You are on page 1of 44

Nazywam się Łukasz Jarawka.

Urodziłem się i mieszkam
w Mysłowicach. Mam 34 lata. Od ukończenia studiów
pracuję na KWK Mysłowice-Wesoła jako ratownik górniczy
i Przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników
Górniczych w Polsce.
Od dawna angażuję się w działalność wolontaryjną.
Wspieram wiele organizacji sportowych, kulturalnych,
edukacyjnych i ochrony zdrowia. 
Cztery lata temu pojawiłem się na scenie politycznej
Mysłowic i uzyskałem poparcie dla moich inicjatyw
5 konkretów dla Mysłowic. Jestem bezpartyjny.
Zaufanie, jakim mnie obdarzono przyczyniło się
do powstania Grupy Społecznej RAZEM/LEPIEJ, której
celem jest działanie na rzecz rozwoju miasta.
Łukasz Jarawka
www.jarawka.net
ISBN 978-83-928992-4-2
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
Nazywam się Łukasz Jarawka. Urodziłem się i mieszkam
w Mysłowicach. Mam 34 lata. Od ukończenia studiów
pracuję na KWK Mysłowice-Wesoła jako ratownik górniczy
i Przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników
Górniczych w Polsce.
Od dawna angażuję się w działalność wolontaryjną.
Wspieram wiele organizacji sportowych, kulturalnych,
edukacyjnych i ochrony zdrowia. 
Cztery lata temu pojawiłem się na scenie politycznej
Mysłowic i uzyskałem poparcie dla moich inicjatyw
5 konkretów dla Mysłowic. Jestem bezpartyjny.
Zaufanie, jakim mnie obdarzono przyczyniło się
do powstania Grupy Społecznej RAZEM/LEPIEJ, której
celem jest działanie na rzecz rozwoju miasta.
Łukasz Jarawka
www.jarawka.net
ISBN 978-83-928992-4-2
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
→ Opinie
→ Poglądy

Propozycje
Mysłowice
kwiecień 2014

PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
Opinie → Poglądy → Propozycje
Mysłowice, kwiecień 2014
© Łukasz Jarawka, 2014
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ
Mysłowice
www.jarawka.net
kontakt@jarawka.net
Reprodukcja archiwalnej pocztówki na okładce
podchodzi ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
(http://www.sbc.org.pl/dlibra)
Decorum 3 Wydawnictwo, Mysłowice 2014
ISBN 978-83-928992-4-2
Jesteśmy nieformalnym zespołem, który połączyła
idea naprawy miasta i poprawy warunków życia miesz-
kańców Mysłowic.
To, co dziś Państwu przedstawiamy – to zbiór naszych
opinii i propozycji, nad którymi pracowaliśmy przez
ostatnie miesiące.
Nasz Lider – Łukasz Jarawka – będzie w listopadzie
ubiegał się o urząd prezydenta Mysłowic, a część spo-
śród nas o miejsca w samorządzie. Nazwiska kandy-
datów oraz program wyborczy przedstawimy w sierp-
niu 2014 r. Będziemy z Państwem się spotykać i pytać
o zdanie. Od Was będzie zależał program, z jakim
pójdziemy na wybory. Mamy nadzieję, że wybierze-
my ludzi, którzy będą podejmować odpowiednie
i skuteczne decyzje.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ
Grupa Społeczna
Razem/Lepiej
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. —
3 2
9


13
19
23
27

31

39

43

5567

71
75
→ 1. PRACA
nowe miejsca pracy
i utrzymanie istniejących
→ 2. KOMUNIKACJA
drogi, chodniki, parkingi
→ 3. OCHRONA ZDROWIA
→ 4. MIESZKANIA
→ 5. SZKOLNICTWO I OŚWIATA
żłobki, przedszkola, szkoły
→ 6. REKREACJA I SPORT
ścieżki rowerowe, baseny,
program imprez sportowo-rekreacyjnych
→ 7. BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
monitoring i służby
→ 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
powietrze, hałas, promieniowanie, natura
→ 9. REWITALIZACJA
projekt funkcjonalno-użytkowy
zagospodarowania terenu
po KWK Mysłowice
→ 10. TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA
zabytki techniki i muzea
→ 11. KULTURA
→ 12. ŚRODKI UNIJNE POMOCOWE I FUNDUSZE
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. —
SPIS TREŚCI
4 5 4
Ludzie nie wierzą, że coś
od nich zależy, mają gdzieś wybory
i niektórzy są nawet z tym szczęśliwi.
Jeżeli są szczęśliwi, to w porządku,
ale gdyby tak było, to nie byłaby
potrzebna polityka.
Wiemy, że tak nie jest i polityka jest
potrzebna, aby było ciut lepiej.
To jest w naszych rękach, bo możemy
źle wybrać i będzie dużo gorzej.
prof. Maciej Król
Członek Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego
Redaktor Res Publica Nowa
Felietonista Tygodnika Powszedniego
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. —
7 6 7 6
→ 1. Praca
Brak nowych miejsc pracy i zagrożenie utratą pracy są
głównym powodem wyludniania Mysłowic i jego zubo-
żenia. Historia miasta, związana z ciężkim przemy-
słem jest już przeszłością. Rozwój inwestycji jest zbyt
powolny aby stworzyć nadzieję na nowe miejsca pracy.
Aktualne władze nie mają planu długofalowego stwo-
rzenia nowych miejsc pracy i przyciągnięcia inwesto-
rów. Propozycje budowy spalarni śmieci i nowej kopal-
ni, zgłoszone przez władze miasta są niedorzeczne.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ opracowała wstęp-
ny program zagospodarowania terenów poprze-
mysłowych po KWK Mysłowice, który może rozwią-
zać w sposób istotny problem braku miejsc pracy
na terenie Mysłowic:
▶ Przy rewitalizacji KWK Mysłowice ok. 300 osób
(przez ok. 4 lata)
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 1:
PRACA
9 8
4. ↓
Zadbanie o dodatkowe fundusze pomocowe dla nowych
frm i miejsc pracy w frmach. Ilość frm w Mysłowicach
tzw. podmiotów w rejestrze Regon na 10 tys. mieszkań-
ców wynosi 917, co daje nam 57 miejsce na 65 miast
powiatowych w województwie śląskim.
5. ↓
Tworzenie warunków preferencyjnych dla mieszkańców
Mysłowic w zatrudnianiu.
6. ↓
Prognozowanie potrzeb rynku pracy i łatwy dostęp
do tych informacji w kontekście szkoleń przyszłych
pracowników.
7. ↓
Odtworzenie systemu edukacji zawodowej, typowej
dla Śląska.
Koszty naszych propozycji są minimalne,
ponieważ dotyczą rozwiązań, które można zrealizować
przy pomocy tych samych ludzi i tych samych środków.
Na rewitalizację i dotacje dla frm można uzyskać
środki unijne pomocowe.
▶ Przy budowie proponowanej inwestycji ok. 1200
osób (przez ok. 3 lata)
−Na stałe (obsługa, działalność gospodarcza itp.)
ok. 300 osób
Koncepcja Grupy Społecznej RAZEM/LEPIEJ polega na
tym, że na terenie byłej kopalni (ok. 11 ha) po rewita-
lizacji miasto już jako właściciel terenu, będzie mogło
proponować mieszkańcom wiele funkcji użytkowych
(ochrony zdrowia, biurowe, rozrywkowe, produkcyj-
ne, mieszkalne i parkingi). Po drugiej stronie kopalni,
pomiędzy ulicą Katowicką a torami kolejowymi, na ter-
nie o powierzchni 21 ha, proponuje się budowę osiedla
(więcej informacji w punkcie nr 9).
2. ↓
Proponujemy wziąć pod uwagę kooperację dużych
zakładów przemysłowych (m.in. kopalnia) z Urzędem
Pracy w Mysłowicach. Dlaczego na rynku pracy, Urzędy
Pracy nie mają sukcesów?
3. ↓
Otwarcie zielonej ścieżki dla zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, a wcześniej radykalne poprawienie
dostępności niepełnosprawnych w komunikacji i likwi-
dacja barier architektonicznych.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 1:
PRACA
11 10
→ 2.
Komunikacja
Drogi i ulice – dyżurny problem wielu kadencji władz,
do dzisiaj nie rozwiązany w sposób dostateczny.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje skoncen-
trować się na realnych możliwościach fnansowych
miasta i wykonać naprawy istniejących dróg i ulic
w sposób trwały i solidny.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ zauważa brak rozwią-
zań komunikacji drogowej wewnątrz osiedli, w których
istniejące drogi nie spełniają podstawowych wymo-
gów i narażają mieszkańców na utratę zdrowia lub
nawet życia (brak oznaczeń, szerokości nie spełniają-
ce warunków dróg dwukierunkowych, brak ścieżek lub
chodników dla pieszych i brak parkingów).
Bardzo dotkliwym problemem jest brak chodników
przy istniejących drogach i ulicach, co przy bardzo
złym stanie poboczy uniemożliwia osobom pieszym
bezpieczne dotarcie do celu. Widok kobiet z wózkami,
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 2:
KOMUNIKACJA
13 12
4. ↓
Proponujemy, aby tworząc opracowania dla sieci chod-
ników, opracować równolegle program dostępności dla
niepełnosprawnych. Kuriozalnym jest fakt pozostawia-
nia na środku wąskich chodników słupów energetycz-
nych, telefonicznych, drzew i innych przeszkód.
5. ↓
W celu poprawy bezpieczeństwa, obniżenia hałasu
i poprawy jakości powietrza trzeba wrócić do spraw-
dzonych rozwiązań zadrzewiania pasów między jezd-
niami i przy jezdniach. Nasadzenia powinny być zimo-
zielone i odporne na trudne warunki (a takie rośliny
istnieją).
6. ↓
Obserwujemy szybko postępujący rozwój komunika-
cji samochodowej, a jednocześnie brak nowych miejsc
parkingowych. Społeczeństwo wzbogaca się, przyby-
wa samochodów osobowych i półciężarowych, parku-
jących przy domach lub na ulicach. Proponujemy, aby
wykorzystać „nieużytki” na nowe miejsca parkingowe.
Parkingi można oddać pod opiekę mieszkańców, przy
okazji likwidując dzikie wysypiska śmieci.
6. ↓
Projekt zagospodarowania terenów pokopalnianych
obejmujący budowę dużego osiedla mieszkaniowego,
które balansują na krawędzi zniszczonego pobocza
przy przejeżdżających samochodach ciężarowych
w odległości 10 cm, jest obrazem zatrważającym, który
powinien dać wszystkim dużo do myślenia. A co w tym
miejscu mają robić niepełnosprawni?
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Skutecznie i profesjonalnie naprawić nawierzchnię
dróg i ulic wraz z poboczami.
2. ↓
Naprawić chodniki i dobudować brakujące fragmenty,
które łączą dzielnice i siedliska mieszkańców z miej-
scami pracy, urzędami itp. Problem ten powinien być
rozwiązany jako systemowy program łączenia dzielnic
poprzez chodniki.
3. ↓
Nie będziemy proponować budowy ścieżek dla rowerzy-
stów w mieście, ponieważ realizacja ta jest niemożliwa
z przyczyn obiektywnych i fnansowych. Inwestycje takie
są możliwe tylko i wyłącznie w trakcie powstawania
projektów komunikacyjnych. Możliwości te nie zosta-
ły wykorzystane przez miasto. W tym miejscu będziemy
proponować budowę ścieżek rowerowych rekreacyjnych
poza centrum miasta (szczegóły w punkcie nr 6. str. 31).
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 2:
KOMUNIKACJA
15 14
A4 z drogi Obrzeżna Zachodnia i budowy ekra-
nów tłumiących. Spotkaliśmy się z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem, które rokuje załatwienie sprawy
w najbliższym czasie.
10. ↓
Proponujemy, aby w trybie pilnym przeprowa-
dzić ponowną analizę lokalizacji Drogowej Trasy
Średnicowej (DTŚ) w mieście.
11. ↓
Zwracamy uwagę na stan infrastruktury PKP (dwo-
rzec, kasy, perony, zabudowy przy torach). Uważamy,
że komunikacja kolejowa jest podstawową komunika-
cją między miastami na Śląsku i byłoby błędem zanie-
chać jej modernizacji, zwłaszcza w kontekście projektu
nowego osiedla mieszkaniowego na terenach dawnej
KWK Mysłowice.
12. ↓
Proponujemy oznaczyć miejsca dostępne dla niepełno-
sprawnych w sposób widoczny z daleka.
Koszty naszych propozycji będą podobne, jak w każ-
dym roku, ale zasada „mniej, ale lepiej” w przy-
szłości będzie procentować zmniejszeniem kosztów
utrzymania dróg i ulic.
proponuje, aby miejsca parkingowe przenieść do pod-
ziemia, a samo osiedle stało się osiedlem bez samo-
chodów. Bezpiecznym dla mieszkańców, a przede
wszystkim dla dzieci.
7. ↓
Proponujemy zamianę ulic dwukierunkowych na
jednokierunkowe. Rozwiązanie to wprowadzi porzą-
dek i poprawi bezpieczeństwo na drogach wewnątrz-
osiedlowych i w mieście. Powstaną także dodat-
kowe miejsca parkingowe i udrożniony zostanie
ruch samochodów.
8. ↓
Zły stan ulic i dróg w okolicy szkół i przedszkoli wyma-
ga starannej uwagi przy wyborze rozwiązań zwięk-
szających bezpieczeństwo. W przypadku wąskich
dróg dwukierunkowych można je zamienić na drogi
jednokierunkowe wyznaczające białą linię „pas dla
pieszych”, a przejścia dla pieszych w okolicach szkół
i przedszkoli oraz jezdnie powinny w szczególny spo-
sób zostać oznakowane i monitorowane.
9. ↓
Proponujemy sfnalizować budowę brakujących zjaz-
dów na A4 wraz z ekranami dźwiękochłonnymi.
Nawiązaliśmy kontakt z Stalexport Autostrada
Małopolska S.A. w sprawie budowy zjazdów na
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 2:
KOMUNIKACJA
17 16
→ 3. Ochrona
zdrowia
Ochroną zdrowia powinni zajmować się profesjonali-
ści, a nie politycy i ludzie biznesu. Brakuje konsultacji
społecznych i przejrzystości w podejmowaniu decy-
zji w stosunku do miejskich placówek służby zdrowia.
Przecież to są kwestie dla nas najważniejsze i muszą
być pod ścisłą kontrolą samorządu i władz miasta.
Jak jest – wszyscy wiemy.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Powołać koordynatora ds. ochrony zdrowia i jednostek
leczniczych. Koordynator byłby nie tylko odpowiedzial-
ny za informacje i opinie dotyczące placówek służ-
by zdrowia, lecz przede wszystkim za logistykę usług
i sprzętu medycznego wg bieżących potrzeb.
2. ↓
Odłączyć politykę i biznes od spraw ochrony zdrowia.
Opinia społeczna nie jest brana pod uwagę a
u
t
o
r

z
d
j
ę
c
i
a
:

A
r
a
g
o
r
n
2
5
x

(
w
i
k
i
m
e
d
i
a
)
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 3:
OCHRONA ZDROWIA
19 18
7. ↓
Opracować program rewitalizacji KWK Mysłowice
– punkt 9 – pod kątem usług dla starszych osób, doty-
czących rehabilitacji.
8. ↓
Otoczyć opieką i zwiększyć pomoc fnansową dla orga-
nizacji pozarządowych, bez których nie byłoby wystar-
czającej opieki nad potrzebującymi.
Nasze propozycje nie wymagają żadnych specjalnych
nakładów fnansowych oprócz powołania oddziału
geriatrycznego w istniejącym szpitalu (jeszcze) lub
zaadaptowania dla potrzeb ludzi starszych obiektu usy-
tuowanego w pobliżu szpitala i terenów zielonych.
W tym miejscu Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ skła-
da wyrazy szacunku dla organizacji pozarządowych,
wypełniających braki w systemie.

i obserwujemy brak reakcji na zarzuty i niezadowole-
nie pacjentów.
3. ↓
Zwiększyć nakłady miasta na ochronę zdrowia. Według
statystyk za rok 2012 wydatki na ochronę zdrowia
wyniosły 3,7% budżetu miasta! Dla porównania wydat-
ki na administrację publiczną wyniosły 8,3%.
4. ↓
Opracować przejrzysty i realny grafk dyżurów w week-
endy i dni świąteczne. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na zakres obsługi przez pogotowie tak, aby potrze-
bujący pomocy nie byli odsyłani.
5. ↓
Usprawnić i oznaczyć dostępność dla niepełnospraw-
nych i matek z dziećmi do placówek służby zdrowia,
aptek i sklepów medycznych.
6. ↓
Opracować kompleksowy program ochrony jakości
życia osób starszych, skoordynowany z budżetem mia-
sta. Dziwi fakt, że dopiero przed wyborami proponu-
je się otwarcie oddziału geriatrycznego. Skąd my to
znamy!
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 3:
OCHRONA ZDROWIA
21 20
→ 4.
Mieszkania
Trudne i dotkliwe problemy braku mieszkań i degra-
dacja budynków mieszkalnych wymagają pilnych
decyzji. Nie widzimy efektów działania systemo-
wego, dotyczącego remontów i budowy mieszkań
komunalnych. Niestety nie ma takich opracowań,
a niektórzy samorządowcy rzucają w przestrzeń obiet-
nice budowy nowych mieszkań komunalnych, zapomi-
nając o istniejących, a wymagających jedynie remon-
tów. Modernizacja obiektów przyczyni się do ożywienia
miasta i podniesienia oceny jego wizerunku.
Według statystyki w roku 2012 w mieście powsta-
ło 19 mieszkań na 10 tys. mieszkańców, co sta-
wia nas na 48 miejscu w stosunku do 65 miast
powiatowych woj. śląskiego.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Stworzenie programu budowy tanich mieszkań poza
centrum miasta, a obiekty wymagające remontów
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 4:
MIESZKANIA
23 22
dużo, na poniższych zasadach:
▶ Wynajmuję lokal użytkowy z funkcją mieszkalną.
▶ Otwieram działalność.
▶ Zatrudniam pracowników .
▶ Produkuję, tworzę itd.
W koncepcji tej istotnym jest, że w tym samym miejscu
mieszkamy i pracujemy.
4. ↓
Proponujemy przyjrzeć się sytuacji pustostanów
i modernizacji obiektów pod nadzorem konserwator-
skim oraz obiektów o dużych walorach architektonicz-
nych. Problem istniejący nie tylko w mieście Mysłowice
to problem termomodernizacji. Urzędnicy zapomina-
ją, że istnieją metody ocieplania budynków od środka
(czasami jest to tańsze). Wiele budynków okuto styro-
pianem i zasmarowano tynkiem, niszcząc cenne elewa-
cje. Nie pozwalajmy na to!
i modernizacji należy m.in. sprzedać z umową zapew-
niającą realizację modernizacji obiektu. Radykalne
i konsekwentne warunki umowy oraz krótki czas reali-
zacji nie dopuszczą do oszustw i kombinacji handlo-
wych. Działania te w wielu miastach odniosły bardzo
pozytywny skutek.
2. ↓
Miasto, które posiada program zagospodarowa-
nia z łatwością może przeprowadzić ww. procedu-
ry, a jeżeli tego projektu nie posiada, to powinno
go w jak najkrótszym czasie opracować. Informacja
o planie zagospodarowania przestrzennego
powinna być stale aktualizowana i przedstawia-
na w sposób przejrzysty i w odpowiednim czasie.
Mieszkańcy miasta mają prawo do protestów i inne-
go zdania co do lokalizacji. Niestety dowiadujemy się
o wielu nieprawidłowościach po faktach, co znacznie
utrudnia procedury odwoławcze (przykład: budowa
osiedla przy ulicy Kormoranów).
3. ↓
Rewitalizacja terenu po KWK Mysłowice przewiduje
adaptację obiektów poprzemysłowych na mieszkania
dla użytkowników zarejestrowanych na terenie kopalni
i tworzących nowe miejsca pracy oraz dla zatrudnio-
nych pracowników. W tym przypadku możliwości jest
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 4:
MIESZKANIA
25 24
→5.
Szkolnictwo
i oświata
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ informuje, że miasto
Mysłowice na szkolnictwo i oświatę wydaje średnio
każdego roku ok. 40% wszystkich wydatków. To duże
środki w stosunku do innych potrzeb. Wszyscy kocha-
my nasze dzieci i pragniemy, aby otrzymały odpo-
wiednie wykształcenie i opiekę, ale dlaczego kosztem
innych potrzeb.
Zwracamy uwagę, że na kulturę fzyczną przeznacza się
tylko 1,7%, na ochronę zdrowia tylko 3,7%, a na kultu-
rę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,8%. Co to ozna-
cza? Jest to przykład bardzo wąskiego widzenia proble-
mów, który jest daleki od zrównoważonego fnansowa-
nia tak ważnych stref życia.
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 5:
SZKOLNICTWO I OŚWIATA
27 26
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Zastosować całościowy program rozwoju opieki kształ-
cenia dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnie-
niem zajęć pozalekcyjnych.
2. ↓
Odnośnie żłobków:
(Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 mówi o funkcji
opieki, wychowania i edukacji) .
Mamy pełną świadomość o braku żłobków miejskich
i dlatego nie będziemy proponować budowy nowych
(koszt budowy żłobka dla 70 maluchów wynosi ok. 10
mln zł, a roczne utrzymanie ok. 2 mln zł).
Będziemy proponować rozbudowę i nadbudowę ist-
niejącego żłobka (koszt nadbudowy jest czterokrotnie
mniejszy). Jednocześnie będziemy proponować adapta-
cję pustostanów lub budynków miejskich, które można
zaadaptować na małe żłobki dzielnicowe.
3. ↓
Odnośnie przedszkoli:
Mamy pełną świadomość o braku miejsc dla przedszko-
laków i perypetiach związanych z dziećmi sześcioletni-
mi. Nie będziemy proponować budowy nowych placó-
wek dla 300 mysłowickich przedszkolaków.
Będziemy proponować rozbudowę i nadbudowę
istniejących. Koszt budowy przedszkola dla ok. 300
dzieci to ok. 15 mln zł ! Koszt rozbudowy z nadbudo-
wą to wydatek ok. 5 mln zł. Jesteśmy przekonani, że
wszystkie budynki spełniają warunki konstrukcyjne
i lokalizacyjne dla rozbudowy i nadbudowy.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 5:
SZKOLNICTWO I OŚWIATA
29 28
→ 6.
Rekreacja
i sport
Od wielu lat problemy aktywizacji rekreacji i spor-
tu rozwiązywane są częściowo i wymagają reform.
Nieustające obietnice (budowa ścieżek rowerowych,
skateparków, ścieżek dla biegaczy itd.), mizerne dota-
cje dla klubów, brak zainteresowania organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami, muszą wywo-
łać właściwe decyzje i działania. Przypominamy, że
w wydatkach magistratu kultura fzyczna otrzymuje
średnio 1,7%.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Odnośnie sławnych ścieżek rowerowych, które są
dyżurnym tematem wszystkich samorządów
– w centrum miasta ścieżek rowerowych z chodnikiem
o szerokości minim 1,2 m – nie da się zrobić.
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 6:
REKREACJA I SPORT
31 30
2. ↓
Proponujemy budowę nowych basenów całorocznych.
Nie muszą to być aquaparki, z którymi nie radzą sobie
miasta na Śląsku. Proponujemy proste baseny, z ogra-
niczoną funkcją – przede wszystkim nakierowaną
na programy szkolne i rekreację dorosłych. Program
szkolny na basenach można realizować już w niec-
ce o wymiarach 25�12,5 m i głębokości 1,2 m–2,2 m.
Technologia basenu z programem szkolnym przy zasto-
sowaniu źródeł odnawialnych energii np. solary na
dachu o pow. 300m2, pompy ciepła, stanowi koszt ok.
6 mln złotych! Proponujemy podjąć śmiałą decyzję
i zbudować kilka basenów całorocznych, aby poprawić
kondycję młodzieży i zdrowie dorosłych.
Osobną kwestią jest ogrzewanie basenu. Proponujemy
zastosować nowoczesne i ekologiczne kotłownie z pie-
cami retortowymi. Oprócz optymalnych kosztów pro-
dukcji ciepła dochodzi bardzo ważny element ochro-
ny środowiska w postaci ograniczenia niskiej emisji
– PM10 (zanieczyszczenie powietrza). Do kotłow-
ni przy basenach można podłączyć wiele obiektów
mieszkalnych.
Nie da się zrobić nie tylko z przyczyn ekonomicz-
nych (1 km ścieżek kosztuje ok. 7 mln złotych), ale
przede wszystkim z przyczyn obiektywnych, ponie-
waż w naszym mieście nie ma możliwości, aby prze-
budować ulice na ulice z ścieżkami i chodnikiem.
Obietnice o budowie ścieżek w mieście są obietnicami
nierealnymi! Ścieżki rowerowe w mieście projektuje
się na etapie projektu dróg i aby miały sens muszą pro-
wadzić do określonego celu!
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje w tym miej-
scu uruchomić program budowy ścieżek rowerowych
poza centrum miasta, w celach rekreacyjnych np. punkt
startowy na ul. Partyzantów z możliwością wykreowa-
nia ścieżek o różnych poziomach zaawansowania.
Od wycieczki na Słupną aż do rezerwatu w Murckach
i dalej, co czyni od 5 km do 35 km tras. Koszt
takiej adaptacji wynosi ok. 100 tys. złotych za
1 km (Świeradów Zdrój wybudował podobne ścież-
ki w lasach graniczących z Czechami). Punkt starto-
wy jazdy rekreacyjnej rowerowej to zabudowa przy
ul. Partyzantów gdzie nasze maluchy mogłyby pozostać
pod opieką instruktorów uczących ich jazdy rowerem.
Jednocześnie w tym samym miejscu powstałaby wypo-
życzalnia, serwis, skład i rowerowa cafe. To doskonałe
miejsce i funkcje dla zatrudnienia naszych seniorów.

