You are on page 1of 6

Vyuit krter a grantovch jam k obran

V oblastech vystavench tkmu bombardovn lze s vhodou vyut krter a grantovch jam k vybudovn obrannch postaven. Je v podstat nemon skrt takovto postaven ped zraky leteckch pozorovatel. Aby byla postaven chrnna ped pozemnm pozorovnm, je teba dodrovat nsledujc zsady: 1) 2) 3) 4) 5) Z krteru nesm bt vyhazovna erstv zemina. Svou svtlej barvou me nepteli prozradit, e zde probhaj vkopov prce. Silueta zvenho okraje lemujcho krter nesm bt naruena. Pokud se vykopan zemina nepouije k zeslen postaven, ukld se do okolnch krter. Pstupov stezky je teba neustle mnit. Pstupov zkopy mus bt zk a shora zamaskovan.

Je velice dleit, aby byly grantov jmy dobe odvodnny. Voda z mench jam me odvdna do sousednch, hlubch, krter (obr. 1). Pokud to vak z njakho dvodu nen mon, vyhloub se na jejich dn jmka, kter se zakryje devnm rotem (obr. 2).

Obr. 1: Odvodnn mench jam svedenm vody do hlubch krter

Obr. 2: Odvodnn pomoc jmky V mstech, kde jet krtery nejsou naplnny vodou se vyberou ty nejhlub a rychle se v nich buduj steleck postaven. V prv ad se svisle sezne stna trychte v mst, kde m bt steleck postaven. Odkopan zemina se ukld na stran protilehl ke steleckmu stupni (obr. 3). V ppad, e je okraj krteru a okoln tern hodn lenit, proraz se jm stlny. Pozdji, pokud to podmnky na bojiti dovol, lze pozici v krteru dle zesilovat. Ped pvodn steleck stupe me bt pedsunut zkop ve tvaru T, nebo me bt steleck postaven protaeno do stran pomoc krtkch zkop (obr. 4).

Obr. 3: Vyhlouben steleckho stupn ve stn krteru

Obr. 4: Zeslen steleckho postaven Pokud jsou krtery tsn vedle sebe, nebo kde se vzjemn pekrvaj, lze je navzjem spojovat a vytvet postaven celch et. Sousedc krtery se spojuj pomoc dobe zamaskovanch spojovacch zkop (obr. 5). Na obr. 6 je uvedeno schma ji znan zdokonalenho postaven. Jsou zde ji zakomponovna steleck postaven, palebn postaven kulometu, kryty. Voda je z postaven odvdna do vtch a hlubch krter. Detailn vyobrazen palebnho postaven kulometu je uvedeno na obr. 7. kryt pro obsluhu je zasteen segmenty vlnitho plechu. Pi stelb se obsluha a zbra nachz na strop krytu.

Obr. 5: Spojen sousedcch krter

Obr. 6: Obrann postaven vybudovan s vyuitm krter

V podmnkch pozin vlky je teba potat s tm, e ob strany se budou snait pod neptelsk postaven prokopat a odplit pod nimi minu. Pokud neptel svou minu odpl, je teba okraj krteru co nejdve obsadit (obr. 8). Na okrajch (lemech) krter vznikaj msta umoujc dobr pozorovn. Postaven na okrajch krter mus bt chrnna pekkami z ostnatho drtu. Rovn je teba vybudovat kryty chrnc mustvo ped inky runch a pukovch grant. Je nutn, aby bylo umonno tak pozorovn vnitku krteru. K tomuto elu se hloub tunely vedouc z postaven na okraji krteru do jeho vnitku. Postaven vybudovan na okraji krteru mus bt spojovacmi zkopy napojena na regulrn zkopov systm. Pi budovn obrannch postaven v krterech se spotebovv velk mnostv pracovnch sil a materilu. Zemina nakypen explozemi asem dosti sesed. Proto je nutn, aby obloen stn obrannch postaven bylo dostaten masivn. Tak kotven tchto prvk je v kypr zemin mnohem nronj a z toho dvodu se k podepen stn zkop pouvaj speciln rmy (obr. 9). Na obr. 8 jsou rmy oznaeny jako deep revetting frames.

Obr. 7: Kulometn postaven vybudovan v krteru

Obr. 8: Obrann postaven vybudovan na okraji krteru

Obr. 9: Speciln rmy pouvan k rozepen stn zkop

Pozn.: Vzhledem k nepesnostem vznikajcm zaokrouhlovnm pi pevdn jednotek angloamerick mrov soustavy do jednotek metrickch bude v textu pouvno pvodn oznaen jednotek dlky. K pevodu dlkovch jednotek lze pout nap. tabulky uveden na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a pouit literatura: 1) Manual of fieldworks (All arms), His majestys stationery office, London, 1921 Autor: Ing. Vladimr Polek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz