You are on page 1of 18

1

Luk. 19, 28-40 VB 13-4-2014


Palmzondag: De stenen schreeuwen. 17. Luistert God eigenlijk wel

Inleiding Dit is laatste preek in ons jaarthema Pijlers van ons geloof. Voorlopig ook de laatste preek in de serie over het gebed. Maar het had ook de eerste kunnen zijn: -maakte me iemand me al eerder duidelijkLuistert God eigenlijk wel? Waarom begin je daar niet mee? Dat is toch de vraag die onder alle andere vragen ligt? Waarom zou je het anders nog over bidden hebben?

Ja, vaak bidden we in vol vertrouwen, maar soms willen we gewoon antwoord. En dan komt het niet. En dn komt die vraag. Door die foute behandeling van de huisarts in 1992 bleef de pijn van haar gordelroos haar kwellen. Elke dag opnieuw vreselijke pijn, het verlamde haarzelf en haar leven. Na verloop van jaren kon ze eigenlijk nergens meer heen. Niets leek te helpen, ja er bleek niets aan te doen te zijn. 19 jaar heeft ze er onder geleden. Ze groeide helemaal krom om de pijnlijke plek heen. Vaak hebben we God gebeden om genezing. Verlichting dan Maar wat er ook veranderde iedere dag was er weer die pijn, zoals altijd. Onverbiddellijk iedere dag weer net zoals de zon opkomt 19 jaren lang!

Soms wil je gewoon antwoord! Maar je kind wordt niet beter, het misbruik stopt niet, en de oorlog gaat gewoon door. Luistert God eigenlijk wel? Het echte probleem Maar eigenlijk is dit het probleem niet! Ik kan ook weer genoeg verhalen vertellen over hoe God gebeden wel verhoort. Ook uit mijn eigen leven. En tegelijkertijd staat ook de Bijbel vol met on-verhoorde gebeden. Niet van de eersten en de besten, hoor: Mozes (binnengaan beloofde land), David (eerste zoontje met Batseba), Job, Jona en Elia (bidden om hun dood), Jeremia (gebed tegen de verwoesting van Jeruzalem), discipelen van Jezus (genezing die

niet lukt (mar. 9), Paulus ('doorn in het vlees 2Co 12,7) en onze eigen Heer Jezus in Getsemane (de drinkbeker) Sommige snappen wij nu heel goed, maar waren voor hen toen moeilijk. Andere blijven moeilijk. En je vraagt je af waarom verhoort God sommige gebeden wel en andere niet? We zouden dat nog snappen als de Heer Jezus gezegd had: jullie moeten me vertrouwen: sommige gebeden zal ik verhoren, maar andere niet! Daar heb Ik goede redenen voor. Maar dat heeft Hij niet gezegd. Hij zei en daardoor komt het voor ons op scherp te staan: Mat 21,21 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: "Kom van je plaats en stort je in zee," en het zal gebeuren.

Mat 18,19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Joh. 14,4 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Mar. 11,24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Dat zijn sterke beloften hoor! En als er dan grote nood is, zoals in Syri. Dan wil toch iedereen dat er een einde aan het onrecht komt! God niet? Maar het gebeurt niet! Of doen wij iets fout? Soms wel! Dan vragen we iets uit niet veel meer dan eigenbelang en blijft het stil.

Jak. 4, 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Soms staat er een zonde, die we niet los willen laten (zo wordt het een houding), tussen God en ons in en verstoort die relatie. Jes. 1,15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! En ook ons maatschappelijke medeleven voor de armen, wezen en weduwen is direct van invloed op hoe onze gebeden worden ontvangen Je kunt God en wat bij Hem hoort niet van elkaar scheiden (tunnelvisie). 'hoe ik Gods schepping en Gods kinderen behandel bepaalt ook hoe God mijn gebeden en aanbidding ontvangt' Ook neemt God je je eigen verantwoordelijkheid niet uit handen. Dat zou je: bidden om af te vallen zonder op dieet te gaan, kunnen noemen. Maar ook dan blijft er nog genoeg over dat je gewoon niet begrijpt. Grote gebeurtenissen zoals Auschwitz,

kleinere als het verdriet en ellende in je eigen familie, je gezin. Christenen uit alle tijden hebben hierover nagedacht. Sommige zeggen: die sterke beloften gelden vooral voor Jezus eerste leerlingen, de latere apostelen. Zij waren ingewijd en wisten wat het betekende om iets in Jezus naam te vragen. C.S. Lewis schreef: je hoort te bidden voor de gemeenschappelijke zaak. Iemand die nauw met God samenwerkt leert steeds beter onderscheiden wat God op aarde wil bereiken. Iets van een goddelijke voorkennis gaat in zijn geest leven. En dan weet die persoon wanneer hij wat moet bidden (in tune met God). Verwachting Ik denk dat het ook helpt om deze vraag vanuit Palmpasen te bekijken. Palmpasen zo noemen wij deze zondag nu, vanwege de huldiging met palmtakken. Enthousiaste, juichende, discipelen en volgelingen voor en achter de Heer Jezus

die op de ezel in hun midden rijdt. Steeds meer mensen die zich laten meeslepen in de huldiging. Hun mantels op de weg, groen wuivende takken in de lucht Hosanna, Hosanna Gezegend de Koning. D Koning, de Enige, d Messias komt reden om te juichen! En dat doen ze! Het geluid zal vast tegen de muren van Jeruzalem en tegen de grote stenen van het tempelplein weerkaatst zijn. Wat verwachten zij eigenlijk? Ik denk dat het bijna zeker is dat zij dachten, dat Jezus van Nazareth, de Messias, in Jeruzalem zijn troon zou bestijgen. dat Jezus de nieuwe Koning van Isral zou worden. Dat het koningshuis van David en Salomo in oude glorie hersteld zou zijn. En ook: dat de Romeinen verslagen zullen worden en op de vlucht slaan voor deze machtige Meester. Geweld tegenover geweld dt verwachten zij

Een krachtig ingrijpen van de Koning. En toen Hij Lazarus levend en wel uit het graf riep, een paar dagen geleden, hadden ze gezien hoe machtig Hij is. Sterker dan de dood. De Farizeen schrikken, zij zijn orthodox religieus. Ze herkennen de stijl van deze Rabbi niet. Hij is duidelijk een breuk met hun traditie. En Hij kn in hun ogen dus niet de Messias zijn. En dat zal hij zelf toch ook niet menen! Bovendien zijn ze politiek realistisch: als de Romeinen hier lucht van krijgen, een nieuwe messiaanse beweging, zullen ze het keihard de kop in indrukken. Met wie weet wat voor gevolgen dit voor de tempel, de stad Jeruzalem en het religieuze establishment (priesters en de schriftgeleerden), zal hebben! Daarom zijn ze ook kwaad:

10

Rabbi, roep ze tot de orde

En dan het antwoord van de Heer Jezus Als zij zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Wie kan nu nog zwijgen! Zelfs dode dingen zouden gaan dan schreeuwen. De komst van koning Jezus naar Jeruzalem, is een ontzagwekkende gebeurtenis. Wie nu zijn mond kan houden is wel heel ver weggedwaald. De Farizeen kunnen het en dat zegt wat over hen. Ik wil voorstellen de route van Palmpasen nu eens vanuit vandaag te bekijken. Stel je het voor -en wie er geweest is- ziet dit voor zich: de steile afdaling van de Olijfberg naar het tempelplein. Wat valt je vooral op? In de richting van Jeruzalem zie je het machtige tempelplein Maar bekijk het eens van de andere kant

11

Dan zie je op de Olijfberg overal kerkhofen met graven. t Zijn er nu zeker 150.000 heb ik gelezen, maar ik heb ook nog wel hogere aantallen gelezen. Veel Joden, maar ook Moslims onder de muur en christenen (verderop) Als je de bekendste route naar beneden afdaalt, zie je door de poortjes links rijen en rijen graven. Een aantal van die graven, waren er al in Jezus tijd. ook toen was de Olijfberg al een kerkhof. Jezus rijdt op zijn ezel langs de graven naar Jeruzalem. En dat brengt ons bij de echte betekenis van Palmpasen. Jezus is op weg naar zijn troon! Maar dat is niet de oude troon van David, zoals zijn juichende publiek zich voorstelde. Het is ook niet de troon van de macht i.p.v. van die van Herodes of zelfs die van van Ceasar Tiberius, maar het is de troon op Golgotha.

12

Daar zal Hij gekroond als Koning aan het Kruis Verheven boven de graven, ondergaan in de dood, en opstaan als Koning over de dood. Dat is de belangrijkste betekenis van Palmpasen: de huldiging van deze Koning Zo'n koning hebben we dus. Geen grote held in de Rambo-stijl 0f Vin Diesel-stijl maar een held in de stijl van Pater Frans van de Lugt. die zijn mensen niet in de steek laat, maar voor ze blijft, en ook in heel nmoeilijke omstandigheden, alles voor ze verdraagt. Zijn leven geeft als het nodig is. En anders dan Pater Frans, zorgt zijn sterven voor verandering.

13

Jezus is de eerste Koning in zijn soort en direct de grootste die er ooit zal zijn. Dat heeft de Heer Jezus ook voor ons gedaan. Als zij zwijgen zullen de stenen schreeuwen, zegt Jezus. Hij bedoelde de enorme stenen van de stad Jeruzalem, denk ik. Maar in onze tijd stel je je ook de grafstenen voor, die tot leven komen en het uitschreeuwen en de lichamen prijs moeten geven, omdat Koning Jezus de dood overwonnen heeft Honderdduizenden graven. Dat, broers en zussen, is Gods luid en duidelijke antwoord op al onze gebeden, nog voordat wij ze gebeden hebben. Dat is de betekenis van Palmpasen voor onze gebeden. Dat Jezus Koning werd, is toch het antwoord op al onze gebeden?

14

Is toch het antwoord op oorlog, op honger en dorst, op nu nog ongeneeslijkeziekte, op de rampen op deze instabiele wereld en de gevolgen daarvan,

op de macht van de duivel en zijn handlangers, op het onrecht van misbruik, op eenzaamheid en angst, op rouw, gemis en verdriet, op misdaad, op onverzoenlijkheid, op pestgedrag en op vul maar in Is er een situatie te bedenken waar de Heer Jezus niet het antwoord op is? De stenen schreeuwen het antwoord op onze gebeden: vrede in de hemel (en dus ook op aarde), glorie tot in de allerhoogste hemelen voor onze ontzagwekkende, nieuwe Koning, Jezus Christus. Het antwoord op al onze gebeden. Toch? Vraag je het zelf eens af? Wat hebben wij meer te wensen? Wat is er meer nodig dan Koning Jezus? Als zelfs de stenen zouden schreeuwen

15

Wachten of de intentie van God Ja, wat blijft er te bidden over? Nou, ik kan wel iets noemen: wie vult het gat in de tussentijd? Wij moeten immers meestal nog wachten op het effect van Jezus koningschap. Soms worden onze gebeden nu al verhoord, maar velen zullen straks pas verhoord worden Maar we willen nu ervaren dat het vrede wordt, nu zien dat de tekorten wegsmelten, dat de angst verdwijnt, dat de boze moet vluchten samen met iedereen die zich aan het kwaad toewijdt. we willen de misdaad nu uit zien sterven, nu een einde aan onrecht zien komen. we willen kinderen nu weer zien lachen en misbruik kunnen vergeten en ervan genezen we willen nu een einde aan de ziekte zien

16

en dierbare doden opnieuw begroeten. We kunnen niet wachten we houden het nauwelijks vol, in deze omstandigheden. Zelfs wij niet in het rijke westen. dat is ons probleem Petrus schrijft erover, waar blijft de belofte van zijn komst? we begrijpen dat er een goede reden voor is: 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Ja, dat was die bede die ik nog niet genoemd had die voor het ongeloof (of moet je schrijven tegen) Voor het allerbelangrijkste is er nog tijd,

17

zo dat iedereen tot inkeer kan komen. In het zicht van het komende Koninkrijk, is de oude wereld en het misvormde leven daarop maar moeilijk te verdragen Soms hebben we het er heel zwaar mee. Geef het bidden niet op, verdraag het geduld dat God heeft met de nog ongelovigen, en denk als het moeilijk is - aan de inhuldiging van Jezus afdalend van de Olijfberg, aan de stenen die het uitgeschreeuwd zouden hebben, als de volgelingen van Jezus het niet gedaan hadden Dat gejuich is het antwoord op al onze gebeden

18

Amen.