You are on page 1of 20

PREDMET:SISTEM ZAŠTITE LIČNOSTI I OBJEKATA

SEMINARSKI RAD:

TEMA: Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

Profesor: prof.,Vojin Pilipović,M.A.


Student:
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

NOVI SAD,2009

Uvod...........................................................................................................................................3
Kompletiranje...........................................................................................................................10
Odlaganje i čuvanje..................................................................................................................10
Mesto.......................................................................................................................................10
Način........................................................................................................................................10
6. 5...............................................................................................................................11
.2.1 1. CILJ............................................................................................................. 14
.2.2 Cilj ovog uputstva je da opiše instrukcije za najavu Transporta gotovine i
vrednosti . ............................................................................................................. 14
.2.3 2. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE.................................................................14
Kompletiranje...........................................................................................................................17
Odlaganje i čuvanje..................................................................................................................17
Mesto.......................................................................................................................................17
Način........................................................................................................................................17

Strana 2 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

Uvod

Živimo u vremenu velikih I naglih promena s mnogobrojnim novinama koje uslovaljavaju


da se I mi takođe menjamo I prilagođavamo savremenom svetu I tehnološkom razvoju. Savremeni
svet uz tehnološki I tehnički razvoj, primorava nas da se I sami menjamo I njemu prilagođavamo
kako bismo mogli pronaži sebe I svoju profesiju u tržišnom okruženju.
U tim promenama I približavanju razvijenim državama, suočavamo se sa višestrukim
problemima I rizicima, direktno ili indirektno. Ugrožavanja čoveka, njegove imovine I životne
sredine, svakodnevna su pojava, kako od strane pojedinaca tako I grupa I država u užem I širem
okruženju. Pretnje I opasnosti su višestruke I protiv njih se profesionalno borimo u ostvarivanju
adekvatne bezbednosti I zaštite od svih oblika ugrožavanja. U savremenim uslovima, čovek kao
pojedinac I civilni sector bezbednosti, prinuđeni sun a samoorganizovanje I organizovanje
samozažtite I zaštite drugih I ukupnih vrednosti koje su višestruko ugrožene I koje napadaju
otuđenjem ili uništenjem.
Organizovanje I planiranje specijalnih transporta, pomoću kojih se transportuju robe I
materije sa posebnim rizicima ( oružije, eksplozivi, baruti I sl.), iz jednog u drugi objekat,
uslovljava posebnu organizaciju I planiranje I jednu veoma rizičnu pratnju, koju nemogu izvesti
slabi, neobučeni, nepripremljeni subjekti, već nasuprot, organzovani I razvijeni konkurenti na
tržištu tj. Oni koji su se dokazali kako tokom same prakse tako I na tržištu.
Privatna bezbednost će svakako zbog samog tržišta I konkurentnosti biti prinuđena na
velika materijalna ulaganja, napore, organizovanju, planiranju, obuci I pripremi kadrova kao I
njihovom opremanju kako bi se održala na samom tržištu.
U ovom radu biće prikazani koji su osnovni I nužni preduslovi za obezbeđenje specijalnog
transporta, koja I kakva je bezbednosna zaštita neophodna, šta podrazumeva tehničko obezbeđenje
specijalnih transporta, vrste transporta kao I sam pojam I značaj informacija u planiranju
transporta. Takođe će kao dodatak radu biti priložen prilog, odn.šema procedure realizacije usluge
transporta gotovine I vrednosti, na način kako to izgleda u praksi, naravno sa izmenjenim
podacima iz razloga zaštite poslovne tajne.

Strana 3 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

1. Pojam I vrste specijalnih transporta

Pojam transporta ili prevoza robe znači premeštanje, prevoženje, I transportovanje nekih
stvari, materijala, robe, živih životinja, putnika I slično, sa jednog prostora na drugi ili mesto.
Najvažniji elementi transportnih usluga podrazumevaju transportnu infrastrukturu, transportnu
strukturu, ljudski kapital, finansijski kapital, energiju I energetska sredstva. U transportovanju robe
I usluga, sudeluje više učesnika, mešu kojima su proizvođač-pošiljaoc, primaoc-prevoznik,
primalac-skladištar I krajnji korisnik.
Specijalni transporti su organizaciona delatnost ili funkcija kojom se obezbeđuju plansko,
ugovoreno, odobreno I organizovano korišćenje saobraćajne infrastrukture I prevpznih sredstava za
prevoz ili transport (opasne, zapaljive, skupocene robe I sl. ), drugim rečima rizični transport.
Organizacija ove vrste transporta obuhvata mere, radnje I postupke koji se preduzimaju radi toga da
se roba bezbedno prenese sa jednog mesta na drugo I da se ne ugroze saobraćajna, skladišna I
prevozna infrastruktura I sredstva, kao I učesnici transporta I druga lica u datom prostoru.
Specijalne I rizične transporte ove vrste obično su obezbeđivali državni organi, prvo vojska
pa policija, dok privatna bezbednost nije značajno dolazila do izražaja u proteklim vremenskim
periodima na našem prostoru, sem za sopstvene potrebe. To znači da je stanje privatne bezbednosti
u proteklom periodu I njena perspektiva na prostoru Republike Srbije nezadovoljavajuća u odnosu
na državni subjket bezbednosti.
Transport rizičnih proizvoda I robe u privatnoj organizaciji, putevima I koridorima, obavlja
se pod posebnim uslovima I kriterijumima koje zahtevaju procedure I to: zakonski uređenim I
regulisanim propisima I standardima, adekvatnom procenom rizika, ugovorenim I dogovorenim
prevozom I obezbeđenjem, odobrenim korišćenjem saobraćajne infrastrukture, planskim,
organizovanim I obezbeđenim transportovanjem u bilo kojoj vrsti saobraćaja ( drumski, železnićki,
pomorski, vazdušni, kombinovani).
Što se tiče stanja privatne beznedbosti u pogledu pratnje I zaštite specijalnih trasporta u
prethodnom periodu, ono je negativno I privatna bezbednost nije imala mesta u toj delatnosti zbog
mnogobrojnih razloga. Kada je u pitanju perspektiva privatne bezbednosti I obavljanje
profesionalne delatnosti organizovanja specijalnih transporta, ona jepozitivna. Sve više privatni
sector preuzima dominaciju u proizvodnji, uvozu I nabavci opasnih sredstava koje podležu
posebnim bezbednosnim merama I zaštiti. S tim u vezi, privatna bezbednost će takođe imati
mogućnost pratnje I obezbeđenja ove vste delatnosti kada se steknu odgovarajući uslovi.

Strana 4 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

2. Osnovni I nužni preduslov za obezbeđenje specijalnog transporta

Da bi specijalizovana preduzeća I agnecije za bezbednost mogle da obavljaju pratnju I


zaštitu specijalizovanih trasporta, neophodni su osnovni preduslovi I rešenja među kojima su:

1. donošenje I primena zakonske normative iz oblasti privatne bezbednosne delatnosti;


2. izrada I donošenje usaglašenih internih akata sa zakonskim I podzakonskim dokumentima;
3. ispunjavanje kadrovskih I materijalnih preduslova;
4. tehničko opremanje ekipa za ove svrhe
5. I dr.

Usvojena zakonska ipodzakonska dokumenta treba da u svom sadržaju regulišu mogćnost


organizovanja specijalizovanih privatnih preduzeća I agencija za obavljanje poslova beznednosti I
zaštite lica I objekata, kao I drugih vrednosti. Zatim se uređuje pravo, ovlašćenje I odgovornost
pravnog lica I izvršioca ovih delatnosti uz mogućnost obavljanja pratnje specijalizovanih
transporta. Međutim, u tim uslovima se usaglašavaju I interna normativna akta iz delatnosti
privatne bezbednosti.
Zakonskim, podzakonskim I internim aktima regulišu se poslovi, zadaci, prava, ovlašćenja I
odgovornost za obavljanje različitih poslova zaštite, među kojima su I pratnja specijalnih transporta
sa opasnim materijama, eksplozivima I napravama, zapaljivim I gadnim materijama, vrednosnim I
novčanim dokumentima, vrednosnim I skupocenim metalima, draguljima, javnim I štićenim
ličnostima I sl. Tim aktima se regulišu prava, ovlašćenja, kao I odgovornost tokom pratnje
specijalizovanog transporta I lica u slučaju protivzakonitog napada na lica I transport.
Nepostojanjem zakonske regulative I neusaglašenih internih akata u oblasti ili delatnosti
privatne bezbednosti obavljanje poslova pratnje lica I transporta su u nerešenom zakonskom statusu
I nemaju zakonski osnov. Dobijanjem dozvole za forimiranje specijalizovane agencije ili preduzeća
za obavljanje poslova zaštite ne znači da je zakonski I rešena delatnost privatne bezbednosti, niti
obavljanje poslova obezbeđenja spescijalizovanog transporta. Prema tome, u republici Srbiji, ne
postoji zakon iz ove oblasti, niti je zakonski rešena delatnost privatne bezbednosti, čime je država
doprinela nastajanju problema da na svom prostoru ima oko 50.000 naouržanih lica na poslovima
obezbeđenja sa nerešenim zakonskim statusom. U tim odnosima privatna bezbednost nema, niti bi
imala perspektivu u svom razvoju.
Nerešen zakonsi status je onemogućio adekvatna prava radnika obezbeđenja, njihova
ovlašćenja u izvršenju poslova zaštite I sprečavanja ugrožavanja ljudi I imovine, pravo na upotrebu
I nošenje vatrenog oružja, pravo na status službenog lica, pravo na adkvatno školovanje I
specijalizaciju kao I druga prava I ovlašćenja koja su višestruka.
Neophodna zakonska, podzakonska I interna akta za profesionalno obavljanje poslova
zaštite, među kojima je I pratnja lica I specijalnih transporta su:

Strana 5 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

1. Zakon o preduzećima I agencijama za obezbeđenje lica I imovine I privatnoj detektivskoj


delatnosti;
2. Podzakonska dokumenta, tj.pravilnici za uređenje poslova obezbeđenja lica I imovine;
3. Interna akta u preduzeću;

3. Pojam I značaj informacija u planiranju transporta

Prilikom planiranja obezbeđenja specijalnog transporta sa eksplozivnim, opasnim,


zapaljivim I sl. Napravama, neophodno je planirati I izvršiti procenu rizika za vreme transporta I
načina prijema informacija o pretnjama, rizicima I bezbednosti trase kojom se planira transport.
Informisanje podrazumeva saznanje koje nastaje tokom planiranja ili tokom kretanja
transporta, koje se saopštava ili prima, a odnosi se na pretnju, opasnost I ometanja od početka do
kraja aktivnosti, kao I na beznednost transporta. Prema tome, informacija je saznanje o mogućem
incidentu ili fogađaju koji se može desiti tokom putanje ili načinu reagovanja na nastanak incidenta.
Zbog višestrukih informacija koje prolaze kroz mrežu niza signala, podataka, saopštenja,
služba za pratnju transporta prinuđena je na budnost, opreznost I preciznost, kako u prijemu
informacija tako I u njenom prenosu. Opreznost podrazumeva razlučivanje I procenu tačne I
korisne informacije koja mora biti zaštićena od ometanja I nelegalnog otkrivanja kada je u pitanju
prenos informacija pratećoj službi transporta.
Upravo zbog ogromnog broja informacija koje su u protoku prijemnika veoma je otežano
odrediti koja je informacija korisna, a koja nije. Zatim se pojavljuju teškoće po prijemu informacija
kao npr. kako I na koji način preneti informaciju, a da bude zaštićena I neotkrivena od strane lica
koja su zainteresovana za ugrožavanje transporta. S toga je neophodno zaštićeno-šifrovano
sporazumevanje između centra I pratilaca transporta, što se postiže obukom I treninzima pre
uključenja u transport.
Problemi se pojavljuju u vremenskom trajanju prijema I prenosa informacija, naročito ako
se ima u videu da se svaka informacija kora proveriti, analizirato I proceniti njena pouzdanost, I na
kraju, sigurno preneti onome na koga se odnosi. Za sve to je potrebno vreme, a nekada su u pitanju
minuti u donošenju odluke o prevazilaženju problema. S toga je neophodna adekvatna obuka,
treninzi I vežbanja u prijemu I prenosu potrebnih informacija I komunikacija tokom aktivnosti.
Informacije se prenose korišćenjem pouzdanih tehničkih sredstava I veza koje su planirane I
uspostavljene zbog bezbednih komunikacija za vreme aktivnosti I njihovim upravljanjem.

3.1. Prilog: Procedura realizacije usluge transporta gotovine I vrednosti

Strana 6 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

SADRŽAJ

No. Opis List


SADRŽAJ 1
DISTRIBUCIJA KOPIJA 1
IZMENE 2
1. CILJ 3

2. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE 3

3. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA 3

4. OPIS AKTIVNOSTI 3

5. ZAPISI 5

6. PRILOZI 6

DISTRIBUCIJA KOPIJA:

Broj
Korisnik Datum Potpis
kopije
1. Generalni direktor
2. Zamenik generalnog direktora
3. Direktor CIT-a
4. CIT Supervizor
5. Nacionalni Kontrolni Centar
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.

Strana 7 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

IZMENE

Redni
Strana Opis Datum Odobrio
broj

1 CILJ

Cilj ove procedure je da opiše redosled odvijanja aktivnosti prilikom pružanja usluge transporta
gotovine i vrednosti.

2 PREDMET I PODRUČJE PRIMENE


Ova procedura primenjuje se u postupku transporta gotovine i vrednosti.

3 ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA

Strana 8 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

3.1 Za primenu ove procedure odgovoran je direktor Sektora transporta novca i vrednosti kao i svi
zaposleni u sektoru iz obima svoje nadležnosti. Za nadzor nad primenom ove procedure odgovoran
je generalni direktor/ zamenik generalnog direktora.

4 OPIS AKTIVNOSTI
4.1. Transport gotovine i vrednosti
4.1.1 Zahtev za pružanje usluga transporta gotovine i vrednosti može uputiti samo korisnik usluga sa kojim
je prethodno potpisan ugovor o transportu gotovine i vrednosti. Sastavni deo Ugovora je Uputstvo
za najavu transporta gotovine i vrednosti (QUP-75-01). Zahtev može biti Redovan, Vanredan i
Dopuna redovnog zahteva. Korisnik usluga upućuje zahtev za transport Nacionalnom kontrolnom
centru koji se nalazi u sastavu Sektora transporta gotovine i vrednosti.
4.1.2 Po dobijanju Redovnog zahteva za transport gotovine i vrednosti (QOB-75-01), koji mora biti
najavljen najmanje 12 sati pre termina predviđenog za transport, ili Vanrednog zahteva za
transport gotovine i vrednosti (QOB-75-02) ili Dopune redovnog zahteva za transport gotovine
i vrednosti (QOB-75-03), Dispečer iz Nacionalnog Kontrolnog Centra slanjem Potvrde prijema
zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti (QOB-75-04), potvrđuje Korisniku
usluge da će zahtevani transport biti obavljen.
4.1.3 Nakon primljenog zahteva i potvrdjivanja da je zahtev primljen, dispečer izrađuje Radni nalog za
transport gotovine i vrednosti (QOB-75-06) a zatim ga prosledjuje koordinatoru ili vodji posade za
područje na kojem će transport biti obavljen. Sa zadacima iz Vanrednog zahteva i Dopune
redovnog zahteva, dispečer obaveštava posadu na terenu putem radio-veze, telefonom ili na drugi
način.
4.1.4 Posada za transport, sastavljena od Kurira (koji je naoružan) i Vozača, po dolasku na dogovoreno
mesto preuzima pošiljku u svemu prema Radnom uputstvu za transport gotovine i vrednosti
(QUP-75-02).
4.1.5 Na dogovorenom mestu, prilikom preuzimanja pošiljke, kurir potpisuje Potvrdu o prijemu/predaji
novčane/vrednosne pošiljke (QOB-75-05). Potvrda se sačinjava od strane korisnika usluga u tri
istovetna primerka; prvi primerak zadržava korisnik usluge na mestu preuzimanja pošiljke, drugi
primerak se predaje korisniku usluge na mestu predaje pošiljke, a treći primerak kurir zadržava za
sebe i predaje ga po završenom radnom zadatku neposredno nadredjenom odgovornom radniku ili
dostavlja Nacionalnom kontrolnom centru.
4.1.6 U slučaju preuzimanja/isporuke većeg broja pošiljki koristiće se obrazac Privremena potvrda o
prijemu/predaji novčanih/vrednosnih pošiljki 01/02 (QOB-75-07 i QOB-75-08). Prijem i predaja
svake pojedinačne pošiljke mora biti potvrđena potpisom na potvrdi od strane korisnika usluge i
kurira.
4.1.7 Ako usled objektivnih ili drugih okolnosti nije moguće obaviti uslugu, kurir mora ispuniti obrazac
Potvrde o neobavljenoj CIT/ATM/CASH usluzi (QOB-75-09). Potvrdu o neobavljenoj usluzi
moraju da potpišu i Kurir i Korisnik usluge. Original potvrde zadržava Kurir, a kopiju Korisnik usluge.
Svoj primerak Potvrde Kurir predaje neposrednom pretpostavljenom ili Nacionalnom Kontrolnom
Centru sa svim drugim dokumentima vezanim za taj Radni nalog.
4.1.8 U toku izvršavanja radnog zadatka Posada kod sebe ima otvoren Radni nalog za transport
gotovine i vrednosti (QOB-75-06), u koji su unete tačke za javljanje Nacionalnom Kontrolnom
Centru, radio vezom i mobilnim telefonom, putem kojih se prati izvršenje zadatka i bezbednost u
transportu određene pošiljke.
4.1.9 U slučajevima kada se prilikom predaje pošiljke ustanovi da je pošiljka oštećena, Kurir i Ovlašćeno
lice Korisnika usluge u dva primerka sačinjavaju i potpisuju Zapisnik o oštećenju pakovanja
vrednosne pošiljke (QOB-75-10). Jedan primerak Zapisnika ostaje kod Korisnika usluge, a drugi
sa sobom nosi Kurir.
4.1.10 Ukoliko prilikom vršenja radnog zadatka dođe do nepredviđenog događanja članovi posade su dužni
da sačine Izveštaj o vanrednom događaju u transportu gotovine i vrednosti (QOB-75-11) koji
predaju neposredno pretpostavljenom ili Nacionalnom Kontrolnom Centru.

Strana 9 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

4.1.11 U svim vanrednim situacijama Posada postupa kako je to opisano u Radnom uputstvu za
transport gotovine i vrednosti QUP-75-02.

4.2. Kontrolisanje i izveštavanje


4.2.1 U svim aktivnostima od momenta prijema zahteva Korisnika usluge za transport određene pošiljke
pa do vraćanja Posade u bazu i njenog odjavljivanja Nacionalnom Kontrolnom Centru, postoji timski
rad uz bezuslovnu subordinaciju.
4.2.2 Posada, pored definisanih tačaka za javljanje navedenih u Radnom nalogu za transport gotovine i
vrednosti, može da se javi raspoloživim sredstvima veze u svakom momentu ili da bude prozvana
od strane Nacionalnog Kontrolnog Centra. Dok traje transport pošiljke Dispečer u Nacionalnom
kontrolnom centru je dužan da neprekidno prati kretanje posade i da na svom primerku Radnog
naloga za transport gotovine i vrednosti, upoređuje i evidentira javljanje posade prilikom prolaza
kroz svaku definisanu tačku.
4.2.3 Po završenim dnevnim zadacima, odgovorni Koordinatori i Vođe posada kontrolišu odrađene Naloge
za transport gotovine i vrednosti, overavaju ih i dostavljaju Nacionalnom Kontrolnom Centru u
Beogradu radi evidentiranja i supervizije.
4.2.4 Izveštaji, u vidu hronološkog listinga sa podacima o vremenu trajanja transporta, pređenoj
kilometraži, destinacijama i dr., izrađuju se za Korisnika usluge koji to zahteva u slobodnoj formi za
period koji se fakturiše i prilažu se uz fakturu.
4.2.5 Zapisi se čuvaju u arhivi Sektora transporta gotovine i vrednosti.

5 ZAPISI

R
e Kompletiranje Odlaganje i čuvanje
d
n
i Naziv zapisa Odgovoran
b
Mesto Način Rok
r
o
j

QOB-75-01-
1 Sektor
Redovan zahtev za Regi
. transporta 6 CIT
pružanje usluge strat
1 gotovine i meseci Supervizor
transporta gotovine or
vrednosti
i vrednosti

QOB-75-02
2 Sektor
-Vanredni zahtev Regi
. transporta 6 CIT
za pružanje usluge strat
2 gotovine i meseci Supervizor
transporta gotovine or
vrednosti
i vrednosti

QOB-75-03
3 -Dopuna redovnog Sektor
Regi
. zahteva za transporta 6 CIT
strat
3 pružanje usluge gotovine i meseci Supervizor
or
transporta gotovine vrednosti
i vrednosti

Strana 10 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

QOB-75-04
4 -Potvrda prijema Sektor
Regi
. zahteva za transporta 6 CIT
strat
4 pružanje usluge gotovine i meseci Supervizor
or
transporta gotovine vrednosti
i vrednosti

QOB-75-05
Sektor
5 -Potvrda o Regi
transporta 6 CIT
. prijemu/predaji strat
gotovine i meseci Supervizor
novčane/vrednosn or
vrednosti
e pošiljke

6 QOB-75-06 -Radni Sektor


Regi
. nalog za transport transporta 6 CIT
strat
5 gotovine i vrednosti gotovine i meseci Supervizor
or
vrednosti

QOB-75-07
7 -Privremena Sektor
Regi
. potvrda o transporta 6 CIT
strat
7 prijemu/predaji gotovine i meseci Supervizor
or
novčanih/vrednosni vrednosti
h pošiljki 01

QOB-75-08
8 -Privremena Sektor
Regi
. potvrda o transporta 6 CIT
strat
8 prijemu/predaji gotovine i meseci Supervizor
or
novčanih/vrednosni vrednosti
h pošiljki 02

QOB-75-09
9 Sektor
-Potvrda o Regi
. transporta 6 CIT
neobavljenoj strat
9 gotovine i meseci Supervizor
CIT/ATM/CASH or
vrednosti
usluzi

QOB-75-10
1 Sektor
-Zapisnik o Regi
0 transporta 1 CIT
oštećenju strat
. gotovine i godina Supervizor
pakovanja or
vrednosti
vrednosne pošiljke

QOB-75-11
1 -Izveštaj o Sektor
Regi
1 vanrednom transporta 1 CIT
strat
. događaju u gotovine i godina Supervizor
or
transportu gotovine vrednosti
i vrednosti

6 PRILOZI

1 Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti QOB-75-01

Strana 11 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

2 Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti


. QOB-75-02

3 Dopuna redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i


. vrednosti QOB-75-03

4 Potvrda prijema zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i


. vrednosti QOB-75-04

5 Potvrda o prijemu/predaji novčane/vrednosne pošiljke


. QOB-75-05

6 Radni nalog za transport gotovine i vrednosti


. QOB-75-06

7 Privremena potvrda o prijemu/predaji novčanih/vrednosnih pošiljki 01


. QOB-75-07

8 Privremena potvrda o prijemu/predaji novčanih/vrednosnih pošiljki 02


. QOB-75-08

9 Potvrda o neobavljenoj CIT/ATM/CASH usluzi QOB-75-09


.

1 Zapisnik o oštećenju pakovanja vrednosne pošiljke QOB-75-10


0
.

1 Izveštaj o vanrednom događaju u transportu gotovine i vrednosti QOB-75-11


1
.

3.2. Prilog:Uputstvo za najavu transporta gotovine I vrednosti

SADRŽAJ

No. Opis List


SADRŽAJ 1
DISTRIBUCIJA KOPIJA 1
IZMENE 2
1. CILJ 3

2. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE 3

Strana 12 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

3. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA 3

4. OPIS AKTIVNOSTI 3

5. ZAPISI 6

6. PRILOZI 6

DISTRIBUCIJA KOPIJA:

Broj
Korisnik Datum Potpis
kopije
1. Generalni direktor
2. Zamenik generalnog direktora
3. Direktor CIT-a
4. CIT Supervizor
5. Nacionalni Kontrolni Centar
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.

IZMENE

Redni
Strana Opis Datum Odobrio
broj

Strana 13 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

.2.1 1. CILJ

.2.2 Cilj ovog uputstva je da opiše instrukcije za najavu Transporta gotovine


i vrednosti .

.2.3 2. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE

Ovim Uputstvom propisuju se postupci koje u procesu najave Transporta gotovine i vrednosti moraju
da sprovode.
a) Korisnik usluga (u daljem tekstu: Korisnik usluga) i
b) Group 4 Securicor Security Services (u daljem tekstu: Davalac usluga).

Strana 14 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

3. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA
Za primenu ovog uputstva odgovoran je direktor Sektora Transporta novca i vrednosti kao i svi
zaposleni u sektoru iz obima svoje nadležnosti. Za nadzor nad primenom ovog uputstva odgovoran je
generalni direktor/ zamenik generalnog direktora Davaoca usluga.

4. OPIS AKTIVNOSTI
Najava Transporta gotovine i vrednosti obavlja se putem Zahteva za pružanje usluge transporta
gotovine i vrednosti koji Korisnik usluga dostavlja Davaocu usluga.
Zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti može imati status:
a) Redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti;

b) Vanrednog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti;

c) Dopune redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti.

4.1. DOSTAVLJANJE REDOVNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE USLUGE


TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.1.1. Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisnik usluga dostavlja
Davaocu usluga na Obrascu QOB-75-01 (u Prilogu).
4.1.2. Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti dostavlja se Davaocu
usluga najmanje dan ranije u odnosu na dan kojeg Davalac usluga treba Korisniku usluga da pruži
uslugu.
4.1.3. Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti dostavlja se Davaocu
usluga:
a) faksom, na broj 011 / 30 92 718
ili
b) e-mailom , na mail adresu x.y@dmdsistem.co.yu
4.1.4. Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti dostavlja se Davaocu
usluga:

 Svim radnim danima do 18:00 časova;


 Subotom do 15:00 časova.
Nedeljom i u dane praznika Korisnik usluga može dostaviti Davaocu usluga Redovan zahtev za
pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti samo uz prethodni dogovor sa Direktorom CIT-a
Davaoca usluga.
4.1.5. Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davaocu usluga može da
dostavi samo Ovlašćeno lice Korisnika usluga. Podatke o svom Ovlašćenom licu/svojim Ovlašćenim
licima (prezime i ime i deponovan potpis) Korisnik usluga će dostaviti Davaocu usluga uz Ugovor o
pružanju usluga transporta gotovine i vrednosti.

4.2. POTVRDA PRIJEMA REDOVNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE USLUGE


TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.2.1. Prijem Redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davalac usluga
potvrđuje Korisniku usluga faksom ili e-mailom na Obrascu QOB-75-04 (u Prilogu).

Strana 15 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

4.2.2. Potvrdom prijema zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisniku usluga
se potvrđuje da je Davalac usluga preuzeo obavezu da pruži zahtevanu uslugu.
4.2.3. Ukoliko Davalac usluga ne potvrdi Korisniku usluga prijem Redovnog zahteva za pružanje
usluge transporta gotovine i vrednosti to znači da nije preuzeo obavezu da pruži zahtevanu uslugu.
U tom slučaju Korisnik usluga ima obavezu da pozove Davaoca usluga kako bi se utvrdio tačan
razlog zbog kojeg Davalac usluga nije potvrdio zahtev Korisnika usluga.

4.3. DOSTAVLJANJE VANREDNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE USLUGE


TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.3.1. Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisnik usluga dostavlja
Davaocu usluga na Obrascu QOB-75-02 (u Prilogu).
4.3.2. Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti je svaki zahtev koji
Korisnik usluga dostavi Davaocu usluga u periodu od 12 (dvanaest) časova pre zahtevanog
početka pružanja Usluge.
4.3.3. Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti dostavlja se Davaocu
usluga:
a) faksom, na broj 011 / 30 92 718
ili
b) e-mailom , na mail adresu x.y@dmdsistem.co.yu
4.3.4. Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davaocu usluga može da
dostavi samo Ovlašćeno lice Korisnika usluga.

4.4. POTVRDA PRIJEMA VANREDNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE USLUGE


TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.4.1. Prijem Vanrednog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davalac usluga
potvrđuje Korisniku usluga faksom ili e-mailom na Obrascu QOB-75-04.
4.4.2. Potvrdom prijema zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisniku usluga
se potvrđuje da je Davalac usluga preuzeo obavezu da pruži zahtevanu uslugu.
4.4.3. Ukoliko Davalac usluga ne potvrdi Korisniku usluga prijem Vanrednog zahteva za pružanje
usluge transporta gotovine i vrednosti to znači da nije preuzeo obavezu da pruži zahtevanu uslugu.
U tom slučaju Korisnik usluga ima obavezu da pozove Davaoca usluga kako bi se utvrdio tačan
razlog zbog kojeg Davalac usluga nije potvrdio zahtev Korisnika usluga.

4.5. DOSTAVLJANJE DOPUNE REDOVNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE


USLUGE TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.5.1. Dopunu redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisnik usluga
dostavlja Davaocu usluga na Obrascu QOB-75-03 (u Prilogu) tokom pružanja usluge po
blagovremeno dostavljenom Redovnom zahtevu za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti.

Strana 16 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

4.5.2. Dopunom redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Korisnik
usluga menja određeni Redovni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti koji je
dostavio Davaocu usluga u skladu sa tačkom 3.1.2. ovog Uputstva i koji mu je Davalac usluga
potvrdio u skladu sa tačkom 3.2.2. ovog Uputstva.
4.5.3. Dopuna redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti dostavlja se
Davaocu usluga:
a) faksom, na broj 011 / 30 92 718
ili
b) e-mailom , na mail adresu x.y@dmdsistem.co.yu
4.5.4. Dopunu redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davaocu usluga
može da dostavi samo Ovlašćeno lice Korisnika usluga.

4.6. POTVRDA PRIJEMA DOPUNE REDOVNOG ZAHTEVA ZA PRUŽANJE


USLUGE TRANSPORTA GOTOVINE I VREDNOSTI
4.6.1. Prijem Dopune redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti Davalac
usluga potvrđuje Korisniku usluga faksom ili e-mailom na Obrascu QOB-75-04.
4.6.2. Potvrdom prijema Dopune redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti
Korisniku usluga se potvrđuje da je Davalac usluga preuzeo obavezu da pruži zahtevanu uslugu.
4.6.3. Ukoliko Davalac usluga ne potvrdi Korisniku usluga prijem Dopune redovnog zahteva za
pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti to znači da nije preuzeo obavezu da pruži zahtevanu
uslugu.

5. ZAPISI

R
e Kompletiranje Odlaganje i čuvanje
d
n Odg
i Naziv zapisa ovor
b an
Mesto Način Rok
r
o
j

QOB-75-01 -
Sektor 6 CIT
Redovan zahtev za Regi
1 transporta me Supe
pružanje usluge strat
. gotovine i se rvizo
transporta gotovine or
vrednosti ci r
i vrednosti

QOB-75-02 -
Sektor 6 CIT
Vanredni zahtev za Regi
2 transporta me Supe
pružanje usluge strat
. gotovine i se rvizo
transporta gotovine or
vrednosti ci r
i vrednosti

Strana 17 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

QOB-75-03 -
Dopuna redovnog Sektor 6 CIT
Regi
3 zahteva za transporta me Supe
strat
. pružanje usluge gotovine i se rvizo
or
transporta gotovine vrednosti ci r
i vrednosti

QOB-75-04 -
Potvrda prijema Sektor 6 CIT
zahteva za Regi
4 transporta me Supe
pružanje usluge strat
. gotovine i se rvizo
transporta or
vrednosti ci r
gotovine i
vrednosti

6. PRILOZI

Redovan zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti QOB-


12.
75-01

Vanredni zahtev za pružanje usluge transporta gotovine i vrednosti QOB-


13.
75-02

Dopuna redovnog zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i QOB-


14.
vrednosti 75-03

Potvrda prijema zahteva za pružanje usluge transporta gotovine i QOB-


15.
vrednosti 75-04

Strana 18 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

Zaključak

U započetom procesu tranzicije Republike Srbije, u društveno-ekonomskoj i političkoj sferi,


važno mesto i ulogu u tansformaciji imaće i privatni sektor bezbednosti, kako u donošenju
zakonske regulative, tako i u sadržaju nacionalnog sistema bezbednosti.
Pratnja specijalnih trasporta zahteva veoma visoke standarde u obavljanju ovih delatnosti,
koje se propisuju i regulišu zakonom. Isto tako, pratnja specijalnih trasporta je izložena
velikim rizicima pri čemu mogu nastati povrede, oboljenja, pa i gubljenje života, što utiče na
pojavu mnogobrojnih problema vezanih za osiguranje, prava na ovu vrstu delatnosti i
dobijanje saglasnosti za ove delikatne poslove.
Donošenjem zakona i podzakonskih akata, privatan sektor bi se pravno uredio i našao svoje
mesto na tržištu, čime bi se perspektiva ove delatnosti znatno menjala kroz pozitivna rešenja,
kako za samu državu, građane tako i za profesionalne poslove.
Prema tome, privatni sektor bezbednosti je perspektivna delatnost za obavljanje svih vrsta
poslova iz oblasti bezbednosti i zaštite, naročito u poslovno-privatnom civilnom sektoru.

Strana 19 od 20
Planovi obezbeđenja i mere u toku transporta

Literatura

1. Bošković Mićo,Osnovi detektivske delatnosti,Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi


Sad, 2006;
2. Bošković Mićo, Fizičko obezbeđenje i zaštita objekata, Bodex, Beograd, 1995;
3. Daničić, Milan i Stajić Ljubomir,Privatna bezbednost, Visoka škola unutrašnjih poslova,
Banja Luka, 2008;
4. Pajković Dragan,Obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, MUP RS, Beograd, 2003
5. Prilozi NN agencije z obezbeđenje

Strana 20 od 20