You are on page 1of 24

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

Een bijbelstudie over het leven van David.


Deel 3.
De titels in de onderstaande inhoudsopgave behoren bij deel 3 van een bijbelstudie over koning David. De complete bijbelstudie bestaat uit drie delen. Van deel 3 van deze bijbelstudie zijn uitsluitend de titels in de onderstaande inhoudsopgave met een lichtblauwe achtergrond op deze pagina weergegeven. Onderaan deze pagina vind je een link naar het vervolg van deel 3 zodat je de achtereenvolgende lessen in de juiste volgorde kunt lezen. De overige delen van deze bijbelstudie zijn over de andere pagina's van deze site verdeeld. Een overzicht van alle lessen behorend bij deze bijbelstudie vind je hier.

les num. les 44 les 45 les 46 les 47 les 48 les 49 les 50 les 51 les 52 les 53 les 54 les 55 les 56 les 57 les 58 les 59 les 60 les 61

Inhoudsopgave deel 3 Titel De onteerde koningsdochter Van schaapscheerdersfeest tot familiedrama Absalom's terugkeer De aap komt uit de mouw Zoon probeert vader van de troon te stoten
Sime vervloekt David De raad der goddelozen David naar Mahanam Absalom's nederlaag en dood David's terugkeer naar Jeruzalem De opstand van Seba De tempelbouw in blauwdruk David draagt aan Salomo de tempelbouw op De taak van de priesters en de levieten Zangers en poortwachters David zag reeds de geestelijke tempel De Gibeonieten en het huis van Saul De rebellie van Adonia

bijbelgedeelte 2 Sam. 13 2 Sam. 13 2 Sam. 14 2 Sam. 15 2 Sam. 15 2 Sam. 16, 1 Kon. 2 2 Sam. 16, 2 Sam. 17 2 Sam. 17 2 Sam. 18 2 Sam. 19 2 Sam. 20 2 Sam. 7, 1 Kon. 1 Kron. 1 Kron. 28 1 Kron. 23,24 1 Kron. 25-27 1 Kon. 5,6 2 Sam. 21 1 Kon. 1

les 44

DE ONTEERDE KONINGSDOCHTER.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE. 2 Samul 13 v.1-22. David's oudste zoon AMNON = betrouwbaar, geboren in HEBRON, wordt smoorverliefd op zijn halfzuster TAMAR= palm(boom). Door middel van een leugen-list, hem ingefluisterd door zijn neef, waarmede hij goed bevriend was wist Amnon zijn vader David zo ver te krijgen dat hij Tamar naar zijn huis stuurt om hem op zijn "ziek"-bed te bedienen. Nadat hij haar heeft verkracht, zendt hij haar heen en Tamar scheurt al jammerend haar PRACHTGEWAAD. ABSALOM, haar volle broer, neemt haar in zijn huis op. DE KIEM VAN EEN DODELIJKE HAAT WAS GEBOREN..... HET EERSTGEBOORTERECHT. Om deze onverkwikkelijke geschiedenis beter te kunnen begrijpen, dienen we iets te weten over het zg. EERSTGEBOORTERECHT in Isral. Amnon was de eerstgeboren zoon van koning David. Zoals koning Saul, begrijpelijkerwijs verwachtte dat zijn eerste zoon, Jonathan hem als koning zou opvolgen, z leefde stellig ook deze verwachting bij koning David t.a.v. Amnon. Alle eerstgeborenen in Isral waren bestemd om beelddragers te zijn van DE EERSTGEBORENE der ganse schepping, DE

1 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

EERSTGEBORENE uit de doden. Zie Col. 1 v.15-20 en Openb. 1 v.5. DE EERSTGEBORENE = JEZUS CHRISTUS. Luc. 2 v.22-23 leert ons dat AL het eerstgeborene van het mannelijk geslacht HEILIG zal heten voor de Here. (Exod. 13 v.2) De Heilige Geest, onze pleitbezorger, is aan het werk, HIJ zal niet rusten alvorens we op Jezus Christus zullen gelijken.... opdat HIJ de (1e) EERSTGEBORENE zou zijn onder vele broederen = Mede-eerstgeborenen. Zie Rom. 8 v.26-30. Dt alles gaat uitlopen op een FEEST-VERGADERING VAN EERSTGEBORENEN, samen met ENGELEN, GOD DE VADER, JEZUS ONZE MIDDELAAR etc. De "plaats" van samenkomst noemt de bijbel: "DE STAD VAN DE LEVENDE GOD" het hemelse Jeruzalem, gebouwd op de berg SION = de HEILIGE GEEST. Hebr. 12 v.22-24. VROEGER EN NU. In onze cultuur speelt het eerstgeboorterecht geen rol (meer). In tegenstelling tot de Joodse cultuur en religie, waarin God de wet op de eerstgeborenen instelde. Exod. 13. In het denken van iedere Israliet moest ingeprent worden dat de Here ALLE eerstgeborenen in het land Egypte doodde van mens en dier, omdat de Farao weigerde hen te laten gaan. v.15. De eerstgeborenen van de Isralieten werden echter gespaard, omdat ZIJ het PASCHA gevierd hadden. Ex. 12 v.21-23. WANT IEMAND DIE IETS GEZUURDS EET.... ZO IEMAND ZAL UIT ISRAL WORDEN UITGEROEID. Ex. 12 v.14-15. De oudste zoon van David, nl. Amnon, geboren in Hebron = (plaats van het) verbond, dus op wie al Gods heerlijke (toekomst)beloften rustten, was in principe bestemd voor het koningschap. God had immers gezegd dat alle eerstgeborenen Zijn eigendom waren en... werden ze niet allen GELOST? Num. 3 v.13. En moesten zij niet allen GEHEILIGD ZIJN TOT Zijn dienst om hen vervolgens later "IN TE RUILEN" voor de LEVIETEN, zodat in onze nieuwe bedeling door Petrus' mond gesproken kon worden (zie ook Jozua 18 v.7) "EN LAAT U OOK ZELF ALS LEVENDE STENEN GEBRUIKEN VOOR DE BOUW VAN EEN GEESTELIJK HUIS, OM EEN HEILIGE PRIESTERSCHAP TE VORMEN...." met Jezus Christus als hoeksteen. "JULLIE ZIJN EEN UITVERKOREN GESLACHT, EEN KONINKLIJK PRIESTERSCHAP..." Deze woorden van Petrus staan in 1 Petr. 2 v.5-10 en Petrus doelt op de EERSTELINGEN UIT DE NIEUWE BEDELING. David's zonen waren priesters HONORIS CAUSA n... de VOORNAAMSTEN die de koning ter zijde stonden. Zie 2 Sam. 8 v.18 en 1 Kron. 18 v.17. Als David's kinderen in het OUDE verbond al zo'n hoogwaardige positie hadden, hoeveel te meer dan Gods "DIENSTPERSONEEL" in het NIEUWE verbond. Trouwens k de DOCHTERS van de koning gingen immers gekleed in een PRONKGEWAAD. GEESTELIJKE LES RICHTING AMNON. Indien we de "GEESTELIJKE VERTALING", zoals hierboven beschreven is, begrepen hebben, zal het duidelijk zijn dat AMNON, al betekent zijn naam: Betrouwbaar, in zijn handelwijze zeer onbetrouwbaar bleek te zijn. Net als Ezau was hij het EERSTGEBOORTERECHT niet waardig. Hebr. 12 v.16. Als volgens de HUWELIJKSWETTEN IN Lev. 18, een huwelijk tussen (half)broer en zuster, als BLOEDSCHANDE reeds verboden was (v.9 en 17) hoeveel te meer dan als dit door list en bruut geweld bewerkt wordt. Lev. 20 v.17. en Deut. 27 v.22. De bijbel spreekt in dit opzicht resp. over uitroeien als strafmaat. Deze daad was een vervloekte ongerechtigheid. En het gehele volk zal zeggen: AMEN. Deut. 27 v.22. WELKE VRIEND IS DE WARE VRIEND, JONATHAN OF JONADAB. De bijbel beschrijft in 2 Sam. 13 v.3 dat Amnon een vriend had, een zeer schrandere man, beter vertaald met: "EEN GESLEPEN JONGEN." Wellicht zullen we meer in de voetstappen van Jezus Christus dienen te treden in deze (eind)tijd, met de vraag aan bv. Judas: "VRIEND, WAARTOE ZIJT GIJ HIER?" Matth. 26 v.49-50. Jonadab, een neef van Amnon, was een gevaarlijk figuur die kennelijk vrij door het paleis liep als informant en gangmaker voor hof intriges. Hij noemde zichzelf KNECHT of DIENAAR van de koning. 2 Sam. 13 v.32-36. Jonadab was een gevaarlijke vriend, dus niet een ware vriend zoals eertijds Jonathan t.o.v. David was. Jonadab was wel zo schrander om slechts de eerste akte van zijn plan over zijn lippen te laten komen en nog wel in "STROOP" verpakt: "WAAROM, O KONINGSZOON..." De rest van het eerste bedrijf liet hij gaarne aan de onreine fantasie van zijn vriend Amnon over om praktisch uit te werken. 2 Sam. 13 v.4-9. Jonadab leek een figurantenrolletje te spelen, maar dat leek 't bij Judas k. AFSCHERMEN UIT LIEFDE. Om Gods Beschermende en Afschermende geboden praktisch uit te werken, hield David er kennelijk een "MAAGDENHUIS" op na, zodat zijn dochter(s) in deze beschermde afdeling van zijn paleis, slechts onder geleide zich in het openbaar vertonen mochten. Door de door Jonadab ingefluisterde leugen-list, wist Amnon de "BESCHERMENDE MUUR" te

2 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

doorbreken. Bedenk dat David ooit zelf genoemd werd: "EEN MUUR, BIJ DAG EN BIJ NACHT." Zie 1 Sam. 25 v.14-16. De vraag voor ons NU, Christenheid van de 20/21e eeuw, is deze: "WAAR IS ONS HEILIG GEBIED... OM SCHEIDING TE MAKEN TUSSEN WAT HEILIG EN NIET HEILIG IS." Zie Ezech. 42 v.13-14 en 20. De Heer heeft beloofd, dat indien Gods volk = ieder oprecht kind van God, als een NIEUW JERUZALEM, DAT ALS EEN UITVERKOREN GESLACHT, JA EEN HEILIG PRIESTERSCHAP WIL ZIJN, rekenen mag op de profetie van Zacharia hst. 2 v.5: "EN IK ZELF, LUIDT HET WOORD DES HEREN, ZAL EEN VURIGE MUUR ZIJN RONDOM EN HEERLIJKHEID BINNEN IN HAAR." De AMNON'S en de JONADAB'S zullen uitgebannen worden. In de verzen 2 Sam. 13 v.10-18 wordt een klassiek voorbeeld van INCEST beschreven. Het Latijnse woord is INCESTUS en betekent ONREIN, maar wordt "vertaald" door BLOEDSCHANDE. De koningszoon was bezig "IETS GEZUURDS" te eten. En hij kreeg er direct een zeer grote afkeer van. DE BITTERE NASMAAK VAN DE ZONDE. De nasmaak was kennelijk bijzonder bitter. Amnon riep uit: "STA OP, GA WEG EN BRENG ZE BIJ MIJ VANDAAN NAAR BUITEN EN GRENDEL DE DEUR ACHTER HAAR." Andere vertalingen zeggen het zo: "ZET DAT SCHEPSEL OP STRAAT..." Vert. Petr. Canisius. "ZET DIE DAAR MIJN HUIS UIT...." Leidse vert. "DRIJF NU DEZE VAN MIJ UIT NAAR BUITEN..." Staten vert. Het gif was reeds in werking getreden en bleek enkele jaren later in de dood te eindigen. 2 Sam. 13 v.29. Drom dient zonde zo snel mogelijk uit alle kamers van ons hart te worden verwijderd. Werd in het OUDE verbond de mens uitgeroeid, nu in het NIEUWE verbond, dank zij Jezus Christus, kan nu de ZONDE uitgeroeid worden en de levens gespaard worden. Bij Amnon lees je noch van berouw, noch om de bede van schuldvergeving. Gods woorden luiden echter: "EN HET BLOED ZAL U DIENEN ALS EEN TEKEN AAN DE HUIZEN... EN WANNEER IK HET BLOED ZIE, DAN GA IK U VOORBIJ. ALDUS ZAL ER gn verdervende plaag onder u zijn." Exod. 12 v.13-15 en 19. Wie talmt met het radicaal (laten) verwijderen van AL het zuurdesem uit zijn leven, ZAL VERZUREN en.... dat is dodelijk. Zuurdesem is hier een beeld van de zonde. HET (maagden) DRAMA VAN DE(ze) EINDTIJD. 2 Sam. 13 v.18 vermeldt: ZIJ (Tamar) droeg een PRONKGEWAAD. Ze werd letterlijk de deur uit gesmeten, deze (nu niet meer) MAAGDELIJKE KONINGSDOCHTER MET HAAR VEELVERVIGE ROK AAN. (Stat. vert.) of met haar prachtige kleed. (Leid.vert.) Ze werd ruw in haar vorstelijke waardigheid aangetast. Ze voelde zich nu een EENZAME (v.20) en ze was zeer bedroefd. Ze was al jammerend, met as op haar hoofd heen gegaan om bij haar broer Absalom in te komen wonen. David, Tamar's vader, kende het verdriet der EENZAAMHEID uit zijn eigen leven en hij voorzag deze EENZAAMHEID ook profetisch voor DE ZOON VAN DAVID = Jezus Christus. Deze Jezus Christus heeft een goede oplossing voor ALLE EENZAMEN. Zie resp. Psalm 25 v.16-18; Ps. 22 v.20-22 en Ps. 68 v.7: "...GOD, DIE DE EENZAMEN IN EEN HUISGEZIN DOET WONEN...." De Leidse vertaling en de Canisius vert. vermelden nog dat alhoewel David hierover in hevige toorn ontstak, hij Amnon niets wilde doen omdat hij hem lief had en omdat het zijn eerstgeborene was. Behalve vaderlijke, geloof ik dat David ook geestelijke overwegingen heeft gehad bij het sparen van Amnon. Zeer waarschijnlijk lag de zonde met Bathsba nog vers in het geheugen. Amnon was in principe de troonpretendent en als eerstgeborene was DEZE Gods eigendom. (Num. 3 v.13) en aan God gegeven. Ex. 22 v.30. Ja, alle eerstgeborenen waren GEHEILIGD en symbolisch GELOST. Ex. 13 v.2 en 13. David heeft kennelijk het oordeel aan God (terug)gegeven, maar toen zijn zoon 2 jaar later werd vermoord door Absalom, zou gezegd kunnen worden wat gold voor de DOORSTOKENE uit Zach. 12 v.10: "IK ZAL OVER HET HUIS VAN DAVID.... UITGIETEN DE GEEST DER GENADE EN DER GEBEDEN, ZIJ ZULLEN HEM AANSCHOUWEN DIEN ZIJ DOORSTOKEN HEBBEN... JA ZIJ ZULLEN OVER HEM BITTER LEED DRAGEN, ALS HET LEED OM EEN EERSTGEBORENE." DE GEVALLEN TROONOPVOLGER. Amnon de eerstgeborene en bestemd om troonopvolger te worden, werd vermoord. Hij droeg zijn eigen zonde(n). De rouwklacht hierover was erg groot bij koning David. 2 Sam. 13 v.39. Het moge duidelijk zijn dat met de doorstokene Jezus Christus wordt bedoeld. Zach. 12 v.10-14. Maar tussen Amnon en de ANDERE EERSTGEBORENE Jezus Christus zit een eindeloos verschil, want Zach. 13 v.1

