You are on page 1of 87

no

"

60

,
. .

1908.

1. .

, ,


' . '.
f. II. 204).


, . . ,

, ,
,
, je .
,
,
, a .
, ,
k priori ,
, je
, ,
,
-

,
..
,
, ,
na .
,
,
.
, , :
1.) . ;
2.) , ,
;
3.) ,
.
. ,
,
.


, a
4

je .
je ,
je , a ,
, je .
je . 1189.
,
, je , a
. je ,
. Dr ,
, ,
listina Kulina bana od god. 1189.
prvo i najstarije, to bi pisano irilicom, a
srpskim jezikom. Tu se vidi tolika sigurnost
i okretnost u pisanju jezika srpskoga slovi
irilskim/'; tolika emancipacija, da, upravo
vea, nego li u potonje doba, od upliva cr
kvene slovjentine, da nije mogue vjerovati,
da ne bi bili u Bosni, Zahumlju, Diokleciji
i t. d. ve davna prije Kulina bana poeli
pisati irilicom, a narodnijem jezikom srpskljem. [Historija knjievnosti naroda hrv.
i srpskoga, 142.]. ce
, , je
,
.
- 5 -

*
, a .


, :
1. Monumenta serb/ca [
] . 1858. .

, . .
2. , , , ; I . 1858.,
II . 1862. .
3. > XI.
1892. . . ,
.

je . . .
no
je 1901. .
Ja 6

.
.
ie ,
. , a
, je , ie, ,

. ,
, ,

,
, . To ,
,

. Ta
,
, je
, , ,
.
je
.

2. jjeia .
, je , ,
. .
Radu jugoslavenske akademije, 56.
: Hrvatska prije XII. vijeka glede
na zemljini obseg i narod.
67. , no : Obseg Hrvatske opisuje se ukratko
ovako: Od rijeke Cetine ( je ) poima Hrvatska, te se protee uz
more do granica Istre ili do grada Labina,
a u gorje tee njeto i preko pokrajine
Istre; sa upami pako cetinskom i
hlijevanskom pribliuju se zemlji spadajuoj
Srbiji.
70. . : Ali po navedenih rijeih Konstantinovih Hrvatska je sa upami
cetinskom i hlijevanskom medjaila sa Sr
- 8

bijom. On to isto tvrdi opisujui zemlje Srbije. Ha . 71. : Ovdje


dakle stavlja Konstantin Bosnu sa Srbijom
i knezom njezinim u tako tijesnu svezu, da
ju smatra za kraj
za sastavni, ako
i imenom razliit, dijel njezin. .A to se potvrgjuje i onim drugim, jurve pomenutim
navodom, uslied kojega Hrvatska sa upami
cetinskom i hlievanskom granii sa Srbijom.
ce Cp 12. . To
,
, . . ce , ce
.
je
,
ce tokom . ce
^
. Te ce
, ,
,
9

a , . .
, .

, je
, a
.
,
, ( )- , .
,
,
na >

.
,
je
.

, >,
,
, . je
Hrv. Dnevniku
- 10 -

naslovu srednjevijekovnih srbskih


vladara, na
.
, wx je 18 . ,
. .
,
.
:
, ( ) ,
,
. , .
:
1.) .
2.)
( )
. .
. je: = (
) ; a
1) , 2)
. .
Stephano Radoslavo... re de Servia e de
Marina; Stephanus Vladislavus. . . to 11

tius terre de Rassa, Dioclitie, Dalmatie, Tribunie, Zachulmie; Ego Stephanus Uros dei
gratia totius terre Rassie et Marine ..
3.) .
ce : Cb 6 , a
, (Mon. serb. 16., 17.); a
: )
(Mon. serb. 27.) a
:
(Mon. serb. 50.).
Mon. serb. 53.)
..

BC'fc^K CpCkCKHi

(Mon. serb. 76.). .


