TERHAD

Kod Kertas: 942/2

SKEMA JAWAPAN PRA PERCUBAAN STPM BAHARU 2014 942/2 (PENGGAL 2)

SKEMA PEMARKAHAN

GEOGRAFI KERTAS 2

Skema pemarkahan ini terdiri daripada 16 halaman bercetak.

1

TERHAD

TERHAD
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab semua soalan.

1 a)

Takrifkan maksud atmosfera.

[

]

Skema pemarkahan

!tmosfera boleh ditakrifkan seba"ai [satu lapisan nipis gas tanpa bau, warna dan rasa] yang [berada di atas permukaan bumi] disebabkan oleh[ tarikan daya graviti bumi].

Kunci Idea: 1. satu lapisan nipis gas tanpa bau, warna dan rasa = 1M 2. berada di atas permukaan bumi = 1M 3. tarikan daya graviti bumi = 1M MAX = 3 MARKAH

b)

#elaskan peranan troposfera dalam mencorakkan cuaca di permukaan bumi [ 4 ]

Skema pemarkahan $eranan troposfera terhadap cuaca di permukaan bumi: Kod %1 %Peranan ropo!"era &en'adi tempat simpanan (ap)(ap air. *ap)(ap air dari proses se'at) peluhan akan terkumpul dalam atmosfera membentuk a(an+ tepu dan turun seba"ai kerpasan khususn,a hu'an. &en'adi tempat simpanan haba pendam ,an" mempen"aruhi peredaran tena"a ,an" men"ubah suhu di permukaan bumi. .aba pendam ,an" ban,ak suhu akan menin"kat dan sebalikn,a haba pendam ,an" sedikit suhu akan menurun. &en'adi tempat berlakun,a perubahan tekanan udara ,an" seterusn,a mempen"aruhi tiupan an"in+ badai+ taufan dan siklon. /i atmosfera suhu akan berubah+ tekanan udara akan berubah. !n"in akan bertiup dari tekanan tin""i 0suhu se'uk) ke tekanan rendah 0suhu panas) Pemarkahan$ #ana%mana 2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah #arkah -

%

-

#A) 4

-

TERHAD

TERHAD 0c) %a"aimanakah lapisan atmosfera men"a(al suhu di permukaan bumi1
Skema pemarkahan 2ara lapisan atmosfera men"a(al suhu di permukaan bumi: Kod 21 22 Peranan ropo!"era &elalui proses serakan+ serapan+ tapisan dan balikan ,an" di'alankan oleh (ap air dan o3on terhadap bahan"an matahari ,an" men,ebabkan bumi han,a menerima sebaha"ian kecil saha'a tena"a matahari. &elalui sifat semula'adi seseten"ah komponen atmosfera ,an" lutsinar kepada bahan"an matahari tetapi le"ap kepada bahan"an bumi ,an" men,ebabkan suhu bumi seimban". &elalui proses !4%5/6 iaitu pembalikan ,an" dilakukan oleh permukaan bumi ,an" be(arna cerah seperti permukaan sal'i+ permukaan laut dan cermin. Pemarkahan$ 2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah #arkah #A) 4

[4]

d) %a"aimanakah akti7iti manusia men""an"u keseimban"an sistem atmosfera1
Skema pemarkahan !kti7iti manusia ,an" men""an"u keseimban"an sistem atmosfera. Kod /1 Peranan ropo!"era

[4]

#arkah -

/-

/

!kti7iti perindustrian dan pen"an"kutan ,an" ban,ak membebaskan "as)"as rumah hi'au seperti karbon dioksida+ sulfur dioksida dan nitro"en dioksida ,an" bersifat lutsinar kepada bahan"an matahari tetapi le"ap kepada bahan"an bumi. Kesann,a suhu atmosfera akan menin"kat men"hasilkan pemanasan "lobal. !kti7iti pembakaran terbuka di ka(asan pelupusan sampah dan ka(asan pertanian ,an" ban,ak membebaskan partikel terampai 0$&10) seperti debu+ asap+ 'ela"a dan habuk dalam kepekatan ,an" tin""i ,an" men"hasilkan pencemaran udara dan 'erebu. !kti7iti pembandaran den"an membina ban"unan konkrit dan 'alan bertar ,an" ban,ak men,impan haba pendam dan dibebaskan pada (aktu malam ,an" men"hasilkan pulau haba 8 suhu di bandar menin"kat
Pemarkahan$ #ana%mana 2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah

-

-

#A) 4

TERHAD

TERHAD Jawab sama ada soalan 2 atau soalan . Soa*an 2 a) &en"apakah fenomena el 8 9ino serin" berlaku di perairan Tropika1. Kod Se+a+%Se+a+ e* , N&no !er&n- +er*ak. d& pera&ran Trop&ka

[:] #arkah

!1

• • •

!-

!

$erairan Tropika mendapat bekalan tena"a haba ,an" ban,ak dari matahari ekoran daripada lokasin,a ,an" dekat den"an "arisan khatulisti(a. /i sampin" itu+ ka(asan ini 'u"a menerima tena"a matahari dalam keadaan sudut tepat. ;ni men,ebabkan ka(asan tropika amat pesat men"alami akti7iti perolakan apabila suhu lautann,a iaitu lautan $asifik menin"kat den"an cepat 4emban"an lautan $asifik ,an" ada di perairan Tropika merupakan lemban"an lautan ,an" palin" luas di dunia. 6leh itu apabila berlaku perubahan suhu di lautan ia akan mempen"aruhi suhu daratan den"an lebih cepat. Kenaikan suhu lautan $asifik membolehkan proses pembuakan 0termoklin) berlaku den"an "iat. ;ni me(u'udkan tekanan udara rendah di laut+ seterusn,a melemah dan men"hentikan tiupan an"in timuran ke baha"ian daratan. Kesann,a baha"ian daratan men"alami cuaca panas el)9ino+ kadar hu'an amat sedikit serta kelembapan udara ,an" rendah Ka(asan perairan Tropika merupakan lokasi<3on laluan an"in utama dunia seperti an"in timuran dan an"in baratan. $ertembun"an an"in men,ebabkan kekacauan atmosfera dan hala'un,a semakin lemah.. Kesann,a per"erakan an"in timuran men'adi perlahan dan terhenti di laut ,an" men,ebabkan ka(asan daratan tidak menerima hu'an

Pemarkahan$ / &!& ' / markah ( #A) 9 #arkah b) #elaskan kesan fenomena el 8 9ino ke atas unsur)unsur cuaca. Kod Ke!an Fenomena e*% N&no ke a a! .n!.r%.n!.r 0.a0a

#A) 9 [=] #arkah
-

%1

• •

%• •

%

• •

%4

1.a0a pana! dan .dara ker&n-2 /alam tempoh 5l)9ino+ cuaca men'adi panas dan men,ebabkan udara men'adi kerin" 0dr! a"r#. $roses transpirasi tumbuhan berkuran"an seterusn,a men"uran"kan peratus kelembapan udara. Kadar se'atan pula amat tin""i. H.3an !ed&k& 2 Taburan hu'an ,an" turun di baha"ian daratan 'u"a amat sedikit. ;ni disebabkan oleh tiupan an"in timuran men'adi lemah dan terhenti di lautan $asifik. 6leh itu lembapan udara ,an" terbentuk di laut tidak dian"kut ke baha"ian daratan khususn,a di barat $asifik ,an" men,ebabkan hu'an adalah amat sedikit Kemara. pan3an-2 Sepan'an" 5l)9ino+ cuaca panas+ udara kerin" serta hu'an sedikit akan men,ebabkan kemarau. Kemarau meru'uk kepada keadaan kekuran"an air ,an" dialami di sesuatu tempat. Kemarau 'u"a menun'ukkan keadaan imban"an air ne"atif iaitu kadar se'atan melebihi daripada kerpasan 0hu'an) ,an" turun. Fenomena 4ere+.. 5l 9ino men,ebabkankan berlakun,a kebakaran hutan secara semula 'adi sehin""a membebaskan partikel)partikel terampai seperti debu+ habuk+ asap dan lain)lain ke atmosfera sehin""a membentuk 'erebu. /alam keadaan udara kerin" 0dr! a"r)+ partikel)partikel tersebut terampai dan berle"ar dalam ruan" udara serta sukar untuk hilan". Tiupan an"in sumatera telah memindahkan 'erebu dari ;ndonesia ke &ala,sia dan ne"ara !sia Ten""ara ,an" lain. >enomena ini dikenali seba"ai 'erebu rentas sempadan

-

-

-

Pemarkahan$ 4 &!& ' 2 markah ( #A) 5 #arkah
4

#A) 5 TERHAD

TERHAD c) %andin"kan kesan fenomena el 8 9ino ke atas alam sekitar fi3ikal antara ka(asan !sia Ten""ara den"an !merika Selatan. [ = ]
KOD 21 46D67 ISI Fenomena Kemara. dan Ban3&r KA8ASAN ASIA TENGGARA >enomena Kemara. berlaku di !sia Ten""ara kerana kekuran"an hu'an. Kemarau meru'uk kepada keadaan kekuran"an air dalam tempoh ,an" pan'an" 0- hin""a bulan). /i ka(asan !sia Ten""ara cuaca panas 5l)9ino men,ebabkan .dara men3ad& ker&n- 9dry air:; lembapan tanih dan kelembapan udara merosot. An-&n ker&n-2 Semasa el) 9ino an"in bertiup dari daratan ke laut kerana tekanan udara di daratan lebih tin""i berbandin" den"an tekanan udara di laut ekoran daripada penin"katan suhu laut dan proses pembuakan ,an" berlaku. !n"in ini tidak memba(a hu'an. 2uaca panas dan udara kerin" di !sia Ten""ara memudahkan ke'adian 3ere+.2 Kebakaran hutan akan berlaku membebaskan ban,ak partikel)partikel terampai seperti asap+ habuk dan 'ela"a ,an" terapun" dalam keadaan udara kerin" membentuk 'erebu ,an" tebal. KA8ASAN A#ERIKA SE7ATAN Sedan"kan pada masa ,an" sama ke'adian +an3&r berlaku di !merika Selatan. >enomena 4a 9ina memba(a hu'an lebat luar biasa+ ka(asan rendah di pesisir pantai akan men"alami ban'ir ,an" besar. &anakala ka(asan !merika Selatan ke*em+apan .daran<a ada*ah &n--&. ;ni kerana (ap)(ap air ,an" terbentuk di laut akan di ba(a oleh an"in baratan ke ka(asan daratan. &anakala ka(asan !merika Selatan pula an-&n *em+a+ +er &.p den-an ken0an+er!ama den-an r&+. / a."an. Tekanan udara di lautan ,an" tin""i men,ebabkan ain"in baratan bertiup ke daratan memba(a bersama (ap)(ap air ,an" terbentuk di laut dan melepaskann,a seba"ai hu'an lebat /i !merika Selatan pula+ 0.a0an<a *e+&h *em+a+; !e3.k dan mend.n-. Keadaan a(ann,a lebih bersih daripada partikel)partikel terampai tetapi tebal den"an (ap)(ap air. #ARKAH

-

2-

Ke*em+apan .dara

-

2

T&.pan An-&n

-

24

4ere+. dan 0.a0a mend.n-2

-

Pemarkahan$ 4 &!& ' 2 markah ( #A) 5 #arkah2

#A) 5

?

TERHAD

TERHAD Soa*an /
a) @$en"n%katan suhu d" bandar adalah d"&en%aruh" oleh akt"'"t" manus"a A. %incan"kan pern,ataan ini. [1 ]

Kod

Ak &=& & #an.!&a

#arkah

Aktiviti manusia sememangnya boleh meningkatkan suhu di bandar sehingga terjadinya pulau haba. Namun begitu terdapat juga aktiviti manusia yang boleh menurunkan suhu di bandar. Di antara aktiviti manusia yang menyebabkan suhu di bandar meningkat ialah:  Pem+&naan +an-.nan konkr& dan 3a*an +er ar <an- men<erap dan men<&mpan ha+a matahari pada (aktu sian" dan membebaskann,a pada (aktu malam seba"ai haba pendam. $ada masa ,an" sama ban"unan)ban"unan tin""i 'u"a men,ekat pen"aliran keluar haba ke atmosfera pada (aktu malam. ;ni menambahkan la"i kadar simpanan dan pen"aliran haba dalam atmosfera bandar seterusn,a men""alakkan ke'adian pulau haba. Pen-.ran-an ka>a!an h&3a. da*am +andar d&!e+a+kan ak &=& & pene+an-an pokok untuk di"antikan den"an ban"unan konkrit. ;ni men"uran"kan peratus kelembapan udara dalam bandar. $roses transpirasi 0pepeluhan) tumbuhan tidak berlaku untuk membebaskan (ap)(ap air ke udara. Kesann,a peratus kelembapan udara men'adi rendah+ dan udara men'adi kerin" 0dr! a"r) ,an" seterusn,a men""alakkan la"i penin"katan suhu di bandar. Ak &=& & pen-an-k. an dan per&nd.! r&an ,an" ban,ak membebaskan "as) "as rumah hi'au ke atmosfera bandar seperti karbon dioksida+ karbon monoksida+ sulfur dioksida+ nitro"en dioksida dll. Bas)"as ini bersifat lutsinar kepada bahan"an matahari tetapi le"ap kepada bahan"an bumi 8 ini men,ebabkan kesan rumah h"(au apabila bahan"an bumi terperan"kap oleh "as)"as pencemar berkenaan dan seterusn,a suhu di bandar akan menin"kat. Per am+ahan pend.d.k +andar. Kepadatan<kesesakan penduduk dalam bandar akan menambahkan sumber haba dalam bandar menerusi metabolisme badan manusia. /ian""arkan seoran" manusia men"eluarkan haba pada kadar 100 ) 00 (att ber"antun" kepada 'enis ker'a ,an" dilakukann,a. $ertambahan haba oleh manusia ini akan menambahkan la"i 'umlah tena"a haba ,an" tersimpan dalam bandar.

A1

-

 

A2

-

A/

-

A4

-

Namun begitu, tidak semua aktiviti manusia di dalam bandar boleh meningkatkan suhu. Terdapat pelbagai aktiviti manusia yang boleh merendahkan suhu di dalam bandar daripada terus mengalami pulau haba. Antaranya ialah:  Ak &=& & pen-h&3a.an +andar 9menanam pokok:2 $ihak berkuasa tempatan 0$%T) ban,ak menanam pokok)pokok peneduh di ka(asan re3ab dalam bandar+ di bahu 'alan dan 'u"a di laluan 'alan kaki. /i sampin" itu pemilik ban"unan 'u"a menamam pokok)pokok seba"ai hiasan landskapn,a. !kti7iti ini akan menambahkan kelembapan udara melalui proses transpirasi tumbuhan dan ia mampu menurunkan suhu di dalam bandar. 6

A?

-

TERHAD

TERHAD
 Ak &=& & menam+ahkan ka>a!an +adan a&r da*am +andar seperti tasik<kolam buatan manusia dan 'u"a taman tema air misaln,a Taman Tasik Titi(an"sa di Kuala 4umpur dan 'u"a Taman air Sun(a, 4a"oon. Ke(u'udan badan)badan air mampu men,e'ukkan udara melalui proses se'atan di permukaan+ menambahkan kelembapan udara dan adakalan,a mampu menurunkan hu'an. %adan)badan air dalam bandar me(u'udkan ka(asan pulau se'uk. Ak &=& & man.!&a !eper & pen--.naan pen-an-k. an a>am contohn,a 4CT dan komuter+ melaksanakan kempen berkon"si kereta+ kempen pen'imatan tena"a seperti kempen 5!CT. .6DCS 'u"a boleh men"uran"kan penin"katan suhu di bandar. ;ni kerana akti7iti ini mampu men"uran"kan fenomena kesan rumah hi'au apabila kadar perlepasan "as)"as rumah hi'au ke atmosfera bandar boleh dikuran"kan.

A@

-

AA

-

Kesimpulannya terdapat dua kesan daripada aktiviti manusia di bandar. Ada aktiviti yang boleh meningkatkan suhu dan juga ada aktiviti yang boleh menurunkan suhu di dalam bandar. Apa yang jelas pada masa kini, aktiviti manusia yang boleh menigkatkan suhu lebih besar berbanding dengan aktiviti manusia yang boleh menurunkan suhu.

1

Pemarkahan$ @ &!& 9 / B /: ' 2 markah ( 1 markah B #en3a>a+ !oa*an +&n0an-kan ( 1 markah2 #A) 1/ #arkah2

#A) 1/ [ 1- ] #arkah
-

b) 2adan"kan lan"kah untuk men"uran"kan penin"katan suhu di bandar. Kod
B1 •

7an-kah #en-.ran-kan Pen&n-ka an !.h. d& +andar 7an-kah per.ndan-an2
&en"uatkuasakan !kta Kualiti !lam Sekililin" 1:E4 seperti : $eraturan Ddara %ersih 1:E=+ $eraturan $elepasan !sap /aripada 5n'in /iesel 1::6+ !kta dan ka(alan pembakaran terbuka dan lain) lain. #usteru a"ensi pelaksana seperti #abatan !lam Sekitar+ #$#+ $ihak berkuasa Tempatan 0$%T) mestilah men'alankan pemantauan dan pemeriksaan ,an" lebih kerap untuk memastikan akta di atas dilaksanakan den"an cekap dan berkesan. Seterusn,a )ukuman seperti denda<kompaun+ men,itar premis+ membatalkan lesen operasi+ pen'ara dll mesti dilaksanakan den"an te"as dan adil kepada mana)mana indi7idu atau s,arikat ,an" didapati membebaskan bahan pencemar ke udara tanpa ka(alan.

-

-

#A) 4
E

TERHAD

TERHAD

B2

7an-kah Pen-.r.!an S ra e-&k <an- me*&p. &$
 &e(u'udkan ka(asan hi'au dalam bandar atau pro"ram pen"hi'auan bandar den"an menanam pokok)pokok peneduh di ka(asan re3ab bandar seperti re3ab 'alan+re3ab ban"unan dan lain)lain. $okok)pokok peneduh ini mampu men"ekalkan udara lembab disampin" men,ederhanakan suhu sekitar. &embina lebih ban,ak ka(asan badan air dalam bandar ,an" mampu bertindak seba"ai pulau se'uk bandar seperti ka(asan taman tema air+ tasik reakreasi dll.2ontohn,a Taman Tasik Titi(an"sa dan Sun(a, 4a"oon. $en""unaan sumber tena"a "antian ,an" bersih dan mesra alam seperti tena"a elektrik hidro+ tena"a solar+ biomass dll dalam akti7iti pen"an"kutan+perindustrian dan pen""unaan isi rumah dalam bandar ba"i men""antikan sumber tena"a fosil ,an" terbukti ban,ak membebaskan "as) "as rumah hi'au. &en"uran"kan pen""unaan peralatan ,an" ban,ak membebaskan kloroflourokarbon 02>2) seperti alat pendin"in ha(a+ peti se'uk+ alat)alat semburan dan seba"ain,a ,an" boleh menipiskan lapisan o3on seterusn,a mempen"aruhi kemasukan bahan"an matahari ke bumi tanpa halan"an. Sebalikn,a men""unakan peralatan ,an" telah disahkan bersifat @&esra alamA 0En'"ronmental *r"endl!). $en""unaan petroleum tanpa plumbum. $erlepasan asap dari industri dan kenderaan biasan,a dika(al den"an men%%unakan &etroleum den%an kandun%an sul*ur rendah. Selain itu melaran" akti7iti pembakaran terbuka sebalikn,a men""alakkan akti7iti C.

-

-

-

-

#A) @

B/

Kempen ke!edaran dan pend&d&kan a*am !ek& ar
• Kempen pen'imatan tena"a seperti kempen 5arth .ours oleh penduduk bandar. &en"uran"kan pen""unaan tena"a ,an" berlebihan. Sekiran,a tidak perlu+ elakkan pemba3iran tena"a. $en""unaan tena"a ,an" tidak cekap akan melepaskan lebih ban,ak "as)"as rumah hi'au. Kempen men""unakan sistem pen"an"kutan a(am seperti 4CT+ 5C4+ Komuter dan 'u"a kempen berkon"si kereta.Termasuk 'u"a kempen pen""unaan basikal di dalam bandar dan me(u'udkan 3on khusus dalam bandar ,an" tidak boleh dimasuki oleh kenderaan diesel seperti lori+ bas+ truck dll. $endidikan alam sekitar pula menerusi matapela'aran Beo"rafi di perin"kat sekolah dan ;$T disampin" memperkukuhkan peranan badan bukan kera'aan 9B6.

-

-

#A) 2 #A) 12

Pemarkahan$ 7an-kah Per.ndan-an ( #A) 4 #arkah 7an-kah Pen-.r.!an ( #A) @ #arkah
=

TERHAD

TERHAD
Kempen PAS ( #A) 2 #arkah BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MA+,SIA [40 markah]

#a(ab !oa*an 4 dan satu soalan lain sama ada !oa*an ? atau !oa*an @. Soa*an 4$ a) !pakah ,an" dimaksudkan den"an bioteknolo"i pertanian1 [ ]

Bioteknologi pertanian bermaksud [ teknik atau proses saintifik] dalam pertanian yang menggunakan [genetik/DNA benda hidup ] seperti mikro organisma, haiwan, atau tumbuhan untuk menyelesaikan masalah atau [ menghasilkan produk pertanian baru] yang bermanfaat kepada manusia. Kunci dea! Teknik atau proses saintifik dalam pertanian = 1m genetik/D ! benda hidup = 1m menghasilkan produk pertanian baru =1m &!G &arkah b) %a"aimanakah bioteknolo"i boleh menin"katkan kema'uan sektor &ala,sia1
Kod %1

pertanian di [4]
#arkah -

%-

% %4

1ara%0ara +&o ekno*o-& men&n-ka kan kema3.an !ek or per an&an &enin"katkan k.an & &/produkti7iti<hasil produk pertanian dalam 'an"ka masa ,an" sin"kat hasil kacukan dan klon benih ,an" bermutu. &isaln,a benih padi ;C ber'a,a menambahkan produkti7iti per hektar sa(ah dan membolehkan tanaman padi ditanam kali dalam tempoh - tahun. &enin"katkan k.a*& & produk pertanian dan berda,a tahan perosak serta pen,akit kerana klon benih telah melalui u'i ka'i makmal secara berterusan. 2ontohn,a hasil sa,uran tanaman hidroponik dan ferti"asi adalah tahan lama berbandin" den"an kaedah tanaman biasa kerana men""unakan benih bermutu hasil bioteknolo"i. &en"hasilkan kepe*+a-a&an 3en&! produk pertanian ,an" dapat memenuhi citarasa pen""una seperti betik eFotica+ "olden rice dsb. &embantu mema3.kan !ek or h&*&ran seperti industri biodisel dari min,ak kelapa sa(it+ perubatan<farmasi dari tanaman herba dsb. Pemarkahan$ #ana%mana 2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah

-

#A) 4

:

TERHAD

TERHAD

d) %a"aimanakah akti7iti pertanian telah men,ebabkan pencemaran alam sekitar fi3ikal 1. [4]
Kod /1 Ke!an ne-a &" ak &=& & per an&an erhadap a*am !ek& ar "&C&ka* Pen--.naan ra0.n !eran--a dan +a3a k&m&a . &en,ebabkan pencemaran air sun"ai+ tasik dan air tanih akibat pen""unaan ba'a kimia serta racun seran""a<rumpai secara berlebihan seperti ba'a urea+ racun paraHuat dll. $roses larut resap air hu'an berlaku ,an" memba(a bersama sebatian kimia dan toksid ke dalam tanah+ sun"ai+ tasik dan kolam. Ak &=& & Pem+akaran er+.ka men<e+a+kan pen0emaran .dara dan 3ere+. khususn,a amalan pembakaran terbuka di ka(asan sa(ah padi+ ladan" tebu dan 'u"a ladan" kelapa sa(it apabila tiba di perin"kat tanam semula. $artikel terampai seperti debu+ habuk+ asap dan 'ela"a dari pembakaran akan terapun" di dalam udara kerin" ,an" boleh men,ebabkan 'erebu. Pemarkahan$2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah #arkah -

/-

-

#A) 4

d) 2adan"kan dua lan"kah bukan perundan"an untuk men"uran"kan kesan pencemaran alam sekitar fi3ikal akibat akti7iti pertanian [4]
Kod /1 D.a 7an-kah B.kan Per.ndan-an #arkah -

//

/4

Kaedah h&dropon&k. Tanaman tanpa tanah dan pen""unaan ba'a secara larutan dan 'u"a tanpa men""unakan racun seran""a. &en"uran"kan pencemaran tanah. Pen--.naan +a3a a!*&. 2ontohn,a ba'a kompos dan na'is hai(an dan tidak ber"antun" kepada ba'a kimia. &en"uran"kan pencemaran air. Ka>a*an B&o*o-&. $en""unaan peman"sa seperti burun" hantu dan ular ba"i men"a(al perosak seperti men"a(al tikus. ;ni men"elakkan pen""unaan racun tikus ,an" boleh mencemarkan air seperti di dalam sa(ah padi. Ama*an e+an- % rep. . $embersihan ladan" pertanian seperti ladan" tebu+ kelapa sa(it dan sa(ah padi melalui kaedah teban" 8 reput bukann,a teban" 8 bakar. ;ni men"elakkan pencemaran udara di sampin" men,uburkan tanah.
Pemarkahan$ #ana%mana 2 &!& ' 2 markah ( #A) 4 #arkah

-

-

#A) 4

10

TERHAD

TERHAD

4a>a+ !amada !oa*an ? a a. !oa*an @2 Soa*an ? a) &en"apakah sektor perhutanan masih la"i pentin" kepada sosio ekonomi ne"ara &ala,sia 1 [ 1- ]
Kod Kepen &n-an !ek or perh. anan #arkah Sebab-sebab sektor &erhutanan mas"h la%" &ent"n% ke&ada sos"o ekonom" Mala!s"a "alah. • #ema3.kan !ek or ekonom& h&*&ran . ;ndustri berasaskan ka,u seperti industri perabot+ papan lapis+ pembuatan kertas dapat !1 dima'ukan kerana mendapat bekalan sumber ka,u balak ,an" berterusan. • ;ndustri pembinaan 'u"a berkemban" kerana sokon"an sumber perka,uan ,an" sentiasa ada dalam pasaran daripada pro'ek perladan"an hutan ,an" di'alankan. • #en&n-ka kan pendapa an ne-ara. $roduk ka,u+ perabot dan kraf tan"an berasaskan sumber hutan ,an" berkualiti tin""i dieksport ke !luar ne"ara. • ;ni akan menambahkan pendapatan ne"ara melalui tukaran mata (an" asin" dari ne"ara ,an" lebih tin""i nilai mata(an"n,a seperti ne"ara 5ropah dan #epun. • #en<ed&akan pe*.an- peker3aan2 Sektor perhutanan 'u"a men,ediakan peluan" peker'aan seba"ai pembalak+ pemandu+ ! peker'a kilan" papan+ seba"ai ren'er hutan+ pe"a(ai pen,elidik dll. • ;ni akan men"uran"kan pen""an"uran+ menambahkan pendapatan perkapita penduduk+ menin"katkan kuasa beli dan taraf hidup penduduk ,an" terlibat den"an sektor perhutanan. • #enam+ahkan ekno*o-& me*a*.& RDD2 Keupa,aan teknolo"i dalam ne"ara ditin"katkan melalui CI/ ,an" berterusan dalam !4 sektor perhutanan sepertimana ,an" di'alankan oleh >C;& dan D$&. • 2ontohn,a teknolo"i pembiakbakaan dan kultur tisu pokok+ teknolo"i ka(alan pen,akit dan perosak hutan ba"i memelihara dan memulihara sumber)sumber perhutanan ,an" lestari. • Pem.*&haraan dan pem.*&haraan a*am !ek& ar. /isampin" pen"usahasilan+ sektor perhutanan 'u"a melibatkan akti7iti memelihara dan memulihara sumber)sumber perhutanan secara !? berterusan. • ;ni dapat men"ekalkan ekosistem+ habitat+ kepelba"aian biolo"i daripada pupus untuk dinikmati oleh "enerasi kini+ akan datan" dan selaman,a. .utan seba"ai sumber (arisan ne"ara. • S.m+er per.+a an2 !kti7iti perhutanan 'u"a melibatkan usaha mema'ukan sumber)sumber perubatan tradisional berasaskan herba !6 seperti ton"kat !li+ kacip >atimah+ hempedu bumi dsb. • &elalui CI/ ,an" berterusan industri farmasi dapat berkemban" pesat+ penduduk mempun,ai pelba"ai pilihan ubat untuk mera(at pen,akit.
11

TERHAD

TERHAD

• !E •

Ekope*an0on-an dan !.m+er a&r . .utan lipur ,an" ka,a den"an pelba"ai spesis fauna dan flora+ air ter'un dan 'eram boleh di'adikan seba"ai sumber ekopelancon"an ,an" men"untun"kan ekonomi ne"ara. %e"itu 'u"a den"an sumber air. .utan di'adikan seba"ai ka(asan tadahan untuk bekalan air kepada penduduk+ sektor pertanian dan tena"a hidro menerusi pembinaan empan"an.

-

Pemarkahan$ #ana%mana @ &!& ' 2 markah ( #A) 12 #arkah

#A) 12

b) %a"aimanakah akti7iti pembalakan men,ebabkan kesan ne"atif terhadap alam sekitar fi3ikal1. [1 ]
Kod /" antara kesan ne%at"* akt"'"t" &embalakan terhada& alam sek"tar *"0"kal "alah. • %1 • • %• Kem.!nahan eko!&! em dan ha+& a 2 !malan teban" bersih bukann,a teban" terpilih dalam akti7iti pembalakan masa kini telah men,ebabkan kepupusan kepelba"aian spesies fauna dan flora hutan seperti pokok cen"al+ meranti+ sera,a+ keruin" dll. Selain itu kemusnahan habitat+ rantaian makanan dan pen"hi'rahan fauna telah berlaku di dalam ekosistem hutan. Hak&!an dan anah r.n .h2 $embalakan tanpa ka(alan dan akti7iti penarahan bukit untuk dibina laluan men"an"kut balak telah men,ebabkan hakisan tanah dan ke"a"alan cerun. !pabila hutan diteban"+ tiada la"i silara pokok untuk memintas air hu'an. ;ni men,ebabkan hakisan percikan ,an" tin""i. !kar)akar pokok ,an" musnah 'u"a tidak mampu men"uran"kan hakisan larian air permukaan. Kesann,a cerun men'adi tidak stabil dan tanah runtuh ter'adi. Pen0emaran !.m+er a&r2 !kti7iti pembalakan berhampiran den"an sun"ai akan men,ebabkan sun"ai tercemar den"an selut+ kelodak dan lumpur. .akisan larian air permukaan akan memba(a re"olit ke dalam sun"ai. !ir sun"ai men'adi keruh+ ekosistem akuatik ter'e'as dan 'ika berlaku pemendapan kelodak+ dasar sun"ai men'adi cetek ,an" boleh mempercepatkan pula ke'adian ban'ir. Kem.!nahan ka>a!an adahan a&r2 !kti7iti pembalakan haram la3imn,a melepasi sempadan dan adakalan,a mele(ati ka(asan re3ab sun"ai. ;ni akan memusnahkan ka(asan tadahan air. $eneban"an pokok akan men"uran"kan proses susupan air ke dalam tanah. Kesann,a sistem akuifer ter'e'as ,an" akan men'e'askan pula bekalan air kepada sun"ai dan tasik. Pemana!an !e empa 2 $eneban"an hutan secara besar)besaran akan men"uran"kan peratus kelembapan udara disebabkan oleh ketiadaan pokok untuk melakukan proses transpirasi. Kesann,a udara men'adi lebih kerin" dan suhu mikro boleh
1-

#arkah

-

-

• % •

-

• %4 • • %? •

-

-

TERHAD

TERHAD
menin"kat<pemanasan setempat. %6 • Per.+ahan *and!kap2 !kti7iti teban" bersih berskala besar akan mencerahkan ka(asan hutan. Kesan)kesan pen""ondolan akan kelihatan den"an 'elas dan ketara terutama sekali melalui pandan"an udara. /alam 'an"kamasa pan'an" perubahan landskap berlaku apabila hutan primer bertukar men'adi hutan sekunder ,an" han,a ditumbuhi oleh belukar dan semak samun. &anakala pokok)pokok balak ,an" muda tidak la"i tumbuh.

-

Pemarkahan$ @ &!& ' 2 markah ( #A) 12 #arkah B 1 #arkah mana%mana h.ra&an <an- *e+&h +a&k ( #A) 1/

#A) 1/

Soa*an @ $ilih sebuah ne"ara di !sia Ten""ara dan 'elaskanJ a) a) masalah ,an" dihadapi oleh perikanan pin""ir pantai. [E]
#arkah 1 -

Kod #a!a*ah <an- d&hadap& o*eh per&kanan p&n--&r pan a&2 +e%ara !an% d"&"l"h "alah Mala!s"a. /" antara masalah !an% d"hada&" oleh &er"kanan &"n%%"r &anta" d" Mala!s"a "alah.


!1


!-

• • •
!

#a!a*ah kek.ran-an moda*2 ;a berlaku dalam kalan"an nela,an pin""ir pantai ,an" di belen""u kemiskinan. Keupa,aan modal ,an" terhad men,ebabkan nela,an pin""ir pantai tidak mampu untuk memiliki bot)bot besar+ pukat dan peralatan tan"kapan moden dan seba"ain,a. ;ni men,ebabkan hasil tan"kapan mereka adalah sedikit. #a!a*ah pa!aran. &asalah ini berkait den"an keber"antun"an nela,an pin""ir pantai den"an oran" ten"ah ,an" men'erat para nela,an den"an sistem hutan" ,an" berpan'an"an. 9ela,an tidak dapat menikmati hasil tan"kapan secara sepenuhn,a kerana terpaksa men'ual kepada oran" ten"ah 0peraih) den"an har"a ,an" murah. 6leh sebab itu+ pendapatan ,an" peroleh para nela,an sedikit dan nela,an kekal dibelen""u kemiskinan Kek.ran-an ekno*o-&. &asalah ini berkait den"an kekuran"an modal ,an" men"halan" nela,an untuk memiliki teknolo"i dan kelen"kapan tan"kapan moden. Keban,akan nela,an pin""ir pantai masih men""unakan teknolo"i tradisional seperti pukat tan"kul+ bubu+ pancin"+ dan bitol. Teknolo"i ini 'elas tidak mampu untuk menin"katkan hasil tan"kapan nela,an. Selain itu taraf pendidikan dan kemahiran ,an" rendah 'u"a men,ebabkan nela,an tidak dapat men"endalikan bot)bot ,an"
1

-

-

TERHAD

TERHAD besar+ alat ecosonar+ dan sistem telekomunikasi
Pemarkahan$ / &!& ' 2 markah ( @ #arkah B 1 markah ne-ara ( #A) A #A) A

b)

kesan ,an" ditimbulkan oleh akti7iti perikanan pin""ir pantai.

[ 6 ]
#arkah

Kod #a!a*ah <an- d&hadap& o*eh per&kanan p&n--&r pan a&2 /" antara kesan !an% d"tumbulkan oleh akt"'"t" &er"kanan &"n%%"r &anta" "alah.

• %1 •

• • %•

• % • •

Kep.p.!an !.m+er per&kanan2 Kepupusan sumber perikanan berpunca daripada tan"kapan berlebihan ikan secara berterusan. !da seseten"ah nela,an pin""ir pantai men""unakan kaedah menuba+ men"ebom dan ren'atan elektrik selain daripada men"unakan pukat ,an" diharamkan seperti pukat harimau dan pukat tunda di ka(asan pin""ir pantai. Kaedah ini men"akibatkan habitat akuatik musnah terutama di ka(asan pesisir pantai ,an" men'adi lokasi pembiakan ikan. Pen0emaran a&r *a. 2 $encemaran air laut berlaku khususn,a di sekitar pelabuhan perikanan berpunca daripada pembuan"an bahan)bahan cemar seperti sisa)sisa ikan+ dan air pembersihan bot nela,an. !ir laut 'u"a dicemari oleh sisa)sisa domestik ,an" dibuan" dari petempatan nela,an. Terdapat 'u"a bot)bot nela,an ,an" sudah rosak dan tidak dapat di"unakan dibiarkan tersadai dan reput di tepi pelabuhan atau muara sun"ai. Kem.!nahan eko!&! em pa<a +aka.2 !kti7iti perikanan pin""ir pantai pada masa ini diperluaskan kepada ternakan marinkultur di ka(asan muara dan pa,a bakau seba"ai pendapatan sampin"an kepada nela,an. $embinaan kolam)kolam ternakan ikan melibatkan ker'a)ker'a peneban"an dan pembersihan ka(asan hutan bakau dan nipah di 3on pin""ir pantai. !kti7iti pen,ahhutanan ini men,ebabkan ekosistem di ka(asan tersebut ter'e'as. Tindakan ini 'u"a memusnahkan habitat pelba"ai 'enis hidupan 0ketam nipah+ ikan+ lokan+ keran"+ burun"+ dan hai(an primat) dan men'e'askan rantaian makanan. Keadaan ini sekali"us men"uran"kan kadar populasi asal hutan bakau berkenaan. Seba"ai contohn,a+ seperti ,an" berlaku di Sabak %ernam+ Selan"or
Pemarkahan$ / &!& ' 2 markah ( @ #arkah

-

-

-

#A) @

14

TERHAD

TERHAD

c) 9ilaikan pro"ram ,an" di'alankan oleh kera'aan untuk mema'ukan sektor perikanan di ne"ara ,an" anda pilih itu. [ 1- ]
Kod #a!a*ah <an- d&hadap& o*eh per&kanan p&n--&r pan a&2 $en"la"an &ro%ram !an% d"(alankan oleh kera(aan untuk mema(ukan sektor &er"kanan #arkah


!1

Pro-ram $ Pem+an-.nan &n"ra! r.k .r mener.!& 7KI#2 &en,edia dan memperbaiki kemudahan pendaratan ikan di pelabuhan perikanan+ men,ediakan tempat pen,impanan ikan+kilan" air batu dll. Seba"ai contohn,a+ komplek pendaratan ikan di Tok %ali+ Kelantan+ 2enderin"+ Teren""anu+ Kuala Sedili+ #ohor+ dan %atu &aun"+ $ulau $inan". Pen&*a&an $ Lan%kah "n" amat berkesan dan ber(a!a membantu nela!an mendaratkan "kan dan seterusn!a men(ual "kan terus ke&ada LKIM tan&a d"belen%%u oleh oran% ten%ah. Pro-ram$ #e>.3.dkan per!a .an ne*a<an dan kopera!& ne*a<an melalui Skim $ermodenan 9ela,an %erkelompok ,an" di(u'udkan pada tahun -006. Skim ini men""abun"kan nela,an 8nela,an pantai ,an" berselerak untuk diurus tadbir di ba(ah satu persatuan supa,a pen"aruh oran" ten"ah dapat dihapuskan. Skim ini memperkenalkan kaedah pembelian bot besar melalui "abun"an berkelompok persatuan atau koperasi di sesuatu ka(asan. Pen&*a&an$ Sk"m "n" amat ber(a!a kerana "a membolehkan nela!an tem&atan berda!a sa"n% dan t"dak d"belen%%u den%an kem"sk"nan. Antara *aedah sk"m tersebut "alah nela!an tem&atan !an% men%%unakan bot kec"l akan ber%abun% men(alankan akt"'"t" &enan%ka&an "kan secara meluas dan mendatan%kan keuntun%an berl"&at kal" %anda. Pro-ram Ban .an moda*/!.+!&d&2 Kera'aan menambahkan keupa,aan modal kepada nela,an menerusi kemudahan kredit+ pin'aman+ bantuan+ dan subsidi ba"i mema'ukan sektor perikanan ne"ara. 9ela,an ,an" dibelen""u kemiskinan diberikan subsidi untuk membeli en'in+ bot+ pukat+ min,ak diesel dan seba"ain,a. 4an"kah ini bertu'uan untuk men"uran"kan beban ,an" ditan""un" oleh nela,an. Pen&*a&an$ 1antuan modal membel" bot telah 1er(a!a member" &eluan% ke&ada nela!an untuk mem"l"k" bot-bot !an% leb"h besar dan leb"h ba"k berband"n% secara sewa-bel" ba%" membolehkan mereka menan%ka& "kan d" laut dalam. +amun be%"tu sk"m subs"d" d"esel kuran% berkesan ak"bat
1?

-

1 &!G


!-

-

1

&!G


!

-

1

TERHAD

TERHAD &en!elewen%an nela!an send"r" !an% men(ual d"esel ke&ada oran% la"n. •
!4

&!G

Pro-ram$ #en<ed&akan !&! em pema!aran +erp.!a +a-& men-hap.!kan pen-ar.h oran- en-ah. &isaln,a hasil tan"kapan di'ual terus kepada 4K;& atau kepada koperasi nela,an 095K&!T). Selain itu tempat)tempat pen'ualan ikan 'u"a disediakan di pesisir pantai untuk membolehkan nela,an) nela,an kecil men'ual terus hasil tan"kapan mereka kepada pen""una. 2ontohn,a di pesisir pantai Teren""anu. Pen&*a&an. Lan%kah "n" (u%a ber(a!a men"n%katkan &enda&atan nela!an kerana mereka boleh men(ual den%an har%a !an% leb"h mahal serta terkawal. Keuntun%an nela!an t"dak d"kaut oleh oran% ten%ah2&era"h. Pro-ram$ #ema3.kan ak.ak.* .r !e+a-a& pendapa an !amp&n-an ne*a<an. Kera'aan men""alakkan nela,an a"ar men"usahakan ternakan akuakultur sama ada di ka(asan air ta(ar atau air pa,au. .al ini demikian kerana perikanan akuakultur mula berkemban" seba"ai subsektor utama dalam sektor perikanan. Dntuk memban"unkann,a+ kera'aan men,ediakan bantuan modal+ subsidi+ dan khidmat nasihat ,an" berterusan khususn,a melalui 4K;&. Kera'aan 'u"a bersedia untuk men"eksport hasil)hasil akuakultur ke pasaran luar ne"ara ,an" sudah pastin,a men"hasilkan pendapatan ,an" luma,an kepada nela,an ,an" men"usahakann,a . Penilaian $ada masa "n" &ro%ram "n" amat ber(a!a kerana "a menda&at bantuan se&enuhn!a dar" kera(aan. Malah konse& "ndustr" akuakultur (u%a d"&erluaskan dan d"%abun%kan den%an sektor &elancon%an dan d"namakan akua&elancon%an. Sumber &enda&atan nela!an &anta" telah d"&elba%a"kan.

-

1 &!G


!?

-

1

&!G

Pemarkahan$ 4 &!& ' / markah ( 12 #arkah Pemarkahan +a-& !e &ap &!& $ Pro-ram ( 2 markah B Pen&*a&an Pro-ram ( 1 markah ( #A) / #arkah

#A) 12

TAMAT
16

TERHAD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful