You are on page 1of 7

NAMA: ______________________ _____________________ Sains Mac 2012 1 jam SEKOLAH MENENGAH SUNGAI BURONG

TINGKATAN :

KEBANGSAAN UJIAN BULANAN 1 2012 SAINS TINGKATAN 1 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. 2. Jawab semua soalan 3. Jawab bahagian A dengan menghitamkan pilihan jawapan yang betul. 4. Jawab bahagian B pada ruang yang disediakan.

Kertas Soalan ni !engandungi 9 "alaman Ber#etak

$isediakan oleh% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '(ik )ur Adibah Kamarudin* -uru Sains S!K Sg.Burong

$isemak oleh % &&&&&&&&&&&&&&&&&& && '+n. ,ohayati ,oslan* Ketua +anitia Sains !atematik S!K Sungai Burong

$isahkan oleh%

'+n."jh !ahani Abdul ,ahman* -uru Kanan Sains . S!K Sg.Burong

1

Bahagian A Jawab semua Soalan 2 .

1. *ajah di atas menunjukkan simbol amaran bagi satu bahan kimia. A$akah bahan kimia itu? A -tanol C Kloro"orom B (erkuri D Asid hidroklorik $ekat *adas yang manakah antara berikut digunakan untuk mengum$ul gas? A ( 3 . B $ . Benang /adung +yatakan "aktor yang mem$engaruhi tem$oh ayunan bandul itu A #anjang bandul B Jisim ladung bandul C Jenis benang D Jenis ladung . Antara berikut yang manakah bukan bidang sains? A Sejarah B Geologi C Astronomi D Kaji Bintang Antara berikut! yang manakah bukan satu "enomena semula jadi? A Kilat dan guruh B #enggunaan kom$uter di dalam $ejabat dan rumah C #eleburan ais D #ertumbuhan dan $erkembangan tumbuh%tumbuhan & J! K! ' dan ( ialah langkah%langkah kerja yang terlibat dalam suatu kajian sainti"ik J 0 !embentuk hipotesis K 0 !enjalankan eksperimen / 1 !embuat kesimpulan ! 1 !eran#ang eksperimen Antara susunan berikut! yang manakah memberikan susunan langkah kerja yang betul? A J! (! K! ' C (! J! K! ' B J! (! '! K D (! K! J! ' ) *ajah menunjukkan satu eks$erimen bagi bandul ringkas yang berayun.

Berikan nama bagi setia$ radas tersebut menggunakan $erkataan% $erkataan di bawah. 4 . *ajah di bawah menunjukkan rada%radas yang di jum$ai di dalam makmal. e. #enunu Bunsen Kaki retort +era/a tuas Buret Silinder $enyukat a. d. b. #.Bahagian B Jawab semua soalan 1.

untuk menyebarkan haba &.+era/a tuas D. markah1 . b. #i$et C. +ama radas 2ungsi A. #. untuk menyukat isi $adu /e/air yang teta$ 2. untuk menyukat berat objek ). 3ntuk menyukat isi$adu /e/air dengan te$at -. markah1 &.Buret . d e.Kasa dawai 0. 3ntuk menyukat jisim objek 1. markah1 2 . 'ukiskan garisan yang menunjukkan $adanan yang betul antara radas dan "ungsinya. +yatakan nama bagi setia$ simbol% simbol amaran yang berikut a. +era/a mam$atan B.0. 0.

*ajah menunjukkan $engukuran diameter suatu bikar dengan menggunakan dua alat ukur! 4 dan 5. i1 4 6 777777777777777777777777777777777777777777 ii1 56 777777777777777777777777777777777777777777 0 markah1 b1 Dari$ada rajah! nyatakan diameter bikar tersebut.). i1 Diameter dalam bikar 6777777777 /m ii1 Diameter dalam bikar 6 777777777 /m 0 markah1 /1 Ketebalan dinding bikar tersebut 6 77777777 /m 01 markah1 3 . a1 +amakan alat% alat ukur yang ditunjukkan dalam rajah tersebut.

3.+ipet 4 .