You are on page 1of 20

Droga do przyszoci

Umowa na wykonanie do-


kumentacji projektowej Drogi
Gwnej Poudniowej staa si
faktem. Za ptora roku mamy
si cieszy gotowymi planami
jednej z najwikszych inwestycji
budowlanych w regionie. Wyo-
nieniu wykonawcy dokumenta-
cji projektowej Drogi Gwnej
Poudniowej towarzyszyy kon-
trowersje. W trakcie przetargu
odpada rma AECOM Consul-
ting, ktra zaoferowaa najni-
sz cen. Powodem jej wyklu-
czenia by niewaciwy sposb
obliczenia ceny w ofercie przez
wykonawc. Ostatecznie wy-
konanie projektu przypado
katowickiej rmie MOSTY Sp.
z.o.o. Losy drogi zreszt w og-
le nie nale do najprostszych.
Jej koncepcja siga 1998 roku.
Moliwoci nansowe jednak
nakazay odoy j ad acta. Do-
piero wstpienie Polski do UE
urealnio perspektyw realizacji
pomysu. W 2005 roku budowa
DGP zostaa uznana za jedn z
gwnych drg Subregionu Za-
chodniego.
Liczby
Prezydent Wodzisawia
Mieczysaw Kieca powiedzia
nam, e bdzie to jedna z wik-
szych inwestycji wojewdztwa
lskiego. Na dzie dzisiejszy
Zarzd Wojewdztwa lskie-
go zdecydowa, e w ramach
nowej perspektywy nansowej
wszystkie rodki bd skumu-
lowane na budow obwodnic
gwnych miast. To prawie 3
miliardy zotych. Koszt budo-
wy DGP to bagatela 900 milio-
nw zotych. Jej skal mona
porwna nawet z budow od-
cinkw Drogowej Trasy red-
nicowej albo autostrady. Samo
wykonanie dokumentacji zaj-
mie ok. 1,5 roku.
Droga dla mieszkaca
Dla nas oznacza to pieni-
dze. Przy budowie trasy znajd
zatrudnienie ludzie z regionu.
Lokalni przedsibiorcy z r-
nych bran bd mogli stara
si o podwykonawstwo. Wy-
budowanie tej trasy przyci-
gnie inwestorw. Droga bdzie
te bogosawiestwem dla ju
dziaajcych przedsibiorcw.
Wedug prezydenta Kiecy DGP
jest niezbdnym elementem
rozwoju strefy ekonomicznej,
a bez niej trudno mwi o roz-
woju. W jego oczach nie ma
strefy ekonomicznej, wok
ktrych nie rozwijaj si pod-
wykonawcy. Tam gdzie loku-
je si jaki wikszy przemys
zawsze zyskuj mali i redni
przedsibiorcy. Gra jest wic
warta wieczki.
Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice
R E K L A M A
PIERWSZA BEZPATNA GAZETA W REGIONIE od 2006 r.
rok IX, nr 8 (160)
16 KWIETNIA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
REGION KOMUNIKACJA
PIETROWICE WIELKIE ZWYCZAJE
Droga Gwna Poudniowa szans dla regionu Wielki Tydzie
REGIONALNE SMAKI
W PIETROWICACH
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
F
o
t
.
R
o
b
e
r
t
H
o
s
z
y
c
k
i
Przy budowie obwodnicy znajd zatrudnienie mieszkacy regionu.
REGION RELIGIA
Od lewej na zdj. burmistrz Rydutw Kornelia Newy, burmistrz Pszowa Marek Hawel, prezydent
Wodzisawia lskiego Mieczysaw Kieca, wiceprezes rmy MOSTY Krzysztof Markiewicz i wjt gminy
Mszana Mirosaw Szymanek celebruj podpisanie umowy na dokumentacj projektow DGP.
LESZEK IWULSKI
Tydzie przed Wielkim Pitkiem ulicami Raciborza
w procesjach Drogi Krzyowej przeszy tumy wiernych.
Na zdjciu procesja w Brzeziu.
Jak co roku w Poniedziaek Wielkanocny w Pietrowicach
Wielkich, Biekowicach, Zawadzie Ksicej oraz Sudole
zorganizowane zostan procesje konne.
Program na portalu raciborz.com.pl.
13 ekip przedstawio swoje specjay wielkanocne,
i nie tylko, podczas 7. edycji Konkursu Potraw
Regionalnych w Pietrowicach Wielkich.
Relacja oraz galeria na raciborz.com.pl
Sztama
Podpisanie umowy na
opracowanie dokumenta-
cji projektowej jest niewt-
pliwym sukcesem wodarzy
gmin, przez ktre ma prze-
biega Droga Poudniowa.
Uzgodnienia dotyczce prze-
biegu trasy byy koci niezgo-
dy pomidzy gmin Wodzi-
saw i Mszana. Jednak w 2007
roku doszo do wypracowania
kompromisu w tej kwestii. W
2009 roku porozumienia pod-
pisay wszystkie zainteresowa-
ne gminy. Nie tylko pomidzy
gminami doszo do porozu-
mienia. Take radni zawiesili
topr wojenny na koku. Pose
Ryszard Zawadzki powiedzia
nam Samorzdy znakomi-
cie wywizay si ze swojej
roli i znalazy porozumienie.
Od 2007 roku kosztowao to
mnstwo zabiegw, wysikw,
negocjacji, pism.

- yczy Redakcja
dwutygodnika
GazetaInformator.pl
i portalu raciborz.com.pl
Wielkiej Mocy
Powstawania
Radosnych wit Wielkanocnych
obecnym oraz przyszym Klientom
- yczy zaoga SOFT-ib
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<<
10 kwietnia 2010 roku, so-
botni poranek. wiat obiega
wiadomo, i samolot rzdowy
wiozcy blisko stuosobow de-
legacj pastwow na uroczy-
stoci upamitniajce 70. rocz-
nic Mordu Katyskiego rozbi
si na lotnisku Siewiernyj pod
Smoleskiem. Wkrtce jasnym
staje si, i nikt nie uszed z y-
ciem. Od wydarze tych mijaj
wanie 4 lata. Nie ulega wt-
pliwoci, e Smolesk podzieli
polskie spoeczestwo. Co cieka-
we, mimo upywu czasu, podzia
ten si nie zmniejsza. Pierwsza
grupa to ci, dla ktrych wszystko
wyjanione zostao przez MAK,
Anodin, Klicha, Millera czy
Laska. Tak lduj debeciaki,
pijany genera w kabinie naci-
ska pilotw, lduj dziadu czy
cztery podejcia do ldowania
to by moe nieco przejaskra-
wione, ale do powszechne
przykady najbardziej zagorza-
ych zwolennikw hasa do
ju tego Smoleska.
Inna grupa to ci, ktrzy co
prawda w zamach i spisek nie
wierz, a katastrof si szerzej
nie interesuj, niemniej jednak
dostrzegaj nieprawidowoci
i zaniedbania w prowadzeniu
ledztwa. S wreszcie i ci, dla
ktrych pyta jest wicej ni od-
powiedzi, a ofcjalne wersje nie
wyjaniaj przyczyn katastrofy
wrcz je zaciemniajc. Z reguy
przedstawia si ich jako niewie-
le znaczc grup, nie szczdzc
przy tym niewybrednych epite-
tw .
O tym, e wtpicych nie
brakuje przekonuje chociaby
uroczysto w parafi Najwit-
szego Serca Pana Jezusa, gdzie
odsonito tablic powicon
pamici ofar katastrofy. Uczest-
nicy niemal w caoci wypenili
koci. Zreszt, jeszcze pod ko-
niec ubiegego roku sonda TNS
OBOP wyranie wskazywa, i w
w wersj rosyjsk wierzy zaled-
wie 5% Polakw. Sondae co do
wiary w raport Millera lub w
wersj o zamachu rni si co
prawda o kilka punktw w za-
lenoci od orodka sonduj-
cego, jednak uredniajc mo-
na zaryzykowa wniosek, i ok.
40% Polakw jest zdania, e na
Siewiernym doszo do katastro-
fy. Co trzeci za uwaa, e by to
zamach.
Podobnego zdania jest Ma-
rek Rapnicki z raciborskiego ko-
a Klubu Gazety Polskiej. - Bez
prawdy i odrzucenia kamstwa
o katastrofe, ktra dla mnie
jest zamachem, nie ma honoru
Narodu - mwi podczas odso-
nicia obelisku dodajc, i naj-
nowsza historia Polski dzieli si
na t przed i po katastrofe, a
poznanie prawdziwych jej przy-
czyn jest obowizkiem wynika-
jcym z patriotyzmu, std nie
mona spocz pki nie ujawni
si prawdy.
Odsonicia tablicy dokona-
a Zuzanna Kurtyka, wdowa po
Januszu Kurtyce, byym szefe
Instytutu Pamici Narodowej
wodzisaw lski saMoRzd
Obelisk ku pamici ofar katastrofy
Przekamany raport. Powiat musi zwrci 885 tys. z
- Bez prawdy i odrzucenia kamstwa o katastrofe, ktra dla mnie jest zamachem,
nie ma honoru - mwi podczas odsonicia tablicy Marek Rapnicki.
Starostwo nie zgadza si z decyzj Ministerstwa Edukacji.
RacibRz patRiotyzM
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
domonika.szczyrba@gazetainformator.pl
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklamzastrzeone.
Redakcja:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~??
A gdzie by prezydent Lenk?Bo
nie wida go ani nikogo z
jego zastpcw.Wstyd wasze
podejcie do najwaniejszych
uroczystoci patriotycznych
w kraju i w miecie jest
geboko nie na miejscu.Jawnie
demonstrujecie niech .Za to
na Gorzelika to idzie zastpca
prezydenta i starosta hajduk .
I to by bylo na tyle.
~Skrka
Mochery, wytumaczcie,
dlaczego Putin chciaby pozby
si Lecha K. Najsabszego
prezydenta w historii. Bez szans
na drug kadencj. Cho jeden
powd. Czekam!
~do skrki
A dlaczego Putinowi zaleao na
zamieszaniu na Ukrainie?
~parafanin
dlaczego Parafa NSPJ jest
ostoj polityki wsrd innych
parafi ??
Moe ks. Proboszcz znajdzie
odpowied dlaczego ubywa mu
parafan? Koci powinien by
apolityczny !!
Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl
119 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Fundatorzy tablicy mwi o pamici, na ktr zasuguj ofary katastrofy, a mieszkacy
zastanawiaj si nad tym czy plac przykocielny jest do tego odpiwiednim miejscem.
ktry straci ycie pod Smole-
skiem. Organizatorzy zaprasza-
li na uroczysto Jarosawa Ka-
czyskiego, jednak prezes PiS
nie mg przyby. Przesa na-
tomiast list odczytany w Raci-
borzu przez senatora Bolesawa
Piech. - W lesie smoleskim
zginli ludzie stawiajcy dobro
Ojczyzny ponad wszystko. Nie
da si wymaza pamici o nich,
bo nie ma ani takiej siy, ani ta-
kiej woli. Odpowiedzialno za
kraj spoczywa teraz na nas. Ma-
rzenia o Polsce jakiej pragnli,
to nasze wsplne dziedzictwo
- przekaza parlamentarzysta
Prawa i Sprawiedliwoci.
Ministerstwo Edukacji zo-
bowizao powiat wodzisaw-
ski do zwrotu czci subwencji
owiatowej, uzyskanej za rok
2011. Sprawa dotyczy Zespou
Placwek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych w Wo-
dzisawiu lskim. Starostwo
otrzymao powiadomienie, z
ktrego wynika, e dyrektor ze-
spou wprowadzia do systemu
informacji owiatowej wiksz
ilo dzieci ni byo faktycznie.
Sprawa wysza na jaw w ubie-
gym roku. Jedna z pracow-
nic szkoy napisaa wwczas
skarg, w ktrej wskazaa sze-
reg nieprawidowoci. - Pani
dyrektor od kilku lat le nali-
czaa subwencj owiatow,
tworzc podwjn rejestra-
cj dzieci gboko upoledzo-
nych. Chodzi o due kwoty -
pisaa skarca. W odpowiedzi
na ten zarzut dyrektor Beata
Rczka poinformowaa, e jest
on bezpodstawny, a ona sama
nie czuje si odpowiedzialna za
zaistnia sytuacj.
Kontrola Kuratorium w
Katowicach wykazaa nato-
miast zupenie co innego. Z za-
wiadomienia, ktre przesane
zostao do starostwa jasno wy-
nika, e dla 20 dzieci powinna
zosta naliczona inna subwen-
cja, gdy dzieci te bray udzia
w zajciach, ktre wynikay z
obowizku szkolnego, a nie w
zajciach rewidalicyjno-wycho-
wawczych. Starosta Tadeusz
Skatua wyjania natomiast, e
dzieci te kontynuoway zajcia
jako wychowankowie szkoy w
wymiarze czterech godzin ju
po zakoczeniu zaj lekcyj-
nych. Sprawa jest powana,
gdy dotyczy 885 tys. z wraz
z odsetkami, ktre powiat mu-
si zwrci. Niewykluczone, e
sprawa nie zakoczy si tylko
na 2011 roku. - Zajcia byy re-
alizowane, a nas nie sta na to,
aby organizowa je za darmo.
Mam nadziej, e nasze ustale-
nia i wyjanienia, ktre zosta-
y przesane do Ministerstwa
Edukacji zostan uwzgldnio-
ne, a postpowanie zostanie
umorzone - tumaczy starosta
Skatua.
Warto take zwrci uwa-
g na fakt, e to nie jedyne
nieprawidowoci, na kt-
re w swojej skardze wskaza-
a bya pracownica szkoy. W
2011 roku po jej interwencji w
KOMENTARZ NA GORCO
Piotr Cybuka
Radny powiatu
wodzisawskiego
Na moje zapytania doty-
czce subwencji owiatowej dla
Zespou Placwek Szkolno-Wy-
chowawczo-Rewalidacyjnych
w interpelacjach Pan Starosta
odpowiedzia: Odnoszc si do
zarzutu bdnie naliczonej sub-
wencji owiatowej, informuj
uprzejmie, e dyrektor szkoy
czy placwki nie moe naliczy
subwencji, bowiem organem
waciwym do jej naliczenia jest
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Organy Powiatu nie otrzy-
may do tej pory z MEN adnej
informacji z ktrej wynikaoby,
e dopuszczono si jakiejkol-
wiek nieprawidowoci w tym
zakresie. Wykorzystujc infor-
macj, e organem waciwym
do naliczenia subwencji owia-
towej jest Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, zwrciem si do
MEN z zapytaniem w tej spra-
wie. W otrzymanym pimie, Dy-
rektor Departamentu Finansw
Samorzdu Terytorialnego po-
informowa mnie, e w latach
2009-2013 Minister Finansw
nie wydawa decyzji zmniej-
szajcych Powiatowi Wodzi-
sawskiemu czci owiatowej
subwencji oglnej bd zobo-
wizujcych Powiat do zwro-
tu nienalenie uzyskanej kwo-
ty czci owiatowej subwencji
oglnej. Pismo otrzymaem w
grudniu ubiegego roku. Do-
piero po zoonej przeze mnie
skardze na Ministerstwo Edu-
kacji otrzymaem w marcu te-
go roku pismo, ktre koczy si
informacj, e Minister Eduka-
cji Narodowej wystpi z wnio-
skiem do Ministra Finansw o
zmniejszenie czci owiatowej
subwencji oglnej na rok 2011
r. dla Powiatu Wodzisawskie-
go z powyszego tytuu o kwot
885.385z.
szkole pojawili si inspektorzy
Pastwowej Inspekcji Pracy.
Wwczas bya mowa o kra-
dziey mienia szkoy, i mob-
bingu. PIP wyda zalecenia,
w ktrych zobligowa dyrek-
tor do zaniechania przejaww
dyskryminacji oraz tworzenia
zastraszajcej, wrogiej i poni-
ajcej atmosfery w pracy.
Spraw rzekomej kradzie-
y mienia (pyta chodniko-
wa, bdca mieniem szkoy)
przekazano do Prokuratury.
Postpowanie jednak umoo-
no. Ustalono bowiem, e pyty
chodnikowe zostay rozdyspo-
nowane pomidzy pracowni-
kw placwki z ich inicjatywy,
a ci wpacali dobrowolne da-
rowizny sekretarzowi szkoy
Danucie Jordan.
Radny powiatowy Piotr Cybuka niejednokrotnie wypowia-
da si w sprawie nieprawidowoci w Zespole Placwek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu
lskim. W zwizku z tym sta si gwnym celem atakw
dyrektor zespou.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
W miejscowoci Turze
wkrtce ruszy budowa waw
przeciwpowodziowych. Obwa-
owania Odry wybuduje Skan-
ska na zlecenie lskiego Za-
rzdu Melioracji i Urzdze
Wodnych. Way przeciwpowo-
dziowe, ktre ochroni Turze
przed wodami Odry i potoku
Rudka, bd kosztoway 11,8
mln z brutto (9,6 mln z netto).
Skanska wybuduje je do kwiet-
nia przyszego roku.
Ponad 4 km obwaowa
Nowe way przeciwpowo-
dziowe Skanska wybuduje na
odcinku dugoci 4,2 km. Sze-
roko korony waw wyniesie
3 m. Obwaowania bd si
rozcigay na prawym brzegu
Odry od miejscowoci Turze do
granicy z wojewdztwem opol-
skim mwi Wojciech Bury,
Menader Projektu, Skanska.
Way bd miay konstrukcj
ziemn. - Do ich budowy zu-
yjemy ponad 0,2 mln m
3
zie-
mi dodaje Wojciech Bury.
Na waach powstanie 8 prze-
jazdw oraz przepust. Skan-
ska wybuduje te ponad 4 km
drg serwisowych i odbuduje
rowy melioracyjne. Wanym
elementem inwestycji bdzie
budowa pompowni waowej
wraz ze luz na potoku Rudka
i zbiornikiem wyrwnawczym.
- Zadaniem luzy bdzie pom-
powanie wody z potoku Rudka
do Odry tumaczy Wojciech
Bury.
Powd w 2010 roku
W maju 2010 roku po-
wd, ktra dotkna Pol-
sk, nie omina te Turza.
Ten dramatyczny czas dla
mieszkacw miejscowoci
rozpocz si 17 maja, kie-
dy woda wdara si do wsi.
Wielu mieszkacw stracio
dorobek ycia. Obecna in-
westycja, polegajca na bu-
dowie waw przeciwpowo-
dziowych, przyczyni si do
poprawy stanu zabezpiecze-
nia miejscowoci przed wo-
d.
7 kwietnia na Walnym
Zebraniu Sprawozdaw-
czym przyjto uchwa o
likwidacji stowarzyszenia
RTP Unia.
Jak powiedzia nam Jzef
Teresiak, ostatni prezes Unii,
formalnoci zwizane z rozli-
czeniami fnansowymi powin-
ny zakoczy si do czerwca,
niemniej uchwa o likwidacji
przyjto ju teraz. Stao si wic
formalnie to, czego spodziewa-
no si od duszego czasu. Przy-
pomnijmy, pod koniec ubiege-
go roku podjto prb mariau
z klubem Checz Gdynia, ktra
jednak skoczya si faskiem.
Przez chwil byy plany do-
koczenia obecnego sezonu w
oparciu o juniorki z Gamowa,
gdy Uni opuciy wszystkie
dotychczasowe zawodniczki.
Kiedy i to upado, na poczt-
ku marca podjto decyzj re-
zygnacji z rozgrywek kobiecej
Ekstraligi pikarskiej. Po po-
niedziakowym zebraniu klub,
ktry pi lat z rzdu nie mia
sobie rwnych w kraju w kobie-
cym futbolu, defnitywnie znika
z pikarskiej mapy Polski.
KANONIZACJA
jana Pawa II
w regionie
RACIBRZ SPORT
DEfiNiTyWNy KONiEC
RTP UNia RaCiBRZ
Rusza budowa waw w Turzu
KRZANOWICE opieka spoeczna
kRzYanoWice ZDROWIE
ROZBUDOWa KOMENDy Za 8 MlN Z
NiEOCENiONy aSySTENT RODZiNy
Data urodzenia:
18.05.1920
Data mierci:
02.04.2005
wicenia kapaskie:
01.11.1946
Nominacja biskupia:
04.07.1958
Kreacja kardynalska:
26.06.1967
Pontyfkat:
16.10.1978-02.04.2005
RACIBRZ
25 kwietnia o godz. 17.00 w
muzeum odbdzie si otwarcie
wystawy fotografcznej adama
Bujaka z Krakowa pt. Piel-
grzymki Polskie. Na duych 60
planszach eksponowane bd
fotogramy z wizyt duszpaster-
skich B. Jana Pawa ii do ojczy-
zny. Centralne uroczystoci w
Raciborzu odbd si 27 kwiet-
nia w kociele w. Mikoaja przy
ul. Kozielskiej. Po mszy w. o
godz.18.00 odprawione zostanie
naboestwo dzikczynne,
po czym odbdzie si koncert
okolicznociowy przygo-
towany przez Modzieo-
wy Dom Kultury wedug
scenariusza Elbiety i andrzeja
Biskup. Wystpi midzy inny-
mi: Marzena Korzonek, Hania
Hoek, Roksana lewak, Dawid
Kardaszewicz oraz wokalici
zespou Mira Joanna i Daria
Soszyskie, anna Zajc, Magda-
lena Sacha i Dominika Sawik.
Towarzyszy bdzie zesp in-
strumentalny pod dyrekcj Woj-
ciecha Swierczyny.
woDZISaw
W pitek, 25 kwietnia, w kocie-
le w. Herberta w Wodzisawiu
lskim odbdzie si wyjtkowy
koncert muzyki operetko-
wej w hodzie Ojcu w. Janowi
Pawowi ii. Znane arie, przeboje
muzyki klasycznej i rozrywko-
wej wykonaj: Martyna Kolu-
s-Cholewa (sopran), Jarosaw
Kitala (baryton), Pawe Stasz-
czyszyn (przy fortepianie).
PSZw
W pitek, 25 kwietnia, godz.
19.00 w Miejskim Orodku
Kultury bdzie mona zobaczy
spekatkl Brat naszego Boga
w reyserii artura Dziurma-
na. Przedstawienie poprzedzi
wrczenie nagrd laureatom
