You are on page 1of 11

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 1

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente

Handelingen 2, het begin van de Pinksterdag, is als volgt beschreven in de Herziene Statenvertaling.
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. huis waar zij zaten. " En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zi#h verdeelden, en het zat o! ieder van hen. $ En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te s!reken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te s!reken.% En !lotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het

En over de bekering van de eerste heidenen zegt de Bijbel volgens Handelingen !


&ers ' En God, de (enner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige
Geest te geven, evenals aan ons.%

Guido Biebaut, 13 april 2014, Palmzondag / Alle rechten voorbehouden

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 2

"nleiding# $e hebben dit samengesteld o% verzoek van een lezer. &e hadden al iets dat gelijkenissen heeft met dit . '% S()"BD htt%#**$$$.scribd.com*doc* !2+,--!-*De.Geest.De.Heilige.in.de.Bijbel. 'f htt%#**iss//.com*g/idofran*docs*de0geest00de0heilige0in0de0bijbel 1aar daar zijn alle teksten $eergegeven van zo$el 23o Pne/ma to Hagion4 als 23o Hagion Pne/ma.4 Deze tabel geeft slechts de teksten van het 5ie/$e 3estament $eer met 23o Pne/ma to Hagion4 en zoals $e zo dik$ijls al hebben o%gemerkt, dat is de eigennaam dan de Heilige Geest. "n al deze teksten is het d/idelijk# hier s%reekt een %ersoon en gaat het niet om de krachten van de Heilige Geest. &e nemen 2 voorbeelden ter ill/stratie om aan te tonen dat de 6nitaristen niet conse7/ent zijn in de /itleg van dit soort teksten. De %assage die $e bekijken is Handelingen 8#2. &e gebr/iken behalve anders aangegeven de Herziene Statenvertaling. Dit is een /itleg van de &achttoren 9 :ehovah;s Get/igen# 24 Er was iets nodig om christenen te motiveren of in staat te stellen joden en heidenen in verder weg gelegen gebieden tot discipelen te maken. Daarom ontvingen de ouderlingen van de gemeente in Syrisch Antiochi omstreeks 4 !4" #.$. de volgende goddelijke boodschap% &'ondert mij van allen (arnabas en Saulus af voor het werk waarvoor ik hen heb geroepen) *+andelingen ,-%./. 0erk op dat 1aulus toen bij 2ijn oorspronkelijke naam3 Saulus3 bekendstond. 0erk ook op dat #od (arnabas v44r 1aulus noemde3 misschien omdat van de2e twee (arnabas in die tijd als de belangrijkste werd beschouwd.) De &achttoren ,,2, *,, blz. . Hier gaat de &3 aan inlegk/nde en b/iks%rekerdij doen met de $oorden# 2 Daarom ontvingen de ouderlingen van de gemeente in Syrisch Antiochi omstreeks 4 !4" #.$. de volgende goddelijke boodschap.) Dat staat er niet. &e geven / hier de 5&<, de vertaling van de &3# 5. $erwijl 2ij openbare dienst voor 6ehovah verrichtten en vastten3 2ei de heilige geest% &'ondert mij van allen (arnabas en Saulus af voor het werk waarvoor ik hen heb geroepen.) 5een, de o/derlingen ontvangen geen boodscha%, en ook de anderen in vers vernoemd krijgen geen boodscha%. "ntegendeel, het is de Heilige Geest die s%reekt ter$ijl men in samenkomst is om God te loven. Door het s%reken van de Heilige Geest $eet men dat God ze heeft /itgekozen voor een o%dracht, dan geeft de gemeente hen toch door hando%legging h/n de zegen mee dat $erk te verrichten= 3$ee verzen later zie je ook dat het de Heilige Geest is die de gemeente st//rt# 5'ij dan3 uitge2onden door de +eilige #eest3 vertrokken naar Seleuci en voeren vandaar naar 7yprus.) Het zijn niet de o/derlingen of een comit> die ze /itzend= De Heilige Geest is het steeds die /itzend en aanstelt, er komt geen best/rend lichaam aan te %as. Handelingen 2?#2@ zegt het d/idelijk# 5'ie dan toe op u2elf en op heel de kudde3 te midden waarvan de +eilige #eest u tot op2ieners aangesteld heeft om de gemeente van #od te weiden3 die +ij verkregen heeft door 'ijn eigen bloed.)

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 3

AAAAA De &3 zegt ook# 5+et is waar dat de bijbel de heilige geest soms personifieert. 6esaja 2ei bijvoorbeeld dat bepaalde weerspannigen 8maakten dat #ods heilige geest 2ich gegriefd voelde8 *6esaja 9-%,:/. 1aulus 2ei dat de geest kon worden 8bedroefd8 *Efe2irs 4%-:/. En een aantal schriftplaatsen 2egt dat de heilige geest leert3 leidt3 spreekt en getuigenis aflegt *6ohannes ,4%.9; ,9%,-3 ,4; , 6ohannes <% 3 "/. 0aar de bijbel personifieert ook andere onbe2ielde dingen3 2oals wijsheid3 de dood en 2onde *Spreuken ,%.:; =omeinen <%, 3 .,/. Dit is in werkelijkheid een 2o nu en dan in de Schrift gebruikte levendige manier om iets tot uitdrukking te brengen.) B De &achttoren ,, , !* , blz.C. 'ok hier is de &3 bezig de $oorden van de Schrift te verdraaien door zaken met elkaar te vergelijken die dat in $erkelijkheid niet zijn of toelaatbaar is. :a, er staan nat//rlijk %ersonificaties in de Bijbel. Stel je voor $ijsheid is ge%ersonifieerd, zoals de &3 be$eerd. 1aar $at doe je dan met deze t$ee teksten $aar de Geest en de $ijsheid in zin vermeld zijn maar toch a%art van elkaar zijnD Handelingen +#8, ?# 5'ie daarom uit3 broeders3 naar 2even mannen uit uw midden3 van wie men een goed getuigenis geeft3 vol van de +eilige #eest

en

van wijsheid3 die wij voor de2e nood2akelijke taak 2ullen

aanstellen. *>/ 'ij waren echter niet in staat de wijsheid en de #eest3 door ?ie hij sprak3 te weerstaan.) De dood is ge%ersonifieerd, daar ben ik niets mee. &el met iets dat in Handelingen 2 # staat# 5En hij kwam naar ons toe3 pakte de gordel van 1aulus3 en nadat hij 2ijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had3 2ei hij% Dit zegt de +eilige #eest% De man van wie de2e gordel is3 2ullen de 6oden op de2e manier in 6eru2alem binden en in de handen van de heidenen overleveren.) 'ok deze tekst heeft er mee te maken. Handelingen 2?#28# 5behalve dan dat de +eilige #eest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.) De Heilige Geest s%reekt echt en niet in een ge%ersonifieerd verhaal, de omstanders konden het horen $at de %rofeet zei. D/s de &achttoren tracht met het o%trekken van een rookgordijn de mensen $eg te ho/den van $ie de Heilige Geest in $erkelijkheid is. Hij s%reekt, geeft onder$ijs aan de disci%elen, heeft controle over de gemeenten, st//rt zijn %redikers /it en ga maar door# dat is het $erk van een %ersoon=

AAAAA Dit is de /itleg van enkele Emerikaanse 6nitaristen o%# htt%#**$$$.biblical/nitarian.com*articles*holF.s%irit*8C.reasons.$hF.the.holF.s%irit.is.not.a. %erson.se%arate.from.the.onlF.tr/e.god.the.father.2 5.< De) +eilige #eest) *beter 5heilige geest)/ is synoniem en door elkaar gebruikt met 5de geest van 6e2us) *+and.,9% ; 1hil.,%,@/; 5de geest van de +eer) *Aucas 4%,"3 en2./ ; 5de geest

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 4

van 2ijn 2oon) * #al.4%9 /; 5de geest van 6e2us 7hristus) *1hil.,%,@/. Bn dit gebruik 3 5de geest) gaat het om de geest en de kracht van 6e2us 7hristus3 die vult en gelovigen begeleidt om de wil van #od3 2ijn Cader3 te doen. +ij is immers de eDpert in hoe mensen kunnen worden beEnvloed om de wil van #od te gehoor2amen3 2onder dwang of intimidatie. De volgende 2ijn voorbeelden van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van de +eere 6e2us 7hristus en 2ijn) geest.) a. +andelingen ,-%. 2egt% 5De +eilige #eest 2ei% 5Scheid mij (arnabas en Saulus af tot het werk3 waartoe Bk hen geroepen heb.) Aater in +andelingen ,9%9 *FBC/3 in het midden van het werk waartoe 1aulus werd geroepen3 weerhield 5de +eilige #eest) 1aulus en 2ijn metge2ellen om te blijven preken in A2i. Cers *FBC/ 2egt dat de 5geest van 6e2us) verhinderde dat 2e naar (ithynia 2ouden gaan.) Een /itleg als deze voldoet ook niet. Gijk eens naar deze /itdr/kking De Geest van God. Dat is toch de zelfde Geest die ook de Geest van (hrist/s genoemd is. Dat zie ik toch bij 1at.8# + * :oh. +# 8. ! * (or.8# + * 2 3im.8# + * 2 Pet. #2?,2 . De Heilige Geest is eer dan energie of kracht van God. Het zijn de conteHt en de lid$oorden die be%alen om $at het gaat. &e lezen in E%heziIrs C#8? Jcitaat van :es.+8# ?K 5En bedroef de +eilige #eest van #od niet.) J<raag je eens af# kan man ro/$en 3EGE5 EE5 energieDK En ook dit /it 1at. 2#8 is tegen een dergelijke /itleg# 5maar de lastering tegen de #eest 2al de mensen niet vergeven worden.) J<raag jee eens af# kan men lasteren 3EGE5 EE5 energieDK

Deze Emerikaanse 6nitaristen zeggen verder o%# htt%#**$$$.biblical/nitarian.com*articles*holF.s%irit*$hat.abo/t.the.holF.s%irit 5Since 5the only true #od) is 5the Gather3) and since +e is 5holy) and +e is 5spirit3) +e is also referred to in Scripture as 5the +oly Spirit.)H 5Imdat 5de enige ware #od) 3 5de Cader) is3 en vermits +ij 5heilig) is en ook 5geest)3 is +ij daarom in de Schriften 5de +eilige #eest) genoemd.) Dat is al een groot %l/s%/nt, maar ook dat voldoet niet aan alle eisen. &at doe je dan met teksten $aar in een zelfde zin zo$el over God ges%roken is al van De Geest de Heilige. Dat is niet mogelijk bij deze /itleg. &e nemen $at over /it ons boek# 6ehovah8s #etuigen over DE D=BEJEEF+EBDJ.:,- JHier de 5BG vertaling.K Enkele van de teksten $aar dorea gebr/ikt $ordt $ijzen naar de H. Geest als %ersoon. (hrist/s is soms de gi!t van God genoemd J:oh.8# + * C# ?K. En toch is Hij g>>n kracht maar een %ersoon. &e lezen in :ohannes C# ?# Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven. De Bijbel s%reekt over de 2DFnamiek 9 G)E(H3 van een %ersoon.4

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 5

Hand. #@ s%reekt over de G)E(H3 van de Heilige Geest J$ij onderstre%enK# maar gij zult kra!ht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en "amaria en tot het uiterste der aarde. (or.!#C,! s%reekt van de G)E(H3 van de Loon J$ij onderstre%enK# #anneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kra!ht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, o$dat zijn geest behouden worde in de dag des Heren. E%h. # -. , s%reekt over de G)E(H3 van de <ader J$ij onderstre%enK# o$dat de God van onze Here Jezus %hristus, de &ader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van o$enbaring om Hem re!ht te kennen: verli!hte ogen 'uws( harten, zodat gij weet, welke hoo$ zijn roe$ing wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kra!ht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner ma!ht. Het Griekse begri% 2d/namis4 JStrong;s nM C K staat 2? maal in het 53 in + verzen. "n vertaling kreeg het volgende begri%%enN kracht, macht, sterkte, $erk enz. 'ok in O/c. #8! * C# C * Hand. ?#8@ * )om. !# 8 * (or.2#C enz... $ordt onderscheid gemaakt t/ssen de kracht van de Heilige Geest en zijn %ersoon zelf. :e k/nt van de Heilige Geest . de %ersoon . >>n genadegave of meerdere genadegaven ontvangen. 'nderscheid is er ook t/ssen t$ee Griekse $oorden voor gi!t in het 53. Dat zijnN 2charisma4 en 2dorea.4 Een "#arisma Jeen genadegaveK is altijd een geestelijke gave en $ijst nooit naar de Heilige Geest als %ersoonN voorbeelden zijn )om. # * (or. #- * -#- * 2#C Jzie hieronderK. )omeinen # # #ant ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. (orinthiIrs #-# zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de o$enbaring van onze Here Jezus %hristus. (orinthiIrs -#-# Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. )o!h iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die. (orinthiIrs 2#C# *r is vers!heidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Het Griekse begri% 2charisma4 JStrong;s !C@+K staat in het 53 - maal in - verzen. nkele van de teksten $aar dorea gebr/ikt $ordt $ijzen naar de H. Geest als %ersoon. (hrist/s is soms de gi!t van God genoemd J:oh.8# + * C# ?K. En toch is Hij g>>n kracht maar een %ersoon. &e lezen in :ohannes C# ?# $ezus ant%oordde en zeide tot #aar& 'ndien gi( %ist van de gave Gods en %ie #et is, die tot u zegt& Gee! )i( te drin*en, gi( zoudt #et +em gevraagd #ebben en +i( zou u levend %ater #ebben gegeven. Lo ook is De Geest, De +eilige evenals :ez/s, een gift maar ook een %ersoon. Handelingen 2#8@# *n +etrus antwoordde hun: ,ekeert u en een ieder van u late zi!h do$en o$ de naam van Jezus %hristus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Handelingen @#2?# Maar +etrus zeide tot hem: -w geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Handelingen ?#C!# *n al de gelovigen uit de besnijdenis, die met +etrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. 'ok nog hetzelfde in Handelingen # -.

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 6

Het Griekse begri% 2dorea4 JStrong;s nM C8 K staat in het 53

maal in

verzen.

Els de gaven en de giften die $e ontvangen# van de <ader komen, van de Loon en van de Heilige Geest is dat geen aan$ijzing van een drie.enig GodD &ant er is geen onderscheid gemaakt dat $e de ene gave krijgen van de <ader en een andere van de Loon enz. 5een er is maar bron van alle gaven. <raag me niet dat tot in de %/ntjes /it te leggen. De Bijbel is geen encFclo%edie over $ie en $at God is# maar over $at God doet voor de mensen. De Schrift is geen boek over de fFsica, de vorm van God, de ziel van God of de die%ste geheimenissen van God. Dergelijke vragen moet men niet stellen, maar als men na onderzoek gevonden heeft dat $at de <ader doet, ook de Loon doet en de Heilige Geest dan moet je niet t$ijfelen# dat is en dezelfde G'D.

.orte herhaling -I/ H*/ &01IG* 21/I.*3: daar waar de de Heilige Geest als $ersoon is aangegeven. aan bod komt het Grieks# P QRST UTVWX 9 3o Hagion Pne/ma 9 De Heilige Geest. 'f ook# P UTVWX P QRST 9 3o Pne/ma to Hagion 9 De Geest, De Heilige. De eerste to pneuma #agion $aar alleen een lid$oord voor Geest staat. 2Hagion4 9 Grieks $oord voor 2Heilig.4 Lo zijn er niet zoveel teksten. De t$eede gebr/ikt t$eemaal een lid$oord# d/s to pneuma to #agion. "n letterlijke vertaling# 2de Geest, de Heilige.4 Dit gebr/ik met het d/bbele lid$oord is veelvo/dig in toe%assing, meer dan het eerste. Lo o.a. 1at. 2#82 * Hand. # + * !#8,82 * -#! * 8#2,C * !#@ * 2@#2!. De vertaling van 5BG heeft deze Griekse /itdr/kkingen $eergegevenN voor het eerste als 2de heilige Geest4 en voor de d/bbele lid$oorden t$eemaal hoofdletter als de +eilige Geest. Y"n de eerste /itgaven, in latere dr/kken zijn $el eens $ijzigingen=Z D/s 2Heilige4 met hoofdletter. "n het 53 vinden $e ook nog tientallen malen ge$oon 2Geest4 zonder adjectief, met of zonder lid$oord. Lo o.a. )om. C# @ * (or.2# ? * +# * C#2 * 2 (or.!#! * 2 3hes.2# 8. Het gaat dan altijd om de 2Geest4 die in de 2"k4.vorm s%reekt en d/s een %ersoon is. Dat is d/idelijk in Hand. ?#2?,2 * 8#2 en het slot van de brieven aan de zeven gemeenten /it het boek '%enbaring. &ie gezondigd heeft tegen de Geest, de +eilige kan g>>n vergeving ontvangen $ant dat is een ee/$ige zonde J1at. 2#8 ,82 en 1arc/s 8#2@.8?K. De zonde begaan tegen :ez/s is minder erg dan deze tegen de Geest. "n het '3 vinden $e slechts drie maal de /itdr/kking 2Heilige Geest4 JPs.! # 8 * :es.+8# ?, K. En ,a+-e+ is te onderscheiden van de Heilige Geest in o.a. :es.C@# -. "n de Griekse Se%. t/aginta $ordt to pneuma to #agion slechts t$eemaal gebr/ikt. 1aar daar/it k/nnen geen

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 7

gevolgtrekkingen geanalFseerd $orden. De O[[ is een vertaling en niet het echte $oord van God. "n alle andere gevallen staat er meestal de Geest van God. De <ader, Loon en de Geest $oont in de gelovige volgens :oh. C# - en 28.

)aar waar de Heilige Geest als kra!ht aan bod komt en de $erkingen van de Heilige Geest s%reekt de Schrift van 9 UTVWXPS\ QS] 9 Heilige Geest Yevent/eel vertaald 2heilige geest4Z Er zijn !? Jof ! naargelang de man/scri%ten die $e gebr/ikenK van dergelijke teksten in het 53. Lo in 1at. # @,2? * 8# * 1arc. #@ * O/c. # !,8!,C ,+- * 2#2! * 8# + * C# * # 8 * :oh. #88 * 2?#22 * Hand. #2,! * 2#C * C#@,8 * +#8,! * -#!! * @# !, -, @ Jhier is er verschil in de man/scri%tenK, , * ,# - * ?#8@ * # +,2C * 8#,,!2 * ,#2#2 * )om.!#! * ,# * C# - * !# 8, + * +# , * 2#8 * 2 (or.+#+ * 3hes. #!,+ * 2 3im. # C * 3it.8#! * Heb.2#C * +#C * Pet. # 2 * 2 Pet. #2 * :/das 2?. El deze teksten s%reken over de kracht van de Heilige Geest, d/s niet over de %ersoon, maar de $erking van God in mensen. Dit zijn de teksten $aar het 53 pneuma #agion gebr/iktN d/s zonder lid$oorden voor >>n van beide begri%%en in de Griekse taal. De 5BG heeft hier meestal als vertaling 2de heilige Geest4 J H hoofdletterK maar ook soms de +eilige Geest J2 maal hoofdletterK in bijvoorbeeld O/c. # !,8!,C ,+-. Echt /itsl/itsel van $at $e bedoelen kan dan slechts met de Griekse tekst in de hand. <oor het '3 zieN EH.8 #8 * 5/m.2-# @ * )icht. C#+ * !# C * Sam. ,#2? * 1icha 8#@. De adem van de Elmachtige zegt :ob 88#C.

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente. Hier alle teksten uit het )* daarover.
Els de bijbel s%reekt over 23o Pne/ma to Hagion4 9 De Geest, de Heilige, dan is dat steeds met betrekking tot de %ersoon niet de kracht. P UTVWX P QRST, zo staat het in het Grieks. .e*st Begrip in #et Grie*s Bete*enis -eergave van de +erziene /tatenvertaling

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 8

Mat.12:32

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion 1en kan zondigen tegen De Heilige Geest, tegen een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion 1en kan zondigen tegen De Heilige Geest. 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest s%reekt, een kracht niet.

En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze ee w, en ook niet in de komende. maar wie gelasterd zal he##en tegen de Heilige Geest, die hee$t geen vergeving in ee wigheid, maar is s!h ldig en verdient het ee wige oordeel. &ant 'avid zel$ hee$t door de Heilige Geest gezegd: 'e Heere hee$t gezegd tegen mi(n Heere: Zit aan Mi(n re!hterhand, totdat )k *w vi(anden neergelegd he# als een voet#ank voor *w voeten. En wanneer ze z llen wegleiden om over te leveren, wees dan van tevoren niet #ezorgd wat spreken moet, en #edenk het niet; maar wat op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want #ent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En hem was een Goddeli(ke open#aring gegeven door de Heilige Geest dat hi( de dood niet zien zo voordat hi( de Gezal$de van de Heere zo zien. en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in li!hameli(ke gedaante als een d i$. En er kwam een stem it de hemel die zei: * #ent Mi(n gelie$de Zoon, in * he# )k Mi(n wel#ehagen,

Mar! s 3:2"

Mar! s 12:3% P UTVWX P QRST

Mar! s 13:11 P UTVWX P QRST

3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest s%reekt, een kracht niet.

O/cas 2#2+

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest is een onder$ijzer, een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan verschijnen, een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest is een onder$ijzer, een kracht niet.

+ !as 3:22

-oh.1.:2%

Maar de /rooster, de Heilige Geest, 'ie de 0ader zenden zal in Mi(n 1aam, 'ie zal in alles onderwi(zen en in herinnering #rengen alles wat )k gezegd he#. Mannen#roeders, dit 2!hri$twoord moest verv ld worden dat de Heilige Geest #i( monde van 'avid van tevoren gesproken hee$t over - das, die gids geweest is voor hen die -ez s gevangennamen; En 4etr s zei: 5nanias, waarom hee$t de satan w hart verv ld, zodat gelogen he#t tegen de Heilige Geest en een deel a!htergeho den he#t van de op#rengst van het st k grond6 En wi( zi(n Zi(n get igen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, 'ie God gegeven hee$t aan hen

Hand.1:1%

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest s%reekt een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan belogen $orden, een kracht niet. P UTVWX P QRST

Hand.3:3

Hand.3:32

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 9

3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan get/igenis geven.


Hand.7:31

die Hem gehoorzaam zi(n.

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest brengt iemand in visioen.

Maar hi(, vol van de Heilige Geest, hield zi(n ogen naar de hemel geri!ht en zag de heerli(kheid van God, en -ez s, staande aan de re!hterhand van God.

Hand.@# @

En toen 2imon zag dat de Heilige Geest gegeven P UTVWX P QRST werd door middel van de handoplegging van de 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit apostelen, #ood hi( h n geld aan, van een gelovige. /erwi(l 4etr s deze woorden nog sprak, viel de P UTVWX P QRST Heilige Geest op allen die het &oord hoorden. 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit van een gelovige. 9an iemand soms het water weren, zodat deze P UTVWX P QRST mensen, die evenals wi( de Heilige Geest 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit ontvangen he##en, niet gedoopt zo den worden6 van een gelovige. En toen ik #egon te spreken, viel de Heilige Geest P UTVWX P QRST op hen, evenals op ons in het #egin. 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit van een gelovige.

Hand.18:..

Hand. ?#C-

Hand.

# !

Hand. 8#2

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest geeft get/igenis. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion

En terwi(l zi( de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mi( zowel :arna#as als 2a l s a$ voor het werk waartoe )k hen geroepen he#. Zi( dan, itgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar 2ele !i; en voeren vandaar naar <=pr s. En God, de 9enner van de harten, hee$t get igenis aan hen gegeven door h n de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; &ant het hee$t de Heilige Geest en ons goedgeda!ht verder geen last op te leggen dan deze noodzakeli(ke dingen: En nadat 4a l s h n de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zi( spraken in

Hand. 8#C

Hand.13:>

Hand.13:2>

Hand.1":%

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 10

De Heilige Geest een kracht niet.


Hand.28:23

vreemde talen en pro$eteerden. #ehalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad get igt dat mi( #oeien en verdr kkingen te wa!hten staan. Zie dan toe op zel$ en op heel de k dde, te midden waarvan de Heilige Geest tot opzieners aangesteld hee$t om de gemeente van God te weiden, die Hi( verkregen hee$t door Zi(n eigen #loed. En hi( kwam naar ons toe, pakte de gordel van 4a l s, en nadat hi( zi(n eigen handen en voeten daarmee ge#onden had, zei hi(: 'it zegt de Heilige Geest: 'e man van wie deze gordel is, z llen de -oden op deze manier in -er zalem #inden en in de handen van de heidenen overleveren. En zi( waren het niet met elkaar eens en zi( gingen iteen nadat 4a l s dit ene woord gezegd had: /ere!ht hee$t de Heilige Geest door -esa(a, de pro$eet, tegen onze vaderen gezegd: )n Hem bent ook , nadat het &oord van de waarheid, namelijk het Evangelie van w zaligheid, gehoord he#t; in Hem #ent ook, toen tot geloo$ kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de #elo$te,

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan get/igenis geven, een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest s%reekt een kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan get/igenis geven, een kracht niet.

Hand.2?#2@

Hand.2 #

Hand.2>:23

E%heze # 8

Epheze .:38

En #edroe$ de Heilige Geest van God niet, door &ie P UTVWX P QRST verzegeld #ent tot de dag van de verlossing. 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan bedroefd $orden, een kracht niet.

He#.3:7

P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion 'aarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, De Heilige Geest s%reekt, een indien Zi(n stem hoort, kracht niet. P UTVWX P QRST 3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan get/igenis geven, een kracht niet. P UTVWX P QRST
Daarmee maakte de Heilige Geest dit d ideli(k dat de weg naar het heiligdom nog niet open#aar gemaakt was, zolang de eerste ta#ernakel nog in ge#r ik was. En de Heilige Geest get igt het ons ook.

Heb.,#@

Heb. ?# !

De Heilige Geest geeft leiding aan de gemeente 11

3o Pne/ma to Hagion De Heilige Geest kan get/igenis geven, een kracht niet.