You are on page 1of 11

SEK. MEN. KEB.

PEREMPUAN TEMENGGONG IBRAHIM BATU PAHAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2004 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN NAMA: TARIKH: ARAHAN: Kertas ini mengandungi 60 soalan berbentuk objekti ! "ili# ja$a%an &ang %aling te%at dan #itamkan %ada kertas ja$a%an &ang disediakan! TINGKATAN:2………………

'!

(aeda# &ang di%erole#i a%abila melakukan akti)iti untuk membina da&a ta#an kardio)askular iala#… A! ,! .! /! meningkatkan ungsi jantung* %aru+%aru dan sistem %eredaran dara#! meningkatkan kadar nadi se-ara %erla#an+la#an! meningkatkan kuantiti dara# mengalir ke otot se-ara %erla#an+la#an! mengurangkan risiko ke-ederaan otot!

2!

Akti)iti untuk membina kelajuan iala#… A! ,! .! /! ski%%ing dan lari deras! jalan kaki dan lari anak! lari %e-ut 00m dan 60m! lari %e-ut '00m dan 200m!

0!

1ang manaka# antara berikut meru%akan kom%onen ke-ergasan i2ikal berasaskan kesi#atan 3 A! ,! .! /! kelajuan dan kuasa da&a ta#an otot dan kelenturan da&a ta#an kardio)askular dan kuasa kekuatan otot dan kelajuan

'

! ubat batuk .! .! /! mengandungi garam &ang ban&ak garam berlebi#an men&ebabkan %en&akit bua# %inggang mengandungi kadar gula &ang tinggi mengandungi %e$arna &ang baik untuk kanak+kanak 9! Menga%aka# mangsa &ang -edera berdara# %erlu dibaringkan3 A! .! Garam .! .! Ati+ati .! /! su%a&a oksigen men-uku%i su%a&a mangsa re#at untuk melambatkan %engaliran dara# su%a&a dara# bertamba# kandungann&a '0! "enggunaan dada# jenis ……!! sering digunakan ole# a#li sukan! A! steroid .! .! karbo#idrat .erikut adala# benar mengenai makanan segera ke-uali… A! .! Misai Ku-ing /! "okok semalu 2 .! #arus dimakan untuk memastikan tubu# badan ber ungsi dengan normal /! da%at membina sel+sel dan tubu# badan 5! Makanan terdiri dari%ada 0 kum%ulan iaitu…!! A! .! ubat %elali /! eksta-& ''! .! bole# menjau#kan diri dari%ada %en&akit .! lemak /! %rotein 6! 7ebi#an karbo#idrat disim%an di dalam tubu# sebagai A! Air .! Asid Amino /! 7emak 8! .! /! mengelakkan %en&akit* %roses tumbesaran dan akil balig# membina sel dan tisu badan* memberi tenaga dan ke-eka%an minda mengelakkan %en&akit* bina sel dan tisu badan serta memberi tenaga memberi tenaga* membina sel dan tisu serta )itamin 6! Aras 4 dalam "iramid Makanan iala# A! )itamin .4! Makanan seimbang meru%akan makanan &ang…! A! mengandungi %rotein* kanji dan lemak se-ara o%timum .erikut adala# tumbu#an &ang mem%un&ai nilai %erubatan ke-uali A! Aloe :era .

! '2 #ingga '6 ta#un ..! ganja .! /! %ertolongan -emas bole# diberi ole# semua orang %ertolongan -emas diajar dalam akti)iti ".M %eringkat %ra sekola# %ertolongan -emas #an&a bole# diberi ole# orang &ang ma#ir sa#aja %ertolongan -emas tidak %enting kerana ada kemuda#an #os%ital dan klinik '6! Had umur 2aman remaja iala# A! 8 ta#un .! rokok /! eksta-& '9! /ua otot %enggerak utama semasa meng#asilkan sesuatu %ergerakan iala# A! agonist dan antagonist .! trise% dan deltoid /! antagonist dan bi-e% -url 0 .! agonist dan su%ras%inatus .! .! .Ara#an: soalan nombor '2 #ingga '5* %adankan %en&ataan tersebut dengan ja$a%an &ang diberikan! A! .! /! '2! '0! '4! '5! jangan digosok berna as melalui mulut gunakan lam%u %i-it untuk menarik %er#atian serangga ambil %en&e%it dan keluarkan segera benda asing dalam #idung! telinga dimasuki semut! mata dimasuki benda asing! disengat tebuan! '6! "ili# %ern&ataan &ang betul A! .! 5 #ingga '0 ta#un /! '6 #ingga 00 ta#un '8! "enggunaan %il k#a&al jenis………! sering diambil ole# remaja di %usat+ %usat #iburan kesann&a iala# rasa sangat seronok* ke%ala bergo&ang+ go&ang dan bole# menari tan%a rasa leti# #ingga ke %agi! A! mor%#ine .

ukan @lim%ik di………!! A! Re%ublik .ilaka# Mala&sia kali %ertama menjadi >o#an dengan mene$askan %asukan /enmark dalam "ertandingan "iala T#omas di "reston* =ngland3 A! '952 .! Mesomor < tega% dan berotot /! Mesomor < kurus dan tega% 2'! Raja %e-ut Mala&sia &ang memangi %ingat emas a-ara '00m dalam temas&a .! intensiti /! ulangan dan set 20! "ertandingan bola baling mula di%ertandingkan %ada '902 dalam .! .! masa .! ?atson N&ambek .! /! teknik gri% dan %egang de%an teknik gri% dan teknik sisi teknik kilas dan de%an teknik sisi dan teknik kilas 26! N&atakan otot &ang terlibat dalam akti)iti mendagu! I! .erikut adala# %adanan kategori bentuk badan manusia &ang betul ke-uali A! A-tomor < kurus .! anoid .! Rabuan "it /! A2mi Ibra#im 22! .! II* III dan I: 26! 7elaki gemuk &ang mem%un&ai %engum%ulan lemak badan di ba#agian %erut dinamakan3 A! g&noid .ise% II! Trise% III! /eltoid .erlin .! =ndomor < gemuk .20! .angkok iala#!! A! /r! M! >egat#esan .ukan Asia %ada ta#un '962 di .erikut adala# tiga %rinsi% lati#an ke-uali… A! kek#ususan .! android /! g&mnoid 4 .2e-# .! '992 .! @lim%ik di .! I* III dan I: /! I* II* dan III I:! Gastroknemius A! I*II*dan I: .! Handbold* /enmark /! Hei2er* >erman 24! .! '949 /! '904 25! /ua teknik memegang raket badminton iala#…!! A! .

28! Kom%osisi badan bole# diukur dengan menggunakan kali%er iaitu:+ A! sejenis alat berbentuk ka%ak &ang digunakan untuk sukat ketebalan kulit .idek .! .! .inga%ura .! Ga&a (innis# .$eden /! Mala&sia 00! "emain tersebut tela# berja&a mene$askan .! Mu#ammad Ha i2 Has#im .! ?ong .#oon Han /! Mu#ammad Roslin Has#im 0'! .era%aka# ketinggian tiang badminton 3 A! '!54m .! sejenis alat %en&ukat untuk mengira indeks jisim badan dan lemak di badan /! alat sukat badan berbentuk silinder untuk menguji kulit dan mengira indeks jisim badan! 29! 7ati#an (artlek berasal dari negara3 A! .ia%aka# %emain tersebut3 A! Ras#id .! Ga&a Amerika /! Ga&a "egangan+C 5 .! .erikut adala# meru%akan ga&a memegang lembing ke-uali!! A! Ga&a Rejaman .#ina dengan agreget '6+'4*'5+'0 dan sekaligus menjuarai Kejo#anan All =ngland %ada ta#un 2000 dalam kategori %erseorangan lelaki! .! /! se%anjang 25m dan baton disera#kan di 2on ini se%anjang 22m dan baton disera#kan di dalam ka$asan ini baton disera#kan di luar ka$asan 20m 2on %ertukaran se%anjang 20m* baton disera#kan di dalam 2on ini 00! .! sejenis alat %en&ukat berbentuk gunting &ang digunakan untuk men&ukat ketebalan kulit badan dan mengira indeks jisim badan .! '!50m /! '!52m 02! Aon %ertukaran dalam a-ara 4 B '00m iala#…… A! .! '!55m .#eng Hong dari .e%an&ol .

erat minimum sebatang lembing untuk lelaki iala# 600g! .04! .! .! su%a&a %enjagaan %eralatan da%at memanjangkan #a&at guna %eralatan sukan serta menjimatkan %erbelanjaan sekola# /! untuk memastikan %eralatan sukan tidak #ilang dan da%at mengesan kerosakan alatan 09! Nombor &ang diberikan ke%ada %eralatan sukan dikenali!! A! seunit .! 500g /! 400g 05! /i ba$a# ini adala# em%at asa utama dalam teknik Rejaman 7embing! .! I:*I*III*II II! (asa ikut lajak I:! (asa %ersediaan .tok 3 A! su%a&a %eralatan sukan berada dalam keadaan &ang tersusun .era%aka# berat lembing untuk %erem%uan 3 A! 650g .ole#E di kalangan %eserta atau atlet memberi %enekanan ter#ada% mata%elajaran ">K di sekola#+sekola# 08! A%aka# ke%entingan "en&emakan .! /! me$ujudkan lebi# ban&ak %ertandingan antara sekola# sukan diuruskan dengan -ara sistematik dan %ro esional menera%kan semangat DMala&sia .! II*I:* III*I /! I:*I*II*III 06! Akti)iti %andu ara# &ang bergerak dari satu tem%at ke satu tem%at se-ara indi)idu atau berkum%ulan ber%andukan kom%as dan %eta dikenali sebagai… A! kembara .! in)entori /! kod 6 .! 600g .! rekod .! su%a&a %eralatan tidak rosak dan da%at disim%an dengan baik .! >ungle Tra-king /! Absiling 06! Hasrat untuk mela#irkan rak&at si#at* -ergas dan %rodukti #an&a akan ter-a%ai sekiran&a… A! .usunkan asa tersebut dengan betul! I! (asa lari landas III! (asa Rejaman A! I* II* III I: .! @rieentering .

ik .! II dan III II! Rakan I:! "ak .! I dan III II! Insenti intrinsik I:! Insenti ekstrinsik .! .iri+-iri berikut adala# meru%akan %akaian &ang sesuai di%akai untuk men&ertai sukan dalam keadaan -ua-a %anas ke-uali… A! memakai %akaian berseluar %anjang dan berbaju tebal berlengan %anjang .! /! meniru -ara ber%akaian men-onto#i nilai dan tingka#laku idola %eningkatan jumla# %enonton &ang men&aksikan sesuatu %ertandingan kurangn&a %eningkatan minat ter#ada% sesuatu akti)iti sukan 40! Antara berikut &ang manaka# merujuk ke%ada insenti intrinsik3 I! semangat %atriotisme III! Hadia# A! I sa#aja .! I dan II /! I* II* III dan I: 6 .! muda# men&era% %elu# dan lemba%an .40! Terda%at dua jenis insenti &ang bole# digunakan sebagai ganjaran untuk mendorong atlet men-a%ai keja&aan dalam sukan iaitu:+ I! Insenti sosialisasi III! Insenti ke$angan A! I dan II .! I* II dan III II! ?ang I:! Tro i .! II dan III /! II* III* dan I: 44! .elain a#li keluarga* agen sosialisasi juga terdiri dari%ada: I! >iran III! Idola A! I sa#aja .! %akaian jenis ni%is dan lembut /! ber$arna -era# dan %embebas #aba &ang baik 42! Kesan idola sukan ke atas mas&arakat adala# se%erti berikut ke-uali:+ A! .! III dan I: /! II dan I: 4'! .

erikut adala# etika %eserta ke-uali…!! A! .45! .! II dan III /! I* II* III* dan I: A! I dan II .emua &ang diatas 46! "en&akit .! .! 7emak .! I* II dan III 50! "ili# sumber+sumber )itamin /! A! susu .! /! mematu#i ke%utusan %engadil meng#ormati %asukan la$an menjaga #arta a$am atau %eralatan di tem%at %ertandingan bermain dengan tenang dan tidak mengikut emosi 46! Makronutrien terdiri dari%ada:+ A! karbo#idrat .! "rotein /! .! memunta#kan makanan &ang baru dimakan dengan -ara mengorek tekak sele%as makan /! %engambilan %il %elangsing badan 48! .! makanan bijirin .! .tres ta#a% ketegangan renda# memberi kesan se%erti:+ A! .! /! tekanan dara# meningkat tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu tindakan sakit ke%ala -e%at mara# 49! Manaka# antara berikut meru%akan kaeda# mengurus stres3 I! II! III! I:! melakukan akti)iti sukan dan riada# sekurang+kurangn&a 0 kali seminggu mem%un&ai #obi &ang bole# mendatangkan ketenangan menda%atkan ra$atan %akar mengendalikan masa se-ara berkesan dan bijaksana .! min&ak ikan /! brokoli 8 .ulimia Ner)osa iala#: A! berla%ar dan tidak sukakan makanan .! memunta#kan makanan &ang tela# lama dimakan dan tidak sukakan makanan .

! %engabaian .! /! %embentukan sistem sara sistem %erna asan %embentukan tisu dan %erlindungan mela$an %en&akit %embentukan sel dara# mera# 52! .! Kementerian Kesi#atan .erikut adala# ungsi Akta "erlindungan Kanak+kanak 200' iaitu untuk melindungi keselamatan kanak+kanak dari%ada ba#a&a ke-uali:+ A! %en&eksaan .! eks%loitasi /! %en&ala#gunaan 54! =ustres sering dikaitkan dengan %eristi$a se%erti:+ A! .5'! (ungsi )itamin .! .! III dan I: /! I* II* III* dan I: A! I dan II .eseorang indi)idu bole# men-ega# %en&ala#gunaan dada# dengan -ara berikut:+ I! II! III! I:! tidak merokok tidak men-uba sebarang jenis dada# atau ba#an terlarang tidak bergaul dengan %enagi# dada# mengamalkan %emakanan seimbang .'2 iala#:+ A! .! /! berja&a dalam %e%eriksaan kamatian a#li keluarga %ergadu#an dengan rakan %er-eraian ibu ba%a 55! Manaka# antara berikut bukan sejenis dada#3 I! Ganja A! I dan II .! I* II dan I: II! Kanabis III! Tembakau .! I* II* dan III 50! .! I* II* dan III /! Tiada ja$a%an I:! Kokain 56! Agensi &ang mengendalikan kes %engani&aan kanak+kanak adala# se%erti berikut ke-uali:+ A! "/RM .! >abatan Kebajikan Mas&arakat /! "asukan "erlindungan Kanak+kanak &atim %iatu! 9 .! .

! denda tidak lebi# RM5000 atau %enjara tidak lebi# ' ta#un atau kedua+ duan&a sekali .reat#ing* .! II* IIIdan I: /! I* II* dan I: 59! "rinsi% untuk membuat %enilaian ter#ada% ke-ederaan mengikut %rosedur &ang diteta%kan! A! .! /! Air ?a&s* .! .! I* III dan I: II! membantu %emuli#an I:! men-ega# ke-ederaan dari%ada menjadi bertamba# buruk .! denda maksimum RM 50*000 atau %enjara maksimum satu ta#un atau kedua+duan&a sekali /! denda tidak kurang RM 50*000 atau %enjara tidak lebi# ' ta#un atau kedua+duan&a sekali + .56! "engabaian kanak+kanak bermaksud……! A! melibatkan a%a jua %erlakuan indi)idu .! kegagalan ibu ba%a atau %enjaga memenu#i ke%erluan asas /! seseorang kanak+kanak &ang didera se-ara i2ikal &ang memberi kesan ter#ada% tubu# badan 58! Tujuan "ertolongan .emas adala# se%erti berikut :+ I! men&elamatkan n&a$a III! menda%atkan ra$atan doktor atau %aramedik A!* I* II dan III .+ '0 .! gangguan &ang keterlaluan ke%ada ungsi mental dan emosi kanak+ kanak .=7AMAT M=N>A?A.ir-ulation Talk* @bser)e* tou-# Talk* obser)e* tou-#* a-ti)e* %assi)e dan skill Air $a& talk* obser)e* tou-# dan skill 60! Membuat %anggilan ke-emasan %alsu adala# sala# dari segi undang+ undang dan bole# dikenakan #ukuman iaitu: A! denda maksimum RM 5000 atau %enjara maksimum satu ta#un atau kedua+duan&a sekali .

'' .