You are on page 1of 4

MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Tahniah dan syabas kepada Unit Bimbingan dan Kaunseling, Bahagian


Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia atas inisiatif dan
kesungguhan mendokumentasikan Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Sekolah Rendah. Sesungguhnya, usaha ini merupakan nilai tambah dalam merealisasikan
hasrat kerajaan untuk memperkasakan profesion keguruan Guru Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah rendah.

Profesion Guru Bimbingan dan Kaunseling merupakan tonggak yang amat penting
dalam usaha kerajaan menjayakan agenda pembangunan insan. Guru Bimbingan dan
Kaunseling sebagai pembimbing, pemegang amanah ibu bapa untuk mendidik anak-anak
dan penggerak pembangunan kemajuan sekolah seharusnya dilihat sebagai satu kerjaya
mulia dan menepati konsep ‘ amal soleh ‘ . Usaha untuk melahirkan generasi murid yang
cemerlang dan berkualiti tidak akan berjaya sekiranya tidak disokong dengan
kesungguhan Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah melaksanakan tugas
yang diamanahkan.

Murid-murid pula dituntut melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan


kemahiran dalam usaha mewujudkan generasi bestari dan berdaya saing. Dalam zaman
ledakan maklumat ini, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam menguasai ilmu
amat diperlukan. Kita semua bertanggungjawab melahirkan generasi yang berilmu,
mempunyai akhlak yang mulia dan mampu memberi sumbangan yang positif kepada
keluarga, masyarakat dan negara. Sejajar dengan itu, Guru Bimbingan dan Kaunseling
perlu memainkan peranan sewajarnya dalam usaha mencapai kecemerlangan agar
transformasi sosial yang kita inginkan menjadi kenyataan.

Akhir kata, saya berharap agar penerbitan Modul Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling Sekolah Rendah ini akan mencapai matlamat yang disasarkan. Semoga ianya
berupaya meningkatkan lagi imej dan martabat profesion Guru Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah rendah.

SELAMAT MAJU JAYA,

TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN

i
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSia
KATA ALU-ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Profesion keguruan Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah rendah merupakan


satu kerjaya yang disanjung tinggi dan dianggap noble.Guru Bimbingan dan Kaunseling
sekolah rendah juga sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan aktiviti pembangunan
dan perkembangan nasional serta global Malaysia, dalam mencapai wawasan negara
sangat memerlukan golongan Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah yang
berkualiti tinggi selari dengan usaha merealisasikan matlamat negara untuk
meningkatkan kualiti modal insan dalam menjana kemajuan yang lebih pesat.

Sesungguhnya kemajuan sesebuah negara bukan sahaja didorong oleh masyarakat


yang berilmu dan berpendidikan tinggi tetapi merangkumi keseluruhan pembangunan diri
setiap individu. Manusia yang berjaya adalah manusia yang berilmu, berakhlak mulia dan
berketrampilan hasil kecerdikan akalnya, kesedaran dalaman dan kesejahteraan
jasmaninya. Hasrat untuk melahirkan manusia yang mempunyai ciri-ciri berkenaan boleh
dicapai sekiranya Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah komited,
berdedikasi dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas selain bersedia melaksanakan
perubahan.

Usaha untuk menghasilkan modul ini mencerminkan kejituan semangat Unit Bimbingan
dan Kaunseling , Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan
mutu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah di seluruh negara.
Penerbitan modul ini memberi suatu inovasi kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah rendah.

Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah ini sangat


berguna untuk diteliti, difahami dan diamalkan. Modul ini menjadi rujukan penting
kerana mencakupi bidang-bidang dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
Dengan ini, saya mengucapkan tahniah di atas usaha kerana telah berjaya menghasilkan
dokumen ini.

SELAMAT MAJU JAYA,

DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM

ii
PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAH
KATA ALU-ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima


kasih atas usaha bersama Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran
Malaysia yang telah mengambil inisiatif menerbitkan modul Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling dalam memperkasakan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah rendah.

Modul yang meliputi enam bidang utama iaitu akademik, kerjaya, psikososial dan
kesejahteraan mental, keibubapaan, pembangunan diri murid dan pendidikan pencegahan
adalah wajar digunakan oleh semua Guru Bimbingan dan Kaunseling sebagai panduan
dan rujukan utama demi kepentingan anak-anak didik di sekolah. Saya berharap dengan
pembinaan modul ini akan mencetus minat Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk
berusaha bersungguh-sungguh dalam membina dan memupuk kepakaran dalam bidang
Bimbingan dan Kaunseling dan seterusnya dapat melahirkan insan yang seimbang dari
semua aspek.

Sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling yang dilantik dikehendaki menyumbang


tenaga dan kepakaran sebagai pakar rujuk kepada murid-murid dan juga guru-guru sama
ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Saya percaya dengan pelantikan
Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa seiring dengan pembinaan modul ini
akan dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah rendah.

Bersama Memperkasakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

SELAMAT MAJU JAYA,

TN HJ ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR

iii
iv