You are on page 1of 2

Hc phn/Nhm

DANH SCH SINH VIN D THI (Hc K 1 - Nm Hc 13 - 14)


Vi - Tch phn A2 (TN002) - Nhm 03
S tn ch: 4

* Thang im (7): Cu 1: 1.5; Cu 2: 0.75; Cu 3: 0.75; Cu 4: 1.0, Cu 5: 1.0; Cu 6: 1.0; Cu 7: 1.0


* Thc mc im: Lin h vi thy qua mail: nhkhanh@ctu.edu.vn
Hn cht: 3/12/2013
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
STT
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

M SV

H v tn

1081153 Trn Tho


1091480 Ng Quc
1100104 Phm Ch
1111339 Nguyn Vnh
1111450 Sn
2081805 Phm Hong
2082246 Phm Hu
2112157 L Phng
B1203920 Trn L Thi
B1203962 Phm Nguyn Phc
B1203966 L Hong
B1203971 Nguyn Hoi
B1203978 Nguyn Quc
B1203989 Nguyn Hoi
B1203991 Trng Tun
B1203992 inh Quc
B1203995 Hong Vn
B1203998 Ng Vn
B1204001 V Thi
B1204002 Dng Minh
B1204015 Ng Vn
B1204018 Nguyn V
B1204019 Hunh Gia
B1204022 Phm Vn
B1204023 Nguyn Quc
B1204044 Mai Hu
B1204047 Danh
B1204052 Nguyn Thanh
B1204054 Ng Minh
B1204060 H Vn
B1204067 L Thanh
B1204077 Nguyn Ch
B1204078 Nguyn on Minh
B1204080 Nguyn Ngc
B1204095 H Minh
B1204103 Dng Thanh
B1204104 La Tr
B1204110 L Nht
M SV

H v tn

B1204113 L Trng
B1204115 Nguyn Quc
B1204116 Cao Thanh
B1204119 Nguyn Minh
B1204502 Nguyn Thnh
B1204512 Trn Vn
B1204574 ng Trng
B1205178 ng Thnh
B1205380 Phan Tun
B1205383 in Thanh

im
im
gia k cui k
Trang 01/12/89 2.0
1.0
nh
04/01/91 1.9
v
Hu
02/03/92 2.4
5.0
Thi
08/07/93 2.3
4.7
Sony
02/03/92 2.5
4.5
Nhn 06/09/90 2.5
3.8
v
Tun
31/12/90
1.3
Ngn
/ /93
5.0
1.8
Ho
04/04/94
4.5
Ti
06/08/94 2.0
5.0
Thng 16/07/94 1.5
2.5
Thng 21/03/94 2.5
5.3
Tr
28/02/94 1.4
4.3
An
08/11/93 1.1
2.9
Anh
12/06/90 2.5
3.0
Bo
10/03/93 2.4
5.4
Bng 24/06/94 2.0
5.0
Bn
02/10/94 1.8
5.2
Chu 16/01/94 2.2
3.3
Chin 21/10/90 1.7
4.6
Ha
19/01/94 2.0
6.0
Hong 09/12/94 2.5
6.0
Hng 30/10/94 1.9
5.9
2.4
Hng
/ /94
3.9
2.2
Khi
27/12/94
2.0
Nhn 23/10/94 1.7
3.8
Nhi
08/02/93 2.3
3.5
v
Phong 20/08/93
5.5
Phng 11/01/94 2.2
5.6
Qu
14/12/93 1.5
6.3
Tm
25/01/93 1.9
3.6
Thin 16/06/94 1.7
3.8
v
Thin 17/04/94
Thiu 19/11/94 2.2
1.8
Tng 21/10/92 1.3
1.8
Bnh
01/06/94 2.5
5.3
Cng 16/01/90 2.5
3.0
Lam
25/10/94 2.0
6.5

im
tng
3.0
1.9
7.4
7.0
7.0
6.3

im
im
gia k cui k
Ngha 08/10/94 2.5
7.0
Nhn 18/04/93 2.4
6.2
Phong 13/12/94 2.6
5.9
Ti
22/12/94 2.2
4.1
2.0
L
23/03/94
4.3
Nhn 01/11/94 1.0
4.5
Nguyn 15/08/94 2.3
4.0
Lun
06/01/93 1.9
5.1
Anh
25/09/93 2.1
4.9
Bnh
06/12/93 2.1
5.8

im
tng
9.5
8.6
8.5
6.3
6.3
5.5
6.3
7.0
7.0
7.9

Ng/Sinh

Ng/Sinh

im ch
F
F
B
B
B
C+

Ghi ch

vng

vng
6.3
6.3
7.0
4.0
7.8
5.7
4.0
5.5
7.8
7.0
7.0
5.5
6.3
8.0
8.5
7.8
6.3
4.2
5.5
5.8
5.5
7.8
7.8
5.5
5.5

C+
C+
B
D
B+
C
D
C
B+
B
B
C
C+
B+
A
B+
C+
D
C
C
C
B+
B+
C
C

4.0
3.1
7.8
5.5
8.5

D
F
B+
C
A

vng

im ch
A
A
A
C+
C+
C
C+
B
B
B+

Ghi ch

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
STT
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

