa oraz wojewdzkiej rady rynku pracy, ustala kryteria wydawania zezwole na prac cudzoziemcw.; 9) w art. 12: a) w ust. 5: w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: prowadz porednictwo pracy oraz organizuj zatrudnianie dla:, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) refunduj koszty poniesione przez pracodawc na wynagrodzenia i skadki na ubezpieczenia spoeczne modocianych pracownikw, zatrudnionych na podstawie umowy o prac w celu przygotowania zawodowego., b) po ust. 6 dodaje si ust. 6a w brzmieniu: 6a. Refundacja, o ktrej mowa w ust. 6, stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis., c) po ust. 7 dodaje si ust. 7a w brzmieniu: 7a. Na podstawie upowanienia ministra waciwego do spraw pracy Ochotnicze Hufce Pracy mog prowadzi, z wykorzystaniem systemw teleinformatycznych, dziaania majce na celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i ofertach pracy, moliwociach i zakresie pomocy okrelonej w ustawie., d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze rodkw Funduszu Pracy wynagrodze wypacanych modocianym pracownikom oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanych wynagrodze, w szczeglnoci elementy wniosku o zawarcie umowy o refundacj, terminy skadania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundacj, elementy umowy o refundacj i wniosku o zwrot poniesionych kosztw przez pracodawc, majc na wzgldzie zapewnienie modocianym pracownikom waciwych warunkw odbywania przygotowania zawodowego oraz konieczno zapewnienia zgodnoci udzielania pomocy z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 10) w art. 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Zadania, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1, 2 i 7a, s realizowane przez Komendanta Gwnego Ochotniczych Hufcw Pracy, w szczeglnoci przy pomocy:;

13 11) uchyla si art. 18b; 12) w art. 18e w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie: 5) numer wpisu do rejestru przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym albo informacj o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej w przypadku przedsibiorcy; 6) adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.; 13) art. 18f otrzymuje brzmienie: Art. 18f. Wniosek o wpis do rejestru moe by zoony w postaci elektronicznej. Wniosek skadany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, o ktrym mowa w art. 19k, oraz powinien by opatrzony: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne.; 14) w art. 18h dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Do zawiadcze i owiadcze, o ktrych mowa w ust. 1, przepis art. 18f stosuje si odpowiednio.; 15) w art. 18m: a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 oraz pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) postawienia przedsibiorcy w stan likwidacji lub ogoszenia upadoci;, b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu: 2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 18f stosuje si odpowiednio.; 16) art. 19c i art. 19d otrzymuj brzmienie: Art. 19c. Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 18c, nie mog dyskryminowa ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, pochodzenie etniczne, narodowo, orientacj seksualn, przekonania polityczne i wyznanie ani ze wzgldu na przynaleno zwizkow osb, dla ktrych poszukuj zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Art. 19d. 1. Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 18c: 1) nie mog pobiera kwot innych ni okrelone w art. 85 ust. 2 pkt 7 od osb, dla ktrych poszukuj zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ktrym udzielaj pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; 2) przed skierowaniem osoby do pracy za granic albo pracy tymczasowej, do podmiotu dziaajcego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, s obowizane do przekazania jej na pimie informacji o kosztach, opatach i innych nalenociach, w tym okrelonych w art. 85 ust. 2 pkt 7, zwizanych

14 z kierowaniem do pracy oraz podjciem i wykonywaniem pracy za granic. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si odpowiednio do osb kierowanych za granic w celu nabywania umiejtnoci praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stau zawodowego niebdcych zatrudnieniem lub inn prac zarobkow.; 17) w art. 19e dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 i dodaje si ust. 2 w brzmieniu: 2. Do informacji, o ktrych mowa w ust. 1, przepis art. 18f stosuje si odpowiednio.; 18) w art. 19f: a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 oraz pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) osb skierowanych przez agencj zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej., b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu: 2. Do informacji, o ktrych mowa w ust. 1, przepis art. 18f stosuje si odpowiednio.; 19) po art. 19g dodaje si art. 19ga w brzmieniu: Art. 19ga. Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 18c, s obowizane do niezwocznego zwrcenia osobie, na rzecz ktrej wiadcz lub wiadczyy usugi z zakresu dziaalnoci agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, zoonych przez ni oryginaw dokumentw, w szczeglnoci dokumentw potwierdzajcych posiadane wyksztacenie, kwalifikacje oraz dowiadczenie zawodowe.; 20) w art. 20 ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie: 3. Instytucja szkoleniowa moe ubiega si o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po zoeniu wniosku o wpis wraz z informacj o: 1) tematyce prowadzonych szkole i przygotowania zawodowego dorosych; 2) kadrze dydaktycznej; 3) bazie lokalowej, jej wyposaeniu i rodkach dydaktycznych; 4) metodach oceny jakoci szkole; 5) liczbie bezrobotnych i poszukujcych pracy objtych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosych w okresie ostatniego roku; 6) pomocy udzielonej nieodpatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosych, polegajcej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje. 4. Wojewdzki urzd pracy zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej instytucj szkoleniow o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje t informacj ministrowi waciwemu do spraw pracy.; 21) w art. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dziaalnoci rad rynku pracy;; 22) art. 22 i art. 23 otrzymuj brzmienie: Art. 22. 1. Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra waciwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz

15 organem stanowicym w zakresie ustalania priorytetw wydatkowania rodkw z rezerwy KFS, o ktrej mowa w art. 109 ust. 2e. 2. Wojewdzkie rady rynku pracy s organami opiniodawczodoradczymi marszaka wojewdztwa w sprawach polityki rynku pracy. 3. Powiatowe rady rynku pracy s organami opiniodawczodoradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. 4. Do zakresu dziaania Rady Rynku Pracy naley w szczeglnoci: 1) inspirowanie przedsiwzi zmierzajcych do penego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobw ludzkich; 2) opiniowanie projektu Krajowego Planu Dziaa oraz okresowych sprawozda z jego realizacji; 3) opiniowanie przedoonych przez ministra waciwego do spraw pracy priorytetw, wzoru podziau rodkw KFS i planu ich wydatkowania; 4) ustalanie w ukadzie branowym i regionalnym dodatkowych priorytetw wydatkowania rodkw z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych rodkw zgodnie z przyjtymi priorytetami; 5) opiniowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Funduszu Pracy, a take ocena racjonalnoci gospodarki rodkami tego funduszu; 6) realizacja zada okrelonych w przepisach o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy; 7) opiniowanie projektw ustaw dotyczcych promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 5. Do zakresu dziaania wojewdzkich rad rynku pracy naley w szczeglnoci: 1) inspirowanie przedsiwzi zmierzajcych do penego i produktywnego zatrudnienia w wojewdztwie; 2) ocena racjonalnoci gospodarki rodkami Funduszu Pracy; 3) opiniowanie projektu regionalnego planu dziaa oraz okresowych sprawozda z jego realizacji; 4) opiniowanie kryteriw podziau rodkw Funduszu Pracy dla samorzdw powiatowych danego wojewdztwa na finansowanie programw dotyczcych promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zada oraz opiniowanie opracowanych przez wojewdzkie urzdy pracy propozycji przeznaczenia rodkw Funduszu Pracy bdcych w dyspozycji samorzdu wojewdztwa i sprawozda z ich wykorzystania; 5) skadanie wnioskw i wydawanie opinii w sprawach dotyczcych kierunkw ksztacenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w wojewdztwie; 6) ocenianie okresowych sprawozda z dziaalnoci wojewdzkich urzdw pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozda i wnioskw w sprawach zatrudnienia;

16 7) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonujcej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy; 8) opiniowanie wnioskw o odwoanie dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy; 9) opiniowanie wojewdzkich kryteriw wydawania zezwole na prac cudzoziemcw; 10) wsppraca z wojewdzkimi komisjami dialogu spoecznego, w szczeglnoci w zakresie inicjowania programw i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. 6. Do zakresu dziaania powiatowych rad rynku pracy stosuje si odpowiednio przepisy ust. 5. 7. Powiatowe rady rynku pracy opiniuj: 1) celowo realizacji programw specjalnych, biorc pod uwag w szczeglnoci: a) liczb osb objtych programem i kryteria doboru tych osb, b) zakadane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywan efektywno kosztow i zatrudnieniow, c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczeglnych przedsiwzi; 2) proponowane przez starost zmiany realizacji programw specjalnych; 3) celowo realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, biorc pod uwag w szczeglnoci: a) kryteria doboru bezrobotnych, b) zakadane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. Art. 23. 1. W skad Rady Rynku Pracy wchodz osoby powoywane przez ministra waciwego do spraw pracy spord przedstawicieli wszystkich organizacji zwizkowych i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji, oraz jeden przedstawiciel Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego, reprezentujcy stron samorzdow. 2. W skad wojewdzkiej rady rynku pracy wchodz osoby powoywane przez marszaka wojewdztwa spord dziaajcych na terenie wojewdztwa wojewdzkich struktur kadej organizacji zwizkowej i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji, spoeczno-zawodowych organizacji rolnikw, w tym zwizkw zawodowych rolnikw indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarzdowych zajmujcych si statutowo problematyk rynku pracy. 3. W skad powiatowej rady rynku pracy wchodz osoby powoywane przez starost spord dziaajcych na terenie powiatu terenowych struktur kadej organizacji zwizkowej i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji, spoeczno-zawodowych organizacji rolnikw, w tym zwizkw zawodowych rolnikw indywidualnych i izb rolniczych

17 oraz organizacji pozarzdowych zajmujcych si statutowo problematyk rynku pracy. 4. Czonkw rad rynku pracy, o ktrych mowa w ust. 13, powouje si spord kandydatw zgoszonych przez organy i organizacje, o ktrych mowa odpowiednio w ust. 13, zgodnie z nastpujcym trybem: 1) minister waciwy do spraw pracy (marszaek wojewdztwa, starosta) w formie pisemnej zwraca si do organw i organizacji, o ktrych mowa w ust. 13, o zgoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia; 2) do zgoszenia organy i organizacje zaczaj opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzajce osignicia i dowiadczenia w zakresie rynku pracy. 5. Minister waciwy do spraw pracy (marszaek wojewdztwa, starosta) informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoczenia przyjmowania zgosze, o terminie posiedzenia inaugurujcego. 6. Minister waciwy do spraw pracy (marszaek wojewdztwa, starosta) moe powoywa w skad rady rynku pracy trzech przedstawicieli spord organw jednostek samorzdu terytorialnego lub nauki o szczeglnej wiedzy i autorytecie w obszarze dziaania tej rady. 7. Minister waciwy do spraw pracy (marszaek wojewdztwa, starosta) moe zaprasza do udziau w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organw, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziau w podejmowaniu rozstrzygni. 8. Rady rynku pracy, o ktrych mowa w ust. 13, wybieraj spord swoich czonkw przewodniczcego na czas trwania kadencji. 9. W przypadku gdy powiatowy urzd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej na obszarze przekraczajcym granice powiatu, tworzy si jedn powiatow rad rynku pracy, ktra jest powoywana przez starost sprawujcego zwierzchnictwo nad powiatowym urzdem pracy w porozumieniu ze starost powiatu dotujcego. 10. Czonek rady rynku pracy moe zosta odwoany: 1) na wniosek organu lub organizacji, ktre zgosiy jego kandydatur na czonka rady; 2) z inicjatywy odpowiednio ministra waciwego do spraw pracy, marszaka wojewdztwa lub starosty, po zasigniciu opinii organu lub organizacji, ktre zgosiy jego kandydatur na czonka rady. 11. Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata. 12. Ze rodkw Funduszu Pracy mog by finansowane koszty szkole czonkw rad rynku pracy.

18 13. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, organizacj i tryb dziaania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztw szkole czonkw rad, majc na wzgldzie zapewnienie efektywnego dialogu spoecznego. 14. Pracodawca jest obowizany zwolni pracownika od pracy w celu wzicia udziau w posiedzeniach rady rynku pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedug zasad obowizujcych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 15. Na wniosek czonkw rady rynku pracy zamieszkaych poza miejscowoci, w ktrej odbywaj si obrady rady, koszty ich przejazdw s refundowane ze rodkw Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra waciwego do spraw pracy, marszaka wojewdztwa lub starost, w wysokoci i na zasadach okrelonych dla podry krajowej w przepisach w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej.; 23) w art. 24: a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. Marszaek wojewdztwa lub starosta przy zlecaniu usug rynku pracy, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizacj zgodnie z warunkami, trybem i sposobami realizacji usug rynku pracy., b) dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. W okresie udziau bezrobotnego w usugach rynku pracy lub usugach i instrumentach rynku pracy zlecanych podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, 6 i 7, przez marszaka wojewdztwa lub starost, powiatowy urzd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o ktrych mowa w ustawie.; 24) w art. 33: a) po ust. 2a dodaje si ust. 2b2d w brzmieniu: 2b. Powiatowy urzd pracy, udzielajc bezrobotnemu pomocy, niezwocznie po rejestracji, o ktrej mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczajcy waciwy ze wzgldu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy okrelonych w ustawie. 2c. Ustanawia si trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 1) profil pomocy I porednictwo pracy, a take w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o ktrych mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k66n; 2) profil pomocy II usugi i instrumenty rynku pracy, dziaania aktywizacyjne zlecone przez urzd pracy oraz inne formy pomocy z wyczeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a; 3) profil pomocy III Program Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, dziaania aktywizacyjne zlecone przez urzd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspiera-

19 nego u pracodawcy lub podjcia pracy w spdzielni socjalnej zakadanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 2d. Rejestracja bezrobotnego w urzdzie pracy wycza moliwo rejestracji w tym samym urzdzie pracy jako poszukujcego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego., b) w ust. 4: po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu: 1a) nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego nastpuje na okres wskazany w pkt 3;, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) otrzyma poyczk z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych lub instytucji z udziaem rodkw publicznych na podjcie dziaalnoci pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma poyczk na podjcie dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzyma jednorazowo rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, o ktrych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego nastpuje od nastpnego dnia po dniu otrzymania rodkw na podjcie dziaalnoci;, po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: 3a) odmwi bez uzasadnionej przyczyny udziau w dziaaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urzd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez orodek pomocy spoecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego nastpuje na okres wskazany w pkt 3;, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) z wasnej winy przerwa szkolenie, sta, realizacj indywidualnego planu dziaania lub wykonywanie prac, o ktrych mowa w art. 73a, lub inn form pomocy okrelon w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nastpuje od dnia ich przerwania na okres wskazany w pkt 3;, w pkt 11 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 12 w brzmieniu: 12) z wasnej winy przerwa udzia w dziaaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urzd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez orodek pomocy spoecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego nastpuje na okres wskazany w pkt 3., c) w ust. 4a: pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) zoy wniosek o rezygnacj z pomocy okrelonej w ustawie wiadczonej przez powiatowy urzd pracy; pozbawienie statusu poszukujcego pracy nastpuje od dnia zoenia wniosku;, dodaje si pkt 5 w brzmieniu: 5) pobiera w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okrelonych w przepisach o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, zasiek dla bezrobotnych nabyty w innym pastwie czonkowskim Unii Euro-

20 pejskiej lub pastwie okrelonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zosta pozbawiony tego zasiku przez waciw instytucj tego pastwa., d) w ust. 4b: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Pozbawienie statusu poszukujcego pracy z powodw, o ktrych mowa w ust. 4a pkt 13, nastpuje na okres 120 dni odpowiednio:, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) od nastpnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o ktrym mowa w ust. 4a pkt 3., e) po ust. 4b dodaje si ust. 4ba w brzmieniu: 4ba. Pozbawienie statusu poszukujcego pracy z powodw, o ktrych mowa w ust. 4a pkt 5, nastpuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o ktrym mowa w tym przepisie., f) po ust. 4c dodaje si ust. 4ca w brzmieniu: 4ca. Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego i prawa do zasiku dla bezrobotnych nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci., g) po ust. 4g dodaje si ust. 4h i 4i w brzmieniu: 4h. Dla ustalenia okresu, na ktry nastpuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzgldniane s cznie wszystkie odmowy, niepodjcia oraz przerwania form aktywizacji, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12. 4i. Wniosek o rezygnacj, o ktrym mowa w ust. 4a pkt 4, zoony przez poszukujcego pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu dziaania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosych oraz programie specjalnym, pozostawia si bez rozpoznania., h) ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie: 6. Informacje dotyczce bezrobotnych, poszukujcych pracy i cudzoziemcw zamierzajcych wykonywa lub wykonujcych prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s przetwarzane przez powiatowe urzdy pracy, w szczeglnoci z wykorzystaniem systemw teleinformatycznych i dokumentw elektronicznych. 7. Informacje, o ktrych mowa w ust. 6, s udostpniane publicznym subom zatrudnienia lub innym podmiotom, realizujcym zadania na podstawie ustawy lub odrbnych przepisw albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbdnym do prawidowej realizacji tych zada, w szczeglnoci jednostkom organizacyjnym pomocy spoecznej oraz jednostkom obsugujcym wiadczenia rodzinne., i) po ust. 7 dodaje si ust. 7a w brzmieniu: 7a. Informacje, o ktrych mowa w ust. 6, w zakresie niezbdnym do realizacji zada okrelonych w ustawie, mog by pozyskiwane przez powiatowe urzdy pracy z publicznych sub zatrudnienia lub innych podmiotw, w szczeglnoci jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej oraz jednostek obsugujcych wiadczenia rodzinne, realizu-

21 jcych zadania na podstawie ustawy lub odrbnych przepisw albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny., j) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Informacje, o ktrych mowa w ust. 6, mog by pozyskiwane, wymieniane lub udostpniane na wniosek zoony, w szczeglnoci w postaci elektronicznej, w trybie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemw teleinformatycznych, jeeli powiatowy urzd pracy oraz podmiot, o ktrym mowa w ust. 7, speniaj cznie nastpujce warunki: 1) posiadaj moliwo identyfikacji osoby uzyskujcej informacje w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 2) posiadaj zabezpieczenia uniemoliwiajce wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 3) zapewniaj, e dostp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.; 25) w art. 34: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wiadcz usug poradnictwa zawodowego;, b) uchyla si pkt 2; 26) w art. 34a: a) ust. 13 otrzymuj brzmienie: 1. Powiatowy urzd pracy, udzielajc pomocy okrelonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan dziaania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan dziaania moe by przygotowany rwnie dla poszukujcego pracy. 2. Indywidualny plan dziaania jest przygotowywany przez doradc klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukujcego pracy i zawiera w szczeglnoci: 1) dziaania moliwe do zastosowania przez urzd pracy w ramach pomocy okrelonej w ustawie; 2) dziaania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukujcego pracy w celu poszukiwania pracy; 3) planowane terminy realizacji poszczeglnych dziaa; 4) formy, planowan liczb i terminy kontaktw z doradc klienta lub innym pracownikiem urzdu pracy; 5) termin i warunki zakoczenia realizacji indywidualnego planu dziaania. 3. Przygotowanie indywidualnego planu dziaania nastpuje nie pniej ni w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy., b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a3c w brzmieniu: 3a. Indywidualny plan dziaania moe by modyfikowany stosownie do zmieniajcej si sytuacji bezrobotnego lub poszukujcego pracy. 3b. Powiatowy urzd pracy moe skierowa bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku

22 pracy w celu dokonania diagnozy problemw bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej. 3c. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb ustalania profilu pomocy oraz postpowanie w ramach profili pomocy, majc na uwadze zwikszenie szans bezrobotnego na rynku pracy., c) uchyla si ust. 4 i 5; 27) w art. 35 : a) w ust. 1: pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) poradnictwo zawodowe;, uchyla si pkt 4, b) uchyla si ust. 2, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki realizacji, tryb i sposoby prowadzenia usug rynku pracy przez urzdy pracy, a w czci dotyczcej porednictwa pracy w ramach sieci EURES take przez Ochotnicze Hufce Pracy, uwzgldniajc zakres usug oraz konieczno zapewnienia respektowania praw osb korzystajcych z usug, ujednolicenie usug rynku pracy realizowanych przez urzdy pracy oraz konieczno zapewnienia zgodnoci udzielania pomocy dla przedsibiorcw z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 28) w art. 36 uchyla si ust. 3a; 29) po art. 36 dodaje si art. 36a36e w brzmieniu: Art. 36a. 1. Porednictwo pracy zwizane ze swobodnym przepywem pracownikw na terenie pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, moe by realizowane w ramach sieci EURES. 2. Porednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmuje dziaania, o ktrych mowa w art. 36 ust. 1, oraz inne usugi wiadczone w ramach tej sieci, okrelone w przepisach Unii Europejskiej. 3. Realizujc porednictwo pracy w ramach sieci EURES, nie mona dyskryminowa osb, dla ktrych poszukuje si zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, pochodzenie etniczne, narodowo, orientacj seksualn, przekonania polityczne i wyznanie ani ze wzgldu na przynaleno zwizkow. 4. Porednictwo pracy zwizane ze swobodnym przepywem pracownikw na terenie pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac: 1) jest realizowane przez powiatowe i wojewdzkie urzdy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy wycznie w ramach sieci EURES; 2) moe by realizowane w ramach sieci EURES przez podmioty prowadzce agencje zatrudnienia oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3, po uzyskaniu akredytacji.

