You are on page 1of 7

Thuû tuïc/Quy trình

:

SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT
1.

NOÄI DUNG:
1.1
Löu ñoà:

TT

TRAÙCH NHIEÄM
THÖÏC HIEÄN

1.

- Thuû kho
- Toå troän

2.

- Toå troän

LÖU ÑOÀ

TAØI LIEÄU LIEÂN QUAN
- Soå giao nguyeân lieäu
- Soå
tieáp
nhaän
nguyeân lieäu
- Soå ghi haøng ngaøy
- Coâng thöùc pha troän
(BM/SXs-01/06)
- HD/SXs-01/01
- HD/SXs-01/02

Tieáp nhaän
NVL vaø chaát
phuï gia

Phoái troän

3.

- Nhaân vieân
Kyõ thuaät

4.

- Toå Taïo hình

Ñuøn, caét vaø
phôi/saáy khoâ

5.

- Toå Gheùp

Gheùp hình vaø
saáy khoâ

Kieåm
tra

Kieåm
tra

6.

xöû
lyù

- Toå Löïa
Chaát loø

7.

TT/SXS-01

- Toå Loø

8.

- Toå Loø

9.

- Toå Löïa

Giao kho

Soá baûn sao:

- Soå theo doõi KHSX
theo ñôn haøng
- HD/SXs-01/06
- Phieáu theo doõi vaøo
vaø ra loø oáng söù
(BM/SXs-01/04)

Ñoát vaø ra loø

Kieåm
tra

Laàn ban haønh: 3

- Soå kieåm tra nguyeân
lieäu
- Tieâu chuaån oáng söù
chòu
nhieät
(TC/001/SXs)
- BM/SXs-01/01
- Tieâu chuaån oáng söù
chòu
nhieät
(TC/001/SXs)
- Soå kieåm tra khuoân,
cöï
- Soå giao ca
- HD/SXs-01/03 ñeán 05
- Soå giao saûn phaåm
toå gheùp
- BM/SXs-01/02 vaø 03
- Tieâu chuaån oáng söù
chòu
nhieät
(TC/001/SXs)
- Soå thoáng keâ saûn
phaåm taïo hình
- Soå giao saûn phaåm
ñoát loø

xöû
lyù

- HD/SXs-01/07
HD/SXs-01/08
- Soå theo doõi
ñoä loø

vaø
nhieät

- Tieâu chuaån oáng söù
chòu
nhieät
(TC/001/SXs)
- Phieáu theo doõi vaøo
vaø ra loø oáng söù
(BM/SXs-01/04)

1/7

Soå theo doõi saûn phaåm trong kho .Toå Löïa Soá baûn sao: TT/SXS-01 Laàn ban haønh: 3 2/7 .Thuû tuïc/Quy trình: SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT 10.Baùo caùo saûn phaåm toàn kho oáng söù (BM/SXs-01/05) . .Thuû Kho .

1. Toå troän kyù nhaän soá löôïng nhaän vaøo Soå giao nguyeân lieäu cuûa Thuû kho vaø caäp nhaät soá löôïng nguyeân lieäu vaøo Soå tieáp nhaän nguyeân lieäu cuûa toå.2 Phoái troän: . Höôùng daãn vaän haønh maùy nhaøo hai truïc (HD/SXs-01/02). . 1.2. Soá baûn sao: Laàn ban haønh: 3 3/7 .Trong quaù trình kieåm tra chaát löôïng neáu phaùt hieän khoâng ñaït yeâu caàu thì nhaân vieân Kyõ thuaät yeâu caàu Toå troän xöû lyù ngay theo Thuû tuïc/Quy trình Xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp (TT/SXs-05) quy ñònh. . caét vaø phôi khoâ: . toå troän phaûi ghi soá löôïng nguyeân lieäu. .Caùc maùy trong toå troän ñöôïc vaän haønh theo Höôùng daãn vaän haønh maùy troän (HD/SXs-01/01).Tröôùc khi vaøo ca saûn xuaát döïa treân soå giao keá hoïach taïo hình do ban Quaûn Ñoác phaân xöôûng ghi maø Toå taïo hình cho ñuøn chuûng loïai saûn phaåm phuø hôïp.Thuû tuïc/Quy trình: SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT TT/SXS-01 1.1 Tieáp nhaän nguyeân vaät lieäu vaø chaát phuï gia: .4 Ñuøn. chaát phuï gia vaøo soå ghi haøng ngaøy. phuï gia söû duïng trong thaùng (BM/SXs-01/01). kieåm tra tröôùc khi taïo hình theo Tieâu chuaån oáng söù chòu nhieät (TC/001/SXs) cuûa Xí nghieäp. phuï gia.Ngaøy cuoái cuøng haøng thaùng Toå troän baùo caùo soá löôïng nguyeân lieäu.Tröôùc khi chaïy maùy.Toå troän tieáp nhaän nguyeân lieäu (cao lanh.2 Dieãn giaûi: 1.2. sa moát. Haøng ngaøy trong quaù trình thöïc hieän phoái troän. Treân moãi hoá uû ñeàu ñöôïc phuû baït kín ñeàu beà maët vaø coù baûng nhaän bieát ñeå theo doõi thôøi gian uû nguyeân lieäu. coâng cuï.Toå Troän trong quaù trình vaän haønh maùy phaûi ñònh kyø baûo döôõng maùy moùc theo lòch baûo döôõng maùy moùc thieát bò.Caên cöù treân Coâng thöùc pha troän (BM/SXs-01/06).3 Kieåm tra: . .2. Toå Taïo hình phaûi tieán haønh kieåm tra: maùy moùc (vaän haønh maùy khoâng taûi). Toå troän tieán haønh caân nguyeân lieäu ñoå vaøo maùy troän ñeàu trong khoaûng 10 phuùt.…) töø Thuû kho.Keát quaû kieåm tra chaát löôïng ñöôïc nhaân vieân Kyõ thuaät ghi nhaän vaøo Soå kieåm tra nguyeân lieäu. thieát bò.Nguyeân lieäu troän xong ñöôïc xaû ra vaø cho qua maùy ñaûo hai truïc vaø chuyeån ñeán hoá uû (thôøi gian uû toái thieåu laø 24 giôø).Nhaân vieân Kyõ thuaät tieán haønh kieåm tra chaát löôïng nguyeân lieäu trong quaù trình troän ít nhaát 1laàn/ca. 1.2. chaát phuï gia söû duïng trong thaùng cho Ban Quaûn ñoác Phaân xöôûng thoâng qua Baûng baùo caùo nguyeân lieäu. quaù trình baûo döôõng ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû vaøo Soå theo doõi baûo döôõng thieát bò. . sau ñoù bôm nöôùc vaøo maùy theo tyû leä quy ñònh vaø troän tieáp trong 05 phuùt. . .

5 Gheùp hình: . .Ngaøy cuoái cuøng haøng thaùng Toå Taïo hình phaûi laäp Baùo caùo soá löôïng saûn phaåm thöïc hieän trong thaùng (BM/SX s-01/03) cho Ban Quaûn ñoác. caùc cöû caét saûn phaåm ñeàu coù daáu hieäu nhaän bieát tình traïng söû duïng cuûa töøng loaïi khuoân. Phieáu nghieäm thu (BM/SXs-01/02) ñöôïc ñeå treân loâ saûn phaåm do ca saûn xuaát.Treân caùc khuoân.2. 1.Döïa treân soå giao KH gheùp SP T vaø SP dò hình maø Toå Gheùp T nhaän phoâi phuø hôïp töø toå Taïo Hình.Saûn phaåm sau khi caét xong ñöôïc chaát treân xe/khay mang ra baõi. quaù trình baûo döôõng ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû vaøo Soå theo doõi baûo döôõng thieát bò.Toå Taïo hình trong quaù trình vaän haønh maùy phaûi ñònh kyø baûo döôõng maùy moùc theo lòch baûo döôõng maùy moùc thieát bò.Thuû tuïc/Quy trình: SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT TT/SXS-01 duïng cuï.Caùc saûn phaåm phaûi ñöôïc caét theo kích thöôùc vaø thôøi gian caét phaûi theo quy ñònh cuûa xí nghieäp. baøn caét.Caùc maùy trong toå ñöôïc vaän haønh theo Höôùng daãn vaän haønh maùy ñuøn (HD/SXs-01/03).Quaù trình gheùp hình ñöôïc thöïc hieän theo Höôùng daãn gheùp T. . .Keát thuùc moãi ca saûn xuaát khi naøo thaáy nguyeân lieäu trong maùy phaûi giaûm xuoáng ôû möùc toái thieåu môùi ñöôïc ngöøng maùy. cöïï. . Toå tröôûng kyù xaùc nhaän vaøo Soå giao ca vaø chaïy thöû tröôùc khi thöïc hieän saûn xuaát haøng loaït. khi chaát saûn phaåm leân xe/khay phaûi chaát baèng phaúng. . . . Soá baûn sao: Laàn ban haønh: 3 4/7 . soá löôïng saûn phaåm vaø kyù nhaän vaøo Soå giao saûn phaåm toå gheùp cuûa Toå taïo hình.… Quaù trình kieåm tra ñöôïc thöïc hieän döïa treân phaàn kích thöôùc khuoân trong Tieâu chuaån oáng söù chòu nhieät (TC/001/SX) vaø keát quaû kieåm tra ñöôïc Toå tröôûng ghi nhaän vaøo Soå kieåm tra khuoân. baøn caét. . Toå gheùp ghi nhaän soá löôïng saûn phaåm laøm trong ca vaøo Phieáu nghieäm thu (BM/SXs-01/02) ñeå treân loâ saûn phaåm do ca saûn xuaát. khuoân.Sau khi kieåm tra xong. Toå tröôûng coù traùch nhieäm ghi nhaän soá löôïng saûn phaåm laøm trong ca vaøo Soå giao ca vaø Phieáu nghieäm thu (BM/SXs01/02). cöï. .Tröôùc khi tieáp nhaän saûn phaåm töø Toå taïo hình giao qua. cöï.Sau moãi ca saûn xuaát. khoâng choàng cheùo leân nhau nhaèm traùnh aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. . Thaäp (HD/SXs-01/05). Höôùng daãn caét phoâi (HD/SXs-01/04). Höôùng daãn vaän haønh maùy caét co (HD/SXs-01/04). Toå gheùp coù traùch nhieäm kieåm tra veà chaát löôïng. .Ngaøy cuoái cuøng haøng thaùng Toå gheùp phaûi laäp Baùo caùo soá löôïng saûn phaåm thöïc hieän trong thaùng (BM/SX s-01/03) cho Ban Quaûn ñoác. .

daàu vaø caäp nhaät soá löôïng saûn phaåm vaøo soå theo doõi keá hoïach ñoát loø theo ñôn haøng. Thuû kho ghi nhaän saûn phaåm nhaäp kho vaøo Soå theo doõi saûn phaåm trong kho.Toå Löïa sau khi ghi vaøo Phieáu nghieäm thu (BM/SXs-01/02) chuyeån cho Ban Quaûn ñoác/nhaân vieân xöôûng vaøo cuoái moãi ngaøy.Toå Loø trong quaù trình vaän haønh caùc heä thoáng loø phaûi ñònh kyø baûo döôõng theo lòch baûo döôõng maùy moùc thieát bò. 1.2. Keát quaû kieåm tra chaát löôïng ñöôïc ghi nhaän vaøo Soå thoáng keâ saûn phaåm taïo hình/soå thoáng keâ saûn phaåm T vaø Phieáu nghieäm thu (BM/SXs-01/02). .Soå theo doõi thaønh phaåm. Trong quaù trình ñoát loø. nhaân vieân loø phaûi ghi nhaän nhieät ñoä loø vaøo Soå theo nhieät ñoä loø.Caùc saûn phaåm ñaït yeâu caàu ñöôïc Toå giao cho kho.2.Thuû tuïc/Quy trình: SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT TT/SXS-01 1. Soá baûn sao: Laàn ban haønh: 3 5/7 .9 Kieåm tra: .Nhaân vieân Toå Loø coù traùch nhieäm chaát saûn phaåm vaøo loø theo Höôùng daãn chaát loø gas daàu (HD/SXs-01/06).Nhaân vieân Toå löïa tieán haønh kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm sau khi ñoát theo Tieâu chuaån oáng söù chòu nhieät (TC/001/SXs). .8 Ñoát vaø ra loø: .10 Giao kho: .6 Kieåm tra: .Keát quaû kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm sau khi ñoát ñöôïc ghi nhaän vaøo Phieáu theo doõi vaøo vaø ra saûn phaåm oáng söù (BM/SX s01/04). quaù trình baûo döôõng ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû vaøo Soå theo doõi baûo döôõng thieát bò.Saûn phaåm khi nhaäp kho phaûi ñöôïc saép xeáp ñuùng theo vò trí quy ñònh thoâng qua baûng nhaän bieát trong kho. 1. . .2. . . . 1.Soå theo doõi saûn phaåm vaøo loø gas.Nhieät ñoä ñoát trong loø ñeàu ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ theo quy ñònh cuûa xí nghieäp.Haøng ngaøy nhaân vieân xöôûng phaûi caäp nhaäp soá löôïng töø Phieáu nghieäm thu (BM/SXs-01/02) vaøo Bieåu thoáng keâ saûn phaåm moäc.Toå Löïa kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm sau khi taïo hình hoaëc sau gheùp theo Tieâu chuaån oáng söù chòu nhieät (TC/001/SX s).2. Höôùng daãn vaän haønh loø daàu (HD/SX s-01/08).7 Chaát loø: .Soá löôïng saûn phaåm chaát loø ñöôïc nhaân vieân chaát loø ghi nhaän vaøo Phieáu theo doõi vaøo vaø ra saûn phaåm oáng söù (BM/SX s01/04). . 1.2.Nhaân vieân loø tieán haønh ñoát loø theo Höôùng daãn vaän haønh loø gas (HD/SXs-01/07).Caùc saûn phaåm kieåm tra khoâng ñaït yeâu caàu ñöôïc xöû lyù theo Thuû tuïc/Quy trình Xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp (TT/SX s-05) quy ñònh.

Soå kieåm tra khuoân.2. .3.Thuû tuïc/Quy trình: TT/SXS-01 SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT - - Quaù trình nhaäp.4 tieâu chuaån ISO 9001:2000. Sau moãi loâ haøng xuaát ñi Thuû kho phaûi baùo caùo soá löôïng toàn kho cho Ban Quaûn ñoác phaân xöôûng. PHAÏM VI AÙP DUÏNG VAØ DANH SAÙCH PHAÂN PHOÁI: Baûn sao: 01 06 12 13 16 17 19 20 24 25 26 27 28 30 Phaân pho ái: √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4. Phieáu nghieäm thu 10. 8. 2. TEÂN BIEÅU MAÃU Soå giao nguyeân lieäu Soå tieáp nhaän nguyeân lieäu Soå ghi haøng ngaøy Baûng baùo caùo nguyeân vaät lieäu. thuû kho phaûi laäp Baùo caùo saûn phaåm toàn kho oáng söù (BM/SXs-01/03) cho Quaûn ñoác vaø boä phaän KH .1. phuï gia söû duïng trong thaùng MAÕ SOÁ NÔI LÖU THÔØI GIAN Khoâng Khoâng Khoâng Thuû kho Toå troän Toå troän 01 naêm 01 naêm 01 naêm BM/SXs01/01 Ban Quaûn ñoác Toå troän. 5.Tieâu chuaån ISO 9000:2000.5. 7. CAÙC TAØI LIEÄU LIEÂN QUAN: . Coâng thöùc pha troän BM/SXs01/06 6. Ngaøy cuoái cuøng haøng thaùng.KT. löu giöõ vaø xuaát kho thaønh phaåm (TT/SXs-07). 3. 8. 4. xuaát saûn phaåm trong kho ñöôïc thöïc hieän theo Thuû tuïc/Quy trình nhaäp.NVL: Nguyeân vaät lieäu.2. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ VAØ TÖØ VIEÁT TAÉT: . baûo quaûn. Baùo caùo soá löôïng saûn phaåm thöïc hieän trong thaùng BM/SXs01/02 BM/SXs01/03 Ban Quaûn ñoác Ban Quaûn ñoác Soá baûn sao: Laàn ban haønh: 3 01 naêm 03 thaùng 01 naêm 03 thaùng 03 thaùng 03 thaùng 01 naêm 6/7 . BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG: TT 1. 2.2. Soå kieåm tra nguyeân lieäu khoâng 7.4. cöï Khoâng Toå Taïo hình 8. NV KT NV Kyõ Thuaät 5. 3. 8. Soå giao ca Khoâng Toå Taïo hình 9.Ñieàu khoaûn 7.

13. 19. 17. 20. daàu Phieáu theo doõi vaøo vaø ra saûn phaåm oáng söù Soå theo doõi nhieät ñoä loø Baùo caùo saûn phaåm toàn kho oáng söù Bieåu thoáng keâ saûn phaåm moäc Soå theo doõi saûn phaåm trong kho Soá baûn sao: TT/SXS-01 Khoâng Toå Taïo hình 01 naêm Khoâng Toå löïa 01 naêm Khoâng Khoâng Toå löïa Toå löïa 01 naêm 01 naêm Khoâng Toå loø 01 naêm BM/SXs01/04 Khoâng BM/SXs01/05 Ban Quaûn ñoác 01 naêm Toå loø 01 naêm Ban Quaûn ñoác 01 naêm Khoâng Ban Quaûn Ñoác 01 naêm Khoâng Thuû kho 01 naêm Laàn ban haønh: 3 7/7 . 18. 16. 14. Soå giao saûn phaåm toå gheùp Soå thoáng keâ saûn phaåm taïo hình Soå thoáng keâ saûn phaåm T Soå theo doõi thaønh phaåm Soå theo doõi saûn phaåm vaøo loø gas.Thuû tuïc/Quy trình: SAÛN XUAÁT OÁNG SÖÙ CHÒU NHIEÄT 11. 12. 15.

Related Interests