You are on page 1of 4

Pozorovatelny

Dobe vybudovan systm pozorovatelen je pro poteby dlostelectva a pchoty v modern vlce naprosto nezbytn. Pozorovatelny jsou oima velitel dlosteleckch a pchotnch jednotek. Neptel je obvykle ochoten vynaloit nemal sil k tomu, aby je zniil, event. ovldnul. Kad budova nebo ternn tvar, kter je z pohledu neptele vhodn k umstn pozorovatelny je obvykle vystaven dlosteleck palb. Pro poteby dobrho pozorovn je nutn, aby ml pozorovatel pi sv prci dostaten pohodl. Z toho dvodu mus bt jeho stanovit vybaveno oprkou lokt, dalekohled apod. Uvnit pozorovatelny nesm bt pli velk tma, aby si pozorovatel nadmrn nenamhal zrak pi astm pohledu do svtla (venku) a do tmy (uvnit). Zadn st pozorovatelny nesm bt oteven. Pozorovac trbina osvtlen svtlem pichzejcm zezadu by byla neptelskm pozorovatelm jasn zeteln. Spodn hrana pozorovac trbiny se m nachzet ve vce 5 stop a 6 palc nad rovn podlahy pozorovatelny, aby bylo umonna pohodln prce pozorovatelm s vy postavou. Pozorovatel menho vzrstu stoj na jednoduch podlce. Pozorovac trbina mus mt nepravideln tvar a je nutn, aby byla minimln 6 palc vysok. Pokud je tento rozmr men, m pozorovatel znan omezen vhled, mus se obliej piblit co mon nejble ke trbin, co pi dlouhodobm pozorovn zpsobuje jeho navu. Nad hornm okrajem trbiny mus bt minimln 6 palc volnho prostoru. Dlka pozorovac trbiny m bt minimln 3 palce. Pokud je zapoteb pozorovat ir prostor, trbina se zhotov del. Dle je teba umstit pozorovac trbinu ve vhodn vce nad rovn okolnho ternu. Je teba potat s rstem okoln vegetace (trva, zemdlsk plodiny atd.). Pozdj itn je mnohdy, dky innosti neptele, nemon a tak nedouc, jeliko vyitn pozorovac sektory mohou nepteli prozradit polohu pozorovatelny. Pdorysn rozmry pozorovatelny by mly bt, z dvodu innho maskovn, co mon nejmen. Minimln podlahov plocha pozorovatelny je 36 tverench stop. Na takovmto prostoru lze bez omezen provdt vechny innosti spojen s pozorovnm. U dlosteleckch pozorovatelen je teba potat s umstnm pozorovatele a dvou telefonist. Aby se zbyten nezvtovaly pdorysn rozmry stanovit, umsuj se pozorovatel do spodnho patra (obr. 2).

Obr. 1: Pozorovatelna

Obr. 2: Dlosteleck pozorovatelna

Pozn.: Vzhledem k nepesnostem vznikajcm zaokrouhlovnm pi pevdn jednotek angloamerick mrov soustavy do jednotek metrickch bude v textu pouvno pvodn oznaen jednotek dlky. K pevodu dlkovch jednotek lze pout nap. tabulky uveden na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a pouit literatura: 1) Manual of fieldworks (All arms), His majestys stationery office, London, 1921 Autor: Ing. Vladimr Polek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz