You are on page 1of 97

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Skawina, kwiecie 2014

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Spis treci

Wprowadzenie ........................................................................................................................... 2 Metodologia prac ....................................................................................................................... 3 Konwent Strategiczny................................................................................................................. 3 Organizacja procesu tworzenia Strategii.................................................................................... 5 Ramy instytucjonalne lokalnej polityki rozwoju ........................................................................ 8 Nadrzdne dokumenty strategiczne .......................................................................................... 9 Strategie Zintegrowane ............................................................................................................ 10 Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego.................................................................... 11 Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020 ........................................................................... 13 Diagnoza podstawowych uwarunkowa rozwojowych ........................................................... 15 Analiza SWOT ........................................................................................................................... 19 Wyzwania rozwojowe .............................................................................................................. 27 Wizja i misja rozwoju Gminy Skawina ...................................................................................... 30 Plan operacyjny Strategii .......................................................................................................... 31 System wdraania Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 ............................... 88 System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 ..... 94

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 jest podstawowym i najwaniejszym dokumentem samorzdu Gminy, okrelajcym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni prowadzonej przez wadze Gminy. Respektujc obowizujce zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat rozwoju regionalnego) oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Skawina, Strategia uwzgldnia potrzeby i oczekiwania caej wsplnoty gminnej. Gmina Skawina poprzez swoje pooenie wzgldem Miasta Krakowa, w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, stanowi naturalny obszar przepywu towarw, usug, kapitau i zasobw ludzkich. Atuty te dodatkowo wzmacnia dogodna lokalizacja wzgldem gwnych szlakw transportowych (autostrada A4, port lotniczy Krakw-Balice, linie kolejowe Krakw-Zakopane oraz KrakwBielsko-Biaa/Owicim) oraz pooenie w jednym z alternatywnych korytarzy czcych region maopolski ze lskiem. Wykorzystanie szans zwizanych z takim pooeniem (gospodarczych, rekreacyjno-turystycznych, spoecznych, itp.), powinno sta si w najbliszej przyszoci jednym z najwaniejszych wyzwa, stojcych przed ca wsplnot samorzdow. W tym kontekcie, u podstaw realizacji celw i kierunkw interwencji Strategii ley nawizywanie wsppracy pomidzy Gmin a ssiednimi jednostkami samorzdu terytorialnego (szczeglnie Miastem Krakowem i gminami ssiednimi dla Krakowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), sektorem gospodarczym, organizacjami pozarzdowymi i innymi instytucjami. Wyzwanie to sprawia, i Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 zawiera zadania bdce w kompetencjach innych szczebli samorzdowych i partnerw gospodarczych oraz spoecznych. W systemie zarzdzania polityk rozwoju, Strategia peni kluczow rol, jak o generalny plan postpowania wadz samorzdowych, partnerw gospodarczych i spoecznych, ktrzy mog si na ni powoywa w procesie pozyskiwania rodkw zewntrznych oraz w oparciu o ni budowa wasne plany strategiczne. Dziki temu dokument ten jest rwnie narzdziem kierowania i intensyfikowania wsppracy z partnerami samorzdowymi, prywatnymi i pozarzdowymi w ukadzie zarwno lokalnym, jak i regionalnym. Tworzenie partnerstw na etapie realizacji poszczeglnych kierunkw interwencji niniejszej Strategii, bdzie miao kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy, w tym rwnie w zwizku z pozyskiwaniem zewntrznych rodkw finansowych (ZIT, obszar funkcjonalny, Lokalna Grupa Dziaania, itp.). Realizacja wyzwa rozwojowych Gminy Skawina bdzie si wiza z pod ejmowaniem wsppracy pomidzy samorzdami wszystkich szczebli, instytucjami pastwowymi, partnerami spoecznymi i prywatnymi. Std te Strategia nie obejmuje wycznie zada bdcych w kompetencjach samorzdu gminnego, ale wskazuje na rozwizania niezbdn e dla staego i efektywnego rozwoju caej wsplnoty lokalnej. Takie podejcie jest zgodne z nowym paradygmatem polityki regionalnej pastwa - wieloszczeblowym zarzdzaniem Strategi. Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 jest spjna z priorytetami i celami dokumentw szczebla krajowego i regionalnego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Dugookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r.; Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.; redniookresowej

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.; krajowych strategii sektorowych oraz Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020. Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 zostaa przygotowana w wyniku prac prowadzonych przez wadze samorzdowe Gminy Skawina oraz ekspertw FRDL Maopolskiego Instytutu Samorzdu Terytorialnego i Administracji, przy cisej wsppracy z partnerami spoecznymi i prywatnymi. Dokument uwzgldnia wnioski i rekomendacje sformuowane w ramach szerokiej debaty publicznej, ktrej elementem byy w szczeglnoci sesje z udziaem Konwentu Strategicznego. Dziki zaangaowaniu przedstawicieli samorzdu, organizacji publicznych, przedsibiorcw i lokalnych liderw ycia spoecznego, Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 stanowi nie tylko narzdzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale rwnie syntez wiadomych wyborw i rekomendacji przedstawicieli rnych spoecznoci tworzcych wsplnot samorzdow.

Metodologia prac
Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 kadzie nacisk na zrwnowaony rozwj Gminy (bazujcy na zintegrowaniu polityki rodowiskowej, gospodarczej, przestrzennej i spoeczno-kulturowej), prowadzcy w efekcie do poprawy jakoci ycia mieszkacw i budowania jego trwaych podstaw ekonomicznych. Konstrukcj dokumentu Strategii oparto na partycypacyjno-eksperckim modelu budowy planw strategicznych jednostek samorzdu terytorialnego, w peni oddajcym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucj i odpowiedzialnych za rozwj terytorialny w Polsce. Strategi opracowa Konwent Strategiczny, powoany przez Burmistrza Skawiny. W jego skad weszli m.in. przedstawiciele wadz samorzdowych Gminy, urzdnicy samorzdowi, przedstawiciele owiaty, instytucji kultury, pomocy spoecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarzdowych i przedstawiciele instytucji uytecznoci publicznej. Prace Konwentu prowadzili konsultanci FRDL Maopolskiego Instytutu Samorzdu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zesp realizacyjny tworzyli: Wojciech Odzimek Koordynator Zespou Zarzdzania Strategicznego FRDL MISTiA, Jacek Kwiatkowski Dyrektor Wydziau Programw i Projektw FRDL MISTiA, Krzysztof Malczyk i Dawid Hoinkis konsultanci w Programie Zarzdzania Strategicznego MISTiA.

Konwent Strategiczny
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Adam Najder, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Marcin Kuflowski, Przewodniczcy Rady Miejskiej w Skawinie, Stanisaw ak, Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pawe Kolasa, Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Janusz miech, Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Skawinie, Teresa Wtor, Skarbnik Gminy Skawina, Ewa Szczepanik, Sekretarz Gminy Skawina,

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

8) Norbert Rzepisko, Radny Rady Miejskiej w Skawinie, 9) Witold Grabiec, Radny Rady Miejskiej w Skawinie, 10) Anna Wsowicz, Radna Rady Miejskiej w Skawinie, 11) Grzegorz Wasyl, Radny Rady Miejskiej w Skawinie, 12) Antoni Bylica, Radny Rady Miejskiej w Skawinie, 13) Ryszard Majdzik, Radny Rady Miejskiej w Skawinie, 14) Piotr wik, Radny Powiatu Krakowskiego, Dyrektor Zespou Katolickich Szk w Skawinie, 15) Krzysztof Karczewski, Wiceprzewodniczcy Rady Powiatu Krakowskiego, 16) Tomasz Papie, Przewodniczcy Zarzdu Osiedla Ogrody, 17) Stanisaw Chmielarczyk, Przewodniczcy Zarzdu Osiedla Samborek, 18) Jerzy Ocetkiewicz, Przewodniczcy Zarzdu Osiedla Stare Miasto, 19) Grzegorz Klimas, Sotys Rzozowa, 20) Czesaw Blak, Sotys Woli Radziszowskiej, 21) Franciszek Czekaj, Sotys Pozowic, 22) Mirosaw liwa, Sotys Wielkich Drg, 23) Jzef Niechaj, Czonek Rady Soeckiej w Radziszowie, 24) Grzegorz Hajto, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie, 25) Wacaw Siudut, Komendant Stray Miejskiej w Skawinie, 26) Jerzy Bakalarz, Dowdca Jednostki Ratowniczo - Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Skawinie, 27) Edward Nowak, Komendant Gminny Zarzdu Miejsko-Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Skawinie, 28) Dorota Ksiek, Kierownik Wydziau Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzdu Miasta i Gminy w Skawinie, 29) Joanna Szczygowska, Kierownik Wydziau Rolnictwa i Ochrony rodowiska Urzdu Miasta i Gminy w Skawinie 30) Tomasz Bugajski, Kierownik Wydziau Gospodarki Przestrzennej Urzdu Miasta i Gminy w Skawinie, 31) Jzef tocha, Kierownik Wydziau Mienia i Geodezji Urzdu Miasta i Gminy w Skawinie, 32) Wiesawa Putaj, Kierownik Zespou Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miasta i Gminy w Skawinie, 33) Tomasz Stawowy, Asystent Burmistrza ds. Organizacji Pozarzdowych i Sportu, 34) Tomasz Og, Penomocnik Burmistrza ds. Pozyskiwania rodkw Zewntrznych, 35) Magorzata Kope, Penomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, 36) Maria Alechnowicz, Kierownik Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Skawinie, 37) Regina Kucharczyk, Dyrektor Przedsibiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o .o. w Skawinie, 38) Andrzej Maksymiuk, Prezes Zarzdu Miejskiego Zakadu Usugowego Sp. z o.o. w Skawinie, 39) Jerzy Sioma, Prezes Zarzdu Zakadu Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, 40) Mieczysaw Lackowski, Prezes Skawiskiej Spki Wodnej, 41) Janusz Bysina, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 42) Micha Grzeszczuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie,

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

43) Czesaw Gsiorowski, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, 44) Krystyna Drodziewicz, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, 45) Agnieszka muda, Kierownik Powiatowego Urzdu Pracy w Skawinie, 46) Adam ukasik, Dyrektor Liceum Oglnoksztaccego w Skawinie, 47) Marek Marzec, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Skawinie, 48) Halina Buchowska, Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 2 w Skawinie, 49) Anna Kawaler, Dyrektor Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Krzcinie, 50) Teresa Sawik, Dyrektor Zespou Szk Publicznych w Radziszowie, 51) Anna Borowska, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Skawinie, 52) Beata Gowa, Dyrektor Przedszkola nr 6 z Oddziaem obkowym w Skawinie, 53) Stanisawa Szczepaniak, Kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie, 54) Bogdan Witkowski, Dyrektor Przychodni Zdrowia w Skawinie, 55) Krzysztof Gerc, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie, 56) Andrzej Tutajewski, Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, 57) Jzef Bobek, Prezes Skawiskiego Stowarzyszenia Przedsibiorczoci, 58) Daniel Wrzoszczyk, Kierownik Biura Lokalna Grupa Dziaania Blisko Krakowa, 59) Stanisaw Grodecki, Przewodniczcy Zarzdu Towarzystwa Przyjaci Skawiny, 60) Roman Gdula, Spoeczna Grupa Rowerowa Skawina, 61) Ireneusz Kostrz, Czonek Zarzdu Terenowego Klubu Sportowego Skawinka, 62) Janusz Morawski, Ludowy Klub Sportowy Wilanie Jakowice, 63) Bogdan Bogdali, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie 64) Marek Bogdanowicz, Czonek Zarzdu Elektrownia Skawina S.A., 65) Marek Potoczny, Dyrektor Projektw Przemysowych Valeo Autosystemy Sp. z o.o., 66) Marek Scholz, Dyrektor Operacyjny BAHLSEN Sp. z o.o. sp. k. 67) Robert Lizak, Prezes Przedsibiorstwa Instalacyjno - Budowlanego TALPA.

Organizacja procesu tworzenia Strategii


Zarzdzanie strategiczne w sytuacji Gminy to kierowanie wieloobszarowym rozwojem w dugim przedziale czasu, dziki wykorzystaniu rzetelnej wiedzy pyncej z analizy i oceny biecej oraz antycypowaniu spodziewanych scenariuszy rozwoju JST, a take dziki przewidywaniu zmian w otoczeniu. Zgodnie z tymi zaoeniami, proces budowy Strategii Rozwoju przebiega wieloetapowo: 1. Obraz rodowiska lokalnego diagnoza spoeczno-gospodarcza. Celem pozyskania obiektywnej oceny sytuacji spoeczno-gospodarczej oraz potencjau JST, przeprowadzona zostaa diagnoza spoeczno-gospodarcza Gminy Skawina w ukadzie dynamicznym (kilkuletnim) i porwnawczym (benchmarkingowym). Efektem prac byo powstanie raportu diagnostycznego, opisujcego podstawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy - materia analityczny, charakteryzujcy stan istniejcy oraz tendencje spoeczno gospodarcze zachodzce w Gminie w latach 2007-2011/12. Dokument opracowany zosta przede wszystkim w oparciu o materiay i dane Gwnego Urzdu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), Gminy Skawina oraz wasne Wykonawcy. Wnioski z diagnozy spoeczno gospodarczej stay si materiaem wyjciowym do analizy zasobw wasnych i otoczenia

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

(analiza SWOT) podczas warsztatw z Konwentem Strategicznym, powoanym przez Burmistrza Skawiny. 2. Analiza strategiczna uwarunkowa zewntrznych i wewntrznych metod SWOT. Raport diagnostyczny, charakteryzujcy podstawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy Skawina, posuy jako impuls do dyskusji dotyczcej zasobw wewntrznych Gminy oraz wpywu otoczenia zewntrznego. W trakcie prac warsztatowych z Konwentem Strategicznym dokonano oceny i analizy potencjau Gminy, jej saboci oraz szans i zagroe istotnych z punktu widzenia jej dalszego rozwoju spoeczno -gospodarczego (analiza SWOT). Prac usystematyzowano poprzez okrelenie blokw tematycznych, wynikajcych z przeprowadzonej wczeniej, eksperckiej diagnozy oraz spjnych ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020. Wyniki analizy SWOT stay si podstaw do sformuowania podstawowych wyzwa i zagadnie strategicznych dla Gminy Skawina.

3. Identyfikacja obszarw priorytetowych i sformuowanie planu operacyjnego. Przedmiotem kolejnych prac warsztatowych sta si wybr obszarw priorytetowych i celw strategicznych oraz budowa planu operacyjnego Strategii. W oparciu o wyniki diagnozy spoeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, dokonano identyfikacji obszarw priorytetowych (kierunkw rozwoju) dla Gminy Skawina. W efekcie przeprowadzonych z Konwentem Strategicznym prac zdefiniowano 4 priorytety rozwojowe: OBSZAR 1. OBSZAR 2. OBSZAR 3. OBSZAR 4. GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO; PRZYJAZNE RODOWISKO; AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA; INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA;

Kolejnym etapem prac warsztatowych z udziaem Konwentu Strategicznego, bya weryfikacja zaproponowanej przez ekspertw FRDL MISTiA matrycy Strategii Rozwoju Gminy Skawina. Matryca powstaa na bazie dokonanych wczeniej analiz i opracowa, wytycznych i zaoe zawartych w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, a take z uwzgldnieniem wnioskw pyncych z opracowanej uprzednio analizy SWOT i postulatw zgaszanych przez czonkw Konwentu Strategicznego w pracach grupowych (grupy tematyczne). 4. System monitoringu i ewaluacji Strategii. Ostatnim etapem prac byo opracowanie podsystemw strategii, dotyczcych monitorowania osigania celw i realizacji poszczeglnych kierunkw interwencji oraz aktualizowania dokumentu zgodnie ze zmieniajcymi si uwarunkowaniami wewntrznymi i w otoczeniu Gminy. System ten uwzgldnia rwnie rozdzia kierunkw interwencji

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

zawartych w Strategii na zadania bdce w caoci w kompetencjach samorzdu gminnego (sfera podlegoci), czciowo bdce w kompetencjach samorzdu gminnego, ale wymagajce intensywnej wsppracy z partnerami spoecznymi, gospodarczymi, czy samorzdowymi (sfera wspzalenoci) oraz niebdce w kompetencjach samorzdu gminnego (sfera oddziaywania).

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Ramy instytucjonalne lokalnej polityki rozwoju


Konieczno tworzenia gminnych dokumentw planistycznych o charakterze strategicznym nie wynika wprost z przepisw prawa. Znowelizowana w 2013 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tworzca podstawy prawne do przygotowania przez wczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zasad wdraania programw Unii Europejskiej na lata 2014-2020, wrd dokumentw strategicznych opracowywanych przez j.s.t. wymienia jedynie strategie rozwoju wojewdztw oraz strategie ponadregionalne. Katalog ten pozostawia jednak otwarty, a wrd podmiotw odpowiedzialnych za prowadzenie polityki rozwoju wymienia samorzd gminny. Ugruntowana praktyka prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu gminnym realizowana jest najczciej w postaci tworzenia gminnych strategii rozwoju. Zasady lokalnej polityki rozwoj u powinny jednak uwzgldnia wytyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na wyszych szczeblach. Poczynajc od dokumentw na szczeblu Unii Europejskiej, w szczeglnoci uwzgldniajc zasady Europejskiej Polityki Spjnoci, poprzez strategiczne dokumen ty krajowe, przygotowywane przede wszystkim przez administracj rzdowa, a koczc na wojewdzkiej i subregionalnej strategii rozwoju, opracowywanych przez samorzd wojewdztwa.
Schemat 1 Ukad zalenoci i hierarchia europejskich, krajowych i regionalnych dokumentw strategicznych.

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Przedstawiony schemat prezentuje aktualny system prowadzenia polityki rozwoju, oparty o hierarchiczny ukad dokumentw strategicznych, wzajemnie ze sob spjnych i powizanych. Obejmuje on wytyczne pynce ze strategii Europa 2020, Dugookresowej Strategii Rozwoju Kraju, redniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK) oraz 9 strategii zintegrowanych, obejmujcych 8 strategii branowych i Krajow Strategi Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). W tak ujty system wpisuje si Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020, stanowica z kolei podstaw dla konstruowania subregionalnych i lokalnych dokumentw strategicznych. W procesie lokalnego planowania strategicznego naley jednak pamita o zachowaniu spjnoci i relacyjnym powizaniu z systemem nadrzdnych dokumentw strategicznych, szczeglnie tych opracowanych po wejciu w ycie aktualnej strategii wojewdzkiej. Tak zdefiniowany ukad instytucjonalny programowania polityki rozwoju, w ktrym dokumenty niszego szczebla uwzgldniaj priorytety wynikajce z programw nadrzdnych, wzmacnia efekty rozwojowe poprzez jednoznaczne okrelanie kluczowych kierunkw interwencji. Spjno w wymiarze wertykalnym jednoczenie prowadzi do koncentracji rodkw publicznych na jasno zdefiniowanych celach rozwojowych.

Nadrzdne dokumenty strategiczne


Fundamentalne wytyczne dotyczce polityki rozwoju pyn z nadrzdnych dokumentw europejskich, okrelajcych zasady Europejskiej Polityki Spjnoci. Wana jest te sama filozofia redystrybucji rodkw europejskich, ktra w ostatnich latach ulega przeorientowaniu z funkcji wyrwnawczej na wzmacnianie konkurencyjnoci obszarw silnych i lepsze wykorzystanie istniejcych potencjaw rozwojowych. Bdca podstaw Europejskiej Polityki Spjnoci Strategia Europa 2020 oparta zostaa na trzech priorytetach: (1) rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) promocji gospodarki oszczdzajcej zasoby, zielonej i konkurencyjnej, (3) sprzyjaniu gospodarce o wysokim zatrudnieniu, sprzyjajcej spjnoci spoecznej i terytorialnej. Gwnym dokumentem szczebla krajowego, wskazujcym strategiczne zadania pastwa w horyzoncie czasowym spjnym z dokumentami europejskimi, tym samym oddajcym priorytety rozdziau funduszy europejskich na lata 2014-2020 jest redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoeczestwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne pastwo (SRK). Dokument ten, przyjty 25 wrzenia 2012 r. wpisuje si w nowy sy stem strategicznego zarzdzania rozwojem kraju poprzez uwzgldnienie wytycznych odnonie gwnych kierunkw rozwoju, pyncych z dugookresowej strategii rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoci. Podstawowe priorytety SRK, koncentrujce gwne dziaania i wyznaczajce kierunki interwencji, majce na celu przyspieszenie procesw rozwojowych to (1) sprawne i efektywne pastwo, (2) konkurencyjna gospodarka, (3) spjno spoeczna i terytorialna. W kontekcie programowania polityki rozwoju na szczeblach niszych wane jest, e SRK stanowi odniesienie dla dokumentw przygotowywanych na potrzeby programowania rodkw Unii Europejskiej na lata 2014 2020 umowy partnerstwa i programw operacyjnych.

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Strategie Zintegrowane
Dopenieniem i swoistym narzdziem realizacji priorytetw okrelonych przez SRK jest 9 strategii zintegrowanych, ktrych zadaniem jest rozwinicie dziaa SRK i uszczegowienie reform w niej okrelonych. Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju kluczowe miejsce zajmuje dokument Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Zgodnie z przedstawionym w nim, nowym paradygmatem rozwoju regionalnego, w proces planowania strategicznego naley wczy nastpujce wytyczne: wykorzystywanie zasobw endogenicznych regionw (uniezalenianie si od transferw zewntrznych), tworzenie polityk wieloletnich i zdecentralizowanych w przeciwiestwie do dotychczasowych dotacji jednorazowo przeznaczanych na dziaania krtkoterminowe, finansowanie inwestycji wyselekcjonowanych (jako tych dziaa, ktre w najwikszym stopniu przyczyniaj si do rozwoju spoeczno-gospodarczego regionu i powoduj jego dyfuzj), wieloszczeblowe zarzdzanie polityk regionaln zaangaowanie wielu partnerw przez wadze regionalne, zrnicowane podejcie do rnych typw regionw wykorzystywanie specjalizacji regionalnych i subregionalnych oraz reagowanie na specyficzne bariery rozwojowe.

Wytyczne te zostay sformuowane przede wszystkim w celu wzmocnienia procesu programowania polityki rozwoju na szczeblu wojewdzkim. Jednak myl zawarta w powyszych uwagach moe stanowi wan wskazwk podczas programowania polityki rozwoju na szczeblu powiatowym i gminnym. Ponadto zgodnie z rekomendacjami KSRR, w procesie zarzdzania strategiami rozwoju postuluje si tworzenie i utrwalanie szerokich partnerstw midzy instytucjami publicznymi i spoeczestwa obywatelskiego tak, by zapewni skuteczny i wielopoziomowy system zarzdzania polityk rozwoju. Spord pozostaych strategii zintegrowanych szczeglnie wane dla lokalnej polityki rozwoju jest uwzgldnienie wytycznych pyncych z tych strategii, ktre w istotnym stopniu dotycz obszarw zwizanych z zakresem zada wasnych j.s.t. Wrd najwaniejszych strategii, z punktu widzenia moliwoci rozwojowych i aspiracji wsplnoty samorzdowej Skawiny, naley wymieni nastpujce dokumenty: Strategia Innowacyjnoci i Efektywnoci Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i uchwalony 15 stycznia 2013 r. szczeglnie w zakresie dziaa zmierzajcych do realizacji takich celw jak: dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki, stymulowania innowacyjnoci poprzez wzrost efektywnoci wiedzy i pracy oraz wspieranie napyw u innowacyjnych i odpowiedzialnych inwestycji; Strategia Rozwoju Kapitau Spoecznego 2020 dokument przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uchwalony 26 marca 2013 r. szczeglnie w dziaa zmierzajcych do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w procesie kreowania lokalnej polityki rozwoju, wzmacniania wzajemnego zaufania obywateli oraz zaufania obywateli do instytucji i organw pastwa), a take wzmacniania gotowoci mieszkacw do dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej.

10

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Kapitau Ludzkiego 2020 dokument przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej i uchwalony 18 czerwca 2013 r. szczeglnie w zakresie dziaa na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia mieszkacw, wyduenia aktywnoci zawodowej osb starszych, przeciwdziaaniu procesom wykluczenia spoecznego oraz kreowania polityki edukacyjnej zmierzajcej do podniesienia poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego


Najwaniejszym dokumentem okrelajcym zasady polityki rozwoju na szczeblu regionalnym jest Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020 (SRWM). Zapisy dokumentu postuluj koncentracj rodkw na precyzyjnie zdefiniowanych priorytetach, operacjonalizacj i parametryzacj dziaa strategicznych, przejrzysty podzia zada i odpowiedzialnoci za poszczeglne obszary polityki rozwoju, prowadzcy jednak do mobilizacji zasobw wielu aktorw spoecznych. Struktura SRWM obejmuje 7 gwnych obszarw polityki rozwoju wojewdztwa, a take kierunki i sposoby dziaania w tych obszarach. Dla kadego z obszarw interwencji sformuowano cel strategiczny, stanowicy opis podanego kierunku zmian w perspektywie do 2020 roku. Kady z celw strategicznych w ramach obszarw realizowany jest p oprzez wyodrbnione kierunki polityki rozwoju, zoone z katalogu dziaa priorytetowych. W odniesieniu do poszczeglnych kierunkw polityki sformuowana zostaa strategia postpowania, okrelajca podany stan docelowy, a take okrelajca czynniki sprzyjajce i ograniczajce moliwo osignicia zmiany bdcej pochodn realizacji celu strategicznego. Na poniszym schemacie zobrazowano struktur dokumentu:
Schemat 2 Struktura Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020.

Rekomendacje dotyczce programowania lokalnej polityki rozwoju mona odnale w SRWM w ramach obszaru: Rozwj miast i terenw wiejskich. Wrd kierunkw polityki rozwoju

11

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

w tym obszarze zwrcono uwag na potrzeb integracji przestrzennej na p oziomie lokalnym i zapewnienie powiza lokalnych w obrbie obszarw wiejskich, dla ktrych centrami s mae i rednie miasta, docelowo zapewniajce jednolity standard dostpnoci podstawowych usug i dbr publicznych. Umocnienie pozycji maych i rednich orodkw miejskich jako lokalnych centrw gospodarczych i orodkw usug publicznych, wskazywane jest jako warunek rozwoju okalajcych je terenw wiejskich. Projektowane dziaania opieraj si na zaoeniu, e wanymi elementami decydujcymi o atrakcyjnoci maych miast s zasoby spoeczne i kulturowe oraz przestrze publiczna. Wrd kluczowych dziaa w ramach wspomnianego kierunku przewidziano popraw dostpnoci podstawowych usug publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury spoecznej, o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym oraz zdrowotnym. Kolejnym kierunkiem polityki jest rozwj gospodarczy maych i rednich miast oraz terenw wiejskich. Celem dziaa okrelonym w ramach tego kierunku jest przede wszystkim przeciwdziaanie narastajcym wewntrzregionalnym zrnicowaniom o charakterze gospodarczym. Projektowane przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego dziaania uwzgldniaj ponisze zaoenia: w ramach polityki rozwoju miast nie naley ogranicza si do wzmacniania infrastruktury spoecznej i technicznej, lecz wysoki nacisk pooy take na tworzenie ofert zachcajcych do lokowania nowych przedsiwzi, wykorzystanie potencjau istniejcych przedsibiorstw oraz wzmacnianie relacji kapitaowych; zapleczem dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarw wiejskich s mae i rednie miasta; aktywizacja terenw wiejskich warunkowana jest wdroeniem bardziej efektywnych mechanizmw wsparcia funkcjonowania zarwno rolnictwa, jak i dziaalnoci okoorolniczej i pozarolniczej; aby zwikszy partycypacj obywatelsk w programowaniu polityki rozwoju lokalnego naley okreli trwae ramy wsppracy wadz lokalnych i regionalnych.

W ramach kluczowych dziaa odnoszcych si do poprawy kondycji gospodarczej maych i rednich miast gwny nacisk pooony zosta na rozwj oferty inwestycyjnej jednostek, poczony ze wspieraniem dziaa lokalnych instytucji rynku pracy na rzecz zwikszenia zatrudnienia i przeciwdziaania bezrobociu. Natomiast wrd priorytetw dla obszarw wiejskich wyrniono wsparcie obszarw rolniczych poprzez wdroenie instrumentw wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz marketingu wysokiej jakoci produktw lokalnych i regionalnych. Takie dziaanie wpisuje si w oczekiwanie wzmoonego wykorzystania miejscowych przewag konkurencyjnych. Innym priorytetem aktywizacji obszarw wiejskich jest wspieranie dziaalnoci pozarolniczej, szczeglnie na terenach atrakcyjnych rezydencjonalnie i turystycznie. Ostatnim kierunkiem polityki rozwoju w obszarze miast i terenw wiejskich jest funkcjonalne zarzdzanie przestrzeni na poziomie lokalnym. Zwraca si tutaj uwag na podejmowanie dziaa z uwzgldnieniem powiza funkcjonalnych pomidzy orodkami, ochrony tosamoci lokalnej, a take dbaoci o otoczenie. Wrd kierunkw interwencji wymienia si rewitalizacj obszarw zdegradowanych, ochron krajobrazu i adu przestrzennego na obszarach wiejskich, planowanie przestrzenne prowadzone

12

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

z uwzgldnieniem realizacji koncepcji osadnictwa zwartego, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w SRWM w ramach obszaru: Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony wyrniono subregion Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (do ktrego naley Gmina Skawina), jako funkcjonalny obszar integracji przestrzennej o znaczeniu regionalnym, charakteryzujcy si dominacj orodka centralnego (Krakw), bdcego baz dla procesw gospodarczych, kulturowych, spoecznych i przestrzennych o skali ponadregionalnej. Rozwj Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w SRWM okrelono jako jeden z kierunkw polityki rozwoju Maopolski. Za gwn o rozwoju dla KOM przyjto siln pozycj gospodarcz subregionu, atrakcyjne warunki dla rozwoju osadnictwa wok Krakowa, lokowanie nowoczesnych centrw naukowo-gospodarczych (korzystajcych z potencjau naukowego Krakowa), rozwj przemysw czasu wolnego wykorzystujcych oryginalne walory przyrodniczo-kulturowe. W kontekcie budowania Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 szczeglne znaczenie przypisa naley tym kierunkom rozwoju, ktre uwzgldniajc atrakcyjne pooenie i wysok zewntrzn dostpno komunikacyjn, prowadzi bd do szybszego rozwoju gospodarczego caego subregionu. Wymienia si tu przede wszystkim lokowanie nowych inwestycji i nowoczesnych centrw naukowo-gospodarczych, tworzenie i rozwj stref aktywnoci gospodarczej, rewitalizacj terenw poprzemysowych , rozwj oferty osadniczej oraz oferty przemysw czasu wolnego, w oparciu o turystyk kulturow, aktywn, rekreacyjn i specjalistyczn.

Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020


Elementem wdraania Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020 jest przyjcie indywidualnej cieki rozwoju dla piciu subregionw wchodzcych w skad wojewdztwa, w ramach tworzonego Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 20142020. Jednym z kluczowych obszarw jest Krakowski Obszar Metropolitalny, zajmujcy powierzchni szeciu powiatw: miechowskiego, proszowickiego, bocheskiego, krakowskiego ziemskiego, wielickiego, mylenickiego oraz miasta Krakowa. W ramach prac nad weryfikacj i specyfikacj kierunkw rozwoju subregionu zawartych w SRWM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego przeprowadzi szereg bada oraz konferencji subregionalnych. Projekt programu subregionalnego zosta przygotowany 31 sierpnia 2012 r., natomiast do chwili obecnej nie ukoczono prac nad finalnym ksztatem dokumentu. Jak dotd sprecyzowano ukad Programu, ktry oprcz zrnicowanej terytorialnie polityki rozwoju zawiera bdzie dodatkowo uzgodnione listy przedsiwzi, ktre rekomendowane bd do dofinansowania w ramach tzw. grantu subregionalnego, tj. wydzielonej puli rodkw w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

13

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Schemat 3 Planowana Struktura Subregionalnego Programu Rozwoju dla subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny

Podsumowujc pierwszy etap bada i dyskusji nad programem dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, naley stwierdzi, e wrd kluczowych kierunkw i moliwoci rozwoju dominuj zagadnienia cigego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i kolejowej), podnoszenia jakoci usug publicznych wpywajcych na atrakcyjno osadnicz, ze szczeglnym uwzgldnieniem usug opieki zdrowotnej i oferty dla osb starszych, a take rozwj sektora usug i wykorzystanie potencjau turystyczno-kulturowego poprzez budowanie i promocj wsplnej oferty przemysw czasu wolnego. Dalsz koordynacja prac nad Programem prowadzona jest przez fora subregionalne, skadajce si z czonkw Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego, radnych Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego, przedstawicieli samorzdw powiatowych i gminnych, przedsibiorcw, organizacji gospodarczych, organizacji spoecznych, instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych, uczelni wyszych, Policji i Pastwowej Stray Poarnej oraz innych kluczowych instytucji z punktu widzenia subregionu. Prace nad stworzeniem programu subregionalnego oraz uzgodnienie listy projektw subregionalnych powinno nastpi do lipca 2014 r.

14

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Diagnoza podstawowych uwarunkowa rozwojowych


Pierwsz czci prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 20142020 byo przygotowanie przez konsultantw FRDL MISTiA oddzielnego raportu Strategia Rozwoju Gminy Skawina diagnoza podstawowych uwarunkowa rozwojowych, stanowicego wieloaspektow analiz statystyczn procesw zachodzcych w Gminie. Poniej zamieszczone zostao streszczenie najwaniejszych wnioskw pyncych z analizy diagnostycznej subregionu:

Potencja gospodarczy i rynek pracy Rozwj potencjau gospodarczego uzna mona za priorytet polityki Gmi ny Skawina. Jednym z elementw budowania przewagi w tym zakresie byo stworzenie dwch obszarw aktywnoci gospodarczej (Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Skawinie oraz Skawiski Obszar Gospodarczy), w ktrych koncentruje si lokalna przedsibiorczo, gwnie o profilu przemysowym. Sprzyja temu charakter inwestycji infrastrukturalnych oraz przychylno wadz. Na terenie Gminy Skawina dziaa niemal 4,5 tys. podmiotw gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON, czyli 103 podmioty na 1 tys. mieszkacw (rednia z lat 2010-2012). Liczba osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na 1 tys. mieszkacw w wieku produkcyjnym w 2012 bya rwna 126. Potwierdza to szczegln pozycj Gminy Skawina jako gospodarczego satelity Krakowa, charakteryzujcego si wysokim poziomem przedsibiorczoci mieszkacw oraz korzystnymi warunkami dla prowadzenia procesw inwestycyjnych. Poowa wszystkich duych podmiotw gospodarczych powiatu krakowskiego zostaa usytuowana w Gminie Skawina. wiadczy to moe o korzystn ych uwarunkowaniach (ekonomicznych, fiskalnych, infrastrukturalnych itp.) dla duej przedsibiorczoci. Wysoki odsetek podmiotw, zatrudniajcych 250 i wicej osb w ogle podmiotw gospodarczych (0,19%) nie jest bez znaczenia dla sytuacji na rynku pracy, a take dla dalszego rozwoju przedsibiorczoci oraz stanu finansw publicznych gminy. Silny potencja gospodarczy Gminy Skawina powoduje wczenie znacznego odsetka ludnoci w wieku produkcyjnym w aktywno na rynku pracy. Odsetek osb pracujcych w ogle ludnoci w wieku produkcyjnym w Gminie Skawina w latach 2010-2012 rwny by 40,8%, co byo wynikiem lepszym ni rednia dla wojewdztwa maopolskiego. Na koniec 2012 roku rejestry Urzdu Pracy Powiatu Krakowskiego odnotowyway 1997 bezrobotnych zamieszkaych na terenie Gminy Skawina. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych wedug wieku unaocznia, jak duym problemem w Gminie Skawina jest brak pracy wrd ludzi modych. Osoby w wieku do 34 lat stanowiy w 2012 roku poow ogu figurujcych w rejestrach urzdu pracy.

15

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

W analizie struktury bezrobocia wedug stau pracy szczeglnie istotny jest wymiar bezrobocia dugotrwaego. Dane pokazuj, e w przypadku Gminy Skawina osoby pozostajce bez pracy powyej 1 roku stanowi 34% ogu bezrobotnych, figurujcych w rejestrach urzdu pracy. Pozostae osoby w okresie do 12 miesicy zdaj si znajdywa zatrudnienie.

Potencja turystyczny 1) W Gminie Skawina zanotowano stosunkowo niewielk baz turystyczn oraz niski popyt na usugi turystyczne. 2) rednio w gminach wojewdztwa maopolskiego na 1 tys. mieszkacw przypadaj prawie 23 miejsca noclegowe. Baza noclegowa w Gminie Skawina jest zdecydowanie mniej rozwinita, co z jednej strony moe warunkowa nisk skonno do odwiedzin w kontekcie pobliskiego Krakowa, z drugiej za moe by determinowane przez taki stan rzeczy (wzajemne sprzenie popytu i poday usug wypoczynkowo rekreacyjnych). Wg danych DBL GUS, w Gminie Skawina na 1 tys. mieszkacw rednio w latach 2010-2012 przypaday jedynie okoo 3 miejsca noclegowe. 3) Spord rnych form noclegowych, w gminie dominuj obiekty hotelowe, co pozwala domniemywa, e usugi hotelarskie ukierunkowane s raczej na popyt generowany przez wizytujcych gmin ze wzgldw biznesowych. Naley przy tym zaznaczy, e Gmina Skawina promuje coraz czciej swoje atuty take w obszarach sportu, rekreacji i wypoczynku na wieym powietrzu. Kapita ludzki Gmin Skawina charakteryzuje stay napyw ludnoci (szczeglnie jest to zasug wysokiego, dodatniego salda migracji na tereny wiejskie gminy, bowiem obszar miasta notuje saldo ujemne). Poczwszy od 2008 roku, corocznie saldo migracji ogem dla miasta i gminy przyjmuje wartoci dodatnie (w 2012 roku na poziomie 115). Wysoka warto tego wskanika dla ogu powiatu krakowskiego wiadczy moe o rosncej funkcji rezydencjonalnej caego obszaru (w tym Skawiny) w stosunku do miasta Krakowa. Przecitny przyrost naturalny z lat 2007-2012 na 1 tys. mieszkacw w Gminie Skawina rwny by redniej wojewdztwa maopolskiego i wynosi 1,86. Od 2007 roku niezmiennie utrzymuje si przewaga urodze nad zgonami. Dostrzegalne jest jednak rokroczne spycanie tej relacji. Stan kapitau ludzkiego Gminy Skawina wynika nie tylko z korzystnego uksztatowania trendw demograficznych (wysokie przecitne saldo migra cji, dodatni przyrost naturalny), ale take z silnego potencjau intelektualnego. Przecitne wyniki z egzaminu gimnazjalnego (cz matematyczno-przyrodnicza) w latach 2010-2012 byy rwne 54,16%, a przecitne wyniki sprawdzianu po VI klasie 66,55%. W obu przypadkach by to wynik lepszy ni rednia powiatu krakowskiego i wojewdztwa maopolskiego. wiadczy to moe o wysokiej jakoci i dostpnoci edukacji na terenie gminy. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje blisko Krakowa, ktra umoliwia czerpanie z jego potencjau edukacyjnego i akademickiego.

16

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Infrastruktura

Gmin Skawina charakteryzuj korzystne wskaniki dotyczce gospodarki komunalnej - dobrze rozwinite sieci podstawowych instalacji komunalnych. W 2012 roku z sieci wodocigowej korzystao 89,1% ogu mieszkacw, z kanalizacji 53,2%, a z sieci gazowej 83%. W 2014 r. dobiegnie koca realizacja projektu Gospodarka wodno ciekowa na terenie gminy Skawina, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Wwczas dostp do sieci kanalizacyjnej uzyska cznie 85% mieszkacw gminy. Jednak wci infrastruktur kanalizacyjn nie bdzie objtych 7 miejscowoci (Krzcin, Ochodza, Facimiech, Wielkie Drogi, Jakowice, Pozowice, Grabie). Jednym z atutw Gminy Skawina jest pooenie w bezporedniej bliskoci Krakowa. Szacuje si, ze dojazd do Krakowa samochodem powinien zaj jej mieszkacom do 30 minut niestety niska przepustowo drg, brak obwodnicy Skawiny jak na razie niwecz ten atut. Gmina posiada rwnie relatywnie dobr dostpno lotnicz poprzez pobliski port lotniczy Krakw-Balice oraz dostpno kolejow ze stolic wojewdztwa. Jednak w zakresie dostpnoci kolejowej brak zintegrowanych systemw transportu na szczeblu regionalnym i krajowym (parkingi park&ride, zintegrowany bilet, infrastruktura kolejowa i okoo-kolejowa, itp.), brak cznicy pomidzy Krakowem Zabociem a Krakowem Krzemionkami, likwidacja pocze i inne negatywne zjawiska, powoduj i obecnie transport ten nie stanowi znaczcego odsetka dojedajcych na trasie Skawina Krakw.

Atrakcyjno przyrodnicza

Atrakcyjno przyrodnicza Gminy Skawina zdiagnozowana zostaa jako nisza ni rednia wojewdztwa maopolskiego. Profil gminy podobny jest terenom zurbanizowanym, w ktrych tereny zielone, lasy oraz tereny chron ione prawem nie stanowi znaczcej czci ogu powierzchni. Wzmoona dziaalno gospodarcza, zwaszcza w sektorze przemysowym, przyczynia si moe do degradacji rodowiska naturalnego. Dane wskazuj na niszy ni w ogle wojewdztwa poziom ochrony zasobw naturalnych, cho podejmowane w ostatnim czasie dziaania wskazuj na rosnc wiadomo mieszkacw Gminy o koniecznoci zadbania o rodowisko. Jednym z podstawowych wymaga w zakresie ochrony rodowiska jest rozwj odpowiedniej infrastruktury. Jej dostpno, oprcz wzrostu bezpieczestwa ekologicznego gminy, korzystnie wpywa na jako ycia mieszkacw oraz determinuje atrakcyjno turystyczn. Inwestycje czynione w tym zakresie w ostatnich latach przyczyniaj si do stopniowego zwikszenia odsetka mieszkacw korzystajcych z oczyszczalni ciekw. W 2012 roku blisko 60% mieszkacw Gminy Skawina korzystao z takiej infrastruktury.

Zarzdzanie rozwojem

Dochody budetu Gminy Skawina w 2012 roku wyniosy 150,7 mln z a wydatki 156,3 mln z (w tym 43,2 mln z wydatki majtkowe inwestycyjne). Gmina Skawina jest liderem wrd analizowanych gmin w kwestii korzystania z funduszy unijnych cakowita warto podpisanych umw na realizacj projektw

17

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca wynosia w 2012 roku ponad 11 tys. z. Zaangaowanie w pozyskiwanie zewntrznego finansowania moe sta si elementem budujcym przewag konkurencyjn tej jednostki. Aktywno w tej materii wydaje si by charakterystyczn cech wikszoci gmin powiatu krakowskiego.

Frekwencja w ostatnich wyborach samorzdowych w Gminie Skawina bya rwna 46%, a w wyborach prezydenckich 57,2% - w obu przypadkach by to wynik gorszy ni rednia powiatowa oraz wojewdzka. Liczba fundacji, stowarzysze i organizacji spoecznych na 10 tys. mieszkacw w latach 2010-2012 bya rwna blisko 20 podmiotom, przy redniej dla powiatu krakowskiego rwnej 28. Nisza aktywno spoeczna mieszkacw (partycypowanie w procesie podejmowania decyzji o sprawach ogu i inicjowanie zmian poprzez dziaalno organizacji pozarzdowych) stanowi pewn barier dla sprawnej i efektywnej wsppracy midzysektorowej, ukierunkowanej na rozwj lokalny. Wskazuje to na konieczno wikszego stymulowania aktywnoci obywatelskiej i kreowania dziaa majcych na celu wzmacnianie wizi spoecznych. Duy zakres dziaa samorzdu gminnego powoduje konieczno zwikszonej decentralizacji kompetencji w rnych sferach spoeczno-gospodarczych, bdcych zadaniami wasnymi gminy. Zjawisko to obserwowane jest rwnie w Gminie Skawina, gdzie funkcjonuje wiele spek gminnych oraz innych podmiotw zalenych (m.in. Zakad Wodocigw i Kanalizacji, Miejski Zakad Usugowy, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu, Muzeum Regionalne, placwki `owiatowe, Spka Strefa Skawina, itp.). Decentralizacja kompetencji jest zjawiskiem podanym, a jej celem jest zwikszanie efektywnoci kosztowej i jakociowej realizowanych zada. Jednak naley pamita, i przy tak rozbudowanej strukturze niezbdne jest koncentrowanie wysikw na sprawnej koordynacji dziaa poszczeglnych podmiotw, wsppracy midzy nimi i partnerami zewntrznymi. Zadania te le w gestii wadz samorzdowych.

18

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Analiza SWOT
Analiza SWOT stanowi jedn z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje si wsplnota samorzdowa. Suy porzdkowaniu i segregacji informacji, dziki czemu stanowi uyteczn pomoc przy dokonywaniu oceny zasobw i otoczenia danej jednostki samorzdu terytorialnego, uatwia te identyfikacj problemw i okrelenie priorytetw rozwoju. Jej nazwa to skrt od pierwszych liter angielskich sw, stanowicych jednoczenie pola przyporzdkowania czynnikw, mogcych mie wpyw na powodzenie planu strategicznego silne strony (strenghts), sabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) i zagroenia (threats). S -> STRENGHTS, czyli silne strony W -> WEAKNESSES, czyli sabe strony O -> OPPORTUNITIES, czyli okazje T -> THREATS, czyli zagroenia Zgodnie z powyszym, czynniki rozwoju podzieli mona na wewntrzne, na ktre spoeczno lokalna ma wpyw (silne i sabe strony), oraz na czynniki zewntrzne umiejscowione w bliszym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagroenia). Podzia ten mona przeprowadzi rwnie w inny sposb, mianowicie: czynniki pozy tywne, czyli atuty i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli wady i zagroenia

19

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

ANALIZA SWOT GMINA SKAWINA

GOSPODARKA
Czynniki wewntrzne ATUTY
Dostpno do zorganizowanych i uzbrojonych terenw inwestycyjnych na obszarze gminy strefy aktywnoci gospodarczej; Duy area potencjalnych (sabo zagospodarowanych) terenw budowlanych i inwestycyjnych w gminie, w tym terenw prywatnych; Wysoki poziom przedsibiorczoci na terenie gminy liczba podmiotw gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszk. wysza ni rednia dla woj. maopolskiego i powiatu krakowskiego; Znaczcy udzia rednich i duych przedsibiorstw w ogle podmiotw gospodarczych na terenie gminy dua ilo miejsc pracy; Dobrze rozwinita infrastruktura techniczna na terenie gminy (wodocigowa, kanalizacyjna, gazocigowa, itp.) sprzyjajca lokalizowaniu nowych dziaalnoci gospodarczych; Bezporednie ssiedztwo miasta Krakowa, jako duego rynku zbytu, orodka gospodarczego i intelektualnego (dostp do specjalistycznych kadr, nowych technologii, uczelni wyszych, itp.); Blisko strategicznych szlakw transportowych (port lotniczy Krakw-Balice, autostrada A4, kolej); Objcie caej gminy planem zagospodarowania przestrzennego.

SABOCI
Nieuregulowany stan prawny niektrych gruntw w strefach aktywnoci gospodarczej i poza nimi trudnoci ze scalaniem gruntw; Bariery komunikacyjne, utrudniajce rozwj gospodarczy gminy brak obwodnicy miasta, czcej autostrad A4 ze strefami aktywnoci gospodarczej; brak poczenia drogowego z gminami pooonymi po drugiej stronie Wisy, niewystarczajca nono i parametry obiektw mostowych, itp.; Niedostateczna siatka powiza komunikacyjnych (drogi, system transportu zbiorowego, parkingi park&ride, szlaki rowerowe, itp.), uatwiajcej dostpno komunikacyjn stref, ich wzajemne powizania, powizania ze strefami znajdujcymi si w najbliszej okolicy (Krakw, Zabierzw, Wieliczka, Niepoomice, Zator); Nieuregulowany stan prawny i przestarzaa infrastruktura techniczna na obszarze po byej hucie aluminium; Niezadowalajcy poziom edukacji zawodowej na terenie gminy niedostateczny zasb wykwalifikowanej kadry technicznej redniego i wysokiego szczebla; Niezadowalajcy poziom wsppracy pomidzy placwkami edukacyjnymi a sektorem gospodarczym w zakresie nowoczesnych metod ksztacenia zawodowego brak szk patronackich (objtych patronatem edukacyjnym konkretnych, duych firm zlokalizowanych na terenie gminy), niewystarczajcy poziom ksztacenia praktycznego, brak klas dedykowanych; Niewystarczajca ilo miejsc parkingowych na terenie miasta brak terenw z moliwoci przeznaczenia na miejsca parkingowe w centrum miasta;

20

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Wysoki poziom bezrobocia wrd osb modych ponad 50% osb bezrobotnych z terenu gminy stanowi osoby do 35 roku ycia; Brak systemu orientacji zawodowej (doradztwa zawodowego) na poziomie gimnazjum przypadkowy wybr zawodu i dalszych etapw kariery. Brak centrum wsparcia dla maych przedsibiorcw (pomoc w zakadaniu i prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej, inkubator przedsibiorczoci, szkolenia, doradztwo) oraz biura obsugi biznesu (stay kontakt z duymi firmami, promocja stref aktywnoci gospodarczej, przyciganie inwestorw zewntrznych, pokonywanie procedur administracyjnych, itp.).

Czynniki zewntrzne SZANSE


Budowa systemu kolei aglomeracyjnej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, wraz z infrastruktur komunikacyjn (w tym parkingi park&ride); Wdraanie autorskich projektw wspierajcych rozwj cech przedsibiorczych w szkoach oraz w dziaalnoci pozarzdowej; Rosnca wiadomo modziey w zakresie ksztacenia powizanego z kwalifikacjami zawodowymi.

ZAGROENIA
Duy fiskalizm pastwa wysokie stawki podatkowe, wysokie koszty pracy; Due natenie ruchu w stosunku do przepustowoci drg, uciliwo ruchu dla mieszkacw i bezpieczestwa ruchu drogowego; Niewystarczajca liczba inwestycji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, w tym tanich mieszka; Odpyw wyksztaconej kadry do pracy zagranic.

21

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

INFRASTRUKTURA I RODOWISKO
Czynniki wewntrzne ATUTY
Wysoki poziom gazyfikacji gminy; Rozwinita sie elektroenergetyczna; Rozwinita infrastruktura sieci wodocigowej i kanalizacyjnej; Wysoka wydajno oczyszczalni ciekw; Dziaalno Ochotniczych Stray Poarnych (wysoki poziom przygotowania do dziaa przeciwpowodziowych i przeciwpoarowych); Wsppraca ze subami odpowiedzialnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami w zakresie zarzdzania kryzysowego; Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Skawinie m.in. moliwo wprowadzenia procesw odzysku surowcw wtrnych; Realizacja dotychczasowych projektw z zakresu zwikszenia wykorzystania energii ze rde odnawialnych; Realizacja dotychczasowych projektw z zakresu przeciwdziaania zagroeniom powodziowym na terenie gminy; Wykorzystanie/adaptacja terenw zdegradowanych pod dziaalno inwestycyjn ; Zabezpieczony dostp do wody pitnej; Potencja osadniczy i rekreacyjny opierajcy si o walory rodowiskowe; gminy,

SABOCI
Niski poziom wiadomoci ekologicznej mieszkacw, w szczeglnoci osb starszych; Saby stopie segregacji odpadw przez mieszkacw na terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego; Niewystarczajcy odsetek osb korzystajcych z infrastruktury ochrony rodowiska; Niedostateczny rozwj sieci kanalizacji deszczowej oraz pogarszajcy si stan urzdze melioracji wodnej; Niski poziom wykorzystania energii ze rde odnawialnych; Zalegoci w zakresie likwidacji azbestowych z terenu gminy; wyrobw

Dekapitalizacja czci sieci elektroenergetycznej na terenie gminy; Zanieczyszczenie powietrza, w okresie grzewczym; Zy stan techniczny przeciwpowodziowej; szczeglnie infrastruktury

Niewystarczajca regulacja rzek i potokw na terenie gminy. Niewystarczajca oferta rekreacyjna gminy, wykorzystujca walory terenw zielonych, akwenw wodnych, itp.

Zbiorniki i cieki wodne oraz tereny osuwiskowe i zielone moliwe do wykorzystania (zagospodarowania) na potrzeby rekreacyjne i turystyczne (np. sporty zimowe, turystyka aktywna, jednodniowa, weekendowa); Procesy rewitalizacyjne, w tym dotyczce wirowni i byego wysypiska mieci (adaptacja na cele turystyczno-rekreacyjne); Rozwj Parku Starorzecze. Miejskiego w Skawinie

22

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Czynniki zewntrzne SZANSE


Regeneracja rodowiska naturalnego; Poprawa jakoci i czystoci wody w rzekach; Restrykcyjne rodowiska; przepisy w zakresie ochrony

ZAGROENIA
Ograniczone rodki finansowe na ochron przeciwpowodziow, skutkujce zaniedbaniami inwestycyjnymi w tym zakresie (zagroenie powodziowe); Brak wykorzystania funkcji transportowej rzek na terenie gminy; Czynniki wpywajce na due zanieczyszczenie powietrza: blisko aglomeracji lskiej, due zakady szkodliwe pyy, gospodarcze, emitujce

Polityczny i spoeczny priorytet zwizany z rozwojem OZE oraz rodki finansowe przeznaczone na ten cel; Rozwj transportu i zrwnowaonego. zbiorowego

ograniczone moliwoci finansowe mieszkacw w stosunku do wysokich cen paliwa (gazu oraz dobrej jakoci wgla), powodujce nisk emisj, brak obwodnicy, powodujcy koncentracj ruchu, a w konsekwencji wiksz emisj spalin, pyu oraz innych zanieczyszcze do atmosfery, pooenie gminy w niecce brak systemu wietrzenia (korytarzy powietrznych).

23

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

USUGI SPOECZNE
Czynniki wewntrzne ATUTY
Pooenie geograficzne blisko Krakowa i jego oferty spoecznej; Stosunkowo edukacyjna; dobrze w rozwinita sektorze baza edukacji,

SABOCI
Niewystarczajca ilo oglnodostpnych boisk sportowych, placw zabaw w orodkach wiejskich i na osiedlach; Potrzeby modernizacji i unowoczenienia bazy sportowej przy niektrych placwkach owiatowych; Rozlega i wymagajca rekreacyjna i sportowa; remontu baza

Wyksztacona kadra kultury, sportu, itp.;

Wysoki rozwj gospodarczy gminy; Aktywnie dziaajce NGO powstajca Skawiska Rada Poytku Publicznego; Opracowane Plany Odnowy Miejscowoci; Dobrze zorganizowana sie przedszkoli i szk na terenie gminy; Wysokie wyniki ze sprawdzianw, egzaminw zewntrznych, zaangaowanie uczniw w konkursy; Dziaajce instytucje kultury (Centrum Kultury i Sportu, 2 biblioteki i filie, Muzeum Regionalne w Skawinie); Odpowiednio, nowoczenie wyposaone instytucje kultury wyremontowane, wyposaone w sprzt komputerowy; Zmodernizowany Park Miejski; Dziaalno Multicentrum; Dostpna infrastruktura rekreacyjna i sportowa w miecie (kryta pywalnia, kort tenisowy, siownia, orliki, skatepark, itp.); Efektywne pozyskiwanie rodkw zewntrznych na realizacj Projektw i Programw.

Niewystarczajca baza lokalowa kultury, dostosowana do podstawowych zada tych instytucji;

instytucji realizacji

Niezadowalajcy (w skali caej gminy) poziom wyposaenia placwek edukacyjnych w baz informatyczn (sale komputerowe, sprzt komputerowy, dostp do szybkiego Internetu); Niewystarczajce socjalnego; zasoby budownictwa

Niedostosowanie infrastruktury cigw komunikacyjnych oraz instytucjonalnej na terenie gminy dla potrzeb osb niepenosprawnych; Brak szlakw rekreacyjnych, cieek i drg rowerowych; Niewystarczajca na terenie gminy; baza sportowa klubw

Brak spjnego (dziaania wielu instytucji) systemu wsparcia i pomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi oraz osb starszych; Zbyt wolna Miejscowoci; realizacja Planw Odnowy

Saba baza lokalowa biblioteki pedagogicznej; Niewystarczajca oferta zagospodarowania czasu wolnego modziey na terenach wiejskich; Niewystarczajcy Starorzecza; stopie zagospodarowania

24

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Saba baza hotelowa; Niezadowalajcy poziom aktywnoci spoecznej mieszkacw - niski poziom zaangaowania w sprawy wsplnoty lokalnej, postawa roszczeniowa, niewystarczajce poczucie odpowiedzialnoci za dobro wsplne, itp.; Niewystarczajcy system komunikacji wewntrz wsplnoty lokalnej (m.in. narzdzia partycypacyjne, systemy konsultacji spoecznych.); Brak dokumentw analitycznych dotyczcych kierunkw rozwoju infrastruktury spoecznej;

Czynniki zewntrzne SZANSE


Pooenie w bliskoci Krakowa (transport zbiorowy, szkoy, instytucje kultury, itp.); Wytyczone szlaki turystyczne przebiegajce przez teren Miasta i Gminy Skawina.

ZAGROENIA
Niski dostp specjalistycznych medycznej; do i medycznych caodobowej usug opieki

Mao inwestycji wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy; Zagroenie bezpieczestwa niechronionych uytkownikw drg (piesi, rowerzyci itp.).

25

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA


Czynniki wewntrzne ATUTY
Funkcjonowanie Centrum Wspierania Rodziny (pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna) i Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej; Wyksztacona spoecznej; kadra w sektorze polityki

SABOCI
Niewystarczajca baza polityki spoecznej; lokalowa instytucji

Niewystarczajce zasoby socjalnego i komunalnego;

budownictwa osb

Niewystarczajca sie wsparcia dla zagroonych wykluczeniem spoecznym; Niski poziom publicznego; poczucia

Efektywne pozyskiwanie rodkw zewntrznych na realizacj Projektw i Programw; Dynamiczny rozwj gospodarczy gminy; Niski wskanik osb korzystajcych z pomocy spoecznej; Zmodernizowany Park Miejski; Dziaalno Centrum Kultury i Sportu oraz Multicentrum; Dostpna infrastruktura rekreacyjna i sportowa w Gminie (kryta pywalnia, baseny otwarte, stadion miejski, korty tenisowe, orliki, lodowisko, siownia, skatepark itp.).

bezpieczestwa

Niedostosowanie infrastruktury instytucjonalnej oraz cigw komunikacyjnych na terenie gminy dla potrzeb osb niepenosprawnych; Brak systemu wsparcia i pomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi; Brak polityki w spoeczestwa; kontekcie starzenia si

Niewystarczajca oferta spdzania wolnego na terenach wiejskich;

czasu

Niewystarczajca ilo oglnodostpnych placw zabaw w orodkach wiejskich i na osiedlach.

Czynniki zewntrzne SZANSE


Pooenie w bliskoci Krakowa (transport zbiorowy, szkoy, instytucje kultury, placwki ochrony zdrowia, itp.); Dostpno zewntrznych rodkw w nowej perspektywie finansowej programowania unijnego.

ZAGROENIA
Spowolnienie gospodarcze; Delegowanie zada publicznych na rzecz instytucji samorzdowych bez zapewnienia adekwatnych rodkw finansowych.

26

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Wyzwania rozwojowe
W wyniku dyskusji nad zasobami wewntrznymi oraz otoczeniem Gminy Skawina, a take w oparciu o wnioski z diagnozy spoeczno-gospodarczej, mona sformuowa kilka wyzwa spoeczno-gospodarczych, stojcych przed wsplnot samorzdow. Na pierwszy plan wyaniaj si potrzeby w zakresie dynamizowania rozwoju gospodarczego i wykorzystania atutw Gminy (blisko Krakowa, tereny inwestycyjne, dua liczba zakadw przemysowych, itp.). Bardzo wanym elementem tego wyzwania jest poprawa wewntrznej dostpnoci komunikacyjnej miasta, ktra obecnie stanowi barier rozwojow. Jednym z istotnych wyzwa dla Gminy Skawina jest rwnie ksztatowanie wizerunku miejsca rekreacyjnego w odniesieniu do terenw wiejskich oraz atrakcyjny dla nowego osadnictwa. Realizacja tego wyzwania powinna opiera si mi.in. o kreowanie i rozpropagowanie wasnej, oryginalnej oferty rekreacyjno -kulturowej (wydarzenia kulturalne i sportowe, zabytki, obszary lene, akweny wodne, itp.), ktra obecnie w bardzo maym zakresie dociera do potencjalnych odbiorcw, w tym z pobliskiego Krakowa, a decyduje o wizerunku caej Gminy. Do pozostaych wyzwa o charakterze strategicznym zaliczy naley aktywizacje spoecznoci lokalnej oraz rozwj usug publicznych, ktre w duszej perspektywie powinny przyczynia si do przeciwdziaania niekorzystnym zjawiskom demograficznym (ujemny przyrost naturalny, starzenie si spoeczestwa). Wyzwania niniejsze szerzej zostay opisane poniej. Na ich kanwie zidentyfikowano strategiczne obszary rozwoju. Wyzwania rozwojowe Gminy Skawina do 2020 r.: Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Skawina co w przyszoci moe zagwarantowa skuteczne rozwizywanie problemw spoecznych oraz zapewni stabilizacj dla finansw publicznych JST. Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Skawina jest uwarunkowane inwestycjami gminnymi i prywatnymi (zagospodarowanie istniejcych terenw inwestycyjnych, rewitalizacja przestrzeni poprzemysowych) oraz zewntrznymi (m.in. poprawa przepustowoci drg krajowych i wojewdzkich na terenie gminy, budowa obwodnic, system kolei aglomeracyjnej, itp.). Wykorzystujc bliskie pooenie Krakowa i stosunkowo nieodlege wzgldem konurbacji grnolskiej, ich potencja intelektualny i naukowy (wysokospecjalizowana kadra pracownicza), niewielk odlego oraz relatywnie tasze ceny nieruchomoci i gruntw, mona budowa atrakcyjn ofert inwestycyjn na istniejcych terenach inwestycyjnych. Znaczcym dziaaniem w ramach niniejszego wyzwania jest rwnie rewitalizacja obszarw poprzemysowych, ktrych na terenie Gminy jest wiele. Przeksztacanie tych przestrzeni, ich odnowa techniczna oraz nadawanie nowych funkcji (gospodarczych, spoecznych, rekreacyjnych) bdzie tworzeniem nowych ognisk wzrostu, miejsc atrakcyjnych dla zamieszkania lub podjcia dziaalnoci gospodarczej. Poprawa dostpnoci komunikacyjnej szczeglnie w kontekcie przejazdw tranzytowych przez teren gminy. Pooenie w pobliu autostrady A4 zapewnia dogodne poczenia transportowe z Krakowem i konurbacj grnolsk. Jednak

27

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

autostrada nie zapewnia penej dostpnoci komunikacyjnej Skawiny. Gsta sie drg pozostaych kategorii nie stanowi atutu w rozumieniu nowoczesnych ukadw transportowych - niska przepustowo drg (gwnie drogi powiatowe), ich zy stan techniczny na niektrych fragmentach, due natenie ruchu powoduj, i pokonanie tych niewielkich dystansw na terenie miasta i gminy zajmuje znaczn ilo czasu. Ogranicza to moliwoci przycigania nowych inwestorw do stref gospodarczych, czy te nowych mieszkacw, szczeglnie w kontekcie konkurencji ze strony gmin podobnie skomunikowanych. Dodatkow trudnoci realizacyjn jest fakt, i zadania z tego zakresu le w gestii kompetencyjnej instytucji krajowych i wojewdzkich, co bdzie wymagao wsppracy midzysamorzdowej dla osignicia wsplnego celu, licznych dziaa lobbystycznych oraz wielu uzgodnie technicznych. Kreowanie wizerunku Gminy Skawina przede wszystkim poprzez wzrost infrastruktury rekreacyjnej oraz oryginalne przedsiwzicia kulturalno -sportowe, ktre z jednej strony powinny przeoy si na wzrost zainteresowania Gmin wrd potencjalnych odwiedzajcych (mieszkacy aglomeracji krakowskiej, turyci zagraniczni, turyci kwalifikowani zainteresowani oryginalnymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i rekreacyjnymi, itp.), a z drugiej strony przyczyni si do wzrostu zamonoci mieszkacw i w konsekwencji wykreowa wewntrzny popyt na rynku. Ten za ma szanse stanowi podstawowe uzasadnienie dla podejmowania rnych dziaalnoci gospodarczych, zorientowanych na ponadlokalnych nabywcw, w tym wiadczcych usugi ryn kowe w ramach przemysw czasu wolnego. Walory Gminy Skawina (krajobraz, obszary lene, zabytki i ukady urbanistyczne, akweny wodne) nie gwarantuj samoistnego rozwoju rekreacji. Walory te w konkurencji z pobliskimi orodkami turystycznymi (Krakw, Owicim, Wadowice, Ojcw, itp.) nie maj odpowiedniej siy przebicia na rynku. Jednak Skawina moe zbudowa bardzo atrakcyjn ofert rekreacyjno-kulturow i sportow. Obecnie Skawina nie posiada adnej specjalizacji rekreacyjnej (mimo wielu zasobw), brakuje infrastruktury, brakuje oferty, brakuje produktw i promocji. Wyzwaniem jest przyciganie inwestorw i tworzenie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, rewitalizacja bazy ju istniejcej i przewracanie do ycia obiektw wymagajcych renowacji i rewitalizacji (m.in.: zbiorniki wodne, dolina Wisy, szlaki, trasy rowerowe, obszary rekreacyjne Las Bronaczowa, itp.). Potrzebny jest nowy wizerunek splatajcy zasoby przyrodnicze z walorami kulturowymi i rekreacyjnymi. Oryginalno niektrych produktw terytorialnych, jakie mog by przedmiotem konsumpcji dla mieszkacw, turystw, inwestorw, czy codziennie przybywajcych na obszar Gminy, powinna by traktowana jako wany argument w dziaaniach promocyjnych. Inicjowanie aktywnoci mieszkacw angaowanie si w miejscowe inicjatywy, poszukiwanie miejsca realizacji wasnych aspiracji i dziaalnoci na terenie Gminy Skawina. Problem biernoci niektrych rodowisk lokalnych jest konsekwencj zaistnienia wielu rnych czynnikw, z ktrych warunki ekonomiczne s moe najatwiej dostrzegalne wrd negatywnie oddziaujcych, ale niekoniecznie najtrudniejsze do pokonania. Problemy wystpowania patologii spoecznych, dziedziczenia ubstwa czy wykluczenia obserwowane s w wielu miejscach caego wojewdztwa i nie s cech charakterystyczn wycznie dla Gminy Skawina. Jednak stanowi due zagroenie dla realizacji wyzwa gospodarczych i wizerunkowych,

28

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

w zwizku z czym powinny stanowi istotn cz strategii. Przeciwdziaanie tym niekorzystnym tendencjom spoecznym powinno by realizowane m.in. poprzez utrzymywanie wysokiej jakoci ksztacenia od pierwszych jego etapw, angaowanie mieszkacw do wiadomego udziau w kulturze oraz inicjatywach lokalnych, kreowanie wartoci przedsibiorczych i estetycznych. Przyczyni si to w przyszoci do zapewnienia odpowiedniej zaradnoci i operatywnoci mieszkacw (np. aktywne poszukiwanie pracy na terenie Gminy), odpowiedzialnoci za dobro wsplne (np. estetyka kamienic i gospodarstw, odnowa centrw wsi i miejsc publicznych) oraz przedsibiorczoci. W warunkach Gminy Skawina, wane jest aby wspiera wszelkie inicjatywy integrujce nowych mieszkacw. Wane centrum usug publicznych w wojewdztwie maopolskim ktrym Skawina powinna sta si w najbliszych latach, aby przeciwdziaa n iekorzystnym zjawiskom gospodarczym i demograficznym, jakie s dostrzegalne w sferze globalnej. Realizacja tego aspektu przyszoci Gminy Skawina wymaga bdzie jednak wykazania si przynajmniej regionaln konkurencyjnoci, w znaczeniu budowy oferty usug publicznych, kierowanych do mieszkacw (w tym potencjalnych nowych), o wysokiej jakoci. Mowa gwnie o usugach edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, administracyjnych, ktre jako kompleksowa oferta spoeczna nierzadko decyduje o jakoci kapitau spoecznego i atrakcyjnoci dla nowego osadnictwa. Gmina Skawina, poprzez swoje dogodne pooenie ju stanowi atrakcyjny teren osadniczy wida to przede wszystkim w tych czciach Gminy, ktre charakteryzuj si dobrym skomunikowaniem z Krakowem. Wobec oglnokrajowych, niekorzystnych tendencji demograficznych, rozwj funkcji rezydencjonalnych i osadniczych Gminy naley postrzega jako powan szans rozwojow, a kadego nowego mieszkaca jako swoistego inwestora (klienta wszystkich usug wiadczonych na obszarze Gminy). Rozwj silnego centrum usug publicznych jest warunkiem koniecznym, aby t szans wykorzysta. Naley jednak zwrci szczegln uwag na rwnoleg optymalizacj kosztw funkcjonowania usug publicznych i administracyjnych, poniewa mog one stanowi bardzo powane zagroenia dla budetu gminnego. Wanym aspektem w tym kontekcie moe by wsppraca midzysektorowa (z organizacjami pozarzdowymi) na rzecz rozwoju i poprawy efektywnoci (zmniejszanie kosztw) niektrych usug publicznych oraz cige doskonalenie systemw zarzdczych, ktre bezporednio wpywaj na jako usug administracyjnych.

29

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Wizja i misja rozwoju Gminy Skawina


Wizja rozwoju Gminy Skawina stanowi projekcj, opis podanego stanu rzeczywistoci lokalnej w perspektywie 2020 roku. Okrela stan docelowy, do ktrego dy bdzie caa wsplnota Gminy, tj. wadze samorzdowe Gminy oraz ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), wykorzystujc przy tym moliwoci pynce z wasnych atutw i szans pojawiajcych si w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, okrela cel, do jakiego zmierza Gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek podejmowanych dziaa. WIZJA GMINA SKAWINA 2020

Miasto i Gmina Skawina w 2020 roku to dobre miejsce do ycia, pracy i spdzania wolnego czasu, czyste oraz dostosowujce si do trendw ekologicznych, z rozbudowan infrastruktur wiadczc o wysokiej jakoci ycia. Nasza Gmina - otwarta na biznes i rodziny - jest gotowa zaspokaja potrzeby mieszkacw, w tym osb starszych i tych, ktre maj trudnoci w realizacji wasnych celw i aspiracji. Blisko Krakowa jest atutem pozwalajcym rozwija si nam w zrwnowaony i trway sposb. SKAWINA SILNA AKTYWNYMI I PRZEDSIBIORCZYMI MIESZKACAMI

Misja jest nadrzdnym celem rozwoju Gminy Skawina. Okrela ona rwnie rol wadz samorzdowych w procesie rozwoju wsplnoty lokalnej. Zgodnie z misj, wadze samorzdowe peni rol inicjatora dla realizacji przedsiwzi zgodnych ze Strategi Rozwoju Gminy Skawina, a podejmowanych przez rnych aktorw ycia spoecznego i gospodarczego liderw lokalnych, organizacje pozarzdowe, instytucje publiczne, przedsibiorcw, grupy nieformalne mieszkacw. Ponadto wadze samorzdowe s take realizatorem wasnych projektw (lecych w zadaniach wasnych oraz we wsppracy z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego), zmierzajcych do rozwoju Gminy Skawina, upowszechniania jej walorw, uatwiania wsppracy partnerw lokalnych i wdraania innowacyjnych rozwiza. MISJA ROZWOJU GMINY SKAWINA

Nasz misj jest inicjowanie rozwoju gospodarczego, spoecznego oraz przestrzennego Gminy Skawina w partnerstwie z sektorem biznesowym i pozarzdowym. Chcemy wsplnie kreowa wizerunek Gminy Skawina jako miejsca przyjaznego do ycia, prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i realizacji wasnych aspiracji.

30

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Plan operacyjny Strategii


Priorytety wyszczeglnione w strategii wynikaj z przyjtej wizji rozwoju Gminy Skawina do 2020 roku i zdefiniowanych wyzwa rozwojowych. Ze wzgldu na stwarzanie w perspektywie dugookresowej najwikszych moliwoci wzrostu, uznane one zostay za najwaniejsze. Wyodrbniono zatem cztery obszary priorytetowe, ktre s wzgldem siebie rwnowane i uzupeniajce si:

OBSZAR 1. GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO; OBSZAR 2. PRZYJAZNE RODOWISKO; OBSZAR 3. AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA; OBSZAR 4. INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA;

Dla kadego z obszarw priorytetowych sformuowany zosta cel strategiczny (w perspektywie 2020 roku), z ktrego wynikaj cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia wyodrbniono natomiast kierunki interwencji kluczowe zadania i projekty do realizacji. Naley je traktowa jako pewn propozycj, otwart list przedsiwzi w danym zakresie, okrelajc oglne ramy koncentracji aktywnoci programowej, finansowej i organizacyjnej caej wsplnoty Gminy Skawina w perspektywie dugofalowej. Ponadto, dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczeglnych celw niniejszej Strategii Rozwoju stworzono list rekomendowanych miernikw. Mierniki te s uyteczne przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu. Lista miernikw stanowi bazow propozycj, ktra podczas prowadzenia procesw monitorowania i przegldu strategicznego moe by modyfikowana i uzupeniana zgodnie z potrzebami jednostek wdraajcych. Poniszy schemat prezentuje struktur celw Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 20142020.

31

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na efektywnym systemie edukacji i przedsibiorczoci mieszkacw
Cel operacyjny 1.1 Budowa potencjau gospodarczego Cel operacyjny 1.2 Wsparcie zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej Cel operacyjny 1.3 System edukacji wspierajcy rozwj kapitau intelektualnego

PRZYJAZNE RODOWISKO

AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA

INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA

Cel strategiczny: Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno osadnicza i rekreacyjna Doskonalenie jakoci gminy dziki usug publicznych wykorzystaniu i wzmacnianie kapitau walorw spoecznego rodowiskowych
Cel operacyjny 2.1 Skuteczny system ochrony rodowiska Cel operacyjny 2.2 Zrwnowaony rozwj infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego Cel operacyjny 2.3 Wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw Cel operacyjny 2.4 Doskonalenie systemu zarzdzania kryzysowego i przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych Cel operacyjny 3.1 Doskonalenie jakoci usug edukacyjnych Cel operacyjny 3.2 Rozwj oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej Cel operacyjny 3.3 Skuteczny system zarzdzania gmin Cel operacyjny 3.4 Wzmacnianie sektora pozarzdowego i inicjatyw obywatelskich

Cel strategiczny: Doskonalenie systemw polityki spoecznej

Cel operacyjny 4.1 Rozwj polityki prorodzinnej Cel operacyjny 4.2 Rozwj oferty dla osb starszych Cel operacyjny 4.3 Integracja dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb zagroonych wykluczeniem spoecznym Cel operacyjny 4.4 Rozwj budownictwa mieszkaniowego Cel operacyjny 4.5 Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego

32

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 1 GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO


Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na efektywnym systemie edukacji i przedsibiorczoci mieszkacw

Strategia postpowania: Jednym z najwaniejszych celw rozwojowych Gminy Skawina jest budowanie pozycji miejsca atrakcyjnego dla inwestycji oraz korzystajcego z wiedzy, aktywnoci zawodowej i przedsibiorczoci mieszkacw. Jako i konkurencyjno gospodarki (w tym lokalnej) jest dzi uzaleniona nie tylko od warunkw ekonomicznych i prawnych, ale nade wszystko od jakoci kapitau ludzkiego. Kapita intelektualny jest sum kapitau, jaki tworz ludzie i instytucje, potencja zewntrznego wizerunku oraz wewntrzne relacje spoeczne. Umiejtne i pene wykorzystanie tych atutw powinno prowadzi do nowego strategicznego spojrzenia na obszary przewagi konkurencyjnej. Rozwj zaley od otwartoci i gotowoci do wsppracy, jakoci kadr gospodarki, poziomu przedsibiorczoci mieszkacw, uniwersalnych kwalifikacji pracownikw, zdolnoci do tworzenia i absorpcji innowacji oraz zdolnoci do elastycznego reagowania na zachodzce na rynku pracy zmiany. Tym samym, edukacja w Gminie nie moe rozwija si bez uwzgldnienia jej wpywu na lokaln gospodark, tworzce j podmioty i ich kadry. Podobnie gospodarka nie moe si rozwija bez wzajemnych relacji w zakresie kierunkw i jakoci sfery edukacji oraz jakoci lokalnego rynku pracy. Potrzebne jest zatem nowe podejcie do wsparcia przedsibiorczoci i ksztacenia postaw przedsibiorczych, intensyfikacja wsppracy i jej koordynacja w zakresie lepszego dopasowania systemu ksztacenia do zmieniajcych si warunkw spoecznych oraz gospodarczych, a take uspjnianie wsppracy pomidzy sektorem gospodarczym i instytucjami rynku pracy. Suy temu maj zintegrowane interwencje w zakresie edukacji, przedsibiorczoci i rynku pracy. Szans na rozwj Gminy Skawina jest inteligentne gospodarowanie i pomnaanie lokalnych zasobw (potencjaw) oraz umiejtne korzystanie z pooenia wzgldem metropolii krakowskiej oraz gwnych szlakw transportowych. Jednak, w dugiej perspektywie, zwikszenie tempa rozwoju nie bdzie moliwe bez zagospodarowywania istniejcej infrastruktury gospodarczej, stanowicej o konkurencyjnoci Gminy i atrakcyjnoci inwestycyjnej. Niezbdne s rwnie inwestycje, podnoszce zewntrzn dostpno komunikacyjn, ktra stanowi jedn z podstawowych determinant rozwoju kade j jednostki samorzdu terytorialnego. Wanym potencjaem rozwojowym Gminy s rwnie obszary wiejskie. Dobre warunki naturalne, odpowiedni poziom skomunikowania z otoczeniem, pooenie wzgldem duych obszarw zurbanizowanych moe w przyszoci sta si istotn szans rozwojow rozwj nowych obszarw osadniczych i zwikszenie potencjau demograficznego, a co za tym idzie rwnie gospodarczego.

33

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Spjno z dokumentami nadrzdnymi:


STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA LATA 2011-2020 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOCI Cel strategiczny: Silna pozycja Maopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywnoci zawodowej i przedsibiorczoci mieszkacw Kierunki rozwoju: 1.1. Rozwj kapitau intelektualnego, 1.2. Budowa infrastruktury regionu wiedzy, 1.3. Kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii, 1.4. Rozwj ksztacenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia, 1.5. Wzmacnianie i promocja przedsibiorczoci OBSZAR 3. INFRASTRUKTURA DLA DOSTPNOCI KOMUNIKACYJNEJ Cel strategiczny: Wysoka zewntrzna i wewntrzna dostpno komunikacyjna regionu dla konkurencyjnoci gospodarczej i spjnoci przestrzennej Kierunki rozwoju: 3.2. Wykreowanie subregionalnych wzw transportowych. OBSZAR 5. ROZWJ MIAST I TERENW WIEJSKICH Cel strategiczny: Aktywne orodki usug publicznych i gospodarczych zapewniajce szanse na rozwj mieszkacw maych i rednich miast oraz terenw wiejskich KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE

I.2 Tworzenie warunkw dla rozprzestrzeniania procesw rozwojowych i zwikszania ich absorpcji na obszary poza orodkami wojewdzkimi

Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na efektywnym systemie edukacji i przedsibiorczoci mieszkacw

I.3 Budowa podstaw konkurencyjnoci wojewdztw

2.2 Wspieranie obszarw wiejskich o najniszym poziomie dostpu mieszkacw do dbr i usug warunkujcych moliwoci rozwojowe

34

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Kierunek rozwoju: 5.2. Rozwj gospodarczy maych i rednich miast oraz terenw wiejskich.

Cele operacyjne: 1.1 Budowa potencjau gospodarczego 1.2 Wsparcie zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej 1.3 System edukacji wspierajcy rozwj kapitau intelektualnego

35

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 1: GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO OBSZAR 1: GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO


Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na efektywnym systemie edukacji i przedsibiorczoci mieszkacw Kierunki interwencji Jednostka Jednostka monitorujca Cele operacyjne: (kluczowe zadania) realizujca 1.1.1
Uzbrojenie i zagospodarowanie istniejcych stref aktywnoci gospodarczej Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Partnerzy

Gmina Skawina

Maopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Obsugi Inwestora, waciciele gruntw, izby gospodarcze

1.1.2

1.1

Budowa potencjau gospodarczego

Uzasadnienie: Na terenie Gminy Skawina funkcjonuj dwa zwarte kompleksy terenw inwestycyjnych - Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Skawinie (SAG) oraz Skawiski Obszar Gospodarczy (SOG). Na obszarze Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Skawinie wci pozostaj fragmenty niezagospodarowane. Przyczyn jest problem wasnociowy czci gruntw oraz trwajcy proces ich scalania, a nastpnie uzbrojenia. Ponadto w strefach aktywnoci gospodarczej pozostaj rwnie tereny uzbrojone i uregulowane prawnie, ktre nie posiadaj jeszcze inwestora. Dziaania w ramach niniejszego kierunku interwencji bd zmierza do regulacji wasnociowej gruntw, ktre tego wymagaj, ich uzbrajaniu w infrastruktur komunaln i komunikacyjn oraz intensyfikacji w zakresie przycigania inwestorw. Pozyskiwanie terenw i tworzenie stref Urzd Marszakowski Woj. Waciwy wydzia urzdu aktywnoci gospodarczej, w tym we Maopolskiego, Starostwo odpowiedzialny za wsppracy z lokalnymi Gmina Skawina Powiatowe, ssiednie gminy, polityk rozwoju i przedsibiorstwami (nowy zasb izby gospodarcze, kluczowe inwestycje gruntw). przedsibiorcy Uzasadnienie: Pooenie gminy wzgldem aglomeracji krakowskiej oraz gwnych szlakw transportowych stanowi o jej wysokiej atrakcyjnoci inwestycyjnej. Kluczowym czynnikiem przycigajcym potencjalnych inwestorw mog by strefy aktywnoci gospodarczej czyli specjalnie wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, charakteryzujce si uzbrojeniem technicznym. Skawina posiada duy zasb terenw, ktre w przyszoci mog stanowi nowe strefy aktywnoci gospodarczej. Kluczow rol wadz gminy w tym obszarze jest waciwa polityka przestrzenna, uwzgldniajca scalanie gruntw, wczanie gruntw bdcych w posiadaniu przedsibiorcw, zmiany przeznaczenia gruntw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dziaania w ramach niniejszego kierunku interwencji powinny by realizowane po zagospodarowaniu obecnych zasobw terenw inwestycyjnych gminy.

36

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.1.3

Tworzenie inkubatorw przedsibiorczoci, centrum wsparcia dla przedsibiorcw oraz innych form stowarzyszeniowych.

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Maopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowski Park Technologiczny, izby gospodarcze, przedsibiorcy

1.1.4

1.1.5

Uzasadnienie: W procesie rozwoju gospodarczego gminy wane jest wspieranie istniejcych i nowo powstaych przedsib iorstw. Proponowanymi formami wsparcia dla nowo powstaych firm s inkubatory przedsibiorczoci, a wic instytucje pomagajce w wynajciu powierzchni biurowej, magazynowej i produkcyjnej, a take oferujce szereg usug biurowych i okoobiznesowych. Centra wspierania przedsibiorcw maj za zadanie stwarza jak najlepsze warunki do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, tzn. udziela informacji nt. dostpnych rodkw na rozwj firm, szkole i doradztwa, moliwoci wsparcia finansowego (gwarancje, poyczki), gromadzi i analizowa dane dotyczce gospodarki lokalnej, realizowa zadania z zakresu promocji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych oraz przycigania inwestorw zewntrznych, tworzy koncepcje rozwoju stref aktywnoci gospodarczej oraz ich powizania ze strefami w otoczeniu (Krakw, Niepoomice, Wieliczka, Zabierzw, Zator efekt synergii). Dziaania powysze s niezwykle wane, szczeglnie na terenie gmin ze zrnicowan struktur przedsibiorczoci (firmy mae, rednie i due), do jakich zalicza si gmina Skawina. Wsppraca z Instytucjami Otoczenia Waciwy wydzia Biznesu (IOB) w zakresie poszerzania Instytucje otoczenia biznesu urzdu odpowiedzialny oferty szkole, informacji i doradztwa z Gmina Skawina (IOB), organizacje za polityk rozwoju i zakresu przedsibiorczoci nowa pozarzdowe kluczowe inwestycje perspektywa finansowa UE 2014-2020 Uzasadnienie: Kluczowym narzdziem rozwizywania problemw zwizanych z bezrobociem jest aktywne stymulowanie przedsibiorczoci mieszkacw i wspieranie zatrudnienia. Zadaniem wadz gminy w tym zakresie jest wspieranie dziaa doradczych i szkoleniowych w zakresie przedsibiorczoci, oferowanych najczciej przez organizacje pozarzdowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Rewitalizacja terenw Waciwy wydzia Maopolska Agencja poprzemysowych kreowanie urzdu odpowiedzialny Gmina Skawina Rozwoju Regionalnego, izby nowych funkcji gospodarczych, za polityk rozwoju i gospodarcze, przedsibiorcy aktywna polityka podatkowa. kluczowe inwestycje Uzasadnienie: Dostpno terenw poprzemysowych gminy stwarza potencja rozwoju gospodarczego. Wymagaj one jednak inwestycji pozwalajcych na wykreowanie nowych funkcji spoecznych i gospodarczych, szczeglnie z zakresu poprawy jako ci infrastruktury technicznej, a take rozwoju na terenach zdegradowanych nowych obiektw uytecznoci publicznej. Istotnym czynnikiem wzmacniajcym aktywno gospodarcz na terenach poprzemysowych moe by preferencyjna polityka podatkowa. Oywienie terenw poprzemysowych wymieniane jest jako jeden z wanych celw polityki regionalnej w unijnym okresie programowania do roku 2020.

37

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.1.6

1.1.7

Wsppraca samorzdu z uczelniami Placwki owiatowe, Waciwy wydzia wyszymi w zakresie tworzenia uczelnie wysze, urzdu odpowiedzialny specjalistycznych kadr dla nowoczesnej Gmina Skawina przedsibiorcy, izby za polityk rozwoju i gospodarki oraz wdraania innowacji i gospodarcze kluczowe inwestycje nowych technologii. Uzasadnienie: Rol jednostek samorzdu terytorialnego jest wspieranie kontaktw pomidzy przedsibiorcami a uczelniami wyszymi, ksztaccymi specjalistyczne kadry dla gospodarki. Blisko duego orodka akademickiego stwarza moliwoci zapewnienia kadr o specjalistycznym, profilowanym wyksztaceniu, adekwatnym do zapotrzebowania zgaszanego przez potencjalnych pracodawcw. Nie bez znaczenia pozostaj moliwoci uczelni wyszych i orodkw badawczych w zakresie wdraania nowych technologii i wprowadzania innowacji. Waciwy wydzia Przedsibiorstwa, uczelnie Wspieranie lokowania inwestycji urzdu odpowiedzialny wysze, Urzd Marszakowski Gmina Skawina z brany badawczo-rozwojowej za polityk rozwoju i Woj. Maopolskiego, izby kluczowe inwestycje gospodarcze Uzasadnienie: Sektor badawczo-rozwojowy bdzie jednym z najbardziej dofinansowanych w nowej perspektywie 2014 -2020. Gmina posiada na swoim terenie przedsibiorstwa due, najczciej wczajce si w tego typu projekty, we wsppracy z sektorem naukowym, ktry zapewniaj uczelnie w pobliskim Krakowie. Laboratoria, orodki badawcze, centra usugowe to podane formy badawczo-rozwojowe. Rol gminy jest tworzenie warunkw dla realizacji projektw badawczo -rozwojowych na jej terenie, m.in., wsppraca z firmami, samorzdem regionalnym i uczelniami wyszymi.

38

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.2.1

Modernizacja drg krajowych, wojewdzkich i powiatowych na terenie gminy.

Zarzdcy drg

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, ssiednie gminy

1.2

Wsparcie zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej 1.2.2

1.2.3

Uzasadnienie: Sie drg krajowych i wojewdzkich stanowi o zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej Skawiny i jej atrakcyjnoci inwestycyjnej. Gmina jest bardzo korzystnie pooona wzgldem aglomeracji krakowskiej, autostrady A4, portu lotniczego Krakw-Balice oraz magistrali kolejowych (pasaerskich i towarowych). Jednak pooenie to jest znacznie ograniczone przez bardzo nisk przepustowo drg krajowych i wojewdzkich. Brak obwodnicy miasta, bardzo due natenie ruchu (szlaki transportowe Krakw-Owicim, Krakw-Bielsko-Biaa), znaczna liczba duych zakadw przemysowych korzystajcych z transportu ciarowego, powoduj w godzinach szczytu parali komunikacyjny miasta i gminy. Dziaania w ramach niniejszego kierunku interwencji bd zmierza do wsppracy z innymi zarzdcami drg w zakresie rozwoju drg obwodnicowych miasta i miejscowoci wiejskich oraz likwidacji wskich garde komunikacyjnych, a take utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego drg. Drogi powiatowe stanowi znaczc cz ukadu komunikacyjnego znajdujcego si na terenie gminy Skawina. Stan techniczny tych drg na wielu odcinkach odbiega od standardw jakoci i parametrw normatywnych. Rol gminy jest nawizywanie wsppracy z powiatem krakowskim w zakresie modernizacji tej kategorii drg lobbowanie, wspieranie dziaa inwestycyjnych, partycypacja finansowa, itp. Do tej grupy zada naley rwnie zwikszenie nonoci mostu na Kanale czaskim. Waciwy wydzia Miasto Krakw, Przewozy Modernizacja infrastruktury kolejowej Urzd Marszakowski urzdu odpowiedzialny Regionalne, PKP, ssiednie w ramach systemu kolei Wojewdztwa za polityk rozwoju i gminy aglomeracyjnej. Maopolskiego kluczowe inwestycje Uzasadnienie: Dziaania w ramach niniejszego kierunku interwencji polegaj na modernizacji infrastruktury kolejowej na terenie gminy i utworzenia duego centrum przesiadkowego w ramach systemu kolei aglomeracyjnej. Powizanie Skawiny z pozosta czci aglomeracji krakowskiej sprawnym systemem kolei aglomeracyjnej, wraz z infrastruktur parkingw park&ride i biletem aglomeracyjnym pozwoli na znaczne zmniejszenie wewntrznego ruchu samochodowego oraz udroni lokalny ukad komunikacyjny. Dziaania te przysu si rwnie do zwikszenia atrakcyjnoci gospodarczej oraz osadniczej gminy. Waciwy wydzia GDDKiA, Urzd urzdu odpowiedzialny Marszakowski Woj. Przebudowa wzw drogowych. Zarzdcy drg za polityk rozwoju i Maopolskiego, Starostwo kluczowe inwestycje Powiatowe, ssiednie gminy Uzasadnienie: Dziaania w zakresie przebudowy wzw drogowych na terenie gminy i w jej bezporednim ssiedztwie, ktre stanowi wskie garda ukadu komunikacyjnego.

39

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.2.4

Modernizacja i rozbudowa drg gminnych

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Inni zarzdcy drg

1.2.5

1.2.6

Uzasadnienie: Modernizacja drg gminnych oraz rozbudowa lokalnego ukadu komunikacyjnego jest wanym zadanie m dla otwierania nowych terenw inwestycyjnych, rekreacyjnych i osadniczych. Dziaania z tego zakresu pozwol na wykorzystanie szans zwizanych z dogodnym pooeniem Skawiny wzgldem aglomeracji krakowskiej, dla zwikszenia zainwestowania gospodarczego oraz poprawy komfortu ycia. Waciwy wydzia Gminy ssiednie, Starostwo Budowa drg rowerowych urzdu odpowiedzialny Powiatowe Gmina Skawina o charakterze komunikacyjnym za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje Uzasadnienie: Kierunek interwencji ma na celu prowadzenie analizy moliwoci (technicznych, finansowych) budowy drg rowerowych o charakterze komunikacyjnym przy kadorazowej budowie nowej drogi samochodowej lub cigu pieszego oraz przy gruntownych modernizacjach drg samochodowych i cigw pieszych. Dziaania te maj na celu usprawnienie lokalnego ukadu komunikacyjnego, odcienie drg oraz propagowanie zdrowego stylu ycia. Dziaania bd skuteczne pod warunkiem organizacji cigw rowerowych z miejscowoci wiejskich do Skawiny (dojazd do szkoy, pracy, zaatwiania spraw) oraz ze Skawiny do Krakowa. Waciwy wydzia Waciciele gruntw Budowa i organizacja nowych miejsc urzdu odpowiedzialny Gmina Skawina parkingowych na terenie gminy za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje Uzasadnienie: Dziaanie dotyczy budowy oraz organizacji nowych miejsc parkingowych w miejscach o wzmoonej gstoci usug publicznych, handlowych i gospodarczych. Dotyczy to szczeglnie centrum miasta Skawiny. Problemem w tym zakresie jest brak miejsc, ktre mona przeznaczy na miejsca parkingowe. W zwizku z tym naley analizowa koncepcje alternatywnych rozwiza np. wielopoziomowych parkingw. Planuje si rwnie upowszechnianie i monta bezpiecznych stojakw w miejscach publicznych, handlowych i gospodarczych.

40

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.3.1

Wsppraca z przedsibiorcami w zakresie nowych kierunkw oraz nowoczesnych metod ksztacenia zawodowego.

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Waciwy wydzia lub jednostka podlega odpowiedzialna za owiat

Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, placwki owiatowe

1.3

System edukacji wspierajcy rozwj kapitau intelektualnego

1.3.2

1.3.3

Uzasadnienie: Atrakcyjno i efektywno lokalnej gospodarki zaley w istotnym stopniu od moliwoci i kosztw pozyskania pracownikw. Wspieranie rozwoju lokalnego powinno zatem opiera si na cisej wsppracy z lokalnymi przedsibiorcami, ktrej efektem bd zmiany polityki szkoleniowej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz rozwj metod ksztacenia zawodowego, pozwalajce dostosowywa kompetencje i umiejtnoci mieszkacw do konkretnego zapotrzebowania lokalnych pracodawcw. Istotnym elementem pakietu dziaa edukacyjnych powinno by ksztacenie praktyczne w miejscu pracy. Mimo, i ksztacenie zawodowe nie ley w bezporednich kompetencjach samorzdu gminnego, to powinien mie wpyw na dostosowywanie kierunkw ksztacenia do specyfiki gospodarki lokalnej i potrzeb wasnych przedsibiorcw. W tym zakresie niezbdna jest wsppraca z organami prowadzcymi szkoy zawodowe, przedsibiorcami, a take uczestnict wo w projektach z tego zakresu. Powiatowy Urzd Pracy, Podkrakowskie Centrum Waciwy wydzia Rozwoju Edukacji i Wspieranie ksztacenia ustawicznego lub jednostka Doskonalenia Nauczycieli, oraz zdobywania nowych kwalifikacji Placwki owiatowe podlega Miejska Biblioteka Publiczna przez mieszkacw gminy odpowiedzialna w Skawinie, Biblioteka za owiat Pedagogiczna w Skawinie, organizacje pozarzdowe, zrzeszenia przedsibiorcw Uzasadnienie: Dynamicznie zmieniajca si sytuacja na rynku pracy, szczeglnie w zakresie stosowania nowych technologii w procesie produkcji oraz dostarczania usug, a take zmieniajce si gusta i preferencje klientw wymagaj cigego dostosowywania wiedzy i umiejtnoci do zmieniajcych si oczekiwa i potrzeb pracodawcw. Wane jest budowanie wiadomoci mieszkacw w zakresie potrzeby cigej edukacji i podnoszenia umiejtnoci, a w przypadku istotnych zmian strukturalnych na rynku pracy, przekwalifikowania si i nauki nowego zawodu. Nie mniej wane jest budowanie wiadomoci przedsibiorcw w zakresie koniecznoci wpierania aktywnoci edukacyjnej pracownikw. Zwikszenie zakresu i poziomu Gmina Skawina, Waciwy wydzia doradztwa w szkoach gimnazjalnych, przedsibiorcy, Starostwo lub jednostka dotyczcego efektywnego Powiatowe, Powiatowy Placwki owiatowe podlega przygotowania modziey do kariery Urzd Pracy, Wojewdzki odpowiedzialna zawodowej (waciwe wybory dalszej Urzd Pracy, organizacje za owiat cieki edukacji) pozarzdowe

41

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Uzasadnienie: Obserwowana sytuacja na regionalnym rynku pracy wskazuje na niewaciwe wybory kolejnych etapw ksztacenia, co skutkuje duym odsetkiem bezrobocia wrd osb modych i ma liczb osb o odpowiednich kompetencjach. Brak wiedzy o zawodach i profesjach, brak informacji o wasnych predyspozycjach zawodowych, brak systemowego doradztwa w zakresie kariery zawodowej s jednymi z wikszych bolczek krajowego systemu owiaty. Naley dy do wypracowania wasnego, lokalnego systemu przygotowania modziey do kariery zawodowej. System ten musi rozpoczyna dziaalno wrd dzieci i modziey szk gimnazjalnych. To od tego etapu ksztacenia i wyborze kolejnej szkoy, praktycznie zaley przyszo modych ludzi. Niewaciwy wybr szkoy ponadgimnazjalnej rzutuje na ca karier zawodow. W systemie tym powinny uczestniczy placwki owiatowe, suby zatrudnienia, doradcy. System musi mie charakter stay, nie mog by to pojedyncze spotkania caej klasy z doradc zawodowym. Doskonalenie w szkoach gminnych Waciwy wydzia Gmina Skawina, programw z zakresu lub jednostka przedsibiorcy, Powiatowy przedsibiorczoci zajcia aktywne, Placwki owiatowe podlega Urzd Pracy, organizacje gry symulacyjne, kontakt odpowiedzialna pozarzdowe i instytucje z przedsibiorcami za owiat publiczne Uzasadnienie: Przedsibiorczo stanowi wg Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020 jedn z kompetencji kluczowych, ktra wymaga znacznego wzmocnienia wrd modych pokole. Definiowana jest jako niezbdna dla modych ludzi do ich samorealizacji, rozwoju osobistego, aktywnoci i zatrudnienia. Celem kierunku jest rozwj tych kompetencji wrd dzieci i modziey poczwszy od szkoy podstawowej. Wczenie treci niezbdnych do rozwoju kompetencji kluczow ych winno odbywa si od pocztku procesu ksztacenia. Stosowanie metod aktywnych w tym procesie, takich jak: gry symulacyjne, kontakt z przedsibiorcami, konkursy, wizyty w firmach lokalnych, instytucjach, bankach oraz warsztaty edukacyjne znacznie uatrakcyjniaj proces nauczania przedsibiorczoci w oczach modych ludzi. Waciwy wydzia lub jednostka Gmina Skawina, Wspieranie uczniw szczeglnie Placwki owiatowe podlega przedsibiorcy, organizacje uzdolnionych odpowiedzialna pozarzdowe za owiat Uzasadnienie: Celem kierunku interwencji jest wspieranie najzdolniejszych uczniw na wszystkich poziomach edukacji tak, aby efektywnie motywowa modych mieszkacw gminy Skawina do jeszcze wikszego rozwoju zainteresowa naukowych i pasji . Waciwy wydzia Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla Gmina Skawina, lub jednostka dzieci i modziey szkolnej, przy przedsibiorcy, organizacje Placwki owiatowe podlega szczeglnym uwzgldnieniu ksztacenia pozarzdowe, instytucje odpowiedzialna kompetencji kluczowych kultury za owiat

42

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.3.7

Uzasadnienie: Kompetencje kluczowe definiowane s jako te, ktre niezbdne s osobom do ich samorealizacji, rozwoju osobistego, aktywnoci obywatelskiej, integracji spoecznej i zatrudnienia. Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20112020 zalicza do nich m.in.: jzykowe, matematyczne, naukowo -techniczne, informatyczne, spoeczne i obywatelskie, przedsibiorczoci, wiadomoci i ekspresji kulturowej. Stanowi one poczenie wiedzy, umiejtnoci i postaw obywateli. Celem kierunku jest rozwj kompetencji kluczowych mieszkacw gminy Skawina poczwszy od szkoy podstawowej. Wczenie treci niezbdnych do rozwoju kompetencji kluczowych winno odbywa si od pocztku procesu ksztacenia . Organizacja szerokiego wachlarza zaj Waciwy wydzia pozalekcyjnych i konkursw lub jednostka Gmina Skawina, organizacje przedmiotowych pogbiajcych Placwki owiatowe podlega pozarzdowe wiedz i rozwijajcych zainteresowania odpowiedzialna za uczniw owiat Uzasadnienie: Kontynuowanie dziaa z zakresu doskonalenia systemu zaj pozalekcyjnych, rozwijajcych umiejtnoci i kreujcych nowe kompetencje uczniw. Stosowanie aktywnych metod ksztatujcych kreatywno, denie do osigania celw. Prezentow anie osigni rodzicom wspuczestnictwo w procesie wychowawczym i edukacyjnym.

43

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE 1:


CEL OPERACYJNY Mierniki realizacji Powierzchnia terenw gminnych wydzielonych pod strefy aktywnoci gospodarczej na terenie Gminy Liczba pracujcych w strefach aktywnoci gospodarczej gminy Powierzchnia zagospodarowana w strefach aktywnoci gospodarczej Cel operacyjny 1.1 UM rdo danych MPZP

UM

Dane wasne

UM

MPZP

Budowa potencjau gospodarczego

Liczba inwestorw dziaajcych w strefach aktywnoci gospodarczej gminy Liczba nowych podmiotw gospodarczych rejestrowanych na terenie gminy Stosunek liczby nowych dziaalnoci gospodarczych rejestrowanych na terenie gminy do podmiotw wyrejestrowywanych Dugo nowych drg rnych kategorii wybudowanych i zmodernizowanych na terenie gminy [km]

UM Centralna Ewidencja i Informacja o Dziaalnoci Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Dziaalnoci Gospodarczej

Dane wasne

Ewidencja CEIDG

Ewidencja CEIDG

Zarzdcy drg

Ewidencje zarzdcw drg

Cel operacyjny 1.2

Wsparcie zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej

Liczba pasaerw transportu publicznego transport kolejowy redni czas przejazdu ze Skawiny do Krakowa transport kolejowy Dugo [km] nowych i zmodernizowanych cigw pieszych i tras rowerowych na terenie gminy

Przewonicy Przewonicy

Ewidencje operatora Rozkad jazdy

Zarzdcy drg

Ewidencje zarzdcw drg Ewidencje OKE

Cel operacyjny 1.3

System edukacji wspierajcy rozwj kapitau intelektualnego

Wyniki egzaminw na zakoczenie szkoy podstawowej

Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Ewidencje OKE

Wyniki testw gimnazjalnych

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Edukacyjna warto dodana

Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Ewidencje OKE

45

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 2 PRZYJAZNE RODOWISKO


Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno osadnicza i rekreacyjna gminy dziki wykorzystaniu walorw rodowiskowych

Strategia postpowania: Zgodnie z nowym paradygmatem polityki regionalnej, wedle zapisw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020, rozwj Maopolski w perspektywie do 2020 roku powinien opiera si w znacznej mierze na wzmacnianiu czynnikw wzrostu oraz zwikszaniu siy i pola oddziaywania efektw procesw rozwojowych, zachodzcych przede wszystkim w obszarze metropolitalnym Krakowa oraz konurbacji grnolskiej. Gwn szans rozwojow dla Miasta i Gminy Skawina jest zatem integracja obszarw z Krakowem, bazujca na wysokiej dostpnoci komunikacyjnej i dogodnym pooeniu gminy, przy wykorzystaniu walorw rodowiskowych, decydujcych o jej atrakcyjnoci osadniczej i rekreacyjnej. W ramach analizy strategicznej zdiagnozowano, e jedne z najpowaniejszych problemw Gminy Skawina stanowi: Niski poziom wiadomoci ekologicznej mieszkacw, w szczeglnoci osb starszych; Niewystarczajcy odsetek osb korzystajcych z infrastruktury ochrony rodowiska; Niski poziom wykorzystania energii ze rde odnawialnych; Zanieczyszczenie powietrza, szczeglnie w okresie grzewczym; Zy stan techniczny infrastruktury przeciwpowodziowej.

W zwizku z powyszym, istotnym wyzwaniem dla samorzdu i caej spoecznoci gminnej pozostaje zapewnienie bezpieczestwa w obszarze szeroko rozumianego rodowiska naturalnego: poprawa jakoci wd, ochrona przed powodzi i susz, doskonalenie gospodarki odpadami, ograniczenie emisji zanieczyszcze powietrza oraz zwikszenia wykorzystania odnawialnych rde energii, w szczeglnoci poprzez efektywn wspprac z innymi podmiotami, aktywn polityk inwestycyjn, jak rwnie wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw i przedsibiorcw. Niniejszy obszar rozwojowy wskazuje na wykorzystanie jednego z najwaniejszych potencjaw rozwojowych Gminy Skawina atrakcyjnoci osadniczej, zapewnianej przez uwarunkowania gospodarcze, relatywnie dobr sytuacj na rynku pracy, walory rodowiska naturalnego oraz dobre skomunikowanie ze stolic wojewdztwa i innymi obszarami Maopolski. Programowana strategia postpowania pozwoli na wzmocnienie wizerunku Skawiny jako miejsca przyjaznego do ycia, pracy i wypoczynku.

46

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Spjno z dokumentami nadrzdnymi:


STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA LATA 20112020 OBSZAR 2. DZIEDZICTWO I PRZEMYSY CZASU WOLNEGO Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno Maopolski w obszarze przemysw czasu wolnego dziki wykorzystaniu potencjau dziedzictwa regionalnego i kultury Kierunki polityki rozwoju: 2.1 Ochrona maopolskiej przestrzeni kulturowej, 2.2 Zrwnowaony rozwj infrastruktury oraz komercjalizacja usug czasu wolnego, 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysw czasu wolnego) OBSZAR 4. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY I INNE SUBREGIONY Cel strategiczny: Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjau ekonomicznego subregionw w wymiarze regionalnym i krajowym Kierunki polityki rozwoju: 4.1 Rozwj Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA OBSZARY WIEJSKIE

1.2 Tworzenie warunkw dla rozprzestrzeniania procesw rozwojowych i zwikszanie ich absorpcji poza miastami wojewdzkimi

Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno osadnicza i rekreacyjna gminy dziki wykorzystaniu walorw rodowiskowych

1.3 Budowa podstaw konkurencyjnoci wojewdztw

47

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 6. BEZPIECZESTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOECZNE Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczestwa mieszkacw Maopolski w wymiarze rodowiskowym, zdrowotnym i spoecznym Kierunki polityki rozwoju: 6.1 Poprawa bezpieczestwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Maopolski, 6.4 Wsparcie systemu zarzdzania bezpieczestwem publicznym

2.2 Wspieranie obszarw wiejskich o najniszym poziomie dostpu mieszkacw do dbr i usug warunkujcych moliwoci rozwojowe

Cele operacyjne: 2.1 Skuteczny system ochrony rodowiska 2.2. Zrwnowaony rozwj infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego 2.3. Wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw 2.4 Doskonalenie systemu zarzdzania kryzysowego i przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych

48

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 2: PRZYJAZNE RODOWISKO OBSZAR 2 : PRZYJAZNE RODOWISKO


Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno osadnicza i rekreacyjna gminy dziki wykorzystaniu walorw rodowiskowych Cele operacyjne: Kierunki interwencji (kluczowe zadania) 2.1.1
Rozbudowa sieci ciepowniczej na terenie gminy

Jednostka realizujca
Elektrownia Skawina S.A.

Jednostka monitorujca
Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Partnerzy
Mieszkacy i przedsibiorcy, instytucje publiczne, Wydzia Rolnictwa i Ochrony rodowiska, MPEC S.A. w Krakowie

2.1

Skuteczny system ochrony rodowiska

2.1.2

Uzasadnienie: Majc na celu popraw jakoci powietrza atmosferycznego oraz popraw warunkw ycia mieszkacw, zakada si rozbudow i modernizacj sieci ciepowniczej na terenie gminy. Jest to zgodne z oglnowiatowymi tendencjami w zakresie ciepownictwa eliminowanie drobnych, pojedynczych i mao efektywnych rde ciepa, w najwikszym stopniu szkodzcym rodowisku, na rzecz rozwiza systemowych. Ponadto, dostp do sieci ciepowniczej to dla mieszkacw poczucie wikszego komfortu i bezpieczestwa, poniewa w lokalach brak dodatkowych urzdze wytwarzajcych energi ciepln, stanowicych potencjalne zagroenie dla uytkownikw. Zaplanowane dziaania pozwol nade wszystko na zmniejszenie niskiej emisji, poniewa miasto i gmina usytuowane s w obnieniu Doliny Wisy i (podobnie jak Krakw) maj s abe przewietrzanie. Zakada si rwnie rozwj oferty zwizanej z zastosowaniem systemu podgrzewania wody ciepem z miejskiej sieci. Mieszkacy i przedsibiorcy, Gmina Skawina, Waciwy wydzia urzdu instytucje publiczne, WFOiGW, odpowiedzialny za NFOiGW, Wydzia Rolnictwa i Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zakad Wodocigw i deszczowej i Kanalizacji Sp. z polityk rozwoju i Ochrony rodowiska, Zesp ds. o.o. kluczowe inwestycje Pozyskiwania rodkw Zewntrznych Uzasadnienie: W ramach analizy strategicznej SWOT dla Gminy Skawina, za jedn ze saboci jednostki uznano niewystarczajcy odsetek osb korzystajcych z infrastruktury ochrony rodowiska. Celem niniejszego kierunku interwencji jest zwikszenie atrakcyjnoci osadniczej gminy oraz ochrona rodowiska naturalnego - poprzez rozbudow sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Dziki uzbrajaniu terenw w podstawow infrastruktur umoliwia si ich zagospodarowanie i zaktywizowanie.

49

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.1.3

Wsparcie dla inwestycji zwikszajcych wykorzystanie energii ze rde odnawialnych

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Podmioty prywatne, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, WFOiGW, NFOiGW, Zesp ds. Pozyskiwania rodkw Zewntrznych

Uzasadnienie: Ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery moliwe jest w duej mierze poprzez stopniowe zwikszanie wykorzystania odnawialnych rde energii. Rozwj OZE ma ogromny wpyw na moliwo rozwoju rekreacji i aktywnego wypoczynku, jak rwnie komfort ycia mieszkacw, dla ktrych jako powietrza ma zasadnicze znaczenie. Wzrost wykorzystania OZE wynika rwnie z zobowiza energetycznych Polski wzgldem Unii Europejskiej. W ramach niniejszego kierunku interwencji chodzi o rozwijanie programw dotyczcych czystych rde energii. Wszelkie dziaania powinny by zintegrowane z edukacj proekologiczn prowadzon na terenie gminy. Wyzwaniem jest skuteczne pozyskiwanie rodkw zewntrznych, ktre na takie cele bd dostpne w najbliszyc h kilku latach. Gmina Skawina, podmiot odpowiedzialny za gospodark odpadami Mieszkacy i przedsibiorcy, instytucje publiczne, wsplnoty mieszkaniowe, Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o., Miejski Zakad Usugowy Sp. z o.o.

2.1.4

Doskonalenie systemu gospodarki odpadami

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska

Uzasadnienie: System gospodarki odpadami, poza infrastruktur ochrony rodowiska, stanowi podstawowy element determinujcy jako ycia mieszkacw i jednoczenie kluczowy czynnik wpywajcy na stan rodowiska przyrodniczego. W pojciu racjonalnej gospodarki odpadami zawiera si przede wszystkim ich zbirka, transport, odzysk, a take unieszkodliwianie w przypadku niemoliwoci zastosowania procesw recyklingu. W ramach niniejszego kierunku interwencji, poza cigym doskonaleniem systemu gospodarki odpadami, zakada si rwnie zinwentaryzowanie i zlikwidowanie dzikich wysypisk mieci, kontynuacj programu usuwania azbestu z tereny gminy oraz uzupenienie prowadzonych dziaa o zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W wypadku rodowiska przyrodniczego zapobieganie (profilaktyka) jest znacznie tasze i nierzadko efektywniejsze ni samo likwidowanie wyrzdzonych szkd i naprawianie poniesionych strat.

50

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.1.5

Ochrona i zachowanie rodowiska przyrodniczego

Gmina Skawina, organizacje pozarzdowe

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska

Mieszkacy, przedsibiorcy, Policja, Stra Miejska, konserwator przyrody, powiat krakowski, WFOiGW, NFOiGW, LGD Blisko Krakowa

Uzasadnienie: Jednym z priorytetw regionalnej polityki rozwoju jest bezpieczestwo w wymiarze rodowiskowym. Dbao o stan rodowiska naturalnego, przy uwzgldnieniu potrzeb biecych i przyszych pokole, stanowi powinna elementarne zobowizanie kadego mieszkaca Maopolski. Zachowanie rwnowagi w tym podejciu wymaga spjnego i kompleksowego zarzdzania dostpem do zasobw rodowiska, jak rwnie dziaa prowadzcych do zapobiegania i likwidacji negatywnych 1 dla rodowiska skutkw dziaalnoci czowieka . W nawizaniu do Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020, w trosce o jako ycia i zdrowie mieszkacw oraz rozwj potencjau osadniczego i rekreacyjnego Gminy Skawina, zakada si realizacj szeregu dziaa, majcych na celu ochron i zachowanie rodowiska przyrodniczego poprzez m.in. przywracanie do stanu waciwego zasobw i skadnikw przyrody. Kontynuacja programu modernizacji energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Uzasadnienie: W ramach dziaa sucych ochronie rodowiska, w szczeglnoci poprawie jakoci powietrza, zakada si realizacje projektw majcych na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuycia energii cieplnej w obiektach uytecznoci publicznej, m.in. docieplanie, wymian okien, modernizacj lub wymian systemw grzewczych, unowoczenienie systemw wentylacji zwaszcza w budynkach szkolnych i publicznych nalecych do gminy (termomodernizacja obiektw gminnych). Pozwoli to na zmniejszenie zuycia energii, jak rwnie kosztw zwizanych z zapewnieniem odpowiednich warunkw komfortu uytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w uytkowanych obiektach. Niniejszy kierunek obejmuje rwnie pokrewne przedsiwzicia, majce na celu zwikszenie efektywnoci energetycznej, zwizane z wykorzystaniem odnawialnych rde energii dla potrzeb instytucji publicznych oraz wdraaniem systemw racjonalnego gospodarowania materiaami i mediami. Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje Placwki owiatowe, instytucje publiczne, WFOiGW, NFOiGW, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego

2.1.6

Gmina Skawina

Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020, s. 77.

51

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.1.7

Promocja i wsparcie dla rozwoju transportu zrwnowaonego

Gmina Skawina, organizacje pozarzdowe

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, przewonicy prywatni, PKP, LGD Blisko Krakowa, Stra Miejska, Policja, Grupa Rowerowa Skawina

Uzasadnienie: W ramach racjonalizacji polityki transportowej, planuje si promocj i wsparcie dla rozwoju transportu zrwnowaonego, ktrego zaoeniem jest denie do rwnoprawnoci uytkownikw ruchu: samochodw, komunikacji zbiorowej, rowerowej oraz pieszej. Jednym z zasadniczych celw jest zachcenie mieszkacw do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczaje i wybrania alternatywnych, ekologicznych rodkw podrowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu. System transportu powinien by zharmonizowany z otoczeniem przyrodniczym, kulturowym oraz spoeczno-gospodarczym. W ramach niniejszego kierunku planuje si m.in. rozwj cieek rowerowych o charakterze komunikacyjnym.

2.2

Zrwnowaony rozwj infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego

2.2.1

Rozwj infrastruktury turystycznej oraz wielofunkcyjnych szlakw rekreacyjnych i turystycznych

Gmina Skawina, podmioty prywatne

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, LGD Blisko Krakowa, podmioty prywatne, organizacje pozarzdowe, Grupa Rowerowa Skawina

52

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Uzasadnienie: Wzmacnianie potencjau rekreacyjno-turystycznego gminy poprzez rozwj infrastruktury turystycznej i okoot urystycznej, w szczeglnoci dla potrzeb turystyki aktywnej i rekreacyjnej oraz biznesowej. Zakada si, e intensyfikacja dziaa promocyjnych, przy jednoczesnej wsppracy z sektorem prywatnym w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i okooturystycznej, pozwoli na zdynamizowanie sfery usug rekreacyjno -wypoczynkowych na terenie gminy. W ramach niniejszego kierunku interwencji przewiduje si take budow na terenie gminy obiektw maej architektury turystycznej w miejscach szczeglnie atrakcyjnych pod wzgldem turystyczno-rekreacyjnym, przy szlakach turystycznych, itp. Do elementw maej architektury turystycznej nale m.in.: miejsca odpoczynku, awki, parkingi rowerowe, miejsca biwakowe, place zabaw, siownie na powietrzu, itp. Majc na celu rozwj funkcji rekreacyjno-turystycznej Gminy Skawina, zakada si bardziej efektywne wykorzystanie jej naturalnych przewag konkurencyjnych, jak: blisko Krakowa i walory przyrodniczo -krajobrazowe. Dziaania realizowane bd m.in. poprzez tworzenie wielofunkcyjnych tras/ szlakw rekreacyjnych i turystycznych (cieek rowerowych i tras biegowych, cieek konnych, edukacyjnych, tematycznych, itd.), przebiegajcych przez najatrakcyjniejsze miejsca gminy. Poza funkcj komunikacyjn, maj stanowi take narzdzie promocji i marketingu terytorialnego. Realizacja projektw dotyczcych wielosezonowych tras rekreacyjnych i turystycznych bdzie realizowana przy wsppracy z innymi JST w zakresie czenia szlakw i tras w turystyczne sieci ponadgminne - zgodnie z koncepcj rozwojow takich tras na terenie caego wojewdztwa maopolskiego i przy udziale rodkw regionalnych i zewntrznych, przeznaczanych na te cele. Powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Waciwy wydzia urzdu Maopolskiego, MZMiUW, Zagospodarowanie rekreacyjne Gmina Skawina, odpowiedzialny za i turystyczne wybranych obszarw RZGW, Wydzia Inwestycji podmioty prywatne ochron rodowiska na terenie gminy i Gospodarki Komunalnej, Zesp ds. Pozyskiwania rodkw Zewntrznych Uzasadnienie: Zakada si zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne zbiornikw wodnych i wybranych terenw osuwiskowych na terenie gminy (np. Las Bronaczowa) oraz organizacj obszarw wielorekreacyjnych. Zaktywizowanie tych terenw oraz ich najbliszego otoczenia pomoe w budowaniu zrnicowanej oferty spdzania czasu wolnego przeznaczonej zarwno dla mieszkacw, jak i turystw. Podanym wariantem jest realizacja inwestycji w partnerstwie publiczno -prywatnym z udziaem rodkw zewntrznych, np. unijnych. PPP to istotny potencja, ktry mona wykorzysta zarwno do budowy nowoczesnej bazy sportowej i wzrostu jakoci ycia lokalnych spoecznoci, jak rwnie do rozwoju profesjonalnego sportu i poszerzenia oferty turystycznej. Planuje si m.in. powstanie Centrum Aktywnej R ekreacji na terenach osuwiskowych pomidzy miejscowociami Radziszw, Skawina (Gmina Skawina) oraz Bukw (Gmina Mogilany). Zamys polega na tym, aby na obszarze skoncentrowa przerne moliwoci aktywnoci letniej (jak np. rower, bieganie, gry zespoowe, itp.) i zimowej (narciarstwo biegowe, saneczki, itp.) wraz z infrastruktur typu sanitariaty, maa gastronomia oraz parkingi.

2.2.2

53

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.2.3

Oznakowanie szlakw i obiektw wizualizacja turystyczna

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za promocj, sport i wspprac midzysektorow

Ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, LGD Blisko Krakowa, podmioty prywatne, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe, MOT, POT, waciciele i zarzdcy drg

Uzasadnienie: Opracowanie i wdroenia jednolitego oznakowania tras i atrakcji turystycznych na terenie gminy. Spjny i kompleksowy system wizualizacji turystycznej stanowi bdzie element turystyczno -rekreacyjnego wizerunku Gminy Skawina. W ramach niniejszego kierunku zakada si rwnie wspprac z podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi w zakresie organizacji oraz oznakowania szlakw i obiektw o znaczeniu ponadgminnym. Ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, Maopolski System Informacji Turystycznej, LGD Blisko Krakowa, podmioty prywatne, organizacje pozarzdowe, MOT, POT

2.2.4

Stworzenie spjnego i jednorodnego systemu promocji oraz rozwj informacji turystycznej

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za promocj, sport i wspprac midzysektorow

Uzasadnienie: Stworzenie spjnego i jednorodnego systemu promocji wsppraca midzy JST, z partnerami prywatnymi i pozarzdowymi oraz z Lokaln Grup Dziaania Blisko Krakowa. Biorc pod uwag gwatowny rozwj technologii internetowych oraz rodkw komunikacji internetowej, takich jak inteligentne telefony komrkowe (tzw. smartphones), tablety, itp., oraz fakt, e Internet odgrywa coraz waniejsz rol w komunikacji marketingowej, nie tylko jako rdo informacji, ale rwnie jako narzdzie promocji, planuje si sprawne i efektywne wykorzystanie moliwoci, jakie daj narzdzia internetowe, np. opracowanie i upowszechnienie spjnych z wizerunkiem gminy materiaw w formie aplikacji na urzdzenia typu tablety, smartphony, nawigacje GPS, itp. Celem niniejszego kierunku interwencji jest ponadto zapewnienie konsumentom i organizatorom usug rekreacyjno turystycznych atwego i penego dostpu do informacji turystycznej - uporzdkowanego zbioru danych w dowolnym miejsc u lub czasie. Pozwoli to na wzmocnienie atrakcyjnoci rekreacyjno -turystycznej gminy oraz lepsz obsug ruchu rekreacyjno turystycznego.

54

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.2.5

Dziaania na rzecz poprawy oraz utrzymania estetyki i adu przestrzennego

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za gospodark przestrzenn

Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, powiat krakowski, mieszkacy i przedsibiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarzdowe, LGD Blisko Krakowa, wsplnoty mieszkaniowe, Stra Miejska, Policja

Uzasadnienie: Zintegrowana ochrona i waciwe wykorzystanie zasobw dziedzictwa kulturowo -przyrodniczego oraz dbao o estetyk i ad przestrzenny s warunkiem wzmocnienia konkurencyjnoci Gminy Skawina oraz poprawy jej atrakcyjnoci jako miejsca zamieszkania i spdzania czasu wolnego. Niniejszy kierunek interwencji nawizuje do zapisw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lara 2011-2020, w szczeglnoci w obszarze 5. Rozwj miast i terenw wiejskich (5.3 Funkcjonalne zarzdzanie przestrzeni na poziomie lokalnym). Przedsiwzicia suy bd osiganiu spjnej i estetycznej wizji gminy m.in. poprzez edukacj, promocj oraz ksztatowanie postaw zwizanych z estetyk otoczenia oraz adem przestrzennym, jak rwnie realizacj projektw rewitalizacyjnych, podnoszcych estetyk miejscowoci (zwikszenie funkcjonalnoci przestrzeni publicznych), modernizacyjnych i infrastrukturalnych. Planuje si m.in. odnow centrw wsi, dalsz rekultywacj i zagospodarowanie starego skadowiska odpadw, rozwizanie problemu pustostanw, a take dziaania majce na celu dbao o ziele miejsk (w tym dziaania zwikszajce widoczno dla poprawy bezpieczestwa uczestnikw ruchu drogowego). Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska Ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, LGD Blisko Krakowa, podmioty prywatne, organizacje pozarzdowe, konserwator zabytkw, MKiDN

2.2.6

Ochrona i wykorzystanie potencjau obiektw dziedzictwa kulturowego

Gmina Skawina, waciciele i zarzdcy zabytkw

Uzasadnienie: Ochrona i wykorzystanie potencjau obiektw dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu i sposobu uytkowania zabytkw oraz przeciwdziaanie procesowi ich degradacji, jak rwnie wdroenie mechanizmw wczajcych warto ci dziedzictwa w obieg gospodarczy (kultura jako istotny czynnik rozwoju ekonomicznego wpywa na atrakcyjno osadnicz i inwestycyjn, stanowi determinant rozwoju rekreacji i turystyki, tworzy szeroki i zrnicowany rynek pracy, kreuje przemysy kulturowe, wzbudza mnonikowe procesy gospodarcze). W ramach niniejszego kierunku interwencji zakada si odejcie od pasywnej ochrony na rzecz efektywnego i racjonalnego zarzdzania kultur i zasobami dziedzictwa kulturowego.

55

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.2.7

Wsparcie oferty czasu wolnego, m.in. poprzez kreowanie i organizowanie duych, cyklicznych wydarze turystycznych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o uznanej marce Uzasadnienie:

Gmina Skawina, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Ssiednie gminy, powiat krakowski, LGD Blisko Krakowa, podmioty prywatne, media lokalne i regionalne

Wedle zapisw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020, zrwnowaony i kompleksowy rozwj turystyki w Maopolsce w dobie powszechnego niemal dostpu do usug turystycznych i rosncej roli tej dziedziny jako gazi gospodarki () wymaga tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez rozwj i rnicowanie oferty opartej o pen gam maopolskich produktw turystycznych, oferujcej nie tylko moliwo uprawiania rnych form turystyki, ale rwnie 2 wykorzystujcej specyficzne walory poszczeglnych czci wojewdztwa . Realizacja niniejszego kierunku polega bdzie na kreowaniu i organizacji imprez turystycznych, kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych o charakterze ponadlokalnym, bazujcych na tradycji i specyfice Gminy Skawina. Zakada si wspprac z ssiednimi jednostkami samorzdu terytorialnego w tym zakresie (np. tworzenie wsplnego kalendarza imprez, wsplna promocja). Gmina Skawina, placwki edukacyjne, organizacje pozarzdowe, media lokalne i regionalne Organizacje pozarzdowe, mieszkacy, przedsibiorcy, instytucje kultury, kluby sportowe, media lokalne i regionalne, ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, Policja, Stra Miejska

2.3.1 Wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw

Promocja postaw ekologicznych wrd spoecznoci lokalnej

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska

2.3

Uzasadnienie: Podstaw polityki ochrony rodowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego Gminy Skawina stanowi bdzie edukacja obywatelska spoecznoci lokalnej. Ksztatowanie wiadomoci ekologicznej odbywa si powinno w ramach normalnego procesu edukacji od szkoy podstawowej, jak rwnie poprzez realizacj projektw z zakresu ekologii oraz dbaoci o przyrod i rodowisko. Dziaania edukacyjne, w poczeniu z inwestycjami w infrastruktur ochrony rodowiska, pozwol na skuteczn ochron zasobw i efektywne wykorzystanie ekologii dla rozwoju caej gminy.

Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020, s. 58.

56

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.3.2

Promocja i wsparcie wymiany rde grzewczych w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne Uzasadnienie:

Gmina Skawina, organizacje pozarzdowe, media lokalne i regionalne

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska

Mieszkacy i przedsibiorcy, ssiednie gminy, powiat krakowski, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, WFOiGW, NFOiGW

Wpyw produkcji przemysowej i gospodarki komunalnej na jako powietrza jest ograniczany poprzez sukcesywne wdraanie najlepszych praktyk oraz budow lub modernizacj systemw grzewczych i wodno -kanalizacyjnych. Dla kompleksowej i skutecznej ochrony rodowiska, potrzebne s dziaania w zakresie promocji i wsparcia wymiany rde grzewczych w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne. Dziaania te bd spjne z polityk bezpieczestwa ekologicznego, prowadzon przez wojewdztwo maopolskie i przysu si do wzmocnienia potencjau osadniczego i rekreacyjno-turystycznego Gminy Skawina. Wsppraca z sektorem biznesowym w zakresie poprawy parametrw powietrza Uzasadnienie: W ramach analizy strategicznej SWOT dla Gminy Skawina, za jeden z kluczowych czynnikw wpywajcych na due zanieczyszczenie powietrza uznano funkcjonowanie zakadw gospodarczych, emitujcych szkodliwe pyy. Majc na celu popraw jakoci powietrza, a w konsekwencji zwikszenie bezpieczestwa oraz komfortu ycia i pracy mieszkacw, zakada si wspprac z sektorem biznesowym w zakresie poprawy parametrw powietrza, m.in. poprzez promocj i wsparcie dla wykorzystania ekologicznych rde energii, doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu w zgodzie ze rodowiskiem naturalnym, promocj rozwiza dotyczcych transportu zbiorowego, w szczeglnoci pracownikw do i z zakadu pracy, w tym m.in. wspprac z przewonikami prywatnymi. Dziaania w ramach niniejszego kierunku przyczyni si rwnie do poniesienia atrakcyjnoci rekreacyjno-turystycznej gminy. Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za ochron rodowiska Podmioty prywatne, izby gospodarcze, powiat krakowski, KOM

2.3.3

Gmina Skawina

57

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.4.1

Przeciwdziaanie skutkom klsk ywioowych

Gmina Skawina, suby odpowiedzialne za bezpieczestwo

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za bezpieczestwo i zarzdzane kryzysowe

Administracja rzdowa, wojewoda, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, MZMiUW, RZGW, powiat krakowski, OSP, PSP, Policja, Stra Miejska, organizacje pozarzdowe

Uzasadnienie: W obszarze bezpieczestwa publicznego mieszkacw, zakada si dziaania zwizane z przeciwdziaaniem skutkom klsk ywioowych (powodzie, susze, osuwiska, wichury, itp.) m.in. poprzez waciwe zagospodarowanie przestrzeni, budow odpowiedniej infrastruktury (stanowiska pompowe, suche zbiorniki, konserwacja waw), wspprac z administracja rzdow oraz ssiednimi JST, identyfikacj osuwisk, odpowiednie ich zabezpieczenie i zagospodarowanie.

2.4

Doskonalenie systemu zarzdzania kryzysowego i przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych

2.4.2

Wsppraca z instytucjami uczestniczcymi w systemie zarzdzania kryzysowego

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za bezpieczestwo i zarzdzane kryzysowe

Administracja rzdowa, wojewoda, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, MZMiUW, RZGW, powiat krakowski, ssiednie gminy, OSP, PSP, Policja, Stra Miejska, organizacje pozarzdowe, suby odpowiedzialne za bezpieczestwo

Uzasadnienie: Wysoki poziom bezpieczestwa mieszkacw Maopolski w wymiarze rodowiskowym, zdrowotnym i spoecznym stanowi jeden z celw strategicznych Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011 -2020. W ramach poprawy bezpieczestwa na terenie Gminy Skawina, zakada si rozwj wsppracy z podmiotami i instytucjami uczestniczcymi w systemie zarzdzania kryzysowego, w tym m.in. rozwj systemw monitoringu i wczesnego ostrzegania przed klskami ywioowymi oraz monitoringu skutkw klsk ywioowych, a take integracj systemw ratownictwa (np. wsppraca majca na celu ujednolicenie systemw cznoci). Tylko dziki sprawnej i efektywnej wsppracy moliwe bdzie wdroenie wsplnego, zintegrowanego systemu zarzdzania bezpieczestwem publicznym w regionie oraz waciwa ochrona mieszkacw Maopolski i Gminy Skawina.

58

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.4.3

Poprawa stanu specjalistycznego doposaenia sub ratowniczych

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za bezpieczestwo i zarzdzane kryzysowe

Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, powiat krakowski, OSP i PSP, suby ratownicze, odpowiedzialne za bezpieczestwo

Uzasadnienie: Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczestwa publicznego wymaga cigego doskonalenie wiedzy i umiejtnoci waciwych sub oraz modernizacji sprztu, ktry wykorzystywany jest w ich pracy. W ramach niniejszego kierunku interwencji zakada si wsparcie materialne, jak i informacyjno -doradcze dla sub ratowniczych, dbajcych o ochron bezpieczestwa mieszkacw Gminy Skawina. Pomoc kierowana bdzie w szczeglnoci do Ochotniczych Stray Poarnych i obejmowaa bdzie wsparcie w zakresie modernizacji stranic oraz stae doposaenie poszczeglnych jed nostek OSP w nowoczesny i wydajny sprzt (np. pompy). Dziaania poprzedzone bd diagnoz potrzeb (m.in. w zakresie wsparcia i doposaenia OSP) i okreleniem systemu odpowiedzialnoci.

2.4.4

Ksztatowanie i promocja postaw waciwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych

Gmina Skawina, placwki owiatowe, suby odpowiedzialne za bezpieczestwo, organizacje pozarzdowe (m.in. OSP)

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za bezpieczestwo i zarzdzane kryzysowe

Powiat krakowski, instytucje publiczne, Policja, Stra Miejska, OSP, PSP, media lokalne i regionalne

Uzasadnienie: Czstokro czynnikiem decydujcym o przetrwaniu w sytuacji niebezpieczestwa lub zagroenia jest umiejtno odpowiedniego zachowania si, jak rwnie udzielania pomocy potrzebujc ym. W ramach niniejszego kierunku interwencji planuje si dziaania, majce na celu ksztatowanie i promocj postaw waciwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych (m.in. programy edukacyjne w szkoach skierowane - do dzieci i modziey, w tym zajcia organizowane z udziaem przedstawicieli rnych sub i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczestwo, lekcje, wiczenia i pokazy). Jednym z warunkw skutecznoci realizowanych przedsiwzi bdzie poziom i jako wsppracy gminy, sub odpowiedzialnych za bezpieczestwo publiczne i spoeczne, placwek owiatowych, mediw i innych zaangaowanych podmiotw oraz osb.

59

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.4.5

Organizacja ldowiska dla helikopterw

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za bezpieczestwo i zarzdzane kryzysowe

2.4.6

Uzasadnienie: Realizacja niniejszego zadania ma na celu zwikszenie jakoci dziaa ratunkowych co jest uzasadnione ze wzgldu na ryzyka wystpienia powanych zdarze kryzysowych (obecno duych zakadw pracy, due natenie ruchu, itp.), ale rwnie poprawie atrakcyjnoci gospodarczej gminy (wykorzystanie dla biznesu). Gmina Skawina, Waciwy wydzia urzdu Maopolski Modernizacja i utrzymywanie zarzdcy infrastruktury odpowiedzialny za Zarzd Melioracji i Urzdze roww melioracyjnych na melioracyjnej bezpieczestwo i zarzdzane Wodnych w Krakowie terenie gminy kryzysowe Uzasadnienie: Modernizacja i utrzymywanie roww melioracyjnych na terenie gminy w odpowiednim stanie technicznym koszenie, usuwanie zatorw, pogbianie, itp.

60

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE 2:


CEL OPERACYJNY Mierniki realizacji Dugo sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Cel operacyjny 2.1 Odsetek mieszkacw korzystajcych z sieci kanalizacji sanitarnej Liczba projektw wdraajcych technologie OZE na terenie gminy Dugo urzdzonych i oznakowanych wielofunkcyjnych tras turystycznych na terenie gminy Udzia wydatkw na kultur i ochron dziedzictwa w budecie gminy Liczba godzin zaj szkolnych w ramach edukacji ekologicznej Cel operacyjny 2.3 rdo danych UM i/lub BDL GUS Dane ZWIK

Skuteczny system ochrony rodowiska

UM i/lub BDL GUS

Dane ZWIK

UM i/lub UMWM

Dane wasne

Cel operacyjny 2.2

Zrwnowaony rozwj infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego

UM i/lub CKiS

Dane wasne

UM

Dane wasne Programy edukacyjne szk

Placwki owiatowe

Wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw

Liczba projektw dot. wymiany rde grzewczych w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne Liczba akcji informacyjnych dot. ekologii Liczba midzyinstytucjonalnych wicze z zarzdzania i reagowania kryzysowego

UM i/lub UMWM

Dane wasne

UM i/lub przedstawiciele mediw PSP i OSP

Przedstawiciele mediw

Dane PSP i OSP

Liczba godzin zaj szkolnych w ramach ksztatowania i promocji Cel operacyjny 2.4 postaw waciwych w odniesieniu do sytuacji Doskonalenie systemu zarzdzania kryzysowych

Placwki owiatowe

Programy edukacyjne szk

kryzysowego i przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych

Suma rodkw publicznych przeznaczonych na popraw stanu specjalistycznego doposaenia sub ratowniczych w stosunku do liczby zakupionych jednostek dla OSP Dugo zmodernizowanych roww melioracyjnych na terenie gminy

UM

Dane wasne

Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie

Statystyka MZMiUW

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 3 AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA

Cel strategiczny: Doskonalenie jakoci usug publicznych i wzmacnianie kapitau spoecznego Strategia postpowania: Sektor usug publicznych wpywa bezporednio na jako ycia mieszkacw danej jednostki , a tym samym na ich aktywno. Na podstawie dostpu do usug publicznych, a take szeroko pojmowanej jakoci ich wiadczenia mona pokusi si o ocen warunkw ycia danej spoecznoci, a take precyzyjne ustalenie poziomu potrzeb i aspiracji mieszkacw. Do sektora usug spoecznych zaliczy naley ofert kulturaln, owiatow, rekreacyjnosportow, usugi administracyjne. Wrd wyznacznikw odpowiedniego poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego w parze z jakoci tyche usug powinna i odpowiednia ich dostpno, przejawiajca si m.in. zminimalizowaniem utrudnie dostpowych dla mieszkacw. Usugi te s mocno zaakcentowane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, std te mona domniemywa, e rzd bdzie je traktowa priorytetowo. Take Strategia Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2011-2020 podkrela istot dostpnoci do usug publicznych i zapewnienia odpowiedniej ich jakoci. Permanentne podwyszanie jakoci wiadczonych usug publicznych, ich doskonalenie, a take denie do osignicia jak najlepszej dostpnoci, wynikaj z postpu cywilizacyjnego. Zadaniem kadej jednostki samorzdowej jest zatem denie do utrzymywania spoecznego zadowolenia, ktre dodatkowo przyczynia si do budowania korzystnego wizerunku danego obszaru jako miejsca do ycia, co korzystnie wpywa na wskaniki demograficzne (dodatnie saldo migracji, dodatni przyrost naturalny). Dla Gminy Skawina wanym aspektem usug spoecznych jest edukacja. Tempo i zakres zmian zachodzcych na rynku pracy, dynamiczny rozwj nowych technologii oraz z miany w systemie wartoci wymagaj umoliwienia osobom dorosym i modziey zdobywania nowych umiejtnoci i nabywania dowiadcze. Dla zapewnienia maksymalnej efektywnoci tych dziaa powinna zosta nawizana wsppraca pomidzy wszystkimi zainteresowan ymi rodowiskami lokalnymi, wrd ktrych wiodce pozycje zajmuje samorzd terytorialny, placwki edukacyjne, rodzice i uczniowie, a take pracodawcy i organizacje pozarzdowe. Odpowiednie przygotowanie do wejcia na rynek pracy moe by zapewnione rwnie poprzez moliwo korzystania przez ksztacc si modzie z nowoczesnych zdobyczy techniki i udzia w nowatorskich projektach edukacyjnych. Rwnie wan czci usug spoecznych jest oferta kulturalna i rekreacyjno-sportowa. W przypadku Gminy Skawina s one dobrze rozwinite, a dodatkowo mieszkacy maj w tym zakresie moliwo korzystania z oferty miasta Krakowa. Naley dy do wczania modych pokole w dziaalno grup kulturalnych i sportowych, poznawanie lokalnej kultury i tradycji, wydarzenia lokalne, a take rozgrywki sportowe.

62

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Spjno z dokumentami nadrzdnymi:


STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA LATA 20112020 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOCI Cel strategiczny: Silna pozycja Maopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywnoci zawodowej i przedsibiorczoci mieszkacw Kierunek rozwoju: 1.1. Rozwj kapitau intelektualnego OBSZAR 5. ROZWJ MIAST I TERENW WIEJSKICH Cel strategiczny: Aktywne orodki usug publicznych i gospodarczych zapewniajce szanse na rozwj mieszkacw maych i rednich miast oraz terenw wiejskich Kierunek rozwoju: 5.1. Rozwj funkcji lokalnych centrw usug publicznych OBSZAR 7. ZARZDZANIE ROZWOJEM WOJEWDZTWA Cel strategiczny: Efektywnie zarzdzane wojewdztwo, ktrego rozwj oparty jest na wsppracy i mobilizowaniu zasobw Kierunek rozwoju: 7.2. Ksztatowanie i rozwj aktywnoci obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitau spoecznego KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA OBSZARY WIEJSKIE

I.2 Tworzenie warunkw dla rozprzestrzeniania procesw rozwojowych i zwikszania ich absorpcji na obszary poza orodkami wojewdzkimi

Cel strategiczny: Doskonalenie jakoci usug publicznych i wzmacnianie kapitau spoecznego

2.3 Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarw traccych dotychczasowe funkcje spoeczno-gospodarcze

3.4 Wspomaganie budowy kapitau spoecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieci wsppracy midzy rnymi aktorami polityki regionalnej

Cele operacyjne: 3.1 Doskonalenie jakoci usug edukacyjnych 3.2 Rozwj oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 3.3 Skuteczny system zarzdzania i promocji gminy 3.4 Wzmacnianie wsppracy z sektorem pozarzdowym

63

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 3: AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA OBSZAR 3 - AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA


Cel strategiczny: Doskonalenie jakoci usug publicznych i wzmacnianie kapitau spoecznego Cele operacyjne: Kierunki interwencji (kluczowe zadania)
Poprawa bazy infrastruktury edukacyjnej

Jednostka realizujca

Jednostka monitorujca
Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za edukacj, zdrowie i kultur

Partnerzy
Dyrektorzy placwek owiatowych z terenu Gminy, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego

3.1.1

Gmina Skawina

3.1

Doskonalenie jakoci usug edukacyjnych

3.1.2

Uzasadnienie: Jako ksztacenia i jego coraz wyszy poziom zalene s nie tylko od kompetencji kadry pedagogicznej oraz systemu zarzdzani a edukacj, ale w co najmniej podobnym stopniu od jakoci bazy infrastruk turalnej. W ramach tego kierunku istotne jest podejmowanie staych dziaa skierowanych na podwyszanie standardu infrastrukturalnego bazy placwek edukacyjnych na terenie Gminy. Dotyc zy to nie tylko kwestii modernizacyjnych, ale rozbudowy istniejcej bazy oraz wyposaania placwek edukacyjnych w nowoczesn infrastruktur edukacyjn (dydaktyczn), sportow i rekreacyjn itp. Wie si to z okrelonymi nakadami finansowymi, dlateg o konieczne te przy tym bdzie dokonywanie dugoterminowych analiz demograficznych oraz powizanych z nimi analiz kosztw. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Realizacja nowoczesnych Waciwy wydzia urzdu Maopolskiego, Starostwo Powiatowe w programw edukacyjnych i Krakowie, Kuratorium Owiaty w Gmina Skawina odpowiedzialny za poszerzanie oferty edukacyjnej Krakowie, instytucje edukacyjne, edukacj, zdrowie i kultur dla dzieci i modziey kultury i sportu, organizacje spoeczne Uzasadnienie: Dynamicznie zmieniajce si otoczenie, w tym szczeglnie rozwj technologiczny, a w tym technologii informacyjnych, stanowi wyzwanie dla wszystkich sfer ycia jednostek i rnych grup spoecznych. Zmiany te nie omijaj edukacji. Std te strategiczn ym wyzwaniem dla sfery edukacji jest wysoka zdolno do dostrzegania owych zmian, umiejtno ich weryfikacji z punktu widzenia celw i zada dziaalnoci edukacyjnej orasz wczanie przynajmniej czci tych zmian w procesy edukacyjne. Interwencja ta musi by realizowana w szerokim partnerstwie rodowisk i instytucji. Gwn osi interwencji musi by efektywno procesu ksztacenia modego pokolenia w kontekcie dynamicznie zmieniajcej si sytuacji spoecznej i gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionaln ym i globalnym. Na uwadze naley rwnie mie blisko Krakowa oraz niezaleno decyzyjn rodzicw w zakresie wyboru oferty edukacyjnej dla ich dzieci. Atrakcyjno oferty edukacyjnej Skawiny nie moe by funkcj prostego podjcia wyzwania konkurencyjnego systemu edukacji w stosunku do oferty edukacyjnej w Krakowie, lecz musi si opiera o dokadnie zidentyfikowane potencjay (zasoby) i jasno sformuowane cele owiaty w Skawinie.

64

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.1.3

Realizacja programw odkrywania i wspierania talentw wrd dzieci i modziey.

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za edukacj, zdrowie i kultur

Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, organizacje spoeczne, Dyrektorzy placwek owiatowych, Centrum Kultury i Sportu, lokalny i regionalny biznes

3.1.4

Uzasadnienie: Sukces gospodarek pastw wysoko rozwinitych w wiecie wynika gwnie z kreatywnoci i zdolnoci innowacyjnych jednostek i ich grup. Te z kolei zale od indywidualnych uzdolnie, umiejtnoci, talentw. Niezwykle trudno jest okreli, jakiego rodzaju talenty mog mie znaczenie dla kreowania zdolnoci innowacyjnych w przyszoci. Dlatego te interwencja ta skupia rnorodne dziaania zmierzajce do tego, aby jak najwczeniej mc identyfikowa rnorodne talenty dzieci i modziey oraz stwarza dogodne warun ki do ich rozwoju i zamieniania w procesie edukacji na kompetencje (w tym rwnie zawodowe). Istotnym przy tym jest sformuowanie i konsekwentne realizowanie dugoletnich programw promocji talentw dzieci i modziey. Programy te nie mog dotyczy wyczni e kwestii nagrd za osignicia o charakterze np. olimpijskim, ale powinny zawiera w sobie instrumenty dugoterminowego wsparcia utalentowanych dzieci i modziey w rnych dziedzinach (np. stypendia, dotacje itp.). Interwencja ta powinna by realizowan a w szerokim partnerstwie instytucji, organizacji oraz osb prywatnych. Moe by ona pewnym elementem partnerstwa publiczno spoecznego, wykorzystujcego np. w sferze biznesu programy CSR firm (spoecznej odpowiedzialnoci biznesu). Maopolskie Partnerstwo na Rzecz Ksztacenia Ustawicznego, Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Orodek Rozwoju Edukacji, Podkrakowskie Waciwy wydzia urzdu Poszerzanie i udostpnianie Centrum Rozwoju Edukacji i odpowiedzialny za edukacji pozaformalnej dla Gmina Skawina Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, edukacj, zdrowie mieszkacw gminy. Maopolskie Centrum Doskonalenia i kultur Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu, instytucje edukacyjne, organizacje spoeczne Uzasadnienie: Strategia Europa 2020 obowizujca we wszystkich krajach Unii Europejskiej wyznacza 7 inicjatyw przewodnich. Jedn z nich jes t Program na rzecz nowych umiejtnoci i zatrudnienia. W ramach tego Programu jednym z kluczowych dziaa, jakie zobowizuj si podj kraje czonkowskie, jest przypieszenie reformy sucej zwikszeniu elastycznoci i bezpieczestwa zatrudnienia na ry nku pracy oraz dostosowanie kwalifikacji pracownikw do potrzeb rynku pracy obecnie i w przyszoci. Z tym zwizane jest wdraanie w skali UE Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Krajowych Ram Kwalifikacji w krajach czonkowskich i zwizanych z nimi systemw walidacji i potwierdzania kompetencji zdobytych w systemach life long learning. Jednym z najwaniejszych wyzwa, przed jakimi stoj

65

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.2.1

3.2

Rozwj oferty kulturalnej i rekreacyjnosportowej

3.2.2

wadze samorzdowe oraz sami mieszkacy, to stworzenie odpowiednich warunkw do tego, by umacnia w mieszkacach Gminy przewiadczenie o koniecznoci ksztacenia ustawicznego oraz stwarza ku temu formalne, organizacyjne i programowe warunki. Podjcie tego wyzwania wymaga koordynacji prac i potencjaw rnych partnerw dziaajcych lokalnie i regionalnie, w efekcie czego uzyska bdzie mona lepszy stopie dostosowania kompetencji mieszkacw do potrzeb zmieniajcego si rynku pracy, co moe te pozytywnie wpyn na ograniczanie skali bezrobocia i jego skutkw. Istotna przy tym zdolno do efektywnej wsppra cy sfery edukacji ze sfer gospodarcz w zakresie ksztatowania programw edukacyjnych dla dorosych oraz warunkw do praktykowania zdobytych umiejtnoci oraz rwnowaenia co najmniej lokalnego rynku pracy w zakresie bilansu kompetencji. Instytucje kultury z terenu Gminy, Waciwy wydzia Urzd Marszakowski Woj. urzdu odpowiedzialny Modernizacja i rozbudowa Maopolskiego, Ministerstwo Kultury infrastruktury sportowej Gmina Skawina za polityk rozwoju i i Dziedzictwa Narodowego, i kultury. kluczowe inwestycje Ministerstwo Sportu, Totalizator Sportowy Uzasadnienie: Jako ycia mieszkacw jest wynikiem poczucia ich satysfakcji. Ta z kolei uzaleniona jest od warunkw ycia, na ktre isto tny wpyw maj rwnie czynniki infrastrukturalne. Jako ycia mieszkacw warunkowana jest dostpnoci i stopniem nowoczesnoc i oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej. Jako satysfakcjonujcej mieszkacw oferty w zakresie kultury, rekreacji i sportu w duym stopniu uzaleniona jest od warunkw infrastrukturalnych. Dlatego te, pamitajc o bliskoci Krakowa, konieczne j est podejmowanie przez Wadze Gminy interwencji na rzecz rozbudowy i modernizacji istniejcej bazy infrastrukturalnej. Wane jest przy tym prezentowanie postawy otwartoci na nowe zjawiska i potrzeby w tym zakresie. Niezwykle istotne znaczenie dla powodzen ia realizacji tego celu ma zwracanie uwagi rwnie na to, co dzieje si w tym zakresie w Krakowie, aby nie powiela dostpnej ta m infrastruktury; a jeeli ju powielanie bazy infrastrukturalnej w Skawinie jest ze spoecznego punktu widzenia konieczne, nal ey rnicowa j w taki sposb, aby uzupenia dostpn ju ofert, a nie doprowadza do stanu otwartej rywalizacji. Dziaanie odwrotne, nieuwzgldniajce istniejcej i powstajcej infrastruktury kulturalnej i sportowo -rekreacyjnej w Krakowie, moe doprowadzi do ponoszenia wysokich kosztw spoecznych i ekonomicznych. Podobne analizy naley dokonywa w stosunku do innych ssiednich gmin, w celu koordynowania podejmowanych inwestycji w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) oraz ewentualnie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), jeli ten instrument bdzie uwzgldnia moliwo finansowania tego typu inwestycji. Miejska Bibliotek Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Regionalne w Waciwy wydzia urzdu Skawinie, Centrum Kultury i Sportu, odpowiedzialny za Upowszechnianie kultury placwki owiatowe, organizacje i sportu jako kluczowych form promocj, sport i spoeczne, Urzd Marszakowski Woj. Gmina Skawina spdzania czasu wolnego przez wspprac Maopolskiego, Powiat Krakowski, mieszkacw Gminy. midzysektorow Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, ssiednie gminy

66

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.2.3

Uzasadnienie: Jako ycia mieszkacw zalena jest od dostpnej im oferty spdzania czasu wolnego. Dostpno oferty na od powiednim (satysfakcjonujcym mieszkacw) poziomie jest warunkiem uczestnictwa mieszkacw i korzystania przez nich z proponowanej im oferty. Odpowiednio zdywersyfikowana oferta, dostosowana do potrzeb, moliwoci i aspiracji mieszkacw, moe sta si przyczynkiem do poczucia satysfakcji mieszkacw ze swego miejsca zamieszkania. Ma to rwnie niebagatelne znaczenie dla rozwoju osobistego mieszkacw, co wydatnie podwysza jako kapitau ludzkiego i spoecznego Gminy. Jako obu kapitaw jes t czsto brana pod uwag jako kluczowy czynnik przez potencjalnych inwestorw w podejmowaniu decyzji o lokowaniu swych inwestycji na terenie danej Gminy. Podejmujc t interwencj naley pamita rwnie o bliskoci Krakowa oraz istniejcej i rozbudowywanej tam infrastrukturze. Ma to istotny wpyw na moliwo oferowania przez Gmin usug w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Planujc interwencj w tym zakresie naley dokadnie analizowa komplementarno usug (oferty) Gminy w stosunku d o dostpnej oferty Krakowa i innych gmin oraz stara si planowa dziaania w taki sposb, by wykorzystywa efekt skali dla skutecznej realizacji tej interwencji na terenie Gminy. Niniejszy kierunek interwencji bdzie realizowany w partnerstwie publiczno -spoecznym, gdzie kluczow rol odgryway bd organizacje pozarzdowe dziaajce w dziedzinie kultury i sportu. Tworzenie warunkw rozwoju Waciwy wydzia Placwki owiatowe, instytucje kultury dla organizacji, podmiotw urzdu i sportu., Ministerstwo Kultury i i osb prowadzcych odpowiedzialny za Dziedzictwa Narodowego, Gmina Skawina dziaalno w zakresie kultury promocj, sport i Ministerstwo Sportu, Urzd i sportu w wymiarze wspprac Marszakowski Woj. Maopolskiego profesjonalnym midzysektorow Uzasadnienie: Uczestnictwo mieszkacw w kulturze i sporcie nie moe odbywa si wycznie na poziomie masowym i amatorskim. Wanym dla kreowania atrakcyjnoci Gminy jest stwarzanie warunkw dla osb uzdolnionych i majcych aspiracje w profesjonalizacji realizowanej przez nich aktywnoci. W ramach podejmowanej interwencji istotne jest podejmowanie wysikw na rzecz ksztatowania talentw na moliwie najwyszym poziomie w zakresie kultury i sportu. Chodzi tu o realizacj programw wsparcia dla podmiotw i osb pracujcych z osobami utalentowanymi oraz programw dugofalowej pracy na rzecz rozwoju talentw (np. stypendia, dotacje, stae itp.). Warto te w tym zakresie korzysta z programw CSR (spoecznej odpowiedzialnoci biznesu) lo kalnie dziaajcych firm. Biblioteka pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, szkoy, Wydzia Edukacji, Zdrowia i Kultury, Urzd Marszakowski Woj. Maopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, ssiednie Gminy, organizacje spoeczne, Centrum Kultury i Sportu

3.2.4

Pielgnowanie bogactwa kulturowego oraz tosamoci lokalnej i regionalnej

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za promocj, sport i wspprac midzysektorow

67

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.3.1

3.3

Skuteczny system zarzdzania gmin

Uzasadnienie: Wspczesne trendy w zakresie zarzdzania sfer kultury odnosz si czsto do idei glokalizmu, tj. rwnowaenia wpyww dziedzictwa lokalnego i zjawisk cywilizacyjnych o charakterze globalnym. Idea ta dy do poszanowania wspistnienia tradycji i nowoczesnoci, nadajc jednak pierwszestwo opiece i kultywowaniu dziedzictwa, tradycji i kultury lokalnej. Wiele dokumentw instytucji midzynarodowych, m.in. Rady Europy, Komisji Europejskiej, UNESCO itp., wskazuje na konieczno uwzgldniania w lokalnych politykach rozwojowych zagadnie dotyczcych kultury i ochrony lokalneg o i regionalnego dziedzictwa kultury. Wszystkie te dokumenty wskazuj na znaczenie kultury lokalnej jako wanego czynnika rozwoju. Dlatego tak wane jest stae identyfikowanie i ewidencjonowanie rnorodnoci i bogactwa kulturowego spoecznoci lokalnej oraz poodejmowanie dziaa zmierzajcych do jego ochrony oraz wczanie go na miar moliwoci i dostpnych technologii informacyjnych we wspczesny obieg kultury. Istotnym zatem jest realizowanie przedsiwzi pozwalajcych budowa tosamo kulturow mieszkacw i stwarza warunki dla rozwoju gospodarczego Gminy rwnie w oparciu o tradycje i dziedzictwo kulturowe. Pamita przy tym naley o koniecznoci poszerzania spektrum kontekstw nadawanych przez kody kulturowe zwizane z okrelon tosamoci kulturow i lokaln. Chodzi tu w szczeglnoci o stwarzanie szans do wymiany kulturowej, wymiany midzypokoleniowej oraz wraliwoci na nowe, ponadczasowe zjawiska kulturowe, ktre mog by spoiwem tosamoci lokalnej nowych pokole mieszkacw Gminy. Urzd Marszakowski Woj Wdraanie instrumentw Maopolskiego, instytucje nowoczesnego zarzdzania Gmina Skawina Sekretarz Gminy szkoleniowe i konsultingowe, publicznego w gminie Skawina. uczelnie wysze Uzasadnienie: Dynamicznie zmieniajce si otoczenie, w jakim dziaa samorzd terytorialny, coraz wikszy wpyw i znaczenie wiedzy teoretycz nej oraz praktyki sfery biznesu w zakresie skutecznych metod zarzdzania, wymuszaj na sferze publicznej zmiany idce w kierun ku dostosowywania si do rzeczywistoci. Weberowskie podejcie do administracji (biurokracji), cho w Polsce majce nadal znacz cy wpyw na funkcjonowanie organizacji publicznej, coraz czciej przestaje by uyteczne w realizacji zada publicznych. Rosnc a popularno mechanizmw demokracji partycypacyjnej, a nawet deliberatywnej, stwarza wadzom wybranym w ramach procedur demokracji przedstawicielskiej warunki do penienia innej roli w zarzdzaniu jednostk samorzdu terytorialnego. Niebagatelny wpyw ma tutaj te uczestniczenie samorzdw w projektach finansowanych ze rodkw UE i zwizane z tym dziaania zespoowe oraz rosnca wiadomo i wiedza mieszkacw co do znaczenia wsplnoty samorzdowej w kreowaniu skutecznych rozwiza prorozwojowych. To wszystko wymusza coraz czciej na wadzach samorzdowych wprowadzanie do praktyki zarzdczej innych ni dotd stosowanych metod i narzdzi zarzdzania jst. Koncepcja New Public Management (nowoczesnego zarzdzania publicznego) zrodzia si w kocwce XX wieku w odpowiedzi na coraz wikszy wpyw mieszkacw na wadz oraz rosnc nieskuteczno dotychczasowych metod zarzdzania. Nie bez znaczenia bya te mnogo i wysoka jako dowiadcze sfery biznesu w zakresie skutecznych i efektywnych metod zarzdzania. Uwzgldnienie koncepcji nowoczesnego zarzdzania publicznego w praktyce Gminy z pewnoci przyczyni si do wzrostu efektywnoci i skutecznoci realizowanych dziaa oraz wpynie na wzrost poczucia tosamoci mieszkacw ze swoj wsplnot. Nie bez znaczenia jest te fakt atrakcyjnoci Gminy zarzdzanej wedug tej koncepcji dla inwestorw zewntrznych. Zatem, wprowadzenie tej koncepcji nie bdzie tylko odpowiedzi wadz na swego rodzaju mod, ale bdz ie wyrazem rzeczywistego traktowania stylu, metod i narzdzi zarzdzania jst w kategoriach rozwojowych. Wrd wielu instrumentw tego nowego podejcia na szczegln uwag zasuguje stosowanie pro klienckiego podejcia do mieszkacw, profesjonalizacja

68

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.3.2

3.3.3

zarzdzania i wzrost kompetencji, stay monitoring problemw i moliwoci ich rozwizywania, jawno procedur zarzdczych, budet zadaniowy, zarzdzanie strategiczne, partycypacja obywatelska i spoeczna, budet partycypacyjny i dialog spoeczny. Inne Gminy, Wojewdztwo Rozwj i intensyfikacja wsppracy Wadze samorzdowe Maopolskie, Powiat Krakowski, Gmina Skawina z partnerami Gminy organizacje spoeczne i biznesowe, sektor prywatny Uzasadnienie: Globalizacja w sferze gospodarki, spoecznej, kulturowej jest nieodcznym atrybutem wspczesnego wiata. Nie omija ona rwnie kwestii zarzdzania w sferze publicznej. Realizacja zada naoonych na samorzd, tworzenie warunkw poprawiajcych jako y cia mieszkacw oraz miae i ambitne strategie rozwoju, wymagaj umiejtnego korzystania z pozytywnych aspektw globalizacji przy zachowaniu konstytucyjnie zagwarantowanej suwerennoci wsplnoty samorzdowej. Osign to mona dziki rnorodnej wsppracy samorzdu z wieloma i zrnicowanymi partnerami. Efektywno ekonomiczna oraz spoeczna wielu przedsiwzi zarwno gospodarczych, jak i inwestycyjnych wymaga zastosowania mechanizmw racjonalizacji i rachunku kosztw (w tym kosztw komparatywnych). Solidarno midzygeneracyjna polegajca na tym, aby kosztami obecnie realizowanych inwestycji nie obcia przyszych pokole, wymaga od samorzdu podejmowania zracjonalizowanych decyzji szczeglnie w zakresie inwestycji o dugofalowym znaczeniu i perspektywie (stopie) zwrotu. Std te nowego znaczenia nabiera wsppraca samorzdw tych samych szczebli oraz rnych szczebli w zakresie dugofalowego planowania polityk rozwoju i zwizanych z nimi inwestycji. Szans dla wyprbowania najefektywniejszych modeli wsppracy midzysamorzdowej jest nowy okres programowania UE do 2020 roku, kiedy to preferowane bd w dofinansowaniu tego typu przedsiwzicia, ktre realizowane s w partnerstwie zarwno miedzysamorzdowym, jak rwnie midzysektorowym. Wspomnie tu naley o nowym instrumencie wsparcia rodkami UE realizacji polityk rozwoju, jakim s Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Takie podejcie pozwala na bardziej racjonaln gospodark zasobami oraz przedsiwziciami pro rozwojowymi. Podobny aspekt naley upatrywa w intensyfikacji wsppracy samorzdu z innymi partnerami pochodzcymi zarwno z sektora biznesu, jak i spoecznego (pozarzdowego). Outsourcowanie zasobw oraz kontraktowanie i zlecanie zada publicznych innym podmiotom w ramach partnerstwa publiczno prywatnego oraz publiczno spoecznego, moe by doskonaym instrumentem wspierania rozwoju wsplnoty samorzdowej oraz racjonalnej gospodarki zasobami. Media lokalne i regionalne, soectwa, organizacje spoeczne, Sprawny i skuteczny marketing Waciwy wydzia urzdu Centrum Kultury i Sportu, Gminy w wymiarze lokalnym, odpowiedzialny za promocj, Gmina Skawina Miejska Biblioteka Publiczna, regionalnym, krajowym i sport i wspprac Biblioteka Pedagogiczna, zagranicznym midzysektorow Muzeum Regionalne, placwki edukacyjne, sektor biznesu Uzasadnienie: Sprawny marketing to taki, ktry zawiera w sobie niezbdn ilo elementw skierowanych do precyzyjnie zidentyfikowanych odbiorcw. Skuteczny marketing to taki, ktry w okrelonym czasie przy efektywnych nakadach osiga zamierzony cel. Marketing terytorialny przynosi oczekiwane efekty jeli stosuje sprawdzone zasady i jest przy tym kreatywny. Pooenie Skawiny implikuje

69

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.3.4

3.4.1 Wzmacnianie sektora pozarzdowego i inicjatyw obywatelskich

3.4

konieczno specyficznego podejcia do marketingu miasta i Gminy, polegajcego na odniesieniu si do bliskoci Krakowa i jego znaczenia jako marki terytorialnej w wiecie. Generalnie mona stwierdzi, e ta sytuacja raczej nie powinna zaszkodzi Skawinie, jednake pod warunkiem bardzo precyzyjnego okrelenia odbiorcw dziaa marketingowych i pozycjonowania miasta i Gminy w stosunku do Krakowa. Warunkiem skutecznoci i sprawnoci dziaa marketingowych jest dokonanie wyranego rozrnienia podejmowanych interwencji na odbiorc wewntrznego, czyli mieszkaca (tutaj powinna nastpi przewaga instrumentw informacyjnych) i zewntrznego, gwnie inwestorzy (przewaga instrumentw promocyjnych z wyran zacht wpisujc si w kontekst Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, samego Krakowa i caego regionu). Do realizacji tego zadania potrzebna jest cisa i skoordynowana wsppraca wielu partnerw nie tylko z terenu miasta i gminy. Jednoczenie na poziomie narzdzi konieczne jest opracowanie i wdroenie strategii promocji Gminy. Skawina, jako najwiksza wsplnota samorzdowa w Powiecie Krakowskim, moe te peni tak rol lidera w zintegrowanych dziaaniach promocyjnych wikszego ob szaru powiatu na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Wsppraca z instytucjami Starostwo Powiatowe, Powiatowy publicznymi, prywatnymi i Waciwy wydzia urzdu Urzd Pracy, Wojewdzki Urzd pozarzdowymi w zakresie odpowiedzialny za polityk Pracy, Urzd Marszakowski woj. monitoringu i analiz lokalnej Gmina Skawina rozwoju i kluczowe Maopolskiego, instytucje publiczne sytuacji spoeczno-gospodarczej inwestycje w tym statystyczne, organizacje gminy (lokalne obserwatorium pozarzdowe, przedsibiorcy samorzdowe) Uzasadnienie: Dziaanie ma na celu wypracowanie systemu rzetelnej informacji nt. biecej sytuacji w rnych dziedzinach ycia spoecznego i gospodarczego gminy. Takie rzetelne informacje w ukadzie gminnym pozwalaj na podejmowanie waciwych decyzji zwizanych z ksztatowaniem i stymulowaniem rozwoju, ale rwnie s niezbdne do tworzenia wnioskw aplikacyjnych i dokumentw o charakterze rozwojowym. Instytucje edukacyjne, kulturalne i Waciwy wydzia urzdu Promocja i rozwj aktywnoci sportowe Gminy, kocioy i zwizki odpowiedzialny za promocj, obywatelskiej i spoecznej Gmina Skawina wyznaniowe, organizacje spoeczne, sport i wspprac mieszkacw Gminy soectwa, partie i ugrupowania midzysektorow polityczne Uzasadnienie: Fundamentem spoeczestwa obywatelskiego i lokalnej demokracji s aktywni i zaangaowani w sprawy wsplnoty mieszkacy. Niestety, Polska od pocztkw transformacji ustrojowej nie spenia wiatowych kryteriw spoeczestwa obywatelskiego. Tylko 10% dorosych Polakw (wg Diagnozy Spoecznej 2013) deklaruje aktywno w organizacjach spoecznych, z czego najczciej w organizacjach religijnych. Niski, bo nie przekraczajcy 50% prg frekwencyjny w wyborach (samorzdowych, parlamentarnych, euro wyborach i prezydenckich) jest objawem sabego zaangaowania spoecznego i obywatelskiego. Ten kryzys wartoci spoeczestwa obywatelskiego charakterystyczny jest cho w rnym stopniu dla wszystkich wsplnot samorzdowych w Polsce. Konieczne jest zatem podejmowanie wszelkich dziaa zmierzajcych do tego, aby mieszkacy zachcani byli do wszelkiej aktywnoci obywatelski ej i spoecznej. Istotne znaczenie ma tutaj aktywna postawa wadz samorzdowych, czyli tej czci mieszkacw Gminy zaangaowanych

70

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.4.2

3.4.3

w jej sprawy i rozwj. Aktywno ta powinna by skoncentrowana na wspieraniu inicjatyw obywatelskich i spoecznych oraz promowaniu zaangaowania mieszkacw w rozwizywanie codziennych spraw grup spoecznych samoorganizujcych si na terenie miasta i Gminy. Wane jest przy tym podejmowanie intensywnych i inspirujcych inicjatyw w zakresie aktywnoci obywatelskiej i spoecznej modego pokolenia mieszkacw miasta i Gminy Skawina oraz stwarzanie przyjaznych warunkw prawnych, organizacyjnych i finansowych wszystkim zaangaowanym w rozwj spoeczestwa obywatelskiego. Istotnym przy tym jest stworzenie i wdroenie specjalnego programu wspierajcego rozwj aktywnoci obywatelskiej i spoecznej mieszkacw Mi asta i Gminy Skawina. Waciwy wydzia Organizacje spoeczne, grupy urzdu odpowiedzialny nieformalne, Centrum Kultury i Sportu Rozwj partnerstwa publicznoGmina Skawina za promocj, sport i spoecznego w Gminie wspprac midzysektorow Uzasadnienie: Subsydiarno i wsppraca midzysektorowa s wanymi zasadami spoeczestwa obywatelskiego. Stwarzanie warunkw przez administracj publiczn, w tym szczeglnie samorzdow, do wsppracy z sektorem spoecznym (tzw. III sektorem lub pozarzdowym) ma istotne znaczenie dla pozyskiwania naturalnych partnerw w realizacji zada publicznych oraz w podejmowaniu ambitnych wyzwa rozwojowych dla caej wsplnoty. Wykorzystywanie potencjaw i zasobw grup oraz organizacji spoecznych, zlecanie i kontraktowanie zada publicznych oraz podejmowanie wsplnych inicjatyw (Projektw) nie wyczerpuj spektrum moliwoci nawizywania wsppracy samorzdu z organizacjami III sektora w realizacji zada publicznych i s jednoczenie przykadami partnerstwa publiczno-spoecznego. Dla realizacji tego zadania wane jest wsplne z przedstawicielami rodowiska pozarzdowego okrelenie moliwoci i potrzeb samorzdu Miasta i Gminy Skawina w zakresie pl i form wsppracy midzysektorowej, jakie mog by wykorzystywane w pod ejmowaniu inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-spoecznego i zapisanie ich np. w Wieloletnim Programie Wsppracy Gminy z NGO. Waciwy wydzia urzdu Organizacje spoeczne, jednostki Tworzenie warunkw dla rozwoju odpowiedzialny za pomocnicze jst, kocioy i zwizki inicjatyw obywatelskich i organizacji Gmina Skawina promocj, sport i wyznaniowe, instytucje szkoleniowe i spoecznych wspprac konsultingowe midzysektorow Uzasadnienie: Aktywno obywatelska jest bardzo wanym warunkiem identyfikacji i moliwoci rozwizywania rnych problemw spoecznych dotyczcych pojedynczych mieszkacw oraz caych ich grup i rodowisk. Aktywno obywatelska jest czstym rdem wielu innowacyjnych inicjatyw i innowacji spoecznych. Warunkiem rozwoju spoecznego i gospodarczego Gminy jest umoliwianie mieszkacom podejmowanie rnorodnych inicjatyw, zgaszania zidentyfikowanych problemw oraz podejmowanie odpowiedzialnoci za proponowane i wdraane rozwizania. Aktywno obywatelska nie musi si odbywa wycznie na gruncie istniejcych organizacji spoecznych. Dlatego wane jest modyfikowanie obowizujcych zasad dziaania instytucji publicznych w taki sposb, aby staway si one swego rodzaju inkubatorami inicjatyw spoecznych (ssiedzkich). Wanym i nabierajcym znaczenia w

71

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

praktyce samorzdowej w Polsce instrumentem wspierajcym wzrost inicjatyw spoecznych i aktywnoci obywatelskiej jest przyjc ie w praktyce zarzdzania gmin idei wyodrbnienia z jej budetu okrelonej (np. 1 -5%) czci w postaci budetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Wspomnie tu te naley o wzmacnianiu samorzdu uczniowskiego oraz jednostek pomocniczych Gminy. Istotne przy tym ma znaczenie stworzenie katalogu instrumentw i zasad wsparcia inicjatyw spoecznych w postaci lokaln ego programu (bd to na poziomie strategii rozwizywania problemw spoecznych, bd to na poziomie wieloletniego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, bd na poziomie specjalnego programu wspierania inicjatyw spoecznych).

72

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE 3:


CEL OPERACYJNY Mierniki realizacji Wyniki egzaminw na zakoczenie szkoy podstawowej Cel operacyjny 3.1 rdo danych Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Gminny Orodek Kultury i Sportu Ewidencje OKE

Doskonalenie jakoci usug edukacyjnych

Ewidencje OKE

Wyniki testw gimnazjalnych

Ewidencje OKE

Edukacyjna warto dodana Liczba imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadlokalnym organizowanych na terenie gminy Liczba uczestnikw zaj dodatkowych prowadzonych w instytucjach kultury Liczba wiczcych w klubach sportowych Liczba zrealizowanych wsplnych projektw rozwojowych w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Liczba zrealizowanych wsplnych projektw rozwojowych w ramach powiatu krakowskiego Liczba imprez wystawienniczotargowych z udziaem gminy Liczba organizacji pozarzdowych zarejestrowanych na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszk. Cel operacyjny 3.4

Cel operacyjny 3.2

Dane wasne

Rozwj oferty kulturalnej i rekreacyjnosportowej

Gminny Orodek Kultury i Sportu Kluby sportowe

Dane wasne Dane klubw sportowych

UM

Dane wasne

Cel operacyjny 3.3

Skuteczny system zarzdzania i promocji gminy

UM

Dane wasne

UM

Dane wasne

Starostwo Powiatowe w Krakowie, KRS

Rejestr organizacji pozarzdowych

Wzmacnianie wsppracy z sektorem pozarzdowym

Wysoko rodkw finansowych przeznaczanych na konkursy dla organizacji pozarzdowych Liczba zada zlecanych organizacjom pozarzdowym Liczba zada/projektw zrealizowanych przez organizacje pozarzdowe przy wsparciu rodkw zewntrznych (pozagminnych)

UM

Budet gminy

UM

Dane wasne

LGD

Dane wasne

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 4 INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA


Cel strategiczny: Doskonalenie systemw polityki spoecznej

Strategia postpowania:

Strategia postpowania w obszarze integrujcej polityki spoecznej zakada racjonalne i efektywne kierowanie dziaa w stosunku do grup zagroonych wykluczeniem spoecznym lub dotknitych rnymi formami marginalizacji. Integracja dziaa rozumiana by powinna jako wsppraca rnych podmiotw publicznych szczebla gminnego z odpowiedzialnymi za realizacj polityki spoecznej podmiotami nalecymi do struktur jednostek samorzdu terytorialnego wyszych szczebli, administracji rzdowej, a take partnerw spoecznych i organizacji spoeczestwa obywatelskiego. W ramach programowanych dziaa szczeglny nacisk pooony zosta na wpieranie rodziny w wykonywaniu jej podstawowych dziaa spoecznych, a take przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu wrd dzieci i modziey. Niwelowanie skutkw spoecznych dysfunkcji w rodzinie odbywa si powinno poprzez poczenie rnorodnej gamy dziaa mikkich, jak i inwestycyjne wsparcie instytucji odpowiedzialnych za organizowanie polityki spoecznej na terenie gminy. Z uwagi na postpujce zmiany demograficzne szczeglnym rodzajem wsparcia objte zostan osoby starsze. Dziaania te powinny mie charakter wyprzedzajcy i przygotowa suby i spoeczestwo gminy do zbudowania nowej oferty specjalistycznych usug oferowanych do grupy seniorw. Integracja dziaa obszarze wsparcia osb starszych bd spjne z inicjatywami podejmowanymi przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego, majcymi na celu przygotowanie regionu do procesu starzenie si spoeczestwa, w tym implementacji koncepcji srebrnej gospodarki. Ponadto zaplanowano szereg dziaa majcych na celu przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu rnych grup, tak jak m.in.: osoby z niepenosprawnoci ruchow, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne i zagroone bezdomnoci, osoby dugotrwale bezrobotne. Wsparcie w tym, obszarze skierowane bdzie zarwno do jednostek zagroonych wykluczeniem, jak i dotyczy bdzie przeamywania barier mentalnych zakorzenionych w spoeczestwie. Elementami uzupeniajcymi rozwj polityki spoecznej bd dziaania majce na celu wzmocnienie budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, prowadzce do zwikszenia poday mieszka, a take zrnicowane narzdzia wsparcia zmierzajce do podniesienia poczucia bezpieczestwa mieszkacw.

74

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Spjno z dokumentami nadrzdnymi:


STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA LATA 2011-2020 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA OBSZARY WIEJSKIE 1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych orodkw wojewdzkich i integracja ich obszarw funkcjonalnych 2.1. Wzmacnianie spjnoci w ukadzie krajowym. 2.2. Wspieranie obszarw wiejskich o najniszym poziomie dostpu mieszkacw do dbr i usug warunkujcych moliwoci rozwojowe. 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarw traccych dotychczasowe funkcje spoeczno-gospodarcze.

Cel strategiczny: Doskonalenie systemw polityki spoecznej

OBSZAR 6. BEZPIECZESTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOECZNE Cel Strategiczny: Wysoki poziom bezpieczestwa mieszkacw Maopolski w wymiarze rodowiskowym, zdrowotnym i spoecznym. Kierunki polityki rozwoju: 6.2 Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia. 6.3 Poprawa bezpieczestwa spoecznego: integrujca polityka spoeczna. 6.4 Wsparcie systemu zarzdzania bezpieczestwem publicznym.

Cele operacyjne: 4.1 Rozwj polityki prorodzinnej; 4.2 Rozwj oferty dla osb starszych; 4.3 Integracja dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb zagroonych wykluczeniem spoecznym; 4.4. Rozwj budownictwa mieszkaniowego; 4.5 Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego.

75

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 4: INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA OBSZAR: INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA


Cel strategiczny: Doskonalenie systemw polityki spoecznej Cele operacyjne: Kierunki interwencji (kluczowe zadania) Jednostka realizujca Jednostka monitorujca Partnerzy
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, PCPR, jednostki pomocnicze gminy, rady soeckie, organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe, Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, placwki owiatowe

4.1.1

Wspieranie rodziny i promowanie wartoci rodzinnych.

Gmina Skawina i jednostki organizacyjne gminy, samorzdowe instytucje kultury

Gmina Skawina waciwa jednostka lub wydzia UMiG

4.1

Rozwj polityki prorodzinnej

Uzasadnienie: Rodzina jako podstawowa komrka spoeczna stanowi pierwszorzdny instrument wsparcia dla indywidualnych mieszkacw borykajcych si z problemami spoecznymi, a take naraonych na pojawienie si takich problemw. Optymalny rozwj spoeczno-gospodarczy Gminy uzaleniony jest od sposobu funkcjonowania rodzin, dlatego te wane jest podejmo wanie dziaa profilaktycznych i wspierajcych prawidowo funkcjonujce rodziny i przeciwdziaanie patologiom w tym obszarze. W ramach proponowanych rozwiza wymieni naley wsparcie placwek opiekuczych i edukacyjnych rnych szczebli (obki, kluby dziecice, dzienni opiekunowie, przedszkola, szkoy, placwki dla osb dorosych i starszych). Wane jest rwnie stworzenie warunkw do wsplnego spdzania czasu poprzez rozwj miejsc oferujcych moliwo integracji midzypokoleniowej (place zabaw, parki, miejsca kultury, rekreacji i wypoczynku).

76

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.1.2

Stworzenie oferty wsplnego spdzania czasu przez osoby w rnym wieku, budowanie oferty midzypokoleniowej.

Jednostki organizacyjne gminy, samorzdowe instytucje kultury

Gmina Skawina waciwa jednostka lub wydzia UMiG

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, PCPR, jednostki pomocnicze gminy, rady soeckie, organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe

4.1.3

Uzasadnienie: Kierunek interwencji okrela szczegowy zakres dziaa zmierzajcych do budowania oferty midzypokoleniowej, szczeglnie wsparcia integracji pomidzy osobami modymi a seniorami. Blisko relacji pomidzy tymi dwiema grupami wiekowymi dziaa bdzie korzystnie w zakresie przeciwdziaania wykluczeniu osb starszych, np. poprzez wsparcie w zakresie rozumienia treci przekazywanych za pomoc nowych rodkw przekazu, przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu itp. Dla osb modych kontakty z seniorami mog stanowi sposb przeamywania stereotypw mylenia, uczy szacunku, tolerancji, nabywania umiejtnoci spoecznych i budowania relacji midzyludzkich. Dziaania w ramach kierunku polega mog na realizowaniu wsplnych projektw pomidzy przedszkolami i szkoami a domami seniora, klubami i stowarzyszeniami osb starszych, a take na wzmacnianiu relacji pomidzy innymi grupami wiekowymi (np. dziemi w wieku przedszkolnym a nastoletni modzie). Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, PCPR, jednostki pomocnicze gminy, rady Gmina Skawina Gmina Skawina soeckie, organizacje Przeciwdziaanie dysfunkcjom i jednostki organizacyjne waciwa jednostka lub pozarzdowe, Kocioy w rodzinie. gminy wydzia UMiG i zwizki wyznaniowe, Policja, Stra Miejska, Placwki owiatowe, Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna

77

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.1.4

4.2

Rozwj oferty dla osb starszych

4.2.1

Uzasadnienie: W ramach kierunku interwencji proponowane jest podjcie szerokiej gamy dziaa profilaktycznych majcych na celu przeciwdziaanie dysfunkcjom w rodzinie. Z jednej strony powinny one mie c harakter edukacyjno-wspierajcy w zakresie wiadomego rodzicielstwa i przeciwdziaania niepodanym zjawiskom wrd dzieci i modziey. Z drugiej strony w ramach tzw. profilaktyki uprzedzajcej postuluje si niwelowanie objaw dysfunkcji na pierwszym etapie ich powstawania, w momencie pojawienia si pierwszych symptomw sytuacji problemowych. W ramach dziaa wane jest wykorzystywanie metod pozainstytucjonalnych, opartych na inicjatywach spoecznych, aktywnoci mieszkacw, uwzgldniajcych specyficzne potrzeby lokalnych rodowisk. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wsparcie i rozwj instytucjonalnych Organizacje Gmina Skawina Maopolskiego, Starostwo form pomocy spoecznej oraz pozarzdowe, Kocioy waciwa jednostka lub Powiatowe, Urzd Miasta placwek wsparcia dziennego. i zwizki wyznaniowe wydzia UMiG i Gminy, organizacje pozarzdowe, jednostki samorzdu terytorialnego Uzasadnienie: Wsparcie placwek i podnoszenie ich standardu, poprzez przyjazn form kontaktu dzieci i rodzin ze specjalistami, wpywa powinno na przeamywanie barier w korzystaniu z instytucjonalnych form pomocy spoecznej. Miejsca te nie tylko powinny zaspokaja potrzeb spdzania wolnego czasu i odcia rodzin w momencie nasilenia si sytuacji problemowych, lecz take kreowa podane postawy spoeczne wzmacniajce relacje obywatelskie w obszarze rozwizywania problemw rodziny. Wanym aspektem w rozwoju form instytucjonalnych jest wczanie w ich dziaalno podmiotw Trzeciego Sektora, charakteryzujcych si wysok efektywnoci spoeczn i ekonomiczn. Urzd Marszakowski Podejmowanie dziaa Wojewdztwa dostosowawczych w lokalnej polityce Maopolskiego, Starostwo Gmina Skawina Gmina Skawina spoecznej w kontekcie starzenia si Powiatowe, organizacje spoeczestwa. pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe

78

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.2.2

4.2.3

Uzasadnienie: Zmiany demograficzne i postpujcy proces starzenia si spoeczestwa prowadzi bd do narastajcego problemu braku opieki nad osobami starszymi. Wane jest podejmowanie dziaa systemowych, ktre w sposb komplementarny czy bd dziaania skierowane do rodzin potrzebujcych wsparcia jak i samych seniorw, w zakresie dziaa utrzymujcych aktywno spoeczn przez jak najduszy czas. Konkretne rozwizania instytucjonalne i pozainstytucjonalne powinny stanowi spjny i komplementarny zestaw dziaa podejmowanych przez ca wsplnot lokaln, zmierzajc do wzmocnienia integracji spoecznej i wykorzystania potencjau seniorw w rozwoju spoeczno -gospodarczym Gminy. W tym aspekcie wane jest podejmowanie dziaa edukacyjnych i informacyjnych skierowanych zarwno do seniorw jak i innych grup wiekowych oraz spoecznych, pozwalajcych na przedefiniowanie tendencji starzenia si spoeczestwa z kategorii problemu spoecznego do kategorii wyzwania rozwojowego. Zwikszanie dostpnoci Organizacje Urzd Marszakowski i rnorodnoci oferty dla osb pozarzdowe, Kocioy Gmina Skawina Wojewdztwa starszych, w tym wspieranie rnych i zwizki wyznaniowe, waciwa jednostka lub Maopolskiego, Starostwo form samoorganizowania si samorzdowe instytucje wydzia UMiG Powiatowe, organizacje seniorw kultury mieszkacw Uzasadnienie: W ramach dziaa wspierajcych osoby starsze wane jest cige stymulowanie seniorw do penienia nowych rl spoecznych tak, aby systemowo podtrzymywa ich indywidualn i spoeczn aktywno. Wrd instytucji wzmacniajcych kapita spoeczny osb starszych jedn z podstawowych rl odgrywa bd instytucje kultury, a take org anizacje tworzone i wspierane przez Kocioy i zwizki wyznaniowe, charakteryzujce si duym zaufaniem spoecznym. Oprcz form oferowanych przez instytucje i organizacje zewntrzne niezwykle wane jest podtrzymywanie aktywnoci organizacyjnej samych osb starszych, dokonujcej si przede wszystkim poprzez dziaalno w organizacjach pozarzdowych, bdcych organem zaoycielskim klubw seniora, uniwersytetw trzeciego wieku, a take s inicjatorem dziaa innowacyjnych w obszarze aktywizacji seniorw. Urzd Marszakowski Gmina Skawina, MGOPS, Wojewdztwa Rozwj dziennych i caodobowych Gmina Skawina organizacje Maopolskiego, Starostwo form wsparcia, w tym tzw. miejsc waciwa jednostka lub pozarzdowe, Kocioy Powiatowe, Urzd odcieniowych. wydzia UMiG i zwizki wyznaniowe Wojewdzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

79

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.3.1

4.3

Integracja dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

4.3.2

Uzasadnienie: Wrd podstawowych form wsparcia rodzin z osobami wymagajcymi opieki wymienia si najczciej formy instytucjonalne (domy opieki, domy dziennego pobytu, miejsca odcieniowe) oraz pozainstytucjonalne (pomoc rodzinna i ssiedzka). Podejmujc dziaania w rozwoju oferty wsparcia w tym obszarze wane jest, aby maksymalnie wyduy przebywanie seniorw w rodowisku rodzinnym, a konieczno opieki zewntrznej powinna, jeli to moliwe, ogranicza si do form tymczasowych i pstacjonarnych. Wane jest szkoleniowe i doradcze wsparcie rodzin w procesie opieki domowej, a take rozwj nowych metod dziaa i szkolenia kadr majcych na celu czasowo odciy rodzin w obowizkach sprawowania opieki nad osob starsz, szczeglnie w przypadku wspwystpowania niepenosprawnoci. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Gmina Skawina, MGOPS, Maopolskiego, ROPS, PCPR, Podejmowanie dziaa na rzecz Gmina Skawina organizacje PFRON, jednostki suby wyrwnywania szans osb waciwa jednostka lub pozarzdowe, placwki zdrowia, poradnia niepenosprawnych. wydzia UMiG owiatowe, urzdy pracy psychologicznopedagogiczna, organizacje pozarzdowe Uzasadnienie: Niepenosprawno stanowi najczciej barier uniemoliwiajc normalne funkcjonowanie spoeczne jednostek, natomiast w zalenoci do charakteru niepenosprawnoci rne s metody wsparcia i pomocy osobom jej potrzebujcym. Przezwycianie barier w tym zakresie odbywa si powinno zarwno na paszczynie likwidacji ogranicze infrastrukturalnych (szczeglnie w budynkach uytecznoci publicznej), przeamywaniu barier mentalnych (kreowaniu waciwych postaw spoecznych wobec niepenosprawnoci), zwikszaniu aktywnoci na rynku pracy (wspieranie realizacji zawodowej w miejscach pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy), pomocy w indywidualnym funkcjonowaniu (opieka staa i dorana, rehabilitacja), a take wsparciu rodzin z osobami niepenosprawnymi (pomoc odcieniowa). W chwili obecnej brak jest kompleksowego systemu wsparcia dla osb z niepenosprawnoci ruchow oraz psychiczn. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Likwidacja barier architektonicznych Gmina Skawina Maopolskiego, ROPS, Zarzdcy drg, zarzdcy w budynkach uytecznoci publicznej waciwa jednostka lub PFRON, jednostki suby budynkw oraz komunikacyjnych. wydzia UMiG zdrowia, placwki owiatowe, organizacje pozarzdowe

80

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.3.3

4.3.4

Uzasadnienie: Przeciwdziaanie wykluczeniu osb z niepenosprawnoci zawiera powinno dziaania majce na celu przeamywanie barier fizycznej dostpnoci osb do obiektw uytecznoci publicznej. W ramach kierunku interwencji postuluje si realizacj inwestycji majcych na celu dostosowanie do potrzeb osb z niepenosprawnoci takich obiektw uytecznoci publicznej jak: szkoy i placwki owiatowe, ulice i chodniki, urzdy, instytucje kultury, placwki ochrony zdrowia, rodki komuni kacji publicznej. Maopolski Urzd Wojewdzki, Urzd MGOPS, organizacje Marszakowski Gmina Skawina Aktywizacja osb zagroonych pozarzdowe, Kocioy Wojewdztwa waciwa jednostka lub wykluczeniem spoecznym. i zwizki wyznaniowe, Maopolskiego, Starostwo wydzia UMiG Powiatowy Urzd Pracy Powiatowe, grupy samopomocowe, Wojewdzki Urzd Pracy Uzasadnienie: Szeroko rozumiana aktywizacja osb zagroonych wykluczeniem spoecznym stanowi kierunek interwencji czcy w sobie narzdzia i formy wsparcia skierowane do rnych grup spoecznych, wymagajcych przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu i ubstwu. Polityka rozwoju spoeczno -gospodarczego gminy powinna zawiera mechanizmy wczajce w procesy rozwojowe osoby marginalizowane i zagroone marginalizacj, przeciwdziaajc pogbianiu si rozwarstwienia spoecznego. Grupami priorytetowymi w tym obszarze s osoby dugotrwale bezrobotne, osoby chorujce psychicznie, osoby bezdomne i zagroone bezdomnoci, osoby uzalenione, osoby opuszczajce zakady karne, mniejszoci. Maopolski Urzd Wojewdzki, Urzd Marszakowski Gmina Skawina i Ksztatowanie postaw waciwych Gmina Skawina Wojewdztwa jednostki organizacyjne w stosunku do osb zagroonych waciwa jednostka lub Maopolskiego, Starostwo gminy, Kocioy i zwizki wykluczeniem spoecznym. wydzia UMiG Powiatowe, MGOPS, wyznaniowe organizacje pozarzdowe, grupy samopomocowe, placwki owiatowe Uzasadnienie: Istotnym elementem przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu jest przeamywanie barier mentalnych zwizanych z osobami zagroonymi wykluczeniem spoecznym. Dotyczy to zarwno otoczenia zewntrznego tych osb, jak i postaw i pogldw wewntrz poszczeglnych grup osb zagroonych. Budowanie pozytywnego wizerunku, programy profilakt yczne i uwraliwiajce stanowi powinny nieodczny element innych dziaa profilaktycznych. W ramach kierunku wane jest take rozwijanie polityki informacyjnej w zakresie moliwych miejsc i form uzyskania pomocy w przypadku wystpienia sytuacji problemowej.

81

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.3.5

Wykorzystanie mechanizmw ekonomii spoecznej w polityce wczenia spoecznego.

Jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe

Gmina Skawina waciwa jednostka lub wydzia UMiG

Maopolski Urzd Wojewdzki, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, MGOPS, organizacje pozarzdowe, grupy samopomocowe

4.4.1

4.4

Rozwj budownictwa mieszkaniowego 4.4.2

Uzasadnienie: Narzdzia ekonomii spoecznej czyli podmioty gospodarcze realizujce w ramach swej podstawowej dziaalnoci wane cele spoeczne stanowi potrzebne poczenie mechanizmu rynkowego z potrzeb rozwizywania istotnych spoecznie kwestii problemowych. Wysoka aktywno podmiotw ekonomii spoecznej w regionie (m.in. KIS, CIS, ZAZ) w obszarach takich jak przeciwdziaanie bezrobociu, edukacja i kultura, aktywizacja osb niepenosprawnych, aktywizacja seniorw, a take wystpowanie licznych instrumentw wsparcia dla tego rodzaju dziaalnoci daj podstaw stabilnoci i rozwoju tego typu dziaalnoci. Urzd Marszakowski Waciwy wydzia urzdu Ksztatowanie polityki przestrzennej Wojewdztwa odpowiedzialny za z uwzgldnieniem obszarw do Maopolskiego, Starostwo Gmina Skawina gospodark zagospodarowania mieszkaniowego Powiatowe, Ministerstwo przestrzenn (wielo- i jednorodzinnego). Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wsplnota samorzdowa Uzasadnienie: Zgodnie z zaoeniami Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego dziaania wadz rnych szczebli powinny zmierza do uporzdkowania polityki przestrzennej, ze szczeglnym uwzgldnieniem funkcjonalnego podziau obszarw wzmacniajcego moliwoci rozwojowe wsplnot lokalnych. W ramach lokalnej polityki przestrzennej wane jest wydzielenie obszarw o wysokim potencjale rezydencjonalnym i wsparcie uporzdkowanego osadnictwa, uwzgldniajcego dostpno do podstawowych usug publicznych oraz poszanowanie wartoci estetycznych i przyrodniczych. Wsppraca z deweloperami Waciwy wydzia urzdu Bank Gospodarstwa z zakresie zwikszania oferty odpowiedzialny za Krajowego, deweloperzy Gmina Skawina mieszkaniowej, w tym taszych form polityk rozwoju i mieszkaniowych. kluczowe inwestycje Uzasadnienie: Przygotowanie potencjalnych terenw pod budownictwo mieszkaniowe powinno zosta skorelowane z dziaaniami majcymi na celu intensyfikacj dziaa inwestycyjnych w zakresie budownictwa jedno - i wielorodzinnego. Wadze samorzdowe w tym zakresie powinny rozszerzy promocj inwestowania na wyznaczonych obszarach, a take wsppracowa w zakresie stworzenia oferty dodatkowych usug spoecznych i infrastruktury komunikacyjnej. Priorytetem rozwoju powinny by tanie formy mieszkaniowe, pozwalajce na osadnictwo szczeglnie osobom modym.

82

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.4.3

Rozwj infrastruktury technicznej wok terenw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina Skawina

Waciwy wydzia urzdu odpowiedzialny za polityk rozwoju i kluczowe inwestycje

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony rodowiska, dostawcy mediw

4.4.4

4.4.5

Uzasadnienie: Elementem komplementarnym do wymienionych uprzednio narzdzi wsparcia budownictwa mieszkaniowego jest wsparcie wsplnoty samorzdowej w zakresie rozwoju niezbdnej infrastruktury sieciowej. Konieczno zapewnienia wysokiego komfortu ycia wymusza na wadzach lokalnych kreowanie wsppracy pomidzy inwestorami budowlanymi i dostawcami mediw, w zakresie rozwoju komunalnej sieci wodocigowej, gazowej i kanalizacyjnej oraz zagwarantowanie bezpieczestwa energetycznego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Waciwy wydzia urzdu Stwarzanie warunkw do rozwoju Maopolskiego, Starostwo odpowiedzialny za zwartej zabudowy na obszarach Gmina Skawina Powiatowe, Ministerstwo gospodark wiejskich. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przestrzenn dostawcy mediw, wsplnota samorzdowa Uzasadnienie: W ramach kierunku interwencji wskazuje si potrzeb realizacji polityki przestrzennej w zgodzie z zasad zwartoci zabudowy i poszanowania przestrzeni. Jest to zadanie trudne w realizacji ze wzgldu na jako prawa w tym zakresie oraz rozproszenie gruntw na obszarach wiejskich. Jednak konsekwencja w realizacji zwartej zabudowy na terenie gminy w bardzo istotny sposb wpywa na koszty prowadzenia inwestycji sieciowych, estetyk i ad przestrzenny o raz wizerunek gminy. Urzd Marszakowski Waciwy wydzia urzdu Wojewdztwa Zwikszanie zasobw mieszka odpowiedzialny za Maopolskiego, Bank komunalnych, socjalnych Gmina Skawina polityk rozwoju i Gospodarstwa Krajowego, i chronionych. kluczowe inwestycje prywatni inwestorzy, przedsibiorcy budowlani

83

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.5.1

4.5

Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego

4.5.2

4.5.3

Uzasadnienie: Zwikszenie komunalnych zasobw mieszkaniowych, w tym mieszka socjalnych i chronionych traktowa naley jako wany element wsparcia dla osb borykajcych si z problemami spoecznymi, w tym zagroonych bezdomnoci, mniejszoci etnicznych, osb opuszczajcych system pieczy zastpczej. Dodatkowe zasoby mieszkaniowe bdce w zasobach gminy stanowi powinny narzdzie wsparcia w ramach usamodzielnienia si osb potrzebujcych, a tak e tymczasowej pomocy dla osb i rodzin z problemami przejciowymi, m.in. o charakterze rodzinnym i finansowym. Wanym jest, aby mieszkania socjalne nie stanowiy enklawy biedy i szerzenia si patologii spoecznych, lecz daway szans powrotu do normalnych funkcji spoecznych dla osb i rodzin. Waciwy wydzia urzdu Organizacje pozarzdowe, Podejmowanie dziaa zmierzajcych Policja, placwki odpowiedzialny za organizacje mieszkacw, do poprawy bezpieczestwa w ruchu owiatowe, zarzdcy bezpieczestwo i zarzdcy drg, suby drogowym. drg zarzdzane kryzysowe, odpowiedzialne za Policja bezpieczestwo Uzasadnienie: Poprawa bezpieczestwa w ruchu drogowym powinna z jednej strony opiera si na inwest ycjach w infrastruktur drogow, w tym cigi piesze i trasy rowerowe oraz oznakowanie. Z drugiej strony, nieodcznym jej elementem powinien by profilaktyczny modu uwiadamiajcy, skierowany zarwno do dzieci i modziey szkolnej (np. akcje w przedszkolach, szkoach) jak i osb dorosych, krzewicy zasady bezpiecznego poruszania si po drogach, szczeglnie osb pieszych i rowerzystw. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Waciwy wydzia urzdu Rozwj systemw elektronicznego Maopolskiego, Starostwo odpowiedzialny za monitorowania bezpieczestwa Gmina, Stra Miejska Powiatowe, zarzdcy drg, bezpieczestwo i publicznego. jednostki pomocnicze zarzdzane kryzysowe gminy, OSP, PSP, Policja, Stra Miejska Uzasadnienie: Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje system monitoringu wizyjnego wspierajcy kontrol przestrzeni publicznej przez powoane do tego suby. Przeciwdziaanie aktom wandalizmu i prewencja w tym zakresie powinna zmierza do objcia monitoringiem miejsc strategicznych i szczeglnie zagroonych. Decyzje w tym obszarze powinny zalee od radnych gminy i by konsultowane ze spoecznoci lokaln, w celu ochrony prywatnoci indywidualnych obywateli. Waciwy wydzia urzdu Ministerstwo Spraw Ksztatowanie i promocja postaw Placwki owiatowe, odpowiedzialny za Wewntrznych, organizacje waciwych w odniesieniu do Policja, Stra Miejska, bezpieczestwo i pozarzdowe, jednostki zagroe. OSP, PSP zarzdzane kryzysowe pomocnicze gminy

84

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.5.4

4.5.5

Uzasadnienie: Nieodcznym elementem zachowania bezpieczestwa publicznego jest ksztatowanie postaw waciwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Podstaw dziaa w tym obszarze powinny by programy edukacyjne w szkoach i placwkach owiatowych, skierowane do dzieci i modziey, w tym zajcia organizowane z udziaem przedstawicieli rnych sub i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczestwo publiczne i spoeczne (Policji, Stray Miejskiej, OSP, PSP). Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Starostwo Powiatowe, Kocioy Urzd Miasta i Gminy i zwizki wyznaniowe, Prowadzenie dziaa z zakresu Wydzia odpowiedzialny Policja, Stra Miejska, grupy profilaktyki uzalenie, w tym wrd Gmina Skawina za przeciwdziaanie i samopomocowe, MGOPS, dzieci i modziey. profilaktyk uzalenie Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, placwki owiatowe i organizacje pozarzdowe Uzasadnienie: W ramach kierunku interwencji postuluje si podjcie dziaa majcych na celu przeciwdziaanie pojawianiu si ognisk problemw zwizanych uzalenieniami, zarwno w wymiarze medycznym jak i spoecznym. Szczeglnym krgiem wsparcia objci powinni zosta najmodsi mieszkacy Gminy. Dzieci i modzie stanowi grup szczeglnie naraon i podatn na uzalenienia, gwnie alkoholowe i od rodkw psychoaktywnych. Programy edukacyjne i profilaktyczne w tym obszarze powinny by poczone z punktowym wsparciem dla osb dotknitych uzalenieniem oraz monitoringiem miejsc szczeglnie zagroonych przez suby odpowiedzialne za ochron bezpieczestwa public znego. W przypadku zaistnienia sytuacji problemowych wane jest szybkie podjcie dziaa wspierajcych i terapeutycznym, nioscych pomoc osobie potrzebujcej oraz chronicych rodzin i osoby najblisze przed negatywnym wpywem osoby uzalenionej. Urzd Marszakowski Waciwy wydzia urzdu Wojewdztwa Poprawa stanu specjalistycznego odpowiedzialny za Maopolskiego, Starostwo doposaenia sub ratowniczych, Gmina, OSP, PSP bezpieczestwo i Powiatowe, Ministerstwo w tym Ochotniczych Stray Poarnych. zarzdzane kryzysowe Spraw Wewntrznych, Narodowy Fundusz Zdrowia

85

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Uzasadnienie: Wrd postulowanych dziaa przewiduje si wsparcie dla rnego rodzaju sub ratowniczych, majce na celu uzupenienie niedoborw sprztowych jednostek, a take modernizacj istniejcej bazy. Szczeglnym elementem wsparcia objte zosta powinny Ochotnicze Strae Poarne, stanowice podstawow sub odpowiedzialn za ratownictwo na terenie gminy. Wsparcie wszystkich sub powinno zosta poprzedzone okreleniem systemu odpowiedzialnoci i potrzeb w zakresie doposaenia sprztowego, a take sformuowania warunkw docelowych wsparcia.

86

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE 4:


CEL OPERACYJNY Mierniki realizacji Wskanik przyrostu naturalnego Cel operacyjny 4.1 Liczba dzieci i modziey korzystajcej ze wsparcia stacjonarnych placwek pomocy spoecznej Liczba akcji i wydarze promujcych wartoci rodzinne Liczba osb w wieku starszym korzystajcy ze wsparcia w ramach pomocy spoecznej Liczba utworzonych miejsc odcieniowych i innych stacjonarnych form wsparcia rodzin Udzia osb korzystajcych ze wsparcia w ramach pomocy spoecznej Liczba miejsc caodobowych i dziennych form wsparcia Liczba organizacji pozarzdowych realizujcych zadania z zakresu polityki spoecznej na terenie gminy Liczba wydanych pozwole na budow Liczba i powierzchnia nowo oddanych budynkw mieszkaniowych Liczba nietrzewych kierowcw zatrzymanych w ramach kontroli drogowych Wskanik wykrywalnoci sprawcw przestpstw GUS rdo danych Bank Danych Lokalnych

Rozwj polityki prorodzinnej

MGOPS

Dane MGOPS

UM

Dane wasne

MGOPS

Dane MGOPS

Cel operacyjny 4.2

Rozwj oferty dla osb starszych

MGOPS

Dane MGOPS

Cel operacyjny 4.3

MGOPS

Dane MGOPS

Integracja dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

MGOPS

Dane MGOPS

UM, MGOPS

Dane wasne

Cel operacyjny 4.4

Rozwj budownictwa mieszkaniowego


Cel operacyjny 4.5

Starostwo Powiatowe w Krakowie UM Komenda Powiatowa Policji, Stra Miejska Komenda Powiatowa Policji

Ewidencja powiatowa

Dane wasne

Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego

Statystyki sub

Statystyki sub

87

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

System wdraania Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020


Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 nie ogranicza si w swych zaoeniach wycznie do zada lecych w kompetencjach ustawowych Gminy, ale angauje i inicjuje dziaania realizowane w szerokich partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych. Znajduje to wyraz w kierunkach interwencji (kluczowych zadaniach) zawartych w Strategii, dla ktrych jednostkami realizujcymi s zarwno wydziay i jednostki gminne, jak rwnie samorzd powiatowy, administracja rzdowa, samorzd regionalny, podmioty prywatne i pozarzdowe. Takie podejcie do rozwoju wsplnoty lokalnej jest spjne z nowym paradygmatem polityki regionalnej kraju, realizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ze wzgldu na wielopoziomowy charakter zarzdzania Strategi Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020, podstawow zasad, okrelajc sposb postpowania w trakcie jej wdraania, jest zasada partnerstwa. Jest ona rozumiana, jako otwarta i aktywna wsppraca rwnoprawnie traktowanych podmiotw, reprezentujcych rnorodne rodowiska oraz instytucje realizujce i wspierajce realizacj dziaa na rzecz rozwoju Gminy. Wsppraca i partnerstwo na rzecz realizacji Strategii s warunkami koniecznymi powodzenia w jej realizacji. Wynika to w szczeglnoci z faktu, e na zakres interwencji Strategii w zasadniczej mierze skadaj si zadania wykraczajce poza sfer formalnych kompetencji samorzdu gminnego. W konsekwencji system realizacji Strategii obejmowa bdzie trzy gwne sfery aktywnoci: SFERA PODLEGOCI, obejmujca kierunki interwencji nalece do zakresu bezporednich, formalnych kompetencji samorzdu gminnego oraz podlegych mu jednostek, SFERA WSPZALENOCI, obejmujca kierunki interwencji, w stosunku do ktrych samorzd gminny posiada wpyw poredni (inicjujcy dziaania, koordynujcy dziaania wielu podmiotw), SFERA ODDZIAYWANIA, obejmujca kierunki interwencji pozostajce poza sfer bezporednich kompetencji lub poredniego wpywu samorzdu gminnego, realizowane przez organy administracji rzdowej, samorzd regionalny lub innych kluczowych partnerw (s to najczciej zadania o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym, w ktrych Gmina uczestniczy jako partner lub nie uczestniczy w sposb czynny). Charakter danego kierunku interwencji w Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 (czyli przynaleno do jednej z trzech ww. sfer) precyzuj wskazania dotyczce jednostki realizujcej, jednostki monitorujcej ze strony Gminy oraz partnerw, znajdujce si przy kadym kierunku interwencji. Poniej przedstawione zostay, w sposb pogldowy, podstawowe zaoenia dotyczce systemu realizacji Strategii w formie macierzy porzdkujcej cele operacyjne w ukadzie trzech gwnych sfer aktywnoci:

88

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

OBSZAR 1. GOSPODARKA I PRZEDSIBIORCZO


Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na efektywnym systemie edukacji i przedsibiorczoci mieszkacw
SFERA PODLEGOCI SFERA WSPZALENOCI SFERA ODDZIAYWANIA

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

1.1 Budowa potencjau gospodarczego


1.1.1 Uzbrojenie i zagospodarowanie istniejcych stref aktywnoci gospodarczej. 1.1.2 Pozyskiwanie terenw i tworzenie stref aktywnoci gospodarczej, w tym we wsppracy z lokalnymi przedsibiorstwami (nowy zasb gruntw). 1.1.3 Tworzenie inkubatorw przedsibiorczoci, centrum wsparcia dla przedsibiorcw oraz innych form stowarzyszeniowych. 1.1.4 Wsppraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie poszerzania oferty szkole, informacji i doradztwa z zakresu przedsibiorczoci nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 1.1.5 Rewitalizacja terenw poprzemysowych kreowanie nowych funkcji gospodarczych, aktywna polityka podatkowa. 1.1.6 Wsppraca samorzdu z uczelniami wyszymi w zakresie tworzenia specjalistycznych kadr dla nowoczesnej gospodarki oraz wdraania innowacji i nowych technologii. 1.1.7 Wspieranie lokowania inwestycji z brany badawczorozwojowej;

1.2 Wsparcie zewntrznej dostpnoci komunikacyjnej


1.2.1 Modernizacja drg krajowych wojewdzkich i powiatowych na terenie gminy. 1.2.2 Modernizacja infrastruktury kolejowej w ramach systemu kolei aglomeracyjnej. 1.2.3 Przebudowa wzw drogowych. 1.2.4 Modernizacja i rozbudowa drg gminnych. 1.2.5 Budowa drg rowerowych o charakterze komunikacyjnym. 1.2.6 Budowa i organizacja nowych miejsc parkingowych na terenie gminy

1.3 System edukacji wspierajcy rozwj kapitau intelektualnego


1.3.1 Wsppraca z przedsibiorcami w zakresie nowych kierunkw oraz nowoczesnych metod ksztacenia zawodowego. 1.3.2 Wspieranie ksztacenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkacw gminy. 1.3.3 Zwikszenie zakresu i poziomu doradztwa w szkoach gimnazjalnych, dotyczcego efektywnego przygotowania modziey do kariery zawodowej (waciwe wybory dalszej cieki edukacji).

89

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

1.3.4 Doskonalenie w szkoach gminnych programw z zakresu przedsibiorczoci zajcia aktywne, gry symulacyjne, kontakt z przedsibiorcami. 1.3.5 Wspieranie uczniw szczeglnie uzdolnionych. 1.3.6 Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i modziey szkolnej, przy szczeglnym uwzgldnieniu ksztacenia kompetencji kluczowych. 1.3.7 Organizacja szerokiego wachlarza zaj pozalekcyjnych i konkursw przedmiotowych pogbiajcych wiedz i rozwijajcych zainteresowania uczniw

OBSZAR 2. PRZYJAZNE RODOWISKO


Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjno osadnicza i rekreacyjna gminy dziki wykorzystaniu walorw rodowiskowych
SFERA PODLEGOCI SFERA WSPZALENOCI SFERA ODDZIAYWANIA

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

2.1 Skuteczny system ochrony rodowiska


2.1.1 Rozbudowa sieci ciepowniczej na terenie gminy 2.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2.1.3 Wsparcie dla inwestycji zwikszajcych wykorzystanie energii ze rde odnawialnych 2.1.4 Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 2.1.5 Ochrona i zachowanie rodowiska przyrodniczego 2.1.6 Kontynuacja programu modernizacji energetycznej budynkw uytecznoci publicznej 2.1.7 Promocja i wsparcie dla rozwoju transportu zrwnowaonego

2.2 Zrwnowaony rozwj infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego


2.2.1 Rozwj infrastruktury turystycznej oraz wielofunkcyjnych szlakw rekreacyjnych i turystycznych 2.2.2 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne wybranych obszarw na terenie gminy 2.2.3 Oznakowanie szlakw i obiektw wizualizacja turystyczna 2.2.4 Stworzenie spjnego i jednorodnego systemu promocji oraz rozwj informacji turystycznej 2.2.5 Dziaania na rzecz poprawy oraz utrzymania estetyki i adu przestrzennego 2.2.6 Ochrona i wykorzystanie potencjau obiektw dziedzictwa kulturowego

90

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

2.2.7 Wsparcie oferty czasu wolnego, m.in. poprzez kreowanie i organizowanie duych, cyklicznych wydarze turystycznych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o uznanej marce

2.3 Wzmacnianie wiadomoci ekologicznej mieszkacw


2.3.1 Promocja postaw ekologicznych wrd spoecznoci lokalnej 2.3.2 Promocja i wsparcie wymiany rde grzewczych w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne 2.3.3 Wsppraca z sektorem biznesowym w zakresie poprawy parametrw powietrza

2.4 Doskonalenie systemu zarzdzania kryzysowego i przeciwdziaania skutkom klsk ywioowych


2.4.1 Przeciwdziaanie skutkom klsk ywioowych 2.4.2 Wsppraca z instytucjami uczestniczcymi w systemie zarzdzania kryzysowego 2.4.3 Poprawa stanu specjalistycznego doposaenia sub ratowniczych 2.4.4 Ksztatowanie i promocja postaw waciwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych 2.4.5 Organizacja ldowiska dla helikopterw 2.4.6 Dugo zmodernizowanych roww melioracyjnych na terenie gminy

OBSZAR 3. AKTYWNA SPOECZNO LOKALNA


Cel strategiczny: Doskonalenie jakoci usug publicznych i wzmacnianie kapitau spoecznego
SFERA PODLEGOCI SFERA WSPZALENOCI SFERA ODDZIAYWANIA

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

3.1 Doskonalenie jakoci usug edukacyjnych


3.1.1 Poprawa bazy infrastruktury edukacyjnej. 3.1.2 Realizacja nowoczesnych programw edukacyjnych i poszerzanie oferty edukacyjnej dla dzieci i modziey. 3.1.3 Realizacja programw odkrywania i wspierania talentw wrd dzieci i modziey. 3.1.4 Poszerzanie i udostpnianie edukacji pozaformalnej dla mieszkacw gminy.

3.2 Rozwj oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej


3.2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej i kultury. 3.2.2 Upowszechnianie kultury i sportu jako kluczowych form spdzania czasu wolnego przez mieszkacw Gminy. 3.2.3 Tworzenie warunkw rozwoju dla organizacji, podmiotw i osb prowadzcych dziaalno w zakresie kultury i sportu w wymiarze profesjonalnym.

91

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

3.2.4 Pielgnowanie bogactwa kulturowego oraz tosamoci lokalnej i regionalnej.

3.3 Skuteczny system zarzdzania gmin


3.3.1 Wdraanie instrumentw nowoczesnego zarzdzania publicznego w gminie Skawina. 3.3.2 Rozwj i intensyfikacja wsppracy z partnerami. 3.3.3 Sprawny i skuteczny marketing Gminy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym. 3.3.4 Wsppraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi i pozarzdowymi w zakresie monitoringu i analiz lokalnej sytuacji spoeczno-gospodarczej gminy (lokalne obserwatorium samorzdowe)

3.4 Wzmacnianie sektora pozarzdowego i inicjatyw obywatelskich


3.4.1 Promocja i rozwj aktywnoci obywatelskiej i spoecznej mieszkacw Gminy. 3.4.2 Rozwj partnerstwa publiczno-spoecznego w Gminie. 3.4.3 Tworzenie warunkw dla rozwoju inicjatyw obywatelskich i organizacji spoecznych.

OBSZAR 4. INTEGRUJCA POLITYKA SPOECZNA


Cel strategiczny: Doskonalenie systemw polityki spoecznej
SFERA PODLEGOCI SFERA WSPZALENOCI SFERA ODDZIAYWANIA

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

4.1 Rozwj polityki prorodzinnej


4.1.1 Wspieranie rodziny i promowanie wartoci rodzinnych. 4.1.2 Stworzenie oferty wsplnego spdzania czasu przez osoby w rnym wieku, budowanie oferty midzypokoleniowej. 4.1.3 Przeciwdziaanie dysfunkcjom w rodzinie. 4.1.4 Wsparcie i rozwj instytucjonalnych form pomocy spoecznej oraz placwek wsparcia dziennego.

4.2 Rozwj oferty dla osb starszych


4.2.1 Podejmowanie dziaa dostosowawczych w lokalnej polityce spoecznej w kontekcie starzenia si spoeczestwa. 4.2.2 Zwikszanie dostpnoci i rnorodnoci oferty dla osb starszych, w tym wspieranie rnych form samoorganizowania si seniorw 4.2.3 Rozwj dziennych i caodobowych form wsparcia, w tym tzw. miejsc odcieniowych.

92

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

4.3 Integracja dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb zagroonych wykluczeniem spoecznym 4.3.1 Podejmowanie dziaa na rzecz wyrwnywania szans osb niepenosprawnych. 4.3.2 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach uytecznoci publicznej oraz komunikacyjnych. 4.3.3 Aktywizacja osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. 4.3.4 Ksztatowanie postaw waciwych w stosunku do osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. 4.3.5 Wykorzystanie mechanizmw ekonomii spoecznej w polityce wczenia spoecznego. 4.4 Rozwj budownictwa mieszkaniowego 4.4.1 Ksztatowanie polityki przestrzennej z uwzgldnieniem obszarw do zagospodarowania mieszkaniowego (wieloi jednorodzinnego). 4.4.2 Wsppraca z deweloperami z zakresie zwikszania oferty mieszkaniowej, w tym taszych form mieszkaniowych. 4.4.3 Rozwj infrastruktury technicznej wok terenw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. 4.4.4 Stwarzanie warunkw do rozwoju zwartej zabudowy na obszarach wiejskich. 4.4.5 Zwikszanie zasobw mieszka komunalnych, socjalnych i chronionych. 4.5 Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego 4.5.1 Podejmowanie dziaa zmierzajcych do poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym. 4.5.2 Rozwj systemw elektronicznego monitorowania bezpieczestwa publicznego. 4.5.3 Ksztatowanie i promocja postaw waciwych w odniesieniu do zagroe. 4.5.4 Prowadzenie dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie, w tym wrd dzieci i modziey. 4.5.5 Poprawa stanu specjalistycznego doposaenia sub ratowniczych, w tym Ochotniczych Stray Poarnych.

93

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 20142020


Podstaw skutecznego wdraania dziaa sucych osiganiu celw Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 jest dysponowanie wiedz na temat postpw osiganych w zakresie wdraanych kierunkw interwencji oraz zdolno do reagowania na pojawiajce si rnice pomidzy przyjtymi zaoeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zada. Instytucjonaln struktur systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 tworz: Rada Miejska w Skawinie, Wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy penicy rol centrum koordynacyjnego ds. monitorowania Strategii Rozwoju, Wydziay Urzdu Miasta w Skawinie i jednostki gminne penice rol: jednostek realizujcych konkretne kierunki interwencji Strategii Rozwoju, bdce w kompetencjach samorzdu gminnego (sfera podlegoci) i zarazem jednostek monitorujcych te kierunki interwencji ze strony Gminy (sprawozdania skadane do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy); jednostek monitorujcych ze strony Gminy te kierunki interwencji, ktre s w kompetencjach innych podmiotw (samorzdw powiatowego i regionalnego, administracji rzdowej, itp.) uzyskiwanie danych i informacji oraz przekazywanie ich do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy. Sprawozdawczo z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 20142020 dokonywane bd w okresach rocznych. Wadze samorzdowe Gminy Skawina dokonuj okresowej oceny stopnia realizacji Strategii w oparciu o dwa elementy podsystemu monitorowania i ewaluacji: o analiz wskanikow, opracowywan przez wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy na podstawie informacji otrzymanych od wydziaw i jednostek Gminy, bazujc na miernikach wyznaczonych dla kadego celu operacyjnego; o raport z realizacji kierunkw interwencji Strategii Rozwoju, przygotowywany przez wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy na podstawie informacji otrzymanych od innych wydziaw i jednostek Gminy. Analiza wskanikowa, bazujc na miernikach wyznaczonych dla kadego celu operacyjnego Strategii Rozwoju, bdzie przygotowywana przez wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy w oparciu o pozyskane dane statystyczne i informacje, w skad ktrych wchodz nastpujce rda informacji: statystyka prowadzona przez samorzd gminny generowana i gromadzona przez poszczeglne wydziay oraz jednostki gminne, zobowizane do terminowego przekazywania danych i informacji do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy; statystyka prowadzona przez samorzd regionalny i administracj rzdow gromadzone przez wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy, przez poszczeglne wydziay oraz jednostki gminne, zbiene merytorycznie z badanym celem operacyjnym. Mierniki pochodzce ze statystyki publicznej (GUS) mog zosta przedstawione w ukadach porwnawczych, tj. np. w porwnaniach wzgldnych do innych gmin i redniej dla wojewdztwa maopolskiego oraz kraju. Zakres czasowy analizy powinien obejmowa zmiany w stosunku do roku bazowego (2014 r.) i roku ostatniego badania (dynamika). Analiza wskanikowa moe przedstawia dostpne wskaniki w ukadzie gminnym, poszczeglnych subregionw lub innych obszarw funkcjonalnych.

94

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy przez inne wydziay oraz jednostki gminne (jako dane wasne oraz pozyskane od instytucji zewntrznych) wyglda nastpujco: Cel operacyjny nr ............................. rdo danych Warto dla Warto dla roku Nazwa miernika i jednostka roku bazowego badanego miary (2014 r.) (.......... r.) 1. .................................................................. 2. .................................................................. 3. .................................................................. Raport z realizacji kierunkw interwencji przygotowywany przez wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy, opiera si na informacjach dotyczcych stanu realizacji danego kierunku interwencji, przekazywanych przez poszczeglne wydziay oraz jednostki gminne. Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 precyzuje w kadym kierunku interwencji jednostk realizujc dany kierunek interwencji oraz jednostk monitorujc dany kierunek interwencji ze strony Gminy. Jeeli dany kierunek interwencji mieci si w kompetencjach samorzdu gminnego (sfera podlegoci), to zarwno jednostk realizujc, jak i monitorujc ze strony Gminy jest konkretny wydzia Urzdu Miasta w Skawinie lub jednostka Gminy Skawina. W przypadku takich kierunkw interwencji, wskazany wydzia lub jednostka gminna skada raz w roku sprawozdanie do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy (na okrelonym formularzu sprawozdawczym), ktre jest podstaw zbiorczego raportu z realizacji kierunkw interwencji caej Strategii. Jeeli dany kierunek interwencji mieci si w kompetencjach instytucji zewntrznej samorzd powiatowy lub regionalny, administracja rzdowa, podmioty prywatne i pozarzdowe (sfera wspzalenoci i sfera oddziaywania) to jednostk realizujc wskazan w Strategii Rozwoju jest konkretna instytucja zewntrzna, natomiast jednostk monitorujc ze strony Gminy jest konkretny wydzia Urzdu Miasta w Skawinie lub jednostka Gminy Skawina, ktra merytorycznie jest zbiena z przedmiotem danego kierunku interwencji. W przypadku takich kierunkw interwencji, wskazany wydzia lub jednostka gminna (czyli jednostka monitorujca ze strony Gminy) pozyskuje informacje od jednostki realizujcej, dotyczce stanu wdroenia danego kierunku interwencji i skada raz w roku sprawozdanie do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy (na okrelonym formularzu sprawozdawczym), ktre jest podstaw zbiorczego raportu z realizacji kierunkw interwencji caej Strategii. Sprawozdania z realizacji poszczeglnych kierunkw interwencji s skadane (raz w roku) przez wydziay Urzdu Miasta w Skawinie oraz jednostki organizacyjne do wydziau majcego w kompetencjach nadzr nad strategi gminy, ktry peni rol centrum koordynacyjnego Strategii Rozwoju. Na podstawie zoonych sprawozda, wydzia majcy w kompetencjach nadzr nad strategi gminy opracowuje raport z realizacji kierunkw interwencji, ktry wraz z analiz wskanikow jest podstaw dla wadz samorzdowych Gminy Skawina do podejmowania oceny realizacji Strategii Rozwoju, wprowadzania uzupenie oraz dokonywania niezbdnych i uzasadnionych zmian (reagowanie na zmieniajce si uwarunkowania spoeczno-gospodarcze w otoczeniu Gminy). Dla zwikszenia efektywnoci procesu sprawozdawczego z realizacji kierunkw interwencji Strategii Rozwoju, wydziay Urzdu Miasta w Skawinie oraz jednostki organizacyjne Gminy skadaj sprawozdania na ujednoliconym formularzu sprawozdawczym.

95

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

KIERUNEK INTERWENCJI NR ................... ................................................................................................................................................. CEL STRATEGICZNY NR ..... ....................................................................... ........................................................... CEL OPERACYJNY NR ..... ..................................................................... ........................................................... JEDNOSTKA REALIZUJCA: ......................................... JEDNOSTKA MONITORUJCA ZE STRONY GMINY: ......................................

OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsiwzicia w danym roku, stopie realizacji kierunku interwencji, skuteczno zastosowanych instrumentw realizacyjnych, ocena partnerw realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)

OPIS POWSTAYCH TRUDNOCI REALIZACYJNYCH (m.in.: problemy powstae na etapie realizacji, opnienia i ich przyczyny, rodki podjte w celu przezwycienia trudnoci, rekomendacje dotyczce zmian w realizacji kierunku interwencji, moliwe usprawnienia)

OPIS RDE FINANSOWANIA (wielko rodkw finansowych wydatkowanych na realizacj kierunku interwencji w danym roku, w podziale na rda finansowania) Budet Gminy Budet jednostki realizujcej Budet ................................ Ogem (kwota w z) (kwota w z) (kwota w z) (kwota w z) (% kwoty ogem) (% kwoty ogem) (% kwoty ogem) (% kwoty ogem)

96