miejskiego konkursu plastycz-
nego pod hasem Jan Pawe ii.
W poniedziaek, 28 kwietnia o
godz. 18.00 w pszowskiej bazyli-
ce odbdzie si msza w. Nastpi
take powicenie tablicy
upamitniajcej nadanie
rynkowi nazwy Placu w.
jana Pawa II. Modzie
oazowa zaprezentuje program
sowno-muzyczny powicony
papieowi.
inwestycja wana dla mieszkacw.
ndza INWESTYCJE
RYdutoWY EDUKACJA
PORaDZ SOBiE
BEZ DOTaCJi
RyDUTOWSKiE
liSTy Dla ZiEMi
POWIAT RACIBORSKI bezpieczestWo
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Rozstrzygnicie 29 kwietnia
Szczegy na portalu raciborz.com.pl
Konkurs Domu Ksiki w Raciborzu!
Do wygrania ksika Czekam na Ciebie Veronique Olmi
F
o
t
.
S
k
a
n
s
k
a
P
Do tej pory podczas opadw deszczu mieszkacy turza z nie-
pokojem obserwowali stan wody w Odrze i w potoku Rudka.
pawe strzelczyk
wodzisawska komenda
policji zmieni si nie do
poznania.
8 mln z bdzie kosztowaa
rozbudowa i remont komendy
powiatowej policji w Wodzisa-
wiu lskim. - Do istniejcego
budynku dobudowany zostanie
drugi. Jestemy na etapie pro-
jektowania. Pniej bdziemy
musieli jeszcze uzyska wszel-
kie pozwolenia. Myl, e naj-
wczeniej budowa mogaby
ruszy w czerwcu - tumaczy
komendat KPP w Wodzisawiu
lskim, Krzysztof Justyski.
Oprcz budowy nowego
obiektu przebudowany zosta-
nie budynek administracyjny
wraz z sal sportow, budynek
garaowy, warsztatowy, go-
spodarczy oraz kojce dla psw.
Byy spacernik zaadaptowany
zostanie na budynek magazy-
nowy. Oprcz tego na placu
przy komendzie wybudowane
zostan wiaty zadaszeniowe dla
samochodw. Po remoncie ko-
menda bdzie moga pochwa-
li si rwnie nowoczesnym
systemem solarnym, nowym
ogrodzeniem oraz owietle-
niem. Niektre prace remon-
towe ju si rozpoczy. - Na
razie remontowane jest zaple-
cze gospodarcze - dodaje ko-
mendant.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
wiejska w Babicach zo-
stanie przebudowana.
Starostwo Powiatowe w
Raciborzu wraz z gmin Ndza
starao si o dofnansowanie z
Narodowego Programu Prze-
budowy Drg lokalnych na
remont ulicy Wiejskiej w Ba-
bicach. Obie jednostki zawar-
y stosowne porozumienia, za-
bezpieczyy rodki w budecie.
Okazao si jednak, e projekt
nie zakwalifkwa si do dof-
nansowania. ani starostwo,
ani gmina nie rezygnuj z tej
inwestycji. Mimo tego, e po-
cztkowo zadanie wyceniono
na 1,2 mln z to teraz na jego
realizacj ma wystarczy nieco
ponad 700 tys. z. Poow tej
kwoty wyoy starostwo, gdy
ulica Wiejska jest drog po-
wiatow, a drug poow gmi-
na Ndza. - Przekaemy tyle
samo, ile przekazalibymy w
przypadku gdyby nasz projekt
zosta dofnansowany. Nieste-
ty nie bdziemy mogli sobie
pozwoli na tak kompleksow
przebudow, jak zakadalimy
na pocztku - tumaczy wjt
gminy Ndza, anna iskaa.
Uczniowie daj przykad do-
rosym jak dba o rodowi-
sko.
Rydutowy przystapiy do ak-
cji listy dla Ziemi. W ramach
projektu uczniowie rydutow-
skich przedszkoli i szk pisz
m.in. listy o szkodliwoci pale-
nia mieci w domowych piecach.
Dzieci zwracaj dorosym uwag
na znaczenie ograniczenia emisji
szkodliwych substancji do atmos-
fery. W tekstach uczniw znajd
si pomysy na dziaania proeko-
logiczne. listy zostan odczytane
w obecnoci dorosych. Projekt
jest organizowany przez funda-
cj arka z Bielsko - Biaej. Jedn
ze szk, ktra uczestniczy w tej
inicjatywie jest gimnazjum nr 1.
Dyrketor szkoy alicja Koodziej
powiedziaa nam - W akcji bio-
r wszystkie klasy drugie i cze
pierwszych.Chcemy uwiadomi
dzieciom jak wane s zachowa-
nia na rzecz rodowiska. Modzi
ludzie maj odpowiedzie sobie
na pytanie: co ja mog zrobi, e-
by byo czyciej, zdrowiej? Jak za-
dba o najblisz okolic? -
To nie pierwsza inicjaty-
wa ekologiczna w Rydutowach.
Mieszkacy ju od blisko roku
mog cieszy si parkiem senso-
rycznym. Termomodernizowane
s szkoy. Urzd Miasta prowadzi
konsultacje w sprawie odpadw
komunalnych. To kolejne sygna-
y, e ekologia staje si coraz wa-
niejsza w regionie.
Wanie wznowia rozgrywki kobieca Ekstraliga piki nonej.
Mistrz z Raciborza niestety nie obroni w tym roku tytuu.
Na zdj. Remigiusz Trawiski, trener, z ktrym druyna
osigaa swoje najwiksze sukcesy.
Gdyby nie oni, wiele
spraw nie wyszoby na
jaw.
W ubiegym roku po
raz pierwszy w Gminnym
Orodku Pomocy Spoecz-
nej w Krzanowicach pojawi
si asystent rodziny. Z jego
pomocy przez kilka miesicy
korzystao 12 rodzin. - Na po-
cztku byam sceptyczna, ale
pniej okazao si, e trafli-
my na dobr osob. asystent
oprcz tego, e kontrolowa
to, co dzieje si w domu rw-
nie motywowa do dziaa-
nia - mwi kierownik GOPS
w Krzanowicach, Magorza-
ta Krzemie. Rano rodziny
byy odwiedzane przez pra-
cownikw opieki spoecznej,
a popoudniami przez asy-
stenta rodziny. Dziki temu
na jaw wyszo wiele spraw.
- Okazao si, e w jednej z
rodzin wystpuje przemoc
domowa. asystent przyszed
z niezapowiedzian wizyt i
natkn si na awantur. Od
razu wezwa policj. Gdyby
nie reakcja na ten incydent
mogoby tam doj do trage-
dii - dodaje kierownik. Do-
tychczasowy asystent swoj
prac zakoczy w grudniu.
Jednak zarwno mieszka-
cy jak i kierownictwo GOPS
s nim zachwyceni i wkrtce
znw zacznie odwiedza do-
my w Krzanowicach.
P
ps
P
Budowa waw
bdzie kosztowaa
11,8 mln z.
li
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 4 Edukacja
RACIBRZ EDUKACJA
Nowe boisko w Szkole Specjalnej
Ruszaj inwestycje w owiacie.
R E K L A M A
Nowa pracownia gastronomiczna
rydutowy EDUKACJA
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
Cho pogoda nie dopisa-
a i uroczysto odbya si w
murach szkoy, to zarwno
dla uczniw, jak i nauczycie-
li Zespou Szk Specjalnych
w Raciborzu by to bardzo
radosny dzie. Wczwartek,
10 kwietnia odbyo si ofi-
cjalne otwarcie wielofunk-
cyjnego boiska o nawierzch-
ni poliuretanowej oraz
dodatkowej infrastruktury
Prace w Zespole Szk Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Ry-
dutowach, ktre trway od
grudnia, obejmoway ada-
ptacj i remont kapitalny po-
mieszcze pierwszego pitra
budynku szkoy na now pra-
cowni gastronomiczn wraz
z zapleczem. Podoga i ciany
zostay wyoone nowymi pyt-
kami. Wymieniono rwnie
wewntrzn instalacj owie-
tlenia i gniazd wtyczkowych,
grzejniki i zawory termosta-
tyczne. Do klasy trafo m.in. 14
stow przyciennych ze zlewo-
zmywakami., piece elektrycz-
ne z pytami ceramicznymi,
piec konwekcyjno parowy
do pieczenia ciast, pieczywa,
mis, ryb i drobiu, nawietlacz
do jaj, a take ekran elektrycz-
ny multimedialny. W zapleczu
znajduj si dodatkowo dwie
zmywarki do naczy z funkcj
wyparzania, szafki ubraniowe
dla uczniw oraz szafy maga-
zynowe na sprzt gastrono-
miczny. Ponadto pracowni
wyposaono w wentylacj me-
chaniczn.
Uroczystego otwarcia do-
konano z udziaem starosty
Tadeusza Skatuy, ktry przy-
pomina, e zaledwie kilka ty-
godni wczeniej w Powiato-
wym Orodku Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisawiu
l. zorganizowano konferen-
cj na temat podnoszenia ja-
koci i atrakcyjnoci szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego.
Podczas tej konferencji m-
wiono m.in., e jednym z wa-
runkw podnoszenia jakoci
owiaty jest stosowanie in-
nowacyjnych, niekonwencjo-
nalnych metod zdobywania
wiedzy przez uczniw, reali-
zacja programw nauczania
w dobrze wyposaonych pra-
cowniach z wykorzystaniem
nowoczesnych technik infor-
matycznych i sprztu hi-tech,
a take poszerzanie oferty za-
j pozalekcyjnych. Dzisiejsze
spotkanie, podczas ktrego
dokonujemy symbolicznego
uruchomienia nowoczesnej
pracowni gastronomicznej w
tej szkole, jest najlepszym do-
wodem jak sowa powinny by
przekuwane w czyny pod-
krela Skatua.
Inwestycja w ZSP nr 2 kosztowaa 200 tys. z.
Otwarcia nowej pracowni gastronomicznej dokona starosta powiatu wodzisawskiego Tadeusz
Skatua (na zdj. czwarty od prawej).
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
W raciborskim Zespole Szk Specjalnych od 6 lat dziaa klub
sportowy Midzynarodowego Stowarzyszenia Olimpiad
Specjalnych, ktry jest jednym z 35 klubw w wojewdztwie
lskim. Teraz zawodnicy bd mieli gdzie trenowa.
sportowej tj. bieni, skocz-
ni i stanowiska do pchnicia
kul. W uroczystoci uczest-
niczyli czonkowie Zarz-
du Powiatu Raciborskiego,
emerytowani dyrektorzy
szkoy, dyrektorzy szk po-
nadgimnazjalnych oraz za-
proszeni gocie. - Dusze ma-
my soneczne, a niebo niech
sobie sipi - mwi dyrektor
ZSS Ewa Konopnicka. - Po
termomodernizacji nasza
szkoa zmienia swoje ob-
F
o
t
.
f
o
t
.
S
t
a
r
o
s
t
w
o
P
o
w
i
a
t
o
w
e
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
P
licze. Brakowao tylko bo-
iska, ktre dzi zostao nam
oddane do uytku. Z pew-
noci bdzie suyo dzie-
ciom, ktre uczestnicz w
Olimpiadach Specjalnych -
dodaje dyrektor.
Starosta Adam Hajduk
przekaza uczniom drobny
sprzt sportowy i yczy, by
nowe boisko przyczynio si
do jeszcze lepszych wyni-
kw sportowych. - Poprzez
takie wanie inwestycje
chcemy zachci modzie
do odejcia od komputerw.
Kiedy musielimy goni
dzieci do nauki, a dzi do
wyjcia na podwrka. Wie-
rzymy, e jeli bd mie do
tego warunki, to chtniej
bd uprawia sport - m-
wi starosta. Doda take, e
powiat ma w najbliszych
planach szereg innych in-
westycji w infrastruktur
sportow, takich jak budo-
wa boiska przy ZSM czy bu-
dowa sal gimnastycznych
przy ZSE oraz LO II.
Podczas oficjalnego
otwarcia nie zabrako sym-
bolicznego przecicia wst-
gi oraz powicenia obiek-
tu przez ksidza proboszcza
parafii w. Jana Chrzciciela,
Jerzy Hetmaczyk. Dzieci i
modzie przygotoway cie-
kawy program artystyczny,
a po wszystkim, zupenie
nie przejmujc si padaj-
cym deszczem, ruszyy na
boisko, aby rozegra pierw-
szy mecz.
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Sylwetki 5
Redakcja: W Gitaria-
dzie wziy udzia zespo-
y tworzce rnorodn
pod wzgldem gatunkw
muzyk. Pojawiy si ele-
menty bluesa, rne od-
miany rocka, a po meta-
lowe brzmienia. Jurorzy
uznali, e to wanie rytm
bdzie kluczowy przy wy-
anianiu grupy laureatw.
Gdyby mia ocenia, czym
by si kierowa?
Kierowabym si prost
zasad: albo co mnie rusza,
albo nie. Mona ocenia ka-
pel pod wzgldem technicz-
nym, tworzonych kompozycji,
aranu itp. Ale na dobr spra-
w, jeeli co jest dobre przy-
najmniej ja tak mam to ciary
przechodz po plecach. Mam
cich nadziej, e tak wanie
byo na Gitariadzie w naszym
przypadku. To wida czy kto
wkada w granie serce, czy tyl-
ko odgrywa swoje partie. Al-
bo przestajesz myle i dajesz
si ponie, albo skupiasz si
i tylko grasz. W kadym razie,
ocena moe by wycznie su-
biektywna.
Jeste na scenie od ad-
nych kilku lat. Jeszcze ja-
ko wokalista zespou Dig-
ger brae udzia w kilku
przegldach. Czym dla ze-
spou RiseuP by udzia w
Gitariadzie?
Udzia w Gitariadzie to by-
a bardzo spontaniczna decy-
zja. Dlaczego pojechalimy?
Bo blisko, bo nie ma wysokich
kosztw zwizanych z trans-
portem, bo moglimy znowu
co zagra no i najwaniej-
sze, bo nigdy nie gralimy w
Wodzisawskim Centrum Kul-
tury. Kady koncert to dla nas
nowe dowiadczenie i nowe
znajomoci.
RiseuP tworz w zasa-
dzie te same osoby, ktre
wczeniej gray w forma-
cji Digger. Zmiana nazwy
wie si z tym, e tworzy-
cie nowy projekt? Czy do-
robek tych dwch kapel
ma si uzupenia?
Z Diggera, ktrego mona
pamita z ostatnich lat dzia-
alnoci zostalimy w trjk
doszed Piotrek, a pniej Mi-
cha, ktry rwnie mia swo-
j przygod z Diggerem, wr-
ci zza granicy i zacz z nami
gra. Na Gitariadzie w zastp-
stwie Michaa, zagra Jarek
gitarzysta Diggera.Tak wic
diggerowy dorobek cignie si
za nami od samego pocztku
istnienia RiseuPa
Skd pomys na nazw
RiseuP?
Pomys na RiseuP poja-
wi si od razu, gdy posypa
si Digger. Grzegorz Sulski,
Micha Krzystaa i ja gramy
ze sob od zawsze. Nie byo
opcji, e po zakoczeniu dig-
gerowej dziaalnoci tak po
prostu przestaniemy. Nazw
wymyli Micha po roku prb
w penym skadzie. Nazywa
si jako trzeba.
piewasz o zu, ktrego
rdo tkwi w czowieku,
codziennych upadkach, o
przewartociowaniu war-
toci. Skd czerpiesz in-
spiracj do tworzenia tek-
stw?
Z dzie Fryderyka Nietsche-
go, ktrych retoryka bardzo mi
odpowiada. W tekstach jest ca-
a masa jego myli, zagadnie
pasujcych do naszej muzyki.
Poza tym tematyka jest cigle
aktualna. Musimy dy do
stawania si lepszymi cigle
si rozwija, przewartociowy-
wa wartoci nie patrze na
innych, nie chorowa na za-
zdro.
Czym jest dla Ciebie
muzyka?
To jest co, co towarzyszy
mi od dawien dawna id do
pracy, sucham; wracam z pra-
cy, sucham; wieczorami, su-
cham; dwa razy w tygodniu,
gram. Granie to czasochonne,
kosztowne hobby, ale sprawia
mi dzik przyjemno. To jedy-
na najwaniejsza korzy, jak
mam. Krci nas granie na yw-
ca jaka koherencja, w takim
sensie, e w pi osb mona
wycign fajn harmoni mu-
zyczn cik jak walec, mona
si do tego pokiwa i to wszyst-
ko piknie ze sob wspgra.
Reasumujc: muzyka to hobby
z odrobin ciemnej mocy.
Dawid Ratay Ratajski wokalista formacji RiseuP.
Bdzie j mona usysze na letniej scenie Eski.
PSZW ROZRYWKA
Mocne brzmienie recept na sukces
Zwycizc tegorocznej Gitariady zosta pszowski zesp RiseuP.
R E K L A M A
F
o
t
.
f
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
z
e
s
p
o

