Nama Calon

:
Tingkatan:

SOALAN PRA PERCUBAAN 2014
STPM BAHARU

PENGGAL 2

942/2

MAC
2014

STPM BAHARU

GEOGRAFI KERTAS 2
(2 jam)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM BAHARU)
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.
Jawab EMPAT soalan
Bahagian A : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada
soalan 2 atau soalan 3
Bahagian B : Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan
5 atau soalan 6

UNTUK KEGUNAAN
PEMERIKSA
Bahagian A
Soalan 1
Soalan 2

Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

Soalan 3

Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A
dan soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki
menggunakan kertas tulis jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap
jawapan pada helaian kertas yang baru dan susun jawapan anda
mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama-sama
dengan kertas soalan ini.

Soalan 4

Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan
anda.

Bahagian B
Soalan 5
Soalan 6
JUMLA
H

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak

STPM BAHARU ( 942/2 )
(PENGGAL 2)
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]

GEOGRAFI 2

Jawab semua soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.
Soalan 1:
a)

Takrifkan maksud atmosfera

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... [ 3 ]
b)

Jelaskan peranan troposfera dalam mencorakkan cuaca di permukaan bumi.

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... [ 4 ]
c)

Bagaimanakah lapisan atmosfera mengawal suhu di permukaan bumi?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... [ 4 ]
d)

Bagaimanakah aktiviti manusia menggangu keseimbangan sistem atmosfera?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
[ 4 ]

Jawab samada soalan 2 atau soalan 3.
Soalan 2
a) Mengapakah fenomena el – Nino sering berlaku di perairan Tropika?.

[ 9 ]

b) Jelaskan kesan fenomena el – Nino ke atas unsur-unsur cuaca.

[ 8 ]

c) Bandingkan kesan fenomena el – Nino ke atas alam sekitar fizikal antara kawasan Asia
Tenggara dengan Amerika Selatan.
[ 8 ]
Soalan 3
a)
“Peningkatan suhu di bandar adalah dipengaruhi oleh aktiviti manusia”. Bincangkan
pernyataan ini.
[ 13 ]

b)

Cadangkan langkah untuk mengurangkan peningkatan suhu di bandar.

[ 12 ]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 markah]

Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau soalan 6.
Soalan 4:
a)

Apakah yang dimaksudkan dengan bioteknologi pertanian?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[3]

b) Bagaimanakah bioteknologi boleh meningkatkan kemajuan sektor pertanian di Malaysia?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
c) Bagaimanakah aktiviti pertanian telah menyebabkan pencemaran alam sekitar fizikal?.
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
d) Cadangkan dua langkah bukan perundangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam
sekitar fizikal akibat aktiviti pertanian.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[4]

Jawab samada soalan 5 atau soalan 6.
Soalan 5
a) Mengapakah sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi negara
Malaysia ?
[ 12 ]
b) Bagaimanakah aktiviti pembalakan menyebabkan kesan negatif terhadap alam sekitar
fizikal?.
[ 13 ]

Soalan 6
Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan jelaskan;
a) masalah yang dihadapi oleh perikanan pinggir pantai.

[7]

b) kesan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan pinggir pantai.

[6]

c) Nilaikan program yang dijalankan oleh kerajaan untuk memajukan sektor perikanan di
negara yang anda pilih itu.
[ 12 ]

Soalan Tamat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful