You are on page 1of 5

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU

PONEDJELJAK 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

AKADEMSKA 2013./2014. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

I SEMESTAR

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I


(V)
(Elma DurmieviCernica, asistent)

Bosanski, francuske Hrvatski, gramatike I (V) (Mr. Dijana Srpski jezik I


(P) (prof. dr.
Amela ehovi)

Pregled

Francuski jezik I (P)(V) (za studente drugih odsjeka) (Doc. dr. Lejla Tekeinovi, Mr. Lejla Osmanovi, vii asistent)

74
Morfosintaksa franc. jezika I (V) (Mr. Dijana
KapetanoviLjubas, vii asistent)

KapetanoviLjubas, vii asistent)

206 Latinski jezik I (V)


(asistent Dijana Beljan, MA)

Osnove grkog jezika I (P)(V) (lat., pov.,arh.) (Doc.dr. Drago upari, asistent Dijana Beljan, MA) 206

74 Italijanski jezik III (V)


(Mr. Nermina engi, vii asistent)

256 panski jezik III (V)


(Dr. Edina Spahi, vii asistent)

256

Italijanski jezik III (P)


III SEMESTAR

panski jezik III (P)


(Prof. dr. Vesna Kreho, Dr. Edina Spahi, vii asistent)

(prof.dr. Jasmin Dindo, Mr. Nermina engi, vii asistent)

206

206

206

206

256
IP: Francuski IP: Francuski novi roman novi roman (P) (V) (Prof. dr. Vesna (Mr. Lejla Kreho) Osmanovi, vii asistent) 256

V SEMESTAR

Sintaksa francuskog jezika I (V)


(konkursna procedura u toku)

IP:panski jezik I (V)


(lektor Vanesa Ruiz, MA)

213

206

256

256

206 Savremeni italijanski jezik I (V)


(Mr. Nermina engi, vii asistent)

VII SEMESTAR

Metodika nastave stranog jezika i hospitacije I (P) 256

Kontrastivna analiza I (V)


(Pascal
Fourneaux, lektor)

Temeljna nastavna umijea (PV)


(Prof.dr. Mirjana Mavrak)

30

216

211 Francusko avangardno pozorite (P)


(prof.dr. Vesna Kreho)

IX SEMESTAR

Savremeni italijanski jezik III (P)


(Prof. dr. Jasmin Dindo)

Teorija i Teorija i Francusko Francusko praksa praksa avangardno avangardno prevoenja II prevoenja II pozorite (P) pozorite (V) (P) (V) (mr. Lejla
(Prof. dr. Vesna Kreho)

217

256

256

Osmanovi, vii as)

256

(konkursna procedura u toku)

(konkursna procedura u toku)

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU


UTORAK 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

AKADEMSKA 2013./2014. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

I SEMESTAR

Italijanski jezik I (V)


(Lektor Daniele Onori)

Francuska knjievnost humanizma i renesanse (P)


(Prof. dr. Vesna Kreho)

Pregled francuske gramatike I (V)


(Mr. Dijana Kapetanovi-Ljubas, vii asistent)

256

256

256

Francuska Uvod u latinsku filologiju I Pregled rimske Pregled francuske gramatike knjievnost (P) knj. I (S) I (P) humanizma i (Doc.dr. Drago upari, asistent (doc.dr. Drago (doc.dr. Lejla Tekeinovi, Mr. renesanse (V) upari) Dijana Beljan, MA) Dijana Kapetanovi-Ljubas, vii (Mr. Ivan 256 256 asistent) Radeljkovi, vii 256 asistent) 256 Francuska civilizacija I (P) Francuska civilizacija I (V)

III SEMESTAR

Latinski jezik III (P)


(Doc. dr. Drago upari)

panski jezik III (V)


(lektor Vanesa Ruiz, MA)

206

206

(Prof. dr. Vesna (Mr. Ivan (Pascal Fourneaux, Kreho, Mr. Ivan Radeljkovi, vii lektor) Radeljkovi, vii asistent) asistent)

Morfosintaksa franc. jezika I (V)

206 Italijanska knjievnost V (S)


(ass. Aida opra, MA)

206

206

V SEMESTAR

Sintaksa italijanskog jezika I (V)


(Mr. Nermina engi, vii asistent)

Italijanska knjievnost V (V)


(ass. Aida opra, MA)

Francuska Francuska knjievnost knjievnost 20. stoljea I 20. stoljea I (V) (V)

125

125

125

(mr. Lejla (mr. Lejla Osmanovi, vii Osmanovi, vii as) as)

206

220

Metodika nastave stranog jezika i hospitacije I (S) 211

Kontrastivna Poetika nadrealizma (V) Kontrastivna analiza fr./bhs Opa analiza fr./bhs (Mr. Lejla Osmanovi, vii asistent) lingvistika (P) I (V) I (V) (doc.dr.Alma (lektor Ilda Rujevi, MA) (konkursna 220 Sokolija) 216 procedura u toku) 256 213 Francuska proza 20. stoljea (P)
(Prof. dr. Vesna Kreho, Mr. Lejla Osmanovi, vii asistent)

VII SEMESTAR

IX SEMESTAR

Od latinskog do savremenih romanskih jezika (P)


(doc.dr. Alma Sokolija, Mr. Dijana
Kapetanovi-Ljubas, vii asistent)

Savremeni francuski jezik I (P)


(Doc. dr. Alma Sokolija)

206

206

125

125

206

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU


SRIJEDA 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

AKADEMSKA 2013./2014. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR


16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20

Latinski jezik I (P)


(Doc. dr. Drago upari)

256

panski jezik I panski jezik I panski jezik I (P) (V) (grupa ital.) (V) (grupa (Doc. dr. Mirza Mejdanija, asistent (Prof. dr. Vesna (Dr. Edina italijanski jezik) Kreho, Dr. Aida opra, MA) (Dr. Edina Spahi, vii Edina Spahi, Spahi, vii asistent) asistent) 167 vii asistent)

I SEMESTAR

Italijanska knjievnost I (P)

Italijanski jezik I (V)


(Lektor Daniele Onori)

Osnove latinskog jezika I (P) (V) (arh., pov., franc., ital.) (Doc.dr. Drago upari, asistent Dijana Beljan, MA)

206

206

167
Francuska civilizacija I (italijanisti) (P) (Prof. dr. Vesna Kreho, Mr. Ivan Radeljkovi, vii asistent)

74

256 Metrika (P) (V)


(doc.dr. Drago upari, dr. Nada Buli, vii asistent, Dijana Beljan, MA)

Italijanski jezik III (V)


(asistent Aida opra, MA)

206

Latinski jezik III (V) (Doc.dr. Drago upari, asistent Dijana Beljan, MA) 167

III SEMESTAR

Italijanski jezik III (V)


(lektor Daniele Onori)

167

167

206
V SEMESTAR

Francuska knjievnost 20. stoljea I (P)


(Prof. dr. Vesna Kreho)

Historija francuskog jezika sa srednjovjekovnom knjievnou (P)


(doc.dr. Lejla Tekeinovi, Mr. Dijana Kapetanovi-Ljubas, vii asistent)

206

Historija francuskog jezika sa srednj. knji. (V) (Mr. Dijana KLjubas, vii asistent)

Sintaksa francuskog jezika I (V)


(lektor Ilda Rujevi, MA)

256

256
VII SEMESTAR

256 Opa lingvistika (P)


(doc.dr.Alma Sokolija)

Italijanska knji. VII: Neorealizam (S)


(Doc. dr. Mirza Mejdanija)218

Poetika nadrealizma (P) 256

Kontrastivna analiza fr./bhs I (P) (doc.dr. Alma Sokolija) 206

206

206

IX SEMESTAR

Italijanska knjievnost IX: Od Calvina do naih dana (P) (Doc. dr. Mirza Mejdanija)

167

Francuska proza 20. stoljea (P) 256

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU


ETVRTAK 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

AKADEMSKA 2013./2014. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR


16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20

I SEMESTAR

panski jezik I (V)


(grupa francuski jezik) (Dr. Edina Spahi, vii asistent)

panski jezik I (V)


(lektor Isabel Leal)

Filozofija (opi predmet)


(prof.dr. Jadranka BabiAvdispahi)

Pregled francuske gramatike I (V)


(lektor Ilda Rujevi, MA)

256

214

74 Knjievnost francuskog prosvjetiteljst va (P)


(Prof. dr. Vesna Kreho, Mr. Ivan Radeljkovi, vii asistent)

256

III SEMESTAR

Italijanska knjievnost III (P) Fonetika (P) 256 213

Fonetika (V) 213

(Doc. dr. Mirza Mejdanija, asistent (konkursna (konkursna Aida opra, MA) procedura u toku) procedura u toku)

Morfosintaksa francuskog jezika I (P)


(Doc. dr. Lejla Tekeinovi)

Knjievnost francuskog prosvjetiteljstva (V)


(Mr. Ivan Radeljkovi, vii asistent)

256

206

206 Italijanska Sintaksa italijanskog jezika I knjievnost V (P) (P)


(Prof. dr. Jasmin Dindo)

V SEMESTAR

Sintaksa francuskog jezika I (P)


(Doc. dr. Lejla Tekeinovi)

206

(Doc. dr. Mirza Mejdanija)

206

(Doc. dr. Lejla Tekeinovi)

IP: panski Sintaksa IP: panski francuskog jezik I (P) (Prof. dr. Vesna jezik I (V) jezika I (V) Kreho, Dr. Edina (lektor Vanesa 206
Spahi, vii asistent) Ruiz, MA)

256

206

206

VII SEMESTAR

Italijanska knjievnost VII: Neorealizam (P)


(Doc. dr. Mirza Mejdanija)

Savremeni italijanski jezik I


(P)
(Prof. dr. Jasmin Dindo)

Savremeni italijanski jezik I (V)


(lektor Daniele Onori)

256

206

219 Italijanska knjievnost IX: od Calvina do naih dana (S) (Doc. dr.

IX SEMESTAR

Savremeni italijanski jezik III (V)


(lektor Daniele Onori)

Mirza Mejdanija)

218

219

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU


PETAK 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

AKADEMSKA 2013./2014. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

I SEMESTAR

Italijanski jezik I (P)


(prof.dr. Jasmin Dindo, Mr. Nermina engi, vii asistent)

256

III SEMESTAR

Rimska knjievnost I (P)


(Doc. dr. Drago upari)

206

Italijanska Italijanska knjievnost I Pregled rimske knjievnosti I knjievnost I Italijanski jezik I (V) (P) (V) (asistent (Mr. Nermina engi, vii asistent) (doc.dr. Drago upari, dr. Nada (S) (asistent Aida Aida opra, (Lektor Pascal (Mr. Ivan Buli, vii ass.) 256 opra, MA) (konkursna (konkursna Fourneux) MA) Radeljkovi, vii 206 procedura u toku) procedura u toku) 206 asistent) 206 256 213 213 206 IP: Sa onu stranu prosvjetiteljstva: Morfosintaksa Rimska a utobiografska, fantastina i Morfosintaksa francuskog francuskog knjievnost I Italijanska knjievnost III (V) libertenska knjievnost XVIII jezika I (V) jezika I (V) (S) (asistent Aida opra, MA) vijeka (P) (V) (Doc. dr. Lejla Tekeinovi) (konkursna (Doc. dr. Drago 256 (Prof. dr. Vesna Kreho, Mr. Ivan procedura u toku) upari) 256 Radeljkovi, vii asistent) 213 256 256 Pregled francuske gramatike I Sintaksa francuskog jezika I (V)
(Lektor Ilda Rujevi, MA)

Francuska knjievnost humanizma i renesanse (S)

Osnove francuskog pravopisa i izgovora (P)

Pregled francuske gramatike I (V)

V SEMESTAR

Prozodija francuskog jezika (P) 213

Prozodija francuskog jezika (V) 213

Sintaksa francuskog jezika I Sintaksa italijanskog jezika I (V) (V)


(Lektor Pascal Fourneux) (Lektor Daniele Onori)

(konkursna (konkursna procedura u toku) procedura u toku)

206

219

216

VII SEMESTAR

IP: Osnove gr. jezika I (PV)


unut. i vanjska lista
(Doc. dr. Drago upari)

30 Savremeni francuski jezik I (V)


(Doc. dr. Alma Sokolija, lektor Ilda Rujevi, MA)

IX SEMESTAR

Savremeni italijanski jezik III (V)


(Mr. Nermina engi, vii asistent)

Savremeni francuski jezik I (V)


(Pascal Fourneaux, lektor)

Savremeni francuski jezik I (V)


(lektor Ilda Rujevi, MA)

206

211

216

206