You are on page 1of 9

Past Simple - budowa

Czas Past Simple (przeszy prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z przeszoci i jest prosty w tworzeniu.

Zdanie w Past Simple skada si z nastpujcych elementw: podmiot + II forma czasownika

Oto przykady:

Yesterday I worked very hard. She was very tired after work. We were at home all day yesterday.

Wczoraj pracowaem bardzo ciko. Bya bardzo zmczona po pracy. Wczoraj cay dzie bylimy w domu.

I could swim when I was 5 years old. Umiaem pywa jak miaem 5 lat.

Past Simple - pytania i przeczenia


W tym czasie take pojawia si pomocniczy operator, za pomoc ktrego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to swko did. Dobra wiadomo: Operator jest identyczny we wszystkich osobach :) Pytanie tworzymy wstawiajc did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy! Did you see that? Widziae to? Kiedy kupilicie ten samochd?

Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawia z Molly wczoraj? When did you buy this car?

Uwaga: w pytaniach o podmiot nie uywamy operatora, a czasownik wystpuje w II formie. Pytanie takie ma taki szyk, jak analogiczne pytanie w jzyku polskim:

Who told you about it? Kto powiedzia ci o tym? What happened? Co si stao? How many people came to the party? Ile ludzi przyszo na imprez? Who tidied my room? Kto posprzta mj pokj? (pewnikiem krasnoludki ...)

Czasownik to be ( w czasie przeszym was w 1 i 3 os. l.poj. i were dla pozostaych osb) rzdzi si swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmian szyku, czyli wystpuje przed podmiotem. Pytanie w tym przypadku obywa si bez operatora. Was she hungry? Czy ona bya godna? Dlaczego bya zdenerwowana?

Were you at school yesterday? Bye wczoraj w szkole? Why was she upset? Przeczenia: Tutaj take uywamy operatora did w poczeniu z not. Oba swka najczciej czymy: did not didn't Where were these documents? Gdzie byy te dokumenty?

He didn't take her to the restaurant last weekend. We didn't go to the cinema yesterday. I didn't write the letter.

On nie zabra jej do restauracji w poprzedni weekend. Wczoraj nie poszlimy do kina. Nie napisaem tego listu.

to be, jak si mona spodziewa, zachowuje si inaczej: 1 i 3 osoba liczby pojedynczej was not wasn't pozostae osoby were not weren't

I wasn't in France last summer. Nie byem we Francji zeszego lata. They weren't thirsty. Nie chciao im si pi.

Past Simple - zastosowanie

Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszoci - nie ma zwizku z chwil obecn. Podajemy czsto okrelenia czasu, np.: yesterday two days ago last week last summer in 1985 wczoraj dwa dni temu w zeszym tygodniu poprzedniego lata w roku 1985

seven hours ago siedem godzin temu then when wtedy kiedy

Kilka przykadw: I bought a new shirt yesterday . We didn't visit China last year. There was an interesting movie on TV on Wednesday. Where was he in May? I didn't take your book! Did you meet Susan when we were at the Browns' yesterday? Kupiem wczoraj now koszul. Nie bylimy w Chinach w zeszym roku. W rod w telewizji by interesujcy film. Gdzie on by w maju? Nie wziem twojej ksiki! Czy poznae Susan kiedy bylimy wczoraj u pastwa Brown?

Czasem nie musimy podawa konkretnego czasu, bo jest wiadome (wynika z sytuacji, kontekstu), e czynno odbywaa si w przeszoci. Did you hear that? Syszae to?

Yes, I broke the window. It was my fault. Tak, to ja zbiem szyb. To bya moja wina. Simple Past uywamy gwnie przy opowiadaniu. It was a sunny day, they took their dog and To by soneczny dzie, zabrali psa i poszli na went for a walk to a park. spacer do parku. She broke her leg and had to spend some days at home. We felt sorry for her as the weather was really great and we went to the beach every day. Ona zamaa nog i musiaa spdzi kilka dni w domu. Byo nam jej szkoda, bo pogoda bya naprawd wietna i chodzilimy codziennie na pla.

Mwic bardziej szczegowo, czas ten uywany jest w nastpujcych sytuacjach:

1. jednorazowa czynno w przeszoci (wiadomo z kontekstu lub mamy bezporednie okrelenie czasu), np.:

My brother had a good holiday. Mj brat mia udane wakacje. Mickiewicz died in 1855. Mickiewicz zmar w 1855 roku.

2. krtkie czynnoci, ktre miay miejsce jedna po drugiej, np.:

He woke up, brushed his teeth, put on his clothes and ran out of the house.

Obudzi si, umy zby, ubra si i wybieg z domu.

3. przesze zwyczaje, nawyki (analogicznie jak w Present Simple, tylko zazwyczaj ju nieaktualne) tutaj wymiennie moemy stosowa konstrukcj used to:

My grandpa played the piano every day.

Mj dziadek codziennie gra na pianinie.

My grandpa used to play the piano Mj dziadek codziennie gra na pianinie. (dosownie: every day. zwyk gra na pianinie)

Zatrzymajmy si jeszcze na chwil przy tej konstrukcji. Jak ju powiedzielimy, suy ona do opisywania byych zwyczajw, stanw, nawykw, "rutyn". Zobaczmy jeszcze, jak budowa zdania z jej uyciem:

I used to work in a library.

Pracowaam kiedy w bibliotece. (dawne dzieje)

He used to live in the same street. We used to like milk.

On kiedy mieszka przy tej samej ulicy. (ale wyprowadzi si) Kiedy lubilimy mleko. (a teraz wolimy np. dania misne)

Jak widzimy, uycie jest proste - we wszystkich osobach used to jest stosowane identycznie!

Teraz zbudujmy jeszcze przeczenia:

I didn't use to work in a library when I was 20. W wieku 20 lat nie pracowaam w bibliotece. He didn't use to live in the same street. On nie mieszka przy tej samej ulicy. We didn't use to like milk when we were kids. Nie lubilimy mleka, gdy bylimy dziemi.

Jak widzimy, used to zachowuje si jak zwyky czasownik - w obecnoci operatora did/didn't traci kocwk.

Na koniec nauczymy si jeszcze budowa pytania:

Did you use to work in a library? When did he use to live in the same street?

Czy pracowae w bibliotece? Kiedy on mieszka przy tej samej ulicy?

Did you use to like milk when you were kids? Czy lubilicie mleko, gdy bylicie dziemi?

Past Continuous - budowa


Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, e wyraa czynno trwajc okrelony czas w przeszoci. Rnica tkwi w czasowniku by (to be) zamiast formy teraniejszej uywamy formy czasu przeszego. Past Continuous jest czasem niedokonanym.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszym:

liczba pojedyncza 1 osoba I was 2 osoba you were he was 3 osoba she was it was

liczba mnoga we were you were they were

Czas Past Continuous skada si z nastpujcych elementw:

podmiot + was/were + czasownik z kocwk -ing.

Oto przykadowe zdania:

Tom was writing the letter all day yesterday. Yesterday at about eight we were listening to music. What were you doing when I called you? He wasn't working in the garden then. Were you looking for a new job when that advertisement appeared?

Tom pisa ten list przez cay wczorajszy dzie. Wczoraj okoo smej suchalimy muzyki. Co robia kiedy zadzwoniem? On nie pracowa wtedy w ogrodzie. Czy kiedy pojawio si to ogoszenie, szukae nowej pracy?

I saw an accident when I was driving Widziaem wypadek kiedy jechaem dzi rano do to work this morning. pracy. I didn't answer the phone because I was taking a shower. They met when they were studying in Berlin. I couldn't fall asleep because my Nie odebralem telefonu bo braem prysznic. Poznali si kiedy studiowali w Berlinie. Nie mogam zasn bo ssiedzi urzdzali imprez.

neighbours were having a party. I was working in London this time last year.

(moe korzystaj z ang.pl i jutro ju dadz ludziom spa!) O tej porze w zeszym roku pracowaem w Londynie.

Past Continuous - pytania i przeczenia


Pytanie tworzymy przez inwersj, czyli w zdaniu najpierw pojawia si was/were, a dopiero potem podmiot: Was Tom writing the letter all day yesterday? Were you having a shower when he came? Was it raining when you left work? Czy Tom pisa list przez cay wczorajszy dzie? Braa prysznic kiedy przyszed? Padao, gdy wysza z pracy?

I jeszcze dodatkowe przykady dla nienasyconych ... Oczywicie moemy zada pytania o szczegy, zaczynajc od swka pytajcego, np. what, where, who, etc.

What were you doing when the masked men burst into the bank? Were you serving customers? Who was Susan dancing with when you came to the club? Where was he going when you met?

Co robie kiedy ci zamaskowani mczyni wpadli do banku? Obsugiwae klientw? Z kim taczya Susan kiedy przyszede do klubu? Gdzie on szed jak si spotkalicie?

A przeczenie? Tutaj wstawiamy nasze niemiertelne not, w mowie potocznej najczciej w formie skrconej wasn't, weren't. was not wasn't were not weren't

We weren't living in China at that time. I wasn't doing anything important when you called. The baby wasn't sleeping when I woke up.

Nie mieszkalimy w tamtym czasie w Chinach. Nie robiam niczego wanego kiedy zadzwonie. Malestwo nie spao, kiedy si obudziam.

Past Continuous - zastosowanie


Czasu Past Continuous uywamy:

1. do mwienia o wydarzeniach trwajcych w okrelonym momencie w przeszoci, gdy bylimy w trakcie wykonywania jakiej czynnoci:

Yesterday at 5:00 I was reading a book. In 1990 my parents were living in Spain.

Wczoraj o 5:00 czytaam ksik. (byam w trakcie czytania) W roku 1990 moi rodzice mieszkali w Hiszpanii. (tymczasowo)

2. Bardzo czsto do opisu, kiedy dana czynno trwaa, uywamy drugiego zdania w Past Simple. W takim przypadku bardzo pomocne s sowa: when kiedy while podczas gdy

I was watching TV when the telephone rang.

Ogldaem telewizj, kiedy zadzwoni telefon.

Jane was having a shower when suddenly someone Jane braa prysznic, kiedy nagle kto knocked at the door. zapuka do drzwi.

She was still baking a cake when the guests arrived.

Ona wci pieka ciasto, kiedy gocie przyjechali.

Czynno dua wystpuje w czasie Past Continuous, a czynno, ktra j przerywa - w Past Simple. 3. Moemy take wyrazi dwie czynnoci, ktre trway jednoczenie - wtedy obydwie s w Past Continuous: Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him. They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio. Mark si kpa podczas gdy Sue leaa w ku i czekaa na niego. Oni rozmawiali gono kiedy Mary prbowaa posucha wiadomoci w radio.

4. Ostatnie zastosowanie to czynno, ktra w sposb cigy wypeniaa jaki okres w przeszoci lub opis ta wydarze: I was learning all Sunday. They were climbing all day to the top. It was a beautiful day. The sun was shining, birds were singing and some people were sunbathing in the park. Uczyam si ca niedziel. Przez cay dzie wspinali si na szczyt. To by pikny dzie. Soce wiecio, pieway ptaki, a ludzie opalali si w parku.