G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 6:
REKREACJA I SPORT
33 32
3. ↓
Do czasu rewitalizacji terenów zdegradowanych prze-
znaczyć te tereny na sporty ekstremalne: rowery, moto-
cykle, quady i samochody z bazą na terenie rewitalizo-
wanej KWK Mysłowice.
4. ↓
Proponujemy pilnie zając się uporządkowaniem tere-
nu zalewu „Hubertus” i kompleksu wodnego „Fala”.
Szkoda, że tak piękne miejsca popadają w ruinę.
W obu przypadkach należy nawiązać kontakty z miasta-
mi sąsiednimi.
5. ↓
Problem kąpieliska Słupna oraz całego komplek-
su Słupna jest problemem ogólno-miejskim, a jego
degradacji nie będziemy komentować, ponieważ jest
znana każdemu, kto korzystał z tego pięknego miej-
sca. Kąpielisko według naszych analiz wymaga gene-
ralnej modernizacji, która będzie brała pod uwagę
jego różnorodną funkcję użytkową (m.in. obsługa
imprez sportowych i koncertowych). Uważamy, że nie
powinno wyrzucać się pieniędzy na bieżące remon-
ty zanim nie powstanie kompleksowe opracowanie
rewitalizacji Słupnej.
6. ↓
Temat ścieżek do biegania i do chodzenia (nordic wal-
king) jest problemem spychanym na dalsze miejsca,
a liczba osób uprawiających te dwie dyscypliny, połą-
czone z gimnastyką plenerową cały czas się zwiększa.
Proponujemy temat ten połączyć z ścieżkami rowero-
wymi w plenerze i rozwiązać go kompleksowo.
7. ↓
Place zabaw dla dzieci (z elementami do gimnasty-
ki), istniejące na niektórych osiedlach, pozbawione są
systematycznej konserwacji i opieki. Na nic zdadzą się
ogrodzenia, jeżeli furtka jest cały czas otwarta, a trawa
przerasta huśtawki. Proponujemy, aby powołać gru-
py seniorskie przypisane do poszczególnych placów
w celu opieki nad nimi. Dotykamy tu problemu życia
w małych społecznościach (wspólnoty).
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 6:
REKREACJA I SPORT
35 34
PROGRAM IMPREZ
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ
organizuje i współorganizuje
imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturowe:

dzień dziecka

turniej skata sportowego

turniej młodych drużyn piłkarskich do lat 15

konkurs fotografczny dla mieszkańców Mysłowic
Mam oko na Mysłowice

biegi przełajowe z Klubem Biegacza NR 1

bieg charytatywny ulicami miasta

kino letnie

półkolonie letnie i muzyczne
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 6:
REKREACJA I SPORT
36 37
→ 7. Bezpie-
czeństwo
w mieście
Stan bezpieczeństwa w naszym mieście jest na pozio-
mie zadowalającym, a jeżeli występują drastyczne
problemy, to wynikają one z braku technologii (monito-
ring, środki transportu, usytuowanie baz itd.). Służby
mundurowe – policja, straż miejska, straż pożarna
– wspomagane służbami pogotowia ratunkowego
są postrzegane jako wypełniające swoje obowiązki.
Nie prowadziliśmy analiz związanych z tymi dziedzi-
nami życia publicznego, a problemy ogólne są znane
wszystkim i kilka słów o nich w formie propozycji.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Proponujemy pilnie rozwiązać brak monitoringu
w całym mieście. Mamy świadomość, że ilość kamer
przekłada się na koszt w postępie geometrycznym
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 7:
BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
39 38
w sąsiednich krajach. Znaki drogowe informujące
i ostrzegawcze o przejściu dla pieszych i szkole są
przez kierowców odbierane bez szczególnej uwagi.
Trzeba ten element ochrony dzieci i opiekunów wzmoc-
nić. W tym miejscu musimy też dodać, że progi spowal-
niające na każdym przejściu są innie. To jest niedo-
puszczalne, aby frma remontująca drogę wykonywała
ten element od ręki i byle jak.
5. ↓
Proponujemy, aby wyposażyć wszystkie mieszkania
(nie tylko komunalne) ogrzewające się własnymi pieca-
mi w czujniki czadu. Jednocześnie proponujemy także
zabezpieczenie mieszkańców korzystających z instala-
cji gazowych wyposażając ich w czujniki gazu.
6. ↓
Proponujemy dostęp wszystkich istotnych służb do
monitoringu stanu powietrza i jego oddziaływania na
stan zdrowia mieszkańców oraz na bezpieczeństwo
korzystania z dróg.
i dochodzi do kilkunastu milionów złotych (średnie
miasto i średni monitoring to 12 mln zł), nie wspomina-
jąc o bardzo drogich konserwacjach i obsłudze bieżą-
cej. Należy zwrócić uwagę na sposób rozdziału kamer
i konsultować go z mieszkańcami.
2. ↓
Proponujemy zezwolić dzielnicom, osiedlom lub innym
skupiskom mieszkańców na budowanie mikro monito-
ringu oddziałującego na konkretne miejsce np. koncen-
tracja ruchu samochodowego i pieszego na przejściach
przy szkołach, boiska i place zabaw, a podgląd zamon-
tować w bliskości np. (posterunek dzielnicowego, szko-
ła, budynki publiczne).
3. ↓
Proponujemy zbadać sens stosowania opraw na latar-
niach miejskich wyposażonych w klosze poliwęglano-
we/polipropylenowe nieprzezierne i przezierne barw-
ne. Obserwujemy postępujące obniżenie natężenia
i degradację tych opraw. Należy przeanalizować zamia-
nę opraw na bardziej ekonomiczne i sprawniejsze.
4. ↓
Proponujemy sprawdzić okolice szkół, przedszkoli
i żłobków pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci i opie-
kunów. Jesteśmy zaskoczeni skutecznym oddziaływa-
niem na kierowców przy pomocy informacji poziomych
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 7:
BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
41 40
→ 8.
Ochrona
Środowiska
POWIETRZE
Mysłowice i Górny Śląsk ciągle narażone są na zanie-
czyszczenia powietrza z racji specyfki przemysłu i jego
koncentracji na małym obszarze.
Obserwujemy coraz większe zanieczyszczenie powie-
trza pyłami zawieszonymi, które przez swoją specyfkę
(długo utrzymują się w warstwie powietrza nad ziemią)
bardzo dotkliwie wpływają na stan naszego zdrowia.
Pyły te powstają w czasie spalania węgla kamiennego
w piecach przydomowych.
Działacze Grupy Społecznej RAZEM/LEPIEJ mają świa-
domość, że zanieczyszczenie powietrza jest trudne do
ograniczenia, ale na pewno tym tematem trzeba się
zająć. Mamy także świadomość, że Śląsk węglem stoi
i bardzo długo będzie to nasz główny surowiec do pale-
nia w piecach i kotłach. Zastanawiamy się co robić, aby
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
43 42
koszt jest wart poprawienia jakości życia, a przede
wszystkim ochrony życia naszych dzieci, które są
szczególnie podatne na zanieczyszczenia atmosfery.
* Niska emisja – PM10 – cząsteczki pyłu zawieszone-
go o rozmiarze do 10 mikrometrów, generowane przez
paleniska budynków niskich, domów jednorodzinnych
itp. Normy ustanowione przez WHO, na naszym terenie
są kilkukrotnie przekroczone. Dokładna wartość nie
jest znana z powodu braku stacji monitorującej jakość
powietrza w Mysłowicach. Należy wziąć pod uwagę
także emisję wysoką i liniową (wysokie kominy i silni-
ki samochodowe). Bezspornym faktem jest, że zanie-
czyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przed-
wczesnych zgonów, schorzeń układu krążenia i ukła-
du oddechowego itd. (Polecamy przeczytać decyzję z
Krakowa w postaci Uchwały nr XLIV/703/13 Sejmiku
Województwa Małopolskiego) – oni już działają.
HAŁAS
Mysłowice nie posiadają monitoringu natężenia hałasu
w centrum i przy głównych trasach tranzytowych (S1
i A4). Otrzymaliśmy jedynie informację od właścicie-
la autostrady A4, że natężenie hałasu na wysokości
Mysłowic nie jest przekraczane. Informacje dotyczące
mapy akustycznej wszystkich innych tras będących pod
nikt nie poniósł strat fnansowych, a jedynie zyski na
zdrowiu i komforcie życia.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Na terenie Mysłowic musi powstać stacja monitorin-
gu jakości powietrza (PM 10*) oraz system informacji
bezpośredniej o stanach zagrożenia (aplikacje mobil-
ne, prasa, portale miejskie itd.). Powinna zostać także
udrożniona procedura otrzymywania wyczerpujących
informacji od odpowiednich urzędów.
2. ↓
Proponujemy modernizację istniejących centralnych
kotłowni.
3. ↓
Zaproponujemy program wsparcia mieszkańców
w realizacji dociepleń. Znaczna część mieszkań-
ców Mysłowic w dalszym ciągu mieszka w tzw. sta-
rym budownictwie niespełniającym warunków
termomodernizacji.
4. ↓
Należy głęboko przemyśleć i wdrożyć program dof-
nansowania wymiany starych pieców węglowych na
nowoczesne piece np. retortowe. Zdajemy sobie spra-
wę z wysokich kosztów tej modernizacji, ale każdy
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
45 44
6. ↓
Przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych dróg
lub modernizacji drogi polegającej na położeniu nowej
warstwy – należy wziąć pod uwagę rodzaj asfaltu, któ-
ry obniża natężenie hałasu.
7. ↓
Najwyższy czas pomyśleć o komunikacji miejskiej
wyposażonej w silniki elektryczne. Ograniczymy w ten
sposób emisję liniową PM 2,5 (spaliny samochodowe).
Koszt – prawie żaden, ponieważ roboty przy
A4 i monitoring mogą być dofnansowane przez
UE i fundusze lokalne.
ŁAD PRZESTRZENNY
Miasto Mysłowice aktualnie nie posiada analizy ładu
przestrzennego w kontekście planu zagospodarowania
na poziomie lokalnym i regionalnym. Zauważalne jest
odejście od reguł planistycznych co do rozmieszczenia
nowych inwestycji (wielkość, proporcje).
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Opracowanie przejrzystego planu zagospodarowania,
dostępnego przez Internet.
zarządem województwa (S1 i drogi powiatowe) były dla
nas nieosiągalne i są w gestii Urzędu Wojewódzkiego.
Mapy akustyczne przedstawia się co pięć lat. Mimo
wszystko obserwowany jest wzrost natężenia odczuwal-
ny w sposób przykry przez mieszkańców.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Zamontować w newralgicznych miejscach urządzenia
monitorujące natężenie hałasu.
2. ↓
Stworzyć program do aplikacji tych informacji w okresach
nie co 5 lat, ale w każdym dowolnym przedziale czasu.
3. ↓
Rozpocząć rozmowy z dyrekcją autostrady na temat
budowy ekranów i brakujących zjazdów.
4. ↓
Przeanalizować stan aktualny komunikacji w mieście
i pomyśleć o reorganizacji ruchu, który obniży natężenia
hałasu w centrum miasta.
5. ↓
Uruchomić program zadrzewiania pasów zieleni mię-
dzy jezdniami i obok jezdni, szczególny nacisk poło-
żyć na zainteresowanie tą sprawą młodzieży i wspólnot
mieszkaniowych.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
47 46
2. ↓
Udrożnienie informacji odnośnie wydawanych pozwo-
leń na budowę z możliwością dostępu do tych projek-
tów w odpowiednim czasie (pozwalającym na podjęcie
działań) w stosunku do wydawanych decyzji dla każde-
go zainteresowanego.
3. ↓
Podniesienie opinii publicznej i wspólnotowej do rangi
współdecydowania o wydawaniu zezwoleń na nietypo-
we technologie i budowy np. stacje bazowe i przekaź-
nikowe telefonii komórkowej, oczyszczalnie ścieków,
spalarnie śmieci, kotłownie, centra handlowe, rozległa
zabudowa mieszkaniowa, nowe kopalnie, centra logi-
styczne itd.
PROMIENIOWANIE
Miasto Mysłowice posiada na swoim terenie kilkadzie-
siąt urządzeń wytwarzających promieniowanie elektro-
magnetyczne niejonizujące, jak: stacje bazowe i prze-
kaźnikowe telefonii komórkowych.
Aktualnie wyraźnie zauważa się natężony proces budo-
wy stacji bazowych i stacji przekaźnikowych telefonii
komórkowych i innych urządzeń wytwarzających pro-
mieniowanie elektromagnetyczne.
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
49 48
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Należy stworzyć okresowy monitoring stopnia natęże-
nia wszystkich stacji bazowych na terenie Mysłowic
(i nie tylko Mysłowic). Szczególnym monitoringiem
należy objąć stacje przekaźnikowe usytuowane na
dachach przedszkoli, szkół, szpitali itp.
2. ↓
Należy udostępniać informacje co do decyzji o warun-
kach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbudowę urządzeń wytwarzających pole elektroma-
gnetyczne. Trzeba to zrobić w takim czasie, aby obywa-
tel miał możliwość zaprotestować. Aktualnie wg ustaw
mamy tylko 7 dni na oprotestowanie w ministerstwie
od daty wydania pozwolenia.
3. ↓
Należy umocować w planie zabudowy miasta
Mysłowice zakaz budowy stacji bazowych w pobliżu
siedlisk ludzkich i przeniesienie ich lokalizacji do lasu.
Tak to robi większość miast w Polsce i cała Europa.
4. ↓
Należy przeprowadzić analizę formalną pozwoleń na
budowę i pozwoleń na rozbudowę stacji bazowych
i stacji przekaźnikowych w Mysłowicach z rapor-
tem natężenia wykonanym przez niezależną frmę,
Dziwnym trafem urządzenia te sytuowane są w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej (szkoły, przychodnie, szpitale,
urzędy), co w przypadku przekroczenia norm natęże-
nia może prowadzić (lub już prowadzi) do poważnych
chorób.
Stacje bazowe i duże stacje przekaźnikowe wca-
le nie są bezpieczne. Świadczą o tym wyroki sądowe
w różnych częściach kraju i wypowiedzi przedstawicieli
rządu. Prawo o ochronie środowiska zobowiązuje urząd
do powiadamiania mieszkańców o danych zawartych
we wniosku inwestorów, a decyzje wydane z naru-
szeniem prawa o ochronie środowiska są nieważne.
Po wybudowaniu stacji inwestor musi uzyskać pozwo-
lenie na emitowanie i otrzymuje zgodę tylko na 10 lat,
potem musi uzyskać następne pozwolenie. To samo
dotyczy rozbudowy tych stacji.
Promieniowania nie widzimy, nie słyszymy i nie odczu-
wamy przy pomocy węchu, dlatego tak ważna jest kon-
trola urzędów co do wydawania zgody na budowę urzą-
dzeń generujących promieniowanie elektromagnetycz-
ne. Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ ma świadomość,
że musi następować rozwój telefonii komórkowej, ale
ma także świadomość, że nie musi dziać się to kosztem
zdrowia ludzi, a zwłaszcza dzieci, które najbardziej są
narażone na szkodliwość promieniowania.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
51 50
posiadającą odpowiednie certyfkaty. Po tych proce-
durach należy podjąć decyzję o przeniesieniu stacji
bazowych i przekaźnikowych w rejony nie szkodzące
mieszkańcom.
Koszty – żadne! To obowiązki urzędników, instytucji
ochrony środowiska i właścicieli urządzeń generujących
promieniowanie.
NATURA
Aktualnie brak opracowań systemowych. Nieliczne i czą-
-stkowe badania ujawniają degradację natury w postaci
rozległych hałd poprzemysłowych, wyrobisk, zapadlisk
oraz zasolonych wód odprowadzanych do gruntu.
Powierzchnia Górnego Śląska stanowi 2,1% powierzch-
ni Polski, co daje 6.650 km2, z czego tereny poprzemy-
słowe i przemysłowe zajmują ponad 21% (1.400 km2)
– jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Dokończyć gospodarkę ścieków bytowych i poprzez
optymalny program kredytów i dotacji doprowadzić do
przyłączenia wszystkich budynków mieszkalnych do sie-
ci kanalizacji bytowej.
2. ↓
Opracować systemowo (projekt, wykonawstwo i fnan-
sowanie) instalacji zbiorników na wodę deszczową na
działkach mieszkalnych itd. w celu oszczędności wody.
3. ↓
Regulacja cieków wodnych w celu zapobieżenia nie-
kontrolowanego zrzutu do nich ścieków bytowych
i przemysłowych (przy okazji pozyskanie terenów pod
inwestycje).
4. ↓
Stworzenie programu zadrzewienia i zalesiania zdegra-
dowanych terenów poprzemysłowych.
5. ↓
Stworzenie programu zaadaptowania zdegradowa-
nych terenów poprzemysłowych na tereny rekreacyjne
i sportowe.
6. ↓
Stworzenie programu zadrzewiania przez szkoły jako
element programu edukacyjnego ochrony środowiska.
Koszty – tylko i wyłącznie dofnansowanie do przyłączy
kanalizacyjnych oraz złożenie wniosków do programów
pomocowych w sprawie gospodarki wodnej.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 8:
OCHRONA ŚRODOWISKA
53 52
→ 9. Rewita-
lizacja
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PO KWK MYSŁOWICE
Warunki społeczne, kulturalne i środowiskowe,
pomimo znacznego ich polepszenia, współcze-
śnie nie zapewniają mieszkańcom Górnego Śląska
oczekiwanej jakości życia.
Wstrzymania wymaga proces dalszej utraty
substancji zabytkowej regionalnego dziedzictwa,
w tym przemysłowego i technicznego.
Dzisiaj Górny Śląsk potrzebuje całościowych rozwiązań
oraz skutecznych decyzji i efektywnych działań.
Rada Społeczna
przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim
źródło: http://d.polskatimes.pl/k/r/1/8c/d1/52e0172a51528_z.pdf
str. str.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
55 54
A: obszar 21 ha, wskazanie – inwestycja mieszkaniowa
nazwa robocza ZUZIA
B: obszar 11 ha, wskazanie – rewitalizacja budynków
pokopalnianych nazwa robocza KAROL
C: obszar 12 ha, tereny zdegradowane wymagające
wieloletniej odnowy
* Na rysunku brak śladu Drogowej Trasy Średnicowej,
ponieważ jej przebieg nie jest znany.

2. ↓
Projekt wstępny rewitalizacji terenów po KWK
Mysłowice, KONCEPCJA NOWEJ ZABUDOWY:
SPIS TREŚCI
1. Orientacja/komunikacja
2. Schemat podziału terenu
3. Program funkcjonalno-użytkowy terenu A 
4. Program funkcjonalno-użytkowy terenu B
1. ↓
Projekt wstępny rewitalizacji terenów po KWK
Mysłowice, ORIENTACJA/KOMUNIKACJA:
str. str.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
57 56
samochody pozostaną pod ziemią przez cały tydzień,
ponieważ korzystanie z nich stanie się nieekonomicz-
ne. Z poziomu -1 będą odbywały się odbiory segrego-
wanych śmieci i serwis obsługujący budynki. Na pozio-
mie 0 powstanie teren bezpieczny dla mieszkańców,
a przede wszystkim dla dzieci. Projektowany peron
może być przekształcony w przystanek „Mysłowice”
z dostępem od strony ulicy Bytomskiej i Katowickiej
z własnymi parkingami. Problem rowerów zostanie
rozwiązany na poziomie -1 (boksy dla rowerów), nato-
miast w okolicy przystanku „Mysłowice” przewiduje
się parkingi dla rowerzystów.
Obszar A – osiedle mieszkalne będzie połączone
mostem z obszarem B (rewitalizowana kopalnia) i dalej
z centrum Mysłowic. Dostępność we wszystkich kierun-
kach jest idealna.
Warunek realizacji inwestycji – właściciel terenu musi
zobaczyć w nim biznes, a idea wybudowania kilku
tysięcy mieszkań na wynajem jest najnowszym tren-
dem rynku mieszkaniowego w Europie. Nie ma szans,
aby dla tak potężnej grupy ludzi zapewnić mieszkania
w centrum Katowic, Chorzowa, Zabrza i Gliwic.
Osiedle to powinno korzystać z własnego źródła cie-
pła (nowoczesna kotłownia) lub ze zmodernizowanej
3. ↓
Na obszarze A (ok. 20 hektarów) autorzy opracowa-
nia proponują inwestycję mieszkaniową, polegają-
cą na wybudowaniu ponad 4 tys. mieszkań w sys-
temie WYNAJMU (nazwa robocza osiedla „ZUZIA”).
Mieszkania o powierzchni od 25–45 m2 są dedyko-
wane osobom, które nie planują zakupu mieszkania.
Natomiast świadomie decydują się na wynajem z wielu
powodów. Kapitalne usytuowanie tego terenu pozwa-
la dojechać do mieszkania w ciągu 8 minut koleją
aglomeracyjną z przystankiem na wysokości domu,
a innym ułatwia dostęp do autostrady i innych środków
komunikacji miejskiej. Proponuje się osiedle budyn-
ków niskich i średniowysokich z jedną kondygnacją
podziemną (poziom parkingu). Będzie to osiedle bez
samochodów. Pytanie: W jaki sposób? Poziom uli-
cy Katowickiej w stosunku do poziomu torów kolejo-
wych PKP w naturalny sposób jest powyżej od 4–7 m.
Wysiadając z pociągu znajdziemy się na poziomie par-
kingu podziemnego (dla 3,5 tys. samochodów) i z tego
poziomu nie tylko dostajemy się do własnych samo-
chodów, ale również windą dojedziemy do mieszka-
nia. Osiedle będzie doskonale skomunikowane: szyb-
ka kolej, autobusy, tramwaj, autostrady A1, A4 i dro-
ga ekspresowa S1. Może dojść do sytuacji, w której
str. str.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
59 58
kotłowni na terenie kopalni. Koncentracja na terenie
kilkunastu hektarów tak dużej zabudowy podpowia-
da rozwiązania systemowe i na pewno pojawią się:
żłobek, przedszkole, szkoła, kaplica i rekreacja. Wiele
funkcji istotnych dla osiedla „ZUZIA” (rozrywka, kultu-
ra, gastronomia, sport i rehabilitacja) zostanie urucho-
mionych na teren byłej KWK Mysłowice.
Dane ogólne:
▶ powierzchnia terenu przyjęta do zagospodarowania
– 210 tys. m2
▶ powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych
– 70 tys. m2
▶ powierzchnia zabudowy całkowita ok. 180 tys. m2
▶ ilość kondygnacji nadziemnych: 4–8 nadziemnych
▶ ilość kondygnacji podziemnych: 1 (poziom peronu)
▶ ilość miejsc parkingowych: ok. 3 tys. na powierzchni
ok. 80 tys. m2 (z możliwością zwiększenia do 4 tys. na
parkingach zewnętrznych)
▶ ilość mieszkań: 4 tys. o powierzchni od 26–46 m2
4. ↓
Obszar B o powierzchni ponad 11 hektarów, na któ-
rym znajduje się zabudowa nieczynnej od 4 lat KWK
Mysłowice powinien stać się własnością miasta
str. str.
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
61 60
KULTURA ↓
▸ Klub muzyczny
▸ Mini kino
▸ Amfteatr i miejsce spotkań – plac akcji
artystycznych
▸ Atelier i galerie – połączenie wystaw z funkcjami
barowymi, klubowymi itp.
▸ „Żywe” Muzeum Techniki i Kultury Górnictwa
SPORT ↓
▸ Hale do tenisa i gier zespołowych np. squash,
skate park
▸ Ściana wspinaczkowa – ekstremalne sporty na szybie
ADMINISTRACJA ↓
▸ ochrona, serwisy, parkingi, zaplecza technicz-
ne, mieszkania dla pracowników administracyjnych,
perony itd.
Poszczególne funkcje zostaną oznaczone i przypisa-
ne do odpowiednich obiektów po wykonaniu inwen-
taryzacji i opinii konstruktorskich. Wszystkie istot-
ne elewacje zostaną zachowane, a struktury kon-
strukcyjne i termiczne zostaną umieszczone od
wewnątrz tak, aby cegła, ściany ryglowe, kamieniar-
ka, ślusarka i inne detale architektoniczne zostały
nienaruszone i odnowione.
Mysłowice nie tylko z pwodów społecznych, ale także
z powodu możliwości pozyskania środków pomoco-
wych z Unii Europejskiej.
Autorzy proponują obiekty pokopalniane wykorzystać
na następujące funkcje:
PRACA ↓
▸ Małe frmy dizajnerskie, poligrafczne, projektowe,
fotografczne i inne
▸ Centrum informacji i pamiątek dot. KWK Mysłowice
▸ Warsztaty rzemieślnicze z segmentami
produkcyjnymi
▸ Hostel i specjalne mieszkania dla sympatyków zabu-
dowy poprzemysłowej
▸ Mieszkania dla właścicieli frm i ich pracowników
▸ Restauracje, bary i bistra specjalizujące się w kuchni
śląskiej (mini browar i świniobicie) – catering i pro-
dukcja żywności
▸ Garkuchnia (dofnansowane żywienie najuboższych)
OCHRONA ZDROWIA ↓
▸ Przychodnie, pogotowia
▸ Rehabilitacja (leczenie wodą)
▸ Basen całoroczny
▸ Sale gimnastyczne + SPA
str. str.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
63 62
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ zakłada, że na tere-
nach KWK Mysłowice w trakcie realizacji inwesty-
cji zatrudnienie może znaleźć ponad 1.000 osób,
a w późniejszych czasach zatrudnienie na stałe
znajdzie ok. 300 osób.
Profesor Stanisław Januszewski, twórca archeologii
przemysłowej w Polsce, przypomina:
Zabytek techniki to zawsze materialny dokument dziedzictwa prze-
mysłowego, zarazem źródło wiedzy historycznej o stanie wiedzy
ekonomicznej, technicznej, technologicznej, o procesach gospo-
darczych, politycznych, kulturalnych, jakie w danym czasie zacho-
dziły, a także źródło wiedzy o relacjach między techniką a sztuką,
techniką a człowiekiem, relacjach człowieka z miejscem pracy.
Zatem zachowanie dziedzictwa kultury technicznej to nasza
potrzeba, szczególnie w XXI wieku. W województwie śląskim
pojawiło się wiele inicjatyw ratujących zabytki industrialne: szyb
„Prezydent” w Chorzowie, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
„Guido”, Główna Kluczowa, „Bończyk” w Mysłowicach, wieża
ciśnień w zespole Szpitala im. Mielęckiego w Chorzowie, przedwo-
jenna wieża ciśnień w Lublińcu, szyb „Anna” w Sosnowcu zamie-
niony na centrum wspinaczkowe, podziemne tunele pod zamkiem
w Będzinie, Park Tradycji i Górnictwa w Siemianowicach Śląskich.
To dowody, że można chronić zabytki przemysłowe.
Rewitalizacja terenu o powierzchni ok. 100 ha jest
zgodna ze strategią unijną, która nakazuje inwesto-
wać na terenach poprzemysłowych, ponieważ zajmo-
wanie kolejnych terenów zielonych nie ma podstaw
ekonomicznych.
Według wiceministra infrastruktury i rozwoju
– Adama Zdziebło:
Rewitalizacja to pewien komplet działań, który powinien polegać
na połączeniu przedsiębiorczości, ale i wsparcia zatrudnienia oraz
edukacji. – Dlatego w nowym Budżecie Europejskim do roku 2020
przeznaczamy ponad 20 miliardów złotych na różnego rodzaju
działania związane z rewitalizacją. Pozwolą nam one rozwiązy-
wać również problemy społeczne, które są związane z degrada-
cją tkanki miejskiej, brakiem perspektyw i poczuciem bezsilności.
Dlatego mówiąc o rewitalizacjach musimy mówić o dwóch elemen-
tach. Z jednej strony tej twardej, infrastruktura, czyli rewitalizacja
budynków i dzielnic. Z drugiej strony ciągle musi być to rów-
nież działanie w naszych głowach. Tak, aby na koniec nie zgubić
człowieka, On jest w tym najważniejszy. Nie będzie to dotyczyć
wyłącznie dużych miast. Przygotowaliśmy specjalny pakiet dla
miast, które w wyniku reformy utraciły status miast wojewódzkich.
Wspomożemy też mniejsze miasta, które będą tego wymagały.
źródło: Dziennik Zachodni Tereny zdegradowane.
Czy opłaca się tu inwestować? Agnieszka Pach.
źródło: Fabryka Silesia – kwartalnik kulturalny
Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
str. str.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt 9:
REWITALIZACJA
65 64
→ 10.
Turystyka
przemysłowa
ZABYTKI TECHNIKI I MUZEA
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ naświetla istotne
tematy w przestrzeni medialnej tworzonej przez Szlak
Zabytków Techniki, Klaster, Szpyndlik i wiele innych
portali internetowych oraz fundacji zajmujących się
zabytkami przemysłowymi np. Stowarzyszenie Dwie
Wieże i kwartalnik Fabryka Silesia.
Dawna KWK Mysłowice (wyłączona z produkcji w 2010
roku) to jedyny zespół obiektów, o którym jest mowa
w powyższych informatorach, oprócz Centralnego
Muzeum Pożarnictwa. Miasto Mysłowice nie bierze
udziału w akcjach inicjowanych przez powyższe pod-
mioty i dlatego będziemy żądać promowania miasta,
które może mieć tych punktów znacznie więcej.
S
a
l
a

b
a
n
k
i
e
t
o
w
aS
z
y
b

B
o
ń
c
z
y
k
,

M
y
s
ł
o
w
i
c
e
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 10:
TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA
67 66
5. ↓
Nawiązać kontakty z Szlakiem Zabytków Techniki oraz
z Klastrem, których doświadczenia mogą nas wspo-
móc w budowaniu nowego wizerunku miasta od strony
zabytków przemysłowych i terenów zdegradowanych,
które same w sobie stanowią wartość dla wielu grup
użytkowników (np. sporty ekstremalne).
6. ↓
Przeanalizować program Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w celu jego rozwoju (np. rozszerzenie
o program dla Słupnej i Trójkąta Trzech Cesarzy).
Koszty – trudne do oznaczenia, ponieważ jest to dzie-
dzina wymykająca się ze statystyk i nie mamy wiedzy
o rozwiązaniach dotyczących Trójkąta Trzech Cesarzy.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Trójkąt Trzech Cesarzy. Na ten temat powiedziano już
dużo, a zrobiono bardzo niewiele. Tym tematem intere-
sują się trzy miasta i należy pilnie powołać zespół, któ-
ry wykorzysta tak nośny temat do ożywienia Mysłowic.
2. ↓
Obiekty pod ochroną konserwatorską z detalami (np.
budynek poczty, secesyjne kamienice, szyby kopal-
niane, część parku) powinny otrzymać profesjonal-
ne dokumentacje konserwatorskie i zostać wprowa-
dzone do przestrzeni publicznej Śląska jako godne
zwiedzania.
3. ↓
W oparciu o Szyb Bończyk, który został zrewitalizowa-
ny przez osobę prywatną (bez wsparcia z zewnątrz),
stworzyć Mysłowicki Szlak Zabytków i Muzeów.
4. ↓
Miasto posiada sporą ilość kamienic odznaczających
się dużą urodą architektoniczną, ale także i duży-
mi ubytkami. Obserwujemy renowację tych elewacji
i zauważamy, że okuwając budynek warstwą termoizo-
lacji tracimy wiele na detalach i estetyce całości.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 10:
TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA
69 68
→ 11.
Kultura
Kultura w mieście ma charakter społeczny i poprzez
instytucje takie jak: Kościół, kino, teatr, opera, ośrod-
ki kultury, biblioteki itd. zapewnione są mieszkań-
com Mysłowic podstawowe potrzeby niematerialne.
Na szczęście Mysłowice sąsiadują z miastami dyspo-
nującymi dużymi ośrodkami kultury i z bogatą i różno-
rodną ofertą (koncerty, kluby muzyczne, widowiska,
wystawy artystyczne itd.).
Mysłowice były rozpoznawane na mapie Polski dzię-
ki odbywającemu się na Słupnej w latach 2006–2009
OFF Fesitwalowi. Na pierwszą edycję w 2006 roku
przyjechało z Polski i Europy ponad 10 tys. osób.
W 2010 roku Fesiwal przeniósł się do Katowic. Było to
spowodowane obcięciem dotacji miasta Mysłowice.
Aktualnie miasto wydaje na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego 1,8% wszystkich wydatków z budżetu,
co sytuuje nas na dalekim 50 miejscu w skali 65 miast
O
F
F

