அகீத

M.T.M.ஹிஷா

வா

தி யா விள க ைர

மதனீ


பி வாசக க
,
ஸலா அைல
. இ லா க வி இைணய தள தி
லமாக உ கைள ச தி பதி மகி சியைடகி ேற .
அ ஹ
லா . னிதமி க இ லாமிய மா க தி
நாமைனவ
இைணய ெப றி கி ேறா . அ வா
இ லா தி ச கமி த எ ம தியி ஒ வ ெகா வ
உபேதச ெச

காண பட ேவ
. அதைன
அ பைடயாக ெகா ேட நா
உ க ட
இ வைலயைம பி இைண
ேள .

அ ப யி க என உபேதச தி
த க டமாக அகீதாவி
பா அைழ
வி
பைத ேத ெத
ேள . நி சயமாக
ஒ ெவா

ைடய இைறவைன ப றி
அவன
தைர ப றி
அவன மா க ைத ப றி
அறி தி
ப அவசியமா
. அவ ைற ெச வேன
அறி திறாவி டா எ ைம

ெசா வதி
அ த
ேபா வி
. அ ேதா எ ைம அறியாமேலயே
வழிேக
வா ;
ெகா
ேபா . அ லா
இ நிைலையவி
எ ைம பா கா பானாக.

எனேவ, இதைன விள

சி

ய சியாகேவ என

இ தவ
ைப அ ைம
ேள . இ வ
பான இல ைக
தி நா
ேபா ெதா ைட எ
கிராம தி அைம

அ தா அ ஸலபி யா தஃவா பணிமைனயி
ஆர பி க ப
ெவ றிகரமாக நைடெப
ெகா
கி ற .

ய சி தமி ேப
ம க அ ைன வ
பயனளி க
ேவ
எ ற ேநா கி இ விைணயதள தி பிர ாி க
ஆர பி
ேளா . எ லா வ ள அ லா
எ மைனவாின
பணிகைள ஏ
தர ேபா மானவனாக இ கி றா . வ ஸலா

———–
ைர:
எ லா வ ள நாய அ லாஹூ தஆலாைவ ேபா றி
க தவனாக, இ தி
த க மணி நாயக
ரஸூ
லாஹி (ஸ ) அவ க மீ
, அ னா ைடய
ப தின மீ
, அ னா ைடய வா ைக
வழி ைறகைள அ ப ேய பி ப றிய ஸஹாபா க ,
தாபி
க , தபஉ தாப ; க ம
ஃமினான
மான ந ல யா க அைனவ மீ
சா தி
சமாதான
உ டாவதாக.
இ வா க
அவ களி

‘ைஷஹு இ லா
லான ‘அ அகீத


வா

ெற

ைதமியா’ (ர
தி யா’ வி

)

அவ களி

லான ‘அ

அகீத

வா

தி யா’ வி

விாி ைரயா
. இ லா பல ந பி ைக சா த
அ ச கைள த னக ேத ெகா ட மா கமா
.
அ வ ச கைள ப றி ஒ ெவா இ லாமிய
அறி தி
ப இ றியைமயாத ஒ றா
. அத கான
ய சிக
கால தி

திஜீவிகளினா
அறிஞ ெப ம களினா
கால ேம ெகா ள படேவ
.

ய சிக நனிசிற
உைரகளாகேவா எ
களாகேவா ச சிைககளாகேவா

ெமாழிெபய
ய சிக அ

ெப ற

களாகேவா இ கலா . இ தகைய
ேபா
ப ச தி எ ச க தின

ப ற ஓட ேபாலாகிவி வ .

ய சியி

ஓர கமாக என

இ த விள க ைர இ

என நிைன கி ேற . எ
ேனா களி பல

ைல த இ த அகீதாைவ த கவாதிக ம
வழிேகட க கர களி இ
மீ
ெதளி ப
தி த
ளா க .
தி

எம
த ட

ெகா

இ லா ைத அர ைட அர கமாக மா றியவ களி நாைவ
அட கிய அவ களி பணிக ேபா ற த கைவ அ லா
அவ க

ாிய

இ தைகய ெசய

ர க


.

ைதமி யா (ர ) அவ க
லா ைத
ைம ப

ைஷ

பிரதானமானவராவா .
பணியி இவ ஆ றிய

ேசைவக எ ணிட கா . அவ றி அைடயாள
சி ன கேள எ ம தியி தவல
ய அவாி
இ தைகய
வழிேகட க

லா

களா

அவ வா த கால தி காண ப ட
மா திரம லா அைவ எ ெற

.

வழிேகட க
மா திரம லா அைவ எ ெற
வரலா றி ேதா ற
யப
தறி வாதிக
சா மணியாக இ
இதைன க

தி

ெகா

பதி

ஐயமி ைல.

ேட அ

ைல விள க ைர காக எ

த ைம அ

ன வ

சா தவ க எ
பைறசா
ெகா ைக ேகா பா க

என க

. அதி

கி

ேற

ேள

றான

.

ஜமாஅ தினைர

றி பாக அ லா
மாதிாி

வி

லாக

.

என இ விள க ைரைய அறிஞ களி
த டமளி
அ ைம
ேள . இ த
ெச த அறிஞ களி

ெகா
அவ களி
ரணாக நட கி றவ க

தி நாம க ப
க விடய தி
ெதளிவ
கிட பவ க
சிற த

களி

ெகா

ஸு

சிற த ெதளிவாக இ

னாாிைல வியா கியான

விள க ைரகைள

மயி க களாக ெகா ேட எ பிரயான தை
ஆர பி
ேள . இ பணிைய
ரணமாக நிைறேவ றி
திட எ லா

M.T.M.ஹிஷா

அகீத

லா

இவாி
‘அ

வ ள நாய

அ லா

ைன ாிவானாக.

மதனீ
வா

தி யா

ைதமியா’ (ர

ஆசிாிய ைஷஹு
) அவ க

ப றிய

ெபய ‘அ ம ’ ஆ
. இவாி த ைதயி

’ஆ
. இவாி பா டனா ‘அ

றி

:

ெபய
ஸலா ’

‘அ

’ஆ

ஆவா . இவாி
ஹி ாி 661

. இவாி

பா டனா ‘அ

ஸலா ’

டனா ‘ைதமியா’ ஆவா . ேம

ர உ

அ வ

மாத

, இவ

10 நா

‘ஹ ரா ’ எ ற இட தி பிற தா . பி
தன

சகித ‘திம ஸு ’ நகைர ேநா கி
ற ப
அ ேகயே
வா

வ தா .

இமாமவ க

மிக ெபாிய அறிஞராக

ேபாராளியாக
தன

பிரசி திெப ற

தா க . இவ உயி வா

சி தைன, அறி , ேதக

கால தி

ஆகியவ ைற ெகா

அ லா வி மா க தி காக ேபாராட
யவராக
இ தா . ேம
, இமாமவ க அறிவி உ சநிைலைய
அைட தி

தா க . தன

மா

க தி

ெதளிவான

விடய கைள ெசய

வதி மிக
மி கவராக காண ப டா ;. இதனா இவ
விேராதிக

ணி ச
அதிகமான

காண ப டன .

இவாி பி ப ட கால வரலா றி இவ
ஆ சியாள களா பல இைட ச க நிக
சிைறயி

அைட க ப டா . ஈ றி

தன. பல ைறக

ஹி ாி 728

ஸ வா மாத 20 நா ‘திம
’ ேகா ைடயி
சிைறவா ைக அ பவி
ெகா
ைகயி
மரண ைத த வினா . அ லா

னி

வனபதியி

இமாமவ களி

அ லா

வி

னார

பாவ கைள

ைழய ெச வானாக.

அகீதா ெதாட பான பிரதான

அழகிய தி நாம க , ப

அ லா ைவ
ம ைமநாைள
ெதாட பான விடய களி ‘அ
ஜமாஅ ’தினாி

லா

க ,ம

ஈமா ெகா வ
ஸு ன வ

நிைல பா , அவ களி

ெசய சா

.

ஜமாஅ ’தினாி
அ ச க

நிைல பா , அவ களி
ெதாட

ப ட விடய க

ெதளி ப

‘வா

ற பிரேதச ைத ேச

’எ

யதாக இ

இமாமவ களிட தி

அர ேக ற ப

மா க தி

ெகா

அ கலா

ெசய சா
ேபா

அ ைம

,ம க

எ தி த மா

வா

வி

ள .

ற தி

தன அ
டான க ,
ற பான அ ச க ப றி
றி

தா க . அவ களி

ஜமாஅ ’தினாி

றவ ைற

த சில நீதிபதிக

அ கலா

அ லா வி தி நாம க , ப
க ,ம
இட ெப
ள அ ச க ெதாட பாக ‘அ

பி

ைரயி

ஸு

ெகா ைக ேகா பா கைள ப றி
ண பி தா க . இத

ேபறாகேவ

பிரசவி த . இ
ழ ைத
‘அ அகீத
தி யா’ எ
நாம
ட ப ட .

‫قال املصنف رحمه اهلل‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين‬
‫الحق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا‬
‫وأشهد أن ال إله اال اهلل وحده ال شريك له إقرارا‬
‫به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬
‫صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا‬

‫به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬
‫صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا‬
லாசிாிய

கி

ைடயவ

ஆர ப

மாகிய அ லா

ெச கி

ஆனி

றா : அளவ ற அ ளாள

ேற

ஸூர

வை த
ைல

தி

பராஆ தவி

த ஏ ைன ய

பி மி வ தி
பைத
தி தன மட கைள

ெகா

இ வாசக ைத ெகா

க த

தி நாம ைத ெகா

.

அ தியாய களி ஆர ப தி
நபியவ க பி மிைல

வி

நிகர ற

லாசிாிய தன

ேட ஆர பி

ளா என

.

இ வா

ைதயி

இட ெப றி

ய ‘‫ ’ب‬வான

‘உதவிேதட ’ எ ற க தி பய ப
த ப
ள .
அத ப இ வாசக தி ெபா ளான ‘ அ லா வி
ைண ட

என

அை ம

ேம

, பி

வா

இ த காாிய ைத

கி

ேற

.
மி

ைதயான

இட ெப றி
பாி

‘‫ ’الله‬எ

தமான, ஒ வனான எம


இைறவைன

றி கி ற . இ வா ைத ‘‫ ’أله‬எ ற வா ைதயி இ
பிற ததா
. இ வா ைத
‘வண க ப டா ’ எ
ெபா

ெகா ள ப

. இதன

பைடயி

ெசா

ெபா

‘வண க ப பவ

அ லா

வண க ப பவனாக உ ளா

‘ ‫ ’ اله‬எ

’எ

றா


. எனவே,

.

‘‫ ’اﻟﺮﺣﻴﻢ‬இ ‘‫ ’اﻟﺮﺣﻤﻦ‬என்பன அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களில்
உள்ளனவாகும். இவ்விருசொற்களும், ‘அவனது
அந்தஸ்துக்குத்தக்கவிதத்தில் அவன் விசாலமான

அந்தஸ்துக்குத்தக்கவிதத்தில் அவன் விசாலமான
கிருபையுள்ளவனாக இருக்கின்றான்,’ என்ற கருத்தை
உணர்த்துகின்றது. ஆயினும், இவ்விருவார்த்தைகளும் ஒரே
கருத்தைக் கொண்டது போன்று விளங்கினாலும்
இரண்டுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் உள்ளது. ‘‫’اﻟﺮﺣﻤﻦ‬
என்பது, ‘அனைத்துப்படைப்பினங்கள் மீதும்
கிருபையுள்ளவன்’ என்றும் ‘‫ ’اﻟﺮﺣﻴﻢ‬என்பது,
‘முஃமீன்களுடன் மாத்திரம் கிருபையுள்ளவன்’ என்றும்
வேறுபட்ட இரு விளக்கங்களைக் கொடுக்கின்றன. அதிலும்
‘‫ ’اﻟﺮﺣﻴﻢ‬என்ற வார்த்தை முஃமின்களுடனான தனியான
அன்பைப் பிரதிபளிக்கின்றது. இது குறித்து
அல்லாஹூத்தஆலா கூறுகையில்:
‘ேம
, அ லா
வி வாசி(களாகிய உ )க மீ மி க
கி ைப ைடேயானாக இ கி றா .’ (அ ஜா : 43)
இமாமவ க
ெச

தன

வ க ைத அ லா

,இ

சா சிகைள

ஸலா ைத

ஸலாைம

அ ைம

தமி

வ வ

அ லாஹூ தஆலா

எ தைகயவென
ேந வழிைய ெகா
பி ைவ தா

றா

ை டய

, ச திய மா
, சகல மா

, (இத

) சா சியாக இ

ேபா மானவ . –அ ப
அ லா ைவ தவிர ேவ
தனி தவ

, அவ

பி

மீ
வ மா :

ேக! அவ
தைர
க ைத ெகா

க கைள

ேமேலா க ெச வத காக (த

தி

காணி ைகயா கி

ளா க . அத

எ லா

றி, நபியவ க

ைவ

விட அைத

தைர அ
க அ லா

பி ைவ தா
;

:28 – நி சயமாக
கட
இ ைல எ

எ வித இைண மி ைல எ

, அவ
பைத

);

தனி தவ

, அவ

உ தி ப

எ வித இைண மி ைல எ

தியவனாக

சா சி

கி

ேற

அவ க

அவ

சா சி ெசா கி

ஒ ைம ப

. ேம

தியவனாக

, நி சயமாக

ைடய அ யா

தி

ேற

அவ மீ

ப தின மீ

. அ லா
ெம

ேம

பைத
நா

ஹ ம நபி (ஸ )
த மாவா எ

ஸலா ைத

அவர
ஸலாைம

ெசா வானாக.

‫ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة‬: ‫أما بعد‬
‫إلى قيام الساعة‬
றி

(1),

றி

‘ஹிதாய ’ எ
பய

(2)

ற வா

த ப

ைத இ

இ ஹா ’

‘அ தலாலா வ பயா

’எ

ப , ேந வழிைய ெதளி ப

பணியா
. இ பணிைய நபியவ க
இதைன அ லாஹூ தஆலா பி வ
வசன தி

பிர

தாபி கி

றா

‘அ த

. (அ

ேம ெகா வா க .
தி

.

(நபிேய!) நி சயமாக நீ (மனித க
வழிகா

களி

:

1. ‘அ தலாலா வ பயா
2. ‘அ த

) ேநரான வழியி

ஷூரா:52)

இ ஹா ’ எ

ப , ேந வழிைய வழ

பணியா
. இ பணிைய அ லாஹூ தஆலாைவ தவிர
ேவ எவரா
ெச ய
யா . இ
றி

பா

ேவ

எவரா

ெச ய

யா . இ

அ லாஹூ தஆலா பி

வ மா

(நபிேய!) நி சயமாக நீ வி
ெச

திவிடமா

ேந வழியி

கி

கி

அ லா
றா

. ேம

தா

:அ

உதவி ெபற

,இ

.

நா ேயாைரயே

, ேந வழி

ெப கிறவ கைள அவேன மிக அறி தவ
(1) ெபா

றா

பிேயாைர ேந வழியி

, எனி

ெச

றி

. (அ கஸ

: 56)

ம ைம நா வைர ெவ றி ம

ட தி

ெகா ைகயா

.

(2) விள க :
(‫ )أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬இவ்வாசகமானது ஒரு விடயத்திலிருந்து மற்றொரு
விடயத்திற்கு நகரும் போது உபயோகிக்கப்படும்;.
நபியவர்களின் வழிமுறை என்ற அடிப்படையில்
இவ்வாசகத்தை அழைப்புப் பணியில் ஈடுபடக்கூடிய
அனைவரும் உபயோகிப்பது கடமையாகும்.
(‫ )ﻓﻬﺬا‬இவ்வாசகத்தின் மூலம், இந்நூலில்
இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைத்து அகீதா சார்ந்த
அம்சங்களும் நாடப்படுகின்றன.
(‫ )اﻋﺘﻘﺎد‬இச்சொல் ‫ اﻋﺘﻘﺪ‬என்ற மூலச் சொல்லில் இருந்து
பிறந்ததாகும். ‫ اﻋﺘﻘﺪ‬என்பது ஒரு விடயத்தை கொள்கையாக –
அகீதா – எடுத்துக் கொள்வதாகும். எனவே, அகீதா என்பது,
‘ஒருவர் ஒரு விடயத்தை மனதால் ஏற்றுக் கொள்ளல்’ என்ற
மையக்கருத்தை உணர்த்துகின்றது. இவ்வார்த்தையின் மூலச்
சொல் கயிற்றால் ஒரு பொருளை பிணைத்துக்
கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்பு இதே வாசகம்
ஒரு விடயத்தை உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்புவதற்குப்

ஒரு விடயத்தை உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்புவதற்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
(‫ )اﻟﻔﺮﻗﺔ‬கூட்டம், அமைப்பு என்ற கருத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(‫ )اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ‬இப்பண்பானது இன்பங்கள் பல பெற்று
இன்மையிலும் மறுமையிலும் அழிவு, மற்றும் தீங்குகளை
விட்டும் ஈடேற்றம் பெற்ற ஒரு கூட்டத்தைக் குறிக்கின்றது.
மேலும், இப்பண்பானது புகாரி, முஸ்லிம் ஆகிய
கிரந்தங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு ஹதீஸில் இருந்து
பெறப்பட்டதாகும். அந்த செய்தியின் தமிழ் வடிவமானது,
‘என்னுடைய உம்மத்தில் ஒரு கூட்டம் உதவி பெறும்
நிலையில் உண்மையில் நிலைத்திருப்பார்கள்.
அல்லாஹூத்தஆலாவின் (மறுமை தொடர்பான) கட்டளை
அவர்களுக்கு மத்தியில் வரும் வரை உதவி புரியாது
விட்டுவிட்டவர்களினால் எவ்விதத் தீங்கும் இழைக்க
முடியாது.
(‫ )اﻟﻤﻨﺼﻮرة‬அதாவது, இக்கூட்டத்தினருக்கு மாறு
செய்பவர்களைவிட்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
கூட்டமாக இருக்கும் என்ற கருத்தைக் கொடுக்கின்றது.
இத்தகைய பல சிறப்பியல்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட
கூட்டம் எது? என்ற விடயத்தில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில்
பலவாறான கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. அந்த
அடிப்படையில் பின்வரும் கூற்றுக்களை உங்கள்
கவனத்திற்குக் கொண்டுவருகின்றேன்.
-அ
இ க

டமான

ஹதீ

ைத அறிஞ களான ய

ன ைர

ஹா

றி கி

,அ

:

இ க

ைத அறிஞ களான ய

ப ,இ

னா

-அ

டமான

பார , அ

, காாி (ர

) ேபா

மதீனி (ர
ளா .

,அ
கி

றி கி

) அவ க

மதீனி, அ

ேறா

அேரபிய கைள

இ க ைத இ
அறிவி பி
றி

ஹா

றன .
:

பிறிேதா

‫أهل‬
றி

(1)

- ‘அ

டமான

வினைர
அதன

ஃமீ

களி

உ ள அ ைன

உ ளட கியதாக இ

பைடயி ,

ஃமீ

களி

.

உ ள ேபாராளிக ,

லாமிய ச ட கைல அறிஞ க , ஹதீ


ஆ விாி ைரயாள க , ந ைமைய ஏவி தீைமைய
பவ க , இ லா
றவற ைத ேப பவ க

வண க
வினைர த

அவ க

தாாிக

நிப தைன

உ ளி ட ப ேவ ப ட

னக ேத ெகா

அ ைன வ

கைள அறிஞ க ,

டதாக இ

ஒேர நா

கிைடயா . அவ க

. ேம

,

றாக ேவ

ஓாிட திேலா அ ல

உலகி

பல பாக களிேலா பர

அவ க
ேவ

அ ைன வ
ஒேர பிரேதச தி ஒ றாக வாழ
எ ற நிப தைன
கிைடயா . மா றமாக,

அவ க

அ ைன வ

பிரேதச களி
ெதாட

கைடசியி

உ ளவ கேளா

ளவ களாக

டஇ

வாழலா . இ

ேச

,

வை ர த த

மா திர
கலா .’ இ க

ைத இமா

ெதாட
நவவி (ர

ளவ களாக
) அவ க

ட இ கலா .’ இ க
றி
ளா க .

-இ

ஹஜ (ர

) அவ க

ைப

க த

ஷா

வாசிகளாக

(ப ஹூ

ெஷ

அவ க

பா க

ேஷ
’ (ர

ெதாட பாக ‘ப ஹூ

மா

) அவ க

கியவ களினா

ைமயி

ெதாிவி க

றி

மஜீ ’ இ
ஹஸ

ளா .

யதாக இ

ட தின

ட அவ களை

அவ க

நிைல தி

ஆசிாிய ,

ேபா : ‘அ

ெசா றவ களினா
எ வித தீ
ேபா வி
. இ நிைல அவ க எ

அ ைன வ

ஆ ற

ெசா ப ெதாைகயினராக இ

டமான

பாாி)

- இ த ஹதீ
‘அ

ேபா : அ

ஜிஹா ெச வத

பைட தவ களாக

ைத இமா

பவ க
கி

ெச ய
ெற

ற ’எ

றந

யா
ைமயாக

மாராய ைத

கிறா .

நி சயமாக இ தைகய ந மாராய ைத ெப ற

‘அ
ஸூ ன வ ஜமாஅ ’ ஆக ;தா இ க
ேவ
எ பைத இ
ைதமி யா (ர ) அவ கேள
ேம
றி பிட ப ட அறபி வாசக தி ஈ றி
றி
ளா . அ ெதாட பான விாிவான விள க தை
பிற கா ேபா .
(‫ )إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ‬இவ்வாசகத்தின் மூலம் ‘அவர்கள்
மரணிப்பதற்கான வேளை வரும் வரை’ என்ற பொருள்
நாடப்படுகின்றது. அவ்வேளையானது முஃமின்கள் மற்றும்
காபிர்கள் என்ற பிரிவினருக்கு ஏற்ற விதத்தில்

காபிர்கள் என்ற பிரிவினருக்கு ஏற்ற விதத்தில்
அமைந்திருக்கும். முஃமின்களைப் பொருத்தளவில்
அவர்களை நோக்கி ஒரு மெல்லிய காற்று வீசப்படும்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவரினதும் உயிர்கள்
கைப்பற்றப்படும். ஈற்றில் உலகில் கெட்டமனிதர்கள் மாத்திரம்
எஞ்சியிருக்கும் நிலையில் மறுமை ஏற்படும். இதனைப்
பின்வரும் நபிமொழிகளின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

‘ மியி ‘அ லா ’ ‘அ லா ’ எ
ெசா வத

ஒ வ
இ லா ேபா
வைர ம மை
ஏ படமா டா .’ (
) பிறிேதா அறிவி பி , ‘பிற
அ லாஹூ தஆலா ஒ கா ைற அ
வா ,
அ கா றான ‘மி
’எ
வாைடைய உைடயதாக
ப ைடவிட ெம ைமயானதாக

. ேம
,
அ கா றான உ ள தி அ வாள
ட ஈமா உ ள
எவைர
வி
ைவ கா . இ தியி ெக ட மனித க
மா திர எ சியி
நிைலயி ம ைம ஏ ப
.
(
, ஹாகி )
றி

(1) (‫ )أهل‬இ

ெச

ர உ (‫ )ــُـ‬ெச

வாசி தா

‫ أ هل‬எ

பத

வாசி தா

வசன தி
பகரமாக வ

வாசி கலா . க

(‫)ــِـ‬
ெச

இட ெப ற ‫قة‬
َ ‫فْر‬
ِ (

ட )

, ர உ ெச

மைற கமாக ‫( هم‬அவ க ) எ

பைடயாக ெகா

ற வாசக ைத க

விள கமாக வ

ற ெசா லை

.

‫السنة‬

‫السنة‬
றி

(1)

விள க :
றி

(1) இ ெசா

அ பாைதயான

‘பாைத’ எ

நபியவ களி

ஆகியவ ைற அ ெயா
ஸூ

னாைவ சா

ட தா

ஸூ

ெபா

னா

அைவக

அவ களி

ைவ க ப

அவ களி

ணாதிசய க
ாிகி

சில , தா க

பைடயாக ெகா

மி யா க

ாிகி

பி

ள ெபய கைள
த கவா
பைடயி ,

ற பி அ கைள ைமயமாக

ெகா
அைழ க ப கி றன . இத
கதாி யா கைள
ஜி யா கைள
ேம

பதி

ற . மா றமாக,

ளன. அ த அ

சில தா க

‘அ

இைடயிலான

ைவ க ப

தளவி

.இ

தவ க ) எ

ெதாட ைப பிரதிபளி க ெச கி
பி அ வாதிக

.

ெசா , ெசய , அ கீகார

யதாக இ

ன ’ (ஸூ

ெபா ளா

கி

உதாரணமாக
றி பிடலா .

ற தைலவ கைள

அைழ க ப கி

சிற த உதாரணமா

றன . இத

. ேவ

சில , தா க

ற ேமாசமான ெசய கைள ெகா

அைழ க ப கி

றன . இத

உதாரணமாக

றாபிழா கைள

ஹவாாி கைள

றலா .

கதாி யா க
அறி க :
‘கத ’ எ
இதன

அற
பைடயி

பத தி
விதிைய ம

‘விதி’ எ

.

பவ கேள ‘கதாி யா க ’

அைழ க ப டன . ஸகா பா களி

மஃப அ

ெபா ளா

இ தி கால தி

ஜூஹனி எ பவனா இ ெகா ைக உலகி
அறி க ெச ய ப ட . அ ேபா , ஈரா

நா

அறி க

பஸரா நகர தி

ஸூ எ

பவரா

பவ

இமா

லா ைத த வி இ

மீ

எனேவ, ேஸாஸா

ஜூஹனி

சா

த கயலா

தவ
சிறி

தவ மத தி

அவனிடமி

கால

பவ

. இவ
வி

ெகா

டா

ைறேய மஃப

கிைட த . பி

இ ெகா ைக பாிணாம ெப
உலகி
பரவ ஆர பி த . (அ ஷாீஆ: 243)

பவேன,

இைண
டம

ஆவா

வழியாக இ ெகா ைக

கிைட த .

ேஸாஸா

த கிறி
லா தி

மத மாறி கிறி

.

றினா க : ‘ த

ேபசியவ

ஈரா நா ைட சா

த ேஸாஸா

ஜூஹனி

) அவ க

ற கணி

த ஹ ஜா

ெகாைல ெச ய ப டா

வழியாகேவ மஃப அ

விதிைய

நராக இ

தவ மத ைத சா

அ ஸாஈ (ர

இவ

இவ

இ ெகா ைக கிறி

ெச ய ப ட . அ ேபா , ஈரா

நகர ைத

பல நா களி

ெகா கை:
பி

ெகா ைககைள அ

பைடயாக ெகா

N;டா

கதாி யா களாவ .
1. உலகி
அ லா

நைடெப கி
வி

ற ெசய க

அைன

க பைன ேகா அ ல

அவன

அ பா ப டதா

நைடெப

அைவகைள ப றி அறி
ஷாபி (ர

ேகா

.

2. எ லா ெசய க
இமா

அறி

) அவ க

ெகா கிறா

த பி

னேர அவ

.

றினா க : ‘ெசய க

நைடெபறாதவைர அைவகைள அ லா

பவ கதாி யா கைள சா
(அ லாலகாஈ: 4:701)

அறியமா டா
தவராவா .’

.

இமா

(ர

) அவ க

றினா க : ‘மனிதன

ெசய கைள அ லா

பைட கவி ைல. ம

ெசய கைள அ லா

மனித

மீ

, பாவ

விதியா கேவா

அைவகைள பைட கேவா மா டா

பவ களே

கதாி யா களாவ .’

கதாி யா களி
இமா

ெகா ைகயி

பி (ர

கால ேபா கி
பி

னப

உலகி

றினா க : ‘இ ெகா கை

வி ட . இ

இ ெகா ைகைய

பதாக ெதாியவி ைல. இ

உ ள கதாி யா கைள ெபா

நைடெபற
ைவ
ளா
ஸூ

) அவ க

அழி

பவ க

ஏ ப ட மா ற :

தவைர ‘க ம க

னா அ லா
அைவகைள ெதாி
’ எ ற தலாவ அ பைடயி அ

னா ட

உட

ப கி

றன . எனி

ெச ய க

இைறவனா

அைவக

மனித

இைறவ

அைவகைள பைட பதி ைல’ எ

ெகா ைகயி
இவ க

ற தி


சிறி

ற தம

மா ப கி

ெதளி ைடயவ களாக இ

கி

ெதாட பான மா

தா

றன .’

க தீ

இைற நிராகாி பாள களா? அ ல
எ ப ப றி க
ெதாிவி
ற கணி பவ க

றன .

ைறய கதாி யா க

ேனா களான ஸல ஸா ஹீ

அறிைவ

றன,

த கதாி யா கைளவிட

அச திய திேலேய நிைல தி

வி டன, ஆனா ,

னா ட

ைறய கதாி யா க

கதாி யா க

ைட ய

தனியாக நைடெப கி

ஸூ

ஆர ப கால தி

ெகா ைகயி

க பி க ப

, ‘மனித

:

கதாி யா க

இைற வி வாசிகளா?
ேபா , ‘அ லா வி

இைற நிராகாி பாள கேள.

அறிைவ
எனி

ற கணி பவ க
, மனித

இைற நிராகாி பாள கேள.

ைடய ெசய கைள அ லா

பைட பதி ைல அைவக
அவ ைற அறி

நைடெபற

ைவ தி

கிறா

நிராகாி பாள கள ல ’ எ

கி

றன .

இமா

(ர

லா

ம இ
(ர

த ைதயிட


) அவ க

கதாி யா க

ன அ லா
ேபா இறை

) அவ களி
வதாவ : ‘என

இைற நிராகாி பாள களா? எ

வினவ ப ட . அத கவ க , நைடெபற இ
ெச ய க

ப றி அ லா

அ லா

அறியமா டா

ைடய அறிைவ

நிராகாி பாள கேள எ
இமா

ம வ

ேக டேபா

பதி

ெச

வதாவ : இமா

(ர

) அவ களிட

கதாி யா க

அ லா

வி

அறிைவ

ைத இமா

ப றி

ைதமி யா (ர

)

அறியமா டா

ெலௗஹூ
பவ க
விடய க

ைவ

ளா

அவ ைற அ லா
பைட பதி ைல எ
இைற நிராகாி பாள கள ல எ கிறா . (ம
3: 352)

கிறா க : விடய க

ைவ கவி ைல எ
அவ ைற அறி

ற கணி காதவ க

ன அைவகைள அ லா

றா

இைற

றா .

ெதளி ப

நிராகாி பாள கேள. எ
அ லா

அவ க

ைர தா க .’

அ வாறான விடய கைள அவ
பதி

றி

) அவ க

கீ வ மா

நைடெபற

(ர

ற ப டக

அவ க

கி

ற கணி தா

இைற நிராகாி பாள கள ல எ
ேம

த வரான

,

ளி
இைற

நைடெபற
. எனி

,

பவ க
உ பதாவா:

இமா

ரஜ (ர

) அவ க

வதாவ :

கதாி யா க

இைற நிராகாி பாள களா? இ ைலயா ?

க அறிஞ களி

பதி

மா

(ர

) ேபா

ம தியி

உ ளன. இமா

ஷாபிஈ (ர

ேறா அ லா

வி

ற கணி பவ க
ெதளிவாக

) இமா

ளா க

அறிைவ

இைற நிராகாி பாள க

றி

ப ட

ஆவ எ

கிறா . (ஜாமிஉ

ப க : 26)
கதாி யா களி

திய பாிநாம :

இ லாமிய வரலா றி பிரபலமாக இ த கதாி யா க
மைற
வி டன . எனி
, ஃத லா க இவ கள

பைட ெகா ைககைள பா கா

எனேவ தா

ஃத

அ ைழ க ப

வ கி

லா க , கதாி யா க

வ கி

றன . ( ஃத

றன .
ற ெபயாி

லா: ப க :40)

ஜிஆ க
அறி க :
ஜிஆ எ
ெசா லா

‘இ ஜாஃ’ எ

. இத

ைவ த ’ ேபா

றக

ற பத தி

அற ெமாழியி

பிற த

‘பி ப

த ’, ‘ஆதர

உ ளன. (அ மில

வ நிஹ :

139)
ெகா கை:
ஜிஆ களி

(ர

ெகா ைக ெதாட பாக இமா

) அவ க

க மாைவ நாவினா

வதாவ
ெமாழிவ

: ‘ஈமா

மா திரமா


ம இ
ப ,

. மனித க

க மாைவ நாவினா
ம தியி

ஈமானி

மனித க

ெமாழிவ

தர தி

மா திரமா

வி தியாச

நபிமா க , மல

கிைடயா . எனேவ,

அைனவ ைடய ஈமா

ஒேர தர ைத ைடயதாக இ

. ேம

ைறயேவா மா டா . இ

, எவேர

நாவினா

மா திர

றி வி வாச

ெச யாவி

ட) அவ உ

ேமேல ெசா ல ப ட க
ெகா

ேடா

ேம

ற ப ட

(அம

ைமயான

அம

டேவா

க மாைவ தன
ஃமி

ஆவா .

ெகா ைககைள

என ப வ ’ எ

ஜிஆ கள

ேபா , ‘ஈமா

, ஈமா

ெகா

கைள

ஜிஆ க

. மனித க

கிறா .

கைள பா

இைடயி

எ த உற

இ ைல’ எ ற க ைத அவ க
இைறநிராகாி பாள க
தா

கி ற காரண தினா ,
ெச த ந லற க

பயனளி காத

ெச ய க

ேபா

எ த தீ

ெகா வேத இவ கள
ைவ கி

ஃமி
ெச யா

தம

பாவ

ந பி ைக

ேகா பாடாக உ ள

பைத ாிய

கி

றா க :

ற .

வைகக :
இமா

ைதமி யா (ர

ஜிஆ க
1. ஈமா

ேபா

ஈமா

வைக ப வ .


தலா
அம

உ ள தி

டா

அவைன பி

கி

ற ந பி ைகயா

வைகயின . இவ களி
மிக ெந

எ கி றன . எனி
,ம
எ த ெதட
இ ைல எ
இர

) அவ க

கிய ெதாட

சில ஈமா
கி றன . ேமேல

ைதேய ‘ஜஹ
ப றிேயா

ெப

ஸ வா
ெகா

பாலாேனா

அம
றி பி ட
’எ

பவ

தன .

2. ஈமா

மா திரா

க மாைவ நாவினா

. இவ க

‘கராமி யா க ’ எ

அைழ க ப கி

றன .

3. ஈமா

க மாைவ நாவினா

உ ள த

வி வாச

றாவ

ெமாழிவ

ெமாழி

ெகா வைத ம

வைகயின , இவ க

ேம

அதனை

றி

ஜிஅ

ேபா

கஹா’ எ

அ ைழ க ப வ .
ஜிஆ க

ெதாட பான மா

க தீ

:

ஜிஆ க
களா? அ ல இைற
நிராகாி பாள களா? எ ற நிைல பா
கீ வ

இமா

காண ப கி

ஜி
இவ க

ைதமி யா (ர

ப றிய தீ

ைடய பி அ

அறிஞ க

கஹா க

கிைடேய க

கி

ஈமா

சா

ஈமானி

தவிர ஈமாைன
ஜிஆ களி

பதி

.

ைட ய

மா

பா க

, இவ க

றன , இ

ைடய பி அ

யைவகேள என சில மா
மிக

தத ல எ

ைர ஏ ப


எனி
, அம கைள வி
ெச த

அ வா தா

யைவகள ல எ

இைற நிராகாி ைப ஏ ப
அம க

வதாவ : ‘…

தைவகேளா! அைவ இைற நிராகாி பை

காண படவி ைல. ஆயி
அறிஞ க

) அவ க

கஹா க

பி அ கைள சா
ஏ ப

றன:

தவறான க

கிற இவ கள

தா


.


சில அறிஞ க
றின .
வி த அ ல அல சிய

கடைமைய வி

வி வதாக க த ப ேம

ற கணி பதாக க த படமா டா .
சில ம ைமயி

டைன வழ க ப

ஜிஆ களி

சில ம ைமயி

கிற விடய ைத

ஹதீ

யாத சில த

வதாக

வழ க ப

கி

டைன வழ க ப

ற கணி கி

வசன க

நைடெபற

றன . இ

யதா

சில ,
தமாக

டைனகைள

றி மனித கைள

றன . இ வா

ம ைமயி

ட ைனைய

ற கணி

இைற நிராகாி பாள களாவ . (ம

ட தின
பதாவா: 20:104)

ஜஹமி யா க
அறி க :
‘ஜஹ

ஸ வா

ஜஹமி யா க
ராஸானி

பவைர பி

என ப வ . ஜஹ

(ஈரா

தவ . இவ சில த

பைடயாக ெகா

) உ ள தி மி எ

ேச

அதிகமாக த

’எ

றவ க

ஸ வா
ப திைய

வ கைள

சி தா த கைள

டவ . இவ அ லா

ாி

கி

ைவ ப றியே

ளா .

ெகா ைகக :
ஜஹ

ஸ வா

ைட ய அ

பைட ெகா ைகக

கீ வ மா :
1. அ

2. அ லா
அவ

ேபச

பைட க ப ட

, நபி

ற ந பி ைக.

ஸா (அைல) அவ க

மா டா

.

ேபசவி ைல,

3. அ லா

ைவ (ம ைமயி ) காண

4. அ லா

அ ஷி

பன ேபா

ப கி

றக

ெச தத

ெச த ட

இ ைல,

நபிவழி

ேநர யாக

கைள உலக

ஹதீஸூ
ஸூ

ெகா ைககைள
ேம

மீ

யா .

எதி

ன வ

பரவ
எதிராக

ர சி

ஜமாஅ தினாி

வ தா .

ற ப டஅ ச க

ேம

பைட ெகா ைககைள

கியமான

அறி க

ெச தா .

அைவகளாவன:
1. அ லா
பா ப

வி

இய

த : அ லா

அவைன பைட

நிைலநி

வத காக அ

இட ெப

ள அ லா

ைர கி

2. நி

ப த : மனித

ைவ ப

றி வ ணி

ஒ பா

இ ப யான தவறான க

வைதேய இ

ைத ெசா
ஆனி
வி

ஆகியவ ைற

அ க

றி

.

தை

ஹதீ
கைள

றன .
எதைன

தானாக ெச ய

யா .

ஏெனனி , மனித ைடய எ லா ெசய க
அ லா
நி ப த தி அ பைடயிேலேய நைடெப கி றன.
எனேவ, மனித

எதைன

ஆ றைலேயா ேத
மா டா

கிறா .

ெச கி

தானாக ெச கி

ற த திர ைதேயா பெற

வி

3. ஈமா

ெகா வதா

மனித

. எனேவ, நாவினா

ற கணி கி

றஒ

மனித

நிராகாி பாளராகமா டா

ற கணி பதா

அ லா

ைவ ப றிய அறி
அ ைன வ

அ லா

ைவ

. ஏெனனி , ஒ

ைவ

ைவ ப றி அறி

இைற

அ லா
ஃமி

அ லா

மனித

அவனிடமி

நீ கிவி வதி ைல. ேம

ஈமானி

ஒேர

தர ைத ைடயவ களாவ . ஈமாைன ெபா
அவ களிைடேய ஏ ற தா

கிைடயா .

ேமேல

றி பிட ப ட

ஜஹமி யா களி

வழிேக

காரண களாக இ
தாபி

கால தி

ெகா ைககளா
ஜஃ இ
ஈரா கி

மிக

தி ஹ
ைவ

கியமான

தவ . ேம

கவர ப

ேம

தி ஹ ’
வா

தவரை

பைடக

ளன. ஜஹ

இ ெகா ைக ‘ஜஃ இ

ஸ வா
கிைட த . இவ
ற ப ட

வழி ெக டவ களி

ஹ ஜூ ெப நா

ஒ வரான

தின த

ெகா ல ப டா . (மீஸா

இஃதிதா :

1:369)
இ ெகா ைகைய
அவ க
என

னிய
சில வரலா

ஜஹமி யா க

(ர

அறி க
ெச த ‘ல
ஆசிாிய க

) அவ க

காபி க

) அவ கள

வ ஜமாஅ தி

அறிஞ கள

ெச தவ நபி(ஸ )

ெதாட பான மா

ைதமி யா (ர

‘ஜஹமி யா க

,

அஃஸ ’ தா
றி பி கி

க தீ

றன .

:

றினா க :
பேத இமா

ஸூ

தா

ம இ


.’ (ம

வ ஜமாஅ தி

அறிஞ கள

தா

.’ (ம

பதாவா: 12-4)
ஜஹமி யா க
ஸல
றி

இைறநிராகாி பாள க

ஸா ஹீ

களி

ளதாக இமா

றி பி கி

றா க . (

ஜஹமி யா களி
ஜஹமி யா க
சில க

கி

ேபா இ
அவ கள

வாழ

ஜஹமி யா களி
ைமயாக அ
கி

தீ

(ர

) அவ க

னி யா:1:115)

உலக தி

றன . ஜஹமி யா க

ேகா பா க

ைகயி

என

திய பாிநாம :

காண படாவி

பி

500 அறிஞ க

ஆவா க

ற ெபயாி

ெகா ைகக
யம க

ெகா ைககைள
அாி யா க

இ ைல எ
இவ க

காண ப கி

றன .

