Улсын хоёрдугаар төв ýìнýлгèéн 2014 оны 1-р улèрлын

санх¿¿гèéн таéлан тýнöýлèéн талаарх èлтгýх хуудас
Тус ýмнýлýгт 2014 оны 1-р улиралд Эрүүл мýндийн даатгалын гүйцýтгýлýýр 2,038 хýвтýн
ýмчлүүлж, 14,615 хүн амбулаторийн үзлýг, оношлогоо шинжилгýýнд давхардсан тоогоор
19,195 хүн хамрагдсан ба ýмнýлýг үйлчилгýýтýй холбоотой тºсвººс 595,862.5 мÿнган тºгрºг,
ýрүүл мýндийн даатгалын санхүүжилтýýр 886,000.0 мÿнган тºгрºг, үндсýн ба үндсýн бус үйл
ажиллагааны орлогоос 215,058.4 мÿнган тºгрºг нийт 1,696,920.9 мÿнган тºгрºгийн орлого
орсоноос 1,520,377.5 мÿнган тºгрºгийн мºнгºн зарлагын гүйлгýý хийсýн байна.
2014 оны 1-р улиралд санхүүгийн тайлан тýнцýлийг дараах байдлаар авч үзüе.
1. Тºсвийн гүйцýтгýл / тºлºвлºгººтýй харüцуулсанаар/,
2. Үндсýн ба туслах үйл ажиллагааны
орлогыг тасаг нýгжýýр тºлºвлºгººтýй
харüцуулсан байдлаар,
3. Авлаг ºглºгийн ºссºн, буурсан талаар / ºнгºрсºн он, тайлант үетýй харüцуулсан
байдлаар/,
4. .Үндсýн хºрºнгº ба хºрºнгº оруулалт
5. Эргýлтийн хºрºнгийн / ýм, ýмнýлгийн хýрýгсýл, хүнсний материал, шатахууны татан
авалт, зарцуулалт / талаар
6. Эрүүл мýндийн даатгалын санхүүжилтийн гүйцýтгýл / тасаг, нýгжýýр /
7. Тайлант хугацааны орлого үр дүн, тасаг нýгжýýр
8. Äүгнýлт, санал.
Нýгд¿гýýрт:Òаéлант ¿еèéн төсвèéн г¿éöýтгýлèéн талаар

Төсвийн г¿йцэтгэлийн тайлан
Тайлант үе:

2014/01/01 - 2014/03/31
/төгрөгөөр/

Эдийн засгийн ангилал
Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
I Нийн зарлага болон цэвэр зээлийн дүн
(II+V)
II Нийт зарлагын дүн (III+IV)
III Урсгал зардлын дүн
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
Үндсэн цалин

Төлөвлөгөө

Төсвийн
гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

0.00

1,118,233.30

-1,118,233.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,777,069,100.00

1,520,377,494.57

256,691,605.43

85.56

1,777,069,100.00

1,520,377,494.57

256,691,605.43

85.56

849,202,800.00

846,174,736.00

3,028,064.00

99.64

780,383,600.00

777,355,536.00

3,028,064.00

99.61

Унаа хоолны хөнгөлөлт

65,505,600.00

65,505,600.00

0.00

100.00

Үр дүнгийн урамшуулал

3,313,600.00

3,313,600.00

0.00

100.00

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

102,033,200.00

96,852,179.00

5,181,021.00

94.92

Тэтгэврийн даатгал

64,930,200.00

63,004,889.00

1,925,311.00

97.03

Тэтгэмжийн даатгал

7,420,700.00

6,769,698.00

651,002.00

91.23

ҮОМШ өвчний даатгал

9,275,600.00

8,461,747.00

813,853.00

91.23

Ажилгүйдлийн даатгал

1,855,200.00

1,692,350.00

162,850.00

91.22

Байгууллга төлөх ЭМД-ын хураамж

18,551,500.00

16,923,495.00

1,628,005.00

91.22

825,833,100.00

577,350,579.57

248,482,520.43

69.91

3,806,400.00

4,071,798.00

-265,398.00

106.97

Гэрэл цахилгаан

26,400,900.00

26,716,091.00

-315,191.00

101.19

Түлш, халаалт

75,493,500.00

62,940,935.00

12,552,565.00

83.37

Тээвэр, шатахуун

18,105,900.00

0.00

18,105,900.00

0.00

Шуудан, холбоо

3,679,800.00

2,213,923.00

1,465,877.00

60.16

Цэвэр, бохир ус

25,848,900.00

12,368,305.79

13,480,594.21

47.85

Бараа , үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг

1

Дотоод албан томилолт

1,441,800.00

182,000.00

1,259,800.00

12.62

Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

1,215,900.00

0.00

1,215,900.00

0.00

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

Ном, хэвлэл
Хоол

53,891,100.00

30,172,000.00

23,719,100.00

55.99

433,461,600.00

354,092,970.78

79,368,629.22

81.69

Дотоод эх үүсвэр

80,602,500.00

43,195,139.00

37,407,361.00

53.59

Хог хаÿгдлын зардал

20,174,400.00

12,390,557.00

7,783,843.00

61.42

776,100.00

688,300.00

87,800.00

88.69

Аудитын зýрýглýл тогтоох

1,065,900.00

0.00

1,065,900.00

0.00

Мýдýýлýл технелогийн хºлс

1,719,900.00

0.00

1,719,900.00

0.00

Эм

Банкны үйлчилгээний хураамж

Бага үнýтýй түргýн ýдýгдýх зүйлс

689,600.00

689,600.00

0.00

Хºдºлмºр хамгааллын хýрýгсýл

3,296,000.00

0.00

3,296,000.00

0.00

Багаж хýрýгсýл

1,285,700.00

0.00

1,285,700.00

0.00

тýýврийн хýрýгслийн татвар

100.00

88,000.00

0.00

88,000.00

1,687,600.00

1,687,600.00

0.00

Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

1,218,800.00

0.00

1,218,800.00

0.00

Тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгох мөнгөн
тэтгэмж

69,800,000.00

25,941,360.00

43,858,640.00

37.17

1,777,069,100.00

1,696,920,941.26

80,148,158.74

95.49

Эрүүл мýндийн даатгалаас санхүүжүүлýх

982,250,200.00

886,000,000.00

96,250,200.00

90.20

Үндсýн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

187,706,700.00

189,099,496.26

-1,392,796.26

100.74

11,249,700.00

25,958,945.00

-14,709,245.00

230.75

595,862,500.00

595,862,500.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,661,679.99

-177,661,679.99

0.00

0

0

Газрын төлбөрт

6.Зардлыг санх¿¿ж¿¿лýх ýх ¿¿свýр

Туслах үйл ажиллагааны оорлогоос
санхүүжүүлýх
Тºсвººс санхүүжих
Жижиг мºнгºн сан
Б.Мºнгºн хºрºнгийн оны ýцсийн үлдýгдýл
Байгууллагын тоо

1

1

0.00

100.00

Ажиллагсад бүгд

416

413

0.00

0.00

Удирдах ажилтан

7

9

0.00

0.00

Гүйцýтгýх ажилтан

272

252

0.00

0.00

Үйлчлýх ажилтан

137

152

0.00

0.00

Äýýрх хүснýгтýýс харахад
зардлыг санхүүжүүлýх ýх үүсвýр тºлºвлºсºнººс
80,148.2 мÿнган тºгрºгººр тасарсан, урсгал зардал 256,691.6 мÿнган тºгрºгººр
хýмнýсýн харагдаж байна.
Тайлант хугацаанд үндсýн ба туслах үйл ажилагааны орлого 16,102,0 мÿнган
тºгрºгººр „давсан, ýрүүл мýндийн даатгал 96,250.0 мÿнган тºгрºгººр тасарсан,
улсын тºсвийн санхүүжилт гүйцýд санхүүжигдсýн байна.
Үндсýн ба үндсýн бус үйл ажилагааны орлого тºлºвлºсºнººс давсан
шалтгаан нü:
2014 оны үндсýн үйл ажиллагааны орлого, тасаг нýгжийн тºлºвлºгººгººр
тасарсан, нийт дүнгýýрýý биелсýн харагдаж байна. Харин туслах үйл
ажиллагааны орлого давж биелсýн байна. Хавсралт-1 ýýр харуулüÿ.
Урсгал зардал хýмнýгдсýн шалтгаан нü:
Гүйцýтгýлийг зардал тус бүрýýр авч үзýхýд:
1. Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил, нийгмийн даатгалд төлөх зардал 99,1%
гүйцýтгýлтýй байна.
2. Байр ашиглалттай холбоотой зардал 25,718 мÿнган тºгрºгийн хýмнýлт буþу
79,9%-ийн гүйцýтгýлтýй гарсан байна. Энý нü хýмнýлттýй мýт харагдаж байгаа боловч
2

5-9 сарын халаалтгүй үеийн хýрýглýýний халуун усны зардлыг бусад саруудад хуваан
тºсвийн хувиар хийгдсýн тул цаашид гарах 5-9 сарын халуун усны зардал болно
3. Хангамж бараа материалын зардал 41,6 %-ийн гүйцýтгýлтýй гарч байгаа нü Тээвэр
шатахуун, хог хаягдал зýрýг бараа үйлчилгýýний зардлууд нü “Засгын газрын
Худалдан авах ажиллагаа”-ны дагуу тендер зарлагдан сонгон шалгаруулалт 3 дугаар
сард хийгдýж / нýýлттýй болон хÿзгаарлагдмал тендер/ дүн гарч гýрýý байгуулагдан 4
сараас нийлүүлýлт батлагдсан тºсºвт багтаан хувиарын дагуу хийгдýх болно.
4. Томилолт зочны зардал Тус ýмнýлýг нü тºрийн ºндºрлºгүүд болон УИХ, засгын
газрын гишүүдýд ýмнýлгийн тусламж үйлчилгýý үзүүлдýг онцлогоос шалтгаалан УИХ
чуулган завсарласан хугацаанд шаардлагатай үед хºдºº орон нутаар ÿвж ажилласан
тохиолдолд томилолтын зардлууд гардагаас шалтгаалан хýмнýлттýй мýт харагдаж
байна.
5. Эд хогшил урсгал засварын зардал Тус ýмнýлýгт шаардлагатай багаж хýрýгсýл,
хºдºлмºр хамгаалал, урсгал засварын бараа материал нийлүүлýх нийлүүлýгчидтýй
гýрýý байгуулан нийлүүлýлтийн хувиарын дагуу 4 сараас ýхлýн гүйýтгýлýýр нü
санхүүжүүлýх тул хүлýýгдýж байгаа зардал болно.
6. Нормативт зардал 78,8 %-ийн гүйцýтгýлтýй байна. Энý нü мºн “Засгын газрын
Худалдан авах ажиллагаа”-ны дагуу тендер зарлан сонгон шалгаруулалтын ýцсийн
дүн 3 дугаар сард / нýýлттýй болон хÿзгаарлагдмал тендер/ гарч гýрýý байгуулагдан
4 сараас нийлүүлýлт батлагдсан тºсºвт багтаан хувиарын дагуу хийгдýх болно.
7. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал-ын хэмнэлт мэт харагдаж
байгаа нü зарим нýгýн гүйцýтгýгчтýй гýрýý ýцýслýн шийдýгдýж баталгаажаагүй,
гүйцýтгýл нü дүгнýгдýýгүй зýрýг шалтгаанаас хойшлогдсон зардал þм.
8. Тэтгэмж урамшуулал, дэмжлэгийн зардал нü 2014 оны 1-р улиралд ºндºр насны
тýтгýвýрт гарах ажилчдын тýтгýмж бºгººд ºндºр насны тýтгýвýрт гарсан ахмадууд
ýхнýýсýý материалаа бүрдүүлýн хÿнуулах шатандаа ÿвж байна. Мºн ажлын
шаардлагаар зарим албан тушаалын ажилчид 2-р улиралд ºндºр насны тýтгýвýрт
гарахаар түр хойшлогдсон байгаатай холбогдон гүйцýтгýл нü гараагүй байгаа болно.
9. Хөтөлбөр болон дотоод урсгал зардал нü үзүүлсýн ажил үйлчилгýý, гүйцýтгýлтýй
хамааран сар бүр харилцан адилгүй гардаг зардал бºгººд зардлын хуваарийг
батлахдаа сар бүр тýнцүү хýмжýýгýýр батлагдан ирсýн тул хүлýýгдýж байгаа зардал
болно.
Ãуравдугаарт.Àвлага, өглөгèéн талаар

Авлага
ªглөг

Îны эõэнд
19,573,718.19

Îны эцэст
78,514,334.89

14,824,409.00

23,033,190.36

Ǻрүү
58,940,616.70
8,208,781.36

Авлага 58,940.6 мÿнган тºгрºг, ºр 8,208.8 мÿнган тºгрºгººр тус тус ºссºн байна.

Авлагын тодруулга тайлан
Дансны нэр

ªмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

3

Эхчүүдийн чөлөөний
мөнгө/ БЗДНДХ/

2,475,948.19

Бусад авлага

1,415,400.00

815,109.00

15,499,570.00

89,375.00

15,588,945.00

47,535.10

230,335.10

59,396,997.60

59,396,997.60

Төлбөр үйлчилгээний
авлага/ түрээс/
Үндсэн хөрөнгө бэлтгэх
урьдчилгаа
Урьдчилж төлсөн зардал
Ажиллагчидтай
холбогдсон
ЭМДСанхүүжилт авлага

2,475,948.19
1,408,400.00

822,109.00

0.00

182,800.00

19,573,718.19

60,349,016.70

1,408,400.00

78,514,334.89

 Тайлант хугацааны нийт авлагын 75,6% буþу 59,397.0 мÿнган тºгрºг нü Эрүүл
мýндийн даатгалын санхүүжилт ба дараа сардаа тºлбºр тооцоо хийгдýх учир
авлага гарсан байна.
 Ажиллагсадтай холбоотой авлага нü жилийн ýцсийн болон тайлант хугацаанд гарсан
тооллого, тооцоогоорх дутагдал, цалингийн ºр зýргýýс үүдýлтýй гарсан байна.
 Бусад авлага нü тайлангийн хугацаанд ажил үйлчилгýýний тºлбºр хийгдýýд
баримтаа ºгººгүйгýýс авлага үүссýн байна.

Өглөгийн тодруулга тайлан

Дансны нэр
Эмийн өглөг

ªмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

10,640,080.00

15,782,095.36

10,640,080.00

15,782,095.36

0.00

4,692,050.00

453,590.00

2,509,065.00

Хоолны өглөг
Байгууллагад төлөх өглөг
Ажиллагсадтай холбогдсон
өглөг
Ажиллагсадтай холбогдсон
өглөг

2,275,359.00

4,692,050.00
453,590.00

2,509,065.00

2,275,359.00

0.00

1,455,380.00

49,980.00

1,455,380.00

49,980.00

14,824,409.00

23,033,190.36

14,824,409.00

23,033,190.36

Тайланийн ýцýст 8,208.8 мÿнган тºгрºгийн ºр шинýýр үүссýн байна. Äýýрх ºр
үүссýн шалтгаан нü нýхýмжлýлýý цаг хугацаанд нü ºгººгүйгýýс болсон байна.
Äөрөвд¿гýýрт .¯ндсýн хөрөнгө áа хөрөнгө оруулалт
Нэìэгдсэн õºрºнгº

ÝÌßаìны õºрºнгº
оруулалт

Тºсвийн
õºрºнгº

Программ хангамж

2,963.9

Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж

19,705.5
19,705.5

Нийт
2,963.9
19,705.5

2,963.9

22,669.4

Тайлангийн хугацаанд ЭМЯамнаас 19,705.5 мÿнган тºгрºгийн хºрºнгº оруулалт
хийгдсýн байна.
Сүүлийн 4 жилýýр харуулбал дараах байдалтай байна.
ÝÌßаìны
õºрºнгº
оруулалт

Хандив

Тºсвийн
õºрºнгº

Нийт

2011

243,506.3

1,567.8

266,947.2

512,021.3

2012
2013

1,589,763.7

36,367.1

208,611.9

1,834,742.7

1,015,847.3

26,696.7

59,309.7

1,101,853.7

4

2014

19,705.5
2,868,822.8

64,631.6

2,963.9

22,669.4

537,832.7

3,471,287.1

Òавдугаарт .Áараа ìатерèалын талаар

2014-1-1ны
¿лдýгдýл

нийт орлого

2014-03-31 ны
¿лдýгдýл

нийт зарлага

Нýмýгдсýн,
хорогдсон
зºрүү
30,054,097.86

Эм, ýмнýлгийн хýрýгсýл

110,657,164.57

361,641,938.21

331,587,840.35

140,711,262.43

Хүнсний материал

32,361,794.89

34,864,050.00

57,268,522.59

9,957,322.30

22,404,472.59

34,827,275.00

223,303.60

12,108,411.80

22,942,166.80

11,885,108.20

Аж ахуйн материал

13,000,245.00

9,852,712.82

15,113,346.82

7,739,611.00

АББҮТЭЗ

509,932,608.02

19,965,785.24

220,300.00

529,678,093.26

15,302,808.44

18,225,278.90

Түлш,шатах
материал

тослох

Тусгай
материал

зориулалт
33,528,087.34

Сýлбýг

530,558.77

1,997,300.00

1,910,700.00

617,158.77

Бичиг хýргийн материал

7,567,815.00

2,406,098.00

4,479,500.00

5,494,413.00

Барилгын материал

5,495,837.00

1,599,970.00

3,992,685.00

3,103,122.00

-5,260,634.00
19,745,485.24
15,302,808.44
86,600.00
-2,073,402.00
-2,392,715.00

Нèéт

747,901,385.59

432,551,157.87

441,984,115.00

738,468,428.46

-9,432,957.13

Äýýрх хүснýгтýýс харахад ýргýлтийн хºрºнгº 9,432.9 мÿнган тºгрºгººр буурсан байна.
Энý нü татан авалт, нººц, зарцуулалттай холбоотой ºсºлт, бууралт харагдаж байна.
Зургаадугаарт.Ýр¿¿л ìýндèéн даатгалын санх¿¿жèлтèéн талаар
2014 оны 1-р улиралд ЭМÄ-ын сангаас 982,250.2 мÿнган тºгрºгийн санхүүжилт авах
тºлºвлºгººтýй ажиллаж 31880 даатгуулагчид ýмнýлгийн тусламж үйлчилгýý үзүүлýн 945,397.0
мÿнган тºгрºгийн гүйцýтгýлтýй ажиллажýý. Тайлангийн хугацаанд ННÄГазраас ЭМÄ-ын
санхүүжилтанд 886,000.0 мÿнган тºгрºгийн санхүүжилт олгогдсон байна.

¹

ЭМÄ-ын
санхүүжилтийн нýр

Тºлºвлºгºº

Гүйцýтгýл

ННÄГ-с
санхүүжүүлсýн

Гүйцýтгýл
болон
санхүүжилтийн
зºрүү

1

Стационари

542,966,400.00

518,475,347.60

485,900,800.00

32,574,547.60

2

Амбулатори
Оношлогоо
шинжилгýý

235,815,900.00

226,273,200.00

212,057,000.00

14,216,200.00

203,467,900.00

200,648,450.00

188,042,200.00

12,606,250.00

982,250,200.00

945,396,997.60

886,000,000.00

59,396,997.60

3

Ä¿н

5

Гүйцýтгýл болон ННÄГазраас олгосон санхүүжилтийн зºрүү нü 3 сарын сүүлийн 15 хоногийн
даатгуулагчдад үзүүлсýн тусламж үйлчилгýýний гүйцýтгýлийн тайлан 4 сард хÿнагдан санхүүжилт
хийгддýгтýй холбоотойгоор үүссýн байна.

ЭМД-ын санхүүжилтийн төлөвлөгөөний биелэлтийг авч үзвэл:
Биелýлт

¹

ЭМÄ-ын санхүүжилтийн
нýр

1

Стационари

542,966,400.00

518,475,347.60

24,491,052.40

95,5%

2
3

Амбулатори
Оношлогоо шинжилгýý

235,815,900.00

226,273,200.00

9,542,700.00

95.9%

203,467,900.00
982,250,200.00

200,648,450.00
945,396,997.60

2,819,450.00
36,853,202.40

98,6%
96,2%

Дүн

Тºлºвлºгºº

Гүйцýтгýл

Äүн

Хувü

Эмнýлгийн нийт дүнгýýр ýрүүл мýндийн даатгалын тºлºвлºгººний биелýлт 36,853.2 мÿнган
тºгрºгººр дутуу буþу 96,2%-ийн биелýлттýй байна.
Тасгуудын ЭМÄаатгалын тºлºвлºгººг гүйцýтгýлтýй нü харüцуулан үзýхýд биелýлт дараах
байдалтай байна.
1. Стационарын тасгууд
Тºлºвлºгºº
¹

Тасгийн нýр

Хүний
тоо

Гүйцýтгýл
Хүни
й
тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

Зºрүү /тºгрºгººр/
Хүний тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

илүү

Зардал

дутуу

илүү

дутуу

279

72,226,500.00

296

72,968,717.00

17

742,217.00

2
3

ХБЭС тасаг
Зүрх судас үе мºч
судлал
Уушиг судлал

318

87,037,100.00

325

88,741,217.00

7

1,704,117.00

133

31,038,800.00

131

30,467,146.00

2

571,654.00

4

Бººр, ÄШБ

164

50,050,000.00

153

46,722,961.60

11

3,327,038.40

5

Тусгай тасаг

43

10,654,000.00

40

9,762,998.00

3

891,002.00

6

Мýдрýл

273

66,504,200.00

266

64,860,169.00

7

1,644,031.00

7

Мýс засал

569

168,207,800.00

500

147,663,497.00

69

20,544,303.00

8

Хүлýýн авах

0

-

0

-

-

-

9

Хүүхýд

160

39,360,000.00

170

40,366,892.00

10

1,006,892.00

Уламжлалт

169

17,888,000.00

157

16,921,750.00

Д¯Н

2108

542,966,400.00

2038

518,475,347.60

1

10

12
34

104

966,250.00
3,453,226.00

27,944,278.40

2. Амбулаторийн хэсэг, кабинетууд
Тºлºвлºгºº
¹

Кабинет, хýсгийн
нýр

Хүний
тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

Гүйцýтгýл

Хүний
тоо

Зºрүү /тºгрºгººр/
Хүний тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

илүү

дутуу

Зардал
илүү

340

5,100,000.00

41

615,000.00

2

Тусгай хýсýг,
ордон
Гастро

1300

19,500,000.00

1,567

23,505,000.00

3

Зүрх судас

3000

45,000,000.00

2,848

42,720,000.00

4

Үе мºч

900

13,500,000.00

937

14,055,000.00

37

5

Уушиг судлал

775

11,625,000.00

831

12,465,000.00

56

840,000.00

6

Бººр судлал

875

13,125,000.00

963

14,445,000.00

88

1,320,000.00

7

ÄШБ судлал

8

Мýдрýл судлал

9

1

299
267

4,485,000.00
4,005,000.00

152

2,280,000.00
555,000.00

925

13,875,000.00

215

3,225,000.00

1300

19,500,000.00

1,336

20,040,000.00

36

540,000.00

Мýс засал

650

15,053,400.00

677

17,203,200.00

27

2,149,800.00

10

БШЗ

170

2,550,000.00

266

3,990,000.00

96

1,440,000.00

11

Хүүхýд

475

7,125,000.00

1,058

15,870,000.00

583

12

Хүүхýд шүд

170

2,550,000.00

-

дутуу

710

10,650,000.00

8,745,000.00
170

2,550,000.00

6

13

Зүүний ýмч

113

1,687,500.00

-

113

14

Арüс гоо сайхан

575

8,625,000.00

568

8,520,000.00

7

15

Нүд

900

13,500,000.00

1,064

15,960,000.00

16

Чих хамар хоолой

725

10,875,000.00

501

7,515,000.00

17

Эмýгтýйчүүд

550

8,250,000.00

928

13,920,000.00

18

Сýргýýн засах

1625

24,375,000.00

815

12,225,000.00

15,368

235,815,900.00

14,615

226,273,200.00

Амбулаторын дүн

1,687,500.00
105,000.00

164

2,460,000.00
224

3,360,000.00

378

5,670,000.00
810

1,732

12,150,000.00

2,485

27,724,800.00

37,267,500.00

3. Оношлогооны санхүүжилт
Тºлºвлºгºº
¹

Оношлогооны тºрºл

1

Нýгдсýн лаборатори

2

Äүрс оношлогоо

Хүний
тоо
6625

Гүйцýтгýл

Зºрүү /тºгрºгººр/
Хүний тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

Хүний
тоо

ЭМÄ
санхүүжилт

илүү

171,467,900.00

8,005

139,169,880.00

1,380

Зардал

дутуу

илүү

дутуу
32,298,020.00

0

-

Рентген

875

13,125,000.00

4,191

26,302,470.00

3,316

-

-

13,177,470.00

ЭХО

875

8,312,500.00

3,031

21,383,100.00

2,156

13,070,600.00

Ходоодны дуран

-

3

Зүрхний ЭХО

-

4

ЭКГ
Оношлогооны дүн

1625

10,562,500.00

4,368

13,793,000.00

2,743

10000

203,467,900.00

19595

200,648,450.00

9,595

-

-

3,230,500.00

-

29,478,570.00

32,298,020.00

2014 оноос тус ýмнýлгийн бүтýц, орон тооны шинýчлýл хийгдсýнтýй холбоотойгоор ЭМÄ-ын
санхүүжилтийг тасаг, нýгж, хýсýг кабинет тус бүрýýр салган тооцож байна.

Äолдугаарт: Îрлого ¿р д¿нгèéн талаар

Санõ¿¿гийн ¿р д¿нгийн тайлан
Çàðäëûí íýð
Эрүүл мýндийн даатгалаас санхүүжүүлýх
Үндсýн үйл ажиллагааны орлогоос
санхүүжих
Тºсвººс санхүүжих
ХОт- ЭМЯам
Хандив тусламжийн орлого

¯йл ажиллагааны орлогын д¿н
Öàëèí
Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë

2014 он
945,397.00
208,026.30
595,862.50
1,418.20
4,152.30

1,754,856.30
860,300.60
95,146.00

Àøèãëàëòûí çàðäàë

102,025.30

Ýìèéí çàðäàë

331,426.70

Õîîëíû çàðäàë

49,820.10

Үндсэн хºрºнгийн элэгдэл
Урсгал засвар
Шатахууны зардал
Нормын хувцас зººлºн эдлэл
Хог хаягдал цэвэрлэгээний зардал
Áóñàä óðñãàë çàðäàë

241,088.30
5,903.40
12,108.40
252.10
15,947,2
28,118.20

Үндсýн хºрºнгº актласнаас алдагдал

26,185,1

Тэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаа тэтгэмж

25,941,4

¯йл ажиллагааны зардлын д¿н
¯йл ажиллагааны нийт ¿р д¿н

1,794,262.80
-39,406.50

7

Äолдугаарт: Îрлого ¿р д¿нгèéн талаар

2014 оны орлого үр дүнгýýр 39,406.5 мÿнган тºгрºгийн алдагдалтай ажилласан байна.
Орлого / ЭМÄаатгалын орлого/ тасарсан, зардал ºссºн харагдаж байна. Зардал ºссºн
нü үндсýн хºрºнгº актласнаас 26,185.1 мÿнган тºгрºгийн алдагдал гарсан байна.
2014 оны орлого үр дүнгийн гүйцýтгýлийг тасаг нýгжýýр нü, 1 хүнд ноогдох дундаж
зардал, 1 ор хоногийн ýмийн, ºвчтºний хоолны зардлыг хүснýгтýýр харуулüÿ.
/ Хавсралт-2,3,4/
Наéìдугаарт: Ä¿гнýлт, санал
Ä¿гнýлт:
1-р улирлын санхүүгийн тайлан тýнцýлýýс харахад санхүүжилтийн ýх үүсвýр
80,148.2 мÿнган тºгрºгººр тасарсан, урсгал зардал 256,691.6 мÿнган тºгрºгººр
хýмнýсýн харагдаж байна.
Тайлангийн хугацаанд
зарим худалдан авалтын тендер дуусаагүй, гýрýý
хийгдýýгүй учир татан авалт хийгдýýгүй мºн урсгал засвар, ýд хогшилын зардал
тºсвийн хуваарüт байхгүй учир үүнтýй холбоотой зардалууд гараагүй байна.
Тайлан тýнцýлýýс харахад ýм, ýмнýлгийн хýрýгсýлийн зардал нü тºсºв
хýмнýлттýй мºртлºº, ºртýй гарсан нü байгуулага хоорондын ажлын уÿлдаа муу,
хувü хүний хариуцлага сул, ажлын зохион байгуулалт хангалтгүй байгааг харуулж
байна.
Авлага, ºглºг буурахгүй ºсºх хандлагатай байгааг татан авалт хариуцан ажиллаж
байгаа ажилтан, гýрýý хийсýн албан тушаалтан анхаарч ажиллах хýрýгтýй байна.
Эрүүл мýндийн ÿамны хºрºнгº оруулалтаар 19,705.5 мÿнган тºгрºгийн ýмнýлгийн
тоног тºхººрºмж нийлүүлýгдсýн байна.
Эрүүл Мýндийн Äаатгалын санхүүжилтын гүйцýтгýлýýс харахад 2014 оны 1-р
улиралд тºлºвлºсºн хýмжýýнд хүрч ажиллаж чадаагүй байна.
Тºлºвлºлтийн тоо мýдýýг гүйцýтгýлд суурилсан байх ёстойг анхаарч, статистик
мýдýýг үнýн зºв хºтлºхºд зохих албан тушаалтан анхаарч ажиилах хýрýгтýй
байна.
Захèргаанд санал áолгоход:
o Найдваргүй ºрийг ондоо багтаан ýцýслýн шийдýх
o Шинýýр үүсýн авлагын 6 –р сард багтаан барагдуулах
o Эм, ýмнýлгийн хýрýгслийн зардлыг хÿнаж зохицуулж, ºр үүсгýхгүй
байхад анхаарч ажиллах
o Эм зүйн тасагт хүний нººцийг тогтвор суурüшилтай ажиллуулахад
анхаарах / Ялангуÿа хºрºнгº хариуцаж буй ажилтан буþу ýмийн ýд
хариуцагч/
o Äаатгалын ажилтан,сувилагчын постны ажилчдын ажлын уÿлдааг,
хариуцсан албаны дарга, захирал анхаарч ажиллах,
o Эрүүл мýндийн даатгалын санхүүжилтийн хÿналтыг сайжруулах
Илтгýх хуудас бичсýн
нÿгтлан бодогч

/ А. Байгалсүрýн/
2014-04-21
8

Ор хоног

Үндсýн үйл ажиллагааны орлогыг тºлºвлºгººтýй харüцуулсанаар
Хавсралт-1
2013
2013 гүйцýтгýл
тºлºвлºгºº
Зºрүү
хувü

Тусгай тасаг

546,000.00

1,753,780.00

(1,207,780.00)

321.21

Мýдрýл

3,175,800.00

3,218,000.00

(42,200.00)

101.33

Мýс засал

20,641,300.00

15,980,700.00

4,660,600.00

77.42

45,000.00

(45,000.00)

649,300.00

91,700.00

27,800.00

(27,800.00)

МЭЭЯТ
Уламжлалт

741,000.00

Хүүхýд

-

#DIV/0!
87.62
#DIV/0!

Бººр, ÄШБСТасаг
Гастроентерорлоги, цус
судлалын тасаг
Зүрх судас, үе мºч судлалын
тасаг

1,950,000.00

1,885,260.00

64,740.00

96.68

2,824,500.00

2,736,000.00

88,500.00

96.87

2,583,900.00

2,417,200.00

166,700.00

93.55

Уушиг судлал тасаг

1,219,200.00

1,032,740.00

186,460.00

84.71

33,681,700.00

29,745,780.00

3,935,920.00

Хүлýýн авах
įН
Îр- төлáөрт
Тусгай тасаг

88.31
-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

Мýдрýл

4,200,000.00

5,078,000.00

(878,000.00)

120.90

Мýс засал

4,500,000.00

1,410,000.00

3,090,000.00

31.33

МЭЭЯТ

3,390,000.00

1,761,496.00

1,628,504.00

51.96

Уламжлалт

3,000,000.00

1,920,000.00

1,080,000.00

64.00

Хүүхýд

4,500,000.00

3,420,000.00

1,080,000.00

76.00

Бººр, ÄШБСТасаг
Гастроентерорлоги, цус
судлалын тасаг
Зүрх судас, үе мºч судлалын
тасаг

10,500,000.00

9,432,161.00

1,067,839.00

89.83

10,500,000.00

9,745,000.00

755,000.00

92.81

6,000,000.00

9,254,870.00

(3,254,870.00)

154.25

Уушиг судлал тасаг

5,250,000.00

4,935,000.00

315,000.00

94.00

542,650.00

(542,650.00)

51,840,000.00

47,499,177.00

4,340,823.00

91.63

5,000,000.00

10,608,624.26

(5,608,624.26)

212.17

23,000,000.00

30,380,100.00

(7,380,100.00)

132.09

1,500,000.00

1,700,000.00

(200,000.00)

113.33

Сахиурын хºлс

500,000.00

627,000.00

(127,000.00)

125.40

įН
Зүрхний бичлýг

30,000,000.00

43,315,724.26

1,600,000.00

1,943,500.00

(343,500.00)

121.47

1,680,000.00

1,480,000.00

200,000.00

88.10

Хүлýýн авах
įН
бусад тºлбºрт хагалгаа
Цºсний дуран
Эмýгтýйчүүд- пластик

#DIV/0!

Зүрхний ЭХО
Өвчин намдаах
375,000.00
Гемодиализ
Тусгай хýсýг-1
45,000.00
Тусгай хýсýг-2 / Ордоны
функт/

45,000.00

Арüсны кабинет

1,000,000.00

630,000.00

Нүдний кабинет

420,000.00

534,000.00

Гастроентеролог кабинет

630,000.00

750,000.00

9

Цусны кабинет
Зүрх судасны кабинет

1,200,000.00

570,000.00

Үе мºчний кабинет

15,000.00

Уушигны кабинет

420,000.00

329,000.00

Бººрний кабинет

420,000.00

307,500.00

Äиабет хýсýг

420,000.00

162,700.00

Мýдрýлийн кабинет

630,000.00

1,745,500.00

Мýс заслын кабинет
БШЗМЗаслын кабинет/
Урологи/

630,000.00

789,000.00

630,000.00

153,700.00

Хүүхдийн кабинет

125,000.00

240,000.00

Хүүхýд- гýрýý

6,250,000.00

10,893,300.00

Чих хамар хоолойн кабинет

840,000.00

730,500.00

Эмýгтýйчүүдийн кабинет
Поликлиник урüдчилан
сýргийлýх кабинет

1,050,000.00

1,890,000.00

690,000.00

867,500.00

Поликлиник- гýрýý

18,750,000.00

3,417,363.00

37,385,000.00

27,913,563.00

9,471,437.00

74.67

Сýргýýн засах ýмчилгýý

3,600,000.00

1,212,500.00

2,387,500.00

33.68

Нýгдсýн лаборатори

17,400,000.00

18,722,400.00

(1,322,400.00)

107.60

Äүрс оношлогоо

13,800,000.00

19,720,300.00

(5,920,300.00)

142.90

34,800,000.00

39,655,200.00

(4,855,200.00)

113.95

187,706,700.00

188,129,444.26

(422,744.26)

100.23

11,249,700.00

7,553,900.00

3,695,800.00

67.15

Үйл ажиллагааны бус

7,838,125.00

(7,838,125.00)

#DIV/0!

Түрýýс

5,580,972.00

(5,580,972.00)

#DIV/0!

Резидент сургалт

4,456,000.00

(4,456,000.00)

#DIV/0!

Ёс зүйн зардал
¯ндсýн ¿éл ажèллагааны
áус орлогын д¿н

1,500,000.00

(1,500,000.00)

#DIV/0!

26,928,997.00

(15,679,297.00)

#DIV/0!

įН

įН
¯ндсýн ¿éл ажèллагааны
орлогын д¿н
Ажилчдаас хоолны үнý

Нèéт орлогын д¿н
Тºсºл хºтºлбºр/

187,706,700.00

215,058,441.26

(27,351,741.26)

114.57
-

#DIV/0!

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful