You are on page 1of 32

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

KECERGASAN
1 Penyataan di bawah adalah berkaitan dengan daya tahan t t! A & ' D Atlet da"at #elak$kan larian yang lebih "anta%! Se rang "e#ain teni% #elak$kan "$k$lan ber$lang kali! Atlet renang tidak da"at #enghabi%kan a(ara 100 #eter k$ak k$"$)k$"$! Pe%erta *$d da"at #en$#bangkan lawannya yang #e#"$nyai berat badan +0kg! 2 &erik$t #er$"akan ti" "engawalan berat badan kecuali A & ' D k$rangkan ber%ena# #akan lebih banyak b$ah)b$ahan dan %ay$r)%ay$ran k$rangkan "enga#bilan #akanan dan #in$#an yang berkal ri tinggi #akan "elbagai #akanan yang rendah kal ri dan tinggi Kand$ngan n$trien , Ke(erga%an -i.ikal terbahagi ke"ada d$a k #" nen iait$ ke(erga%an -i.ikal yang bera%a%kan //////// dan !!! A & ' D t t !!! %ara-i.ikal !!! #ental kardi 0a%k$lar !!! t t ke%ihatan !!! "erlak$an # t r

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Soalan 4 berdasarkan Jadual 1 Dar*ah anggaran ri%ik ke%ihatan #er$*$k ke"ada &MI dan 1H2!

3#% ,4 5

Jadual 1 4 1H2 %e rang #$rid lelaki ialah 0!+ dan &MI ialah 2,!7! Dengan #er$*$k ke"ada *ad$al6 dida"ati ri%ik ke%ihatan #$rid ter%eb$t berada "ada taha" !!! A & ' D 7 tinggi rendah %ederhana %angat tinggi

8be%iti b leh #enyebabkan "enyakit)"enyakit yang berik$t! I II III I9 A & ' D Str k Diarea Artriti% Penyakit kardi 0a%k$lar I dan II II6 III dan I9 I6 III dan I9 I6 II6 III dan I9

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Soalan 6 berdasarkan Raja ! Pelbagai *eni% angk$" kali"er

3 #% 2+5 Raja ! : Alat)alat di ata% dig$nakan $nt$k!!! A & ' D "eng$k$ran %ai. t t "eng$k$ran li"atan k$lit "eng$k$ran berat badan "eng$k$ran Body Mass Index (BMI)

Soalan " berdasarkan Raja # ;atihan litar

Raja # 7 ;atihan litar b leh dig$nakan $nt$k latihan!!! A & ' D daya tahan dan kek$atan t t daya tahan dan kek$atan t$lang daya tahan dan kek$atan #ental daya tahan t t dan daya tahan kardi 0a%k$lar 3

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

<

&erik$t adalah akibat tidak #elak$kan akti0iti #enye*$kkan badan %ele"a% latihan -i.ikal kecuali A & ' D ke(ederaan t t "ening dan "ita# kele%$an "ada t t "eng$#"$lan a%id laktik di dala# t t

Long slow distance (LSD) ialah latihan daya tahan kardi 0a%k$lar yang bia%a dilak$kan leh atlet kecuali A & ' D atlet yang ingin #eng$atkan t t atlet yang berlatih $nt$k ke%e%$aian -i.ikal $#$# atlet yang ingin #engekalkan daya tahan kardi 0a%k$lar di l$ar #$%i# "ertandingan indi0id$ yang ingin #engekalkan taha" ke(erga%an -i.ikal bagi ke"erl$an yang berkaitan dengan ke%ihatan

10

Manakah "enyataan yang benar #engenai a%"ek)a%"ek ke%ela#atan yang "erl$ diberi "erhatian ketika #e#b$at latihan daya tahan kardi 0a%k$lar= I II III I9 Melak$kan akti0iti %e#a%a ($a(a "ana% terik! Me#akl$#kan #a%alah ke%ihatan ke"ada *$r$latih! Me#akai "akaian dari"ada bahan yang #$dah #enyera" "el$h! Melak$kan akti0iti #e#ana%kan dan #enye*$kkan badan! A & ' D I dan II I6 II dan III I6 III dan I9 II6 III dan I9

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

11

Si%te# "eredaran darah #an$%ia adalah *eni% "eredaran tert$t$" yang dibahagikan ke"ada d$a iait$ %i%te# "eredaran //////// dan %i%te# "eredaran !!! A & ' D l$aran !!! dala#an %i%te#ik !!! "$l# nari k%igen !!! karb n di k%ida "ar$)"ar$ !!! kardi 0a%k$lar

12

Akti0iti di bawah adalah latihan yang #elibatkan akti0iti i% t nik "ada t t kecuali A & ' D half squat bicep curl bench press kila% "inggang

1,

Antara ke%an dan -aedah yang di"er leh dari"ada latihan daya tahan t t ialah %e"erti berik$t kecuali A & ' D berlak$nya hi" tr -i t t "eningkatan *$#lah k%igen di dala# t t "eningkatan %ai. dan k$antiti #it k ndria "eningkatan k$antiti #i gl bin di dala# ti%$ t t rangka

14

//////// adalah anggaran ka%ar $nt$k #enta-%ir lebihan berat badan %e%e rang! A & ' D Ti#bangan Indek% *i%i# badan Penga#bilan le#ak badan Ni%bah "inggang dan "ingg$l

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

17

Peng$k$ran li"atan k$lit dilak$kan $nt$k #eng$k$r ketebalan //////// yang berada di bawah la"i%an k$lit! A & ' D t t %arat$lang le#ak

1:

Sa%aran $ta#a akti0iti bench press ialah t t !!! A & ' D quadriceps biceps brachii triceps brachii pectoralis ma or

17

Daya tahan kardi 0a%k$lar ialah ke$"ayaan //////// dan //////// #enyal$rkan darah ber k%igen ke %el$r$h angg ta badan %e(ara berter$%an %e#a%a #elak$kan akti0iti -i.ikal! A & ' D *ant$ng !!! t t *ant$ng !!! %ara*ant$ng !!! "ar$)"ar$ *ant$ng !!! %al$r darah

1<

/////// ialah en.i# "enting $nt$k #eningkatkan ke$"ayaan t t #enda"atkan tenaga %e#a%a akti0iti anaer bik! A & ' D !"sigen #osfofru"to"inase $eratin fosfo"inase %li"ogen fosforilase

1+

//////// ialah bahagian dala# %el yang #en*ana tenaga $nt$k akti0iti aer bik! A & ' D Mioglobin Mito"ondria En.i# "reatin En.i# gli"ogen

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

20

Akti0iti calf raise #en$#"$kan ke"ada t t !!! A & ' D biceps triceps quadriceps gastrocnemius

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

KEMAHI2AN
Soalan 1 berdasarkan Raja 1

Raja 1 1 'ara #e#egang b la kriket %e"erti dala# ra*ah ialah > A "egangan a%a% & "egangan "$tar ' "egangan inswinger D "egangan outswinger

Soalan ! berdasarkan Raja !

Raja ! 2 'ara #e#egang b la kriket %e"erti dala# ra*ah ialah > A "egangan a%a% & "egangan "$tar ' "egangan inswinger D "egangan outswinger

Soalan # berdasarkan Raja #

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Raja # , 'ara #e#egang b la kriket %e"erti dala# ra*ah ialah > A "egangan a%a% & "egangan "$tar ' "egangan inswinger D "egangan outswinger

Ball guard ialah "eralatan ke%ela#atan bagi "er#ainan> A 2agbi & Kriket ' &ad#int n D b la keran*ang

Soalan 5 in$$a % berdasarkan Raja 4

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Raja 4 7 Pe#ain n #b r 1 ialah > A prop & loc" ' hoo"er D fullbac" Pe#ain n #b r 2 ialah > A prop & hoo"er ' scrum&half D inside centre

Pe#ain n #b r 17 ialah > A 'rop & fly&half ' #ullbac" D wing bac" Pe#ain n #b r 11 ialah > A 'rop 10

<

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

& ' D

scrum&half wing bac"s inside centre

Soalan & berdasarkan Raja 5

Raja 5 + 2a*ah di ata% #en$n*$kkan gaya > A Pelana & ?$nting ' #osbury D g$ling barat

1 0

Pertandingan gi#na%tik arti%ti( lelaki adalah %e"erti yang berik$t kecuali A & ' D l #b l "alang *a*ar %ena# lantai "alang a%i#etri

1 1

Pertandingan gi#na%tik arti%tik "ere#"$an adalah %e"erti yang berik$t kecuali A gelang & batang titian ' %ena# lantai D "alang a%i#etri

11

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

1 2

Antara yang berik$t adalah *eni% (ekak yang dig$nakan dala# gi#na%tik arti%tik kecuali A (ekak "r na%i & (ekak %$"ina%i ' (ekak helang D (ekak bawah Jeni% g$lingan dala# gi#na%tik ira#a adalah %e"erti yang berik$t kecuali A g$ling %i%i & g$ling ata% ' g$ling bah$ D g$ling de"an

1 ,

1 4

Sat$ "endekatan dala# "endidikan "ergerakan yang #e#beri t$#"$an ke"ada "e#bela*aran dan "erke#bangan indi0id$ ialah> A gi#na%tik ira#a & gi#na%tik rentak ' gi#na%tik arti%ti( D gi#na%tik "endidikan

Soalan 15 berdasarkan Raja 6

Raja 6 1 7 A"akah *eni% %i#"$lan yang dit$n*$kkan dala# ra*ah=

12

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

A & ' D 1 :

Si#"$l #an$k Si#"$l b$aian Ikatan b$nga geti Si#"$l tindih ka%ih

Alat yang dig$nakan dala# akti0iti abseiling yang di"a%ang "ada tali ke%ela#atan ialah > A Kern#antle & Karabiner ' (scender D Sling

S alan 17 berda%arkan 2a*ah 7

Raja " 1 7 A & ' D 1 < Man$k tindih ka%ih &$aian b$nga geti 2a*ah di ata% adalah *eni% %i#"$lan >

Akti0iti "ada #a%a la"ang yang dilak$kan $nt$k #enda"atkan ketenangan dan ke"$a%an diri ialah > A (bseiling & 2ekrea%i ' )epelling D %imnasti" Se#a%a #elak$kan akti0iti abseiling* alat yang dig$nakan $nt$k "en$r$nan dan "e#berhentian "en$r$nan yang di"a%ang "ada karabiner dan tali $ta#a ialah > 13

1 +

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

A & ' D

%ling (scender figure of + abah)abah

2 0

Antara yang berik$t6 #anakah bukan "erlak$an %e#a%a -a%a ik$t la*ak dala# ke#ahiran #enghantar b la keran*ang! A Sik$ diangkat %edikit & Ta"ak tangan hala ke l$ar ' Ked$a)d$a tangan l$r$% arah ke %a%aran D I#bang berat badan "ada kaki hada"an

14

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

KES@KANAN
1 A"akah yang di#ak%$dkan dengan $ndang)$ndang tort= A Ke%alahan tra-ik yang kera" berlak$ di *alan raya & Ke%alahan *enayah yang dilak$kan leh rang awa#! ' Sat$ bent$k $ndang)$ndang yang #elibatkan #$rid D digant$ng "er%ek lahan! Sat$ bent$k $ndang)$ndang yang #elibatkan "engabaian tangg$ng*awab %e(ara tidak berk ntrak! 2 ?angg$an %ek%$al ber#ak%$d > A Indi0id$ yang %$ka #en$n*$kkan ke#al$annya ke"ada khalayak & ' D ra#ai! Indi0id$ yang %ering ber(aka" l$(ah dan #era"$ %ehingga #enggang$ rakan lain! Pela*ar yang %ering #e#beri gelaran ke"ada rakan lain dengan niat $nt$k #enyakiti hati #ereka! Sebarang "erkataan6 i%yarat badan6 kelak$an dan "erb$atan yang ber$n%$r %ek%$al ata$ l$(ah yang #enggangg$ hak "eribadi indi0id$! , Senarai %$kan di bawah adalah "adanan yang bet$l kecuali A Kara#*it Singh ) %$kan ber# t r & Daniel &eg ) bad#int n ' Ni( le Ann Da0id ) %k$a%y D Sa.ali Sa#ad ) bina badan Malay%ia telah #engan*$rkan S$kan K #anwel "ada tah$n > A 1++7 & 1++: ' 1++7 D 1++<

15

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Dala# %i%te# "er$ndangan negara6 $ndang)$ndang negara kita terbahagi ke"ada , iait$ > I @ndang)$ndang %i0il II @ndang)$ndang tanah III @ndang)$ndang %yariah I9 @ndang)$ndang *enayah A & ' D I6 II6 dan III I6 II6 dan I9 I6 III dan I9 II6 III6 dan I9

H$k$#an terhada" ke%alahan yang dikenakan di bawah $ndang)$ndang t rt adalah berbent$k > A Denda & Pen*ara ' denda dan "en*ara D ganti r$gi ata$ "a#"a%an

Nyatakan tiga *eni% $ndang)$ndang t rt dengan niat! I Menyerang tan"a #e#$k$l II Me#$k$l dan #en(edera III Me#$k$l %ehingga #ati I9 Meng$r$ng A & ' D I6 II6 dan III I6 II6 dan I9 I6 III dan I9 II6 III6 dan I9

Soalan % in$$a 1! Pilih *awa"an yang %e%$ai berda%arkan "enyataan yang diberi! A & ' D Ai.ikal P%ik l gi ;i%an 9i%$al

16

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

< + 10

Menyeb$t "erkataan l$(ah ata$ baha%a yang #engg da! Pelak$ #enggayakan i%yarat kelak$an %ek%$al yang #ela#"a$! Pelak$ akan kera" #enga*ak #ang%a $nt$k ber% %ial ata$ #engat$r te#$ *an*i tan"a "er%et$*$an #ang%a!

11

Pelak$ #elak$kan "en(ab$lan -i.ikal terhada" #ang%a!

12

&erik$t #er$"akan h$k$#an yang dikenakan #engik$t $ndang) $ndang t rt kecuali A & ' D "a#"a%an %eti#"al "a#"a%an n #inal "a#"a%an hak #ilik "a#"a%an #engh$k$#

1,

&erik$t adalah $ndang)$ndang t rt dengan niat kecuali A & ' D bert$kar niat #er %akkan harta benda #e#$k$l dan #en(edera #enyerang tan"a #e#$k$l

14

&erik$t ialah "engertian ke($aian #engik$t ta-%iran $ndang)$ndang kecuali A & ' D "en*agaan harta awa# ke(ederaan ata$ ker %akan "$n(a ata$ "enyebab $ta#a langkah "en*agaan yang ber%e%$aian

17

Alatan ini b leh dig$nakan $nt$k #erek dkan "ergerakan atlet %e#a%a bertanding! Pilih alatan yang ber"adanan dengan kenyataan di ata%!

17

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

A & ' D 1:

Si%te# tele#etri Peri%ian k #"$ter Alat "eny$kat angin 9ide ka#era digital

;angkah)langkah "en(egahan bagi #engelakkan gangg$an %ek%$al Ialah 666 I II III I9 A & ' D elakkan dari"ada berb$al t "ik ber$n%$r l$(ah elakkan d$d$k berd$a)d$aan di kawa%an %$nyi elakkan dari"ada #e#akai "akaian #en( l k #ata elakkan dari"ada berg$ra$ %enda %e(ara -i.ikal II6 III6 dan I9 I6 II6dan III I6 III6 dan I9 I6 II6 III6 dan I9

17

Alat yang #en$n*$kkan "engg$naan tekn l gi # den dala# bidang %$kan ialah > A & ' D kalk$lat r tele0i%yen tele- n bi#bit %i%te# tele#etri

1<

Dala# %i%te# "er$ndangan negara terda"at %at$ bent$k $ndang) $ndang yang #elibatkan "engabaian tangg$ng*awab %e(ara tidak berk ntrak! A & ' D T rt Si0il Syariah Jenayah

18

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

1+

Penyataan #anakah yang #en$n*$kkan ke%an negati- akibat k #er%iali%#e dala# %$kan= I II III I9 Me#entingkan ke$nt$ngan dan #engete"ikan nilai)nilai #$rni yang dibent$k #elal$i %$kan Melahirkan atlet yang k$rang *ati diri6 k #it#en dan %e#angat "atri ti%#e kerana #ereka hanya #enge*ar kebendaan Me#"r # %ikan negara ke %el$r$h d$nia #elal$i "engan*$ran %$kan bertara- antarabang%a Me#bebankan "en nt n dengan #engenakan bayaran ata$ Harga tiket yang tinggi $nt$k #enyak%ikan a(ara %$kan A & ' D I dan II I6 II dan III I6 II dan I9 I6 II6 III dan I9

KESIHATAN DI2I DAN KE;@A2?A


I%i te#"at k % ng dengan "ilihan *awa"an yang bet$l! A Elektr kardi gra# & Hi"erten%i ' ,uberculosis D Sebaceous

19

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

20

Ali #en*alani $*ian tekanan darah di Pa#eran Ke%ihatan Diri! @*ian berkenaan adalah $nt$k #enge%an >

21

//////// #er$"akan alat "enting yang di"erl$kan dala# #enent$kan keabn r#alan deny$tan *ant$ng!

22

2e#a*a %ering #engala#i *erawat! Jerawat ter*adi kerana radang kelen*ar //////// #engand$ngi nanah "ada bahagian k$lit!

Soalan !# in$$a Soalan #4 Hita#kan 'A( bagi "ernyataan yang benar dan ')( bagi "ernyataan yang sala ! 2, J$lia #enga#alkan tabiat "e#akanan yang tidak terat$r dan tidak %ei#bang! A#alan ini akan #engakibatkan "enyakit a%#a! AB& 24 Mariani ingin #engira Indek% Ji%i# &adan! A r#$la $nt$k #engira Indek% Ji%i# &adan ialah berat 3kg5 B $#$r! 27 AB&

Penyakit diabetes melitus ber"$n(a akibat kegagalan rgan "ankrea% #ere#be%kan in%$lin $nt$k #engawal taha" kand$ngan gl$k %a di dala# darah! AB&

2:

@*ian tekanan darah dilak$kan $nt$k #enge%an "enyakit hi"erten%i dengan #engg$nakan alat elektr kardi gra#! AB&

27

Indek% Ji%i# &adan adalah kaedah $nt$k #engetah$i taha" be%iti %e%e rang indi0id$! AB&

20

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

2<

AIDS adalah di%ebabkan leh %erangan -uman Immunodeficiency .irus 3HI95 ke ata% %i%te# "engi#$nan badan %e%e rang yang #enyebabkannya #$%nah! AB&

2+!

AIDS b leh #erebak #elal$i (i$#an dari"ada "a%angan yang telah di%ahkan HI9 " %iti- ! AB&

,0!

Setia" aga#a #en$nt$t "engan$tnya yang ingin di%at$kan %ebagai "a%angan %$a#i i%teri #elal$i ikatan yang %ah! AB&

,1

S$#bang #ahra# dide-ini%ikan %ebagai #elak$kan h$b$ngan %ek% %e(ara "ak%a ata$ %$karela %e%a#a ahli kel$arga! AB&

,2

Antara "enyakit *angkitan %ek% yang akan #enyerang alat kela#in ialah herpes6 syphilis dan beri)beri! AB&

,,

!steomalasia 3"engkar5 ialah keabn r#alan rt "edik yang berlak$ "ada bahagian tangan! AB& AB&

,4

Alat yang #eng$k$r tekanan darah ialah %-ig# #an #eter!

,7

'iri)(iri berik$t "erl$ ada dala# %eb$ah kel$arga bahagia kecuali A & ' D %$#bang #ahra# ka%ih %ayang h r#at #engh r#ati t leran%i

,:

Pera%aan negati- terdiri dari"ada > I "enyabar

21

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

II III I9 A & ' D ,7

iri hati ber%y$k$r "ana% baran I dan III II dan I9 I6 III dan I9 I6 II6 III dan I9

Keabn r#alan " %t$r ata$ "ert$#b$han t$lang belakang yang tidak n r#al berlak$ di%ebabkan leh "enyakit > I II III I9 A & ' D scoliosis lordosis "yphosis staphylococcus I6 II dan III I6 III dan I9 II6 III dan I9 I6 II6 III dan I9

S alan ,< hingga 40 berda%arkan 2a*ah 1 I II III

22

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

2a*ah 1 ,< &erik$t ialah t$*$an $*ian %aringan I kecuali A & ' D ,+ #enge%an alk h l #enge%an alb$#in #enge%an kand$ngan air li$r #enge%an kand$ngan dadah

A"akah t$*$an $*ian %aringan II= A & ' D Menge%an 0ir$% HI9 Menge%an "enyakit gin*al Mengetah$i "enyakit re%"irat ri Mengetah$i "enyakit kardi 0a%k$lar

40

A"akah t$*$an $*ian %aringan III= A & Menge%an "enyakit kan%er Menge%an "enyakit hi"erten%i 23

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

' D

Menge%an "enyakit diabetes melitus Menge%an keabn r#alan deny$tan *ant$ng

?ACA HID@P SIHAT


1 Terda"at d$a *eni% 0ita#in iait$ //////// dan !!! A 0ita#in lar$t air !!! 0ita#in lar$t #inyak

24

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

& ' D

0ita#in lar$t air !!! 0ita#in lar$t le#ak 0ita#in lar$t air !!! 0ita#in lar$t darah 0ita#in lar$t air !!! 0ita#in lar$t t k%ik

Soalan ! berdasarkan Jadual 1 Jad$al 1 #en$n*$kkan taha" "enga#bilan 0ita#in #engik$t %$katan 2DA bagi indi0id$ ber$#$r 14 hingga 1< tah$n! Jeni% 0ita#in lar$t le#ak A & ' D 9ita#in A 9ita#in D 9ita#in E 9ita#in K ;elaki 700 DgBh 7 DgBh 17#gBh 77 DgBh Jad$al 1 2 Manakah "enyataan yang tidak benar #engik$t %$katan 2DA = , &erik$t #er$"akan -akt r l$aran "$n(a %tre%! I II III I9 A & ' D &ert$kar rakan bar$ K$rang # ti0a%i diri K$rang keyakinan diri Me#en$hi (ita)(ita dan ha%rat ib$ ba"a I dan II I dan I9 II dan III III dan I9 ?ender Pere#"$an +00 DgBh 7 DgBh 17 #gBh 77 DgBh

Soalan 4 berdasarkan Raja 1

25

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

2a*ah 1 4 Penyakit beg$k di%ebabkan leh kek$rangan !!!! A & ' D 7 i din bi tin a%id - lik 0ita#in '

&erik$t #er$"akan (ara)(ara #enangani %tre% kecuali A & ' D ber$"aya ber%aing k$rang ke#atangan ber-ikir ber%edia #enghada"i "er$bahan #eneri#a %egala ke"$t$%an dengan -ikiran terb$ka

Kek$rangan kal%i$# di dala# t$b$h badan b leh #enyebabkan!!! A & ' D diarea hi"erten%i %te " r %i% ker %akan gin*al

En(ik E dida"ati ber%alah leh #ahka#ah dan dikenakan h$k$#an di bawah %ek%yen : iait$ h$k$#an denda %ebanyak 2M206000 dan "en*ara li#a tah$n!

26

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

Penyataan di ata% #en$n*$kkan En(ik E dida"ati ber%alah kerana A & ' D < #enana# " k k gan*a #e#iliki gan*a bawah 20 gra# #e#iliki her in 2 gra# F 7 gra# #e#iliki6 #en*$al6 #enyi#"an dan #engedar $bat bat$k

Di bawah akta ini6 "ihak kera*aan da"at #engawal "engi#" rtan6 "e#ilikan6 "engel$aran6 "en*$alan6 dan "engg$naan bahan)bahan ki#ia yang b leh dig$nakan dala# "e#b$atan bahan terlarang! Penyataan di ata% #er$*$k ke"ada !!! A & ' D Akta 2a($n 1+72 Akta Me#iliki Syab$ Akta Dadah &erbahaya 1+<< Akta Penagihan Dadah 1+<,

Soalan & berdasarkan Jadual ! Jad$al #en$n*$kkan -$ng%i 0ita#in lar$t le#ak

Jenis *i+a,in

-un$si

27

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

9ita#in A 9ita#in D 9ita#in E 9ita#in K

Kitaran "englihatan6 "e#be%aran6 #e#baiki ti%$ badan Metab li%#e kal%i$# dan - %-at Anti k%idan Mengawal kadar le#ak dan k le%ter l dala# badan Jadual !

Penyataan #anakah yang %alah= A & ' D 9ita#in A 9ita#in D 9ita#in E 9ita#in K

Soalan 1. berdasarkan Jadual # Pr -il %e%e rang "enagih #engik$t %ebab #$la #engg$nakan dadah! 3 Jan$ari F 8kt ber 2007 5 Sebab @nt$k ke%er n kan Pengar$h kawan Pera%aan ingin tah$ Tekanan *iwa &ar$ 14:7 ,74, 1<27 427 Jadual # 10 A"akah %ebab $ta#a %e%e rang #enga#bil dadah= A & ' D Tekanan *iwa Pengar$h kawan @nt$k ke%er n kan Pera%aan ingin tah$ &er$lang 1<7, 4272 2242 470 J$#lah ,,,< <017 40:7 <77

KE&E2SIHAN DAN KESE;AMATAN PE2SEKITA2AN


1 A8M'A ialah > A Per%at$an Petani Malay%ia & Per%at$an Pengg$na Malay%ia 28

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

' D 2

?ab$ngan Per%at$an 8rang 2a#ai ?ab$ngan Per%at$an Pengg$na Malay%ia

SI2IM ialah > A Ke#a*$an Perikanan Malay%ia & ;e#baga Pele%enan Negara ' In%tit$t Piawaian Negara D In%tit$t Pentadbir Negara 2a($n b leh #a%$k ke dala# badan kita #elal$i #$l$t %a#a ada ditelan ata$ di#in$# dina#akan (ara > A Penginge%an & Perna-a%an ' 2e%a"an D S$ntikan

Sel tak akan #ati *ika tidak diberikan re%$%ita%i kardi "$l# nari 3'P25 %ekiranya %e%e rang it$ berhenti berna-a% dan deg$"an *ant$ng berhenti %ela#a //////// #init! A 1F2 & ,F4 ' 4F7 D 7F:

Tiga a%"ek "enting yang "erl$ di"erik%a ketika #elak$kan A&' dala# "ert A & ' D l ngan (e#a% adalah %e"erti yang berik$t kecuali Perna-a%an daya ingatan %al$ran "erna-a%an "eredaran darah ata$ nadi

Kaedah rawatan tekanan "ada abd #en di bawah dia-rag#a $nt$k #engel$arkan benda a%ing yang #enghalang %al$ran "erna-a%an di"anggil > A A!&!' & '!P!2 ' E!A!2 D -eimlich maneu/er 29

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

K n%e" tentang "erlind$ngan hak dan ke"entingan "engg$na di"anggil > A & ' D ideali%#e 9andali%#e K #er%iali%#e K n%$#eri%#e

<

Kita #e#"$nyai bebera"a tangg$ng*awab %ebagai "engg$na kecuali A ke%edaran hak #engkritik & "englibatan dan tindakan ' #enda"atkan ganti r$gi D tangg$ng*awab % %ial Kita #e#"$nyai hak)hak tertent$ %ebagai "engg$na kecuali A #e#b$at "ilihan & #enda"atkan #akl$#at ' #enda"atkan "erlind$ngan ke%ela#atan D tangg$ng*awab terhada" ala# %e#$la *adi 2awatan -rakt$r "erl$ diberikan ke$ta#aan #engik$t ked$d$kan t$lang yang -rakt$r! S$%$nkan rawatan -rakt$r #engik$t ke$ta#aan! -rakt$r di bahagian "ingg$l -rakt$r di ke"ala dan t$lang r$%$k -rakt$r "ada bahagian t$lang belakang -rakt$r di bahagian bawah angg ta %e"erti kaki -rakt$r di bahagian ata% angg ta %e"erti tangan A & ' D I6 II6 III6 I9 dan 9 I6 III6 96 II dan I9 III6 I6 II6 I9 dan 9 III6 II6 I6 I9 dan 9

10

30

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

SKE/A JA0A1AN 1EN2I2IKAN JAS/ANI 2AN 1EN2I2IKAN KESI3ATAN TINGKATAN 5


KE'E2?ASAN 1 2 , 4 & A D & 7 : 7 < ' & A A + 10 11 12 A D & D 1, 14 17 1: ' & D D 17 1< 1+ 20 D ' & D

KEMAHI2AN S@KAN DAN 2EK2EASI 1 2 , 4 A ' D & 7 : 7 < A & ' ' + 10 11 12 A D A D 1, 14 17 1: & D A & 17 & 1< & 1+ ' 20 A

KES@KANAN DAN ?ACA HID@P SIHAT 1 2 , 4 7 : 7 < D D & D ' D & ' + 10 11 12 1, 14 17 1: D & A ' & A A D 17 D 1< A 1+ ' 20 & 21 A 22 D 2, & 24 & 27 2: 27 2< 2+ ,0 ,1 ,2 A & A A & A A & ,, & ,4 A ,7 A ,: & ,7 A ,< ' ,+ A 40 D

KESIHATAN DI2I DAN KE;@A2?A

31

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TINGKATAN 5 ___________________________________________________________________

1 & 2 A

, & 4 A

7 & : '

7 & < A

+ D 10 &

KE&E2SIHAN DAN KESE;AMATAN PE2SEKITA2AN 1 D 2 ' , A 4 & 7 & : D 7 D < ' + D 10 D

32