3 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

vertelt ons dat er t.g.v. ZIJN DOOD een BRON ontsloten zal worden voor Gods kinderen. GOD IS DE BRON.... Jer. 2 v.13 zegt: "MIJ, DE BRON VAN LEVEND WATER HEBBEN ZIJ VERLATEN." Zie ook Jol 3 v.18; Openb. 21 v.6; 2 Cor. 11 v.2. EN NU NOG DE MAAGD. TAMAR = palm(boom) is in dit historische verhaal het slachtoffer van de zonde van haar eigen (half)broer, zodat zowel van de n als van de ander de toekomst in scherven lijkt te liggen. Het is vergelijkbaar met Eva en Adam, die zondigden en waar God tegen Adam zei: "OMDAT GIJ NAAR UW VROUW HEBT GELUISTERD... IS DE AARDBODEM OM UWENTWIL VERVLOEKT..." Gen. 3 v.17. Echter... Eva en Adam waren op hun beurt verleid door de slang = SATAN (v.13-15). Daarna brak de GEESTELIJKE OORLOG uit. Tamar trachtte in deze (zelfde) geestelijke oorlog haar broer Amnon alsnog te laten overwinnen door uit te roepen: "NEEN, MIJN BROEDER, ONTEER MIJ NIET, WANT ZOIETS DOET MEN NIET IN ISRAL, DOE TOCH NIET ZULK EEN SCHANDELIJKE DWAASHEID." 2 Sam. 13 v.12. Echter zonder succes.... Meer succes had Abigal, toen David beleed: "GEZEGEND ZIJT GIJ ZELF DAT GIJ MIJ.... ERVAN WEERHOUDEN HEBT OM BLOEDSCHULD OP MIJ TE LADEN." 1 Sam. 25 v.33 en 39. We kunnen elkaar dus steunen in onze geestelijke strijd tegen de zonde en de boze of... elkaars onheil bevorderen of bewerken. De MAAGD of BRUID wordt in de bijbel genoemd, DEGENE DIE "OP WEG" is om het eigendom van de BRUIDEGOM te worden en het BRUILOFTSFEEST mee te vieren. Zie bv. Hooglied 7 v.1 en 5b: "HOE SCHOON ZIJN UW SCHREDEN IN DE SANDALEN O VORSTENDOCHTER" en "EEN KONING IS GEVANGEN IN DIE LOKKEN" of v.7a: "JA UW RANKE GESTALTE IS ALS EEN PALM" EN "IK ZEIDE: IK WIL DIE PALM BEKLIMMEN." v.8a Aldus de woorden van de BRUIDEGOM/KONING. Het bovenstaande schreef haar eigen (half)broer Salomo later in profetische zin. TAMAR, was de vorstendochter, haar naam betekent PALM(boom). De BRUID zegt o.a. "VAN MIJN GELIEFDE BEN IK, EN NAAR MIJ GAAT ZIJN BEGEERTE UIT." Hoogl. 7 v.10. Hst. 8 v.3-4: "ZIJN LINKERARM IS ONDER MIJN HOOFD... IK BEZWEER U DOCHTERS VAN JERUZALEM, WAAROM WILT GIJ DE LIEFDE OPWEKKEN EN PRIKKELEN VOORDAT HET HAAR BEHAAGT?" Wat Amnon deed t.a.v. Tamar, WAS EEN WEERGALOZE, ONRECHTMATIGE ROOF. Zal de satan niet altijd trachten om met alle wetteloze methoden de mens ervan trachten te weerhouden om de bruid van het LAM te worden = DE BRUIDEGOM-KONING, JEZUS CHRISTUS. Vanaf Gen. 3 in het Paradijs was en is dit de opzet. EEN LIED VOOR DE BRUILOFT VAN DE KONING. Psalm 45. Deze Psalm IS EEN LIED DAT SPECIAAL VERVAARDIGD IS TER GELEGENHEID VAN EEN KONINKLIJKE BRUILOFT, een lied dat in MESSIAANS LICHT gelezen mag en moet worden. Zie bv. v.7 en 8 en Hebr. 1 v.8-9 waar deze Psalm wordt aangehaald. Ps. 45 v.10 zegt: "KONINGSDOCHIERS ZIJN ONDER UW GELIEFDEN..." en v.14: "IN LOUTER PRACHT IS DE KONINGSDOCHTER DAAR BINNEN." (in het paleis van de bruidegom-koning). In v.15-16 wordt beschreven hoe deze bruid naar haar bruidegom = Jezus Christus wordt geleid. De Psalm eindigt als volgt: "IK WIL UW NAAM VERMELDEN IN ALLE GESLACHTEN; DAAROM ZULLEN VOLKEN U LOVEN VOOR ALTOOS EN IMMER." v.18. Deze profetische woorden hebben betrekking op Jezus Christus die de naam van zijn Vader verkondigt (vooral door zijn gemeente heen) aan ALLE VOLKEN op deze aarde. Zie als bevestiging resp. Matth. 28 v.19; Marc. 13 v.10; Openb. 5 v.9 en 10 (dit laatste vers correspondeert met Ps. 45 v. 17); Openb. 7 v.9-10; Openb. 15 v.3-4; Openb. 21 v.3-4 en 22-26: Openb. 22 v.1-5 (zie hoe dit laatste vers weer correspondeert met Ps. 45 v.17). Hiervoor schreef ik reeds in dze les over de HOOGWAARDIGE positie die David's zonen en dochters innamen. Duidelijk zijn ze een (voor)afschaduwing van de GEESTELIJKE HEERLIJKHEID die -IN BEELDin o.a. Ps. 45 wordt geschilderd, waar k de heidenvolken (Tyrus: v.13 en 18) genoemd worden en de zonen en koningsdochters. (v. 10, 14, 17). Ook de PRONKGEWADEN (Tamar in beeld) worden in deze Psalm uitvoerig beschreven. (v.12, 14, 15). Een overeenkomst zien we tevens in de bekende gelijkenis die Jezus vertelde. REDE OVER DE LAATSTE DINGEN. In het kader van dit onderwerp vertelde Jezus ook de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Matth. 25 v.1-13. De les die we uit deze gelijkenis moeten trekken is dat we altijd in geloof zullen handelen en wandelen en bereid en waakzaam zijn. Matth. 24 v.43-44 en met Amnon in beeld: Matth. 24 v.48-51. In beeld was Amnon "EEN DWAZE MAAGD". Tamar betekent PALM(boom). De Amnon's in deze (eind)tijd trachten de "PALMBOMEN" te beschadigen. Hun bewuste of onbewuste werk of streven is om te voorkomen dat:

4 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

-DE RECHTVAARDIGE ZAL GROEIEN ALS EEN PALMBOOM, -OPSCHIETEN ALS EEN CEDER VAN DE LIBANON, -GEPLANT IN HET HUIS DES HEREN, -GROEIEN ZIJ IN DE VOORHOVEN VAN ONZE GOD, -ZIJ ZULLEN IN DE OUDERDOM NOG VRUCHT DRAGEN, -FRIS EN GROEN ZULLEN ZIJ ZIJN, -OM TE VERKONDIGEN DAT DE HERE WAARACHTIG IS, -MIJN ROTS, IN WIEN GEEN ONRECHT IS. Psalm 92 v.13-16. -DE VOLGENDE DAG, TOEN DE GROTE MENIGTE, DIE VOOR HET FEEST GEKOMEN WAS, -HOORDE DAT JEZUS NAAR JERUZALEM KWAM, NAMEN ZIJ PALMTAKKEN, GINGEN UIT -HEM TEGEMOET EN RIEPEN: -HOSANNA, GEZEGEND HIJ, DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN, en... -DE KONING VAN ISRAL. Joh. 12 v.12-13. -DAARNA ZAG IK, EN ZIE, EEN GROTE SCHARE, DIE NIEMAND TELLEN KON, UIT ALLE -VOLK EN STAM EM EN NATIN EN TALEN STONDEN VOOR DE TROON EN VOOR HET -LAM, BEKLEED MET WITTE GEWADEN EN MET PALMTAKKEN IN HUN HANDEN. EN ZIJ -RIEPEN MET LUIDER STEM EN ZEIDEN: DE ZALIGHEID IS VAN ONZE GOD, DIE OP -DE TROON GEZETEN IS EN VAN HET LAM. Openb. 7 v.9-10. SAMENVATTING EN KONKLUSIE. Omdat Jezus Christus in de bijbel wordt genoemd: ZOON VAN DAVID, is koning David een type van Jezus Christus onze Heer. David's zonen en dochter(s) zijn op HUN beurt BEELDdragers van Jezus Christus als de (1e) EERSTELING, alsmede van een (na)geslacht wat Petrus beschrijft als: KONINKLIJK PRIESTERSCHAP etc. waarbij ook de kleding "iets" tot uitdrukking brengt. David's kinderen blijken niet in alles aan deze eisen te voldoen en we zien in hun leven (als VOORbeeld voor onze generatie) dat een verkeerde hartsgesteldheid, samen met verkeerde vrienden of raadgevers, TOT FATALE DRAMA'S kunnen leiden. Alles spitst zich toe op de vraag of we bij de WIJZE of dwaze maagden gerekend zullen worden. In het eerste geval zullen we BRUILOFTGANGERS zijn die de BRUILOFTZAAL zijn binnen gegaan en wel met PALMTAKKEN in de hand en voor de troon mogen staan in witte gewaden. In zonde leven is niet goedkoop, DAAROM zegt 1 Petr. 1 v.16: "WEEST HEILIG, WANT IK BEN HEILIG." ENKELE VRAGEN BIJ LES 44: Vraag 1. Geef eens een paar voorbeelden uit de bijbel waarin wordt afgeweken van het "NORMALE PATROON" in die zin, dat de oudste, dus eerstgeboren zoon, het z.g. EERSTGEBOORTERECHT niet ontvangt. Vraag 2. Indien je 2 Kron. 21 leest, spec. v.4, vind je dan het biologische eerstgeboorterecht van grote waarde? En zo niet, aan welke criteria dient zo'n oudste zoon dan wel te voldoen? Vraag 3. Wat bedoelde God zeer duidelijk te maken d.m.v. de wet op het eerstgeboorterecht, beschreven in Exod. 13? Vraag 4. Wat voor betekenis had het begrip zuurdesem rond het Pascha? Vraag 5. Ben je het er mee eens dat Jonadab geen goede vriend was? Verklaar je antwoord. Vraag 6. Kom je heden nog wel eens "JONADAB's tegen, zelfs in de gemeente van Jezus Christus? Vraag 7. Zou je een beschrijving kunnen maken van jouw "HEILIG GEBIED"? Vraag 8. Verklaar het begrip "INCEST" eens nader. Vraag 9. Is die plotselinge omslag in Amnon's houding tegenover Tamar te verklaren? Vraag 10. Zie je een parallel tussen de gewelddadige ontmaagding van Tamar en Satan's pogingen om te voorkomen dat we de BRUID VAN HET LAM worden? les 45

VAN SCHAAPSCHEERDERSFEEST TOT FAMILIEDRAMA.


2 Sam. 13 v. 23-39. Betekenis van enkele woorden: BAL-HAZOR = heer van de hoeve (boerderij) EFRAM = dubbel vruchtbaar ABSALOM = mijn vader is vrede. KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE.

5 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

Het schaapscheerderfeest dat Absalom ging vieren was voor hem kennelijk een goede gelegenheid om de heimelijke plannen die hij al 2 jaar in zijn hart koesterde, tot uitvoer te brengen. Het uitnodigen van koning David heeft meer weg van een soort "AANLOOPJE" want de haat van Absalom was in eerste instantie duidelijk gericht tegen Amnon, de kroonprins. Deze haat functioneerde echter wel als "WEGBEREIDER". Als uiteindelijk al David's zonen permissie krijgen om mee te gaan, zijn ze getuige van een beraamde moordaanslag. Als de (onjuiste) berichten het paleis bereiken, ontstaat er een dramatisch tumult, waarin Jonadab weer een rol kan spelen. Absalom vlucht naar zijn grootvader in het buitenland waar hij 3 jaar moet blijven. ALS BAL (i.p.v. de Here) HEER IS OP JE BOERDERIJ.... = (Bal-Hazor). Het was David zelf die in de 64e Psalm, de zeer toepasselijke woorden schreef over Gods strafgericht over zondaars. In de vertaling van Petr. Can.): "....EN OM IN HET GENIEP DE ONSCHULDIGE TE TREFFEN, LEGGEN ZE ONVERHOEDS EN ONVERVAARD OP HEM AAN. ZE STELLEN HUN BOZE PLANNEN VAST EN OVERLEGGEN HOE HUN STRIKKEN TE ZETTEN, ZE ZEGGEN: WIE ZIET HET? WIE ACHTERHAALT ONZE STREKEN? WE ZIJN MET ONZE PLANNEN GEREED. DE LIST IS GELUKT. HET BINNENSTE VAN IEDER MENS IS EEN GRAF, EEN AFGROND ZIJN HART." Psalm 64 v.5-7. Ondanks de vraag van Absalom aan zijn vader David om getuige te zijn bij het schaapscheerdersfeest, een soort van OOGSTFEEST, is zijn "verborgen" agressie duidelijk gericht op de TROONOPVOLGER, de KROON-prins. Toch is er kennelijk een zeker vermoeden bij David dat er iets niet klopt. (v.25 en 27). Het was immers al bekend dat er geen communicatie meer was tussen Absalom en Amnon. v.22. Zelfs nadat koning David een einde maakte aan de audintie, door Absalom zijn zegen te geven, houdt deze nog vol. v.26. Hoe toepasselijk zijn David's woorden uit Ps. 64 v.7: "ZIJ ZINNEN OP EUVELDADEN; WIJ ZIJN GEREED, HET PLAN IS GOED BEDACHT...." De koning zwicht uiteindelijk na al het doordrammen van een hart, waarin een boosaardig plan meer dan gerijpt was. v.27. HET KWAAD IS REEDS IN VOLLE GANG. In 2 Sam. 12 v.7-13, speciaal v.10-11 werd het kwaad aangekondigd dat vanuit David's eigen huis zou komen. Na de verkrachting van Tamar, als een soort ouverture, ging het kwaad van kwaad tot ERGER. Was het deze regel (die Salomo schreef) dat David NIET bij dit soort feesten wilde zijn: "HET PAST KONINGEN NIET WIJN TE DRINKEN" Spr. 31 v.4 en Ezech. 44 v.21. David als geestelijk mens, die weliswaar een paar keer flink onderuit ging, kende de gevaren van uitspattingen bij o.a. oogstfeesten, net als Job hst. 1 v.4-5 vertelt en 1 Sam. 25 v.4-8 en 36-38. INFORMATIE: Isral kende de vrucht van de wijnstok in de vorm van witte druiven die uit de hand werden gegeten of gedroogd als rozijnen of rozijnenkoeken of als een soort gelei. Na het uitpersen van de druiven werd het als MOST = ongegiste wijn gedronken en wel als een volksdrank, te vergelijken met onze thee of koffie. Ook als lichte, zoete wijn werd het gebruikt. Most of ongegiste wijn komt overeen met onze DRUIVENSAP. Als de bijbel spreekt over excessen dan is er eigenlijk altijd sprake van zwaardere gefermenteerde wijnsoorten, die dus t.g.v. de fermentering ALCOHOL zijn gaan bevatten, de drug uit de oudheid. Noach kreeg in zijn onwetendheid te maken met gefermenteerde wijn. Zie Gen. 9 v. 20-25. Noach werd er door vergiftigd, want dat is dronken zijn. De demonisch genspireerde leugen uit Hand. 2 v.13 kwam dan ook uit de verkeerde bron: "MAAR ANDEREN SPOTTEN: ZIJ HEBBEN EEN ROES VAN ZOETE WIJN." In tegenstelling tot Noach, hanteerde Absalom nu de kennis van het gebruik, beter MISbruik van de vrucht van de wijnstok, VERGIFTIGDE daarmede zijn broer Amnon, zodat deze niet meer "HELDER" was. Het wachten om Amnon te vermoorden was op dit "moment": "ZIET TOCH, ALS HET HART VAN AMNON VROLIJK IS VAN DE WIJN.... MOET GIJ HEM DODEN." 2 Sam. 13 v.28. ALCOHOL ALS MONDIAAL PROBLEEM. Dat alcohol, medisch gezien, een vergif is, is een vaststaand feit. Dat alcohol altijd al een wapen is geweest in de handen van satan, is bijbels aantoonbaar. Dat alcohol tezamen met het complete arsenaal aan drugs dat deze wereld nu in de aanbieding heeft, een machtig wapen is in de klauwen van de duivel, moge ieder geestelijk mens duidelijk zijn. Dat zelfs alcohol en drugs in de strijd geworpen (zullen) worden in deze eindtijd, met het oog op het pogen om TROONPRETENDENTEN te verhinderen dat ze ooit OP DE TROON zullen komen, is een voorbeeld voor ons. Men geve er acht op. Het gaat dan uiteraard niet meer over een aards koningschap, maar over.... Zie de volgende teksten: 2 Sam. 13 v.28-29; Matth. 19 v.28; Luc. 22 v.30; Openb. 3 v.21; Openb. 20 v.1-6. Satan zal AL ZIJN WAPENS in de strijd werpen, zijn gehele NEW AGE WAPEN ARSENAAL. Toen Farao bevel gaf aan de vroedvrouwen om alle jongetjes van de Isralieten te doden, werkte dat niet, alhoewel hij werkte met

6 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

beleid. Exod. 1 v.8-11 en v.15-22. Daarna gaf Farao opdracht aan ALLE EGYPTENAREN om dit te doen. We leven NU in deze tijd, waarvan Jezus Christus zei: "EN GIJ ZULT DOOR ALLEN GEHAAT WORDEN, OM MIJNS NAAM WIL." Matth. 10 v.22 en 24 v.9-13; Joh. 15 v.18-20. Moge God ons in deze eindtijd vele "VROEDVROUWEN" schenken. Vroed betekent WIJS en ERVAREN. SCHULD, VERGEVING EN GEVOLGEN. De profeet Nathan had namens God gesproken in 2 Sam. 12 v.10-11. Als we de vraag stellen of we vergeving van AL ONZE ZONDEN kunnen verkrijgen bij God dan luidt het bijbelse antwoord dat INDIEN ER BEROUW is er vergeving is van ALLE ZONDEN. Bv. 1 Joh. 1 v.79: "HET BLOED VAN JEZUS... REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE." Zie ook Jes. 1 v.18: "...AL WAREN.... ZE ZULLEN WIT WORDEN ALS SNEEUW OF WITTE WOL." Maar iets anders is het met de GEVOLGEN van de zonden. Zonder twijfel is aan Adam en Eva vergeving geschonken voor hun (1e) zonde, maar hoe afschuwelijk zijn de gevolgen tot op HEDEN geweest. Rom. 5 v.12: "DAAROM, GELIJK DOOR N MENS DE ZONDE DE WERELD IS BINNENGEKOMEN EN DOOR DE ZONDE DE DOOD, ZO IS OOK DE DOOD TOT ALLE MENSEN DOORGEGAAN..." Over GEVOLGEN gesproken... Mozes sloeg een Egyptenaar dood. Zeker heeft God hem vergeven, maar de volgende 40 jaar moest hij in de woestijn doorbrengen als asielzoeker in een vreemd land. Toen dezelfde Mozes later op de rots sloeg mocht hij het beloofde land NIET in. Ook Mirjam, Simson en David bv. ondervonden allen de gevolgen van de zonde(n). Maar hoe ligt het met de gevolgen van (vergeven) zonde(n) in dze NIEUWE BEDELING? GERUCHTEN GAAN SNELLER DAN MUILDIEREN. De bijbel vermeldt niet wie dit onjuiste gerucht overgebracht heeft, mogelijk een knecht die bij het eerste blijken van onheil, bv. het onderling fluisteren o.i.d. naar Jeruzalem is gereden. Gevaarlijker echter zijn de schijnbaar geruststellende woorden van Jonadab. 2 Sam. 13 v.31-33. Bij al deze "geruststellende" woorden dreigen we te vergeten dat hij de eerste aanzet gaf voor een vreselijk familiedrama, door zijn leugensprekerij. De bijbel leert dat dit niet een z.g. "KLEINE" zonde is. ENKELE BIJBELGEDEELTEN OVER LEUGEN EN LEUGENSPREKERS. Paulus werkt David's gedachte uit van Ps. 51 v.6 door te stellen in Rom. 3 v.4, 10, 11, 12, 23, 24, 25: "MAAR HET BLIJVE: GOD WAARACHTIG EN IEDER MENS LEUGENACHTIG EN NIEMAND IS RECHTVAARDIG, OOK NIET N." v.10. "NIEMAND IS VERSTANDIG." v.11. "TEZAMEN ZIJN ZIJ ONNUT GEWORDEN." v.12. "ER IS NIEMAND DIE DOET WAT GOED IS, ZELFS NIET N." v.12. "WANT ALLEN HEBBEN GEZONDIGD." v.23. ....Maar dan breekt de zon der GERECHTIGHEID DOOR in deze duistere toestand met de VERLOSSENDE woorden: "...EN WORDEN OM NIET GERECHTVAARDIGD UIT ZIJN GENADE DOOR DE VERLOSSING IN CHRISTUS JEZUS." v.24. "Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed." v.25. Indien wij echter Gods aanbod van verlossing uit de duisternis (o.a. van de leugen) afwijzen, dan zegt David in Ps. 5 v.7: "GIJ RICHT TE GRONDE DE LEUGENSPREKERS, DE MAN VAN BLOED EN BEDROG VERAFSCHUWT DE HEERE." Zie ook wat David zegt in Ps. 58 v.4-6 en Paulus in 1 Tim. 4 v.1-2. Ps. 101 v.6-8. Ook Jezus Christus zegt zoiets in Openb. 2 v.2-3 en het oordeel deelt Hij mede in Openb. 21 v.8. WE WERPEN EEN BLIK IN DE ROUWKAMER. v.34-36. We kunnen ons met moeite een voorstelling maken van de grote ontsteltenis en droefheid die er plotseling in het paleis was gekomen. David en al zijn dienaren hadden hun klederen gescheurd als teken van diepe rouw. Zie bv. ook 2 Sam. 1 v.11-12. De volgende ochtend trok er een grote rouwstoet vanuit het paleis de poort van Jeruzalem uit. Wenend en jammerend verlieten ze de stad Davids met het verminkte lijk van de vermoorde kroonprins, om hem buiten Jeruzalem te begraven op de koninklijke begraafplaats in het Kidrondal. Ooit zou er een ANDERE ZOON VAN DAVID komen die k buiten de poort van Jeruzalem geleden heeft, vermoord is en begraven. Dze ZOON VAN DAVID, is wel KONING geworden dank zij Zijn dood, Zijn sterven. Hebr. 13 v.12-14. Hebr. 2 v.9 zegt: "...MAAR WIJ ZIEN JEZUS (een andere vermoorde koningszoon), DIE VOOR EEN KORTE TIJD BENEDEN DE ENGELEN GESTELD WAS, VANWEGE HET LIJDEN DES DOODS, OPDAT HIJ DOOR DE GENADE GODS VOOR EEN IEDER DE DOOD ZOU SMAKEN, (en daarna) MET HEERLIJKHEID EN EER GEKROOND (worden)." v.14. Openb. 1 v.18 zegt: "IK BEN DE EERSTE EN DE LAATSTE EN DE LEVENDE EN IK BEN DOOD GEWEEST EN ZIE, IK BEN LEVEND TOT IN ALLE EEUWIGHEDEN EN IK HEB

7 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

DE SLEUIELS VAN DE DOOD EN HET DODENRIJK." DAVID EN DE ZOON VAN DAVID, JEZUS CHRISTUS. Men zou op Oudtestamentische gronden mogen verwachten dat David zijn zoon Amnon gestraft zou hebben en later ook de broeder moordenaar Absalom, maar David gelijkt in dat opzicht meer op Jezus Christus zelf. Hij handelde in de geest van Joh. 3 v.17 en we zien deze gesteldheid uitgewerkt worden bij de zg. overspelige vrouw, waar Jezus zei: "...DAN VEROORDEEL IK U OOK NIET. GA HEEN, ZONDIG VAN NU AF AAN NIET MEER." Joh. 8 v.10-11. MET DE MOORD DOOR ABSALOM BEGINT EEN NIEUW DRAMA. Absalom was de 3e in de rij van troonopvolgers, maar NU, zonder de vermoorde kroonprins, was hij de 2e. De oudere broer van Absalom, nl. Kileab wordt in de bijbel verder niet genoemd dan 1 maal. Mogelijk is deze jong gestorven en dn zou Absalom de troonopvolger kunnen zijn?? Absalom was echter naar het buitenland gevlucht, naar zijn grootvader en David's schoonvader. Absalom's grootvader was koning van Gesur, een koninkrijkje van Arameers in de buurt van het Hermon gebergte. Dit gebied was ooit aan Isral toegewezen. Zie Joz. 13 v.13: "DOCH DE ISRALIETEN HEBBEN DE Gesurieten en de Machatieten NIET verdreven, ZODAT GESUR EN MACHAT TE MIDDEN VAN ISRAL ZIJN BLIJVEN WONEN...." Deze volken behoorden weliswaar niet tot de 7 volken, genoemd in Deut. 7 v.1 die VOLKOMEN MET DE BAN GESLAGEN MOESTEN WORDEN, maar nog niet zo lang voor de vlucht van Absalom had David's legeroverste Joab nog oorlog moeten voeren tegen de Machatieten die zich door de Ammonieten als huurlingen tegen Isral lieten gebruiken. Zie 2 Sam. 10 v.6-19. Met andere woorden, n van David's vrouwen mag dan wel de dochter van de koning van Gesur zijn, veel goeds was er van de(ze) Arameers niet te verwachten. Dat heeft Isral ook later wel ondervonden bv. ten tijde van Elisa. TWEE DINGEN ZIJN HIERUIT NOG TE LEREN. le. Het NIET uitvoeren van Gods opdrachten en er zelfs familie betrekkingen mee aangaan, kan hele nare gevolgen hebben. 2e. De Zoon van David, Jezus Christus is k gestorven voor de heidenen (de niet-Joden), ook hen wil Hij "BROOD EN WATER" geven. Zie voor deze 2 punten 2 Kon. 6 v.8-23 waar we lezen dat de benden van ARAM, BROOD EN WATER kregen voorgezet. Als de vijand dit aanbod niet blijvend ter harte neemt zullen ze vijanden blijven van Gods volk. Vroeger met zwaarden, paarden en wagens, NU in deze eindtijd als (geestelijke) ruiters op rossige, zwarte en vale paarden. Zie 2 Kon. 13 v.14-19 en Openb. 6 v.3-8. SAMENVATTING EN CONCLUSIE. In deze les zagen we uitgewerkt wat de trieste gevolgen van de zonde of zonden kunnen zijn. Indien beleden en vergeven zonden, zoals bv. bij David, nog veel gevolgen kunnen hebben, hoeveel te ernstiger zullen de gevolgen zijn indien zoals bij Amnon en Absalom er geen berouw aan te pas komt. Dn zal de duivel met beleid in hun vergiftigde harten een zeer boosaardig plan uitwerken. Zoals in dit VOORBEELD IS HET BEZETTEN VAN DE TROON door Absalom (en later door Adonia), typerend voor de(ze) eindtijd. De (voorlopige) conclusie is deze, dat uit het midden der gemeente, mensen zullen opstaan die met alle demonische middelen zullen trachten de waarachtige troonpretendenten daarvan af te houden. Zij zelf zullen trachten alles in het werk te stellen, de troon te veroveren, maar... tevergeefs. Daarmede treden ze voor 100% in de voetsporen van hun geestelijke vader... Zie Jes. 14 v.12-15 en Dan. 7 v.17-18 en 25-28. Matth. 24 v.5 en 11-13 en 23-28. ENKELE VRAGEN BIJ LES 45: Vraag 1. Welk verschil zie je in de doodslag van Mozes die de Egyptenaar neersloeg en de snode plannen die Absalom ten uitvoer bracht? Vraag 2. Kun je ook zeggen dat Amnon door zijn broer "vergiftigd" is? Vraag 3. Noem eens 3 wapenen die satan in deze eindtijd hanteert om "TROONPRETENDENTEN" onderuit te halen? Vraag 4. Hoe bemerk je (wel of niet) dat Christus' woorden in werking zijn getreden: "EN GIJ ZULT DOOR ALLEN GEHAAT WORDEN OM MIJNS NAAMS WIL?" Vraag 5. Geef enkele voorbeelden waaruit blijkt dat vergeving van de zonde en de gevolgen van de zonde beslist NIET het zelfde is. Vraag 6. Is er een gradueel verschil in de ERNST van zonden? Vraag 7. Welk enorm verschil is er gelegen tussen de dood van Amnon en Jezus Christus? Vraag 8. Welke ernstige consequenties kan het hebben indien we niet n direct n volkomen doen wat

8 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

God geboden heeft? Vraag 9. Welke les kunnen we leren uit de opdracht van Elisa? (zie 2 Kon. 13 v.14-19.) Vraag 10. Hoe kunnen we vandaag de dag gestalte geven aan de opdracht om onze "vijanden", WATER en BROOD aan te bieden? les 46

Absalom's terugkeer.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE. 2 Samul 14 v. 1-33. Dit 14e hoofdstuk beschrijft de terugkeer van Absalom uit zijn ballingschap naar zijn eigen huis in Jeruzalem, zonder het aangezicht van koning David te mogen zien. De reden van Joab's ijveren om Absalom terug te halen uit Gesur is niet geheel duidelijk. Hij liet zelfs een SOCIODRAMA opvoeren om de nog steeds treurende koning over de streep te trekken. Alles in dit hoofdstuk spitst zich toe op de problematiek van de zg. BLOEDWRAAK en de BLOEDWREKER. Het is waarschijnlijk dat Joab zich zorgen maakte over de TROONOPVOLGING. Om zijn wil door te drijven ontpopt Absalom zich als een pyromaan, maar het indirecte gevolg was wel dat er weer een zekere mate van acceptatie plaats vond door de koning van de kroonprins. NOG BLOEDWRAAK, VIJF JAAR NA DE MOORD??? Joab, David's legeroverste en tevens zijn neef, bespeurde de tweestrijd in het hart van zijn koning. Nu, ongeveer 3 jaar nadat Absalom zijn oudere broer Amnon had vermoord en de moordenaar reeds 3 jaar bij zijn grootvader in Gesur, een van de Aramese koninkrijkjes, in ballingschap was, was de bloedschuld nog niet vereffend. Al zou Absalom, direct na de moord naar een van de 6 vrijsteden gevlucht zijn dan zou hij zeer zeker geen vrijspraak ontvangen hebben. Num. 35 v. 16-21. David zelf of evt. n van zijn andere zonen, zou als BLOEDWREKER hebben moeten optreden en Absalom doden. Na 3 jaar was "DE SCHERPTE" enigszins van de moord af, maar er was nog steeds een BLOEDSCHULD aanwezig en ...het land zou door deze zonde ontwijd zijn. (v.33). Er staat geschreven: "VERONTREINIG DAN HET LAND NIET WAARIN GIJ WOONT, IN WELKS MIDDEN IK MIJN WOONSTEDE HEB, WANT IK, DE HERE, HEB MIJN WOONSTEDE IN HET MIDDEN DER ISRALIETEN. Zie Num. 35 v. 9-34. DAVID IN EEN ZEER MOEILIJK DILEMMA. Joab probeerde d.m.v. een ROLLENSPEL David op andere gedachten te brengen, door een vrouw op te laten draven, die als zeer schrander bekend stond. (Vert. Petr. Can.) Deze vrouw kreeg door Joab een rol in de mond gelegd waarin ze in moest spelen op het gevoelsleven, het sentiment van de koning. Als koning was David bij uitstek de bewaker van de WET(ten) in het land en.... aan de andere kant was hij VADER van een moordenaar en de aangewezen persoon om als BLOEDWREKER op te treden. David, heen en weer geslingerd tussen GERECHTIGHEID en BARMHARTIGHEID (genade), aarzelde. Na het opvoeren van het SOCIODRAMA, overwon de barmhartigheid, maar... met deze restrictie dat Absalom zijn aangezicht niet mocht zien. v.24. HOE GEESTELIJK WAS JOAB'S DAAD. Deze vrouw noemde in haar rollenspel, haar door Joab in de mond gelegd, enkele belangrijke punten, t.w: 1. 2. 3. 4. De bloedschuld zou op haar familie neerkomen. De koning en zijn troon staan buiten deze bloedschuld. v.9. Ze pleit voor de inperking van de vreselijke gevolgen van de zonde. v.11 Door David tactvol aan te wijzen als degene die de "2e ZOON" als het ware doodt of dood verklaarde, kreeg deze (= Absalom) geen kans om troonopvolger te worden. Bij velen in Isral woog dit kennelijk zwaar. Zie 2 Sam. 14 v. 25-27 en 2 Sam. 15 v. 2-6. 5. De vrouw (over)accentueerde het feit dat God het leven niet weg neemt, maar wegen zoekt dat een verstotene niet van Hem verstoten blijft. v.14. 6. Tenslotte memoreerde deze vrouw dat het in Isral vreselijk was indien iemand geen nageslacht had en dus zijn naam "UITGEROEID" was. Zie Gen. 17 v. 9-14 en Ex. 12 v. 15-17; Richt. 20 v. 11-14 en Ruth 4 v. 10. Deze laatste tekst luidt: "OOK RUTH DE MOABITISCHE VERWERF IK MIJ TOT VROUW OM DE NAAM VAN DE GESTORVENE OP ZIJN ERFDEEL IN STAND TE HOUDEN. ZO ZAL DE NAAM VAN DE GESTORVENE NIET UITGEROEID WORDEN UIT ZIJN BROEDEREN..." DE GEESTELIJKE BALANS OPMAKEN. Leggen we de overwegingen van Joab op de bijbelse weegschaal, tezamen met de "vertolking" door de

9 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

vrouw in haar rol als "BEDREIGDE WEDUWE", dan kunnen we enkele conclusies trekken, t.w: a t/m d.: a. De gruwelijkheid van de zonde en haar gevolgen worden geschetst en zodoende gebruikt (of misbruikt) om David overstag te laten gaan. b. In dit sociodrama werd een pertinente onwaarheid gebruikt (de bedreigde weduwe). Nathan had bij David een juistere aanpak, zonder leugen. Zie 2 Sam. 12 v. 1-5. Bij Nathan werd David OVERTUIGD door de H. Geest. Bij de vrouw (lees Joab) werd David "BEWERKT". c. Door David als de "SCHULDIGE" aan te wijzen, wordt deze lichtelijk gechanteerd of gemanipuleerd, dus onder druk gezet. Geen bijbelse wijze om je doel te bereiken. d. Door een halve (bijbelse) waarheid naar voren te brengen, verdoezel je de andere kant van deze medaille. v.14. Het is zeker dat God altijd wegen zoekt om verstotenen weer tot zich te trekken. Deze weg der barmhartigheid loopt echter altijd over de heuvel der GERECHTIGHEID = Golgotha. Alleen indien we, net als Ruth, onze hulp zoeken bij BOAZ (= in Hem is kracht), die een type is van Jezus Christus, zullen we niet langer verstotenen zijn, maar opgenomen worden in het huisgezin van God. VERSTOTING.... De andere onder punt 6 genoemde teksten bv. spreken over HET VERSTOTEN BLIJVEN, indien we NIET ingaan op Gods verlossing in Jezus Christus, waarvan genoemde teksten duidelijke voorbeelden zijn. SAMENVATTING Er is een tijdelijke en een eeuwige verstoting. De eerste vorm vinden we terug in div. Psalmen, o.a. Ps. 43 v.1-5, dus ten tijde van vijandelijke (demonische) verdrukking. Zo ook Ps. 44 v. 10-27, speciaal v. 10 en 24 en Ps. 60 v. 3-7 en Ps .74 v. 1-11. In de bijbel klinken t.a.v. (tijdelijke) verstoting ook bemoedigende geluiden. Bijv. Ps. 94 v. 12-15: "WANT DE HERE ZAL ZIJN VOLK NIET VERSTOTEN." v.14. Jer. 3 v. 31-33 zegt: "WANT NIET VOOR EEUWIG VERSTOOT DE HERE, WANT ALS HIJ BEDROEFD HEEFT, ONTFERMT HIJ ZICH NAAR DE GROOTHEID VAN ZIJN GUNSTBEWIJZEN. IMMERS NIET VAN HARTE VERDRUKT EN BEDROEFT HIJ DE MENSENKINDEREN ...." Paulus schrijft in Rom. 11 v. 1-10 het VERLOSSENDE WOORD, als hij de vraag opwerpt: "GOD HEEFT ZIJN VOLK TOCH NIET VERSTOTEN ...." - Er bestaat dus een GEVOEL of BELEVING, alsof God ons heeft verstoten. - Er bestaat een tijdelijke verstoting, indien er ernstige zonde in het spel is. (Zie bovengenoemde Psalmen) - Er bestaat echter ook een EEUWIGE verstoting. Zie Rom. 11 v. 8-10 en Jes. 8 v. 19-22. DAVID'S WORSTELING. David had als vader en als koning een zware innerlijke strijd te voeren, een strijd tussen VADERLIJKE BARMHARTIGHEID en KONINKLIJKE GERECHTIGHEID. Hij zou als BLOEDWREKER, overeenkomstig de wet, de schuldige, in dit geval zijn eigen zoon, hebben moeten doden. Indien de schuldige zoon, Absalom, zeker na 3 jaar ballingschap nederig om genade gesmeekt had, zou hij dit verkregen hebben. Maar.... hij vertoonde geen enkel berouw. De "tussenvorm" die David verkoos, nl. terugkeer uit de ballingschap, maar zijn aangezicht (nog) niet zien, was de meest juiste beslissing. Alhoewel de poging van Joab om dit te bewerken, menselijk gezien wel goed bedoeld zal zijn, was het NIET een positief geestelijke handeling van hem. Zie 2 Sam. 14 v. 21-24. De tijd zou leren, dat, indien er zoals bij Absalom, GEEN BEROUW is, de boze, die hem ook tot de moordaanslag op zijn broer Amnon had aangezet, nog meer onkruid op de akker van zijn vlees zal zaaien. Spoedig zou dit zaaisel haar demonische vruchten afwerpen. De gehele geschiedenis van David en Absalom overziende, zou je kunnen concluderen dat David door menselijke bemoeienissen, om de tuin geleid is, want deze min of meer afged(w)ongen barmhartigheid, heeft geen gerechtigheid opgeleverd. Een "vorm" van gerechtigheid kwam pas toen Joab zo'n 4 jaar later 3 werpspiezen in het hart van Absalom stootte. 2 Sam. 18 v. 14-15. DAVID'S WORSTELING, EEN VOORBEELD VAN GODS EEUWIG PLAN. Wat in het vaderhart van David is omgegaan is eveneens in Gods Vaderhart omgegaan. Met enkele teksten hopen we dit aan te tonen, t.w: Openb. 13 v.8 spreekt over het LAM, dat geslacht is sedert de GRONDLEGGING DER WERELD. De Vader heeft dit LAM = Jezus Christus, Gods Zoon, voor ons allen overgegeven ter slachting . Rom. 8 v. 31-32. De bedoeling van deze OVERGAVE verduidelijkt Rom. 5 v. 9-10: "VEEL MEER ZULLEN WIJ DAN, NU RECHTVAARDIG VERKLAARD IN ZIJN KRUISDOOD (door Zijn bloed), door Hem behouden worden van het TOORNGERICHT, want indien wij met God verzoend zijn door DE DOOD ZIJN ZOONS, toen wij (nog) vijanden waren, zo zullen wij veel meer behouden woorden door Zijn leven nu wij VERZOEND zijn."

10 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

Gal. 4 v. 5 in de Leidse vertaling zegt het zo: "OPDAT HIJ HEN, DIE IN DE MACHT DER WET WAREN, ZOU LOSKOPEN EN WIJ HET ZOONSCHAP ZOUDEN VERKRIJGEN." Hebr. 5 v. 7-9 werpt licht op deze smartelijke zaak met de woorden: "TIJDENS ZIJN DAGEN IN HET VLEES HEEFT HIJ GEBEDEN EN SMEKINGEN ONDER STERK GEROEP EN TRANEN GEOFFERD AAN HEM, DIE HEM UIT DE DOOD KON REDDEN.EN HIJ IS VERHOORD UIT ZIJN ANGST EN ZO HEEFT HIJ HOEWEL HIJ DE ZOON WAS DE GEHOORZAAMHEID GELEERD UIT HETGEEN HIJ HEEFT GELEDEN.... EN EEN OORZAAK VAN EEUWIG HEIL GEWORDEN." zie verder Hebr. 9 v. 24-28; 1 Joh. 4 v. 9-10. Voor hen die het offer van Jezus Christus bewust en met minachting hebben afgewezen, geldt Luc. 11 v. 49-51: " ...opdat van dit geslacht afgeist worde het BLOED... dat vergoten is, sinds de grondvesting der wereld ...." DE BLOEDWREKER EN DE DOODSLAGER. De vrouw die in opdracht van Joab sprak, had gelijk toen ze stelde: "...GOD ZOEKT WEGEN, DAT EEN VERSTOTENE NIET VAN HEM VERSTOTEN BLIJVE..." 2 Sam. 14 v. 14. ZONDE vraagt echter om GENOEGDOENING = SCHADELOOSSTELLING voor aangedaan onrecht of herstel van eer. Door de zonde wordt God ONRECHT aangedaan op een vreselijke wijze, ja, door te zondigen wordt Gods EER als het ware GEROOFD, zeker door moedwillige moord. Vanaf Noach heeft God deze wet ingesteld: "...EN VAN DE MENSEN ONDERLING ZAL IK HET LEVEN DES MENSEN EISEN. WIE DES MENSEN BLOED VERGIET, DIENS BLOED ZAL DOOR DE MENS VERGOTEN WORDEN...." Gen. 9 v. 5-6. Num. 35 v. 33-34 zegt: "WANT (vergoten) BLOED, DAT ONTWIJDT HET LAND EN VOOR HET LAND KAN TEN AANZIEN VAN HET BLOED DAT DAARIN VERGOTEN IS, GEEN VERZOENING WORDEN GEDAAN DAN DOOR HET BLOED VAN DEGENE DIE HET VERGOTEN HEEFT. VERONTREINIG DAN HET LAND NIET.... IN WELKS MIDDEN IK MIJN WOONSTEDE HEB ...." Elke moord, elke vermoorde, waar dus bloed vloeit, vraagt om genoegdoening en wel met het bloed van de moordenaar zelf. Het principe van bloedwreker (v. 19 en 21) is door God ingesteld, zie Num. 35 v. 9-34. Het is in beeld, degene die namens God recht of genoegdoening verschaft. Maar ook in dit voorbeeld, deze voorlopige "oplossing", heeft God reeds wegen ter ontkoming in gesteld door in Isral 6 VRIJSTEDEN voor te schrijven als wijkplaats tegen de bloedwreker. (v.12-15 en 25.) Zelfs deze (vlucht)periode was nog tijdelijk, want zodra de hogepriester stierf, kon hij weer vrijuit naar zijn stamgrond en dorp terugkeren. Num. 35 v. 25 en 28. DAVID ALS BLOEDWREKER IN GODS PLAATS. Het was erg moeilijk voor David om "IN DE ROL" van bloedwreker te treden met het oog op zijn zoon Absalom. Altijd, zelfs tot aan de dood van Absalom, is David blijven hopen op BEROUW van zijn zoon, zodat hij hem vergeving kon schenken. David had, naar de wet, zijn schuldige zoon moeten terechtstellen (doden), maar... verleende hem gratie, dus GENADE voor RECHT. Daarmede trad David reeds in de voetsporen van de Zoon van David, nl. Jezus Christus, die gekomen is om te behouden en niet om te veroordelen (Joh. 3. v.17), maar.... v.18 en Joh.12 v. 47-48 maken zonneklaar dat we alleen de ware "VRIJSTAD" vinden op Golgotha, dus geloven in het PLAATSVERVANGEND offer van HET LAM van God = JEZUS CHRISTUS. Toen deze ware HOGEPRIESTER stierf konden wij VRIJuit gaan. HIJ droeg onze zonde, ZIJN BLOED vloeide in plaats van het Uwe en het mijne. God is voor mij geen "BLOEDWREKER" meer omdat Jezus Christus mijn TOEVLUCHTSOORD tegen de bloedwreker is geworden. Jozua 20 v. 3. Christus is in MIJN plaats getreden. Zie nog eens Num. 35 v. 33. Met Paulus mogen wij nu uitroepen: "...MAAR WIJ ROEMEN ZELFS IN GOD DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, DOOR WIEN WIJ NU DE VERZOENING ONTVANGEN HEBBEN." (Rom. 5 v. 11) en Johannes zegt in 1 Joh. 4 v. 10: "HIERIN IS DE LIEFDE, NIET DAT WIJ GOD LIEFGEHAD HEBBEN, MAAR DAT HIJ ONS heeft liefgehad en Zijn Zoon gegeven heeft als een verzoening voor onze zonden." Zie ook Ef. 2 v. 11-22 spec. v. 16 en Col. 1 v. 20. DE EIGENLIEFDE VAN EEN TROONPRETENDENT. In 2 Sam. 14 v. 25-26 lezen we de beschrijving van een geestelijk ongezonde zelfverheerlijking en dat zou Absalom tot een valstrik worden, leren de volgende hoofdstukken. Zowel voor de broedermoord als de brandstichting misbruikt Absalom zijn prinselijk gezag. 2 Sam. 13 v. 28 en 2 Sam. 14 v.30. De hele levensgeschiedenis van Absalom geeft voldoende steun aan de veronderstelling dat hij graag koning zou willen zijn. 2 Sam. 15 v. 3-5. Zijn gedrag en handelwijze verraadt dat hij zich al min of meer op de troon waande. 2 Sam. 15 v. 29 en 32 en 2 Sam. 18 v. 18. God kiest geen man uit om koning te worden op UITERLIJKE kwaliteiten, maar net als David geldt Gods norm, zoals 1 Sam. 16 v. 7 vermeld: "DOCH DE HERE ZEIDE TOT SAMUL: LET NIET op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want IK heb hem (Eliab = mijn God is vader) verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan." Ten aanzien van David gold: "...MAAR DE HERE ZIET HET HART AAN." Zie 1 Sam. 13 v. 14 en Hand. 13 v. 21-23.

11 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

VERLANGEN NAAR DE KONING, OF...SPEELRUIMTE VOOR VERDERE SNODE PLANNEN. De wil van Absalom om de koning te zien. (v.32) is duidelijk NIET gevoed vanuit een brandend verlangen naar vergeving en verzoening. Absalom's uitspraak: "INDIEN IK SCHULDIG BEN..." is typerend voor de vader der leugen, de satan die spreekt ook zo. Matth. 4 v. 3-9 geeft dit zo weer: INDIEN INDIEN INDIEN INDIEN Gij Gij Gij Gij Gods Zoon zijt, zeg dan ....." Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden ...." U nederwerpt en mij aanbidt, dan zal ik dit alles geven." Gods Zoon zijt, redt dan Uzelf en kom af van het kruis." Matth. 27 v. 39-40.

Maar 1 Petr. 5 v. 14 zegt: "GROET ELKANDER MET DE KUS DER LIEFDE". En dat deed David bij zijn zoon Absalom, toen deze zich voor de vorm neer knielde (v.33) want zo zegt 1 Petr. 4 v. 8: "DE LIEFDE BEDEKT TAL VAN ZONDEN." Maar het boze hart van Absalom was als dat van (een) Judas. David zou in Ps. 37 v. 15 zeggen: "HUN ZWAARD ZAL IN HUN EIGEN HART DRINGEN." Hoe letterlijk zou dit later gebeuren ..... SAMENVATTING EN CONCLUSIE. Deze les zou kunnen worden samengevat met de woorden -ONBEANTWOORDE LIEFDE- David's gezin lijkt wel te zijn besmet met een soort dodelijk virus, waarbij de enige doeltreffende therapie niet geheel werd toegepast of het enig werkende medicijn niet werd in of aangenomen. Alles spitst zich dan toe op de zg. BLOEDWRAAK, een dikwijls onbegrepen kreet. Het blijkt echter een voorafschaduwing te zijn van het heerlijke verlossingsplan van God. 1 Petr. 1 v. 20. Zonde blijft NIMMER ongestraft, want dit houdt het begrip GODDELIJKE GERECHTIGHEID in. Maar het wonder van Gods liefde culmineert in het geven van Zijn eigen Zoon. In plaats van uw en mijn bloed (ons leven) accepteerde God de Vader het bloed (het leven) van Zijn Zoon, die als Lam de zonde der wereld wegdroeg. God als "BLOEDWREKER" gaf ons deze heerlijke belofte: "WANNEER IK HET BLOED ZIE, DAN GA IK U VOORBIJ." Ex. 12 v. 13. En zo zegt Hebr. 9 v. 14: "HOEVEEL TE MEER ZAL HET BLOED VAN CHRISTUS, DIE DOOR DE EEUWIGE GEEST ZICHZELF ALS EEN SMETTELOOS OFFER, AAN GOD GEBRACHT HEEFT, ONS BEWUSTZIJN REINIGEN VAN DODE WERKEN, OM DE LEVENDE GOD TE DIENEN." En Hebr. 13 v. 12 vult dit aan met: "...TENEINDE ZIJN VOLK, DOOR ZIJN EIGEN BLOED TE HEILIGEN." We kunnen nu met 1 Petr. 1 v. 18-19 juichen dat we met het kostbare bloed van Christus vrijgekocht zijn van onze ijdele wandel, want Christus was en is het ONBERISPELIJKE en VLEKKELOZE LAM VAN GOD. En zo reinigt het bloed van Jezus ons van ALLE ZONDEN. 1 Joh. 1 v. 7. De bijbel eindigt met de heerlijke juichkreet uit Openb. 5 v. 9-10: "EN ZIJ ZONGEN EEN NIEUW GEZANG, ZEGGENDE: GIJ ZIJT WAARDIG DE BOEKROL TE NEMEN EN HAAR ZEGELS TE OPENEN; WANT GIJ ZIJT GESLACHT EN GIJ HEBT HEN VOOR GOD GEKOCHT MET UW BLOED, UIT ELKE STAM EN TAAL EN VOLK EN NATIE; EN GIJ HEBT HEN VOOR ONZE GOD GEMAAKT TOT EEN KONINKRIJK EN TOT PRIESTERS, EN ZIJ ZULLEN ALS KONINGEN HEERSEN OP DE AARDE." ENKELE VRAGEN BIJ LES 46: Vraag 1. Acht je het mogelijk dat de zonde van BLOEDSCHULD verjaart? Vraag 2. Zie je punten van overeenkomst tussen "DE ROL" die David als resp. vader, koning en bloedwreker te vervullen had en "HET WERK" van God de Vader en Jezus Christus. Vraag 3. Waarom zou een vlucht naar b.v. een der 6 vrijsteden Absalom niet gebaat hebben? Vraag 4. Welk gevaar schuilt er in om je bij belangrijke dingen te laten leiden door je gevoelens (sentimenten) i.p.v. door de Heilige Geest? Vraag 5. Geef eens een duidelijke beschrijving van een voorbeeld van resp. een tijdelijke en blijvende verstoting door God. Vraag 6. In welk opzicht was David, door Joab om de tuin geleid? Vraag 7. Wat is het ernstige gevolg indien iemand het offer van Jezus Christus afwijst? Rom. 5 v. 9-10 Vraag 8. Tracht eens het begrip: BLOEDWRAAK, in al haar facetten, onder woorden te brengen. Vraag 9. In welk opzicht trad David in de voetsporen van de Zoon van David, Jezus Christus? Vraag 10. Waaruit kun je allemaal opmaken dat Absalom een soort Judas, een verrader was? les 47

De aap komt uit de mouw.


Korte beschrijving van de situatie. 2 Sam. 15 v. 1-12. De slechts 12 eerste verzen van het 15e hoofdstuk beschrijven een situatie tijdens het koningschap van David, die zijn troon op haar grondvesten deden schudden. Het leek of de troon wankelde en zou

12 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

vallen, maar omdat deze gefundeerd was op Gods eigen belofte, was deze aanslag op de troon van David, absoluut tot mislukken gedoemd. Het raffinement echter waarmede alles werd voorbereid is ons ter waarschuwing beschreven. DE MAN OP DE BOK VAN DE WAGEN. Wat betreft het evt. aanstellen van een koning over Isral, gaf Mozes reeds in het Over-Jordaanse land enkele INSTRUCTIES mee. In Deut. 17 lezen we o.a:.... De evt. aan te stellen koning moest een man van GODS keuze zijn. v.15. Deze aspirant koning moest een Israliet en beslist geen buitenlander zijn. v.15. Deze koning mocht NIET veel paarden houden. v.16. Deze koning mocht niet veel vrouwen hebben. v.17. Een afschrift van al Gods voorschriften (wetten) zal hij zijn gehele leven bij zich hebben en heel zijn leven lezen, om zo God te vrezen en te gehoorzamen en OPDAT ZIJN HART ZICH NIET VERHEFFE BOVEN ZIJN BROEDERS. v.18-20. Absalom was de eerste die zich in Isral paarden aanschafte. Isral moest leren om op de Here te vertrouwen en NIET op paardenkracht. David schreef in Ps. 20 v. 8: "DEZEN BEROEMEN ZICH OP WAGENS EN GENEN OP PAARDEN, MAAR WIJ ROEMEN IN DE NAAM VAN DE HERE, ONZE GOD." Jes. 31 v. l zegt: "WEE HUN.... DIE STEUNEN OP PAARDEN EN VERTROUWEN OP WAGENS.... MAAR DE BLIK NIET RICHTEN OP DE HEILIGE ISRALS EN NAAR DE HERE NIET VRAGEN." Paarden, wagens en ruiters symboliseerden macht, hetzij positief of negatief. Dit laatste in bv. Ex. 14 v. 9-11. In 2 Sam. 15 v. 1-3 wordt dan de positieve kant bejubeld. Twee prachtige voorbeelden zien we bij resp. Elia en Elisa. Zie 2 Kon. 2 v. 11: "EN TERWIJL ZIJ VOORTGINGEN.... ZIE EEN VURIGE WAGEN EN VURIGE PAARDEN EN DIE MAAKTEN SCHEIDING TUSSEN HEN BEIDEN. ALZO VOER ELIA IN EEN STORM TEN HEMEL." HET "PAARD" DER OVERWINNING IN ELKE STRIJD. In 2 Kon.6 v. 17 lezen we: "TOEN BAD ELISA: HERE OPEN TOCH ZIJN OGEN, OPDAT HIJ ZIE. EN DE HERE OPENDE DE OGEN VAN DE KNECHT EN HIJ ZAG EN ZIE, DE BERG WAS VOL VURIGE PAARDEN EN WAGENS RONDOM ELISA." Zacharia profeteert o.a. in hfdst.10 v. 3-5: "...MAAR DE HERE DER HEERSCHAREN BEZOEKT ZIJN KUDDE, HET HUIS VAN JUDA EN MAAKT HEN ALS ZIJN PRACHTIG ROS (paard) IN DE STRIJD... MAAR (de tegenstanders) DIE OP PAARDEN RIJDEN KOMEN BESCHAAMD TE STAAN." De bijbel spreekt op verschillende plaatsen over paarden in positieve of negatieve zin. Bovenstaande tekst noemt ze in n adem. Nemen we nu even een sprong naar Openbaring dan lezen we in hfdst. 6 v. 1-2 over een WIT PAARD en in v. 3-8 verschijnen de "DUISTERE PAARDEN" ten tonele. In Openb. 19 v.11-16 lezen we dat de ruiter op het WITTE PAARD = Jezus Christus, de overwinning behaalt en deze KONING wordt gevolgd door een ruiterstoet van volgelingen van het LAM. Was in Openb. 6 Jezus Christus nog een "eenzame" ruiter met een kroon van goud en een boog, uiteraard met pijlen, in Openb. 19 v. 14 wordt de eenzame ruiter gevolgd door HEERSCHAREN DIE IN DE HEMEL ZIJN, eveneens op WITTE PAARDEN. Zie ook Fil. 3 v. 20. David zegt in Ps. 144 v. 6: "WERP UW PIJLEN EN BRENG HEN (Gods vijanden) IN VERWARRING." Zie ook Ps .45 v. 6: "UW PIJLEN ZIJN GESCHERPT, VOLKEN ZIJN ONDER U, ZIJ DRINGEN IN HET HART VAN DES KONINGS VIJANDEN." De GOUDEN KROON is beeld van het eeuwige leven. Jac. 1 v.12 en Openb. 2 v. 10. Maar... zoals gezegd, in Openb.19 is de situatie al geheel anders geworden. Als gevolg van Jezus Christus, de grote overwinnaar, is daar een gevolg gekomen. PROFETISCHE VERGEZICHTEN. De profeet Jesaja beschrijft in hfdst. 53 v.10-12 al precies de situatie uit Openb. 19, speciaal v. 14. Deze tekst spreekt van NAkomelingen en VELEN rechtvaardig maken en met MACHTIGEN ZAL HIJ de buit verdelen. Zie ook Openb. 3 v. 21. Het WITTE PAARD dat in Openb.19 gevolgd wordt door een ruiterstoet op (eveneens) WITTE PAARDEN, is een beeld van de Heilige Geest. De ruiters die er op zitten, ten strijde toegerust, zijn zij die het LAM volgen waar deze ook henen gaat. Openb. 14 v. 4. De zg. HEERSCHAREN, dus de overwinnende schare, zijn de broeders van Jezus zoals Hebr. 2 v. 8-13 ze beschrijft, nl. "OM VELE ZONEN TOT HEERLIJKHEID TE BRENGEN." en "JEZUS SCHAAMT ZICH NIET OM HEN BROEDERS TE NOEMEN." resp. v. 10 en 12. Zoals de ene ruiter, Jezus Christus, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen is (Hebr. 13) zo zijn ook de ruiters op de WITTE PAARDEN, de gemeente van Jezus Christus. De witte en smetteloze kleding die hen omhullen, representeren Openb. 19 v. 7-8: "...EN ZIJN VROUW HEEFT ZICH GEREED GEMAAKT EN HAAR IS GEGEVEN ZICH MET BLINKEND EN SMETTELOOS FIJN LINNEN TE KLEDEN, WANT DIT FIJNE LINNEN ZIJN DE RECHTVAARDIGE DADEN DER HEILIGEN." Ze hebben immers hun (vuile) gewaden schoon gewassen in het bloed van het Lam. Openb. 7 v. 14.

13 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

ABSALOM HEEFT OP HET VERKEERDE PAARD GEWED. Toen Absalom zich een wagen en paarden aanschafte, alsmede 50 mensen die, LET WEL, voor hem uit moesten lopen, maakte hij zichtbaar, wat er zich in wezen, geestelijk afspeelde. 2 Sam.15 v. 1. Absalom kunnen we zien als het prototype van hen, die uit het midden der gemeente voortgekomen zijn, maar een handlanger worden van de satan, door op een illegale wijze te streven naar het koningschap. Hij blijkt de geest van moord, list, bedrog en geweld in zich te hebben... Schapen die ter slachting geleid worden, daarvan is bekend dat de drijver ze voor zich uitdrijft naar de slachtbank. Dat vinden we terug bij Absalom. Niet alleen hijzelf maar vele anderen werden ook de dood ingedreven. 2 Sam.18 v. 8 en 14. Na zijn dood bleek ook zijn jongere broer Adonia geestelijk besmet te zijn en met hetzelfde hoogmoedige sop overgoten. Ook hij schafte zich wagens en ruiters aan en 50 mannen die voor hem uit liepen met dezelfde duistere bedoelingen als zijn omgekomen broer Absalom. 1 Kon. 1 v. 5-10. Hoe geheel anders is de (verdreven) koning David, die een type is van de ZOON van David = Jezus Christus. David de herdersjongen weerspiegelde al iets van de GOEDE HERDER, waarvan Joh. 10 schrijft: "HIJ gaat voor ze uit en de schapen VOLGEN Hem, omdat zij Zijn stem kennen". v.4. "Ik ben gekomen, opdat zij leven en overvloed hebben." v.10. "Ik zet mijn leven in voor de schapen". v.15. DEMONISCH RAFFINEMENT UIT ABSALOM'S MOND. (2 Sam. 15 v. 2-6.) In de verzen 2 t/m 6 lezen we hoe Absalom bezig was om zichzelf te verheffen en de bevolking te benvloeden ten kwade om hun harten te stelen. v.6. Hoogmoed is een vreselijk zonde. Het is de zonde waardoor de duivel, als morgenster of zoon des dageraads, gevallen is, omdat hij zijn troon wilde oprichten boven de sterren Gods en zich aan de ALLERHOOGSTE gelijk stellen. Jes. 14 v. 4-17. Geen wonder dat hij altijd mensen zal trachten te inspireren om te trachten dit alsnog, via een tot mislukken gedoemd plan, te realiseren. Net als in het paradijs (Gen. 3 v. 4-5) vormt de leugen de sleutel tot dit doel. Absalom probeerde de troon van zijn vader David te ondergraven, niet wetende wat Jesaja later zou schrijven over de ware VREDEVORST in Jes. 9 v. 5-6: "Eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David.... van nu aan tot in eeuwigheid..." We weten niet op welke concrete historische gebeurtenis David's Psalm 109 is terug te voeren, maar het zou een weergave kunnen zijn van de situatie, in deze 47e les beschreven en een Oudtestamentische "VOORLOPER" van het gebed om wraak zoals we deze in Openbaring 6 v. 9-11 vinden. In psalm 110 bezingt David, de Messias, die zowel KONING als HOGEPRIESTER is. Vers 1 zegt tot deze priesterkoning: "ZET U AAN MIJN RECHTERHAND, TOTDAT IK UW VIJANDEN GELEGD HEB ALS EEN VOETBANK VOOR UW VOETEN..." Zoals Psalm 109 een schreeuw om GERECHTIGHEID is van David, zo vinden we het antwoord van de Zoon van David = Jezus Christus op de vraag gesteld in Openb. 6 v. 2 en 10. "EN ZIJ RIEPEN MET LUIDER STEM EN ZEIDEN: TOT HOELANG, O HEILIGE EN WAARACHTIGE HEERSER OORDEELT EN WREEKT GIJ ONS BLOED NIET AAN HEN DIE OP DE AARDE WONEN." Het antwoord vernemen we in Openb. 19 v. 11-16 en 19-21. JUDAS, NIET DE EERSTE DIE VERRAAD PLEEGDE d.m.v. KUSSEN. Enkele voorbeelden: Jacob deed dit bij zijn oude blinde vader. Gen. 27 v. 21-27. Joab deed dit bij Amasa. 2 Sam. 20 v. 9-10. Judas deed dit bij Jezus. Matth. 26 v. 48-49. Absalom deed dit bij de Isralieten. 2 Sam.15 v. 5-6. In al deze vier voorbeelden speelt DE KUS een rol, maar geen van deze vier "SOORTEN KUSSEN" waren eerlijk en betrouwbaar. Paulus leerde: "GROET ELKANDER MET DE HEILIGE KUS." 2 Cor. 13 v. 12. Zie ook Ex. 18 v. 7 en Luc. 7 v. 45. In 2 Sam.15 v. 7 is het een duidelijke leugen die een nieuwe wending geeft aan deze dramatische reeks van gebeurtenissen. In Hebron was vrij zeker een heiligdom (2 Sam.5 v. 3) en van oudsher was dit het middelpunt van de stam Juda. David was daar 2x tot koning gezalfd. (2 Sam. 2 v. 4 en 2 Sam. 5 v. 3) en Absalom was daar zelf geboren. (2 Sam. 3 v. 3) Onder deze "VROME DEKKING" werd zijn vader David om de tuin geleid maar werd ook getracht God voor te liegen. 2 Sam.15 v. 7-9. De jongere broer van Absalom, nl. de (latere) koning Salomo zou in Spr. 15 v. 8 zeggen: "HET OFFER DER GODDELOZEN IS DE HERE EEN GRUWEL." en hij vult aan in Spr. 21 v. 27: "...HOEVEEL TE MEER, ALS HIJ HET MET EEN BOZE BEDOELING BRENGT." Als Absalom misbruik gemaakt heeft van een evt. bestaand -ZICH TEKORT GEDAAN VOELEN- van de inwoners van zijn geboortestad omdat David zijn residentie van Hebron naar Jeruzalem verplaatste, is dat wel een psychologisch "goede" zet van hem

14 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

geweest, maar ten diepste een geestelijke MISDAAD. DE KONING SPRAK: "GA IN VREDE." 2 Sam.15 v. 9-12. Maar Absalom vertrok helemaal niet in VREDE, want dat had hij niet in zijn hart. Integendeel. het was met hem gesteld zoals Jes. 59 zegt: "ZIJ BROEDEN EIEREN VAN GIFTIGE SLANGEN UIT... EN WIE VAN HUN EIEREN EET, ZAL STERVEN." v.5. "HUN VOETEN SNELLEN NAAR HET KWADE EN HAASTEN ZICH OM ONSCHULDIG BLOED TE VERGIETEN, HUN GEDACHTEN ZIJN ONHEILSGEDACHTEN, VERWOESTING EN VERDERF ZIJN OP HUN WEGEN." v.7. "DE WEG DES VREDES KENNEN ZIJ NIET.... ZIJ GAAN LANGS KRONKELPADEN, NIEMAND DIE ZE BETREEDT, KENT VREDE." v.8. Het bovenstaande is een trieste balans van 2 Sam. 15 v. 10-12. Toen de eieren die Absalom "uitgebroed" had, ingedrukt werden, bleek er een "ADDER" uit te komen. Jes. 59 v. 5-6. "EN ABSALOM ZOND SPIONNEN ONDER ALLE STAMMEN VAN ISRAL MET DE OPDRACHT: ZODRA GIJ HET HOORNGESCHAL HOORT, ZULT GIJ ZEGGEN: ABSALOM IS KONING TE HEBRON." v.10. Als een brandende olievlek breidde deze samenzwering zich uit. Alles was kennelijk en langdurig en grondig voorbereid. David heeft NIMMER over zichzelf uit laten roepen: "DAVID IS KONING IN...." of iets dergelijks. Maar... toen onder luid HOORNGESCHAL de ark, de stad Davids werd binnengedragen, wilde David daarmede getuigen: "DE HERE, EN HIJ ALLEEN IS KONING IN ISRAL." 2 Sam. 6 v. 12-15. EEN OUD MUISJE MET EEN GIFTIG STAARTJE. Bij de beschrijving van de zonde van David met Bathsba schreef ik reeds dat dit (zondige) "muisje" nog een lelijk staartje zou blijken te hebben. Bathsba moest nl. "opa" zeggen tegen Achitofel, het was haar grootvader. David's raadsman was kennelijk reeds genformeerd over deze poging tot staatsgreep en... daarvoor gewonnen. Dit blijkt des temeer uit de raad die Achitofel later zou geven aan Absalom. 2 Sam. 17 v. 1-4. Uit deze raad blijkt dat Achitofel hoogst persoonlijk David zou willen vermoorden. Deze kennelijk persoonlijke haat is gevoed door wraak gedachten over hetgeen David toentertijd zijn kleindochter Bathsba en haar man Uria had aangedaan. Ook al kunnen vergeven zonden "BEGRIJPELIJK" zijn, we worden nooit gerechtvaardigd in of door onze wraakgevoelens. Mozes leerde reeds: "GIJ ZULT UW BROEDER IN UW HART NIET HATEN... GIJ ZULT NIET WRAAKZUCHTIG EN HAATDRAGEND ZIJN TEGENOVER DE KINDEREN VAN UW VOLK, MAAR UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS UZELF." Lev. 19 v.18. Het Oude en het Nieuwe Testament komen volkomen overeen als we de woorden uit Deut. 32 v. 35 weer terug vinden in Rom. 12 v.19 en Hebr. 10 v. 30, waar staat: "WREEKT UZELF NIET GELIEFDEN, MAAR LAAT PLAATS VOOR DE TOORN, WANT ER STAAT GESCHREVEN: MIJ KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN, SPREEKT DE HERE." David heeft diep berouw getoond, men leze Ps. 51 spec. v. 16-19. "RED MIJ VAN BLOEDSCHULD, O GOD MIJNS HEILS..." (v.16) had David gesmeekt. Zijn zonden waren vergeven maar de gevolgen hadden nog een lange "uitloop". Zie Psalm 51 v. 11-14. David ondervond het nog vrijwel dagelijks. Maar.... het was NIET aan Achitofel om voor rechter te spelen. SAMENVATTING EN KONKLUSIE. Het begeren om "KONING" te zijn lijkt bij veel mensen ergens in het bloed te zitten. In de wereld wordt er naar promotie, leiding, macht en heerschappij "GELLEBOOGD". Maar het vreselijke is dat deze trend helaas ook merkbaar is binnen de gemeente van Jezus Christus, zowel vroeger als ook nu. Dit pogen om op een illegale wijze "koning" te willen worden, is rampzalig voor de gemeente. Hoe het n en ander in de dagelijkse praktijk uitpakt, zien we duidelijk in de geschiedenis van Absalom en later Adonia. Paulus beschrijft precies wat er fout is bij allen die (net als voorheen Absalom) op een illegale wijze "koning" willen zijn. In 1 Cor. 4 v. 6-13 legt hij de vinger precies op de zere plek, nl. dat dezulken NIET WILLEN LIJDEN OM CHRISTUS WIL, in plaats van nederigheid is hun kenmerk: HOOGMOED. En hoogmoedigen willen zeker GEEN "VOETVEEG" zijn.Voor deze EINDTIJD geldt: "WEET GOED OP WELK PAARD JE RIJDT." De "Absaloms" en "Adonias" van deze eindtijd, twee demonisch genspireerde slavendrijvers. De gemeente van Jezus Christus mag echter bouwen op de profetische belofte uit Jes. 9 v. 3-6. De VREDEVORST zal eeuwig zitten op de troon van David. De "Absaloms" van vroeger en nu zijn meesters in het manipuleren van mensen. Gods kinderen zullen als les leren dat SAMENZWERINGEN in de hel worden geboren. ENKELE VRAGEN BIJ LES 47: Vraag 1. Geef jouw mening eens over de 5 richtlijnen die Mozes aan het volk meegaf i.v.m. een evt. koning later. Vraag 2. Geef enkele voorbeelden waarbij paarden (en ruiters) resp. een positieve of een negatieve betekenis hebben. Vraag 3. Geef je mening eens over het stukje: "PROFETISCHE VERGEZICHTEN" Vraag 4. Wat herken je als een zeer groot verschil tussen Absalom en Adonia enerzijds en Jezus

15 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

Christus als GOEDE HERDER anderzijds? Vraag 5. Op grond waarvan kan gesteld worden dat Absalom's poging om de troon van David te ondergraven, tot mislukken was gedoemd? Vraag 6. Noem een paar voorbeelden uit de bijbel waarbij een kus een vorm van bedrog of verraad was. Vraag 7. Noem enkele kenmerkende verschillen tussen David en Absalom. Vraag 8. Hoe zou het kunnen komen dat iemand (zeer) lange tijd met boosaardige plannen rondloopt alvorens ze "NAAR BUITEN" komen? Vraag 9. Hoe is het te verklaren dat zonde(n) en haar gevolgen niet altijd gelijktijdig worden opgeheven? Vraag 10. Kun je onder woorden brengen op welk "PAARD" jij rijdt? les 48

Zoon probeert vader van de troon te stoten.


KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE. 2 Sam.15 v. 13-37. In het 2e deel van het 15e hoofdstuk lezen we hoe het land in rep en roer kwam door de revolte van een hoogmoedige, opstandige zoon. De kloof die er bestond vanaf koning Saul's dood, tussen Juda en de overige stammen is eigenlijk altijd blijven bestaan en meer definitief na Salomo's koningschap. 2 Sam. 2 v. 8-11. Te weten dat hij, David, de door God geroepen en aangestelde koning was, belette David niet om de kritieke omstandigheden, als een nuchter veldheer onder ogen te zien en adequate maatregelen te nemen. David verlaat met zijn lijfwachten etc. de stad Davids, maar... in het vertrouwen dat alles in Gods handen is. De OLIJFBERG en de beek KIDRON (of Kedron) spelen een bijzondere rol in deze geschiedenis als SCHADUWBEELD van de LIJDENSWEG VAN DE ZOON VAN DAVID (de Via Dolorosa). Het NIET-Judese gebied speelt ook nu weer een rol apart. Het vervult in de Joodse geschiedenis de rol van meer opstandigheid en meer zondigheid en als gevolg een veel langere BALLINGSCHAP en daarna... VERSTROOIING, WAARUIT ZE TOT OP HEDEN NIET MASSAAL ZIJN TERUGGEKEERD. Juda wordt profetisch nogal eens bejubeld. Zie bv. Jes. 2 v. 2-5; Jes. 11 v. 12-13; Jes. 37 v. 33-35; Ezech. 37 v.15-28; Luc. 1 v. 69-70; Openb. 5 v. 5 en Openb. 7 v. 4-8. Zach. 10 v. 3-4 zegt: "WANT DE HERE DER HEERSCHAREN ZAL ZIJN KUDDE BEZOEKEN, NL. HET HUIS VAN JUDA, EN HIJ ZAL HEN STELLEN, GELIJK HET PAARD ZIJNER MAJESTEIT IN DE STRIJD" of "als een versierd paard tot de strijd." (Luth. vert.) of.... "en het gemaakt als Zijn fier strijdros." (Leidse vert.) "UIT HEN ZAL DE HOEKSTEEN EN..... ALLE AANVOERDERS (machthebbers) VOORTKOMEN." DAVID: KONING EN LEGERAANVOERDER. David, als type van de Zoon van David, nl. Jezus Christus, was voor zijn volk als een HERDER. We lezen dat hij voorop ging en dat allen die beleden: "ZIE HIER ZIJN UW DIENAREN..." en dat was zijn GEHELE HUIS, die volgden hun koning en herder op de voet. 2 Sam. 15 v. 15-17. In de verzen 17 t /m 21 staan opmerkelijke dingen: a. Tien bijvrouwen werden achter gelaten. Zo werd het woord van de profeet bevestigd die sprak: "IK ZAL UW VROUWEN VOOR UW OGEN WEGHALEN EN AAN UW NAASTE (Absalom) GEVEN, DIE ZAL BIJ UW VROUWEN LIGGEN OP KLAARLICHTEN DAG." Dit werd vervuld in 2 Sam.16 v. 21-22: "...EN ABSALOM GING TOT DE BIJVROUWEN VAN ZIJN VADER TEN AANSCHOUWEN VAN GEHEEL ISRAL." b. Degene die David volgden waren resp. ZIJN GEHELE HUIS v.16 alsmede AL HET (overige) VOLK = zijn dienaars (v.17). Dan houdt David op de grens van de stad Davids, ergens bij het Kedrondal, een soort algehele inspectie, dus het opmaken van een GEESTELIJKE BALANS, om te zien of de keuze oprecht en radicaal was. Dit zelfde handelen zien we ook weer terug bij de Zoon van David, Jezus Christus: Jezus zei tegen de discipelen die Jezus (wilden gaan) volgen: "MAAR JEZUS KEERDE ZICH OM EN ZAG DAT ZIJ HEM VOLGDEN EN ZEI TOT HEN: WAT ZOEKT GIJ?" Joh. 1 v. 35-39. Zie ook Matth. 8 v. 5-13 en Joh. 6 v. 66. Het duidelijkste voorbeeld en de mooiste vergelijking tussen het gebeuren met David en zijn handelen en dat van de Zoon van David, Jezus Christus lezen we in Joh. 12 v. 24-28 met als KERN-tekst: "INDIEN IEMAND MIJ WIL DIENEN, HIJ VOLGE MIJ. EN WAAR IK BEN, DAAR ZAL OOK MIJN DIENAAR ZIJN." c. Er is nog een 3e parallel in deze geschiedenis. Behalve familie en hofhouding en vele dienaars waren er opvallend veel Filistijnen of aanverwante stammen, dus NIET-joden. De Krethi (of Keretieten) en de Plethi (of Peletieten). Een opmerkelijke rol spelen de Filistijnen, afkomstig uit Gath. De profeten Ezechil en Zefanja waarschuwen weliswaar ernstig voor het gevaar van de Filistijnen (Kretenzen), vanwege hun EEUWIGDURENDE vijandschap tegen Gods volk (v.15). Zie Ezech. 25 v. 15-17 en Zef .2 v. 4-7. Deze laatste zegt: "HET OVERBLIJFSEL VAN JUDA (dus zij die de Here nog of weer dienen) ZAL HEERSEN OVER DE FILISTIJNEN." Dat is dat deel der heidenen dat God en Zijn volk vervolgd heeft. In Zef. 2 v. 4 en Amos 1 v. 6-8 wordt heel opmerkelijk de plaats GATH gemist. David

16 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

heeft 2 x in Gath vertoefd en David had hun voorvechter Goliath verslagen. DAVID WAS EEN ZEER BEKENDE PERSOON IN GATH. David was zeer gerespecteerd, ook als tegenstander. Want als krijgsheld had hij de Filistijnen meerdere keren verpletterend verslagen. (zie de tekstverwijzingen). 1 Sam. 17; 1 Sam. 21 v. 10-15; 1 Sam. 23 v. 5; 1 Sam. 27 v. 1-3; 1 Sam. 29 v. 5 e.v.; 2 Sam. 5 v. 17-19; 2 Sam. 8 v. 1. Maar... in Gath moet toch het een en ander gebeurd en/of veranderd zijn. Een niet onbelangrijk deel heeft zich uit deze zondige stad uit de voeten gemaakt, inclusief vrouwen en kinderen. Ten tijde van David en Salomo was Gath overigens "onderworpen" gebied door Isral. David, dus de persoon die ze vele jaren zeer vijandig gezind waren, heeft ze nu als asielzoekers in of rond Jeruzalem opgenomen. Hem willen ze dienen en volgen, zelfs tot in de dood (v.21). Uit Gath waren ze verbannen en nu gold Psalm 87 (berijmd) -DE FILISTIJN, DE TYRIR, DE MOREN, ZIJN BINNEN U O GODSSTAD, VOORTGEBRACHT. VAN SION ZAL HET BLIJDE NAGESLACHT, HAAST ZEGGEN: "DEZE EN DIE IS DAAR GEBOREN." Een ander vers heeft de aangrijpende woorden: -GOD ZAL HEN ZELF BEVESTIGEN EN SCHRAGEN EN OP ZIJN ROL, WAAR HIJ DE VOLKEN SCHRIJFT, HEN TELLEN, ALS IN ISRAL INGELIJFD, EN DOEN DE NAAM VAN SIONS KIND'REN DRAGEN. Zie 2 Sam.15 v.18-21. Ze behoorden er, net als David's lijfwacht van Filistijnen (Krethi en Plethi) helemaal bij en bleken zeer betrouwbaar te zijn. We herkennen hierin het eveneens moedige geloofsstandpunt van Ruth, de heidense, Moabitische, toen ze sprak: "UW VOLK IS MIJN VOLK EN UW GOD IS MIJN GOD.... VOORWAAR, DE DOOD ALLEEN ZAL SCHEIDING MAKEN TUSSEN MIJ (de heidense Ruth) EN U (de Israliet). Ruth 1 v. 16-17. "...EN RUTH KLEMDE ZICH AAN HAAR (Naomi) VAST..." v.14. En zo betoonden deze verbannen, hulp en heil zoekende Filistijnen, zelfs grotere trouw aan koning David, dan vele Isralieten, toen deze moest vluchten en zijn eigen zoon en VELE Isralieten hem naar het leven stonden. 2 Sam. 16 v. 11. HET GEHELE LAND WEENDE LUID ..... Ook in de verzen 23-29 zien we weer duidelijk parallellen met de gebeurtenissen rond DE ZOON VAN DAVID, Jezus Christus. Toen men op weg was om Jezus ter dood te brengen, lazen we daarover: "EN HEM VOLGDE EEN GROTE MENIGTE VAN VOLK EN VAN VROUWEN DIE ZICH OP DE BORST SLOEGEN EN OVER HEM WEEKLAAGDEN. EN JEZUS ZEI: "DOCHTERS VAN JERUZALEM, WEENT NIET OVER MIJ, MAAR WEENT OVER UZELF EN OVER UW KINDEREN..." Luc. 23 v. 26-27. Van David's lijden lezen we: "HET GEHELE LAND WEENDE LUID TOEN AL HET VOLK (aan hen) VOORBIJ TROK..." DE KONING STEEKT DE KEDRON OVER. Kedron of Kidron betekent WOELIG. Deze beek die 's zomers droog stond, maar des winters een woeste bergbeek kon zijn t.g.v. de vele winterregens, liep aan de Oostzijde van Jeruzalem, tussen de stad en de Olijfberg. Het water van deze beek liep naar DE DODE ZEE... We lezen dat koning David de beek KIDRON overstak en alle mensen die David volgden, trokken er (uiteraard) ook over en men ging IN DE RICHTING VAN DE WOESTIJN.... 2 Sam. 15 v. 23. Er zou een andere KONING komen, nl. JEZUS CHRISTUS, en van Hem lezen we, na het bidden van het HOGEPRIESTERLIJK gebed (Joh.17) EN NA HET VIEREN VAN HET PASCHA (Luc. 22) het volgende: "EN HIJ (de Zoon van David) VERLIET DE STAD EN GING... NAAR DE OLIJFBERG." v. 39. "EN OOK ZIJN DISCIPELEN VOLGDEN HEM." Luc. 22 v. 39 (dus staken de Kidron over). "NA DIT (Hogepr. gebed) GEZEGD TE HEBBEN GING JEZUS MET ZIJN DISCIPELEN NAAR DE OVERZIJDE VAN DE BEEK KEDRON, WAAR EEN HOF WAS, DIEN HIJ MET ZIJN DISCIPELEN BINNEN GING. Joh. 18 v. 1. Op deze Olijfberg lag Gethsmane en dat betekent: OLIJVENPERS. DE TROON GODS DIE NIMMER WANKELT. In 2 Sam. 15 v. 24-29 gebeurt er weer iets opmerkelijks.... Er staat: "EN ZIE, DAAR WAS OOK ZADOK EN MET HEM ALLE LEVIETEN..." Ze droegen de Ark des Verbonds. ZADOK betekent RECHTVAARDIG. Deze opperpriester zou David ALTIJD trouw blijven. Ezechil, die vele jaren later vanuit zijn ballingschap vele gezichten/visioenen ziet, moet div. keren beklemtonen dat God de voorkeur geeft aan: HET NAGESLACHT VAN ZADOK, zie bv. Ezech. 44 v. 15-16: "MAAR DE LEVITISCHE PRIESTERS, DE ZONEN VAN ZADOK, DIE DE DIENST IN MIJN HEILIGDOM IN ACHT GENOMEN HEBBEN, TOEN DE ISRALIETEN VAN MIJ AFDWAALDEN, DIE ZULLEN TOT MIJ NADEREN OM MIJ TE DIENEN, EN ZIJ ZULLEN IN MIJN DIENST STAAN... LUIDT HET WOORD VAN DE HERE, HERE. DIE ZULLEN MIJN HEILIGDOM BINNENGAAN...." Zie in dit verband ook Ez. 40 v. 46; Ez. 43 v.19, Ez. 48 v.11. Zadok zou, dit in tegenstelling tot Abjathar, altijd trouw blijven aan David en aan het door God aangewezen koningschap. De ark, beeld van Gods troon en macht, moest onder alle omstandigheden IN JERUZALEM blijven. Zie les 30. Als God eenmaal Zijn macht heeft getoond en de heerlijkheid van Zijn

17 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

verlossing door Jezus Christus, en dit uitgebeeld is door het feestelijk binnendragen van de ARK in Jeruzalem, dan laat God niet toe dat deze door de een of andere rebel, daaruit verdreven wordt of misbruikt. Vandaar dat David zei: "BRENG DE ARK WEER (terug) NAAR DE STAD." (v.25). HET LAM GODS. De woorden die David spreekt in v. 25-26 komen veel overeen met de woorden die Jezus sprak: "ZIE, HIER BEN IK.... OM UW WIL O GOD TE DOEN." Hebr. 10 v.5-9. Zie ook Joh. 4 v. 34; 5 v. 30; 6 v. 38; 1 Petr. 3 v. 17; 1 Joh. 2 v. 17. De BELIJDENIS van David en de Zoon van David, worden resp. bevestigd door de uitspraken van de Vader, t.w: "IK HEB DAVID, DE ZOON VAN ISA, GEVONDEN, EEN MAN NAAR MIJN HART, DIE AL MIJN BEVELEN ZAL VOLBRENGEN." Hand. 13 v. 22-23 en 1 Sam. 13 v. 14. Petrus zegt in 2 Petr. 1 v. 17: "DEZE IS MIJN ZOON, MIJN GELIEFDE, IN WIEN IK MIJN WELBEHAGEN HEB." Onder de titel: "HET LAM GODS" kunnen we ook de navolgende uitspraken rekenen.: a. DAVID BESTEEG DE HELLING VAN DE OLIJFBERG b. DAVID WEENDE ONDER HET VOORTGAAN (en ook allen die met hem waren.) c. DAVID HAD HET HOOFD OMHULD (en ook allen die met hem waren.) d. DAVID LIEP BARREVOETS. Bovengenoemde punten a t/m d zijn een duidelijke heenwijzing naar DE MAN VAN SMARTEN. Zie Jes. 53 v. 3-4 waar geschreven staat: "WIJ ECHTER HIELDEN HEM VOOR EEN GEPLAAGDE, EEN DOOR GOD GESLAGENE EN VERDRUKTE.... ALS EEN LAM DAT TER SLACHTING GELEID WORDT EN ALS EEN SCHAAP DAT STOM IS VOOR ZIJN SCHEERDERS..." Jes. 53 v. 7. "OM DE OVERTREDING VAN MIJN VOLK IS DE PLAAG OP HEM GEWEEST." v.8. ALLES WIJST (a t/m d) OP EEN DIEPE DROEFHEID. GETHSMANE. Dat op deze LIJDENSWEG, de helling van de OLIJFBERG genoemd wordt is niet verwonderlijk, want daar aan de voet der berg lag de hof van GETHSMANE, dat betekent OLIJVENPERS. Het was bij uitstek DE PLAATS VAN LIJDEN. Joh. 18 v. 1. Zoals het uitpersen der olijven, DE OLIE voortbracht die in het heiligdom werd gebruikt, zo bracht de VERDRUKKING (Jes. 53 v. 3 en 8) het GELOOF voort, gevoed door de kracht van de Heilige Geest, waar de olie ook een beeld van is. Zie Zach. 4 v. 2-6 en 14; Openb. 11 v. 3-5; Ps. 23 v. 5 en 89 v. 21. De verzen 2 Sam. 15 v. 31-32 maken veel duidelijk .... OP DE TOP VAN DE OLIJFBERG. De geschiedenis gaat naar een climax. Terwijl David en al de zijnen verscheurd werden door verdriet, de TOP naderden van de OLIJFBERG, gebeurden er twee dingen. A. David vernam het verraad van zijn "beste" raadsman Achitofel en riep Gods hulp in. v.31. Achitofel betekent BROEDER VAN DE DWAASHEID. Veel gelijkt deze gebeurtenis op het verraad van Judas. Matth. 26 v. 21-25. Toen hun verraad anders afliep, HINGEN ZIJ ZICH OP, zowel de een als de ander. Zie Matth. 27 v. 5. David had al geprofeteerd over Judas, vertelt ons Hand. 1 v. 16-20. De man die David 's nachts wilde overvallen en persoonlijk de koning wilde neerslaan, VERHING ZICH, en... stierf. 2 Sam. 17 v. 23. Zie ook de zeer opmerkelijke profetie van David in Ps. 41 v.10: "ZELFS MIJN VRIEND, OP WIEN IK VERTROUWDE, DIE MIJN BROOD AT, HEEFT ZIJN HIEL TEGEN MIJ OPGEHEVEN." Sloeg dit in eerste instantie op Achitofel, in profetische zin sprak David over Judas. Zie Matth. 26 v. 23; Marc. 14 v. 18. "Maar het schriftwoord (Ps. 41 v. 10) moet vervuld worden: hij, die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven." Joh. 13 v. 18. Zoals gezegd, de twee laaghartige verraders eindigden hun leven met ZELFMOORD. Zie ook de gehele psalm 55, waar David bij snarenspel zingt van een trouweloze vriend. Je kunt David bijna op de voet volgen in v. 5-16 spec. v. 14. Petrus citeert het 23e vers van deze psalm in 1 Petr.5 v.7. B. En dan verschijnt er een ware, dus betrouwbare vriend van David, HUSAI. Hij was een Arkiet, dus van afkomst geen Israliet, maar van Kanan, de zoon van de (vervloekte) Cham. Zie Psalm 78 v. 51 en 1 Kron. 27 v. 33. Zijn trouwe vriend Husai (betekent: snel) was zeer bedroefd, ja ontdaan over de grove ongerechtigheid die David was aangedaan.(v.32). Zijn verschijning op de top van de Olijfberg was een directe GEBEDSVERHORING. Zie 2 Sam. 15 v. 31. De Heer zou deze vriend van David -MOND EN WIJSHEID- geven, die alle tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Luc. 21 v. 15. Spreuken zegt: "EEN VRIEND HEEFT TE ALLEN TIJDE LIEF" en "SOMS IS EEN VRIEND AANHANKELIJKER DAN EEN BROEDER." Spr. 17 v. 17 en Spr. 18 v. 24. Van deze Kananiet kan gezegd worden wat staat in Joh. 15 v. 13-17. Husai zou je een vriend van God kunnen noemen, net als Abraham. Jac. 2 v. 21-24. De woorden van wijsheid die Husai later zou spreken (2 Sam. 17 v. 7-13) kwamen voort uit zijn omgang met de God van Isral, die ook hij had leren kennen, in de trant van Ps. 25 v. 7 (berijmd):

18 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

"GODS VERBORGEN OMGANG VINDEN ZIELEN WAAR ZIJN VREES IN WOONT; 't HEILGEHEIM WORDT AAN ZIJN VRIENDEN, NAAR ZIJN VREVERBOND, GETOOND." DAN KUNT GIJ MIJ DE RAAD VAN ACHITOFEL TE NIET DOEN. Wijsheid, gesproken zelfs aan het hof van de tegenstander, kan het verloop der geschiedenis veranderen. v.34. Achitofel met al zijn aardse wijsheid, was als een listige slang. Joh. 5 v. 12 zegt: "HIJ (GOD) VERBREEKT DE RAADSLAGEN DER LISTIGEN ...." maar t.a.v. David en Husai kan gesteld worden: "HIJ OPENBAART ZIJN RAAD AAN ZIJN KNECHTEN, DE PROFETEN" Amos 3 v. 7. David zei: "IK PRIJS DE HERE, DIE MIJ RAAD HEEFT GEGEVEN" en "DE RAAD DES HEREN HOUDT EEUWIG STAND" resp. Ps. 16 v. 7 en 33 v. 11. Immers onze God is een WONDERBARE RAADSMAN. Jes. 9 v. 5 en 11 v. 2. EEN GEESTELIJKE BRIL IS NOODZAKELIJK. Jezus Christus trok in Zijn LIJDENSTIJD de beek Kidron over. De beek die WOELIG betekent, stromend tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Deze woelige beek die haar waterafvoer naar de DODE ZEE heeft, is een beeld van de "AFVOER" van onze zonde(n), in de zee der vergetelheid. Micha 7 v. 19. De bijbel noemt deze woelige beek als de "AFVOERROUTE" naar de diepte der zee.... De onberouwelijke Sime met zijn spijtbetuiging, is een voorbeeld van iemand die zonder (diep) berouw over zijn zonden niet "DE BEEK" mag overtrekken en... het toch doet. Dit kost hem zijn leven. 2 Sam. 19 v. 18-23 en 1 Kon. 2 v. 36-46. Een BEEK/RIVIER of ZEE overtrekken of door trekken symboliseert een RADICALE breuk met "HET OUDE" (leven of handelen). Het overtrekken van de Kidronbeek door David en Jezus, de Zoon van David, drukt uit, dat het geloof in het lijden en sterven van Jezus Christus, de zonde van de berouwvolle zondaar doet "AFVOEREN" naar de DIEPTE DER ZEE. DE BIJBELS GEFUNDEERDE BEVESTIGING VAN DEZE GEDACHTE. Bezien we achtereenvolgend de 5 hierna te noemen bijbelgedeelten ..... 1 Kon.15 v.13: Asa hieuw een gruwelijk beeld van Asjera in stukken en verbrandde het in het (beek)dal van de Kidron. 2 Kon. 23 v. 4-6: Josia bracht alle afgodische troep van de Bals etc. uit de tempel en verbrandde het... op de velden van de Kidron. Ook de zg. gewijde paal uit het huis des Heren, onderging het zelfde lot bij de beek Kidron. 2 Kron. 29 v. 15-16: Hizkia reinigde eveneens de tempel des Heren en bracht de onreine troep naar de beek Kidron. 2 Kron. 30 v. 14-21 en vers 27: De afgodische altaren (zie 2 Kron. 28 v. 24b-25) ondergingen een zelfde lot en werden in de beek Kidron geworpen. Jeremia 31 v. 38-40: Deze profeet kondigt reeds de "DAG" aan, die zal duren tot in eeuwigheid, dat het NIEUWE JERUZALEM een zegen voor de gehele aarde zal worden. Zie Openb. 21. Zonden en dood en al haar gruwelijke gevolgen zullen verdwijnen. Jer. 7 v. 30-34. De meest trouwe koningen van Juda, die "SCHOON SCHIP" maakten in de tempel en in Jeruzalem, brachten ALLES NAAR DE BEEK KIDRON. Zelfs koning Manasse die zeer zwaar gezondigd had, verootmoedigde zich en bracht ALLE afgoden etc. BUITEN DE STAD. 2 Kron. 33 v. 9-16, dus ook IN DE BEEK.... DE PROFETIEN GAAN NAAR EEN CLIMAX. DE GROTE KONING, JEZUS CHRISTUS, zal eeuwig Koning zijn in het Nieuwe Jeruzalem, tot heil voor de GEHELE AARDE. Micha 4 v. 7 en v. 1-5. En Zach. 14 v. 8-9 zegt: "JEZUS CHRISTUS ZAL KONING WORDEN OVER DE GEHELE AARDE." En Maleachi 1 v. 14 roept op tot reiniging en heiliging en zegt: "WANT EEN GROOT KONING BEN IK, ZEGT DE HERE DER HEERSCHAREN EN MIJN NAAM IS GEDUCHT ONDER DE VOLKEN. " Daarom moest toen en daartoe moet nu het NIEUWE JERUZALEM een "geheiligde stad" zijn oftewel EEN GEMEENTE ZONDER VLEK OF RIMPEL OF IETS DERGELIJKS. Efeze 5 v. 25-27. Daartoe diende en dient elke zonde en onreinheid buiten "Jeruzalem" in de beek "Kidron" te worden geworpen of verbrand en dan zal AL het vuil der zonde worden weggespoeld en uitgedelgd. Lees Ps. 48 spec. v. 2-3: "GROOT IS DE HERE EN HOOG TE LOVEN IN DE STAD VAN ONZE GOD ZIJN HEILIGE BERG. SCHOON DOOR ZIJN VERHEVENHEID, EEN VREUGDE VOOR DE GANSE AARDE IS DE BERG SION, VER IN HET NOORDEN, DE STAD VAN DE GROTE KONING. SAMENVATTING EN CONCLUSIE. In deze les lazen we hoe een (paleis)revolutie uit kan lopen op een groot drama met meer dan 20.000 doden. 2 Sam. 18 v. 7. We zien dat wat profetisch voorzegd is of door God iemand is aangezegd, ook

19 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

in vervulling gaat. Opmerkelijk is dat de lijdensweg die David ging zo veel OVEREENKOMSTEN vertoonde met de weg van DE MAN VAN SMARTEN = Jezus Christus. Dat ook de heidenen deel krijgen aan het VERLOSSINGSWERK van Jezus Christus zien we duidelijk in de geschiedenis rond David UITGEBEELD. In mensen, plaatsen en situaties herkennen we iets van de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. Laten we achtereenvolgend a t/m g eens bezien: a. David, beeld van de lijdende knecht des Heren, wordt verworpen door zijn eigen volk, behoudens een kleine kern van Joden en heidenen. b. Het priestergeslacht van ZADOK = rechtvaardig, blijkt een beeld van het koninklijke priestergeslacht waarover Petrus spreekt in 1 Petr. 2 v. 4-10. c. De ark moest weer teruggebracht worden naar Jeruzalem, want deze ark, beeld van Gods heerlijkheid, trouw en macht, zou in de Tabernakel (tempel) in Jeruzalem zijn, als uitbeelding van God,die voor eeuwig zal tronen temidden van Zijn volk in het NIEUWE JERUZALEM. De engel bevestigde dit bij de geboorte van Jezus. Zie Luc. 1 v. 31-33. d. David was door zijn overgave, nederigheid en gezeglijkheid een beeld van DE ZOON VAN DAVID. De bijbel vergelijkt hen vele malen met elkaar. e. Bij zijn vlucht voor Absalom (zie Ps. 3) zeggen de vele tegenstanders die tegen hem opstaan: "HIJ VINDT GEEN HULP BIJ GOD. Ps. 3 v. 3. Bij Jezus Christus vinden we dit terug: "ANDEREN HEEFT HIJ GERED, LAAT HIJ NU ZICHZELF REDDEN, INDIEN HIJ DE CHRISTUS IS, DE UITVERKORENE." Luc. 23 v. 35-38. Matth. 27 v. 40-43 vermeldt: "ANDEREN HEEFT HIJ GERED, ZICHZELF KAN HIJ NIET REDDEN. HIJ IS ISRALS KONING... HIJ HEEFT ZIJN VERTROUWEN OP GOD GESTELD, LAAT DIE HEM NU VERLOSSEN, INDIEN HIJ EEN WELGEVALLEN IN HEM HEEFT, WANT HIJ HEEFT GEZEGD: IK BEN GODS ZOON." Zie ook Marc. 15 v. 29-32. f. Net zoals David barrevoets, het hoofd omhuld al wenende de helling van de Olijfberg besteeg, nadat hij de beek KIDRON was overgestoken, zo zien we in de smaadwoorden en al het lijden de uitbeelding van de WEG VAN DE MAN VAN SMARTEN. In de OLIJVENPERS = Gethsmane werd Jezus "UITGEPERST" en al dit lijden bracht "OLIE" voort = geloof door de werking van de Heilige Geest. De OLIJFBERG is een beeld van DE DOOD. Ten tijde van David pleegde men zich nog voor God neer te buigen op DE TOP VAN DEZE OLIJFBERG. 2 Sam. 15 v. 32. Salomo verviel (daar) echter later tot afgoderij en zo werd de Olijfberg genoemd BERG DER VERWOESTING 2 Kon. 23 v.13 en 1 Kon.11 v. 7-8. De introductie van de (eind)overwinning vond haar startplaats in het tweelinggehucht: Bethfag en Bethani, die betekenen: HUIS DER VIJGEN = begin van het (algeheel) herstel. Maar de overwinning van Jezus Christus zal pas geheel voltooid/gerealiseerd zijn, indien ook de (aller)laatste vijand onttroond is. 1 Cor. 15 v. 26. Zach. 14 geeft licht/zicht op deze eindtijd, door te stellen: "ZIJN VOETEN ZULLEN.... STAAN OP DE(ze) OLIJFBERG... DAN ZAL DE "OLIJFBERG" MIDDENDOOR SPLIJTEN.... TOT EEN ZEER GROOT DAL." v. 4. Deze tekst o.a. duidt op de absolute (eind)overwinning in de geestelijke oorlog, waarin ook de LAATSTE VIJAND, DE DOOD, is overwonnen oftewel ONTTROOND. Zie Rom. 5 v. 12-17 spec. v. 14. Want ALLES heeft Hij (dan) aan zijn voeten onderworpen. 1 Cor. 15 v. 27-28 en 54-55. Openb. 20 v. 13; Openb. 1 v. 18. g. Als David dan uiteindelijk op de top der Olijfberg is aangekomen en het verraad van zijn beste raadsman verneemt, is daar de GEBEDSVERHORING. Sam. 15 v. 31-32. DIT MOMENT is te vergelijken met de grootste nood waarin DE ZOON VAN DAVID, verkeerde toen Hij uitriep met luider stem: "ELI, ELI, LAMA SABACHTANI = Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten." Matth. 27 v. 46. Ps. 31 v. 6 en 8 zegt: "IN UW HAND BEVEEL IK MIJN GEEST." Luc. 23 v. 46 vermeldt dit tevens. Ps. 31 v. 6 zegt: "GIJ VERLOST MIJ, HERE GETROUWE GOD." v. 8: "IK WIL JUICHEN EN MIJ VERHEUGEN OVER UW GOEDERTIERENHEID, daar gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel." ENKELE VRAGEN BIJ LES 48: Vraag 1. Tracht eens onder woorden te brengen waarom "JUDA" meer bejubeld of geprezen wordt in de bijbel dan de overige stammen. Vraag 2. Noem eens een paar parallellen tussen de vlucht van David uit Jeruzalem en de gebeurtenissen rond Jezus Christus rond Zijn lijdenstijd. Vraag 3. Wat zou je kunnen vertellen over de Filistijnse stad GATH met betrekking tot David? Vraag 4. Waarom zou David opdracht hebben gegeven aan Zadok om de ark Gods weer terug te brengen naar Jeruzalem? Vraag 5. Noem nog enkele overeenkomsten tussen: "DE MAN VAN SMARTEN" als HET LAM GODS en David die bedroefd Jeruzalem moest verlaten. Vraag 6. Waarom zou de raadsman Achitofel ontrouw geworden zijn aan David? Vraag 7. Welke goede raadsman had David en welke had Jezus Christus?

20 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

Vraag 8. Probeer eens bijbels te onderbouwen, dat het oversteken van de beek Kidron (of Kedron) een beeld is van de "AFVOER" van onze zonde(n) naar de dode zee of zee der vergetelheid. Vraag 9. Waarom dient het "NIEUWE JERUZALEM" bij uitstek een geheiligde stad te worden? Raadpleeg de teksten uit Micha 4 en Zach. 14. Vraag 10. Noem tenslotte tenminste drie voorbeelden van een duidelijke overeenkomst tussen resp. de "DE LIJDENSWEG" van David en die van de Zoon van David, Jezus Christus. les 49

Sime vervloekt David.


KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE. (2 Sam. 16 v.5-14 en 1 Kon. 2 v.7-9 en 36-46). Bij de reeks personen die David tijdens zijn vlucht "ontmoet," vormt Sime een "klasse apart." Behalve Ziba en Mefiboseth (2 Sam. 16 v.1-4) zijn daar Zadok, Husai, Seba, Achitofel en Barzillai, die ieder voor zich een rol spelen in het dramatische gebeuren van David's vlucht en terugkeer. Naast Absalom zijn dit de 8 "HOOFDROLSPELERS". In Sime leeft een grenzeloze haat en woede die hij uit in vreselijke vervloekingen richting David en zijn koningschap. Toen het getij keerde, wist hij met geveinsde woorden David zover te krijgen om zijn leven te sparen. Maar David geeft op zijn sterfbed instructies aan Salomo en na enkele jaren wordt deze (ver)vloeker alsnog terechtgesteld. EEN OUDE HAAT FLIKKERT WEER OP. Sime is een afstammeling uit het huis van (ex) koning Saul, dus ook een Benjaminiet.Velen in Isral hebben zich, noodgedwongen neergelegd bij Gods keuze nl. David, de man naar Gods hart. Voor wie dit niet met zijn hele hart accepteert, blijft dit feit in het hart smeulen als een ondergronds smeulende turfbrand. Een koning uit de stam Benjamin was "MENSENWERK." Een koning uit de stam JUDA, was Gods keuze. Van de 8 genoemde "HOOFDROLSPELERS" waren er vier een Benjaminiet, waarvan alleen Mefiboseth voor 100% positief tegenover koning David stond. Ex. 22 v.28 leerde reeds: "...EEN VORST ONDER UW VOLK, ZULT GIJ NIET VERWENSEN." Pred. 10 v.20 zegt: "VERVLOEK ZELFS IN UW GEDACHTEN DE KONING NIET." Ooit gaf God deze wereld tijdelijk prijs, behoudens de ark van Noach. Noach's naam duidt op rust en troost. (Gen. 5 v.28-29). Maar bij de UITBEELDING (door Noach) van het belangrijkste brandoffer aller tijden nl. op het ALTAAR "GOLGOTHA, " sprak de Heer: "IK ZAL DE AARDBODEM NIET WEER VERVLOEKEN ...." (Gen. 8 v.20-22). En het zal uiteindelijk hier op uitlopen: "NIETS VERVLOEKTS ZAL ER MEER ZIJN." (Openb.22 v.3). SIME, DE STENEN GOOIER. Een steen kan zowel een zegen als een vervloeking uitbeelden. Zoals een steen(tje) een beeld kan zijn van het woord van God, zo kan het, zoals bij Sime, een vervloeking uitbeelden. Dus Sime deed het met WOORD en DAAD. Zie bv. Jozua 10 v.11 en Ps. 118 v.22. Niet zo lang voor deze gebeurtenis, had David nl. 7 nakomelingen van Saul door de handen der Gibeonieten laten terechtstellen. (2 Sam. 21 v.1-14). Dit i.v.m. een BLOEDSCHULD die op het land rustte, blijkende uit een 3 jaar durende hongersnood. Zeer waarschijnlijk doelde Sime op deze gebeurtenis. Sime sprak letterlijk: "BLOEDVERGIETER, BELIALSMAN ...." = nietswaardige. Hij greep daarmede terug op Deut. 13 v.13-18. David ervan betichtende een gruwel in Isral gebracht te hebben. Zie ook 2 Cor. 6 v.15. Belial is een aanduiding van satan. David werd dus uitgemaakt voor een satanskind. ABISAI, EEN VAN DAVID'S HELDEN. Abisai, broer van Joab, was een van David's helden. Zie 2 Sam. 23 v.18. Maar ook helden, handelen niet altijd overeenkomstig de wil en de inzichten van hun koning. Al zag David zichzelf ooit als een dode hond (1 Sam. 23 v.15-16), Sime overtrad op zeer grove wijze Gods wetten door David te vervloeken. David toonde zich, na al zijn lijden, meer en meer EEN MAN VAN GENADE. Abisai wilde keer op keer, DE WET hanteren. Zie ook 2 Sam. 19 v.21-23. Dit laatste gold voor de beide broers Abisai en Joab. VERGEVING VAN ZONDEN EN GEVOLGEN VAN ZONDEN. Al eerder zagen we dat er na vergeving van zonden, toch nog een grote nasleep kan zijn t.g.v. die (vergeven) zonden. David wist uit de mond van de profeet Nathan, dat zijn zonden hem vergeven warm. (2 Sam. 12 v.13), maar...de gevolgen der zonde(n) zouden nog geruime tijd duren. Met David leven wij in de hoop en volgen de RODE LIJN der belofte, om tenslotte uit te komen bij de ware MAN VAN DE VREDE, Jezus Christus, die overeenkomstig Luc. 1 v.72-75 ons redden zal uit de hand van AL onze vijanden, maar... die ook AL onze tranen zal weg wissen. (Openb. 21 v.4). David, met de zonde van hem en Bathsba nog in gedachten, realiseerde zich zeer wel dat hij niet alle gevolgen van deze zonde kon ontlopen. David's eigen zoon, die uit mijn lendenen is uitgegaan, zegt de Hebreeuwse tekst letterlijk, staat mij naar het leven. Een niet een volmaakte koning verwekte een zoon die vleselijk was