F
e
s
t
i
v
a
l

2
0
0
7
,

M
y
s
ł
o
w
i
c
e
,


a
u
t
o
r

z
d
j
ę
c
i
a
:

P
r
z
y
k
u
t
a

(
w
i
k
i
m
e
d
i
a
)
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 11:
KULTURA
71 70
Nawiązać szerokie kontakty z Klastrem i innymi
podmiotami, które w tych obszarach posiadają już
doświadczenie. Niezrozumiałym jest niechęć do tema-
tu Trójkąta Trzech Cesarzy, który może przy niewiel-
kich nakładach stać się hitem międzynarodowej tury-
styki, łączącej rekreację z historią dla trzech miast
(Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice).
powiatowych województwa śląskiego. Przy takich
nakładach przyszłość tej dziedziny życia nie przedsta-
wia się najlepiej.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Zwiększyć nakłady fnansowe na alternatywne ele-
menty kultury i wspierać niezależnych animatorów na
wszystkich czynnych polach: zespoły muzyczne, zespo-
ły taneczne, grupy teatralne itd.
2. ↓
Przeanalizować programy i jakość zajęć w ośrodkach
miejskich (MOK, domy kultury, biblioteki itp.)
3. ↓
Program rewitalizacji terenów pokopalnianych uzbro-
ić w elementy kulturotwórcze (kino, kluby muzycz-
ne, żywe muzeum i akcje artystyczne w postindu-
strialnych wnętrzach i na oryginalnych terenach
poprzemysłowych).
4. ↓
Rozwinąć elementy, które mogą być przypisane do
Szlaku Zabytków Techniki w sposób, który ożywi mia-
sto (Trójkąt Trzech Cesarzy, Muzeum Pożarnictwa, Szyb
Bończyk i inne).
5. ↓
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 11:
KULTURA
73 72
→ 12.
Środki unijne
pomocowe
i FUNDUSZE
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie to środki fnansowe Unii
Europejskiej zgromadzone przez państwa członkowskie
i przekazane do unijnego budżetu (co oznacza, że są to
również środki z naszych podatków).
Wsparcie unijnych funduszy otrzymują regiony na pod-
stawie poziomu PKB. Jeżeli PKB na jednego mieszkań-
ca w danym regionie jest mniejsze niż 75% średniej
w UE. Taka sytuacja występuje na terenie całej Polski.
Polityka europejska realizowana jest dzięki
funduszom:
▸ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
– największy fundusz, którego celem jest wspieranie
wyrównywania różnic między regionami
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 12:
ŚRODKI UNIJNE POMOCOWE I FUNDUSZE
75 74
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ informuje mieszkań-
ców, że latach 2014–2020 uruchomionych zostanie
7 programów w ramach funduszy strukturalnych oraz
16 programów regionalnych:
▸ Program Infrastruktura i Środowisko
▸ Program Inteligentny Rozwój
▸ Program Wiedza i Edukacja
▸ Program Polska Cyfrowa
▸ Program Polska Wschodnia
▸ Program Pomoc Techniczna
▸ Regionalne Programy Operacyjne – po jednym dla
każdego województwa
Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata
2014–2020 został stworzony w oparciu o zapisy
zawarte w przedstawionym przez Komisję Europejską
tzw. „pakiecie legislacyjnym” dla polityki spójno-
ści na lata 2014–2020 i będzie on współfnansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytety programu:
▸ Nowoczesna gospodarka
▸ Cyfrowe śląskie
▸ Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
▸ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna
▸ Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – ma na celu
poprawę jakości i dostępności miejsc pracy i możliwo-
ści zatrudnienia w UE
▸ Fundusz Spójności (FS) – wspiera środowisko
i transport
Oprócz powyższych funduszy istnieją inicjatywy wspól-
notowe, takie jak:
▸ Jaspers – wsparcie dla projektów indywidualnych o
charakterze infrastrukturalnym
▸ Jessica – wsparcie dla inwestycji służących zapew-
nieniu zrównoważonego rozwoju w miastach
▸ Jeremie – wsparcie dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ informuje z głębokim
niezadowoleniem, że samorząd miasta Mysłowice nie
składał istotnych wniosków o dotacje w latach 2007–
2013. W sumie otrzymał kilka mln zł, a przepadło
ponad 40 mln. Nie będziemy gdybać ile by za to można
wybudować lub doposażyć, ale na pewno nie mieliby-
śmy problemu z żłobkami, przedszkolami, basenem,
naprawionymi drogami itd.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 12:
ŚRODKI UNIJNE, POMOCOWE I FUNDUSZE
77 76
solarnych i pomp ciepła.
▸ Budowa małych ekologicznych kotłowni na węgiel
kamienny lecz z nowoczesną technologią, zdecydo-
wanie ograniczającą niską emisję wraz z siecią dosta-
wy ciepła do poszczególnych budynków istniejących
i nowobudowanych.
3. ↓
Budowa basenów całorocznych z programem szkolnym,
wyposażonych w układy solarne i pompy ciepła, do
których ciepło podstawowe jest dostarczane z kotłow-
ni ekologicznych np. z piecami retortowymi lub moto-
rami metanowymi. Kotłownie nowej generacji także
będą miały wpływ na ograniczenie niskiej emisji = dym
z kominów naszych domów i mieszkań.
4. ↓
Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Obrzeżnej
Zachodzniej w pobliżu A4.
5. ↓
Budowa brakujących zjazdów na A4
przy dzielnicy Morgi.
6. ↓
Dofnansowanie małych przedsiębiorstw w celu wzmoc-
nienia ich konkurencyjności.
▸ Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów
▸ Transport
▸ Regionalny rynek pracy
▸ Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
▸ Włączenie społeczne
▸ Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna
▸ Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
▸ Infrastruktura edukacyjna
▸ Pomoc techniczna
Miasto Mysłowice może uzyskać ok. 80 mln zł dotacji.
Grupa Społeczna RAZEM/LEPIEJ proponuje:
1. ↓
Rewitalizacja terenów po KWK Mysłowice i innych tere-
nów zdegradowanych.
2. ↓
Ochrona środowiska – redukcja niskiej emisji – PM10,
czyli redukcja zanieczyszczeń powietrza, co może się
przenosić na:
▸ Dofnansowanie wymiany starych pieców węglowych
na nowoczesne piece retortowe.
▸ Dofnansowanie wymiany starych pieców węglo-
wych na nowoczesne kotłownie + zastosowanie pól
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
str. str. punkt 12:
ŚRODKI UNIJNE, POMOCOWE I FUNDUSZE
79 78
7. ↓
Dofnansowanie ochrony zdrowia seniorów.
8. ↓
Dofnansowanie przebudowy dróg, budowy chodników
i parkingów.
9. ↓
Dofnansowanie obszernego programu uporządkowania
problemów komunikacyjnych i bezpieczeństwa w dziel-
nicach i na osiedlach.
10. ↓
Rewitalizacja obszarów kontaktowych z rzeką,
a szczególnie uruchomienie programu Trójkąt Trzech
Cesarzy, który może stać się hitem turystyki Mysłowic,
Sosnowca i Jaworzna.
G
r
u
p
a

S
p
o
ł
e
c
z
n
a

R
A
Z
E
M
/
L
E
P
I
E
JO
p
i
n
i
eP
o
g
l
ą
d
yP
r
o
p
o
z
y
c
j
eM
y
s
ł
o
w
i
c
e
,

k
w
i
e
c
i
e
ń

2
0
1
4
www.jarawka.net www.jarawka.net
punkt; str. str.
81 80
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C
PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO KWK MYSŁOWICE
→ punkt . str. 55
Jeśli czujesz się na siłach
i chcesz zmieniać
miasto razem z nami
— napisz:
kontakt@jarawka.net
ul. Katowicka ul. Obrzeżna Północna
u
l
.

Ś
w
i
e
r
c
z
y
n
y
↙ ↘

A
B
C