23 Art. 36b. 1. Podmiot ubiegajcy si o udzielenie akredytacji skada do ministra waciwego do spraw pracy wniosek o udzielenie akredytacji, jeeli spenia nastpujce kryteria: 1) posiada wpis do rejestru, o ktrym mowa w art. 18 ust. 1, albo jest podmiotem, o ktrym mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 albo 3, albo ust. 2 pkt 3; 2) spenia warunki okrelone w art. 19; 3) posiada systemy teleinformatyczne umoliwiajce realizacj porednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym stron internetow oraz elektroniczny rejestr ofert pracy; 4) wykae minimum dwuletnie dowiadczenie w prowadzeniu porednictwa do pracy za granic; 5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postpowanie, ktre moe skutkowa wykreleniem z rejestru na podstawie art. 18m. 2. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera nastpujce dane: 1) oznaczenie podmiotu; 2) adres, pod ktrym podmiot prowadzi dziaalno, oraz adres, pod ktrym bdzie prowadzone porednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazw gminy, powiatu i wojewdztwa; 3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej dziaalnoci; 4) numer identyfikacji podatkowej NIP o ile podmiot taki numer posiada; 5) numer w krajowym rejestrze urzdowym podmiotw gospodarki narodowej REGON; 6) numer w Krajowym Rejestrze Sdowym albo informacj o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej o ile podmiot taki numer posiada; 7) adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a take inne dane teleadresowe. 3. W przypadku gdy podmiot skadajcy wniosek o udzielenie akredytacji przewiduje prowadzenie porednictwa pracy w ramach sieci EURES we wsppracy z podmiotami wsppracujcymi, o ktrych mowa w art. 36d ust. 3, we wniosku o udzielenie akredytacji zamieszcza si nastpujce dane dotyczce podmiotu wsppracujcego: 1) oznaczenie podmiotu; 2) adres, pod ktrym podmiot prowadzi dziaalno, oraz adres, pod ktrym bdzie prowadzone porednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazw gminy, powiatu i wojewdztwa; 3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej dziaalnoci; 4) adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a take inne dane teleadresowe. 4. Podmiot ubiegajcy si o udzielenie akredytacji skada we wniosku o udzielenie akredytacji owiadczenie potwierdzajce: 1) spenianie warunkw, o ktrych mowa w art. 19;

24 2) znajomo obowizkw wynikajcych z ustawy oraz przepisw Unii Europejskiej w zakresie realizacji dziaa sieci EURES, a take wynikajcych z umowy akredytacyjnej, o ktrej mowa w art. 36d ust. 2; 3) nieprowadzenie w stosunku do podmiotu postpowania, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 5; 4) upyw dwch lat od dnia rozwizania z podmiotem umowy akredytacyjnej, o ktrej mowa w art. 36d ust. 2, w drodze wypowiedzenia z przyczyn, o ktrych mowa w art. 36e ust. 2 pkt 2, do dnia zoenia wniosku o udzielenie akredytacji; 5) posiadanie zasobw finansowych umoliwiajcych realizacj dziaa sieci EURES wynikajcych z ustawy oraz przepisw Unii Europejskiej w zakresie realizacji dziaa sieci EURES, a take wynikajcych z umowy akredytacyjnej, o ktrej mowa w art. 36d ust. 2; 6) kompletno danych zawartych we wniosku o udzielenie akredytacji oraz ich zgodno z prawd. 5. Owiadczenie, o ktrym mowa w ust. 4, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Podmiot skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. 6. Wniosek o udzielenie akredytacji moe by zoony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek skadany w postaci elektronicznej powinien by opatrzony: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne. 7. Minister waciwy do spraw pracy ogasza na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra informacje o terminach skadania i rozpatrywania wnioskw o udzielenie akredytacji. Art. 36c. Minister waciwy do spraw pracy odmawia, w drodze decyzji, udzielenia akredytacji, w przypadku gdy: 1) podmiot ubiegajcy si o udzielenie akredytacji nie spenia kryteriw, o ktrych mowa w art. 36b ust. 1 lub 2) podmiot nie przedstawi danych, o ktrych mowa w art. 36b ust. 2 lub 3, lub nie zoy owiadczenia, o ktrym mowa w art. 36b ust. 4, lub 3) podmiotowi ubiegajcemu si o udzielenie akredytacji, z przyczyn, o ktrych mowa w art. 36e ust. 2 pkt 2, zostaa wypowiedziana umowa akredytacyjna, o ktrej mowa w art. 36d

25 ust. 2, a od dnia rozwizania tej umowy do dnia zoenia wniosku o udzielenie akredytacji nie upyny dwa lata. Art. 36d. 1. Minister waciwy do spraw pracy udziela podmiotowi akredytacji, dokonujc wpisu do rejestru podmiotw, ktre uzyskay akredytacj do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej porednictwa pracy w ramach sieci EURES, zwanego dalej rejestrem akredytacji, po uprzednim zawarciu z nim umowy akredytacyjnej. 2. Umowa akredytacyjna zawiera w szczeglnoci: 1) zakres obowizkw podmiotu, ktremu udziela si akredytacji, zwizanych z realizacj dziaa sieci EURES wynikajcych z ustawy oraz przepisw Unii Europejskiej, w tym zwizanych z planowaniem, realizacj, monitorowaniem i sprawozdawczoci z dziaa sieci EURES; 2) zakres dziaa i usug do realizacji w porednictwie pracy w ramach sieci EURES; 3) zobowizanie podmiotu, ktremu udziela si akredytacji, do: a) wsppracy z organami zatrudnienia w celu realizacji polityki rynku pracy oraz europejskiej strategii zatrudnienia przy realizacji dziaa sieci EURES, b) udziau w systemie wymiany informacji oraz udostpniania ofert pracy Komisji Europejskiej, zgodnie z modelami, procedurami i standardami okrelonymi przez Komisj Europejsk, c) realizacji porednictwa pracy w ramach sieci EURES we wsppracy wycznie z podmiotami uprawnionymi do realizacji dziaa sieci EURES z pastw, o ktrych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, d) zapewnienia osb do realizacji porednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz pozostaych dziaa zwizanych z realizacj zobowiza wynikajcych z umowy akredytacyjnej, speniajcych wymagania okrelone w przepisach Unii Europejskiej, z ktrych co najmniej jedna posiada znajomo jzyka angielskiego lub niemieckiego, lub francuskiego wystarczajc do wykonywania zada, e) zapewnienia dostpu do informacji o porednictwie pracy w ramach sieci EURES na stronie internetowej podmiotu, ktremu jest udzielana akredytacja, oraz za porednictwem innych sposobw przepywu informacji stosowanych przez ten podmiot, f) uywania akronimu oraz znaku towarowego EURES wycznie podczas prowadzenia porednictwa pracy w ramach sieci EURES, g) umieszczania w dokumentach, ogoszeniach i ofertach pracy zwizanych z realizacj porednictwa pracy w ramach sieci EURES numeru wpisu do rejestru akredytacji; 4) sposoby realizacji porednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym zakres danych, ktre naley zawrze w zgoszeniach ofert pracy;

26 5) zasady okrelania wysokoci opat pobieranych od pracodawcw przez podmiot, ktremu jest udzielana akredytacja za porednictwo pracy w ramach sieci EURES, w przypadku gdy porednictwo to jest wiadczone z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze rodkw Unii Europejskiej. 3. W przypadku gdy podmiot, ktremu jest udzielana akredytacja, przewiduje prowadzenie porednictwa pracy w ramach sieci EURES we wsppracy z innymi podmiotami nieuprawnionymi do prowadzenia tego porednictwa, zwanymi dalej podmiotami wsppracujcymi, podmiot ten jest obowizany do zawarcia umowy z podmiotem wsppracujcym. 4. Umowa, o ktrej mowa w ust. 3, zawiera zasady wsppracy z podmiotami wsppracujcymi, w tym dotyczce: 1) planowania, monitorowania i sprawozdawczoci z dziaa prowadzonych w ramach sieci EURES; 2) zakresu dziaa i usug w porednictwie pracy w ramach sieci EURES, do realizacji ktrych zobowizuje si podmiot wsppracujcy. 5. Podmiot, ktremu udzielono akredytacji, finansuje realizacj dziaa sieci EURES, w tym porednictwo pracy prowadzone w ramach tej sieci, z wasnych rodkw oraz, gdy istnieje taka moliwo, ze rodkw pozyskanych z zewntrznych rde finansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Spoecznego. 6. Minister waciwy do spraw pracy przekazuje marszakowi wojewdztwa oraz wojewodzie, waciwym ze wzgldu na siedzib podmiotu, ktremu udzielono akredytacji, kopi umowy akredytacyjnej. 7. Minister waciwy do spraw pracy prowadzi rejestr akredytacji. Rejestr jest jawny i moe by prowadzony w postaci elektronicznej. Art. 36e. 1. Pozbawienie akredytacji nastpuje w drodze rozwizania umowy akredytacyjnej w trybie wypowiedzenia przez ministra waciwego do spraw pracy lub podmiot, ktremu udzielono akredytacji, lub w przypadku wyganicia tej umowy po zakoczeniu okresu, na jaki zostaa zawarta. 2. Minister waciwy do spraw pracy: 1) moe wypowiedzie umow akredytacyjn, wskazujc przyczyn jej wypowiedzenia; 2) wypowiada umow akredytacyjn, na wniosek wojewody lub marszaka wojewdztwa lub na podstawie powiadomienia Pastwowej Inspekcji Pracy, ktrzy w wyniku kontroli stwierdzili naruszenie przez podmiot, ktremu zostaa udzielona akredytacja, przepisw ustawy lub umowy akredytacyjnej, a podmiot ten nie usun tych narusze w wyznaczonym terminie. 3. Minister waciwy do spraw pracy wykrela podmiot, ktrego pozbawiono akredytacji, z rejestru akredytacji niezwocznie po rozwizaniu lub wyganiciu umowy akredytacyjnej.

27 4. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr wniosku o udzielenie akredytacji, majc na wzgldzie konieczno podania w tym wniosku informacji niezbdnych do oceny speniania przez podmiot ubiegajcy si o udzielenie akredytacji kryteriw okrelonych w ustawie oraz informacji niezbdnych do zawarcia umowy akredytacyjnej dotyczcych planowanego zakresu dziaa i usug do realizacji w porednictwie pracy w ramach sieci EURES, stanu zatrudnienia w tym podmiocie z uwzgldnieniem osb przewidywanych do realizacji tego porednictwa i innych dziaa wynikajcych z realizacji umowy akredytacyjnej oraz poziomu znajomoci jzykw obcych przez te osoby i opat pobieranych od pracodawcw za porednictwo pracy, a take zasad rwnoci podmiotw realizujcych dziaania sieci EURES, zapewnienie waciwego poziomu realizacji tych dziaa oraz zwikszenie dostpu do porednictwa pracy w ramach sieci EURES.; 30) w art. 38: a) w ust. 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:, w pkt 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: bezrobotnym i poszukujcym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a take na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczeglnoci na:, lit. a i b otrzymuj brzmienie: a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, moliwociach szkolenia i ksztacenia, umiejtnociach niezbdnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod uatwiajcych wybr zawodu, zmian kwalifikacji, podjcie lub zmian pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowa i uzdolnie zawodowych,, b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W ramach poradnictwa zawodowego s inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejtnoci poszukiwania pracy., c) w ust. 2: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dostpnoci;, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Poradnictwo zawodowe jest wiadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej.; 31) w art. 39 uchyla si ust. 15;

28 32) art. 39a i art. 39b otrzymuj brzmienie: Art. 39a. Z usug rynku pracy, o ktrych mowa w art. 36 ust. 15 i 5c5g oraz w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a, mog korzysta osoby niezarejestrowane w powiatowym urzdzie pracy. Art. 39b. Z usug rynku pracy wiadczonych przez wojewdzki urzd pracy, o ktrych mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, mog korzysta osoby powyej 18 roku ycia niezarejestrowane w powiatowym urzdzie pracy.; 33) w art. 40 po ust. 2d dodaje si ust. 2e2h w brzmieniu: 2e. Starosta moe organizowa szkolenie bezrobotnych na podstawie trjstronnych umw szkoleniowych, zawieranych pomidzy starost, pracodawc i instytucj szkoleniow. 2f. W trjstronnej umowie szkoleniowej jest okrelany w szczeglnoci zakres umiejtnoci i kwalifikacji wymaganych przez pracodawc, bdcy podstaw przygotowania przez instytucj szkoleniow programu ksztacenia, oraz zobowizanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. 2g. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trjstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. 2h. Starosta moe sfinansowa z Funduszu Pracy koszty zwizane z organizacj przez powiatowy urzd pracy szkolenia z zakresu umiejtnoci poszukiwania pracy, o ktrym mowa w art. 38 ust. 1a, w wysokoci nieprzekraczajcej 40% zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.; 34) w art. 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) finansowanie kosztw przejazdu do pracodawcy zgaszajcego ofert pracy lub do miejsca pracy, odbywania stau, przygotowania zawodowego dorosych lub odbywania zaj w zakresie poradnictwa zawodowego w zwizku ze skierowaniem przez powiatowy urzd pracy;; 35) w art. 45: a) w ust. 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Starosta moe dokonywa z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesicy zwrotu kosztw przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stau, przygotowania zawodowego dorosych lub odbywania zaj z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, ktra spenia cznie nastpujce warunki:, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy podja zatrudnienie lub inn prac zarobkow, przygotowanie zawodowe dorosych, sta lub zostaa skierowana na zajcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeda do tych miejsc;, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy podja zatrudnienie lub inn prac zarobkow, sta, przygotowanie zawodowe dorosych poza miejscem zamieszkania w miejscowoci, do ktrej czas do-

29 jazdu i powrotu do miejsca staego zamieszkania rodkami transportu zbiorowego wynosi cznie ponad 3 godziny dziennie;; 36) w art. 46: a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 1b. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si rwnie do absolwentw centrum integracji spoecznej oraz absolwentw klubw integracji spoecznej, o ktrych mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeeli nie pozostaj oni w okresie zgoszonego do ewidencji dziaalnoci gospodarczej zawieszenia wykonywania dziaalnoci gospodarczej., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoa i producent rolny, ktry otrzyma refundacj kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowizany dokona zwrotu, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty, otrzymanych rodkw wraz z odsetkami, jeeli zatrudnia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w penym wymiarze czasu pracy cznie przez okres krtszy ni 24 miesice albo naruszy inne warunki umowy o refundacj., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba, ktra otrzymaa z Funduszu Pracy jednorazowo rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, zaoenie lub przystpienie do spdzielni socjalnej, jest obowizana dokona zwrotu, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty, otrzymanych rodkw wraz z odsetkami, jeeli prowadzia dziaalno gospodarcz lub bya czonkiem spdzielni socjalnej przez okres krtszy ni 12 miesicy albo naruszone zostay inne warunki umowy dotyczce przyznania tych rodkw., d) ust. 55b otrzymuj brzmienie: 5. Przecitne wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 11b, jest przyjmowane w wysokoci obowizujcej w dniu zawarcia umowy z podmiotem prowadzcym dziaalno gospodarcz, niepublicznym przedszkolem, niepubliczn szko, producentem rolnym, bezrobotnym, absolwentem centrum integracji spoecznej lub absolwentem klubu integracji spoecznej. 5a. W postpowaniach w przedmiocie przyznawania rodkw, o ktrych mowa w ust. 11b, w przypadku zastosowania porczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych rodkw, mog by przetwarzane nastpujce dane osobowe porczyciela: 1) imi i nazwisko; 2) adres zamieszkania; 3) numer PESEL, jeeli zosta nadany, oraz nazwa i numer dokumentu potwierdzajcego tosamo; 4) uzyskiwane dochody, z podaniem rda i kwoty dochodu; 5) aktualne zobowizania finansowe, z podaniem wysokoci miesicznej spaty zaduenia. 5b. Podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoa, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum integracji spoecznej i absolwent klubu integracji spoecznej, ubiegajcy

30 si o przyznanie rodkw, o ktrych mowa w ust. 11b, skada owiadczenie o niekaralnoci za przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm. 4)) lub ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768, z pn. zm.5)), w okresie 2 lat przed wystpieniem z wnioskiem o przyznanie rodkw.; 37) w art. 48 w ust. 4 w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) przebywania na urlopie bezpatnym.; 38) art. 49 otrzymuje brzmienie: Art. 49. Osobom bdcym w szczeglnej sytuacji na rynku pracy: 1) bezrobotnym do 30 roku ycia, 2) bezrobotnym dugotrwale, 3) bezrobotnym powyej 50 roku ycia, 4) bezrobotnym korzystajcym ze wiadcze z pomocy spoecznej, 5) bezrobotnym posiadajcym co najmniej jedno dziecko do 6 roku ycia lub co najmniej jedno dziecko niepenosprawne do 18 roku ycia, 6) bezrobotnym niepenosprawnym przysuguje pierwszestwo w skierowaniu do udziau w programach specjalnych.; 39) w art. 50: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Bezrobotnym do 25 roku ycia powiatowy urzd pracy w okresie do 4 miesicy od dnia rejestracji powinien przedstawi propozycj zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stau, odbycia przygotowania zawodowego dorosych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robt publicznych albo innej formy pomocy okrelonej w ustawie., b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1193 oraz z 2013 r. poz. 1245 i 1247.

