You are on page 1of 2

WERBUNG S. 260f WORTSCHATZ fester Bestandteil- stały składnik die Viel a!

l- duża ilość "# $a"f %eranlassen- nakłonić kogoś do zakupu ent!altene &nf'r#ati'nen- zawarte informacje de# Ver(a"fs )e*( "nter'rdnen- podporządkowywać celowi zakupu "+lei*! Be+r,nd"n+en f,r den $a"f liefern- jednocześnie dostarczyć uzasadnienia zakupu die Er(enntnisse der Wer-e.s/*!'l'+ie- poznanie psychologi reklamy an die Gef,!le0 +e!ei#e W,ns*!e der Ver-ra"*!er a..elieren- odnosić się, apelować do uczuć, utajnionych życzeń konsument w let tendli*! $a"fi#."lse !er%'rr"fen- ostatecznie wywoływać impulsy do zakupu die Rei!enf'l+e- kolejność die A"f#er(sa#(eit erre+en- wz!udzać zainteresowanie das &nteresse a# 1r'd"(t )e*(en- wz!udzać zainteresowanie produktem den Besit )"ns*! er e"+en- wywoływać życzenie posiadania die $a"f!andl"n+ a"sf,!ren" zrealizować zakup diese 2'r#el +ilt in der $'n e.ti'n- ta formuła o!owiązuje w koncepcji ei+ene Wer-ea-teil"n+- własny dział reklamy eine Wer-ea+ent"r -ea"ftra+en- zlecać agencji reklamowej der Wer-etr3+er- nośnik reklamy das R"ndf"n(" radio die Wer-edias- reklama ilustrowana das 2l"+-latt 4der Hand ettel5- ulotka das Wer-e+es*!en(- prezent reklamowy die Waren.r'-e- pr !ka towaru das 1reisa"ss*!rei-en- konkurs ri*!ti+ ein+eset t )erden- !yć właściwie zastosowanym an)enden- stosować %'n der Art des 1r'd"(tes a-!3n+i+- !yć uzależnionym od rodzaju produktu der Wer-ea"f)and- nakład reklamowy in eine# an+e#essenen Ver!3ltnis "# Wer-eerf'l+ ste!en- !yć w rozsądnym stosunku do sukcesu reklamowego an+e)andtes Wer-e#ittel- zastosowany środek reklamowy stets %'r A"+en !a-en- zawsze mieć przed oczami in erster 6inie der A-sat si*!er"n+ "nd A-sat stei+er"n+ dienen- służyć w pierwszej kolejności za!ezpieczeniu i wzrostowi sprzedaży die 7ar(tstell"n+ des Unterne!#ens- pozycja na rynku przedsię!iorstwa der A"slast"n+ der $a.a it3ten- o!ciążenie wydajności die 6i8"idit3t- wypłacalność der Wer-ein!alt- zawartość reklamy )a!r- prawdziwy irref,!rende "nd t3"s*!ende Wer-"n+" wprowadzająca w !łąd i myląca reklama sa*!li*!- rzeczowy lei*!t%erst3ndli*!" łatwy do zrozumienia frei %'n 9-ertrei-"n+en- wolny od przesady ein.r3+sa#- łatwy do zapamiętania )ir(sa#- skuteczny (ein dire(ter An+riff +e+en einen $'n("rrenten- !ez !ezpośredniego ataku konkurenta die Ans*!)3r "n+- oczernienie "nla"tere Wer-"n+- nieuczciwa reklama straf-ar- karalny die Ein el)er-"n+- reklama skierowana do pojedynczych os ! der Bes"*! %'n Handels%ertretern- wizyta przedstawiciela handlowego die 7assen)er-"n+- masowa reklama die 1'st)"rfsend"n+en" ulotka reklamowa #wrzucane do skrzynki na listy$ die Ge#eins*!afts)er-"n+" wsp lna reklama +ele+entli*!- czasami, okazjonalnie, nieliczny die S*!lei*!)er-"n+- kryptoreklama 3!nli*!es "r S*!a" stellen- wystawiać podo!ne na pokaz an+e.riesen- wychwalany :d# et) %'r)erfen- zarzucać komuś coś

oglądalność ne"e 6eser an si*! -inden.narażać kogoś na coś die Be!a".5 a"sset en.at.skryty uwodziciel :dn et).-ertrie-en.t"n+.przyciągnąć #przywiązać$ do sie!ie nowych czytelnik w dreiein!al-" trzy i p ł .fen.wystarczająco rozsądny "#(3#.twierdzenie .ośrodek telewizyjny der Radi'sender.+e!ei#er Verf.nadawca radiowy die Eins*!alt8"'te.wywalczać die riesi+e Wer-e-etr3+e erf'rdern.wymagać ogromnych kwot reklamowych die 2ernse!anstalt.!rer. 4.nfti+ +en"+.przesadny %ern.