You are on page 1of 6

Analiza costurilor și rezultatelor unei întreprinderi

Proiect de disciplină la Bazele economiei întreprinderii Anul universitar 2013-2014 Student: Nume Prenume Grupa Seria

Denumirea întreprinderii Forma uridică Anul în!iințării "apital social "apital propriu Număr de unități "i!ră de a!aceri

Adresa sediului

Preci#ați anul la care se re!eră $2012 sau 2013%

Activitatea principală $descriere &enerică% Structura capitalului social Număr de personal

"od "A'N $activ( principală% Ponderea activității principale în total ci!ră de a!aceri
Preci#ați cine deține părți din capitalul social și în ce proporții

Scurt istoric și descriere narativă a activității întreprinderii

comentarii personale.1. $!iecare idee un para&ra!) ma*imum o pa&ină% +e*t . . Sinteza rezultatelor analizei și concluziilor.

medii la nivelul 8om>niei( @a tre-ui să vă raportați la datele din ultima ediție a lucrării $cea din 2011. spre e*emplu.8<ANȚ' A:' 1N+8'P86ND'86:. care pot inspira direcții de acțiune pentru reducerea costurilor și creșterea per!ormanței economice a !irmei % /rmați următorii pași0 . de e*emplu. cel din ane*a 1( .8 D6N . la adresa 2ttp033444(ru-inian(com3caen515sectiuni(p2p% .Dacă doriți e*plicații cu privire la de!iniția si modul de calcul al unui anume indicator.Găsiți în pu-licația 6nstitutului Național de Statistică intitulată 78'9/:+A+' Ș6 P'8F.Anali#ați indicatorii întreprinderii în cau#ă în raport cu mediile înre&istrate de întreprinderile similare la nivel național și evidențiați cele mai semni!icative asemănări și deose-iri . !olosi ți e*plicațiile o!erite în capitolul 7De!inițiile indicatorilor= .Determinați aceiași indicatori pentru întreprinderea în cau#ă) va re#ulta un ta-el cum este. cu date din 200A%( . .2. Analiza indicatorilor privind activitatea întreprinderii $Această parte va !i constituită din ta-elul cu date privind indicatorii activității întreprinderii.= indicatorii corespun#ători &rupei "A'N rev2 și clasei de mărime a întreprinderii $după numărul de salariați% colectați prin anc2eta structurală în r>ndul întreprinderilor $Structural ?usiness Statistics%.Dacă înt>mpinați alte di!icultăți cereți a utorul conducătorului de seminar +e*t .1ncadrați cu atenție activitatea întreprinderii în &rupa corespun#ătoare $trei ci!re% a clasi!icării activităților din economia națională "A'N rev2 $"lasi!icarea "A'N rev2 și corespondența cu NA"' rev2 sunt disponi-ile. e*plica ții privind modul în care au !ost determinați sau estimați unii indicatori și ma*imum o pa&ină de anali#ă și comentarii) în cadrul anali#ei urmăriți să surprindeți acele aspecte prin care întreprinderea studiată se distin&e !ață de întreprinderile de același !el.

atenDie specială este de aCteptat în ce priveCte evidenDierea Ci comentarea unor costuri Bascunse=( Dacă înt>mpinați alte di!icultăți cereți a utorul conducătorului de seminar +e*t . raportare și3sau anali#ă utili#ate. o-servarea directă a proceselor din întreprindere Ci prin dialo& cu specialiCtii întreprinderii( 1n ane*ele lucrării se vor pre#enta. preci#ări cu privire la specialiștii cu care s-a discutat și conținutul discuțiilor Anali#a costurilor se va !ace potrivit clasi!icărilor în costuri !i*e3costuri varia-ile și pe articole de calculație . după ca#. copii ale documentelor de evidență. Analiza costurilor întreprinderii Această parte va avea ma*imum 3 pa&ini și va cuprinde identi!icarea și anali#a în structură a costurilor precum și anali#a implicațiilor posi-ile pentru competitivitatea întreprinderii în cau#ă( Demersul de identi!icare a costurilor la întreprinderea B*= tre-uie să se -a#e#e pe documentarea preala-ilă a studentului cu privire la teoria în domeniu Ci sistemul conta-il în vi&oare( $pentru a utor puteți citi într-o primă instanță e*trasul din materialul intitulat 7Plani!icarea și controlul costurilor=% 6denti!icarea costurilor întreprinderii în cau#ă se !ace av>nd în vedere evidenDele !inanciar conta-ile. rapoarte privind o-servarea proceselor din întreprindere.3. .

studentul va discuta posi-ile căi de raDionali#are a costurilor( "onclu#iile Ci propunerile ce se !ormulea#ă în acest capitol vor !i pre#entate Ci ar&umentate pe min( 1 pa&ină și ma*im 2 pa&ini Ci vor re!lecta punctul de vedere personal al autorului lucrării( Text … . Căi de raţionalizare a costurilor Pe -a#a constatărilor !ăcute.4.

TOTAL • in medie pe un salariat E#cedent &rut de e#ploatare -TOTAL • la 1000 lei producția e#ercițiului • la 1000 lei valoare adău%ată *e"ultatul &rut al e#ercițiului • in medie pe 0 întreprindere • in medie pe un salaria' Investiții reali"ate .ANEXA 1 Sector ! Activități de … PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI.mil lei .lei/pers. PE CLASE DE MARIME ȘI PE FORME DE PROPRIETATE A ÎNTREPRINDERILOR. .mii lei .mil lei .lei/pers.lei .lei .lei .enituri din v!n"ări de mărfuri • in medie pe 0 întreprindere • in medie pe un salariat • enituri din v!n"area de lucrări e#ecutate și servicii prestate • in medie pe 0 întreprindere • in medie pe un salariat $roducția e#ercițiului -TOTAL • in medie pe un salariat E#porturi directe .lei .TOTAL • la 1000 lei valoare adău%ată • in medie pe un salariat • la +.lei . .20… Număr mediu de salariați Cifra de afaceri -TOTAL • in medie pe 0 întreprindere • in medie pe un salariat din total cifră de afaceri: .lei/pers.Iei/pers.XII. . ..mil lei .lei . .. lei producția e#ercițiului .lei .lei/pers.TOTAL • la 1000 lei cifra de afaceri • in medie pe un salariat aloarea adău%ată &rută la costul factorilor . .lei .lei .lei .lei .lei/pers.TOTAL • la 1000 lei cifra de afaceri • la 1000 lei producția e#ercițiului • in medie pe un salaria'( C)eltuieli cu personalul .20… • in medie pe 0 întreprindere Efectiv de personal la 31.mil lei ·Iei/pers.mil lei .mil lei . lei .mii lei . . .mil lei . .lei/pers.lei/pers. ÎN ANUL 20… Indicatori TOTAL Întreprinderi din clasa de mărime … Întreprinderea … Număr întreprinderi Capital social la 31.mil lei . .XII.persoane .persoane .mii lei .