Za novo Evropo

Evropa ni na pravi poti! Spremenimo smer!
Evropska unija, za katero smo državljanke in državljani Slovenije tako enotno in tako močno upali, da nam prinaša boljšo prihodnost, je zaradi slabega vodenja prišla do kritične točke. Evropska unija z desnim krmilom ni našla pravih odgovorov na izzive, ki bi prinesli vsem ljudem dvig kakovosti življenja. Socialni demokrati verjamemo, da je projekt Evropske unije še vedno edinstven proces, ki je staro celino združil v miru, svobodi in blaginji. Dolgo je Evropa z zavzemanjem za mirno reševanje sporov, povečevanjem mednarodne solidarnosti, pomočjo nerazvitim, zagotavljanjem človekovih pravic, s soočanjem s podnebnimi spremembami in promocijo družbe znanja, enakopravnosti in inovativnosti predstavljala vest človeštva. Toda: Evropa je bila dolga stoletja tudi prostor vojn, grozot, sovraštva. Mir in svoboda na stari celini sta najpomembnejši dosežek Evropske unije. Za mir in svobodo, solidarnost in pravičnost se moramo boriti vsak dan. Konservativne in neoliberalne sile so padle pri uresničevanju Lizbonske strategije. S premalo regulacije finančnega sektorja so omogočile razrast krize v Evropi, z zanikanjem solidarnosti kot nujnega veznega tkiva evropskega projekta so ustvarile humus za globok konflikt med evropskim severom in jugom, z odpovedjo politiki vodenja z zgledom so usodno zmanjšale prepričljivost Evrope pri reševanju velikih globalnih okoljskih, podnebnih, gospodarskih in varnostnih izzivov. Ne zato, ker je evropska ideja napačna, ampak zato, ker jo je vodila napačna politika, ki je naklonjena samo peščici bogatašev. Vodilne konservativne in neoliberalne politike desnih vlad in Evropske komisije so izsilile strogo politiko varčevanja, ki je številne države in družbe pripeljala v globoko socialno krizo. Generacija mladih Evropejk in Evropejcev se počuti danes oropana sedanjosti in prihodnosti. Evropa je reševala banke in ne ljudi, finančne mogotce in ne delovnih mest, izbrane posameznike in ne skupnosti. Ta napačna politika je oslabila evropsko gospodarstvo in razdelila Evropo na bogati sever in revni jug, znotraj držav pa povečala razlike med revnimi in bogatimi namesto da bi Evropo veliki izzivi združevali. Evropa je še vedno najbolj bogata celina na svetu, vendar je to bogastvo danes

nepravično porazdeljeno. 120 milijonov Evropejcev živi v revščini ali na njenem robu. Med njimi so najbolj prizadeti mladi in ženske. Takšne Evrope nočemo! Hočemo novo Evropo, v kateri nas ne bo strah in ki bo vsakomur zagotavljala dostojanstvo.

Prava smer Evrope je socialdemokratska: za vse ljudi
 Nova delovna mesta in zagon gospodarstva v Evropi

Socialni demokrati smo predlagali jamstvo za mlade, ki bi lahko zagotovilo učinkovitejše spopadanje z brezposelnostjo mladih. Na tej osnovi bomo mladim zagotovili delovna mesta, praktično usposabljanje ali nadaljevanje izobraževanja. Čeprav je narejen prvi korak, so Evropska komisija in države članice namenile občutno premajhno finančno podporo. Pri spopadanju z brezposelnostjo mladih ne bomo dopustili varčevanja. Evropski socialni demokrati se bomo še naprej borili, da se za zaposlovanje naše mladine nameni potrebnih 20 milijard. Za konkurenčnost bomo znotraj evropskega socialnega modela povečali sredstva za raziskave, razvoj in inovacije. Ti bodo postavili temelje za novo rast, novo blaginjo in nova, kakovostna delovna mesta. Slovenska podjetja so lahko s svojim znanjem, kakovostjo in inovacijami sestavni del tega procesa. Slovenija ima potencial, da postane eden od centrov evropskih inovacij in tehnološkega razvoja. Zato bomo izkoristili spodbude, ki jih Evropa namenja raziskavam in razvoju, da vzpostavimo dobro podporno okolje in krepimo odličnost javnih univerz ter izboljšamo prenos znanja iz študijskih klopi v nove, konkurenčne izdelke. Dobri smo po številu patentov, a premalo jih prelijemo v dodano vrednost, nove izdelke in s tem delovna mesta. Imamo dinamično mlado generacijo, ki pa zahteva, da se vanjo vlaga in jo usposobi za ustvarjalne izzive. Moderno podporno okolje za podjetništvo zahteva asistenco mladim, da njihove ideje postanejo izdelki, ki jih bodo v svojih zagonskih podjetjih uspešno plasirali na globalna tržišča. Zagovarjamo zaščito naravnih danosti. Prizadevali si bomo za pridobitev zagonskega kapitala za krepitev slovenskih strateških panog, ponovno vzpostavitev lesarske panoge s pomočjo programov EU in zaščite vodnih virov in za ohranitev, obnovo ter uveljavitev za Slovenijo ključne transportne in energetske infrastrukture. Posebno pozornost bomo posvetili pametni industrializaciji evropskega gospodarstva v smeri zelene in digitalne ekonomije. S pomočjo uporabe obnovljivih virov in visokih tehnologij lahko evropsko gospodarstvo okrepi svoj položaj v globalni ekonomiji. Poskrbeti moramo, da malim in srednjim podjetjem čim bolj olajšamo poslovanje in jih administrativno in stroškovno razbremenimo. Nadaljevali bomo dodeljevanje mikro kreditov na evropski ravni. Izkoristili bomo vse nove oblike finančnih instrumentov znotraj okvira evropske kohezijske politike, ker lahko s povezovanjem evropskih sredstev in zasebnih investicij dosežemo kakovostne premike.

Zahtevamo, da evropski proračun zagotovi gradnjo strateške infrastrukture nove generacije, ki pa mora biti enakomerno porazdeljena po celotnem območju EU (ne samo v državah najvišjih bonitetnih ocen). Evropska strukturna sredstva in kohezija morajo biti usmerjeni v zdrav regionalni razvoj, ki bo krepil evropski značaj podeželja in odpiral nova, okolju prijazna delovna mesta. Podpiramo idejo 0 kilometrov, da zmanjšamo poti od polja do mize in podpremo lokalno proizvodnjo in lokalna delovna mesta. Socialni demokrati si prizadevamo za povečanje kohezijskih sredstev za Slovenijo in financiranja slovenskih projektov. Krepili bomo programe za zaposlovanje vseh generacij s poudarkom na zaposlovanju mladih. V nasprotju s konzervativno in neoliberalno politiko bomo evropski socialni demokrati zahtevali, da se vzpostavi dodaten socialni steber. Zavzemali se bomo za socialni pakt z jasno zastavljenimi smernicami za zmanjševanje brezposelnosti, vzpostavili bomo minimalno plačo na evropski ravni, zagotovili delavske pravice, vzpostavili boljše sisteme zdravstvene in socialne pomoči ter pripravili strategijo za odpravljanje revščine.  Zelena Evropa in varovanje naravnih virov

Socialni demokrati si prizadevamo, da bo EU prevzela vodilno vlogo v svetu pri varovanju narave in naravnih virov ter v boju proti onesnaževanju in podnebnim spremembam. Socialni demokrati smo podprli predlog, da je bila čista pitna voda kot javna dobrina izvzeta iz evropske direktive o koncesijah. Pravica do čiste pitne vode mora biti ustavno zaščitena, upravljanje z vodnimi viri pa učinkovito in v izključnem javnem interesu. Podpiramo čisto tehnologijo in okolju prijazno proizvodnjo ter dodatne zavezujoče cilje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, povečanje uporabe obnovljivih virov energije ter boljšo energetsko učinkovitost.  Finančni sektor, ki služi ljudem in gospodarstvu

Ne bomo pristajali, da bomo za napake bank odgovarjali državljanke in državlja ni. Svetovne ekonomske in finančne krize ne bi bilo, če bi države pravilno regulirale finančni sektor. Ljubimo svobodo, a ta terja tudi odgovornost in nadzor, zato bomo nadaljevali regulacijo finančnih storitev, krepili bančni nadzor in pretrgali nevarno razmerje med dolgovi bank in javnim dolgom. Zavzemali se bomo za boljšo koordinacijo fiskalnih politik, pospešitev uvedbe davka na finančne transakcije, zaščito skupne valute, za ekonomsko in bančno unijo, evropski mehanizem za stabilnost, večje pristojnosti Evropske centralne banke, omejitve višine plačila bonusov bančnikom in ustanovitev neodvisne evropske bonitetne agencije. Borili se bomo proti davčnim goljufijam in davčnim oazam, kjer EU letno izgubi škandaloznih tisoč milijard evrov, ter zagotovili, d a se v prihodnje ta denar prelije v politike gospodarske rasti in zaposlovanja.

Prizadevali si bomo za ukinitev trojke, uvedli evropski monetarni sklad, zagotovili, da bo bančni sektor spet začel služiti realni ekonomiji (jasna razdelitev tekočih bančnih poslov od investicijskih in špekulativnih) ter uvedli evroobveznice za porazdelitev bremena dolgov po celotni EU.  Naš cilj je socialna Evropa

Zavzemali se bomo za učinkovito in pravično prerazporeditev bogastva in možnosti ter uvedbo zavezujočih ciljev zaposlovanja in socialne kohezije. Ustvarjali bomo nova zelena delovna mesta, spodbujali socialno podjetništvo in ustvarjali pogoje za zagon majhnih in srednje velikih podjetij. Prekinili bomo neoliberalno politiko rezov v javne storitve, predvsem v zdravstvu, sociali, izobraževanju in stanovanjski politiki. Zavzemali se bomo za kakovnostno in dostopno javno zdravstvo in izobraževanje, za ohranitev minimalne plače in za primerne pokojnine. Borili se bomo proti revščini in socialni izključenosti.  Evropa enakosti in različnosti

Socialni demokrati si bomo tudi v prihodnje prizadevali za enakost med spoloma in za večjo vlogo žensk v družbi. Zavzemali se bomo za spodbujanje ravnovesja v usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter tudi v prihodnje zaščitili svobodo odločanja žensk o svojem telesu in dostop do pravic spolnega in reproduktivnega zdravja. Naš cilj je odprava razlik med spoloma v plačah za enako delo in razlik v pokojninah med spoloma. Zaščitili bomo pravice do prostega pretoka v EU ter se zavzemali za zagotovitev solidarnosti med državami članicami EU v migracijski in azilni politiki. Med Evropejkami in Evropejci moramo spodbuditi zavedanje, da so migracije neizogiben in nujen pojav sodobne Evrope in da prinašajo koristi državam članicam, predvsem evropskemu gospodarstvu s starajočim se prebivalstvom.  Evropa v boju proti korupciji

Socialni demokrati bomo vztrajali pri strogih ukrepih, ki bodo kratkoročno preprečevali koruptivna dejanja nosilcev političnih odločitev, dolgoročno pa delovali kot gonilna sila vzpostavljanja politične kulture, temelječe na odgovornosti ter osebni profesionalni integriteti. Zavzemali se bomo za verodostojnejšo politiko, za prepoved kandidiranja in opravljanja javnih funkcij na vseh ravneh za posameznike, obsojene korupcije, za povečanje transparentnosti poslovanja in financiranja političnih strank ter vzpostavitev pozitivnih in negativnih seznamov podjetij, vpletenih v postopke javnega naročanja.

Slovenija pod konzervativno vladavino v Evropi ni dobila prave priložnosti. Sloveniji v močni EU lahko razvoj in dvig kakovosti življenja za vse zagotovita samo SD in PES.

Zakaj bi na evropskih volitvah volili SD

 

Ker sta samo SD in PES jamstvo za novo, za drugačno, za boljšo Evropo Ker sta samo SD in PES jamstvo za socialno Evropo, ki bo skrbela za kakovost življenja vseh ljudi, ne le peščice. Ker sta samo SD in PES jamstvo za enakost med spoloma in večjo vlogo žensk v družbi. Ker sta samo SD in PES jamstvo za pravično prerazporeditev bogastva od bank k ljudem, k mladim in marginaliziranim skupinam. Ker bosta samo SD in PES zaustavila nedemokratično delovanje trojke in preprečila, da o prihodnosti suverenih držav članic namesto izvoljenih politikov odločajo evropski birokrati, ki niso nikomur odgovorni. Ker bomo v SD in PES vztrajali, da čista pitna voda ostane javno dobro, in ne bomo dovolili, da voda in druge javne dobrine postanejo predmet privatizacije. Ker samo SD in PES jamčimo odločen boj proti korupciji, pranju denarja in davčnim utajam.

 

Ljubljana, 17. april 2014