You are on page 1of 9

Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 r.

U S T AWA z dnia . 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektrych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm. 1)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 42 2 i 3 otrzymuj brzmienie: 2. Sd orzeka, na okres nie krtszy ni lat 3, zakaz rowadzenia wszelki!" ojazdw al#o ojazdw okre$lone%o rodzaj&, jeeli s raw!a w !zasie o e'nienia rzest( stwa wy)ienione%o w 1 #y' w stanie nietrze*wo$!i, od w 'ywe) $rodka od&rzaj!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia okre$lone%o w art. 1+3, 1+4 l&# 1++. 3. Sd orzeka zakaz rowadzenia wszelki!" ojazdw )e!"ani!zny!" na zawsze w razie o e'nienia rzest( stwa okre$lone%o w art. 1+,a 4 l&# jeeli s raw!a w !zasie o e'nienia rzest( stwa okre$lone%o w art. 1+3, ktre%o nast( stwe) jest $)ier- innej oso#y l&# !i(ki &sz!zer#ek na jej zdrowi&, al#o w !zasie o e'nienia rzest( stwa okre$lone%o w art. 1++ 2 l&# w art. 355 2, #y' w stanie nietrze*wo$!i l&# od w 'ywe) $rodka od&rzaj!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia, !"y#a e za!"odzi wyjtkowy wy adek, &zasadniony sz!ze%lny)i okoli!zno$!ia)i../ 3) w art. 43 1 otrzymuje brzmienie: 1. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 2e orzeka si w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowizek wymienione w art. 39 pkt 2a, 2b i 3 orzeka si w latach, od roku do lat 15, zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka si w latach, od lat 2 do 6.; 4) w art. 47: a) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 0 razie skazania s raw!y za &)y$lne rzest( stwo rze!iwko y!i& l&# zdrowi& al#o za inne
1 1

rzest( stwo &)y$lne, ktre%o sk&tkie) jest $)ier- !z'owieka, !i(ki &sz!zer#ek na

2)iany wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w 3z. 4. 5r 12,, oz. ,40, z 1666 r. 5r 74, oz. +26 i 5r ,3, oz. 631, z 2000 r. 5r 4,, oz. 54,, 5r 63, oz. 102+ i 5r 117, oz. 1217, z 2001 r. 5r 6,, oz. 10+1, z 2003 r. 5r 111, oz. 1071, 5r 121, oz. 1142, 5r 1+6, oz. 1+50, 5r 166, oz. 1635 i 5r 22,, oz. 2255, z 2004 r. 5r 25, oz. 216, 5r 76, oz. 727, 5r 63, oz. ,,6 i 5r 243, oz. 2427, z 2005 r. 5r ,7, oz. +32, 5r 60, oz. + 5+, 5r 132, oz. 1106, 5r 173, oz. 1373, 5r 1+,, oz. 14+6 i 5r 1,0, oz. 1463, z 2007 r. 5r 160, oz. 1406, 5r 21,, oz. 1562 i 5r 227, oz. 174,, z 200+ r. 5r ,6, oz. 5,6, 5r 123, oz. ,50, 5r 124, oz. ,56 i 5r 162, oz. 13+,, z 200, r. 5r 60, oz. 570, 5r 122, oz. +,2, 5r 1+1, oz. 1057, 5r 1+3, oz. 10,0 i 5r 214, oz. 1344, z 2006 r. 5r 72, oz. 504, 5r 73, oz. 533, 5r 177, oz. 131+, 5r 17,, oz. 1323, 5r 160, oz. 14+4, 5r 201, oz. 1540 i 5r 207, oz. 15,6, z 2010 r. 5r +, oz. 47, 5r 40, oz. 22+ i 226, 5r 6,, oz. 725 i 727, 5r 125, oz. ,42, 5r 12+, oz. ,5+, 5r 152, oz. 101, i 1021, 5r 1,2, oz. 122,, 5r 225, oz. 14+4 i 5r 240, oz. 1702, z 2011 r. 5r 1+, oz. +,, 5r 24, oz. 130, 5r 36, oz. 202, 5r 4,, oz. 245, 5r +2, oz. 3,1, 5r 64, oz. 546, 5r 11+, oz. 7+,, 5r 126, oz. +34, 5r 133, oz. +7+, 5r 170, oz. 674, 5r 161, oz. 1135, 5r 21+, oz. 12,0, 5r 233, oz. 13,1 i 5r 240, oz. 1431, z 2012 r. oz. 711 oraz z 2013 r. oz. ,46, 605, 1037 i 124+.

2
zdrowi&, nar&szenie !zynno$!i narzd& !ia'a l&# rozstrj zdrowia sd )oe orze! nawizk( na rze!z 8&nd&sz& Po)o!y Pokrzywdzony) oraz Po)o!y Post eniten!jarnej..,

3
b) po 2 dodaje si 3 w brzmieniu: 3. 0 razie skazania s raw!y za rzest( stwo okre$lone w art. 1+3, 1+4, 1++ l&# w art. 355, jeeli s raw!a #y' w stanie nietrze*wo$!i l&# od w 'ywe) $rodka od&rzaj!e%o l&# z#ie%' z )iejs!a zdarzenia, sd orzeka nawizk( w wysoko$!i !o naj)niej 10.000 z'oty!" na rze!z okrzywdzone%o, a w razie je%o $)ier!i w wynik& o e'nione%o rzez skazane%o rzest( stwa, nawizk( na rze!z oso#y naj#liszej, ktrej syt&a!ja y!iowa wsk&tek $)ier!i okrzywdzone%o &le%'a zna!zne)& o%orszeni&. 9e$li &stalenie takiej oso#y nie jest )oliwe, sd orzeka nawizk( na rze!z 8&nd&sz& Po)o!y Pokrzywdzony) oraz Po)o!y Post eniten!jarnej../ 5) w art. 49 2 otrzymuje brzmienie: 2. W razie skazania sprawcy za przestpstwo okrelone w art. 178a 1, 179 lub art. 180, sd orzeka wiadczenie pienine wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokoci co najmniej 5 000 zotych, a w razie skazania sprawcy za przestpstwo okrelone w art. 178a 4 co najmniej 10 000 zotych, do wysokoci okrelonej w 1.; 6) po art. 180 dodaje si art. 180a w brzmieniu: Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo cofnicia uprawnie do prowadzenia pojazdw na mocy decyzji waciwego organu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.. Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pn. zm. ) wprowadza si nastpujce zmiany:
2)

1) w art. 196 po 2 dodaje si 3 w brzmieniu: 3. W razie orzeczenia nawizki na rzecz Skarbu Pastwa przepisy art. 49-50 stosuje si odpowiednio.; 2) w art. 197 po 1 dodaje si 1a w brzmieniu: 1a. Jeeli sposb podania wyroku do publicznej wiadomoci nie zosta okrelony w wyroku, sd moe orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomoci przez umieszczenie odpisu z wyroku lub wycigu z wyroku, ze wzmiank dotyczc prawomocnoci, na stronie internetowej sdu.. Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm.3)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 po pkt 83 dodaje si pkt 84 w brzmieniu:
2 1

2)iany wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w 3z. 4. 5r 170, oz. 10,3, z 1666 r. 5r ,3, oz. 631, z 2000 r. 5r 70, oz. +01, 5r 120, oz. 127, i 5r 122, oz. 131,, z 2001 r. 5r 6,, oz. 10+1, 5r 111, oz. 1164 i 5r 151, oz. 17,7, z 2002 r. 5r +4, oz. 7+7, 5r 121, oz. 1033 i 5r 200, oz. 17+6, z 2003 r. 5r 111, oz. 1071, 5r 142, oz. 13,0 i 5r 1+6, oz. 1+50, z 2004 r. 5r 63, oz. ,,6, 5r 210, oz. 2135, 5r 240, oz. 2405, 5r 243, oz. 2427 i 5r 2+3, oz. 2+03, z 2005 r. 5r 173, oz. 1373 i 5r 1+,, oz. 14+6, z 2007 r. 5r 104, oz. +0, i 5r 227, oz. 174,, z 200+ r. 5r 123, oz. ,46, z 200, r. 5r 67, oz. 720 i 5r 214, oz. 1344, z 2006 r. 5r ,, oz. 36, 5r 22, oz. 116, 5r 72, oz. 504, 5r 6,, oz. ,1+, 5r 10,, oz. 611, 5r 115, oz. 673, 5r 160, oz. 14+5, 5r 201, oz. 1540 i 5r 207, oz. 15,6, z 2010 r. 5r 34, oz. 161, 5r 40, oz. 22+, 5r 125, oz. ,42 i 5r 1,2, oz. 122,, z 2011 r. 5r 36, oz. 201 i 202, 5r 112, oz. 754, 5r 126, oz. +34, 5r 1,5, oz. 1062, 5r 21+, oz. 12,0 i 5r 240, oz. 1431, z 2012 r. oz. 60, oraz z 2013 r. oz. 72, i 124+.
3

4 84) blokada alkoholowa urzdzenie techniczne blokujce dziaanie silnika samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierujcego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.;
2) w art. 38 po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:

4a) dokument potwierdzajcy aktualne badanie techniczne w zakresie wyposaenia pojazdu w blokad alkoholow, w przypadku, o ktrym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujcych pojazdami.;
3) w art. 81 a) w ust. 11 po pkt 9 dodaje si pkt 10 w brzmieniu: 10) wyposaony w blokad alkoholow na mocy decyzji administracyjnej, o ktrej mowa w art. 103 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujcych pojazdami., b) po ust. 12 dodaje si ust. 12a w brzmieniu: 12a. Badanie techniczne pojazdu wyposaonego w blokad alkoholow nastpuje, po przeprowadzeniu okresowego., c) po ust. 16 dodaje si ust. 17 w brzmieniu: 17. Minister waciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw transportu, okreli, w drodze rozporzdzenia, wymogi techniczne blokady alkoholowej, o ktrej mowa w art. 2 pkt 84, uwzgldniajc w szczeglnoci dostpno rynkow urzdze tego typu oraz konieczno zapewnienia bezpieczestw ruchu drogowego.; 4) w art. 135 ust. 1 w pkt 1 po literze h dodaje si liter i w brzmieniu: i) stwierdzenia prowadzenia pojazdu niewyposaonego w blokad alkoholow, w przypadku, o ktrym mowa w art. 13 ust 5 pkt 7, lub braku dokumentu, o ktrym mowa w art. 35 ust. 4a;. Art. 4. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujcych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z pn. zm.4)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 13 ust. 5 po pkt 6 dodaje si pkt 7 w brzmieniu: pierwszego badania technicznego, corocznie w ramach badania

7) ograniczenia uprawnienia do kierowania wycznie pojazdem wyposaonym w blokad alkoholow, o ktrej mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm.).;
2) w art. 103: a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje si pkt 5 w brzmieniu: 5) stwierdzenia przez organ kontroli ruchu drogowego, e osoba nie przestrzega ograniczenia, o ktrym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7.,
1

2)iany tekst& jednolite%o wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w 3z. 4. z 2012 r. oz. 144, oraz z 2013 r. oz. +00, 661, 1447 i 1711.
4 1

2)iany wy)ienionej &stawy zosta'y o%'oszone w 3z. 4. z 2011 r. 5r 62, oz. 530, 5r 107, oz. 722, 5r 20 5, oz. 1210, 5r 22+, oz. 137+ i 5r 244, oz. 1454, z 2012 r. oz. 113 oraz z 2013 r. oz. ,2, 75+, +00 i ,26.

5
b) po ust. 6 dodaje si ust. 7 i 8 w brzmieniu: 7. Wydajc decyzj o przywrceniu uprawnie do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, zwizanej z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzewoci, lub w ust. 1 pkt 5, starosta wpisuje do prawa jazdy na okres 3 lat informacj o ograniczeniu, o ktrym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7. Wpis dokonywany jest z urzdu, w formie wymiany prawa jazdy, po dokonaniu przez osob ubiegajc si o przywrcenie uprawnienia opaty, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1, oraz opaty ewidencyjnej. 8. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 5, wydawana jest na okres 12 miesicy.; 3) w art. 139 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 i ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. c-f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1-3, ktre wchodz w ycie z dniem 4 stycznia 2016 r..
Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.

UZASADNIENIE

6
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektrych innych ustaw odpowiada na potrzeb bardziej zdecydowanego i efektywnego dziaania na rzecz wyeliminowania zjawiska prowadzenia pojazdw mechanicznych w stanie nietrzewoci. Liczba prowadzcych pojazd mechaniczny w stanie nietrzewoci, pomimo licznych dziaa, zarwno o charakterze prawnym, nietrzewych jak i pozaprawnym, wci utrzymuje si na wysokim poziomie, stwarzajc powane zagroenie dla bezpieczestwa komunikacji. Jakkolwiek nieznaczny spadek nadziej kierowcw w ostatnich latach, szczeglnie zwizany w kontekcie znacznie intensywniejszych wysikw Policji w zakresie kontroli trzewoci kierowcw, daje na odwrcenie negatywnego zjawiska, to jego skala i z tym niebezpieczestwo wymagaj bardziej stanowczej reakcji pastwa. Statystyki ukazujce struktur kar orzekanych za przestpstwa przeciw bezpiecze stwu w komunikacji popeniane w stanie nietrzewoci unaoczniaj niepokojce zjawisko polegajce na coraz czstszych przypadkach powtrnego prowadzenia pojazdw w stanie nietrzewoci, co stanowi czyn zabroniony z art. 178a 4 Kodeksu karnego. W roku 2012 skazano 12 527 osb, podczas gry rok wczeniej 10 039. W porwnaniu z ogln liczb pijanych kierowcw liczby te sugeruj, e reakcja karna jest niewystarczajco skuteczna. Oczywicie w duej mierze jest to wyraz szerszego problemu zwizanego ze struktur kar polskiego systemu, w ktrym dominujca reakcj karn jest pozbawienie wolnoci z warunkowym zawieszeniem. Tym niemniej wydaje si, e istnieje potrzeba efektywniejszej reakcji karnej na opisane wyej zachowania. Dlatego projektodawca kadzie nacisk na te elementy reakcji karnej, ktre mog stanowi wiksz dolegliwo dla sprawcy. W zwizku z powyszym odpowiednie wydaje si rozwizanie majce na celu zwikszenie dolegliwoci zwizanych m.in. polegajca zaostrzenie z dugoci zwikszaniu wymiaru kary rodka karnego, polegajcego na zakazie prowadzenia pojazdw, czy te obowizkiem zapaty nawizki. W przekonaniu projektodawcy reakcja poprzez na granic surowoci nie stanowi sankcji bowiem karnej efektywnego

i uzasadnionego rozwizania, tote kierunek zmian powinien by zwizany z alternatywnymi koncepcjami. Intencj podjtych prac jest zatem, by w przypadku spenienia przesanek wymienionych w art. 42 2 Kodeksu karnego tj., jeeli sprawca w czasie popenienia przestpstwa przeciwko bezpieczestwu w komunikacji by w stanie nietrzewoci, pod wpywem rodka odurzajcego lub zbieg z miejsca zdarzenia okrelonego w art. 173, 174 lub 177 Kodeksu karnego, sd orzeka zakazu okres prowadzenia od lat 3 do rodek wszelkich lat 15. karny pojazdw Ustawowa albo dugo w pojazdw rodka postaci okrelonego karnego, o rodzaju ktrym na mowa

w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, ulegaby zatem zwikszeniu do 15 lat, przy czym zachowana zostaaby dolna granica jednego roku. Minimalna granica 3 lat stanowiaby zatem swego rodzaju lex specialis obejmujce przesanki wymienione w art. 42 2 Kodeksu karnego. Tym samym zwikszona zostanie dolegliwo dla prowadzcych pojazd

7
w stanie nietrzewoci, przy zachowaniu dolnej granicy dla sprawcw wypadkw bdcych w stanie trzewoci, gdzie ocena spoecznej szkodliwoci wydaje si ksztatowa niej. Ponadto, proponuje si odpowiedni zmian w art. 42 3 Kodeksu karnego,

ktry obejmowa by mia take przypadki ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci (tzw. quasirecydywa z art. 178a 4 Kodeksu karnego). W obecnym brzmieniu art. 42 3 Kodeksu karnego, jeli sprawca w czasie popenienia przestpstwa okrelonego w art. 173 Kodeksu karnego, ktrego nastpstwem jest mier innej osoby lub ciki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie w art. 177 2 popenienia lub w art. 355 2 przestpstwa Kodeksu karnego, okrelonego by w stanie nietrzewoci

lub pod wpywem rodka odurzajcego lub zbieg z miejsca zdarzenia, sd orzeka doywotni zakaz prowadzenia pojazdw, chyba e zachodzi wyjtkowy wypadek, uzasadniony szczeglnymi okolicznociami. Proponuje si zatem, aby reimowi temu poddano rwnie kierowcw prowadzcych pojazd w stanie nietrzewoci pomimo uprzedniego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodka odurzajcego albo za przestpstwo okrelone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 2 Kodeksu karnego popenione w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodka odurzajcego. Chodzi tu zatem o realizacj znamion czynu zabronionego t uzupeniaj opisanego sprawcy, w ktrzy art. 178a pojazd 4 Kodeksu w karnego. stanie Kategori nietrzewoci prowadz

mechaniczny

w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdw. W ocenie projektodawcy zmiany zwizane z zaostrzeniem reakcji karnej wobec kierowcw prowadzcych pojazdy mechaniczne w stanie nietrzewoci powinny rwnie dotkn rodka karnego w postaci nawizki i wiadczenia pieninego. Instytucje te stanowi mog bowiem z jednej strony moliwo swoistego wynagrodzenia pokrzywdzonemu, a z drugiej stanowia pewn namacaln dolegliwo dla sprawcy. Proponuje si zatem wprowadzenie obowizku orzekania przez sd wiadczenia pieninego w minimalnej kwocie 5 tysicy zotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za przestpstwo z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysicy zotych (w przypadku tzw. quasi-recydywistw), a take nawizki w wysokoci co najmniej 10 tysicy zotych wobec sprawcw przestpstw przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji popenionych w stanie nietrzewoci.Nawizka powinna zosta orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub, w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzewoci, na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliszej. Ponadto, projekt zakada wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego, polegajcego na prowadzeniu pojazdw mechanicznych bez wymaganych uprawnie, ktre zostay uprzednio utracone w zwizku z orzeczeniem rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdw. Przepisem dajcym moliwo cigania sprawcw niestosujcych si do orzeczonego rodka karnego jest wprawdzie art. 244, zgodnie z ktrym kto nie stosuje si do orzeczonego przez sd zakazu () podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Przepis ten nie obejmuje jednak w aden sposb osb, ktre prowadziy bez uprawnie pojazd po upywie okresu, na ktry orzeczono rodek karny. Jednoczenie wydaje si, e poddanie tych osb reimowy wykroczeniowemu stanowi

8
zrwnanie ich z osobami, ktrym nie odebrano uprawnie wskutek orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdw, co w wietle dokonanych popenionego czynu, skutkujcego orzeczeniem przedmiotowego rodka karnego, nie wydaje si uzasadnione. Propozycja dodania art. 180a odpowiada na ten problem. W zwizku z powyszymi propozycjami projekt zakada rwnie wprowadzenie moliwoci rozoenia na raty orzeczonej nawizki na zasadach, moe to nastpi w przypadku grzywny. Proponuje si, w rozdziale Kodeksu karnego wykonawczego dotyczcego nawizki, wprowadzenie odesania do stosownych przepisw dotyczcych grzywny (art. 49-50 k.k.w.) Ponadto projekt zakada wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego moliwoci podawania wyroku do publicznej wiadomoci poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sdu, w przypadku, w ktrym sd nie okreli w wyroku sposobu podania go do publicznej wiadomoci. Potrzeba wprowadzenia takiego przepisu wynika z faktu, e moliwo okrelenia wykonania tego rodka karnego w taki sposb bya dotd przedmiotem kontrowersji, a z pewnoci stanowi ona bardzo dogodn formu jego wykonywania. W projekcie proponuje si rwnie zmiany przepisw majce na celu wprowadzenie nieznanego dotd obowizku, skierowanego do sprawcw skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzewoci, w postaci wyposaenia pojazdu mechanicznego w blokad alkoholow, uniemoliwiajc dziaanie silnika samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierujcego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Skuteczno sankcji blokad alkoholowych w redukcji wskanika recydywizmu nietrzewych kierowcw zostaa udowodniona licznymi badaniami naukowymi. Celowo wprowadzenia takich rozwiza jest rwnie sygnalizowana w dokumentach i raportach Unii Europejskiej. Obowizek stosowania blokady alkoholowej stosowany jest w niektrych krajach skandynawskich. Obowizek prowadzenia pojazdu wyposaonego w blokad alkoholow dotyczy bdzie tych, ktrzy po upywie zakazu prowadzenia pojazdu, podejm kroki w celu przywrcenia utraconych uprawnie . Starosta, wydajc decyzj o ich przywrceniu, jednoczenie w wydawanym dokumencie umieszcza bdzie informacj o ograniczeniu do prowadzenia pojazdw wycznie wyposaonych w blokad alkoholow. Obowizek ten bdzie nakadany na okres 3 lat. Dbajc jednoczenie o skuteczno projektowanego rozwizania, projektodawca proponuje wprowadzenie do ustawy - Prawo o ruchu drogowym nowej, autonomicznej przyczyny cofnicia uprawnie do prowadzenia pojazdw, jak jest stwierdzenie nieprzestrzegania ograniczenia w postaci obowizku wyposaenia pojazdu w blokad alkoholow. Po cofniciu prawa jazdy na okres 12 miesicy, osoba ubiegajca si o przywrcenie uprawnie, ponownie na okres 3 lat bdzie zobowizana do korzystania z blokady alkoholowej. Podstaw stwierdzenia przez organy kontroli ruchu drogowego realizacji wyej wymienionego obowizku bdzie posiadanie przez kierowc wydawanego przez diagnost stosownego zawiadczenia, potwierdzajcego sprawno techniczn urzdzenia. Obowizek przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w zakresie wyposaenia w blokad alkoholow ciy bdzie na kierowcy, ktrego dotyczy to ograniczenie. Najpierw w ramach instytucji badania dodatkowego, a nastpnie w ramach corocznych bada okresowych.

9
Przedstawione wyej propozycje daj moliwo sformuowania bardziej dolegliwej, a w efekcie bardziej odstraszajcej represji karnej wobec sprawcw, ktrzy decyduj si na prowadzenie pojazdw bdc w stanie nietrzewoci. Z pewnoci jednak problem pijanych kierowcw stanowi zagadnienie znacznie szersze, ni wikszo innych przestpstw kodeksowych i polityka karna moe by skutecznym, ale nie jedynym narzdziem w walce z tym zjawiskiem. Dlatego wysiek pastwa i organizacji pozarzdowych zwizanych z bezpieczestwem ruchu drogowego powinien rwnie i w stron wyeliminowania przyzwolenia spoecznego dla takich postaw, a wiadomo niebezpieczestwa zwizanego z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzewoci powinna by wysoko rozwinita u kadego kierowcy.