21 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

en deze laatste vervolgde de eerste zoals Paulus uitlegt in Gal. 4 v.28-29 en hst. 5 v.16-17. DAVID WAS NIET BLIJ MET VERVLOEKINGEN. Men zou kunnen denken dat David onberoerd bleef onder dit a11es. Als David stelt: "LAAT MEN MIJ MAAR VERVLOEKEN" 2 Sam. 16 v.l0, bedoelt hij te zeggen: Als dit de consequenties zijn van mijn zondigen, dan wil ik dit niet ontlopen. In v.12 overweegt David in zijn hart dat God zelf uiteindelijk op zijn ellende zal letten en het goede schenken. Vele keren heeft David in zijn psalmen, zijn vertrouwen uitgesproken, bv. "WANT DE KONING VERTROUWT OP DE HERE EN DOOR DE GOEDERTIERENHEID DES ALLERHOOGSTEN WANKELT HIJ NIET." (Ps. 21 v.8). "DE HERE IS MIJN KRACHT EN MIJN SCHILD, OP HEM VERTROUWDE MIJN HART EN IK WERD GEHOLPEN." (Ps. 28 v.7). Toen David een keer de dood nabij was als gevangene in Gath, zei hij: "TEN DAGE DAT IK VREES, VERTROUW IK OP U; OP GOD, WIENS WOORD IK PRIJS. OP GOD VERTROUW IK, IK VREES NIET, WAT ZOU VLEES MIJ AANDOEN?" (Ps. 56 v.4-5). EEN PLAATS VAN RUST. De tegenstander, al vervloekingen uitsprekende, begeleide de koning-vluchteling en allen die met hem meegingen. En dan...vermoeid van deze zware tocht, kwamen allen op een plaats, waar zij rust namen. (2 Sam. 16 v.13-14). Welke psalm precies de zo juist genoemde situatie beschrijft, is niet voor 100% zeker, maar verschillende van David's psalmen beschrijven ongeveer een zelfde situatie, nl. verbannen zijn van Gods HEILIGDOM IN JERUZALEM, terwijl hij toch GODS GEMEENSCHAP (plaats van rust) ervaart in (zeer) moeilijke omstandigheden. PSALM 63 v.1, EEN PSALM VAN DAVID, TOEN HIJ IN DE WOESTIJN VAN JUDA WAS. In deze situatie zegt hij o.a: WANT UW GOEDERTIERENHEID IS BETER DAN HET LEVEN: MIJN LIPPEN ZULLEN U ROEMEN. ZO WIL IK U PRIJZEN MIJN LEVEN LANG, IN UW NAAM MIJN HANDEN OPHEFFEN. WANT GIJ ZIJT MIJ EEN HULP GEWEEST, IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELEN JUBEL IK. MIJN ZIEL IS AAN U VERKLEEFD, UW RECHTERHAND HOUDT MIJ VAST. v. 4,5,8,9. Zie ook psalm 61. In zijn heimwee naar God spreekt iemand in psalm 42+43 zijn hart uit als een verbannene. Een verbannene die zijn hart uitspreekt en die toch in God zijn -PLAATS VAN RUST- (terug) vindt: "MIJN TRANEN ZIJN MIJ TOT SPIJZE, DAG EN NACHT, DAAR MEN DE GANSE DAG TOT MIJ ZEGT: WAAR IS UW GOD? WAT BUIGT GIJ U NEDER, O MIJN ZIEL, EN ZIJT GIJ ONRUSTIG IN MIJ. HOOP OP GOD, WANT IK ZAL HEM NOG LOVEN, MIJN VERLOSSER EN MIJN GOD. (Ps. 42 v.4+6. Zie ook Ps. 43). AAN DE TERECHTSTELLING ONTSNAPT. In 2 Sam. 19 v.15-23 wordt nog melding gemaakt van de "NOODSPRONG" die Sime moest maken om in allerijl het vege lijf te redden toen Absalom gedood was en David bezig was terug te keren naar Jeruzalem en naar zijn koningstroon. We zien hoe huichelarij in haar werk gaat, oftewel, hoe "STROOPSMEREN" werkt. Met grote spoed en geflankeerd door 1000 andere stamgenoten uit Benjamin (v.16) alsmede Ziba, die de koning voorgelogen had, ijlde Sime de koning tegemoet. Zie ook 1 Kon. 2 v.8-9 en v.36-46. PSYCHOLOGIE IN PLAATS VAN KNIEOLOGIE. Simei zei: "WANT UW KNECHT WEET DAT HIJ MISDAAN HEEFT. DAAROM BEN IK NU OOK DE EERSTE VAN HEEL HET HUIS JOZEF, DIE MIJN HEER EN KONING TEGEMOET IS GESNELD." (vert. Petr. Can.) In een adem speelt Sime ook eigen advocaat door zijn snelle ontmoeting "OP TE HEMELEN," terwijl hij slechts eigen lijfsbehoud zocht. David wilde deze blijde dag niet "BESMETTEN" met een executie, dus NIET ontwijden door bloedvergieten. Vergelijk met 1 Sam. 11 v.12-13. Sime's spijt was een uiterlijke vorm van "BEROUW," dus een bedrieglijke houding. Zijn hart en mening waren immers dezelfde gebleven. Vergelijk het boven genoemde "TONEELSPEL" van Sime eens met de oprechte houding van Mefiboseth, die door Ziba bedrogen was. (2 Sam.19 v.24-30). Of vergelijk het met de zuivere houding van Barzillai. (2 Sam. 19 v.31-39). SALOMO BETRACHT ALSNOG GERECHTIGHEID. In 1 Kon. 2 v.8-9 wordt verteld hoe Salomo van David de opdracht kreeg om t.a.v. Joab en Sime, gerechtigheid te beoefenen. De vraag kan worden gesteld of David gehandeld zou kunnen hebben uit rancune, wraak of iets dergelijks. Ik geloof dat niet. Lezen we de waarschuwingen die David op zijn sterfbed nog aan Salomo gaf, dan geloof ik dat David volstrekt positief geestelijk handelde. David zei o.a.: "...NEEM UW PLICHT JEGENS DE HERE, UW GOD, IN ACHT, WANDEL OP ZIJN WEGEN EN ONDERHOUDT ZIJN a. INZETTINGEN. b. GEBODEN. c. VERORDENINGEN. d. GETUIGENISSEN, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. (1 Kon. 2 v.3-4). Het koningschap

22 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

van David en als gevolg daarvan HET KONINGSCHAP VAN DE ZOON VAN DAVID, JEZUS CHRISTUS, zou dan bevestigd worden: "INDIEN UW ZONEN OP HUN WEG ACHT GEVEN EN IN TROUW, MET HUN HELE HART EN MET HUN GEHELE ZIEL, VOOR MIJN (=Gods) AANGEZICHT WANDELEN, DAN ZAL HET U (David) NIET ONTBREKEN AAN EEN MAN OP DE TROON VAN ISRAL." (1 Kon. 2 v.4). David wist voor zijn heengaan een ding heel zeker, nl. dat DE TROON veilig gesteld moest worden. Zie 1 Kon. 1 v.30 + v.11-14. Door de eed, gezworen door David, was zijn troon verbonden met de troon van God en de (latere) troon van de Zoon van David = Jezus Christus. Sime en later ook Joab, hebben beiden getracht om "DE TROON VAN DAVID" omver te stoten. UW BLOED ZIJ OP UW HOOFD. (Hand. 18 v.6). Was het vervloeken van de koning reeds een zware zonde, om de man naar Gods hart, door Hemzelf op de troon gezet, te verwerpen, was en is zeer verschrikkelijk. Paulus stelde in 1 Cor. 16 v.22 als eigenhandige afscheidsgroet: "INDIEN IEMAND DE HERE NIET LIEFHEEFT, HIJ ZIJ VERVLOEKT, MARANATHA." Luther vertaalde: "INDIEN ....DIE ZIJ ANATHEMA: MARANATHA." d.w.z. DIE ZIJ EEN VOORWERP VAN VERVLOEKING, DE HEER KOMT. Of de Staten vert.: "INDIEN....DIE ZIJ EEN VERVLOEKING; MARANATHA." David besluit met: "MAAR NU, HOUDT HEM ("Sime") NIET ONSCHULDIG ....OPDAT GIJ ZIJN GRAUWE HAAR MET BLOED IN HET GRAF DOET DALEN." (St. vertaling) of in de vertaling P. Can.: "MAAR GIJ MOOGT HEM NIET ONBESTRAFT LATEN...OM ZIJN GRIJZE HAREN BEBLOED NAAR HET DODENRIJK (schimmenrijk, hel) TE ZENDEN." WAAROM ZEI DAVID DIT ALLES. David was een koning-priester, maar ook een profeet (Hand. 2 v.29-31.) Net als koning Saul was nu Sime een der velen, die deze PROFEET vervolgde, net als Absalom, Achitofel, Adonia, Seba, ja zelfs Abjathar en Joab. De ZOON VAN DAVID, Jezus Christus houdt een strafrede tegen dezulken. Zie Luc. 11 v. 46-51 en Matth. 23 v.27-39. HIJ STELT: "JULLIE BOUWEN DE GRAFSTEDEN DER PROFETEN (v.47)...OPDAT VAN DIT GESLACHT AFGEIST WORDE, HET BLOED VAN AL DE PROFETEN DAT VERGOTEN IS SINDS DE GRONDVESTING DER WERELD. (v.50) EN....HOE ZULT GIJ ONTKOMEN AAN HET OORDEEL DER HEL. (Matth. 23 v.33). Paulus zei tegen dezulken: (Hand. 18 v.4-6): "UW BLOED ZIJ OP UW (eigen) HOOFD, IK BEN ER REIN VAN. BLOED ALS VLOEK OF.... TER REININGING/HEILIGING. (1 Petr. 1 v.2). Johannes leert ons in 1 Joh. 1 v.7: " ...EN HET BLOED VAN JEZUS, ZIJN ZOON, REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE." en verder "HEM, DIE ONS LIEFHEEFT EN ONS UIT ONZE ZONDEN VERLOST HEEFT DOOR ZIJN BLOED." (Openb. 1 v.5). Bloed bewerkt of wraak of verzoening, schreef Johannes in Openb. 6 v.7-11.: "....TOT HOELANG, O HEILIGE EN WAARACHTIGE HEERSER, OORDEELT EN WREEKT GIJ ONS BLOED NIET AAN HEN, DIE OP DE AARDE WONEN?" Zie ook Hebr. 13 v.12+20. TRACHTEN TE ONTKOMEN AAN HET OORDEEL DER HEL. (Matth. 23 v.33). Tenslotte: 1 Kon. 2 v.36-47. Deze 10 verzen onthullen de afloop van Sime. Sime was (voorlopig) de laatste die DE TROON en HET KONINGSCHAP fel bestreden had. Sime verbrak zijn gedane eed, en hield zich NIET aan het bevel van de koning. (v.38+42-43). Sime kende zijn zonde(n) zeer goed. (v.44). Sime ging een FATALE GRENS over, in de zichtbare wereld uitgedrukt in DE BEEK KIDRON. Zonder berouw en een smeekbede om schuldvergeving, dus BELADEN MET AL ZIJN EIGEN ZONDEN, probeerde hij op een slinkse manier te ontkomen aan het oordeel der hel. TERECHT STELDE SALOMO VAST: Uw bloed zal op Uw eigen hoofd zijn. (v.37). Ook Jezus, Paulus en Johannes zeiden dit, zagen we hier boven reeds. Als wij het "LAND DER LEVENDEN" verlaten, als wij dus ons leven moeten afleggen, dan mogen we weten dat, indien we het plaatsvervangend offer van Jezus Christus voor ONZE zonden in geloof aanvaard hebben dan is het waar: "GIJ HEBT HEN VOOR GOD GEKOCHT MET UW BLOED." (Openb. 5 v.9. Zie ook 1 v.5 en 1 Petr. 1 v.19). ER IS MAAR EEN WEG OM BINNEN TE GAAN. Zoals Jezus Christus vlak voor zijn sterven de beek Kidron overstak op weg naar Gethsmane en IN BEELD het woelige water alles mee nam en wat daar ingeworpen was afvoerde naar de DODE ZEE, zo zal het bloed van HET LAM, onze zonden reinigen = AFVOEREN en nimmer meer toerekenen. Onze zonde (onze BLOEDSCHULD) is dan NIET MEER op ons eigen hoofd, maar de Zoon van David is voor ons geworden: "ZIE HET LAM GODS, DAT DE ZONDE (onze bloedschuld) DER WERELD WEGNEEMT." (Joh. 1 v.29 en Rom. 5 v.18-19). Sime probeerde als zondaar op een illegale wijze het eeuwige leven binnen te komen, maar elke zondaar die niet berouwvol zijn of haar zonden belijdt zal de dood vinden, BELADEN MET DE EIGEN ZONDEN(n). SAMENVATTING EN CONCLUSIE.

23 of 24

29-1-2013 14:51

De aap komt uit de mouw.

http://www.broodhuis.org/bijbelst_3.htm#les44

De gehele geschiedenis rond de revolutie ter omverwerping van de troon van David, met Sime als exponent der gezags-ontrouwen is in grote lijnen terug te vinden in de gelijkenis die de Zoon van David vertelde in Luc. 19 v.11-27, de gelijkenis van de ponden. "DOCH ZIJN BURGERS HAATTEN HEM...: (v.14) "WIJ WILLEN NIET, DAT DEZE KONING OVER ONS WORDT ...." En de gelijkenis eindigt met het oog op de vijanden van de koning: "DOCH DIE VIJANDEN VAN MIJ, DIE NIET WILDEN, DAT IK OVER HEN KONING WERD, BRENGT HEN HIER EN SLACHT ZE VOOR MIJN OGEN." (v.27). Ieder wordt opgewekt om, ook, ja zelfs in het lijden om Christus wil, zijn Heer en Heiland te blijven volgen. "ZALIG ZIJT GIJ, WANNEER MEN U SMAADT EN VERVOLGT EN LIEGENDE ALLERLEI KWAAD VAN U SPREEKT OM MIJNENTWIL. VERBLIJDT U EN VERHEUGT U, WANT UW LOON IS GROOT IN DE HEMELEN, WANT ALZO HEBBEN ZIJ DE PROFETEN (David etc.) VOOR U VERVOLGD." (Matth. 5 v.11-12). ENKELE VRAGEN BIJ LES 49: Vraag 1. Hoe is die tomeloze haat jegens David en zijn koningschap toch te verklaren zoals deze tot uiting komt in o.a. Sime en andere Benjaminieten? Vraag 2. Kun je ook zeggen dat "WET" en "GENADE" strijd met elkaar voeren in resp. Abisai en David? Vraag 3. Kun je bijbels aantonen dat zondevergeving en gevolgen van de zonde niet altijd even kort of lang duren? Vraag 4. Was David "blij" met vervloekingen? Verklaar je antwoord. Vraag 5. Waar is ten diepste de "PLAATS VAN RUST" in alle omstandigheden? Vraag 6. Kun je het verschil aantonen tussen: "PSYCHOLOGIE" en "KNIEOLOGIE"? Vraag 7. Probeer eens aan te tonen dat Salomo later geen (overgedragen) wraak betrachtte, maar bijbelse gerechtigheid. Vraag 8. Worden er HEDEN ook nog "GRAFSTEDEN DER PROFETEN" gebouwd? Zie Matth. 23 v.27-39. Vraag 9. Ben jij ook op LEGALE WIJZE "DE BEEK KIDRON OVERGESTOKEN"? Vraag 10. Wat is er noodzakelijk om op een legale = wettige wijze "DE BEEK KIDRON" te kunnen en mogen oversteken? Verder lezen? Het vervolg van deel 3 is hier te vinden. Voor eigen gebruik zou je deze bijbelstudie eventueel kunnen printen. >> Je bent nu op de pagina: 'De aap komt uit de mouw.' <<

24 of 24

29-1-2013 14:51