You are on page 1of 36

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za !"# r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warszawa, marzec 2014 r.

Wstęp
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście jest jednym z 14 dzielnicowych zakładów ospodarowania nieruchomościami !unkcjonuj"cych na terenie m# st# $arszawy# ZGN Śródmieście jest jednostk" %ud&etow" działaj"c" od dnia 1 stycznia '(() r#* powstał" w wyniku przekształcenia zakładu %ud&etowe o m#st# $arszawy pod nazw" Zarz"d Domów +omunalnych* z odnie z ,chwał" -ady m#st# $arszawy nr ./00011(121'((4 z dnia ' rudnia '((4 r# w sprawie przekształcenia 345# Zakład działa na podstawie6 1. ustawy z dnia 7 marca 122( r# o samorz"dzie minnym 3Dz# ,# Z '((1r# Nr 14'* poz# 1)21 ze zm#5 2. ustawy z dnia 1) marca '(('r# o ustroju miasta stołeczne o $arszawy 3 DZ# ,# Nr 41* poz# 891 ze zm#5 3. ustawy z dnia ': sierpnia '((2 r# o !inansach pu%licznych 3 Dz# ,# z '((2r# Nr 1):* poz#1'4( ze zm#5 4. statutu ZGN Śródmieście oraz innych przepisów prawa# $ +rajowym -ejestrze ,rz;dowym <odmiotów Gospodarki Narodowej nadano nam numer identy!ikacyjny -=G>N !" $%&'#%* Nr <odstawowej +lasy!ikacji Działalności '(. !Z 3wynajem i zarz"dzanie nieruchomościami własnymi lu% dzier&awionymi5* N0< ZGN ? "!&)!!!) " )*# @iedzi%a łówna ZGN mieści si; w $arszawie na ul# @zwole&erów )# $ ramach struktury or anizacyjnej ZGN do koAca kwietnia '(18 r# !unkcjonowało : terenowych administracji* które %ezpośrednio zajmowały si; realizacj" czynności administrowania nieruchomościami# >d 1 maja '(18 r# !unkcjonuje 9 administracji# Nie %yły to wyodr;%nione jednostki#

Zadania ZGN
Główne zadania Zakładu to6 1. ospodarowanie w ranicach zwykłe o zarz"du* w sposó% i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami or anów m#st# $arszawy* a w odniesieniu do spraw nale&"cych do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy ? ustaleniami or anów Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy6 • lokalowym zaso%em m#st# $arszawy • powierzonym zaso%em nieruchomości m#st# $arszawy 2. podejmowanie działaA na rzecz określenia sposo%u zarz"du nieruchomości" wspóln"* dokonania wy%oru zarz"du lu% ustanowienia zarz"dcy przymusowe o* 3. wykonywanie innych zadaA powierzonych przez or any m#st# $arszawy* a w odniesieniu do spraw nale&"cych do zakresu 2

działania Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy ? powierzonych przez or an Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy# $1w zadania o%ejmuj" w szcze ólności6 • eksploatowanie lokali* • or anizowanie napraw* konserwacji* remontów i modernizacji* • • • • • • utrzymywanie czystości i porz"dku na terenie posesji i osiedli* zawieranie* dokonywanie zmian i rozwi"zywanie umów najmu* dzier&awy lu% u&yczenia* po%ieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali* ewidencjonowanie nieruchomości i lokali* pełn" o%słu ; u&ytkowników mieszkaniowe o zaso%u m#st# $arszawy* rozlicznie przychodów i po&ytków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz inne czynności zwi"zane z administrowaniem nieruchomościami* po%ieranie opłaty tar owej na terenie dzielnicy#

Zakładem kieruje dyrektor przy pomocy zast;pców i łówne o ksi; owe o# $ '(18 roku zakładem kierowała <ani +ał,orzata +azur. Z siedzi%y łównej prowadzone jest zarz"dzanie zakładem oraz zarz"dzanie nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych i u&ytkowych* dzier&awy terenów* przy otowania lokali do sprzeda&y oraz windykacji nale&ności# >d maja '(11 roku ZGN realizuje równie& zadania zwi"zane z nadzorem właścicielskim sprawowanym 3w imieniu właściciela m#st# $arszawy5 we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez o%cych zarz"dców lu% zarz"dy wspólnot#

Zasoby
ZGN administruje nieruchomościami w 1((B %;d"cymi własności" m#st# $arszawy# $ 2)1 wspólnotach mieszkaniowych m#st# $arszawa posiada udziały i s" one administrowane przez zarz"dców zewn;trznych %"dC przez same wspólnoty# $ stanu na 81#1'#'(18 r# ZGN o%słu iwał 221#(19*17 m'powierzchni# @tan zaso%ów m# st# $arszawy* którymi administrował i na które ponosił wydatki ZGN 3o%cy zarz"d5 przedstawia poni&sza ta%ela6
Wyszcze,ólnienie -.W/01Z23N/4 .G560+ 7cz8ś9 komunalna: powierzchnia o,ółem lokali mieszk. komunalnych w budynkach 100% miasta we wspólnotach w administrowaniu ZGN we wspólnotach w obcym administrowaniu w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnychD z czynszem re ulowanym w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnychDsocjalnych w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnychDz czynszem m 991 016,18 582 463,36 79 958,12 0,00 502 505,24 439 776,77 32 058,63 523,28

3

wolnym w tym powierzchnia lokali mieszk# komun #z czynszem z art# 8( o opł# w tym powierzchnia lokali mieszk# komun# z odszkodowaniami w tym pustostany lokali mieszkalnych powierzchnia o,ółem lokali u;ytkowych komunalnych 7<ez ,ara;y: w budynkach 100% miasta we wspólnotach w administrowaniu ZGN we wspólnotach w obcym administrowaniu w tym pustostany lokali użytkowych powierzchnia ,ara;y w %udynkach 1((B miasta we wspólnotach w administrowaniu ZGN we wspólnotach w o%cym administrowaniu powierzchnia o,ółem we wspólnotach w o<cym administrowaniu w <udynkach "!!> miasta

1 524,81 51 491,81 57 088,06 384 266,83 118 895,48 0,00 265 371,35 46 058,77 % ($=** 13 420,49 1 337,59 9 527,91 778 742,09 212 274,09

$ ci" u ostatnich lat odnotowujemy systematyczny spadek zaso%ów komunalnych# $ '(18 roku licz%a o%słu iwanych %udynków zmniejszyła si; o '4 w tym6 D 19 dotyczyło roz%iórki ? 4 %udynki u&ytkowe i 1' %udynków ara&owych* D : przekazano spadko%iercom dawne o właściciela* D 1 został sprzedany# Zmieniaj"cy si; stan zaso%ów lokalowych na przestrzeni ostatnich kilku lat prezentuje poni&sza ta%ela#

Stan na

ilość lokali komunalnych mieszkalnych w adm !"# $w tym w %ud ws&'lnot (

ilość lokali komunalnych u)ytkowych w adm !"# $w tym w %ud ws&'lnot (

ilość *a+a)y komunalnych w administ+owaniu !"# $w tym w %ud ws&'lnot (

,azem

31 12 2006 31 12 20031 12 2008 31 12 2009 31 12 2010 31 12 2011 31 12 2012 31 12 2013

16 100 15 530 14 897 14 414 13 764 13 302 12 733 12 549

3 521 3 461 3 397 3 309 3 147 3 092 3 020 2 975

1 049 1 044 1 008 959 928 881 763 653

20 670 20 035 19 302 18 682 17 839 17 275 16 516 16 177

$ roku '(18 o ólna licz%a lokali zmniejszyła si; o 882* co stanowiło spadek o ok# 'B* w tym 174 lokale mieszkalne 4) lokali u&ytkowych# $pływ na to miały czynniki wymienione powy&ej jak równie& 4

przekształcenia lokali u&ytkowych w lokale mieszkalne i odwrotnie oraz podział %"dC ł"czenie powierzchni u&ytkowej celem przywrócenia pierwotnej !unkcjonalności %"dC jej poprawy#

Zatrudnienie
$ '(18 r# planowano zatrudnienie w wysokości 4() etatów* natomiast średnioroczne zatrudnienie w ZGN kształtowało si; na poziomie 8::*4' etatów* w tym 9*7( etatów to stanowiska sprz"taczy i 8 po%orców opłaty tar owej# >d maja '(11r# ZGN Śródmieście przej"ł z ,rz;du Dzielnicy Śródmieście Dział Nadzoru $łaścicielskie o D 17 etatów# Zatrudnienie w latach '(1(D'(18 prezentuje poni&sza ta%ela6
Wyszczególnienie
1

Stan na 31.12.2010r.
2

Stan na 31.12.2011r.
3

Stan na Stan na Różnica 31.12.2012r. 31.12.2013r. 2013/2012
4 5 6

rac!"nicy na st. nier!#!tn. !#!rcy !%&aty targ!"e' S%rz(tacze ,azem

371,10 3 8 382,1

392,60 3 8 403,60

381,68 3 6 390,68

355,14 3 7 365,14

$26,54 0,00 1,00 .25,54

$ '(18 roku w zwi"zku z o raniczeniem w planie !inansowym ZGN środków na wyna rodzenia przeprowadzona została analiza stanu zatrudnienia* w wyniku której podj;to decyzj; o likwidacji ED+ 9 z dniem 1 maja '(18r# skutkuj"c" zmniejszeniem zatrudnienia o ok# 9B zało i# Zwolniono 12 pracowników spośród osó% posiadaj"cych inne Cródło utrzymania w postaci emerytury lu% renty# Zaso%y zlikwidowanej ED+ 9 przydzielono do 4 innych administracji* a zadania i o%owi"zki zwolnionych pracowników rozdzielono na pracowników zatrudnionych w tych administracjach# $ roku '(18 przyj;to 1' osó% skazanych w celu wykonywania przez nich kary o raniczenia wolności i pracy społecznie u&ytecznej# Zatrudnianie osó% skazanych w ZGN Śródmieście rozpocz;to w '((2 r# >d te o czasu licz%a kierowanych do nas osó% skazanych1ukaranych wzrosła* pomimo deklarowanych 4 osó% w ci" u roku* do licz%y 1' osó% w roku '(18# >so%y te kierowane s" do Zakładu najcz;ściej na okres 1(D1' miesi;cy* a sporadycznie na okres 1D8 miesi;cy# Średnia miesi;czna licz%a odzin do odpracowania to '(D8(# >so%y skierowane do nas wykonywały prace porz"dkowe tj# porz"dkowały lu% kserowały dokumenty* układały se re atory* poma ały w przenoszeniu dokumentów* paczek* pudeł itp# np# w trakcie przekazywania dokumentów do archiwum# $ okresie remontów w podle łych jednostkach oso%y te porz"dkowały pomieszczenia i układały dokumenty# $ skrócie* poma ały wykonywaF pozornie proste prace lecz takie* które s" cz;sto czasochłonne odci"&aj"c w ten sposó% niektórych pracowników# Gior"c pod uwa ; średni 5

miesi;czny koszt utrzymania 1 oso%y skazanej do od%ycia kary poz%awienia wolności tj# ok# ')(( zł#* umo&liwiaj"c skazanym odpracowanie orzeczonej kary przyczyniliśmy si; do pozostawienia tych środków w %ud&ecie paAstwa oraz przynosz"c wymierne korzyści społeczeAstwu# Na koniec roku ZGN Śródmieście zatrudniał 899 osó%# $śród świadcz"cych prac; '8' oso%y le itymowało si; wy&szym wykształceniem* co stanowiło 98B zało i zakładu# Nieco mniej* %o 181 osó% posiadło wykształcenie średnie# Hylko 8 oso%y zatrudnione na stanowiskach ro%otniczych posiadały wykształcenie zasadnicze i podstawowe#
Wydatki na szkolenia pracowników i dokształcanie w latach !"!) !"#

wyszczególnienie )icz#a sz*!le+ licz#a %rzesz*!l. %rac!"ni*ó" "y,at*i na sz*!lenia "y,at*i na 1 %rac!"ni*a/r!* licz#a %rac. st-,i-'(cyc. "y,at*i na st-,ia "y,at*i na 1 %rac!"ni*a/r!*

2011 60 56 649 653 179 996,14 169 840,94 277,34 260,09 20 18 34 535,00 24 020,00 1 726,75 1 334,44

2010

2012 60 814 149 952,00 184,22 11 18 485,00 1 680,45

2013 38 715 78 399,06 109,65 8 14 390,00 1 798,75

DOCHODY
Dochody ZGN Śródmieście na '(18 rok zaplanowane zostały w kwocie '47 )') 2)( zł#* a na dzieA 81#1'#'(18 r# zostały wykonane w 29*9B wartości planowanej tj# w kwocie '4( 182 9(8*9( zł# ,zyskane dochody w '(18 roku %yły ni&sze od zrealizowanych w poprzednim roku o ' )92 87:*84 czyli o 1*(9B# Głównym powodem spadku dochodów %ył !akt niewnoszenia opłat przez ,rz"d m#st# $arszawy i Dzielnic; Śródmieście z tytułu zajmowania 8' lokali u&ytkowych o pow# '4 42'*:)m' na potrze%y własne 3%iura ,D* %iura rad osiedli i radnych oraz Giura Edministracyjno Gospodarcze o m#st# $Dwy5# <owy&sze działanie podyktowane %yło wytycznymi @kar%nika m#st# $arszawy zawartymi w piśmie z dnia '( marca '(1' r# /#dz# <GD 00#8((#741#'(1'#>/=# $ '(18 r# środki na utrzymanie tych lokali zostały przesuni;te w ramach %ud&etu m#st# $arszawy do %ud&etu ZGN 3dział :)(5#
-ozyc?a dochodów w, @ 1 I ()7 D Grzywny i inne kary pieni;&ne I (92 D $pływy z ró&nych opłat I (:) D Dochody z najmu i dzier&awy skł# maj"tku D w tym :(B uj;te w zał"czniku dzielnicowym D w tym 8( B uj;te na poziomie miasta <lan na '(18r# ' $ykonanie dochodów '(18 r# 8 B wykonania planu 4 381'5

0 500 000 170 170 000 119 119 000 51 051 000

235 750,93 1 242 597,25 170 819 623,19 119 573 736,23 51 245 886,98

249/ 100/
100/ 100/

6

I (78 D $pływy z usłu I (2' D <ozostałe odsetki I (2: D $pływy z ró&nych dochodów 1azem dochody

66 357 450 2 500 000 8 998 500 248 525 950

60 631 149,27 2 616 182,10 4 594 300,86 240 139 603,60

91/ 105/ 51/ 96,63/

@zcze ółowe wykonanie dochodów zawiera poni&sza ta%ela6
Wykonanie na #"." . !"# r. > wykonania

-ozyc?e dochodów

-lan

!"#r.

". 2zynsze l. mieszk. ) komunalne . Świadczenia l. mieszk. A w tym6 D centr# o rzewanie6 D ciepła woda6 D zimna woda i ścieki D inne3domo!on* ochrona5 -oz. "B #. 2zynsze l. u;ytkowe 4# Świadczenia l# u&ytkowych w tym6 D centr# o rzewanie6 D ciepła woda6 D zimna woda i ścieki D inne 3domo!on* ochrona5 -oz. #B% )# Jzynsze* świadczenia ara&e 9# Dochody z tytułu reklam :# >płaty za wywóz śmieci 7# >płaty za dCwi i 2# >dsetki 1(#<ozostałe dochody 11# Dochody z tytułu zarz"dzania nieruchomościami wspólnymi Dochody o,ółem

36 550 000,00 39 219 025,00 17 207 610,00 5 486 122,00 16 507 132,00 18 161,00 -5 -69 025,00 131 100 000 17 952 317,00 11 756 298,00 1 705 049,00 4 490 883,00 87,00 145 434 820,00 1 918 762,00 220 000,00 8 187 201,00 48 554,00 2 500 000,00 10 830 091,00 0,00 248 525 950,00

38 459 959,78 36 839 560,41 15 570 344,20 5 104 289,20 16 142 600,73 22 326,29 -5 299 520,19 130 145 377,44 17 104 574,40 10 860 180,69 1 620 593,51 4 623 227,22 572,97 14- 249 951,84 1 774 928,91 456 112,40 5 412 420,34 44 497,96 2 616 182,10 7 285 989,86 0,00 240 139 603,60

105/ 94/ 90/ 93/ 98/ 123/ 99/ 99/ 95/ 92/ 95/ 103/ 659/ 99/ 93/ 207/ 66/ 92/ 105/ 67/

97/

Z ta%eli wynika* &e najwi;cej dochodów ZGN Śródmieście pozyskuje z tytułu czynszów lokali u;ytkowych i dzier;aw ? stanowi to kwot; ponad "#!=" milionów zł. i wykonane zostały w 22B# $ powy&szej kwocie uj;ta jest dzier&awa terenu* z której dochód wyniósł 1 22) 228*11 zł# $ '(18 roku zawarto 812 umów dzier&awy i 4( aneksów do zawartych umów# Niewykonanie planu w tej pozycji wyjaśnione jest na wst;pie te o rozdziału 3dot# rozliczeA za lokale m#st# $D$y5 7

$ ostatnich latach odnotowujemy sukcesywny wzrost dochodów z tytułu najmu lokali u&ytkowych# $ porównaniu do roku u%ie łe o jest to wzrost o ok# 8 978 tys# zło stanowi 8 B# Niew"tpliwy wpływ na powy&sze miało zaan a&owanie pracowników poszcze ólnych działów# Gospodarowanie zasobem lokali użytkowyc ! "araży i reklam $edłu stanu na 81#1'#'(18 roku ZGN Śródmieście zarz"dzał 8 9'7 lokalami u&ytkowymi w tym 9)8 ara&ami# Niewynaj;tych %yło 994 lokali i ara&y# $ zwi"zku z prowadzonym wynajmem lokali u&ytkowych w ZGN Śródmieście przy otowywane s" m#in# projekty ,chwał Zarz"du Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy# $ '(18r# przy otowano ponad 1 ((( projektów takich uchwał# Na przestrzeni całe o roku '(18r# przy otowano równie& do podpisania 9(: umów najmu i porozumieA1zasad w sprawie u&ytkowania lokali u&ytkowych oraz 1(8 umowy najmu ara&y* a tak&e 91' aneksów do umów najmu i porozumieA w sprawie u&ytkowania lokali u&ytkowych* ara&y i stanowisk postojowych# $ '(18 r# zawarto równie& ': umów na powierzchnie reklamowe# > łoszono na najem lokali u&ytkowych 18 konkursów o!ert i : przetar ów# Do wynaj;cia przeznaczono 8:4 lokale w konkursach o!ert i '( w przetar ach# Do dnia 81#1'#'(18 r# wpłyn;ły 2:8 o!erty 3w tym 81 o!ert w przetar ach5# $ 1( przypadkach dopuszczaln" działalnośF w lokalu o raniczono do jedne o typu działalności 3de!icytowej na danym terenie5 or anizuj"c tzw# konkursy proCilowane# $ ich ramach lokale u&ytkowe przeznaczane %yły do najmu wył"cznie na np#6 - sklep wielo%ran&owy m#in# z pras"* podstawowymi artykułami chemicznymi i kosmetycznymi 3konkurs 01'(18 i K01'(185* - sklep spo&ywczy w tym punkt sprzeda&y warzyw i owoców 3konkurs 01'(185* - ksi; arnia lu% antykwariat ksi; arski* ksi; arnia 3konkurs 001'(18* 0K1'(18 i .001'(185* - szalet pu%liczny 3konkurs K001'(18 i 0.1'(185# Gudowaniu struktury %ran& posłu&yły konsultacje społeczne* rozpocz;te w paCdzierniku '(1( roku dzi;ki którym władze Dzielnicy poznały oczekiwania śródmiejskiej społeczności odnośnie potrze%nych sklepów i zakładów usłu owych w naj%li&szej okolicy# Dzi;ki tym działaniom powstała mo&liwośF zachowania na terenie Dzielnicy Śródmieście ró&nych rodzajów działalności# <odział zaso%u lokali u&ytkowych w rodzaju %ran& wedłu na koniec '(18 przedstawia poni&szy wykres# stanu

8

$ '(18r# przeprowadzono )14 spotkaA z najemcami* których celem %yło ustalenie w drodze ne ocjacji stawki czynszu za najem lokali u&ytkowych* w tym ara&y* znajduj"cych si; w zaso%ach administrowanych przez ZGN# Ne ocjacje stawek czynszu z dotychczasowymi najemcami od%ywały si; z inicjatywy ZGN* jak równie& w przypadkach dy najemca zwracał si; z wnioskiem o zmian; warunków najmu lokalu 3np# przeznaczenie lokalu* zmiana !ormy prawnej* podnajem etc#5# $ drodze ne ocjacji ustalano równie& stawki czynszu za najem lokali poza konkursem o!ert na zasadac pre#erency$nyc % $ynajem w tym try%ie stosowany jest dy korzyści pozamaterialne dla m#st# $arszawy i społeczności lokalnej z takie o najmu s" wi;ksze ni& zwi"zane z tym mniejsze przychody# $ '(18r# wynaj;to w tym try%ie )( lokali* natomiast w latach6 '(11D 92 i '(1'D9( lokali# $edłu stanu na koniec rudnia wynajmowanych %yło 4(7 lokali na powy&szy cel i dotyczył on or anizacji pozarz"dowych takich jak !undacje i stowarzyszenia# $ try%ie poza konkursem na zasadach o ólnych w '(18 r# 3I: ust#1 pkt 1* '* 8 i 2 Zarz"dzenia nr 88'81'((2 <rezydenta m# st# $arszawy z dnia 14 lipca '((2 r#5 przeznaczono do najmu )9 lokali 3w tym 89 ara&y5# $płyn;ło 11( o!ert 3w tym 47 na najem ara&y5# Najemcy lokali u&ytkowanych na warunkach pre!erencyjnych %yli na %ie&"co wery!ikowani# $ zeszłym roku administratorzy skontrolowali w tym celu 27*27B lokali# +ontynuowany %ył równie& proces do%oru najemców pod k"tem prowadzonej działalnośF z uwa i na wa&ny interes miasta# ,ruchomiony został w Dzielnicy Śródmieście projekt zwi"zany z kultur"* który realizowany jest przez ZGN# Liał on na celu stworzenie lokalnej przestrzeni pu%licznej sprzyjaj"cej inte racji społecznej o !unkcji kulturalnej# <rojekt ten nazwano M<o ksi"&ki na Jhmieln"N* a miejsce 9

je o realizacji zostało wyremontowane i przeo%ra&one na stanowiska %ukinistyczne i czytelnicze# $ ramach ww# projektu wynaj;to w '(18 roku 4 lokale# <onadto w '(18 roku lokale u&ytkowe przeznaczone do sprzeda&y* pustostany lu% pochodz"ce z puli lokali nie do wynaj;cia np# z powodu zaawansowanych roszczeA udost;pniano w celach komercyjnych i niekomercyjnych na krótkie okresy# /okale przeznaczane %yły na realizacj; przedsi;wzi;F w zakresie działalności społecznej* charytatywnej* kulturalnej* opiekuAczej* zdrowotnej ? na rzecz or anizacji pozarz"dowych* osó% !izycznych i prawnych na np# wystawy* sesje !oto ra!iczne* happenin i# Na podstawie doświadczeA ZGN Śródmieście powstał projekt zarz"dzenia <rezydenta m#st# $arszawy re uluj"cy ten proces na terenie wszystkich dzielnic# $ '(18 %yły to m#in# lokale6 Dul# Larszałkowska 211) ? pustostan przeznaczony do sprzeda&yD zrealizowano projekty Jentrum @ztuki $spółczesnej Zamek ,jazdowski ? projekt artystyczny +athariny Larszewski* 0nstytut Goethe oD M@>@ ? Lorze GałtyckieN D ul# +rucza 41148 ? Oundacja Nowej +ultury MG;c ZmianaN# Dzi;ki tej !ormie udost;pniania lokalu* nie stal on pusty* a or anizacje które nie chciały wynajmowaF lokalu na dłu&ej miały mo&liwośF zor anizowania tam jedne o przedsi;wzi;cia społecznoDkulturalne o# Gyło to równie& korzystne dla mieszkaAców Śródmieścia* którzy mo li w ten sposó% skorzystaF z urozmaiconej o!erty kulturalnej jak np# wystawy* wernisa&e i odczyty# Nale&y wspomnieF* &e od '(1( roku systematycznie roz%udowywana jest elektroniczna %aza zaso%ów @P/# $iele nowych rozwi"zaA zostało wdro&onych w '(18 roku# Działania te miały na celu mi;dzy innymi usprawnienie wykonywania o%owi"zków przez pracowników ZGN i uporz"dkowanie wewn;trzne o o%ie u in!ormacji# Najwa&niejsze z nich to6 • wprowadzenie i umo&liwienie systemowej wymiany in!ormacji pomi;dzy pełnomocnikami miasta* a pozostałymi komórkami or anizacyjnymi ZGNQ • wdro&enie zarz"dzania in!ormacj" o działaniach podejmowanych przez Dział windykacji i Zespół -adców <rawnychQ dostosowanie działania systemu do nowej struktury or anizacyjnej ZGN1ED+ 3zmniejszenie licz%y ED+5Q • wprowadzenie nowej or anizacji danych dotycz"cych o%słu i lokali u&ytkowych 3uj;cie zaso%owe5Q • umo&liwienie systemowe o rejestrowania in!ormacji o stanie technicznym pustostanów lokali u&ytkowychQ • wdro&enie systemowej o%słu i miejskie o pro ramu M<oznaj @woje o Najemc;N# Dzi;ki przyj;tym rozwi"zaniom pole aj"cym na wprowadzaniu danych do jednolite o sytemu ZGN1@P/ oraz póCniejszemu eksportowi tych przetworzonych in!ormacji za pośrednictwem arkuszy kalkulacyjnych* udało si;* %ez zwi;kszenia nakładów* wypełniF nowe* dodatkowe z punktu widzenia ZGN zadania* zwi"zane ze 10

sprawozdawczości" prowadzon" w systemach miejskich6 />+,L oraz J-,# $ '(18r# trwały prace nad opracowaniem i wdro&eniem nowej strony internetowej ZGN* zawieraj"cej* oprócz odnowionej szaty ra!icznej i całkiem nowe o systemu zarz"dzania pu%likowan" treści"* szere udo odnieA dla mieszkaAców i potencjalnych najemców lokali u&ytkowych# Najwa&niejsze z nich dotyczyły6 • • • nowoczesnej* komercyjnej !ormy prezentacji o!erty najmu lokali u&ytkowych 3!ormuła z%li&ona do sklepu internetowe o5Q przejrzyste o przedstawienia or anizowanych o udzielenie zamówienia pu%liczne oQ post;powaA

uporz"dkowania treści dotycz"cych poszcze ólnych aspektów działalności ZGN i ED+* ze szcze ólnym zwróceniem uwa i na upu%licznienie in!ormacji o śródmiejskich wspólnotach mieszkaniowych oraz reprezentuj"cych udziały miasta <ełnomocnikachQ nowej !ormy w Śródmieściu 3wyszukiwarka5Q udost;pnienia in!ormacji o pro ramie zamiany lokali prowadzonym mieszkalnych

udost;pnienie na stronie dokumentów tj# wnioski dot# z ody na remont lokalu u&ytkowe o lu% wyst"pienia o lokal przez or anizacje pozarz"dowe#
Dochody z na?mu lokali u;ytkowych w latach !!* ) !"#. !"
1'4 '79 :7(

Wyszcze,ólnienie
1# '# 8# Dochody z czynszu Średnia stawka czynszu na 1m' $zrost1spadek stawki w stosunku do roku poprzednie o

!!*
1() 8:: 8):

!"!
111 )): 9:9

!""
1'( )79 44)

!"#
1'7 142 874

'1*4) .

'8*') 7*4B

')*91 1(*'B

'9*)1 8*)B

':*97 4*4B

Nast;pn" pozycj; dochodów stanowi" czynsze z na?mu ,ara;y i reklam#
Dochody z na?mu ,ara;y w latach Wyszcze,ólnienie 4# )# Dochody z czynszu Średnia stawka czynszu na 1m' $zrost1spadek stawki w stosunku do r# poprzednie o !!* 1 79) 844 )*(: R !"! 1 :77 '41 4*27 D1*7B !!* ) !"## !"" ' (18 41: )*:2 11*9B !" 1 74: 8:8 )*98 D'*7B !"# 1 9)) 427 )*87 D4*4B

11

$ '(18 r# o łoszono ' konkursy na najem ara&y i stanowisk postojowych* w których do wynaj;cia przeznaczonych %yło 94 ara&e i stanowiska 311' w '(1'r#5# $płyn;ło '1 o!ert 3 ): w '(1'r#5 $ pozycji dotycz"cej ara&y zanotowaliśmy zmniejszenie dochodów w stosunku do lat u%ie łych# $ porównaniu do roku '(1' dochód spadł o 1(*4 B tj# o kwot; 121 7:) zł# Główn" przyczyn" spadku dochodów z najmu ara&y %yła zmniejszaj"ca si; powierzchnia wynajmowanych ara&y 3 łównie w skutek przyj;tej w '(1( roku strate ii likwidacji ara&y wolnostoj"cych stanowi"cych przeszkod; w poprawie estetyczne o wizerunku miasta i je o rozwoju poprzez %lokowanie terenów* które mo ły%y słu&yF innym po&yteczniejszym celom* w tym tworzeniu nowych miejsc postojowych dla znacznie wi;kszej ilości u&ytkowników ni& najemców ara&y5# $ wyniku trwaj"ce o od kilku lat procesu sukcesywnej likwidacji ww# za%udowaA* w stanu na 81#1'#'(18r# przeznaczono do roz%iórki )84 ara&e z cze o udało si; wy%urzyF 818# $ samym '(18 roku zostało wy%urzonych 1' 3w '(1'r#D1:5 %udynków ara&owych# <owierzchnia ara&y zmalała o 1 7:)*:8m' 311( ara&y1stanowisk5# Dochodami z lokali u&ytkowych* ara&y* reklam i dzier&aw 3poza czynszami5 %yły odszkodowania z tytułu <ezumowne,o korzystania z lokali# $ '(18r#dochód z te o tytułu wyniósł 1 8)2 (17*81 3w '(1'r# D 4 997 '44*)4 zł#5 Niskie wykonanie ww# pozycji zwi"zane %yło z korekt" dochodów w zwi"zku z otrzymanym wyrokiem s"dowym przywracaj"cym tytuł prawny do lokalu u&ytkowe o# $ysokośF korekty wynosiła 1*82 mln zł# +olejnym znacz"cym składnikiem uzyskiwanych dochodów %ył dochód z wynajmu powierzchni pod reklamy# $ '(18 roku uzyskano dochód z te o tytułu w '(:B w stosunku do wartości zaplanowanej# $ '(18 roku zawarto ': 319 w '(1'r#5 umów na powierzchnie reklamowe# Dochody z reklam na przestrzeni lat '((2 D '(18 przedstawia poni&sza ta%ela#
Wyszcze,ólnienie Dochody z reklam $zrost1spadek w stosunku do roku poprzednie o !!* 9() 799 R D''*7B D'9*9B D9*1B 9'*4B !"! 4(: )49 !"" '27 27' !" '7( 7:( !"# 4)9 11'

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
$ '(18 roku zawarto 9'9 umów najmu na lokale mieszkalne* 17 na pomieszczenia tymczasowe i 122 aneksów do umów najmu na lokale mieszkalne# <onadto rozpatrzono 1'1 wniosków dotycz"cych kaucji 12

mieszkaniowych# Z tej licz%y )4 najemców zwolniono w całości z wpłaty kaucji* '8 najemców zwolniono z wpłaty )(B kaucji* w 88 przypadkach wpłat; kaucji rozło&ono na raty a w 11 przypadkach odmówiono zwolnienia z wpłaty kaucji# ZGN Śródmieście od roku '((7 prowadzi wery!ikacje sposo%u wykorzystania mieszkaniowe o zaso%u miasta w ramach pro ramu D-ozna? swo?e,o na?emc8E# La on na celu pozyskiwanie lokali mieszkalnych u&ywanych niez odnie z przeznaczeniem i niezamieszkiwanych przez uprawnione o najemc;# Zakłada wizualne prze l"dy dokonywane przez pracowników 3administratorów5 ZGN# Na pocz"tku '(1' roku został ustalony harmono ram przeprowadzania wery!ikacji lokali w latach '(1' ? '(18# S"cznie w tych dwóch latach zwery!ikowano 11 :4: lokali z 1' )42 lokali znajduj"cych si; w zaso%ach ZGN na dzieA 81#1'#'(18r# $ '(18 roku )1 pracowników %ior"cych udział w wery!ikacji poprzez oso%isty kontakt zwery!ikowało ) '7) lokali# $skutek przeprowadzonych wery!ikacji wykryto nieprawidłowości pole aj"ce łównie na6 • podnajmie lokalu %ez z ody właściciela ? 8) • niezamieszkiwanie najemcy w lokalu D ') • posiadanie tytułu prawne o do inne o lokalu ? 11 • inne nieprawidłowości 3prze%udowa lokalu %ez z ody wynajmuj"ce o* zamieszkiwanie osó% nieuprawnionych* wykorzystywanie lokalu niez odnie z przeznaczeniem* zajmowanie lokalu %ez tytułu prawne o5D 2' $ rezultacie w1w działaA w '(18r# w wypowiedzeA umów najmu* wszcz;to i odzyskano 12 lokali mieszkalnych# Zasó% mieszkaniowy od '(1' roku mieszkalne o powierzchni 1( 71)*21 m'* co poziom osi" ni;te o dochodu# 82 przypadkach dokonano ) post;powaA s"dowych zmniejszył si; o 174 lokale niew"tpliwie miało wpływ na

0stotn" pozycj; w dochodach stanowi" dochody z tytułu czynszów komunalnych lokali mieszkalnych# Dochody z te o tytułu w '(18 r# wyniosły #(=$ mln zł i zostały wykonane w 1()*'B wartości planowanej# $ ci" u ostatnich lat odnotowujemy wzrost dochodów w powy&sze o tytułu i jest on wynikiem wprowadzenia nowych zasad w polityce czynszowej od 1 lipca '((2 roku# $prowadzone ure ulowania spowodowały równie& zmian; kryteriów o%ni&ek technicznych i jednocześnie wprowadzono mo&liwośF uzyskania o%ni&ek czynszu ze wz l;du na kryterium dochodowe ospodarstwa domowe o# Dochody osi" ni;te w latach '((7D'(18 z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych kształtowały si; nast;puj"co6 '((7 ? 1: 18' 7:7*14 zł# '((2 ? ') 174 14'*28 zł# wzrost o 49*22B '(1( ? 84 791 21)*8: zł# wzrost o 87*48B 13

'(11 ? 89 789 (11*72 zł# wzrost o )*99B '(1' ? 89 4)7 :92*27 zł# spadek o 1*(8B '(18 ? 87 4)2 2)2*:7 zł# wzrost o )*)( B Średnia stawka otrzymane o dochodu z czynszów przed wprowadzeniem podwy&ek wynosiła '*8: zł1m ' natomiast średni dochód z czynszu re ulowane o w '(18 r# uzyskany z lokali wyniósł 9*2' zł1m' 39*)2 zł1m' w '(1'r#* )*29 zł1m' w '(11r# i )*4) zł1m' w '(1( r#5 $ ZGN Śródmieście działała powołana w '((2 roku komisja ds# rozpatrywania wniosków o przyznanie o%ni&ek naliczonych czynszów dla najemców o niskich dochodach# $ roku '(18 rozpatrzyła ona 92) 3:1' w '(1'r5 wniosków* z cze o przyznała 994 o%ni&ek 3'(1'r# ? 9925* odmówiono o%ni&ek w 1: przypadkach 3w '(1'r# ? 8)5# Najcz;stszym powodem nieprzyznania o%ni&ki %yły zale łości w opłatach czynszu przekraczaj"ce 8Dmiesi;czny przypis lu% przekroczenie dochodu na 1 oso%; w rodzinie warunkujace przyznanie o%ni&ki czynszu# Średnia o%ni&ka miesi;czne o czynszu w przeliczeniu na 1 lokal wyniosła 1)2*27 zł# i wzrosła w porównaniu do '(1' r# 31(9*22 zł5# Średnio miesi;cznie udzielono o%ni&ek na kwot; 1(9 ''9*11 3:1 ):)*27 zł# w '(1'r#5 >%ni&ki udziela si; na okresy roczne# Na uzyskane dochody wpływ miały równie& zmienione w styczniu '(18 r# zasady dotycz"ce naliczania odszkodowaA za %ezumowne korzystanie z lokalu mieszkalne o D nie stosuje si; stawki w wys# 8B wartości odtworzeniowej 3odszkodowania równe s" czynszowi5# Zmiana ta skutkowała spadkiem uzyskane o dochodu z tytułu odszkodowaA o kwot; )9' (9(*1' zł# w stosunku do '(1' roku# @zcze ółowe in!ormacje dotycz"ce wykonania dochodów z czynszów i odszkodowaA za lokale mieszkalne i u&ytkowe w latach '(1(D '(18 prezentuje poni&sza ta%ela#
-ozyc?a dochodów Jzynsze re ulowane od lokali mieszk# komunalnych Jzynsze wolne od lokali mieszk# komunalnych Jzynsze socjalne od lokali mieszk# komunalnych Jzynsze od lokali mieszk# komunalnych Ert#8( ,stawy
Jzynsze lok# u&ytkowe

Wykonanie !"!r.

Wykonanie !""r.

Wykonanie Wykonanie !" r. !"#r.

$zrost1spad ek w B '(181'(1'

84 49) 222 29 2)9 7: 729

89 8(8 4)1 1(2 74: 14( (48

35 954 339 109 650 218 312

37 857 656 122 321 270 752

105,3/ 111,6/ 124 /

'11 (9) 111 )):9:9 4(: )49 1 :77 '41 1 8:8 )'2 )21 194 4 921 ()) ) 947 '4( "'! *"* #'(

'7' 9:1 1'( )79 44) '27 27' ' (18 41: 1 797 222 ))1 ::9 8 299 918 4 88) 82(

176 468 124 286 780 280 870 1 847 373 2 174 976 565 012 8 (:7 4'4 4 997 '4)

209 230 128 149 384 456 112 1 655 498 1 995 993 102 676 ' )19 894 1 8)2 (17

118,6/ 103,1/ 162,4/ 89,6/ 91,8/ 18,2/ 81,7/ 29,1/ 100,8/

Dochody z tytułu reklam Jzynsze ara&y Jzynsze z dzier&aw <ozostałe >dszkodowania D lokale mieszkalne >dszkodowania D lokale u&ytkowe
Dochody z na?mu i dzier;awy

"&! %$& '#$ "&# #'! %#$ "&% '*$ !!%

14

Na wysokośF uzyskanych dochodów znaczny wpływ miały zale łości z tytułu opłat czynszowych i świadczeA oraz procedury zwi"zane z windykacj" nale&ności#

Zale"&o'ci i dzia&ania windykacy$ne
Działania windykacyjne prowadzone w roku '(18 jak i w latach u%ie łych opierały si; na Zarz"dzeniu nr '8811'(1' <rezydenta m# st# $arszawy z dnia 19 kwietnia '(1' r# w sprawie wprowadzenia -e ulaminu windykacji nale&ności m# st# $arszawy z tytułu opłat za lokale wchodz"ce w skład mieszkaniowe o zaso%u m# st# $arszawy* lokale u&ytkowe lu% ich cz;ści* tymczasowe pomieszczenia oraz urz"dzenia reklamowe usytuowane na %udynkach wchodz"cych w skład zaso%u nieruchomości m# st# $arszawy# Dokumentem wspieraj"cym proces windykacji nale&ności w dalszym ci" u jest o%owi"zuj"ca w Zakładzie 0nstrukcja post;powania windykacyjne o* której postanowienia uszcze ółowiaj" realizacj; procedur# Zastosowane środki* maj"ce na celu odzyskiwanie nale&ności jak i lokali* mimo zmiany przepisów w zakresie pomieszczeA tymczasowych wskazywanym komornikom dla potrze% eksmisji* pozwoliły po raz kolejny na przeprowadzenie dośF pokaCnej ich licz%y# $ roku sprawozdawczym wykonano ł"cznie 1'9 eksmisji z lokali mieszkalnych i u&ytkowych 32) z lokali mieszkalnych* 81 z lokali u&ytkowych5# ZaznaczyF nale&y* &e w dalszym ci" u dzi;ki skutecznej windykacji odnotowywane s" przypadki wstrzymania post;powaA w tym zakresie w zwi"zku ze spłat" zadłu&enia i skierowaniem wniosków o ponowne wst"pienie w stosunek najmu* które w przypadku pozytywne o ich rozpatrzenia de!initywnie oddalały od mieszkaAca lu% przedsi;%iorcy widmo eksmisji# $ zakresie odzyskiwania nale&ności pieni;&nych mo&na stwierdziF* &e stosowane w ZGN procedury oraz system monitorowania płatności skutkował zmniejszeniem ilości dłu&ników w lokalach mieszkalnych jak i u&ytkowych w stosunku do analo iczne o okresu roku '(1'# $ stosunku do rudnia '(1' roku* ilośF dłu&ników w lokalach mieszkalnych zmniejszyła si; o 1*:9B# $ tym samym okresie licz%a dłu&ników w lokalach u&ytkowych zmniejszyła si; o 1*4)B* co wskazuje na skutecznośF stosowanych procesów windykacyjnych# Zale łości w lokalach mieszkalnych na przestrzeni ostatnich lat wykazuj" tendencje wzrostow"* nie mniej jednak sukcesywnie kwotowo jak równie& procentowo nast;puje spadek przyrostu zale łości w stosunku do roku poprzednie o#

15

Zadłu&enie lokali mieszkalnych przedstawia poni&sza ta%ela#
Zadłu;enie 7<ez odsetek: stan zadłu;enia na dzieF Gwota zadłu;enia Wzrost zadłu;enia w -rocentowy wzrost stosunku do zadłu;enia w stosunku poprzednie,o okresu do poprzednie,o okresu

#"." . !!*r. #"." . !"!r. #"." . !""r. #"." . !" r# #"." . !"#r#

'4 27( :4)*:8 '2 ')1 ::)*': 84 4:) 299*2' 87 ((2 :)8*2: 4( 828 '1(*91

9 8(7 :8(*74 4 ':1 ('2*)4 ) ''4 121*9) 8 )88 :7: *() ' 878 4)9*94

88*:2B 1:*1(B 1:*79B 1(*')B 9*':B

<odo%nie kształtuj" si; zale łości w lokalach u&ytkowych# $ analizowanym ) ?letnim okresie kwota zadłu&enia rośnie* natomiast przyrost zale łości maleje# Zadłu&enie lokali u;ytkowych przedstawia poni&sza ta%ela #
Zadłu;enie 7<ez odsetek:) lokale u;ytkowe z ,ara;ami stan zadłu;enia na dzieF #"." . !!*r. #"." . !"!r. #"." . !""r. #"." . !" r# #"." . !"#r# Gwota zadłu;enia )8 884 721*82 )7 1:1 8:2*2( )9 9)( 82)*:8 9' 4)( 98(*2) 99 '() )21*87 Wzrost zadłu;enia w -rocentowy wzrost stosunku do zadłu;enia w stosunku poprzednie,o okresu do poprzednie,o okresu ) 49: :1)*() 4 789 477*)1 D1 )'( 274*1: ) 7(( '8)*'' 8 :)4 29(*48 11*4'B 2*(:B D'*9'B 1(*'8B 9*(1B

>dnotowujemy zmniejszenie o ':B zale łości krótkotrwałych tj# do wartości 8Dmiesi;czne o przypisu# @tanowi" one kwot; 1 419 447*'( zł# podczas dy w '(1' r# wynosiły 1 7(9 )44*::zł# a w '(11 r# wynosiły 1 7:) )2:*9( zł# Test to wynikiem stosowania procedur windykacyjnych* które wymuszaj" wypowiedzenie umowy najmu po przekroczeniu określonej licz%y miesi;cy %ez dokonania jakichkolwiek wpłat# @padek zadłu&eA krótkotrwałych to równie& wynik zaan a&owania pracowników Działu /okali ,&ytkowych* którzy przed rozpatrzeniem wniosku ka&de o najemcy o zmian; warunków umów* przed sporz"dzeniem projektów uchwał* spotkaniem ne ocjacyjnym czy te& przed para!owaniem projektów porozumieA remontowych sporz"dzanych przez Dział Hechniczny itp# wery!ikuj" stan konta czynszowe o# Teśli na koncie 16

istnieje jakakolwiek niedopłata* najpierw musi %yF spłacona* a dopiero póCniej jest rozpatrywany właściwy wniosek najemcy# -ównie&* dy wpływaj" do działu projekty wypowiedzeA zaopiniowane przez Dział $indykacji do realizacji* pracownicy Dz# /ok# ,&ytkowych* przeprowadzaj" rozmowy z dłu&nikami* zanim przedło&" właściwy projekt wypowiedzenia umowy do podpisu Dyrektora# $ poprzednich latach konsekwencj" wypowiedzeA %yła zmiana opłat za lokal* która w momencie przejścia z umowne o okresu u&ytkowania lokalu w okres %ezumowny zwi;kszała si; ponad dwukrotnie# $ '(18 roku zmieniły si; zasady naliczania odszkodowaA za %ezumowne korzystania z lokali* co miało znaczny wpływ na zmniejszenie przyrostu zadłu&enia lokali mieszkalnych# $ ZGN Śródmieście podejmuje si; szere działaA pomocowych w stosunku do zadłu&onych u&ytkowników lokali komunalnych* w przypadku po orszenia si; ich sytuacji materialnej# Nale&" do nich6 • rozkładanie zadłu&enia na do odne raty* • zmiana terminów płatności czynszu i rat na wniosek dłu&nika i in!ormowanie dłu&ników o takiej mo&liwości* • podejmowanie pró% pomocy dłu&nikom na ka&dym etapie e zekucji poprzez np# zawieszenie eksmisji po spłacie zadłu&enia* czy pomoc w zamianie lokalu mieszkalne o z opcj" spłaty zadłu&enia# $ roku '(18* podo%nie jak w latach u%ie łych* poza s"dowym i e zekucyjnym odzyskiwaniem lokali i nale&ności* kontynuowane %yły dodatkowe działania w zakresie restrukturyzacji zadłu&enia najemców1%ezumownych u&ytkowników lokali mieszkalnych i u&ytkowych# Zawierane u ody w zakresie spłaty zadłu&enia pozwalały wierzycielowi uzyskaF uznanie dłu u* co w przypadku wi;kszych kwot nale&nych od podmiotów ospodarczych mo&e mieF znaczenie w ewentualnym dochodzeniu nale&ności na drodze s"dowej#

Hl,i w spłacie nale;ności z zakresu ,ospodarowania lokalowym zaso<em m.st. Warszawy udzielone przez ZGN w latach !"!) !"#. Wyszcze,ólnienie !"# rok umorzenia odroczenia raty !" rok 44 ( 17) ')8 )84*(4 (*(( 77' 418*:8 9 ( 81 9( :::*:( (*(( '28 2'2*1( Iokale mieszkalne licz%a 98 ( 174 kwota '78 241*4( (*(( 2(( 241*99 Iokale u;ytkowe licz%a '( ( 1: kwota 2) :)'*2' (*(( 174 :')*8(

umorzenia odroczenia raty

17

!"" rok umorzenia odroczenia raty !"! rok umorzenia odroczenia raty )2 ( 198 ''2 948*29 (*(( )9( 1)7*)1 8 ( 1: 8 4(9*2( (*(( '(1 (9)*'( 91 1 1:( '71 1'(*77 2':*'4 799 417*2) ( ( 1: (*(( (*(( 19( )''*)2

U nale&ności wraz z odsetkami i opłatami u%ocznymi 3opłaty s"dowe* koszty remontu lokalu5 $ roku '(18* w ranicach kompetencji Dyrektora ZGN* rozpatrzono nast;puj"c" ilośF wniosków restrukturyzacyjnych6 Dlokale mieszkalne ? '2) wniosków Dlokale u&ytkowe ? 84 wnioski /icz%y te uwz l;dniaj" jedynie wnioski* które zakoAczyły si; decyzj" w sprawie i nie zawieraj" ilości spraw przekazanych do @kar%nika m# st# $arszawy jak i wniosków* które pozostały %ez dalsze o %ie u ze wz l;du na %raki !ormalne uniemo&liwiaj"ce ich rozpatrzenie# $ przypadku lokali u&ytkowych wnioski rozpatrywane %yły z uwz l;dnieniem -ozporz"dzenia +omisji 3$=5 Nr 12271'((9 z dnia 1) rudnia '((9 r# w sprawie stosowania art# 7: i 77 traktatu o pomocy de minimis 3Dz# ,rz# ,= / 8:2 z dnia '7#1'#'((9 r# str# 95# $ '(18 roku 18 przypadków ul w postaci rozło&enia zale łości na raty %yło pomoc" de minimis# Zało&enia do procedur w zakresie windykacji nale&ności pieni;&nych i niepieni;&nych s" prawidłowe oraz zapewniaj" optymalny prze%ie czynności windykacyjnych przy zachowaniu MautomatyzmuN ich stosowania przez pracowników jednostki# $ zakresie działaA wspieraj"cych odzyskiwanie nale&ności w dalszym ci" u kontynuowany %ył pro ram pomocy w zamianie lokali mieszkalnych z opcj" spłaty zadłu&enia# $ '(18 roku na podstawie wniosków składanych przez najemców lokali mieszkalnych znajduj"cych si; w zaso%ach ZGN zostały zrealizowane 8 zamiany pomi;dzy stronami* dokonuj"ce zmiany lokalu na lokal wi;kszy# $ wyniku tych zamian odzyskano zadłu&enie tych lokali na kwot; :) ((( zł# -ównie& utrzymana została współpraca z Giurem 0n!ormacji Gospodarczej 0n!oLonitor w zakresie umieszczania dłu&ników w Jentralnej =widencji Dłu&ników# >statecznym rozwi"zaniem jest dokonanie umorzenia zadłu&enia poprzez oświadczenie woli Dyrektora ZGN lu% przesyłanie wniosków o umorzenie do @kar%nika m#st# $arszawy# Działanie takie ma miejsce w przypadku* dy s" wyczerpane wszystkie dro i dochodzenia 18

nale&ności* a pozostawienie zadłu&enia w postaci zapisów na kontach ksi; owych lokali powoduje stały przyrost zadłu&enia o wartośF odsetek ustawowych#

WYD()*+
$ydatki ZGN Śródmieście na '(18 rok zaplanowane zostały w kwocie 174 787 784 zł# i wykonane zostały w 2:*7'B wartości planowanej* tj# w kwocie 17( 7(9 787*)) zł# $ydatki %ie&"ce w rozdziale :(((4 zaplanowane na kwot; 89 471 '97 zł# zostały wykonane w 27*:B wartości planowanej tj# 89 (() 7:7*:7 zł#* a wydatki %ie&"ce w rozdziale :((() zaplanowane w kwocie 149 791 911 zł# zostały wykonane w 2:*78 B wartości planowanej tj# 148 9:8 )72*42 zł# >d '(18 roku decyzj" @kar%nika m#st# $arszawy środki na utrzymanie lokali wykorzystywanych na własne cele miasta zostały wydzielone z %ud&etu miasta i przydzielone do ZGN w rozdziale :)(# $ydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwot; 1 42) 2)) zł# zostały wykonane w :)*8B tj# w kwocie 1 1': 1:(*'7 zł# Zamieszczona ni&ej ta%ela przedstawia planowane i wykonane wydatki %ie&"ce i maj"tkowe w latach '(1(D'(18# $yszcze ólnienie
plan wydatków wykonanie B wykonania panu

'(1(
12' :)8 292 171 :'( ))9 24*'7

'(11
128 84: ((( 17) 8(4 71( 2)*74

'(1'
172 (79 ):7 174 '(9 8(' 2:*4'

'(18
174 787 784 17( 7(9 782 2:*7'B

Z powy&szych danych wynika * &e na przestrzeni czterech ostatnich lat procentowe wykonanie wydatków %ud&etowych sukcesywnie rośnie# Natomiast w ostatnich trzech latach wykonanie przekracza 2) B planowanych wydatków* co jest %ardzo do%rym wynikiem świadcz"cym o odpowiednim planowaniu a potem skrupulatnej realizacji zamierzonych zadaA#

Ni&ej przedstawiona ta%ela przedstawia porównanie wydatków w para ra!ach w ostatnich 4 latach#

wykonania

19

-ozyc?a wydatków w, @

Wykonanie na dzieF #"." . !"! r. "

Wykonanie na dzieF #"." . !"" r.

Wykonanie na dzieF #"." . !" r. #

Wykonanie na dzieF #"." . !"# r. %

Dział &!! I 8('( D Na rody i wydatki oso%owe nie zaliczane do wyna rodzeA I 8()( D Zas"dzone renty I 4(1( D $yna rodzenia oso%owe I 4(4( D Dodatkowe wyna rodzenie roczne I 411( D @kładki na u%ezpieczenie społeczne I 41'( D @kładki na Oundusz <racy I 414( D $płaty na <O->N I 41:( D $yna rodzenia %ezoso%owe I 4'1( D Zakup materiałów i wyposa&enia I 4'9( D Zakup ener ii I 4':( D Zakup usłu remontowych 3naprawy urz"dzeA %iurowych5 I 4'7( D Zakup usłu zdrowotnych I 48(( D Zakup usłu pozostałych I 48)( D >płaty za usłu i internetowe I 489( D >płaty z tyt# zakupu usłu telek# D komórkowa tele!onia I 48:( D >płaty z tyt# zakupu usłu telek# D stacjonarna tele!onia I 441( D <odró&e słu&%owe I 448( D -ó&ne opłaty i składki I 444( D >dpisy na ZOŚ@ I 447( D <odatek od nieruchomości dot siedzi% I 4)'( D >płaty na rzecz %ud&etów jednostek samorz"du terytorialne o D opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi I 4:(( D @zkolenia I 4:4( D Zakup materiałów papierniczych do sprz;tu drukarskie o I 4:)( D Zakup akcesoriów komputerowych* w tym pro ramów i licencji wydatki <ie;Jce I 9(9( D $ydatki na zakupy inwestycyjne jednostki %ud&etowej wydatki ma?Jtkowe razem wydatki &!!!% I 41:( D $yna rodzenia %ezoso%owe I 4'1( D Zakup materiałów i wyposa&enia np#piach do piaskownic I 4'9( D Zakup ener ii I 4':( D Zakup usłu remontowych* konserwacje* awarie I 48(( D Zakup usłu pozostałych I 482( D Zakup usłu o%ejmuj"cych wykonanie ekspertyz* analiz i opinii I 44(( D >płaty za administrowanie i czynsze za %udynki* lokale i pomieszczenia ara&owe I 448( D -ó&ne opłaty i składki I 447( D <odatek od nieruchomości I 4)1( D >płaty na rzecz %ud&etu paAstwa I 4)'( D >płaty na rzecz %ud&etów jednostek samorz"du terytorialne o D opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi I 4)8( D <odatek od towarów i usłu 3KEH5 I 4)7( D <ozostałe odsetki I 4)2( D +ary i odszkodowania wypłacone na rzecz osó% !izycznych I 49(( D +ary i odszkodowania wypłacone na rzecz osó% prawnych I 491( D +oszty post;powania s"dowe o i prokuratorskie o I 497( D >dsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usłu 3KEH5 wydatki <ie;Jce I 9()( D $ydatki inwestycyjne jednostki %ud&etowej wydatki ma?Jtkowe razem wydatki &!!!$ Dział &$!

1ozdział ) &!!!% ) wydatki dotyczJce utrzymania ?ednostki 8:8 917*21 1: '97*:9 '9 198 811*97 1 27( 8'8*88 8 272 788*8' )(1 48:*47 '4: 847*(( 7) ((:*:9 )9) ('8*(4 421 '2:*44 1'( (84*2) 1'1 :('*9( 1 41' (88*17 '8) 8)8*'1 4' 214*)9 '2( 72:*4' :4 914*'9 9 721*87 44( 4'1*1' 189 ''9 (*(( 1:2 229 :4 1:1 '4: 84' #& &*& !'&=!% ( !=!! #& &*& !'&=!% (*(( 98 :7:*(7 )2 2(9 '::*9' 19 2:) 87(*'1 1' 297 72(*4: 1': 882*4( (*(( )( )41 198*'( 971 228*4( 8 )7'*(( (*(( (*(( ''( 82(*'( 892 8:)*)( 4( 279*1) ' ('4 8'8*42 ( "%# * # %((=& (*(( !=!! "%# * # %((=& "%& "%& 1:' 287*98 1: )17*)9 '9 9:8 )17*'' 1 74( 747*:: 4 18' :81*)4 4:7 '22*': '') (71*(( 184 ('2*:7 97( 7))*91 482 941*24 92 2::*7( '1 27(*(( 1 4': 7)2*:4 ')9 9)(*(( 44 4(9*99 '8: ')8*74 72 )42*)( ) 172*)7 47' 842*7( 1': 798*74 ( 192 74(*24 (*(( (*(( #& & ( #($=! '27 4)1 *( %$"=!" #( ! ' (#'=!# (*(( 41 9)8*2) 91 12( ('7*)1 19 272 91:*17 1' 187 8)2*': 1)1 :')*8) (*(( )' )77 )''*8( :18 8(4*19 8 2((*(( (*(( ':) :24*8( 8)) 921*9' 9(( )17*:) :7 :11 ' 1)( 14:*8' ( && *&#='# (*(( !=!! && *&#='# " #( #( '48 ()7*'2 17 17)*24 ': 14' )88*(2 1 2(4 '42*)2 4 9:' 2)4*(( 499 927*(4 '(2 2))*(( 1'4 899*7: 4:8 '79*(9 414 ):8*'1 9' 444*9) 17 72)*(( 1 ''7 474*99 '88 ()(*(' 14 98:*'2 12( 7()*9: 2) ::'*(9 (*(( 4:1 7(:*27 184 9'4*)' (*(( 142 2)'*(( (*(( (*(( &! ###=*% 2 7(' * (! =!* (! "#'=!# 1(: '7(*(( 8: 2(2*24 4: 997 871*44 1) 8)9 979*12 ') 888 '77*4' 12( 2'8*'' 1 97( (29*(( )1 '9( )2)*41 :9( )97*47 1 '1)*(( (*(( '82 749*() ( '2(*:( ( ' (49 (:8*47 ( "%% '(# "$%=## 1 '48 (11*2: %# !""=*& "%$ * ' "''=#! 8)2 )(:*:4 1) (:2*:: ') 8'2 449*19 1 2') 74)*9' 4 4(2 (7'*': 4'1 1:7*11 1:: ('8*(( 191 '''*:( 84: 4'2*)7 447 ))'*12 :( '91*78 17 (:(*(( 1 (:) 847*:: ''9 (42*29 ) 84'*78 1)) (8(*(2 1(2 72(*4( (*(( 4:8 ''4*4) 142 987*'9 1: 7:4*(( :7 822*(9 (*(( (*(( #$ *&# %*'=&* 8' 871*22 # #("=** #' !!$ (&(=&( 1(8 44(*(( '8 :79*(( 4) ')1 929*)) 14 97' 218*7: '( :': 8)'*77 :9 7::*92 4 )92 929*(( )( (81 81:*)7 :7: 11(*:4 1 41(*(( ' 8)4 (49*(7 '(2 97)*'2 784 744*(: 1 1(4 1((*77 82: 977*9: ' 499 :41*12 )( 77'*(( "%# '&# $(*=%* (*(( !=!! "%# '&# $(*=%*

1ozdział ) &!!!$ ) Gospodarka ,runtami i nieruchomościami

1ozdział ) &$! # ) wydatki dotyczJ lokali za?mowanych przez Kiuro 4dministracy?no Gospodarcze i HrzJd Dzielnicy. I 4'9( D Zakup ener ii I 4':( D Zakup usłu remontowych* konserwacje* awarie I 48(( D Zakup usłu pozostałych I 448( D -ó&ne opłaty i składki I 4)'( D >płaty na rzecz %ud&etów jednostek samorz"du terytorialne o D opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki <ie;Jce 1ozdział ) &$! I 4'9( D Zakup ener ii I 4':( D Zakup usłu remontowych* konserwacje* awarie I 48(( D Zakup usłu pozostałych I 48:( D >płaty z tyt# zakupu usłu telek# D stacjonarna tele!onia I 448( D -ó&ne opłaty i składki I 4)'( D >płaty na rzecz %ud&etów jednostek samorz"du terytorialne o D opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki <ie;Jce .,ółem "(" & ! $$$=&' "($ #!% (!*='' "(% !' #! =## ) wydatki dotyczJ lokali za?mowanych przez 1ady .siedli i <iura radnych. (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( 18 118*17 8)*4) ' 14'*(( :)*(1 1: 822*1) )1(*(( ## &$ "(! (!' '#(=$$ (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( (*(( :)9 ((8*82 49 9''*)( 1(2 '88*(1 1): '27*)2 '4 :87*(( " !*# (*$

20

>d '((2 roku ZGN zo%owi"zany jest do planowania i realizacji %ud&etu w układzie zadaniowym#

Wydatki na utrzymanie $ednostki%
0ozyc1e wydatk'w 2 3ydatki na ut+zymanie 1ednostki
1. Wynagr!,zenie !s!#!"e %rac!"ni*ó" zarz(,- i a,0inistrac'i 1 #ez!s!#!"e 2. 2arz-ty !, "ynagr!,ze+ -'3tyc. " %-n*cie 1 3. Wy%&ata ,!,at*!"e' nagr!,y r!czne' 4,!tyczy 'e,n!ste* #-,żet!"yc.5 4. !z!sta&e "y,at*i " ty06 z-życie 0ateria&ó" #i-r!"yc. i energii -s&-gi !#ce 4tele*!0-ni*acy'ne, in7!r0atyczne, %!czt!"e, 85 -#ez%ieczenie !c i ,!zór 0ienia inne 4 na%r. 0aszyn #i-r, licenc'e *!0%-t, -s& z,r!"5 w tym wydatk i nie dotyczace zasobu lok alowego(k oszty związane z realizacją innych zadań powierzonych jednostce)

2011
38 -06 142,15 26 980 486,63 4 836 111,81 1 840 848,77 5 048 694,94 1 120 497,55 1 507 231,91 569 820,27 1 851 145,21 195 707,30

2012
38 -21 415,14 27 509 958,25 5 349 607,04 1 904 249,59 3 957 600,26 887 859,27 1 139 679,72 441 279,11 1 488 782,16 176 735,37

2 013
36 446 499,15 25 850 176,60 5 007 283,38 1 925 845,62 3 663 193,55 839 403,49 952 619,60 473 208,71 1 397 961,75 184 871,15

$ydatki na utrzymanie jednostki do '(1( r# systematycznie malały* a w latach '(11D'(1' utrzymywały si; na podo%nym poziomie# $ '(18 roku odnotowaliśmy dalszy znaczny spadek wydatków w tym przedziale# ,dział wydatków na utrzymanie jednostki w analizowanym roku w wydatkach o ółem wyniósł '(*1)B* a w '(1' wynosił '1*('B# +wotowo spadek w tej pozycji wyniósł ' ':4 21) zł# w tym najwi;ksz" cz;śF stanowiły wyna rodzenia i pochodne ? 1 27( )(2 zł# Głównym powodem tak du&e o zmniejszenia wydatków %ył spadek zatrudnienia o ')*) etatu w porównaniu do roku '(1'# /ikwidacja jednej administracji skutkowało redukcj" w krótkim czasie zatrudnienia o 12 osó%# Niew"tpliwie wpływ na spadek wydatków miała równie& utrzymuj"ca si; tendencja minimalizowania kosztów o%słu i %iurowej# Gyło to mo&liwe w wyniku korzystnych umów zawartych m#in# na dostaw; materiałów %iurowych i wyposa&enia* o%słu i telekomunikacyjnej oraz wzrostu świadomości zało i w zakresie racjonalne o ospodarowania powierzonymi środkami i mieniem#

,emonty! konserwac$e! prze"l-dy zasobu lokalowe"o
<riorytetow" rol; w działalności konserwac?e zaso<u komunalne,o. ZGN zajmuj" remonty i

Znacz"c" pozycj; w remontach stanowi" remonty pustostanów. $ '(18 roku wykonane zostały w kwocie 4 (84 7'1*'9 zł# tj# w 2:B zaplanowanej wartości# $yremontowano 8:' pustostanów o ł"cznej powierzchni 14 ()'m'# 21

$ydatki poniesione na remonty pustostanów i średnie nakłady na lokal na przestrzeni ostatnich ) lat przedstawia poni&sza ta%ela6
Lreś9Mlata $ydatki na remonty pustostanów <ow# wyremont# pustostanów 0lośF wyremont# pustostanów Śr# wydatek na 1m' B wzrost1spadek w por# do poprz#r # Średni wydatek na lokal B wzrost1spadek 8 9): 4)4 9 8(8*9) 191 )7(*'1 D87*9B '' :1:*1( D'4*9B 4 141 7)2 7 :72*71 '88 4:1*'1 D17*7B 1: ::9*'' D'1*:B ) ''9 '27 18 817*(' 4(: 82'*4' D19*:B 1' 741*(8 D':*7B ' 272 7'7 1( 184*)9 '24 '2)*(1 D'4*7B 1( 192*47 D'(*7B 4 (84 7'1 14 ()'*81 8:' '7:*14 D'*:B 1( 787*'8 9*:B !!* !"! !"" !" !"#

Enalizuj"c powy&sze dane zaznaczyF nale&y* &e średnie koszty remontu 1 m' pustostanu od '((2 roku sukcesywnie zmniejszały si;# Niew"tpliwie wpływ na to miała polityka Zarz"du Dzielnicy określaj"ca dopuszczaln" wartośF remontu wykonywane o w lokalach określona na :(( zł1m' powierzchni u&ytkowej lokalu i 4((zł1m ' powierzchni u&ytkowej lokalu socjalne o# Dru im łównym czynnikiem spadku kosztów remontów lokali %yły ni&sze ceny o!erowane przez wykonawców remontów oraz zwi;kszony nadzór ze strony ZGN nad wykonawstwem !irm remontowoD%udowlanych# -ozostałe remonty 3%ez konserwacji5 wykonane zostały w kwocie ) 297 7)8*44 zł# tj# w 2)*7B zaplanowanej wartości# $ ramach remontów wykonano ro%oty6 • o,ólno<udowlane 3remonty konstrukcji %udynków* dachów* elewacji* dociepleA* stropów* %alkonów* tarasów* klatek schodowych* prze%udowa i ł"czenie lokali mieszkalnych* wymiana stolarki okiennej* drzwi i podłó w lokalach komunalnych itp#5 oraz instalacy?ne. Najwa&niejsze remonty to 6  remont dachu ? Lokotowska 9a* Śniadeckich '(* +oszykowa 81* Nowo rodzka 19* @molna 1(a* Lyśliwiecka 9a* Lyśliwiecka 9%* '2 /istopada 14*  remont elewacji i elementów zewn;trznych %udynków z wymian" stolarki okiennej ? Lokotowska 9a* Śniadeckich '(* Nowo rodzka '8 o!icyna* El# ,jazdowskie 42* Ooksal 11* @olec 111* @molna 1(a* Lyśliwiecka 9a* Lyśliwiecka 9%*  docieplenie %udynków ? @molna 1(a* i docieplenie stropodachu ? '2 /istopada 1(a* 1'* 14*  remont stropów ? $ilcza '8 o!icyna* Nowo rodzka 19 o!icyna*  remonty klatek schodowych ? >leandrów 9* Śniadeckich '(* Lyśliwiecka 9a* Lyśliwiecka 9%*  remont tarasu ? El# $yzwolenia 17*  prze%udowa pole aj"ca na ł"czeniu niepełnowartościowych lokali mieszkalnych jednoiz%owych 3kolejny =HE<5 ? Lostowa 19117*

22

 prze%udowa lokali w celu poł"czenia w jeden lokal mieszkalny ? Larszałkowska 1 m 81 i 8' oraz )1 i )'1)8* oraz podział lokali D El# Terozolimskie 42 m 7 i 7a*  remont lokali komunalnych po remoncie stropów przez $spólnot; Lieszkaniow" ? $ilcza 1) 3) lokali5* Lokotowska )2 m 8(  wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych ? teren Edministracji nr 1D9 31' szt lokali komunalnych5*  ro%oty instalacyjne ? Lostowa 19117 3instalacja co* wodDkan* elektryczna5* =milii <later 8( 3wymiana poziomów instalacji cw i zw w %udynku5* Śniadeckich '(* Zaj;cza 7 3instalacja elektryczna5* Tezierskie o 81) 3monta& w;zła cieplne o5* • zwiJzane z remontami lokali u;ytkowych ? w 1( %udynkach • Główne remonty to6 en Endersa ) kino L,-ENV$ i ,@J 3wykonanie w;zła cieplne o* przył"cza sieci cieplnej* doposa&enia w instalacj; ciepłej wody u&ytkowej w %udynku5* en Endersa 18 3przeró%ka witryny na drzwi wejściowe do lokalu u&ytkowe o Oundacja Ercheolo ia Ooto ra!ii5* Nowolipki 'a 3remont pomieszczeA ma azynowych 3archiwum5 na potrze%y ,rz;du Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy5* Nowolipki 2% 3wymiana stolarki okiennej <JK w lokalu u&ytkowym WL>NE-W5* $spólna )1 3remont lokalu u&ytkowe o na potrze%y Dzielnicy Śródmieście m#st# $arszawy5* <aAska 8 3wymiana stolarki okiennej na <JK Luzeum @ztuki Nowoczesnej5* Lokotowska 9) 3wymiana i renowacja witryn w lokalu u&ytkowym Oundacja Nowej +ultury G;c Zmiana Nowa 0taka5* al# Terozolimskie 8( 3remont lokalu u&ytkowe o na potrze%y <oradni <sycholo icznoD<eda o icznej nr 115* @olec 111 3wykonanie ro%ót %udowlanych celem przywrócenia prześwitu %ramowe o5* Nowosielecka 1' 3wymiana witryn z drzwiami oraz okien na <JK w lokalu u&ytkowym <olskie Howarzystwo @twardnienia -ozsiane o >ddział $arszawski5* • wykonano 21 szt# dokumentac?i techniczne?= w tym6 )2 szt# projektów %udowlanych 3zwi"zanych z remontami i roz%iórkami %udynków5* ' szt# dokumentacji odtworzeniowej* : szt# ekspertyz technicznych* '8 szt# świadectw charakterystyki ener etycznej# • znacz"c" pozycj" w remontach stanowi" równie& prace zwi"zane z utrzymaniem inCrastruktury zwiJzane? z nieruchomościami mieszkalnymi# $ ramach tych prac wykonano rewaloryzacj; terenów zewn;trznych m#in# terenów zieleni* dró * chodników# Najwa&niejsze z nich to6 @# Du%ois 4 D remont nawierzchni ci" ów pieszych przy placu za%aw* =lektoralna 1:a D remont nawierzchni chodnika* <aAska 8 D remont nawierzchni przy %udynku* Gednarska 1811) ? '8 D remont murów oporowych przy %udynkach* Gu aj )111 D wzmocnienie ściany oporowej Lyśliwiecka 9a i 9% ? remont chodnika 23

Dza ospodarowanie terenu po roz%iórkach D Liła 11* Nalewki 1a* Nowolipki 1:* Larszałkowska ))1:8* $ilcza )1* /wowska )* al# $yzwolenia 711(* al# <rzyjaciół 7* Lokotowska ':* Larszałkowska 7412'* Gu aj )111* Zaj;cza 7* +rakowskie <rzedmieście 1(* >%oCna 8* Dmochowskie o 1 • Laj"c na uwadze popraw; jakości &ycia mieszkaAców* ZGN Śródmieście w latach '(1(D'(18 przeprowadził kompleksowe prace w zakresie za,ospodarowania podwórek nowJ zieleniJ # Zakres prac o%ejmował nasadzanie drzew* krzewów i %ylin* zakładanie trawników# S"czna kwota poniesionych nakładów w latach '(1(D'(18 wynosi 1 :7: 788 zł* w tym6 '(1( r# ? 871 ((4 zł '(11 r# ? ':1 )(9 zł '(1' r# ? :') 1(( zł '(18 r# ? 41( ''8 zł -ealizacja za ospodarowania podwórek zieleni" %yła wielokrotnie skoordynowana z pracami remontowymi %udynków 3elewacji5 wykonywanymi przez $spólnoty Lieszkaniowe ? np# ul#6 Larszałkowska 971:(Q '2 /istopada 19Q Jiasna 7a* 1'aQ Liła 1* )* 18Q <awia 4Q en# Endersa 11Q Zamenho!a :Q /ewartowskie o 1'Q Dzielna 8a* )* 1'Q Du%ois '* 4* 7* 1(Q Nowolipki 7* 1(# Tako przykład kompleksowych prac w zakresie za ospodarowania podwórek* na których oprócz nasadzenia nowej zieleni dokonano równie& np# wymiany nawierzchni* wykonano oświetlenie* mo&na wskazaF posesje przy ul# Gednarskiej 18D1)1D'1Q Do%rej )* :* 2* Grzozowa 917a* +opernika 18* Oreta 1'114D-ynek Nowe o LiastaD @tara :* en# Endersa 881/ewartowskie o 8* @olidarności 9(D99#

Tednocześnie ZGN zaproponował wspólnotom mieszkaniowym wydzier&awienie terenów podwórek stanowi"cych własnośF m#st# $arszawy# <odpisanie umowy daje wspólnotom mo&liwośF dysponowania runtem na własne potrze%y i z odnie z własnymi oczekiwaniami# Jzynsz z tytułu u&ytkowania runtu naliczany w wysokości pre!erencyjnej tj# (*(1 zł1m' X '8B KEH# Zostało zawartych 119 umów dzier&aw# Dla porównania w poprzednich latach zawarto n1w ilości umów6  '(1(r# ? 1:  '(11r# D '9  '(1'r# D 8:  '(18r# D 89 • wykonano równie& prace zwi"zane z roz<iórkami <udynków# <lan wykonano w 2:*:4B 3!akturowanie w wysokości 879#792*4) zł5 w stosunku do wartości planowanej 382)#78(*(( zł#5# $szystkie o%iekty* które zostały umieszczone w planie do roz%iórki zostały zrealizowane# $ykonane prace dotycz" m#in#6 24

-

-

roz%iórek ara&y 3>rla :* /wowska )* El# <rzyjaciół 7 D 1* El# $yzwolenia 711( D '7* Lokotowska ': ? 4* Gu aj )111* >%oCna 8* Zaj;cza 7* Jzackie o 12* O# +# Dmochowskie o 1* Za órna 14* roz%iórek %udynków stwarzaj"cych za ro&enie 3Nowolipki 1:* @tawki 1* $ilcza )1* Larszałkowska ))1:8* Larszałkowska 7412' lokal u&ytkowy* +rakowskie <rzedmieście 1(* Nowy Świat 84* @pacerowa 17 D w ramach środków przeznaczonych na roz%iórki wykonano równie& '9 szt# dokumentacji projektowych na wykonanie roz%iórek#

-ó&ne przyczyny zło&yły si; na to* &e wydatkowe wykonanie jest mniejsze ni& zaplanowane# @" to m#in#6  dokonanie niektórych płatności za remonty zrealizowane w roku '(18 w styczniu '(14 r# z powodu dostarczenia przez wykonawców ro%ót !aktur w pierwszych dniach nowe o roku*  koniecznośF powtórzenia post;powaA przetar owych z uwa i na %rak zainteresowanych o!erentów lu% uniewa&nienie post;powaA z ro&nych przyczyn*  pojawienie si; w trakcie remontu konieczności przeprowadzenia ro%ot dodatkowych* nie uj;tych w umowie podstawowej* co opóCniło wykonanie remontu*

-emonty w podziale na poszcze ólne %ran&e przedstawia poni&szy wykres6

25

<orównanie wydatków na remonty i konserwacje w latach '(1(D'(18 przedstawia zał"czona ni&ej ta%ela6
0ozyc1e wydatk'w ,emonty i konse+wac1e Koszty konserwacji i awarii *!szty *!nser"ac'i ,9"igó" %!g!t. a"ary'ne *!szty -s-"ania a"arii i *!szty *!nser"ac'i %!z!sta&e 4,!zór tec. ,9"igó", -s&. *!0iniars*ie, %rzegl(,y instalac'i i inne, -s&-gi %%!ż5 Remonty re0!nty e*s%ertyzy tec.niczne "y,at*i re0!nt!"e nie z"i(zane #ez%!:re,ni! z nier-c.!0!:cia0i 4 r!#!ty ,r!g!"e, #r-*ars*ie, altan*i it%.5 ,emonty &ustostan'w !w+ot nak5ad'w za +emonty lokali !aliczki +emontowe dla ws&'lnot mieszkaniowych 3ykonanie na dzie4 31 12 2010 + 3ykonanie na 3ykonanie na dzie4 dzie4 31 12 2011 r. 31 12 2012 r. 43 -60 8-8,54 251 242,57 81 091,97 5 366,19 3 959 197,78 3ykonanie na dzie4 31 12 2013 r, 42 321 451,03 4 832 713,50 76 440,97 4 749,47 4 567 957,22

43 -10 920,02 45 530 100,36 5 615 475,92 4 512 957,11 100 457,37 89 036,19 10 931,11 4 663,25 5 147 646,32 4 210 415,76

356 441,12 7 131 154,83 5 822 616,83 105 242,60

208 841,91 7 170 052,37 5 251 591,59 105 220,35

205 586,63 7 743 274,81 4 593 833,27 182 452,37

183 565,84 5 968 853,44 5 041 833,18 72 602,69

1 202 995,40 4 141 858,52 424 -43,62 26 39- 68-,13

1 813 240,43 5 226 298,10 3-- 016,91 28 243 --5,8-

2 966 989,17 2 989 82-,59 -60 380,22 28 016 153,38

854 417,57 4 034 821,26 149 352,15 2- 335 -10,68

Tak wynika z powy&szej ta%eli w roku '(18 na remonty i konserwacje wydano mniej ni& w roku poprzednim# $ zwi"zku ze zmniejszaniem zaso%u komunalne o %ardziej miarodajne jest ' przeliczenie ww# wydatków na m powierzchni komunalnej* z odnie z którym średnio na ww# cel wydano6        D D D D D D D '((: '((7 '((2 '(1( '(11 '(1' '(18 rok rok rok rok rok rok rok D '*:) zł1m' ? '*2: zł1m' D 8*4: zł1m' D 8*88 zł1m' D 8*)2 zł1m' ? 8*)) zł1m' ? 8*)8 zł1m'

$y&ej opisany trend prezentuje poni&szy wykres#

26

<rezentujemy równie& procentowe wykonanie planu remontów* konserwacji i przekazanych wspólnotom zaliczek remontowych# Wykonanie plan !emontów, konse!wac"i i zaliczek !emontowyc# w latac# 2009$2013%
/ wykonania &lanu 2009
92,53%

/ wykonania &lanu 2010
95,49%

/ wykonania &lanu 2011
96,82%

/ wykonania &lanu 2012
97,99%

/ wykonania &lanu 2013
97,19%

Z danych z powy&szej ta%eli wynika* &e od roku '((2 wykonanie planowanych zadaA zwi"zanych z utrzymaniem zaso%u lokalowe o w stanie niepo orszonym ma tendencj; zwy&kow"* a w ostatnich latach utrzymuje si; na podo%nym poziomie# Na sprawne wykonanie remontów* konserwacji miały wpływ prace pracowników Zespołu +osztorysowe o i Działu ZamówieA <u%licznych# $ '(18 roku Zespół +osztorysowy  zwery!ikował 998 przedmiary do planu remontów*  wykonał 998 kosztorysy inwestorskie dot# remontów i roz%iórek*  wydał ok# 7(( opinii dot# kosztorysów o!ertowych*  zwery!ikował 4)8 kosztorysy zamienne*  zwery!ikował kosztorysy powykonawcze na nakłady poniesione przez najemc; ? 72 lokali u&ytkowych 3 w tym 14 lok# przeznaczonych do sprzeda&y 5  zwery!ikował kosztorysy inwestorskie na o%ci"&enia %yłych najemców kosztami odnowienia lokali ? 14' lokale*  ocenił nakłady poniesione przez ZGN na remonty wykraczaj"ce poza zakres %ie&"cych napraw w 7 %udynkach* w stosunku do których toczy si; post;powanie administracyjne z wniosku %yłych właścicieli lu% ich nast;pców prawnych# >%owi"zek stosowania procedur zamówieA pu%licznych miał znacz"cy wpływ na wydatkowanie środków pu%licznych na ro%oty %udowlanoDmonta&owe* konserwacyjne i dostawy towarów# $a&ny udział w procesie realizacji zadaA ZGNDu sprawował Dział ZamówieF -u<licznych. $ '(18 roku przeprowadzono 992 post;powaA o udzielenie zamówieA pu%licznych* w tym ):4 post;powaA do 14 ((( euro i 2) powy&ej tej kwoty* w wyniku cze o zawarto )87 umów* odpowiednio 494 i ::# $yst"piła koniecznośF przeprowadzenia 22 ponownych post;powaA w wyniku m#in# %raku o!erentów na dostawy i ro%oty# Na przestrzeni roku uniewa&niono 11: post;powaA# <ost;powania prze%ie ły sprawnie* %ezstronnie a do przeprowadzonych post;powaA nie z łoszono &adnych odwołaA#

27

Nadz.r w&a'cicielski we wsp.lnotac

mieszkaniowyc

$ ZGN od 1 maja '(11 roku istnieje Dział Nadzoru $łaścicielskie o 317 osó%5 składaj"cy si; z pracowników przej;tych z zaso%u kadrowe o Dzielnicy Śródmieście# <racownicy Działu posiadaj" pełnomocnictwa do wykonywania !unkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych* poło&onych na terenie dzielnicy Śródmieście# Głównym zadaniem pełnomocników jest sprawowanie nadzoru nad racjonalnym ospodarowaniem środkami !inansowymi wynikaj"cymi z posiadanych udziałów m#st# $arszawy we współwłasności# $ ramach swoich o%owi"zków pracownicy w1w działu %rali czynny udział przy realizacji n1w zadaA6  o%słu a ze%raA wspólnot mieszkaniowych ? 1(78 ze%rania w tym 787 ze%raA sprawozdawczych*  nadzór nad prawidłowym ustalaniem zaliczek eksploatacyjnych i remontowych  wspólne z właścicielami lokali ustalanie planów ospodarczych* planów remontowych*  monitorowanie terminowe o wykonywania prze l"dów* konserwacji*  udział przy wy%orze !irm wykonuj"cych remonty* prze l"dy* inwestycje a tak&e poszukiwanie nowych administratorów nieruchomości  kontrola remontów i inwestycji dotycz"cych cz;ści wspólnej nieruchomości 3korekty przedmiarów* kosztorysów* zakresów ro%ót spowodowały w '(18 r# o%ni&k; wartości ro%ót o ok# 1*1mln zł#5  kontrola prawidłowe o zarz"dzania nieruchomości" wspóln" <ełnomocnicy w ramach udzielonych pełnomocnictw dokonywali kontroli zarz"dów w zakresie realizacji uchwał podejmowanych przez wspólnoty a tak&e ich z odności z o%owi"zuj"cymi przepisami prawa# $ wyniku tej analizy a tak&e d%ałości o zaso%y m# st# $arszawy na dro ; post;powania s"dowe o skierowali '( uchwał# <ozytywny wyrok uzyskano6  w sprawie zwi;kszonych zaliczek dla lokalu u&ytkowe o Śniadeckich 1'119  w sprawie zaskar&enia uchwały dotycz"cej remontu tarasu w %udynku Lokotowska 1:  w sprawie uchylenia uchwał dotycz"cych zwi;kszonych stawek zaliczek eksploatacyjnych i remontowych w %udynku -ynek @tare o Liasta ''1'4*'9 w wyniku cze o o%ni&ono zaliczki i dokonano zwrotu na rzecz m# st# $arszawy ró&nicy za dwa lata wstecz +ontroli !inansowo D ksi; owej poddawane %yły dokumenty ksi; owe wspólnot mieszkaniowych 3!aktury* rachunki* noty* dokumenty wewn;trzne* wyci" i %ankowe itp#5# 28

$ '(18 r# przeprowadzono 84 kontrole zarz"dów wspólnot mieszkaniowych i 8' rekontrole* które potwierdziły realizowanie zaleceA pokontrolnych# ,jawnione nieprawidłowości zostały zapisane w protokołach pokontrolnych* a wnioski i zalecenia przekazane do zarz"dów wspólnot mieszkaniowych w celu ich realizacji# $yniki kontroli w czterech przypadkach spowodowały odwołanie zarz"du wspólnoty mieszkaniowej i wypowiedzenie umowy administratorowi# $ dwóch !irmach administruj"cych po przeprowadzeniu kontroli przez DN$ dokonano zmian pracowników ksi; owości# $ wyniku tych działaA pełnomocnicy uświadamiaj" zarz"dom ich rol; i odpowiedzialnośF w prawidłowym !unkcjonowaniu nieruchomości* a tak&e wskazuj" zasadne oczekiwania wo%ec zatrudnionych !irm administruj"cych# 0nne o%szary działaA podejmowane przez pełnomocników6 • działania zmierzaj"ce do o%ni&enia zadłu&eA wo%ec wspólnoty poprzez mo%ilizowanie zarz"dów i administratorów do prowadzenia skuteczne o windykowania nale&ności ? <i;kna 97E 3około 87 ((( zł5 ne ocjacje z zarz"dami i administratorami w sprawie poddawania pod łosowanie uchwał zatwierdzaj"cych re ulaminy rozliczania mediów oraz zmian niekorzystnych zapisów w re ulaminach ju& zatwierdzonych np#6 zmiana współczynnika zwi;kszaj"ce o opłaty za c#o# dla lokalu D El# Terozolimskie 4'* Jhmielna 1(* Loniuszki 1(* Nowy Świat 4:a* +rakowskie <rzedmieście :1* +rakowskie <rzedmieście ):* Goczna 8* <i;kna 8118:* Larszałko2wska 4)142* Oreta :12 podejmowanie działaA zmierzaj"cych do optymalne o wykorzystania cz;ści nieruchomości wspólnej pole aj"cych miedzy innymi na ne ocjowaniu stawek najmu cz;ści wspólnych* doma anie si; zawierania stosownych umów* a tak&e zwracanie uwa i na terminow" windykacj; nale&ności z tytułu korzystania z cz;ści wspólnych# ścisła współpraca ze @tołecznym +onserwatorem Za%ytków i Zarz"dem Herenów <u%licznych w zakresie kompleksowe o remontu nawierzchni ulic @tare o Liasta oraz wykonanie izolacji przeciwwil ociowych kamienic staromiejskich podejmowanie działaA maj"cych na celu korekt; %ł;dnych udziałówD Gednarska 1'* @zucha 1' zainicjowanie działaA maj"cych na celu koordynacj; planów zarz"du wspólnoty oraz ZGN zmierzaj"cych do uporz"dkowania wtórne o podziału lokali mieszkalnych w %udynku Gednarska '8

• •

29

Zaliczki eksploatacy$ne i remontowe
$ wyniku posiadania przez m#st# $arszawa udziałów w nieruchomościach wspólnych* ZGN Śródmieście zo%owi"zany jest do pokrywania uchwalonych przez wspólnoty mieszkaniowe zaliczek eksploatacyjnych i na !undusz remontowy# +wotowe wykonanie w poszcze ólnych latach przedstawia poni&sza ta%ela6

Wyszczególnienie
zaliczki na !undusz remontowy cz;śF miejskaDo%cy zarz"d

Wykonanie 2009
') ':1 7'7

Wykonanie Wykonanie 2010 2011
'9 82: 97: '7 '48 ::9

Wykonanie 2012
'7 (19 1)8

Wykonanie 2013
': 88) :11

zaliczki eksploatacy !e cz"#$ mie ska o%cy zarz&' zaliczki !a ()!')sz remo!towy cz"#$ mie ska - zarz&' *+, zaliczki eksploatacy !e cz"#$ mie ska zarz&' *+, Razem

23 708 188 186 792 195 343 49 362 151

23 888 859 0,00 0,00 50 286 546

24 344 746 0.00 0,00 52 588 522

23 243 752 0,00 0.00 51 259 905

22 864 099 0,00 0.00 50 199 810

Z przedstawionych ni&ej danych wynika* &e pomimo zmniejszaj"cej si; powierzchni %;d"cej własności" m#st# $arszawy co roku zwi;kszaj" si; wydatki odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych 3w przeliczeniu na m' powierzchni5 jako zaliczki na pokrycie %ie&"cej eksploatacji i !undusz* z które o wspólnoty mieszkaniowe przeprowadzaj" remonty %udynków# Tak kształtowały si; średnie stawki w latach '((2D'(18 przedstawia poni&sza ta%ela6

Wyszczególnienie -re'!ia zaliczka !a ()!')sz remo!towy z./m2 -re'!ia zaliczka eksploatacy !a z./m2 Razem &!e'nia zaliczka ( i ) na m2

2009 2,39 2,24 4,63

2010 2,52 2,28 4,80

2011

2012

2013

2,84 2,44 5,28

2,90 2,40 5,30

2,90 2,43 5,31

0stotny wzrost zaliczek na !undusz remontowy w znacznej mierze wynika z podejmowania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe dotycz"ce wpłat na ww# !undusz celem wykonania konkretne o remontu# @kutkuje to konieczności" jednorazowe o wpłacenia przez ZGN kwot maj"cych pokryF koszt remontu wynikaj"cy z udziału we wspólnocie# Laj"c na uwadze korzyści płyn"ce z poprawy stanu techniczne o zaso%u komunalne o* ZGN co roku zwi;ksza swoje wydatki w tym zakresie# 30

Wydatki na media
$ydatki na zakup usłu zwi"zanych z dostaw" mediów tj# centralne o o rzewania* ciepłej i zimnej wody* odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości s" istotn" pozycj" w %ud&ecie ZGN* dy& stanowi" ponad 84*2)B wydatków o ółem# Zaplanowane w roku '(18 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 98#'()#4'8*8: zł# 3%ez wydatków poniesionych na siedzi%y5 Ni&ej zamieszczona ta%ela pokazuje wydatki poniesione na dostaw; mediów do lokali indywidualnych i ich udział w wydatkach o ółem w latach '(1(D'(18# Wyszczególnienie
0ocz!e wy'atki !a me'ia % )'zia. wy'atk1w !a me'ia w lokalac2 w wy'atkac2 o31.em

2010 67 613 457 37,21%

2011 66 119 353 35,68%

2012 65 522 967 35,57%

2013 63 205 385 34,96%

>d '(1( roku daje si; zauwa&yF kwotowy spadek wydatków na media jak równie& spadek udziału tych wydatków w stosunku do o ółu poniesionych wydatków# Niew"tpliwie jest to skutek zmniejszaj"ce o si; zaso%u jak równie& wpływu aury 3ciepła jesieA i ła odne miesi"ce zimowe '(18r znacznie o%ni&yły wydatki na centralne o rzewanie5#

+nne zadania powierzone ZGN/owi
$ wyniku ,chwały nr /.00112(71'((2 -ady Liasta @tołeczne o $arszawy z dnia 1: września '((2roku ZGNDowi dodatkowo powierzono zadania inkasenta opłaty tar owej na terenie dzielnicy Śródmieście# >d '(1( roku zatrudniamy 8 po%orców opłaty tar owej# -oczne dochody Dzielnicy Śródmieście z po%oru przez inkasentów ZGN opłaty tar owej na przestrzeni lat '(1(D'(18 przedstawia poni&sza ta%ela6 Wyszczególnienie 0ocz!e kwoty op.aty tar3owe w z.. 2010 307 383 2011 354 839 2012 354 962 2013 336 009

0odsumowanie
ZGN w kolejnym roku działalności w !ormie jednostki %ud&etowej Dzielnicy Śródmieście zrealizował wszystkie zadania statutowe w sposó% satys!akcjonuj"cy# Na przestrzeni ostatnich lat wydatki realizowane przez ZGN istotnie zmieniły swoj" struktur;# @topniowo zmniejszał si; udział wydatków na utrzymanie jednostki w wydatkach o ółem z '1*19B 3kwota 87 491 78'zł#5 w '(1( roku do '(*1)B 3kwota 89 449 422 zł5 w '(18 r# Zaplanowane wydatki %ie&"ce i maj"tkowe zostały wykonane w 2:*7'B # 31

,wz l;dniaj"c polityk; Dzielnicy w zakresie ospodarki lokalami mieszkalnymi coraz wi;ksze kwoty przeznaczano na remonty pustych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia# -ównie& systematycznemu wzrostowi ule ały stawki zaliczek remontowych przekazywanych wspólnotom# <rzeprowadzane z tych środków remonty i modernizacje miały istotny wpływ na popraw; su%stancji mieszkaniowej w dzielnicy Śródmieście# Dla zo%razowania* &e ZGN coraz racjonalniej ospodaruje powierzonym mieniem i środkami przeznaczonymi na utrzymanie zaso%ów przedstawiamy podstawowe dane z kilku ostatnich lat6 Wyszczególnienie
4owierzc2!ia o%s.)3iwa!a w m2/etat Wy'atki o31.em !a m pow. eksploatacy !e 5oszty wy!a3ro'ze6 !a m pow. eksploatacy !e
2 2

2009!% 2 795,29 14,57 1,97

2010!% 2 795,99 13,85 1,98

2011!% 2 582,10 14,62 2,13

2012!% 2 577,83 14,93 2,23

2013!% 2 714,07 15,08 2,16

<omimo mniejszych dochodów uzyskiwanych z najmu 3nie po%ieranie czynszu za lokale wykorzystywane na potrze%y własne miasta i dzielnicyD ok# '*) mln# zł#5 systematycznie wzrasta nadwy&ka dochodów nad wydatkami* co o%razuje poni&sza ta%ela# Wyszczególnienie
7oc2o'y Wy'atki Wy!ik * 'zia+ 'oc#o'ów 'o wy'atków 2009!% 211 632 586 197 770 230 13 862 357 107* 2010!% 228 901 611 181 720 556 47 181 055 126* 2011!% 238 658 158 185 304 810 53 353 348 129* 2012!% 242 708 990 184 206 302 58 502 688 132* 2013!% 240 139 604 180 806 639 59 332 965 133*

-easumuj"c podkreśliF nale&y* &e nadrz;dny cel jakim %yło osi" ni;cie zaplanowanych dochodów* wykonanie zaplanowanych wydatków przy jednoczesnym o%ni&eniu kosztów administracji i zarz"du został osi" ni;ty# <omimo reor anizacji i wyst;puj"cych w tym czasie pro%lemów natury or anizacyjnej zwi"zanych z rozdziałem zaso%ów i przemieszczaniem pracowników zapewniona %yła sprawna i pro!esjonalnej o%słu a mieszkaAców#

32

,c#wa+a -! 11284.14 ZarzJdu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z 'nia 26%03%2014 !%

w sprawie skierowa!ia po' o%ra'y 0a'y 7ziel!icy m. st. Warszawy pro ekt) )c2wa.y w sprawie zaopi!iowa!ia sprawoz'a!ia z 'zia.al!o#ci *ak.a') +ospo'arowa!ia ,ier)c2omo#ciami w 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy za 2013 rok.

-a po'stawie / 6 pkt 20 lit% a c#wa+y n! 0123.1422.2008 Ra'y miasta sto+ecznego Wa!szawy z 'nia 18 g! 'nia 2008!% w sp!awie p!zekazania 'zielnicom m%st% Wa!szawy 'o wykonywania niektó!yc# za'a4 i kompetenc"i m%st% Wa!szawy 56z% ,!z% Wo"% 7az% -! 220 poz% 9485 z pó8n% zm%9 o!az / 45 pkt 1 stat t 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy stanowi;cego za+;cznik n! 9 'o c#wa+y n! 100.2182.2010 Ra'y m%st% Wa!szawy z 'nia 14 stycznia 2010!% w sp!awie na'ania stat tów 'zielnicom miasta sto+ecznego Wa!szawy 5z pó8n% zm%9, c#wala si< co nast<p "e= /1 >a!z;' 6zielnicy :!ó'mie&cie m% st% Wa!szawy kie! "e po' o?!a'y Ra'y 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy p!o"ekt c#wa+y w sp!awie zaopiniowania !ocznego sp!awoz'ania z 'zia+alno&ci >ak+a' @ospo'a!owania -ie! c#omo&ciami w 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy za 2013 !ok, celem p!ze'stawienia ww% sp!awoz'ania A!ezy'entowi m%st% Wa!szawy% /2 A!o"ekt c#wa+y Ra'y 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy stanowi za+;cznik n! 1% /3 Wykonanie Wa!szawy% c#wa+y powie!za si< ) !mist!zowi 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% /4 ,c#wa+a wc#o'zi w Bycie z 'niem po'"<cia%

33

,>(C(6-3D-3D

*3o'!ie z 8 12 9tat)t) *ak.a') +ospo'arowa!ia ,ier)c2omo#ciami w 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy sta!owi&ce3o za.&cz!ik 'o :c2wa.y !r ;<===/1019/2004 0a'y m.st. Warszawy z '!ia 2 3r)'!ia 2004r. 7yrektor *ak.a') sprz&'za rocz!e sprawoz'a!ie z 'zia.al!o#ci *ak.a'), kt1re opi!i) e 0a'a 7ziel!icy -r1'mie#cie w (ormie )c2wa.y i prze'stawia 4rezy'e!towi m.st. Warszawy. W zwi&zk) z powy>szym zac2o'zi ko!iecz!o#$ skierowa!ia po' o%ra'y 0a'y 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy ww. sprawoz'a!ia. *asa'!e est wi"c po' "cie stosow!e )c2wa.y przez *arz&' 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy w ww. sprawie.

34

,c#wa+a -! %%%%%%%%%%%%%%% 1ady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z 'nia %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 'otyczy sprawoz'a!ia z 'zia.al!o#ci *ak.a') +ospo'arowa!ia ,ier)c2omo#ciami w 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy za 2013 rok.

-a po'stawie / 6 pkt 20 lit% a c#wa+y n! 0123.1422.2008 Ra'y miasta sto+ecznego Wa!szawy z 'nia 18 g! 'nia 2008!% w sp!awie p!zekazania 'zielnicom m%st% Wa!szawy 'o wykonywania niektó!yc# za'a4 i kompetenc"i m%st% Wa!szawy 56z% ,!z% Wo"% 7az% -! 220 poz% 9485 z pó8n% zm%9 o!az / 13 st% 1 pkt 8 stat t 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% W$wy stanowi;cego za+;cznik n! 9 'o c#wa+y n! 100.2182.2010 Ra'y m%st% Wa!szawy z 'nia 14 stycznia 2010!% w sp!awie na'ania stat tów 'zielnicom miasta sto+ecznego Wa!szawy 5z pó8n% zm%9, c#wala si< co nast<p "e= /1 Ra'a 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy opini "e pozytywnie !oczne sp!awoz'anie z wykonania 'oc#o'ów i wy'atków >ak+a' @ospo'a!owania -ie! c#omo&ciami w 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy za 2013 !ok i postanawia p!ze'stawiE ww% sp!awoz'anie A!ezy'entowi m%st% Wa!szawy% /2 Roczne sp!awoz'anie >@- za 2013 !ok stanowi za+;cznik n! 1% /3 Wykonanie c#wa+y powie!za si< A!zewo'nicz;cem Ra'y 6zielnicy :!ó'mie&cie m%st% Wa!szawy% /4 ,c#wa+a wc#o'zi w Bycie z 'niem po'"<cia%

35

,>(C(6-3D-3D *3o'!ie z 8 12 9tat)t) *ak.a') +ospo'arowa!ia ,ier)c2omo#ciami w 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy sta!owi&ce3o za.&cz!ik 'o :c2wa.y !r ;<===/1019/2004 0a'y m.st. Warszawy z '!ia 2 3r)'!ia 2004r. 7yrektor *ak.a') sprz&'za rocz!e sprawoz'a!ie z 'zia.al!o#ci *ak.a'), kt1re opi!i) e 0a'a 7ziel!icy -r1'mie#cie w (ormie )c2wa.y i prze'stawia 4rezy'e!towi m.st. Warszawy. W zwi&zk) z powy>szym zac2o'zi ko!iecz!o#$ skierowa!ia po' o%ra'y 0a'y 7ziel!icy -r1'mie#cie m.st. Warszawy ww. sprawoz'a!ia.

36