You are on page 1of 3

1.

NOVČANO TRŢIŠTE Novčano tržište je segment financijskog tržišta, na kojem se trguje novcem, kratkoročnim vrijednosnim papirima sa rokom dospijeća do 1 godine, kratkoročnim kreditima, depozitima, deviznim sredstvima, mjenicama i ostalim novčanim surogatima. Pojam novčanog tržišta podrazumijeva : - institucionalno definisan prostor i vrijeme - ponudu i potražnju novca - učesnike - instrumente - tehnologiju rada Novčano tržište može biti ugovoreno i otvoreno. Specijalizirana tržišta u okviru novčanog tržišta se odnose na : ( primarna ) 1. tržište novca ( žiralnog ) 2. eskontno i lombardno tržište 3. kreditno-depozitno tržište 4. tržište kratkoročnih vrijednosnih papira ( Prva 3 tržišta su ugovorena, a četvrto je otvoreno tržište ) Treba praviti razliku između pojma novčanog tržišta i tržišta novca. Pojam novčanog tržišta je širi pojam, od pojma tržišta novca, iz razloga što na ovom tržištu učestvuju svi subjekti financijskog sistema zemlje, na kojem se trguje sa : - novčanim sredstvima - vrijednosnim papirima - deviznim sredstvima - kreditima ( eskontni, reeskontni, lombardni, relombardni ), dok tržište novca predstavlja određen prostor, vrijeme i pravila igre gdje se organizirano susreću ponuda i potražnja kratkoročnih financijskih instrumenata ( novčana sredstva i vrijednosni papiri ), a njegovi učesnici su centralna banka, poslovne banke i specijalizirane posredničke finans. Organizacije, gdje su poslovni odnosi između učesnika precizno regulirani). Značaj novčanog trţišta – prvenstveno proizilazi iz toga što njegovi učesnici putem ovog tržišta obezbjeđuju uslove za održavanje likvidnosti poslovnog subjekta, zadovoljavaju tražnju za novčanim sredstvima i ostvaruju sopstvene prihode uz minimalni mogući stepen rizika. Privredni subjekti nastupaju na novčanom tržištu sa ciljem da : - prevladaju teškoće u vezi sa tekućim finansiranjem - osiguraju protočnost kapitala - optimiziraju tekuće finansiranje Novčano tržište je osnovna podloga na kojoj se zasniva tržište kapitala, jer je nemoguće ostvariti efikasno formiranje kapitala i njegovu upotrebu i uraditi stabilno tržište kapitala bez dobre podloge, tj. → reprodukcija → razvoj novčanog tržišta→ razvoj tržišta novca→ razvoj tržišta kapitala→ znači daljni razvoj Društveno-ekonomski značaj novčanog trţišta- ogleda se u doprinosu : - uspješnom funkcionisanju cjelovitog privrednog sistema kroz nesmetano odvijanje procesa reprodukcije - održavanje optimalne likvidnosti subjekta i cirkulaciji novčanih sredstava ( od suficitarnih prema deficitarnim odnosima ) - ostvarivanje ciljeva monetarne vlasti- centralne banke( država preko novčanog tržišta provodi monetarnu politiku, ima krajnji cilj u ostvarivanju neke stabilnosti) - uspješno funkcionisanje poslovnog bankarstva i njegove kreditne politike Osnovna f-ja poslovnih banaka je nesmetano odvijanje platnog prometa i procesa reprodukcije, što se ne može ostvariti bez tržišta novca.

a pored centralne banke aktivno učestvuju poslovne banke i druge financijske organizacije. Taj se kontakt i pismeno potvrđuje. komercijane banke. vršenja prerađivačke f-je novčanih sredstava nacionalne ekonomije 2. rokova I iznosa novčanih transakcija.Uloga tržišta novca u izvršavanju funkcija poslovnih banaka je višestruka i ogleda se u omogućavanju : 1. izvrši njihovu racionalnu alokaciju ka onim preduzećima koja će u procesu korištenja tih novčanih sredstava ostvariti najveći efekat. ostvarivanje prihoda banaka ( kamate ) kroz realizaciju plasmana viška novčanih sredstava 3.vlasnici vrijednosnih papira ( prodavci ) . a akteri na ovom tržištu su : .dileri ( koji rade u svoje ime i za svoj račun ) . preduzeća. dileri i brokeri i transaktori sa berza ( fjučersi i opcije ) Instrumenti su : federalni fondovi.vlasnici novčanih sredstava ( kupci ) Ekonomski principi reprodukcije su : . uzajamni fondovi. komercijalni papiri. tj. Na primarnom tržištu novca se vrši prva emisija i prodaja kratkoročnih vrijednosnih papira. Sekundarno tržište predstavlja nastavak primarnog tržišta. Postupak trgovanja na tržištu novca između dvije poslovne banke odvija se tako da se putem telefona uspostavi kontakt izmedu dva dilera.sredstava i zadataka . koji nude i koji traže novčana sredstva.brokeri ( koji rade u tuđe ime i za tuđi račun ) Npr. sagledavanju pozicije pojedine banke s aspekta likvidnosti i kreditnog angažmana Cilj angažovanja novčanoh tržišta ( tržišta novca ) jeste da omogući brz i efikasan kontakt između poslovnih subjekata. bankarski akcepti. privatne agencije.poslovne banke i to međusobno . svaku dalju prodaju. Centralna banka je samostalna u vođenju monetarne politike i regulisanja novca u opticaju. pa je potrebno uspostaviti ravnotežu između: . Poslovne odnose na tržištu novca regulišu : . I tržište novca može biti primarno i sekundarno. dileri snose podjednako nastalu štetu. kao kontrolora tržišta novca. reporevans ugovori. Pojavljuju se dvije vrste posredničkih financijskih organizacija: .rentabilnost Kružno kretanje kapitala počinje i završava novcem.centralna banka i drugi učesnici tržišta novca . Glavni zadatak mu je da mobiliše novčana sredstva.specijalizovane posredničke financijske institucije Predmeti rada na novčanom tržištu predstavljaju instrumente novčanog tržišta.i u zavisnosti od politike koju vodi zavisi i njeno manje ili veće angažovanje na tržištu novca. Ukoliko nastane šteta između dstupanja usmenog i pismenog dogovora.produktivnost . novac eurotržišta. Ona vodi ekspanzivnu i restriktivnu monetarnu politiku . Učesnici su : centralna banka. Dileri se međusobno pogađaju o visini kamatne stope. certifikati o depozitu.ekonomičnost . Specijalizovane posredničke financijske institucije moraju imati odobrenje od centralne banke.sredstava i njihovih izvora . blagajnički zapisi.