B1205384 Nguyn Nht


B1205393 Phan Vn
B1205397 Nguyn H Quang
B1205415 Ng nh
B1205417 Nguyn Phc
B1205418 on Thanh
B1205430 Chau Ri
B1205431 Nguyn Thnh
B1205434 Quch Trng
B1205437 Nguyn Vn
B1205440 L Trung
B1205455 Bi Duy
B1205460 Nguyn c
B1205479 Trn Ngc
B1205487 Trm Thi
B1205494 inh Cng
B1205497 Nguyn Hong
B1205498 Hunh Vn
B1205501 Trn Tun
B1205502 Trn Quang Duy
B1205507 M Cng
B1205516 Trn Vn
B1205520 Nguyn ng
B1205530 Hunh Anh
B1205531 T Hong Minh
B1205534 Phm Hong
B1205548 Nguyn Thanh
B1205552 Nguyn Hong
B1205566 Tiu Ngc
B1205569 on Phc
B1205574 Cao Quc
B1205580 Nguyn Nht
M SV

H v tn

B1205585 inh Hong


B1205600 Duy
B1205611 Nguyn Vn Tn
B1205621 Nguyn Hong Nht
B1205635 V c
B1205641 Trn Nht
B1205666 Ng Thnh
B1205670 ng Cng
B1205690 Nguyn Thanh
B1207870 T c
B1208711 Dip Thy
B1208762 Dng Nht Tiu
B1208768 Nguyn Ngc
B1208776 Trng Phm ng
B1208781 Trn Th M
B1208786 Trng Th Dim
B1208808 L Nht
B1208844 ng i
B1208908 Nguyn Hunh Minh
B1208946 Phm Thanh
C1200629 Phm Th Bu
LT11631 Trn Quc

Bnh
ang
on
Khun
Lm
Lim
Na
Nam
Ngha
Nguyn
Nht
Tm
Thnh
Vin
n
Danh
Dng
i
t
ng
Hu
Hu
Khoa
Lut
Mn
Minh
Nul
Ph
Thnh
Th
Ton
Trng

16/03/94
20/08/93
15/10/94
17/05/94
04/04/94
10/11/94
20/03/94
12/07/94
17/07/94
07/06/91
24/04/93
10/05/93
29/08/94
09/07/92
05/05/94
19/12/94
18/03/94
24/10/94
10/07/94
11/03/94
28/02/94
29/09/94
28/11/93
16/08/94
30/10/94
22/08/94
20/12/94
22/03/94
23/05/93
09/10/94
11/04/93
29/12/93

1.6
1.5
2.0
2.2
2.3
2.5
2.5
1.5
2.6
2.5
2.2
v
1.8
2.3
2.9
2.9
2.3
1.8
2.5
2.8
2.0
2.8
2.5
2.5
2.9
2.7
2.6
2.6
2.9
2.6
1.5
2.5

4.7
3.3
2.8
6.3
6.7
6.5
6.0
v
6.8
5.3
5.0

6.3
4.8
4.8
8.5
9.0
9.0
8.5

C+
D+
D+
A
A
A
A

9.4
7.8
7.2

A
B+
B

5.2
4.8
6.5
6.0
4.7
5.2
6.3
5.0
2.0
6.7
6.5
3.8
5.0
5.1
3.8
4.5
6.5
5.8
6.3
4.0

7.0
7.1
9.4
8.9
7.0
7.0
8.8
7.8
4.0
9.5
9.0
6.3
7.9
7.8
6.4
7.1
9.4
9.4
7.8
6.5

B
B
A
A
B
B
A
B+
D
A
A
C+
B+
B+
C+
B
A
A
B+
C+

vng

im
im
gia k cui k
Vit
15/09/94 2.7
6.5
Cng 14/09/94 1.9
5.1
Em
21/08/94 1.8
5.3
Huy
14/02/94 2.6
5.3
Lc
21/04/94 2.2
5.0
Minh
20/08/94 2.3
6.3
Ti
05/03/94 2.2
3.5
Tn
10/03/94 2.6
3.8
Tng
21/04/92 2.5
3.8
Tng 22/10/90 2.0
3.0
2.1
Dng 10/05/94
5.7
nh
02/05/94 1.5
2.8
H
10/03/92 1.8
3.0
Khoa
08/02/94 2.2
2.5
Linh
01/08/94 2.0
3.5
My
14/09/94 2.2
2.8
Phng 15/03/94 1.4
2.6
Vng 06/04/93 2.5
4.0
Vn
19/04/92 2.3
2.7
Nghim 04/12/93 2.2
3.3
nh
09/08/89 2.2
3.3
Tun
20/07/90 1.9
3.6
Ng/Sinh

vng

im
tng
9.2
7.0
7.1
7.9
7.2
8.6
5.7
6.4
6.3
5.0
7.8
4.3
4.8
4.7
5.5
5.0
4.0
6.5
5.0
5.5
5.5
5.5

im ch
A
B
B
B+
B
A
C
C+
C+
D+
B+
D
D+
D+
C
D+
D
C+
D+
C
C
C

Ghi ch