KIEÁN THÖÙC GIAÙO DUÏC ÑAÏI CÖÔNG DAØNH CHO CAÛ 04 CHUYEÂN NGAØNH

(GENERAL EDUCATION) ST T I 1 2 3 4 5 II 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Maõ soá moân hoïc MOÂN HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN Toùan cao caáp (1) Toùan cao caáp (2) Lyù thuyeát Xaùc Xuaát vaø Thoáng Keâ Toùan Tin hoïc ñaïi cöông Phaân tích ñònh löôïng trong doanh nghieäp TOÅNG COÄNG: KHOA HOÏC XAÕ HOÄI – NHAÂN VAÊN Trieát hoïc Maùc – Leânin Kinh teá Chính trò Chuû Nghóa Xaõ Hoäi Khoa Hoïc Lòch söû Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam Tö töôûng Hoà Chí Minh Phaùp luaät Ñaïi Cöông Ngoïai ngöõ TOÄNG COÄNG: Giaùo duïc theå chaát Giaùo duïc quoác phoøng Physical Education Education on defence SOCIAL – THEOLOGY SCIENCES Marxism – Leninism Philosophy Politics Economy Scientific Socialism History of Vietnamese Communist Party Hochiminh’s ideology Essentials of Law Foreign Languages 06 08 04 04 03 03 18 46 05 11 Calculus I Calculus II Elements of Probability and Statistics Elements of Computer Science Quantitative Analysis to Business : 66 credits SUBJECT NATURAL SCIENCES 04 03 04 03 03 17 Soá tín chæ

GIAÙO DUÏC CHUYEÂN NGHIEÄP
(BUSINESS CORE) : 36 Credits

1

ST T 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC Kinh teá vi moâ Kinh teá vó moâ Marketing caên baûn Nguyeân lyù keá toùan Nguyeân lyù thoáng keâ cho doanh nghieäp Haønh vi Toå chöùc Quaûn trò hoïc Quaûn trò nguoàn nhaân löïc Quaûn trò chieán löôïc Quaûn trò saûn xuaát Quaûn trò Taøi chính cô baûn Kinh teá quoác teá TOÅNG COÄNG:

SUBJECT Micro – Economics Macro – Economics Principles of Marketing Principles of Accounting Statistic for business Organizational behavior Essential Management Human Resource Management Strategic Management Operation Management Fundamentals of Finance Management International Economics

Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 36

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO PHAÂN BOÅ THEO CAÙC HOÏC KYØ
HOÏC KYØ 01

(TOEFL ≥ 500)

2

ST T 01 02 03 04 05

Maõ soá moân hoïc Anh vaên

TEÂN MOÂN HOÏC English

SUBJECT

Soá tín chæ 08 06 04 03 03 24

Trieát hoïc Maùc – Leânin Toùan cao caáp (01) Tin hoïc ñaïi cöông Kinh teá vi moâ TOÅNG COÄNG

Marxism – Leninism Philosophy Calculus I Computer Science Micro – Economics

HOÏC KYØ 02 ST T 01 02 03 04 05 06 Maõ soá moân hoïc Anh vaên Toùan cao caáp (02) Kinh teá Chính trò Kinh teá vó moâ Marketing caên baûn Quaûn trò hoïc TOÅNG COÄNG TEÂN MOÂN HOÏC English Calculus II Politics Economy Macro – Economics Principle Marketing Essential Management SUBJECT Soá tín chæ 03 06 05 03 03 03 23

HOÏC KYØ 03

ST T

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC

SUBJECT

Soá tín chæ 3

01 02 03 04 05 06

Anh vaên Chuû nghóa Xaõ hoäi Khoa hoïc Nguyeân lyù keá toùan Tö töôûng Hoà Chí Minh Quaûn trò saûn xuaát Lyù thuyeát Xaùc xuaát vaø Thoáng keâ Toaùn TOÅNG COÄNG

English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and Statistics

04 04 03 03 03 03 20

HOÏC KYØ 04

ST T 01 02 03 04 05 06

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC Quaûn trò nguoàn nhaân löïc Quaûn trò chieán löôïc Luaät ñaïi cöông Lòch söû Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam Nguyeân lyù thoáng keâ cho Doanh nghieäp Phaân tích ñònh löôïng trong doanh nghieäp TOÅNG COÄNG

SUBJECT Human Resource Management Strategic Management Essentials of law History of VN Communist Party Statistic for Business Quantitative analysis to Business

Soá tín chæ 03 03 03 04 03 03 19

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO PHAÂN BOÁ THEO NAÊM HOÏC VAØ CAÙC HOÏC KYØ 500)
ST T Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 01 SUBJECT

(TOEFL <
Soá tín chæ

4

01 02 03

Anh vaên Trieát hoïc Maùc – Leânin Toùan cao caáp (01) TOÅNG COÄNG

English Marxism – Leninism Philosophy Calculus I HOÏC KYØ HEØ – HOÏC KYØ 01

12 06 04 22

01 02

Tin hoïc ñaïi cöông Kinh teá vi moâ TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ 02

Computer science Micro – Economics

03 03 06

01 02 03 04 05

Anh vaên Toaùn cao caáp (02) Kinh teá Chính trò Marketing caên baûn Quaûn trò hoïc TOÅNG COÄNG

English Calculus II Politics Economy Principle Marketing Essential Management HOÏC KYØ HEØ – HOÏC KYØ 02

03 08 05 03 03 22

01

Kinh teá vó moâ TOÅNG COÄNG

Macro – Economics

03 03

ST T 01

Maõ soá moân hoïc Anh vaên

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 03 English

SUBJECT

Soá tín chæ 06 5

02 03 04 05 06

Chuû nghóa Xaõ hoäi Khoa hoïc Nguyeân lyù Keá toùan Tö töôûng Hoà Chí Minh Quaûn trò saûn xuaát Lyù thuyeát Xaùc Xuaát vaø Thoáng keâ Toùan TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ 04

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

04 03 03 03 03 22

01 02 03 04 05 06 07

Anh vaên Quaûn trò nguoàn nhaân löïc Quaûn trò chieán löôïc Lòch söû Ñaûng Coäng saûn Vieät nam Luaät ñaïi cöông Phaân tích ñònh löôïng trong doanh nghieäp Nguyeân lyù thoáng keâ cho Doanh nghieäp TOÅNG COÄNG

English Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Quantitative analysis to Business Statistic for Business

04 03 03 04 03 03 03 23

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO PHAÂN BOÁ THEO NAÊM HOÏC VAØ CAÙC HOÏC KYØ 400)
STT Maõ soá moân hoïc Anh vaên TOÅNG COÄNG TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ DÖÏ BÒ 01 English SUBJECT

(TOEFL <
Soá tín chæ 27 27 6

HOÏC KYØ 01 01 02 03 Anh vaên Trieát hoïc Maùc – Leânin Toùan cao caáp (01) TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ HEØ – HOÏC KYØ 01 01 02 Tin hoïc ñaïi cöông Kinh teá vi moâ TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ 02 01 02 03 04 05 Anh vaên Toùan cao caáp (02) Kinh teá chính trò Marketing caên baûn Quaûn trò hoïc TOÅNG COÄNG English Calculus II Politics Economy Principles marketing Essential Management 03 08 05 03 03 22 Computer Science Micro – Economics 03 03 06 English Marxism – Leninism Philosophy Calculus I 12 06 04 22

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ HEØ – HOÏC KYØ 02

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03

01

Kinh teá vó moâ TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ 03

Macro – Economics

01

Anh vaên

English

06

7

02 03 04 05 06

Chuû nghóa Xaõ hoäi Khoa hoïc Nguyeân lyù Keá toùan Tö töôûng Hoà Chí Minh Quaûn trò saûn xuaát Lyù thuyeát Xaùc Xuaát vaø Thoáng keâ Toùan TOÅNG COÄNG HOÏC KYØ 04

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

04 03 03 03 03 22

01 02 03 04 05 06 07

Anh vaên Quaûn trò nguoàn nhaân löïc Quaûn trò chieán löôïc Luaät ñaïi cöông Lòch söû Ñaûng Phaân tích ñònh löôïng trong Doanh nghieäp Nguyeân lyù thoáng keâ cho Doanh nghieäp TOÅNG COÄNG

English Human Resource Management Strategic Management Essential of Law History of VN Communist Party Quantitative analysis to Business Statistic for Business

04 03 03 03 04 03 03 23

CHUYEÂN NGAØNH QUAÛN TRÒ
STT 01 02 03 04 05 Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC Quaûn trò döï aùn Luaät Doanh Nghieäp Logistic vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Quaûn trò Marketing Giao tieáp trong Kinh doanh

(MAJOR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
SUBJECT Project Management Business Law Logistics and Supply Chain Management Marketing Management Business Communication Soá tín chæ 03 03 03 03 03

8

06 07 08 09 10 11 12 13 14

Keá toùan Quaûn trò Quaûn trò chaát löôïng Quaûn trò Kinh doanh Quoác teá Quaûn trò ruûi ro Moâ phoûng Kinh doanh Thöông maïi ñieän töû Tieàn teä vaø Ngaân haøng Quaûn trò Baùn haøng Ngheä thuaät laõnh ñaïo Quaûn trò dòch vuï Quaûn trò Taøi chính Quoác teá Quaûn trò thöông hieäu Thò tröôøng chöùng khoùan Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù Ñaàu tö

Managerial Accounting Quality Management International Business Management Risk Management Business simulation E – commerce Money and Banking Sales management Leadership Service management International Finance Management Brand Management Stock Exchange Management Information system Introduction to Investment

03 03 03 03 03 03 03 03 06

TOÅNG COÄNG STT Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 05 01 02 03 04 05 06 Haønh vi Toå chöùc Quaûn trò taøi chaùnh Kinh teá Quoác teá Keá toùan quaûn trò Luaät doanh nghieäp Tieàn teä vaø Ngaân haøng Organizational Behavior Fundamentals of Finance Management International Economics Managerial Accounting Business Law Money and Banking SUBJECT

45 Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 9

-

Quaûn trò baùn haøng ,,,,,, HOÏC KYØ 06

-

Sales Management 18

TOÅNG COÄNG

01 02 03 04 05 06

Logistic vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Quaûn trò Marketing Quaûn trò döï aùn Giao tieáp trong kinh doanh Quaûn trò chaát löôïng Ngheä thuaät laõnh ñaïo Quaûn trò dòch vuï

Logistic and Supply Chain Management Marketing Management Project management Business Communication Quality Management Leadership Service management

03 03 03 03 03 03 18

TOÅNG COÄNG

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 07

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 06

01 02 03 04 05

Quaûn trò Kinh doanh Quoác teá Quaûn trò ruûi ro Moâ phoûng kinh doanh Thöông maïi ñieän töû Quaûn trò nhaõn hieäu Quaûn trò taøi chính quoác teá Thò tröôøng chöùng khoùan Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù

International Business Management Risk Management Business Simulation E - Commerce Brand Management International Finance Management Stock Exchange Management Information system

10

-

Ñaàu tö

-

Introduction to Investment 18

TOÅNG COÄNG

THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP RESEARCH STUDY : 15 (INTERSHIP)

FINAL

CHUYEÂN NGAØNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ
STT 01 02 03 04 05 06 07 Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC Quaûn trò xuaát nhaäp khaåu Ñaàu tö quoác teá Logistic vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Quaûn trò Marketing Marketing Quoác teá Quaûn trò Kinh doanh Quoác teá Moâ phoûng Kinh doanh

(MAJOR IN INTERNATIONAL BUSINESS)
SUBJECT Import – export Management International Investment Logistics and Supply Chain Management Marketing Management International Marketing International Business Management Business simulation Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 03

11

08 09 10 11 12 13 14

Thöông maïi ñieän töû Quaûn trò Taøi chính Quoác teá Quaûn trò döï aùn Luaät thöông maïi Quoác teá Quaûn trò baùn haøng Tieàn teä vaø Ngaân haøng Ngheä thuaät laõnh ñaïo Giao tieáp trong Kinh Doanh Quaûn trò ruûi ro Quaûn trò vaên hoùa ña quoác gia Thò tröôøng chöùng khoùan Quaûn trò thöông hieäu Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù

E – commerce International Finance Management Project management International Business Law Sales Management Money and Banking Leadership Business Communication Risk Management Cross Culture Management Stock Exchange Brand Management Management Information system

03 03 03 03 03 03 06

TOÅNG COÄNG STT Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 05 01 02 03 04 05 06 Haønh vi Toå chöùc Quaûn trò taøi chaùnh Kinh teá Quoác teá Quaûn trò Xuaát nhaäp khaåu Quaûn trò döï aùn Quaûn trò baùn haøng Tieàn teä vaø Ngaân haøng Organizational Behavior Fundamentals of Finance Management International Economics Import – Export Management Project Management Sales Management Money and Banking SUBJECT

45 Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 18

TOÅNG COÄNG

12

,,,,,, HOÏC KYØ 06 01 02 03 04 05 06 Logistic vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Quaûn trò Marketing Ñaàu tö quoác teá Luaät thöông maïi quoác teá Marketing quoác teá Ngheä thuaät laõnh ñaïo Giao tieáp trong Kinh Doanh Logistic and Supply Chain Management Marketing Management International Investment International Business Law International Marketing Leadership Business Communication 03 03 03 03 03 03 18

TOÅNG COÄNG

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 07

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 06

01 02 03 04 05

Quaûn trò Kinh doanh Quoác teá Quaûn trò taøi chính quoác teá Moâ phoûng kinh doanh Thöông maïi ñieän töû Quaûn trò ruûi ro Quaûn trò vaên hoùa ña quoác gia Thò tröôøng chöùng khoùan Quaûn trò thöông hieäu Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù

International Business Management International Finance Management Business Simulation E - Commerce Risk Management Cross Culture Management Stock Exchange Brand Management Management Information system

TOÅNG COÄNG

18

13

THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP RESEARCH STUDY : 15 (INTERSHIP)

FINAL

CHUYEÂN NGAØNH MARKETING
STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC Haønh vi khaùch haøng Nghieân cöùu Marketing Logistics vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Quan heä coâng chuùng vaø Quaûng caùo Quaûn trò Marketing Chieán löôïc giaù vaø phaùt trieån saûn phaåm Marketing Quoác teá Quaûn trò Thöông hieäu Quaûn trò baùn haøng

(MAJOR IN MARKETING)
SUBJECT Consumer Behavior Marketing Research Logistics and Supply Chain Management Public Relations and Advertising Marketing Management Product development and Price Strategy International Marketing Brand Management Sales Management Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 03 03 03

14

10 11 12 13 14

Thöông maïi ñieän töû Giao tieáp trong kinh doanh Marketing B2B Quaûn trò döï aùn Truyeàn thoâng Marketing Ngheä thuaät laõnh ñaïo Chieán löôïc marketing ñieän töû Marketing dich vuï Phaùt trieån caùc chieán löôïc marketing Thò tröôøng chöùng khoùan Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù

E – commerce Business Communication B2B Marketing Project Management Integrated Marketing Communication Leadership E – Marketing Strategies Service Marketing Developing Marketing Strategies Stock Exchange Management communication System

03 03 03 03 06

TOÅNG COÄNG

45

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 05

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 18

01 02 03 04 05 06

Haønh vi Toå chöùc Quaûn trò taøi chaùnh Kinh teá Quoác teá Haønh vi khaùch haøng Nghieân cöùu Marketing Marketing B2B Quaûn trò döï aùn ,,,,,,

Organizational behavior Fundamentals of Finance Management International Economics Consumer Behavior Marketing Research B2B Marketing Project Management

TOÅNG COÄNG

15

HOÏC KYØ 06 01 02 03 04 05 06 Marketing quoác teá Chieán löôïc giaù vaø phaùt trieån saûn phaåm Quaûn trò baùn haøng Quan heä coâng chuùng vaø Quaûng caùo Giao tieáp trong kinh doanh Truyeàn thoâng Marketing Ngheä thuaät laõnh ñaïo International Marketing Product development and Price Strategies Sales Management Public Relations and Advertising Business Communication Integrated Marketing Communication Leadership 03 03 03 03 03 03 18

TOÅNG COÄNG

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 07

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 06

01 02 03 04 05

Quaûn trò Thöông hieäu Quaûn trò Marketing Thöông maïi ñieän töû Logistics vaø Quaûn trò chuoãi cung öùng Chieán löôïc Marketing ñieän töû Marketing dich vuï Phaùt trieån caùc chieán löôïc Marketing Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù Marketing tröïc tieáp

Brand Management Marketing Management E – commerce Logistics and Supply Chain Management E – Marketing Strategies Service Marketing Developing Marketing Strategies Information system Management Direct marketing

TOÅNG COÄNG

18

16

THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP RESEARCH STUDY : 15 (INTERSHIP)

FINAL

CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHAÙNH – KEÁ TOÙAN
STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Maõ soá moân hoïc TEÂN MOÂN HOÏC Quaûn trò chi phí Keá toùan quaûn trò Taøi chinh doanh nghieäp Tin hoïc Keá toùan Taøi chính coâng Thueá Tieàn teä vaø Ngaân haøng Quaûn trò döï aùn Taøi chính quoác teá Kieåm toùan Phaân tích vaø ñaùnh giaù Doanh nghieäp

(MAJOR IN ACCOUNTING AND FINANCE)
SUBJECT Cost Management Managerial Accounting Corporate Finance Computer Science for Accounting Public Finance Taxation Money and Banking Project Management International Finance Auditing Business analysis and Evaluation Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

17

12 13 14

- Thò tröôøng Chöùng khoùan - Ruûi ro vaø baûo hieåm - Ñaàu tö - Logistics vaø quaûn trò chuoãi cung öùng Taøi chính Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Döïï baùo vaø laäp ngaân saùch taøi chính Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù Moâ phoûng kinh doanh Luaät doanh nghieäp

- Stock Exchange - Risks and Insurance - Introduction to Investment - Logistics and Supply Chain Management Small and Medium Enterprise Finance Financial Forecasting & Budgeting Management Information System Business simulation Business Law

03 03 03

TOÅNG COÄNG

45

STT

Maõ soá moân hoïc

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 05

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06

Nguyeân lyù thoáng keâ cho Doanh nghieäp Quaûn trò taøi chaùnh Kinh teá Quoác teá Thueá Keá toùan quaûn trò - Thò tröôøng chöùng khoùan - Ruûi ro vaø baûo hieåm TOÅNG COÄNG ,,,,,, HOÏC KYØ 06

Statistic for Business Fundamentals of Finance Management International Economics Taxation Managerial Accounting Stock Exchange Risks and Insurance

18

18

01 02 03 04 05 06

Quaûn trò chi phí Tin hoïc Keá toùan Taøi chính coâng Taøi chinh doanh nghieäp Tieàn teä vaø Ngaân haøng Ñaàu tö Logistics vaø quaûn trò chuoãi cung öùng TOÅNG COÄNG

Cost Management Computer Science for Accounting Public Finance Corporate Finance Money and Banking Introduction to management Logistics and Supply Chain Management

03 03 03 03 03 03 18

STT

Maõ soá moân hoïc Kieåm toùan

TEÂN MOÂN HOÏC HOÏC KYØ 07

SUBJECT

Soá tín chæ 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05

Auditing International Finance Project Management Business analysis and Evaluation Small and Medium Enterprise Finance Finacial Forecasting & Budgeting Management Information System Business Simulation Business Law

Taøi chính quoác teá Quaûn trò döï aùn Phaân tích ñaùnh giaù Doanh nghieäp Taøi chính Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Döï baùo vaø laäp ngaân saùch taøi chính Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù Moâ phoûng kinh doanh Luaät doanh nghieäp TOÅNG COÄNG

18

19

THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP RESEARCH STUDY : 15 (INTERSHIP)

FINAL

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH QUAÛN TRÒ (TOEFL ≥ 500) (PREREQUISITES FOR BUSINESS ADMINISTRATION MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

S2

S3

S4
HRM Strategic Mgt. History of VN Comt. Party Essent. of law Statistic for Business Quant. Anal. to Bus.

S5
OB

S6
Logistic & Sup. Chain Mgt Project Mgt. Market. Mgt BC Qual. Mgt. Leadership - Service mgt.

S7
Inter. Bus. Mgt Risk Mgt Business Simulation ECommerce -Inter. Finan.Mgt -Brand Mgt -Stock Ex. -Infor.Sys.Mgt -Introduction to Investment (**)

Fundamt. of Finance Mgt. Internation al Economics Bus. Law Manageria l Account - Sales mgt. - Money & Banking (*)

20

24

23

20

19

18

18

18

S1
English

S2
English

S3
English

S4
Human Resource Mgt Strategic Mgt Essentials of law History of VN Communist Party Statistic for Business Quantitative analysis to Business

S5
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Managerial Accounting Business Law - Sales Mgt. - Money & Banking

S6
Logistic and Supply Chain Mgt Marketing Management Project Management Business Communication Quality Management - Leadership - Service Mgt.

S7
International Bus. Mgt Risk Management Business Simulation E - Commerce

Marx–Leninism Philosophy Calculus I Computer Science Micro – Economics

Calculus II Politics Economy Macro – Economics Principle Marketing Essential Management

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability & Statistics

(*) (*) 24 23 20 19 18 18

- Inter Finance Mgt - Brand Mgt. - Stock Exchange - Information System Mgt - Introduction to Investment (**) 18

21

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH QUAÛN TRÒ (TOEFL < 500) (PREREQUISITES FOR BUSINESS ADMINISTRATION MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

S2

S3

S4
HRM English Strategic Mgt. Essent. of law History of VN Comt. Party Statistic for Business Quant. Anal. to Business

S5
OB

S6
Logistic & Sup. Chain Mgt Project Mgt. Market. Mgt BC Qual. Mgt. Leadership - Service mgt.

S7
Inter. Bus. Mgt Risk Mgt Business Simulation ECommerce -Inter. Finan.Mgt - Brand Mgt -Stock Ex. -Infor.Sys.Mgt -Introduction to Investment (**) 22

Fundamt. of Finance Mgt. Internation al Economics Bus. Law Manageria l Account - Sales mgt. - Money & Banking (*)

28

25

22

23

18

18

18

S1 + Sum.S1
English

S2 + Sum.S2
English

S3
English

S4
English

S5
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Managerial Accounting Business Law - Sales mgt. - Money & Banking (*)

S6
Logistic and Supply Chain Mgt Marketing Management Project Management Business Communication Quality Management - Leadership - Service mgt. (*)

S7
International Bus. Mgt Risk Management Business Simulation E - Commerce

Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics

Calculus II

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

Quantitative analysis to Business 28 25 22 23 18 18

- Inter Finance Mgt - Brand Mgt - Stock Exchange - Information System Mgt - Introduction to Investment (**) 18

23

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH QUAÛN TRÒ (TOEFL < 400) (PREREQUISITES FOR BUSINESS ADMINISTRATION MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 S3 S4
HRM English Strategic Mgt. Essent. of law History of VN Comt. Party Statistic for Quant. Business Anal. to Business

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
OB Logistic & Sup. Chain Mgt Project Mgt. Market. Mgt BC Qual. Mgt. Leadership - Service mgt.

S7
Inter. Bus. Mgt Risk Mgt Business Simulation ECommerce -Inter. Finan.Mgt - Brand Mgt -Stock Ex. -Infor.Sys.Mgt -Introduction to Investment (**) 24

Fundamt. of Finance Mgt. Internation al Economics Bus. Law Manageria l Account - Sales mgt. - Money & Banking (*)

Principle Marketin g

28

25

22

23

18

18

18

S1 + Sum.S1
English

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 + S3 S4 Sum.S2
English English English

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Managerial Accounting Business Law - Sales mgt. - Money & Banking (*) Logistic and Supply Chain Mgt Marketing Management Project Management Business Communication Quality Management - Leadership - Service mgt. (*)

S7
International Bus. Mgt Risk Management Business Simulation E - Commerce

Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics

Calculus II

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business Quantitative analysis to Business

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

28

25

22

23

18

18

- Inter Finance Mgt - Brand Mgt - Stock Exchange - Information System Mgt - Introduction to Investment (**) 18

25

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ (TOEFL ≥ 500) (PREREQUISITES FOR INTERNATIONAL BUSINESS MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt Elements of Probt. & Statis

S2

S3

S4
History of VN Comt. Party Essent. of law Statistic for Bus Strategic Mgt HRM Quant. Anal. to Business

S5
Imp–Exp. Mgt. Project Mgt. Inter. Econ. Fundts. of Finance Mgt OB - Sales mgt. - Money & Banking (*)

S6
Inter. Marketin g Inter. Bus. Law Inter. Investme nt Market. Mgt Logistic & Sup. Chain - Mgt Leadership - BC

S7
Inter. Bus.Mgt Inter. Finance Mgt Business Simulation ECommerce -Risk Mgt - Cross Cult. Mgt - Stock Ex. -Brand Mgt -Infor. Sys.Mgt (**) 26

24

23

20

19

18

18

18

S1
English Marx–Leninism Philosophy Calculus I Computer Science Micro – Economics

S2
English Calculus II Politics Economy Macro – Economics Principle Marketing Essential Management

S3
English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability & Statistics

S4
Human Resource Mgt Strategic Mgt Essentials of law History of VN Communist Party Statistic for Business Quantitative analysis to Business

S5
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Project Management Import – Export Management - Sales mgt. - Money & Banking (*)

S6
International Marketing Marketing Management International Investment International Business Law Logistic & supply Chain Mgt - Leadership - BC (*)

S7
International Business Mgt International Finance Mgt Business Simulation E – Commerce

24

23

20

19

18

18

- Risk Mgt - Cross Culture Management - Stock Exchange - Brand Mgt. - Information system Mgt (**) 18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters

27

(*): select one from two

(**): select two from five

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ (TOEFL < 500) (PREREQUISITES FOR INTERNATIONAL BUSINESS MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis Essent. of law History of VN Comt. Party Strategic Mgt. HRM Statistic for Business Quant. Anal. to Business Project Mgt. Inter. Econ. Fundts. of Finance Mgt OB

S2

S3

S4
English

S5
Imp–Exp. Mgt.

S6
Inter. Marketin g Inter. Bus. Law Inter. Investme nt Market. Mgt Logistic & Sup. Chain Mgt Leadership - BC (*)

S7
Inter. Bus.Mgt Inter. Finance Mgt Business Simulation ECommerce -Risk Mgt - Cross Cult. Mgt - Stock Ex. -Brand Mgt -Infor. Sys.Mgt (**) 28

- Sales mgt. - Money & Banking (*)

28

25

22

23

18

18

18

S1 + Sum.S1
English Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics

S2 + Sum.S2
English Calculus II

S3
English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

S4
English Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business

S5
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Project Management Import – Export Management - Sales mgt. - Money & Banking (*)

S6
International Marketing Marketing Management International Investment International Business Law Logistic & supply Chain Mgt - Leadership - BC (*)

S7
International Business Mgt International Finance Mgt Business Simulation E – Commerce

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

Quantitative analysis to Business 28 25 22 23 18 18

- Risk Mgt - Cross Culture Management - Stock Exchange - Brand Mgt - Information system Mgt (**) 18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters
29

(*): select one from two

(**): select two from five

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ (TOEFL < 400) (PREREQUISITES FOR INTERNATIONAL BUSINESS MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 S3 S4
English Essent. of law History of VN Comt. Party Statistic for Business HRM Strategic Mgt. Quant. Anal. to Business

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
Imp–Exp. Mgt. Project Mgt. Inter. Econ. Fundts. of Finance Mgt OB Inter. Marketin g Inter. Bus. Law Inter. Investme nt Market. Mgt Logistic & Sup. Chain Mgt Leadership - BC. (*)

S7
Inter. Bus.Mgt Inter. Finance Mgt Business Simulation ECommerce -Risk Mgt - Cross Cult. Mgt - Stock Ex. -Brand Mgt -Infor. Sys.Mgt (**) 30

Principle Marketin g

- Sales mgt. - Money & Banking (*)

28

25

22

23

18

18

18

S1 + Sum.S1
English Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 + S3 S4 Sum.S2
English Calculus II English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics English Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business Quantitative analysis to Business

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
Organizational Behavior Fundamentals of Finance Mgt International Economics Project Management Import – Export Management - Sales mgt. - Money & Banking (*) International Marketing Marketing Management International Investment International Business Law Logistic & supply Chain Mgt - Leadership - BC (*)

S7
International Business Mgt International Finance Mgt Business Simulation E – Commerce

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

- Risk Mgt - Cross Culture Management - Stock Exchange - Brand Mgt - Information system Mgt (**) 18

28

25

22

23

18

18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five

31

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH MARKETING (TOEFL ≥ 500) (PREREQUISITES FOR MARKETING MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt Elements of Probt. & Statis Strategic Mgt. Essent. of law History of VN Comt. Party Statistic for Bus. Quant. Anal. to Business 19 Fundts. of Finance Mgt Inter. Econs. Consumer Behavior Mark. Research - B2B Marketing - Project Mgt (*) 18

S2

S3

S4
HRM

S5
OB

S6
BC Product Devel. & Price Strat. PRs + Ad. Sales Mgt International Mark.

S7
Brand Mgt. Mark. Mgt ECommerce Logistic & Sup. Chain Mgt

24

23

20

S1

S2

S3

S4

S5

- Integrated Mark. Communicati on - Leadership 18 (*)

S6

-E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. 18 Developing S7 Marketing 32

English Marx–Leninism Philosophy Calculus I Computer Science Micro – Economics

English Calculus II

English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability & Statistics

Human Resource Mgt Strategic Mgt

Organizational Behavior

BC

Brand Management Mark. Mgt

Fundamentals of Product Finance Mgt Develop. & Price Strategy International Economics Consumer Behavior Marketing Research - B2B Marketing - Project Mgt Public Relation & Advertising Sales Mgt

Politics Economy Macro – Economics Principle Marketing Essential Management

Essentials of law History of VN Communist Party Statistic for Business Quantitative analysis to Business

E – Commerce Logistic & Sup. Chain Mgt -E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. - Developing Marketing Strategies (**)

International Mark. - Integrated Mark. Communication - Leadership

(*)

(*) 24 23 20 19 18 18 18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five

33

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH MARKETING (TOEFL < 500) (PREREQUISITES FOR MARKETING MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

S2

S3

S4
HRM English Strategic Mgt. Essent. of law History of VN Comt. Party

S5
OB

S6
BC

S7
Brand Mgt. Mark. Mgt

Fundts. of Finance Mgt Inter. Econs. Consumer Behavior Mark. Research

Product Devel. & Price Strat. PRs + Ad. Sales Mgt International Mark.

ECommerce Logistic & Sup. Chain Mgt

Statistic for Business Quant. 23 Anal. to Business

28

25

22

- B2B Marketing - Project Mgt 18

- Integrated Mark. Communica tion 18 -

-E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. 18 Developing

S1 + Sum.S1
English

S2 + Sum.S2
English

S3
English

S4
English

S5
Organizational

S6
BC

S7
Brand 34

Behavior Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics Calculus II Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business Fundamentals of Product Finance Mgt Develop. & Price Strategy International Economics Consumer Behavior Marketing Research - B2B Marketing - Project Mgt Public Relation & Advertising Sales Mgt

Management Mark. Mgt

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

E – Commerce Logistic & Sup. Chain Mgt -E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. - Developing Marketing Strategies (**)

International Mark. - Integrated Mark. Communication - Leadership (*)

(*) Quantitative analysis to Business 28 25 22 23 18 18 18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH MARKETING (TOEFL < 400)
35

(PREREQUISITES FOR MARKETING MAJOR S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt. English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt. Elements of Probt. & Statis

:

Accomplishments of basis stage) ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
OB BC

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 S3 S4
HRM English Strategic Mgt. Essent. of law History of VN Comt. Party Statistic for Business Quant. 23 Anal. to Business

S7
Brand Mgt. Mark. Mgt . ECommerce Logistic & Sup. Chain Mgt . -E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. Developing 18

Fundts. of Finance Mgt Inter. Econs. Consumer Behavior Mark. Research

Product Devel. & Price Strat. PRs + Ad. Sales Mgt International Mark.

Principle Marketin g

28

25

22

- B2B Marketing - Project Mgt 18

- Integrated Mark. Communica tion 18 -

S1 + Sum.S1
English

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 + S3 S4 Sum.S2
English English English

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
Organizational BC

S7
Brand

36

Behavior Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science Micro – Economics Calculus II Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business Fundamentals of Product Finance Mgt Develop. & Price Strategy International Economics Consumer Behavior Marketing Research - B2B Marketing - Project Mgt Public Relation & Advertising Sales Mgt

Management Mark. Mgt

Politics Economy Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

E – Commerce Logistic & Sup. Chain Mgt -E-Mark Strat. -Serv. Mark. -Direct Mark. -Mgt Infor. Sys. - Developing Marketing Strategies (**)

International Mark. - Integrated Mark. Communication - Leadership (*)

(*) Quantitative analysis to Business 28 25 22 23 18 18 18

Note: Before attending the last semester, Students should accomplish all subjects of initial semesters (*): select one from two (**): select two from five YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHAÙNH – KEÁ TOÙAN (TOEFL ≥ 500)
37

(PREREQUISITES FOR ACCOUNTING AND FINANCE MAJOR S1
English English M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt Principle Marketin g English Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt Elements of Probt. & Statis

: S5

Accomplishments of basis stage) S6
Cost Mgt Comp. Science for Accounti Pub.Financ e Corporat e Finance Money & Banking

S2

S3

S4
HRM Strategic Mgt Essent. of law History of VN Comt. Party Operation Research Quant. Anal. to Business 19

S7
Project Mgt Inter.Financ e Auditing Bus. Analysis & Evaluation - SMEs Finance - Financial Forecasting & Budgeting - Mgt Inf. Syst - Business Simulation - Business Law 18

Statistic for Bus. Fundts. of Finance Mgt Inter. Econs. Taxation Manageria l Accountin - Stock Exchange - Risks & Insurance 18

24

23

20

- Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt 18

S1
English

S2
English

S3
English

S4
Human Resource Mgt

S5
Statistic for Business

S6
Cost Mgt

S7
Project Mgt

38

Marx–Leninism Philosophy Calculus I Computer Science Micro – Economics

Calculus II

Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability & Statistics

Strategic Mgt

Fundamentals of Finance Management International Economics Taxation

Computer Science for Accounting Public Finance Corporate Finance Money and Banking - Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt

International Finance Auditing Business analysis and Evaluation - SMEs Finance - Financial Forecasting & Budgeting - Mgt Inf. Syst - Business Simulation - Business Law Stock Exchange - SMEs Finance - Project Mgt 18

Politics Economy Macro – Economics Principle Marketing Essential Management

Essentials of law History of VN Communist Party Statistic for Business Quantitative analysis to Business

Managerial Accounting - Stock Exchange - Risks & Insurance

24

23

20

19

18

18

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHAÙNH – - SMEs KEÁ TOÙAN (TOEFL < 500) Finance (PREREQUISITES FOR ACCOUNTING AND FINANCE MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English

S2

S3

S4
English History of Strategic Quant. Operation Essent. of VN Comt. Anal. to Mgt Research law HRM Party Business

S5 - Stock Exchange Statistic - Risks & for Bus. Insurance Fundts. of Manageria Inter. Finance l Taxation Econs. Mgt

S6
Cost Mgt

- Financial Forecasting S7 & Budgeting - Mgt Inf. Project Mgt Syst - Business Stock Bus. Simulation Inter.Financ Exchange Analysis & Auditing - Evaluation 39 Business Law e

M-L Philosop hy Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs

English Calculus II Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt Principle Marketin g Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt Elements of Probt. & Statis

Comp. Science for Accounti Pub.Financ e Corporat e Finance Money & Banking - Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt 23 18 18 18

28

25

22

S1 + Sum.S1
English Marx – Leninism Philosophy Calculus I

S2 + Sum.S2
English Calculus II

S3
English Scientific Socialism Principles of

S4
English Human Resource Management Strategic

S5
Statistic for Business Fundamentals of Finance Management International

S6
Cost Mgt Computer Science for Accounting Public Finance

S7

International Finance Auditing

Politics

40

Economy Computer science Micro – Economics Principle Marketing Essential Management Macro – Economics

Accounting Hochiminh’s ideology Operation Management Elements of Probability and statistics

Management History of VN Communist Party Essentials of Law Statistic for Business Quantitative analysis to Business

Economics Taxation Corporate Finance Money and Banking - Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt Business analysis and Evaluation - SMEs Finance - Financial Forecasting & Budgeting - Mgt Inf. Syst - Business Simulation - Business Law Stock Exchange - SMEs Finance - Project Mgt

Managerial Accounting - Stock Exchange - Risks & Insurance

28

25

22

23

18

18

18

YEÂU CAÀU CUÛA CAÙC MOÂN HOÏC LIEÂN QUAN DAØNH CHO CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHAÙNH – KEÁ TOAÙN (TOEFL < 400) (PREREQUISITES FOR ACCOUNTING AND FINANCE MAJOR : Accomplishments of basis stage) S1
English English M-L Philosop hy Calculus II English

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S2 S3 S4
English HRM History of Strategic Quant. Operation Essent. of VN Comt. Anal. to Mgt Research law Party Business

ENGLISH = 27 CREDITS S5 S6
Statistic for Bus. - Stock Exchange - Risks & Fundts. of Insurance Manageria Finance Inter. l Taxation Mgt Econs. Cost Mgt Comp. Science for Accounti

- SMEs Finance S7 - Financial Forecasting Project Mgt & Budgeting - Mgt Inf. Inter.Financ Syst e - Business Bus. Simulation Auditing - Analysis & Business Law Evaluation 41

Calculus I Compute r Science Micro – Economi cs

Politics Economy Macro – Economi cs Essential Mgt Principle Marketin g

Scientific Socialis m Principl. of Account. HCM’s ideology Operatio n Mgt Elements of Probt. & Statis

Pub.Financ e Corporat e Finance Money & Banking - Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt

28

25

22

23

18

18

18

PREPARATION PROGRAM SEMESTER (PPS) S1 + Sum.S1
English Marx – Leninism Philosophy Calculus I Computer science

S2 + Sum.S2
English Calculus II

ENGLISH = 27 CREDITS S3 S4 S5
English Scientific Socialism Principles of Accounting Hochiminh’s ideology English Human Resource Management Strategic Management History of VN Communist Statistic for Business Fundamentals of Finance Management International Economics Taxation

S6
Cost Mgt Computer Science for Accounting Public Finance Corporate Finance

S7
Project Mgt International Finance Auditing Business analysis and 42

Politics Economy Principle Marketing

Party Micro – Economics Essential Management Macro – Economics Operation Management Elements of Probability and statistics Essentials of Law Statistic for Business Managerial Accounting - Stock Exchange - Risks & Insurance Money and Banking - Intro. To Investment - Logistics & Supply Chain Mgt

Evaluation - SMEs Finance - Financial Forecasting & Budgeting - Mgt Inf. Syst - Business Simulation - Business Law Stock Exchange - SMEs Finance - Project Mgt

Quantitative analysis to Business 28 25 22 23 18 18 18

43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful