You are on page 1of 37

THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 1

MUÅC LUÅC
THÚ TÒNH YÏU..........................................................................
......................................3
Muâa hoa doi......................................................................
..............................................3
Soáng.............................................................................
.....................................................5
Anh.............................................................................
......................................................7
Thûúng vïì ngaây trûúác .....................................................................
..........................9
Chó coá soáng vaâ em....................................................................
...................................11
Baân tay em.......................................................................
............................................12
Haát ru...........................................................................
.................................................14
Thú viïët tùång anh.......................................................................
.................................15
Thuyïìn vaâ biïín.........................................................................
...................................17
Sên ga chiïìu em ài.....................................................................
.................................19
Haát ru chöìng nhûäng àïm khoá nguã .........................................................
............21
Àïm cuöëi nùm.............................................................................
.................................23
Dêîu em biïët chùæc rùçng anh trúã laåi .....................................................
............25
Thú tònh cuöëi muâa thu...................................................................
............................26
Hoa coã may.......................................................................
............................................28
Noái cuâng anh......................................................................
..........................................29
Tûå haát .............................................................................
...............................................31
Hoa cuác..........................................................................
................................................33
TÊM TÛ VAÂ SUY NGÊÎM......................................................................
........................34
Chöìi biïëc.............................................................................
...........................................34
Gûãi laåi thaânh phöë nùæng .................................................................
.........................36
Thú tònh töi viïët........................................................................
...................................38
Thú viïët cho mònh vaâ nhûäng ngûúâi con gaái khaác .........................................
Thú vui vïì phaái yïëu......................................................................
..............................45 XUÊN QUYÂNH 2

Coá möåt thúâi nhû thïë......................................................................
...........................48
Thú tònh cho baån treã .................................................................
..................................50
Laåi bùæt àêìu .............................................................................
......................................52
Thúâi gian trùæng.......................................................................

.....................................55
Chuöìn chuöìn baáo baäo ....................................................................
.............................57
NHÛÄNG BAÂI CA CUÖÅC SÖËNG ..................................................................
................59
Tiïëng gaâ trûa ........................................................................
.......................................59
Nhûäng con àûúâng thaáng giïng...............................................................
...............62
Thaáng nùm..........................................................................
.........................................64
Khöng àïì ..............................................................................
.........................................66
Haát vúái con taâu .....................................................................
.......................................67
Cöë àö .................................................................................
.............................................69
Muâa haå ...........................................................................
...............................................71
Hoa tûúâng vi.........................................................................
........................................72
Thaânh phöë quï anh.....................................................................
................................73
Maái phöë ............................................................................
.............................................76
Meå cuãa anh........................................................................
...........................................78
Chõ ..............................................................................
....................................................80
Nguã naâo nguã ngon...................................................................
....................................82
Lúâi ru cuãa meå .......................................................................
........................................84
Con chaã biïët àûúåc àêu.....................................................................
......................86
Meå vaâ con.........................................................................
.............................................88
Con yïu meå ........................................................................
...........................................90
Chuyïån cöí tñch vïì loaâi ngûúâi............................................................
................92
Lúâi ru trïn mùåt àêët.......................................................................
...........................95
Àïm trúã vïì ...............................................................................
.....................................97
Seä coá maäi cö beá mûúâi saáu tuöíi ........................................................
.................99
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 3
THÚ TÒNH YÏU
MUÂA HOA DOI
Bêy giúâ muâa hoa doi
Trùæng möåt vuâng Quaãng Baá
Soáng ven höì cûá vöî
Anh möåt vuâng cêy tre
Ta àïën röìi ta ài
Bao lêìn anh coá nhúá
Dûoái voâm cêy lùång leä
Dûúái voâm cêy chúâ mong

Caánh buöìm tröi ngoaâi söng
Boâ têåp caây trïn baäi
Nêu möåt vuâng àêët múái
Àúåi tay ngûúâi gieo tröìng...
Anh coá ài cuâng em
Àïën nhûäng miïìn àêët laå
Àïën nhûäng muâa haái quaã
Àïën nhûäng ngaây thûúng yïu
XUÊN QUYÂNH 4
Qua
Qua
Qua
Qua

nùæng súám mûa chiïìu
chùång àûúâng taân phaá
rêët nhiïìu nöîi khöí
rêët nhiïìu niïìm vui ...

Anh coá nghe hoa rúi
Quanh chöî mònh àûáng àoá
Hoa úi sao chùèng noái
Anh úi sao lùång thinh
Àöët loâng em cêu hoãi:
"Yïu em nhiïìu khöng anh?"
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 5
SOÁNG
Dûä döåi vaâ dõu ïm
ÖÌn aâo vaâ lùång leä
Soáng khöng hiïíu nöíi mònh
Soáng tòm ra têån bïí
Öi con soáng ngaây xûa
Vaâ ngaây sau vêîn thïë
Nöîi khaát voång tònh yïu
Böìi höìi trong ngûåc treã
Trûúác muön truâng soáng bïí
Em nghô vïì anh, em
Em nghô vïì biïín lúán
Tûâ núi naâo soáng lïn?
Soáng bùæt àêìu tûâ gioá
Gioá bùæt àêìu tûâ àêu?
Em cuäng khöng biïët nûäa
Khi naâo ta yïu nhau
Con soáng dûúái loâng sêu
Con soáng trïn mùåt nûúác
Öi con soáng nhúá búâ XUÊN QUYÂNH 6
Ngaây àïm khöng nguã àûúåc
Loâng em nhúá àïën anh
Caã trong mú coân thûác
Dêîu xuöi vïì phûúng Bùæc
Dêîu ngûúåc vïì phûúng Nam
Núi naâo em cuäng nghô
Hûúáng vïì anh - möåt phûúng

ÚÃ ngoaâi kia àaåi dûúng
Trùm nghòn con soáng àoá
Con naâo chùèng túái búâ
Duâ muön vúâi caách trúã
Cuöåc àúâi tuy daâi thïë
Nùm thaáng vêîn ài qua
Nhû biïín kia dêîu röång
Mêy vêîn bay vïì xa.
Laâm sao àûúåc tan ra
Thaânh trùm con soáng nhoã
Giûäa biïín lúán tònh yïu
Àïí ngaân nùm coân vöî.
29-19-1967
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 7
ANH
Cêy buát gêîy trong tay
Cùån mûåc khö àaáy loå
AÁnh àiïån tùæt trong phoâng
Anh vïì tûâ àûúâng phöë
Anh vïì tûâ trêån gioá
Anh vïì tûâ cún mûa
Tûâ nhûäng ngaây àaä qua
Tûâ nhûäng ngaây chûa túái
Tûâ loâng em nhûác nhöëi...
Thöi àûâng buöìn nûäa anh
Têëm reâm cûãa maâu xanh
Trang thú coân viïët dúã
Taách nûúác noáng trïn baân
Vaâ loâng em thûúng nhúá...
ÚÃ ngoaâi kia trúâi gioá
ÚÃ ngoaâi kia trúâi mûa
Cêy baâng àïm ngêín ngú
Nûúác qua àûúâng chaãy xiïët
Toác anh thò ûúát àêîm
Loâng anh thò cö àún
Anh cêìn chi núi em
Sao maâ anh chùèng noái XUÊN QUYÂNH 8
Anh, con àûúâng xa ngaái
Anh, bûác veä khöng maâu
Anh, nghòn nöîi lo êu
Anh, doâng thú nöíi gioá...
Maâ em ngûúâi àúâi thûúâng
Biïët laâ anh coá úã !
19-7-1973.
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 9
THÛÚNG VÏÌ NGAÂY TRÛÚÁC
Bao ngûúâi yïu ài tiïîn àûa nhau
Nhûäng chuyïën xe khuêët vïì biïn giúái
Ngûúâi töi yïu trûúác cuäng laâ böå àöåi
Ngaây lïn àûúâng töi chùèng tiïîn chên theo.

Ngaây êëy naâo anh àaä coá em àêu!
Tuöíi mûúâi saáu ghi nhiïìu nhêåt kyá
Nhûäng laâng phöë, nhûáng tònh yïu thú treã
Coá doâng naâo trong àoá nhùæc tïn em?
Chuyïån qua röìi anh cuäng àaä quïn
Chùèng daám traách, chó thoaãng buöìn nho nhoã
Loâng nhûäng muöën trúã thaânh ngoån coã
Bïn lïì àûúâng ngaây êëy tiïën anh ài
Muöën thaânh rûâng muön taán laá chúã che
Muöën thaânh suöëi giûäa àûúâng xa nùæng raát
Khi anh nguã em muöën thaânh baâi haát
Haát ru lúâi cuãa meå ngaây xûa
Cún söët rûâng vaâng mùæt saåm da
Em, àöìng àöåi seã cuâng anh ca nûúác
Laâm haåt buåi dûúái chên anh bûúác
Laâm maái nhaâ che nhûäng cún mûa XUÊN QUYÂNH 10
Bao gaåo quaâng vai trong cún àoái súám trûa
Laâm aánh lûãa giûäa rûâng khuya phña trûúác
Loâng em thûúng laâm sao maâ noái àûúåc
Nhû trúâi xanh vö têån maäi maâu xanh
Dêîu bêy giúâ em àaä úã bïn anh
Chung lo lùæng, chung vui, buöìn mú ûúác
Em vêîn cûá thûúng vïì ngaây trûúác
Ngûúâi yïu em thuúã trûúác coá em àêu...
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 11
CHÓ COÁ SOÁNG VAÂ EM
Àaä xa röìi cùn phoâng nhoã cuãa em
Núi che chúã nhûäng ngûúâi thûúng mïën nhêët
Con àûúâng nùæng, doâng söng trûúác mùåt
Chuyïën phaâ àöng. Nöîi nhúá cûá quay vïì
Àïm thaáng nùm hoa phûúång núã bïn heâ
Trang giêëy trùæng böån beâ bao kyá ûác
Ngoån àeân khuya möåt mònh anh thûác
Nghe tin àaâi baáo noáng, laåi thûúng con
Anh yïu úi, haäy tha löîi cho em
Nïëu àöi luác giêån húân ênh vö cúá
Nhûäng bûåc doåc trong ngaây vêët vaã
Laâm anh buoân maâ em coá vui àêu
Chó riïng àiïìu àûúåc söëng cuâng nhau
Niïìm sung sûúáng vúái em laâ lúán nhêët
Traái tim nhoã nùçm trong löìng ngûåc
Giêëy phuát naâo tim àêåp chùèng vò anh.
Möåt trúâi xanh, möåt biïín têån cuâng xanh
Vaâ gioá thöíi vaâ mêy bay vïì nuái
Lúâi thûúng nhúá ngaân lêìn em muöën noái
Nhûng bêy giúâ chó coá soáng vaâ em... XUÊN QUYÂNH 12
BAÂN TAY EM
Gia taâi em chó coá baân tay
Em trao tùång cho anh tûâ ngaây êëy

Nhûäng nùm thaáng cuâng nhau em chó thêëy
Quaá khûá daâi laâ maái toác em àen
Vui, buöìn trong tiïëng noái, nuå cûúâi em
Qua gûúng mùåt anh hiïíu àiïìu lo lùæng
Qua aánh mùæt anh hiïíu àiïìu mong ngoáng
Anh nghô gò khi nhòn xuöëng baân tay ?
Baân tay em ngoán chùèng thon daâi
Vïët chai cuä, àûúâng gên xanh vêët vaã
Em àaánh chùæt chúi chuyïìn thuúã nhoã
Haái rau rïìn rau rïåu nêëu canh
Têåp vaá may, tïët toác möåt mònh
Röìi uáp mùåt lïn baân tay khoác meå.
Àûúâng tñt tùæp khöng gian nhû bïí
Anh chúâ em cho em võn baân tay
Trong tay anh, tay cuãa em àêy
Biïët lùång leä vun tröìng gòn giûä
Trúâi mûa laånh tay em kheáp cûãa
Em phúi mïìn vaá aáo cho anh
Tay cùæm hoa, tay àïí treo tranh THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 13
Tay thùæp saáng ngoån àeân àïm anh àoåc
Nùm thaáng qua ài maái àêìu cûåc nhoåc.
Tay em dûâng trïn vêìng traán lo êu.
Em nheå nhaâng xoa dõu nöîi àau
Vaâ goáp nhùåt niïìm vui tûâ moåi ngaã
Khi anh vùæng baân tay anh biïët nhúá
Lêëy thúâi gian àan thaânh aáo mong chúâ
Lêëy thúâi gian em viïët nhûäng doâng thú
Àïí thêëy àûúåc chuáng mònh khöng chùæc trúã...
Baân tay em, gia taâi beá nhoã
Em trao anh cuâng vúái cuöåc àúâi . XUÊN QUYÂNH 14
HAÁT RU
Bònh hoa àaä nguã trïn baân
Kòa trang saách gêëp ngoån àeân thiu thiu
Nguã ài, ngûúâi cuãa em yïu
Naây, con taâu laå vûâa neo bïën chúâ
Trúâi àïm nghiïng xuöëng maái nhaâ
Biïín xanh kia cuäng àaä mú àêët liïìn.
Anh mú anh coá thêëy em
Thêëy böng cuác nhoã núi triïìn àêët quï
Chiïëc mo rúi úã búâ tre
Con söng thùm biïín àaä vïì rûâng xûa
Àaám mêy vïì vúái cún mûa
Con àûúâng ài túái miïìn chûa coá àûúâng.
Nguã ài vêìng traán yïu thûúng
Bûác tranh àaä nguã mùåt tûúâng lùång im
Nguã ài, hoân àaá thò mïìm
Baân chên thò cûáng ngoån àeân thò xa
Thúâi gian nhû gioá thoaãng qua
Tònh yïu laâ caánh àöìng hoa giûäa trúâi
Tay ta nùæm lêëy tay ngûúâi
Dêîu qua trùm suöëi ngaân àöìi cuäng qua .
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 15

THÚ VIÏËT TÙÅNG ANH
Thaáng mûúâi trúâi traãi nùæng hanh
Coá cö haâng phöë phúi chùn trûúác thïìm
Gioá qua lay àöång bûác reâm
Têëm gûúng trong suöët aánh àeân nï-öng.
Töi khöng coá möåt cùn phoâng
Lang thang suöët nhûäng nùm roâng tuöíi thú
Gia taâi laâ mêëy vêìn thú
Dêîu bao ngûúâi àoåc vêîn chúâ àúåi ai
Nuái cao biïín röång söng daâi
Töi ài khùæp chöën tòm ngûúâi töi yïu
Têëm
Nghe
"Coá
Têëm

khùn vaâ nhûäng àûúâng thïu
trong àiïåu haát nhûäng àiïìu say mï.
anh duäng sô trúã vïì
huên chûúng dûúái nùæng heâ choái chang"

Àïm daâi thûác nhúá lang thang
Ngûúâi yïu töi vúái con àûúâng muâa àöng
Anh laâ cuãa nhûäng doâng söng
Cuãa miïìn gioá caát, cuãa vuâng baäo mûa
Anh laâ cuãa nhûäng vêìn thú
Coân phêìn naâo àïí bêy giúâ cuãa em. XUÊN QUYÂNH 16
ÚÃ bïn haâng phöë trûúác thïìm
Hoa phong lan, àiïåu nhaåc ïm buöíi chiïìu
Võ chua laâ baát canh riïu
Võ cay laâ traái haåt tiïu àêët mònh
Em khöng coá àïën bûác maânh
Àïí che nùæng gioá cho anh thaáng ngaây
Gia taâi chó coá baân tay
Àûúâng gên xanh, vïët chai daây tûâ xûa
Gia taâi chó coá baâi thú
Bao nùm viïët àïí bêy giúâ tùång anh.
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 17
THUYÏÌN VAÂ BIÏÍN
Em seä kïí anh nghe
Chuyïån con thuyïìn vaâ biïín
"Tûâ ngaây naâo chùèng biïët
Thuyïìn nghe lúâi biïín khúi
Caánh haãi êu, soáng biïëc
Àûa thuyïìn ài muön núi
Loâng thuyïìn nhiïìu khaát voång
Vaâ tònh biïín bao la
Thuyïìn ài hoaâi khöng moãi
Biïín vêîn xa... vêîn xa
Nhûäng àïm trùng hiïìn tûâ
Biïín nhû cö gaái nhoã
Thêìm thò gûãi têm tû
Quanh maån thuyïìn soáng vöî
Cuäng coá khi vö cúá
Biïín aâo aåt xö thuyïìn
(Vò tònh yïu muön thuúã

Coá bao giúâ àûáng yïn?)
XUÊN QUYÂNH 18
Chó coá thuyïìn múái hiïíu
Biïín mïnh möng nhûúâng naâo
Chó coá biïín múái biïët
Thuyïìn ài àêu, vïì àêu
Nhûäng ngaây khöng gùåp nhau
Biïín baåc àêìu thûúng nhúá
Nhûäng ngaây khöng gùåp nhau
Loâng thuyïìn àau - raån vúä
Neáu tûâ giaä thuyïìn röìi
Biïín chó coân soáng gioá"
Nïëu phaãi caách xa anh
Em chó coân baäo töë
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 19
SÊN GA CHIÏÌU EM ÀI
Sên ga chiïìu em ài
Mïnh mang maâu nùæng nhaåt
Buåi bay àêìy ba lö
Buåi cay xeâ con mùæt
Sên ga chiïìu em ài
Gaåch dûúái chên im lùång
Boáng anh in thaânh taâu
Toác anh xoaâ ngang traán
Sên ga chiïìu em ài
Baân tay da diïët nùæm
Vûâa thoaáng tiïëng coâi taâu
Loâng àaä Nam àaä Bùæc.
Anh thûúng núi em qua
Nhûäng phöë phûúâng nhöån nhõp
Búä ngúä trong aánh àeân
Coân laå ngûúâi laå tiïëng.
Anh thûúng núi em qua
Nhûäng phöë phûúâng nhöån nhõp
Búä ngúä trong aánh àeân
Coân laâ ngûúâi laå tiïëng XUÊN QUYÂNH 20
Anh thûúng núi em qua
Nhûäng sûúng chiïìu mûa töëi
Dùåm àûúâng xa nùæng daäi
Chuyïën phaâ con nûúác dêng
Em xao xuyïën trong loâng
Nhúá vïì núi ta úã
Muâa thu vaâng àûúâng phöë
Laá bay àêìy löëi qua.
Ngoån àeân vaâ trang thú
Tiïëng thúã àïìu con nhoã
Maâu hoa trïn cûãa söí
Quaán nûúác cheâ muâa àöng

Con taâu vúái doâng söng
Ra ài vaâ trúã laåi
Haâ Nöåi úi Haâ Nöåi
Sên ga chiïìu em ài
1976 THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 21
HAÁT RU CHÖÌNG NHÛÄNG ÀÏM KHOÁ NGUÃ
Anh khöng nguã àûúåc û anh?
Àïí em múã quaåt quêën maânh lïn cho
Lùång sao caái gioá mùåt höì
Gheát sao caái noáng àêìu muâa àaä ghï!
Àoaân thûúng binh múái trúã vïì
Àaánh nhau trûúác cûãa haâng bia luác chiïìu
Anh khöng nguã àûúåc anh yïu?
Nghe chi con luä àang chiïìu nûúác dêng
Ngaây mai cêy luáa lïn àoâng
Laåi xanh nhû àaä tûâng khöng mêët muâa
Con söng baån vúái con àoâ
Con ngûúâi baån vúái cêu hoâ trïn söng.
Nguã ài, em kheáp cûãa phoâng
Àïí em lïn gaác em tröng xem naâo
Ai àöìn rùçng coå chaáy cao
Ngûúâi dên Vônh Phuá àöët bao nhiïu àöìi
Hònh nhû lûãa àaä tùæt röìi
Gioá khöng thöíi nûäa anh úi yïn loâng
Thûúng gò ngûúâi àoái lang thang
Xin ùn trïn khùæp phöë phûúâng ngoaâi kia XUÊN QUYÂNH 22
Nguã ài anh haäy
Röìi mai hoå seä
Loâng thûúng chó
Lêëy àêu ra gaåo

nguã yïn
trúã vïì quï thöi
noái bùçng lúâi
cho ngûúâi àûúåc no

Khuya röìi anh haäy nguã ài
Àïí em trúã dêåy em che búát àeân
Àûáa naâo noá noái cuâng anh
Caái tin chïët cuãa baån mònh vûâa xong
Chùæc laâ àûúâng àêët khoá khùn
Nïn thû tûâ chùèng thïí nùng gûãi vïì
Anh úi anh haäy nguã ài
Thùçng con ta noá nùçm mï àoá maâ
Ngaây chúi suáng giaã ba lö
Laâm anh giaãi phoáng heát hoâ suöët thöi
Mûúâi nùm sau lúán lïn röìi
Seä quïn ài nhûäng troâ chúi bêy giúâ
Nguã ài anh, haäy nguã ài...
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 23
ÀÏM CUÖËI NÙM
Àaä muâa hoa cuác vaâng
Laåi möåt nùm sùæp hïët
Thúâi gian sao tröi nhanh
Ngöín ngang nhiïìu cöng viïåc
Thïë laâ ba caái tïët

Hai chuáng mònh coá nhau
Duâ chûa phaãi laâ lêu
Nhûng cuäng khöng ngùæn nguãi
Haånh phuác tñnh bùçng nùm
Cêy tñnh bùçng muâa traái
Dêîu loâng em khöng quïn
Con àûúâng ga caát buåi
Boáng anh ài lêìm luåi
Söng àöi búâ caách xa
Dêîu loâng em chûa qua
Nhûäng höìi coâi baáo àöång
Nhûäng cùn hêìm nûúác ngêåp
Con chuáng ta coân thú...
XUÊN QUYÂNH 24
Em àêu nhùæc chuyïån qua
Àïí cho loâng tuãi cûåc
Em nhúá laåi ngaây xa
Thêëy mònh thïm haånh phuác
Qua bao ngaây lûãa àaån
Àêët vïì vúái muâa xuên
Nhû em vïì vúái anh
Qua nhûäng ngaây soáng gioá
ÚÃ ngoaâi kia àûúâng phöë
Maâu aáo chen maâu hoa
Anh coá nghe: ngoaâi ga
Tiïëng con taâu àang goåi
Muâa xuên 1976
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 25
DÊÎU EM BIÏËT CHÙÆC RÙÇNG ANH TRÚÃ LAÅI
Thõ trêën naâo anh àïën chiïìu nay
Maãnh tûúâng vùæng, muâa àöng giaá reát
Dêîu em biïët khöng phaãi laâ vônh biïåt
Vêîn thêëy loâng da diïët luác chia xa
Xoám laâng naâo anh seä ài qua
Nhûäng àöìng luáa, vûúân cêy, búâ baäi...
Dêîu em biïët rùçng anh trúã laåi
Ngoån gioá buöìn vêîn thöíi phña khöng anh.
Thúâi gian tröi theo caánh cûãa möåt mònh
Haåt mûa buåi rúi thêìm trïn maái ngoái
Túâ lõch moãng bay theo loâng ngoáng àúåi
Möåt con àûúâng vúâi vúåi nuái cuâng söng
Goåi ngaân lêìn tïn anh vêîn
Chó laá ruång daåt daâo löëi
Dêîu em biïët rùçng anh, anh
Nhûng loâng em naâo coá luác
6-3-1985 XUÊN QUYÂNH 26
THÚ TÒNH CUÖËI MUÂA THU
Cuöëi trúâi mêy trùæng bay

laâ khöng
phöë
cuäng nhúá
nguöi quïn.

Laá vaâng thûa thúát quaá
Phaãi chùng laá vïì rûâng
Muâa thu ài cuâng laá
Muâa thu ra biïín caã
Theo doâng nûúác mïnh mang
Muâa thu vaâ hoa cuác
Chó coân anh vaâ em
Chó coân anh vaâ em
Laâ cuãa muâa thu cuä
Chúåt laân gioá heo may
Thöíi vïì xao àöång caã:
Löëi ài quen böîng laå
Coã lêåt theo chiïìu mêy
Àïm vïì sûúng ûúát maá
Húi laånh qua baân tay
Tònh ta nhû haâng cêy
Àaä bao muâa gioá baäo
Tònh ta nhû doâng söng
Àaä yïn ngaây thaác luä.
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 27
Thúâi gian nhû laâ gioá
Muâa ài cuâng thaáng nùm
Tuöíi theo muâa ài maäi
Chó coân anh vaâ em
Chó coân anh vaâ em
Cuâng tònh yïu úã laåi...
- Kòa bao ngûúâi yïu múái
Ài qua cuâng heo may.
XUÊN QUYÂNH 28
HOA COÃ MAY
Caát vùæng, söng àêìy, cêy ngêín ngú
Khöng gian xao xuyïën chuyïín sang muâa
Tïn mònh ai goåi sau voâm laá
Löëi cuä em vïì nay àaä thu
Mêy trùæng bay ài cuâng vúái gioá
Loâng nhû trúâi biïëc luác nguyïn sú
Àùæng cay gûãi laåi bao muâa cuä
Thú viïët àöi doâng theo gioá xa.
Khùæp neão dêng àêìy hoa coã may
AÁo em sú yá coã gùm dêìy
Lúâi yïu moãng maãnh nhû maâu khoái
Ai biïët loâng anh coá àöíi thay? THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 29
NOÁI CUÂNG ANH
Em vêîn biïët àêëy laâ àiïìu àaä cuä
Chuyïån tònh yïu, quan troång gò àêu:
Sûå gùæn boá giûäa hai ngûúâi xa laå
Nöîi vui buöìn àem chia seã cuâng nhau
Em àêu daám nghô laâ vônh viïîn
Höm nay yïu, mai coá thïí xa röìi
Niïìm àau àúán tûúãng nhû vö têån

Böîng coá ngaây thay thïë möåt niïìm vui
Àiïìu höm nay ta noái, ngaây mai
Ngûúâi khaác laåi noái lúâi yïu thuúã trûúác
Àúâi söëng chùèng vö cuâng, em biïët
Vaâ cêu thú àêu coân maäi ngaây sau
Chùèng coá gò quan troång lùæm àêu
Nhû khöng khñ, nhû maâu xanh laá coã
Nhiïìu àïën mûác tûúãng nhû chùèng coá
Trûúác cuöåc àúâi röång lúán mïnh mang
Nhûng luác naây anh úã bïn em
Niïìm vui sûúáng trong ta laâ coá thêåt XUÊN QUYÂNH 30
Nhû chiïëc aáo trïn tûúâng, nhû trang saách
Nhû chuâm hoa múã caánh trûúác hiïn nhaâ
Em hiïíu rùçng möîi luác ài xa
Tònh anh àöëi vúái em laâ xûá súã
Laâ boáng rúåp trïn con àûúâng nùæng lûãa
Traái cêy thúm trïn miïìn àêët khö cùçn
Àoá Tònh yïu em muöën noái cuâng anh
Nguöìn göëc cuãa muön ngaân khaát voång
Loâng töët àïí duy trò sûå söëng
Cho con ngûúâi thûåc sûå Ngûúâi hún. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 31
TÛÅ HAÁT
Chùèng daåi gò em ûúác noá
Traái tim em anh àaä tûâng
Anh laâ ngûúâi coi thûúâng
Nïn nïëu cêìn anh baán noá

bùçng vaâng
biïët àêëy
cuãa caãi
ài ngay

Em cuäng khöng mong noá giöëng mùåt trúâi
Vò seä tùæt khi boáng chiïìu àöí xuöëng
Laåi mònh anh vúái àïm daâi cêm lùång
Maâ loâng anh xa caách vúái loâng em
Em trúã vïì àuáng nghôa traái tim
Biïët laâm söëng nhûäng höìng cêìu àaä chïët
Biïët lêëy laåi nhûäng gò àaä mêët
Biïët ruát gêìn khong caách cuãa yïu tin
Em trúã vïì àuáng nghôa traái-tim-em
Biïët khao khaát nhûäng àiïìu anh mú ûúác
Biïët xuác àöång qua nhiïìu nhêån thûác
Biïët yïu anh vaâ biïët àûúåc anh yïu
Muâa thu nay sao baäo mûa nhiïìu
Nhûäng cûãa söí con taâu chùèng àoáng
Di àöìng hoang vaâ àaåi ngaân töëi sêîm
Em laåc loaâi giûäa sêu thùèm rûâng anh XUÊN QUYÂNH 32
Em lo
Traái
Traái
Ngoån

êu trûúác xa tùæp àûúâng mònh
tim àêåp nhûäng àiïìu khöng thïí noái
tim àêåp cöìn caâo cún àoái
lûãa naâo le loái giûäa cö àún

Em trúã vïì àuáng nghôa traái-tim-em
Laâ maáu thõt, àúâi thûúâng ai chùèng coá
Vêîn ngûâng àêåp luác cuöåc àúâi khöng coân nûäa
Nhûng biïët yïu anh coá khi chïët ài röìi
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 33
HOA CUÁC
Coá thay àöíi gò khöng caái maâu hoa êëy
Muâa haå qua röìi laåi àïën muâa thu
Thúâi gian ài maâu hoa cuä vïì àêu
Nay trúã laåi vêîn coân nhû múái meã
Bao muâa thu hoa vêîn vaâng nhû thïë
Chó em laâ àaä khaác vúái em xûa
Nùæng nhaåt vaâng, ngaây àaä quaá trûa
Naâo àêu nhûäng biïín chúâ núi cuöëi àêët
Bao ngaây thaáng ài vïì trïn maái toác
Chó em laâ àaä khaác vúái em thöi
Nhûng maâu hoa àêu dïî quïn nguöi
Thaânh phöë ngúåp ngaây nao chiïìu gioá dêåy
Gûúng mùåt êëy lúâi yïu thuúã êëy
Maâu hoa vaâng vêîn chaáy úã trong em.
XUÊN QUYÂNH 34
TÊM TÛ VAÂ SUY NGÊÎM
CHÖÌI BIÏËC
Dûúái hai haâng cêy
Tay êëm trong tay
Cuâng anh soáng bûúác
Nùæng àuâa maái toác
Chöìi biïëc trïn cêy
Laá vaâng bay bay
Nhû ngaân caánh bûúám
(Laá vaâng ruång xuöëng
Cho àêët thïm maâu
Coá mêët ài àêu
Nhûåa lïn chöìi biïëc)
Naây anh, em biïët
Röìi seä coá ngaây
Dûúái haâng cêy àêy
Ta khöng coân bûúác
Nhû ngûúâi lñnh gaác
Àaä hïët phiïn mònh
Nhû laá vaâng ruång THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 35
Cho chöìi thïm xanh
Vaâ àúâi mai sau
Trïn àûúâng naây nhó
Nhûäng àöi tri kyã
Soáng bûúác qua àêy
Laá vaâng vêîn bay
Chöìi non laåi biïëc
2-1-1963
XUÊN QUYÂNH 36
GÛÃI LAÅI THAÂNH PHÖË NÙÆNG

Ngaây mai töi xa röìi
Biïët bao giúâ trúã laåi
Öi thaânh phöë töi yïu
Dûúái möåt trúâi nùæng daäi
Nùæng nhû maâu lûãa chaáy
Seám loâng möåt vïët thûúng
Mai duâ ài túái àêu
Vêîn mang maâu nùæng êëy.
Ngaây mai töi xa röìi
Loâng töi coân úã laåi
Möåt chuát tònh yïu töi
Nhû vïåt àeân le loái
Lêîn trong triïåu aánh àeân
Lêîn trong maâu aáo múái
Lêîn trong nhûäng ngaä tû
Tiïëng coâi xe giuåc goåi
Tònh yïu nhû haåt buåi
Vûúáng löëi chên ngûúâi qua
Tònh töi nhû maâu hoa
Trong maãnh vûúân àaä töëi
Nhû tiïëng vang hoân soãi
Giûäa biïín àúâi mïnh möng THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 37
Dêîu coá cuäng bùçng khöng
Chó riïng mònh töi biïët
Baån beâ àêu vùæng hïët
Cûãa khoaá àûúâng phöë àöng
Nhûäng chiïëc cêìu qua söng
Xa löå daâi tñt tùæp
Öi caái thaânh phöë nùæng
Tònh yïu töi nhoã nhoi
ÚÃ àêëy chó cha töi
Hiïíu tònh thûúng töi lúán
Cûãa cùn phoâng chêåt heåp
Toác baåc ngoáng chúâ con
Bònh minh laåi hoaâng hön
Chia li vaâ gùåp gúä
Cuöëi àûúâng ra túái chúå
Tiïëng gêåy ngûúâi êm vang
Giûäa nhõp söëng àua chen
Töi vêîn coân nghe roä:
Tònh thûúng töi beá nhoã
Thaânh phöë nùæng xa xöi
Biïët àûúåc chó cha töi
Nhûng ngûúâi nay àaä chïët .
2-1978 XUÊN QUYÂNH 38
THÚ TÒNH TÖI VIÏËT
Thú tònh töi viïët cho ai
Giûäa muön soáng nûúác núi ngoaâi àaão xa
Laán
Nhúá
Möåt
Mùåt

che, cöng sûå laâ nhaâ
thûúng cêët àaáy ba lö theo cuâng
maãnh vûúân, möåt doâng söng
ngûúâi con gaái nhû vêìng trùng thu

Gûãi ai töi viïët doâng thú
Àïën núi biïn giúái mõt múâ mêy bay

Nuái cao, rûâng rêåm, sûúng daây
Cuâng cêy suáng thûác àïm ngaây khön nguöi.
Thûúng vïì mùåt nûúác giïëng thúi
Hoa ngêu thúm suöët dùåm daâi tiïîn àûa.
Biïët bao khao khaát àúåi chúâ
Nuái xa, biïín röång, nùæng mûa mêëy thúâi
Thú tònh töi viïët cho töi
Qua cay àùæng vúái buöìn vui àaä nhiïìu
Vêîn coân nguyïn veån niïìm yïu
Nhû cêy tûá quñ àêët ngheâo núã hoa.
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 39
Ún ngûúâi gioá laånh sûúng sa
Cho töi úã dûúái maái nhaâ bònh yïn
Mûåc thúm, giêëy trùæng ngoån àeân
Doâng thú töi viïët thêu àïm tùång ngûúâi.
12-1983
XUÊN QUYÂNH 40
THÚ VIÏËT CHO MÒNH
VAÂ NHÛÄNG NGÛÚÂI CON GAÁI KHAÁC
I
Caác cö gaái cuâng thúâi vúái töi
Töi giöëng caác cö vaâ laåi khaác caác cö
Traán töi dö ra bûúáng bónh hún, baân tay thö laåi coân vuång nûäa.
Vuång àïën nöîi khöng chó moá túái àêu laâ àöí vúä.
Maâ khi noái chuyïån vúái ai, töi thêëy tay thûâa khöng biïët dêëu
vaâo àêu.
Nhû caác cö töi coá möåt tònh yïu rêët sêu
Rêët dûä döåi nhûng khöng bao giúâ yïu àûúåc hïët
ÚÃ caác cö, caác cö êm thêìm chõu àûång
Cho àïën ngaây tònh yïu êëy tùæt ài.
Coân úã töi, töi mang noá nùång nïì
Muöën nguöi quïn, noá laåi ngaây caâng lúán
Luön xao àöång, töi khöng sao nguã àûúåc.
Khöng laâm sao coá thïí ngöìi nguyïn
Töi súå maâu trúâi sau khung cûãa bònh yïn
Con àûúâng vùæng ngûúâi ài vaâ rûâng cêy lùång gioá.
Töi yïu nhûäng doâng söng muâa nûúác luä
Sau phaá phaách ngaân àúâi vêîn laâ lûúång phuâ sa
Cún mûa raâo, yïu biïët mêëy cún mûa THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 41
Qua sêëm seát, coã cêy tûâng traãi
Töi khöng thñch nhòn ngöi nhaâ löång lêîy,
Bùçng nhûäng cöng trònh coân sùæt theáp ngöín ngang
Nhûäng cöng trònh giöëng nhû tuöíi thanh niïn
Chûa hoaân chónh nhûng àoá laâ hi voång.
Nïëu àûúåc àöíi nghïì töi seä xin ài xêy dûång
Khöng phaãi úã trong nhaâ röång maát naây àêu
Vúái nghïì kia töi luön àûúåc bùæt àêìu
Muâi vöi vûäa bao giúâ cuäng múái...
Nhûäng caái chñnh chuáng ta ta thûúâng chaã noái
Maâ boån con gaái mònh hay noái xêëu lêîn nhau

Boån con trai nghe loãm àöi cêu:
"Cö naây laác, cö kia thò cùçm leåm..."
Hoå khinh chuáng ta vaâ lúâi cûãa miïång:
"Chuyïån àaân baâ".
Hoå coá biïët àêu
Biïët bao àiïìu maäi têån thùèm sêu
Ta chõu àûång hy sinh vò hoå.
II
Dêîu sao con trai cuäng laâ àaáng quñ
Möîi ngûúâi sinh ra àaä hûúáng sùén möåt chên trúâi
Viïåc höm nay hoå khöng àïí ngaây mai
Hoå lûúång sûác, lûúång àûúâng "ài phaãi àïën".
Àêìu oác hoå àaä quen tñnh toaán.
Möîi khoaãn trong àúâi àïìu xïëp thaânh ngùn: XUÊN QUYÂNH 42
Ngùn laâm thú, ngùn àaánh giùåc, gia àònh
Tònh yïu nûäa cuäng trong chùn cuãa hoå
Öi con trai thêåt kò laå
Töi yïu têët caã moåi ngûúâi maâ chùèng yïu àûúåc riïng ai
Khöng sô diïån àêu, nïëu töi yïu àûúåc möåt ngûúâi
Töi seä yïu anh ta hún anh ta yïu töi nhiïìu lùæm
Töi yïu anh dêîu ngaân lêìn cay àùæng...
Con gaái chuáng mònh mang tiïëng nhoã nhen chêåt heåp,
Nhûng hún boån con trai caái àûác biïët hi sinh
Ta yïu ngûúâi con trai khöng phaãi vò mònh
Maâ hoå yïu ta vò hoå yïu chñnh hoå
Àûúåc yïu hai lêìn, hoå cao lïn möåt bêåc
Ta khöng àûúåc yïu caãm thêëy thêëp dêìn ài
Vò chñnh ta cuäng chùèng yïu ta.
Chuáng ta cam loâng vúái viïåc têìn taão nuöi con viïåc àöìng ruöång
hêåu phûúng laâ viïåc phuå.
Con trai cho rùçng ra mùåt trêån, laâm thú... laâ viïåc chñnh cuãa
àúâi kia.
Nhûng hoå àêu biïët rùçng nïëu khöng coá chuáng ta thò hoå cuäng
chùèng àaánh giùåc laâm thú.
Khöng coá chuáng ta, chó hoå söëng vúái nhau thöi hoå seä trúã thaânh
ngu ngöëc.
III
Vaâ caã anh, anh yïu cuãa riïng em THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 43
Khi anh noái yïu em, traái tim em àêåp chûâng maånh quaá.
Maånh àïën nöîi em tûúãng laâ nghe roä
Tiïëng tim anh àang àêåp vò em
Em yïu anh, yïu anh nhû àiïn
Em viïët nhûäng baâi thú tònh yïu tûúãng anh laâ yá tûá
Traán em búát dö ra, baân tay khöng vuång nûäa
Tay naây àêy, em may aáo cho anh
Baân seä cùæm hoa, tûúâng seä treo tranh
Em seä laâm theo nhûäng àiïìu anh mú ûúác
Vaâ khi naâo anh buöìn, em seä haát
Baâi haát tònh yïu ca ngúåi con trai

Khi chó anh nghe, haát cho caã moåi ngûúâi
Àïí hoå biïët thïë naâo laâ haånh phuác
Em yïu sûå thöng minh hoám hónh
Àïën thoái thûúâng hay caáu gùæt cuãa anh
Nïëu àúâi anh àaä xïëp thaânh ngùn
Em seä àaão tung lïì thoái cuä.
Àiïìu àún giaãn anh hiïíu ra têët caã
Rùçng tònh yïu khöng thïí taách rúâi
Khi êëy em laâ cú thïí anh röìi
Nïëu cùæt ài anh seä ngaân lêìn àau àúán
Nhûng maâ anh thò vêîn laâ anh
Anh khöng vûúåt qua boån con trai êëy nûäa
Anh tñnh nöîi àau, niïìm vui bùçng thaáng, bùçng tuêìn lïî
Nhûng vúái em, em hiïën caã cuöåc àúâi
Anh tiïëc thúâi gian chuáng ta àaä qua röìi XUÊN QUYÂNH 44
Em, em biïët khöng gò mêët àûúåc
Baâi thú noái vïì traái tim anh laåi viïët bùçng böå oác.
Àoåc baâi thú yïu em thêëy sûå chia xa
Vaâ böîng nhiïn em laåi bú vú
Tay vêîn vuång, traán dö ra nhû trûúác
Biïët bao giúâ em trúã nïn töët àûúåc
Vò khi giaâ tay coân vuång vïì hún!
21-10-1970 THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 45
THÚ VUI VÏÌ PHAÁI YÏËU
Nhûäng ngûúâi àaân öng caác anh coá bao nhiïu àiïìu to lúán
Vûúåt qua ö cûãa coãn con, vùn phoâng heåp haâng ngaây
Caác anh nghô ra taâu ngêìm, tïn lûãa, maáy bay
Túái thùm doâ nhûäng haânh tinh múái laå
Taâi saãn cuãa caác anh laâ nhûäng tinh cêìu, laâ vuä truå
Caác anh biïët moã dêìu, moã baåc úã núi àêu
Chinh phuåc àaåi dûúng bùçng caác con taâu
Ài túái tûúng lai trïn con àûúâng ngùæn nhêët
Möîi caác anh laâ möåt nhaâ chñnh khaách
Caác anh quan têm àïën chuyïån mêët coân cuãa caác quöëc gia.
Biïët bao àiïìu quan troång àûúåc àïì ra
Nhûäng hiïåp ûúác xoay vêìn thïë giúái
Chuáng töi chó laâ nhûäng ngûúâi àaân baâ bònh thûúâng
khöng tïn tuöíi
Quen viïåc nhoã nhoi bïëp nuác haâng ngaây
Cuöåc söëng ngùåt ngheâo phaãi tñnh sao àêy
Gaåo, baánh, cuãi dêìu chia thïë naâo cho àuã
Àêìu oác linh tinh toaân nghô vïì chúå buáa
Nhûäng quaã caâ, múá teáp, rau dûa
Àöëi vúái Nñt vaâ Kùng, nhûäng siïu nhên nay vaâ xûa
Xin thuá thûåc: chuáng töi thúâ ú haång nhêët
XUÊN QUYÂNH 46
Chuáng töi coân phaãi xïëp haâng mua thõt
Sùæm cho con àöi deáp túái trûúâng
Chuáng töi quan têm àïën xaâ phoâng, àïën thuöëc àaánh rùng
Lo àan aáo cho chöìng con khoãi reát...
Chuáng töi laâ nhûäng ngûúâi àaân baâ bònh thûúâng trïn traái àêët.

Quen vúái viïåc nhoã nhoi bïëp nuác haâng ngaây
Chuáng töi chùèng coá taâu ngêìm, tïn lûãa, maáy bay
Caâng khöng coá haåt nhên nguyïn tûã
Chuáng töi chó coá chêåu coá nöìi coá lûãa
Coá tònh yïu vaâ coá lúâi ru
Nhûäng con coâ con vaåc tûâ xûa
Vêîn lùån löåi búâ söng bùæt teáp
Cuöåc söëng vêîn ngaân àúâi nöëi tiïëp
Nhû trùng lïn, nhû hoa núã möîi ngaây...
Nïëu khöng coá vñ duå chuáng töi àêy
Liïåu cuöåc söëng coá coân laâ cuöåc söëng
Ai seä mang laåi cho caác anh vui buöìn haånh phuác
Múã loâng àoán caác anh sau thêët baåi nhoåc nhùçn
Thûã nghô xem thïë giúái chó àaân öng
Caác anh seä khöng coân biïët yïu biïët gheát
Caác anh khöng àaánh nhau nhûng cuäng chùèng laâm nïn gò hïët
Thïë giúái seä giaâ nua vaâ seä luåi taân
Ai seä laâ ngûúâi sinh ra nhûäng àûáa con
Àïí tiïëp tuåc giöëng noâi vaâ daåy chuáng biïët yïu, biïët haát.
Buöíi súám mai ûúám bûúác chên mònh lïn vïët chên trïn caát
Baâ meå àaä cho ra àúâi nhûäng Phuâ Àöíng Thiïn Vûúng THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 47
Dêîu laâ nguyïn thuã quöëc gia hay laâ nhûäng anh huâng
Laâ baác hoåc... hay laâ ai ài nûäa
Vêîn laâ con cuãa möåt ngûúâi phuå nûä
Möåt ngûúâi àaân baâ bònh thûúâng, khöng ai biïët tuöíi tïn
Anh thên yïu, ngûúâi vô àaåi cuãa em
Anh laâ mùåt trúâi, em chó laâ haåt muöëi
Möåt chuát mùån giûäa àaåi dûúng vúâi vúåi,
Lúâi rong rïu chûa ai biïët bao giúâ
Em chó laâ ngoån coã dûúái chên qua
Laâ haåt buåi vö tònh trïn aáo
Nhûng nïëu saáng nay em chùèng àong àûúåc gaåo
Chùæc chùæn buöíi chiïìu anh khöng coá cúm ùn.
Vaâi
Àuâa
Thuá
Nïëu

àoaån thú vui nhên dõp ngaây xuên
möåt chuát xin caác anh àûâng giêån
thûåc laâ chuáng töi cuäng khöng söëng àûúåc
khöng coá caác anh, thïë giúái chó àaân baâ.

1986
XUÊN QUYÂNH 48
COÁ MÖÅT THÚÂI NHÛ THÏË
Coá möåt thúâi vûâa múái bûúác ra
Muâa xuên àaä goåi múâi trûúác cûãa
Chùèng ngoaái laåi vïët chên trïn coã
Vûúân hoa naâo cuäng úã phña mònh ài
Àûúâng chùèng xa, nuái khöng mêëy caách chia.
Trong àaáy mùæt trúâi xanh laâ vônh viïîn
Trang nhêåt kñ xeá trùm lêìn laåi viïët
Tònh yïu naâo cuäng tha thiïët nhû nhau
Coá möåt thúâi ngay caã nöîi àau
Cuâng maånh meä öìn aâo khöng giêëu nöíi
Mú ûúác viïín vöng, niïìm vui thú daåi
Tuöíi xuên mònh tûúãng maäi vêîn tûúi xanh

Vaâ tònh yïu khöng ai khaác ngoaâi anh
Ngûúâi trai múái vaâi lêìn thoaáng gùåp
Luön hi voång àïí röìi luön thêët voång
Töi àaä cûúâi àaä khoác nhûäng khöng àêu
Möåt vêìng trùng niïn thiïëu úã trïn àêìu
Möåt vaåt àêët coã xanh rúân trûúác mùåt...
Maái toác xanh bùæt àêìu pha súåi baåc
Nöîi vui buöìn cuäng khaác nhûäng ngaây xûa
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 49
Chi
Nhû
Töi
Höm

chuát thúâi gian tûâng phuát tûâng giúâ
keã khoá tñnh tûâng haâo keo kiïåt
biïët chùæc muâa xuên röìi cuäng hïët
nay non, mai coã seä giaâ.

Töi àaä ài mêëy chùång àûúâng xa
Vûúåt mêëy nuái mêëy rûâng qua mêëy biïín
Niïìm mú ûúác gûãi vaâo trang viïët
Nöîi àau buöìn döìn xuöëng àaáy têm tû
Em yïu anh hún caã thúâi xûa
(Caái thúâi tûúãng chïët vò tònh aái)
Em chùèng cheát vò anh, em chùèng àöíi
Em cöång anh vaâo vúái cuöåc àúâi em
Em biïët quïn nhûäng chuyïån àaáng quïn
Em biïët nhúá nhûäng àiïìu em phaãi nhúá
Hoa cuác tñm trong baâi haát cuä
Dêîu vêîn laâ cung bêåc cuãa ngaây xûa
Quaá khûá àaáng yïu, quaá khûá àaáng tön thúâ
Nhûng àêu phaãi laâ àiïìu em luyïën tiïëc.
11-1984 XUÊN QUYÂNH 50
THÚ TÒNH CHO BAÅN TREÃ
Vêîn con àûúâng, vaåt coã tuöíi mûúâi lùm
Mùåt höì röång, gioá àuâa qua keä laá
Lúâi tònh tûå trùm lêìn trïn ghïë àaá
Biïët lúâi naâo giaã döëi vúái lúâi yïu...
Töi àaä qua biïët mêëy buöíi chiïìu
Bao höìi höåp, lo êu vaâ haånh phuác
Töi trùn trúã nhiïìu àïm cuâng hoa cuác
Àúåi tiïëng gaâ àaánh thûác sûå bònh yïn
Doâng söng naây, baäi caát, caánh buöìm quen
Hoa lau trùæng suöët möåt thúâi quaá khûá
Töi àa ài àïën têån cuâng xûá súã
Àïën têån cuâng àau àúán, àïën tònh yïu
Buöíi chiïìu naây sùåc súä nhû thïu
Muön maâu aáo trong hoaâng hön raång rúä
Baân tay êëm, maái toác mïìm buöng xoaä
AÁnh mùæt nhòn nhû chêëp caã vö biïn
Chùèng coá thúâi gian, chùèng coá khöng gian
Chó tuöíi treã, chó tònh yïu vônh viïîn.
Ngûúâi múái àïën nhûäng núi töi tûâng àïën THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 51
Laåi con àûúâng vaåt coã tuöíi mûúâi lùm
Laåi haâng cêy nghe tiïëng thò thêìm

Lúâi thaânh thêåt, döëi lûâa trïn ghïë àaá...
Naâo haånh phuác, naâo laâ àöí vúä
Töi thêëy loâng lo súå khöng àêu
Muöën giaäi baây cuâng ai àoá àöi cêu
Vïì têët caã nhûäng gò töi àaä traãi
Mong ruát ngùæn àùåm àûúâng xa ngaái
Àïí cho ngûúâi túái àñch búát gian truên
Bao khöí àau, sung sûúáng àúâi mònh
Xin tùång baån laâm bûúác thang haånh phuác
Nhûng töi biïët chùèng giuáp gò ai àûúåc
Nhûäng vui buöìn muön thuúã cûá ài qua.
XUÊN QUYÂNH 52
LAÅI BÙÆT ÀÊÌU
Laåi bùæt àêìu tûâ nhûäng trang giêëy trùæng
Laåi ngoån àeân, maâu mûåc nhûäng cêu thú
Laåi nhõp àêåp bùæt àêìu, tim raåo rûåc
Trûúác biïët bao nao nûác vúái mong chúâ
Möåt con taâu chuyïín baánh ngoaâi ga
Laân nûúác múái, trúâi xanh vaâ mêy trùæng
Ngön non mûúát, baäi caát vaâng àêìy nùæng
Nhû chûa hïì coá muâa luä ài qua.
Nhû chûa hïì coá nöîi àau xûa
Loâng thanh thaãn trong tònh yïu ngaây múái.
Möåt quaá khûá ra ài cuâng gioá thöíi
Thúâi gian tröi, kñ ûác seä phai nhoaâ.
Nhûäng muâa sen, muâa phûúång àaä xa
Trïn khùæp neão laåi bùæt àêìu muâa cuác
Röìi hoa àaâo laåi tûúi höìng nö nûác
Nhû chûa hïì biïët àïën taân phai.
Tay trong tay töi àaä bïn ngûúâi
Töi chùèng noái àiïìu chi vïì vônh viïîn
Vò möîi saáng khi mùåt trúâi hiïín hiïån
Laâ möåt ngaây töi laåi bùæt àêìu yïu. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 53
Nïëu ngaây mai em khöng laâm thú nûäa
Nïëu ngaây mai em khöng laâm thú nûäa
Cuöåc söëng trúã vïì bònh yïn
Ngaây nöëi nhau trïn àûúâng phöë ïm àïìm
Khöng nöîi khöí, khöng niïìm vui kinh ngaåc
Trêån mûa xuên dêîu laâm ûúát aáo
Nhûng loâng em coân caãm xuác chi àêu
Muâa àöng vïì quïn nöîi nhúá nhau
Khöng xön xao khi nùæng heâ àïën súám
Chuyïån höm nay seä trúã thaânh kó niïåm
Maâu phûúång chùèng nöìng naân trïn löëi ta ài.
Gioá
Lúâi
Nghe
Têëm

thöíi núi naây khöng laånh túái núái kia
noái têm tònh trúã nïn nhaåt nheäo
tiïëng con taâu em khöng thïí hiïíu
loâng anh trong möîi chuyïën ài xa

Em khöng coân thêëy nhúá nhûäng sên ga
Nhûäng núi àaä ài, nhûäng núi chûa hïì àïën
Khaát voång anh dêîu hoaâ trong soáng biïín
Soáng xö búâ chùèng röån àïën têm tû
Möåt ngaây naâo àoåc laåi doâng thú
Êm àiïåu êëy chùèng coân gieo tiïëng nhaåc
Chêët men naâo laâm em choaáng vaáng
Cuäng phai dêìn theo nhûäng thaáng nùm xa.
Nhû hoâm thû khöng coân möåt phong thû XUÊN QUYÂNH 54
Hïët ngoån lûãa laå luâng, thöi muâa mêy phiïu baåt.
Úi trúâi xanh - xin traã cho vö têån
Trúâi khöng xanh trong àaáy mùæt em xanh
Vaâ trong em khöng thïí coân anh.
Nïëu ngaây mai em khöng laâm thú nûäa.
18-7-1967 THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 55
THÚÂI GIAN TRÙÆNG
Cûãa bïånh viïån ngoaâi kia laâ quaá khûá
Nhûäng vui buöìn khao khaát àaä tûâng qua
Naâo chó àêu nhûäng chuyïån ngaây thú
Con àûúâng gaåch eo beâo hoa tñm ngùæt
Nhûäng ö ùn quan, que chuyïìn baâi haát
Nhûäng muâa heâ chên àêët toác rêu ngö
Quaá khûá em khöng chó ngaây xûa
Maâ ngay caã höm nay thaânh quaá khûá
Quaá khûá cuãa em ngoaâi caánh cûãa
Gûúng mùåt anh, gûúng mùåt caác con yïu...
Em úã àêy khöng súám khöng chiïìu
Thúâi gian trùæng, khöng gian toaân maâu trùæng
Traái tim buöìn sau lêìn aáo moãng
Tûâng àêåp vò anh vò nhûäng trang thú
Traái tim nay möîi phuát möîi giúâ
Chó coá àêåp cho mònh anh àau àúán
Traái tim naây chùèng coân coá ñch
Cho anh yïu, cho cöng viïåc, baån beâ
Khi cuöåc àúâi tröi chaãy ngoaâi kia
Thúâi gian trùæng vêîn trong bïånh viïån
Chùn maân trùæng, nöîi lo vaâ caái chïët
Ngaây vúái àïm coá phên biïåt gò àêu
XUÊN QUYÂNH 56
Gûúng mùåt ngûúâi nhúåt nhaåt nhû nhau
Vaâ quêìn aáo möåt maâu xanh öë cuä
Ngûúâi ta khuyïn "luác naây àûâng suy nghô
Maâ cuäng àûâng xuác àöång, lo êu"
Phña trûúác, phña sau, dûúái àêët, trïn àêìu
Dûúâng trong suöët möåt maâu vö têån trùæng.
Muöën gaánh àúä cho em phêìn nùång nhoåc
Túái thùm em röìi anh laåi ra ài
Àöi mùæt lo êu, lûoâi êu yïëm xeã chia
Luác anh àïën luác anh ài thaânh quaá khûá
Anh thuöåc vïì nhûäng ngûúâi ngoaâi caánh cûãa
Cuãa con àûúâng trang viïët, trang thú
Muâa vaãi thiïìu laåi túái muâa dûa
Muâa hoa phûúång chùæc rúi höìng maái phöë
Àûúâng cuöën buåi búâ àï traân ngêåp gioá

Nhûäng phöë phûúâng lêìm luåi vúái lo toan,
Duâ cuâng möåt thúâi gian, cuâng möåt khöng gian
Ngoaâi caánh cûãa vúái em laâ quaá khûá
Coân hiïån taåi cuãa em laâ nöîi nhúá
Thúâi gian úi sao khöng àöíi sùæc maâu. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 57
CHUÖÌN CHUÖÌN BAÁO BAÄO
Laåi gùåp laåi caánh chuöìn ngaây thú beá
Bay àan nhau dïåt maãnh nùæng cuöëi cuâng
Con chuöìn ngö hay laâm daáng
Chao mònh soi mùåt ao trong
Àöët chaáy loâng möåt neát chúâ mong
Con chuöìn àoã thên ngúâi nhû ngoån lûãa
Con chuöìn vùçn mang nhûäng àiïìu kò laå
Vúái àûáa treã naâo chûa biïët búi
Úi caánh chuöìn gúåi nhûäng buöìn vui
Caánh chuöìn naâo bay vaâo nhûäng nöîi nhúá?
Ngon saâo thûa caánh buöìm ai ngaái nguã
Nhûäng caánh buöìm moãng maãnh nhû tònh yïu!
Gioá heo may höm nay vïì chùng
Maâ chuöìn chuöìn bay vïì dùng dùng
Baáo cún baäo phûúng naâo thöíi túái?
Àûúâng seä vùæng nïëu trúâi baäo nöíi
Caánh cûãa nhaâ sêåp laåi trûúác khi mûa
Con chim tòm traánh baäo seä vïì xa
Con kiïën nhoã cuäng êín mònh trong töí
Khöng coân trúâi xanh chó mûa vaâ gioá
Nhûäng doâng söng khöng nhaâ cûãa miïn man XUÊN QUYÂNH 58
Vaâ mêy, mêy khùæp chöën lang thang
Chùån böën phña nhûäng coã cêy töåi nghiïåp
Cho cún löëc dûä túån vïì beã naát
Traái àêët naây seä nhêën chòm trong mûa
Khöng tòm àêu möåt chöî nûúng nhúâ!
Moãng manh thïë chõu laâm sao nöíi
Chuöìn chuöìn úi baáo laâm chi baäo túái
Trúâi baäo lïn röìi maây úã àêu ?
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 59
NHÛÄNG BAÂI CA CUÖÅC SÖËNG
TIÏËNG GAÂ TRÛA
2-7-1965
Trïn àûúâng haânh quên xa
Dûâng chên bïn xoám nhoã
Tiïëng gaâ ai nhaãy öí:
"Cuåc...cuåc taác cuåc ta"
Nghe xaáo àöång nùæng trûa
Nghe baân chên àúä moãi
Nghe goåi vïì tuöíi thú
Tiïëng gaâ trûa
ÖÍ rúm höìng nhûäng trûáng
Naây con gaâ maái tú
Khùæp mònh hoa àöëm trùæng
Naây con gaâ maái vaâng
Löng oáng nhû maâu nùæng

Tiïëng gaâ trûa
Coá tiïëng baâ vêîn mùæng: XUÊN QUYÂNH 60
- Gaâ àeã maâ maây nhòn
Röìi sau naây lang mùåt!
Chaáu vïì lêëy gûúng soi
Loâng daåi thú lo lùæng
Tiïëng gaâ trûa
Tay baâ khum soi trûáng
Daânh tûâng quaã chùæt chiu
Cho con gaâ maái êëp
Cûá haâng nùm haâng nùm
Khi gioá muâa àöng túái
Baâ lo àaân gaâ toi
Mong trúâi àûâng sûúng muöëi
Àïí cuöëi nùm baán gaâ
Chaáu àûúåc quêìn aáo múái
Öi caái quêìn cheáo go
ÖËng röång daâi queát àêët
Caái aáo caánh chuác bêu
Ài qua nghe söåt soaåt
Tiïëng gaâ trûa
Mang bao nhiïu haånh phuác
Àïm chaáu vïì nùçm mú
Giêëc nguã höìng sùæc trûáng
Chaáu chiïën àêëu höm nay
Vò loâng yïu töí quöëc THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 61
Vò xoám laâng thên thuöåc
Baâ úi, cuäng vò baâ
Vò tiïëng gaâ cuåc taác
ÖÍ trûáng höìng tuöíi thú.
XUÊN QUYÂNH 62
NHÛÄNG CON ÀÛÚÂNG THAÁNG GIÏNG
Töi yïu nhûäng con àûúâng Haâ Nöåi
Cuöëi nùm cêy cúm nguöåi laá vaâng
Nhûäng ngoån àeân thùæp saáng luác hoaâng hön
Maái phöë cuä nhêëp nhö trong khoái nhaåt
Ngaä nùm röång, coã ven höì xanh mûúát
Nùm nay àaâo núã súám, thaáng giïng sang
Thaáng giïng búä ngúä buáp vaâng non
Nhiïìu treã con vaâ nhiïìu chim seã
Nhûäng con àûúâng àöng vui nhû tuöíi treã
Nhû cuöåc àúâi, bao kó niïåm ài qua
Anh trúã vïì sau nhûäng thaáng nùm xa
Cêy àaä lúán, loâng ta nhiïìu khöng àöíi khaác
Nhû àêët nûúác vûâa qua thúâi lûãa àaån
Laåi ngúä ngaâng: chim nhoã thaáng giïng xuên
Loâng chûa quïn ngoån lûãa saáng àïm rûâng
Cêu thú viïët dûúái bêìu trúâi baáo àöång

Töi yïu nhûäng con àûúâng gioá löång
Buöíi mai chiïìu tñu tñt baánh xe lùn
Möîi ngöi nhaâ nhû daáng möåt ngûúâi thên THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 63
Ö cûãa nhoã múã vïì baát ngaát.
Töi yïu nhûäng phöë daâi tñt tùæp
Con àûúâng naâo cuäng dêîn vïì anh
Bûúác chên ài xoaá àöång caã têm tònh
Cêy tröí laá nhû thúâi gian vêîy goåi.
Nhûäng con àûúâng ra ài, nay trúã laåi
Chöìng gaåch cao vûâa dúä úã gian hêìm
Tûâng chúã che ngûúâi àïm töëi bom rung
Seä lúán dêåy vúái ngöi nhaâ àang dûång
Thaânh tûúâng vaách chúã che cho haånh phuác
Thaânh bêåc thïìm múã cûãa àoán ban mai
Töi yïu nhûäng con àûúâng lêëp laánh mûa bay
Chim seã seã vaâ muâa xuên àïën súám...
XUÊN QUYÂNH 64
THAÁNG NÙM
1967
Giêëc nguã vûâa chúåp qua
Nùæng àaä vïì trûúác cûãa
Àïm ngùæn phuát gêìn nhau
Ngaây daâi nhû nöîi nhúá
Nûúác söi ngêìu boåt thau
Luöåc mònh con caá nhoã
Con cua chñn vaâng mai
ÊÍn vaâo trong cuåm luáa
Coã daåi khöng ngûúâi che
Raä rúâi mang sùæc uáa...
Nhûng haäy nghe haäy nghe
Trïn nhûäng caânh phûúång àoã
Trong nhûäng àêìm sen núã
Hûúng thaáng nùm lan xa
Maâu thaáng nùm rûåc rúä
Tú giúâi giùng ngoaâi sên
Cêy baâng xoâe trûúác ngoä
Àïm xanh vúâi trùng sao
Con ve vaâng löåt voã
Con chim tha raác vïì
Thaáng nùm - muâa sinh núã THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 65
Tònh yïu nhû thaáng nùm
Mang gioá nöìng nùæng lûãa
Loâng anh laâ àêìm sen
Hay laâ nhaânh coã uáa
XUÊN QUYÂNH 66
KHÖNG ÀÏÌ
Sùæc laá phong rûåc vaâng lïn lêìn cuöëi
Traái muâa thu chñn vöåi trûúác khi xa
Nhû ngoån àeân lûãa buâng lïn rûåc rúä
AÁnh hoaâng hön rûåc chaáy trûúác hiïn nhaâ

Cuäng coá thïí
Vêîn coân àang
Cuäng coá thïí
Thêëy maâu mêy

muâa thu chûa hïët
lûu luyïën khaách ài qua
laâ töi àïën chêåm
rûâng laá tûúãng coân thu

Maåc Tû Khoa 9-1987
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 67
HAÁT VÚÁI CON TAÂU
Muâa xuên àêët nûúác mïnh möng
Con taâu ài giûäa muön loâng thûúng yïu
Taâu qua nhûäng súám nhûäng chiïìu
Nhûäng söng, nhûäng nuái, nhûäng àeâo taâu qua...
Núi naâo cuäng muöën laâ ga
Möåt baân tay vêîy tha thiïët con taâu
Möåt lúâi haát gûãi theo sau
Möåt bònh minh úã trïn àêìu cuâng ài
Biïín xanh laâ nöîi nhúá quï
Trúâi xanh nhû nhûäng caách chia àaä lòa
Phöë xanh trong nhûäng aánh àeân
Laâng xanh àang xoaá nhûäng miïìn theáp gai
Em khöng noái àûúåc nïn lúâi
Giêëu trong àaáy mùæt tiïëng cûúâi cuãa em
Nhûäng rûâng nhûäng nuái chûa quen
Nhûäng laâng nhûäng phöë biïët em lêìn àêìu
Maâ em àaä nhúá tûâ lêu
Maâ em vêîn ûúác cuâng nhau trúã vïì
Con taâu nöëi laåi trùm quï
Nhûäng tïn xa vúåi nay nghe hoaá gêìn
"Àûúâng vö xûá Huïë quanh quanh"
Maâ söng Hûúng vúái Ngûå Bònh laâ àêy XUÊN QUYÂNH 68
Con taâu ài giûäa biïín mêy
Haãi Vên ta biïët coá ngaây ta qua
Nha Trang soáng vöî bïn nhaâ
Phan Rang, Phan Thiïët coân xa nûäa mònh ?
Lùång yïn, nghe roä khöng anh
Traái tim àêåp giûäa mïnh möng àêët trúâi
Khi vö thaânh phöë tïn Ngûúâi
Con taâu nhû cuäng noái lúâi thiïët tha
Qua röìi bao nöîi caách xa
Quï anh giúâ cuäng àaä laâ quï em
Coã cêy, ngoån gioá cuäng quen
Vûâa nghe tiïëng noái àaä nïn mùån maâ
Thú em àaä coá boáng dûâa
Coá doâng kïnh vúái con àoâ quï anh
Coá bao trai gaái àêët mònh
Ra ài, giúâ cuäng nhû anh trúã vïì
Naây anh, em haát anh nghe
Dêîu khöng hay cuäng àûâng chï àûâng cûúâi
Muâa xuên töi haát vúái ngûúâi
Vúái con taâu - haát nhûäng lúâi thûúng yïu
Muâa xuên 1976 THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 69
CÖË ÀÖ

Vúái vïët chên cuãa bêìy daä thuá
In trïn nïìn gaåch cuä trûúác lùng vua
Vúái doâng söng nhû khöng chaãy bao giúâ
Vêîn múâ aão ngaân nùm maâu sûúng khoái
Taâ aáo trùæng bay vïì àêu vúâi vúåi
Con thuyïìn khuya trùng goåi phña nguöìn xa
Maâu nùæng in trong mùæt tûå ngaân xûa
Cùn nhaâ cuä, maãnh vûúâng hûúng ngaây cuä
Dêîu hiïån taåi maâ nhû quaá khûá
Laâ quï hûúng duâ khöng phaãi quï hûúng.
Dûúâng nhû àêy, töi coá nöîi buöìn
Coá haånh phuác, coá möåt thúâi thú beá
Coá khaát voång nhûäng nùm coân rêët treã
Töi thuöåc tûâ ngoån coã àïën nhaânh cêy
Töi thûúng vïì vúâi vúåi nhûäng trúâi mêy
Nhõp tim àêåp tiïëng chuöng ngaây nùæng xïë.
Àûúâng xa ngaái cho loâng da diïët thïë
Con nûúác naâo ra bïí chiïìu nay
Àïën nao loâng laâ giúâ phuát chia tay
Con söng cuä maãnh vûúân xûa ngaây cuä
Nhû vônh biïåt tuöíi thú vaâ quaá khûá XUÊN QUYÂNH 70
Baån beâ úi dêîu töi seä quay vïì
Nhûng chùæc rùçng têët caã chùèng nhû xûa
Töi seä khaác, cöë àö röìi cuäng khaác.
Huïë, 11-1984
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 71
MUÂA HAÅ
Àoá laâ muâa cuãa nhûäng tiïëng chim reo
Trúâi xanh biïëc, nùæng traân trïn khùæp ngaã
Àêët thaânh cêy, mêåt traâo lïn võ quaã
Bûúác chên ngûúâi böîng múã nhûäng àûúâng ài
Àoá laâ muâa khöng thïí giêëu che
Caã vaån vêåt àïìu phúi trêìn dûúái nùæng
Biïín xanh thùèm, caánh buöìm löìng löång trùæng
Tûâ nhûäng miïìn cay àùæng hoaá thaânh thú.
Àoá laâ muâa cuãa nhûäng ûúác mú
Nhûäng duåc voång muön àúâi khöng xiïët kïí
Gioá baäo hoaâ, mûa thaânh söng thaânh bïí
Möåt thoaáng nhòn coá thïí hoaá tònh yïu
Àoá laâ muâa cuãa nhûäng buöíi chiïìu
Caánh diïìu giêëy nghiïng voâm trúâi cao vuát
Tiïëng dïë thûác suöët àïm daâi oi bûác
Tiïëng cuöëc döìn thuác giuåc nùæng àang trûa
Muâa haå cuãa töi, muâa haå àaä ài chûa
Öi tuöíi treã bao khaát khao coân, hïët?
Maâ mùåt àêët maâu xanh laâ vêîn biïín
Quaã ngoåt ngaâo thùæm thiïët vêîn maâu hoa. XUÊN QUYÂNH 72
HOA TÛÚÂNG VI
Trùæng vúái höìng vaâ tim tñm nhaåt
Tûåa maâu mêy phiïu laäng cuöëi trúâi xa

Hoa tûúâng vi nhû thûåc laåi nhû mú
Cuâng töi söëng suöët möåt thúâi treã daåi
Voác nhoã nhùæn trûúác têëm gioá thöíi
Töi hiïíu àiïìu trong laá noái lao xao
ÚÃ núi naâo húäi àiïåu ca dao
Tûâng ca ngúåi möåt loaâi hoa chûa coá
Hoa phaãng phêët möëi tònh trong chuyïån cöí
Mang lúä lêìm oan ûác àaä xa xöi.
Hoa tûoâng vi thúâi treã daåi cuãa töi
Bïn maái raå möåt maãnh vûúân heão laánh
Ngaây mûa buåi khùæp neão àûúâng vûâa taånh
Nhûäng cuåm höìng, cuåm tñm lêîn maâu xanh
Töi coá hoa beâ baån bïn mònh
Hoa hiïíu caã nhûäng àiïìu töi chùèng noái.
Töi àaä qua bao thaác ghïình àaá nuái
Qua thúâi gian - toác thoaáng súåi maâu mûa
Hoa tûúâng vi cuãa nhûäng ngaây xûa
Töi vêîn nhúá möåt maâu mêy phiïu laäng
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 73
THAÂNH PHÖË QUÏ ANH
Möîi ngûúâi coá möåt quï
Ngaây daåi thú àïí úã
Tuöíi niïn thiïëu àïí yïu
Vaâ lúán lïn àïí nhúá
Anh thûúâng kïí em nghe
Vïì möåt búâ soáng vöî
Möåt miïìn biïín mùån moâi
Núi con taâu vïì àöî
Anh thûúâng kïí em nghe
Vïì möåt thaânh phöë gioá
Möåt thaânh phöë miïìn trung
Caát bay àêìy cûãa söí
Thaânh phöë xa àoá úi
Núi anh chûa hïì úã
Núi anh khöng hïì sinh
Maâ sao anh vêîn nhúá
Anh àûâng goåi quï anh
Quï chuáng mònh àêëy chûá
Nhiïìu àïm em vêîn mú XUÊN QUYÂNH 74
Thêëy biïín vïì trûúác cûãa
Nhiïìu khi em vêîn thûúng
Taán dûâa xanh giûäa lûãa
Àûáng trïn àï söng Höìng
Nghe söng Haân soáng vöî
Öi nuái Nguä Haânh Sún
Niïìm khaát khao tuöíi nhoã
Nhûäng maâu àaá thêìn tiïn
Trong nhûäng cêu chuyïån cöí...
Nhûng quï anh biïët àêu
Coá caã em àêëy nûäa
Nhûng quï mònh biïët àêu

Laâ chuáng mònh vêîn nhúá
Dûúái möåt trúâi phûúång àoã
Trong nhûäng ngaây àaån bom
Vêîn coá nhûäng ngûúâi con
Mong túái ngaây hoåp mùåt
Àêët nûúác
Con àûúâng
Con àûúâng
Trong mùæt

giúâ thöëng nhêët
xanh nhûäng cêy
rúåp cúâ bay
ngûúâi rûåc rúä

Ta ài theo muâa xuên
Em vïì vúái quï anh
Miïìn khaát khao tuöíi nhoã
Thaânh phöë àaä bao nùm
Chó laâ trong nöîi nhúá THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 75
Trúâi xanh trïn maái nhaâ
Trúâi xanh ngoaâi biïín gioá
Anh aå quï chuáng mònh
Muâa xuên vïì trûúác ngoä.
12-1975
XUÊN QUYÂNH 76
MAÁI PHÖË
Yïu thûúng laâ loâng anh
Bao dung laâ maái phöë
Sinh úã àêy thuúã nhoã
Lúán lïn töi ài xa
Trúâi khi nùæng khi mûa
Laåi nhúá vïì maái phöë
Úi caái maâu ngoái cöí
Maâu aáo meå gian lao
Nhûäng neát thêëp àûúâng cao
Tònh yïu khöng bònh lùång!
"Maái buöìn nghe sêëu ruång"
1
Caám ún ngûúâi laâm thú
Àaä àem loâng ngûúâi xa
Trúâ vïì bïn maái phöë
Tûâ nhûäng ngaây gian khöí
Tûâ lûãa taáp bom rúi
Töi nghô vïì phöë töi
Thêëy sao maâ vûäng daå
1
Thú Chñnh Hûäu THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 77
Töi
Sau
Nhû
Sau

vïì trong maái nhoã
möîi lêìn gian nan
tòm àïën bïn anh
möîi niïìm cay àùæng

Dûúái maái nhaâ thêìm lùång
Nghe nùæng trúâi ngoaâi ö
Nghe gioá maånh vïì xö
Niïìm xaåc xaâo cuãa laá
Nghe haåt mûa nho nhoã
Tûâng àöång loâng tuöíi thú1
Nghe reát mûúát traân vïì
Vaâ ngûâng trïn maái phöë.
Àaä
Àaä
Yïu
Bao

quen nhiïìu gian khöí
quen nhiïìu hy sinh
thûúng laâ loâng anh
dung laâ maái phöë

1
YÁ möåt cêu thú Bùçng Viïåt XUÊN QUYÂNH 78
MEÅ CUÃA ANH
Phaãi àêu meå cuãa riïng anh
Meå laâ meå cuãa chuáng mònh àêëy thöi
Meå tuy khöng àeã khöng nuöi
Maâ em ún meå suöët àúâi chûa xong
Ngaây xûa maá meå cuäng höìng
Bïn anh meå thûác lo tûâng cún àau
Bêy giúâ toác meå trùæng phau
Àïí cho maái toác trïn àêìu anh àen
Àêu con döëc nùæng àûúâng quen
Chúå xa gaánh nùång meå lïn mêëy lêìn
Thûúng anh thûúng caã bûúác chên
Giöëng baân chên meå taão têìn nùm nao.
Lúâi ru meå haát thuúã naâo
Chuyïån xûa meå kïí lêîn vaâo thú anh:
Naâo laâ hoa bûúãi hoa chanh
Naâo cêu quan hoå maái àònh cêy àa
Xin àûâng bùæt chûúác cêu ca
Ài vïì döëi meå àïí maâ yïu nhau
Meå khöng gheát boã em àêu
Yïu anh em àaä laâ dêu trong nhaâ
Em xin haát tiïëp lúâi ca
Ru anh sau nöîi lo êu nhoåc nhùçn THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 79
Haát tònh yïu cuãa chuáng mònh
Nhoã nhoi giûäa möåt trúâi xanh khöng cuâng
Giûäa ngaân hoa coã nuái söng
Giûäa loâng thûúng meå mïnh möng khöng búâ
Chùæt chiu tûâ nhûäng ngaây xûa
Meå sinh anh àïí bêy giúâ cho em
XUÊN QUYÂNH 80
CHÕ
Ài qua àûúâng laâ phaãi tröng xe
Chõ biïët Quyânh rêët hay vö yá
Bao giúâ chõ cuäng dùån em thïë
Chùm cho em tûâng viïåc haâng ngaây

Chõ traách em - khi nùæm cöí tay:
- Quyânh gêìy thïë chùèng chõu ùn gò caã!
Thêëy em buöìn chõ buöìn hún nöîi buöìn cuãa chõ
Thêëy em vui chõ vui hún nöîi vui cuãa em
Lúán röìi maâ chõ chùèng tin
Chõ vêîn coi em nhû ngaây coân beá
Em àaä lúán vûúåt xa àiïìu chõ nghô
Khöí hún nhiïìu caái khöí chõ lo
Vui hún nhiïìu caái vui chõ cho
Trïn àûúâng ài bûúác thaânh bûúác baåi
Nhûng möîi bêån em buöìn, chõ hoãi
Em baão rùçng: "em mïåt chuát thöi".
Khi ài xa giûäa bom àaån túi búâi
Thû em viïët: "núi naây yïn tônh quaá".
Em thûúng chõ bao lêu röìi vêët vaã
Àïm soaån baâi, ngöi trûúâng gioá hoang sú THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 81
Giûäa tiïëng bom thuâ vaâ dûúái nhûäng baäo mûa
Cún söët chaáu voä vaâng àöi mùæt chõ
Nïn vui buöìn maâ em vêîn coá
Bao nhoåc nhùçn em àaä tûâng qua
Chó baån beâ em viïët vaâ thú.
Em àaä viïët nhûäng àiïìu em àaä söëng
Maâ trûúác chõ em laåi thûúâng im lùång
Nïn chùèng bao giúâ chõ hiïíu em
Ai noái gò vïì em chõ cuäng khöng tin
Vò chõ nghô chõ hiïíu em hún têët caã
XUÊN QUYÂNH 82
NGUÃ NAÂO NGUÃ NGON
Nguã naâo nguã ngon
Mi yïu cuãa meå
Meå haát khe kheä
Caái laá caái hoa
Con àûúâng coân xa
Ngöi nhaâ thò beá
Nguã ài con meå
Chim vïì töí chim
Àaân kiïën àang khiïng
Caái möìi to quaá
Haát vïì con caá
Haát vïì doâng söng
Cêy luáa trïn àöìng
Maáy caây dûúái ruöång
Baát canh rau muöëng
Caái bïëp àeân dêìu
Lûãa nhen núi naâo
Haát vïì núi êëy
Nguã, con seä thêëy
Söng úã nûúác nhaâ
Con àûúâng hïët xa THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 83
Baân chên ài khùæp
Hoa thaânh lûãa thùæp
Laá laâ trúâi xanh

Cùn phoâng cuãa mònh
Mïnh mang nhû bïí?
Lúâi ru cuãa meå
Böîng hoaá thaânh thuyïìn
Chúã con ài xem
Bao búâ bïën laå
Nïëu con khöng nguã
Hoa chó laâ hoa
Con àûúâng coân xa
Ngöi nhaâ vêîn beá
Con thuyïìn cuãa meå
Laåi hoaá lúâi ru...
Nguã naâo nguã ài
Mi yïu cuãa meå.
XUÊN QUYÂNH 84
LÚÂI RU CUÃA MEÅ
Lúâi ru êín núi naâo
Giûäa mïnh mang trúâi àêët
Khi con vûâa ra àúâi
Lúâi ru vïì meå haát
Luác con nùçm êëm aáp
Lúâi ru laâ têëm chùn
Trong giêëc nguã ïm àïìm
Lúâi ru thaânh giêëc möång
Khi con vûâa tónh giêëc
Thò lúâi ru ài chúi
Lúâi ru xuöëng ruöång khoai
Ra búâ ao rau muöëng
Vaâ khi con àïën lúáp
Lúâi ru úã cöng trûúâng
Lúâi ru thaânh ngoån coã
Àoán bûúác baân chên con
Mai röìi con lúán khön
Trïn àûúâng xa nùæng gùæt
Lúâi ru laâ boáng maát THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 85
Luác con lïn nuái thùèm
Lúâi ru cuäng gêåp ghïình
Khi con ra biïín röång
Lúâi ru thaânh mïnh möng...
XUÊN QUYÂNH 86
CON CHAÃ BIÏËT ÀÛÚÅC ÀÊU
(Thú xuên cho con)
Tùång Quyânh - Thú
Meå àan têëm aáo nhoã
Bêy giúâ àang muâa xuên
Meå thïu vaâo chiïëc khùn
Caái aáo vaâ caái laá
Coã búâ àï rêët laå
Xanh nhû laâ chiïm bao
Kòa baäi ngö, baäi dêu

Thoaáng tiïëng cûúâi àêu àoá.
Meå ài trïn heâ phöë
Nghe tiïëng con àaåp thêìm
Meå nghô àïën baân chên
Vaâ con àûúâng tñt tùæp
Böîng nhû lïn tiïëng haát
Tûâ maâu maå dûúái àöìng
Tûâ haåt cêy trong rûâng
Tûâ caánh buöìm trïn biïín
Thûúâng trong nhiïìu cêu chuyïån THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 87
Böë vêîn nhùæc vïì con
Böë múái mua chiïëc chùn
Daânh riïng cho con àùæp
AÁo con böë àaä giùåt
Thú con böë viïët röìi
Caác anh con hoãi hoaâi:
- Bao giúâ sinh em beá?
Caã nhaâ mong con thïë
Con chaã biïët àûúåc àêu
Meå ghi laåi àïí sau
Lúán lïn röìi con àoåc
1-1975
XUÊN QUYÂNH 88
MEÅ VAÂ CON
Viïët cho Tuêën Anh
- Meå úi, böng hoa kia
Laâ cuãa ai húã meå?
Caái maâu xanh trïn cûãa
Kia nûäa laâ cuãa ai?
- Cuãa con àêëy con úi
Àïìu cuãa con têët caã
Caái maâu xanh trïn cûãa
Caái böng hoa cuöëi vûúân
Öng mùåt trúâi chiïìu höm
Tiïëng chim kïu buöíi saáng
Caái mùåt ao lùèng lùång
Coá con caá àang búi
Caái doâng söng tröi tröi
Coá con thuyïìn múái àöî...
Laâ cuãa con caã àoá
Caã meå cuäng cuãa con.
Con öm meå con hön:
- Cuãa Con sao nhiïìu thïë?
- ÛÂ cuãa con nhiïìu quaá THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 89
Nhûng meå laåi nhiïìu hún
Vò têët caã cuãa con
Maâ con laâ cuãa meå.
30-1-1972 XUÊN QUYÂNH 90

CON YÏU MEÅ
- Con yïu meå bùçng öng trúâi
Röång lùæm khöng bao giúâ hïët
- Thïë thò laâm sao con biïët
Laâ trúâi úã nhûäng àêu àêu
Trúâi rêët röång laåi rêët cao
Meå mong bao giúâ con túái!
- Con yïu meå bùçng Haâ Nöåi
Àïí nhúá meå con tòm ài
Tûâ phöë naây àïën phöë kia
Laâ con gùåp ngay àûúåc meå.
- Haâ Nöåi coân laâ röång quaá
Caác àûúâng nhû nhïån giùng tú
Naâo nhûäng phöë naây phöë kia
Gùåp meå laâm sao con gùåp hïët!
- Con yïu meå bùçng trûúâng hoåc
Suöët ngaây con úã àêëy thöi
Luác con hoåc, luác con chúi
Laâ con cuäng àïìu coá meå
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 91
- Nhûng töëi con vïì nhaâ nguã
Thïë laâ con laåi xa trûúâng
Coân meå úã laåi möåt mònh
Thò meå nhúá con lùæm àêëy
Tñnh meå cûá laâ hay nhúá
Luác naâo cuäng muöën bïn con
Giaá coá caái gò gêìn hún
Con yïu meå bùçng caái àoá
- AÂ meå úi coá con dïë
Luön trong bao diïm con àêy
Múã ra laâ con thêëy ngay
Con yïu meå bùçng con dïë.
XUÊN QUYÂNH 92
CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH VÏÌ LOAÂI NGÛÚÂI
Trúâi sinh ra trûúác nhêët
Chó toaân laâ treã con
Trïn traái àêët truåi trêìn
Khöng daáng cêy ngoån coã
Mùåt trúâi cuäng chûa coá
Chó toaân laâ boáng àïm
Khöng khñ chó maâu àen
Chûa coá maâu sùæc khaác
Mùæt treã con saáng lùæm
Nhûng chûa thêëy gò àêu!
Mùåt trúâi múái nhö cao
Cho treã con nhòn roä
Maâu xanh bùæt àêìu coã
Maâu xanh bùæt àêìu cêy
Cêy cao bùçng gang tay
Laá coã bùçng súåi toác

Caái hoa bùçng caái cuác
Maâu àoã laâm ra hoa
Chim bêëy giúâ sinh ra
Cho treã nghe tiïëng hoát
Tiïëng hoát trong bùçng nûúác THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 93
Tiïëng hoát cao bùçng mêy
Nhûäng laân gioá thú ngêy
Truyïìn êm thanh ài khùæp
Muöën treã con àûúåc tùæm
Söng bùæt àêìu laâm söng
Söng cêìn àïën mïnh möng
Biïín coá tûâ thuúã àoá
Biïín thò cho yá nghô
Biïín sinh caá sinh töm
Biïín sinh nhûäng caánh buöìm
Cho treã con ài khùæp
Àaám mêy cho boáng rúåp
Trúâi nùæng mêy theo che
Khi treã con têåp ài
Àûúâng coá tûâ ngaây àoá
Nhûng coân cêìn cho treã
Tònh yïu vaâ lúâi ru
Cho nïn meå sinh ra
Àïí bïë böìng chùm soác
Me mang vïì tiïëng haát
Tûâ caái böëng caái bang
Tûâ caái hoa rêët thúm
Tûâ caánh coâ rêët trùæng
Tûâ võ gûâng rêët àùæng
Tûâ vïët lêëm chûa khö
Tûâ àêìu nguöìn cún mûa
Tûâ baäi söng caát vùæng...
Biïët treã con khao khaát XUÊN QUYÂNH 94
Chuyïån ngaây xûa, ngaây sau
Khöng hiïíu laâ tûâ àêu
Maâ baâ vïì úã àoá
Kïí cho bao chuyïån cöí:
Chuyïån con coác, naâng tiïn
Chuyïån cö têëm úã hiïìn
Thùçng Lyá Thöng úã aác...
Maái toác baâ thò baåc
Con mùæt baâ thò vui
Baâ kïí àïën suöët àúâi
Cuäng khöng sao hïët chuyïån
Muöën cho treã hiïíu biïët
Thïë laâ böë sinh ra
Böë baão cho biïët ngoan
Böë daåy cho biïët nghô
Röång lùæm laâ mùåt bïí
Daâi laâ con àûúâng ài
Nuái thò xanh vaâ xa
Hònh troân laâ traái àêët...
Chûä bùæt àêìu coá trûúác
Röìi coá ghïë coá baân
Röìi coá lúáp coá trûúâng
Vaâ sinh ra thêìy giaáo...

Caái baãng bùçng caái chiïëu
Cuåc phêën tûâ àaá ra
Thêìy viïët chûä thêåt to:
"Chuyïån loaâi ngûúâi" trûúác nhêët.
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 95
LÚÂI RU TRÏN MÙÅT ÀÊËT
Raâo raâo tiïëng nhûäng bêìy ong
Chuyïn cêìn laâ tiïëng caái tùçm nhaã tú
Meå coân àang bêån àûa ru
Caái hoa bêån àoã caái höì bêån xanh
Haåt cêy àang bêån naãy mêìm
Con quay quay coá möåt mònh ngoaâi kia
Nguã ài con haäy nguã ài
AÂ úi... caái nguã àang vïì cuâng con
Tûâ trong laá coã tûúi non
Vûúåt lïn mùåt àêët vêîn coân maãnh bom
Tûâ ngöi nhaâ múái vûâa laâm
Nghe trong caái nguã nöìng naân muâi vöi
Nguã ài qua suöëi qua àöìi
Qua trong loâng àêët, nhûäng lúâi ru qua...
Àêy doâng sûäa trùæng nhû ngaâ
Dêîu thöi haåt saån, dêîu xa cûãa hêìm
Vêîn coân buân lêëm àöi chên
Tuy nguöìn nûúác àaä trong ngêìn lúâi ru
AÂ úi... ngoån lûãa ngaây xûa
Meå nuöi dûúái àêët bêy giúâ vïì àêu?
Nhòn lïn rûåc rúä trïn àêìu
Lûãa höm qua àaä trong maâu cúâ bay
Àêët chung söëng vúái ban ngaây XUÊN QUYÂNH 96
Ngûúâi chung söëng vúái haâng cêy ngûúâi tröìng
Laåi thûúng con dïë dûúái hêìm
Nhûäng nùm bom àaån söëng cuâng lúâi ru
Àaä tan nhûäng àaám mêy muâ
Öng trùng troân giûäa àïm thu maát laânh
Caái nöi thöi mùæc cûãa hêìm
Trùæng tinh caái taä, xanh trong bêìu trúâi
"Ba thaáng lêîy, baãy thaáng ngöìi"
Con àûúâng xa tùæp àêët thúâi mïnh möng
Gioá lïn tûâ nhûäng khu rûâng
Muâi hûúng thúm tûå trong loâng cuãa hoa
Böën phûúng àêu cuäng quï nhaâ
Nhû con taâu vúái nhûäng ga doåc àûúâng
Àêët qua röìi nhûäng àau thûúng
Coá chùng lúâi haát vêîn coân maâ thöi
AÂ úi... con nguã... aâ úi....
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 97
ÀÏM TRÚÃ VÏÌ
Möåt nhaânh cêy àêåp kheä vaâo cûãa söí
Möåt nhaânh cêy ûúát àêîm mûa raâo
Àïm bïn búâ biïín, caát vaâ sao
Gian nhaâ troå, ngoån àeân vaâng beá nhoã
Àïm àêìu tiïn töi trúã vïì quï cuä
Chûa thêëy mùåt ngûúâi thên, chûa gùåp àûúåc xoám laâng
Chó aánh sao, muâi coã chaáy hun thuyïìn
Möåt nhaânh cêy àêåp kheä vaâo cûãa söí

Coá thïí laâ ngoån gioá
Laá raâo raâo nûúác rúi
Hay möåt caánh chim bay
Thuyã triïìu lúán àang ngêåp traân khùæp baäi
Nhûäng taãng àaá vöi trùæng tinh nhû muöëi
Nhûäng taãng àaá xanh lêëp laánh rong mïìm
Töi múã cûãa ra vûúân
Böën bïì xaâo xaåc
Tûâ caânh thêëp lïn caânh cao
Tûâ cêy naây sang cêy khaác
Tiïëng thò thêìm lan maäi àïën xa xöi
Coá leä naâo cêy àaä nhêån ra töi?
Chên töi bûúác trïn àêët vaâ trïn coã XUÊN QUYÂNH 98
Töi nghe tiïëng chim àïm, töi chaåm vaâo taãng àaá
Loâng böîng xaåc xaâo run rêíy nhû cêy
Trúâi saáng mau ài cho töi gùåp mùåt ngûúâi
Hai mûúi nùm hai mûúi nùm mong nhúá
Hai mûúi nùm töi múái coá möåt khung cûãa söí
Àïí múã ra laâ gùåp quï nhaâ.
Öi muâi thúm cuãa nhûäng böng hoa
Nhûäng nhaânh cêy nhû baân tay tròu mïën
Cuãa quï nhaâ àang ngaã xuöëng vai töi
Nûúác mùæt hoaâ vúái gioåt mûa vui
Gaâ gaáy saáng, voâm xan nùæng dêåy!
Àaâ Nùéng, 1975
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 99
SEÄ COÁ MAÄI CÖ BEÁ MÛÚÂI SAÁU TUÖÍI
Baâi haát tònh yïu em haát ngaây xûa
Nhûäng mú ûúác chúâ mong tuöíi treã
Phöë xaá xanh trong chiïìu àêìy gioá
Phöng maân nhung, quaá khûá cuãa àúâi em
Vïì àêu röìi àiïåu haát thên quen
Nhûäng taâ aáo muön muâa rûåc rúä
Doâng söng chaãy suöët baâi ca möåt thuúã
Nhûäng khu rûâng, thaânh phöë, xoám laâng xa...
Vïì àêu röìi cö beá ngaây xûa
Mûúâi saáu tuöíi àêu röìi nùm thaáng cuä
Doâng nhêåt kyá coân nguyïn trong cuöën söí
Vïì nhûäng laâng nhûäng phöë nhûäng tònh yïu
Chiïìu muâa xuên nûúác xiïët chên cêìu
Nhaâ haát lïn àeân trong tiïëng nhaåc
Baâi haát noái vïì bao àiïìu khao khaát
Vêîn tònh yïu muön thuúã tûå ngaây xûa
Phöng maân xanh, thúâi
Ngûúâi àûáng haát treã
Gioá thao thûác nhûäng
Thöíi àiïn cuöìng trïn
XUÊN QUYÂNH 100

gian cuãa bêy giúâ
trung nhû lúâi haát
chên trúâi phiïu baåt
taâ aáo thú ngêy

A muâa xuên nhû cêìm àûúåc trïn tay
Vaâ tuöíi treã vêîn muön àúâi tiïëp nöëi
Seä coá maäi cö beá mûúâi saáu tuöíi

Dêîu toác em nùm thaáng àöíi thay maâu.
11-1982
<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>70</PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>