4)

5)

31 Bezrobotnym, o ktrych mowa w art. 49 pkt 4, powiatowy urzd pracy w okresie 6 miesicy od dnia utraty prawa do zasiku z powodu upywu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiku w okresie 6 miesicy od dnia rejestracji:; 40) w art. 51: a) ust. 13 otrzymuj brzmienie: 1. Starosta zwraca pracodawcy, ktry zatrudni w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesicy skierowanych bezrobotnych, cz kosztw poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne skierowanych bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesicu w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiku okrelonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowizujcej w ostatnim dniu zatrudnienia kadego rozliczanego miesica i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia. 2. Starosta zwraca pracodawcy, ktry zatrudni w ramach prac interwencyjnych co najmniej w poowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesicy skierowanych bezrobotnych, cz kosztw poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne skierowanych bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak poowy minimalnego wynagrodzenia za prac i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia za kad osob bezrobotn. 3. Starosta moe dokonywa, w zakresie i na zasadach okrelonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawc kosztw z tytuu zatrudnienia na okres do 12 miesicy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak minimalnego wynagrodzenia za prac i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia za kadego bezrobotnego, jeeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesic ich zatrudnienia., b) dodaje si ust. 69 w brzmieniu: 6. Pracodawca jest obowizany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesicy po zakoczeniu refundacji wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne. 7. Niewywizanie si z warunku, o ktrym mowa w ust. 6, lub naruszenie innych warunkw umowy powoduje obowizek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 8. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objtego refundacj albo przed upywem okresu 3 miesicy, o ktrym mowa w ust. 6, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

32 9. W przypadku odmowy przyjcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskan pomoc w caoci wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. W przypadku braku moliwoci skierowania bezrobotnego przez urzd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w ktrym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawa w zatrudnieniu.; 41) w art. 53: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Starosta moe skierowa bezrobotnych do odbycia stau przez okres nieprzekraczajcy 6 miesicy do pracodawcy, rolniczej spdzielni produkcyjnej lub penoletniej osoby fizycznej, zamieszkujcej i prowadzcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobicie i na wasny rachunek, dziaalno w zakresie produkcji rolinnej lub zwierzcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostajcym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmujcym obszar uytkw rolnych o powierzchni przekraczajcej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzcej dzia specjalny produkcji rolnej, o ktrym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650)., b) uchyla si ust. 1a, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Starosta moe skierowa do odbycia stau na okres do 12 miesicy bezrobotnych, ktrzy nie ukoczyli 30 roku ycia.; 42) w art. 53a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Praktyczna nauka zawodu dorosych trwa od 6 do 12 miesicy, a przyuczenie do pracy dorosych trwa od 3 do 6 miesicy.; 43) w art. 53g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosych przysuguje stypendium w wysokoci 120% kwoty zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypacane przez starost; przepis art. 80 stosuje si odpowiednio. Za okres, za ktry przysuguje stypendium, zasiek nie przysuguje.; 44) w art. 53l ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Koszty przygotowania zawodowego dorosych obejmujce: 1) refundacj wydatkw poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosych niezbdnych do realizacji programu, o ktrych mowa w art. 53i, 2) jednorazow premi przyznawan pracodawcy, o ktrej mowa w art. 53j, 3) naleno przysugujc instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizacj ustalonej czci programu, 4) koszty bada lekarskich i psychologicznych majcych na celu ustalenie zdolnoci do udziau w przygotowaniu zawodowym dorosych, 5) koszty egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie, egzaminw czeladniczych lub egzaminw sprawdzajcych s finansowane z Funduszu Pracy.;

33 45) art. 56 otrzymuje brzmienie: Art. 56. 1. Starosta moe dokonywa z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesicy zwrotu poniesionych przez pracodawc z tytuu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w penym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztw wypaconego mu wynagrodzenia, nagrd oraz opaconych skadek na ubezpieczenia spoeczne w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak kwoty zasiku okrelonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowizujcej w ostatnim dniu kadego rozliczanego miesica i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia. 2. Starosta moe dokonywa z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesicy zwrotu poniesionych przez pracodawc z tytuu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w penym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztw wypaconego mu wynagrodzenia, nagrd oraz opaconych skadek na ubezpieczenia spoeczne w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak minimalnego wynagrodzenia za prac i skadek na ubezpieczenia spoeczne od tego wynagrodzenia, jeeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesic. 3. Pracodawca jest obowizany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objty refundacj wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz okres 6 miesicy po zakoczeniu tej refundacji. 4. Niewywizanie si z warunku, o ktrym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunkw zawartej umowy powoduje obowizek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 5. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objtego refundacj albo przed upywem okresu 3 miesicy, o ktrym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 6. W przypadku odmowy przyjcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskan pomoc w caoci wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. W przypadku braku moliwoci skierowania bezrobotnego przez urzd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w ktrym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawa w zatrudnieniu.; 46) w art. 57: a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Starosta zwraca organizatorowi robt publicznych, ktry zatrudnia skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesicy, cz kosztw

34 poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne bezrobotnych w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesicu w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy oraz 50% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w ostatnim dniu zatrudnienia kadego rozliczanego miesica i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia. 2. Starosta moe dokonywa, w zakresie i na zasadach okrelonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez organizatora robt publicznych kosztw z tytuu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych na okres do 12 miesicy, w wysokoci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajcej jednak przecitnego wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia za kadego bezrobotnego, jeeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesic ich zatrudnienia., b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Naruszenie warunkw umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robt publicznych powoduje obowizek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. Przepisy art. 51 ust. 8 i 9 stosuje si odpowiednio., c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Bezrobotni bdcy dunikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisw o pomocy osobom uprawnionym do alimentw mog zosta skierowani przez starost, na zasadach dotyczcych robt publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesicy pracy niezwizanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczajcym poowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach uytecznoci publicznej oraz organizacjach zajmujcych si problematyk kultury, owiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy spoecznej., d) uchyla si ust. 5; 47) w art. 59 dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Przepisy art. 56 ust. 36 stosuje si odpowiednio.; 48) w art. 59b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Powiatowy urzd pracy po zakoczeniu kadego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia, przekazuje waciwej powiatowej radzie rynku pracy zbiorczy wykaz pracodawcw i osb, o ktrych mowa w ust. 1.; 49) po art. 59b dodaje si art. 59c w brzmieniu: Art. 59c. Pomoc udzielana pracodawcom i przedsibiorcom w ramach prac interwencyjnych, robt publicznych lub skierowania na zasadach robt publicznych, o ktrych mowa w art. 51, art. 56, art. 57 i art. 59 oraz w ramach jednorazowej refundacji kosztw z tytuu opaconych skadek na ubezpieczenia spoeczne, o ktrej mowa w art. 47, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 50) art. 60 otrzymuje brzmienie:

35 Art. 60. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy sposb i tryb organizowania prac interwencyjnych i robt publicznych, jednorazowej refundacji kosztw z tytuu opaconych skadek na ubezpieczenia spoeczne poniesionych w zwizku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, tre wniosku o organizowanie robt publicznych, prac interwencyjnych oraz tryb i warunki zawieranych umw z uprawnionymi pracodawcami, majc na uwadze prawidowo wydatkowania rodkw z Funduszu Pracy, a take konieczno zapewnienia zgodnoci udzielania pomocy z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 51) po art. 60 dodaje si art. 60a60d w brzmieniu: Art. 60a. 1. Starosta moe, na podstawie zawartej umowy, przyzna pracodawcy lub przedsibiorcy rodki Funduszu Pracy, zwane dalej grantem, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracajcego na rynek pracy, posiadajcego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawujcego opiek nad osob zalen, ktry w okresie 3 lat przed rejestracj w urzdzie pracy jako bezrobotny zrezygnowa z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczno wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osob zalen. 2. Grant nie moe zosta przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego: 1) maonka pracodawcy lub przedsibiorcy; 2) rodzica pracodawcy lub przedsibiorcy; 3) rodzestwa pracodawcy lub przedsibiorcy; 4) dziecka wasnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsibiorcy, maonka pracodawcy lub przedsibiorcy, rodzestwa pracodawcy lub przedsibiorcy. 3. Grant przysuguje w kwocie okrelonej w umowie zawartej ze starost, nie wyszej jednak ni 6-krotno minimalnego wynagrodzenia za prac obowizujcego w dniu zawarcia umowy, za kadego skierowanego bezrobotnego. 4. Pracodawca lub przedsibiorca s obowizani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesicy w penym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesicy w poowie wymiaru czasu pracy. 5. Niewywizanie si z warunku, o ktrym mowa w ust. 4, lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umow, lub jego niewykorzystanie powoduje obowizek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 6. Zwrot grantu nastpuje: 1) w kwocie proporcjonalnej do okresu, w ktrym warunek okrelony w ust. 4 nie zosta speniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu w przypadku niewywizania si z tego warunku;

36 2) w caoci wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umow lub jego niewykorzystania. 7. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upywem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesicy, o ktrym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 8. W przypadku odmowy przyjcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsibiorca zwraca grant w kwocie okrelonej w ust. 6 pkt 1. W przypadku braku moliwoci skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urzd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsibiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 9. Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. Art. 60b. 1. Starosta moe, na podstawie zawartej umowy, przyzna pracodawcy wiadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracajcego na rynek pracy po przerwie zwizanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawujcego opiek nad osob zalen, ktry w okresie 3 lat przed rejestracj w urzdzie pracy jako bezrobotny zrezygnowa z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczno wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osob zalen. 2. wiadczenie aktywizacyjne przysuguje przez okres: 1) 12 miesicy w wysokoci poowy minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie za kadego skierowanego bezrobotnego albo 2) 18 miesicy w wysokoci jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie za kadego skierowanego bezrobotnego. 3. Pracodawca jest obowizany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upywie okresu przysugiwania wiadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesicy w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 9 miesicy w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2. 4. W przypadku rozwizania przez pracodawc umowy o prac w trakcie przysugiwania wiadczenia aktywizacyjnego lub niewywizania si z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesicy przypadajcych po ustaniu prawa do tego wiadczenia pracodawca jest obowizany do zwrotu wszystkich otrzymanych wiadcze aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci kwoty otrzymanych wiadcze aktywizacyjnych od dnia wypaty pierwszego wiadczenia, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty.

37 5. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania wiadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej poow okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upywie prawa do wiadczenia pracodawca jest obowizany do zwrotu 50% cznej kwoty, o ktrej mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 6. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysugiwania wiadczenia aktywizacyjnego albo przed upywem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesicy, o ktrym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 7. W przypadku odmowy przyjcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowizany do zwrotu wszystkich otrzymanych wiadcze aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci kwoty otrzymanych wiadcze aktywizacyjnych od dnia wypaty pierwszego wiadczenia, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. W przypadku braku moliwoci skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urzd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych rodkw za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 8. wiadczenie aktywizacyjne nie przysuguje w przypadku uzyskania przez pracodawc prawa do poyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, ktra miaaby by objta wiadczeniem aktywizacyjnym. 9. wiadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. Art. 60c. 1. Starosta moe, na podstawie zawartej umowy, refundowa pracodawcy koszty poniesione na skadki na ubezpieczenia spoeczne nalene od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku ycia, ktrzy podejmuj zatrudnienie po raz pierwszy w yciu. 2. Refundacja kosztw poniesionych na skadki na ubezpieczenia spoeczne przysuguje przez okres do 12 miesicy w kwocie okrelonej w umowie, nie wyszej jednak ni poowa minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie obowizujcego w dniu zawarcia umowy, za kadego zatrudnionego bezrobotnego. 3. Pracodawca jest obowizany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesicy po zakoczeniu okresu refundacji kosztw poniesionych na skadki na ubezpieczenia spoeczne. 4. W przypadku rozwizania przez pracodawc umowy o prac w trakcie przysugiwania refundacji kosztw poniesionych na skadki na ubezpieczenia spoeczne lub niewywizania si z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesicy przypadajcych po ustaniu refundacji pracodawca jest obowizany do zwrotu wszystkich otrzymanych rodkw wraz z odsetkami usta-

38 wowymi naliczonymi od caoci kwoty otrzymanych rodkw od dnia wypaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 5. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztw poniesionych na skadki na ubezpieczenia spoeczne oraz przez co najmniej 3 miesice po upywie okresu refundacji pracodawca jest obowizany do zwrotu 50% cznej kwoty, o ktrej mowa w ust. 4. 6. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objtego refundacj albo przed upywem okresu 6 miesicy, o ktrym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 7. W przypadku odmowy przyjcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowizany do zwrotu wszystkich otrzymanych rodkw wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci kwoty otrzymanych rodkw od dnia wypaty pierwszej refundacji kosztw poniesionych na skadki na ubezpieczenia spoeczne, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. W przypadku braku moliwoci skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urzd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych rodkw za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 8. Refundacja kosztw skadek na ubezpieczenia spoeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. Art. 60d. 1. Starosta moe, na podstawie zawartej umowy, przyzna pracodawcy lub przedsibiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, ktry ukoczy 50 rok ycia. 2. Dofinansowanie wynagrodzenia przysuguje przez okres: 1) 12 miesicy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, ktry ukoczy 50 lat, a nie ukoczy 60 lat lub 2) 24 miesicy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, ktry ukoczy 60 lat. 3. Dofinansowanie wynagrodzenia przysuguje w kwocie okrelonej w umowie, nie wyszej jednak ni poowa minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie obowizujcego w dniu zawarcia umowy, za kadego zatrudnionego bezrobotnego. 4. Pracodawca lub przedsibiorca s obowizani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upywie okresu przysugiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesicy w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 12 miesicy w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2. 5. W przypadku niewywizania si z warunku, o ktrym mowa w ust. 4, oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysugiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsibiorca s obowizani do zwrotu wszystkich otrzymanych rodkw wraz z

39 odsetkami ustawowymi naliczonymi od caoci kwoty otrzymanych rodkw od dnia wypaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 6. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysugiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej poow okresu, o ktrym mowa w ust. 4, pracodawca lub przedsibiorca s obowizani do zwrotu 50% cznej kwoty, o ktrej mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 7. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objtego dofinansowaniem albo przed upywem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesicy, o ktrym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 8. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego w sytuacji okrelonej w ust. 7 pracodawca lub przedsibiorca nie zwracaj uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 9. Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 52) w art. 61b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Starosta moe zawrze z agencj zatrudnienia umow na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego bdcego w szczeglnej sytuacji na rynku pracy do podjcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umw cywilnoprawnych, stanowicych odpowiedni prac, przez okres co najmniej 6 miesicy., b) w ust. 2: uchyla si pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) warunki i tryb przekazania rodkw Funduszu Pracy przysugujcych agencji zatrudnienia z tytuu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do podjcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umw cywilnoprawnych;, c) ust. 4 i 5 otrzymuj brzmienie: 4. W przypadku niewywizania si agencji zatrudnienia z warunku, o ktrym mowa w ust. 1, przekazane agencji rodki podlegaj zwrotowi w wysokoci proporcjonalnej do okresu, w ktrym wskazany warunek nie zosta speniony, w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty. 5. W przypadku rozwizania ze skierowanym bezrobotnym umowy o prac z przyczyn, o ktrych mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy albo rozwizania przez skierowanego bezrobotnego umowy cywilnoprawnej przed upywem okresu, o ktrym mowa w ust.

40 1, agencja zatrudnienia nie jest obowizana do zwrotu otrzymanych rodkw., d) dodaje si ust. 6 w brzmieniu: 6. W okresie udziau bezrobotnego w dziaaniach realizowanych przez agencj zatrudnienia, zgodnie z umow, o ktrej mowa w ust. 2, powiatowy urzd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o ktrych mowa w ustawie.; 53) po rozdziale 11a dodaje si rozdzia 11b w brzmieniu: Rozdzia 11b Poyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej Art. 61e. Ze rodkw Funduszu Pracy oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 56 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 i 1643), a take ze rodkw Unii Europejskiej, mog by finansowane: 1) poyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy: a) podmiotom, o ktrych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a, b) obkom lub klubom dziecicym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, o ktrych mowa w przepisach o opiece nad dziemi w wieku do lat 3; 2) poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej: a) bezrobotnym, b) poszukujcym pracy absolwentom szk i uczelni, w okresie 48 miesicy od dnia ukoczenia szkoy lub uzyskania tytuu zawodowego, c) studentom ostatniego roku studiw; 3) usugi doradcze i szkoleniowe skierowane do osb, o ktrych mowa w pkt 2, ktrym udzielono poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Art. 61f. Poyczki oraz usugi doradcze i szkoleniowe, o ktrych mowa w art. 61e, s przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. Art. 61g. 1. Poyczek udzielaj oraz usugi doradcze i szkoleniowe zapewniaj porednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 2. Porednikiem finansowym moe zosta bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z pn. zm.6)). Art. 61h. 1. Poyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek podmiotu, o ktrym mowa w art. 61e pkt 1, po przedstawieniu kosztorysu dotyczcego tworzonego sta6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567.

41 nowiska pracy, w wysokoci okrelonej w umowie, nie wyszej jednak ni 6-krotna wysoko przecitnego wynagrodzenia. 2. Oprocentowanie poyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stae i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 3. Okres spaty poyczki na utworzenie stanowiska pracy nie moe by duszy ni 3 lata, z zastrzeeniem art. 61j ust. 3. 4. Poyczkobiorcy nie przysuguje prawo do karencji w spacie poyczki na utworzenie stanowiska pracy. 5. Spata poyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w rwnych ratach, patnych na rachunek bankowy waciwego porednika finansowego. 6. Poyczkobiorca nie ponosi opat i kosztw z tytuu udzielonej poyczki na utworzenie stanowiska pracy. Art. 61i. 1. Poyczka na podjcie dziaalnoci gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, o ktrej mowa w art. 61e pkt 2, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej dziaalnoci gospodarczej, w wysokoci okrelonej w umowie, nie wyszej jednak ni 20-krotna wysoko przecitnego wynagrodzenia. 2. Poyczka na podjcie dziaalnoci gospodarczej moe stanowi do 100% kosztw jej podjcia. 3. Okres spaty poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej nie moe by duszy ni 7 lat, z moliwoci skorzystania z karencji w spacie kapitau na okres nie duszy ni 12 miesicy. 4. rodki finansowe z tytuu poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej s wypacane przez porednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez poyczkobiorc dziaalnoci gospodarczej. 5. Przepisy art. 61h ust. 2, 5 i 6 stosuje si odpowiednio. Art. 61j. 1. Podmiotom, ktrym udzielono poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, mona udzieli poyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wczeniej ni po upywie co najmniej 3 miesicy od rozpoczcia spaty poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej. 2. W przypadku gdy poyczkobiorca korzysta z karencji w spacie kapitau, bieg trzymiesicznego terminu rozpoczyna si po zakoczeniu okresu karencji. 3. Poyczka na utworzenie stanowiska pracy powiksza kapita zaduenia z tytuu poyczki udzielonej na podjcie dziaalnoci gospodarczej, a jej spata nastpuje zgodnie z harmonogramem spaty poyczki udzielonej na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Art. 61k. 1. Poyczka na utworzenie stanowiska pracy moe zosta udzielona podmiotom, o ktrych mowa w art. 61e pkt 1: 1) niezalegajcym ze spat rat poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz poyczki na utworzenie stanowiska pracy; 2) niezalegajcym z opacaniem nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych;

42 3) niezalegajcym z opacaniem innych danin publicznych; 4) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystpieniem z wnioskiem o poyczk, za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary. 2. Tworzone stanowisko pracy nie moe by jednoczenie finansowane w ramach poyczki i refundacji kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o ktrej mowa w art. 46 ust. 1. Art. 61l. Poyczka na podjcie dziaalnoci gospodarczej moe zosta udzielona osobom, o ktrych mowa w art. 61e pkt 2: 1) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystpieniem z wnioskiem o poyczk, za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary; 2) niezatrudnionym oraz niewykonujcym innej pracy zarobkowej; 3) nieprowadzcym dziaalnoci gospodarczej w okresie 12 miesicy przed zoeniem wniosku o udzielenie poyczki. Art. 61m. 1. Form zabezpieczenia spaty i zwrotu udzielonych poyczek, o ktrych mowa w art. 61e pkt 1 i 2, jest weksel wasny in blanco i porczenie dwch osb fizycznych. 2. W zalenoci od oceny zdolnoci kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast porczenia dwch osb fizycznych moe by ustanowione inne zabezpieczenie spaty i zwrotu udzielonych poyczek. Art. 61n. Podstaw rozliczenia poyczek, o ktrych mowa w art. 61e pkt 1 i 2, s opacone faktury lub inne rwnowane dokumenty ksigowe. Art. 61o. 1. Poyczkobiorca jest obowizany dokona zwrotu niespaconej kwoty poyczki na utworzenie stanowiska pracy lub poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania poyczki, w terminie nie duszym ni 6 miesicy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeeli zatrudnia na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadzi dziaalno gospodarcz przez okres krtszy ni 12 miesicy albo naruszy inne warunki umowy. 2. Zwrot niespaconej kwoty poyczki, o ktrej mowa w ust. 1, podlega zwikszeniu o kwot uzyskanej korzyci wynikajcej z rnicy oprocentowania spaconej czci poyczki w stosunku do oprocentowania rwnego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologi okrelon w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowizujcego w dniu otrzymania poyczki. 3. W przypadku gdy poyczkobiorca, z zastrzeeniem ust. 1, w okresie do 36 miesicy, obliczonych od pierwszego miesica, w kt-

43 rym podj dziaalno gospodarcz z wykorzystaniem rodkw poyczki, o ktrej mowa w art. 61e pkt 2 lub od pierwszego miesica, w ktrym zatrudni na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem rodkw poyczki, o ktrej mowa w art. 61e pkt 1: 1) zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub 2) zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy spaca pozostay do spaty kapita poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej lub pozostay do spaty kapita poyczki na utworzenie stanowiska pracy, wraz z odsetkami rwnymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologi okrelon w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjtymi w harmonogramie spat poyczek. Art. 61p. 1. Minister waciwy do spraw pracy moe umorzy jednorazowo naleno z tytuu udzielonej poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej w kwocie pozostaej do spaty poyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy, poyczkobiorcy korzystajcemu jednoczenie z poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz poyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy, wraz z odsetkami obliczonymi na dzie spenienia warunku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1. 2. Warunkami umorzenia, o ktrym mowa w ust. 1, s: 1) utrzymanie, przez co najmniej 12 miesicy, pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy; 2) niezaleganie ze spat rat poyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy oraz poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej. 3. Kwota nalenoci podlegajca umorzeniu, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe przekroczy kwoty pozostaej do spaty wraz z odsetkami z tytuu poyczki na utworzenie pierwszego stanowiska pracy. Art. 61q. Minister waciwy do spraw pracy moe umorzy w caoci lub w czci nalenoci z tytuu niespaconych poyczek, o ktrych mowa w art. 61e pkt 1 i 2, jeeli zachodz przesanki okrelone w art. 56 lub art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646). Art. 61r. Umorzenie, o ktrym mowa w art. 61p, a take umorzenie, o ktrym mowa w art. 61q dokonane na podstawie przesanek wynikajcych z art. 56 pkt 5 i art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.

44 Art. 61s. 1. Porednicy finansowi podejmuj wspprac z uczelniami, a za ich porednictwem z organizacjami dziaajcymi na rzecz rozwoju przedsibiorczoci, w szczeglnoci akademickimi inkubatorami przedsibiorczoci, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi, w celu zapewnienia moliwoci skorzystania z usug doradczych i szkoleniowych przez osoby ubiegajce si o poyczk na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz poyczkobiorcw, ktrym takiej poyczki udzielono. 2. Porednicy finansowi w miejscu obsugi osb ubiegajcych si o poyczk na podjcie dziaalnoci gospodarczej zapewniaj tym osobom dostp do danych kontaktowych instytucji, o ktrych mowa w ust. 1, w celu skorzystania z usug doradczych i szkoleniowych w zakresie przedsibiorczoci, obejmujcych w szczeglnoci sporzdzanie opisu i kosztorysu przedsiwzicia. 3. Poyczkobiorcy mog skorzysta z usug doradczych i szkoleniowych wiadczonych przez instytucje, o ktrych mowa w ust. 1, w szczeglnoci w zakresie: 1) zakadania dziaalnoci gospodarczej; 2) form opodatkowania planowanej dziaalnoci gospodarczej; 3) prowadzenia ksigowoci. 4. Usugi doradcze i szkoleniowe wiadczone poyczkobiorcom mog by finansowane ze rodkw, o ktrych mowa w art. 61e, do wysokoci 30% przecitnego wynagrodzenia na jedn uprawnion osob. Art. 61t. Bank Gospodarstwa Krajowego zarzdza rodkami, o ktrych mowa w art. 109e ust. 1, oraz peni funkcj koordynatora realizacji poyczek oraz wiadczenia usug doradczych i szkoleniowych, o ktrych mowa w art. 61e. Art. 61u. Do zada Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie, o ktrym mowa w art. 61t, naley w szczeglnoci: 1) dokonywanie wyboru porednikw finansowych i zawieranie z nimi umw; 2) przekazywanie rodkw porednikom finansowym; 3) gromadzenie rodkw z tytuu spat i zwrotu poyczek oraz oprocentowania wolnych rodkw; 4) monitorowanie realizacji poyczek oraz zapewnienia wiadczenia usug doradczych i szkoleniowych przez porednikw finansowych; 5) prowadzenie rozlicze i sporzdzanie sprawozdawczoci dla ministra waciwego do spraw pracy; 6) opracowywanie jednolitych wzorw wnioskw o udzielenie poyczek oraz wzorw innych niezbdnych dokumentw; 7) opracowywanie jednolitych wzorw rozlicze i sprawozda w zakresie udzielonych poyczek; 8) sprawowanie kontroli realizacji poyczek przez porednikw finansowych;

45 9) opiniowanie wnioskw o umorzenie nalenoci z tytuu udzielonych poyczek przed przekazaniem ich do ministra waciwego do spraw pracy; 10) monitorowanie dochodzenia roszcze z tytuu niespaconych poyczek udzielanych przez porednikw finansowych. Art. 61v. Do zada porednikw finansowych w zakresie, o ktrym mowa w art. 61g ust. 1, naley w szczeglnoci: 1) rozpatrywanie wnioskw oraz zawieranie umw w sprawie udzielania poyczek; 2) monitorowanie realizacji umw dotyczcych udzielonych poyczek; 3) bieca obsuga finansowa poyczek oraz naliczanie odsetek za zwok od nieterminowych spat rat poyczek; 4) dochodzenie roszcze z tytuu niespaconych poyczek; 5) opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wnioskw poyczkobiorcw w przedmiocie umorzenia udzielonych poyczek; 6) opiniowanie wnioskw o umorzenie nalenoci z tytuu udzielonych poyczek; 7) przekazywanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego skompletowanych i zweryfikowanych pod wzgldem merytorycznym i finansowym wnioskw o umorzenie poyczek; 8) prowadzenie rozlicze i sporzdzanie sprawozdawczoci dla Banku Gospodarstwa Krajowego; 9) zapewnienie dostpu do usug doradczych i szkoleniowych, o ktrych mowa w art. 61s ust. 1; 10) przekazywanie, na wnioski starostw, informacji o wynikach monitorowania zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzdy pracy u poyczkobiorcw, na utworzonych stanowiskach pracy. Art. 61w. Do zada starostw naley wsppraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i porednikami finansowymi, polegajca w szczeglnoci na: 1) opiniowaniu wnioskw o udzielenie poyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy pod wzgldem moliwoci danego urzdu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych posiadajcych kwalifikacje niezbdne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy; 2) wydawaniu zawiadcze potwierdzajcych posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegajce si o poyczk na podjcie dziaalnoci gospodarczej; 3) kierowaniu bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy; 4) monitorowaniu, we wsppracy z porednikami finansowymi, zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzdy pracy u poyczkobiorcw, na utworzonych stanowiskach pracy.

46 Art. 61x. 1. Poyczkobiorca, ktremu zostaa udzielona poyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy, jest obowizany poinformowa, z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiatowy urzd pracy oraz porednika finansowego o terminie zatrudnienia bezrobotnego oraz potwierdzi zatrudnienie bezrobotnego, w terminie 7 dni od dnia jego zatrudnienia. 2. Poyczkobiorca, ktry otrzyma poyczk na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy, jest obowizany poinformowa porednika finansowego oraz powiatowy urzd pracy o rozwizaniu umowy o prac ze skierowanym bezrobotnym, nie pniej ni w terminie 7 dni od dnia jej rozwizania. 3. W przypadku gdy powiatowy urzd pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o ktrej mowa w ust. 2, nie skieruje bezrobotnego speniajcego wymagania utworzonego stanowiska pracy, poyczkobiorca moe zatrudni na tym stanowisku bezrobotnego bez skierowania powiatowego urzdu pracy.; 54) w art. 62 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. W przypadku wystpienia przez rolnika z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 3, po terminie wymagalnoci pierwszej raty kwartalnej, pokrycie skadek na ubezpieczenia spoeczne rolnikw przysuguje za cztery kwartay liczone od nastpnego kwartau po kwartale, w ktrym zosta zoony wniosek.; 55) po rozdziale 12 dodaje si rozdzia 12a w brzmieniu: Rozdzia 12a Program Aktywizacja i Integracja Art. 62a. 1. Powiatowy urzd pracy samodzielnie lub we wsppracy z orodkiem pomocy spoecznej moe inicjowa dziaania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji spoecznej bezrobotnych, ktre s realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 2. Do udziau w Programie Aktywizacja i Integracja s kierowani bezrobotni, dla ktrych jest ustalony profil pomocy III, korzystajcy ze wiadcze pomocy spoecznej, w szczeglnoci realizujcy kontrakt socjalny, o ktrym mowa w przepisach o pomocy spoecznej. 3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatow rad rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy urzd pracy dziaajcy we wsppracy z orodkiem pomocy spoecznej lub podmiotami prowadzcymi dziaalno statutow na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spoecznej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym lub przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym, zgodnie z przepisami o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4. Dziaania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych s realizowane przez powiatowy urzd pracy w ramach prac spoecznie uytecznych, o ktrych mowa w art. 73a. 5. Dziaania w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych, suce ksztatowaniu aktywnej postawy w yciu spoecznym i zawodo-

47 wym, mog by realizowane w szczeglnoci poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. 6. Dziaania w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych mog by realizowane przez orodek pomocy spoecznej lub podmioty, o ktrych mowa w ust. 3. 7. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja przez orodek pomocy spoecznej odbywa si na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z powiatowym urzdem pracy, ktre okrela w szczeglnoci: 1) kryteria doboru i liczb bezrobotnych; 2) dziaania w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych, realizowane przez orodek pomocy spoecznej; 3) okres realizacji i przewidywane efekty, z podaniem miernikw pozwalajcych oceni indywidualne efekty; 4) kwoty i rda finansowania dziaa; 5) sposb kontroli i zakres monitorowania. 8. Dziaania w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych, realizowane przez orodek pomocy spoecznej, s finansowane ze rodkw budetowych gminy i mog by wspfinansowane ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. 9. W przypadku niezawarcia z orodkiem pomocy spoecznej porozumienia, o ktrym mowa w ust. 7, powiatowy urzd pracy w ramach rodkw Funduszu Pracy moe zleci realizacj dziaa w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych podmiotom, o ktrych mowa w ust. 3. 10. Zlecenie realizacji dziaa w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych odbywa si po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 11. Realizacja dziaa w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych odbywa si na podstawie umowy, ktra okrela w szczeglnoci: 1) liczb bezrobotnych; 2) zakres dziaa i okres ich realizacji; 3) przewidywane efekty, z podaniem miernikw pozwalajcych oceni indywidualne efekty; 4) kwot i tryb przekazania rodkw Funduszu Pracy przysugujcych z tytuu realizacji dziaa w zakresie integracji spoecznej; 5) zasady i zakres dokumentowania dziaa w zakresie integracji spoecznej podjtych wobec bezrobotnych; 6) sposb kontroli i zakres monitorowania. 12. W przypadku niezawarcia z orodkiem pomocy spoecznej porozumienia, o ktrym mowa w ust. 7, powiatowy urzd pracy zawiera z orodkiem pomocy spoecznej porozumienie o wsppracy, w ramach ktrego strony uzgadniaj kryteria doboru bezrobotnych do Programu Aktywizacja i Integracja oraz zakres i sposb wymiany informacji o jego uczestnikach.

48 Art. 62b. 1. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesice. 2. Po zakoczeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urzd pracy moe: 1) podj decyzj o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziau w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie duej ni cznie na okres do 6 miesicy albo 2) skierowa bezrobotnego, w porozumieniu z orodkiem pomocy spoecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach okrelonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjcia pracy w spdzielni socjalnej zakadanej przez osoby prawne, o ktrej mowa w przepisach o spdzielniach socjalnych, albo 3) ponownie ustali profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwocznie dostosowa indywidualny plan dziaania i przedstawi bezrobotnemu propozycj pomocy okrelon w ustawie. 3. W okresie udziau bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urzd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o ktrych mowa w ustawie. Art. 62c. 1. Program Aktywizacja i Integracja jest finansowany ze rodkw Funduszu Pracy oraz budetu gminy. 2. Wysoko rodkw Funduszu Pracy na realizacj Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrych mowa w art. 109 ust. 8a, moe by zwikszona, na wniosek starosty, o rodki z rezerwy Funduszu Pracy bdcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw pracy. 3. Kwota wydatkw przeznaczonych z Funduszu Pracy na finansowanie dziaa, o ktrych mowa w art. 62a ust. 7 pkt 2, jest ustalana z uwzgldnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10osobow grup bezrobotnych, w wysokoci nie wyszej ni 70 z.; 56) w art. 66a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Programy specjalne s realizowane po zaopiniowaniu przez powiatow rad rynku pracy., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. czna kwota wydatkw poniesionych w roku budetowym na realizacj programw specjalnych nie moe przekroczy 10% wysokoci rodkw Funduszu Pracy, ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, z przeznaczeniem na finansowanie w roku poprzednim programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej., c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W przypadku gdy wysoko rodkw planowanych na realizacj programw specjalnych przekracza 10% wysokoci rodkw Funduszu Pracy, okrelonych w ust. 4, minister waciwy do spraw pracy moe, na wniosek starosty, przyzna dodatkowe rodki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy na realizacj programw specjalnych, przy czym wy-

49 datkowanie tych rodkw nie jest wliczane do wydatkw, o ktrych mowa w ust. 4.; 57) po rozdziale 13a dodaje si rozdziay 13b13d w brzmieniu: Rozdzia 13b Programy regionalne Art. 66c. 1. Marszaek wojewdztwa inicjuje programy regionalne. 2. Programy regionalne mog by inicjowane na wniosek starostw, wojewdzkiej rady rynku pracy albo wojewdzkiej komisji dialogu spoecznego. 3. Program regionalny jest inicjowany na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy dokonanej na podstawie analiz i prognoz dotyczcych w szczeglnoci: 1) sytuacji bezrobotnych na rynkach pracy wojewdztwa, powiatw i gmin; 2) zapotrzebowania pracodawcw na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy; 3) mobilnoci siy roboczej. 4. Program regionalny obejmuje co najmniej jeden z priorytetw przyjtych do realizacji w ramach regionalnego planu dziaa na rzecz zatrudnienia, zgodny z priorytetami polityki pastwa w dziedzinie rynku pracy przedstawionymi w Krajowym Planie Dziaa. 5. Program regionalny jest realizowany przez wojewdzki urzd pracy w porozumieniu z powiatowymi urzdami pracy. 6. Na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy wojewdzki urzd pracy okrela grupy bezrobotnych, dla ktrych jest konieczne przygotowanie programu regionalnego, oraz dokonuje wyboru powiatw o najwyszym udziale tych bezrobotnych w oglnej liczbie bezrobotnych w powiecie. 7. Wojewdzki urzd pracy przekazuje powiatowym urzdom pracy przewidzianym do udziau w programie regionalnym zaoenia programu regionalnego, obejmujce w szczeglnoci: 1) diagnoz sytuacji na wojewdzkim rynku pracy, z uwzgldnieniem sytuacji w poszczeglnych powiatach i gminach; 2) wykaz powiatw proponowanych do objcia programem regionalnym; 3) proponowan: a) liczb i struktur uczestnikw programu regionalnego w poszczeglnych powiatach, b) wysoko rodkw Funduszu Pracy w przeliczeniu na jednego uczestnika programu regionalnego, c) wysoko rodkw Funduszu Pracy dla poszczeglnych powiatw; 4) oczekiwane wskaniki efektywnoci programu regionalnego dla poszczeglnych powiatw.

50 8. Po akceptacji zaoe programu regionalnego przez starost powiatowy urzd pracy przygotowuje propozycj dziaa, ktrymi zostan objci uczestnicy programu regionalnego w powiecie. 9. Wojewdzki urzd pracy we wsppracy z powiatowym urzdem pracy: 1) uzgadnia zakres dziaa, ktrymi zostan objci uczestnicy programu regionalnego, oraz przewidywane wskaniki efektywnoci programu regionalnego dla powiatu; 2) dokonuje analizy czynnikw mogcych wpyn negatywnie na efektywno programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnia propozycj dziaa niezbdnych do podjcia w przypadku wystpienia zagroenia realizacji programu regionalnego w powiecie. 10. Podstaw wdroenia programu regionalnego jest porozumienie zawarte pomidzy wojewdzkim urzdem pracy a powiatowymi urzdami pracy, ktre okrela w szczeglnoci: 1) wykaz powiatw, na ktrych terenie bdzie realizowany program regionalny, i uzasadnienie wyboru tych powiatw; 2) liczb i struktur uczestnikw programu regionalnego, ogem i odrbnie dla poszczeglnych powiatw; 3) zakres dziaa planowanych do realizacji w ramach programu regionalnego w poszczeglnych powiatach; 4) koszt programu regionalnego, ogem i odrbnie dla poszczeglnych powiatw oraz rda finansowania; 5) wskaniki efektywnoci, ogem dla programu regionalnego i odrbnie dla poszczeglnych powiatw; 6) czynniki mogce wpyn negatywnie na efektywno programu regionalnego oraz dziaania niezbdne do podjcia w przypadku wystpienia zagroenia realizacji programu regionalnego. 11. Programy regionalne s finansowane ze rodkw Funduszu Pracy, o ktrych mowa w art. 109 ust. 2a, oraz mog by wspierane innymi rodkami. 12. Marszaek wojewdztwa monitoruje realizacj programu regionalnego w poszczeglnych powiatach, w tym wdraanie dziaa niezbdnych do podjcia w przypadku wystpienia zagroenia realizacji programu regionalnego. Rozdzia 13c Zlecanie dziaa aktywizacyjnych Art. 66d. 1. Marszaek wojewdztwa w ramach rodkw Funduszu Pracy, o ktrych mowa w art. 109 ust. 2b, moe zleci wykonanie dziaa aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizujcej usug porednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzon w zoonej marszakowi wojewdztwa informacji o dziaalnoci agencji zatrudnienia, zwanej dalej realizatorem. 2. Marszaek wojewdztwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzdami pracy umow, zwan dalej umow o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych.

51 3. Dziaaniami aktywizacyjnymi obejmuje si dugotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla ktrych jest ustalony profil pomocy II albo profil pomocy III. 4. Do realizatora kieruje si nie mniej ni 200 bezrobotnych, o ktrych mowa w ust. 3, zarejestrowanych w jednym powiatowym urzdzie pracy. 5. Dziaania aktywizacyjne, wiadczone w ramach umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych przez realizatora na rzecz pracodawcy, s finansowane ze rodkw realizatora. 6. Wynagrodzenie brutto nalene realizatorowi za jednego bezrobotnego nie moe przekroczy trzykrotnoci przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu zawarcia umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. Art. 66e. 1. Wojewdzki urzd pracy dokonuje w ramach wojewdztwa wyboru powiatw, z ktrych s kierowani bezrobotni, o ktrych mowa w art. 66d ust. 3, do realizatora w tym wojewdztwie. 2. Do zlecania dziaa aktywizacyjnych s wybierane w szczeglnoci powiatowe urzdy pracy, ktre osigny na dzie 31 grudnia roku poprzedniego wskanik procentowego udziau pracownikw powiatowego urzdu pracy penicych funkcj doradcy klienta w cakowitym zatrudnieniu na poziomie niszym ni 5 punktw procentowych poniej redniego procentowego wskanika udziau pracownikw uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy lub osigny wskanik liczby bezrobotnych przypadajcych na jednego pracownika powiatowego urzdu pracy penicego funkcj doradcy klienta na poziomie wyszym ni 15% powyej redniego wskanika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy. 3. Wojewdzki urzd pracy we wsppracy z powiatowymi urzdami pracy uzgadnia zakres i warunki zlecenia dziaa aktywizacyjnych, obejmujce w szczeglnoci: 1) grupy, liczb i struktur bezrobotnych planowanych do objcia dziaaniami aktywizacyjnymi; 2) warunki i okres realizacji zleconych dziaa aktywizacyjnych, adekwatne do potrzeb grupy bezrobotnych. 4. Wojewdzki urzd pracy przygotowuje i przeprowadza procedur wyboru realizatora. Art. 66f. 1. Umowa o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych okrela w szczeglnoci: 1) warunki realizowania dziaa aktywizacyjnych przez realizatora; 2) liczb bezrobotnych, ktrzy bd kierowani do realizatora; 3) warunki rekrutacji i rekrutacji uzupeniajcej bezrobotnych, ktrzy zostan skierowani przez powiatowy urzd pracy do realizatora; 4) tryb kierowania bezrobotnych przez powiatowe urzdy pracy do realizatora;

52 5) zakres danych bezrobotnych, przekazywanych realizatorowi przez powiatowy urzd pracy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, obejmujcy: a) imi i nazwisko, b) numer PESEL, c) miejsce zamieszkania, d) kwalifikacje, uprawnienia i dowiadczenie zawodowe; 6) okres realizacji dziaa aktywizacyjnych wobec bezrobotnych; 7) wysoko wskanika skutecznoci zatrudnieniowej oraz wysoko wskanika utrzymania w zatrudnieniu, do ktrych osignicia jest obowizany realizator, oraz obowizek zwrotu rodkw, o ktrym mowa w art. 66j, w przypadku nieosignicia tych wskanikw; 8) maksymaln wysoko wynagrodzenia brutto nalenego realizatorowi; 9) warunki i tryb przekazywania rodkw Funduszu Pracy realizatorowi; 10) sposb dokumentowania speniania warunkw uprawniajcych realizatora do otrzymania wynagrodzenia; 11) zakres i sposb dokumentowania dziaa realizowanych przez realizatora wobec bezrobotnych; 12) sposb przekazywania pomidzy stronami informacji o przebiegu realizacji zleconych dziaa aktywizacyjnych; 13) dziaania planowane do podjcia w przypadku wystpienia zagroenia realizacji zlecenia dziaa aktywizacyjnych; 14) zakres odpowiedzialnoci stron w przypadku niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. 2. Marszaek wojewdztwa moe kontrolowa powiatowe urzdy pracy oraz realizatora w zakresie przestrzegania postanowie umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. 3. Realizator jest obowizany udostpnia marszakowi wojewdztwa dane i dokumenty oraz udziela wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli, w szczeglnoci dotyczcych dokumentowania dziaa aktywizacyjnych, speniania warunkw uprawniajcych do wypaty wynagrodzenia, osignitych wskanikw skutecznoci zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu. 4. Powiatowy urzd pracy jest obowizany udostpnia marszakowi wojewdztwa dane i dokumenty oraz udziela wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli, w szczeglnoci dotyczcych rekrutacji i kierowania bezrobotnych do realizatora. 5. Do kontroli przeprowadzanej przez marszaka wojewdztwa przepisy art. 111 stosuje si odpowiednio. 6. Marszaek wojewdztwa przesya ministrowi waciwemu do spraw pracy informacj o: 1) przeprowadzonej w wojewdztwie procedurze zlecania dziaa aktywizacyjnych, niezwocznie po jej zakoczeniu;

53 2) zakresie i efektywnoci zleconych dziaa aktywizacyjnych i ich wpywie na regionalny i powiatowe rynki pracy, niezwocznie po zakoczeniu realizacji umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 3) wynikach kontroli, o ktrej mowa w ust. 2, niezwocznie po jej zakoczeniu. Art. 66g. 1. Powiatowy urzd pracy dokonuje rekrutacji i kieruje bezrobotnych do realizatora w trybie i na warunkach okrelonych w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. 2. Skierowanie bezrobotnego do realizatora nie powoduje utraty statusu bezrobotnego. 3. W okresie udziau bezrobotnego w dziaaniach wiadczonych przez realizatora w ramach zlecania dziaa aktywizacyjnych powiatowy urzd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o ktrych mowa w ustawie. Art. 66h. 1. Realizator jest obowizany do: 1) realizacji dziaa wobec bezrobotnych zgodnie z umow o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 2) zapewnienia obsugi bezrobotnych w miejscowoci bdcej siedzib powiatowego urzdu pracy, w ktrym s zarejestrowani; 3) uzyskania wskanika skutecznoci zatrudnieniowej co najmniej na poziomie wynikajcym z umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych, ustalonego jako stosunek liczby bezrobotnych, ktrzy w wyniku dziaa realizatora podjli i utrzymali odpowiedni prac lub dziaalno gospodarcz przez okres co najmniej 14 dni, do liczby bezrobotnych, ktrzy na podstawie skierowania powiatowego urzdu pracy zgosili si do realizatora; wskanik skutecznoci zatrudnieniowej jest ustalany wedug stanu na pierwszy dzie po upywie 14 dni od dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelony w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 4) uzyskania wskanika utrzymania w zatrudnieniu co najmniej na poziomie wynikajcym z umowy o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych, ustalonego jako stosunek liczby osb, ktre po upywie 90 dni od dnia podjcia odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej w wyniku dziaa realizatora nadal pozostaj w zatrudnieniu, do liczby bezrobotnych skierowanych do zatrudnienia przez realizatora; wskanik utrzymania w zatrudnieniu jest ustalany wedug stanu na pierwszy dzie po upywie 90 dni od dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelony w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 5) niezwocznego pisemnego przekazywania wojewdzkiemu i powiatowemu urzdowi pracy informacji majcych wpyw na status bezrobotnego. 2. Realizator w okresie realizacji dziaa aktywizacyjnych informuje powiatowy urzd pracy o:

54 1) stawieniu si lub niestawieniu si bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzd pracy; 2) podjciu przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej; 3) przerwaniu lub rezygnacji przez bezrobotnego z uczestnictwa w dziaaniach aktywizacyjnych oraz o zaistniaych w tych przypadkach przyczynach. 3. Realizator jest obowizany do dokumentowania dziaa aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych. Art. 66i. 1. Za wykonanie dziaa aktywizacyjnych realizatorowi przysuguje wynagrodzenie okrelone w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. 2. Wynagrodzenie brutto za jednego bezrobotnego jest wypacane maksymalnie w 4 czciach: 1) 20% wynagrodzenia brutto za dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej bezrobotnego i zaprojektowanie dziaa aktywizacyjnych majcych na celu podjcie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej, zwane dalej I czci wynagrodzenia; 2) 20% wynagrodzenia brutto za doprowadzenie bezrobotnego do podjcia odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej trwajcej przez okres co najmniej 14 dni, zwane dalej II czci wynagrodzenia; 3) 30% wynagrodzenia brutto za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej podjtej w wyniku dziaa realizatora, przez okres minimum 90 dni, zwane dalej III czci wynagrodzenia; 4) 30% wynagrodzenia brutto za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub dziaalnoci gospodarczej podjtej w wyniku dziaa realizatora, przez okres minimum 180 dni, zwane dalej IV czci wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie jest wypacane na wniosek realizatora, skadany do wojewdzkiego urzdu pracy wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenienie warunku uprawniajcego do wypaty wynagrodzenia. 4. Spenienie warunku uprawniajcego do wypaty wynagrodzenia nastpuje w przypadku: 1) I czci wynagrodzenia nie pniej ni do dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelonego w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 2) II czci wynagrodzenia nie pniej ni do 14 dnia od dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelonego w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych; 3) III czci wynagrodzenia nie pniej ni do 90 dnia od dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelonego w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych;

55 4) IV czci wynagrodzenia nie pniej ni do 180 dnia od dnia zakoczenia realizacji dziaa aktywizacyjnych, okrelonego w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych. 5. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 3, jest skadany nie czciej ni raz w miesicu. Art. 66j. 1. W przypadku nieosignicia: 1) wskanika skutecznoci zatrudnieniowej co najmniej na poziomie okrelonym w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych, realizator zwraca rodki w wysokoci ustalonej wedug nastpujcego wzoru: Z1 = K1 x (Wsz Wszo), gdzie znaczenie poszczeglnych symboli jest nastpujce: Z1 kwota zwrotu, K1 suma I i II czci wynagrodze otrzymanych przez realizatora, Wsz deklarowany wskanik skutecznoci zatrudnieniowej, Wszo osignity wskanik skutecznoci zatrudnieniowej; 2) wskanika utrzymania w zatrudnieniu co najmniej na poziomie okrelonym w umowie o wiadczenie dziaa aktywizacyjnych, realizator zwraca rodki w wysokoci ustalonej wedug nastpujcego wzoru: Z2 = K2 x (Wuz Wuzo), gdzie znaczenie poszczeglnych symboli jest nastpujce: Z2 kwota zwrotu, K2 suma III czci wynagrodze otrzymanych przez realizatora, Wuz deklarowany wskanik utrzymania w zatrudnieniu, Wuzo osignity wskanik utrzymania w zatrudnieniu. 2. Zwrot rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania do ich zwrotu. Rozdzia 13d Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku ycia Art. 66k. 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia starosta moe przyzna bon szkoleniowy stanowicy gwarancj skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opacenia kosztw, ktre zostan poniesione w zwizku z podjciem szkolenia. 2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego nastpuje na podstawie indywidualnego planu dziaania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej. 3. Termin wanoci bonu szkoleniowego okrela starosta. 4. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokoci 100% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

56 1) jednego lub kilku szkole, w tym kosztw kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadajcego uprawnienia zawodowe w formie wpaty na konto instytucji szkoleniowej; 2) niezbdnych bada lekarskich lub psychologicznych w formie wpaty na konto wykonawcy badania; 3) przejazdu na szkolenia w formie ryczatu wypacanego bezrobotnemu w wysokoci: a) do 150 z w przypadku szkolenia trwajcego do 150 godzin, b) powyej 150 z do 200 z w przypadku szkolenia trwajcego ponad 150 godzin; 4) zakwaterowania, jeli zajcia odbywaj si poza miejscem zamieszkania w formie ryczatu wypacanego bezrobotnemu w wysokoci: a) do 550 z w przypadku szkolenia trwajcego poniej 75 godzin, b) powyej 550 z do 1100 z w przypadku szkolenia trwajcego od 75 do 150 godzin, c) powyej 1100 z do 1500 z w przypadku szkolenia trwajcego ponad 150 godzin. 5. Starosta finansuje koszty, o ktrych mowa w ust. 4, do wysokoci okrelonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczajce ten limit. Art. 66l. 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia starosta moe przyzna bon staowy stanowicy gwarancj skierowania do odbycia stau u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesicy, o ile pracodawca zobowie si do zatrudnienia bezrobotnego po zakoczeniu stau przez okres 6 miesicy. 2. Przyznanie bonu staowego nastpuje na podstawie indywidualnego planu dziaania. 3. Termin wanoci bonu staowego okrela starosta. 4. Pracodawcy, ktry zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesicy, starosta wypaca premi w wysokoci 1500 z. 5. Premia stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. 6. W ramach bonu staowego starosta finansuje: 1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stau w formie ryczatu, do wysokoci 600 z, wypacanego bezrobotnemu w miesicznych transzach w wysokoci do 100 z, cznie ze stypendium; 2) koszty niezbdnych bada lekarskich lub psychologicznych w formie wpaty na konto wykonawcy badania. 7. Kwota premii, o ktrej mowa w ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczatu, o ktrej mowa w ust. 6 pkt 1, podlegaj waloryzacji na zasadach okrelonych w art. 72 ust. 6. 8. Minister waciwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, ogasza, w drodze ob-

57 wieszczenia w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, kwoty premii i kosztw przejazdu po waloryzacji. 9. Do stau odbywanego w ramach bonu staowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 48 oraz art. 61a ust. 1 stosuje si odpowiednio. Art. 66m. 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia starosta moe przyzna bon zatrudnieniowy. 2. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancj refundacji czci kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne w zwizku z zatrudnieniem bezrobotnego, ktremu powiatowy urzd pracy przyzna ten bon. 3. Przyznanie bonu zatrudnieniowego nastpuje na podstawie indywidualnego planu dziaania. 4. Termin wanoci bonu zatrudnieniowego okrela starosta. 5. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowizany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesicy. 6. Realizacja bonu zatrudnieniowego nastpuje na podstawie umowy zawieranej przez starost z pracodawc. 7. Starosta refunduje pracodawcy cz kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne, przez okres 12 miesicy, w wysokoci zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. 8. Pracodawca jest obowizany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesicy po zakoczeniu okresu refundacji. 9. W przypadku niewywizania si pracodawcy z obowizku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesicy pracodawca zwraca: 1) kwot otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeeli niespenienie obowizku nastpio w okresie do 12 miesicy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub 2) kwot ustalon proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeeli niespenienie obowizku nastpio w okresie, o ktrym mowa w ust. 8. 10. W przypadku rozwizania umowy o prac przez skierowanego bezrobotnego, rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wyganicia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. 11. Refundacja, o ktrej mowa w ust. 7, stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. Art. 66n. 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku ycia starosta, na podstawie umowy, moe przyzna bon na zasiedlenie w zwizku z podjciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej, jeeli:

58 1) z tytuu ich wykonywania bdzie osiga wynagrodzenie lub przychd w wysokoci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac brutto miesicznie oraz bdzie podlega ubezpieczeniom spoecznym; 2) odlego od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowoci, w ktrej bezrobotny zamieszka w zwizku z podjciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowoci i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania rodkami transportu zbiorowego przekracza cznie co najmniej 3 godziny dziennie; 3) bdzie pozostawa w zatrudnieniu, wykonywa inn prac zarobkow lub bdzie prowadzi dziaalno gospodarcz przez okres co najmniej 6 miesicy. 2. rodki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokoci okrelonej w umowie, nie wyszej jednak ni 200% przecitnego wynagrodzenia za prac, przeznacza si na pokrycie kosztw zamieszkania zwizanych z podjciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej. 3. Bezrobotny, ktry otrzyma bon na zasiedlenie, jest obowizany w terminie: 1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczy do powiatowego urzdu pracy dokument potwierdzajcy podjcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej i owiadczenie o spenieniu warunku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2; 2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania dziaalnoci gospodarczej i od dnia podjcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej, przedstawi powiatowemu urzdowi pracy owiadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej i podjciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci gospodarczej oraz owiadczenie o spenieniu warunku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2; 3) do 8 miesicy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentowa pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez okres 6 miesicy. 4. Dokumenty i owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 3, mog by przekazywane w szczeglnoci za porednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisw o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczn skrzynk podawcz waciwego urzdu pracy. 5. W przypadku niewywizania si z obowizku, o ktrym mowa w ust. 3: 1) pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w caoci w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty;

59 2) pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w terminie 30 dni od dnia dorczenia wezwania starosty.; 58) uchyla si art. 6769; 59) po art. 69 dodaje si art. 69a i art. 69b w brzmieniu: Art. 69a. 1. rodki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza si na finansowanie dziaa na rzecz ksztacenia ustawicznego pracownikw i pracodawcw. 2. Powiatowe urzdy pracy mog przeznaczy rodki KFS na finansowanie dziaa obejmujcych: 1) ksztacenie ustawiczne pracownikw i pracodawcy, na ktre skadaj si: a) okrelenie potrzeb pracodawcy w zakresie ksztacenia ustawicznego w zwizku z ubieganiem si o sfinansowanie tego ksztacenia ze rodkw KFS, b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod, c) egzaminy umoliwiajce uzyskanie dokumentw potwierdzajcych nabycie umiejtnoci, kwalifikacji lub uprawnie zawodowych, d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjcia ksztacenia lub pracy zawodowej po ukoczonym ksztaceniu, e) ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw w zwizku z podjtym ksztaceniem; 2) okrelanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 3) badanie efektywnoci wsparcia udzielonego ze rodkw KFS; 4) promocj KFS; 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawcw w zakresie korzystania z KFS. 3. Dziaania finansowane ze rodkw KFS, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 25, mog by te realizowane przez ministra waciwego do spraw pracy lub wojewdzkie urzdy pracy. Art. 69b. 1. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta moe przyzna rodki z KFS na sfinansowanie kosztw, o ktrych mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w wysokoci 80% tych kosztw, nie wicej jednak ni 300% przecitnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsibiorstw w wysokoci 100%, nie wicej jednak ni 300% przecitnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 2. rodki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztw ksztacenia ustawicznego stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. 3. Pracodawca zawiera z pracownikiem, ktremu zostan sfinansowane koszty ksztacenia ustawicznego, umow okrelajc prawa i obowizki stron.

60 4. Pracownik, ktry nie ukoczy ksztacenia ustawicznego finansowanego ze rodkw KFS z powodu rozwizania przez niego umowy o prac lub rozwizania z nim umowy o prac na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest obowizany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztw, na zasadach okrelonych w umowie z pracodawc, o ktrej mowa w ust. 3. 5. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4, pracodawca zwraca starocie rodki KFS wydane na ksztacenie ustawiczne pracownika, na zasadach okrelonych w umowie, o ktrej mowa w ust. 1. 6. Starosta moe przeprowadza kontrol u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowie umowy, o ktrej mowa w ust. 1, wydatkowania rodkw KFS zgodnie z przeznaczeniem, waciwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych rodkw i w tym celu moe da danych, dokumentw i udzielania wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli. Do kontroli przeprowadzanej przez starost przepisy art. 111 stosuje si odpowiednio. 7. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy sposb i tryb przyznawania rodkw z KFS, w tym: 1) zakres informacji niezbdnych do sporzdzenia wniosku o przyznanie rodkw z KFS, 2) elementy umowy, o ktrej mowa w ust. 1 majc na wzgldzie prawidowo wydatkowania rodkw, a take konieczno zapewnienia zgodnoci udzielanej pomocy z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.; 60) w art. 70 w ust. 1: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Pracodawca zamierzajcy zwolni co najmniej 50 pracownikw w okresie 3 miesicy jest obowizany uzgodni z powiatowym urzdem pracy waciwym dla siedziby tego pracodawcy lub waciwym ze wzgldu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracownikw, w tym pracownikw niepenosprawnych, dotyczce w szczeglnoci:, b) uchyla si pkt 4; 61) w art. 71: a) w ust. 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Prawo do zasiku przysuguje bezrobotnemu za kady dzie kalendarzowy od dnia zarejestrowania si we waciwym powiatowym urzdzie pracy, z zastrzeeniem art. 75, jeeli:, w pkt 2: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: w okresie 18 miesicy bezporednio poprzedzajcych dzie zarejestrowania, cznie przez okres co najmniej 365 dni:, lit. d i lit. e otrzymuj brzmienie:

61 d) opaca skadki na ubezpieczenia spoeczne z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci lub wsppracy, z zastrzeeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy stanowia kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac, e) wykonywa prac w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolnoci, przy czym podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy stanowia kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac,, lit. h otrzymuje brzmienie: h) by zatrudniony za granic i przyby do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,, b) w ust. 2 w pkt 5 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 68 w brzmieniu: 6) wiadczenia usug na podstawie umowy uaktywniajcej, o ktrej mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457); 7) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastpi zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytuu niezdolnoci do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 8) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o ktrych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z pn. zm. 7))., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Prawo do zasiku przysuguje bezrobotnym zwolnionym z zakadw karnych i aresztw ledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeeli suma okresw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadajcych w okresie 18 miesicy przed ostatnim pozbawieniem wolnoci oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolnoci wynosia co najmniej 365 dni, przy czym podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy stanowia kwota w wysokoci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac. W przypadku pozbawienia wolnoci w okresie pobierania zasiku, po zwolnieniu z zakadu karnego lub aresztu ledczego przysuguje prawo do zasiku na okres skrcony o okres pobierania zasiku przed pozbawieniem wolnoci i w trakcie przerw w odbywaniu kary.; 62) w art. 72 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Wysoko zasiku wynosi: 1) 823,60 z miesicznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiku; 2) 646,70 z miesicznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiku. 2. Bezrobotnemu, ktrego czne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane dalej okresem uprawniajcym do zasiku, wy7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717.

62 nosz mniej ni 5 lat, przysuguje zasiek w wysokoci 80% kwoty zasiku okrelonego w ust. 1.; 63) w art. 73: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) 180 dni dla bezrobotnych zamieszkaych w okresie pobierania zasiku na obszarze powiatu, jeeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzajcego dzie nabycia prawa do zasiku nie przekraczaa 150% przecitnej stopy bezrobocia w kraju;, w pkt 2: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 365 dni dla bezrobotnych:, lit. c otrzymuje brzmienie: c) ktrzy maj na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a maonek bezrobotnego jest take bezrobotny i utraci prawo do zasiku z powodu upywu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiku przez tego bezrobotnego, lub, dodaje si lit. d w brzmieniu: d) samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat., b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Bezrobotny, ktry utraci status bezrobotnego na okres krtszy ni 365 dni z powodu podjcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dziaalnoci lub uzyskiwania przychodu w wysokoci przekraczajcej poow minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie i zarejestrowa si w powiatowym urzdzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci, pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiku chorobowego, macierzyskiego lub zasiku w wysokoci zasiku macierzyskiego, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci lub osigania przychodu przekraczajcego poow minimalnego wynagrodzenia za prac miesicznie, posiada prawo do zasiku na czas skrcony o okres pobierania zasiku przed utrat statusu bezrobotnego oraz o okresy, o ktrych mowa w ust. 4.; 64) w art. 73a: a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. Do wykonywania prac spoecznie uytecznych mog by kierowane rwnie osoby uczestniczce w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy spoecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeeli podjy uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzdu pracy na podstawie art. 50 ust. 2., b) po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu: 5a. wiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, moe by w caoci finansowane z budetu gminy.;

63 65) w art. 75: a) w ust. 1 w pkt 8 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 9 w brzmieniu: 9) w okresie 6 miesicy przed zarejestrowaniem si w powiatowym urzdzie pracy rozwiza stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urzd pracy do pracodawcy otrzymujcego w ramach tego skierowania grant, wiadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upywem okresw okrelonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2., b) w ust. 2: pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania si w powiatowym urzdzie pracy w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3 i 9;, w pkt 4 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu: 5) po zakoczeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytuu miesicznie wiadczenia pieninego w wysokoci przekraczajcej poow minimalnego wynagrodzenia za prac.; 66) w art. 76: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Osoba, ktra pobraa nienalene wiadczenie pienine, jest obowizana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji w przedmiocie obowizku zwrotu nienalenie pobranego wiadczenia pieninego, kwoty otrzymanego wiadczenia wraz z przekazan od tego wiadczenia zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz skadk na ubezpieczenie zdrowotne., b) w ust. 2 pkt 4 i 4a otrzymuj brzmienie: 4) koszty szkolenia, w przypadku okrelonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastpio na podstawie nieprawdziwych owiadcze lub sfaszowanych dokumentw albo w innych przypadkach wiadomego wprowadzenia w bd powiatowego urzdu pracy przez osob skierowan na szkolenie; 4a) koszty przygotowania zawodowego dorosych, w przypadku okrelonym w art. 53h ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosych nastpio na podstawie nieprawdziwych owiadcze lub sfaszowanych dokumentw albo w innych przypadkach wiadomego wprowadzenia w bd powiatowego urzdu pracy przez osob skierowan na przygotowanie zawodowe dorosych;, c) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Starosta moe odroczy termin patnoci lub rozoy na raty nienalenie pobrane wiadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych rodkw w przypadkach, o ktrych mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasigniciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzy te nalenoci w caoci albo w czci, jeeli wystpia jedna z przesanek:, d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Od nalenoci z tytuu zwrotu nienalenie pobranego wiadczenia, refundacji lub przyznanych jednorazowo rodkw, o ktrych mowa w art. 46, oraz innych wiadcze finansowanych z Funduszu Pracy, o ktrych

64 mowa w ust. 7a, ktrych termin patnoci odroczono lub ktre rozoono na raty, nie nalicza si odsetek za zwok za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu patnoci lub rozoenia na raty do dnia upywu terminu zapaty okrelonego w decyzji., e) po ust. 9 dodaje si ust. 9a9d w brzmieniu: 9a. Jeeli zapata odroczonej lub rozoonej na raty nalenoci z tytuu zwrotu nienalenie pobranego wiadczenia nie zostanie dokonana w terminie okrelonym w decyzji, o ktrej mowa w ust. 9, pozostaa do spaty kwota staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwok naliczonymi od terminu patnoci okrelonego w decyzji, o ktrej mowa w ust. 1. 9b. Jeeli zapata odroczonej lub rozoonej na raty nalenoci z tytuu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo rodkw, o ktrych mowa w art. 46, oraz innych wiadcze finansowanych z Funduszu Pracy, o ktrych mowa w ust. 7a, nie zostanie dokonana w terminie okrelonym w decyzji, o ktrej mowa w ust. 9, pozostaa do spaty kwota staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwok naliczonymi od terminu patnoci okrelonego w art. 46 ust. 2 i 3. 9c. Jeeli zapata odroczonej lub rozoonej na raty nalenoci z tytuu zwrotu refundacji uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robt publicznych nie zostanie dokonana w terminie okrelonym w decyzji, o ktrej mowa w ust. 9, pozostaa do spaty kwota staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwok naliczonymi od terminw patnoci okrelonych w art. 51, art. 56 i art. 57. 9d. Przepis ust. 9c stosuje si odpowiednio do zapaty odroczonej lub rozoonej na raty nalenoci z tytuu zwrotu grantu, wiadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o ktrej mowa w art. 60c, i dofinansowania, o ktrym mowa w art. 60d.; 67) w art. 79 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) okresw wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokoci i okresu pobierania zasiku;; 68) po art. 81 dodaje si art. 81a w brzmieniu: Art. 81a. W przypadku mierci bezrobotnego lub poszukujcego pracy decyzje w przedmiocie statusu bezrobotnego lub poszukujcego pracy oraz decyzje w przedmiocie prawa do zasiku i innych wiadcze z tytuu bezrobocia wygasaj.; 69) w art. 85 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Agencja zatrudnienia jest obowizana do prowadzenia: 1) wykazu podmiotw, do ktrych s kierowane osoby do pracy za granic, zawierajcego w szczeglnoci oznaczenie i siedzib podmiotu oraz nazw pastwa pochodzenia podmiotu; 2) wykazu osb kierowanych do pracy za granic, zawierajcego imi i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz w szczeglnoci oznaczenie i siedzib podmiotu, do ktrego skierowano osob do pracy za granic, oraz nazw pastwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.; 70) w art. 88f: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

65 1. Zezwolenie na prac jest wydawane dla okrelonego cudzoziemca. Zezwolenie na prac okrela podmiot powierzajcy wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najnisze wynagrodzenie, ktre moe otrzymywa cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres wanoci zezwolenia. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwoleniu na prac okrelany jest podmiot, do ktrego cudzoziemiec jest delegowany. Jeeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na prac okrelany jest pracodawca uytkownik., b) po ust. 1b dodaje si ust. 1c w brzmieniu: 1c. Jeeli cudzoziemiec posiadajcy zezwolenie na prac zostaje objty obnionym wymiarem czasu pracy na zasadach okrelonych ustaw z dnia 11 padziernika 2013 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z ochron miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291), uzyskanie nowego zezwolenia na prac nie jest wymagane.; 71) art. 91 otrzymuje brzmienie: Art. 91. 1. Pracownikami publicznych sub zatrudnienia s pracownicy zatrudnieni w tych subach, w tym: 1) porednicy pracy; 2) doradcy zawodowi; 3) specjalici do spraw rozwoju zawodowego; 4) specjalici do spraw programw; 5) doradcy EURES i asystenci EURES. 2. Pracownicy, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, zatrudnieni w powiatowym urzdzie pracy mog peni funkcj doradcy klienta. 3. Do zada doradcy klienta naley: 1) staa opieka nad bezrobotnym lub poszukujcym pracy, w szczeglnoci ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzr nad realizacj indywidualnego planu dziaania, wiadczenie podstawowych usug rynku pracy w formie indywidualnej oraz uatwianie dostpu do innych form pomocy okrelonych w ustawie lub 2) staa wsppraca z pracodawc w zakresie pomocy okrelonej w ustawie, w szczeglnoci ustalanie zapotrzebowania na nowych pracownikw i pozyskiwanie ofert pracy w ramach porednictwa pracy oraz uatwianie dostpu do innych form pomocy okrelonych w ustawie. 4. Z pomocy doradcy klienta mog korzysta podmioty okrelone w ustawie, w szczeglnoci przedsibiorcy, o ktrych mowa w art. 39c. 5. Doradca klienta wykorzystuje narzdzia i metody, w zakresie ktrych zosta przeszkolony lub posiada uprawnienia.; 72) uchyla si art. 92, art. 94, art. 9698 i art. 99a; 73) art. 99b otrzymuje brzmienie: Art. 99b. Pracownicy, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 15, s obowizani doskonali kwalifikacje zawodowe, w szczeglnoci przez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem moduowych pro-

66 gramw szkole dla kadr publicznych sub zatrudnienia udostpnianych przez ministra waciwego do spraw pracy.; 74) art. 100 otrzymuje brzmienie: Art. 100. 1. Pracownikom wojewdzkich i powiatowych urzdw pracy, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 15, oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 15, moe by przyznany dodatek do wynagrodzenia finansowany ze rodkw Funduszu Pracy, uzaleniony od doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jakoci wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska. 2. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, wysoko, tryb oraz warunki przyznawania i wypacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 15, oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 15, majc na uwadze osignicie zwikszonej efektywnoci oraz konieczno rozwoju zawodowego pracownikw publicznych sub zatrudnienia.; 75) uchyla si art. 101; 76) w art. 104 w ust. 1: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Obowizkowe skadki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowicych podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, wynoszcych w przeliczeniu na okres miesica, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac, w przypadku osb, o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, co najmniej wynagrodzenie, o ktrym mowa w tym przepisie, opacaj:, b) w pkt 3 w lit. i kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. j w brzmieniu: j) osb sprawujcych osobist opiek nad dzieckiem, o ktrych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych.; 77) po art. 104b dodaje si art. 104c w brzmieniu: Art. 104c. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opacaj skadek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesicy, poczwszy od pierwszego miesica po zawarciu umowy o prac, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, ktrzy nie ukoczyli 30 roku ycia.; 78) w art. 106a dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Wydatki publicznych sub zatrudnienia na dziaania sieci EURES inne ni wydatki, o ktrych mowa w ust. 2, mog obejmowa: 1) poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej koszty rozpowszechniania ofert pracy, korespondencji, komunikowania si, usug teleinformatycznych, tumacze pisemnych i ustnych wraz z obsug techniczn, wynajmu pomieszcze i powierzchni, w tym powierzchni wystawienni-

67 czych, wynajmu sprztu, stoisk wystawienniczych, zwizane z porednictwem pracy, stanowice wkad wasny na realizacj projektw dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego; 2) refundacj kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne, skadek na Fundusz Pracy oraz odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych pracownika urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw pracy, wykonujcego zadania wynikajce z udziau w sieci EURES.; 79) w art. 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Od skadek na Fundusz Pracy nieopaconych w terminie Zakad Ubezpiecze Spoecznych pobiera odsetki za zwok, na zasadach i w wysokoci okrelonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pn. zm. 8)). Skadki te oraz nalenoci z tytuu odsetek za zwok i dodatkowej opaty, o ktrych mowa w ust. 3, nieopacone w terminie, podlegaj cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji lub przepisw o postpowaniu cywilnym. Skadki, nalenoci z tytuu odsetek i dodatkowej opaty s przekazywane na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.; 80) w art. 108: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) kosztw bada lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o ktrych mowa w art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5;, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) kosztw, o ktrych mowa w art. 109 ust. 7a;, pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) kosztw szkolenia oraz przejazdw czonkw rad rynku pracy, o ktrych mowa w art. 23 ust. 12 i 15;, po pkt 16 dodaje si pkt 16a16d w brzmieniu: 16a) grantw, o ktrych mowa w art. 60a; 16b) wiadcze aktywizacyjnych, o ktrych mowa w art. 60b; 16c) refundacji pracodawcy kosztw skadek na ubezpieczenia spoeczne za bezrobotnych do 30 roku ycia podejmujcych pierwsz prac, o ktrych mowa w art. 60c; 16d) kosztw dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyej 50 roku ycia, o ktrym mowa w art. 60d;, pkt 22 otrzymuje brzmienie: 22) wiadcze przysugujcych rolnikom zwalnianym z pracy, o ktrych mowa w art. 62, z wyjtkiem wiadcze, o ktrych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;, po pkt 22 dodaje si pkt 22a22j w brzmieniu: 22a) wiadcze przysugujcych rolnikom zwalnianym z pracy, o ktrych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183.

68 22b) kosztw realizacji zleconych dziaa w zakresie integracji spoecznej bezrobotnych, o ktrych mowa w art. 62a ust. 9; 22c) programw regionalnych, o ktrych mowa w art. 66c; 22d) zlecania dziaa aktywizacyjnych, o ktrych mowa w art. 66d; 22e) poyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjcie dziaalnoci gospodarczej, o ktrych mowa w art. 61e, wraz z kosztami zwizanymi z udzielaniem poyczek oraz usug doradczych i szkoleniowych; 22f) wydatkw ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o ktrym mowa w art. 66k ust. 1; 22g) wydatkw ponoszonych w ramach bonu staowego, o ktrym mowa w art. 66l ust. 1; 22h) refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, czci wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne, o ktrych mowa w art. 66m ust. 7; 22i) wydatkw ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o ktrym mowa w art. 66n; 22j) kosztw zada realizowanych w ramach KFS, o ktrych mowa w art. 69a;, uchyla si pkt 23 i 24, pkt 37 i 38 otrzymuj brzmienie: 37) kosztw prowadzenia w powiatowych urzdach pracy zaj, wymagajcych specjalistycznej wiedzy, ktr nie dysponuj pracownicy powiatowego urzdu pracy, w ramach porad grupowych i szkole z zakresu umiejtnoci poszukiwania pracy, o ktrych mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebdce pracownikami powiatowego urzdu pracy, kosztw zwizanych z organizacj przez powiatowy urzd pracy szkole z zakresu umiejtnoci poszukiwania pracy, o ktrych mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztw wyposaenia akademickich biur karier, o ktrych mowa w art. 39 ust. 6; 38) kosztw szkolenia i studiw, w tym studiw podyplomowych, kadr publicznych sub zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufcw Pracy;, po pkt 38a dodaje si pkt 38b w brzmieniu: 38b) kosztw szkolenia kadr realizujcych dziaania sieci EURES w podmiotach, ktrym udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra waciwego do spraw pracy;, po pkt 54 dodaje si pkt 54a w brzmieniu: 54a) kosztw przeprowadzania operacyjnego audytu zewntrznego, o ktrym mowa w art. 118b;, b) po ust. 1f dodaje si ust. 1g1i w brzmieniu: 1g. W celu wsparcia samorzdw powiatw w uzyskiwaniu lepszej efektywnoci dziaa na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister waciwy do spraw pracy przekazuje w latach 20142017 powiatom rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw, o ktrych mowa w ust. 1h i 1i.

69 1h. Minister waciwy do spraw pracy przekazuje w latach 20142017 samorzdom powiatw z Funduszu Pracy 5% kwoty rodkw (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o ktrych mowa w art. 109 ust. 2, z wyczeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodze oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy penicych funkcje doradcw klienta. 1i. Minister waciwy do spraw pracy przekazuje w latach 20142017 samorzdom powiatw z Funduszu Pracy 2% kwoty rodkw (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o ktrych mowa w art. 109 ust. 2, z wyczeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztw nagrd oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy, w szczeglnoci penicych funkcje doradcw klienta oraz zajmujcych stanowiska kierownicze, z zastrzeeniem art. 109 ust. 7h7j.; 81) w art. 109: a) po ust. 2 dodaje si ust. 2a2n w brzmieniu: 2a. Marszaek wojewdztwa moe przeznaczy w ramach kwoty rodkw (limitu) Funduszu Pracy, o ktrej mowa w ust. 2, na realizacj programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie wicej ni 5% kwoty rodkw (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programw regionalnych, o ktrych mowa w art. 66c. 2b. Minister waciwy do spraw pracy, na podstawie wnioskw marszakw wojewdztw, ustala kwoty rodkw (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w danym roku budetowym, zlecania dziaa aktywizacyjnych, o ktrych mowa w art. 66d. 2c. Kwoty rodkw (limity) Funduszu Pracy, o ktrych mowa w ust. 2b, mog zosta zwikszone, na wniosek marszaka wojewdztwa, o rodki rezerwy Funduszu Pracy bdcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw pracy. 2d. rodki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budetowym zada realizowanych w ramach KFS, zwane dalej rodkami KFS, s okrelane w planie Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadajcej wysokoci 2% przychodw Funduszu Pracy uzyskanych z obowizkowych skadek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzajcym rok, dla ktrego jest sporzdzany plan finansowy Funduszu Pracy. 2e. Kwoty rodkw Funduszu Pracy, jakie mog by wydatkowane w roku budetowym na finansowanie w wojewdztwie zada realizowanych przez powiatowe urzdy pracy w ramach rodkw KFS, o ktrych mowa w art. 69a ust. 2, z wyczeniem kwot rodkw na finansowanie zada realizowanych przez ministra waciwego do spraw pracy oraz wojewdzkie urzdy pracy, a nastpnie pomniejszone o 20% rezerw, s okrelane przez ministra waciwego do spraw pracy corocznie na pod-

70 stawie wzoru podziau rodkw ustalonego przez ministra waciwego do spraw pracy w porozumieniu z Rad Rynku Pracy. 2f. Minister waciwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra informacj o priorytetach, wzorze podziau i planie wydatkowania rodkw KFS w danym roku budetowym, w tym o dodatkowych priorytetach wydatkowania lub przeznaczeniu rodkw rezerwy KFS, o ktrych mowa w ust. 2e. 2g. Minister waciwy do spraw pracy okrela w planie wydatkowania rodkw KFS wysoko rodkw na finansowanie zada, o ktrych mowa w art. 69a ust. 2 pkt 25, realizowanych przez ministra waciwego do spraw pracy i wojewdzkie urzdy pracy. 2h. rodki, o ktrych mowa w ust. 2g, przeznaczane s w rwnej wysokoci na realizacj dziaa finansowanych w ramach rodkw KFS przez urzd obsugujcy ministra waciwego do spraw pracy i kady wojewdzki urzd pracy. 2i. Minister waciwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszaka wojewdztwa rodki, o ktrych mowa w ust. 2g, na realizacj dziaa finansowanych w ramach KFS przez wojewdzki urzd pracy, na wyodrbniony rachunek bankowy samorzdu wojewdztwa. 2j. Na podstawie zapotrzebowania zgaszanego przez samorzdy powiatw, w ramach priorytetw ustalonych przez ministra waciwego do spraw pracy, zarzd wojewdztwa dokonuje podziau kwot rodkw, o ktrych mowa w ust. 2e, na dziaania na rzecz ksztacenia ustawicznego pracownikw i pracodawcy, o ktrych mowa w art. 69 ust. 2. 2k. Minister waciwy do spraw pracy ustala limity rodkw KFS na finansowanie dziaa, o ktrych mowa w art. 69 ust. 2, na podstawie informacji marszaka wojewdztwa o podziale dokonanym na podstawie ust. 2j. 2l. Kwoty rodkw w ramach limitu, o ktrym mowa w ust. 2k, s przekazywane, na wniosek starosty powiatu, przez ministra waciwego do spraw pracy, na wyodrbniony rachunek bankowy samorzdu powiatu. 2m. Samorzd powiatu za porednictwem marszaka wojewdztwa moe wnioskowa o dodatkowe rodki z rezerwy, o ktrej mowa w ust. 2e, na finansowanie zada realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu rodkw przyznanych w ramach limitw, o ktrych mowa w ust. 2k. 2n. W przypadku przekazania do ministra waciwego do spraw pracy informacji o braku moliwoci wykorzystania w danym roku budetowym rodkw Funduszu Pracy na finansowanie zada realizowanych w ramach KFS, rodki te zwikszaj kwot rezerwy, o ktrej mowa w ust. 2e.. b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Podstaw wydatkowania rodkw Funduszu Pracy na finansowanie w wojewdztwie projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programw, o ktrych mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowi umowa zawarta midzy zarzdem wojewdztwa a ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treci umowy oraz wysokoci rodkw Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektw, w poszczeglnych latach realizacji tych programw, z mini-

71 strem waciwym do spraw pracy. Kopie zawartych umw minister do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwocznie ministrowi waciwemu do spraw pracy., c) po ust. 7 dodaje si ust. 71 w brzmieniu: 71. W ramach rodkw Funduszu Pracy, o ktrych mowa w ust. 7, minister waciwy do spraw pracy, na wniosek marszaka wojewdztwa, przyznaje samorzdom powiatw kwoty rodkw (limity) z przeznaczeniem na finansowanie projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego., d) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 7a. Podstaw wydatkowania w danym roku budetowym rodkw Funduszu Pracy na dofinansowanie czci zada realizowanych przez wojewdzkie urzdy pracy, w tym na: 1) przygotowywanie na zlecenie ministra waciwego do spraw pracy: a) bada dotyczcych rynku pracy, na podstawie jednolitej metodologii, b) opracowa, prognoz, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursw dotyczcych rynku pracy, c) opracowa informacji zawodowych o charakterze centralnym, 2) prowadzenie szkole pracownikw wojewdzkich i powiatowych urzdw pracy w zakresie realizacji podstawowych usug rynku pracy, 3) koszty obsugi KFS, 4) cz kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne, skadek na Fundusz Pracy oraz odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw wojewdzkich urzdw pracy wykonujcych zadania wynikajce z realizacji w wojewdztwie projektw wspfinansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i Funduszu Pracy lub realizujcych zadania okrelone w pkt 1 stanowi umowa zawarta pomidzy ministrem waciwym do spraw pracy a zarzdem wojewdztwa., e) uchyla si ust. 7c, f) po ust. 7e dodaje si ust. 7f7m w brzmieniu: 7f. rodki Funduszu Pracy na finansowanie przez samorzdy powiatowe realizacji programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zada mog by przeznaczone, jako wkad wasny, na realizacj projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej. 7g. Projekty finansowane lub wspfinansowane ze rde innych ni Fundusz Pracy mog by realizowane przez samorzdy powiatw tylko wwczas, jeeli: 1) w ramach tych projektw s realizowane wycznie dziaania zgodne z przepisami ustawy; 2) ich realizacja, z wyczeniem projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a, spowoduje uzyskanie dodatkowej puli rodkw z

72 przeznaczeniem na aktywizacj bezrobotnych lub wspieranie utrzymania zatrudnienia. 7h. Kwota rodkw, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1i, w 2014 r. jest przekazywana samorzdom powiatw na wniosek starosty, skadany za porednictwem marszaka wojewdztwa w terminie do dnia 31 lipca 2014 r., zawierajcy potwierdzenie spenienia przez powiatowy urzd pracy dwch z trzech nastpujcych warunkw: 1) osignicia, na dzie 31 grudnia 2013 r., wskanika procentowego udziau pracownikw powiatowego urzdu pracy zatrudnionych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 14, w cakowitym zatrudnieniu na poziomie wyszym ni 5 punktw procentowych poniej redniego procentowego wskanika udziau pracownikw uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy albo osignicia wskanika liczby bezrobotnych przypadajcych na jednego pracownika powiatowego urzdu pracy zatrudnionego na jednym ze stanowisk, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 14, na poziomie niszym ni 15% powyej redniego wskanika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy, przy czym do obliczenia tych wskanikw przyjmuje si czn liczb pracownikw zatrudnionych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 14; 2) osignicia, w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku, wskanika efektywnoci zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie wyszym ni 2 punkty procentowe poniej redniej efektywnoci zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we wszystkich powiatowych urzdach pracy; 3) osignicia, w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku, wskanika efektywnoci kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie niszym ni 15% powyej redniej efektywnoci kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we wszystkich powiatowych urzdach pracy. 7i. Minister waciwy do spraw pracy obniy w 2014 r. odpowiednio wskanik, o ktrym mowa w ust. 7h pkt 2, eby nie mniej ni 75% oglnej liczby powiatowych urzdw pracy zostao objtych finansowaniem z Funduszu Pracy kosztw nagrd specjalnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowych urzdw pracy, w ramach kwoty, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1i. 7j. Kwota rodkw, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1i, w latach 20152017 jest przekazywana samorzdom powiatw na wniosek starosty, skadany za porednictwem marszaka wojewdztwa w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, zawierajcy potwierdzenie spenienia przez powiatowy urzd pracy dwch z trzech nastpujcych warunkw: 1) osignicia, na dzie 31 grudnia roku poprzedniego, wskanika procentowego udziau pracownikw powiatowego urzdu pracy penicych funkcj doradcy klienta w cakowitym zatrudnieniu na poziomie wyszym ni redni procentowy wskanik udziau pracownikw uzyskany we wszystkich powiatowych urzdach pracy

73 albo osignicia wskanika liczby osb bezrobotnych przypadajcych na jednego pracownika powiatowego urzdu pracy penicego funkcj doradcy klienta na poziomie niszym ni redni wskanik liczby osb bezrobotnych uzyskany we wszystkich powiatowych urzdach pracy; 2) osignicia, w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku, wskanika efektywnoci zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie wyszym ni rednia efektywno zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzdach pracy; 3) osignicia, w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku, wskanika efektywnoci kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie niszym ni rednia efektywno kosztowa podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzdach pracy. 7k. Kwota rodkw, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1i, nieprzekazana samorzdom powiatw w zwizku z niespenieniem warunkw, o ktrych mowa w ust. 7h7j, pozostaje w dyspozycji ministra waciwego do spraw pracy z przeznaczeniem dla samorzdw powiatw na finansowanie kosztw nagrd specjalnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowych urzdw pracy, ktre uzyskuj najlepsze wskaniki efektywnoci, o ktrych mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2, oraz na finansowanie zada okrelonych w ustawie. 7l. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przyznawania samorzdom powiatw rodkw Funduszu Pracy na finansowanie kosztw nagrd specjalnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowych urzdw pracy, ktre uzyskuj najlepsze wskaniki efektywnoci zatrudnieniowej i kosztowej, majc na wzgldzie dostpno rodkw oraz zapewnienie wspierania efektywnych dziaa aktywizujcych. 7m. Kwota rodkw, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1h, jest przekazywana samorzdom powiatw w okresach miesicznych, w wysokoci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok., g) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Kwoty rodkw Funduszu Pracy na finansowanie programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zada realizowanych przez powiaty s ustalane przez zarzd wojewdztwa, wedug kryteriw okrelonych przez sejmik wojewdztwa, w ramach kwoty, o ktrej mowa w ust. 2. Okrelajc kryteria, sejmik wojewdztwa powinien wzi pod uwag w szczeglnoci: 1) liczb bezrobotnych; 2) stop bezrobocia; 3) struktur bezrobocia; 4) kwoty rodkw Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizacj projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego;

74 5) efektywno dziaa urzdw pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych., h) po ust. 8 dodaje si ust. 8a w brzmieniu: 8a. W kwocie rodkw Funduszu Pracy ustalonej zgodnie z ust. 8 dla powiatu na finansowanie programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej udzia rodkw przeznaczonych na finansowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w art. 62a, wynosi nie wicej ni 5%., i) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osb, w ramach cznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonuje starosta, po zasigniciu opinii powiatowej rady rynku pracy., j) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 11. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) algorytm, o ktrym mowa w ust. 2, majc na wzgldzie uzalenienie wysokoci kwot rodkw na finansowanie programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej od: a) liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w 75%, b) efektywnoci dziaa na rzecz aktywizacji bezrobotnych w 25%; 2) sposb ustalania kwot rodkw Funduszu Pracy bdcych w dyspozycji samorzdu wojewdztwa z przeznaczeniem na realizacj projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego, majc na wzgldzie zapewnienie finansowania realizacji tych projektw; 3) wysoko i przeznaczenie rezerwy bdcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw pracy, majc na wzgldzie zapewnienie finansowania dodatkowego wsparcia dla realizacji zada na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych osb., k) uchyla si ust. 11a, l) w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) podmioty oraz osoby, o ktrych mowa w art. 46, staj si ich wasnoci;, m) dodaje si ust. 13 w brzmieniu: 13. Specyficzne elementy wspierajce zatrudnienie, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36a, zakupione ze rodkw Funduszu Pracy przez powiatowy urzd pracy, mog sta si wasnoci uczestnika programu specjalnego po zakoczeniu programu specjalnego lub po zakoczeniu udziau w programie specjalnym z powodu podjcia zatrudnienia, o ile s niezbdne do uzyskania lub utrzymania zatrudnienia.; 82) art. 109a otrzymuje brzmienie: Art. 109a. 1. Koszty szkole, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9, nie mog przekroczy dziesiciokrotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac na jedn osob w okresie kolejnych trzech lat.

75 2. Roczny koszt szkole i studiw, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38, dla jednej osoby, nie moe przekroczy 150% przecitnego wynagrodzenia. 3. Do limitu, o ktrym mowa w ust. 2, nie wlicza si kosztw szkole organizowanych i finansowanych przez: 1) ministra waciwego do spraw pracy dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia; 2) wojewod dla pracownikw wojewdzkich i powiatowych urzdw pracy; 3) samorzd wojewdztwa dla pracownikw powiatowych urzdw pracy. 4. Roczny koszt szkole, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38b, dla jednej osoby, finansowanych przez ministra waciwego do spraw pracy, nie moe przekroczy 40% przecitnego wynagrodzenia. 5. Koszty szkole, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mog przekroczy piciokrotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac na jedn osob w okresie kolejnych trzech lat.; 83) po art. 109d dodaje si art. 109e109g w brzmieniu: Art. 109e. 1. Minister waciwy do spraw pracy przekazuje na wyodrbniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego rodki Funduszu Pracy oraz rodki, o ktrych mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, na finansowanie: 1) poyczek na utworzenie stanowiska pracy lub poyczek na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz usug doradczych i szkoleniowych, o ktrych mowa w art. 61e; 2) kosztw zwizanych z udzielaniem i obsug poyczek. 2. Podstaw przekazywania rodkw finansowych stanowi umowa zawarta midzy ministrem waciwym do spraw pracy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 3. Umowa, o ktrej mowa w ust. 2, powinna okrela w szczeglnoci: 1) wysoko rodkw finansowych, o ktrych mowa w art. 61e, przekazywanych przez ministra waciwego do spraw pracy do Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego; 2) warunki i tryb przekazywania rodkw finansowych; 3) tryb udzielania poyczek, w tym podzia zada realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz porednikw finansowych, o ktrych mowa w art. 61g; 4) wymogi, jakie powinien spenia porednik finansowy, o ktrym mowa w art. 61g ust. 2, w zakresie okresu funkcjonowania na rynku, posiadania dowiadczenia dotyczcego udzielania poyczek na podjcie lub rozwj dziaalnoci gospodarczej i wysokoci posiadanego kapitau; 5) sposb wiadczenia usug doradczych i szkoleniowych, o ktrych mowa w art. 61e;

76 6) sposb realizacji i finansowania dziaa promocyjnoinformacyjnych; 7) obowizki zwizane z udzielaniem pomocy de minimis, o ktrych mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pn. zm. 9)); 8) warunki i tryb kontroli prawidowoci realizacji umowy, o ktrej mowa w ust. 2, oraz podmioty uprawnione do jej przeprowadzania; 9) sposb wykorzystania spaconego kapitau, odsetek od poyczek oraz innych przychodw, w tym rodkw odzyskanych w wyniku dziaa windykacyjnych; 10) zobowizanie porednikw finansowych do prowadzenia dziaa windykacyjnych; 11) sposb wycofywania rodkw z Banku Gospodarstwa Krajowego; 12) tryb rozliczania otrzymanych rodkw oraz sporzdzania sprawozdawczoci dla ministra waciwego do spraw pracy. 4. rodki z tytuu spaconych i zwrconych poyczek oraz z tytuu oprocentowania poyczek s wykorzystywane na udzielanie kolejnych poyczek, wiadczenie usug doradczych i szkoleniowych, a take finansowanie kosztw zwizanych z ich obsug. Art. 109f. Powiatowe urzdy pracy udzielaj wsparcia ze rodkw innych ni rodki Funduszu Pracy, w szczeglnoci w ramach projektw finansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, wycznie bezrobotnym i poszukujcym pracy, w sposb i na zasadach okrelonych w ustawie. Art. 109g. 1. Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego, w uzgodnieniu z ministrem waciwym do spraw pracy, moe przekaza na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego rodki Unii Europejskiej na finansowanie poyczek na utworzenie stanowiska pracy lub poyczek na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz usug doradczych i szkoleniowych, a take kosztw z tym zwizanych, zgodnie z art. 109e. 2. Kwota przekazanych rodkw zwiksza kwot rodkw, o ktrych mowa w art. 109e ust. 1.; 84) po art. 118a dodaje si art. 118b w brzmieniu: Art. 118b. 1. Dysponent Funduszu Pracy moe zleci wybranemu podmiotowi przeprowadzenie operacyjnego audytu zewntrznego w powiatowych urzdach pracy uzyskujcych efektywno zatrudnieniow podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie niszym ni rednia krajowa lub efektywno kosztow podstawowych form aktywizacji zawodowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie wyszym ni rednia krajowa.

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

77 2. Operacyjny audyt zewntrzny przeprowadza podmiot niezaleny od powiatowego urzdu pracy, posiadajcy odpowiednie kwalifikacje i dowiadczenie z zakresu audytu lub dysponujcy osobami uprawnionymi do przeprowadzenia audytu, z uwzgldnieniem midzynarodowych standardw audytu w zakresie: 1) oceny efektywnoci zarzdzania jednostk; 2) badania efektywnoci dziaania jednostki. 3. Z przeprowadzonego operacyjnego audytu zewntrznego jest sporzdzane sprawozdanie zawierajce opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocen, a take zalecenia lub wnioski dotyczce usunicia nieprawidowoci lub usprawnienia funkcjonowania powiatowego urzdu pracy w zakresie poprawy uzyskiwanych efektw dotyczcych wydatkowania rodkw Funduszu Pracy na finansowanie realizacji zada, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1. 4. Sprawozdanie z przeprowadzonego operacyjnego audytu zewntrznego stanowi podstaw wystpienia przez dysponenta Funduszu Pracy do zarzdu powiatu z wnioskiem o opracowanie programu naprawczego. 5. Powiatowe urzdy pracy, w ktrych jest przeprowadzany operacyjny audyt zewntrzny, s obowizane udostpnia dokumenty i udziela wyjanie w sprawach objtych zakresem audytu.; 85) w art. 119 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Sprawca nie podlega karze, jeeli przed dniem rozpoczcia kontroli w podmiocie kontrolowanym obowizek, o ktrym mowa w art. 74, zosta ju speniony.; 86) w art. 121 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie: 2. Kto, wiadczc usugi, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 lub w art. 18c ust. 2, pobiera od osoby, dla ktrej poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub ktrej udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opaty inne ni wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niszej ni 3000 z. 3. Tej samej karze podlega, kto, wiadczc usugi, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 lub w art. 18c ust. 2, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, pochodzenie etniczne, narodowo, orientacj seksualn, przekonania polityczne i wyznanie lub ze wzgldu na przynaleno zwizkow.; 87) po art. 121b dodaje si art. 121c w brzmieniu: Art. 121c. Kto wiadczc usugi, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 lub w art. 18c ust. 2, osobie podejmujcej za granic prac, prac tymczasow oraz osobie kierowanej za granic w celu nabywania umiejtnoci praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stau zawodowego niebdcych zatrudnieniem lub inn prac zarobkow nie przedstawia pisemnej informacji, o ktrej mowa w art. 19d ust. 1 pkt 2, lub przedstawia informacj niezgodn ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny nie niszej ni 3000 z.; 88) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

78 2. Sprawca nie podlega karze, jeeli przed dniem rozpoczcia kontroli w podmiocie kontrolowanym zalege skadki na Fundusz Pracy zostay ju opacone w wymaganej wysokoci.. Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.10)) w art. 14 w ust. 2 uchyla si pkt 13. Art. 3. W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm. 11)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Dyrektor szkoy prowadzcej ksztacenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzcym szko, ustala zawody, w ktrych ksztaci szkoa, po zasigniciu opinii powiatowej i wojewdzkiej rady rynku pracy co do zgodnoci z potrzebami rynku pracy.; 2) w art. 86 w ust. 1b w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: a) wojewdzkiej lub powiatowej rady rynku pracy wydanymi po uzyskaniu stanowiska wojewdzkiego lub powiatowego urzdu pracy,. Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pn. zm. 12)) w art. 12 w ust. 1 uchyla si pkt 5b. Art. 5. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 i 1643) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przychody ze sprzeday nalecych do Skarbu Pastwa akcji i udziaw, stanowicych do dnia wejcia w ycie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organw administracji rzdowej i jednostek im podporzdkowanych oraz o zmianie niektrych ustaw

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223. 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 613, 888, 1012, 1027, 1036, 1287 i 1387 oraz z 2014 r. poz. 40.
10)

79 (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z pn. zm. 13)) rezerw na cele uwaszczenia, minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa przekazuje na wyodrbniony rachunek ministra waciwego do spraw pracy. rodki te przeznacza si na finansowanie zada ministra waciwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziaania bezrobociu. Minister waciwy do spraw pracy moe przekaza rodki do: 1) Funduszu Pracy; 2) Banku Gospodarstwa Krajowego.. Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pn. zm. 14)) w art. 11 w ust. 2 w pkt 8 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 9 12 w brzmieniu: 9) szkole na podstawie trjstronnych umw szkoleniowych zawieranych pomidzy starost, pracodawc i instytucj szkoleniow; 10) bonu na zasiedlenie; 11) bonu szkoleniowego; 12) bonu staowego.. Art. 7. W ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z pn. zm.15)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 41 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Patnik skadek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikajcej z ust. 9 w przypadku pobierania skadek na ubezpieczenie zdrowotne: 1) z emerytur i rent; 2) za bezrobotnych bez prawa do zasiku dla bezrobotnych, o ktrych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.; 2) w art. 50: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o ktrych mowa w art. 40, i na koncie patnika skadek, o ktrych mowa w art. 45, mog by udostpniane sdom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Pastwowej Inspekcji Pracy, Stray Granicznej, komornikom sdowym, orodkom pomocy spoecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym subom zatrudnienia oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzgldnieniem przepisw dotyczcych ochrony danych osobowych.,
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2012 r. poz. 951. 14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645. 15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717.
13)

80 b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Dane zgromadzone na kontach, o ktrych mowa w ust. 3, udostpnia si bezpatnie sdom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Pastwowej Inspekcji Pracy, Stray Granicznej, orodkom pomocy spoecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym subom zatrudnienia oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a take w zakresie niezbdnym do realizacji wiadcze rodzinnych wjtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta., c) dodaje si ust. 1416 w brzmieniu: 14. Zakad udostpnia publicznym subom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o ktrych mowa w art. 40, obejmujce: 1) imi i nazwisko, 2) dat urodzenia, 3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL rodzaj, seri i numer dokumentu tosamoci, 4) obywatelstwo, 5) kod i nazw tytuu ubezpieczenia, 6) nazw i dane identyfikacyjne patnika, 7) dat powstania obowizku ubezpiecze spoecznych, 8) dat zgoszenia do ubezpiecze spoecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 9) dat wyrejestrowania z ubezpiecze spoecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 10) rodzaje ubezpiecze wraz z okreleniem, czy dobrowolne, czy obowizkowe, 11) wymiar czasu pracy, 12) informacj o podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, 13) opacone skadki na ubezpieczenia spoeczne za osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno i osoby z nimi wsppracujce, 14) informacj o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 15) wykazane w imiennym raporcie miesicznym przerwy w opacaniu skadek, 16) wypacone wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, 17) wypacane wiadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpiecze rentowych, 18) imi i nazwisko oraz dat uzyskania lub utraty uprawnie do ubezpieczenia zdrowotnego przez czonka rodziny w zakresie niezbdnym do realizacji zada okrelonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 15. Zakad udostpnia powiatowym urzdom pracy i wojewdzkim urzdom pracy, w postaci elektronicznej, wykaz obejmujcy dane osb ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 99b, ktre w poprzednim miesicu zostay zgoszone do ubezpiecze spoecznych lub

81 ubezpieczenia zdrowotnego, take z innych tytuw w terminie do 10 dnia roboczego nastpnego miesica. 16. Dane, o ktrych mowa w ust. 15, obejmuj: 1) imi i nazwisko; 2) dat urodzenia; 3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL rodzaj, seri i numer dokumentu tosamoci oraz dat urodzenia i obywatelstwo; 4) dat powstania obowizku ubezpiecze spoecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu ni wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 99b; 5) dat wyrejestrowania z ubezpiecze spoecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu ni wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 99b; 6) kod tytuu ubezpieczenia.. Art. 8. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z pn. zm. 16)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Brak wspdziaania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o ktrym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, w rozwizywaniu trudnej sytuacji yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowie, nieuzasadniona odmowa podjcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osob bezrobotn lub nieuzasadniona odmowa podjcia lub przerwanie szkolenia, stau, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robt publicznych, prac spoecznie uytecznych, a take odmowa lub przerwanie udziau w dziaaniach w zakresie integracji spoecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjcia leczenia odwykowego w zakadzie lecznictwa odwykowego przez osob uzalenion mog stanowi podstaw do odmowy przyznania wiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu wiadczenia lub wstrzymania wiadcze pieninych z pomocy spoecznej.; 2) w art. 17 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) wsppraca z powiatowym urzdem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o ktrym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.; 3) w art. 108 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku osb bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach ktrego s realizowane dziaania na rzecz wzmocnienia aktywnoci osoby bezrobotnej, moe by dokonywane na podstawie skierowania powia16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 509 i 1650.

82 towego urzdu pracy na zasadach okrelonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.. Art. 9. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170) w art. 2: 1) w ust. 3: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: wiadczenie przedemerytalne przysuguje osobie okrelonej w ust. 1 po upywie co najmniej 180 dni pobierania zasiku dla bezrobotnych, o ktrym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeeli osoba ta spenia cznie nastpujce warunki:, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) zoy wniosek o przyznanie wiadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczajcym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urzd pracy dokumentu powiadczajcego 180-dniowy okres pobierania zasiku dla bezrobotnych.; 2) w ust. 5: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Do okresu 180 dni pobierania zasiku dla bezrobotnych, o ktrym mowa w ust. 3, wlicza si:, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisw ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robt publicznych podjtego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upywie 180-dniowego okresu, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do wiadczenia przedemerytalnego przysuguje, jeeli wniosek o przyznanie tego wiadczenia zostanie zoony w terminie nieprzekraczajcym 30 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisw ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robt publicznych.. Art. 10. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3: a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: 3a) zmianie postanowienia o ogoszeniu upadoci obejmujcej likwidacj majtku dunika na postanowienie o ogoszeniu upadoci z moliwoci zawarcia ukadu;, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Dat niewypacalnoci jest data wydania postanowienia sdu upadociowego o ogoszeniu upadoci pracodawcy w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, data postanowienia sdu upadociowego o oddaleniu wniosku o ogoszenie upadoci pracodawcy w przypadkach, o

83 ktrych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, data uprawomocnienia si postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postpowania upadociowego, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a.; 2) po art. 9b dodaje si art. 9c w brzmieniu: Art. 9c. Pracodawca, o ktrym mowa w art. 9, nie opaca skadek na Fundusz przez okres 12 miesicy, poczwszy od pierwszego miesica po zawarciu umowy o prac, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, ktrzy nie ukoczyli 30 roku ycia.; 3) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organem opiniodawczo-doradczym dysponenta Funduszu w sprawach Funduszu jest Rada Rynku Pracy, powoana na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.. Art. 11. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pastwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769 i 1544) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie: f) prowadzenia dziaalnoci przez podmioty, o ktrych mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z pn. zm.17)), zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 19c, art. 19d, art.19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy;; 2) w art. 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) podmioty, o ktrych mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przestrzegania warunkw okrelonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy;. Art. 12. W ustawie z dnia 16 wrzenia 2011 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1291) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Umorzenia poyczki w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze decyzji, starosta na wniosek poyczkobiorcy zoony w terminie okrelonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 lub z urzdu w wypadku mierci poyczkobiorcy bez koniecznoci uzyskania opinii powiatowej rady rynku pracy.. Art. 13. Osoby powoane na stanowisko dyrektora wojewdzkiego urzdu pracy i dyrektora powiatowego urzdu pracy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy zachowuj dotychczasowe stanowiska.

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650 i .

84 Art. 14. Do dnia powoania Rady Rynku Pracy, wojewdzkich rad rynku pracy i powiatowych rad rynku pracy zadania tych rad wykonuj odpowiednio Naczelna Rada Zatrudnienia, wojewdzkie rady zatrudnienia i powiatowe rady zatrudnienia, dziaajce w skadzie i na zasadach okrelonych w przepisach dotychczasowych. Art. 15. Profil pomocy dla bezrobotnego, o ktrym mowa w art. 33 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, powinien by ustalony nie pniej ni w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Art. 16. Indywidualne plany dziaania, o ktrych mowa w art. 34a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, dla osb zarejestrowanych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, opracowuje si na zasadach i w terminach okrelonych w przepisach dotychczasowych. Art. 17. Bezrobotnym do 25 roku ycia, o ktrych mowa w art. 50 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, zarejestrowanym przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, powiatowy urzd pracy powinien przedstawi propozycj zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stau, odbycia przygotowania zawodowego dorosych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robt publicznych albo innej formy pomocy okrelonej w ustawie, w terminie wynikajcym z przepisw dotychczasowych. Art. 18. Do ustalenia w 2014 r. cznej kwoty wydatkw moliwych do poniesienia na realizacj programw specjalnych, o ktrej mowa w art. 66a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 19. W 2014 r. spenieniem przez powiatowy urzd pracy warunku, o ktrym mowa w art. 66e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, bdzie osignicie na dzie 31 grudnia 2013 r. wskanika procentowego udziau pracownikw powiatowego urzdu pracy zatrudnionych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w cakowitym zatrudnieniu na poziomie niszym ni 5 punktw procentowych poniej redniego procentowego wskanika udziau pracownikw uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy lub osignicie wskanika liczby bezrobotnych przypadajcych na jednego pracownika powiatowego urzdu pracy zatrudnionego na jednym ze stanowisk, o ktrych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, na poziomie wyszym ni 15% powyej redniego wskanika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich powiatowych urzdach pracy.

85 Art. 20. 1. W 2014 r. minister waciwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia, ustali priorytety, wzr podziau rodkw Krajowego Funduszu Szkoleniowego i plan ich wydatkowania oraz dodatkowe priorytety i kryteria podziau rodkw z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o ktrych mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 2. rodki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 i 2015 przeznacza si na wsparcie ksztacenia ustawicznego pracownikw i pracodawcw w wieku co najmniej 45 lat. 3. Kwota rodkw Funduszu Pracy przeznaczonych w 2014 r. na finansowanie zada realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 40 mln z. Art. 21. Do rodkw zakadowego funduszu szkoleniowego zgromadzonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 22. 1. Zasiki dla bezrobotnych przyznane przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy s wypacane przez okres wynikajcy z przepisw dotychczasowych. 2. Bezrobotni, bdcy w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy w okresie 7 dni oczekiwania na nabycie prawa do zasiku albo w okresie, o ktrym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nabywaj to prawo na zasadach i na okresy wynikajce z przepisw dotychczasowych. 3. Dokumentem, o ktrym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jest rwnie dokument powiadczajcy 6-miesiczny okres pobierania zasiku dla bezrobotnych przyznanego przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 23. Umowy zawarte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 s realizowane na podstawie przepisw dotychczasowych. Art. 24. Wnioski pracodawcw o refundacj z Funduszu Pracy kosztw szkole pracownikw lub pracodawcy zoone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy s rozpatrywane na zasadach wynikajcych z przepisw dotychczasowych. Art. 25. 1. Pracownicy urzdw pracy, ktrzy w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy s zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i posiadaj wyksztacenie wysze, z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si doradcami zawodowymi, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. 2. Pracownicy urzdw pracy, ktrzy w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy s zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i nie posiadaj wyksztacenia wy-

86 szego, z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si porednikami pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Art. 26. W terminie 14 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy minister waciwy do spraw pracy przekae samorzdom powiatw rodki, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1h ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do ostatniego dnia miesica, w ktrym niniejsza ustawa wesza w ycie. Art. 27. Kwoty rodkw Funduszu Pracy, o ktrych mowa w art. 109 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, na finansowanie w 2014 r. programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zada realizowanych przez powiaty s ustalane przez zarzd wojewdztwa, wedug kryteriw okrelonych przez sejmik wojewdztwa na podstawie przepisw dotychczasowych. Art. 28. Do ustalania kwot rodkw Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 r. programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zada w wojewdztwie stosuje si odpowiednio przepisy dotychczasowe. Art. 29. 1. Minister waciwy do spraw pracy przeprowadzi analiz nowych rozwiza wprowadzonych niniejsz ustaw, w szczeglnoci rozwiza, o ktrych mowa w art. 108 ust. 1g1i oraz w art. 109 ust. 7h7m ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, i przedstawi jej wyniki do koca II kwartau 2016 r. na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw pracy. 2. Wyniki przeprowadzonej analizy nowych rozwiza, o ktrych mowa w art. 109 ust. 7j ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, zostan przedstawione do koca II kwartau 2017 r. Art. 30. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2014 r. Art. 31. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dnia od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 4547, 49 i 50, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2014 r.; 2) art. 1: a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3,

87 b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze, c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufcw Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b, d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1, e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c, f) pkt 81 lit. c ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 3) art. 7 pkt 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MARSZAEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz

Toczono z polecenia Marszaka Senatu ............................