.
43. , a
,

> . .
Kao je .
. , -
. je
, na , ce
,
. 18. :
12

je
,
, a je
, a ( ) , , ,
, ,

; .... Ha . .
. 21
- ,
. , a
, . Taj
, je
.
0

. 1848. . 81. : ,

. : Zagrebaki opi kole
dar 1846. ertice iz dogodivtine hrvatske
od Ferd. erjavia; Seljanov zemljovid, Be
13 -

1847. Bosna captiva Tyrnaviae 1712.


je , .
Zemljo
pis i povjesnica Bosne. ,
Kolu V. 1847. . 20.,
od Harvatah neznaju nit imena.
, III Bosanskog
Prijatelja , na ,
. : St6no je ovo mjesto
njegovo bilo. Marko je bio gospodar Prilipa.
Nuto, dokle se je gospodstvo srpsko prote
zalo, kuda je Duan carstvo irio ! Hoe li
se jo koji Marko roditi? Imamo mi uvijek
i vie takovih junaka ko Marko ali svi tugjinu slue na korist, a rodu svome na propast. -: Ah Kara-Gjorgje,
moja rano! Velika je bila misao tvoja, go
lema namjera. Sudbina kleta smela te je.

, je
14

, ,
!
, .
Slike iz op
ega zemljopisa, Zagreb 1900. ce
: ,
. Prijegled srpske
povjesnice, a 296. . : Ve od najstarijih vremena dije
lila se je srpska zemlja na vie oblasti. a
najznatnije su bile Raa i Bosna.
Eto , je
, . ce
. ,
.
,
,
-

.
, ,
, a , ce
.

. i ce Cpfima.

ce Einharda. E/nhard ce je
. 770. a je . 840. je ,
je . Taj Einhard je ,
je , , .
822.
. Einhardovim :
Liudevitus, Siscia clvitate relicta, ad Sorabos,
quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur, fugiendo se contulit.
: ,
, , ce
, . ce
ce je, , sterala od jadranskoga mora do Drine i do
- 16 -

Panonije. : ,
.
je , je ,
, .
.
: Iz Siska preko Save u Bosnu najsi
gurniji je put prema neprijatelju dolazeemu
sa legja. Sjetimo se, to rekosmo o Bosni
( xmq(ov Bdaoiva) Konstantinovoj, pa emo
onda lasno razumjeti, to Einhard pripovijeda
o bijegu Ljudevita ad Sorabos... Dalmatiae
[: Rad jugosl. ak. LXI. . 109.).
ce ,
je .

, je
. , , . je
15. no
, a ce
je , :
, , .
950.
17 -

, Koin je
. 912. 959. je
. 950. 0
. To , je
, ce
De administrando imperio.
, a 32., 33., 34. 36.
, na
.
no
, a
,
. .
:
1) je
()
() ce

,

. [. 32.
. 153.].
2.) A , ,
. [. 33. . 160.].
na
.
18

3.) ; a
Cptfa. [. 34. . 161.].
4.) A () . A
ce ,
,
. [. 36. . 163.]
: , . 10. 11.
, je
, , .
, : . . , , . [, . 11.].
12. ,
je . . 1188.

.
ce .
. [regnum Servilie, quod est Bosna). [. , Codex diplom. II.
148. , . 21.]. ce
, je
, je
,
. To - 19 -

2*

,
.
,
; je ,
.
A ,
, . .
, a je .
, je
. 1232. 1250.
, a . , , je ce , na

, no
. je
. 1234., ,
je .
ce
:
ir k p lfe

Cf

^ ;
,
< 1> ^ . :
, ce
- 20 -

; a , ce
. , . . , a
. , ce
: <* *
. To ,
no ce
, a

,
. je , , a je
, .
je
Monumenta serbica
24. 25., a ce
. ce je ,
je . , a . je
. 1240., a . 1249.
,
,
je #*1*. :
- 21 -

. 28.29., a
32. 33.
,
( ), je /.
. Radu
jugosl. akademije LVII. . 141. :
Kada se pita za narodnost tih Vlaha, treba
razlikovati dvije dobe. U starijoj dobi pri
padahu Vlasi za cielo romanskoj narodno
s ti ... rije vlah znamenuje u srpskih
spomenicih njekoliko puta Romana u obe,
pa s toga i Dubrovanina, koji su poetkom
bili velikim dielom romanske narodnosti, ka
no to i stanovnici Zadra, Spljeta i Trogira.
Ban bosanski Matej Ninoslav potvrdjujui
povlasti (1234. 1240.), koje je njegov predastnik ban Kulin podielio (1189.) Dubrovanom, odredjuje: ct 1 (dubrovakim);
-\* ^ , cf
-( (bosanskim). Ovdje zname
nuje Dubrovanina, ovjeka Roma
na, Latina, podanika bosanskoga
bana, porekla slovi nskoga; to se potvrgjuje
i drugim spomenikom. U listini na ime srbskoga velikoga upana Stjepana, potonjega
prvovjenanog kralja, izdanoj god, 1215. 19.,
- 22 -

ita se: n* leMAie ^ <


, a to se latinski prevodi: Et ut
Sdavus non apprehendat Raguseum sine
iudicio.
ce Radu I. . 128.9.
, na : Ali po
lagano su se Vlasi pretopili u Slovene, medju kojima su ivili, i pod kojih su dravnu
oblast podpadali. Ime i tada osta, ali ne
znamenovae vie porekla, nego ovjeka ono
ga zanimanja, koje bijae glavno Romanom
stanujuim medju Sloveni: imena i
pastir, pecuarius, postae istovietna. To bi
jae drugo mladje doba. u koje ime
nije bilo prikopano narodnosti, ve nainu
ivljenja seoskoga puka; pa je moglo znamenovati i ovjeka romanske narodnosti i
ovjeka pastira ili samo ovoga, kako se je
na ime taj prielaz dostupice izvodio. Taj
proces preobraaja po narodnosti imao je
rano zapoeti; Vlasi poprimie polagano slo
venski jezik (srbski, bugarski).
,
je , ce .
u srb
ski/) spomenicih, a
podanika bosanskoga bana. , 13.
-

23 -

, no ; a 19.
je , . , ce
, ce je
, : , .
, je
, ce je
. , na
, ce je
, ce , ce
, .
ce , , ,
.
je : ce ,
no
ce .

, ;
- 24 -

a , ce
,
,
, . . ,
a .

.
ce rpa . . .
ce , ce

\,
,
, ce ,
15. , a je
, , , je ,
,
.
, ja
, ce

, je ,
- 25 -

ce ,
.
12. 1434. . je ,
. je
, a .

,
( )

( ).
, : . . . 8 , # , 8

^ 8 ; . .

ce ,
, , je . A
, ce
,
, . . . 8 pKi
8 08 KOHk RCOH

CBfTf -

, BHpf pHMKCKf {() , , ...
...

- 26 -

je , ,
ce , . ce
. , je ,
ce je , a je
. . A
ce ,
. ce
; a
.-. ,
, ja
,
.
.
, je ,
ce .
ce Monu
menta serbica . 377.379., a ce .
- 27 -

: -

.
,
je - 10. 1454. .
: * $ *
8 8 & flOHfCfNkf KO
rOAfc 110, HHf 8 NH ^ ^, $ ivnh 8 i ..
,
, ce .
je Mo
numenta serbica , 465. 469., a je .
ce je , je
,
, , ,
, je .
- 28 -

,

. T o m
, ,
, ce
* ce , . To :
. . . H'fccauk *8 * NH 8 ** UO(
IO RAAJff fi I
8 ...
, ,
.
je 15. 1451. . . Ha , je
. ce , a ,
, .
je Monumenta serbica . 444. 447. a je .
. 1345.
29

ce, , ,
.
, . ce
, ce , ce ,
26.
, ce .
Ha
( ) , 8 8 * koiim
^ A ^

)(8 nh k 8 . . .
, ,
, . [Mon. Serb. 117.]
je
.
, , ce
,
. ce

, rpa, ce . A , ,
,
- 30 -

.
20. 1438. . ,
ce ,
.

, a ce
: * ? ^'. koio
! mnom* 8 ,
*, G f r , ? [:
, . 80.]
, ,
. , *.
Ha , ce , ce , , ce je
je . je ,
,
^.
ce
.
. A
,
- 31 -

ce

.
, , je
.
, ce , , ce , .
Ja
, ,
ce , na , ce
.
, a ,
; je ,
, a ce
, . ,
, no , , , a
, ce je
.
, ce
. je ,
- 32 -

, , je , ,
.

. ce no pacno , je
.
,
, , ,
. , na :
Vsi su oni tamo iste krvi, istoga plemena,
istoga govora, vsi akavci, osim ono neko
liko se/, to je oko Bandola i ParapatiBriga, od prilike devet ih na islu, to ih
zovu Vlahija, te koji, bez ikakve sumnje,
plemenom su Srbiji iz Bosne. [Jake ili
narodne pjesme, 1871. . 16.]
,
no . ce
je , a ce .
33

je ,
. no , a ,
,
.
, je ,
. ce ,
, .

- 34 -

4. Jtau i
ce .
je ,
je ,
14. .
(.
1322. 1353.) je 1333.
, a
,
, , ce
, ,
, , , , ,
je ...
je , ,
a .
, ,
, a
.
je 35 -

3*

numenta serbica 105. 109., a


je. 15. 1333.
. ce
.

.
:
410 G t i cboio 8 *, ie ,
a hcthnS. a 8
8 . () !
a n t, a CBf
^ H fM H .. . ja
,
je .
A 4 , , a , a
.

,
ce , je
. ce je
, ja ,
je , ce

.
je
36

75. .
Ta ce
. je

, a
,
. je

, a je
.
je no
, je
.
. a M a ce je , a , ,
je . (: . cpn. . 53, 55, 57, 60 ..):
(ja) ^^ 1 CfH 8]( MOlVMk pSKOUk. (. . 60).
je ,
je , .
4. 1406.
37

. : 8
16 IVBHMk
, je
. :
& , IVBHMk 1 iecT a ,
je . 9. 1407. :
W B H
8

CpkllCKH...

0 k . .

..8

. . ^

npkBOMk

8 k ..
> , ,
. 51., 53. 54.
15. 1409. , :
38 ... je .
54. Morao , ce
, , . . , je
. A
:
je 14. , a ce

, a :
, a
-

38

, ,
,
je . ,
. , , ce
, ce

. Ta
, a .

ce ; a 5
:
, III. . 153.
* .


ce ,
, a
Monumen
ta spect. hist. Slavor. merid. XXIX. 377., a
15. , je
, , a
. Ha : Rffcf movvmk 8 39

8, * #
,
: Ego Balsa dux sancti Sabae__
(Mon. serb. 503.). , ce
,
,
.

14. 15.
.
, ,
ce ,
. To ,

.
1530.
. je , je
, .
, ,

.
je .
Ha ,
40

, ie
in surffischer sprach
und buchstaben. surffisch
,
serbisch. je ,
.
, :
(Serbia), Surffen
, ce ,
fsurffisch), a (windisch) . ( Rad
jugosl. akademije LVI. . 165. 180.)
16. , .
, je
, , je
.
je .
, ,
: : ,
, a .
- 41

( , , a ). je - ,
, . 1551., a ce
Turcica. ,

.
^
, je
, je ,
, . (. , 1907. .
12.) je
. A. , a .
Eto , ,
, a ,
- , je
.
1838.
, na : Ja
- 42

, ,
. .
. 1838. r.
:
ja ,
,
, , . , a ,
. .
, no 4.
1838. Sta
rinama, XX. 270. ( .
. . 23.)

je
je

.

je 15.
16. ,
.

Historiji knjievnosti
. 146. : Ono doba (. . 15. 16.
) bijae je zik srpski ak jezikom di
plomatskim turskoga, ugarskoga i rumunskoga dvora, kada su togod s Dubrovnikom
ili megju sobom ugovarali: to n^m doka
- 43 -

zuju njihova pisma, koja se nalaze u zbirci


srpskih listina kod Mikloia (Monumenta
serbica), kao na pr. pismo Amurata 11. od
g. 1430. i 1442. na republiku dubrovaku,
pismo Muhameda II., Ali-bega, Hamza-bega,
Bajazita II., Selima I.; Sulejmana II.; pismo
Matije, kralja ugarskoga od g. 1465. na fra
Alexandra Dubrovanina, pismo Ivana Zapolje na Mehmed-bega, pismo Alexandra
vojvode Moldavskoga na Dubrovnik i t. d.
, , ce
Monumenta serbica; joui
, ,
je , joui
. X., XI., XII., XX.
Starina ,

.
.
, ,
je
.
Ako ce je ,
ce je , a
. , ,
- 44

, , .

- , ,
je .
je je, ce , .
,
.
, je
, a
.
Ako , ,
, a
. , ,
, ce
, a ; ce , ,
, a . Ako ce , ce je
, a
, :
ce je [ , ,
, ;
- 45 -

a ce je
, . je,
ce , ce
, a ce . .
, ce VII.
no .
Radu jugosl. akademije,
89., . 234.: Ako izmeu Hrvata
i Srba u VII. ne mislimo nikakve razlike u
govoru, kako emo onda dokuiti injenicu
to se ve od najstarijega vremena, od kad
imamo pisanijeh spomenika, razlikuje hrvat
sko ime od srpskoga. je , a je
. . . :
ce je (
) ,

,

, je , ,
- 46

.

, ce ,
>
,
ce je
,
, je


(Archiv fiir slav. Phil. XIII. . 387.
388.)
,
, ce , ,
a -,
, a .
,
, .
1835. r.,
, ,
. je ,

. ,
47

, ,
ce je ,

. *, ce ,
. ,
,
, &
D anici hrvatskoj, slavonskoj i dalma
tinskoj 1846. 31., a
124. : ... u koga se je
sauvao isti jezik ilirski, u koga obiaji;
ko li nam je ponajvie gojio od koljena do
koljena narodne pjesme ilirske? U svakom
odgovoru nai ete Srbije i Srpstvo. Kako
dakle da se prepiremo, to je kod Srbaljah,
u kojih od oltara do obana nita biti ne
moe, to nebi narodno bilo; kod Srbaljah,
od kojih m i (. j. ) jez ik u svoj mu
drosti i u svom bogatstvu i obiaje u svo
joj izvornosti u iti moramo, ako hoemo, da
ilirski ivot obnovimo; kod Srbljah, koji su
svetinji svoga Srpstva onaj narodni duh i
ono rodoljubstvo uzdrali, kojim smo i mi
(. j. ) u novije doba radi sloge pro
stranim imenom ilirstva novim ivotom us
- 48

krsnuli; kod Srbaljah, koji su nam od starine


sve sauvali, a kojima mi malo ili sasvim
nita glede samoga narodnoga ivota dati
ne moemo... Sav svijet znade, da smo
mi (. j. ) knji
evnost ilirsku podigli i uveli; nu nama
jo niti izdaleka nije na um palo ikada tvr
d iti, da to nije srpski, ve ilirsk i jezik (
je )\ pae ponosimo
se i hvalimo Bogu Velikome, to m i H rvati
s braom Srbim a sada jedan knjievni jez ik
imamo.
; , nije na um
palo ikada tvrditi, da to nije srpski jezik.
; ,
je ,
.
, a
je

je ,
je
:
.
, joui
,
je . Kao
- 49

, . :
,
ce
.
, ,
, a ,
. ja

,
, ,
, , a ce ;
ce ,
ce , je ,
, }
, je , a
ce ; , ce
.
,

, , , ,
, -
. je
50 -

o , ce , ,
,
, a
.
, ,
?
ce
, ce

, je

,
je ,

. , je
. , je , ce ,
,
. [
. LII. . 28. 29.].
Ha ce
, je , je :
51 -

4*

Divide et impera! na !
A ce
.
,

,
& .
,
,
ce
, ce je :

, a ,
, na . je
.


, .

- 52 -

5. soj i .
, ce
,
ce

. je . 1189.
je ,
.
ce
,
<5 , a
. je
<5 , na
, ,
,
ce .

. . .
- 53 -

, a 14. 15. , a
, na ce ,
. . .

, , . .
,
, ,
,
, . A ko
, , a
,
, . Kao
,
ce je .
. :
, .
ce je ,
je - 54

;

() . je ,
,
.
. . . , je
, ce
je
, , ce
no
. [Archiv fur si. Philologie XXI. 329.]

, a
ce ,
ce ,
, ,
, .
, je
no .
17. 18.
ce ,
. - 55 -

ce .
,
.
, . je
. 1891.
. (
), je , a
:

1 HA 0 1# A

h a () h a
8 (). (je)
1 8 Koiv () ( .
0
. . 1891. . 372.
. .
Narodnih pjesama mu
slimanskih, je ,
Archiv-y XI. . 424. :

. E t o . A : je . ce je M a \ 'M S T a

56

, ,
, ce , . ,
je
; je ,
.
, ce je
, .

.
,
. ,
. 1530.
,
je
(in surffischer sprach und
buchstaben). surffisch je
serbisch. , .

, je
, , .
- 57 -

je 1611. . $ . 11. ce :
___ , ___ je
. 1616. ,
, :
Natta 8jfORNHfMH. je no .
. 1682. .
: ,
... Ha .
63. : ... .
Ha . 105. :
, ,
.. . 0
. 1901.
. 339. 341., 342. Archiv ftir si. Philologie, IX. . 445. . . : .
A , ,
,
:
( ), je
58

, : Na$K.. : ..
.... Ta je 1704. . .
[ . 1901. . 342.]

je ;
, .
ce ,
, na ,
, . ,
Satiru, , ,
, na :
Slavone, ti se vrlo vara,
Koji god mi tako odgovara;
Vai stari jesu knjigu znali,
Srbski tili, a srbski pisali.

[ M. Senekovia 1875. . 291.]


ce . Ha ce
, je , 59 -


,
ce .
Eto to ,
,
, je /// .

- 60

6. " icto i ".


,
.
je
, 16. 17.
.

,
, . . .
ce , ?

, ja ,
ce je slav/cus-a-um. A ce je
,
.
, ce je
slavicus .
ce je
- 61 -

ca , a je

. je
no ():
, a . je . je ca
slavicus, slavonescus, sclavicus,
sclavonescus. je
, ce je .
je ,
: 7. 1447. . : $8 NukujC
110, 8 , 81

no *$....... vvijjk ^ 8
... , () ,
no ...
62

... (, .
8 6 .).
A . slavicus, .
. 1364. ,
, je
()
, a
: , a
. scavonesco ...a mi Nicho de Biele, scr/van
scavonesco. [, . , .
33, 34.].
. 1454. ce
*
(! n . [Mon. serbica, . 465], a
ce
canzellarius sc/avus.
27. 1439. : ... comes et capitaneus
et judices preceperunt Stephano Caloiurgij,
canzellario sc/avo, ut ipsum privilegium de
sclavo / latinum transscriberet.. (...

, ,
- 63 -

()
...) [, . ,
. 67.] ,
. 1458.: ...secundum interpretationem Ser Stephani Calogeorgii, cancelar ii sela vi} de sc/avo in iatinum . ...
( ) .
, , . [, . . . 89.).
() ,
je ,
ce scriba sclavicus. [: , . . . 41.,
42., 47. 52., 61 , 62.]. To je
ce
. . .
,

. ,

, ce . . ,
,
, : ... recepimus a pribislavo pohvIich... pecunia et argenterias in
- 64

litera sdavicha. ( ...


, ,
/. (: .
, II. . 54.). , a
. sclavicus.
,
, je , * ,
* , a
: duo sripta in grammatica la tina, et alia in sc/avonico.. (
, a
). (Mon. spect. hist. mer. XXIX. .
377).
. , ce
,
ce lingua slavica.
je 1347.
. . a
ce : ...reducta littera et appovellia de
s/avonesco in latino.. (
ca ). je
65 -


.
(, . . . 27. 28.). ce
de
sc/avonesco in latino (ca ). (, . . . 29.).
1367. .
ce , na
.
: Copia unius litere sclavonesche___ translatate de lingua sclavonica
in latinum ... ( ... ca
). (, . . 34.). , . . ,

lingua latina.
, ce
lin
gua slavica. ( . 41.,
42., 47.-52., 61., 62., 65.).
ce ,
, ,
tra ,

- 66 -


(. . . 6 .): je , ,
, ce .
,
ce ( ) slav/cusa
um slavonicusa um; a
, ce , je , .
je , ce je
. .
, ce
,
, ce
ce
.
. 1406. ce Jla (, . . 51.), a
: 8 BM kM OHtNOM S
8

8 ( 8

n o

KkCO HCpkK-

0 8 10.. (, 1. 92.)
67 -

5*

. 1411.
II. ,
,
, ,
. , , : .
(, I. 104.) . 1417. ,
npkK* H*kc8
0 , , a .
( I. 138.) 1399.
, na
ct 8 8 8 c p kE Aie
* 8 .. ( I. 25.).
, , , ca Sc/avonia.
, ce
. . je
, , ce : ...homo
domini despotti Sc/avonie.. (, o. c.
51.). je
68 -

Sclavonie. ,
, ce domina
Heugenia, comitissa Sclavonie (rocnolja , ). (, . . 46, 49.)

() ce je Sclavonia.
. 1411.
ce , je
ca ,
.
ce
: ut KHajfB
rwBwpam* Nhkum: 8 tk w ie uwh,
s i S | ^ BtvpHTH .. , na je
:
...posuit me in luto et dicebat eidem Nichola in sclavicho: chi e mio, gle dia, che
io respondero per questo in Ragusa et Sc/avonia.... (
: je , ,
ja
. (, . . 56/7.).
69

joj , . .
a
Bossinae et Slavoniae (, I. . XIX.). ce
,
. . ,
.
ce je , . . je ,
ce je Sclavoni.
.
je ,
^. ce

. (:
Mon serbica . 323., 341., 370., 397.,
399.). je , a
je , je .
. 1439., 13. , ,
ce
(), , je , .
: ... w WNA 8 &8, WCH-

70

iiif kSk# () mcio ck GpKRAH.


je
, ce :
.. supradicti Radossavus et Radegla venerunt ad domum ipsius Budissavi et una cum
Sclavonibus fregit ( : fregerunt)
dictam domum... (

ca ),
(, . . 80./1.). ce ,
Sclavon/cus .
ce

, ,
.
( o k o 1150. .) ca
E x h X a p l v o i (: Die dentung von Ragusa, . 54.).
,
, , , , , ce
& , a
.

7. H m o m a m i .
*k ()
ce
1.) , 2.) - 3.(
. , .
:
ce , na , a
ce .


: ,
, , je . To ,
ce. To
, ,
, , a , . je ,
- 72 -

je , a
, ce
,
no .
ce je , ce
:

je
ce je . ,

1463. .
, - ce
. ce

, a je ,
, ,


. ,
,
.
, je
. , , ,
a ,
, , ,
73 -

. To
,
. . . , je

, , ce

. je,
je ,
je - , .,
, , no . .
,
1569. . : , , , ,
, , . .

, a , ,
, ce
.
,
, a .
74

ce, je
, . ,
, a .
, ,
ce

; a ce
.
,
, ,
, , fcy
, , a ce .
,
, a .
Te ,

, ce . ,
;
- 75 -

je
, a , & .
: 8 >, , , , , (: . cpn. . 54.), , , , . . (:
. . . 60.). , .

. To .
1434.
, ,
,
je . A , . je ,

: , , ( ), , , ,
, , [. serb.
. 377 9.).
,
, ,
, a - 76 -

je ,
. :
, (Mon. serb. 443.),
[. . 444.]; (445), , , (445); , ,
, (519 20); (537.)
, je
, , ce
, a
.
ce :
,

& () , a
,
.
. Ha . - je .
-.

,
- 77 -

, je
. , a
, ce

, , a
, a ce
.
, a / . . ,
, a .

, na , , (), ,
. . , ce
.
.
.
, ce ,
.
- 78 -


. ce ,
je magistra veritatis.
,
. Ta ce
.

, . , .
, . , . . .
, je ,
, a , ce je .
To je
, ce je
, ce je
,
. (: L1I. 23.
: , . 274.)
-79


, je , na
ce , ,
ce , ,
.

80

8. .
,
,
.
, ,

, & ,
, ce , a . To

no .
, na
. , ce je

. To
, a . je , ce
- 23 -

. ce
19. .
, ce
no ,
1. 1737.,
, ce
, ce
. (Batini: Dje
lovanje franjevaca 111. . 1 0 2 .) ce
, ,
no
.
1878. je
, a
. je , je ,
joj je , je
. ce
; a ce
, ce
, je
82

ce .
no je
, ce ,
, ,
.
je , ce
. To je ,
je
,
,
. , ,
, . .
,
, ce , Hrvatskom
Dnevniku Osvitu
, , je . Ta
,
ce
.

83

6*

.
ca
. A , , ?!
,
, ,
:
.
, na
, a .
Hrv. Dnevnika
Osvita
,
ce
. na ce ja .

, a
a , je , ,
no , , !!! ce je
, ,
na !! I
- 84 -

je ce
,
. Ta , na ,
je cjefca ce , .
?

fl :
1. ....................................... 1.
2 . .
2.
3.
ce , . . ................. 16.
4.
ce . . . . .
35.
5. ...................................53.
6 .
................................... 61.
7.
. . 72.
8 . .............................. 81.