u
R
i
s
e
u
P
ANNA ZGANIACZ
ndza MUZYKA
SZCZeRo
To PoDSTAWA
P
Robert o udziale
w programie MBTM.
Robert Bobo Kurzeja z
Ndzy wzi udzia w castin-
gu do programu Must Be the
Music. Chcia, aby jego muzyk
usyszeli rodzice, z ktrymi nie
ma kontaktu.
Redakcja: Dlaczego
raper zdecydowa si na
udzia w Must Be the Mu-
sic? Zazwyczaj jest tak, e
komercja nie jest mile wi-
dziana wn tym gatunku
muzycznym.
Tak si mwi. Mj udzia w
programie by bardzo sponta-
niczny. Akurat byem wtedy w
Katowicach, wic postanowi-
em pj na casting. Wczeniej
namawiao mnie do tego wiele
osb. Po jednym z moich kon-
certw podesza do mnie kobie-
ta, ktra powiedziaa, e warto
byoby sprbowa. Zdaj sobie
spraw z tego, e rap w og-
le nie jest dla mediw. Media
boj si rapu, bo za duo jest w
nim prawdy. Poszedem tam z
dwch powodw. Chciaem tra-
f jako do rodzicw. oni nigdy
nie suchali moich utworw. Do-
tarem na pewno do ojca i wiem
o tym, bo rozmawiaem z nim.
Dziki temu wiele si zmienio.
Po drugie chciaem si pokaza,
usysze opini jury. Dziki te-
mu, e poszedem na casting
duo ludzi zaczo si odzywa
- od beatmakerw po produ-
centw. Zaley mi na tym, eby
czerpa z rapu korzyci, bo mo-
ja bratanica jest ciko chora.
Ma wrodzon wad serca i mia-
a operacj. Teraz potrzebuje
pienidzy na kolejne operacje i
rehabilitacj. Wszystkie pieni-
dze, jakie zyskuj z jakich kon-
certw przekazuj jej.
Jak twoje wraenia po
wystpie w programie?
Bardzo dobre. Jestem za-
dowolony. obawiaem si tro-
ch Adama Sztaby, bo czuem
w trakcie wystpu, e wypadam
z beatu. Stres niesamowicie ci-
ska mi gardo i sabo si sysza-
em. Cieszy mnie jednak to, e
wicej osb mogo mnie usy-
sze.
Dzikuj mi za teksty i za to
jaki jestem.
W twoich tekstach jest
duo osobistych historii.
Nie boisz si publicznego
przedstawiania ich? Z ja-
kim odzewem si spotyka-
j?
Nie boj si. Myl, e szcze-
ro to podstawa. Rap mwi-
cy o tym, e lubi dziewczyny i
pienidze, to dla mnie nie jest
rap. Rap powinien by szczery
i powinno by co takiego, eby
ludzie tego suchali i powiedzie-
li: kurde no tak powinno by,
kurde, le si zachowaem wo-
bec matki, chyba powinien j
szanowa. Pisz osobiste tek-
sty i dobrze mi z tym. Wiem, e
to jest szczere, nie udaj nikogo,
jestem sob... myl, e to jest
najlepsze.
raciborz.com.pl
Cay wywiad czytaj na: Cay wywiad czytaj na:
GazetaInformator.pl
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 6 Zapowiedzi GazetaInformator.pl
16 KWIETNIA - KOCI WNMP - WODZISAW
W rod, 16 kwietnia o godz. 19.00 w kociele Wniebowzicia
Najwitszej Maryi Panny w Wodzisawiu lskim odbdzie si
koncert Papieski Co moe jeden czowiek. Wstp wol-
ny.
21 KWIETNIA - ULICE MIASTA - PIETROWICE WLK\.
W poniedziaek Wielkanocny, 21 kwietnia w Pietrowicach
Wielkich odbdzie si procesja konna. Uczestnicy wyrusz o
godz.13.00 spod kocioa w Pietrowicach Wielkich i udadz si
do Kocika w. Krzya. Na godzin 15.45 zaplanowano piknik
rodzinny, ktry odbdzie si na boisku.
21 KWIETNIA - H2OSTG - RACIBRZ
W poniedziaek, 21 kwietnia w godzinach od 12.00 do 17.00 w
raciborskim aquaparku H2Ostrg odbdzie si dzie
otwarty. Kady bdzie mg przyj, zobaczy obiekt jeszcze
przed ofcjalnym otwarciem.
21 KWIETNIA - ULICE MIASTA - ZAWADA KSICA
W poniedziaek, 21 kwietnia w Zawadzie Ksicej odbdzie si
procesja konna. Uczestnicy wyrusz o godz. 13.00 z parkin-
gu przy kociele. Procesja poprowadzi tradycyjnie w kierunku
Ciechowic i z powrotem do Zawady. Odbdzie si take wycig
konny, a nastpnie na terenie za kocioem w Zawadzie pokazy
woltyerki.
24 KWIETNIA - RCK - RACIBRZ
W czwartek, 24 kwietnia o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si wernisa wystawy wiatem, barw,
kresk. Jest to proekologiczny projekt edukacyjno-artystycz-
ny czonkw koa FOTON, dziaajcego przy PWSZ w Raciborzu.
Wstp wolny.
25 KWIETNIA - GCK - NDZA
W pitek, 25 kwietnia o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kul-
tury w Ndzy odbdzie si I Gminny Przegld Modych Ta-
lentw. Wstp wolny.
25 KWIETNIA - MOK - PSZW
W pitek, 25 kwietnia o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie zostanie wystawiona sztuka teatralna Brat na-
szego Boga wedug Dramatu Karola Wojtyy, w reyserii Artu-
ra Dziurmana. W zwizku ze zbliajc si kanonizacj, spektakl
ma przybliy widzom talent papiea Jana Pawa II.
25 KWIETNIA - STRZECHA - RACIBRZ
KULTURA ROZRYWKA
Repertuar imprez
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
R E K L A M A
W pitek, 25 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury Strzecha
w Raciborzu odbdzie si koncert grupy Billy Branch &
Harsh Guitar Mark oraz Damian Luber & Dorota Zazi-
bo. Koncert odbdzie si w ramach festiwalu Motywy Bluesa.
26 KWIETNIA - ZS 3 - WODZISAW
W sobot, 26 kwietnia o godz. 9.00 w Zespole Szk nr 3 w Wo-
dzisawiu lskim odbdzie si Wodzisawska Gala Tanecz-
na Mix 2014.
26 KWIETNIA - RYNEK - WODZISAW
W sobot, 26 kwietnia na wodzisawskim Rynku odbdzie si
oglnopolska akcja Motoserce. Rozpoczcie imprezy plano-
wane jest na godz. 11.00. W programie midzy innymi koncert
zespou Tata Sawek, pokaz sztuk walki WuShu, parada motocy-
kli oraz pokaz zespou tanecznego Tornado. Impreza zakoczy
si o godz. 16.00 koncertem zespou Nieformalni.
26 KWIETNIA - ZAMEK - RACIBRZ
W sobot, 26 kwietnia o godz. 12.00 na Zamku Piastowskim w
Raciborzu odbdzie si wiosenny jarmark kwiatw i yw-
noci ekologicznej. Po poudniu na scenie pojawi si zespoy
wokalne i taneczne.
26 KWIETNIA - PAACYK RAFAKO - RACIBRZ
W sobot, 26 kwietnia o godz. 18.00 w Paacyku Rafako przy ul.
kowej w Raciborzu odbdzie si koncert grup Billy Branch
& Harsh Guitar Mark, Adam Barto Blues Band. Koncert
odbdzie si w ramach festiwalu Motywy Bluesa.
27 KWIETNIA - MOK - RADLIN
W niedziel, 27 kwietnia o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury w Radlinie zostanie wystawiony spektakl Separacja w
reyserii Elwiry Romaczuk. Spektakl jest opowieci o na-
uczycielskim maestwie, ktre wkracza w faz kryzysu. Wstp:
15 z.
1 MAJA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W czwartek, 1 maja o godz. 16.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury FENIKS odbdzie si wernisa wystawy z okazji
10-lecia obecnoci Polski w Unii Europejskiej. Wystawa
potrwa do 13 kwietnia.
1 MAJA - PARK SENSORYCZNY - RYDUTOWY
W czwartek, 1 maja o godz. 17.00 w parku sensorycznym ROSA
w Rydutowach odbdzie si koncert chrw Lira i Cecylia.
W przypadku niepogody koncert odbdzie si w RCK.
2 MAJA - ZAMEK - RACIBRZ
W pitek, 2 maja na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie
si piknik rodzinny z okazji 10-lecia wstpienia Polski
do Unii Europejskiej. Wstp wolny.
3 MAJA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W sobot, 3 maja o godz. 15.00 w Rydutowskim Centrum Kul-
tury FENIKS zostanie wystawiony spektakl dla dzieci Pik-
na i Bestia. Wstp: 10 z (bilet normalny), 8z (bilet ulgowy).
3 MAJA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W sobot, 3 maja o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kul-
tury Feniks odbdzie si koncert Teresy Werner, gwiazdy
polskiej muzyki rozrywkowej. Wstp: 35 z.
1-4 MAJA - BOISKO LKS - NDZA
W pierwszy weekend maja odbdzie si tradycyjny festyn w
Ndzy. Pierwszego dnia wystpi zesp Universe, a take Piotr
Scholz. Atrakcj drugiego dnia bdzie koncert zespou Weekend
(godz. 20.30). Trzeci dzie przyniesie ze sob mnstwo humo-
ru. Wszystko to dziki kabaretowi Rak. 4 maja o godz. 17.00 na
stadionie wystpi Dawid Kwiatkowski.
6 MAJA - ZAMEK - RACIBRZ
We wtorek, 6 maja na Zamku Piastowskim w Raciborzu w godzi-
nach od 8.30 do 12.00 odbd si Powiatowe Targi Pracy,
Edukacji i Przedsibiorczoci. W ramach targw bdzie
mona zasign porady ekspertw z PUP, ZUS, Urzdu Skarbo-
wego i PIP.
By ograniczy koszty wa-
snej dziaalnoci, przedsi-
biorca niekoniecznie musi
ucieka si do tak drastycz-
nych rozwiza jak zaniecha-
nie inwestycji, albo zwalnia-
nie pracownikw. Poszukiwa
oszczdnoci mona chocia-
by w arwkach. Bo ekolo-
gicznie czsto znaczy ekono-
micznie!
W Polsce mylenie o biz-
nesie i ochronie rodowiska
zyskuje coraz wiksze zainte-
resowanie. Przedsibiorcy za-
czynaj dostrzega, e dziaa-
nia w tym kierunku nios za
sob szereg korzyci. Troska
o ekologi pozwala na budo-
wanie pozytywnego wizerun-
ku i umieszcza frm w krgu
odpowiedzialnego biznesu.
Wydaje si, e szczeglnie
wartociowe dla specw od
PR mog by zwaszcza pro-
jekty zwizane z edukacj
ekologiczn. W trakcie tego
typu inwestycji mona na-
wiza take wsplne relacje
z samorzdem, co moe owo-
cowa w przyszoci.
Nie bez znaczenia s rw-
nie rozmaite formy wspar-
cia z UE, ktre przewidziane
s na dziaania proekologicz-
ne. Inwestycje w nowoczesne
instalacje grzewcze, rozmaite
audyty, nios za sob ograni-
czenie wydatkw na energi.
Pienidze uciekaj przez nie-
szczelne okna, przez dziura-
we dachy. Pienidze ucieka-
j przez le dobrane arwki.
Pienidze oszczdzimy wic
dziki racjonalizacji korzysta-
nia z wody, ciepa, gospodarki
odpadami. Zielone pienidze
schowane s take w rozma-
itych funduszach. To dzi-
ki nim przedsibiorca moe
otrzyma nawet 75% zwrotu
kosztw usunicia azbestu, je-
go wywozu i unieszkodliwie-
nia. Pojawia si coraz wicej
instrumentw wsparcia biz-
nesu na tym polu. Organizo-
wanych jest wiele konkursw,
ktrych realizacja ma na celu
popraw jakoci rodowiska
naturalnego.
Nie do przecenienia jest
postawa WFOiGW, ktry
ustami prezes Gabrieli Lenar-
towicz stwierdza, e - Fundusz
stara si by elastyczny. Mo-
na do nas przyj nawet indy-
widualnie. To nie jest tak, e
midzy nami a naszymi klien-
tami jest jaka szklana, pan-
cerna szyba. Mona wnioski
uzupenia, poprawia. Mo-
na podej z projektem i za-
pyta czy co dziki niemu da
si uzyska. Odpowiedzie na
pytanie, czy niesie podany
efekt ekologiczny. Staramy
si by otwarci.
Jednak nawet najlepiej
zakrojone programy wsparcia
dla biznesu i ekologii niewiele
dadz, jeeli nie dowiedz si
o nich zainteresowani. Std
tak wany element promocji
i informacji o programach z
zielonymi pienidzmi. Wa-
nym instrumentem w takiej
dziaalnoci jest punkt kon-
sultacyjny Funduszu Ochrony
rodowiska przy Regionalnej
Izbie Gospodarczej. Jest on
czynny od poniedziaku do
pitku w godzinach pracy
izby. Wreszcie nie do przece-
niania jest rola mediw, ktre
przekazuj dalej wici o mo-
liwociach i zagroeniach dla
zielonego biznesu.
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014 nr 8 (160) Dodatek tematyczny 8/2014
PLUSY BIZNESU DLA
REGION EKOLOGIA
Czyste pienidze
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
R E K L A M A
F
o
t
.
W
F
O

i
G
W
LESZEK IWULSKI
Ochrona rodowiska zaczyna by dobrym biznesem.Coraz czciej ekologicznie znaczy ekonomicznie!
Prezez Zarzdu WFOIGW Gabriela Lenartowicz na konferencji w Katowicach
w dniu 7 kwietnia podkrelaa znaczenie wsppracy Funduszu i przedsibiorcw.
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
Eksperci sugeruj, e
problemy behawioralne
szczenit s czsto przyczyn
frustracji u nowych waci-
cieli. Mona te wnioskowa,
e s jedn z najczstszych
przyczyn ich porzucenia.
Jak temu zaradzi? Bada-
nia naukowe dowiody, e
pewne skadniki zawarte w
poywieniu mog w duym
stopniu wspomaga szkole-
nie szczenit i tym samym
zwiksza ich zdolno do
uczenia si.
Jednym z takich skad-
nikw jest kwas (DHA) do-
kozaheksaenowy kwas
tuszczowy z grupy Ome-
ga 3. Zaliczany jest do gro-
na niezbdnych, nienasyco-
nych kwasw tuszczowych
(NNKT), ktrego brak pro-
wadzi do zaburze cho-
robowych. Jest gwnym
skadnikiem budulcowym
centralnego ukadu nerwo-
wego (kora mzgowa zbudo-
wana jest w ok. 60% z DHA).
U ludzi niedobr kwasu DHA
moe powodowa chorob
Alzheimera, ADHD i depre-
sj, a take zania poziom
serotoniny w mzgu. Bada-
nia wykazay e DHA (kwas
dokozaheksaenowy) jest
kwasem o ogromnym zna-
czeniu dla rozwoju mzgu i
tkanki nerwowej u modych
zwierzt. DHA to jeden z
tych kwasw tuszczowych,
ktrych w mzgu jest najwi-
cej, ale u modych zwierzt
synteza tego kwasu moe by
zbyt saba, aby zapewni im
optymalny rozwj.
Szczenita potrzebuj
zaopatrzenia w ten kwas z
zewntrznego rda z o-
yska w okresie podowym,
z mleka matki w pierwszych
tygodniach ycia, a pniej
z karmy, ktr s ywio-
ne w fazie wzrostu. Mzg
szczenit w okresie od na-
rodzenia do 6 tygodnia
osiga 70% cakowitej masy
mzgu psa dorosego a do
9 tygodnia 90% cakowitej
masy. Dlatego te na tym
etapie rozwoju szczenicia
tak wane jest zapewnie-
nie mu odpowiedniego po-
ywienia bogatego w DHA.
Udowodniono, e DHA
zwiksza zdolnoci szcze-
nit do uczenia si, uatwia
ich szkolenie, socjalizacj i
lepsze dopasowanie szcze-
nicia do ludzkiej rodziny.
David Morgan, dyrek-
tor ds. komunikacji nauko-
wej i weterynaryjnej w fir-
mie Eukanuba, wyjania:
DHA uznawane jest za
cudowny skadnik pokar-
mowy dla niemowlt. Udo-
wodniono, e szczenita,
ktre otrzymyway wiksz
ilo DHA w poywieniu,
wykazay si lepsz pami-
ci i zdolnoci uczenia si.
Karmic szczenita poy-
wieniem bogatym w DHA,
(karmy Eukanuba Puppy
Small, Medium, Large oraz
Lamb &Rice), waciciel
moe mie pewno, e je-
go szczenita bd bardziej
bystre, a tym samym wzro-
sn ich zdolnoci treningo-
we .
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
RACIBRZ HOBBY
Kady waciciel szczenicia chce zapewni swojemu pupilowi moliwie jak najlepszy start.
Czy masz wpyw na to, jak bystre bdzie Twoje szczeni?
Artyku sponsorowAny
Badania kliniczne potwierdzaj, e DHA wpywa pozy-
tywnie na bystro umysu i zdolno uczenia si szczenit.
F
o
t
.
P
r
o
c
t
e
r
&
G
a
m
b
l
e
P
e
t
C
a
r
e
RACIBRZ,
ul. sowAckiego 59
tel. 796 123 723
RACIBRZ,
ul. przejAzdowA 5
tel. 882 761 705
www.zoo-mAr.pl
RACIBRZ,
ul. dugA 10
tel. 32 415 96 66
RACIBRZ,
ul. opAwskA 82
tel. 32 733 11 51
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
9
PLUSY BIZNESU DLA
Na terenie gospodarstwa
ekologicznego EkoAura w Sie-
dliskach organizowane s lek-
cje jazdy konne, przejadki
na kucach, jazdy w teren oraz
rajdy konne. - Nasi uczniowie
bior udzia w Procesjach Wiel-
kanocnych, Doynkach, Huber-
tusach, zawodach jedzieckich.
Od 2 lat jestemy organiztorem
amatorskich zawodw w po-
woeniu i westernie wraz z Te-
renowym Koem Hodowcw.
W przyszym roku planujemy
rwnie zorganizowa zawody
w skokach przez przeszkody -
tumaczy Ewa Szopa.
W tutejszych stajniach mo-
na znale konie rnej maci i
rasy wszechstronnie ujedone
- nadaj sie zarwno do sko-
kw, westernu oraz do zaprz-
gu. Klacze uywane s w ho-
dowli. EkoAura jest posiaczem
dwch ogierw. - Ogier HAN
gniady rasy kuc Feliski 83pkt
bonitacyjne kryje u nas od wio-
sny 2012 oraz kupiony we wrze-
niu 2013 roku Ogier AS Tref
maci gniadotarantowatej rasy
Polski Ko Szlachetnej Pkrwi,
bonitacja 82 pkt - dodaje pani
Ewa. Po Ogierze Han mona
oglda ju rebaki, ktre uro-
dziy si w zeszym roku. Po
Ogierze As Tref s ju rebne
cztery klacze - pierwsze czte-
ry rebaki urodz si w mar-
cu przyszego roku. Jako e w
gospodarstwie zgoszony jest
Punkt Kopulacyjny to ogiery te
mog kry take klacze innych
hodowcw.
Dziki unijnym dotacjom
dla mikroprzedsibiorstw Eko-
Aura wzbogacia si o nowe ma-
szyny i samochd, co pozwolio
rozszerzy dziaalno frmy o
usugi dla rolnictwa - produkcja
sianokiszonki, koszenie i praso-
wanie siana i somy oraz chowu
zwierzt. Gospodarstwo dyspo-
nuje take wasnymi przycze-
pami do przewozu koni. - Ja-
ko Gospodarstwo Ekologiczne
chcemy od czerwca wej do
Oglnopolskiej Sieci Zagrd
Edukacyjnych - zdradza swoje
plany wacicielka. Sie suy
upowszechnieniu idei edukacji
w gospodarstwie rolnym oraz
promocji dziaalnoci gospo-
darstw edukacyjnych. Zajcia
edukacyjne w gospodarstwach
rolnych przynosz wymier-
ne korzyci dla dwch sekto-
rw: rolnictwa i szkolnictwa.
Szkolnictwo zyskuje urozmaice-
nie oraz wzbogacenie procesu
ksztacenia, programy naucza-
nia zorientowane na praktycz-
ne dziaanie, wiczenia warsz-
tatowe z rnych przedmiotw,
alternatywne miejsca edukacji,
poznanie wiejskiej kultury.
Dla sektora rolnego istot-
ne jest spotkanie z przyszymi
konsumentami i wzrost zrozu-
mienia dla sytuacji i potrzeb go-
spodarki wiejskiej. Daje to mo-
liwo rozszerzenia programu
dla wycieczek szkolnych, przed-
szkoli a take dla grup zorgani-
zowanych. Przez cay rok mona
rwnie zakupi rone produk-
ty ekologicznie produkowane w
gospodarstwie.
LI
R E K L A M A
Artyku
SPONSOROWANY
Konsultant Jacek Wo-
nikowski podkrela rol
oszczdnoci energii w
zarzdzaniu frm.
Duma EkoAury. Jeden z
dwch ogierw - AS Tref.
REGION hobby
Gospodarstwo ekologiczne, szkka jazdy konnej i hodowla koni.
EkoAura - miejsce,
w ktrym czas pynie wolniej
F
o
t
.
E
k
o
A
u
r
a
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
region ekologiA
EnerGo dobre dla portfela
Darmowe audyty przynios oszczdnoci.
WFOiGW utworzy Punkt
konsultacyjny przy Izbie Gospo-
darczej. Jednym z projektw,
ktre s pilotowane przez punkt
jest EnerGo. Na lsku projekt
ten ma traf do 30 MP. Jego ce-
lem jest zwikszenie efektywno-
ci zarzdzania energi w przed-
sibiorstwach. Usuga pilotaowa
przebiega w dwch etapach. W
etapie pierwszym wykonywany
jest bezpatny audyt energetyczny
frmy. Eksperci wska te dzia-
ania, w ktrych bdzie mona
uszczelni wydatkowanie energii.
W etapie drugim doradz oni, w
jaki sposb dostrzeone manka-
menty wyeliminowa.
Udzia w projekcie niesie
szereg korzyci dla przedsibior-
cy. Ograniczona zostaje ener-
gochonno frmy. Audyt jest
bezpatny. Normalnie usuga
ta kosztuje nawet kilka tys. z.
Wreszcie, audyt taki jest niezbd-
ny by otrzyma niektre dotacje.
- Mamy cigle jeszcze kilkanacie
ofert do rozdania. Mamy nadzie-
j, e te audyty przyczyni si do
tego, eby frmy lepiej funkcjo-
noway - zauwaa Jacek Woni-
kowski. Informacje o projekcie
mona uzyska piszc na adres
energo@rig.pl.
EKOAURA
ul. Dbrowskiego 1
47-420 sieDliskA
tel: 531 190 030
emAil:
info@ekoAurA.pl
www.ekoAurA.pl
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 10
PLUSY BIZNESU DLA
Przedmiotem przetar-
gu bya rozbudowa kota K9
i turbiny TG5 w celu zwik-
szenia mocy jednostki OZE w
Elektrowni Stalowa Wola do
55 MW. Najtasza oferta w
postpowaniu, warta ponad
276 mln z brutto, naleaa
do Rafako. Budet zamawia-
jcego wynosi 100,49 mln
z brutto. W przetargu mia-
a zosta wybrana oferta naj-
korzystniejsza ekonomicz-
Rafako bez kontraktu za 267 mln z
Tauron uniewani przetarg na rozbudow
kota i turbiny w Elektrowni Stalowa Wola.
PAWE STRZELCZYK
RACIBRZ RAFAKO
Oferujemy artykuy
do produkcji rolnej
i ogrodniczej
rodki ochrony rolin
Folie, agrowkniny
Nasiona warzyw i kwiatw
krajowe i zagraniczne
Nawozy rolnicze,
ogrodnicze, hobby
Opakowania
Sprzt i narzdzia ogrodnicze
Doniczki i multiplaty
Podoa ogrodnicze
i ziemie kwiatowe
FACHOWE DORADZTWO
47-400 Racibrz, ul. Kocielna 14
tel./fax: 32 417 54 59, kom: 600 416 731
biuro@agromarket-galli.pl
Godziny otwarcia sklepu
Poniedziaek Pitek: 8:00 do 16:00, Sobota: 8:00 do 13:00
Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y

w
w
w
.
a
g
r
o
m
a
r
k
e
t
-
g
a
l
l
i
.
p
l
nAWCZ uCLlS1n?
vlLaMag AC8C
Z
u
8
C
W
L

8
C
S
L
l
n
?
,

Z
u
8
C
W
?

C
Z
L
C
W
l
L
k
,

Z
u
8
C
W
?

1
?
!

W

n
A
1
u
8
Z
L

S
l
L
A
NAw0Z 00Ll3TNY 100 NATuRALNY:
- zW||sza p|oroWar|e
- slyru|uje rozWj sysleru |orzer|oWego
- dz|a|a ja|o slarler uWa|r|ajqc s||adr||| po|arroWe
- popraW|a Wzrosl, W|gor | zdroWolrosc ros||r
- W pe|r| zaspo|aja zapolrzeooWar|e ros||r ra Wapr | ragrez
- zW||sza odporrosc ros||r ra Wyrarzar|e W o|res|e z|roWyr
- przec|Wdz|a|a WyslpoWar|u c|oro l|zjo|og|czryc|
- Wsporaga proces lolosyrlezy
l3TNlEJE KlLKA ZA3A0NlCZYCl 0KRE30w 3T030wANlA:
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu ||sc|
- slosoWar|e W o|res|e |W|lr|er|a
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu | dojrzeWar|a oWocW
NaWz rozra slosoWac jedro|rolr|e |uo W|e|o|rolr|e.
Va|syra|r|e co 10-15 dr|.
0ddz|e|r|e |uo razer z ja||rs srod||er oc|rory ros||r.
0ozoWar|e: 1,5 - 2,0 |g / |a ja|o 0,5 - rozlWr (500 g raWozu ra 100 | Wody).
Za|eca s| slosoWar|e od Wzrosu ||sc| (dWa ||sc|e) do praW|e poczql|u zo|orW.
3losoWac rozra |azdy oprys||Wacz odqcy W |ard|u.
www.vlLamag.pl
bluro[vlLamag.pl
Lel./fax 32 419 19 24
3
l
o
s
o
W
a
r
y

d
o
:

W
a
r
z
y
W
,

s
a
|
a
l
y
,

|
a
l
o
r
o
s
|
|

W
|
r
r
e
j
,

p
o
r
|
d
o
r

W
,

l
r
u
s
|
a
W
e
|
,

p
o
z
|
o
r
e
|
,

d
r
z
e
W

o
W
o
c
o
W
y
c
|
|

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

o
y
|
|
r

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

l
r
a
W
r
|
|
a
,

o
u
r
a
|

W

c
u
|
r
o
W
y
c
|
,

z
o
o
z
a
,

|
u
|
u
r
y
d
z
y
,

r
z
e
p
a
|
u
,

z
|
e
r
r
|
a
|

W
www.facebook.com/vlLamagAgro
R E K L A M A
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
nie, a realizacj planowano
w terminie do 20 miesicy.
Przetarg zosta uniewanio-
ny z powodu cen przekra-
czajcych budet inwestora.
O sprawie poinformowa
branowy serwis Wirtualny
Nowy Przemys.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Reklama 11
Reklama Poligraa
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
Strony www
Wszystkie atuty w rku
Radosnych wit Wielkanocnych
- yczy
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 12 Publicystyka
RACIBRZ HISTORIA
Urzd Niebezpieczestwa 1945
Pocztki aparatu represji w Raciborzu.
W poowie kwietnia 1945
do opanowanego przez Armi
Czerwon Raciborza skiero-
wana zostaa z Katowic grupa
pracownikw Urzdu Bezpie-
czestwa. Ich zadaniem byo
stworzenie w miecie struktur
komunistycznych organw
bezpieczestwa. Na czele sta
mody porucznik Stanisaw
Chruciski. Krtko w struk-
turach raciborskiego UB obok
szefa i zastpcy znalaz si do-
radca radziecki, ktry zapew-
ne sprawowa nadzr nad
tworzonymi subami. Na pe-
wien czas za siedzib obrano
cz kamienicy przy ul. Woj-
ska Polskiego, ktra znajdo-
waa si naprzeciwko sowiec-
kiej komendantury i NKWD.
Funkcjonariusze niezwocznie
zameldowali si u radzieckiego
komendanta, ktry zezwoli na
podjcie Polakom dziaa na
terenie caego miasta. Przybya
trzy dni wczeniej Milicja Oby-
watelska bya przez Sowietw
tolerowana, ale nie miaa wol-
nej rki w dziaaniach. UB roz-
lokowaa si przy ul. Wojska
Polskiego, a por. Chruciski
w swoim pierwszym raporcie,
z 15 kwietnia czyli dnia przy-
bycia do Raciborza, narzeka
na olbrzymie trudnoci, jakie
zasta na miejscu. Ubolewa
zwaszcza nad brakiem miejsca
na cele, bo raciborskie wizie-
nie byo ju w peni wykorzy-
stane przez wojskow kontr-
razwiedk i UB nie otrzymao
zgody na umieszczanie tam
aresztowanych. Nie wiemy jak
ostatecznie ubowcy poradzili
sobie, ale w raporcie uznano,
e s to trudnoci nie do roz-
wizania. Pierwszy okres by
okrelony jako trudny, ponie-
wa w budynku, pono w ol-
brzymiej czci zniszczonym
i zdewastowanym, brak byo
wszystkiego: od umeblowa-
nia, po wod i prd. Pniej
w pomieszczeniach urzdu
niektrzy przesuchiwani ze
zdziwieniem odkrywali meble
i sprzty ze swoich rodzinnych
domw.
Druga tura
Druga, liczniejsza ju gru-
pa pracownikw UB przybya
do Raciborza 17 lipca 1945r.
Szefem raciborskiego urzdu
zosta Marian Antman. By
skierowany do resortu przez
KC PPR ju w 1944 roku, gdy
traf do tworzcych si struk-
tur w Lublinie, pochodzi z y-
dowskiej rodziny z wojewdz-
twa dzkiego. Oprcz niego
sw sub w Powiatowym
Urzdzie Bezpieczestwa w
Raciborzu rozpoczli: Jan Bu-
rakowski, Jerzy Bielicki, An-
toni Cielik, Marian Cybulski,
Tadeusz Dej, Tomasz Frczek,
Jzef Koczy, Jzef Lewan-
dowki, Szczepan Larysz, Jzef
Maj, Marian Osoliski, Bo-
gusaw Olczyk, Jerzy Pietrzy-
kowski, Franciszek Pitkow-
ski, Jzef Sztenc, Jan Wjcik
i Franciszek Wywia. Byli to
ludzie bardzo modzi, najcz-
ciej midzy 18 a 25 rokiem
ycia (najmodszy Jzef Maj
mia 17 lat), byli niewykszta-
ceni, bd posiadali wykszta-
cenie niepene podstawowe,
czsto pochodzili z Zagbia,
z mieszkacw powiatu raci-
borskiego do UB nie traf nikt.
Wywodzili si z nizin spoecz-
nych, lumpenproletariatu, bez
zakorzenienia w polskiej tra-
dycji. To sprawiao, e byli a-
tw do uksztatowania mas,
ktra miaa zama opr spo-
eczny dla nowych, ustanowio-
nych przez Sowietw wadz.
Modzi funkcjonariusze, cz-
sto byli lub szybko stawali si
zwykymi nieprzebierajcymi
w rodkach bandytami. Po-
dobnie dziao si w szeregach
Milicji Obywatelskiej. W tam-
tych, zwaszcza pierwszych la-
tach pozwalano na wiele, by
z czasem niektrych z nich
usun z resortu, czy posta-
wi na innych wanych, jak to
wtedy mwiono, odcinkach.
Na porzdku dziennym by-
y kradziee i rabunki. Od 20
lipca do 20 sierpnia 1945 of-
cjalnie ukarano 17 funkcjona-
riuszy, w tym 7 za samowolne
oddalenie si, 7 za pijastwo
i awantury. Ubecy byli cz-
sto bezwzgldni i pewni swej
bezkarnoci, sytuacja ta by-
a podobna i w innych po-
niemieckich miasteczkach,
gdzieniegdzie nawet gorsza.
Rabunki, gwaty, wykorzysty-
wanie seksualne aresztantek,
powszechne pijastwo, zabj-
stwa, tortury podczas przesu-
cha staway si norm. Zn-
cano si nad ludmi aparatu
hitlerowskiego, ale niszego
szczebla, poniewa partyjni
bonzowie z NSDAP zdyli za-
wczasu ewakuowa si w gb
Niemiec. W rce ubekw wpa-
dali te zwykli, nie zwizani z
reimem ludzie, take ci kt-
rzy przeyli gehenn na Kre-
sach Rzeczpospolitej i pozba-
wieni ojcowizny szukali swego
nowego miejsca na zachodzie
kraju.
Metody pracy
Torturom poddawane by-
y nawet dzieci. Na przykad
pewien chopiec z Ostroga,
ktry zbyt czsto chodzi w
poblie mostu na Odrze, zo-
sta zabrany ze szkoy i bru-
talnie przesuchany, by wy-
musi na nim przyznanie si
do dziaalnoci w nielegalnej
organizacji. Gdy bicie nie po-
mogo zosta podczony do
urzdzenia i raony prdem.
O sporym szczciu moe
mwi Kazimiera Trzmie-
lowska, 17 letnia harcerka,
ktr pobito w trakcie prze-
suchania za krytyczne sowa
wobec ludowej wadzy skie-
rowane w prywatnym licie
do ksidza, kuzyna.
Wprowadzony terror i
bezprawie zbytnio demora-
lizoway funkcjonariuszy,
dlatego czasem prbowano
przywoa ich do porzdku.
Marian Atman zosta zdj-
ty ze swej funkcji ju w pa-
dzierniku 1945, ale zarzuca-
no mu jedynie naduycia i
apwkarstwo. Za kradziee
odwoano kierownika refe-
ratu ledczego Franciszka
Nawrata, zwolniono go w
padzierniku 1945, tak te
uczyniono z wywiadowc
Edwardem Jezierskim. Za-
stpca komendanta poste-
runku w Brzenicy musia
si tumaczy z popenione-
go gwatu. Niekiedy i ludzie
nowej wadzy brali si za by,
w lutym 1946 na zabawie ta-
necznej w trakcie sprzeczki
funkcjonariusz Czesaw Ba-
ranik zabi Stanisawa Czy-
loka, milicjanta i komunist.
Natomiast milicjant Stani-
saw Pugaczewski by podej-
rzany o branie apwek i aby
unikn kary zdezerterowa,
a w trakcie prby ujcia za-
strzeli Jzefa Wyciska z UB
w Prudniku.
Przeraenie okolicznej
ludnoci wzbudzi przypa-
dek funkcjonariusza, ktry
na rodku ulicy po pijanemu
niemiosiernie bi pewnego
mczyzn. W momencie gdy
ona zasonia maltretowane-
go wasnym ciaem, katujcy
funkcjonariusz wycign
pistolet i zastrzeli j. Przy-
padek ten sprawi, e Urzd
Bezpieczestwa wyda nowe
przepisy w sprawie przecho-
wywania i wydawania broni
palnej.
Raciborskie UB skupiao
si w pierwszych miesicach
swego istnienia na wyapy-
waniu hitlerowcw oraz li-
kwidacji prb organizowania
si czci spoeczestwa, w
tym take kilku nielicznych
grupek zbrojnych. Pami-
tajmy, e dodatkowo dziaa-
y i byy rwnie niebezpiecz-
ne liczne grupy rabunkowe.
Zwykli przestpcy stanowi-
li wwczas rwnie powany
problem. Jednak UB, jak ju
wspomniano, czasem musia-
o ciga rwnie swoich nie-
dawnych kolegw. Tak byo
w przypadku Jana Szymay,
ktrego wyrzucono z PUBP
w Raciborzu ju w sierpniu
1945, po czym zaoy on
trzy osobow band, ktra
podajc si za UB nacho-
dzia prywatne mieszkania i
rekwirowaa co cenniejsze
rzeczy. Sposb, ten byy ju
Ubek, zapewne podpatrzy u
swych byych towarzyszy. W
kwietniu 1946 szajka zostaa
jednak zapana i przekazana
ludowemu wymiarowi spra-
wiedliwoci.
Jednak wikszo pre-
torian komunizmu nigdy
nie zostaa ukarana za swe
zbrodnie. Wrcz przeciw-
nie funkcjonariusze, otrzy-
mywali liczne odznaczenia i
zasuone wysokie emery-
tury za tzw. utrwalanie wa-
dzy ludowej, ktrymi mogli
cieszy take w naszej suwe-
rennej Rzeczpospolitej.
F
o
t
.
Z
S
P
w
P
s
z
o
w
i
e
Plakat z 1981 roku
BENO BENCZEW
Po co komu europose?
REGION POLITYKA
25 maja 2014 odbd si w
Polsce wybory do Parlamentu
Europejskiego. Do zdobycia
jest 51 mandatw. Przepisy nie
mwi o tym, ilu posw mo-
e zosta wybranych w danym
okrgu. Ich liczba zaley od fre-
kwencji. W naszym okrgu wy-
borczym w 2009r. wybrano 6
eurodeputowanych. Frekwen-
cja wyniosa jedynie 25%. Czy
w tym roku sytuacja si popra-
wi? Pod koniec marca Raci-
brz odwiedzi Jerzy Buzek. Z
pewnoci to nie ostatni poli-
tyk, ktry nas odwiedzi w trak-
cie kampanii. Mona si liczy
z tym, e zainteresowanie po-
litykw naszymi problemami
wzronie wykadniczo. Szko-
pu polega na tym, e jest ono
nierzadko mniej wyraziste po-
midzy elekcjami. Na codzie
brakuje informacji i kontaktu.
Uszy naszych reprezentantw
czsto bywaj zatkane przez
ca kadencj.Przed wyborami
natomiast s czue jak sonar.
Wyborcy rwnie nie przeja-
wiaj szczeglnej chci by za-
znajomi si z Bruksel. Fre-
kwencja w wyborach do PE jest
wrcz skandaliczna. Powstaje
paradoks. Mimo, e coraz wi-
cej decyzji zwizanych z roz-
wojem kraju zapada wanie w
PE, to midzy spoeczestwem
a politykami wyrasta mur nie-
wiedzy i obojtnoci.
Potrzeba informacji
GazetaInformator.pl przyj-
rzaa si opiniom i oczekiwa-
niom naszych biznesmenw
i pracownikw. Wikszoci z
nich prace tej instytucji s ob-
ce. To czysty kosmos, abs-
trakcja. Ich dziaania nie s
dokadnie znane. Duo bar-
dziej interesuje nas polityka
samorzdowa. To lokalna ad-
ministracja decyduje o naszym
by albo nie by - powiedzia-
a nam Agata odziowska z
frmy Bruk sp. z.o.o. O infor-
macje woa take Aleksander
Bojnicki, ktry apeluje - Niech
i dziennikarze zrobi wszystko,
aby znika czarna dziura nie-
wiedzy, a ludzie nabrali ochoty
do decydowania.
Brak kontaktu
Przedsibiorcy widz ko-
nieczno zblienia do eurode-
putowanych. Ich gos jest tym
waniejszy, e dotychczasowe
kontakty oceniaj krytycznie.
Wida ich raz na 4 lata. Jak
id wybory ali si Gaze-
cie Katarzyna Kocur z frmy
Stolmat. Wedug niej zbyt ma-
o jest aktywnoci deputowa-
nych w regionie. Tymczasem
Europa ma dla przedsibiorcy
konkretny wymiar pieni-
dze ze rodkw unijnych. Pani
Katarzyna uwaa, e biura na-
szych europarlamentarzystw
powinny przynajmniej prowa-
dzi polityk informacyjn w
tym zakresie Mogliby chocia
publikowa rejestry frm zaj-
mujcych si funduszami euro-
pejskimi wraz z referencjami.
Znam przypadki, e wanie
brak kompetencji osb zajmu-
jcych si pisaniem wnioskw
doprowadzi do tego, e frmy
straciy pienidze.
Chociaby promocja...
Wtruje jej waciciel gabi-
netu protetycznego Wojciech
Bugla. Wedug niego - Euro-
deputowani za mao dbaj o
promocj naszego regionu.
Nie inwestuj w lobbing. Po-
winny przywozi tu swoich ko-
legw z Zachodniej Europy.
Pokazywa im jak wiele mamy
do zaoferowania. Np. organi-
zowa konferencje, na ktrych
bdziemy mogli pokaza swoje
osigniecia.
O braku promocji regio-
nu w brukselskich kuluarach
mwi te pracownica biura
zajmujcego si handlem nie-
ruchomociami Monika Rek
- Dylich. Wedug niej promo-
cja jest szczeglnie wana dla
sektora usug zwaszcza w
brany sprzeday nierucho-
moci. Mogliby angaowa
si troch w promocj Grne-
go lska. Wiem, e zagranicz-
ni politycy bior ze sob czsto
biznesmenw i urzdnikw od-
powiedzialnych za promocj. U
nas to te powinna by norma.
Mogliby wozi do Brukseli np.
nasze materiay reklamowe.
Gocie z zagranicy kupujcy u
nas nieruchomoci - to mogo-
by napdza koniunktur.
Wypowiedzi przedstawi-
cieli naszych maych i rednich
przedsibiorstw wskazuj jak
wiele jeszcze naley poprawi,
aby polepszy wizerunek wy-
borw do Parlamentu Euro-
pejskiego w regionie. Jeeli nie
bdzie ich pozytywnej oceny
dziaalnoci deputowanych w
Brukseli, to frekwencja znowu
bdzie poniej 30%.
Deputowani do Europarlamentu powinni by bliej przedsibiorcy.
LESZEK IWULSKI
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Grzegorz i Konrad Piecha
ze Stod, byli wiadkami wy-
darze wiadczcych o wiel-
kiej pobonoci i bliskim kon-
takcie z Bogiem tego kapana,
przyszego papiea. Grzegorz
mia 8 a Konrad 6 lat, gdy w
1948 roku po raz pierwszy ks.
Karol Wojtya przyjecha pod-
czas wakacji do Stod odwie-
dzi swoj cioci Stefani. Sto-
doy to niedua wie, pooona
nad zalewem Elektrowni Ryb-
nik. W latach powojennych
Stodoy naleay do gminy
Rudy Wielkie. Do penienia
obowizkw nauczycielki i
dyrektora szkoy podstawo-
wej w Stodoach, polskie wa-
dze skieroway Pani Stefani
Wojtya z Krakowa, cioci ks.
Karola Wojtyy.
Kiedy Karol mia 9 lat
zmara Jego matka. Podczas
II wojny wiatowej mody
Karol przeprowadzi si z oj-
cem do Krakowa. W 1941 ro-
ku zmar jego ojciec. Wwczas
zosta zupenym sierot. Jedy-
n osob z rodziny bya ciocia
Stefania, siostra ojca. To ona
wspieraa Go jak tylko moga.
Gdy mody ks. Karol Wojtya
po dwuletnim pobycie na stu-
diach w Rzymie w 1948 roku
odwiedzi cioci w Stodoach
po raz pierwszy, zaprzyjanio-
na z ni wwczas Anna Piecha
uyczya mu na dwa tygodnie
pokj gocinny.
Dzi Grzegorz i Konrad
pamitaj wiele szczegw
z odwiedzin zacnego gocia.
Gdy mama wprowadzia Go
do pokoju, wzrok skierowa
najpierw na wiern kopi ob-
razu Matki Boskiej z bazyliki
w Kalwarii Zebrzydowskiej
i wyrazi zdziwienie pyta-
jc skd si tu znalaz, skoro
przed wojn Stodoy naleay
do Niemiec a ok. 300 m. od
domu Piechw przebiegaa
granica z Polsk. Ta kopia
obrazu przedstawiaa dla ks.
Wojtyy ogromn warto
wspomina Konrad Pie-
cha. Po mierci matki, ojciec
9-letniego Karola pojecha
z nim do Kalwarii, wskaza
na obraz i powiedzia Nie
martw si, teraz Ona bdzie
Twoj mam.
Jak opowiadaj Piecho-
wie, by to mdry, skromny
czowiek i niezwyky kapan.
Rozmawia z nimi, bawi si
a czasem i gra szmacian pi-
k. Prawie codziennie udawa
si w dalekie wdrwki. Cz-
sto, jak opowiada, przez la-
sy rudzkie. Kiedy nawet po-
chwali si, i na dworcu w
Rybniku wsiad do pocigu z
napisem Racibrz i odwiedzi
to odbudowujce si miasto.
Z rozmowy przypominaj so-
bie, i podobay Mu si zabyt-
kowe kocioy i Kolumna Ma-
ryjna na Rynku. Dotar nawet
do odlegego kocika Matki
Boej Raciborskiej.
Gdy wieczorem wraca
zmczony, obmywa si wo-
d czerpan ze studni, ktrej
rczna pompa do dzi dzia-
a w przedsionku historycz-
nego domu. Niektrzy tu-
ryci zabieraj troch wody
na pamitk, wierzc w jej
cudowne waciwoci. Ale
jak twierdzi Grzegorz, woda
ta nie nadaje si ju do bez-
poredniego spoycia. Pa-
mitam Jego kolejny pobyt
w Stodoach. Wwczas kilka
dni pada silny deszcz. Wy-
stpia z brzegw rzeczka
Ruda, zalaa okoliczne pola.
Wwczas ks. Wojtya aku-
rat opuszcza ju nasz dom.
Spojrza na rozlewisko, w
skupieniu pomodli si i po-
bogosawi pola. Na drugi
dzie, deszcz przesta pada,
a woda zacza raptownie
opada. To zatopione zbo-
e potem wydao wyjtko-
we plony. Grzegorz Piecha
przekaza te fakty postula-
torowi procesu beatyfkacyj-
nego i kanonizacyjnego ks.
Sawomirowi Oderowi, jako
naoczny wiadek tego nie-
zwykego wydarzenia.
Grzegorz Piecha z on
pozosta w Stodoach. Jego
matka Anna wraz z synem
Konradem przeprowadzia
si do domu swojej rodziny
na terenie par. w. Mikoa-
ja w Raciborzu. Syn zaoy
wasn rodzin i rozbudo-
wa dom przy ul Kozielskiej.
Grzegorz obok historyczne-
go domu rodzinnego rw-
nie postawi nowy budynek.
Natomiast w pokoju gocin-
nym starego domu, gdzie kil-
kakrotnie mieszka ks. Woj-
tya, urzdzi skromn izb
pamici. Stolik zasany jest
albumami zdjciowymi, a na
cianie midzy innymi nadal
wisi kopia obrazu Matki Bo-
skiej z Kalwarii. Na jednym
ze zdj utrwalony zosta
krtki pobyt Jana Pawa II
na gliwickim lotnisku a obok
Ojca witego stoi Grzegorz
Piecha. Trzyma obraz Matki
Boskiej Pokornej z otarza
w rudzkim sanktuarium na
ktrym papie powica ko-
rony. Wwczas papie pod-
czas krtkiej rozmowy przy-
tuli Grzegorza, gdy usysza
o przyjazdach do Stod i
powiedzia krtko: Tak, by-
o to 50 lat temu. Grzegorz
podziwia doskona pami
papiea i bardzo sobie ceni
otrzymany na pamitk r-
aniec.
Co nas tak bardzo ci-
gnie do starej chaupy
twierdzi ona Grzegorza Pie-
chy Magorzata. Od pocztku
pontyfkatu Jana Pawa II do
dzi Grzegorz peni honory
Pana domu. Otwiera, wi-
ta zwiedzajcych z rnych
stron Polski i wiata. Cht-
nie opowiada o swoich prze-
yciach w tamtych latach.
Pamita jak ciocia ks. Karo-
la Wojtyy Stefania mwia
czsto do jego matki Anny -
Wiecie z tego Lolka jeszcze
bdzie Kto. A pani Anna
cieszya si gdy Karliczek
(tak Go nazywaa), mia zno-
wu przyjecha.
W 2002 r z okazji 80
rocznicy urodzin Jana Pawa
II na budynku wmurowano
tablic pamitkow. Wtedy
te odprawiona zostaa przed
domem Msza w. z udzia-
em ks. biskupw z Kato-
wic i Gliwic, duchowiestwa
oraz licznie zgromadzonych
mieszkacw ziemi rybnic-
kiej a take raciborskiej.
W 2005 roku przed do-
mem stan krzy z drewna
przywiezionego z Wadowic.
Na postumencie postawiono
te tablic informacyjn. Co
roku z okazji rocznicy uro-
dzin, pontyfkatu, kanoniza-
cji czy rocznicy mierci Oj-
ca witego przyjedaj tu
tumy ludzi z rnych stron.
Czas szybko upywa. Ale pa-
mi o niezwykym gociu w
Stodoach nie zaginie, tym
bardziej gdy zosta On ju
wyniesiony na otarze -
twierdzi Konrad Piecha.
Tekst powsta na podsta-
wie rozmw z Grzegorzem i
Konradem Piecha.
Publicystyka 13
Mody ks. Karol Wojtya przyjeda na ziemi raciborsk
Po mierci rodzicw ciocia Stefania bya najwaniejsz osob z rodziny Karola.
R E K L A M A
Ju tylko nieco ponad tydzie
pozostaje do kanonizacji b. Jana Pawa II
krystian niewrzo
F
o
t
.
A
d
a
m
B
u
j
a
k
REGION SYLWETKI
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 14 Zdrowie
5 maj - Katowice
6 maj - Zabrze, Tychy
7 maj - Ruda lska
8 maj - RACIBRZ,
Kdzierzyn Kole
RACIBRZ ZDROWIE
227 szans na uratowanie ycia!
Racibrz wczy si do akcji Dla Ciebie to pi minut, dla kogo cae ycie.
9 i 10 kwietnia w Ga-
lerii Myskiej i w budyn-
ku gwnym Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej
w Raciborzu odby si fi-
na projektu Dla ciebie to
5 minut, dla Kogo to cae
ycie - rejestracja poten-
cjalnych dawcw szpiku
kostnego. - Nie spodzie-
walimy si tylu chtnych
osb mwi Dawid Ma-
checki Ambasador funda-
cji DKMS Polska. - Wiel-
kim zaskoczeniem byo to,
kiedy ju pierwszego dnia
zarejestrowalimy a 114
osb. Drugi dzie cieszy
si rwnie duym powodze-
niem, bo chtnych dawcw
byo u nas a 113 dodaje.
Bya to ju druga ak-
cja zorganizowana przez
PWSZ w Raciborzu wraz
z Fundacj DKMS Polska.
Podczas pierwszej edycji,
ktra odbywaa si 11 i 12
grudnia zarejestrowao si
299 osb. Tylko 4 mie-
sice dzieliy te dwie akcje,
jakie wic byo nasze za-
skoczenie, kiedy podsumo-
walimy kwietniow edycj
komentuje Machecki. W
cigu dwch dni udao si
zarejestrowa 277 poten-
cjalnych dawcw.
9 kwietnia na Racibor-
skim rynku w ramach ak-
cji studenckiej odby si
take flashmob. Uczniowie
z Zespou Szk Oglno-
ksztaccych z Tworkowa
pod kierunkiem pani pe-
dagog Aleksandry Kucyba-
y wsparli ide Dnia Dawcy
Szpiku Kostnego w Racibo-
rzu. Mode, niepenoletnie
osoby niestety nie mogy si
zarejestrowa, ani nie mo-
gy zgasza potencjalnych
dawcw, ale to nie byo dla
nich przeszkod. - Wymy-
lili, e to nie lajkowanie
na facebooku pomoe oso-
bom chorym na biaacz-
k, ale czynne dziaanie na
rzecz chorych osb mwi
Julia Anna Parzonka koor-
dynatorka akcji - Flashmob
mia na celu zaangaowanie
spoecznoci raciborskiej
w akcj. Ludzie dostajc
puzzla do rki pytali o co
w tym wszystkim chodzi, z
czym to si wie, czym jest
Dzie Dawcy Szpiku Kost-
nego i jak oddaje si szpik
kostny. Robili take zdj-
cia przechodniom - dodaje
Julia.
Podczas projektu stu-
denckiego Dla ciebie to 5
minut, dla Kogo to cae y-
cie fundacji DKMS Polska
na 104 uczelniach w caej
Polsce zarejestrowao si a
12 433 osb gotowych nie
pomoc ludziom chorym na
biaaczk.
PAULINA KRUPISKA
R E K L A M A
...modzie zachcaa nie tylko do rejestracji, ale take
do zrobienia sobie wsplnego zdjcia z pamitkowym
puzzlem.
W ramach akcji rejestracji dawcw szpiku kostnego na
raciborskim Rynku odby si ashmob...
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
NFZ odrzuci
apel o pomoc
WODZISAW LSKI ZDROWIE
WODZISAW LSKI ZDROWIE
Wystowana przez rad po-
wiatu wodzisawskiego proba
o pomoc nansow, zostaa od-
rzucona. NFZ odmwi zwik-
szenia wartociu punktu z 52 z
do 56 z argumentujc to kon-
kretnymi przepisami prawny-
mi. wiadczeniodawcy zawiera-
jc z NFZ umowy o udzielenie
wiadcze opieki zdrowotnej
maj wiadomo, i realizo-
wane wiadczenia zostan roz-
liczone do kwoty zobowizania
okrelonej w umowie, a ewen-
tualne snansowanie wiad-
cze ponadumownych moe
nastpi dopiero po rozlicze-
niu zawartych umw - czytamy
w pimie wystosowanym przez
NFZ. Z przesanej do przewod-
niczcego rady powiatu odpo-
wiedzi wynika, e nie rozumie
on obecnej sytuacji nansowej
i zasad gospodarki nansowej
Narodowego Funduszu Zdro-
wia.
Powiatowy Publiczny Za-
kad Opieki Zdrowotnej w Ry-
dutowach i Wodzisawiu l-
skim przechodzi kryzys. Dug
szpitala ju wynosi 26,6 mln
z. Nie widomo jeszcze ile b-
dzie nadwykona w roku 2014,
jednak wstpnie wyliczono, e
zauenie za ten rok moe osi-
gn kwot 8,8 mln z.
Nie bdzie pienidzy
za wiadczenia zdrowotne.
A
SZPITAL REKOMENDO-
WANY PRZEZ MINISTRA
P
Certykat CMJ to potwier-
dzenie wysokiej jakoci
usug medycznych.
Powiatowy Publiczny Za-
kad Opieki Zdrowotnej w Wo-
dzisawiu lskim otrzyma cer-
tykat akredytacyjny Centrum
Monitorowania Jakoci reko-
mendowany przez Ministra
Zdrowia w zakresie standardw
lecznictwa szpitalnego, a take
zosta wysoko sklasykowany
w rankingu Magellana. Warto
podkreli, e na 700 szpitali w
Polsce tylko 140 dysponuje po-
twierdzeniem CMJ.
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Zdrowie 15
wodzisaw ZDROWIE
Mamusie do Rydutw
Przez dwa tygodnie bdzie remontowana wodzisawska porodwka.
R E K L A M A
W Wodzisawiu lskim trwa malowanie porodwki.
Przez 2 tygodnie mamusie bd jedzi do Rydutw.
Na porodwce wodzi-
sawskiego szpitala 15 kwiet-
nia zacznie si remont. Po-
trwa do 3 maja. Prace
obejm oddzia pooniczy,
neonatologiczny oraz trakt
pooniczy. Roboty bd po-
lega na malowaniu wntrz,
konkretnie cian. Wymu-
sza to na nas konieczno.
Jest to na razie wszystko, co
znalazo si w kosztorysie w
tym roku - powiedzia nam
Piotr Grabiec dyrektor ds.
lecznictwa w szpitalu w Wo-
dzislawiu lskim. W czasie
remontu oddzia wstrzyma
wykonywanie wiadcze.
Cz ginekologiczna bdzie
czynna. Starostwo powiato-
we poinformowao, e nie-
zbdne zgody na czsciowe
zamknicie oddziau wyda
wczeniej Wojewoda l-
ski oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia w Katowicach. Na
czas zamknicia oddziau
mamusie bd przyjmowa-
ne przez Oddzia Ginekolo-
giczno - Pooniczy szpitala
w Rydutowach (ul. Plebi-
scytowa 47) oraz oddziay
poonicze innych okolicz-
nych szpitali.
LESZEK IWULSKI
F
o
t
.
p
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s
l
a
w
s
k
i
.
p
l
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 16 Motoryzacja
R E K L A M A
MOTOrady
PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO SEZONU LETNIEGO
WOJCIECH GAWLICZEK
Kwiecie jest waciwym
momentem, aby dokona
przegldu oraz stosownych
zabiegw w naszym aucie.
Zanim na dobre si ociepli
warto sprawdzi, co sycha
pod mask naszego pojaz-
du, by unikn pniejszych
awarii. Na pocztek najlepiej
zacz od gruntownego umy-
cia pojazdu. Naley pamita,
e nie tylko nadwozie wyma-
ga pielgnacji. Podczas zimy
podwozie samochodu ulega
zanieczyszczeniu sol, co pro-
wadzi do korozji. Dlatego te
konieczne jest dokadne wy-
mycie zarwno nadwozia jak
i podwozia pojazdu.
Kolejny etap to wymiana
ogumienia pojazdu. Naley
sprawdzi czy opony s odpo-
wiednio napompowane. Od-
powiednie cinienie zmniejszy
zuycie bienika jak i paliwa.
Jeeli posiadamy kompletne
koa letnie dobrze sprawdzi
stan i wywaenia. Po zimie
warto sprawdzi take po-
ziom wszystkich pynw i ole-
jw. Wybierz si do serwisu w
celu wymiany lub uzupenie-
nia pynu w ukadzie chodze-
nia, pynu hamulcowego, ole-
ju silnikowego oraz oleju w
ukadzie wspomagania. Warto
zmieni pyn do spryskiwaczy
na letni ktry, od zimowego
rni si nie tylko temperatur
zamarzania. Pozbawiony jest
on alkoholu, ktry przy wy-
szych temperaturach szybko
odparowuje z szyby zmniej-
szajc efektywno. Widocz-
no jest bardzo wana dla
zachowania bezpieczestwa a
dobrze dziaajce wycieracz-
ki to podstawa. Podczas zimy
wycieraczki intensywnie wal-
cz ze niegiem i deszczem co
powoduje szybkie zuywanie
pir. Zuyte pira bardziej
rozmazuj brud i zacieki ni
czyszcz szyb. Jeeli twoje
wycieraczki nie speniaj swo-
jej funkcji po prostu wymie
pira to zaledwie kilka mi-
nut i niewielki koszt.
W trosce o nasze zdrowie
powinnimy take wymieni
fltr kabiny, czynno t najle-
piej wykonywa raz do roku.
By zabi plenie, bakterie i
wirusy powinnimy w wyspe-
cjalizowanym warsztacie za-
mwi czyszczenie i odgrzy-
bianie ukadu klimatyzacji.
Pamitaj! Odpowiednie przy-
gotowanie samochodu do
sezonu zapewni ci nie tylko
bezpieczestwo ale i komfort
jazdy oraz pozwoli utrzyma
twj pojazd w dobrym stanie
wizualnym i technicznym.
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Ogoszenia 17
ZDROWIE
USUGI
PRACA
NIERUCHOMOCI
Absolwent szkoy drzewnej po-
trzebny do pomocy przy ukadaniu
parkietu. tel. 608-124-936
PRANIE DYWANW,
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla
Kogo Skarb. Masz
zbdne rzeczy Nie wy-
rzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 692 979 492
797 638 860
Duy wybr srebra
RNE
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
Akupunktura,
leczenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrodnie-
niowych kolan, nietrzymanie
moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne w Ra-
ciborzu. By moe jedno klik-
nicie wystarczy, aby pozna
swojego partnera. Sprbuj!
Tel. 32 414 07 77
Kom. 500 776 920
ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
HURTOWNIA ODZIEY
OCHRONNEJ I ROBOCZEJ
Artykuy BHP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.deln-raciborz.pl
FINANSE
Zrb wiosenne porzdki
ze swoimi nansami.
W promocji mamy dla Ciebie:
KREDYT z oprocentowaniem
8,9%, okres kredytowania 12 lat,
kwota do 250 tys z, bez porczy-
cieli, szybka decyzja, najnisza
rata! Tel. 882 19 34 34 lub 882
19 33 33.
Poyczki pozabankowe
do 30 tys z, z komornikiem do
10 tys. z. Tel. 882 19 34 34 lub
882 19 33 33.
KREDYT DLA ROLNIKW
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
USUGI
remontowo -budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwieszane
suty, cianki dziaowe, pytko-
wanie, tynkowanie itp. fasady,
docieplanie. Czysto i solidnie.
Tel. 530 523 000
REMONTY mieszka, kuchnie
na wymiar, gadzie gipsowe,
pytkowanie,Tel. 690 002 112
Usugi Ciesielsko Dekarskie
Tel. 795 665 976
OFERUJ
wszelkie drobne
naprawy domowe
np: wymiana zamkw
w drzwiach, wymiana lub
naprawa ciekncego kra-
nu, monta lamp,
kinkietw
oraz prace ogrodnicze np:
przycinanie krzeww i y-
wopotw, koszenie traw-
nika czy sadzenie
rolin itp.
Kontakt: 511 232 156
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
Warsztat naprawa
ROWERW, MOTOROWE-
RW, WZKW TOWARO-
WYCH od 1946 r.
WARSZTAT LUSARSKO
MECHANICZNY Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80
Racibrz, ul. Mariaska 1
Sprzedam mieszkanie wasno-
ciowe w centrum Gubczyc o
pow. 47,16m
2
.
Tel. 516 146 103, 501 463 902.
Malowanie wntrz oraz elewacji
, tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartono-
wych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
Wynajm pokj w centrum
Raciborza, umeblowany
do dyspozycji sprzt AGD i
RTV, swobodny dostp do
kuchni i azienki na duszy
okres czasu. Mile widziana
kobieta. Kontakt tel.
500 653 020
Sprzedam mieszkanie, 2
pokoje, 52 m2 na 2 pi-
trze w bloku 3 pitrowym
ul. Mariaska Racibrz.
Osiedle jest ogrodzone, za-
rzdzane przez wsplnot
mieszkaniow. Cena
125 000 00z.
Tel: 722 106 545
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 18 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
CENNIK OGOSZE
ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
Tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
Sklep wielobranowy
Irena
2 lata na rynku,
coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza Irena Ulrich,
RACIBRZ
ul. Londzina 9/1a
KOMIS LOMBARD
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
Do Wynajcia
Hala Produkcyj-
no-Magazynowa
170 m2
Ocicka 163, 4
7-400 Racibrz
biuro@turdus.com.pl
tel. 606678991,
324149467
GazetaInformator.pl >>
16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
Ogoszenia 19
GazetaInformator.pl 16 kwietnia 2014, nr 8 (160)
<< 20 Reklama
5 basenw
2 zjedalnie
sauny, jacuzzi
grota niena
rwca rzeka
Orodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, Racibrz, tel. 32 415 37 17
www.h2ostrog.raciborz.pl
Zapraszamy!
Aquapark
Racibrz
1 maja 2014
Bilety ju od
5 z za godzin
od osoby!
Otwarcie:

You might also like