ேகா பா கைள
ஃத

லா க

றன .

றாபிழா க
அறி க :
‘றாபிழா’ எ

ற வா

பிற ததா

. இத

ைத ‘றபழ’ எ
ெபா

ற பத தி

‘ ற கணி த ’ எ

பதா

.

க பா களான அ ப க (ர ), உம (ர ) ஆகிேயாாி
ஆ சிைய

ற கணி தவ கேள றாபிழா க

அைழ க ப டன . இவ க
ெபயாி

‘இமாமி யா க ’ எ

அ ைழ க ப வ .
லா

பி

ம (ர

) அவ க

வதாவ :

லா

பி

ம (ர

) அவ க

வதாவ :

‘என த ைத (அ ம இ
ஹ ப ) அவ களிட
றாபிழா க என ப ேவா யாவ ? எ
ேக ேட .
அத கவ , அ ப க (ர ), உம (ர ) ஆகிேயாரை
சபி பவ கேள றாபிழா க

ஆவ ’ என பதி

ைர தா .

பிாி க :
றாபிழா க
ம தியி

ம தியி

பல பிாி க

15 பிாிவின க

பிாிவின க
ெதாிவி கி

உ ளன. அவ க

பதாக சில அறிஞ க

பதாக ேவ

சில அறிஞ க

, 20

றன .

ெகா ைக:
நபி (ஸ ) அவ க

தன

அவ க தா

த ஆ சியாள எ

பகிர கமாக
மரணி த பி

மரண தி

றியி
ன அ

நியமி காததா

பி

இமாம எ

ெப

மா ற க

ேபா , ம ைம நா
, ஈமானி
ழ ப

இட ெபற
…எ

உய

விைளவி பதி

நபியவ களா

மிக

டா . இ
றவா

ெசா கி

,

அவ கள
ற .

பிரசி தி ெப ற இமா களி
பி

ஹ ம )எ

ஏ ப வத

அதிகமாேனா நி சய

பான

ெகா

( ஹ ம

வழிெக

பைடயிேலேய நைடெபற

ஒ இபாத ஆ

, றாபிழா களி

ஒ வரான

, நபியவ க

பாலான ஸஹாபா க

ெகா ைக விள க ; நீ
ேம

,

(ர ) அவ கைள ஆ சி தைலவராக

ெதளிவாக ெசா ல ப ட அ
. அதி

(ர )

பைத ெதளிவாக

தா க . எனி

வி டன . ஏெனனி , ஆ சி ெபா
ேவ

உலகி
தஅ த

பவ

ன மரணி தவ களி
மீ

தி

பி வ வா க

ைத ெப றவ க

உ சக ட ைத அைட தவ க

,

ழ ப

விைளவி பதி

உ சக ட ைத அைட தவ க

நி சய இ வா தி
பிவ வ எ
(அவாஇ
மகாலா : 51, 95)
அேத ேபா

, அ லா

இைறவ
கி

‘பதாஅ ’ எ

றன . ‘பதாஅ ’ எ

பத

1. மைற தி

த பி

2. திய க
எ லா

வி

றி

ேதா

ெதாியாதி

இைறவ

விடய

ெதாியவ த

எ வா

இைறவனி

அறி

அ ைன ைத

இ வா
மீ

ேவ

கி

ேம

ெட

ேபா

உ ளன.

? அ ேதா ,
த , அவ

தியெதா
? அவ

ேற அபா

அறி , ஆ ற

ெட

ஞான
விடய

ேம ஆர பமானவனாக இ
‘பதாஅ ’ உ

ெம

ேபா ,
வ , அவ

வைத ேபால லவா

ற ?

, இவ க


ஸூ

அவ

பி

ேபா

ேதா

அைன தி

தஅ ல

மி க மக தானவனாக இ

ேம மைற

க மைற தி

அவ

ெட

த .

வி வதி ைல. அ வாறி

எ வா

இவ க

த ,

வ ல அ லா
தஒ

விடய தி

ன ேதா

ளா .

இைறவ
வைத

றக

ன வ
ஸூ

மீ

னித வண கமாக க

கைள விள
ஜமாஅ தின தட
ன வ

‘பதாஅ ’ எ
வதி


கி

றன .


வி டன என

ஜமாஅ இமா கைள ப றி

ைற

ஸூ
றிகி

ன வ

ஜமாஅ இமா கைள ப றி

றன .

ேம

ற ப டைவக

பைடகளா

ஃத

யா

.அ வ
ஸூ

அ ைன வ

ைட ய

அைன தி

கைளேய ெகா
ஸா ஹீ

தி

பேதா

மிக ேமாசமான பிாிவின க

ேம

தி

வதாவ :

‘இ

ேத

அவ களி

றி

ேவ

எவ

ெந

கமானவ க

றி இவ க

ைதமி யா (ர

டா க

றன. எனி

இவ கேள’ எ

,

ஈ ப ேவா

, இைற நிராகாி பி

,
அ ல .

, ெபா ய க

, பாவ ெசய களி
, ஈமானி

)

பிாிவின களிட

காண ப கி

இ ைல. இ

ரமானவ க

களி

றாபிழா கைளவிட ெக டவ க

, அவ கைளவிட

அநியாய கார க

ள அ ைன

வழிேக க
எவ

மி

தம

ளன .

அவ க

பி அ க

ளன .

, இவ கைள ப றி இமா

லா தி

ஜிஆ க ,

ஜமாஅ தின ஆகிய

ப டக

ேனா களான ஸல

அைடயான ப

மிக

பைடக

ன வ

றாபிழா கைள க

ேம

றாபிழா க

லா க , கவாாி க , ைஸதி யா க ,

தா

ைற

மிக

பைடகைளவி
கிறா .

ஹவாாி க
அறி க :
‘ேந வழி நட த க பாவான அ

(ரழி) அவ க

எதிராக

‘ேந வழி நட த க பாவான அ
ர சிகளி

(ரழி) அவ க

ஈ ப ேடா ஹவாாி க

அறிஞ களி

களி

ஆ சியாள

எதிராக

இ ெபய ெகா

எதிராக

ஆவ ’. ஆயி

,இ

லாமிய

ர சி ெச பவ க

அைழ க ப வா க

அ ைன வ

பைத

ாி

ெகா ளலா .
உ வா க :
ஹவாாி க

உ வான கால

உ ளன. அ க

களி

ற .

க த ப கி

ஹி ாி 36 ம

37

ெகா
இ தர பின

ெதாட பாக பல க

பிரதானமான க

தாக பி

ந ை ட ெப ற

வ வத காக ேபாாி

ஈ ப ட

ெச தன . அத காக ஸஹாபா களான

தர பி

அவ

த சில இதைன ஏ

ெகதிராக கிள

நியாய கைள ெதளி ப
பல அம

(ர ) அவ களி

வத காக இவ க

தன . இத

(ர ) அவ க
ஹி ாி 38ஆ

தர பி
பி

இ கிள

‘ந

பிாி க

:

(ர )
(ர )

ெகா ள

சி ெச தன . த

கைள நட தினா க . எனி

ெகா ள ம

த ைத


ஸா அ அ அாீ (ர ), அ


ஆகிேயாைர ந வ களாக நியமி தன . க பா அ
அவ களி

, கிள

தர பி

க பா

சியாள க

த நியாய கைள ஏ
னணியி

தா

சியாள க
வா

’எ

க பா அ
மிைடயி

ற இட தி

ட .
ெபய க

லாமிய அரசிய

வரலா றி

‘அ

ஷூரா ’, ‘அ மாாிகா’, ‘அ

இவ க

‘ஹ ாி யா’,

ஹ கிமா’, ‘அ நவா

‘அ
ேபா

ஷூரா ’, ‘அ மாாிகா’, ‘அ
ற பல ெபய களி

இவ க
‘அ
‘அ

ஹ கிமா’, ‘அ நவா

பிரபலமாகி

பல உப பிாி க

ளன . ேம

,

உ ளன. இ பிாி களி

ஹ கிமா’, ‘அ அஸாாிகா’, ‘அ ந தா ’,
ஸஆ பா’, ‘அ இபாழி யா’, ‘அ

பிாி க

னணியி

திக கி

ஸபாி யா’ ஆகிய

றன.

ெகா கை:
இவ க

க பா களான உ

ஆகிேயாைர

, ஜம

ஸஹாபா கைள

(ர ), அ

த தி

,

நியமி க ப ட இ
நிராகாி பாள க

மா

கல

ெகா

த தி

ந வ களாக

ஸஹாபா கைள

(ர )

கி

இைற

றன . இ

ந வ களாக நியமி க ப ட இ

மி

ஸஹாபா கைள

ெகா ட ஏைனய ஸஹாபா கைள
இறை
நிராகாி பாள க எ
கி றன . அ
ஆ சியாள க
த கள
ேம

எதிராக கிள

பாவ களி

கி

மா

க தீ

பைத

ஈ ப வ
த கள

ஈ ப வைத
இைறநிராகாி ைப

பைட ேகா பாடாக

:
இைற வி வாசிகளா? அ ல

நிராகாி பாள களா? எ

அறிஞ க

ஹவாாி க

ம தியி

றி

இைற நிராகாி பாள க

லாமிய
உ ளன.

அ லஎ

லாமிய அறிஞ களா

ெகா ள ப ட க

, ஸஹாபா களி

. க பா அ

இைற

ேவ பா க

பாலான இ
மா

ளன .

றன .

ஹவாாி க

ெப

பைட ேகா பாடாக ெகா

, ெப

ஏ ப

சியி

றி,

பேத


ஏேகாபி த

(ர ) அவ கேளா ஏைனய

மா

. க பா அ

(ர ) அவ கேளா ஏைனய

நபி ேதாழ கேளா ஹவாாி கைள இைற நிராகாி பாள க

றவி ைல. இவ க

மீறிய அநியாய கார க
றி

ஆனா , எ ைல

ேம

றி பி

ளா க .

:

பி அ வாதிகளி

வின ப றிய

கமான தகவ
ேபா

என

இட ெபற
நிைற

அவசிய

ஏ ப

பல விாிவான தகவ கைள த கி
, பி அ வாதிகளி

ெகா

டவ கைள மா திரேம இ

அவ கள லாத இ
ெபய க
உ க

ெப கி

விாி ைரயி

ேம

ய சில
ற .

இைடயி
ேற

.

உதாரண தி காக எ
ெதளி ப

தி

ேள

.

பல உ ளன . அவ களி

இட ெப

ேபா

பா ைவ

த கி


ேற

றி த தகவ கைள
.  இ

ஷா அ லா

.

‫ وهو اإليمان باهلل‬.‫أهل السنة والجماعة‬
‫ومالئكته وكتبه‬
விள க :

(‫)الجماعة‬
இ பத தி

நாட ப கி

ஸூ

ற .அ

னாவி

றிைண ததாக

ஸஹாபா களாக
ந ல ைறயி பி

றிைண க ப ட ஒ
டமான , அ

உ தி ப
காண ப

மனித

த ப டதாக

,உ

ைமயி

. அவ க

, அவ கைள கியாம நா வைர
ப றி வ பவ களாக

ப . ேம

,

ந ல ைறயி

பி

அ தைகயவ க

ெதளி ப

கி

ைம

உட

ப . ேம

ெசா ப ெதாைகயினராக இ

இதைன பி

ப றி வ பவ களாக

தா

,

சாியே!

ஊ (ரழி) அவ களி

ற . ‘ஜமாஆ தான , எ ேபா

உட

ப டதாக இ

ப டவ களி

நீ ம

. அ வா

தா

ைம

, (அ ேபா ) நீ

ஜமாஅ தாகேவ க த ப வா ’.

(‫)هو‬
இ பிரதி ெசா
ட தி

‘ெவ றி ெபற

அகீதா’ நாட ப கி

ற .

(‫)اإليمان‬
‘ஈமா

’எ

ற வா

பைடயி

ெகா ள ப
பி
‘நா


ைத

‘உ

ைம ப

.இ க

தி

அற ெமாழி க

த ’எ

ைத அ
வசன

ெபா

பைடயாக ெகாணடே

அ ைம

ைமயாள களாக இ

தா

ள .
நீ க

ேவாராக இ ைல’ ( ஸூ :17) ேம

பைடயி

‘ஈமா

நாவா

ெமாழிவ

களா

’எ

வ மா

விடய ைத)

உ தி ப

எ ைம

, மா

ப , ‘( றி த ஓ

, மனதா

ெசய

தி

,

’.

(‫)اإليمان باهلل‬
அ லா
உ ளட

ைவ ஈமா
கி

ெகா வதி

பி

அ ச க

றன.

அவேன அைன

கைள

பைட

அவேன அைன
பாிபா

அவ

அவ

பவ


என ந

ரண ப
அ ைன

அவ

ரண ப

உ ளன என ந

என ந

த .

ைறக

த .
த தியானவ

த .

ற ப டஅ

ெச ய

மா திரேம வண க ப வத

என ந
ேம

பைட

த .

விதமான

அ பா ப டவ

கைள

பைடகைள


அ லா

ைறயாக அறி தி

,

ப றிய ந பி ைகைய

யதாக இ

.

(‫)ومالئكته‬
மல
பி

கைள ெகா
வர

ஈமா

ய அ ச கைள உ ளட கியதாக இ

மல

றஒ

ெகா ள ேவ

ெகா வதாகிற ,

பைட

ள பிரகார

பதாக எ

ஆனி

வ ணி

.

அ லாஹூ தஆலா, அ
றி

அவ க

ெக

தனியான பல

உ ளன என ந ப ேவ
கா டாக பி

கவனி க.. ‘(அவ க

. இத

தி

அவ

ைடய) க

அ யா க , ெசா ைல ெகா

ெசய ப வா க .’ (அ

ெதாட பாக

ஸூ

னா

அவ களி


அவ க
வழ க ப
ெதாட பாக
சிலாகி
ேபசி
அ ைன ைத

உ ளப

வசன ைத
ணியமி க

அவைன அவ க

தமா டா க , அவ கேளா அவனி
ெகா

.


மல

க டைளைய
பியா: 26,27)
களி

பிாிவின

ெதாட பாக
ெபா
ளன. அவை

ெகா வ

எம

அ ைன ைத
கடைமயா

உ ளப

ெகா வ

எம

.

(‫)وكتبه‬
ேவத கைள ெகா
பி

வர


த க

ைம ப

.

இற கிைவ த ேவத கைள

த .

அ ேவத க

ெகா வதாகிற

ய விடய கைள ெபாதி ததாக இ

அ லா

ஈமா

அ ைன

அவன

ேப சி எ

த .

அ ேவத களி

இட ெப

, ஒளிமயமான

ைமயான

கா ட
ய மாக இ
அ லாஹூ தஆலா ெபய
த ரா , இ

ஜீ , ஸ

ள அைன
, ேந வழி

என ந த .
றி பி ட ேவத களான

,

றி பிடாத ேவத கைள

ஆகியவ ைற

ெபய

த .

‫سلِِه‬
ُ ‫َوُر‬
விள க :

(‫سلِِه‬
ُ ‫)َوُر‬
இ வாசக தி
நாட ப கி

‘அ லா

த க ’

றா க . அ தைகயவ க , மா

ச டதி ட கைள ெகா
ெதாிய ப

வி

வஹி

த ப டவ களாக

, அவ ைற ம க

ெதாிய ப

த ப டவ களாக

ற தி

எ திைவ

கி

ைமயி


வழ க ப டவ களாக

தலாமவராக

(அைல) அவ க

ஹ ம (ஸ ) அவ க

(அைல) அவ க

ப ப டவ எ
ஸூ

னாவி

த களி

பத கான ஆதார க
காண

ேற

யதாக இ

ஆனி

கி

றன.

பா ைவ

.

அ லாஹூ தஆலா
ஹூ
அவ

கி றா : ‘(நபிேய!)
பி வ த நபிமா க

வஹீ அறிவி தவாேற, உம
அறிவி ேதா ’. (அ
நபிமா க

நி சயமாக நா

, அவ க

வஹீ

பிற

வ த

அ லாஹூ தஆலா வஹீ

அறிவி ததாக

கி

அ வஹீயான
வஹீயாக தா
இ றாஹீைம

றா

. நி சயமாக

வ ைத

கி

.
றா

தி டமாக நா

பிைவ ேதா

நபி

வ ைத

: ‘ேம
(ந

,

ைட ய

ைஹ

(அ ஹதீ :26) இ வசன தி
த களாகிறவ க ,

ஆ கியி

ேதா ’.

மிக ெதளிவாக

(அைல) ம

(அைல) ஆகிேயாாி

ச ததியி

க, அ வி வ

இ றாஹீ


ற ப

ள .
வா

,

த களாக)

அ வி வ ைடய ச ததியி

, ேவத ைத

ப ப டா க

றி

க ேவ

அ லாஹூ தஆலா

இ ப யி

நா

னிஸா:163)  இ த வசன தி

(அைல) அவ க

தலாவ

பிரதானமான ஆதார கைள உ க

த கி

,

றா க .

அவ

ெபா

ப . அவ களி

இ தியானவராக

, அவ ைற ம க

தவ கைள

இ ப யி
எ ப

க, அ வி வ

அவ களி

ச ததிகளாக

அ லாஹூ தஆலா
அ ைன வ

அழி

ெச

றக

ாி

ம க

தா

ைத


வசன களி இ
ப ப ட த
தவிர இ வாத தை

களி

மிக பிரதானமான ஒ
த கி

ேற

.

(194) ஆகிய கிர த களி

மியி

ஹதீ

பா ைவ

ெதாட பாக இட ெப ற ஒ

ப ப ட

ெச தியி

ஷபாஅ

ஷ ைமதான தி

(அைல) அவ களிட தி

உலக தா
த களி

தலாமவராக இ

கி

றீ க

வா க . இ ெச தி மிக ப டவ

நா

ைர த வாத ைத உ தி ெச ய

கி

ஆத

(அைல) அவ கைள ெபா

தனமாக
யதாக

ற .

நபியாக மா திர
ேம

அ லாஹூ தஆலாவினா

……….’ எ
ேமேல எ

ற .

றக

க .இ

ளன. அவ றி

காாி (7440)

ற வா

ற .

ெச திக

ெச திைய உ க

பாவ

ஆர பமாக

ப ப டா எ

ெகா

ஊ ஜீத ப

தி நி கி

த க

எனேவ ேம
றி பிட ப ட அ
(அைல) அவ கேள தலாவ

‘நீ க

க தாைர

‘‫ل‬
ُ ‫ب‬
ْ ‫ق‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‘எ

எ லா

தராக அ

இட ெப

: ‘(இவ க

தன ’. (அ தாாியா :46)

ைத உண

பிரதிபளி க ெச கி

பைத

?

ஹூைடய ச

இட ெப

தான

(அைல)

றா

க தாராகேவ இ

ன ’எ

இ க

தவ கைள

வி ேடா ). நி சயமாக அவ க

 இ வசன தி

கி

)

(நா

வா

இ ாீ

தா எ

தவைகயி

அவ ஒ

பேத உ தியான தகவலா

(அைல) அவ கைள ெபா

தவைகயி

.

ேம

இ ாீ

(அைல) அவ கைள ெபா

அதிகமான வரலா
விாி ைரயாள க
வா

ஆசிாிய க
அவைர

தவராக

சில அ

கி

பல னமான

றன . ஆயி

பைத அ

ெதளி ப

கி

(அைல) அவ க

(அைல) அவ களி

ஒ வராக
ஆதார க

தவைகயி

தாைதய களி

இ க

மிக

னா

ஸூ

றன.

ِ ‫و‬
ِ ‫َوالبَْع‬
‫ت‬
ْ ‫ث َبْعَد اَمل‬
விள க :

ேம
, இைற
த களி இ தியானவராக நபியவ க
உ ளா க . இதைன பல ஆதார க உ தி
ெச கி றன. எ
கா டாக பி வ
தி

வசன ைத கவனி க.
‘எனி
, அ லா
ைடய தராக
, நபிமா க
(
கைடசி)
திைரயாக
, (இ தி நபியாக
)
இ கிறா ’. (அ அ ஜா : 40)
இ வசன தி
நபிமா களி

த களி

இ தியானவ எ

ஏெனனி , நபியவ க
வதி

ற வாத

உ தியாகி

நபிமா கைள ஈமா
அ ச க

இ தியானவ எ

றாம

ற ப

ள .

வ நிைற

ெப ற

அவ ட

நிைற

ெப ற

ற .

ெகா வதி

உ ளட க

நபிமா க

அ லா

ப ப டவ க

அவ க
ெபா

அ ைன வ

என ந பி ைக ெகா ள .

அ ைன வ
தம
ெகா
க ப ட
கைள சாிவர நிைறேவ றினா க என

த .

அவ க

ம தியி

பா

த .

காதி

எ வித ஏ ற தா

ெமா தமாக அ லாஹு தஆலா ெபய
நபிமா கைள

ெபய

நபிமா கைள

ஈமா

அ லா

றி பிடாம

றி பி ட
வி ட

ெகா ள .

சிற பி

வாிைசயி

றியவ கைள சிற பி த . அத

‘உ

’எ

த ட ைத வகி கி
(அைல), இ றாஹீ

நபிமா க

றன . அவ க
(அைல),

ைறேய,

ஸா (அைல), ஈஸா

(அைல),

ஹ ம நபி ஸ ல லாஹு அைலஹி

வஸ ல

ஆகிேயா களாவ . அவ கைள ெதாட

ஏை ன ய

த க

பிற

இட கைள வகி கி
அைனவைர

கி

றன . ஆயி

றி

பல

ளன . அவ
வரேவ க த க க

அைமய ெப

, அவ க

ாிய நபராக நபியவ க

ைதக

கிைடயிலான

பல க

கைள

மிக ஏ றமான க
தாக

பி

தாக

,

ள .

‘நபியானவ , மா
ெதாிய ப

.

ேவ பா க
பலரா

பைத கவன தி ெகா ள

‘நபி’, ‘ரஸூ ’ ஆகிய வா
ெதாிவி

நபிமா க

விட சிற

றா க

ேவ

ெபா

வினா

க ச டதி ட கைள ெகா

த ப டவராக

வஹீ

, அதைன எ திைவ

வழ க படாதவ மாக இ

பா . ரஸூலானவ ,

ெபா
மா

வழ க படாதவ மாக இ
க ச டதி ட கைள ெகா

ெதாிய ப
எ திைவ

பா . ரஸூலானவ ,
வஹீ

த ப டவராக
, அதைன ம க
ெபா
வழ க ப டவராக

ம ற தி

பா ’.

(‫)والبعث بعد املوت‬
இ வாசகமான , மரணி தவ க

ணைறகைளவி

நா

உயி ெப

ப ப

றி த ந பி ைகைய ெதளி ப

ப ப வதாகிற , அவ க
றி

கி

உலகி

ம ைம

ற . அ வா

ாி த அம க

விசாரைண ெச ய ப

ெகா

க ப வத கா

ற ப

ளன. அவ ைற உ ளப

இ விடய

ேகா பா களி
கிாி தவ க

ஸு

றி பி

ெதளிவாக

ன வ

ஈமா

ெகா வ

ஜமா தினாி

எம

ெகா கை

ஒ றாக க த ப கி ற . த
ட இ விடய தி ெதளிவான ெகா ைகயை

உைடயவ களாக இ
ஆனி

னாவி

றி த வ ணைனக


.

ஸு

.இ

ஆனி
கடைமயா

த கள

கி

இ விடய

றன .
றி

அ லாஹு தஆலா

ேபா ….

‘(மரணி த பி ன நி சயமாக உயி ெகா
) அவ க

ப படேவ மா டா க எ
நிராகாி ேபா
எ ணி ெகா
கி றன , (நபிேய!) நீ
ராக:
‘அ வாற ல! எ இர சக மீ ச தியமாக! நி சயமாக
நீ க எ
ப ப
க ’. (அ தகா
: 7)
‘(மனித கேள!) பி ன , நி சயமாக நீ க இற ெப த
யவ க . பி ன , ம ைம நாளி ேபா நி சயமாக

‘(மனித கேள!) பி ன , நி சயமாக நீ க இற ெப த
யவ க . பி ன , ம ைம நாளி ேபா நி சயமாக
நீ க (உயி ெகா
)எ
ப ப
க ’. (அ
ஃமி
: 15,16)
ேம

,இ

றி த பல ெச திக

இட ெப

ளன. அவ ைற

விடய தி

ஹதீ

ரண ந பி ைக

களி

தி ெகா

ம மை

ள ம களாக நா

நீ க

ஆ ேவாமாக!

விதி ப றிய விள க

َ ‫خْيِرِه َو‬
َ ‫ن ِبالَقَدِر‬
ُ ‫َواإلْيَما‬
‫شِّرِه‬
விள க :

ஈமானி

கடைமகளி

ெதளி ப

வாசகமா

ந பி ைக, ஈமா
மிக
‘க

. அத
கி

அற ெமாழியி

விதிைய ப றிய

யவ றி

வழ க ப

ெச ய ப ட அள

இ தியான

ற . விதி எ

அ லாஹு தஆலாவினா

நி ணய

ெகா ள ேவ

கியமான மாக இ
’எ

இ தி ப திைய

பத தி

. இ பத தி

அ ைன

நாட ப கி

அ லாஹு தஆலா அ நி ணய ைத வான க
ைமைய பைட பத
னதாக எ தி
ெதளி ப
பிர

தாபி

கி

ஐ ப

ளா

ஆயிர

. இதைன பி

றன. தி மைறயி

வான தி

ற .

ஆதார க

அ லாஹு தஆலா

,

மீ

வ ட க

ேபா :

‘நி சயமாக அ லா

மியி

‘நி சயமாக அ லா
வான தி
, மியி

பவ ைற ந கறிகிறா எ பைத நீ
அறியவி ைலயா? நி சயமாக இைவ (ல ஹூ ம

)ஏ
உ ள . நி சயமாக இ அ லா
எளிதானதா
.’ (அ ஹ : 70)
நபியவ க

றினா க : ‘அ லாஹு தஆலா

வான கைள

மிைய

வ ட க

பைட பத

ஐ ப

னதாக பைட பின க

எ திவி டா

.’ (

ஆயிர

கான விதிைய

: 2653)

َ ‫خْيِرِه َو‬
َ )
(‫شِّرِه‬

க ாி

அதன
ெகா

ைட ய ப

ேவ ப கி

பைத ெபா

ப டவ
ெபா

தளவி

றன. க ரான

அத

தனமான . ஆயி
தளவி

ேவ

.

அத

ந லதாக

விள க

,அ

தீயதாக இ

விள க ைத ச

பைத

விாிவாக பா

ள .

அ லாஹு தஆலா நி ணய
அ லா

வாசகமா

பைடயி க ரான , ந லைத ெகா
தீயைத
வ ணி க ப
ள . எனி
, அவ றி

விள க க

கைள ப றி ேப

வி

நா ட ப

ைமைய ப றி

ெசயலாக
அ ைன

இட ெப ற ெசய

தீ ைக ப றி
வி

காாிய க

ஞான ைடயாதாக

தீய ப

பான ,

உ ள தீய

றி பி கிற . மா றமாக, அவன

ள க ாி

ஏெனனி , அ லா

ெச த க ாி

ெசய
சிற

கி

தீயதான , இட ெப ற ெசய

றி பிடமா டா .

தீய

கிைடயா . அவன

மி கதாக

,

றன. எனேவ, இ

ைமைய க

தி

தீயதான , இட ெப ற ெசய
ெகா

ேடய

பைத

றி அவனி
ாி

றி

ெசயைல க

’எ

கவனி

ாி

தி

தி ெகா

.இ வ

ட ல

பைடைய

நபியவ க : ‘இைறவா! தீ
தன

ளா க . (

ெதளிவாக

நா

தா

றியத

ைமைய க

ெகா ள ேவ

தி ெகா

உன

பிரா

தைனயி

: 771) ேம
ெகா ள பி

, இ விடய ைத மிக
விள க ைத

க …..

அ லாஹு தஆலாவி

பைட

நி ணயி த அ ச களி

மனித

பலவ ைற அவதானி

வ கி

அவன

பா

பைட

களி

களி

தீ கிைழ க

ேறா . அ தவித தி
க , ேத க , ேவ ைட

மி க க , ேநா க , ஏ ைம, வ ைம ேபா

ற பல

அ ச கைள இன கா டலா . இைவ அைன
மனித
உக ததாக அைமயாததினா தீயதாக
க த ப கி

றன. அேத ேபா

இைற நிராகாி ைப எ ப
ெகா ைள ேபா

றன


ேம

சா

. எனேவ, இைவயைன

தா

கி

அ லா

மடைமயி

யைவக , ெகாைல,
ற ப டஅ

பைடைய

மனித

விட தி

தீயதாக

ைம பய க

யனவாக

றன. ஏெனனி , அ லாஹு தஆலா இவ ைற

ேமலான ஞான ைத ெகா
ாிய

பாவமான காாிய க ,

யவ க

ாி

சி கி தவி

ேட நி ணயி

ளா

. அதைன

ெகா வா க , ாியாதவ க
பா க .

விதி ப றிய ந பி ைக

ேம

, விதியாக அைமய ெப ற ஓ அ ச
னிேல தீ

ேநா

ைடயதாக இ

ைகயி

இ வ

பைடைய பி

ைவ கி

தா

, ேவ

ைம பய க

சில சமய களி
ஒ ேகாண தி

யதாக

தி

.

வசன

ற .

‘மனித களி ைகக ச பாதி த (தீய)வ றி காரணமாக
கைரயி
, கட
(அழி ) ழ ப
ெவளி ப
வி டன, அவ க ெச த (தீய)வ றி
சிலவ ைற அவ க
அவ
ைவ

ெச வத காக (இ வா ேசாதி தா , அத
ல )
அவ க (த பா ெச
அவ பா ) தி
பிவிடலா ’.
(அ
: 41)
எனேவ, இ வசன தி
கட

ற ப

ெவளி ப
வித தி

அழி , ம

தீ கானைவயாக இ

வித தி

மனித

றன எ

பைத

கி

அதன

தா

தமான தீ காக இ

வரலா . இத கான சில எ

, ம ெறா
யனவாக

இைண க ப ட ஓ
கா

கா

தி மண

ெச யாத ஒ வ விப சார

அவ

வழ க ப
க .உ

அ நப
அ த

ஆகியன

ெகா ளலா .

தீ கான , அத

றி எதா

பா

ழ ப

ைம பய க
ாி

கைரயி

பைடயி , விதியாக அைமய ெப ற ஓ அ ச தி

காண ப

ள பிரகார

தீ

ைமயி

களாவன,
ெச

ேபா

ட ைனைய ச

அ த

ைடயாதாக இ

ட ைனைய க

றாக

சி தி

டைனயான
தா
யவ க

றி த

அவ

,
அதி

பல

அ த

ட ைனைய க

நல க

ெச தவ

றி த அ த

ற பாிகாரமாக அைமகி
2. விப சார தி

ம ைமயி

றி த அ த

சிற த ப

ெச தவ

ன ெசய

க .உ

தீ களி க

3. எம
இ க

அவ க
ரமாவத

கால களி
த கா

ய ேநா கைள ஒ
ைமயி
தா

கான

உட பி
ைத ம

காண ப கி

வ களி

ெகா வா .

எம

றன. அ நல களாவன,

ற பாிகாரமாக அைம

ெப மதிைய

அ ேநா க

ாி

இமாமவ க

ெகா ளலா .

ற சில வைகயான கி மிகைள
ைணயாக இ

பல விள க க
றஇ

.

களி

கி

கி

கி

ற விடய

றன.
ாி

ெகா ளலா .
விதிப றிய ேம

னா

, அைவ த மிேல பல

எம களி த ‘ஆேரா கிய ’ எ

ெகாைடயி

கண

அ ேநா க

டனவாக திக கி

சி பாவ க

அழி பத

யவ க

ற . அதனா

ட இனிவ

யனவாக இ

நல கைள ெகா

நைடெபறாதவித தி

பா

2. அ லா

டைன மிக

ஈ ப வைதவி

, எம ேக பட

சி தி

ற .

4. விப சார

1. எம

வழ க ப

பிைன கிைட கி

வழியைம கி

ட ைன

வழ க படவி

ட ைனைய க

இ தைகய ெசய களி

ேம

பல

ற .

த டைனையவிட உலகி
இல வான .

அதி

உ ளன. அ நல களாவன,

1. விப சார

3.

யவ க

றன.

இமாமவ க

றஇ

விதிைய ப றியதாக
ேபா

ளதா

கி

ற விடய

அதைன ெதளி ப

ேமலதிக விள க கைள கா

ேபா .

ُ ‫ اإلْيما‬: ‫هلل‬
ِ ‫َوِمَن اإلْيَما‬
‫سُه‬
ِ ‫ن با‬
َ ْ‫ف ِبِه نَف‬
َ ‫ص‬
َ ‫ن ِبَما َو‬
‫مد صلى‬
َّ ‫ح‬
ْ ‫س‬
ْ ‫ِف‬
َ ‫م‬
ُ ‫وُلُه‬
ُ ‫صفُه ِبِه َر‬
َ ‫ي ِكتَاِبِه َوِبَما َو‬
‫اهلل عليه وسلم‬
விள க :
அ லா

ெதாட பான வ ணைன விடய தி

ேம

ற ப ட வாசக தி

இட ெப றி
நிைல பா

ஸு

அ லா

ந பி கை

ெதாட பாக

னாவி

ய வ ணைனக

எ வா

எம

க ேவ

விடய தி

எம

பைத

ாி

ெகா ளலா . ேம
, ேம
றி பிட ப ட வாசகமான
அ லா
ெதாட பான ந பி ைகயி ஒ ப தியா
.
அதாவ , அ லா

ைவ வி வாச

ெகா வதான

பிரதானமாக நா

விடய கைள உ ளட கி

ள .

அைவயாவன,
1. அவனி

2. அவைன
3. அவைன உ

ைப வி வாச

ெகா ள .

பி யாைவ ெகா
ஹி யாைவ ெகா

4. அவைன அவன

மாஉ வ

ஒ ைம ப
ஒ ைம ப
பா ைத

த .
த .

4. அவைன அவன
ெகா
எனேவ ேம

ஒ ைம ப

மாஉ வ

பா ைத

த .

றி பிட ப ட வாசகமான , நா

ஒ ப தியான அ லா

வி

ந பி ைகைய ெதளி ப
விள க தி

வ க தி

ந பி ைகயி

பா (ப
கி

ப தி” எ

பிாிவி

க ) ப றிய

ற . அதனா

“அ லா

கா
தா

எம

ெதாட பான
றி பி

ேதா .

(‫ )ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬இங்கு ‫ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬என்ற வார்த்தையின் மூலம் அல்குர்ஆன்
நாடப்படுகின்றது. மேலும், அல்லாஹுத்தஆலாவே
அல்குர்ஆனுக்கு இப்பெயரைச் சூட்டியுள்ளான் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில் அது, லவ்ஹூல் மஹ்பூல்
எனும் ஏட்டிலும், சங்கைமிக்க மலக்குகளின் கரங்களில்
தவளக்கூடிய ஏடுகளிலும், எம்மத்தியில் காணப்படுகின்றன
அல்குர்ஆன் பிரதிகளிலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே,
இங்கு ‫( ﻛﺘﺎب‬கிதாப்) என்ற பதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும்
‫( ﻣﻜﺘﻮب‬எழுதப்பட்டது) என்ற கருத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும், அல்லாஹுத்தஆலா இச்சொல்லை தன்னுடன்
இணைத்துக் கூறியுள்ளான். அதற்குக் காரணம்,
அல்குர்ஆனானது அவனது வார்த்தையாக
இருப்பதினாலாகும்.
ேம

ற ப

பல ப திக
1. அ லா

ள அற வாசக தி

உ ளன. அவ ைற ஒ ெவா
ைவ வி வாச

விள கமாவ ,

றாக கா

ெகா வதி , அவ

வ ணி த வி;டய கைள வி வாச
அத

விாிவாக ஆராய த க

ெகா வ

ேபா .

ைன ப றி

உ ளட

.

நா

றி பி ட பிரகார , அ லா

ெகா வதி
வி வாச

அவன

ெகா வ

ளா

“அ

ேபா ,

பதாக

மாஉ வ

பா ”

கிேறா .

ேம

, இ விடய

சாதாரணமாக அைனவாினா

ெகா ள

மான ஓ உ

எ வித ப

சா தியம ற ஒ
அ ேபா

தா

இதனா
ேச

றா
அ லா

க ப

இமா

வ ணி

அவன

ெகா வ
கைள

அ லா

வை

களான

மைறவான விடய க

உ ளைத உ ளப
ம ெறா

) அவ க

“அ லாஹு தஆலா த
அ ல

ற .

.

க ப ட காாியமா
ம (ர

அவசிய .

. எனேவ, மைறவான விடய களி

. அைதவி

ெகா ளாதவைன ேபாலாவா

நிைல பாடான

காண ப கி

ெகா ளாதவ

ைடயனவா

வதா

ெச வ

இன

ள . எனேவ, அவன

வி

கைள வி வாச

ைமயாக வி வாச

மனிதனி

கிறா

ெதாட பான ந பி ைகயி

ைமயாக வி வா

ெதாட

.ஒ வ

.எ தஒ

அ ெபா

தா

2. அ லா

ைமயா

இ லாம

ப தியாக அவன

றி பி

. அவ ைறேய நா

பா களை

ள . ஏெனனி ,

ைன ப றி

தனியான ெபய க

றி

மாஉ வ

உ ளட கி

அ லாஹு தஆலா த
தன

ைவ வி வாச

ளாேரா அ வாற

பா

.
றினா க :

ைன எ வா

த எ வா

விள க தி

வ ணி

ளாேனா

அவைன ப றி
றி ேவ

வித களி

அவனை

வ ணி

ளாேரா அ வாற

வ ணி க

யா ” எ

- M.T.M.ஹிஷா

றி ேவ

கிறா . (ம

ைற உ தி ெச ய

ஆனி

பதாவா)

ய பல ஆதார கைள

ைவ கலா . ேம

பல ஆதார க

ட இத
கி

(ஆகாெத

பெத லா

)த

தி

ெசய கைள அவ றி
மைற கமானைத
மீ தைல

இற கிைவ காதி
அ லா வி மீ
(நபிேய) நீ

றா

: ‘எ

ைடய இர சக

மான ேகடான

ெவளி பைடயானைத
, (இதர) பாவ ைத

, அ லா

இைணைவ பைத

திாீதியான

ளன.

அ லாஹூ தஆலா

வி

அத

,

, உாிைமயி

எ தவித ஆதார ைத

அவ

க, இ
நீ க அறியாதவ ைற
(ெபா யாக )
வைத
தா ’ எ
ராக! (அ

அஃராஃ : 33)

ற ப ட வசன ைத அ

பைடயாக ெகா

ேநா

ைகயி

ைவ அவ

ஒ வ அ லா

மா றமாக வ ணி க எ தனி ப
ைழ பத

சமனா

ெகா வ

ஹராமா க ப

வசன தி

பிறிேதா இட தி

றி

நீ க

ேம

தைலைய

அவனை

மதனீ

வர

வித களி

ாி

தன

வ ணி த

அறிவி லா ஒ

. எனேவ, இ வா

பைத ேம

பிர

தாபி

நட

ற ப ட

ெகா ளலா .

அ லா

றி

ேபா ,

பிறிேதா இட தி

அ லா

பிர

‘ (நபிேய!) எைத ப றி உம

தீ

அைத நீ பி

தாபி

கமான அறிவி ைலேயா

ெதாடராதீ ! (ஏெனனி ) நி சயமாக, ெசவி,

பா ைவ, இதய

(ஆகிய) இைவ ஒ ெவா

ப றி (ம ைமயி ) விசாாி க பட

கி

ற .’ (பனீ இ

இ வசன தி

ரா

ெசய களி
அ லா

யதாக

ட எ விடய தி

க ட ப

– அதைன

: 17)

அறிவி ைலேயா அ விடய தி
பாட

ேபா ,

எம
நா

ள . அ ைத

தீ

கமான

ஈ படலாகா
மீறி எவ க

இ தைகய

ஈ ப கிறா கேளா நி சயமாக அவ க

வா

க ப டஒ

றி

ஈ ப டவ களாகிவி வ .
நா

ேமேல

களான

றி பி ட பிரகார

மைறவான விடய க

ச ப த ப டைவயா

அ லா

ைடய

. அவ ைற

தியி

யா . எனேவ, அவைன அவ

வ ணைனக
தவி

லம

றி எ

ெகா ள ேவ

ட ப

. ேம

வ ணி த
வ ணி பைத

, அவ

எம

இன கா

த த வ ணைனகைள

டஎ

க பைன

த கவித தி

தி உ வைம

யா . இ த அ

ாி

ெகா ள ேவ

வ ணைனகைள நா

ைவ

பைட க ப

பைடைய அ லா

உதாரணமாக, வன
ெதாி

பய

விடய தி

விட
நா

.
ப க
ஹதீ

ேளா . ஆயி
எ களி

ெதாட பான எ தைனேயா
லாதார களி
அைவ

எவரா

ைமயாக
அத

ைமயான அைம ைப விள கி ெகா ள

ைட ய
யா

ள .

ைமயான அைம ைப விள கி ெகா ள

சா

றாக, வனவாசிக

கனிக

சி த ப

அ கனிகளி

பழ , மா ைள ேபா

தா
யா

அத

வ ணி

கி

ைமயாக அத
காரண , அ லா
அவ க
ளி

தத

ய ேபாீ ச

ைமைய எ களா
அ வி

ெச

காக மைற

ப றி

ெகா

, ஹதீஸூ

ைடய ஸா ஹான அ யா க

கனிகளி

யா

ேக

அ லா
ேம

ேபா , ‘நா
காக எ த க

ைவ கி
உ களி

எவ

ைவ
களி

பைட ைபேய எ மா
எ வா

பல
ாி

ெகா ள

?!!!

ெகா வத காக பிறிேதா உதாரணததை

ேற

.எ

சி தி த

ைஹ ப றி

டா? அ

தின

அதைன ப றி

அறிவ றவ களாக
ைக ப ற ப

ேள

பைட பாளனான

ைவ ப றி க பைன ெச ய
ாி

.

றாத, எ த மனித உ ள

. எனேவ, பைட க ப
ள நிைலயி

கிறா

அ லா

க பைன ெச திறாத வன ைத தயா ெச
இன கா ட ப ட ஒ

யாக,

அறியா ’ எ

ேம

கிறா

யா .

தவ றி

சிைய எ த ஒ ஆ மா

திறாத, எ த கா

எ களா

ேபா , ‘

ைவ க ப

யி

ப றி

றி பி

ஸ தா: 17)

ப க

ப கைள வ ணி
வன

வினவ ப டா

(அ

பா

அறி கமான கனிகளாக

எ மிட தி

தி ைவ க ப
க கைள எ

ற . அேதேநர தி

மா

ஆகேவ, அவ க

எதா

ள .

உ ளட க

ற பல கனி வ

ெகா ேவா . அைவ எம

யா

ேபா

ேளா . உ

களா

ைமயி
பா

ஹான
மான ஒ

றாக

ைக ப ற ப

ேபா

ட எ மா

களா

பா

மான ஒ

றாக

அதைன ப றி வ ணி க

யா
ள . காரண அத வ ணைனகளி அ லா
ெதாிய ப
தியைத தவிர ேவ எதைன
எ மா

யாதேதயா
அ லா

. இ வாறி

வி

க, எ ப

கைள க

டறிவதி

கிவி வைத கா திரமான ெசய
எனேவ, அ லா

வி

கடைம. அைதவி
தன

ஒ வ

என

கைள உ ளப

அவ ைற விள கி

மடைமயி

சி தைனைய
?!!!

வேத எம

ற எ தனி ப

ெவளி பாேட!!! அ லா

எ மைனவைர

இ தைகய ெசய களி

ஈ ப வைதவி

பா கா பானாக.

- M.T.M.ஹிஷா

மதனீ

1. அ லா

றி

இட ெப

ளவ றி

மா திரேம ெகா
மீறிவிட

லாதார களி

ெவளி பைடயான க

க ேவ

. அவ றி

பதாக த

தி ெகா

ைன வ ணி
அத

ற வாசகமான

மா றமாக, அத

ளா

தமாக க

அவன

தன

. அ வ ணைனைய

வியா கியான
எதா

ைத

எ லை

டா . உதாரணமாக, அ லா

ஹதீ

ெச

ேபா ,

ைண

றி கா

பா ைவதா

நாட ப கிற

றலாகா .

அேத ேபா
அ தியாய தி
அ வசன தி

அவ
64

ைகக

வசன தி

இட ெப றி

ற ப

யஇ

பதாக அ மாயிதா
ள .
ைகக

அ வசன தி
வா

இட ெப றி

ைதயான , அவன

மா றமாக, தன

சி தி

வச

விள க

அவ

றி கா

ாிய த க

ைவ தி

க ! அ லா

ைகக

தமான ைககைள

அ யா க

பா

வ ணி ப

யஇ

எதா

ெகாைடகைள த

றி பி கிற

பதாக

வைத

டா . எனேவ,

ைவ இ வாெற லா

ைன ப றி வ ணி த

வ ணைனைய ேபாலா மா ?!!!
2. ெபா வாக இமாமவ க

றி பி ட, ‘அ லா

அ லா

க ’எ

ற வாசகமான

வ ணி த அைன
உ ளட கியி

வைகயான ப
கி

ைன ப றி

கைள

ற . ஏெனனி , அ லா

கைள பிரதானமாக இ

ெப

வி

வி

பிாி களாக

பிாி கலா .
1. அவன

ைம சா

இ வை க ப
அவ
இத
1. க

நிைல தி

தப

இ வை க ப

ஆ ற , ஞான

ேபா

யப

எனேவ, நா

பிாி க

களாக இ
உ ளட

.
கி

றன.

உதாரண களாக ெவ க , அறி ,
றவ ைற

தப

தளவி , அைவ எ ேபா


றி பிடலா .

இ வைகயான ப
க ,இ

பிரதானமாக இ

சா

கைள ெபா

சா

2. விடய

தப


ேபா

ேமேல

உதாரண களாக இ
றவ ைற

றி பி ட ப

கர க ,

றி; பிடலா .
களான

ெற

எனேவ, நா
அ லா
எ ச த

ேமேல

றி பி ட ப

களான

நிைல தி க
ப தி
அவைன வி

தி ெகா

அ லா

வி

உ ளட கி
2. அவன

தா

இ தைகய ப

தப

களை

றப

ளன .
ெச ய

இ வை க ப

சா

தப

நா ட

பிாி க

உ ளட

1. காரண

ெற

யப
களா
. அ ைவ
நீ கிவிடா . இதைன

அறிஞ க

ைம சா

ைமயாக அ லா

ெதாட

ளப
கி

களா

வி
. இத

றன.

அறிய ப ட ப

இ தைகய ப

உதாரணமாக அவன

தி

ெபா

த ைத

றி பிடலா . ஏெனனி , அவன

தி

ெபா

த தி

த க காரண

அ ெபா

தமான

இ வ

உாியவ

பைடைய பி

ெபற ப
கிைட கி

ேபா
ற .

வசன தி

காணலா .

‘(அவைன) நீ க நிராகாி
வி டா , நி சயமாக
அ லா , உ கைளவி
ேதைவய றவ , இ
த அ யா களிட தி நிராகாி ைப அவ
ெபா தி ெகா வதி ைல, ேம
, நீ க (அவ
ந றி ெச
தினா , உ க
காக அதைன அவ
தி
தியைடவா .’ (அ ஜூம :39)
2. காரண

அறிய படாத ப

இ தைகய ப
றி


ப தியி

உதாரணமாக இரவி
அ லா

கைடசி

வான தி

,
)

றி

இற

ப தியி

அ லா

கிறா

ற ெச திைய

அ லா

வி

ைம ம

ஒேர ப

பி

இ த

அவன

ேப

ேப த

றப

ைப எ

ஆ ற

உ ளட

கி

றத

உ ளன.

வதி

ெச ய

ைம ட

ெதாட

இ தைகய ப
வி

ெகா ேவா . இ ப

ெதாட பிைன ெகா
அ லா

த அ ச கைள

ெகா ளலா . உதாரணமாக அவன

ற ெசய

பி

சா

சில ப

ாிய ேகாண தி

ை மை ய க

ேப த

றி பிடலா .

ெச ய

றி ததாக

அவ ைற அத

வான தி

பதனா
சா

தப

, அவன

ைடயதாக இ

அவன

பான

ெச ய

கி

ற .

அறிஞ க
களி

றன .

ِ ‫ف َوال تْع‬
ٍ ْ‫غْير تْكِيي‬
ٍ ْ‫حِري‬
َ ‫طْيٍل َوِمْن‬
َ ‫ِمْن‬
‫ف َوال‬
ْ ‫غْير ت‬
‫تْمِثْيٍل‬
விள க :
நா

பா

ேவ
ேம

த விள க களி

விடய தி

பைத

எம

அ லா

நிைல பா

ாி

கி

எ வா

ெகா

ற . அதாவ , அ லா

வி

க .

றி பிட ப ட அற வாசகமான

ாியைவ த அ ச கைள வ

நா


வி

டயதாக

விடய தி

இமாமவ க அறபியி
றி பி ட , ‫تحريف تعطيل‬

‫ تمثيل‬, ‫ تكييف‬ஆகிய ெசய பா கை


‫ تمثيل‬, ‫ تكييف‬ஆகிய ெசய பா கை
ேம ெகா ள

டா .

‫التحريف‬
(அ த

ாீ )

அ த

ாீ எ

எதா

தக

தி

வி

த ,ஒ

சா

ெச

பிரேயாகி க ப
வி

ேவ

அ ைம

மா

உ ளன. இ பதமான

விடய தி
‘அ லா

பத தி


ேபா
பா

அ லா

உண
தி

விடய தி
ேபா

வி

ைட ய

அத

விள கமாவ ,

எதா

தமான க

நா

ைத

ெச ல ’ எ

. ெபா வாக இ தைகய நடவ

ைகைய இ

பிாி களாக பிாி கலா .
1. ெசா
2. க
ெசா

ாீதியான மா ற
ாீதியான மா ற

ாீதியான மா ற

இ பிாிவான
ஏ ப

வைத

ெசா ைல அ ல

ெசா
றி கி

லேமா அ ல , உயி
ஏ ப

வதி

ைமயி

ற . அ தைகய மா றமான , ஒ

ைத அதிகாி ப
றி

களி

ேற

அ ல

ைற பதி

மா ற

லேமா இட ெபறலா . இதைன

ெகா வத காக சில ந ன வாதிகளி
த கி

மா ற தை

ாி

தி விைளயாட கைள

.

- ‫ﺳَﺘَﻮى‬
ْ ‫شا‬
ِ ‫ﻌْﺮ‬
َ ‫ﻋﻠﻰ اﻟ‬
َ ‫ﻦ‬
ُ ‫ﺣﻤ‬
ْ ‫ اﻟﺮ‬இவ்வசனத்தின் ஈற்றில்
இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சொல்லான ‫ﺳَﺘَﻮى‬
ْ ‫ ا‬என்ற
சொல்லில் ஒரு ‫ل‬
َ ஐ அதிகரித்து ‫ﺳﺘْﻮَﻟﻰ‬
ْ ‫ ا‬என்று மாற்றம் செய்து

சொல்லில் ஒரு ‫ل‬
َ ஐ அதிகரித்து ‫ﺳﺘْﻮَﻟﻰ‬
ْ ‫ ا‬என்று மாற்றம் செய்து
குறித்த அச்சொல்லின் கருத்தில் திருப்பம் செய்துள்ளனர்.
-‫ﻚ‬
َ ‫ء رَﺑ‬
َ ‫ﺟﺎ‬
َ ‫ َو‬என்ற திருக்குர்ஆன் வசனத்தில் ‫ﻚ‬
َ ‫ َرﺑ‬என்ற
சொல்லுக்கு முன்னால் ‫ أْﻣُﺮ‬என்ற சொல்லை அதிகரித்து
கருத்தில் மாற்றம் செய்துள்ளனர்.
‫ﻤﺎ‬
َ ‫ﺳﻰ ﺗﻜِﻠْﻴ‬
َ ‫ﻢ ﷲ ُﻣْﻮ‬
َ ‫ َوَﻛﻠ‬என்ற வசனத்தில் ‫ ﷲ‬என்று
இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு வரக்கூடிய ‫ ُـ‬ஐ ‫ َـ‬ஆக
மாற்றி வியக்கியானம் செய்துள்ளனர்.
இைவயைன

யவ களி

நடவ

ைகக

அ லா

வி

விைளயா
வா


வா

நடவ

விள க
ைககளி

எ மை னவை ர

வி

வா

ைதகளி

ைதயி

கைள

தி விைளயாட களா

ளன . அ

ைதக

வித தி

றி

அ லா

மா திரமி

மிக உ

. இ தைகய
ைமயான

ட ப
றி, அ லா

ெகா ைக ேகா பா க
ெகா

வி
இய

ளன . இ தைகய

ஈ ப வைதவி

அ லா

பா கா பானாக!

:

-‫ اﺳﺘﻮى‬என்ற வார்த்தைக்கு உயர்ந்து நிலைபெற்றுவிட்டான்
என்றும் ‫ اﺳﺘﻮﻟﻰ‬என்ற வார்த்தைக்கு ஆக்கிரமித்தான் என்றும்
பொருள் கொள்ளப்படும். எனவே, அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது
உயர்ந்து நிலை பெற்றுவிட்டான் என்று வியாக்கியானம்
செய்வதற்குப் பதிலாக அவன் அர்ஷை ஆக்கிரமித்தான் என்று
வியாக்கியானம் செய்துள்ளனர்.
-‫ وﺟﺎء رﺑﻚ‬என்ற வசனத்திற்கு உமது இரட்சகன் வரும்

-‫ وﺟﺎء رﺑﻚ‬என்ற வசனத்திற்கு உமது இரட்சகன் வரும்
போது… என்று பொருளாகும். இவ்வசனத்திற்கு விளக்கம்
கூற முற்பட்ட சில நவீன வாதிகள் ‫ أﻣﺮ رﺑﻚ‬என்று வசனத்தை
திரிவுபடுத்தி, அல்லாஹ்வின் கட்டளை வரும் போது என்று
வியாக்கியானம் செய்து அல்லாஹ்வின் உண்மையான
வருகையை மறுத்துரைத்துள்ளனர்.
-‫ وﻛﻠﻢ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ‬என்ற வசனத்தில் ‫ ﷲ‬என்ற வார்த்தையின்
இறுதியில் ‫ ُـ‬வந்துள்ளது. அவ்வாறு ‫ ُـ‬வந்தால், அல்லாஹ்
மூஸா நபியுடன் பேசினான் என்று பொருளாகும்.
அல்லாஹ்வின் பண்புகளை மறுக்கக்கூடியவர்கள்
அல்லாஹ்வின் பேசுதல் என்ற பண்பை மறுக்கும் விதத்தில் ‫ﷲ‬
என்ற வார்த்தைக்கு ‫ ُـ‬க்குப் பதிலாக ‫ َـ‬ஐ செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறான மாற்றம், குறித்த அவ்வசனத்தில் இடம்பெறும்
போது, மூஸா நபிதான் அல்லாஹ்வுடன் பேசினார்
அல்லாஹ் அவருடன் பேசவில்லை என்று கருத்தில் மாற்றம்
ஏற்படும்.

- M.T.M.ஹிஷா

ாீதியான மா ற
ெசா

எதா

மதனீ

ைடய அைம ைப வி

தக

ைத ெகா

ைத அத

வழ

மா றமா

கா

ேவ

ெசா

ெசய பாேட க

. இ வைக ெசய பா

ந ன வாதிகளி

விலகி அத
;

ாீதியான
உதாரணமாக சில

விள க கைள த கிேற

.

‫الرحمة‬
(அ ர

ம )எ

ற வா

ைத

‘அ

ாிய நா த ’ எ

(அ ர

ம )எ

விள க

ற வா

ைத

‘அ

ாிய நா த ’ எ

றியைம.

‫الغضب‬
(அ கள ) எ
விள க

ற வா

ைத

‘ப வா க நா த ’ எ

றியைம.

‫التعطيل‬
(அ தஃதீ )
‘அ தஃதீ ’ எ

ற ெசா

அ லா

வி

பய

த ப டா , அ லா

‘கைலத ’ எ

விடய தி

ெபா ளா

.

இ ெசா

ைவவி

அ ைன

வைகயான ப
கைள
கைலவதாக ெபா
ெகா ள ப
. இ ெசய பா
ேபா சாியான க
பிரதியாக ேவ

ைத ெதாிவி க

ைவ க படமா டா

பைத

யஒ

ெசா

கவன தி

ெகா க.

‫التكييف‬
(அ த

)

இ ெசய பாடான
ெதளி ப

வைத

களி

‘அ த

’எ

பி

றி கி

வ ணைனயி
ற .ஒ வ

ெசய பா
றா

அ ைம ைப

அ லா
பி

ேபா

வி
அவ

ஈ ப டவனாக
ெச

விட

ைறைய
யா . ஏெனனி ,

மைறவான அறி ட

ச ப த ப டைவகளா
ெகா ள

கா

. இ தைகய சி தாி த

மனிதனா

அைவயைன
அறி

அைம ைப சி தாி

க த ப கி
எ ேபா

.எ ப

அ லா

யாேதா அேதேபா

ைவ மனிதனா
அவன

அறி

ெகா ள
களி

யாேதா அேதேபா

எதா

யா . இதனா

தத

ைமைய

தா

இமா

அவன

அறி

மா

ெகா ள

(ர

) அவ களிட தி

் ‫ الرحمن على العرش استوى‬எ ற வசன தி
இட ெப றி க
ய ‫ استوى‬எ ற ெசா
விள க ைத ப றி வினவ ப டேபா

பி

வ மா

பதிலளி தா க .
‘இ

திவா எ

ற ெசா

அறி கமான , அத

அறி கம ற , அதைன வி வாச
அதைன ப றி வினா ெதா
பி ஆ – ஆ
இமாமவ க
அ ைன
ேவ

ைட ய அ ைம

ெகா வ

வாஜிபா

தன அ

டான

,

.’
அளி த இ த பதி

ெபா வாக அ லா

விடய தி

தி

வி

ெகா ள பட

.

‫التمثيل‬
அ த
இ ெசா

ஒ பி தைல

அ லா

வி

ஒ ததாக இ

கி

அ லா
ேபா

களான

கி

வி

ஒ பி வ

ெசயலா

. அத

ற . அதாவ
வதா

கைள

. உதாரணமாக,

வதா

.இ ப

கைள பைட பின களி
சா

ைடய ைககைள


ஆனி

நி சயமாக

பைட பின களி

றன எ

; ைடய ைக எ க

றி

அ லா

றி கி

ேபாதைன

மா றமான

றாக பி

வசன ைத

றி பிடலா .
‘அவைன ேபா
(யாவ ைற

எ ெபா

) ெசவிேய கிறவ

இ ைல, அவனே
, பா

கிறவ

.’ (அ

ஷுரா:

(யாவ ைற

) ெசவிேய கிறவ

, பா

கிறவ

.’ (அ

ஷுரா:

42)
எனேவ, ஏக

வ ைத அ

வி வாசி, அ லா
அவன

அ த

ைம ப

வி

தி

அ லா

பா

பா

விடய தி

வசன கைள

பதாக
.இ

ைர ெச ய

நா

ைம ப

வ த அறிஞ

க . அ லா

சி தைனகைளவி

ன ேந

ய அேத
அவ க

எவ

அவ

கவி ைல. அவ ைற
யவ களாகேவ
ெபா

ஏெனனி , இ நிைல பா ைட கைடபி
ஈ றி

றா க .

காண

தா க . அ த நிைல பாேட எம

அறி தி

விடய தி

, அவ களி

யவ களாக இ

றி

. அ தைகய

நபிெமாழிகைள

கிறா க . ஆயி

பிாிவின க

கைள

தாரணமாக திக கி

ேக ட மா திர திேல உ

அவ கைள பி

எம

டஒ

காண பட ேவ

வி

தி

த கவித தி
யவனாக இ

வழி ைற எ மி
ெப ம க

ைட ய அ ைன

ஸஹாபா க

பைடயாக ெகா

கா

தமா

.

ேபன

பைத நீ க

எ ைம அவ களி

பா கா பானாக!

‫بل يؤمنون باهلل سبحانه ليس كمثله شيء‬
‫ فال ينفون عنه ما‬, ‫وهو السميع البصير‬
‫وصف به نفسه وال يحرفون الكلم عن مواضعه‬
விள க :
அ லா

வி

ஜமாஅ தினாி

விடய தி

நிைல பா :

ஸு

ன வ

ஜமாஅ தினாி

நிைல பா :

இமாமவ க , அ லா
ெகா வதி
அைவக

வி

ஜமாஅ தினாி
ெதளி ப

நிைல பா

தி

ஸு

ன வ

எ வா

ஸு

தளவி , அவ க

எ ெபா

தியத

றஅ

பைடைய ைவ

ஒ பா

வைதவி

ரமாவத காக

அவன

தைத ேபா

கைள ம

மா றமாக, அவ க
அ த

எ ப

தி

உ ளன என

ேம

கி

களி

பைத

அவனை
அ திலா க

கா

தனி ப ட

அ லா
தனி ப ட ப
, அவ

என

இய

அ திலா கைள ேபா

மா

கமா டா க .

பைட பின க

றன . ம

வசன கைள மா ற

த கவித தி

, அவ க

உ ளனேவா அேத ேபா

எ வித ஒ

ஜமாஆ தினைர

ைவ ேபா

பைட பின களி

அவன

‘அ லா

இ ைல’ எ

கி

ன வ

ெகா

பி பா

ளா க .

பைடயி , அ

ெபா

கைள வி வாச

அவசிய ைத ெதளி ப
விடய தி

அதன

கிைடேய
கி

றன .
ஆனி

யவ களாகேவா அவ றி
விள க

ெசா ல

யவ களாகேவா

கமா டா க .

‫ وال يكيفون‬, ‫وال يلحدون في أسماء اهلل وآياته‬
‫وال يمثلون صفاته بصفات خلقه‬
விள க :
அ லா
விடய தி

வி

இ ஹா :

அவன

வசன க

விடய தி
அ லா

இ ஹா :
வி

விடய தி

ஸு

ஜமாஅ தினாி

‘இ ஹா ’ எ

ெசயைல ேம ெகா ள

றா

இ ஹா எ

யவ களாக

ன?

அற வாசக தி

பைடயி

ெபா

‘ஒ

அவன

ெச ய

தக

பதி

சா

அ லா

தி

ெச ல ’ என

வி

ஆகியவ றி

ைத வி

ெச லலா

இ ஹா

நாட ப வ , ‘அவ றின

தவறான க

தி

பா

சா

’.

- M.T.M.ஹிஷா
அ லா

.இ

வசன க

ைற எ

அற ெமாழி க

விடய ைதவி

ெகா ள ப


எதா

அவ றி

கமா டா க .

இ ஹா எ

த நிைல பா , அவ க

ன வ

மதனீ

வி

ெபய க

அவன

களி

வி

ெபய க

அவன

இ ஹா
அ லா
விடய தி

ேம ெகா ள ப
வி

சிைலக

ெபய க

ைறயி

த கள

கைள

ெவளி பாடாகேவ அறியாைம கால
ெபய

’எ

ைதயி

‘இலா

ஸா’ எ

அவன

சிைலக

ெபய பிற ததாக
‘உ

ெபயராக

இ ெச ய
அத

ைறயை

பிாி களாக பிாி கலா .

1. அ லா

ம க

இ ஹா ெசய

ற வா

, ‘அ

வ தன .

’எ

ற வா

ற ெபய பிற ததாக

, ‘ம

‘லா ’ எ
ைதயி
னா

’எ


‘உ

ஸா’ எ

ற ெபய பிற ததாக

வா

ைதயி

அவ க

‘மனா ’ எ

கி

, ‘ம

னா

’எ

ற ெபய பிற ததாக

றன .

2. அ லா

ெபா

தம ற ெபய கைள

அை ழ த
இத

உதாரணமாக, கிறி

‘பிதா’ (த ைத) எ
அ லா

ைவ ‘

தவ க

அ லா

அைழ பைத
லகாரணி’ எ

,த

ைவ

வவியலாள க

அைழ பைத

றி பிடலா .
3. அ லா

வி

அ த

தி

ப க

வித தி

அவைன வ ணி த

இத

சா

அவன

ைகக

றாக

த க

க ட ப

சனி கிழைமகளி

வ ணி தவ ைற
4. அ லா

வி

அத

இ பிாி
வி

கி

, அவ

றா

எதா

அவன
தத

களி

ைமகைள

கைள
கி

றன . ேம

ைவ கலா . அவ க

அவன

ெசவிேய றைல

உ ளட காத ெவ
,

வா

, ‘ப

றி
கைள

ைதகளா

ைகயி : ‘ஸமீஉ’ எ

றி பிடா

மி யா களி

றாக

ெபய க

றி பி ைகயி , ‘நி சயமாக அைவ எ வித ப

,

றி பிடலா .

ெசய பா கைள சா
அ லா

ைவ ஏ ைழ எ

ளன எ

ெபய க

கைள

இ ஹாதி

அ லா

விைளவி

ற வா

’எ

ற வா

,

ைத
ைத

ெசவிேய றைல
பா

தைல

உயி ட

, ‘ப
, ‘ஹ

றி பிடா

’எ

’எ

ற வா

ற வா

கி

ைத

ைத
றன .

கைள பைட பின களி

ஒ பி த
உதாரணமாக அ லா

வி

ெசய பா ைட ேம ெகா ள

கைள

ைகைய ேபா

‘அ த

யவ களி
அ லா

ேபா , அவன

ைக எம

கி

அ லாஹு தஆலா த
களி

களி

றி பிடலா . அவ க

ைகைய ப றி

தைல

வி

இத

றி பிடா

5. அ லா

றி பிடா

வி

றன .
ைடய ெபய களி

இ தைகய இ ஹா நடவ

அவன
ைகைய

ேம ெகா ேவாைர க ைமயான ேவதைனைய ெகா
எ சாி

ளா

. அ லா

கி

றா

:

‘அ லா
அழகிய ெபய க உ ளன. அவ ைற
ெகா ேட அவைன பிரா தி
க . அவன
ெபய களி திாி ப
ேவாைர வி
வி
க . அவ க
ெச
ெகா
தவ றி காக அவ க
வழ க ப வா க .’ (அ அஃரா : 180)
ேம

ைகயி :

‘நி சயமாக எவ க
திாி ப

கி

நம

வசன கைள

றா கேளா அவ க

விட மா டா க . ம ைம நாளி
சிற தவனா? அ ல

ந மிடமி

மைற

நரக தி ;; எறிய ப பவ

அ சம றவராக வ பவரா? நீ க

சிற தவனா? அ ல

அ சம றவராக வ பவரா? நீ க

வி

ெகா

பியைத ெச

நீ க

க . நி சயமாக அவ

ெச பவ ைற பா

பவ

.’ (

ல : 30)

, ‫ألنه سبحانه ال سمي له وال كفء له وال ند له‬
‫ فإنه‬. ‫وال يقاس بخلقه سبحانه وتعالى‬
‫سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيال‬
‫ وأحسن حديثا من خلقه‬.
விளக்கம்:
அ லா

இ வசன தி

உவைம கிைடயா ?
வ க தி

ஜமாஅ ைத ேச

வைம

ெதளி ப

ஸு

அவ க

பி

ெதளி ப

ன வ

வர

‘அவ

ஸு

அ லாஹு தஆலா

ஜமாஅ தினைர ெபா

அ லா
தம


வி

தளவி

வசன கைள

ெபய க

அவன

ெகா ைக கான காரண கைள

ளன .
நிகராக எவைரேய

நீ அறி ரா?’ (ம ய :

65)

‘ேம

, அவ
லா

பைத

யஅ

விடய தி
தி

ளா க .

தி ெகா

தவ க

வதி ைல எ
தி

இமாமவ க

நிகராக எவ

இ ைல’ (அ

: 4)

‘எனேவ, அறி

ெகா

ேட அ லா

‘எனேவ, அறி

ெகா

ேட அ லா

இைணயாள கைள ஏ ப
இ தி வசன களி

ஸு

எவ

ெபா
வி

ெபய

இ ைல எ
கி

றாதீ க .’ (அ ந

ரண

நிைற த சி

: 74) எ


கறி தவனாக இ
அவ

உ தி ப

யா

ற தி

வசன ைத

ஒ பிட

யா

ஆ ற

பைட த

மி க பைட பாளைன

என

ைறக

ஒ பி வாரா? மா றமாக
ைன
கி

பிறைர

றா

விடய தி

த ேவ

உதாரண

க சி தி

அ லாஹு தஆலா, த
ெகா

அ லா

றன . இ ப யி

எவராவ

எவ

அவைன பைட பின க
கி

ஒ பாக அ ல

றன .

தவிர ‘எனேவ, நீ க

ைவ

தவ க

பா திரமாக உலகி

, அவ

நிகராக ஆ ற பைட தவ க
என

கைள ைமயமாக ைவ

ன வ ஜமாஅ தினைர ேச

ேபா , அ லா
ேவ

தாதீ க .’ (அ பகரா: 22)

ப றி

. எனேவ, அதைன க
உ தி ப

தி

தியவ ைற நா

.

ேம

, பைட பின களிட தி

அவைன ப றிய

அறி

கிைடயா . அ லாஹு தஆலாேவா பைட பின களி

சி தைன ெகா டாத

ரண ப

வரணி க ப

. எனேவ, அ லா

ெபா

ளா

தி ெகா

ெகா ள ேவ
அவேன ந
ெற

அவ ைற உ

ளா

தன

அவ

. ஏெனனி , அவ

அறிவி தைவ அழகான

கைள ெகா

டவ ைற நா

கறி தவனாக

ரண

ெபா

தி

த தியானவ றை

. நி சயமாக அவ

ைமயான மா

ைம ப

. நா
யவ களாக

ெற

அவ ைற உ

ைம ப

யவ களாக

திக ேவாமாக!

‫ بخالف الذين‬, ‫ثم رسله صادقون مصدقون‬
‫يقولون عليه ما ال يعلمون‬
விள க :
அ லா

வி

ெபய க

அவன

விடய தி
த களி ந பக த
ேம
றி த வசனமான , இத
வசன தி

ெதாடராக அைம

இமாமவ க

அ லா

விடய தி

விள கி

ளா க .

அ லா

வினா

ம க

வி

ெபய க

வஹியி

தா க . ேம

பைடயி

அவ க

கா டா

கி

பா

ைமைய ப றி

த க , அவ

றி

ைமயாள களாக

த ப டவ களாக

, அவ க

த கள

மேனா இ ைசயி

ெமாழியமா டா க . இ
ற ந பக த

. இத

ெசா ல ப ட

ைம

சிற த

ல , அவ க
, அவ க

அ லா

ைமைய அ

ாி

ெகா ளலா . எனேவ, அவ க

ெகா வ

பைடயாக ெகா

ைவ ப றி வ ணி தவ ைற
எம

கடைமயா

.

வி

ம க

அ லா

,

இற கிய ள ப ட

ேபாதி த
பைத

அவன

ைம ப

எைத

விடய தி

லமாக அவ க

நா

ந பக த

ப ப ட

ேபாதி தவ றி

வானவ க

ைம.
னா

ள . இ வசன தி

த களி

ைமயாக ஏ

தன

ேம

, அவ க

அறிவி

றி

அ லா

வி

; விடய தி

யவ க

மா றமானவ களாக

தன . அ தைகய அறிவி க
ப டவ களாக ெவ

ைஷ தா

திக கி

றன . இத

பக கி

றன.

தம

மேனா இ ைச

க பைனகைள

க கைள

அ ைம ப டவ களாக
பி

வசன க

சா

‘ைஷ தா க யா மீ இற
கி றன என உ க
நா அறிவி க
மா? இ

ஒ ெவா பாவியி
மீ
இற
கி றன . (ஒ
) ேக டவ ைற
(இவ களி கா களி ) ேபா வா க . அவ களி
அதிகமாேனா ெபா ய கேள!’ (அ ஷுஅரா: 221-223)
‘அ ப கிரய ைத ெப வத காக த ைககளா ஒ
எ தி பி ன , இ அ லா விடமி
வ த எ
கி றவ க
ேக தா .’ (அ பகரா: 79)
அ லா

எ மைனவைர

ஈ ப வைதவி

இ தைகய நடவ

ைல

ைககளி

பா கா பானாக!

 

‫ } سبحانك ربك رب العزة عما‬:‫ولهذا قال‬
‫يصفون وسالم على املرسلني والحمد هلل رب‬

‫ } سبحانك ربك رب العزة عما‬:‫ولهذا قال‬
‫يصفون وسالم على املرسلني والحمد هلل رب‬
: ‫ اآليات‬, ‫العاملني { سورة الصافات‬
‫ فسبح نفسه عما وصفه به‬182-180
‫ وسلم على املرسلني لسالمة‬. ‫املخالفون للرسل‬
. ‫ما قالوه من النقص والعيب‬
விள க :
அ லா

வின

அவன

ைமயான

இமாமவ க

அழகான மா

ேம

றி த சா

றி பி ட, அ லா
வா

ைதக

நி பி கி

.

அவ க
த களின

அழகான மா

ைவ த சா

மீ

இர சக

சா தி உ

.’ (அ

றி

வ ணி பைத வி

பைத

தமி

வ வமாவ :
ணிய தி

ைமயானவ

ேக எ லா

ஸா பா : 180-182)

றான

பி

சிற ப ச கைள த

ள .

1. அ லா

. (நம )

டாவதாக. அகில தாாி

இர சகனாகிய அ லா

ெகா

ைதக

றா க .

இர சகனாகிய உம

இ சா

வா

பத கான சா

அவன

ைமயான

‘(நபிேய!) அவ க

றி

வின

அத காக அவ க

த க

த களின

வி

வழிேகட க

அ த

தி

அறிவி க

தகாதவித தி
அவைன

னக ேத

வழிேகட க

அறிவி க

அவைன

வ ணி தைவகைளவி

2.

கி

றா

த களி

ைம

ல ப கி
மீ

அ லா

ெகா வதி

சா திைய ேவ

பிரா

தி த

வி

விடய தி

ெபய க

5. அ லா

அவன

ெகாைடக

க வ

ஏக

ள .அ ஹ


கைள

.
, அவன
றி ெச

. அ தைகய அ

பிரதானமாக எம

கைள

மா றமான க

அவசியமா

ைவ

கடைமயா
கிைட

அறிவி தவ றி

ற கணி ப

,

.

த க ெகா
வ ததி
மா றமான க
ற கணி த . அதி
றி பாக, அவ க
அ லா

வி

ற .

அவ கைள ெகௗரவ ப
4.

, அவ க

அறி தவ ைற ஏ

அவசிய
த க

ைமயானவனாக

.

ந பக த

விடய தி
3.

அவ

எம

ெகாைடகளி

றஅ

லா

!

ெகாடை

‫وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه‬
‫ فال عدول ألهل السنة‬.‫بني النفي واإلثبات‬
‫والجماعة عما جاء به املرسلون فإنه الصراط‬

‫ فال عدول ألهل السنة‬.‫بني النفي واإلثبات‬
‫والجماعة عما جاء به املرسلون فإنه الصراط‬
‫املستقيم‬.
விள க :
அ லா

வி

எதா

தத

ேம

ற ப

ெபய க

ெபய க

அவன

ள வசனமான , அ லாஹு தஆலாவி

அவன

அவ

ேபா ைக – ம

கைள உ தி ெச

தன

ேவத தி

ெதளி ப

ய நா

வி வாசிகளாக இ

ேபா ைக சீரா கி ெகா வ

ெபய க

றிைண க ப

1. அ லா

வி

ைற க பி

ரண

யதாக

அதைன

ாி

ள .
எம

.

அ ைன

விதமான
ம தியி

வ தி

மா றமாக அவ
த . உதாரணமாக,

நிகாி ைல எ

அவ

கேமா மரணேமா ஏ படா

சி

றி பிடலா .

2. அ லா

‘அவ

விடய க

அ ச கைள ம

கேமா ெப

தி

ளன. அைவயாவன,

அ லாஹு தஆலாவி
வைத

கடைமயா

ெபா வாக அ லாஹு தஆலாவி

அவ

களி

ைம

விடய தி

வி

ரண

உ தி ப

தா

த தியானவ

வ ைத வழ

த . உதாரணமாக பி

வசன கைள ேநா
அ லா

கி

. (உ

அவைனய

றப

கைள

க.

ைமயாக) வண க பட
றி ேவ

யா

இ ைல. (அவேன)

த தியானவ

அவைனய

ஆ சியாள

, பாி

றி ேவ

தமானவ

பா கா பவ

,க

மிைக தவ

, அட கியா

ெப ைம
வி

அ லா

,

, யாவ ைற

பவ

மாவா

இ ைல. (அவேன)

, சா தியளி பவ

காணி பவ

ாியவ

யா

,

. அவ க

ைமயானவ

இைணைவ பைத

. அவேன அ லா

.

(அவேன) பைட பவ
, ேதா
வி பவ
,
உ வமைம பவ மாவா . அவ
அழகிய ெபய க

கி

றன. வான க

அவைன

தி கி

ஞானமி கவ

ஸு

ேதா

த க
த களி

கா

அவன

ேம

, அவ களி

ஸு

தி

த க

பாைதயா

பி

அ ெபா

கா

பா க . அத
வி

றி


ேநரான வழியா
பல வழிகைள பி

அவன

வ ைத

யவ களாக

,

யப

வழிையவி

கைள

ளா க .
ேநாிய

விலகி ெச ல

அ லாஹு தஆலா
என

ரண

விைளவி க

பி த பாைதயான

ஜமாஅ தின

‘நி சயமாக இ
நீ க

ப க

ஒளிைய ெகா

. அ ேநாிய பாைதையவி

ன வ

அ பாைத


அ லா

யவ களாக
,

உக தத ல. மா றமாக,

கைள உ தி ப

அ த

,

களி

யவ களாக

மிைக தவ

த த பாைதையவி

ெச வ

பிரதிபளி பாகேவ அவ க
க பி

யாவ ைற

: 23,24)

ஒ ைம ப டவ களாக
பிரகாசி க

உ ளைவக

ன வ ஜமாஅ தினைர

ேவ பாைதகைள நா
அவ க

மியி

றன. அவ

.’ (அ ஹ

எனேவ, அ
சா

யா .

ேபா ,
. எனேவ, இதைனேய
ப றாதீ க .
உ கைள

அ ெபா

சிதற

வி

அவன

வழிையவி

.’ (அ அ

ஆ : 153)

உ கைள

‫صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني‬
‫والصديقني والشهداء والصالحني‬.
விள க :
அ லா

ாி ேதாாி

அ லா

வினா

எைனய விடய களி
ஸு

ன வ

தன . ேம

பாதை

ப ப ட
கா

த க

அகீதா ம

த த ேநாிய பாைதயி

ஜமாஅ தின பயணி க

பாைத மா

, அ ேவ அ லா

.அ வ

யவ களாக

ாி ேதாாி

ெசா த கார களாக நா

பிாிவின உ ளன .
1. நபிமா க : இவ க
நபி
ேத

வ தி
ெத

2.

தீகீ

ைம ப

அ லாஹு தஆலாவினா
வ தி

ெகா

பட

க : இவ க
வதி

அ லா

ேவா

நபியவ க

,
ரண இ

அ லா

தன .
வி

பாைதயி

ெகாைல ெச ய ப டவ களாவ . ேம
பதினா

வானவ க

, இவ க

சா சியளி க ப டவ களாக

, இவ கள
ச க

லாஸுட

ைமயாக

யவ களாக திக

வன ைத ெகா

ைமயி

உ ச க ட ைத அைட தவ களாவ .

3. ஷுஹதா க : இவ க
ாி

த தியானவ களாக

க ப டவ களாவ .

, இவ க

நட

தன

மரண தி

த வதினா

ேபா

இ ெபய ெகா

ைட ய

வானவ க

ச க

அைழ க ப கி
4. ஸா ஹீ

த வதினா
றன .

க : இவ க

அ யா களின
நிைறேவ

ேம

ரா – எ

அ லா

பி

கி

த ப

. அ வா

றா

பைத

இதைனேய நீ க

பய

பய

த ப வ ,

றி பத கா

வசன தி

பி

அவதானி கலா .

. எனேவ,

க .’ (அ அ

இ ெசா லான

பய

. இதைன

ேநரான வழியா

சில சமய களி

இைண க ப

இைண க ப

த தவனாக அ லா

‘நி சயமாக இ ேவ என

ேம

அவன

ற ெசா லான

ச டதி ட கைள வ

வின

பவ களாவ .

, ‫– الصراط‬

அ லா

உாிைமகைள சாிவர

சிலசமய களி
பய

இ ெபய ெகா

த ப

ஆ : 153)

அ யா க

. அ வா

த ப வ , அ லாஹு தஆலாவி

அ பாைதயி

பயணி பைத க

அ ேநாிய பாைதயி
க திேய நா

தி ெகா

பிரயாணி பவ களி

நா ேதா

ஐேவைள ெதா ைகயி

த கால தி

யவ க

பிரயாணி க

றி பி ேடாாி

தா

பாைத எ

.

சிற ைப

தி கி

ெதாைகயினராக இ

அ யா க
ேடயா

பாதிஹா அ தியாய ைத ஓதி பிரா
அதி

ஸுர

ேறா .
ெசா ப

அ பாைத நா
பைத நிைனவி

ெகா க!

‫وقد دخل في هذه الجملة ما وصف اهلل به‬
‫نفسه في سورة اإلخالص التي تعدل ثلث‬
‫ اهلل‬, ‫ ” قل هو اهلل أحد‬: ‫ حيث يقول‬. ‫القرآن‬
‫ ولم يكن له كفوا‬, ‫ لم يلد ولم يولد‬, ‫الصمد‬
” ‫أحد‬
(4 – 1 , ‫)سورة اإلخالص‬
விள க :
அ லா

வி

ெபய கைள

ஆனி

1. அ லா

அவன

உ தி ப

கைள

வத கான சா

ெதாட பான வ ணைனயி

உ தி ப

வத

பத

மிைடயிலான

ேச
இத

ன நா

அ லா

வி

உ தி ப

பா

த விள க தி

ெபய க

பிைண க ப

அவன

ளன எ

அதைன அ

ைவ
ஆனி

விள க ைத
ெதளிைவ நா

ஆகியவ றி கிைடயி

பைத அறி

ெகா

ேடா .

ைற உ தி ெச வத கான

ஆதார கைள இமாமவ க

ளா க . அத


வ கி

ஸு

னாவி

த க டமான

சில ஆதார கைள

ைவ

ளா க . வாசக களி

அ விள க ைத ஒ ெவா

தன
ரண

ெதா தியாக

ெதளிைவ நா
பிாி

அ விள க ைத ஒ ெவா

உபதைல

இமாமவ க

லா

களி

தன

இல ப

விள க தி

தி

ெதா தியாக
ேளா .

க ட ைத அ

அ தியாய ைத ெகா

ஆர பி

ளா க .

ஏெனனி , இ வ தியாயமான :
அ லா

வி

அதைன பாராயண

விட தி

ெச ய

இைணைவ ைபவி
ேம

, இமாமவ க

ப றி

ரண ெதளிைவ வழ
யவைர

பா கா

.

லா

அ தியாய தி

றி பி ைகயி , இ வ தியாயமான

றி

ப தி

சமனா

விள கமாவ , ெமா தமாக அ
ெபாதி

ளக

.

ஆனி

கிறா க . அத

கைள

சிற

னக தே

பிாி

உ ளட கலா .
1. ஏக

2. வரலா
3. ச டதி ட க
இ வ தியாய ைத ெபா

ஏக

ப றி ெதளிவாக

அை ம
ேம

ற ப திைய இ


,அ

றி

தளவி

அ லா

றி பிட ப
நிர ப

லா

யதாக

அ தியாயமான
சமனா

நாவா

நவி

ைட ய

ளைமயா

எனலா .

ப தி

நபியவ கேள த

இதி

ஆனி

ற ெச திைய
ளதாக அ

ஸஈ

நபியவ கேள த

(ர

நாவா

திாி (ரழி) அவ க
) அவ க

ைகயி : ‘அ இ
றி

ப தி

நபிெமாழிக

ஹதீ

ெபா

பி க

ஒ ெவா
வா

லா

உ ளட கியி

ளதாக அ

அறிவி

றி த ெச திக
லா
கைலயி


அ தியாய தி

பைத

பய

ஆனி

றி

தவாதி எ
ளன’ எ

உ ளட கி

ேநா கினா

ைக

ெதாட பாக

அ தியாயமான

சமனா

ஸஈ

ளா க . இ

யாத தர ைத ெப

றாக உ

ைதயி

நவி

அத

கிறா .
ள வசன கைள

ஒ ெவா

பல அ ச க

பைத அவதானி கலா . அ தவித தி …

‫( ﻗﻞ‬கூறுவீராக): என்ற வார்த்தையானது நபியவர்களை
விழித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது அல்குர்ஆனானது
அல்லாஹ்வின் வார்த்தை என்பதற்கு சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. உண்மையில்
அல்குர்ஆனானது நபியவர்களின் வார்த்தையாகவோ
அல்லது வேறு ஒருவரின் வார்த்தையாகவோ
இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹுத்தஆலா
நபியவர்களை விழித்து ‫( ﻗﻞ‬கூறுவீராக) என்று
சொல்லியிருக்கமாட்டான்.

‫( ﷲ أﺣﺪ‬அவன் ஒருவன்): இவ்வசனமானது அவன்
ஒருவன் அவனுக்கு உதவியாளனோ, அமைச்சரோ,
கூட்டாளியோ கிடையாது என்பதைத்
தெளிவுபடுத்துகின்றது.

‫( ﷲ اﻟﺼﻤﺪ‬அவன் எவ்வித தேவையுமற்றவன்):
இவ்வசனமானது படைப்பினங்கள் அனைத்தும் அவன்
பால் தேவையுடையனவாக இருக்கின்றன என்பதை
தெளிவுற இயம்புகின்றது.

‫( ﻟﻢ ﻳﻠﺪ وﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ‬அவன் எவரையும் பெறவும் இல்லை,

‫( ﻟﻢ ﻳﻠﺪ وﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ‬அவன் எவரையும் பெறவும் இல்லை,
அவன் எவருக்கும் பிறக்கவும் இல்லை):
இவ்வசனமானது அல்லாஹ்வுக்கு மகனோ,
தந்தையோ இல்லை என்பதைக் சூசகமான
விளக்குகின்றது. மேலும், இவ்வசனம் அல்லாஹ்வுக்கு
மகன் உண்டு என்று கூறக்கூடிய கிரிஸ்தவர்கள்,
அரேபிய இணைவைப்பாளர்கள் பேன்றோருக்கு சிறந்த
மறுப்பாக அமைந்துள்ளது.

‫( وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ‬மேலும், அவனுக்கு நிகராக எவரும்
இல்லை): இவ்வசனமானது அவனது அந்தஸ்துக்குப்
பாத்திரமாக உலகில் எவரும் இல்லை என்பதைப் பறை
சாட்டுகின்றது.

எனேவ, இ வ தியாய தி
உ ளட
உ ள

பைவ ம

உ தி ப
ேவ

தி

த ேவ

யைத ம

வி

களி

உ ளட காதைவ ப றிய ெதளி

பைத அறி

இவ ைற க

அ லா
ெகா

ெகா

நா

க ..
அவன

தி

யைத உ திப

களி

வா ேவாமாக!

‫وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه‬
: ‫حيث يقول‬
ِ ‫خذُُه‬
ُ ْ ‫ي اْلَقُّيوُم َال تَأ‬
ُ ‫هلل َال إَِلَه إَِّال‬
‫سنٌَة َوَال‬
ُّ ‫ح‬
َ ‫ه‬
َُّ ‫ا‬
َ ‫و اْل‬
ِ ‫ألْر‬
ِ ‫سَماَوا‬
‫مْن ذا‬
ْ َ ‫ما ِفي ا‬
َّ ‫ما ِفي ال‬
ْ َ‫ن‬
َ ‫ض‬
َ ‫ت َو‬
َ ‫وٌم َلُه‬
ْ ‫اَّلِذي َي‬
‫ني أ َْيِديِهْم‬
ْ َ ‫ما َب‬
ُ َ‫شف‬
َ ‫ع ِعنَْدُه إَِّال ِبِإذِْنِه َيْعَلُم‬
ِ ‫خْلفُهْم َوَال ُي‬
َ ‫ن ِب‬
َ ‫ما‬
َ ‫حيطُو‬
‫يٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِّال‬
ْ ‫ش‬
َ ‫َو‬

ْ ‫اَّلِذي َي‬
‫ني أ َْيِديِهْم‬
ْ َ ‫ما َب‬
ُ َ‫شف‬
َ ‫ع ِعنَْدُه إَِّال ِبِإذِْنِه َيْعَلُم‬
ِ ‫خْلفُهْم َوَال ُي‬
َ ‫ن ِب‬
َ ‫ما‬
َ ‫حيطُو‬
‫يٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِّال‬
ْ ‫ش‬
َ ‫َو‬
ِ ‫سَماَوا‬
ِ ‫ع ُكْر‬
ِ ‫شاَء َو‬
َ ‫ِبَما‬
َ ‫ألْر‬
‫ض َوَال‬
ْ َ ‫ت َوا‬
َّ ‫سُّيُه ال‬
َ ‫س‬
ِ ‫ي اْلَع‬
ِ ‫َيئ ُوُدُه‬
ُ ‫حفْظُُهَما َو‬
‫ظيُم‬
ُّ ِ‫و اْلَعل‬
َ ‫ه‬
255 : ‫سورة البقرة‬
‫ولهذا كان من قرأ هذه اآلية في ليلة لم يزل‬
‫عليه من اهلل حافظ وال يقربه شيطان حتى‬
. ‫يصبح‬
ஆய

ஷியி

அ லா

இத

ன நா

பா

ப றிய வ ணைன
த ெதாடைர

அ லாஹு தஆலா ப றி அ
இட ெப றி

ேபச

வாிைசயி

ேளா . அ தா

அ வசனமான

மக

ஆனி

வமி க ஒ

வசன

றி

ஷியா

வமி க

வரலா

ச பவ ைத

ைற நபியவ க

உ ைப இ

ேநா கி அ
றி பி மா
அ லா

ஆனி

மக

அவன
அவ ஆய

.
பத

சிற த சா

கஃ (ரழி) அவ கைள
வசன ைத
அவ , இ

த ேம அறிவா க
பல வி

த க

றாக

றி பிடலா .

வமி க ஒ

வினவினா க . அத

பதிலளி தா . இ ப

அ லாஹு தஆலாவி

ய ஆய

இ ெதாடாி

ய மக

ப றி ேபச

பி

ஆனி

ய வ ணைனகைள ஆர பி

ைவ ேதா . அத
இட ெப றி

த ெகா

றி

என

ேக க ப டைத

ஷி என பதிலளி தா . அத

அவ ஆய

நபியவ க , அ
ெதாிவி க

ஷி என பதிலளி தா . அத
திேர உன

யாதாக இ

அறி

உன

! என

)

ஆய

ைமயாக அ லா

அவன

அவ

ெபா
ைம ப


விடய தி

கைள உ தி ப
தமி லாத ப
யதாக

ைத

றி

ேபா றினா க . (
ஷியான

வா

வி

ெபய க
யதாக

,

கைள வி
பதினா

பிரதானமாக கணி க ப கி

இ வசன
ற . அத

ெபா ளாவ :

‘(உ ைமயாக) வண க பட த தியானவ
அ லா ைவ தவிர ேவ யா
இ ைல. அவ எ
உயி ட இ
பவ . நிைல தி
பவ ;. சி
கேமா,
ெப
கேமா அவைன ஆ ெகா ளா . வான களி
உ ளைவ
மியி உ ளைவ
அவ
ேக உாியன.
அவன அ மதியி றி அவனிட யா தா பாாி
ைர
ெச ய
? (பைட பின களான) அவ க
உ ளவ ைற
அவ ந கறிவா . அவ
நா யவ ைற தவிர, அவ அறி தி
பவ றி எைத
அவ களா அறிய
யா . அவன
வான கைள
மிைய
வியாபி தி கி ற .
அைவயிர ைட
பா கா ப அவ
சிரம ம
அவ மிக உய தவ
மி க
மக
வமானவ மாவா .’ (அ பகரா: 255)
இ வசன தி

அவ

களி

அ லா

வி

ெபய க

எைவ அவ

தகாதன எ

ற ெதளி

அவன

தன இ

எைவ

இட ெப

ள .

அவ

தகாதன எ

அ தவித தி

ற ெதளி

அவ ைற பி

அ லா

ரண

இட ெப

வ மா

ள .

வை க ப

வ ைத க பி

தலா .

கைள

உ தி ெச த .

அ லா

மா திரேம வண க தி

அவ

ெற

உயி ட

வான க

மியி

த தியானவ

நிைல தி

பவ

ஆ சி ெபா

.

அவனிடமே

உ ள .

அவனிட திேல இற த கால
ெதாட பான

அ ைன

ரண அறி

பைட பின க

அவ

ெகா

றி

அவ

கி

அவ

உய வான இ

ெகா

கி

றா

: இ தைகய ப

கி

கி

ற . அத

வ தி
றா

தான தி

.

.
கைள உ தி ப

ரண ப

அ லா

ைற க பி

அ லா

பா

றன.

ரணமான மக

அ லா

அவ

தனியான

ெசா த காரனாக விள

நிக கால

ள .

ேதைவ ைடயனவாக இ

கைள ேச

சி

வதி
பி க


.

நிராகாி த .

கேமா ெப

கேமா

ஏ படா .

அவன

மதியி

றி எவ

சிபா

ெச ய

யா .

றி

அவ

இயலாைம

: இ ப யான அ லா

கைள

.

கா .

ைற க பி

றி

: இ ப யான அ லா
கைள நா

த தி

நிராகாி கா

தகாத வித தி

ற தி
ெபா

இமாமவ க
ஈ றி

பா
ஆய

ஷிைய

ளா க . அதாவ

ஓத

யஒ வ

றி பி

வி

ய சிற

ஆய

அத
றி

ஷிைய இர

ெமாழிகளி

ேநர தி

வானவ நியமி க ப வா எ

ளா க . இ ெச தியான

நபியவ களி

உ தி ெச ய ப ட விடயமா

ஹுைஸமா, அ

நஸாயி) எனேவ, அத
எ லா

ைமயாக நிராகாி ப

காைல வைர ைஷ தானி

பா கா பளி க ஒ

காாி, இ

களி

.

ேபசி

ெபா

வி

அவைன வ ணி த

ள விடய கைள

அ வாய தி

றி

ேபானா , அ லா

ளாேவா . எனேவ, இ ப

நிராகாி க ப
எம

ைற க பி

வ ல நாய

ஸூன

அ ைன வ

க:

றா

சிற ைப உண

. (பா

ஆவன ெச ய

ாிவானாக!

‫ )هو األول واآلخر والظاهر‬: ‫وقوله سبحانه‬
‫والباطن وهو بكل شيء عليم( الحديد‬
விள க :
2. அ லா
அவன

வி

உய வி

நிர தர த

தான , அவனி

ெந

க ,

ைம ஆகியவ றி கிைடயிலான

ேச
ேம

றி த வசன தி

அ லாஹு தஆலா

ாிய

ேம

றி த வசன தி

பிரதானமான நா
அ நா

வசன தி

அவதானி

அ லாஹு தஆலா

றி பிட ப

எ வித

றிைண க ப

, இ தியானவ

அ தர கமானவ
கறி தவ

இட ெப றி

பைத

, ேமலானவ

,

யாவ ைற

யப

ெதாட பாக

ஆ வியா கியானமாக

ள .

“இைறவா! நீ ஆர பமானவ

உன

, நீ இ தியானவ


நீ ேமலானவ உன
ேமலா எ
நீ அ தர கமானவ உன
கீழா

கிைடயா .” (
இ தைகய ப

பிாி
1. கால

பிற

கிைடயா ,

கிைடயா ,
கிைடயா ,

)
களான , அ லா

யாவ ைற

தத

அ தவித தி

உன

ேம

இ நா

விட தி

ைமைய ப றி ேப கி

கைள


றன.

பிரதானமாக இ

உ ளட கலா .

இ பிாி

ெதாட
ேம

இ தியானவ
2. இட

றி ஒேர

தமி வ வமான .. ..

அவேன! அவ

ெச த ஒ

அை ம

மி

.” (அ ஹதீ : 3)

இ வசன தி
நபியவ க

ளன.

பா க

ளன எ

க . அ வசன தி

“ தலாமவ

ாிய

ைடய ப
றி த ப

ஆகியன உ ளட
ெதாட

ைடய ப


களி
கி

தலாமவ
றன.

,

2. இட

ெதாட

இ பிாி

மீதமாக இ

ேமலானவ
இ ப
(ர

ைடய ப

யப

, அ தர கமானவ

களி

எதா

தத

) அவ க

ைம

அ லாஹு தஆலாவி

ஆதி ம

கி

உய இ

ைமைய
ைம த

ைமவகி க

ைமயான

பைத

ைமயான


பைத

ேம
“அவ

, ேம

கி

, அவன

இ தி

இட ெபற

ம ெற லாவ ைற

அவ

யா

றன. இ

விட

இ தி த

நிைல தி

விட அவ

உயர இ
றப

வித தி
தி

ைமயான

பா

, ேமலானவ

மிக சமீபமாக இ
கா

, அவன

, அவன

அறி

றன. எனேவ, அவன

, அ தர கமானவ

ப றிய அவன

பைத

கி

பைத
பிற

கி

றன. ேம

ைமயான

, சமீபமாக இ

பிற

எ லாவ ைற

அவ

ேம

யா

றன.


அவ

கா

அ ைன
கா


கி

ைகயி

நிைல தி

தான ைத

அவ

ைம த

தியவ

றன. ஏைனய இ

பிரதிபளி கி

றி

நிகரான , அவ

ைமகைள பிரதிப

களான

ஆகியன உ ளட

ேபா : “இ நா

ெகா

அவன

பைத

ற அவன
கி

றா

ஆ மாைவவிட

எ லா விடய க

பைத

றன.”
றி த வசன தி

யாவ ைற

இட ெப றி

கறி தவ

”எ

ற வாசகமான ,

லக , கீ லக , ெவளி பைடயானைவ,

மைற கமானைவ ெதாட பான
ச ப த ப ட அறி

அ லா

கால
விட தி


கி

ச ப த ப ட அறி

பைத பிர

அ லா

தாபி கி

எனேவ, கால , இட ,

விட தி

ணிய க

ைமயாக விள

ேபா

ெதாட

உ தி ப

கி

ற .

நி வகி த , ேம
றவ

காணி
த , பாி

ைட ய இ ப

, வைரய

த ,

தமானவ
கைள நா

ேவாமாக!

َ ‫حِكيُم اْل‬
ُ ‫ ﴿َو‬: ‫وُلُه‬
ُ ‫ ﴿َو‬: ‫وُلُه‬
َ ‫ه‬
‫و‬
ْ ‫خِبير﴾ َوَق‬
َ ‫ه‬
ْ ‫َوَق‬
َ ‫و اْل‬
‫وَّكْل‬
َ َ‫ ﴿َوت‬:‫حانَُه‬
ْ ‫ َوَق‬،﴾ ‫حِكيُم‬
َ ْ ‫سب‬
ُ ‫وُلُه‬
َ ‫اْلَعلِيُم اْل‬
ُ ‫ي اَّلِذي ال َيُمو‬
﴾‫ت‬
ِّ ‫ح‬
َ ‫عَلى اْل‬
َ
விள க :

அ லா வி நிைல தி
த ைம, அவன ஞான

ந லறி எ பவ றி கான எ
கா
க .
அ லா
கி றா : “மரணி காத, (எ
)
உயி ட இ
பவ மீ
ைமயாக ந பி ைக
ைவ ராக!’ (அ
கா : 58)
இ வசன தி
ஜீவி க

யவனாக இ

மரணி கமா டா
அவன

அ லாஹு தஆலா எ ேபா

களி

கி
ாி

உ தி ப

ஆகியவ றி கிைடயிலான

றா

அவ

ெகா ளலா . இ நிலை

ேச ைவ

‫‪ஆகியவ றி கிைடயிலான‬‬

‫‪ேச ைவ‬‬

‫‪ற .‬‬
‫‪:‬‬

‫‪றா‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪பிரதிப‬‬
‫‪அ லா‬‬

‫‪‘இ‬‬
‫‪அவ ந கறி தவ ,‬‬
‫)‪ஞானமி கவ .’ (அ த ாீ : 2‬‬
‫‪:‬‬

‫‪.’ (ஸயஃ:‬‬

‫‪மாவா‬‬

‫‪ற‬‬

‫‪ெபய க‬‬

‫‪கறி தவ‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪ஞான ைத‬‬
‫‪, ந லறிைவ‬‬
‫‪ற‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪றா‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪ஞானமி கவ‬‬

‫‪அ லா‬‬

‫‪அ ஹ‬‬

‫‪‘அவ‬‬
‫)‪1‬‬

‫‪இ வசன களி‬‬

‫‪ளன. அைவ, அவன‬‬
‫‪ற ெபய‬‬

‫‪அ லா‬‬

‫‪றி பிட ப‬‬

‫‪எ‬‬

‫ீ‪அ ஹக‬‬

‫‪பிரதிப‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪அ அ‬‬

‫‪பிரதிப‬‬

‫‪.‬‬

‫‪மா‬‬

‫‪ெபய க‬‬

‫ج ِفي اَألْر ِ‬
‫ما َي ْ‬
‫خُر ُ‬
‫ج‬
‫ما َيلِ ُ‬
‫ض َو َ‬
‫‪َ    ‬وَقوُْلُه ‪َ﴿ :‬يْعَلُم َ‬
‫ج ِفيَها‬
‫ما َيْعُر ُ‬
‫ما َينِزُل ِمَن ال َّ‬
‫سَماء َو َ‬
‫ِمنَْها َو َ‬
‫ح اْل َ‬
‫ب َال َيْعَلُمَها إَِّال ُ‬
‫ه َ‬
‫و‬
‫مفَاِت ُ‬
‫غْي ِ‬
‫﴾‪َ ﴿ ،‬وِعنَدُه َ‬
‫سُق ُ‬
‫ط ِمن َوَرَقٍة‬
‫ما ت َ ْ‬
‫حِر َو َ‬
‫ما ِفي اْلبَِّر َواْلبَ ْ‬
‫َوَيْعَلُم َ‬
‫ت اَألْر ِ‬
‫حَّبٍة ِفي ظُُلَما ِ‬
‫ب‬
‫ض َوَال َرطْ ٍ‬
‫إَِّال َيْعَلُمَها َوَال َ‬
‫َوَال َياِب ٍ‬
‫س إَِّال ِفي ِكتَا ٍ‬
‫ما‬
‫مِبني﴾ َوَق ْ‬
‫ب ُّ‬
‫وُلُه‪َ ﴿:‬و َ‬
‫حِمُل ِمْن أ ُنث َى َوال تَ َ‬
‫ع إَِّال ِبِعْلِمه ﴾‪َ ،‬وَقوُْلُه‪﴿ :‬‬
‫ض ُ‬
‫تَ ْ‬
‫ل َ‬
‫هلل َقْد‬
‫ن ا ََّ‬
‫يٍء َقِديٌر َوأ َ َّ‬
‫ش ْ‬
‫عَلى ُك ِّ‬
‫ن ا ََّ‬
‫لِتَْعَلُموا أ َ َّ‬
‫هلل َ‬

َ َ‫حِمُل ِمْن أ ُنث َى َوال ت‬
﴿ :‫ َوَقوُْلُه‬،﴾ ‫ع إَِّال ِبِعْلِمه‬
ُ ‫ض‬
ْ َ‫ت‬
َ ‫ل‬
‫هلل َقْد‬
ََّ ‫ن ا‬
َّ َ ‫يٍء َقِديٌر َوأ‬
ْ ‫ش‬
ِّ ‫عَلى ُك‬
ََّ ‫ن ا‬
َّ َ ‫لِتَْعَلُموا أ‬
َ ‫هلل‬
َ ‫ل‬
َ ‫حا‬
﴾‫يٍء ِعْلًما‬
ْ ‫ش‬
ِّ ‫ط ِبُك‬
َ َ‫أ‬
விள க :
அ லா

வி

அறி


ேம

ற ப ட அ ைன

தி மைற வசன க

கி

பா

அ லா
‘ மி

றா

ைழவைத

வான தி
கறிவா

ைத ெதளி ப

த கி

க . அ லா
கி

இற

கி

திற ேகா க

ேறா , ந

உ க

அவதானமாக

ாிவானாக!

:
, அதி

ெவளிவ வைத

வைத

அதி

றா

உய வைத

அவ

: ‘அவனிடேம மைறவானவ றி

கி

றன. அவைன தவிர ேவ யா

அவ ைற அறியமா டா க . ேம
உ ளவ ைற அவ
(அைத) அறியாம

கறிவா

ெதளிவான ஏ

இ லாம
கி

அறியாம

, தைரயி

றா

மியி

அவ

களி

தேதா எ வாயி
ைல.’ (அ அ

:

எ த ெப

கட

. எ த ஒ இைல

வி வதி ைல.

விைதேயா ப ைமயானேதா கா

‘அவ

.’ (ஸபஃ: 2)

அ லா

அ லா

நா

றன. அ தி மைற வசன களி

கைள ெதா

வாசி

ள ைமய க

யனவாக இ

பைட பின கைள

பத கான சா

தைல பாக இ

அ ைன

ஆ : 59)

உ ள

‘அவ

அறியாம

எ த ெப

தாி ப மி ைல.’ (பாதி : 11)
அ லா
மீ

கி

ேபரா ற

அறிவா

றா

: ‘நி சயமாக அ லா

ைடயவ

யாவ ைற

, நி சயமாக அ லா

தவ

ெகா வத காக (இ வா

யாவ றி

பைட தா

நீ க

)’ (அ தலா : 12)

அ லா
கி றா : ‘நி சயமாக அ லா
உணவளி பவ
, பலமி கவ
,
உ தியானவ

மாவா

அறி

ேவ

.’ (அ தாாியா : 58)

َ ‫س َكِمث ْلِِه‬
ُ ‫يٌء َو‬
ُ ‫سِمي‬
‫ع‬
َّ ‫و ال‬
َ ‫ه‬
ْ ‫ش‬
ْ ‫َوَق‬ 
َ ‫ ﴿ َلْي‬:‫وُلُه‬
ِ َ‫الب‬
﴾‫صيُر‬
ُ ‫ما َيِع‬
َ ‫هلل َكا‬
‫ن‬
ََّ ‫ن ا‬
َّ ِ‫ظُكم ِبِه إ‬
َّ ‫هلل ِنِع‬
ََّ ‫ن ا‬
َّ ِ‫﴿ إ‬:‫وُلُه‬
ْ ‫َوَق‬
ِ ‫سِميًعا َب‬
﴾‫صيًرا‬
َ
விள க :
அ லா

ெசவி

உ தி ெச

சா

,க

உ ளன எ

ேம

ற ப ட தி மைற வசன களி

அ லா

ெசவி

ெச ய ப

பைத

உ ளன எ

உ தி

ளன. அ தி மைற வசன களி

தமி

வ வமான ,
அ லா
அவ

கி

றா

ெசவிேய பவ

இ வசன

றி

: ‘அவைன ேபா
, பா

இமா

பவ

.’ (அ

ஷ கானி (ர

மி ைல,

ஷுரா: 11)
) அவ க

இ வசன

றி

இமா

ேபா : ‘எவ க
விள கி ஆரா

டா

ெவ

ஷ கானி (ர

இ த வசன ைத உாிய
ளா கேளா அவ க

விடய தி

ப டக

ேவ பா

ைமயான பாைதயி

ெசவிேய பவ
பா

, பா

பவ க

ெதாட கிற

ெச

கி
உபேதச

ேம

றா

மிக சிற ததா

பவ

கி

.’ (அ நிஸா: 58)

, பா

ஆயி

உ ளன எ

ற ,எ

உ க

மாக

அ லா

ெசவி

உ தி ெச ய ப

இ விடய ைத நா
பைடயாக ெகா

அவ

றி

. நி சயமாக அ லா

பவ

எனேவ, இ தி வசன களி

அவ

கிைட கி

: ‘நி சயமாக அ லா

ெசவி

ரை…

றா

ெதளிவான ம

ற வசன ைத க
ெதளி

வி

ைத ைடயவ க

ேபா

ைறயி

அ லா

பயணி ப . அ

பவ

ெம
அவர

அ லா

) அவ க

இ வி

பைட பின களி

,

ள .

றி பி ட வசன ைத

க ேவ

தா

ஒ பாகா

. அதாவ ,
அ ைவ

ப வா

.

‫ )ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهلل‬: ‫وقوله‬
‫ال قوة إال باهلل( )ولوشاء اهلل ما اقتتلوا ولكن‬
‫اهلل يفعل ما يريد( )أحلت لكم بهيمة األنعام إال‬
‫ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم‬
(‫إن اهلل يحكم ما يريد‬

‫ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم‬
(‫إن اهلل يحكم ما يريد‬
விள க :
அ லா

வி

நா ட ைத உ தி ெச

சா

அ லா
கி றா : ‘ நீ உ ேதா ட தி
ைழ த
ேபா , ‘மாஷா அ லாஹு லா
வத இ லா
பி லா ’ (அ லா
நா யேத நட
. ச தி அைன
அ லா ைவ தவிர ேவ யா
இ ைல) எ
றியி க
டாதா?’ (அ க
: 39)
ேம
அ லா
கி றா : ‘அ லா
நா யி
அவ க தம
ச ;ைட ெச தி கமா டா க

, அ லா தா நா வைத
ெச வா .’ (அ பகறா: 253)

தா


அ லா
கி றா : ‘(பி ன ) உ க
ஓதி கா ட ப பவ ைற
, நீ க இ ரா அணி த
நிைலயி , ேவ ைடயா பவ ைற
தவிர கா நைடக
உ க
(உ ண) அ மதி க ப
ளன. நி சயமாக
அ லா
வி
வைத
ச டமா
கி றா .’ (அ மாயிதா: 1)
ேம

ற ப ட வசன களி

நா த , ச தி

ெப றி

த , ஞானமி கவனாக திக த

அ லா

வி

ெகா

களி

உ ளன எ

ஆகியன

பைத

ாி

க .

(‫ )فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره‬: ‫وقوله‬
‫لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا‬

(‫ )فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره‬: ‫وقوله‬
‫لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا‬
‫حرجا كأنما يصعد في النار‬
விள க :
அ லா

நா த

ெச

ம ெறா

றப

பைத உ தி

சா

அ லா
கி றா : ‘யாைர அ லா
ேந வழியி
ெச
த வி
கி றாேனா, அவர உ ள ைத அவ
இ லா தி பா விாிவா
வா . அவ யாைர
வழிேக
வி
விட நா கி றாேனா, அவன
உ ள ைத வான தி
ஏறி ெச பவ (உ ள )
ேபா

கமானதாக
க டமானதாக
ஆ கிவி கி றா .’ (அ அ ஆ : 125)
இ வசன தி

றப

அ லாஹு தஆலா

உ தி ெச ய ப

ேந வழி கா ட

ெச த

கி

ள .இ ப

வழி ச க ெச த

ரணமாக காண ப
ஞான ைத ெகா

. அதாவ , தன
ேந வழிகா ட

ற நா த

பான

ஆகியவ றி
ரணமான
வழிச க

ஆகிய விடய கைள விதியாக நா கிறா

ப வா

.

இைற நா ட தி

வைகக

ெபா வாக இைறநா ட ைத இ

வைககளாக பிாி கலா .

1. அைம

விதி சா நா ட

2. மா

ச ட

சா நா ட

அ ைம

விதி சா நா ட

இ வைக நா ட தி
தி

உதாரண களாக பி

வசன கைள

றி பிடலா .

அ லா
கி றா : ‘ஒ கிராம ைத நா அழி க
நா னா அத
கேபாகிகைள (க
ப மா )
ஏ ேவா . அதி அவ க பாவ
ெச வ .’ (பனீஇ ராஈ : 16)
ேம
அ லா
கி றா : ‘அ லா

ச க
தீைமைய நா வி டா அதைன யாரா


யா .’ (அ ரஃ : 11)
இேத வைகைய அ

பைடயாக ெகா

விள க தி காக எ

ெகா

அ தியாய தி

வசன தி

125-ஆ

வழிேக

வி

ஆர பி

ெதாட அைம

மா

ச ட

இ வைக நா ட

அ லா
வழ க வி

டஅ அ

‘அவ

யாைர

விட நா கிறாேனா ………….’ எ

இட ெப

ேட நா

றி

ள .

சா நா ட
பல வசன க

ளன. அவ றி

சில பி

வ மா ,

கி றா : ‘அ லா
உ க
கி றா .’ (அ நிஸா: 27)

ேம
அ லா
எ வித சிரம ைத
நீ க ந றி ெச

ஆனி

னி

கி றா : ‘அ லா
உ க
ஏ ப
த வி
பவி ைல. எனி
ெபா
உ கைள

,

எ வித சிரம ைத
ஏ ப
த வி
பவி ைல. எனி
நீ க ந றி ெச
ெபா
உ கைள
ைம ப

தன அ
ெகாைடைய உ க
ைம ப
த ேம அவ
வி
கி றா .’ (அ மாயிதா: 6)

,


அ லா
கி றா : ‘அ
ைப (எ
நபியி
ப )தினராகிய உ கைள வி
அ த ைத
அக றி உ கைள
றி
பாி த ப
திடேவ
அ லா
வி
கி றா .’ (அ அ ஸா : 33)

- M.T.M.ஹிஷா

மதனீ

இ வைக நா ட க

கிைடயிலான ேவ பா க

இ வைக நா ட க

கிைடயிலான ேவ பா கைள ஒ

ாீதியி

ாி

தலா .

தீ

அ ைம

ெகா வத காக அவ ைற பி

ெபா

ெகா ளாம
ம திர

இட ெபற

கேவா

நா வைத

நாட படகி

னி

அ ைம

பிாிெதா

ாீதியி

விடய ைத ைமய ப

ற . உதாரணமாக ைஷ தா

தி

றி பிடலா .

ஏைனய தீ கிைழ க
அவ றி

யவ ைற

. உதாரணமாக

மா ெச வைத அவ

இ வைக நா ட

பாவம

கீ

தி ெகா ளேவா, ெபா

அ லா

சா நா ட

இ வைக நா ட தி
அ லா

வ மா

ம க
ேகார

யவ ைற பைட த
ம தியி
ேபா

ற அவ

ய சி த ,

தி

பாவம
வி

னி
கி

ேகார

ேபா

ற அவ

றவ ைற நிைலநா ட நா வைத

றி பிடலா .

மா

இ வைக நா ட

அவசிய

சா நா ட

ச ட

இ வைக நா ட தி
அ லா

அவசிய

இட

கீ

இட ெபற

ெபா

தி ெகா

உதாரணமாக அ லா
ச டாீதியி

ெபா

மா

ெகா

இ வைக நா ட

ைன
ெபா

தி

றி பிடலா .

க டாய

இட ெபறேவ

இட ெபறலா

கலா .

:
இ வி
மன
மா

தி

ச ட ாீதியி

கிைடயா . சில சமய

இட ெபறாம
றி

.

றி பிடலா .

. உதாரணமாக அ லா

நா வைத

அவசிய

பா

ெச வைத அவ

ைன ைமய ப

வழி ப வைத அைம

.

யவ ைற

தி ெகா ளாதைத

இ வைக நா ட
நாட ப வதா

ெப றாக ேவ

நா ட க

அ லா

ைம மி க ஒ வாி
ெச

ச கமி

பாவி விடய தி

எவ க

இ வி

அவ

கிைடயி

ஏ ப

கி

ேவ

, அ லா

தனி

நா ட கைள

நி

உ தி ப

.
தா

ைமைய

றா கேளா நி சயமாக அவ க

ெச வா க . இ நிைலேய இ

வழிதவறி

லாமிய வரலா றி

ேதா றிய பிாிவின களான அ ஜபாி யா, ம
அ கதாி யா ஆகிேயா
ஏ ப ட .
ேம
ஸு

, இ வி

நா ட க

விடய தி

னா , அ ஜபாி யா, அ கதாி யா ஆகிேயா ேவ ப ட

‫‪னா , அ ஜபாி யா, அ கதாி யா ஆகிேயா ேவ ப ட‬‬
‫‪றன . அ தவித தி‬‬
‫‪சா நா ட ைத‬‬
‫‪,‬‬
‫‪சா நா ட ைத‬‬
‫‪ன ைத‬‬
‫‪தி‬‬

‫ீ‪த‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ச ட‬‬
‫‪,அ‬‬

‫‪உ தி ப‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ைத ெகா‬‬

‫‪த‬‬
‫‪க‬‬

‫‪உ தி ப‬‬

‫‪மா திர‬‬

‫‪அ கதாி யா க , மா‬‬

‫‪யவ களாக‬‬
‫‪நா ட கைள‬‬

‫‪த‬‬

‫‪உ தி ப‬‬

‫‪ேதா , இ வி‬‬

‫‪கிைடயலான ேவ பா ைட ஏ‬‬
‫‪றன .‬‬

‫‪க‬‬

‫‪அ ஜபாி யாக , அைம‬‬

‫‪யவ களாக‬‬

‫‪ஸு‬‬

‫‪ெகா ள‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪ஸு‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ேச‬‬
‫‪அவ‬‬

‫‪யவ களாக‬‬
‫‪ ‬‬

‫وقوله ‪} :‬وأحسنوا إن اهلل يحب املحسنني{‬
‫البقرة ‪} 195:‬وأقسطوا إن اهلل يحب املقسطني{‬
‫الحجرات‪} 9 :‬فما استقاموا لكم فاستقيموا‬
‫لهم إن اهلل يحب املتقني{ التوبة‪} 7 :‬إن اهلل‬
‫يحب التوابني ويحب املتطهرين{ البقرة‪222 :‬‬
‫وقوله‪} :‬قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني‬
‫يحببكم اهلل{ آل عمران‪ 31 :‬وقوله‪} :‬فسوف‬
‫يأتي اهلل بقوم يحبهم ويحبونه{ املائدة‪54 :‬‬
‫وقوله‪} :‬إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبيله‬
‫صفا كأنهم بنيان مرصوص{ الصف ‪ 4:‬وقوله‪:‬‬
‫}وهو الغفور الودود{ البروج‪14 :‬‬
‫‪விள க :‬‬

விள க :
அ லா

வி

ேநச

ேம

அவன

ஆகியவ ைற தன

ெவளி ப

கி

றா

அ த

ைம

ெச

றா

ேம

ெகா

, நீதியாக நட
நீதி ெச

மீதான

த கவித தி
சா

க .

ெமாழி ெபய

களாவன:

க . நி சயமாக அ லா

ெச ேவாைர ேநசி கி
அ லா

தி

பைத உ தி ெச

றி பிட ப ட வசன களி

இைற ேநச க

ைம

. (அ பகரா: 195)
க . நி சயமாக

ேவாைர ேநசி கி

றா

.

(அ ஹுஜுரா : 9)

அவ க

உ க

வைர நீ க

அவ க

ேநசி கி

றா

னி

றா

. ேம

ேநசி கி

றா

. (அ பகரா: 222)

அ லா

,

ேத பவ கைள

ேநசி கி

ைன பி

க . அ லா

. (ஆலஇ றா

ேவெறா

ச க ைத (அத
வ வா

. அவ

அவ
14)

உ கைள

: 31)
பதிலாக) அ லா
அவ கைள ேநசி பா

வா

க ப ட உ தியான ஒ

, ஒேர அணியாக நி

தன

ேபாாி ேவாைர நி சயமாக அ லா
(அ

தா

அவைன ேநசி பா க . (அ மாயிதா: 54)

ஈய தா
ேபா

ைமயாள கைள

ைவ ேநசி பவ களாக இ

ேநசி பா

அவ க

பயப தியாள களை

. (அ த பா: 7)

நி சயமாக அ லா

நீ க

ெகா

ேந ைமயாகேவ நட

க . நி சயமாக அ லா

ெகா

ேந ைமயாக நட

ெகா


பாைதயி
ேநசி கி

றா

.

ஸ : 4)
மி க ம

னி பவ

, மி க ேநசி பவ

. (அ

:

14)
ேம

றி பிட ப ட வசன களி

, ேநச

ஆகியன உ தி ெச ய ப

அவ

சில நப கைள

வி

கி

அவன

அ லாஹு தஆலாவி

றா

ேநசி பதாக

ாி

ெகா ளலா . இ

த க வி தி

ெதாிவி க ப

அ லாஹு தஆலா ந

,

சில ெசய பா கைள

பைத

ஞான தி

ளன. ேம

,

சிலவ ைற மா திர
ள .அ தஅ

பைடயி

ைம ெச ேவா , நீதி ெச

பயப தி ைடேயா , நபியவ கைள பி

ேவா ,

ேவா , அவன

பாைதயி ேபாாி ேவா , ம னி
ேத ேவா ,
ைமயாேனா ேபா ேறாைர ேநசி பதாக
ேம

றி பிட ப ட வசன களி

ாி

ெகா ளலா .
ேம

, ஏலேவ

றி பிட ப ட வசன களி


ெமா விடய ைத
ேநசமான இைறவ ம
ஒ வ

ாி

ெகா ளலா . அதாவ ,
அ யா ஆகிய இ சாரா

ெகா வ இட ெபறலா எ பதா
. இதைன நா
றி பி ட அ மாயிதா அ தியாய தி 54 ஆவ

வசன ெதளி ப
சாராாின
ேநச

கி

ற . ேம
மி யா க

ஆகிேயா

பாக
அவ க இ ப யான இ

அைமகி
சாராாின

, இ ப யான இ

ஃத லா க
ற . ஏெனனி ,
ேநச ைத

யவ களாக உ ளா க . இதைன அ
ெகா ேட அவ க பி வ மா க

உ ளா

கிறா க .

இவ க

அ லா

மீ

ள அ யா களி

பைடயாக

ெதாிவி கி றா க . “அ லா
ஆகிறவ
ேநசி காதவனாக
ேநசி க படாதவனாக

ேநச ைத

இவ க அ லா
மீ
ள அ யா களி ேநச ைத
வண கிவழிபா த , அ பணித ஆகியவ றி ெகா

ஆ வமாக விபாி கி றன . ேம
, அ லாஹு தஆலா
அ யா க மீ ெகா ட அ ைப அவ க
அவ ெச த
நலவாக
ெகா

, அவ கைள ச திய தி

ைர கி றன .

தவறான வியா கியானமா

உ தி ப

. அவன

தியைத

ேநச ைத

அ ைப
எதா தமான க ைத ெகா ேட அ க
ேவ
. எ ப ஏ ைன ய ப
க அவன அ த தி
த கவித தி அ க ப கி றனேவா அ ப ேய இ ப

க பட ேவ

.