7

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 172 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 Suatu Akta bagi mengadakan kawalan dan peraturan yang sempurna bagi perancangan bandar dan desa dalam kawasan-kawasan pihakberkuasa tempatan dalam Negeri-negeri Tanah Melayu di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud-maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya. [Sila Lihat Lampiran] BAHAWASANYA adalah suai manfaat bagi maksud memastikan keseragaman undangundang dan dasar suatu undang-undang dibuat bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya tentang perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia: DAN BAHAWASANYA adalah juga suai manfaat peruntukan dibuat untuk memberikan kuasa eksekutif kepada Persekutuan mengenai perkara tertentu berhubung dengan pengawalan dan pengawalseliaan perancangan bandar dan desa: OLEH YANG DEMIKIAN, menurut Perkara 76 (4) Fasal (1) Perkara 74, Fasal (4) Perkara 76 dan Fasal (2) Perkara 80 dalam Perlembagaan, MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
BAHAGIAN I
Dimasukkan A1129. Digantikan A1129 dan dimasukkan Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129.

Digantikan A1129.

PERMULAAN Tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa
Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 dan hendaklah dipakai terpakai hanya bagi Negeri-negeri Tanah Melayu di Semenanjung Malaysia.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

8

Undang-Undang Malaysia
(2) Tertakluk kepada seksyen-kecil subseksyen (3), Akta ini hendaklah mula berjalan kuatkuasanya berkuat kuasa dalam sesebuah sesuatu Negeri pada tarikh atau tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri, dengan persetujuan Menteri, melalui pemberitahu dalam ∗ Warta Negeri Negeri. (3) Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh menjalankan kuatkuasa Akta ini dengan apa-apa cara yang difikirkannya paling berfaedah, sesuai, bermenafaat atau praktik suai manfaat, atau boleh dilaksanakan, samada sama ada dengan menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagi peruntukanperuntukan yang berlainan Akta ini, dengan menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagi kawasan-kawasan pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan yang berlainan atau bagi bahagian-bahagian yang berlainan kawasan itu, dengan menjalankan kuasa sesuatu peruntukan secara am dalam Negeri itu dan pada masa yang sama mengisytiharkan bahawa, selama tempoh atau sehingga masa yang ditentukan, peruntukan itu hendaklah dipakai terpakai atau hendaklah jangan dipakai tidak terpakai bagi atau berhubung dengan sesuatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan atau kawasan atau mana-mana bahagian daripada kawasan suatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hanya setakat yang ditentukan sahaja, atau dengan apa-apa cara lain. Tafsiran 2. (1) Dalam Akta ini, melainkan jika kandungan ayatnya konteksnya menghendaki makna yang lain— “bangunan” termasuklah sesebuah apa-apa rumah, pondok, syed bangsal atau kepungan beratap, samada sama ada digunakan atau tidak digunakan sebagai kediaman manusia, dan sesuatu apa-apa tembok, pagar, pelantar, pementasan perancah, get pintu pagar, tiang, pilar, paling pagar pancang, bingkai, papan dendeng, pelancar, limbungan, dermaga, tembok sambut, jeti, pentas pengkalan atau jambatan, dan apa-apa rangkabina struktur, topang tupang atau asas yang berkaitan bersambung pada atau dengan mana-mana daripada binaan-binaan

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Tafsiran.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

CATATAN — Lihat Lampiran.

Perancangan Bandar dan Desa
tersebut struktur itu; “bayaran caj pemajuan” ertinya bayaran caj pemajuan yang tersebut disebut dalam seksyen 32; “ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh kaedahkaedah; “jalan” ertinya mana-mana jalan awam atau persendirian, dan termasuklah mana-mana leboh lebuh, medan, halaman, jalan kecil, lorong, jambatan, siar kaki, haluan jejak, jalan enam kaki, jalan lalu, atau jalan lebuh raya, samada sama ada tembus atau tidak, di atas mana yang orang ramai awam berhak lalu; “Jawatankuasa” ertinya Jawatankuasa Perancang Negeri yang ditubuhkan di bawah seksyen 4; “jawatankuasa perancang wilayah”, berhubung dengan sesuatu kawasan, ertinya jawatankuasa perancang wilayah yang ditubuhkan bagi kawasan itu di bawah seksyen 6A; “Kaedah-kaedah” “kaedah-kaedah” ertinya kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini; “kawasan kemajuan pemajuan” ertinya suatu kawasan kemajuan pemajuan yang diisytiharkan di bawah seksyen 38 (1); “kawasan khas” ertinya kawasan yang ditetapkan di bawah seksyen 16B; “kawasan plinth” ertinya bahagian kawasan daripada sesuatu mana-mana lot yang akan diliputi oleh bangunan; “kawasan tindakan” ertinya sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 8 (5); “kebenaran merancang” ertinya kebenaran yang diberikan, dengan atau tanpa syarat, untuk menjalankan pemajuan; “kepadatan” ertinya keamatan penggunaan tanah yang dihitung atau dinyatakan mengikut bilangan orang, unit kediaman, atau bilik yang boleh didiami, atau apa-apa gabungan faktor itu, bagi satu unit kawasan tanah; dan bagi maksud takrif ini, “bilik yang boleh didiami” tidaklah termasuk dapur, bilik stor,
Dimasukkan A1129. Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

9

.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipotong A1129.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan Teks Autoritatif.

10

Undang-Undang Malaysia
bilik utiliti, tandas, bilik mandi, atau garaj: “kemudahan” ertinya apa-apa kualiti atau keadaan sesuatu tempat atau kawasan yang turut menyebabkan tempat atau kawasan itu menjadi seronok, harmoni dan dapat dinikmati dengan lebih baik, dan termasuklah kawasan lapang, taman-taman rekreasi dan tempat permainan; “keperluan-keperluan kemudahan” termasuklah jalan, bekalan air dan letrik elektrik, lampu jalan, pembetungan, parit, kerjaraya kerja raya, dan lainlain perkhidmatan dan kesenangan kemudahan awam lain yang seumpamanya dengannya; “kerja bangunan” ertinya meruntuh, mendirikan, mendirikan semula, atau meluaskan sesuatu bangunan atau sebahagian daripadanya dan termasuklah— (a) apa-apa tambahan pada ketinggiannya atau luas lantai sesuatu bangunan; membuat bumbung atau membuat semula bumbung sesuatu bangunan atau sebahagian daripadanya; apa-apa tambahan atau perubahan pengubahan kepada sesuatu bangunan yang menyentuh menjejaskan atau harus akan menyentuh mungkin akan menjejaskan susunan parit saliran atau kebersihannya atau keteguhannya; apa-apa tambahan atau perubahan pengubahan kepada sesuatu bangunan, samada sama ada dibuat sebelum atau selepas bangunan itu siap, yang menyimpang dengan apa-apa cara daripada mana-mana plan pelan atau penentuan tentuan berkenaan dengan bangunan itu, yang diluluskan pada bila-bila masa oleh mana-mana pihakberkuasa pihak berkuasa yang diberikuasa diberi kuasa di bawah mana-mana undang-undang bertulis untuk meluluskan plan pelan atau penentuan tentuan itu; apa-apa tambahan atau perubahan pengubahan kepada sesuatu bangunan yang menyentuh menjejaskan secara matan material atau harus akan menyentuh

AKTA 172

Dipotong Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

(e)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
mungkin akan menjejaskan secara matan material bangunan itu dengan apa-apa cara; dan (f) apa-apa kerja lain yang biasanya diusahakan dilakukan oleh seseorang yang menjalankan urusan pembinaan bangunan;
Dipinda Teks Autoritatif.

11

“kerja kejuruteraan” termasuklah membentuk atau meratakan tanah, membentuk atau menyusun menyediakan jalan masuk ke sesuatu jalan, atau menyusun memasang kebel kabel, sesalur, atau menyusun menyediakan bekalan air atau sesalur saliran; “kerja tanah” termasuklah apa-apa perbuatan mengorek, merata, menimbus dengan apa-apa bahan, atau menebang pokok atas mana-mana tanah, atau apa-apa perbuatan lain yang menyentuh atau mengganggu mana-mana tanah; “keselesaan” ertinya kualiti atau keadaan suatu tempat atau kawasan yang menyebabkannya menjadi seronok, harmoni dan dapat dinikmati dengan lebih baik, dan termasuklah kawasan lapang, taman, taman rekreasi dan tempat permainan; “Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa” ertinya Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa yang tugas-tugasnya fungsinya dinyatakan terutamanya dalam seksyen 2B; “ketumpatan” ertinya hebatnya penggunaan tanah yang dihetong atau dikira mengikut bilangan orang, unit kediaman, atau bilik yang dapat didiami, atau apa-apa gabungan daripada faktor-faktor itu, bagi satu unit kawasan tanah; dan bagi maksud takrif ini, “bilik yang dapat didiami” tidaklah termasuk dapur, bilik setor, bilik kegunaan, tandas, bilik mandi, atau setal-kereta; “laporan cadangan pemajuan” ertinya laporan yang dikehendaki supaya disampaikan dikemukakan oleh seseorang pemohon bagi kebenaran merancang di bawah subseksyen 21A(1); “Lembaga Rayuan” ertinya Lembaga Rayuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 36; “luas lantai” ertinya jumlah luas ruang lantai dalam sesuatu bangunan sebagaimana yang diukur dari sebelah luar dinding atau, berkenaan dengan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A933.

Dimasukkan Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipotong Teks Autoritatif.

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

12

Undang-Undang Malaysia
dalam hal dinding kongsi, diukur dari tengah-tengah dinding itu; “Majlis” ertinya Majlis Perancang Fizikal Negara yang ditubuhkan di bawah seksyen 2A; “menebang pokok” termasuklah memotong, memangkas, mencantas, mencabut, merosakkan atau memusnahkan pokok; “Menteri” ertinya Menteri yang bertanggungjawab bagi perancangan bandar dan desa; “menebang pokok” termasuklah memotong, memangkas, mencantas, mencabut, merosakkan atau memusnahkan pokok; “nisbah plot” ertinya nisbah antara jumlah luas lantai sesuatu bangunan dengan luas plot bangunan sebagaimana yang diukur antara garisan-garisan sempadan ukur atau, jika tidak ada garisan-garisan sempadan ukur, antara garisan-garisan sempadan sementara; “notis pembelian” ertinya sesuatu notis pembelian yang tersebut disebut dalam seksyen 37; “notis permintaan rekuisisi” ertinya sesuatu notis permintaan rekuisisi yang tersebut dalam seksyen 30; “orang diberi berkuasa”, berhubung dengan mana-mana peruntukan, ertinya seseorang yang ditetapkan oleh pihakberkuasa perancang tempatan secara bertulis sebagai seorang yang diberikuasa bagi maksud-maksud peruntukan itu; “pelan” termasuklah laporan, lakaran, peta dan model; “pembangunan” atau “pemajuan” ertinya menjalankan apa-apa kerja bangunan, kejuruteraan, perlombongan, perindustrian, atau apa-apa kerja lain yang seumpamanya pada, di atas, di sebelah atas atau di bawah tanah, membuat sesuatu apa-apa perubahan matan material tentang mengenai penggunaan sesuatu mana-mana tanah atau bangunan atau mana-mana bahagian daripadanya, atau memecah sempadan atau mencantumkan tanah; dan “membangun” atau “memajukan” hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya;

AKTA 172

Dimasukkan A1129.

Dimasukkan Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129.

Dimasukkan A933 dan dipotong teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A933.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
“pemunya”, berhubung dengan mana-mana tanah atau bangunan, ertinya— (a) (b) tuanpunya tuan punya berdaftar tanah itu; jika, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, tuanpunya tuan punya berdaftar tanah itu tidak dapat dikesan, ejen atau pemegang amanahnya; jika tuanpunya tuan punya berdaftar tanah itu telah mati, wakil dirinya di sisi undangundang; atau jika tiada seseorang pun di antara orangorang yang disebutkan dalam perenggan (a), (b) dan dan (c) ada wujud, orang yang pada masa itu menerima sewa tanah atau bangunan itu, samada sama ada bagi pihaknya sendiri atau sebagai ejen atau pemegang amanah bagi seseorang yang lain atau sebagai seorang penerima, atau yang akan menerima sewa itu jika tanah atau bangunan itu disewakan;
Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

13

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

“penduduk penghuni”, berhubung dengan manamana tanah atau bangunan, termasuklah— (a) seseorang tenan bangunan itu; penyewa tanah atau

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

seseorang pemunya tanah atau bangunan itu yang menduduki menghuni atau pun selainnya menggunakan tanah atau bangunan itu; atau seseorang yang sebenarnya menduduki menghuni tanah atau bangunan itu atau yang berkuasa menjaga memegang tanggungjawab, mengurus, atau mengawalnya, samada sama ada bagi pihaknya sendiri atau sebagai ejen seorang lain;

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

tetapi tidak termasuk seseorang penumpang; “Pengarah Negeri”, berhubung dengan suatu Negeri, ertinya Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa bagi Negeri itu; “penggunaan”, berhubung dengan mana-mana
Dimasukkan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks

14

Undang-Undang Malaysia
tanah, ertinya apa-apa penggunaan tanah selain daripada semata-mata untuk penyimpanan atau penstoran bahan-bahan dan kelengkapan yang dicadangkan untuk digunakan dalam membina pembinaan atau mendirikan pendirian sesuatu bangunan di atas tanah itu, atau semata-mata sebagai suatu tempat bagi bangunan-bangunan sementara untuk tempat kediaman pekerja-pekerja yang terlibat dalam membina pembinaan atau mendirikan pendirian bangunan itu; “perintah pemeliharaan pokok” ertinya perintah pemeliharaan pokok yang dibuat di bawah seksyen 35A; “pertanian” termasuklah perkebunan hortikultur, perladangan, menanam penanaman tanamantanaman, pokok buah-buahan, sayur-sayuran, atau pokok-pokok, menanam penanaman tumbuhtumbuhan untuk digunakan sebagai makanan ternak binatang, perladangan tenusu, membiak dan memelihara ternak pembiakan dan pemeliharaan ternakan, ikan atau lebah, dan menggunakan tanah bagi maksud tambahan kepada mana-mana kegiatankegiatan tersebut atau kepada itu atau pada manamana kegiatan pertanian yang lain; tetapi tidak termasuk menggunakan tanah sebagai sebuah taman untuk digunakan bersama dengan suatu bangunan yang bercantum pada tanah itu; dan “pertanian” sebagai kata sifat hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya; “pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan”, berhubung dengan sesuatu kawasan, hendaklah ditafsirkan sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 5 dan, berhubungan dengan mana-mana tanah atau bangunan, ertinya pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, sebagaimana yang ditafsirkan sedemikian, bagi kawasan di mana tanah atau bangunan itu terletak; “pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan” ertinya mana-mana majlis bandaraya, majlis perbandaran, perbandaran, majlis daerah, majlis bandaran, lembaga bandaran, majlis tempatan, lembaga luarbandar luar bandar, atau mana-mana pihakberkuasa pihak berkuasa lain seumpamanya yang ditubuhkan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis; “rancangan fizikal negara” ertinya rancangan fizikal yang meliputi Semenanjung Malaysia yang

AKTA 172
Autoritatif.

Dimasukkan A933.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
disediakan dan diluluskan di bawah seksyen 6B; “rancangan pemajuan”, sesuatu kawasan, ertinya— (a) (b) berhubung dengan

15

rancangan tempatan bagi kawasan itu; atau jika tiada rancangan tempatan bagi kawasan itu, rancangan struktur bagi kawasan itu;
Dipinda Teks Autoritatif.

dan, berhubung dengan sesuatu mana-mana tanah atau bangunan, ertinya rancangan pemajuan, sebagaimana yang ditakrifkan sedemikian, bagi kawasan di mana tanah atau bangunan itu terletak; “rancangan fizikal negara” ertinya rancangan fizikal yang meliputi Semenanjung Malaysia yang disediakan dan diluluskan di bawah seksyen 6B; “rancangan struktur”, berhubung dengan sesuatu kawasan, ertinya rancangan struktur bagi kawasan itu, dan apa-apa perubahan pengubahan rancangan itu, yang dipakai berkuat kuasa dalam kawasan itu menurut seksyen 10 (6) subseksyen 10(6); dan berhubung dengan mana-mana tanah atau bangunan, ertinya rancangan struktur, sebagaimana yang ditakrifkan sedemikian, bagi kawasan di mana tanah atau bangunan itu terletak; dan “draf rancangan struktur” hendaklah ditafsirkan sebagaimana yang dikehendaki oleh kandungan ayatnya konteksnya; “rancangan tempatan”, berhubung dengan sesuatu kawasan, ertinya rancangan tempatan bagi kawasan itu, dan apa-apa perubahan pengubahan rancangan itu, yang pada masa itu ini dipakai berkuat kuasa dalam kawasan itu menurut seksyen 15 (1) subseksyen 15(1); dan, berhubung dengan mana-mana tanah atau bangunan, ertinya rancangan tempatan, sebagaimana ditakrifkan sedemikian, bagi kawasan di mana tanah atau bangunan itu terletak; dan “draf rancangan tempatan” hendaklah ditafsirkan sebagaimana yang dikehendaki oleh kandungan ayatnya konteksnya; “tanah” termasuklah— (a) permukaan bumi, dan segala benda yang menjadi permukaan bumi; segala benda di bawah permukaan bumi; segala tumbuh-tumbuhan dan lain-lain

Dimasukkan A1129 dan dipotong Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b) (c)

Dipinda Teks

16

Undang-Undang Malaysia
keluaran semula jadi yang lain, samada sama ada atau tidak memerlukan penggunaan buruh secara berkala untuk pengeluarannya, dan mengeluarkannya samada sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi; (d) segala benda, samada sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi, yang bercantum kepada bumi atau yang terpasang dengan kekal kepada apa-apa benda yang bercantum kepada bumi; tanah yang diliputi air; apa-apa harta atau kepentingan mengenai, atau hak ke atas, tanah;

AKTA 172
Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(e) (f)

“tanah lapang” ertinya mana-mana tanah sama ada dikepung atau tidak yang dikhaskan disusun atur atau direzabkan dirizabkan untuk dikhaskan disusun atur keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam, padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin awam, tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam; (2) Bagi mengelakkan keraguan dalam menentukan, bagi maksud-maksud Akta ini, apakah yang dikatakan menjadi suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan tanah, maka adalah ditetapkan bahawa— (a) penggunaan tanah sebagai suatu tempat untuk meletakkan melonggokkan sampah sarap atau bahan buangan adalah yang melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan tanah itu, walau pun walaupun tanah itu mengandungi suatu tapak yang sudah pun sudahpun digunakan bagi maksud itu, jika keluasan permukaan atau tingginya letakan longgokan itu adalah dengan itu bertambah secara matan material; apa-apa penggunaan tanah atau penggunaan sebahagian daripadanya yang bersalahan berlanggaran atau berlawanan tidak selaras atau bertentangan dengan sesuatu mana-mana peruntukan rancangan pemajuan adalah yang melibatkan suatu perubahan matan material tentang

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
mengenai penggunaan tanah itu. (3) Bagi mengelakkan keraguan dalam menentukan, bagi maksud-maksud Akta ini, apakah yang dikatakan menjadi suatu perubahan matan material tentang penggunaan suatu bangunan, maka adalah ditetapkan bahawa— (a) apa-apa tambahan penambahan pada bilangan unit dalam suatu bangunan lebih daripada bilangan yang diluluskan mulamulanya pada asalnya oleh sesuatu manamana pihakberkuasa pihak berkuasa yang diberikuasa diberi kuasa di bawah suatu mana-mana undang-undang bertulis yang memberikan kelulusan itu adalah melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan bangunan itu; penggunaan suatu bangunan rumah yang bukan mula-mulanya pada asalnya dibina untuk kediaman manusia sebagai rumah tempat tinggal adalah melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan bangunan itu; apa-apa perubahan pengubahan atau tambahan kepada bahagian bangunan itu, samada sama ada bahagian itu di sebelah dalam bangunan itu atau bercantum kepada bahagian luar bangunan itu, yang bersempadan dengan sesuatu apa-apa garisan biasa jalan sebagaimana yang ditetapkan oleh atau ditakrifkan dalam mana-mana undang-undang bertulis berkenaan yang berhubungan dengan bangunan-bangunan adalah melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan bangunan itu; apa-apa penggunaan sesuatu bangunan atau sebahagian daripadanya yang bersalahan berlanggaran atau berlawanan tidak selaras atau bertentangan dengan sesuatu manamana peruntukan rancangan pemajuan adalah melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan bangunan itu; penggunaan bagi maksud lain sesuatu bangunan atau sebahagian daripadanya
Dipinda Teks Autoritatif.

17

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

(e)

Dipinda Teks Autoritatif.

18

Undang-Undang Malaysia
yang mula-mulanya pada asalnya dibina sebagai rumah tempat tinggal bagi maksudmaksud lain adalah melibatkan suatu perubahan matan material tentang mengenai penggunaan bangunan itu.
BAHAGIAN II

AKTA 172

DASAR DAN PENTADBIRAN Majlis Perancang Fizikal Negara
Majlis Perancang Fizikal Negara.

2A. (1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu Majlis Perancang Fizikal Negara yang terdiri daripada— (a) (b) seorang Pengerusi, iaitu Perdana Menteri; seorang Timbalan Pengerusi, iaitu Timbalan Perdana Menteri; Menteri; Menteri yang bertanggungjawab bagi perumahan dan kerajaan tempatan, jika dia bukan juga Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bertanggungjawab bagi perancangan bandar dan desa; Menteri Kewangan; Menteri yang bertanggungjawab bagi tanah; Menteri Besar atau Ketua Menteri setiap tiap-tiap Negeri; Menteri yang bertanggungjawab Wilayah Persekutuan; dan bagi

Dimasukkan A1129.

(c) (d)

Dipinda Teks Autoritatif.

(e) (f) (g)

Dipinda Teks Autoritatif.

(h)

(i)

tidak lebih daripada tujuh ahli lain yang hendaklah dilantik oleh Pengerusi. Majlis Perancang
Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Tugas-tugas Fungsi Fizikal Negara ialah adalah—

Perancangan Bandar dan Desa
(a) untuk menggalakkan di dalam negara, dalam rangka dasar negara, perancangan bandar dan desa sebagai suatu alat yang berkesan dan efisien bagi memperelok persekitaran dari segi fizikal dan ke arah pencapaian suatu pemajuan yang mapan di dalam negara; untuk menasihati Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri, mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa yang dikehendaki di bawah Akta ini; dan untuk melaksanakan apa-apa tugas fungsi lain yang diberikan kepada Majlis di bawah Akta ini.
Dipinda Teks Autoritatif.

19

(b)

(c)

(3) Majlis boleh dari semasa ke semasa memberi Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa arahan-arahan yang selaras dengan peruntukanperuntukan Akta ini, dan Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa hendaklah menguatkuasakan arahan-arahan itu. (4) Majlis boleh melaksanakan apa-apa tugas fungsi lain yang bersampingan dengan atau berbangkit daripada apa-apa tugas fungsi yang dinyatakan dalam subseksyen (2) dan melakukan segala perkara yang perlu atau suai manfaat bagi menjalankan tugas-tugasnya fungsinya di bawah Akta ini. (5) Majlis hendaklah bermesyuarat sekali tiaptiap empat bulan dalam sesuatu tahun dan hendaklah, sebagai tambahan, bermesyuarat jika dan apabila Pengerusi memanggil mesyuarat. (6) sendiri. Majlis hendaklah menentukan tatacaranya

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa
Ketua Pengarah Perancang Bandar dan Desa.

2B. (1) Maka hendaklah ada seorang Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa yang tugastugasnya fungsinya ialah— (a) untuk menjalankan, menggalakkan dan menyelaraskan penyelidikan berhubung dengan apa-apa aspek perancangan bandar

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

20

Undang-Undang Malaysia
dan desa; (b) untuk menyiarkan laporan, buletin, perangkaan, monograf dan terbitan lain yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan perkaedahannya; untuk memberikan maklumat dan pendidikan kepada orang ramai berkenaan dengan perancangan bandar dan desa; untuk membuat laporan kepada dan menasihati Majlis mengenai perkaraperkara yang berkaitan dengan penggunaan perancangan bandar dan desa dalam pemuliharaan, penggunaan dan pemajuan tanah di dalam negara dan mengenai apaapa pindaan yang difikirkannya wajar kepada mana-mana undang-undang yang menyentuh perancangan bandar dan desa dan mengenai apa-apa perkara yang dirujukkan oleh Majlis kepadanya; untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan kerjasama dengan setiap Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan perancangan bandar dan desa.

AKTA 172

(c)

(d)

(e)

(2) Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa hendaklah menjadi Setiausaha kepada Majlis. Dasar perancangan am
Dasar perancangan am.

Dipinda Teks Autoritatif.

3. Tertakluk kepada Fasal (5) dan (6) Perkara 91 Perlembagaan, Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri hendaklah bertanggungjawab bagi dasar am berkenaan dengan merancang perancangan pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasan tiap-tiap pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan di dalam Negeri; dan Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh, pada atau bagi maksud menjalankan menunaikan tanggungjawabnya di bawah seksyen ini, dari semasa ke semasa memberikan kepada Jawatankuasa atau mana-mana pihakberkuasa perancang tempatan arahan-arahan secara am kepada Jawatankuasa atau mana-mana pihak berkuasa perancang tempatan yang tidak berlawanan selaras dengan peruntukan-peruntukan Akta ini, dan Jawatankuasa atau pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menguatkuasakan arahan-arahan itu.

Digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Jawatankuasa Perancang Negeri dan fungsinya
Jawatankuasa Perancang Negeri dan tugastugasnya.

21

4. (1) Maka hendaklah ditubuhkan bagi sesebuah Negeri suatu Jawatankuasa Perancang Negeri terdiri daripada— (a) seorang Pengerusi, iaitu Menteri Besar atau Ketua Menteri Negeri itu; seorang Timbalan Pengerusi, iaitu seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu, yang hendaklah dilantik oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri;
Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(ba) tidak lebih daripada tiga orang ahli yang hendaklah dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri dari kalangan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang sekurang-kurangnya seorang daripadanya hendaklah menjadi ahli yang bertanggungjawab bagi dan yang portfolionya berhubungan dengan perancangan bandar dan desa di dalam Negeri itu; (c) (d) Setiausaha Kerajaan Negeri itu; Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri, yang mana hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa: Pengarah Tanah dan Galian Negeri; Pengarah Unit Perancang Negeri, jika ada suatu pejabat sedemikian bagi Negeri itu; Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri atau pegawai yang bertanggungjawab bagi hal ehwal sedemikian di Negeri itu; Pengarah Kerja Raya Negeri; Penasihat Undang-undang Negeri; dan

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dimasukkan Teks Autoritatif.

(e) (f)

Digantikan A933.

(f)

Dimasukkan A933.

(g) (h)

Dipotong A933. Dimasukkan A933. Dimasukkan A933.

(ha) Pegawai Kewangan Negeri; (hb) Pegawai Kemajuan Negeri atau pegawai yang bertanggungjawab bagi hal-ehwal sedemikian di Negeri itu; (hc) Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri atau pegawai yang bertanggungjawab bagi hal

Dimasukkan A933.

22

Undang-Undang Malaysia
ehwal sedemikian di Negeri itu; dan (i) tidak lebih daripada empat ahli lain yang hendaklah dilantik oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang dilantik di bawah perenggan (b)(1)(b) atau (i) seksyen-kecil (1) hendaklah, melainkan jika dia meletakkan jawatannya lebih awal atau pelantikannya ditarikbalik dibatalkan lebih awal, memegang jawatan selama tempoh yang dinyatakan dalam suratcara surat cara pelantikannya tetapi adalah layak dilantik semula. (3) Seseorang ahli Jawatankuasa yang bukannya seorang ahli anggota perkhidmatan awam boleh dibayar apa-apa elaun yang diluluskan oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri. (4) Tugas-tugas Fungsi Jawatankuasa ialah adalah— (a) untuk menggalakkan dalam Negeri, dalam bidang rangka dasar negara, pemeliharaan pemuliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri;

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(aa) untuk mengatur mengawal selia, mengawal, merancang dan menyelaraskan semua aktiviti pemajuan di dalam Negeri; (b) untuk menasihatkan Kerajaan Negeri, samada sama ada dengan dayautamanya usahanya sendiri atau pada sebagai menyahut permintaan Kerajaan Negeri, mengenai perkara-perkara yang berkenaan berhubungan dengan pemeliharaan pemuliharaan, penggunaan, dan pemajuan tanah di dalam Negeri; dan untuk mengusahakan, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyenggaraan, dan penyiaran perangkaan, buletin, dan monograf, dan penyiaran lain-lain siaran yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan metadolojinya perkaedahannya.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(5) Jawatankuasa boleh dari semasa ke semasa memberikan kepada mana-mana pihakberkuasa perancang tempatan arahan-arahan kepada mana-

Digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
mana pihak berkuasa perancang tempatan yang tidak berlawanan selaras dengan peruntukan-peruntukan Akta ini, dan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menguatkuasakan arahan-arahan itu. (6) Jawatankuasa boleh melaksanakan apa-apa tugas fungsi lain yang menjadi tambahan kepada, bersampingan dengan, atau berbangkit daripada apaapa tugas fungsi yang dinyatakan dalam seksyen-kecil subseksyen (4) dan melakukan semua perkara yang perlu atau sesuai suai manfaat bagi menjalankan tugas-tugasnya fungsinya di bawah Akta ini. (7) Jawatankuasa boleh mengarahkan supaya diadakan suatu penyiasatan siasatan atau pendengaran tempatan pada atau bagi maksud menjalankan mana-mana daripada tugas-tugasnya fungsinya di bawah Akta ini. (8) Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri hendaklah menjadi penasihat utama kepada Jawatankuasa berkenaan dengan perkara-perkara berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan, sebagai Setiausaha Jawatankuasa, hendaklah bertanggungjawab menjalankan keputusan-keputusan dan melaksanakan dasar-dasar Jawatankuasa; dan dalam atau bagi maksud menjalankan menunaikan tugas-tugasnya fungsinya di bawah subseksyen-kecil ini, dia boleh menggunakan tenaga sumber kewangan, manusia dan sumber lain-lain tenaga jabatannya. Pihak berkuasa perancang tempatan
Pihakberkuasa perancang tempatan. Dipinda Teks Autoritatif.

23

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

∗ 5. (1) Tiap-tiap pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan hendaklah menjadi pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan bagi kawasan pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan itu.

Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Pihakberkuasa Negeri boleh dari semasa ke semasa melalui pemberitahu dalam Warta Negeri mengisytiharkan mana-mana kawasan di dalam Negeri itu, iaitu kawasan yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana

Digantikan A1129.

CATATAN — Pindaan seksyen ini melalui Akta A1129 tidaklah menyentuh apa-apa permohonan belum selesai bagi kebenaran merancang berkenaan dengan suatu pemajuan atau apa-apa rayuan terhadap keengganan pihak berkuasa perancang tempatan untuk memberikan kebenaran merancang atau terhadap apa-apa syarat yang dikenakan di bawah subseksyen 22(3) Akta ini— lihat seksyen 38 Akta A1129.

24

Undang-Undang Malaysia
pihakberkuasa tempatan, sebagai suatu kawasan dalam mana peruntukan-peruntukan Akta ini hendaklah dipakai, dan dengan itu peruntukanperuntukan Akta ini hendaklah dipakai dan berjalan kuatkuasanya di dalam kawasan itu dan, bagi maksud-maksud Akta ini, kawasan itu hendaklah disifatkan sebagai kawasan pihakberkuasa perancang tempatan yang dilantik di bawah seksyen-kecil (3).
∗∗ (2) Bagi mana-mana kawasan di dalam Negeri yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana pihak berkuasa tempatan, Pengarah Negeri hendaklah menjadi pihak berkuasa perancang tempatan, dan sebutan mengenai “pihak berkuasa perancang tempatan” dalam Akta ini hendaklah disifatkan termasuk Pengarah Negeri apabila Pengarah Negeri itu melaksanakan tugas-tugas fungsi pihak berkuasa perancang tempatan berhubung dengan kawasan itu;

AKTA 172

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(3) Pihakberkuasa Negeri hendaklah melalui pemberitahu dalam Warta Negeri melantik manamana orang atau beberapa orang untuk menjadi pihakberkuasa perancang tempatan bagi suatu kawasan yang diisytiharkan di bawah seksyen-kecil (2). (4) Sesuatu Suatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah memberi kepada Jawatankuasa apa-apa penyata dan maklumat mengenai berhubungan dengan aktiviti-aktivitinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Jawatankuasa dari semasa ke semasa. Fungsi pihak berkuasa perancang tempatan
Tugas-tugas pihakberkuasa perancang tempatan.

Dipotong A1129.

Dipinda Teks Autoritatif.

6. (1) Tugas-tugas Fungsi sesuatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan ialah adalah— (a) untuk mengatur mengawal selia, mengawal, dan merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasannya;

Dipinda Teks Autoritatif.

∗∗

CATATAN — Subseksyen ini tidak terpakai bagi Negeri Kelantan dan Terengganu – lihat Kn. P. U. 34/2003 dan Tr. G. N. 54/2003.

Perancangan Bandar dan Desa
(b) untuk mengusahakan, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyenggaraan, dan penyiaran perangkaan, buletin, dan monograf, dan penyiaran lain-lain siaran yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan metadolojinya perkaedahannya; dan untuk melaksanakan apa-apa tugas fungsi lain yang ditanggungkan ditugaskan ke atasnya kepadanya dari semasa ke semasa oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri atau oleh Jawatankuasa.
Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

25

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Sesuatu Suatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh melaksanakan apa-apa tugas fungsi lain yang menjadi tambahan kepada, bersampingan dengan, atau berbangkit daripada apa-apa tugas fungsi yang dinyatakan dalam seksyen-kecil subseksyen (1) dan melakukan semua perkara yang perlu atau sesuai suai manfaat bagi menjalankan tugas-tugasnya fungsinya di bawah Akta ini.
BAHAGIAN IIA

Dipinda Teks Autoritatif.

JAWATANKUASA PERANCANG WILAYAH Jawatankuasa Perancang Wilayah
Jawatankuasa perancang wilayah.

*6A. (1) Majlis boleh dari semasa ke semasa, selepas berunding dengan Pihak-Pihak Berkuasa Negeri yang berkenaan, menubuhkan suatu jawatankuasa perancang wilayah bagi sesuatu wilayah yang terdiri daripada satu sesuatu kawasan yang terletak di dalam dua Negeri atau lebih.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), Menteri hendaklah menyebabkan supaya hakikat fakta penubuhan sesuatu jawatankuasa perancang wilayah disiarkan dalam Warta bersama dengan tanda yang dengannya sempadan wilayah yang baginya jawatankuasa itu telah ditubuhkan dapat dikenali dikenal pasti. (3)
*

Dipinda Teks Autoritatif.

Jawatankuasa

perancang

wilayah

CATATAN— Seksyen ini tidak terpakai bagi Negeri Terengganu— lihat Tr. G. N. 54/2003.

26

Undang-Undang Malaysia
hendaklah terdiri daripada— (a) seorang Pengerusi, Perdana Menteri; yang dilantik oleh

AKTA 172

(b)

enam orang mewakili Kerajaan Persekutuan, sekurang-kurangnya empat orang daripadanya hendaklah pegawai awam, yang dilantik oleh Menteri; tidak lebih daripada empat orang yang mewakili Kerajaan setiap Negeri dalam wilayah itu, yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri, seorang daripadanya hendaklah Pengarah Negeri; dan Yang Dipertua tiap-tiap pihak berkuasa perancang tempatan dalam wilayah itu jika pihak berkuasa itu ialah pihak berkuasa tempatan.
Dimasukkan Teks Autoritatif.

(c)

(d)

(4) Maka hendaklah ada seorang Setiausaha bagi jawatankuasa perancang wilayah yang hendaklah dilantik oleh Ketua Pengarah Perancang Bandar dan Desa. (5) Tugas-tugas Fungsi perancang wilayah ialah— (a) jawatankuasa
Dipinda Teks Autoritatif.

untuk menasihati dan membantu Jawatankuasa Perancang Negeri dan pihak berkuasa perancang tempatan dalam wilayah itu mengenai rancangan pemajuan yang sesuai bagi wilayah itu, mengikut dasar negara; untuk membuat dasar dan merangka suatu rancangan wilayah yang komprehensif untuk memandu dan menyelaras pemajuan wilayah itu; untuk merancang dan menyelaras penyediaan infrastruktur dan kemudahan bagi wilayah itu; untuk mewujudkan proses dan tatacara yang seragam untuk digunakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta pihak berkuasa tempatan yang berkenaan bagi wilayah itu;

(b)

(c)

(d)

Perancangan Bandar dan Desa
(e) untuk mengawasi pelaksanaan piawai, garis panduan dan tatacara dalam memudahkan pemajuan wilayah itu; dan untuk menjalankan penyelidikan yang perlu bagi perancangan wilayah itu.

27

(f)

(6) Jawatankuasa perancang wilayah hendaklah memberi Majlis atau Jawatankuasa apaapa penyata, laporan dan maklumat yang berhubungan dengan aktiviti-aktivitinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Majlis atau Jawatankuasa dari semasa ke semasa. (7) Jawatankuasa perancang hendaklah menentukan tatacaranya sendiri.
BAHAGIAN IIB

wilayah

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA Rancangan Fizikal Negara
Rancangan fizikal negara.

6B. (1) Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa hendaklah, apabila diarahkan oleh Majlis, menyediakan dan menyampaikan mengemukakan suatu draf rancangan fizikal negara yang meliputi Semenanjung Malaysia kepada Majlis bagi kelulusannya. (2) Draf rancangan fizikal negara hendaklah— (a) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar-dasar strategik bagi maksud menentukan haluan dan arah aliran am pemajuan fizikal bagi negara; disertakan dengan apa-apa rancangan petunjuk sebagaimana yang perlu untuk menjelaskan dasar-dasar strategik; dan mengandungi perkara-perkara lain sebagaimana yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh Majlis dalam mana-mana kes hal yang tertentu.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Apabila menyediakan draf rancangan fizikal negara dan menentukan kandungannya untuk disampaikan dikemukakan kepada Majlis, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa hendaklah menimbangkan dasar pembandaran negara semasa

Dipinda Teks Autoritatif.

28

Undang-Undang Malaysia
atau dasar lain yang serupa dan hendaklah berunding dengan tiap-tiap Pihak Berkuasa Negeri dan manamana pihak berkuasa atau badan lain sebagaimana yang diarahkan oleh Majlis. (4) Rancangan fizikal negara hendaklah dikaji semula tiap-tiap lima tahun seiring dengan kajian semula Rancangan Pembangunan Lima Tahun Negara, atau jika dan apabila diarahkan oleh Majlis. (5) Adalah menjadi tugas am Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan tiap-tiap Negeri untuk membantu dalam memastikan bahawa matlamat rancangan fizikal negara tercapai. (6) Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa hendaklah memberikan laporan kepada Majlis secara berkala tentang mengenai pelaksanaan rancangan fizikal negara, atau jika dan apabila diarahkan oleh Majlis.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMAJUAN Tinjauan kawasan perancangan
Memeriksa kawasankawasan perancangan.

7. (1) Pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri hendaklah, setakat yang dia belum berbuat demikian, memulakan suatu pemeriksaan tinjauan ke atas kawasannya Negerinya, memeriksa perkara-perkara yang dijangka mungkin menyentuh pemajuan, atau perancangan pemajuan, kawasan itu Negeri itu, dan walau bagaimanapun hendaklah dalam apa-apa keadaan sentiasa mengulangkaji mengkaji semula semua perkara itu. (2) Walaupun pihakberkuasa perancang tempatan telah menjalankan kewajipannya di bawah seksyen -kecil (1), pihakberkuasa perancang tempatan boleh, jika difikirkannya patut, dan hendaklah, jika diarahkan berbuat demikian oleh Jawatankuasa memulakan suatu pemeriksaan baru ke atas kawasannya, memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam seksyen-kecil itu.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif Sahih.

Digantikan A1129.

Perancangan Bandar dan Desa
(2) Walaupun Pengarah Negeri telah menjalankan kewajipannya di bawah subseksyen (1), Pengarah Negeri dia boleh, jika difikirkannya patut, dan hendaklah, jika diarahkan berbuat demikian oleh Majlis atau Jawatankuasa, memulakan suatu pemeriksaan tinjauan baru keseluruhan Negeri, memeriksa perkara-perkara yang disebut dalam subseksyen itu. (3) Tanpa menyentuh keluasan seksyen-kecil subseksyen (1) dan (2), perkara-perkara yang hendak diperiksa dan sentiasa diulang dikaji semula di bawah seksyen-seksyen-kecil subseksyen itu adalah hendaklah termasuk— (a) ciri-ciri utama fizikal, ekonomi, kesekitaran alam sekitar, dan sosial kawasan pihakberkuasa perancang tempatan termasuklah penggunaan utama tanah, Negeri itu dan, setakat termasuklah penggunaan-penggunaan utama tanahnya, dan ciri-ciri utama fizikal, ekonomi, kesekitaran, dan sosial kawasan -kawasan yang berhampiran termasuklah penggunaan-penggunaan utama tanahnya, setakat yang mungkin dijangka mungkin menyentuh kawasan itu kawasan berjiran Negeri itu;
Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

29

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan digantikan Teks Autoritatif.

(aa) rancangan fizikal negara dan dasar utama negara yang lain tentang mengenai ekonomi, sosial, fizikal dan pengurusan dan pemuliharaan alam sekitar yang lain; (b) bilangan, rupa komposisi, dan taburan penduduk kawasan itu Negeri itu, samada sama ada menetap atau tidak; tanpa menyentuh perenggan (a)(a), perhubungan, sistem pengangkutan, dan lalulintas lalu lintas di kawasan itu Negeri itu dan, setakat yang perhubungan, sistem pengangkutan, dan lalulintas lalu lintas di kawasan-kawasan yang berhampiran, setakat yang mungkin dijangka mungkin menyentuh kawasan itu Negeri itu; apa-apa perkara yang tidak disebut dalam mana-mana perenggan terdahulu yang lalu yang mungkin dijangka mungkin menyentuh apa-apa perkara yang disebut dalam mana-

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

30

Undang-Undang Malaysia
mana perenggan terdahulu yang lalu; (e) lain-lain perkara lain yang ditetapkan atau Majlis atau yang ditentukan oleh Jawatankuasa dalam sesuatu kes yang tertentu mana-mana hal; dan apa-apa perubahan yang telahpun dirancangkan dalam sesuatu apa-apa perkara yang disebut dalam mana-mana perenggan yang lalu terdahulu dan kesankesan yang mungkin diterbitkan oleh perubahan-perubahan itu berlaku ke atas pemajuan kawasan itu Negeri itu, atau perancangan pemajuan kawasan itu Negeri itu.

AKTA 172

Digantikan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

(f)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(4) Pihakberkuasa perancang tempatan hendaklah, bagi maksud menjalankan tugas-tugasnya di bawah seksyen ini iaitu memeriksa dan sentiasa mengulangkaji perkara-perkara yang berhubung dengan kawasan pihakberkuasa perancang tempatan lain, berunding dengan pihakberkuasa perancang tempatan yang lain itu mengenai perkara-perkara itu. (4) Pengarah Negeri hendaklah, bagi maksud menjalankan menunaikan tugas-tugasnya fungsinya di bawah seksyen ini, berunding dengan Pengarah Negeri mana-mana Negeri yang lain mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan kawasan Negeri yang lain itu yang dijangka akan menyentuh pemajuan atau perancangan pemajuan Negeri itu berkenaan dengan pemeriksaan tinjauan yang dimulakan di bawah seksyen ini. (5) Seksyen-kecil Subseksyen (1) hendaklah, berkenaan dengan sesuatu apa-apa tempoh dalam mana yang seksyen ini berjalan kuatkuasanya berkuat kuasa dalam suatu bahagian sahaja dalam kawasan pihakberkuasa perancang tempatan itu Negeri itu, ditafsirkan sebagai menghendaki pihakberkuasa perancang tempatan itu memulakan Pengarah Negeri itu memulakan suatu pemeriksaan tinjauan ke atas, dan sentiasa mengulangkaji, semula, perkara-perkara yang mengenai menyentuh bahagian itu sahaja dalam kawasan itu bahagian itu sahaja dalam Negeri itu; dan seksyen-kecil subseksyen (2) hendaklah, samada sama ada atau tidak seksyen ini berjalan kuatkuasanya berkuat kuasa di seluruh kawasan pihakberkuasa perancang tempatan Negeri itu, berkuatkuasa berkuat kuasa seolah-olah kuasa yang diberikan dengan itu termasuk kuasa untuk

Digantikan A1129.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
pihakberkuasa perancang tempatan itu memulakan Pengarah Negeri itu untuk memulakan, dan untuk Jawatankuasa mengarahkannya Majlis atau Jawatankuasa itu mengarahkannya memulakan, suatu pemeriksaan tinjauan baru ke atas suatu bahagian sahaja dalam kawasan itu suatu bahagian sahaja dalam Negeri itu sahaja; dan rujukan-rujukan dalam seksyen-kecil subseksyen (3) kepada kawasan pihakberkuasa perancang tempatan itu Negeri itu atau kepada kawasan-kawasan yang berhampiran berjiran hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya. 8. (1) Pihakberkuasa perancang tempatan hendaklah, dalam tempoh yang ditentukan oleh Jawatankuasa mulai dari mula berkuatkuasanya seksyen ini, menyedia dan menyampaikan kepada Jawatankuasa suatu lapuran pemeriksaannya di bawah seksyen 7 dan pada masa itu juga menyedia dan menyampaikan kepada Jawatankuasa untuk mendapat kelulusannya suatu draf rancangan struktur menurut seksyen -kecil (3) bagi kawasan pihakberkuasa perancang tempatan itu. Penyediaan draf rancangan struktur 8. (1) Pengarah Negeri hendaklah, dalam tempoh yang ditentukan oleh Majlis atau Jawatankuasa, menyediakan dan menyampaikan mengemukakan kepada Jawatankuasa suatu laporan pemeriksaannya tinjauannya di bawah seksyen 7 dan pada masa yang sama menyediakan dan menyampaikan mengemukakan suatu draf rancangan struktur menurut subseksyen (3) bagi Negeri itu kepada Jawatankuasa bagi kelulusannya. (2) Lapuran Laporan itu hendaklah termasuk suatu anggaran apa-apa perubahan yang mungkin berlaku, dalam tempoh yang ditentukan oleh Majlis atau Jawatankuasa, dalam perkara-perkara yang ditersebut dalam seksyen 7 (3) subseksyen 7(3); dan tempoh-tempoh yang berlainan boleh ditentukan berhubung dengan perkara-perkara yang berlainan. (3) Draf rancangan struktur bagi sesuatu kawasan Negeri itu hendaklah ianya adalah suatu pernyataan bertulis—
Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif. Digantikan A1129.

31

Menyediakan draf rancanganrancangan struktur.

Dipinda A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

32

Undang-Undang Malaysia
(a) yang menerangkan dasar dan cadangancadangan am pihakberkuasa perancang tempatan itu berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan itu, termasuklah langkah-langkah untuk memperelokkan lagi alam sekitar dari segi fizika, memperelokkan lagi perhubungan, dan untuk menguruskn lalulintas; yang menerangkan merumuskan dasar dan cadangan-cadangan am Pihak Berkuasa Negeri itu berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam Negeri itu, untuk termasuklah langkah-langkah memperelok persekitaran hidup dari segi fizikal, memperelok perhubungan, menguruskan lalu lintas, memperelok kesejahteraan sosio-ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk memudahkan pemajuan yang mapan; yang menyatakan pertalian cadangancadangan itu dengan cadangan-cadangan am bagi pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan-kawasan yang berhampiran berjiran yang dijangka mungkin dijangka menyentuh kawasan itu; dan yang mengandungi lain-lain perkara lain sebagaimana yang ditentukan ditetapkan atau yang ditentukan oleh Majlis atau Jawatankuasa dalam sesuatu kes yang tertentu mana-mana hal.

AKTA 172
Digantikan A1129.

(a)

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(c)

Dipinda A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(4) Pada membuat Dalam merumuskan dasar dan cadangan-cadangan amnya di bawah seksyenkecil (3) (a), pihakberkuasa perancang tempatan dasar dan cadangan-cadangan am di bawah perenggan (3)(a), Pengarah Negeri hendaklah mempastikan memastikan bahawa dasar dan cadangan-cadangan itu adalah berpatutan dengan hasil-hasil pemeriksaannya tinjauannya di bawah seksyen 7 dan dengan apa-apa maklumat lain yang mungkin didapatinya, dan hendaklah memberi perhatian— (a) kepada dasar-dasar semasa berkenaan dengan perancangan sosial dan ekonomi Negeri dan negara dan dengan serta pembangunan dan perlindungan kesekitaran alam sekitar Negeri dan negara;

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(b) kepada bahan-bahan sumber yang mungkin boleh didapati untuk melaksanakan menjalankan cadangan-cadangan rancangan struktur itu; dan kepada lain-lain perkara lain yang dia diarahkan oleh Jawatankuasa diarahkan oleh Majlis atau Jawatankuasa supaya mengambil kira.
Dipinda Teks Autoritatif.

33

(c)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(5) Cadangan-cadangan am pihakberkuasa perancang tempatan di bawah seksyen ini mengenai tanah dalam kawasannya hendaklah menunjukkan mana-mana daripada bahagian kawasannya, bahagian mana dalam Akta ini disebut “kawasan tindakan”, yang telah dipilih olehnya untuk memulakan, dalam suatu tempoh yang ditetapkan, tindakan lengkap, mengikut suatu rancangan tempatan yang disediakan untuk kawasan yang dipilih pada keseluruhannya, dengan cara memajukan, memajukan semula, atau memperelokkan lagi, keseluruhan atau sebahagian daripada kawasan yang dipilih itu, atau separoh dengan satu cara dan separoh lagi dengan satu cara lain dan hendaklah juga menunjukkan jenis tindakan yang dipilih itu. (6) Sesuatu Suatu draf rancangan struktur bagi sesuatu kawasan hendaklah mengandungi atau disertakan dengan gambarajah-gambarajah, gambaran-gambaran, dan bahan-bahan memperihal perihalan yang difikirkan sesuai oleh pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri untuk maksud menjelaskan atau menerangkan cadangan-cadangan dalam rancangan itu, atau yang ditetapkan, atau dalam sesuatu kes mana-mana hal tertentu ditentukan dalam arahan-arahan yang diberi oleh Jawatankuasa yang diberikan oleh Majlis atau Jawatankuasa; dan gambarajah-gambarajah, gambaran-gambaran, dan bahan-bahan memperihalan itu hendaklah disifatkan sebagai menjadi sebahagian daripada rancangan itu. (7) Pada bila-bila masa sebelum Jawatankuasa meluluskan di bawah seksyen 10 sesuatu rancangan struktur berkenaan dengan keseluruhan kawasan pihakberkuasa perancang tempatan itu, pihakberkuasa perancang tempatan boleh, Negeri itu, Pengarah Negeri boleh, dengan persetujuan keizinan Jawatankuasa, dan hendaklah, jika diarahkan

Dipotong A1129.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

34

Undang-Undang Malaysia
sedemikian olehnya, menyedia dan menyampaikan mengemukakan kepada Jawatankuasa untuk mendapat kelulusannya suatu draf rancangan struktur yang berhubung berhubungan dengan sebahagian daripada kawasan itu; dan jika Jawatankuasa telah memberi persetujuan keizinan atau arahan untuk disediakan penyediaan suatu draf rancangan struktur bagi sebahagian daripada kawasan itu, rujukan dalam Bahagian ini kepada kawasan itu hendaklah, berhubung dengan suatu draf rancangan struktur, ditafsirkan sebagai termasuk rujukan kepada sebahagian daripada kawasan itu. Publisiti berkaitan dengan penyediaan draf rancangan struktur

AKTA 172

Seranta berkenaan dengan penyediaan draf rancanganrancangan struktur.

9. (1) Apabila menyediakan draf rancangan struktur bagi kawasannya bagi Negerinya dan pada akhirnya menentukan kandungannya untuk disampaikan dikemukakan kepada Jawatankuasa, pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri hendaklah mengambil langkah-langkah yang pada pendapatnya akan mempastikan memastikan— (a) bahawa seranta publisiti adalah diberikan di dalam kawasannya Negerinya kepada lapuran pemeriksaan laporan tinjauan di bawah seksyen 7 dan kepada perkaraperkara yang dicadangkannya untuk dimasukkan dalam rancangan itu; dan bahawa orang-orang yang dijangka mungkin dijangka ingin mendapatkan peluang untuk membuat rayuan representasi kepada pihakberkuasa perancang tempatan itu Pengarah Negeri itu berkenaan dengan perkara-perkara itu adalah diberi faham menyedari bahawa mereka adalah berhak mendapat, dan adalah diberi, peluang untuk berbuat demikian;

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

dan pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri hendaklah menimbangkan tiap-tiap rayuan representasi yang dibuat kepadanya dalam tempoh yang ditetapkan.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(2) Dengan seberapa segera yang praktik Secepat yang dapat dilaksanakan selepas suatu draf rancangan struktur disampaikan dikemukakan kepada Jawatankuasa, pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri hendaklah— (a) menyiarkan, dalam tiga keluaran daripada sekurang-kurangnya dua akhbar tempatan, satu daripadanya ialah dalam bahasa kebangsaan, suatu notis yang menyatakan bahawa salinan-salinan rancangan itu boleh didapati untuk diperiksa di pejabat pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri dan di tempat-tempat lain yang ditentukannya dan masa dalam mana yang bantahan-bantahan terhadap rancangan itu boleh dibuat kepada Jawatankuasa; dan menyediakan salinan-salinan rancangan itu untuk diperiksa di tempat-tempat yang dinyatakan dalam notis itu; dan setiap-tiap salinan hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tentang mengenai masa, sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu, dalam mana yang bantahan-bantahan terhadap rancangan itu boleh dibuat kepada Jawatankuasa.
Digantikan A1129 dan Teks Autoritatif.

35

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Masa dalam mana yang bantahan-bantahan terhadap draf rancangan struktur itu boleh dibuat hendaklah tidak kurang daripada satu bulan dari tarikh notis itu mula-mula dikeluarkan di bawah seksyen-kecil (2) (a) perenggan (2)(a) dalam sesuatu akhbar tempatan dalam bahasa kebangsaan, dan sesuatu apa-apa masa yang dinyatakan dalam notis itu boleh dilanjutkan sekali oleh pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri selama tidak melebihi daripada satu bulan untuk faedah manamana pembantah yang tertentu. (4) Sesuatu Suatu draf rancangan struktur yang disampaikan dikemukakan oleh pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri kepada Jawatankuasa untuk mendapatkan kelulusannya hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan mengandungi butir-butir, jika ada, yang ditetapkan— (a) mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri untuk mematuhi

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129.

36

Undang-Undang Malaysia
seksyen-kecil subseksyen (1); dan (b) mengenai perundingan pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri dengan, dan pertimbangannya atas pandangan-pandangan, orang-orang lain berkenaan dengan perkara-perkara yang dimasukkan, atau yang pada asalnya dicadangkan untuk dimasukkan, dalam rancangan itu.

AKTA 172

Digantikan A1129 dan dimasukkan Teks Autoritatif.

(5) Jika, selepas menimbangkan pernyataan yang disampaikan dikemukakan dengan, dan perkaraperkara yang dimasukkan dalam, draf rancangan struktur itu dan apa-apa maklumat lain yang diberikan oleh pihakberkuasa perancang tempatan, Pengarah Negeri, Jawatankuasa berpuas hati bahawa maksud-maksud perenggan (a)(1)(a) dan (b)(b) seksyen–kecil (1) telah dicapai dengan secukupnya yang diambil oleh melalui langkah-langkah pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri itu menurut seksyen-kecil perenggan itu, ia hendaklah ia terus menimbangkan samada sama ada hendak meluluskan draf rancangan struktur itu; dan jika ia tidak berpuas hati sedemikian, ia hendaklah ia mengembalikan rancangan itu kepada pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri dan mengarahkannya supaya— (a) mengambil tindakan selanjutnya yang ditentukan oleh Jawatankuasa untuk mencapai maksud-maksud itu dengan lebih baik; dan selepas berbuat demikian, menyampaikan rancangan itu mengemukakan semula rancangan itu dengan apa-apa ubahsuaian ubah suaian, jika ada, yang difikirkan sesuai pada masa itu oleh pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri itu dan, jika dikehendaki sedemikian oleh arahan itu, berbuat demikian dalam tempoh yang ditentukan,

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

tetapi Jawatankuasa tidak boleh mengembalikan rancangan itu atau memberikan arahan itu jika telah genap tiga bulan semenjak pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri menyampaikan mengemukakan rancangan itu kepada Jawatankuasa.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(6) Jika Jawatankuasa mengembalikan draf rancangan struktur itu kepada pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri itu di bawah seksyen-kecil subseksyen (5), ia hendaklah ia memberitahu pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri akan sebab-sebabnya ia berbuat demikian dan, jika mana-mana orang telah membuat apa-apa bantahan kepada Jawatankuasa terhadap rancangan itu, ia hendaklah juga ia memberitahu kepada orang itu bahawa ia telah mengembalikan rancangan itu. (7) Jika pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri diberikan arahan-arahan oleh Jawatankuasa di bawah seksyen-kecil subseksyen (5), dia hendaklah ia menarikbalik menarik balik dengan serta-merta akan salinan-salinan rancangan yang disediakan untuk diperiksa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen-kecil subseksyen (2) dan dia hendaklah ia menyiarkan fakta tentang penarikbalikan penarikan balik itu dalam tiga keluaran daripada sekurang-kurangnya dua akhbar tempatan, satu daripadanya adalah dalam bahasa kebangsaan. (8) Seksyen-kecil Subseksyen (2) hingga (7) hendaklah dipakai terpakai, dengan ubahsuaianubahsuaian ubah suaian yang perlu, berhubung dengan draf rancangan struktur yang disampaikan dikemukakan semula kepada Jawatankuasa mengikut arahan-arahan yang diberikan olehnya di bawah seksyen-kecil subseksyen (5) sebagaimana seksyenkecil subseksyen itu dipakai terpakai berhubung dengan rancangan itu seperti ia disampaikan yang dikemukakan pada mulanya asalnya. Kelulusan atau penolakan struktur oleh Jawatankuasa
Penglulusan atau penolakan draf rancangan struktur oleh Jawatankuasa. Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

37

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

draf

rancangan

10. (1) Jawatankuasa boleh, selepas menimbangkan suatu draf rancangan struktur yang disampaikan dikemukakan atau disampaikan dikemukakan semula kepadanya, samada sama ada meluluskannya, keseluruhan atau sebahagian daripadanya dan dengan atau tanpa ubahsuaian-ubahsuaian ubah suaian atau syarat-syarat, atau menolaknya. (2) Dalam menimbangkan draf rancangan struktur itu, Jawatankuasa boleh mengambil kira apaapa perkara yang difikirkannya ada berkaitan samada sama ada atau tidak perkara-perkara itu ia telah

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

38

Undang-Undang Malaysia
diambil kira dalam rancangan itu seperti yang disampaikan dikemukakan atau disampaikan dikemukakan semula kepadanya. (3) Jika, pada masa menimbangkan draf rancangan struktur itu, Jawatankuasa tidak memutuskan hendak menolaknya, ia hendaklah ia, sebelum memutuskan samada sama ada hendak meluluskannya atau tidak— (a) menimbangkan apa-apa bantahan terhadap rancangan itu, setakat bantahan-bantahan itu dibuat mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 17; memberikan kepada orang-orang yang bantahan-bantahannya yang dibuat sedemikian tidak ditarikbalik ditarik balik, peluang untuk hadir di hadapan, dan didengar oleh, suatu jawatankuasa kecil yang dilantik oleh Jawatankuasa, dan yang terdiri daripada empat orang ahli Jawatankuasa seorang daripadanya hendaklah dilantik menjadi pengerusi jawatankuasa kecil itu; dan jika suatu penyiasatan siasatan tempatan atau pendengaran lain-lain pembicaraan diadakan, juga memberikan juga peluang yang sama kepada pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri dan kepada orang-orang lain yang difikirkan patut oleh Jawatankuasa patut.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(4) Tanpa menyentuh seksyen-kecil (3), dalam menimbangkan suatu draf rancangan struktur, Jawatankuasa boleh berunding dengan, atau menimbangkan pandangan-pandangan, mana-mana pihakberkuasa perancang tempatan atau orang-orang lain, tetapi tidaklah bertanggung untuk berunding dengan atau menimbangkan pandangan-pandangan, mana-mana pihakberkuasa atau orang lain atau, kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh seksyenkecil itu, memberi peluang untuk membuat apa-apa bantahan atau lain-lain rayuan, atau mengarahkan supaya diadakan suatu penyiasatan tempatan atau lain-lain pembicaraan. (4) Tanpa menjejaskan subseksyen (3), dalam menimbangkan sesuatu draf rancangan struktur, Jawatankuasa—

Digantikan A1129.

Dimasukkan A1129.

Perancangan Bandar dan Desa
(a) hendaklah berunding dengan Majlis bagi mendapatkan arahan dan nasihatnya; dan boleh berunding dengan, atau menimbangkan pandangan, mana-mana pihak berkuasa lain atau mana-mana orang lain tetapi tidaklah bertanggungan untuk berunding dengan, atau menimbangkan pandangan, mana-mana pihak berkuasa lain atau mana-mana orang lain atau, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh subseksyen itu, memberikan peluang untuk membuat apa-apa bantahan atau representasi lain, atau mengarahkan supaya siasatan diadakan suatu penyiasatan tempatan atau pendengaran lain.
Dipinda Teks Autoritatif.

39

(b)

(5) Jika Jawatankuasa tidak meluluskan atau telah cuai mengabaikan untuk meluluskan atau menolak sesuatu draf rancangan struktur dalam masa tiga enam bulan selepas ia disampaikan dikemukakan kepadanya, pihakberkuasa perancang tempatan Pengarah Negeri boleh merujukkan draf rancangan struktur itu kepada Pihakberkuasa Negeri Majlis untuk membuat keputusan mengenainya. (6) Setelah meluluskan draf rancangan struktur itu, Jawatankuasa hendaklah menyampaikan mengemukakan kepada Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk mendapat persetujuan Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri kepada bagi rancangan itu, dan setelah persetujuan diberikan, rancangan itu hendaklah berkuatkuasa berkuat kuasa. (7) Jawatankuasa hendaklah mengarahkan menyebabkan supaya fakta hakikat fakta persetujuan Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri kepada bagi suatu draf rancangan struktur disiarkan dalam Warta Negeri dan sekurang-kurangnya dalam dua akhbar tempatan, satu daripadanya adalah dalam bahasa kebangsaan, bersama dengan tanda yang dengannya rancangan itu boleh dikenali dikenal pasti dan suatu pernyataan mengenai tempat rancangan itu boleh diperiksa.
Pengubahan rancanganrancangan struktur.

Digantikan Akta A933, A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

11. (1) Pada bila-bila masa selepas sesuatu rancangan struktur bagi kawasannya berkuatkuasa, pihakberkuasa perancang tempatan itu boleh menyampaikan kepada Jawatankuasa dan hendaklah, jika diarahkan sedemikian oleh

Digantikan A1129.

40

Undang-Undang Malaysia
Jawatankuasa, menyampaikan kepadanya dalam tempoh yang dinyatakan dalam arahan itu, cadangancadangan bagi perubahan-perubahan kepada rancangan itu yang pada fikiran pihakberkuasa perancang tempatan itu sesuai atau yang diarahkan oleh Jawatankuasa, mengikut mana yang berkenaan, dan cadangan-cadangan itu boleh mengenai seluruh atau sebahagian daripada kawasan itu. (2) Pihakberkuasa perancang tempatan hendaklah, dengan cadangan-cadangan yang disampaikan olehnya di bawah seksyen ini, menyampaikan suatu lapuran hasil-hasil penyemakannya atas perkara-perkara yang berkaitan di bawah seksyen 7 bersama dengan apa-apa maklumat lain yang kepadanya cadangan-cadangan itu diasaskan; dan seksyen 9 dan 10 hendaklah dipakai, dengan ubahsuaian-ubahsuaian yang perlu, berhubung dengan cadangan-cadangan itu sebagaimana ia dipakai berhubung dengan rancangan struktur itu. Kajian semula struktur atau pengubahan rancangan

AKTA 172

Digantikan A1129.

Kajian semula atau pengubahan rancangan struktur.

11. (1) Sesuatu Suatu rancangan struktur yang telah mula berkuatkuasa berkuat kuasa hendaklah tertakluk kepada kajian semula tiap-tiap lima tahun seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan lima tahun Negeri, dan kajian semula itu hendaklah berkaitan dengan seluruh Negeri itu. (2) Walau apa pun subseksyen (1), selepas sesuatu rancangan struktur bagi sesuatu Negeri telah mula berkuatkuasa berkuat kuasa, Pengarah Negeri itu boleh menyampaikan mengemukakan kepada Jawatankuasa dan hendaklah, jika diarahkan sedemikian oleh Jawatankuasa, menyampaikan mengemukakan kepadanya, dalam tempoh yang ditentukan dalam arahan itu, cadangan-cadangan bagi kajian semula atau pengubahan kepada rancangan itu yang pada fikiran Pengarah Negeri suai manfaat atau sebagaimana yang diarahkan oleh Jawatankuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan cadangancadangan itu boleh berkaitan berhubungan dengan keseluruhan atau sebahagian Negeri itu.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Tatacara kajian semula rancangan struktur
Tatacara kajian semula rancangan struktur.

41

11A. Jika diputuskan di bawah seksyen 11 bahawa suatu kajian semula rancangan struktur bagi sesuatu Negeri akan diadakan, Pengarah Negeri hendaklah menyampaikan mengemukakan kepada Jawatankuasa suatu laporan hasil kajian semulanya tentang mengenai perkara-perkara yang berkaitan di bawah seksyen 7 bersama dengan apa-apa maklumat lain yang padanya cadangan-cadangan itu diasaskan, dan seksyen 9 dan 10 hendaklah terpakai, dengan ubahsuaian-ubahsuaian ubah suaian yang perlu, berhubung dengan cadangan-cadangan itu sebagaimana seksyen-seksyen itu terpakai berhubung dengan rancangan struktur itu. Tatacara bagi pengubahan rancangan struktur

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Tatacara bagi pengubahan rancangan struktur.

11B. (1) Jika diputuskan di bawah seksyen 11 bahawa suatu pengubahan akan dibuat kepada rancangan struktur bagi Negeri itu, Pengarah Negeri hendaklah menyediakan dan menyampaikan mengemukakan kepada Jawatankuasa cadangancadangan bagi pengubahan itu. (2) Dalam merumuskan cadangan-cadangan bagi pengubahan itu, Pengarah Negeri hendaklah memberikan perhatian kepada apa-apa perkara yang diarahkan oleh Majlis atau Jawatankuasa. (3) Pengarah Negeri hendaklah menyampaikan mengemukakan rancangan struktur yang mengandungi cadangan-cadangan pengubahan kepada Jawatankuasa dan pada masa yang sama menyiarkan suatu notis dalam sekurang-kurangnya dua akhbar tempatan, satu daripadanya dalam bahasa kebangsaan, menyatakan bahawa salinan-salinan rancangan itu tersedia untuk diperiksa dan bahawa bantahan boleh dibuat dalam tempoh satu bulan dari tarikh penyiaran itu. (4) Jawatankuasa hendaklah melantik suatu jawatankuasa kecil yang terdiri daripada empat orang ahli jawatankuasa Jawatankuasa, seorang daripadanya hendaklah dilantik menjadi pengerusi jawatankuasa kecil itu, dan jawatankuasa kecil hendaklah mendengar tiap-tiap bantahan yang dibuat mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 17.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

42

Undang-Undang Malaysia
(5) Jawatankuasa kemudiannya hendaklah menimbangkan pengubahan yang dicadangkan kepada rancangan struktur, dan sama ada meluluskannya, secara keseluruhan atau sebahagiannya dan dengan ubah suaian, atau atau tanpa ubahsuaian menolaknya. (6) Jawatankuasa hendaklah menyampai-kan mengemukakan rancangan struktur yang diubah yang telah diluluskan kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi persetujuan Pihak Berkuasa Negeri tentang mengenai rancangan itu, dan apabila persetujuan itu diberikan, rancangan struktur yang diubah itu hendaklah berkuat kuasa. (7) Jawatankuasa hendaklah menyebabkan hakikat fakta persetujuan Pihak Berkuasa Negeri tentang rancangan struktur yang diubah itu disiarkan dalam Warta Negeri.

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Penyediaan draf rancanganrancangan tempatan.

12. (1) Pihakberkuasa perancang tempatan, dalam masa menyediakan draf rancangan struktur untuk kawasannya atau sebelum Jawatankuasa meluluskan atau menolak draf rancangan struktur yang telah disediakan oleh pihak berkuasa perancang tempatan, boleh, jika difikirkannya berfaedah, menyediakan draf rancangan tempatan bagi mana-mana bahagian kawasan itu. Penyediaan draf rancangan tempatan 12. (1) Pihak berkuasa perancang tempatan, semasa suatu draf rancangan struktur sedang disediakan, atau sebelum Pihak Berkuasa Negeri memberikan persetujuan tentang mengenai suatu draf rancangan struktur yang telah disediakan, boleh, jika difikirkannya wajar, menyediakan suatu draf rancangan tempatan bagi mana-mana bahagian kawasannya. (2) Jika rancangan struktur bagi kawasannya telah berkuatkuasa, pihakberkuasa perancang tempatan itu hendaklah dengan seberapa segera yang praktik menimbangkan, dan kemudian daripada itu sentiasa memberi perhatian kepada berfaedahnya menyediakan draf rancangan tempatan bagi manamana bahagian atau bagi seluruh kawasan itu, dan jika difikirkannya berfaedah dan ia belum lagi berbuat demikian, hendaklah ia menyediakannya. (2) Jika suatu rancangan struktur bagi Negerinya telah berkuat kuasa, pihak berkuasa

Digantikan A1129.

Dimasukkan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129.

Dimasukkan A1129. Digantikan Teks

Perancangan Bandar dan Desa
perancang tempatan hendaklah dengan seberapa segera secepat yang praktik dapat dilaksanakan menyediakan suatu draf rancangan tempatan bagi seluruh kawasannya. (3) Sesuatu Suatu draf rancangan tempatan hendaklah mengandungi suatu peta dan suatu pernyataan bertulis dan hendaklah— (a) menyatakan, dengan selengkap yang difikirkan sesuai oleh pihakberkuasa perancang tempatan itu, cadangancadangannya untuk pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan rancangan tempatan itu, termasuklah langkah-langkah yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa perancang tempatan untuk mengelokkan lagi alam sekitar dari segi fizika, memperelokkan lagi perhubungan dan untuk menguruskan lalulintas; dan membuat rumusan merumuskan, secara terperinci sebagaimana yang mengandungi apa-apa perincian yang difikirkan sesuai pihak berkuasa oleh pihakberkuasa perancang tempatan mengenai cadangannya bagi— (i) (ii) (iii) Memajukan memajukan; menggunakan tanah dalam; melindungi dan memperelok sekitar dari segi fizikal bagi; memelihara topografi semulajadi; memperelok lanskap; memelihara dalam; dan menanam pokok alam
Dipinda Teks Autoritatif. Autoritatif.

43

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933.

(a)

Dimasukkan A933. Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(iv) (v) (vi) (vii)

mengadakan tanah lapang dalam;

(viii) memelihara dan mengindahkan ciri dan rupa bangunan dalam; (ix) (x) memperelok memperbaiki komunikasi dalam; dan sistem
Dipinda Teks Autoritatif.

menguruskan mengendalikan lalulintas lalu lintas dalam,

Dipinda Teks Autoritatif.

kawasan rancangan tempatan; dan

44

Undang-Undang Malaysia
(b) mengandungi perkara-perkara yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh Jawatankuasa dalam sesuatu kes apa-apa hal yang tertentu.

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

(4) Sesuatu draf rancangan tempatan bagi sesuatu kawasan hendaklah mengandungi, atau disertakan dengan, gambarajah-gambarajah, gambaran-gambaran, dan bahan memperihal perihalan yang difikirkan sesuai oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan untuk maksud menjelaskan atau menerangkan cadangan-cadangan dalam rancangan itu, atau yang ditetapkan oleh Jawatankuasa, atau dalam sesuatu kes dalam apa-apa hal tertentu ditentukan dalam arahan-arahan yang diberikan oleh Jawatankuasa; dan gambarajahgambarajah, gambaran-gambaran, dan bahan memperihal perihal itu hendaklah disifatkan sebagai menjadi sebahagian daripada rancangan itu. (5) Jika sesuatu kawasan ditunjukkan sebagai suatu kawasan tindakan, pihakberkuasa rancangan tempatan hendaklah, jika ia belum lagi berbuat demikian, menyediakan suatu draf rancangan tempatan untuk kawasan itu dengan seberapa segera yang praktik selepas rancangan struktur itu berkuatkuasa. (6) Tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan seksyen ini yang lalu terdahulu, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, jika Jawatankuasa memberikan ia arahan bagi maksud itu mengenai berkenaan dengan sebahagian daripada suatu kawasan sebahagian daripada kawasan pihak berkuasa perancang tempatan itu yang baginya suatu draf rancangan struktur telah, atau sedang disediakan, menyediakan dengan seberapa segera yang praktik secepat yang dapat dilaksanakan menyediakan bagi bahagian itu suatu draf rancangan tempatan daripada jenis yang dinyatakan dalam arahan itu. (7) Arahan-arahan di bawah seksyen-kecil subseksyen (6) boleh diberikan oleh Jawatankuasa samada sama ada sebelum atau selepas draf rancangan struktur itu berkuatkuasa berkuat kuasa. (8) Dalam merumuskan Pada membuat cadangan-cadangannya dalam sesuatu draf rancangan tempatan, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah mempastikan memastikan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipotong A1129.

Digantikan A1129 dan digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
bahawa cadangan-cadangan itu adalah pada amnya menurut rancangan struktur bagi Negeri itu sebagaimana keadaannya pada masa itu, samada sama ada ia telah berkuatkuasa berkuat kuasa atau belum, dan hendaklah memberikan perhatian kepada apa-apa maklumat dan lain-lain pertimbangan lain yang pada fikirannya adalah pendapatnya berkaitan, atau yang ditetapkan, atau yang mana Jawatankuasa dalam sesuatu kes apa-apa hal tertentu mengarahkan ia mengambil kira. (9) Sebelum memberikan sesuatu apa-apa arahan di bawah seksyen-kecil (6) atau subseksyen (8) kepada sesuatu pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, Jawatankuasa hendaklah berunding dengan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu tentang mengenai arahan yang dicadangkan itu. Publisiti berkaitan dengan penyediaan draf rancangan tempatan
Seranta berkenaan dengan penyediaan draf rancangan tempatan. Dipinda A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

45

12A. Sebelum memulakan penyediaan sesuatu rancangan tempatan, pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah mengambil apa-apa langkah yang pada pendapatnya akan memastikan— (a) bahawa seranta publisiti diberikan di dalam mengenai draf kawasannya tentang rancangan tempatan yang akan disediakan, matlamatnya dan maksud bagi penyediaannya, dan perkara-perkara yang pihak berkuasa perancang tempatan bercadang untuk memasukkannya ke dalam rancangan itu; bahawa orang yang mungkin dijangkakan ingin mendapatkan peluang untuk membuat representasi kepada pihak berkuasa perancang tempatan itu berkenaan dengan itu dijadikan sedar perkara-perkara menyedari bahawa mereka berhak mendapat, dan diberi, peluang untuk berbuat demikian.

Dimasukkan A1129.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Publisiti berkaitan tempatan
Seranta

dengan

draf

rancangan

13. (1)

Apabila

pihakberkuasa

pihak

berkuasa

Dipinda Teks

46
berkenaan dengan draf rancangan tempatan.

Undang-Undang Malaysia
perancang tempatan telah menyediakan draf rancangan tempatan, ia hendaklah ia, sebelum menerimanya pakainya di bawah seksyen 15 (1) subseksyen 15(1), tetapi jangan tidak sebelum rancangan struktur, setakat ia dipakai terpakai bagi kawasan draf rancangan tempatan itu, berkuatkuasa berkuat kuasa, dan tertakluk kepada seksyen-kecil subseksyen (2), menyediakan salinan-salinan draf rancangan tempatan itu untuk diperiksa di pejabatnya dan di tempat-tempat lain yang ditentukannya; dan setiap-tiap salinan yang disediakan untuk diperiksa hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tentang masa, sebagaimana yang dinyatakan dalam notis yang disiarkan di bawah seksyen-kecil subseksyen (2), dalam mana yang bantahan-bantahan terhadap atau rayuan-rayuan representasi berkenaan dengan draf rancangan tempatan itu boleh dibuat kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (2) Sebelum menyediakan salinan-salinan draf rancangan tempatan untuk diperiksa di bawah seksyen-kecil subseksyen (1), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menyiarkan, dalam tiga keluaran dari sekurang-kurangnya dua akhbar tempatan, satu daripadanya adalah dalam bahasa kebangsaan, suatu pernyataan notis yang menyatakan tarikh salinan-salinan draf rancangan tempatan itu akan mula tersedia untuk diperiksa, tempat-tempat di mana ia akan tersedia untuk diperiksa, dan masa, yang hendaklah tidak kurang daripada empat minggu dari tarikh salinan-salinan draf rancangan tempatan itu mula tersedia untuk diperiksa, dalam mana yang bantahan-bantahan terhadap atau rayuan-rayuan representasi berkenaan dengan draf rancangan tempatan itu boleh dibuat kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (3) Masa yang dinyatakan dalam notis di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) bagi membuat bantahan terhadap atau rayuan representasi berkenaan dengan draf rancangan tempatan boleh dilanjutkan sekali oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan selama tidak lebih daripada empat minggu atas permohonan mana-mana orang.

AKTA 172
Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Siasatan dan pendengaran berkenaan dengan draf rancangan tempatan
Penyiasatan dan pembicaraan berkenaan dengan draf rancangan tempatan.

47

14. (1) Bagi maksud menimbangkan bantahanbantahan terhadap dan rayuan-rayuan representasi berkenaan dengan sesuatu draf rancangan tempatan, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh mengarahkan supaya suatu penyiasatan siasatan tempatan atau lain-lain pembicaraan pendengaran lain diadakan oleh suatu jawatankuasa yang terdiri daripada tiga orang yang dilantik oleh Jawatankuasa Perancang Negeri. (2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa Negeri boleh dengan melalui kaedah-kaedah— (a) membuat peruntukan berkenaan dengan pelantikan dan kelayakan-kelayakan bagi pelantikan orang-orang untuk mengadakan siasatan tempatan atau penyiasatan pembicaraan pendengaran lain di bawah seksyen-kecil subseksyen (1); membuat peruntukan berkenaan dengan saraan dan elaun-elaun orang-orang yang dilantik untuk mengadakan penyiasatan siasatan tempatan atau pembicaraan pendengaran lain di bawah seksyen-kecil subseksyen itu. atau penolakan draf rancangan

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Kelulusan tempatan
Penerimaan Kelulusan atau penolakan draf rancangan tempatan.

15. (1) Selepas tamat tempoh yang diberikan untuk membuat bantahan-bantahan terhadap atau rayuanrayuan representasi berkenaan dengan draf rancangan tempatan atau, jika bantahan-bantahan atau rayuan-rayuan representasi itu telah dibuat dengan sewajarnya dalam tempoh itu, selepas menimbangkan bantahan-bantahan atau rayuanrayuan representasi itu, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh, tertakluk kepada seksyen-kecil (2), dengan ketetapan menerima rancangan itu samada sebagaimana disediakan pada mulanya atau sebagaimana diubahsuaikan hendaklah menyampaikan mengemukakan draf rancangan tempatan itu atau draf rancangan tempatan itu, sebagaimana yang diubahsuaikan dengan tujuan untuk mengambil kira bantahan-bantahan atau rayuan-rayuan representasi itu atau apa-apa perkara

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

48

Undang-Undang Malaysia
yang terbit daripadanya, dan dengan itu rancangan itu hendaklah berkuatkuasa kepada Jawatankuasa bagi kelulusannya. (1A) Jawatankuasa boleh, selepas menimbangkan sesuatu draf rancangan tempatan yang disampaikan dikemukakan kepadanya, sama ada meluluskannya, secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya dan dengan atau tanpa ubahsuaian ubah suaian, atau menolaknya. (1B) Dalam menimbangkan draf rancangan tempatan itu, Jawatankuasa boleh mengambil kira apa-apa perkara yang difikirkannya berkaitan, sama ada atau tidak perkara-perkara itu telah diambil kira dalam rancangan itu seperti yang disampaikan dikemukakan atau disampaikan dikemukakan semula kepadanya. (1C) Jawatankuasa hendaklah menyampai-kan mengemukakan draf rancangan tempatan yang telah diluluskan kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi persetujuan Pihak Berkuasa Negeri, dan apabila persetujuan diberikan, rancangan itu hendaklah berkuat kuasa. (2) Pihakberkuasa perancang tempatan tidak boleh menerima sesuatu draf rancangan tempatan melainkan jika ia pada amnya menepati rancangan struktur sebagaimana yang diluluskan oleh Jawatankuasa. (3) Selepas pihakberkuasa perancang tempatan menerima sesuatu draf rancangan tempatan, hendaklah ia memberitahu Jawatankuasa akan penerimaan itu dan hendaklah ia menyampaikan kepada Jawatankuasa suatu salinan rancangan tempatan yang diterima itu. (4) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah mengarahkan supaya fakta ia menerima hakikat fakta persetujuan Pihak Berkuasa Negeri tentang mengenai draf rancangan tempatan disiarkan dalam Warta Negeri dan dalam sekurangkurangnya dua akhbar tempatan, satu daripadanya ialah dalam bahasa kebangsaan, bersama dengan tanda yang dengannya rancangan itu boleh dikenali dikenal pasti dan dengan suatu pernyataan tentang mengenai tempat di mana rancangan itu boleh diperiksa. (5) Rancangan tempatan hendaklah menepati

AKTA 172

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipotong A1129.

Dipotong A1129.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129

Perancangan Bandar dan Desa
rancangan struktur tetapi jika pada bila-bila masa selepas sesuatu suatu rancangan tempatan telah berkuatkuasa berkuat kuasa terdapat perbezaan dalam peruntukan antara rancangan tempatan dengan rancangan struktur bagi Negeri itu, dan Jawatankuasa berpuas hati bahawa ini disebabkan oleh rancangan struktur Negeri itu telah ketinggalan zaman, Jawatankuasa hendaklah merujukkan perbezaan itu kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi keputusannya. (6) Jika Pihak Berkuasa Negeri berpuas hati bahawa perbezaan itu memang disebabkan oleh rancangan struktur Negeri itu telah ketinggalan zaman, Pihak Berkuasa Negeri hendaklah, melalui pemberitahuan dalam Warta Negeri, mengisytiharkan bahawa rancangan tempatan itu hendaklah mengatasi rancangan struktur berkaitan dengan peruntukan yang berkenaan itu. Pengubahan, pembatalan rancangan tempatan
Pengubahan, pemansuhan dan penggantian rancanganrancangan tempatan. dan dipinda Teks Autoritatif.

49

Dimasukkan A1129 dan Teks Autoritatif.

dan

penggantian

16. (1) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh pada bila-bila masa, membuat cadangan-cadangan untuk mengubah pengubahan, membatal pembatalan, atau menggantikan penggantian sesuatu rancangan tempatan. (2) Tanpa menyentuh seksyen-kecil subseksyen (1), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, jika Jawatankuasa memberikan ia arahan untuk bagi maksud itu berkenaan dengan sesuatu rancangan tempatan, dengan seberapa segera yang praktik secepat yang dapat dilaksanakan menyediakan cadangan-cadangan daripada jenis yang dinyatakan dalam arahan itu, iaitu cadangancadangan untuk mengubah pengubahan, memansuhkan pembatalan, atau mengganti penggantian rancangan itu. (3) Seksyen kecil (8) dan (9) seksyen 12, Subseksyen 12(8) dan (9), dan seksyen 13, 14, dan 15, hendaklah terdipakai berkenaan berhubung dengan membuat pembuatan cadangan-cadangan untuk mengubah pengubahan, membatalkan pembatalan, atau mengganti penggantian sesuatu rancangan tempatan di bawah seksyen ini dan berkenaan dengan apa-apa pengubahan, pembatalan atau penggantian rancangan itu kemudiannya yang berikutnya, sebagaimana ia terdipakai berkenaan berhubung

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

50

Undang-Undang Malaysia
dengan penyediaan draf rancangan tempatan di bawah seksyen 12 dan berkenaan berhubung dengan draf rancangan tempatan yang disediakan di bawahnya.

AKTA 172

Penyediaan, dsb., Pengarah Negeri
Penyediaan, dsb., rancangan tempatan oleh Pengarah Negeri.

rancangan

tempatan

oleh

16A. (1) Jika Jawatankuasa berpuas hati bahawa pihak berkuasa perancang tempatan telah tidak mengambil langkah untuk menyediakan suatu rancangan tempatan atau cadangan bagi pengubahan, pemansuhan pembatalan atau penggantian sesuatu rancangan tempatan, Jawatankuasa boleh mengarahkan Pengarah Negeri menyediakan rancangan atau cadangan itu dan perbelanjaan yang dilakukan berkaitan dengan penyediaan itu hendaklah dibayar oleh pihak berkuasa perancang tempatan kepada Pengarah Negeri. (2) Seksyen 12, 13, 14, 15 dan 16 hendaklah terpakai berhubung dengan penyediaan sesuatu rancangan tempatan atau pembuatan cadangan untuk mengubah, memansuhkan atau menggantikan pengubahan, pembatalan atau penggantian sesuatu suatu rancangan tempatan di bawah seksyen ini. Rancangan kawasan khas

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan digantikan Teks Autoritatif.

Rancangan kawasan khas.

16B. (1) Jika pada bila-bila masa semasa penyediaan atau apabila mula berkuatkuasanya sesuatu rancangan struktur atau rancangan tempatan, Pengarah Negeri atau pihak berkuasa perancang tempatan, atas daya usahanya sendiri atau sebagaimana yang diarahkan oleh Jawatankuasa, mengemukakan kepada boleh menyampaikan Jawatankuasa cadangan bagi penetapan suatu kawasan khas bagi pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan, pemajuan semula, pengelokan, pemuliharaan atau amalan pengurusan, atau sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain, bagi keseluruhan atau sebahagian kawasan khas itu, dan jenis pengolahan yang dicadangkan. (2) Bagi maksud subseksyen (1), Jawatankuasa hendaklah menentukan sama ada Pengarah Negeri atau pihak berkuasa perancang tempatan yang bertanggungjawab menyediakan suatu rancangan bagi kawasan khas itu.

Dimasukkan A1129 dan digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(3) Bagi maksud subseksyen (2), rancangan bagi sesuatu kawasan khas hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana penyediaan rancangan tempatan disediakan, tetapi hendaklah dimasukkan ke dalam rancangan itu panduan yang terperinci bagi pelaksanaan dan pengurusannya, dan rancangan itu hendaklah mempunyai kuat kuasa seperti suatu rancangan tempatan. Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah
Kuasa membuat kaedahkaedah. Dipinda Teks Autoritatif.

51

17. Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh membuat kaedah-kaedah untuk melaksanakan menjalankan maksud-maksud Bahagian ini dengan lebih baik atau untuk menetapkan sesuatu apa-apa yang mungkin, atau yang dikehendaki, ditetapkan di bawah Bahagian ini.
BAHAGIAN IV

Dipinda Teks Autoritatif.

PENGAWALAN RANCANGAN Penggunaan tanah dan bangunan
Penggunaan tanah dan bangunan.

18. (1) Tiada seorang pun boleh menggunakan atau membenarkan digunakan sesuatu mana-mana tanah atau bangunan melainkan dengan menurut rancangan tempatan. (2) Seksyen-kecil Subseksyen (1) tidaklah terdipakai bagi penggunaan tanah atau bangunan bagi maksud-maksud yang diperihalkan dalam seksyen 19 (2) (d) perenggan 19(2)(d). (3) Seksyen-kecil Subseksyen (1) tidak menyentuh perlanjutan penggunaan sesuatu tanah atau bangunan bagi maksud-maksud dan setakat mana ia telah digunakan secara sah sebelum tarikh suatu rancangan tempatan mula-mula berkuatkuasa berkuat kuasa dalam kawasan yang berkenaan atau, jika ada pertukaran perubahan rancangan-rancangan tempatan atau dalam suatu rancangan tempatan, tarikh pertukaran itu berkuatkuasa berkuat kuasa.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

52

Undang-Undang Malaysia
Larangan mengenai pemajuan tanpa kebenaran merancang

AKTA 172

Larangan mengenai pemajuan tanpa kebenaran merancang.

19. (1) Tiada seorang pun, selain daripada pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan, boleh memulakan, mengusahakan, atau menjalankan apaapa pemajuan melainkan jika kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu telah diberikan kepadanya di bawah seksyen 22 atau dilanjutkan di bawah seksyen 24 (3) subseksyen 24(3). (2) Walau apapun pun peruntukan subseksyenkecil (1), tiada kebenaran merancang akan tidak perlu— (a) bagi menjalankan penjalanan apa-apa kerja yang perlu bagi penyenggaraan, pembaikan pengelokan, atau apa-apa perubahan pengubahan lain bagi sesuatu bangunan, iaitu kerja-kerja yang menyentuh hanya bahagian dalam bangunan itu dan yang tidak— (i) melibatkan apa-apa perubahan tentang penggunaan bangunan itu atau tanah yang kepadanya bangunan itu bercantum; menyentuh secara matan material rupa di sebelah luar bangunan itu; melibatkan apa-apa tambahan pada tingginya ketinggian atau luas lantai bangunan; melibatkan apa-apa tambahan atau perubahan pengubahan kepada sesuatu bangunan yang menyentuh atau mungkin menyentuh susunan parit saliran, kebersihan, atau ketegohannya keteguhannya; atau melanggar, atau terlibat dalam atau mengakibatkan ketidakbersesuaian ketidakselarasan dengan, mana-mana peruntukan dalam rancangan tempatan;

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(ii) (iii)

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(iv)

Dipinda Teks Autoritatif.

(v)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(b) bagi perjalanan oleh mana-mana pihakberkuasa pihak berkuasa yang ditubuhkan oleh undang-undang untuk mengadakan keperluan-keperluan kemudahan menjalankan apa-apa kerja bagi maksud memasang, memeriksa, memperbaiki atau memperbaharui manamana parit, pembetung, sesalur, paip, kebel kabel, atau lain-lain radas lain, atau bagi maksud menyenggara atau memperbaiki jalan, termasuk memecah mana-mana jalan atau tanah bagi maksud-maksud itu; bagi apa-apa korekan penggalian, termasuklah korekan penggalian telaga atau untuk telaga, yang dibuat dalam perjalanan biasa mengendalikan pengendalian pertanian dalam kawasan-kawasan yang dizonkan untuk pertanian; bagi menggunakan penggunaan mana-mana tanah atau bangunan selama sesuatu tempoh yang tidak melebihi daripada satu bulan atau tempoh yang lebih lanjut yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan bagi maksudmaksud— (i) suatu panggung-wayang, panggung, atau pertunjukan sementara atau bergerak; suatu taman hiburan, pestaria atau pamiran pameran sementara; atau suatu istiadat atau kebesaran sementara yang bercorak ugama agama, sosial atau lain;
Dipinda Teks Autoritatif.

53

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(ii) (iii)

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

dan bagi apa-apa pemajuan yang perlu untuk menghasilkan penggunaan itu; (e) bagi membina pembinaan atau mendirikan pendirian di atas mana-mana tanah bangunan-bangunan sementara untuk menampung pekerja-pekerja yang terlibat dalam pembinaan atau pendirian sesuatu bangunan di atas tanah yang baginya kebenaran untuk merancang telah diberikan; bagi menggunakan penggunaan mana-mana tanah atau bangunan dalam perkarangan
Dipinda Teks Autoritatif.

(f)

Dipinda Teks Autoritatif.

54

Undang-Undang Malaysia
sesuatu rumah tempat tinggal bagi apa-apa maksud yang berdampingan bersampingan dengan menikmati rumah tempat tinggal itu sebagai yang sedemikian; atau (g) bagi membuat pembuatan apa-apa perubahan secara matan material kepada penggunaan tanah atau bangunan yang ditetapkan oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri sebagai suatu perubahan matan material yang baginya kebenaran merancang tidak perlu.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Larangan terhadap pemajuan yang berlawanan dengan kebenaran merancang
Larangan mengenai pemajuan yang berlawanan dengan kebenaran merancang.

20. Tiada seorang pun boleh memulakan, mengusahakan, atau menjalankan apa-apa pemajuan selain daripada yang menurut kebenaran merancang yang diberikan kepadanya di bawah seksyen 22 berkenaan dengan pemajuan itu atau syarat-syarat kebenaran merancang itu. Kewajiban untuk berunding

Dipinda Teks Autoritatif.

Kewajipan untuk berunding.

20A. Maka hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap jabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk berunding dengan Jawatankuasa tentang mengenai apa-apa aktiviti pemajuan yang ia bercadang supaya untuk dijalankan di dalam Negeri itu. Permohonan untuk kebenaran merancang

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Permohonan untuk kebenaran merancang.

21. (1) Sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang berkenaan dengan sesuatu pemajuan hendaklah dibuat kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan dan hendaklah mengikut dalam bentuk dan hendaklah mengandungi butir-butir dan disertakan dengan dokumen-dokumen, plan-plan pelan-pelan, dan bayaran-bayaran fi yang ditetapkan. (2) Jika pemohon itu bukan pemunya tanah yang di atasnya pemajuan hendak dijalankan, persetujuan keizinan bertulis pemunya tanah itu kepada pemajuan mengenai pemajuan yang dicadangkan itu hendaklah diperolehi dan dicatitkan dicatatkan dalam permohonan itu. (3) Jika pemajuan itu melibatkan pendirian

Digantikan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks

Perancangan Bandar dan Desa
sesuatu bangunan, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh memberikan arahanarahan bertulis kepada pemohon itu berkenaan dengan mana-mana daripada perkara yang berikut, iaitu— (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) aras tapak bangunan itu; garisan bidanghadapan dengan bangunanbangunan yang berhampiran berjiran; penaikan bangunan itu; kelas, rekabentuk reka bentuk, dan rupa bangunan itu; menganjak ke bahagian belakang bangunan itu ke suatu garisan bangunan; laluan masuk ke tanah yang di atasnya mana bangunan itu akan didirikan; dan apa-apa perkara lain yang difikirkan perlu pihak berkuasa oleh pihakberkuasa perancang tempatan bagi maksud-maksud merancang perancangan.
Autoritatif.

55

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(4) Pemohon yang diberikan sesuatu apa-apa arahan bertulis di bawah subseksyen-kecil (3) hendaklah meminda rancangan pelan yang disampaikan dikemukakan dengan permohonannya itu dengan sewajarnya dan menyampaikan mengemukakan semula rancangan pelan itu dalam tempoh atau tempoh lanjutan yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (5) Jika rancangan pelan itu tidak disampaikan dikemukakan semula dalam tempoh yang ditentukan atau tempoh yang dilanjutkan itu, permohonan untuk kebenaran merancang itu hendaklah disifatkan sebagai telah ditarikbalik ditarik balik tetapi pemohon itu boleh menyampaikan mengemukakan permohonan baru. (6) Jika pemajuan yang dicadangkan itu bertempat di sesuatu kawasan yang berkenaan dengannya tidak ada rancangan pemajuan tempatan pada masa itu ini, maka, setelah menerima permohonan untuk kebenaran merancang, atau, jika arahan-arahan telah diberikan di bawah seksyen-kecil subseksyen (3), setelah dipatuhi arahan-arahan itu, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, dengan melalui notis secara bertulis yang disampaikan kepada pemunya-pemunya tanah yang bersempadan dengan tanah yang dimaksudkan oleh permohonan itu pemunya-pemunya tanah berjiran, memberitahu mereka akan hak mereka untuk

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933 dan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

56

Undang-Undang Malaysia
membantah terhadap permohonan itu dan untuk menyatakan alasan-alasan bagi bantahan mereka dalam masa dua puluh satu hari dari tarikh notis itu disampaikan. (7) Jika ada bantahan-bantahan yang diterima menurut seksyen-kecil subseksyen (6), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, dalam masa tiga puluh hari selepas tamatnya tempoh bantahan-bantahan boleh dibuat, mendengar— (a) (b) permohonan pemohon untuk kebenaran merancang itu; dan mana-mana orang yang telah memasukkan bantahan menurut seksyen-kecil subseksyen (6) dan yang, dalam memasukkan bantahan itu, telah meminta pembicaraan pendengaran. seksyen ini, “tanah berjiran”

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(8) Dalam ertinya— (a)

Dimasukkan A1129. Digantikan Teks Autoritatif.

tanah yang bersempadan dengan tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan sesuatu permohonan di bawah seksyen ini; tanah yang dipisahkan daripada tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan sesuatu permohonan yang dibuat di bawah seksyen ini oleh mana-mana jalan, lorong, parit atau tanah rizab yang lebarnya tidak melebihi 20 meter dan yang akan bersempadan dengan tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan permohonan itu jika tidak kerana dipisahkan oleh jalan, lorong, parit atau tanah rizab itu; tanah yang terletak dalam jarak 200 meter dari sempadan tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan sesuatu permohonan di bawah seksyen ini jika jalan masuk ke tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan permohonan itu ialah jalan mati yang digunakan oleh pemunyapemunya tanah itu dan pemunya-pemunya tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan permohonan itu.

(b)

Dimasukkan A1129. Digantikan Teks Autoritatif.

(c)

Dimasukkan A1129. Digantikan Teks Autoritatif.

Laporan cadangan pemajuan
Laporan cadangan

21A. (1) Sebagai tambahan kepada dokumendokumen dan pelan-pelan yang dikehendaki supaya

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks

Perancangan Bandar dan Desa
pemajuan.

57
Autoritatif.

disampaikan dikemukakan di bawah seksyen subseksyen 21(1) untuk kebenaran merancang, pemohon hendaklah menyampaikan mengemukakan suatu laporan cadangan pemajuan yang hendaklah mengandungi yang berikut: (a) (b) (c) konsep dan justifikasi pemajuan; peta lokasi dan pelan tapak; butir-butir hakmilik hak milik tanah dan sekatan ke atas tanah, jika ada; perihal tanah, termasuklah alam sekitarnya dari segi fizikal, topografinya, lanskapnya, geologinya, konturnya, salirannya, air dan tadahan air dan bentuk-bentuk semulajadi semula jadi di atasnya; hasil suatu tinjauan pokok-pokok dan semua jenis tumbuh-tumbuhan; dan butir-butir bangunan, disentuh oleh

Dipinda Teks Autoritatif.

(d) (i)

Dipinda Teks Autoritatif.

(ii)

Dipinda Teks Autoritatif.

(iii)

yang berkemungkinan pemajuan itu; (e) (f)

(g)

analisis guna tanah dan kesannya terhadap tanah yang berdampingan bersempadan; pelan-pelan susunatur susun atur yang mengandungi butir-butir yang ditentukan dalam seksyen 21B ; dan apa-apa perkara lain yang ditetapkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif. Dimasukkan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

(1A) Pihak Berkuasa Negeri boleh menentukan bahawa laporan cadangan pemajuan yang disampaikan dikemukakan di bawah subseksyen (1) berkenaan dengan kategori tertentu pemajuan hendaklah termasuk sesuatu analisis tentang mengenai implikasi sosial pemajuan itu bagi kawasan yang menjadi perkara permohonan bagi kebenaran merancang itu. (2) Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh, melalui kaedah-kaedah, mengecualikan apa-apa pemajuan atau kelas, jenis atau kategori pemajuan daripada menyampaikan mengemukakan— (a) (b) suatu laporan cadangan pemajuan di bawah seksyen-kecil subseksyen (1); atau suatu laporan cadangan pemajuan yang mengandungi mana-mana perkara yang

Dimasukkan A933. Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

58

Undang-Undang Malaysia
dinyatakan dalam perenggan (1)(a) hingga (g) seksyen-kecil (1). Pelan susun atur

AKTA 172

Pelan susunatur.

21B. (1) Pelan-pelan susunatur susun atur di bawah perenggan 21A(1)(f) seksyen 21A(1) hendaklah menunjukkan pemajuan yang dicadangkan dan khususnya— (a) jika pemajuan itu berkenaan dengan manamana tanah— (i) langkah-langkah bagi melindungi dan memperelok alam sekitarnya dari segi fizikal; langkah-langkah bagi melindungi memelihara topografi semulajadinya semula jadinya; bagi memperelok langkah-langkah lanskapnya; langkah-langkah bagi memelihara dan menanam pokok-pokok di atasnya; lokasi dan jenis spesis pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter dan tumbuh-tumbuhan lain di atasnya; pengadaan tanah lapang; cadangan kerja tanah, jika ada; dan yang hendak

Dipinda Teks Autoritatif.

(ii)

Dipinda Teks Autoritatif.

(iii) (iv) (v)

(vi) (vii)

(viii) perihal kerja-kerja dijalankan; dan (b)

jika pemajuan itu berkenaan dengan sesuatu bangunan yang mempunyai senibina seni bina tersendiri atau kepentingan sejarah, butir-butir untuk mengenalpasti mengenal pasti bangunan itu termasuklah kegunaannya dan keadaannya, serta ciricirinya, rupanya, binaannya dan bentuknya yang tersendiri dan langkah-langkah bagi melindunginya, memeliharanya dan mengindahkannya; dan jika pemajuan itu melibatkan kerja bangunan, butir-butir mengenai ciri-ciri dan rupa bangunan-bangunan yang terletak di kawasan sekeliling.

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

(2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh memberikan arahan-arahan kepada

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
seorang pemohon untuk kebenaran merancang berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan pelanpelan susunaturnya susun aturnya sebagaimana yang difikirkan perlu oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (3) Pemohon yang telah diberikan arahanarahan di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) hendaklah meminda pelan-pelan susunaturnya susun aturnya dengan sewajarnya, dan menyampaikan mengemukakan semula pelan susunatur susun atur itu dalam masa apa-apa tempoh atau tempoh lanjutan yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (4) Jika pelan-pelan susunatur susun atur itu tidak disampaikan dikemukakan semula dalam masa tempoh atau tempoh lanjutan yang ditentukan, permohonan untuk kebenaran merancang itu hendaklah disifatkan telah ditarikbalik ditarik balik tetapi pemohon boleh menyampaikan permohonan yang baru. Penyediaan pelan, dsb., oleh seseorang yang berkelayakan
Penyediaan pelan dsb. oleh seseorang yang berkelayakan. Dipinda Teks Autoritatif.

59

Dipinda Teks Autoritatif.

21C. Semua pelan, butir-butir, pelan susunatur susun atur dan dokumen lain yang dikehendaki supaya disampaikan dikemukakan di bawah Akta ini hendaklah disediakan oleh— (a) seseorang yang kelayakannya ditetapkan di bawah perenggan 58(2)(h) (h) seksyen 58(2); atau seseorang yang berhak berbuat sedemikian di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Layanan terhadap permohonan
Layanan mengenai permohonanpermohonan.

22. (1) Dengan seberapa segera yang mungkin selepas diterima sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang, atau, jika permohonan itu adalah satu permohonan yang baginya seksyen 21 (6) subseksyen 21(6) dipakai terpakai, dengan seberapa segera yang mungkin selepas tamatnya tempoh bantahan-bantahan boleh dibuat atau, jika bantahanbantahan telah dibuat, dengan seberapa segera yang mungkin selepas bantahan-bantahan itu diuruskan di bawah seksyen 21 (7) subseksyen 21(7), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah membuat keputusan mengenai permohonan untuk

Dipinda Teks Autoritatif.

60

Undang-Undang Malaysia
kebenaran merancang itu. (2) Dalam menguruskan sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah memberi pertimbangan kepada apa-apa perkara yang pada pendapatnya adalah sesuai manfaat atau perlu untuk merancang dengan wajar dan khususnya— (a) peruntukan-peruntukan pemajuan itu, jika ada; rancangan

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(aa) arahan yang diberikan oleh jawatankuasa Jawatankuasa, jika ada, (b) peruntukan-peruntukan yang pada fikirannya mungkin akan dibuat dalam sesuatu mana-mana rancangan pemajuan yang sedang disediakan atau yang hendak disediakan, atau cadangan-cadangan yang berhubungan dengan peruntukanperuntukan itu; dan

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda A866 dan Teks Autoritatif.

Akta 508

(ba) peruntukan-peruntukan Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993 [Akta 508]; dan (bb) laporan cadangan pemajuan; dan (c)

Dimasukkan A866, dipinda A933 dan Teks Autoritatif.

Dimasukkan A933.

bantahan-bantahan, jika ada, yang dibuat di bawah seksyen 21.
Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(2A) Jika permohonan yang disampaikan dikemukakan di bawah seksyen ini melibatkan— (a) pembangunan suatu perbandaran baru bagi penduduk yang melebihi sepuluh ribu, atau meliputi suatu kawasan yang lebih daripada satu ratus hektar, atau kedua-duanya; suatu pemajuan bagi pembinaan apa-apa infrastruktur atau kemudahan utama; atau suatu pemajuan yang melibatkan puncak atau lereng bukit, dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan alam sekitar yang sensitif dalam sesuatu rancangan pemajuan,

(b)

(c)

CATATAN – Subseksyen ini tidak terpakai di Negeri Terengganu— lihat Tr. G. N. 54/2003

Perancangan Bandar dan Desa
Jawatankuasa hendaklah meminta daripada Majlis memberikan nasihatnya berkenaan dengan permohonan yang disampaikan dikemukakan itu. (2B) Bagi maksud subseksyen pemajuan bagi pembinaan infrastruktur kemudahan utama hendaklah termasuk— (a)

Dipinda Teks Autoritatif.

61

(2A), atau

Dimasukkan A1129.

kerja-kerja infrastruktur negara seperti lapangan terbang, pelabuhan laut, landasan kereta api dan lebuh raya; dan kerja-kerja kemudahan negara seperti pembinaan pendirian empangan, stesen jana kuasa utama dan tapak pembuangan sisa toksik.
Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(3) Selepas memberi pertimbangan kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam seksyen-kecil subseksyen (2) itu, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh, tertakluk kepada seksyenkecil subseksyen (4), memberi kebenaran merancang samada sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada syarat-syarat yang difikirkannya patut dikenakan, atau enggan memberikan kebenaran merancang itu. (4) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan tidak akan boleh memberi kebenaran merancang jika— (a) pemajuan yang baginya kebenaran itu dipohon akan menyalahi sesuatu berkenaan dengannya kebenaran itu dipohon akan berlanggaran dengan apa-apa peruntukan rancangan pemajuan itu; atau

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129.

Digantikan Teks Autoritatif.

(aa) pemajuan yang berkenaan dengannya kebenaran itu dipohon akan menyalahi berlanggaran peruntukan perenggan (2) (aa),(aa); atau (b) pemohon untuk kebenaran merancang itu belum membayar bayaran caj pemajuan yang kena dibayar berkenaan dengan pemajuan itu atau belum mendapat kebenaran pihakberkuasa pihak berkuasa

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

CATATAN – Subseksyen ini tidak terpakai di Negeri Terengganu— lihat Tr. G. N. 54/2003

62

Undang-Undang Malaysia
perancang tempatan di bawah seksyen 34 (1) subseksyen 34(1) untuk membayar bayaran caj pemajuan dengan jalan ansuran. (5) Syarat-syarat yang dikenakan di bawah subseksyen-kecil (3) bolehlah termasuk mana-mana atau kesemua syarat-syarat yang berikut, iaitu, syarat-syarat— (a) yang bermaksud memberi kesan bahawa kebenaran merancang yang diberikan berkenaan dengan apa-apa perubahan tentang mengenai penggunaan tanah atau bangunan ialah adalah hanya untuk suatu tempoh yang terhad dan bahawa, selepas tamat tempoh itu, penggunaan tanah atau bangunan itu sebagaimana yang dibenarkan oleh kebenaran merancang itu hendaklah terhenti dan tanah atau bangunan itu hendaklah berbalik dikembalikan kepada kegunaannya yang asal; dan untuk mengatur mengawal selia— (i) pemajuan dan penggunaan mana-mana tanah lain yang di bawah kawalan pemohon itu yang berdampingan bersempadanan dengan tanah yang baginya berkenaan dengannya diberikan kebenaran merancang itu; dan kerja-kerja yang boleh dijalankan atas mana-mana tanah lain itu dan cara dan setakat mana kerja-kerja itu boleh dijalankan, sebagaimana yang pada pendapat pihakberkuasa didapati pihak berkuasa perancang tempatan sesuai manfaat untuk pemajuan yang baginya berkenaan dengannya diberikan kebenaran merancang itu, kerja yang boleh dijalankan atas mana-mana tanah lain dan cara dan setakat mana kerja itu boleh dijalankan;

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933. Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(ii)

Dipinda A933 dan dimasukkan Teks Autoritatif.

(c)

bagi memastikan pemajuan tanah dibuat mengikut pelan-pelan susunatur susun atur yang diluluskan; yang melarang perbuatan merosakkan tanah, alam sekitarnya dari segi fizikal,

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dimasukkan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
topografi semulajadinya semula jadi dan lanskapnya; (e) yang melarang pemusnahan atau pengubahan apa-apa bentuk semulajadi semula jadi tanah; yang melarang penebangan pokok-pokok daripada saiz, umur, jenis atau spesis tertentu yang tumbuh di mana-mana lokasi yang tertentu, melainkan jika ia dilakukan sebagai mematuhi mana-mana undangundang bertulis; dan bagi memastikan penanaman atau penanaman semula pokok-pokok daripada saiz, umur, jenis atau spesis tertentu di mana-mana lokasi yang tertentu adalah mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh pihak berkuasa perancang tempatan; bagi memastikan tanah lapang diadakan mengikut pelan-pelan susunatur susun atur yang diluluskan; jika pemajuan melibatkan pendirian suatu bangunan baru, atau pendirian semula atau peluasan pembesaran suatu bangunan atau sebahagian daripadanya syarat-syarat untuk memastikan bangunan baru itu bersepadu serasi dengan senibina seni bina, ciri atau rupa yang tergambar pada bangunanbangunan yang terletak di kawasan sekelilingnya, yang pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan berhasrat untuk melindungi, memelihara atau mengindahkan; jika pemajuan melibatkan apa-apa tambahan kepada atau pengubahan suatu bangunan yang sedia ada yang mempunyai senibina seni bina tersendiri atau kepentingan sejarah, syarat-syarat untuk memastikan muka bangunan dan ciri luaran lain bangunan itu dikekalkan; dan jika pemajuan melibatkan pendirian semula suatu bangunan yang mempunyai senibina seni bina tersendiri atau kepentingan sejarah atau perobohannya dan pendirian suatu bangunan baru di tempatnya, syaratsyarat untuk memastikan muka bangunan
Dipinda Teks Autoritatif.

63

(f)

Dipinda A1129 dan Teks Autoritatif Sahih.

(g)

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif Sahih.

(h)

Dipinda Teks Autoritatif.

(i)

Dipinda Teks Autoritatif.

(j)

Dipinda Teks Autoritatif.

(k)

Dipinda Teks Autoritatif.

64

Undang-Undang Malaysia
dan ciri luaran lain bangunan dirobohkan itu dikekalkan. yang

AKTA 172

(5A) Maka hendaklah menjadi kewajipan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan untuk memastikan perintah pemeliharaan pokok, jika ada, dipatuhi, jika kebenaran merancang diberikan. (6) Jika kebenaran merancang diberikan, samada sama ada dengan atau tanpa syarat, ia hendaklah disampaikan kepada pemohonnya dalam bentuk yang ditetapkan dan pada masa itu juga suatu notis mengenai pemberian kebenaran itu hendaklah diberikan kepada mana-mana orang yang telah membuat apa-apa bantahan menurut seksyen 21 (6) subseksyen 21(6). Rayuan terhadap keputusan pihak berkuasa perancang tempatan
Rayuan terhadap keputusan pihakberkuasa perancang tempatan.

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

23. (1) Sesuatu rayuan terhadap keputusan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan yang dibuat di bawah seksyen 22 (3) subseksyen 22(3) boleh dibuat kepada Lembaga Rayuan dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan itu disampaikan kepadanya, oleh— (a) seseorang pemohon bagi kebenaran merancang yang terkilan dengan keputusan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan yang enggan memberikan kebenaran merancang atau dengan sesuatu apa-apa syarat yang dikenakan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan dalam memberikan kebenaran merancang itu; dan seseorang yang telah membuat bantahan menurut seksyen 21 (6) subseksyen 21(6) dan yang terkilan dengan keputusan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan berhubung dengan bantahannya.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Pada Dalam menimbangkan sesuatu rayuan, Lembaga Rayuan hendaklah mendengar pihak merayu dan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (3) Selepas mendengar rayuan itu, Lembaga Rayuan boleh membuat sesuatu perintah—

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(a) mengesahkan keputusan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu dan menolak rayuan; membenarkan rayuan itu dengan mengarahkan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan memberikan kebenaran merancang secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Lembaga Rayuan; membenarkan rayuan itu dengan membatalkan mengetepikan apa-apa kebenaran merancang yang telah diberikan; atau membenarkan rayuan itu dengan pihak mengarahkan pihakberkuasa berkuasa perancang tempatan itu memotong atau mengubahsuai mengubah suai manamana syarat yang tertakluk kepadanya kebenaran merancang itu telah diberikan atau menggantikan syarat itu dengan apa-apa syarat lain yang difikirkan patut oleh Lembaga Rayuan.
Dipinda Teks Autoritatif.

65

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

Luputnya kebenaran merancang
Luputnya kebenaran merancang.

24. (1) Sesuatu Suatu kebenaran merancang yang diberikan di bawah seksyen 22 (3) subseksyen 22(3) hendaklah, melainkan jika dilanjutkan tempohnya, luput dua belas bulan selepas tarikh ia diberikan jika, dalam masa itu, pemajuan belum dimulakan secara yang dinyatakan ditentukan dalam kebenaran merancang itu. (2) Seksyen-kecil Subseksyen (1) terdipakai bagi suatu kebenaran merancang menyatakan dengan nyata bahawa pemajuan baginya kebenaran merancang itu diberikan melibatkan apa-apa kerja bangunan. tidak yang yang tidak

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Apabila sesuatu permohonan dibuat secara yang ditetapkan sebelum kebenaran merancang itu luput untuk dilanjutkan atau dilanjutkan lagi tempoh kebenaran merancang, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh, apabila dibayar bayaran fi yang ditetapkan, memberi suatu tempoh lanjutan atau tempoh lanjutan tambahan kepada kebenaran merancang itu.

Dipinda Teks Autoritatif.

66

Undang-Undang Malaysia
(4) Sesuatu Suatu kebenaran merancang yang dilanjutkan tempohnya di bawah seksyen-kecil subseksyen (3) hendaklah, melainkan jika dilanjutkan tempohnya lagi, luput dua belas bulan selepas tarikh dilanjutkan tempohnya jika dalam masa itu, pemajuan belum dimulakan secara yang dinyatakan ditentukan dalam kebenaran merancang itu. (5) Pada Dalam memberikan satu sesuatu tempoh lanjutan atau tempoh lanjutan tambahan kepada kebenaran merancang di bawah seksyen-kecil subseksyen (3) pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh mengenakan apa-apa syarat yang difikirkan patut olehnya ke atas kebenaran merancang itu atau mengubah syaratsyarat yang dikenakan pada asalnya; dan seksyen 23 hendaklah dipakai terpakai dengan ubahsuaianubahsuaian ubah suaian yang perlu kepada pengenaan atau pengubahan syarat-syarat di bawah seksyen ini sebagaimana ia dipakai terpakai bagi pengenaan syarat-syarat di bawah seksyen 22 (3) subseksyen 22(3). Pembatalan dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Penarikbalikan dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan kelulusan plan bangunan.

25. (1) Jika pada pendapat pihakberkuasa didapati oleh pihak berkuasa perancang tempatan adalah demi untuk kepentingan awam supaya bahawa sesuatu kebenaran merancang yang diberikan di bawah seksyen 22 (3) subseksyen 22(3) atau sesuatu kelulusan plan pelan bangunan yang diberikan di bawah mana-mana undang-undang kerajaan tempatan yang terdahulu ditarikbalik dibatalkan atau diubahsuai diubah suai, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh memerintahkan supaya kebenaran atau kelulusan itu ditarikbalik dibatalkan atau diubahsuai diubah suai setakat yang difikirkannya perlu. (2) Tiada penarikbalikan pembatalan atau pengubahsuaian di bawah seksyen-kecil subseksyen (1) boleh berkuatkuasa berkuat kuasa sehingga disahkan oleh Jawatankuasa. (3) Sesuatu Suatu perintah menarikbalik pembatalan sesuatu kebenaran merancang atau sesuatu kelulusan plan pelan bangunan hendaklah menyatakan tempoh dalam mana yang orang yang diberikan kebenaran atau kelulusan itu dikehendaki merobohkan sesuatu mana-mana bangunan yang

Digantikan Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
didirikan menurut kebenaran atau kelulusan itu dan menyatakan amaun maksima maksimum yang pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu sedia membayarbalik membayar balik kepada orang itu berkenaan dengan kos yang dilakukan oleh orang itu pada menjalankan perobohan itu. (4) Jika, dalam tempoh yang dinyatakan dalam perintah penarikbalikan pembatalan itu atau tempoh yang lebih lama yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, perobohan belum dijalankan atau diselesaikan maka pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh dengan sendiri dan dengan belanjanya sendiri menjalankan atau menyelesaikan perobohan itu. (5) Jika perobohan itu telah diselesaikan oleh orang yang telah diberikan kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan itu, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah membayarbalik membayar balik kepada orang itu akan kos yang betul-betul sebenar dan menasabah munasabah dilakukan olehnya pada menjalankan perobohan itu, tetapi tidak melebihi daripada amaun yang dinyatakan dalam perintah penarikbalikan pembatalan itu. (6) Jika perobohan telah dijalankan separuh sebahagian oleh orang yang telah diberikan kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan itu, tetapi diselesaikan oleh pihakberkuasa pihak perancang tempatan itu, maka berkuasa pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah menaksir amaun kos perobohan itu sekiranya perobohan itu keseluruhannya dilakukan dijalankan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, dan menentukan amaun kos yang betul betul sebenar dan menasabah munasabah dilakukan olehnya pada dalam menyelesaikan perobohan itu, dan hendaklah membayar kepada orang itu dengan jalan membayarbalik cara membayar balik kosnya sebanyak seliseh perbezaan antara dua amaun itu atau kos yang betul-betul sebenar dan menasabah munasabah dilakukan oleh orang itu bagi bahagian perobohan yang dijalankannya, iaitu mengikut mana-mana amaun yang mana satu yang kurang, tetapi walau bagaimanapun pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan tidak dalam apaapa hal pun terikat terikat membayar sesuatu apa-apa amaun yang lebih daripada amaun yang dinyatakan dalam perintah penarikbalikan pembatalan itu.
Dipinda Teks Autoritatif.

67

Digantikan Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

68

Undang-Undang Malaysia
(7) Jika sesuatu kebenaran merancang atau sesuatu kelulusan plan pelan bangunan dibatalkan di bawah seksyen-kecil subseksyen (1) dan orang yang diberikan kebenaran atau kelulusan itu menuntut daripada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, dalam masa dan dengan secara cara yang ditetapkan, pampasan bagi apa-apa perbelanjaan yang dilakukannya pada menjalankan kerja-kerja untuk melaksanakan kebenaran atau kelulusan itu sebelum ia ditarikbalik pembatalan atau diubahsuai pengubah suaiannya, maka pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, selepas memberikan orang itu peluang yang menasabah munasabah untuk didengar, menawarkan kepadanya sesuatu suatu pampasan yang difikirkan memadai oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (8) Jika sesuatu kebenaran merancang atau sesuatu kelulusan plan pelan bangunan diubahsuai diubah suai di bawah seksyen-kecil subseksyen (1), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah membayarbalik membayar balik kepada orang yang diberikan kebenaran atau kelulusan itu kos yang betul-betul sebenar dan menasabah munasabah dilakukannya pada melaksanakan ubahsuaian ubah suaian itu, iaitu kos yang tentu tidak dilakukannya jika sekiranya tidak diperintahkan pengubahsuaian itu tidak diperintahkan dijalankan, dan hendaklah memberikan pampasan kepadanya bagi apa-apa kerugian akibat ubahsuaian ubah suaian itu. (9) Jika mana-mana seseorang terkilan dengan apa-apa amaun sesuatu pembayaranbalik pembayaran balik atau pampasan yang ditawarkan atau dibayar kepadanya di bawah seksyen ini, dia boleh, dalam masa dan dengan cara yang ditetapkan, merayu kepada Lembaga Rayuan dan Lembaga Rayuan hendaklah menaksir amaun pembayaranbalik pembayaran balik atau pampasan yang hendak dibayar. (10) Dalam seksyen-kecil subseksyen (1), “undang-undang kerajaan tempatan yang terdahulu” ertinya Enakmen-enakmen Lembaga Bandaran bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu [N. M. B. Bab 137], Negeri Johor [En. Johor No. 118] dan Negeri Terengganu [En. Terengganu 12 tahun 1355 H.], Ordinan Perbandaran bagi Negeri-Negeri Selat [N. S Bab 133], Enakman Perbandaran bagi Negeri

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

N.M.B. Bab 137. Johor No. 118. Trengganu 12/1355. N.S. Bab 133. Kelantan 20/1938 36/52. Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Kelantan [En.Kelantan 20 tahun 1938], Ordinan Majlis-Majlis Tempatan 1952 [Ord. 36 tahun 1952], dan mana-mana undang-undang bertulis lain yang menggantikan mana-mana daripada undang-undang itu dan mana-mana bahagiannya. Kesalahan yang berhubungan dengan pemajuan yang tidak dibenarkan
Kesalahankesalahan berhubung dengan pemajuan yang tak dibenarkan.

69

26. (1) Seseorang yang, samada sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak seseorang lain— (a) menggunakan atau membenarkan untuk digunakan sesuatu mana-mana tanah atau bangunan dengan melanggar yang berlanggaran dengan seksyen 18; memulakan, mengusahakan, atau menjalankan, atau membenarkan untuk dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, apa-apa pemajuan dengan melanggar yang berlanggaran seksyen 19 atau seksyen 20; memulakan, mengusahakan, atau menjalankan atau membenarkan untuk dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, apa-apa pemajuan jika kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkenaan dengan pemajuan itu telah ditarikbalik dibatalkan menurut seksyen 25; atau memulakan, mengusahakan, atau menjalankan atau membenarkan untuk dimulakan, diusahakan atau dijalankan, apa-apa pemajuan selepas kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkenaan dengan pemajuan itu telah diubahsuai diubah suai menurut seksyen 25 dan pemajuan yang dimulakan, diusahakan, atau dijalankan sedemikian adalah berlawanan tidak selaras dengan kebenaran atau kelulusan yang diubahsuai diubah suai itu,

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan didenda tidak melebihi daripada lima puluh satu ratus ribu ringgit lima ratus

Digantikan A933, A1129, dipinda Teks Autoritatif.

70

Undang-Undang Malaysia
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya dan, berkenaan dengan sesuatu suatu kesalahan yang berterusan, didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi tiap-tiap setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (2) Pemunya tanah yang berkenaan dengannya sesuatu perbuatan yang menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen-kecil (1) dilakukan, melainkan Melainkan jika dibuktikan sebaliknya, pemunya tanah yang yang berkenaan dengannya apa-apa perbuatan yang menjadi suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) dilakukan hendaklah disifatkan sebagai telah membenarkan perbuatan itu dilakukan. Penguatkuasaan dalam hal pelanggaran seksyen 19

AKTA 172

Dimasukkan Teks Autoritatif.

Penguatkuasaan berkenaan dengan melanggar seksyen 19.

27. (1) Seksyen ini hendaklah dipakai terpakai jika pada pendapat pihakberkuasa didapati oleh pihak berkuasa perancang tempatan sesuatu apa-apa pemajuan telah atau sedang diusahakan atau dijalankan dengan melanggar yang berlanggaran dengan seksyen 19. (2) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan puashati berpuas hati bahawa, sekiranya sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang atau perlanjutan tempoh kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu telah dibuat di bawah seksyen 22 atau 24 (3) subseksyen 24(3) sebelum pemajuan itu dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, ia tentu, pada menjalankan kuasakuasanya dengan wajar di bawah seksyen-seksyen itu, telah enggan memberikan kebenaran merancang untuk pemajuan itu, maka pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah— (a) Jika jika pemajuan itu telah siap, menyampaikan kepada pemunya dan juga penduduk tanah itu suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki kedua-dua daripada mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, yang hendaklah kehendak-kehendak, dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan; (b) Jika jika pemajuan itu belum siap, menyampaikan kepada pemunya tanah itu dan kepada orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki kedua-dua daripada mereka itu menghentikan pemajuan itu dengan sertamerta dan mematuhi dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan.
Dipinda Teks Autoritatif.

71

(3) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan tidak puas hati sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen-kecil subseksyen (2), ia hendaklah ia menyampaikan kepada pemunya, penduduk, atau orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, suatu notis menyatakan kepadanya memberitahunya akan pelanggaran itu dan menghendaki dia memohon kebenaran merancang dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (4) Dalam mana-mana kes hal yang termasuk di bawah seksyen kecil subseksyen (3), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah juga, jika pemajuan itu belum siap, menyampaikan kepada pemunya dan orang yang, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki mereka menghentikan pemajuan itu dengan serta-merta.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

72

Undang-Undang Malaysia
(5) Pemberian notis di bawah subseksyen-kecil (3) tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda mahu memberikan kebenaran merancang dan hendaklah tidak menyentuh kuasa pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan bagi menolak permohonan untuk kebenaran merancang; dan notis itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang bermaksud sedemikian. (6) Mana-mana Seseorang yang terus menjalankan sesuatu apa-apa pemajuan selepas dikehendaki menghentikannya melalui suatu notis yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen kecil (2) (b) perenggan (2)(b) atau subseksyen (4) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada dua lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari pemajuan itu dijalankan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (7) Seksyen 21 dan 22 hendaklah dipakai terpakai bagi permohonan untuk kebenaran merancang di bawah seksyen-kecil subseksyen (3), tetapi selain daripada bayaran-bayaran sebagai tambahan kepada apa-apa fi yang ditetapkan bagi maksud-maksud seksyen 21, bayaran-bayaran tambahan fi selanjutnya yang ditetapkan hendaklah kena dibayar berkenaan dengan permohonan itu. (8) Jika tiada permohonan dibuat di bawah seksyen kecil subseksyen (3) dalam masa yang dibenarkan atau jika permohonan itu ditolak, pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menyampaikan kepada pemunya, penduduk, atau orang yang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki mana-mana atau kesemua daripada mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933, A1129 dan Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
dimulakan. (9) Tertakluk kepada seksyen-kecil subseksyen (10), mana-mana orang yang tidak gagal mematuhi mana-mana kehendak suatu notis di bawah seksyenkecil subseksyen (2) atau (8) dalam tempoh yang dibenarkan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada sepuluh lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari kehendak-kehendak itu kegagalan itu berterusan tidak dipatuhi selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (10) Tiada penduduk mana-mana tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan suatu notis di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) atau (8), yang juga bukannya pemunya tanah itu, boleh disabitkan bagi suatu kesalahan di bawah seksyen-kecil subseksyen (9) jika dia membuktikan bahawa pemajuan yang berkenaan dengan notis itu tidak dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, atau dibenarkan untuk dimulakan, diusahakan, atau dijalankan olehnya. (11) Dalam seksyen ini, “pemajuan” termasuklah apa-apa bahagian atau bentuk sesuatu pemajuan. Penguatkuasaan dalam hal pelanggaran seksyen 20
Penguatkuasaan berkenaan dengan melanggar seksyen 20. Digantikan A933, A1129 dan Teks Autoritatif.

73

Dipinda Teks Autoritatif.

28. (1) Seksyen ini hendaklah dipakai terpakai jika pada pendapat pihakberkuasa didapati pihak berkuasa perancang tempatan sesuatu apa-apa pemajuan telah atau sedang diusahakan atau dijalankan dengan melanggar berlanggaran dengan seksyen 20. (2) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan puashati berpuas hati bahawa, sekiranya permohonan untuk kebenaran merancang itu menunjukkan bahawa pemajuan itu akan mengambil atau menghasilkan bentuk atau keadaannya sekarang, ia tentu, pada menjalankan kuasa-kuasanya dengan wajar di bawah seksyen 22, telah enggan memberikan kebenaran merancang untuk pemajuan itu, maka pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah—

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

74

Undang-Undang Malaysia
(a) jika pemajuan telah siap, menyampaikan kepada pemunya dan juga penduduk tanah itu suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan mengehendaki kedua-dua daripada mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya pemajuan itu menepati kebenaran merancang itu dan syarat-syaratnya atau, jika ini tidak mungkin, supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan; jika pemajuan itu belum siap, menyampaikan kepada pemunya tanah itu dan kepada orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki kedua-dua daripada mereka itu menghentikan pemajuan itu dengan sertamerta dan mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya pemajuan itu menepati kebenaran merancang itu dan syarat-syaratnya atau, jika ini tidak mungkin, supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin, seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan.

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan tidak puashati berpuas hati sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen-kecil subseksyen (2), dia hendaklah ia menyampaikan kepada pemunya, penduduk, atau orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
pemajuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, suatu notis menyatakan kepadanya akan pelanggaran itu dan menghendaki dia memohon kebenaran merancang yang baru berkenaan dengan pemajuan itu, seperti dalam bentuk atau keadaannya sekarang, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (4) Dalam mana-mana kes hal yang termasuk di bawah seksyen-kecil subseksyen (3), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah juga, jika pemajuan itu belum siap, menyampaikan kepada pemunya dan orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki mereka menghentikan pemajuan itu dengan serta merta. (5) Pemberian notis di bawah subseksyen-kecil (3) tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda mahu kesediaan memberikan kebenaran merancang dan hendaklah tidak menyentuh kuasa pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan bagi menolak permohonan untuk kebenaran merancang; dan notis itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang bermaksud sedemikian. (6) Mana-mana Seseorang yang terus menjalankan suatu apa-apa pemajuan selepas dikehendaki menghentikannya melalui suatu notis yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen-kecil (2) (b) perenggan (2)(b) atau subseksyen (4) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada dua lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari pemajuan itu dijalankan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (7) Seksyen 21 dan 22 hendaklah dipakai terpakai bagi permohonan untuk kebenaran merancang di bawah seksyen-kecil subseksyen (3), tetapi selain daripada bayaran-bayaran yang ditetapkan bagi maksud-maksud seksyen 21, bayaranbayaran sebagai tambahan yang kepada apa-apa fi yang ditetapkan bagi maksud seksyen 21, fi
Dipinda Teks Autoritatif.

75

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933, A1129 dan Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

76

Undang-Undang Malaysia
selanjutnya yang ditetapkan hendaklah kena dibayar berkenaan dengan permohonan itu. (8) Jika tiada permohonan dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen (3) dalam masa yang dibenarkan atau jika permohonan itu ditolak, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menyampaikan kepada pemunya, penduduk, atau orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki manamana atau kesemua daripada mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu supaya pemajuan itu menepati kebenaran merancang itu dan syarat-syaratnya atau, jika ini tidak mungkin, supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan. (9) Tertakluk kepada seksyen-kecil subseksyen (10), mana-mana orang yang tidak gagal mematuhi mana-mana kehendak suatu notis di bawah subseksyen-kecil (2) atau (8) dalam tempoh yang dibenarkan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada sepuluh lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari kehendak-kehendak kegagalan itu berterusan tidak dipatuhi selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (10) Tiada penduduk mana-mana tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan suatu notis di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) atau (8), yang juga bukannya pemunya tanah itu, boleh disabitkan bagi suatu kesalahan di bawah seksyen-kecil subseksyen (9) jika dia membuktikan bahawa pemajuan yang berkenaan dengan notis itu tidak dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, atau dibenarkan untuk dimulakan, diusahakan, atau dijalankan olehnya.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933, A1129 dan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(11) Dalam seksyen ini, “pemajuan” termasuklah apa-apa bahagian atau bentuk sesuatu pemajuan. Penguatkuasaan dalam hal pemajuan yang tidak selaras dengan kebenaran merancang atau kelulusan pelan bangunan yang diubah suai 29. (1) Seksyen ini hendaklah dipakai terpakai jika pada pendapat pihakberkuasa didapati oleh pihak berkuasa perancang tempatan sesuatu apa-apa pemajuan telah atau sedang diusahakan atau dijalankan selepas kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkenaan dengan pemajuan itu telah diubahsuai diubah suai menurut seksyen 25 dan pemajuan yang diusahakan atau dijalankan sedemikian adalah tak bersesuaian tidak selaras dengan kebenaran atau kelulusan yang diubahsuai diubah suai itu. (2) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan puashati berpuas hati bahawa sesuatu mana-mana bahagian, aspek, atau bentuk pemajuan yang berlawanan tidak selaras dengan kebenaran merancang atau kelulusan plan pelan bangunan yang diubahsuai diubah suai itu boleh diubahsuai diubah suai, ditambah atau diroboh supaya bersesuaian selaras dengan kebenaran atau kelulusan yang diubahsuai diubah suai itu, maka pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah— (a) jika pemajuan itu telah siap, menyampaikan kepada pemunya dan juga penduduk tanah itu suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki kedua-dua daripada mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan supaya bersesuaian selaras dengan kebenaran atau kelulusan yang diubahsuai diubah suai itu; jika pemajuan itu belum siap, menyampaikan kepada pemunya tanah itu dan kepada orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah

77

Penguatkuasaan berkenaan dengan pemajuan yang tak bersesuaian dengan kebenaran merancang atau kelulusan plan bangunan yang diubahsuai.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

78

Undang-Undang Malaysia
menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki mereka itu— (i) menghentikan semua aktiviti dengan serta-merta, kecuali aktiviti-aktiviti yang perlu untuk mematuhi kehendakkehendak pihak berkuasa perancang tempatan itu di bawah perenggan-kecil subperenggan (ii) dan lain-lain aktiviti lain yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, sehingga pihakberkuasa perancang tempatan itu puashati berpuas hati bahawa kehendak-kehendak itu telah dipatuhi; dan mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan supaya bersesuaian selaras dengan kebenaran atau kelulusan yang diubahsuai diubah suai itu.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(ii)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu tidak puashati berpuas hati sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen-kecil subseksyen (2), maka pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah menyampaikan kepada pemunya tanah itu dan, jika pemajuan itu belum siap, kepada orang yang mana, pada pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, adalah menjalankan pemajuan itu, suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menghendaki mereka itu mematuhi, dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu, kehendak-kehendak, yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan supaya tanah itu dipulihkan semula setakat yang mungkin seperti keadaannya sebelum pemajuan itu dimulakan.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(4) Tertakluk kepada subseksyen-kecil (5), mana-mana orang yang tidak gagal mematuhi manamana kehendak suatu notis di bawah seksyen-kecil (2) (a), (2) (b) (ii) perenggan (2)(a), subperenggan (2)(b)(ii), atau subseksyen (3) dalam tempoh yang dibenarkan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada dua lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari kehendakkehendak kegagalan itu berterusan tidak dipatuhi selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. (5) Tiada penduduk mana-mana tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan suatu notis di bawah seksyen-kecil (2) (a) subseksyen (2)(a), yang juga bukannya pemunya tanah itu, boleh disabitkan bagi suatu kesalahan di bawah seksyen-kecil subseksyen (4) jika dia membuktikan bahawa pemajuan yang berkenaan dengan notis itu tidak dimulakan, diusahakan, atau dijalankan, atau dibenarkan untuk dimulakan, diusahakan, atau dijalankan olehnya. (6) Mana-mana Seseorang yang terus menjalankan sesuatu apa-apa aktiviti selepas dikehendaki menghentikannya melalui suatu notis yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen-kecil (2) (b) (i) subperenggan (2)(b)(i) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, denda tidak lebih daripada dua lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau keduaduanya dan denda tambahan sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi setiap-tiap satu hari aktiviti itu diteruskan berterusan sedemikian selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. Notis rekuisisi
Notis permintaan. Digantikan A933, A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

79

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933, A1129, dan dipinda Teks Autoritatif.

pihak berkuasa 30. (1) Jika pihakberkuasa perancang tempatan puashati berpuas hati— (a) bahawa apa-apa penggunaan tanah patutlah dihentikan; atau bahawa syarat-syarat patut dikenakan atas penggunaannya yang berterusan; atau bahawa mana-mana bangunan atau kerja di

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(c)

Dipinda Teks

80

Undang-Undang Malaysia
atas sesuatu mana-mana tanah patut diubah atau dipindahkan, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh, dengan kelulusan Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri, dengan melalui notis permintaan rekuisisi yang disampaikan kepada pemunya tanah itu— (i) (ii) meminta menghendaki supaya dihentikan penggunaan itu; atau mengenakan apa-apa syarat bagi penggunaan tanah itu yang berterusan sebagaimana yang dinyatakan dalam notis permintaan rekuisisi itu; atau meminta menghendaki supaya langkahlangkah yang dinyatakan dalam notis permintaan rekuisisi itu diambil untuk mengubah atau memindahkan bangunan atau kerja itu;

AKTA 172
Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(iii)

Dipinda Teks Autoritatif.

dan pemunya itu hendaklah, dalam suatu tempoh yang dinyatakan dalam notis permintaan rekuisisi itu, yang tidak kurang daripada satu bulan daripada tarikh notis itu disampaikan, mematuhi permintaanpermintaan kehendak atau syarat-syarat itu. (2) Seseorang yang terkilan dengan sesuatu notis permintaan rekuisisi boleh, dalam tempoh yang dinyatakan di dalamnya dan dengan cara yang ditetapkan, merayu kepada Lembaga Rayuan. (3) Jika sesuatu rayuan difailkan di bawah seksyen-kecil subseksyen (2), notis permintaan rekuisisi itu hendaklah digantung sehingga rayuan itu diputuskan atau ditarikbalik ditarik balik. (4) Pada Dalam menimbangkan sesuatu rayuan di bawah seksyen-kecil subseksyen (2), Lembaga Rayuan hendaklah mendengar perayu dan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (5) Jika pemunya tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan notis permintaan rekuisisi itu, oleh kerana mematuhi akibat daripada pematuhan notis permintaan rekuisisi itu, telah menanggung kerosakan yang berupa kesusutan nilai tanah itu atau telah melakukan belanja -belanja perbelanjaan atau kos dalam menjalankan kerja bagi mematuhi notis itu, dia boleh menuntut daripada pihakberkuasa pihak

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
berkuasa perancang tempatan, dalam masa dan dengan cara yang ditetapkan, pampasan bagi kerosakan itu, belanja-belanja perbelanjaan atau koskos itu. (6) Jika sesuatu tuntutan dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen (5), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah, selepas memberikan orang yang membuat tuntutan itu peluang untuk didengar, menawarkan kepadanya sesuatu pampasan yang difikirkan memadai oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu. (7) Jika orang yang ditawarkan pampasan di bawah seksyen-kecil subseksyen (6) itu terkilan dengan amaun pampasan itu, dia boleh, dalam masa dan dengan cara yang ditetapkan, merayu kepada Lembaga Rayuan dan Lembaga Rayuan hendaklah menaksir amaun pampasan yang hendak dibayar. (8) Seseorang yang tidak gagal mematuhi sesuatu notis permintaan rekuisisi yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen-kecil subseksyen (1) dalam tempoh yang dinyatakan dalamnya atau, jika sesuatu rayuan telah dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen (2), dalam sesuatu suatu tempoh selepas rayuan itu diputuskan atau ditarikbalik ditarik balik yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, denda tidak melebihi daripada sepuluh lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau keduaduanya dan, berkenaan dengan dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, didenda tambahan selanjutnya sehingga lima ratus satu ribu lima ribu ringgit bagi tiap-tiap satu setiap hari kesalahan itu diteruskan berterusan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu. Pelaksanaan oleh orang diberi kuasa
Pelaksanaan oleh orang berkuasa. Dipinda Teks Autoritatif.

81

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933 dan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

31. (1) Jika sesuatu permintaan sesuatu apa-apa kehendak apa-apa notis yang di sampaikan di bawah mana-mana peruntukan seksyen 27, 28, 29 dan 30, selain daripada suatu permintaan kehendak supaya dihentikan sesuatu apa-apa pemajuan atau aktiviti, tidak dipatuhi dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu atau dalam tempoh tambahan lanjutan yang mungkin telah dibenarkan oleh pihakberkuasa pihak

Digantikan Teks Autoritatif.

82

Undang-Undang Malaysia
berkuasa perancang tempatan masing-masing, seseorang yang diberi berkuasa boleh, dengan atau tanpa orang pekerja, mengambil milik tanah yang dimaksudkan oleh memasuki tanah yang berhubungan dengan notis itu dan mengambil sesuatu langkah yang perlu untuk melaksanakan notis itu, termasuk meroboh atau mengubah mana-mana bangunan atau kerja dan memindahkan apa-apa barang, kereta kenderaan atau benda daripada manamana bangunan atau daripada tanah itu. (2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh meminta ketua polis daerah di mana kawasan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu terletak menyediakan pegawai-pegawai polis untuk memberi bantuan kepada seseorang orang diberi berkuasa dalam mengambil apa-apa tindakan menurut kuasa seksyen-kecil subseksyen (1) dan adalah menjadi kewajipan ketua polis daerah itu mematuhi permintaan itu dan kewajipan pegawaipegawai polis yang disediakan pada bagi mematuhi permintaan itu memberi bantuan itu. (3) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh menuntut perbelanjaan dan kos-kos yang dilakukannya dalam melaksanakan sesuatu notis di bawah seksyen-kecil subseksyen (1) daripada pemunya tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan notis itu dengan cara sama seperti mana kadar-kadar yang dituntut di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan kerajaan tempatan. Ketidakselarasan antara undang-undang kecil bangunan dengan rancangan pemajuan

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Ketidakselarasan antara undangundang kecil bangunan dengan rancangan pemajuan.

31A. Jika ketidakselarasan wujud antara manamana undang-undang kecil bangunan dengan rancangan pemajuan berhubung dengan mana-mana dasar dalam rancangan itu— (a) rancangan pemajuan hendaklah mengatasi undang-undang kecil itu; dan pihak berkuasa pemberi yang memberi kelulusan hendaklah memakai peruntukan undang-undang kecil bangunan itu dengan apa-apa cara dan setakat yang perlu untuk mengelakkan ketidakselarasan itu, tetapi dengan memastikan bahawa piawai kekukuhan bangunan demi keselamatan penghuni dan keselesaan penduduk penghuni dicapai berkenaan dengan

Dimasukkan A1129.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
pemajuan itu adalah sebaik yang dapat semunasabahnya dicapai dalam hal keadaan itu.
BAHAGIAN V

83

BAYARAN CAJ PEMAJUAN

Dipinda Teks Autoritatif.

Caj pemajuan dan tanggungan kepadanya
Bayaran pemajuan dan tanggungan kepadanya.

32. (1) Jika sesuatu rancangan tempatan atau sesuatu perubahan pengubahan rancangan tempatan menerbitkan mengakibatkan sesuatu perubahan penggunaan, ketumpatan atau luas lantai berkenaan dengan mana-mana tanah sehingga menaikkan nilai tanah itu, suatu bayaran caj pemajuan hendaklah dilevi berkenaan dengan sesuatu mana-mana pemajuan tanah yang dimulakan, diusahakan, atau dijalankan mengikut perubahan itu. (2) Kadar bayaran caj pemajuan atau cara kaedah mengira amaun bayaran caj pemajuan yang kena dibayar hendaklah sebagaimana yang ditetapkan oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 35. (3) Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh, dengan melalui kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 35, mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang atau mana-mana pemajuan atau kelas, jenis, atau kategori pemajuan daripada tanggungan kepada bayaran caj pemajuan, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan ditentukan oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri dalam kaedahkaedah itu. Penentuan caj pemajuan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Menentukan bayaran pemajuan.

33. (1) Sebelum memberikan kebenaran merancang untuk sesuatu mana-mana pemajuan, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menentukan samada sama ada bayaran caj pemajuan kena dibayar berkenaan dengan pemajuan itu dan, jika kena dibayar, menentukan amaunnya, dan hendaklah menyampaikan kepada pemohon kebenaran merancang suatu notis dalam bentuk yang ditetapkan menuntut amaun itu dibayar. (2) Penentuan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu tentang mengenai amaun bayaran caj pemajuan itu adalah muktamad

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

84

Undang-Undang Malaysia
dan tidak boleh tertakluk kepada rayuan atau kajian semula dalam mana-mana mahkamah. Pembayaran caj pemajuan 34. (1) Bayaran Caj pemajuan hendaklah kena dibayar sekali gus, tetapi pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh, atas permintaan permohonan pemohon untuk kebenaran merancang, membenarkan supaya bayaran caj pemajuan itu dibayar dengan beberapa ansuran yang difikirkannya patut oleh pihak berkuasa perancang tempatan, dengan bunga mengikut kadar, bukannya kadar keutamaan, yang dikenakan oleh Persatuan Bank Malaysia-Singapura bagi pinjaman-pinjaman yang bercagarkan harta-harta takalih tak alih. (2) Jika sesuatu apa-apa ansuran bayaran caj pemajuan yang genap masanya dibayar tidak dibayar, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah memberikan orang yang telah diberikan kebenaran merancang itu suatu notis memberitahunya kepadanya tentang kemungkiran mengenai keingkaran itu dan menuntut supaya bayaran itu dibuat dalam masa yang menasabah munasabah yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu. (3) Jika amaun yang genap masa dibayar itu masih tidak dibayar selepas masa yang dibenarkan di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) telah luput, kesemua baki bayaran caj pemajuan itu hendaklah menjadi genap masa dan kena dibayar dan boleh dituntut dengan cara sama seperti mana kadar-kadar yang dituntut di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan kerajaan tempatan. (4) Semua jumlah wang yang diterima mengenai kira-kira bayaran akaun caj pemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulanwang kumpulan wang pihak berkuasa tempatan yang berkenaan. Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah

AKTA 172

Pembayaran bayaran pemajuan.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Kuasa membuat kaedahkaedah.

35. Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh membuat kaedah-kaedah bagi maksud menguatkuasakan dan menjalankan peruntukanperuntukan Bahagian ini atau bagi maksud menetapkan sesuatu apa-apa yang mungkin dikehendaki, atau dikehendaki, ditetapkan di bawah

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Bahagian ini.
BAHAGIAN VA

85

PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK
Perintah Pemeliharaan Pokok.

35A. (1) Jika didapati oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan berpendapat bahawa adalah suai manfaat bagi kepentingan keselesaan untuk memelihara mana-mana pokok, pokok-pokok atau kelompok pokok dalam kawasannya, ia boleh membuat suatu perintah pemeliharaan pokok mengenai pokok, pokok-pokok atau kelompok pokok itu. (2) Suatu perintah pemeliharaan pokok boleh, secara khusus mengadakan peruntukan— (a) bagi melarang penebangan pokok-pokok kecuali dengan kebenaran bertulis pihakberkuasa perancang tempatan dan tertakluk kepada syarat-syarat, jika ada, yang dikenakan olehnya pihak berkuasa perancang tempatan; dan bagi memastikan penanaman atau penggantian pokok-pokok ditanam atau diganti melalui penanaman semula mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (3) Seksyen-kecil Perenggan (2)(a)(a) tidaklah terpakai bagi penebangan sesuatu pokok— (a) (b) yang hampir mati atau telah mati; bagi mencegah pencegahan bahaya yang hampir benar berlaku; atau jika ia dilakukan sebagai mematuhi manamana undang-undang bertulis.

Dimasukkan A933. Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

(4) Mana-mana orang yang melanggar manamana peruntukan dalam perintah pemeliharaan pokok adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

86

Undang-Undang Malaysia
(5) Jika di dalam mana-mana prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini telah dibuktikan bahawa sesuatu pokok telah ditebang, maka hendaklah dianggapkan, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahawa pokok itu telah ditebang oleh penduduk tanah yang di atasnya pokok itu tumbuh. Perintah pemeliharaan pokok tidak boleh dibuat jika pokok tertakluk kepada syarat-syaratnya

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Perintah pemeliharaan pokok tidak boleh dibuat jika pokok tertakluk kepada syaratsyaratnya.

35B. Walau apa pun seksyen 35A, suatu perintah pemeliharaan pokok tidak boleh dibuat berkenaan dengan pokok, pokok-pokok atau kelompok pokok yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan di bawah perenggan 22(5) (f) dan (g) seksyen 22 (5).

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Rayuan terhadap perintah pemeliharaan pokok, dsb.
Rayuan terhadap perintah pemeliharaan pokok, dll.

35C. Mana-mana dengan— (a) (b) (c)

orang

yang

terkilan

Dimasukkan A933 dan digantikan Teks Autoritatif.

suatu perintah pemeliharaan pokok; mana-mana peruntukan dalam perintah pemeliharaan pokok; (i) penolakan pemberian suatu

suatu

kebenaran bertulis; atau (ii) mana-mana syarat yang dikenakan ke atas pemberian suatu kebenaran bertulis, 35A(2)(a) seksyen

di bawah perenggan 35A(2); atau (d)

suatu perintah untuk menanam atau menggantikan pokok di bawah perenggan 35A(2)(b) seksyen 35A(2),

boleh merayu kepada Lembaga Rayuan, dalam masa satu bulan dari tarikh dia diberitahu tentang mengenai perintah, penolakan atau pengenaan syarat-syarat itu merayu kepada Lembaga Rayuan. Pampasan di bawah perintah pemeliharaan pokok
Pampasan di bawah perintah pemeliharaan

35D.(1) Jika pemunya tanah yang tanahnya dimaksudkan oleh berhubungan dengan suatu perintah pemeliharaan pokok membuktikan bahawa

Dimasukkan A933 dan digantikan Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
pokok.

87

dia mengalami kerugian berupa kesusutan dalam nilai tanahnya, kerana mematuhi perenggan 35C(1)(a) hingga (d) seksyen 35C(1) mengalami kerugian berupa kesusutan dalam nilai tanahnya, dia boleh menuntut pampasan daripada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan. (2) Suatu tuntutan pampasan di bawah subseksyen-kecil (1) hendaklah disampaikan kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan— (a) dalam masa enam bulan dari tarikh— (i) (ii) perintah pemeliharaan pokok; penolakan suatu pemberian kebenaran bertulis atau pengenaan syarat-syarat di bawah perenggan 35A(2)(a) seksyen 35A(2); atau perintah untuk menggantikan pokok di bawah perenggan 35A(2)(b) seksyen 35A(2),
Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(iii)

Dipinda Teks Autoritatif.

itu diberitahu kepada pemunya tanah itu; atau (b) jika rayuan dibuat di bawah subseksyen 35C(1), dalam masa enam bulan dari tarikh keputusan Lembaga Rayuan mengesahkan perintah, penolakan atau pengenaan syaratsyarat yang dirayui dirayu itu.
Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Jika pemunya tanah itu tidak berpuas hati dengan amaun pampasan yang diawardkan, dia boleh, dalam masa satu bulan dari tarikh award itu, merayu kepada Lembaga Rayuan yang mempunyai kuasa untuk mengesahkan atau mengubah amaun pampasan yang diawardkan itu. Penggantian pokok
Penggantian pokok.

35E. (1) Maka menjadi suatu kewajipan kepada orang yang didapati bersalah di bawah subseksyen 35A(4) kerana menebang mana-mana pokok yang berkenaan dengannya suatu perintah pemeliharaan pokok berkuatkuasa berkuat kuasa pada masa ini, secara yang bersalahan berlanggaran dengan perintah pemeliharaan pokok itu, adalah berkewajipan untuk menggantikan pokok itu dengan menanam suatu pokok yang lain— (a) daripada saiz dan spesis yang sesuai;

Dimasukkan A933 dan digantikan Teks Autoritatif.

88

Undang-Undang Malaysia
(b) di tempat yang sama atau berdekatan dengan tempat yang sama atau tempat lain; dalam masa; dan tertakluk kepada apa-apa terma-terma dan syarat-syarat,

AKTA 172

(c) (d)

Dipinda Teks Autoritatif.

yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan melainkan jika pihakberkuasa perancang tempatan mengetepikan keperluan ini atas permohonan orang itu atau atas permohonan manamana orang lain atau mengikut budi bicara pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu sendiri pihak berkuasa perancang tempatan mengetepikan keperluan ini. (2) Masa yang ditentukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan di bawah seksyen-kecil perenggan 1(c) bagi menggantikan penggantian pokok boleh dilanjutkan sekali atas permohonan orang yang berkewajipan menggantikan pokok itu. (3) Mana-mana orang yang terkilan dengan— (a) penolakan permohonan untuk mengetepikan keperluan kehendak menggantikan pokokpokok di bawah seksyen-kecil perenggan (1); mana-mana perintah yang diberikan di bawah seksyen-kecil perenggan (1)(a) atau (b); mana-mana terma atau syarat yang dikenakan di bawah seksyen-kecil perenggan (1)(d); atau penolakan untuk lanjutan melanjutkan masa di bawah seksyen-kecil subseksyen (2),

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

boleh merayu kepada Lembaga Rayuan, dalam masa satu bulan dari tarikh orang itu diberitahu tentang mengenai perintah, penolakan atau pengenaan terma dan syarat itu merayu kepada Lembaga Rayuan. (4) Berhubungan dengan mana-mana pokok yang ditanam semula di bawah seksyen-kecil subseksyen (1), perintah pemeliharaan pokok yang relevan berkaitan hendaklah terpakai baginya

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
sebagaimana ia terpakai bagi pokok asal. (5) Jika orang yang berkewajipan untuk menggantikan pokok di bawah subseksyen-kecil (1) tidak gagal berbuat sedemikian, dia adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, denda tidak melebihi daripada lima puluh ribu ringgit satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Pihak berkuasa perancang tempatan boleh menggantikan pokok jika orang yang berkewajipan untuk menggantikannya gagal berbuat sedemikian
Pihakberkuasa perancang tempatan bolehlah menggantikan pokok jika orang yang berkewajipan untuk menggantikannya tidak berbuat sedemikian. Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

89

35F. Dalam hal suatu kegagalan untuk menggantikan pokok di bawah subseksyen 35E(1), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh meneruskan untuk menggantikan pokok itu dan, walaupun bayaran denda di bawah seksyen 35E(5) telah dijelaskan, kesemua kos dan perbelanjaan yang semunasabahnya dilakukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan untuk menggantikan pokok itu hendaklah dibayar ganti oleh orang yang berkewajipan untuk menggantikannya ingkar untuk menggantikannya. Pembatalan perintah pemeliharaan pokok

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Pembatalan perintah pemeliharaan pokok.

35G. Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh meminda atau membatalkan suatu perintah pemeliharaan pokok termasuklah bagi maksud memberikan kebenaran merancang di bawah subseksyen 22(3) berkenaan dengan sesuatu kawasan yang mengenainya suatu perintah pemeliharaan pokok berkuatkuasa berkuat kuasa pada masa ini. Larangan untuk memotong, dsb., pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Larangan untuk memotong, dsb. pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter.

35H. (1) Tiada seorangpun seorang pun boleh menebang suatu pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter yang tidak tertakluk kepada suatu perintah pemeliharaan pokok, tanpa kebenaran bertulis pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan menebang suatu pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter yang tidak tertakluk kepada suatu perintah pemeliharaan pokok, melainkan jika penebangan itu—

Dimasukkan A933 dan Teks Autoritatif.

90

Undang-Undang Malaysia
(a) adalah berkenaan dengan pokok sedemikian yang hampir mati atau telah mati; adalah bagi mencegah pencegahan bahaya yang hampir benar berlaku; atau mana-mana

AKTA 172

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c) adalah sebagai mematuhi undang-undang bertulis lain.

(2) Bagi maksud seksyen-kecil subseksyen (1), lilitan suatu pokok hendaklah diukur setengah meter dari bumi dengan syarat bahawa lilitan pokok yang berbanir hendaklah diukur ke atas dari banir itu. (3) Mana-mana orang yang melanggar seksyenkecil subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi daripada lima ribu ringgit sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.
BAHAGIAN VI

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

LEMBAGA RAYUAN Lembaga Rayuan
Lembaga Rayuan.

36. (1) Bagi maksud-maksud Akta ini, maka hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Rayuan di dalam dan bagi Negeri. (2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa Negeri hendaklah, melalui pemberitahuan dalam Warta Negeri, melantik— (a) dengan persetujuan Menteri, seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi bagi Lembaga Rayuan itu, iaitu orang-orang yang menjadi adalah atau telah menjadi hakim atau peguambela peguam bela dan peguamcara peguam cara Mahkamah Tinggi atau ahli anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Malaysia atau berpengalaman dari segi kehakiman atau kelayakan dan pengalaman sesuai yang lain; dan Undang-Undang Malaysia atau yang berpengalaman dari segi kehakiman atau kelayakan dan pengalaman sesuai yang lain; dan beberapa orang yang layak, tidak melebihi daripada dua belas orang, yang difikirkan
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda A1129 dan digantikan Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
memadai oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk menjadi ahli tambahan Lembaga Rayuan itu. (3) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen-kecil (2) hendaklah, melainkan jika dia terlebih dahulu meletakkan jawatannya atau perlantikannya pelantikannya terlebih dahulu ditarikbalik dibatalkan, memegang jawatan selama suatu tempoh tidak lebih daripada tiga tahun yang hendaklah dinyatakan ditentukan oleh Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri dalam pemberitahuan perlantikan pelantikan itu, tetapi adalah layak dilantik semula. (4) Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh menarikbalik membatalkan perlantikan pelantikan seseorang ahli Lembaga Rayuan tanpa memberi apaapa sebab. (5) Apabila Pengerusi tidak dapat hendak menjalankan tugas-tugasnya fungsinya oleh kerana sebab sakit, tidak berada di Malaysia, atau oleh Timbalan Pengerusi kerana apa-apa sebab lain, hendaklah menjalankan tugas-tugas fungsi Pengerusi itu; dan pada menjalankan tugas-tugas fungsi itu, Timbalan Pengerusi hendaklah, bagi maksud-maksud Akta ini, disifatkan sebagai Pengerusi Lembaga Rayuan itu. (6) Apabila Bilamana timbul sesuatu keperluan untuk memanggil Lembaga Rayuan bermesyuarat, Pengerusi hendaklah meminta mana-mana dua orang daripada ahli-ahli yang dilantik di bawah seksyenkecil (2) (b) perenggan (2)(b) supaya berkhidmat dengannya dalam Lembaga Rayuan itu; dan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap ahli yang diminta sedemikian, berkhidmat dalam Lembaga Rayuan, melainkan jika dia dilepaskan dikecualikan oleh Pengerusi, atas alasan-alasan yang difikirkan menasabah munasabah oleh Pengerusi, daripada berkhidmat sedemikian. (7) Seseorang ahli Lembaga Rayuan yang mempunyai sesuatu kepentingan dalam apa-apa perkara yang ada di hadapan Lembaga Rayuan hendaklah, apabila sebaik sahaja dia sedar akan kepentingannya, menzahirkan fakta dan jenis kepentingan itu kepada Pengerusi dan ia tidak boleh mengambil bahagian atau bahagian lagi selanjutnya dalam pembicaraan-pembicaraan prosiding Lembaga Rayuan itu berkenaan yang berhubungan dengan
Dipinda Teks Autoritatif.

91

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

92

Undang-Undang Malaysia
perkara itu. (8) Tiap-tiap penzahiran kepentingan yang dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen (7) hendaklah direkodkan. (9) Tiap-tiap keputusan Lembaga Rayuan hendaklah dibuat oleh Pengerusi setelah menimbangkan pendapat-pendapat dua orang ahli yang lain itu, tetapi pada dalam membuat keputusan itu Pengerusi tidak terikat untuk bersetuju dengan pendapat dua orang ahli yang lain itu atau salah seorang daripada mereka, tetapi jika Pengerusi tidak bersetuju dengannya, dia hendaklah ia merekodkan sebab-sebab dia tidak bersetuju dengannya itu. (10) Lembaga Rayuan boleh, berkenaan dengan sesuatu rayuan di hadapannya, menyaman dan memeriksa saksi-saksi, menghendaki mana-mana orang mengikat dirinya dengan suatu sumpah untuk menyatakan yang benar, memaksa dikemuka dan diserahkan apa-apa dokumen yang difikirkannya berkaitan dengan atau matan bagi rayuan itu, mengaward kos atau membuat apa-apa perintah yang tidak diperuntukkan oleh, dan yang tidak berlawanan dengan, Akta ini. (10) Berkenaan dengan sesuatu hadapannya, Lembaga Rayuan— (a) rayuan di

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan A933.

Dimasukkan A933.

hendaklah mendengar perayu dan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan; boleh memanggil dan memeriksa saksi-saksi; boleh menghendaki mana-mana mengikat dirinya atas sumpah menyatakan yang benar; orang untuk

Dipinda Teks Autoritatif.

(b) (c)

(d)

boleh memaksa dikemukakan pengemukaan dan diserahkan penghantarserahan apa-apa dokumen yang difikirkan relevan berkaitan atau material olehnya bagi rayuan itu; boleh mengesahkan, mengubah atau mengakas perintah atau keputusan yang dirayui; boleh mengawardkan kos; dan

Dipinda Teks Autoritatif.

(e)

(f) (g)

boleh membuat apa-apa perintah sama ada yang diperuntukkan atau tidak oleh, dan yang tidak tak konsisten selaras dengan, Akta ini.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(11) Tiap-tiap orang yang disaman dipanggil oleh Lembaga Rayuan untuk menghadiri pembicaraanpembicaraannya adalah prosiding diwajibkan di sisi undang-undang untuk hadir di tempat dan pada masa yang dinyatakan ditentukan dalam saman itu dan tiap-tiap orang yang dikehendaki oleh Lembaga Rayuan untuk mengemukakan atau menyerahkan menghantar serah apa-apa dokumen kepadanya atau kepada seseorang penjawat mana-mana pekhidmat awam adalah diwajibkan di sisi undang-undang untuk mengemukakan atau menyerahkan menghantar serah dokumen itu sedemikian. (12) Semua saman, notis, award, dan perintah yang dikeluarkan, dibuat, atau diberi di bawah tandatangan Pengerusi hendaklah disifatkan sebagai dikeluarkan, dibuat, atau diberikan oleh Lembaga Rayuan. (13) Sesuatu perintah yang dibuat oleh Lembaga Rayuan atas suatu rayuan di hadapannya adalah muktamad, tidak boleh dipersoalkan dalam manamana mahkamah, dan hendaklah mengikat semua pihak kepada rayuan itu atau yang terlibat dalam perkara itu.
N.M.B. Bab 45. Dipinda Teks Autoritatif.

93

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(14) Bagi maksud-maksud Kanun Keseksaan [Akta 574], Lembaga Rayuan hendaklah disifatkan sebagai suatu mahkamah dan tiap-tiap ahlinya hendaklah disifatkan sebagai penjawat pekhidmat awam. (15) Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh membuat kaedah-kaedah untuk menetapkan acara tatacara rayuan-rayuan kepada Lembaga Rayuan dan bayaranbayaran fi yang kena dibayar berkenaan dengannya, dan mengawal pembicaraan-pembicaraan selia prosiding Lembaga Rayuan tetapi, sehingga kaedahkaedah itu dibuat dan berjalan kuatkuasanya berkuat kuasa, Lembaga Rayuan hendaklah, bagi maksud pembicaraan-pembicaraannya prosiding, setakat yang praktik boleh dilaksanakan mengikut Kaedah-kaedah ∗ Mahkamah Rendah, 1950 1980 [P.U. (A) 328/1980] . (16) Ahli-ahli Lembaga Rayuan hendaklah dibayar, daripada kumpulanwang kumpulan wang Negeri, elaun-elaun yang ditetapkan oleh

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

P.U. 339/50.

Dipinda Teks Autoritatif.

CATATAN— Teks terjemahan dalam bahasa kebangsaan diwartakan sebagai P. U.(A)97/1990.

94

Undang-Undang Malaysia
Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri.
BAHAGIAN VII

AKTA 172

NOTIS BELI DAN PENGAMBILAN TANAH Notis menghendaki pembelian tanah dalam hal tertentu
Notis hendak membeli tanah dalam hal-hal tertentu.

37. (1) Tanpa menyentuh perjalanan mana-mana undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa berkuat kuasa yang berhubungan dengan pengambilan tanah, seseorang tuanpunya tuan punya tanah berdaftar— (a) yang tidak diberikan kebenaran merancang di bawah seksyen 22 (3) subseksyen 22(3) untuk memajukan tanahnya atas alasan bahawa tanah itu adalah ditunjukkan dalam rancangan pemajuan, samada sama ada secara nyata atau dengan implikasi, sebagai tanah yang dicadangkan untuk maksud awam dan yang menuntut bahawa, oleh sebab tidak diberi kebenaran merancang penolakan itu, tanah itu tidak menasabah berupaya boleh digunakan dengan untuk kegunaan berfaedah yang munasabah; atau yang menuntut bahawa, oleh sebab pematuhan kepada suatu notis permintaan rekuisisi berkenaan dengan tanahnya yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen 30, tanah itu tidak menasabah boleh berupaya untuk digunakan dengan kegunaan berfaedah yang munasabah,

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

boleh, dengan cara yang ditetapkan, menyampaikan kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan suatu notis pembelian dalam bentuk yang ditetapkan, menghendaki supaya kepentingannya mengenai tanah itu dibeli menurut mengikut seksyen ini. (2) Hendaklah disampaikan dengan notis pembelian itu suatu pernyataan tentang fakta-fakta dan sebab-sebab untuk menyokong tuntutan-tuntutan dalam notis itu, bersama-sama dengan salinan-salinan apa-apa dokumen yang boleh didapati, termasuklah affidavit-affidavit, afidavit yang boleh memberikan bukti tentang fakta-fakta dan sebab-sebab itu. (3) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks

Perancangan Bandar dan Desa
tempatan hendaklah menyiasat tuntutan yang dibuat dalam tiap-tiap notis pembelian yang disampaikan di bawah seksyen-kecil subseksyen (1) dan, jika ia puashati berpuas hati bawah bahawa notis itu adalah dalam bentuk yang ditetapkan dan telah disediakan dan disampaikan dengan cara yang ditetapkan, hendaklah ia menghantar mengemukakan notis itu kepada Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri bersama dengan suatu pernyataan dan apa-apa dokumen lain yang disampaikan dengan notis itu dan— (a) mengenai dalam hal sesuatu notis pembelian seseorang yang menuntut di bawah perenggan (1)(a) (a) seksyen-kecil (1), suatu lapuran laporan lengkap berkenaan dengan penolakan kebenaran merancang itu yang menyebabkan tuntutan itu timbul, suatu pernyataan tentang mengenai maksud tertentu yang dicadangkan untuk tanah itu dan suatu pernyataan tentang pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan samada sama ada tanah itu menasabah munasabah boleh digunakan dengan berfaedah; dan mengenai dalam hal suatu notis pembelian seseorang yang menuntut di bawah perenggan (1)(a) (b) seksyen-kecil (1), butirbutir notis permintaan rekuisisi itu yang menyebabkan tuntutan itu timbul dan suatu pernyataan tentang mengenai pendapat pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu samada sama ada tanah itu menasabah boleh digunakan dengan berfaedah berupaya untuk kegunaan berfaedah yang munasabah.
Autoritatif.

95

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(4) Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan tidak puashati berpuas hati bahawa notis pembelian itu adalah dalam bentuk yang ditetapkan atau telah disediakan atau disampaikan dengan cara yang ditetapkan, ia hendaklah menolak notis pembelian itu, tetapi tanpa menyentuh penyampaian suatu notis pembelian lain. (5) Selepas menimbangkan notis beli itu dan semua perkara lain yang dihantar oleh pihakberkuasa perancang tempatan di bawah seksyen-kecil (3), Pihakberkuasa Negeri hendaklah — (5) Pihak Berkuasa Negeri selepas

Dipinda Teks Autoritatif.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dimasukkan Teks

96

Undang-Undang Malaysia
menimbangkan notis pembelian itu dan semua perkara lain yang dikemukakan oleh pihak berkuasa perancang tempatan di bawah subseksyen (3), hendaklah– (a) jika ia Pihak Berkuasa Negeri puashati berpuas hati bahawa tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan notis pembelian itu adalah menasabah boleh digunakan dengan berupaya untuk kegunaan berfaedah yang munasabah, menolak notis pembelian itu; atau jika ia Pihak Berkuasa Negeri tidak puashati berpuas hati bahawa tanah yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan notis pembelian itu menasabah boleh digunakan dengan berupaya untuk kegunaan berfaedah yang munasabah atau puashati berpuas hati bahawa tanah itu tidak boleh berupaya digunakan sedemikian, pihak mengarahkan pihakberkuasa berkuasa perancang tempatan memulakan langkah-langkah untuk mengambil tanah itu mengikut peruntukan-peruntukan Akta Pengambilan Tanah 1960[Akta 486].

AKTA 172
Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

34/60.

34/60.

(6) Bagi maksud-maksud Akta Pengambilan Tanah 1960— (a) mana-mana tanah yang dicadangkan hendak diambil menurut seksyen ini hendaklah disifatkan sebagai diperlukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu; pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah disifatkan sebagai suatu perbadanan yang mengusahakan suatu kerja bagi kemudahan awam; dan tanah itu hendaklah disifatkan sebagai diperlukan untuk bagi maksud yang tersebut disebut dalam seksyen 3 (b) perenggan 3(1)(b) Akta itu.
Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(7) Walau apa pun mana-mana undang-undang yang berlawanan, dalam menaksir amaun pampasan yang hendak dibayar kerana pengambilan sesuatu mana-mana tanah menurut seksyen-kecil subseksyen (5), tanah itu hendaklah dikira seolah-olah ia tidak ditunjukkan dalam rancangan pemajuan itu sebagai

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
tanah yang dicadangkan untuk maksud awam dan sebenarnya tidak dicadangkan sedemikian atau, mengikut mana yang berkenaan, seolah-olah notis permintaan rekuisisi yang disampaikan di bawah seksyen 30 berkenaan dengan tanah itu tidak disampaikan dan notis itu tidak dipatuhi.
BAHAGIAN VIII

97

KAWASAN-KAWASAN KEMAJUAN Perisytiharan kawasan pemajuan
Pengisytiharan kawasankawasan kemajuan.

38. (1) Pada bila-bila masa selepas pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan telah menerima sesuatu rancangan tempatan untuk sesuatu kawasan tindakan khas, pihak berkuasa perancang tempatan tempatan bolehlah ia, melalui pemberitahuan dalam Warta Negeri, mengisytiharkan kawasan itu atau mana-mana daripada bahagiannya sebagai suatu kawasan kemajuan pemajuan. (2) Apabila sesuatu kawasan diisytiharkan sebagai suatu kawasan kemajuan pemajuan, adalah menjadi kewajipan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu mengambil, melalui pembelian atau pengambilan paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, semua tanah beri hak milik yang terletak di dalam kawasan itu, dan memajukan kawasan itu mengikut rancangan tempatan itu.

Digantikan A1129. Dipinda Teks Autoritatif.

34/60

Dipinda Teks Autoritatif.

Kuat kuasa perisytiharan
Kuatkuasa Perisytiharan. 34/60.

39. (1) Tiap-tiap perisytiharan di bawah seksyen 38 hendaklah berkuatkuasa berkuat kuasa sebagai suatu perisytiharan pengambilan yang dicadangkan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi semua tanah beri hak milik yang terletak di dalam kawasan yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan perisytiharan itu dan mana-mana daripada tanah itu boleh, jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu tidak berjaya merundingkan pembeliannya dengan syarat-syarat yang dapat diterima olehnya, pihak berkuasa perancang tempatan, diperoleh diambil dan dibayar mengikut Akta yang tersebut, tetapi tertakluk kepada seksyen 40. (2) Bagi maksud Akta yang tersebut—

Dipinda Teks Autoritatif.

98

Undang-Undang Malaysia
(a) mana-mana tanah yang dicadangkan hendak diambil menurut Bahagian ini hendaklah disifatkan sebagai diperlukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu; pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah disifatkan sebagai suatu perbadanan yang mengusahakan suatu kerja bagi kemudahan awam, dan tanah itu hendaklah disifatkan sebagai diperlukan untuk bagi maksud yang tersebut dalam seksyen perenggan 3(1)(b) Akta itu.

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

Peruntukan khas bagi pampasan
Peruntukanperuntukan khas bagi pampasan.

40. (1) Pada menaksir pampasan yang kena dibayar berkenaan dengan mana-mana tanah atau bangunan atau apa-apa kepentingan mengenainya yang dicadangkan hendak diambil secara paksa menurut Bahagian ini— (a) anggaran nilai tanah, bangunan, atau kepentingan itu hendaklah diasaskan kepada nilai pasarannya yang berpatutan pada tarikh perisytiharan itu disiarkan di bawah seksyen 38 (1) subseksyen 38(1), dengan memberi perhatian kepada jenis dan keadaan harta itu, lamanya bangunan itu mungkin tahan dalam keadaannya sekarang, dan keadaan kerosakannya, tanpa apa-apa basi potongan memberikan berkenaan dengan pembelian paksa itu atau lain-lain perkara lain; dan dalam anggaran itu apa-apa tambahan atau perbaikan pengelokan harta itu yang dibuat selepas tarikh perisytiharan itu disiarkan di bawah seksyen 38 (1) subseksyen 38(1) tidak boleh, melainkan jika tambahan atau perbaikan pengelokan itu adalah perlu untuk memelihara penyenggaran harta itu supaya baik keadaannya, dikira, dan juga, berkenaan dengan dimasukkan dalam hal apa-apa kepentingan yang diperolehi diperolehi selepas tarikh itu, dan juga tidak boleh dibuat apa-apa anggaran yang berasingan bagi nilainya dengan tujuan hendak menambah amaun pampasan yang

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
hendak dibayar bagi tanah atau bangunan itu. (2) Bila Apabila menaksirkan pampasan yang kena dibayar berkenaan dengan sesuatu mana-mana rumah atau premis, keterangan boleh hendaklah diterima oleh mahkamah untuk membuktikan— (a) bahawa sewa rumah atau premis itu telah bertambah oleh kerana rumah atau premis itu digunakan untuk maksud-maksud yang menyalahi undang-undang atau terlalu penuh sesak hinggakan sehingga menjadi merbahaya berbahaya atau bencana kepada memudaratkan kesihatan pendudukpenduduknya penghuninya; bahawa rumah atau premis itu adalah dalam keadaan yang menjadikan ia suatu kacauganggu kacau ganggu atau adalah dalam keadaan yang kurang bersih atau adalah secara munasabah kurang baik keadaannya; dan bahawa rumah atau premis itu adalah taklayak tidak layak dan menasabah tidak munasabah boleh dijadikan layak untuk kediaman manusia,
Dipinda Teks Autoritatif. Sahih

99

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

dan, jika mahkamah puashati berpuas hati dengan keterangan itu, maka pampasan itu— (d) hendaklah, dalam kes hal yang pertama, setakat yang ia diasaskan kepada sewa, diasaskan kepada sewa yang tentu boleh didapati jika rumah atau premis itu telah diduduki untuk maksud-maksud yang sah di sisi undang-undang dan diduduki hanya oleh bilangan orang yang boleh ditampung oleh rumah atau premis itu, dalam segala semua hal keadaan kes hal itu, tanpa penuh sesak yang menjadi merbahaya berbahaya atau bencana memudaratkan kepada kesihatan penduduk-penduduknya penghuninya; hendaklah, dalam kes hal yang kedua, amaun yang dianggarkan sebagai nilai rumah atau premis itu sekiranya kacauganggu kacau ganggu telah berkurangan terhenti atau sekiranya rumah atau premis itu telah pulih dalam keadaan bersih atau telah diperbaiki secara

Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

Dipinda Teks Autoritatif.

100

Undang-Undang Malaysia
menasabah munasabah, selepas ditolak belanja-belanja yang dianggarkan untuk mengurangkan menghentikan kacauganggu kacau ganggu itu atau memulihkan keadaan bersih atau memperbaiki rumah atau premis itu, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan (e) hendaklah, dalam kes hal yang ketiga, nilai tanah itu dan nilai bahan bangunanbangunan yang di atasnya tanah itu. tempatan boleh perkiraan, dan

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

Pihak berkuasa perancang menggaji ejen, membuat menubuhkan perbadanan
Pihakberkuasa perancang tempatan boleh menggunakhidmat ejen, membuat perkiraan, dan menubuhkan perbadananperbadanan.

41. (1) Bagi maksud memajukan sesuatu kawasan kemajuan pemajuan pada menunaikan kewajipannya di bawah seksyen 38 (2) subseksyen 38(2), pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan boleh melantik atau menggunakhidmat menggaji ejenejen, atau, dengan kelulusan Menteri Besar atau Ketua Menteri, dan tertakluk kepada kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 44 dan kepada syaratsyarat dan sekatan-sekatan yang diluluskan, atau dikehendaki oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri, membuat apa-apa perkiraan dengan mana-mana orang, syarikat, atau badan untuk bersama mendapat bahagian keuntungan, menyatukan kepentingan, bekerjasama, usahaniaga bersama atau berbalas-balas konsesi bagi pekongsian untung, penyatuan kepentingan, kerjasama, usahasama, atau konsesi bersaling dengan mana-mana orang, syarikat, atau badan. (2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh, dengan kelulusan Menteri Besar atau Ketua Menteri, dari semasa ke semasa dengan perintah yang disiarkan dalam Warta Negeri, menubuhkan suatu perbadanan dengan nama yang difikirkan patut oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, untuk menjalankan dan memegang pengawalan, pemimpinan, tanggungjawab, penjalanan, dan pengurusan sesuatu apa-apa projek, rancangan, atau usaha skim, atau perusahaan yang telah dirancangkan atau diusahakan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan pada menunaikan kewajipannya di bawah seksyen 38 (2) subseksyen 38(2) iaitu mengenai memajukan sesuatu kawasan kemajuan pemajuan.

Digantikan Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(3) Tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen (2) hendaklah membuat peruntukan berkenaan dengan— (a) (b) (c) (d) (e) (f) maksud-maksud dan perbadanan itu ditubuhkan; tujuan-tujuan
Dipinda Teks Autoritatif.

101

keahlian penubuhan perbadanan itu; kewajipan-kewajipan, kuasa-kuasa, dan hakhak perbadanan itu; sistem pentadbiran pengurusan perbadanan itu; pembiayaan perbadanan itu; akaun yang hendak disimpan oleh perbadanan itu dan hal mengoditnya pengauditannya; pertalian hubungan antara perbadanan itu dengan pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan dan hak pengawalannya ke atas perbadanan itu; dan meterai biasa perbadanan itu.

(g)

(h)

Kuasa untuk meminjam wang
Kuasa meminjam wang. 2/61.

42. Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh, dengan kelulusan Menteri Besar atau Ketua Menteri, tetapi tertakluk kepada Akta Pihak-Pihak Berkuasa Awam Pihakberkuasa (Pengawalan Kuasa-kuasa Kawalan Kuasa-Kuasa Meminjam) 1961 [Akta 383], meminjam sejumlah wang yang perlu untuk membiayai pemajuan sesuatu kawasan kemajuan pemajuan. Kuasa untuk melupuskan tanah dan harta

Dipinda Teks Autoritatif.

Kuasa melupuskan tanah dan harta.

43. Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh, tertakluk kepada kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 44, menjual, menyewakan, atau menguruskan secara selainnya mengurus atau melupuskan mana-mana tanah atau harta dalam sesuatu kawasan kemajuan pemajuan yang telah dimajukannya menurut seksyen 38 (2) subseksyen 38(2).

Dipinda Teks Autoritatif.

102
Kuasa membuat kaedahkaedah.

Undang-Undang Malaysia
Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah 44. Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh membuat kaedah-kaedah— (a) untuk mengawal selia perjalanan rundingan-rundingan perundingan bagi membeli pembelian tanah-tanah dalam sesuatu kawasan kemajuan pemajuan dan bagi syarat-syarat terma-terma pembelian; untuk mengawal selia pembuatan dan syarat-syarat sesuatu apa-apa perkiraan di bawah seksyen 41 (1) subseksyen 41(1); untuk memperoleh pelakasanaan yang adil dan saksama seksyen 43 yang adil dan saksama; dan amnya untuk menjalankan peruntukanperuntukan Bahagian ini dengan lebih baik.
BAHAGIAN IX

AKTA 172
Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(a)

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

PERUNTUKAN PELBAGAI Kuasa memasuki
Kuasa memasuki.

45. (1) Seseorang orang diberi berkuasa boleh, dengan atau tanpa penolong atau orangkerjaorangkerja pekerja, mengambil milik atau memasuki tanah atau bangunan bagi maksud— (a) membuat apa-apa penyiasatan siasatan, pemeriksaan, ukuran, atau kerja kaji ukur, atau mengukur aras tanah atau bangunan itu; menetapkan sempadan-sempadan dan garisan-garisan kerja yang dicadangkan; menandakan aras, sempadan, dan garisan itu dengan meletakkan atau mengadakan tanda dan menggali kubu peparit; menggali atau mengorek tanah; menentukan samada sama ada apa-apa pemajuan telah dimulakan, diusahakan, atau dijalankan berlanggaran dengan melanggar Akta ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya; dan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(d) (e)

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
(f) melakukan apa-apa perbuatan lain yang perlu untuk mentadbirkan Akta ini dengan cekap.
Dipinda Teks Autoritatif.

103

(2) Tiada kemasukan atau pengambilan milik boleh dilakukan di bawah seksyen-kecil subseksyen (1)— (a) ke dalam sesuatu bangunan yang digunakan semata-mata sebagai rumah tempat tinggal kediaman atau kepada mana-mana bahagian atau taman terkepung yang bercantum berkembar dengan bangunan itu, melainkan jika persetujuan keizinan telah didapati terlebih dahulu daripada penghuninya atau penduduknya pemberitahu suatu notis bertulis mengenai maksud hendak masuk telah diberikan kepada penduduknya penghuninya sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum hendak kemasukkan yang dicadangkan itu; tanpa memberi perhatian yang sewajarnya kepada kelaziman-kelaziman sosial dan agama penduduk-penduduk ugama penghuni tanah atau bangunan itu, yang seimbang dengan pentingnya maksud memasuki; atau melainkan selain antara pukul 7 pagi dengan pukul 7 malam.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Seseorang orang diberi berkuasa yang memasuki membuat kemasukan di bawah subseksyenkecil (1) hendaklah membawa bersamanya suatu kad kuasa dalam bentuk yang ditetapkan; dan tidaklah menyalahi undang-undang bagi mana-mana orang tidak memberi enggan membenarkan kemasukan seseorang diberi berkuasa atau seseorang daripada mana-mana penolong-penolong atau orangkerjaorangkerjanya pekerjanya jika orang diberi berkuasa itu, apabila diminta, tidak mengemukakan kad kuasanya.

Dipinda Teks Autoritatif.

104

Undang-Undang Malaysia
Penyampaian dokumen

AKTA 172

Penyampaian dokumendokumen.

46. (1) Semua dokumen yang dikehendaki oleh Akta ini atau oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya supaya disampaikan kepada mana-mana orang hendaklah, kecuali jika diperuntukkan selainnya daripada itu dalam Akta ini atau kaedah-kaedah itu, disifatkan sebagai telah disampaikan dengan sempurna wajar— (a) jika sekiranya dokumen itu hendak disampaikan kepada sesuatu jabatan kerajaan, pihakberkuasa keretapi pihak berkuasa kereta api, pihakberkuasa atau pihak berkuasa tempatan, pihak-berkuasa pihak berkuasa berkanun, atau sesuatu syarikat, perbadanan, pertubuhan atau badan lain, jika dokumen dialamatkan kepada ketua jabatan kerajaan itu, pengurus pihak besar pihakberkuasa keretapi berkuasa keretapi, atau setiausaha atau seseorang pegawai utama pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan, pihakberkuasa pihak berkuasa berkanun, syarikat, perbadanan, pertubuhan, atau badan lain itu di pejabat utama, pejabat cawangan, pejabat tempatan, atau pejabat berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi jabatan, pihakberkuasa pihak berkuasa, syarikat, perbadanan, atau badan lain itu dan samada sama ada dihantar diserahkan atau dihantar dengan pos berdaftar di pejabat atau ke pejabat itu; jika sekiranya dokumen itu hendak disampaikan kepada suatu perkongsian, jika dokumen itu dialamatkan kepada perkongsian itu di tempat perniagaan biasanya, mengikut nama atau gelaran di bawah mana yang perniagaannya dijalankan, dan samada sama ada dihantar diserahkan atau dihantar dengan pos berdaftar di atau ke tempat perniagaan itu atau ke tempat perniagaan itu; dalam mana-mana hal lain, jika dokumen itu, dialamatkan kepada orang yang hendak disampaikan dokumen itu dan— (i) diberikan atau diserahkan

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

(c)

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
dikemukakan kepadanya; atau (ii) dihantar dengan melalui pos berdaftar kepadanya; atau jika tidak dapat disampaikan kepadanya sendiri atau dengan melalui pos berdaftar, ia diberikan atau diserahkan dikemukakan kepada seseorang ahli keluarganya yang dewasa atau dilekatkan pada bahagian yang mudah dilihat di tempat kediaman atau perniagaannya yang akhir diketahui atau di tanah atau bangunan yang dimaksudkan oleh berhubungan dengan dokumen itu.
Dipinda Teks Autoritatif.

105

(iii)

Dipinda Teks Autoritatif.

(2) Apa-apa Suatu dokumen yang dikehendaki atau dibenarkan untuk disampaikan kepada pemunya atau penduduk penghuni mana-mana tanah atau bangunan boleh dialamatkan, tanpa apa-apa nama atau perihal selanjutnya, “pemunya” atau “penduduk” “penghuni”, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan yang dinamakan atau diperihalkan, tanah atau bangunan itu, dan hendaklah disifatkan sebagai disampaikan dengan sempurnanya sewajarnya jika ia dokumen itu dialamatkan sedemikian dan dihantar atau dihantar diserahkan mengikut perenggan (1)(c) seksyen-kecil (1). (3) Jika sesuatu dokumen disampaikan kepada sesuatu perkongsian mengikut perenggan (b) seksyenkecil (1) (1)(b), dokumen itu hendaklah disifatkan sebagai disampaikan kepada setiap-tiap seorang pekongsi perkongsian itu. (4) Sesuatu Suatu dokumen yang dihantar dengan melalui pos berdaftar hendaklah disifatkan sebagai disampaikan tujuh hari selepas tarikh pendaftaran.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

106

Undang-Undang Malaysia
Pengesahan dokumen 47. (1) Tiap-tiap pelan, peta, kebenaran merancang, perintah, permit atau notis yang disediakan, atau disampaikan oleh dikeluarkan, dibuat, pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan di bawah, menurut, atau bagi maksud-maksud, Akta ini hendaklah dimeterai dengan meterai pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan yang mana hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi atau yang dipertua pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan atau seseorang orang diberi berkuasa. (2) Sesuatu Suatu perakuan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan yang memperakui bahawa sesuatu dokumen yang disebut dalam seksyen-kecil subseksyen (1) yang berupa sebagai disediakan, dikeluarkan, dibuat, atau disampaikan olehnya telah disediakan pihak berkuasa perancang tempatan, dikeluarkan, dibuat, atau disampaikan sedemikian hendaklah menjadi keterangan muktamad mengenai fakta yang diperakui sedemikian itu. Bukti dokumentar

AKTA 172

Pengesahan dokumendokumen.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Bukti dokumen.

48. (1) Tiap-tiap dokumen yang disebut dalam seksyen 47 dan dimeterai secara yang ditetapkan di dalamnya dan tiap-tiap dokumen dalam bentuk resit, permohonan, rekod, atau daftar yang dikeluarkan, dibuat, atau disenggarakan di bawah, mengikut menurut, atau bagi maksud-maksud, Akta ini hendaklah diterima sebagai bukti mengenai kandungan dokumen itu. (2) Sesuatu Suatu salinan bagi mana-mana dokumen yang disebut dalam seksyen-kecil subseksyen (1) atau sesuatu cabutan daripadanya, jika diperakui oleh pengerusi atau yang dipertua pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, hendaklah diterima sebagai keterangan mengenai perkara-perkara dan urusan-urusan yang dinyatakan di dalamnya dalam mana-mana kes di mana hal yang, dan pada takat sama seperti, salinan asal dokumen itu tentu akan diterima sedemikian jika dikemukakan. Keistimewaan daripada pengemukaan dokumen dan kehadiran sebagai saksi

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Kebebasan

49. Seseorang

anggota

ahli,

pegawai,

penjawat

Dipinda Teks

Perancangan Bandar dan Desa
daripada kena mengemukakan dokumendokumen dan hadir sebagai saksi.

107
Autoritatif.

pekhidmat, atau ejen pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan tidak boleh dikehendaki dalam mana-mana pembicaraan prosiding undang-undang dalam mana pihakberkuasa yang pihak berkuasa perancang tempatan bukan suatu pihak, mengemukakan apa-apa rekod, daftar, atau dokumen yang kandungannya boleh dibuktikan di bawah seksyen 48 (2) subseksyen 48(2) dengan suatu salinan yang diperakui, atau hadir sebagai seorang saksi untuk membuktikan perkara-perkara dan urusanurusan yang direkodkan di dalam rekod, daftar, atau dokumen itu, kecuali dengan perintah mahkamah yang dibuat untuk sebab khas. Pendakwaan

Pendakwaan.

50. (1) Seorang-orang orang diberi berkuasa atau mana-mana pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada Inspekter Inspektor boleh bagi menjalankan pendakwaan-pendakwaan kesalahan-kesalahan di bawah Akta ini atau kaedahkaedah yang dibuat di bawahnya. (2) Pihakberkuasa Pihak berkuasa perancang tempatan boleh membenarkan secara bertulis dilakukan belanja-belanja perbelanjaan yang perlu untuk pendakwaan-pendakwaan bagi kesalahankesalahan di bawah Akta ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya. Bidang kuasa mahkamah

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Bidangkuasa Mahkamah. Akta 92.

51. Walau apa pun peruntukan Akta Mahkamah Rendah 1948[Akta 92], seorang Mejistret Klas Majistret Kelas Satu hendaklah mempunyai bidangkuasa bidang kuasa untuk membicarakan mana-mana kesalahan di bawah Akta ini atau kaedahkaedah yang dibuat di bawahnya dan mengaward hukuman penuh yang dibenarkan oleh Akta ini. Penalti oleh sebab menggangu tanda

Dipinda Teks Autoritatif.

Penalti kerana menggangu tanda-tanda.

52. Mana-mana orang yang, tanpa kebenaran pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, dengan bersengaja memusnahkan, merosakkan, mencemarkan, mengalihkan, atau selainnya mengganggu apa-apa secara lain sesuatu tanda yang ditempatkan atau didirikan bagi maksud menunjukkan sesuatu apa-apa aras atau arah yang perlu untuk menjalankan maksud-maksud Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila

Dipinda Teks Autoritatif.

108

Undang-Undang Malaysia
disabitkan— (a) boleh dikenakan didenda tidak melebihi daripada satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama suatu tempoh tidak melebihi daripada enam bulan atau kedua-duanya; dan boleh, selain daripada atau sebagai tambahan kepada atau sebagai ganti penalti itu, diperintahkan untuk membayar kepada pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan sejumlah wang, yang boleh didapatkan kembali sebagai denda, tidak melebihi daripada tiga kali ganda kos bagi memperbaiki memperbaik atau menempatkan semula tanda itu dan bagi membuat apa-apa kerja kaji ukur yang menjadi perlu oleh kerana sebab perbuatan yang berkenaan dengannya dia disabitkan.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(b)

Dipinda Teks Autoritatif.

Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan.

Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan 52A. Jika sesuatu kesalahan di bawah Akta ini telah dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan, maka seseorang yang pada masa kesalahan itu dilakukan ialah seorang pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai serupa itu bagi pertubuhan perbadanan itu atau seseorang yang berupa sebagai bertindak atas sifat itu hendaklah, di samping pertubuhan perbadanan itu juga, disifatkan telah melakukan kesalahan itu melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya atau bahawa dia telah mengambil langkah yang munasabah untuk mencegahnya daripada berlaku pelakuan itu. Pekhidmat awam
Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

Penjawat awam.

N. M. B. Bab 45.

53. Tiap-tiap ahli dan ejen pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, tiap-tiap orang diberi berkuasa, dan tiap-tiap penolong atau orangkerja pekerja yang mengikut menyertai sama atau menolong seseorang-orang diberi berkuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya fungsinya di bawah Akta ini hendaklah disifatkan sebagai penjawat-penjawat pekhidmat awam bagi maksud-maksud Kanun Keseksaan. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam

Dipinda Teks Autoritatif.

Perancangan Bandar dan Desa
Ordinan Perlindungan Pihakberkuasa Awam. 19/48.

109
Dipinda Teks Autoritatif.

54. Ordinan Akta Perlindungan Pihakberkuasa Pihak berkuasa Awam 1948 [Akta 198] hendaklah dipakai terpakai bagi sesuatu apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan, atau pembicaraan prosiding terhadap pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan dan tiap-tiap ahli dan ejennya, tiap-tiap ahli Lembaga Rayuan, tiap-tiap orang diberi berkuasa, dan tiap-tiap penolong atau orangkerja pekerja yang mengikut menyertai sama atau menolong seseorangorang diberi berkuasa dalam menjalankan tugastugasnya fungsinya di bawah Akta ini, berkenaan dengan apa-apa perbuatan, kecuaian keabaian, atau keingkaran yang dilakukan oleh pihakberkuasa pihak berkuasa, ahli, orang, penolong, atau orangkerja pekerja itu sebagai atas sifatnya sedemikian. Tanggung rugi terhadap tuntutan berkenaan dengan kerosakan atau kerugian

Tanggungrugi terhadap tuntutan berkenaan dengan kerosakan atau kerugian.

55. Jika pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, pada menjalankan kuasa-kuasanya di bawah Akta ini, melakukan sesuatu apa-apa yang dikehendaki dilakukan oleh seseorang di bawah Akta ini tetapi orang itu tidak atau enggan melakukannya, dan dalam pada atau akibat melakukan sesuatu itu, seseorang lain menanggung kerosakan atau kerugian, dan kerosakan atau kerugian itu adalah perlu dan tak tidak dapat dielakkan dan bukannya kerana kecuaian pihakberkuasa pihak berkuasa perancang tempatan, maka orang yang engkar ingkar melakukan itu hendaklah menanggungrugi pihakberkuasa menanggung rugi pihak berkuasa perancang tempatan terhadap apa-apa tuntutan yang mungkin dibuat terhadapnya berkenaan dengan kerosakan atau kerugian itu. Pemakaian Akta 119 pendengaran tempatan bagi siasatan atau

Dipinda Teks Autoritatif.

Pemakaian Akta 119 bagi penyiasatan atau pembicaraan tempatan.

56. Seksyen 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21 dan 22 Akta Suruhanjaya Penyiasatan, 1958 Siasatan 1950 [Akta 119] hendaklah, dengan ubahsuaian-ubahsuaian ubah suaian yang perlu dan setakat mana yang boleh dipakai, dipakai terpakai bagi sesuatu penyiasatan siasatan atau pembicaraan tempatan yang diadakan di bawah seksyen 4 (7) atau14(1) pendengaran tempatan yang diadakan di bawah subseksyen 4(7) atau 14(1) dan bagi mana-mana orang yang mengadakan penyiasatan siasatan atau pembicaraan pendengaran itu seolah-olah penyiasatan siasatan atau pembicaraan pendengaran dan orang itu, adalah

Digantikan Teks Autoritatif.

110

Undang-Undang Malaysia
masing-masing suatu penyiasatan siasatan seorang Pesuruhjaya di bawah Akta itu. Pengecualian daripada fi dan caj dan

AKTA 172

Pengecualian daripada bayaran dan caj.

57. (1) Semua pemajuan yang semata-mata secara eksklusif dicadangkan untuk maksud-maksud ugama agama, pendidikan, rekriasi rekreasi, sosial, kebajikan, atau khairat dan bukannya untuk keuntungan wang adalah dikecualikan daripada membayar segala caj dan bayaran fi di bawah Akta ini, selain daripada bayaran-bayaran fi tambahan yang kena dibayar di bawah seksyen 27 (7) subseksyen 27(7) dan 28 (7) 28(7). (2) Pengecualian di bawah subseksyen-kecil (1) tidak dipakai bagi bayaran-bayaran meliputi caj pemajuan. Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Kuasa untuk membuat kaedahkaedah.

58. (1) Pihakberkuasa Pihak berkuasa Negeri boleh membuat kaedah-kaedah untuk menjalankan maksudmaksud Akta ini.

Dipinda Teks Autoritatif.

(1A)Majlis boleh membuat kaedah-kaedah berkenaan dengan apa-apa perkara dalam Akta ini. (1B)jika Jika mana-mana kaedah yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri tidak selaras dengan kaedah yang dibuat oleh Majlis, kaedah yang dibuat oleh Majlis hendaklah mengatasi kaedah yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kaedah yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri hendaklah, setakat ketidakselarasan itu, terbatal.

Dimasukkan A1129 dan Teks Autoritatif.

Dimasukkan A1129 dan dipinda Teks Autoritatif.

(2) Khususnya, dan tanpa menyentuh keluasan seksyen-kecil subseksyen (1), kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen-kecil subseksyen itu boleh memperuntukkan mengadakan peruntukan— (a) pengawalan peraturan pemajuan mengikut perancangan yang wajar; tanah

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

CATATAN— Subseksyen ini tidak terpakai bagi Negeri Kelantan dan Terengganu— lihat Kn. P. U. 34/2003 dan Tr. G. N. 54/2003.

Perancangan Bandar dan Desa
(b) klas-klas kelas penggunaan bangunan-bangunan atau bahagiannya; tanah dan bahagianDipinda Teks Autoritatif.

111

(c)

pengawalan ketumpatan, luas lantai, nisbah plot, kawasan plinth, dan penggunaan tanah dan bangunan; pengawalan ketinggian, rekabentuk reka bentuk, rupa, dan tapak bina bangunan, dan hal mengadakan tempat-tempat meletak kereta parkir, perenggan-perenggan, jarak undur, dan tanah-tanah lapang; pengawalan jalan-jalan masuk ke tanah dan bangunan; perlindungan bagi tugu-tugu monumen lama dan tanah dan bangunan yang mempunyai kepentingan sejarah atau senibina seni bina; butir-butir bentuk dan kandungan rancangan struktur dan rancangan tempatan, tatacara yang akan diikuti berkenaan dengan menyediakan dalam penyediaan, menyampaikan pengemukaan, dan meluluskannya kelulusannya, bentuk dan cara rancangan-rancangan akan itu disiarkan, dan bentuk notis-notis berkenaan berhubungan dengannya; kelayakan orang-orang yang boleh menyediakan atau menyampaikan mengemukakan rancangan-rancangan, dokumen-dokumen, butir-butir dan pelan susunatur susun atur bagi maksud-maksud Akta ini; bentuk dalam mana yang permohonan untuk kebenaran merancang hendak boleh dibuat, butir-butir yang hendak diberikan dalam permohonan itu, dan dokumen-dokumen dan rancangan-rancangan yang hendak disampaikan dengan permohonan itu rancangan-rancangan, dokumen, butir-butir yang hendak diberikan dalam permohonan itu, dan rancangan, dokumen-dokumen, butir-butir dan pelan-pelan dan susunatur susun atur dokumen yang hendaklah disampaikan dikemukakan dengan bersamasama permohonan itu dan bentuk serta
Dipinda Teks Autoritatif. Dipinda Teks Autoritatif.

(d)

(e)

(f)

(g)

Dipinda Teks Autoritatif.

(h)

Dipinda A933 dan Teks Autoritatif.

(i)

Digantikan A933 dan Teks Autoritatif.

112

Undang-Undang Malaysia
skalanya; (j) bayaran-bayaran fi yang hendak dibayar di bawah Akta ini; pendaftaran permohonan-permohonan dan bentuk daftar, dan butir-butir yang akan terkandung dalam daftar; menetapkan sesuatu apa-apa yang boleh, atau dikehendaki, ditetapkan di bawah Akta ini.

AKTA 172

Dipinda Teks Autoritatif.

(k)

(l)

Dipinda Teks Autoritatif.

(3) Jika apa-apa kaedah yang dibuat di bawah seksyen-kecil perenggan (2)(h) tidak meliputi termasuk seseorang yang berhak di bawah manamana undang-undang bertulis lain untuk menyediakan dan menyampaikan mengemukakan rancangan-rancangan, dokumen-dokumen, butir-butir dan pelan-pelan susunatur susun atur yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa kepada mana-mana orang atau pihak berkuasa pihak berkuasa, hak orang itu tidaklah terjejas. Pemansuhan undang-undang perancangan yang sedia ada
Pemansuhan undangundang Perancangan yang sedia ada. N.M.B Bab 137. Johor No. 118. Kelantan 20/1938. Trengganu 12/1355.

Dimasukkan A933 dan dipinda Teks Autoritatif.

59. (1) Dalam seksyen ini, “undang-undang perancangan yang sedia ada” ertinya Bahagian IX Enakmen Lembaga Bandaran bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Bahagian IX Enakmen Lembaga Bandaran bagi Negeri Johor, Bahagian VIA Enakmen Perbandaran bagi Negeri Kelantan, dan Bahagian IX Enakmen Lembaga Bandaran bagi Negeri Terengganu. (2) Jika, menurut seksyen 1, seksyen ini dijalankan kuatkuasanya berkuat kuasa secara am dalam Negeri itu, undang-undang perancangan yang sedia ada yang berkuatkuasa berkuat kuasa di dalam Negeri itu hendaklah dimansuhkan. (3) Jika, menurut seksyen 1, seksyen ini dijalankan kuatkuasanya berkuat kuasa di dalam suatu kawasan pihakberkuasa pihak berkuasa tempatan atau sebahagian daripadanya, undangundang perancangan yang sedia ada yang berkuatkuasa berkuat kuasa di dalam kawasan atau bahagian itu hendaklah dimansuhkan pemakaiannya bagi kawasan atau bahagian itu. (4) Jika, sebelum dimansuhkan mana-mana

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks

Perancangan Bandar dan Desa
undang-undang perancangan yang sedia ada, terdapat pertelingkahan atau takpersesuaian ketidakselarasan antara mana-mana peruntukan undang-undang itu dengan Akta ini, peruntukan-peruntukan Akta ini hendaklah dipakai terpakai. (5) Jika timbul sesuatu apa-apa kesusahan atau kepincangan anomali di sebabkan oleh pemansuhan mana-mana undang-undang perancangan yang sedia ada, Pihakberkuasa Pihak Berkuasa Negeri boleh dengan undang-undang melalui perintah membuat peruntukan-peruntukan yang bersesuaian selaras dengan Akta ini bagi maksud menghapuskan atau mengatasi kesusahan atau kepincangan itu. (6) Walaupun apa pun dimansuhkan pemansuhan mana-mana undang-undang perancangan yang sedia ada, sesuatu apa-apa kebenaran merancang, kelulusan pemajuan, atau kelulusan pelan bangunan yang diberikan di bawah undang-undang itu berkenaan dengan mana-mana tanah, dan mana-mana suratcara surat cara atau dokumen yang dikeluarkan mengikut undang-undang itu, hendaklah terus berkuatkuasa berkuat kuasa dan berkesan dan hendaklah disifatkan sebagai telah diberikan atau dikeluarkan di bawah Akta ini sehingga ia dipinda, diubahsuai diubah suai, atau dibatalkan dipotong di bawah Akta ini.
Autoritatif.

113

Dipinda Teks Autoritatif.

Dipinda Teks Autoritatif.

7