EQ: A=1 L=2 W=3 H=4 S=5 D=6 O=7 Z=8 K=9 V=10 G=11 R=12 C=13 N=14 Y=15 J=16 U=17 F=18 Q=19 B=20 M=21 X=22 I=23 T=24 E=25 P=26

TQ: L=1 C=2 H=3 P=4 A=5 X=6 J=7 W=8 T=9 O=10 G=11 F=12 E=13 R=14 S=15 Q=16 K=17 Y=18 Z=19 B=20 M=21 V=22 D=23 N=24 U=25 &=26

HU XAOS: A B A=1 B=2 N=1 O=2

C C=3 P=3 K=3

D D=4 Q=4

E E=5 R=5

F F=6 S=6 Z=6

G G=7 T=7

Ab H=8 U=8

Bb I=9 V=9

Db J=10 W=10

Eb L=11 X=11

Gb M=12 Y=12

0 1 2 ! * 1 2 4 8 10 11 12 1! 1* 111 12 14 18 20 21 22 2! 2*

A B " ) . ( G 5 I 6 ;

1 2 ! * 1 2 4 8 t e 0

The Star The Book #ight Sky Bow Tri/le (la0e (orce 3nion / "oitu% Throne / a''er Arrow 5orn o9 ,lenty +irgin Balance / (oot :a<e The Gate Moon Go''e%% S/er0at a>oon Birth Ser/ent Altar "u/ 5orn% o9 ,ower .ye% "ro%%

Sun Mercury A$uariu% +enu% Air Mar% Ge0ini 6u/iter Sagitariu % 3ranu% +irgo ibra :ater Scor/io Moon .arth eo "ancer ,i%ce% "a/ricor n #e/tune Tauru% (ire Saturn

Orange Yellow Green &e' Green Yellow &e' Orange +iolet Blue Yellow Yellow Green Green Blue Green Blue Blue +iolet &e' Yellow Orange Yellow +iolet &e' Blue +iolet &e' &e' Orange &e' Orange Blue

G#/Ab B (#/Gb " A#/Bb (#/Gb G#/Ab . ) A#/Bb B " ) "#/)b ) ( A#/Bb A ( )#/.b (#/Gb G G )#/.b

1 2 ! * 1 2 4 8 1 2 ! * 1 2 4 8 1 2 ! * 1

1 2 ! * 1 2 4 8 10 20 !0 *0 -0 10 20 40 80 100 200 !00 *00 -00 100

Ionian ocrian )orian ,hyrgian Melo'ic Minor y'ian ocrian Mi7oly'i an Mi7oly'i an :hole Tone ocrian ,hyrgian Minor y'ian Aeolian )i0ini%h e' Ionian Aeolian Mi7oly'i an )orian Minor ,hyrgian Ma?or )orian

M # O , = & S T 3 + : @

1 1 0 e t 8 4 2 1 * !

.= Y A Al/habet 2 1 .b ." Tree ightnin g (la%h Meaning .221 Si0/le .arth Arie% Sign +iolet Blue +iolet +iolet "olor )#/.itch 2 4 .ythagor ean 200 400 +alue )i0ini%h e' y'ian Mo'e .