You are on page 1of 5

Op 17 maart stond een grote advertentie op de voorpagina van de Volkskrant: Als Wilders hetzelfde over Joden ( en het Oude

Testament gezegd zou he!!en als "at hi# nu over $oslims ( en de %oran uitkraamt& dan "as hi# al lang afgeserveerd en veroordeeld "egens antisemitisme'( )eze advertentie is geplaatst namens de *ti+hting de ,nititatieven en -en ander Joods geluid door .arr/ de Winter' Antisemitisme is het resultaat van eeu"en religieuze en etnis+he haatpropaganda' ,slamofo!ie vloeit niet alleen voort uit imaginaire moslimagressie& maar ook uit +on+reet ge"eld& dat velen in de moslim"ereld steunen' -en ander vers+hil is dat de islam een !ekerende religie is& ter"i#l het #odendom geen proselieten "il maken' -r is dus reden met enige !evreesdheid die moslims te !ezien die op vers+hillende "i#zen& "aaronder intimidatie& anderen pro!eren te !ekeren of van geloofsafval te "eerhouden' Ook vers+hillen !eide gemeens+happen in hun houding tegenover de "ereldheers+happi#' 0ogal "at moslimleiders verkondigen dat de islam ernaar streeft niet1islamitis+he landen over te nemen' )e ge"elddadige #ihad heeft diepe "ortels in religieuze teksten' 0iet alleen Al 2aida "il moslime3pansie& maar ook s#eik 4usuf 2arada"i& de geesteli#ke leider van de $oslim 5roeders+hap' .i# s+hreef dat& ter"i#l de islam t"ee keer uit -uropa verdreven is (uit *pan#e en 6riekenland & deze nu terugkomt'( ($anfred 6erstenfeld

,n haar artikel 7$oslims vormen geen vi#fde +olonne8 argumenteerde de histori+a Anne 9ek& dat er veel overeenkomstigheden zi#n tussen de #oodse immigranten uit Oost1-uropa rond 1:;; en de huidige islamitis+he immigranten' Toen klonk het in de !evolking& en zo klinkt het ook nu: <e "onen hier& maar hun hart ligt elders' <e komen op de "elvaart af& maar assimileren niet' <e he!!en een andere god& en een a+hterli#ke +ultuur' <e spreken onderling een taal die "i# niet verstaan en gooien hun afval zo uit het raam' *oms kri#g #e het gevoel dat ze er niet !i# "illen horen' Waarom ze dan toelaten=( )e oost#oden gaven >?@ met hun peies en penetrante armoede >?@ de oude "i#ken van -uropa8s grote steden in een mum van ti#d een ander aanzien' <e !egonnen er hun eigen "inkels en s+holen& en kieperden op sa!!atsavond kippen!ot#es op straat alsof ze ook hier "erden opges+hrokt door s#tetl1honden' <e handelden in ongeregeld en gingen daar!i# op het #iddis+h over als ze voordeel konden halen' -n ze hadden overal hun +onta+ten'( ( de Volkskrant& A1B1C;;B -uropese 0on16ouvernementele Organisaties "illen dat islamofo!ie straf!aar "ordt als een vorm van ra+isme= -+ht= Ter"i#l dis+riminatie op !asis van geloof& tere+ht& al ver!oden is moet er nog apart !i# dat islamofo!ie e+ht nee maar seriousl/& gu/s& -D.T niet mag= $ogen "e zelf uitmaken "aar "e zeer tere+ht zoal 1foo! voor zi#n& alstu!lieft danku"el= 0--0' $ag dus niet' .et vreesa+htig reageren op een ge"elddadige veroveringsgodsdienst is net zo erg als negers l/n+hmo!!en' .et !enoemen van pro!lemen met de ,slam in de -uropese samenleving is net zo fout als antisemitis+h haat!loggen' Als het aan de -uropese 06Os ligt dan' Als "i# een !lanke suprema+ist .o!!/.itler van *tormfront "aren zouden "i# ons s+hamen dat onze hersenloze sho+kho!!/ Era+ismeE opeens op FFn li#n "erd gesteld met zo iets redeli#ks en logis+h als islamofo!ie'( (6een*ti#l& CC1B1C;1B

Antisemitisme is anders
Dolumn 0GD& 11 okto!er C;;7 $erel 5oers *-DT,O0: O9,0,H-06T.: BIA "ords Ophef in )uitslandJ Wolfgang 5enz& dire+teur van het <entrum fKr Antisemitismusfors+hung in 5erli#n& s+hri#ft in zi#n #aarverslag dat de "oede van #odenhaters en moslimhaters op elkaar li#kt' 5enz ligt sinds !egin deze maand onder vuur& "ant& zeggen +riti+i: Lantisemitisme is anders dan islamofo!ie'L $athias %Kntzel& politi+oloog& haalde de Wall *treet Journal met zi#n !es+huldiging dat 5enz !uigt voor de antisemitis+he lo!!/: LGa+isme maakt mensen EkleinE& ter"i#l antisemitisme de #oden "aanzinnig EgrootE maakt'L .et idee dat de #oden "ereld"i#d samenz"eren in het k"aad& kent volgens hem geen parallel' )at is onzin' ,slamofo!en zien niet alleen onderkruipsels& maar ook een +omplot' $oslims he!!en een on!egri#peli#k dom& onre+htvaardig geloof en Osama 5in Haden is een vieze !aardmans die s+hapenvlees eet in een grot' Ondertussen he!!en de olies#eiks die hem finan+ieren alle Westerse leiders in hun zak' 5ovendien "erken deze Ara!ieren eendra+htig met hun ,raanse !roeders aan een gemeens+happeli#k doel: een moslimrevolutie die de "ereld zal omvormen tot een zee van hoofddoeken en !aarden' )e voorhoede van deze #ihad zi#n -uropese moslims& die zi+hzelf op!lazen tot het vri#e Westen zi+h overgeeft' LVooroordelen over moslims&L aldus %Kntzel& Lzi#n ge!aseerd op e+hte massamoord !egaan door een paar moslims in de naam van de islam' :M11 of de moord op de 0ederlandse filmmaker Theo van 6ogh heeft geen tegenhanger in de #oodse traditie'L Ook onzin' -ind negentiende& !egin t"intigste eeu" hielden +ommunistis+he en anar+histis+he terroristen huis in Gusland' Velen van hen "aren van #oodse komaf 1 "at het antisemitisme uiteraard deed aanz"ellen' -en #oodse godsdienst"aanzinnige vermoordde Jitzhak Ga!in& omdat die su++essen !oekte in vredesonderhandelingen met de 9alesti#nen' 6een enkele religie& +ultuur& ideologie of samenleving !li#ft van e3tremisten vers+hoond' Jodenhaat en moslimhaat zi#n !ed"elmende& giftige +o+ktails van geda+hten over de samenhang tussen religie& +ultuur& politiek en de daden van radi+alen' )e e+hte "ereld daarentegen !estaat uit mensen& niet uit samenz"eringen of onderkruipsels'

,slamofo!ie
door Nlri+h W' *ahm vertaald uit het )uits door -'J' 5ron )e dis+ussie over een vergeli#king van islamofo!ie met antisemitisme& die professor Wolfgang 5enz heeft veroorzaakt& verdient een +ontrole van de oorsprong van deze !egrippen'

Volgens Wikipedia zou Oislamopho!iaP al in 1:CI in het Qrans zi#n ge!ruikt' )e talri#ke !ronver"i#zingen en voetnoten !i# Wikipedia getuigen er e+hter van& dat alle s+hri#vers zi+h pas na 111;:1C;;1 met het thema he!!en !eziggehouden' Daroline Qourest en Qiammetta Venner he!!en in Tirs DroisFs de ges+hiedenis van dit "oord onderzo+ht' O,slamofo!ieP zou als stri#d!egrip voor het eerst zi#n opgedoken in ,ran in 1:7:& na de revolutie van a/atollah %homeini' Vrou"en "erden islamofoo! genoemd "anneer ze "eigerden een hoofddoek te dragen' .etzelfde "erd ook *alman Gushdie ver"eten& die als moslim de islam !ekritiseerde' O,slamofo!ieP !etekende dus oorspronkeli#k interne islamitis+he kritiek op de islam' 0a de 11e septem!er pakten islamitis+he organisaties in het Westen het "oord op om kritiek op islamitis+he e3tremisten en terroristen tot z"i#gen te !rengen' Afs+hu" over terreurdaden van islamisten "erd met ra+isme en laster van de islam en de koran geli#kgezet' Andere !egrippen zoals islamkritiek& islamvi#andigheid of anti1islamisme he!!en eenzelfde soort !etekenis& zi#n e+hter emotioneel niet !eladen en niet met ra+isme !elast& zoals Oislamofo!ieP' %enners van de islam en !ezonnen #ournalisten maken onders+heid tussen de religie van de islam& de meerderheid van de moslims en e3tremisten& OislamistenP of terroristen' .oe"el dat niet alti#d eenvoudig is& omdat zelfs OgematigdeP moslims zoals de groots#eik van Al Azahr in Dairo& s#eik $ohammed *a/ed Tanta"i& massamoorden op vi#andige !urgers& dus zelfmoordaanslagen in ,sraRl en elders& nooit ten volle veroordelen' 5i# ge!rek aan openli#ke kritiek van islamitis+he geesteli#ken ontstond de (verkeerde indruk dat alle moslims a+hter de meest vreseli#ke& in naam van de islam gepleegde& misdaden van de nieu"e ti#d in 0e" 4ork& ,sraRl& 5agdad& 9akistan& Wenen& Gome& Honden en $adrid zouden staan' OAntizionistenP ge!ruiken dezelfde methode' <e verklaren voorstanders van het !estaansre+ht van de staat ,sraRl tot ra+isten& kolonialisten en nazi8s' .et zionisme !estaat als !e"eging& ideologie en !egrip pas sinds het einde van de 1:e eeu"' )e Joden verklaarden zi+h met het zionisme tot OnatieP met zelf!es+hikkingsre+ht en re+ht op een eigen staat' Tot dan toe "erden Joden in het +hristeli#ke Westen sle+hts als leden van een religie gezien& van het $ozaSs+he geloof' *inds de Verli+hting "aren ze naast AriRrs ook nog een O*emitis+h rasP' )e OzionistenP pasten het zelf!esef van de Joden aan de !egrippen"ereld van de moderne staten aan' .et OantizionismeP& dus een ideologis+he !e"eging tegen de #oodse nationale !e"eging& !estaat pas sinds het !egin van de #aren17;& zoals de Qranse professor in de linguSstiek& professor 6eorge1-lia *arfati& ontdekte en !e"ees' ,n zi#n !oek OThe Daptive 0ationP over de Joden in de *ov#et1Nnie& !es+hreef hi# hoe antizionisme een ideologie "erd' O$et het s/stematis+he ge!ruik van de uitdrukking antizionisme !egon het ministerie van informatie van de *ov#et1Nnie na de <esdaagse Oorlog van 1:T7' 5ehalve in de pers van de *ov#et1Nnie vers+heen het !egrip daarna vooral in de media van e3treem links' ,n "oorden!oeken vers+heen het "oord pas in de #aren17;' )e !elangri#kste +anonieke antizionismeteksten zi#n in de eerste plaats van *ov#et1Gussis+he herkomst'P

)e vier !elangri#kste negatieve eigens+happen van de "esterse ges+hiedenis maken ge!ruik van vergeli#kingen van het zionisme met de staat ,sraRl: nazisme& ra+isme& kolonialisme en imperialisme' *arfati: OVoor de antizionistis+he propaganda hoeft men !i#voor!eeld alleen maar tegen het nazisme te zi#n U en "ie is dat niet= U om een antizionist te zi#n' )e taal van deze pseudovergeli#kingen ondersteunt ieder vi#andig initiatief tegenover het zionisme en maakt van hem een daad van vooruitgang en van humanisme'P .et OantisemitismeP als !egrip voor OJudeopho!ieP of Jodenhaat kon logis+her"i#ze pas ontstaan& nadat met de Verli+hting de mensen in OrassenP "erden onderverdeeld' Omdat er geen OrassenP onder mensen !estonden& !ehielp men zi+h met de linguSstiek' Want er !estaan inderdaad taalfamilies' <o "erden de O*emietenP ges+hapen om de +hristeli#k gemotiveerde Jodenhaat te kunnen voortzetten' $aar vanaf de Verli+hting "aren +hristeli#ke haatargumenten tegen Joden zoals O6odmoordP niet meer toepas!aar' )at er 1I; #aar geleden geen enkele Jood .e!reeu"s sprak& omdat het nieu"1.e!reeu"s nog niet "as uitgevonden& vormde voor de rassenideologen geen !elemmering om alle Joden tot O*emietenP te verklaren' .et "as ook irrelevant& dat veel volkeren !li#k!aar veelvuldig van ras en daarmee ook van genen "isselden' )enk maar aan de -g/ptenaren& die vroeger ooit faraonis+h -g/ptis+h spraken& af en toe overstapten naar het Aris+he 6rieks en tenslotte met de Ara!is+he verovering *emieten "erden' Wie Jodendom& zionisme en islam haat& is antisemiet& antizionist of islamofoo!' %ritiek op het +hristendom& op )uitsland of op de 9alesti#nse nationale !e"eging "erden nog niet tot ideologie verheven' )aarom !estaat daarvoor ook nog niet de overeenkomende vaktaal' 5ronnen: .eplev U A!seits von $ainstream: ,slamopho!ie van CB #anuari C;1; door Nlri+h W' *ahm& Jeruzalem vertaald uit het )uits door -'J' 5ron en gepu!li+eerd als )e oorsprong van het "oord Oislamofo!ieP( op C: novem!er C;1; op Artikel 7' 0u

Guzie om vergeli#king islamofo!ie met antisemitisme


)oor: Antoine Ver!i# .istoris+h 0ieu"s!lad nr' BMC;1; ,n )uitsland "oedt een nieu"e 7.istorikerstreit8 <i#n er overeenkomsten tussen antisemitisme en islamofo!ie= ,n )uitsland leidt alleen al het stellen van de vraag tot heftige polemieken' *inds de dire+teur van het gerenommeerde ,nstituut voor Onderzoek van het Antisemitisme in 5erli#n& Wolfgang 5enz& !egin dit #aar deze vergeli#king trok in de *Kddeuts+he <eitung& rolde er een golf van kritiek over hem heen' Op de opiniepagina8s van de grote kranten meldden zi+h tal van histori+i die de parallel ongepast vonden' )e kritiek op de islam zou in omvang en aard in geen verhouding staan tot de Jodenvervolging' Opnieu" gaat het over de vraag of de .olo+aust een unieke ge!eurtenis "as& die nergens mee te vergeli#ken valt' 0et als t"intig #aar geleden& toen de !eroemde .istorikerstreit los!arstte over de vraag of men *talins misdaden op FFn li#n kan stellen met die van .itler'

5enz !etoogt dat er parallellen zi#n tussen de opkomst van het antisemitisme in de negentiende eeu" en de huidige islamofo!ie' ,n !eide gevallen is er sprake van vriend1 vi#ands+hema8s die ge!aseerd zi#n op ongefundeerde m/then en misverstanden over de religieuze ideologie van de 7vi#and8' <oals men !i#voor!eeld desti#ds de Joden ver"eet uit te zi#n op "ereldheers+happi#& ver"i#t men dat nu de moslims' ,n !eide gevallen interpreteert men de %oran of de Thora alsof ze hand!oeken zi#n voor een "ereld"i#de samenz"ering' )e +riti+i van 5enz "i#zen erop dat moslims& anders dan de Joden& allang he!!en !e"ezen dat ze een reRle !edreiging zi#n voor de "ereldorde' Joodse eVuivalenten van Al 2aida en de tali!an !estonden niet' 5enz en zi#n verdedigers daarentegen argumenteren dat het er niet om gaat hoe vriend en vi#and elkaar !estri#den& maar om de manier "aarop vi#and!eelden "orden opge!ou"d' .et de!at over 5enz8 vergeli#king smeulde al ruim een #aar op +ongressen en in vak!laden& maar !randde pas goed los na zi#n stuk in de <uid1)uitse krant' )e frontale aanval op 5enz "erd ingezet door de !ekende pu!li+ist .enr/k $' 5roder in dag!lad )ie Welt' Tot uit ,sraRl en Amerika kreeg hi# !i#val' Verdedigers van 5enz komen vooral uit a+ademis+he hoek' )aar !etogen histori+i dat 5enz8 vergeli#king "etens+happeli#k legitiem is en een verhelderend li+ht "erpt op de hedendaagse islamofo!ie'