Instruc ţ iuni de montaj

pentru personalul de specialitate

VIESMANN
Korrektur gelesen:
Kurzzeichen Unterschrift

________ ________________

Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Vitoligno 100 ‐ S Druckfreigabe: [ ] ohne Korrektur Tip VL1A [ ] mit Korrektur Cazan cu ardere prin gazeificarea lemnului [ ] nochmals Korrekturabzug pentru buc ăţ i de lemn de pân ă la 50 cm lungime Datum: _________________________

Liefertermin an euroscript: ______________________ 15.09.2008

VITOLIGNO 100 ‐ S

5170 449 RO

7/2008

Dup ă montaj nu trebuie p ă strate aceste instruc ţ iuni!

*** Korrekturabzug (XML) ***

Măsuri de siguranţă
V ă rug ă m s ă respecta ţ i cu stricte ţ e aceste m ă suri de siguran ţă pentru a exclude pericole ş i daune umane ş i materiale. Explicarea m ă surilor de siguran ţă Normative La efectuarea lucr ă rilor trebuie respectate & normativele legale cu privire la prevenirea accidentelor, & normativele legale cu privire la ocrotirea mediului înconjur ă tor, & hot ă rârile asocia ţ iilor profesionale, & m ă surile de siguran ţă prev ă zute de DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF ş i VDE. Interven ţ ii la instala ţ ie Se deconecteaz ă instala ţ ia de la re ţ ea (de exemplu de la siguran ţ a separat ă sau de la un întrerup ă tor principal) ş i se verific ă dac ă este întrerupt ă alimentarea electric ă . & Se asigur ă instala ţ ia împotriva unei reconect ă ri accidentale. & În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz ş i asigurat împotriva deschiderii accidentale.
&

!

Aten ţ ie Acest semn atrage aten ţ ia asupra unor posibile daune materiale ş i daune pentru mediul înconjur ă tor.

Indica ţ ie Informa ţ iile trecute sub denumirea de indica ţ ie con ţ in informa ţ ii suplimentare. Persoanele c ă rora se adreseaz ă aceste instruc ţ iuni Aceste instruc ţ iuni se adreseaz ă în mod exclusiv personalului de specialitate autorizat. & Interven ţ iile la instala ţ ia de gaz trebuie executate numai de c ă tre instalatori autoriza ţ i de DISTRIGAZ. & Lucr ă rile la instala ţ ia electric ă vor fi executate numai de electricieni califica ţ i.

2

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

Cuprins
Preg ă tirea montajului ............................................................................... Etapele de montaj Montajul termoizola ţ iei ................................................................................ & Mantaua termoizolant ă ş i comutatorul de contact pentru u şă .................... & Termoizola ţ ia posterioar ă ş i anterioar ă ..................................................... & Panouri laterale ....................................................................................... & Panou frontal ........................................................................................... & Panoul superior frontal ş i carcasa automatiz ă rii........................................ Montarea suflantei pentru gaze arse ........................................................... Montarea panoului superior posterior .......................................................... Montarea u ş ilor........................................................................................... Racordarea cazanului la circuitul de evacuare a gazelor arse ...................... Racordarea la circuitul de agent termic ş i racordarea elementelor de siguran ţă ........................................................................................................... Punerea în func ţ iune ş i efectuarea reglajelor............................................... 4

7 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

5170 449 RO

3

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Pregătirea montajului Distan ţ e de amplasare

A Distan ţ a necesar ă pentru cur ăţ ire, înc ă lzire ş i reînc ă rcare

Putere termic ă nomina- kW lă Dimensiunea a mm Dimensiunea b mm

18 895 456

25 895 516

40 976 516

Indica ţ ie & Se vor respecta obligatoriu distanţ ele fa ţă de perete indicate în timpul opera ţ iunilor de montaj ş i de între ţ inere. & Dimensiuni în paranteze: Cazan cu termoizola ţ ie.
5170 449 RO

4

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Pregătirea montajului (continuare) Amplasare

!

Aten ţ ie Din cauza vibra ţ iilor puternice, canalul de ardere al camerei de ardere ş i elementele de alimentare pot fi avariate. Cazanul trebuie ferit de vibra ţ ii puternice în timpul mont ă rii ş i al amplas ă rii.

1. Se demonteaz ă paletul. Se ridic ă cazanul de pe palet. 2. Se a ş az ă cazanul pe o suprafa ţă de amplasare din material neinflamabil. Nu este necesar ă o funda ţ ie special ă . 3. Indica ţ ie Supor ţ ii (dac ă exist ă ) sunt monta ţ i în starea de livrare. Cazanul se a ş eaz ă cu u ş oar ă pant ă spre partea posterioar ă .

Indica ţ ie & Cazanul trebuie transportat la locul de amplasare doar în pozi ţ ie vertical ă ş i pe cât posibil pe palet. & Nu se va transporta pe c ă ru ţ f ă r ă palet. & Pentru transport pe sc ă ri, cazanul se va asigura cu un cablu de mânerele de transport.

5170 449 RO

5

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Pregătirea montajului (continuare) Demontarea u ş ilor

1. Se scot ş uruburile de siguran ţă . 2. Se deschid ş i se scot u ş a de umplere ş i u ş a pentru cenu şă . Se îndep ă rteaz ă siguran ţ a de transport din camera de cenu şă .

3. Se de ş urubeaz ă capetele sferice de la robinetul cu sertar pentru aer.

6

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montajul termoizolaţiei Mantaua termoizolant ă ş i comutatorul de contact pentru u şă

1. Se a ş az ă mantaua termoizolant ă în jurul cazanului.

2. Se monteaz ă comutatorul de contact pentru u şă la cadrul superior al u ş ii. Dimensiunea a trebuie reglat ă astfel încât comutatorul de contact pentru u şă s ă ac ţ ioneze la închiderea u ş ii. Cablul electric trebuie orientat în sus prin degajarea din peretele frontal al cazanului pe termoizolaţ ie. Fi ş a de conectare se va introduce mai târziu în priza a-S de la automatizare. 7

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montajul termoizolaţiei (continuare) Termoizola ţ ia posterioar ă ş i anterioar ă

1. Se monteaz ă termoizola ţ ia anterioar ă . 2. Se montez ă termoizola ţ ia posterioar ă . 8

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

3. Se fixeaz ă stratul termoizolant în partea posterioar ă , în stânga ş i dreapta, cu 8 arcuri de prindere la mantaua termoizolant ă .

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montajul termoizolaţiei (continuare) Panouri laterale

5170 449 RO

9

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montajul termoizolaţiei (continuare)
1. 4Se în ş urubeaz ă ş uruburile cu cap semirotund M 6x16 în fiecare panou lateral. 2. Se aga ţă panoul frontal, se îndreapt ă ş i se strâng ş uruburile cu cap semirotund.

Panou frontal

Se monteaz ă panoul frontal. Se aga ţă cele 4 cârlige de la panoul anterior în fanta de la panoul lateral.

10

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montajul termoizolaţiei (continuare) Panoul superior frontal ş i carcasa automatiz ă rii

5170 449 RO

1. Se a ş az ă panoul superior frontal între elementele panoului lateral, se împinge spre fa ţă ş i se în ş urubeaz ă cu 2 ş uruburi pentru tabl ă 3,9x9,5. 2. Se deschide carcasa automatiz ă rii.

3. Partea inferioar ă a automatiz ă rii se introduce la panoul superior frontal ş i se fixeaz ă cu 2 ş uruburi pentru tabl ă 3,9x9,5.

11

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montarea suflantei pentru gaze arse
Indica ţ ie În starea de livrare, suflanta pentru gaze arse se g ă se ş te montat ă în compartimentul de umplere.

1. Se a ş az ă garnitura pe tubul de evacuare a gazelor arse. 2. Se monteaz ă suflanta pentru gaze arse.

3. Se introduce ş i se împinge în sus cablul electric prin degajarea lateral ă din peretele anterior al cazanului între mantaua termoizolant ă ş i panoul lateral. Se introduce fi ş a de conectare de jos prin fanta de la panoul anterior ş i se conecteaz ă la priza a-Ö de la automatizare.
5170 449 RO

12

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montarea panoului superior posterior

Montarea uşilor
Indica ţ ie Înainte de închiderea u ş ii pentru cenu şă asigura ţ i ‐ v ă c ă a fost introdus complet canalul de ardere ş i c ă în camera de ardere nu se mai g ă sesc alte elemente. 13

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Montarea uşilor (continuare)

A Pl ă cu ţ a cu caracteristici 1. Se aga ţă ş i se închide u ş a de umplere ş i u ş a pentru cenu şă . 2. Se în ş urubeaz ă capetele sferice de la robinetul cu sertar pentru aer.
5170 449 RO

3. Se lipe ş te pl ă cu ţ a cu caracteristici la vedere pe panoul lateral stâng sau drept.

14

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Racordarea cazanului la circuitul de evacuare a gazelor arse
Indica ţ ie Pentru a evita propagarea zgomotelor cauzate de suflanta pentru gaze arse, trebuie montat ă o pies ă de leg ă tur ă în tubulatura de evacuare a gazelor arse. Tubulatura de evacuare a gazelor arse nu se va zidi în co ş . 1. Tubul de gaze arse se monteaz ă în pant ă (pe cât posibil 45°) în vederea racord ă rii la co ş . Tub de gaze arse (diametru interior): 7 150 mm Lungime maxim ă a tubului de gaze arse: 3000 mm 2. Se îmbin ă tubulatur ă de gaze arse etan ş la gura de cur ăţ are. 3. Se izoleaz ă tubul de gaze arse cu o termoizola ţ ie de min. 30 mm. Montarea unui regulator de tiraj în co ş (dac ă este necesar): A termoizola ţ ie B Intrare elastic ă a tubului de gaze arse Instruc ţ iuni separate de montaj

5170 449 RO

15

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Racordarea la circuitul de agent termic şi racordarea elementelor de siguranţă

A Senzor pentru asigurarea desc ă rc ă rii c ă ldurii de la cazan B Tur cazan 18 kW: G1 25 kW: G1 40 kW: G1½ C Golire ş i vas de expansiune cu membran ă R ¾ D Retur cazan 18 kW: G1 25 kW: G1 40 kW: G1½ Indica ţ ie Se pot racorda numai circuite de înc ă lzire cu vane de amestec. Instruc ţ iuni de montaj pentru grupul de siguran ţă

E Punct de ie ş ire a apei calde pentru asigurarea desc ă rc ă rii c ă ldurii de la cazan F Punct de alimentare cu ap ă rece pentru asigurarea desc ă rc ă rii c ă ldurii de la cazan G Asigurarea desc ă rc ă rii c ă ldurii de la cazan H Gur ă de cur ăţ ire K Filtru de ap ă menajer ă L Clapet ă unisens M Ventil pentru reducerea presiunii Se monteaz ă conductele elementelor de siguran ţă . Presiune de lucru admis ă : 3 bar Presiune de testare: 4 bar

16

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

Racordarea la circuitul de agent termic şi . . . (continuare)
Indica ţ ie Cazanele trebuie dotate cu o supap ă de siguran ţă care trebuie s ă fie omologat ă ş i marcat ă conform TRD 721 în func ţ ie de instala ţ ia executat ă .

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor
Instruc ţ iuni de service ş i manual de utilizare a cazanului

5170 449 RO

17

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

18

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

19

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***

Tip ă rit pe hârtie ecologic ă ,

20

*** Korrekturabzug (XML) ***

5170 449 RO

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ş ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

Firma Viessmann î ş i rezerv ă dreptul de a efectua modific ă ri tehnice!

albit ă f ă r ă clor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful