You are on page 1of 66

ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA

1. JEDININI RAD STRUJE - NAPOR TURBOMAINA


Zadatak 1. Centrifugalna pumpa transportuje vodu protoka Q=90 l/s, gustine =10
3
kg/m
3
iz
rezervoara A, u kome vlada nadpritisak p
MA
=!!"0 #a, u rezervoare $ i C, u kojima vladaju
nadpritis%i p
M$
=1"9"0 #a i p
MC
=&0"0 #a 'videti sliku() *imenzije %evovoda su+ pre,nik d=&00
mm, du-ine l=& m i koefi%ijent trenja
tr
=0,01) ./irni koefi%ijent lokalni0 otpora u usisnom
vodu iznosi =!)
a) 1drediti jedini,ni rad pumpe kada je ventil M zatvoren)
1d lokalni0 otpora u potisnom vodu uzeti samo otpor ventila)
b) 1drediti jedin,ni rad pumpe i protok kojim voda doti,e u rezervoare C i $ kada su
otvorena o/a ventila '2 i M()
1d lokalni0 otpora u potisnom %evovodu uzeti samo otpore nazna,eni0 ventila)
Reenje:
a) 3ada je ventil zatvoren imamo slu,aj prostog %evovoda, kojim se iz rezervoara A
transportuje voda u rezervoar $, tj v=v
1
'v je /rzina u deoni%i A45, a v
1
je /rzina u deoni%i 54$()
6ada jedini,ni rad pumpe odre7ujemo iz energijske jedna,ine za nivoe vode u rezervoarima A i $
'A4$(+
g o
$ A
8 g9
p
8
p
+ +

& &
a MA a M$
0 tr tr v
p p p p l v l v
8 g9
d & d &
+ +
_ _
+ + + + + +


, ,
& :
&
v tr 0
MA M$
d
Q !
d
l &
g9
p p
8

,
_

+ + + +

( )
&
3
3 : &
! 90 10
1"9"0 !!"0 & &
8 9,!1 &0 0, 01 ! !
10 0, & 0, &


_
+ + + +

,
8 3;,3: < / kg
)
d,l/&,
tr
R
S
M
9
0
/&
9
0
=10m
M
M
M

v
=!

v1
=!
d,l/&,
tr
d,l,,
tr
A
$
C d,l/&,
tr
1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
b) 3ada su otvorena o/a ventila '2 i M(, imamo slu,aj slo-enog %evovoda, odnosno,
pumpom se istovremeno transportuje voda iz rezervoara A u rezervoare $ i C 'v je /rzina u
deoni%i A45, v
1
je /rzina u deoni%i 54$,a v
&
je /rzina u deoni%i 54C() 6ada za odre7ivanje
jedini,nog rada pumpe koristimo dve energijske jedna,ine, od rezervoara A do $ i od rezervoara
A do C, kao i jedna,inu kontinuiteta za ta,ku ra,vanja protoka)
=nergijska jedna,ina A4$ glasi+
&
v
d &
l
&
v
d &
l 3
g9
p
8
p
&
1
v tr
&
tr 0
$ A

,
_

+ +

,
_

+ + +

&
v
d &
l
&
v
d &
l 3
g9
p p
8
&
1
v tr
&
tr 0
MA M$

,
_

+ +

,
_

+ + +

))))) '1(
=nergijska jedna,ina za A4C glasi+
&
v
d &
l
&
v
d &
l 3
g9
&
1 p
8
p
&
&
1 v tr
&
tr 0
C A

,
_

+ +

,
_

+ + +

&
v
d &
l
&
v
d &
l 3
g9
&
1 p p
8
&
&
1 v tr
&
tr 0
MA MC

,
_

+ +
,
_

+ + +

))))) '&(
>zjedna,avanjem jedna,ina '1( i '&( do/ijamo+
&
v
d &
l p
&
v
d &
l
g9
&
1 p
&
&
1 v tr
MC
&
1
v tr 0
M$

,
_

+ +

,
_

+ + +

))))) '3(
>z jedna,ine kontinuiteta do/ijamo+
Q=Q
1
?Q
&
=v
1
A
1
?v
&
A
&
=vA, a kako je A
1
=A
&
=A, do/ija se da je v=v
1
?v
&
)
*alje mo-emo pisati da je v
1
=v4v
&
, odnosno v
1
&
=v
&
4&vv
&
?v
&
&
))))) ':(
3ada jedna,inu ':( iskoristimo u jedna,ini '3( do/ijamo+
&
v
d &
l p
&
v vv & v
d &
l
g9
&
1 p
&
&
1 v tr
MC
&
& &
&
v tr 0
M$

,
_

+ +

,
_

+ + +

a kako je
v
=
v1
, a
M$ MC
0
p p 1
g9 0
&

do/ija se+
0 v v
&
1
v
d &
l
& v tr

,
_


,
_

+
odnosno,
&
:Q
v &,!" m/ s
d

,
1 &
v v 0, v 1, :3 m/s
,
tako da je
3
1 & 1
Q Q v A 0, 0: m /s )
@noAenjem vrednosti /rzina u jedna,ine '1( ili '&( do/ijamo jedini,ni rad pumpe, i on iznosi+
8 3:;,"" < / kg
)
&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 2. #ri provetravanju jednog dela rudarske jame ventilator usisava vazdu0 kroz %ev
popre,nog preseka d=;00 mm, i potiskuje ga u atmosferu kroz pravougaoni kanal, ,iji popre,ni
presek ima dimenzije a="00 mm, /=:00 mm) *u-ina usisne %evi je B
1
=0," m, a du-ina potisnog
kanala B
&
=1! m) 3oefi%ijent trenja za %evi i kanal je isti i iznosi
tr
=0,01";) #rotok kroz ventilator
iznosi Q=10 m
3
/s) 1drediti jedini,ni rad ventilatora)
Reenje:
a) <edini,ni rad ventilatora je jednak gu/i%ima u %evovodu+
&
gp gu g
3Q 8 8 8 8 +
3ako nema lokalni0 gu/itaka, ukupni gu/i%i su jednaki gu/i%ima u pravim deoni%ama
'gu/i%ima usled trenja(, i oni su u opAtem slu,aju+
&
%
5 :
B
8
&
0
tr gtr

,
gde je 0idrauli,ki radijus
1
A
5
0

, A 4 popre,ni presek %evi, 1 4 veli,ina okvaAenog o/ima)
3od usisno %evovoda, kru-niog popre,nog preseka, je+
:
d
d :
d
1
A
5
&
0

i 1 &
1
Q :Q
% &, 9! m/s
A d

3od potisnog %evovoda, pravougaonog popre,nog preseka, je+


( / a ' &
a/
1
A
5
0
+

i &
&
Q Q
% :1, "; m/s
A a/

#rema tome, gu/i%i u usisnom i potisnom delu %evovoda su+
&
& 1 1 1
gu tr tr : &
B % B !
8 Q
d & d d

( )
& &
& & & & &
gp tr tr tr 3 & &
B % B B 'a /( 1 Q
8 Q
a/ a/
& & a /
: a/
: :
&'a /( &'a /(
+

+ +
<edini,ni rad ventilatora se do/ija iz izraza+
( ) ( )
&
3
&
&
1
tr
&
3
&
tr
&
& :
1
tr gp gu g
Q
a/ :
( / a ' B
d
B !
Q
a/ :
( / a ' B
Q
d
!
d
B
8 8 8 8
1
]
1

+
+


+
+

+
( )
&
3 &
Q
: , 0 " , 0 :
( : , 0 " , 0 ' 1!
; , 0
" , 0 !
01"; , 0 8
1
]
1

+
+


&
8 , :!Q )
2 o/zirom da je Q=10 m
3
/s, do/ijamo da je jedini,ni rad ventilatora+
&
8 , :! 10 :!, < / kg )
3
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 3. 3ompresor koji ima dva stupnja, datog stepena sa/ijanja, %rpi gas iz atmosfere,
gde je vrednost pritiska 1 /ar i temperature 6
0
=&90 3, i sa/ija ga do pritiska p
>>
=: /ar) @ ulaznom
preseku kompresora gas ima /rzinu %
>
=9! m/s, a u kolo prvog stupnja ulazi /rzinom %
1
=90 m/s)
#od predpostavkom da se od ulaza u kompresor do ulaza u kolo prvog stupnja gu/i 1C
kineti,ke energije, izra,unati+
a) stati,ke temperature i totalne pritiske na ulazu u kompresor i kolo prvog stupnja)
b) ako se nakon sa/ijanja u prvom stupnju gas 0ladi do po,etne temperature, da li De se
promeniti izentropski napor kompresora i za koliko)
c) izlaznu temperaturu kompresora za slu,aj da se gas na izlazu iz prvog stupnja 0ladi, kao i
za slu,aj da nema 0la7enja gasa)
3arakteristike gasa su+ =1,:E 5=&!! </kg3)
Reenje :
a) 6otalne veli,ine stanja na ulazu u kompresor su date zadatkom i iznose+
3 &90 6 6 6
0 tot 1 >tot

,
/ar 1 p
>tot

)
Feli,ine stanja na ulazu u kompresor+ p
0
=p
>tot
=1 /ar i 6
0
=6
>tot
= 6
1tot
=&90 3
kg3 / < 100! &!!
1 : , 1
: , 1
5
1
C
p

)
2tati,ke temperature na ulazu u kompresor i u kolo prvog stupnja iznose+
3 &: , &!
100! &
9!
&90
C &
%
6 6
&
p
&
>
>tot >


3 &!"
100! &
90
&90
C &
%
6 6
&
p
&
1
tot 1 1


)
3ako je+
1
>tot
tot 1
>tot tot 1
6
6
p p

,
_

i
p
&
1
>tot
p
1 g>
>tot
tot 1
C &
% 1 , 0
6
C
8
6 6

do/ija se da je+
/ar 993 , 0
&90
100! &
90 1 , 0
&90
1
6
C &
% 1 , 0
6
p p
1 : , 1
: , 1
&
1
>tot
p
&
1
>tot
>tot tot 1

,
_

,
_

b) 6otalni stepeni sa/ijanja svakog od stupnjeva+


&
& / 1
tot stup tot

)
3ada nema 0la7enja iza prvog stupnja, izentropski jedini,ni rad iznosi+
kg / < &1 , 1:1!19 1 : &90 &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
1
tot >tot iz

,
_

,
_


)
Ako se vrAi 0la7enje na izlazu iz prvog kompresorskog stupnja, izentropski jedini,ni rad
kompresora iznosi+
kg / < !: , 1&;!&1 1 & &90 &!!
1 : , 1
: , 1
& 1 56
1
& 8
8 & 8 8 8
: , 1
1 : , 1 1
tot >tot 0 iz
1 iz & iz 1 iz 0 iz

,
_

,
_


:
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
2ada mo-emo izra,unati razliku ovi0 jedini,ni0 radova+
kg / < 3; , 1399; 8 8 8
0 iz iz iz

)
c) >zlazna temperatura gasa iznosi+
4 /ez 0la7enja+
3 9 , :30 : &90 6 6
: , 1
1 : , 1
1
tot >tot >>tot


4 sa 0la7enjem+
3 , 33 & &90 6 6
: , 1
1 : , 1
1
st tot >tot >>tot

ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA


Zadatak 4. 3ompresor usisava vazdu0 iz mirne atmosfere, u kojoj vlada 6
0
=&!! 3 i p
0
=1,0
/ar, i potiskuje ga do preseka A i $ 'videti sliku() Cevovod je pravolinijski i 0orizontalan, pa se
mogu zanemariti lokalni gu/i%i) #ritis%i u prese%ima A i $ su jednaki, strujanje vazdu0a u
%evovodu je izotermno, pri 6=&93 3)
1drediti+
a) stati,ki stepen sa/ijanja kompresora, ako je izmerena stati,ka temperatura na ulazu u
kompresor 6
1
=&;;,3 3 i ako su poznati sledeDi poda%i+ B
&5
=:00 mE
tr
=0,0& za sve %eviE d
&5
=1&
mmE d
5A
=100 mmE B
5A
=!00 mE B
5$
="01 mE d
5$
=103, mmE Q
A
=0,113 m
3
/sE Q
$
=0,1:& m
3
/sE
p
A
=p
$
=&10

G/m
&
i 5=&!! </kg3E
b) /roj stupnjeva kompresora ako je stati,ki stepen sa/ijanja po stupnjevima isti i iznosi

stup
=1,:1")
Reenje:
a) 6otalna temperatura se do/ija iz izraza+
&
1
> 1
p
%
6 6
&%
+
,
gde je+
kg3 / < 100! &!!
1 : , 1
: , 1
5
1
%
p

)
3ako je totalna temperatura na ulazu 6
>
=&!! 3, a stati,ka temperatura na ulazu 6
1
=&;;,3
3, mo-emo do/iti /rzinu na ulazu u kompresor+
( )
1 1
& 1:, &!: /
p I
c c T T m s )
#ad pritiska u deoni%i &45 se do/ija iz izraza+
&
%
d
B
p &
p p
&
5
5
5 &
5 &
tr
5
&
5
&
&

) '1(
.a deoni%e 54A i 54$ se mogu napisati analogne formule+
&
%
d
B
p &
p p
&
A
A
5A
5A
tr
A
&
A
&
5

, '&(
&
%
d
B
p &
p p
&
$
$
5$
5$
tr
$
&
$
&
5

) '3(
2 o/zirom da je p
A
=p
$
=p=&10

G/m
&
i da u %evovodu imamo izotermsko strujanje sa
temperaturom 6=&93 3, do/ijamo da je+
3

$ A
m / kg 3; , &
&93 &!!
10 &
56
p

)
$rzine u deoni%ama su+

s / m 3!! , 1:
1 , 0
113 , 0 :
d
Q :
%
& &
5A
A
A

,
s / m !;! , 1"
103 , 0
1:& , 0 :
d
Q :
%
& &
$
$
$

)
"
K
2
R
A
B
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
>z jedna,ine '&( imamo da je+
( )
&
3!! , 1:
3; , &
1 , 0
!00
0& , 0 10 & & 10 &
&
%
d
B
p & p p
&

&

&
A
A
5A
5A
tr A
&
A 5
+ + ,
/ar 3" , & #a :: , &3"00! p
5

)
Maseni protok u deoni%i &45 je+
( ) ( )
5 5 $ A 5
Q "0:3 , 0 & , 0 3; , & 1:& , 0 113 , 0 3; , & Q Q m + +
)
3ako je gustina u deoni%i 5+
3 5
5
m / kg ;9; , &
&93 &!!
:: , &3"00!
56
p

,
do/ijamo da je protok u toj deoni%i+
s / m &1" , 0
;9; , &
"0:3 , 0 m
Q
3
5
5
5


,
a /rzina %e /iti+
s / m " , 1;
1& , 0
&1" , 0 :
d
Q :
%
& &
5 &
5
5

)
2ada, zamenom do/ijeni0 podataka u jedna,ini '1(, do/ijamo da je stati,ki pritisak na izlazu
iz kompresora+
( )
&
" , 1;
;9; , &
1& , 0
:00
0& , 0 10 3" , & & 10 3" , &
&
%
d
B
p & p p
&

&

&
5
5
5 &
5 &
tr 5
&
5 &
+ +
#a !;! , &"&&;1 p
&

)
2tati,ki pritisak na ulazu u kompresor je+
1 : , 1
: , 1
1
>
1
> 1
&!!
3 , &;;
0 , 1
6
6
p p

,
_

,
_

#a 9! , 9&&3 p
1

)
*akle, stati,ki stepen sa/ijanja iznosi+
!:3 , &
9! , 9&&3
!;! , &"&&;1
p
p
1
&
st

)
b) 2tati,ki stepen sa/ijanja kompresora je
!:3 , &
st

, a stati,ki stepen sa/ijanj svakog
stupnja je isti i iznosi
:1" , 1
stup st

)
6ada iz izraza za stepen sa/ijanja kompresora+
z
stup
st
st

,
mo-emo do/iti /roj stupnjeva kompresora, a prema izrazu+
3
:1" , 1 ln
!:3 , & ln
ln
ln
z
stup
st
st

)
;
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 5. 9la7eni dvostepeni tur/okompresor usisava vazdu0 iz mirne atmosfere pritiska
p
o
=0,9! /ar i temperature t
o
=&0
o
C i sa/ija ga do pritiska p
>>tot
=:,! /ar) Ga izlazu iz prvog stupnja
vazdu0 '=1,:E 5=&!; </kg( se izo/arski 0ladi tako da mu se temperatura sni-ava za ;0
o
C, pa se
onda ponovo sa/ija u drugom stupnju) .a slu,aj da su stepeni sa/ijanja stupnjeva isti, a eksponent
politrope n=1,:!, odrediti+
a) totalnu temperaturu na kraju sa/ijanjaE
b) totalnu temperaturu na kraju sa/ijanja za slu,aj kada se vazdu0 ne /i 0ladio pri izlasku iz
prvog stupnjaE
c) uAtedu u radu koja se posti-e 0la7enjem vazdu0aE
Reenje:
a) 6otalni stepen sa/ijanja kompresora iznosi+
>>tot
tot
>tot
p :, !
:, 9
p 0, 9!

)
3ako su stepeni sa/ijanja stupnjeva isti
1 &

, i s o/zirom da je totalni stepen sa/ijanja
jednak proizvodu stepena sa/ijanja stupnjeva,
tot 1 &

, stepen sa/ijanja svakog stupnja je+
1 & tot
:, 9 &, &1: )
6otalni pritisak na kraju sa/ijanja u prvom stupnju kompresora je+
& > 1
p p &,1; /ar
6emperatura na kraju sa/ijanja u prvom stupnju do/ija se iz izraza+
n 1
1,:! 1
n
1,:!
&
& >
>
p :,!
6 6 &93 3!&, 9 3
p &,1;


_
_,
,
)
Gakon izo/arskog 0la7enja u me7ustupnju, do/ija se stanje vazdu0a odre7eno pritiskom
&
p &,1; /ar

i temperaturom
>> &
6 6 ;0 31&, 9 3

)
6emperatura na kraju sa/ijanja u kompresoru je+
n 1
1,:! 1
n
1,:!
>>
>> >>
&
p :, !
6 6 31&, 9 :0:,! 3
p &,1;

_
_,
,
)
b) 6emperatura na kraju sa/ijanja, za slu,aj /ez 0la7enja u me7ustupnju iznosi+
n 1
1,:! 1
n
1,:!
>>
>> >
>
p :,!
6 6 &93 :&9,1 3
p 0, 9!


_
_,
,
)
c) 5ad kola kompresora koji se 0ladi je+
k k1 k&
8 8 8 +
( )
n 1 n 1 n 1
n n n
k > 1 >> & 1 > >>
8 56 1 56 1 5 1 6 6
1 1 1


_ _ _
+ +


, , ,
5ad kompresorskog kola /ez 0la7enja je+
n 1
n
k >
8 56 1
1
,
)
@Ateda u radu iznosi+ ( )
n 1 n 1
n n
k k k > > >> 1
8 8 8 5 6 1 6 6 1
1

1
_ _

+
1

1
, , ]
,
!
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
k
8 1911,1" < / kg
)
9
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
2. BRINE STRUJANJA I TROU!"O#I BRINA
Zadatak 1. 5adno kolo %entrifugalne pumpe okreDe se sa n=1:0
1
/min i kroz njega proti,e
Q
k
=0,03 m
3
/s vode) 2truja te,nosti ulazi pod uglom
1
=&0
o
i izlazi pod uglom
&
="
o
) Ako je radno
kolo definisano sledeDim dimenzijama+ *
1
=100 mmE *
&
=&0 mmE /
1
=!0 mmE /
&
=30 mmE
1B
=1
o
i
&B
=&:
o
, odrediti+
a) trouglove /rzina za kolo sa /eskona,no mnogo lopati%a i za stvarno kolo sa kona,nim
/rojem lopati%a,
b) stepen umanjenja napora,
c) zanoAenje struje na ulazu i izlazu iz radnog kola)
Reenje :
a) $roj o/rtaja ove %entrifugalne pumpe je+
1
s 1"; , &:
"0
1:0
n


)
1/imske /rzine na ulazu i izlazu iz radnog kola iznose+
u
1
H=u
1
=*
1
n=0,1&:,1";=;,9& m/s,
u
&
H=u
&
=*
&
n=0,&&:,1";=1!,9! m/s)
gde veli,ine ozna,ene sa I va-e za radno kolo sa /eskona,nim /rojem tanki0 lopati%a)
Meridijanske komponente apsolutne /rzine za ulazni i izlazni presek iznose+
s / m 19: , 1
0! , 0 1 , 0
03 , 0
/ *
Q
% %
1 1
k
m 1 m 1


,
s / m &;3 , 1
03 , 0 & , 0
03 , 0
/ *
Q
% %
& &
k
m & m &


)
1/imske komponente apsolutne /rzine su+
1u 1 1m 1B
1u 1m 1
% u % %tg ;, 9& 1,19: %tg1 3,13" m/ s,
% % %tg 1,19: %tg&0 3, &! m/ s)


&u & &m &B
&u &m &
% u % %tg 1!, 9! 1, &;3 %tg&: 1",1&1 m/ s,
% % %tg 1, &;3 %tg" 1&,111 m/ s)


#rema tome trougao /rzina na ulazu i izlazu iz radnog kola pumpe, a za kolo sa /eskona,no
mnogo lopati%a i za kolo sa kona,no mnogo lopati%a, De izgledati+
b) 2tepen umanjenja napora je po defini%iji+


k
k
8
8
)
%H
&u
J
&
%
&m
=%
H
&m
%
&u
J
&
%
&

&

&
%
&
H
%H
1u
%
1u
%H
1
%
1
J
1 J
1
H

1

1
%
1m
=%
H
1m
10
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
2 o/zirom da su nam poznate vrednosti /rzina na ulazu i izlazu iz radnog kola, jedini,ni
radovi iznose+
kg / < 1"! , &!& 13" , 3 9& , ; 1&1 , 1" 9! , 1! % u % u 8
u 1 1 u & & k

,
kg / < 9"& , &0: &! , 3 9& , ; 111 , 1& 9! , 1! % u % u 8
u 1 1 u & & k

)
6ada je stepen umanjenja+
;&" , 0
1"! , &!&
9"& , &0:

)
c) 5elativni uglao za ulazni i izlazni presek su+
o
u 1 1
m 1
1
:;; , 1
&! , 3 9& , ;
19: , 1
ar%tg
% u
%
ar%tg


,
o
u & &
m &
&
, 10
111 , 1& 9! , 1!
&;3 , 1
ar%tg
% u
%
ar%tg


)
.anoAenje struje na ulazu i izlazu iz radnog kola iznosi+
o
1 B 1 1
:;; , 0 :;; , 1 1
,
o
& B & &
, 13 , 10 &:
)
Zadatak 2. .a srednji pre,nik aksijalnog radnog kola pumpe, definisano pre,ni%ima
*
u
=&00mm i *
s
=:00mm, ski%irati trouglove /rzina za ulaz i izlaz i izra,unati jedini,ni rad kola)
#oznate su vrednosti /rzina %
1u
=: m/s na ulazu i %
&u
=1: m/s na izlazu) $rzina o/rtanja radnog kola
je n=&:,1"" s
41
)
Reenje :
2rednji pre,nik radnog kola aksijalne pumpe iznosi+
mm 300
&
:00 &00
&
* *
*
s u
m

+

)
1/imska /rzina je+
u
m
=u
1
=u
&
=*
m
n=0,3n=&&,;" m/s)
<edini,ni rad kola je+
8
k
=u
m
'%
&u
4%
1u
(=&&,;" '1:4:(=&&;," </kg)
3ako je meridijanska komponenta /rzine ista i za ulazni i za izlazni presek, trouglovi /rzina
aksijalnog radnog kola pumpe izgledaju+
11
%
1m
=%
&m
=%
m
%
1
%
1u
%
&
J
1
J
&
u
1
=u
&
=u
%
&u
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 3. 6ur/ina radi na /ruto padu 9
0
=:0 m) Ku/i%i u dovodnom %evovodu iznose
8
g
=3&,: </kg) Merenjima je utvr7eno da 0idrauli,ki gu/i%i u tur/ini iznose C neto jedini,nog
rada tur/ine, i da se kroz zazore kola i kuDiAta gu/i &C vrednosti protoka kroz %evovod)
*imenzije tur/ine su+ pre,nik i visina predkola na izlazu *
0
=:, m, /
0
=300 mm, pre,ni%i i
visine radnog kola na ulazu i izlazu+ *
1
=:,mE /
1
=300mmE *
&
=1,;mE /
&
=:0mm)
a) 1drediti ugao pod kojim tre/a predkolo da usmerava struju vode pri protoku Q=1: m
3
/s, a
pri /rzini o/rtanja n=1&, s
41
)
b) *efinisati trouglove /rzina na izlazu iz predkola, na ulazu i izlazu iz radnog kola)
Reenje :
a) <edini,ni rad tur/ine je+
kg / < 3"0 : , 3& :0 !1 , 9 8 g9 8
g 0

)
<edini,ni rad kola iznosi+
kg / < 3:& 3"0 9 , 0 8 9 , 0 8 0 , 0 8 8 8 8
g0 k

)
2 druge strane, a prema 1jlerovoj jedna,ini, jedini,ni rad kola je+
u & & u 1 1 k
% u % u 8
,
a, kako uzimamo da je izlazni ugao
&
=90
o
, tj) %
&u
=0, do/ija se da je 8
k
=u
1
%
1u
)
1/imske /rzine su+
u
1
=*
1
n=:,1&,=1;",;1: m/s,
u
&
=*
&
n=1,;1&,="!,;&& m/s)
1datle je+
s / m 93 , 1
;1: , 1;"
3:&
u
8
%
1
k
u &

)
>z zakona vi0ornog strujanja, r%
u
=%onst), va-i+
s / m 91: , 1
, :
, :
93 , 1
*
*
% % %
&
*
%
&
*
o
1
u 1 ou u 1
1
ou
o

)
Meridijanska komponenta apsolutne /rzine na izlazu iz predkola iznosi+
s / m &": , 3
3 , 0 , :
1:
/ *
Q
%
o o
om

)
2ada mo-emo izra,unati ugao pod kojim predkolo da usmerava struju vode+
o
ou
om
o
"1 , 9
91: , 1
&": , 3
ar%tg
%
%
ar%tg
)
b) #rotok kroz kolo tur/ine je+ Q
k
=Q L 0,0&Q=0,9!Q
Meridijanske komponente apsolutne /rzine na ulazu i izlazu iz kola su+
s / m &3: , &
3 , 0 , :
1: 9! , 0
/ *
Q 9! , 0
/ *
Q
%
1 1 1 1
k
m 1

,
s / m : ,
: , 0 ; , 1
1: 9! , 0
/ *
Q 9! , 0
/ *
Q
%
& & & &
k
m &

)
Ga osnovu sra,unati0 vrednosti /rzina do/ijamo+
1&
%
ou
%
&m
%
o

o
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
o
u 1 1
m 1
1
0; , 1
93 , 1 ;1: , 1;"
&3: , &
ar%tg
% u
%
ar%tg


,
o
&
m &
&
"13 , :
;&& , "!
: ,
ar%tg
u
%
ar%tg
,
o
u 1
m 1
1
, 9
93 , 1
&3: , &
ar%tg
%
%
ar%tg
)
Zadatak 4. @ radno kolo %entrifugalnog kompresora, dimenzija *
1
=&0 mm i *
&
=:0 mm,
ulazi struja vazdu0a, totalne temperature t
0
=1
o
C i totalnog pritiska p
0
=1 /ar, s o/imskom
komponentom apsolutne /rzine %
1u
=1& m/s i napuAta ga s o/imskom komponentom apsolutne
/rzine %
&u
=" m/s) Ako se radno kolo o/rDe sa n=; s
41
, odrediti jedini,ni rad kola i totalnu
temperaturu i pritisak na ulazu iz kompresora) @zeti da je za vazdu0 eksponent politrope n=1,:3 i
C
#
=100:,1" </kg3)
Reenje :
<edini,ni rad kola kompresora je+
u 1 1 u & & k
% u % u 8
)
1/imske /rzine su+
u
1
=*
1
n=0,&;=!,90 m/s,
u
&
=*
&
n=0,:;=10",0&9 m/s)
pa je +
kg / < ;": , &30 1& 90 , ! " 0&9 , 10" % u % u 8
u 1 1 u & & k

)
2 druge strane, iz izraza zajedini,ni rad kompresorskog kola, mo-emo izra,unati totalnu
temperaturu vazdu0a na izlazu iz kompresora+
( ) ( ) 3 9 , &93
1" , 100:
;": , &30
1 &;3
%
8
6 6 6 6 % 8
p
k
tot 1 tot & tot 1 tot & p k
+ + +
)
3oristeDi jedna,inu stanja vazdu0a pri politropskom sa/ijanju do/ijamo totalni pritisak na
izlazu iz kompresora+
/ar 0" , 1
6
6
p p
6
p
6
p
1 n
n
tot 1
tot &
tot 1 tot &
1 n
n
tot &
tot &
1 n
n
tot 1
tot 1

,
_
)
u
1
%
1u
%
1
J
1
%
1m

1

1
u
&
%
&m
=%
&
J
&

&

&
=90
o
13
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 5. >zra,unati stati,ku temperaturu iza radnog kola na izlazu iz radnog prostora
stupnja aksijalnog kompresora, ako je p
1st
=1:;10 G/m
&
i 6
1st
=3003) Ga osnovu trouglova /rzina
poznate su /rzine J
1
=&;0 m/s i J
&
=&/3 J
1
) @zeti da je C
#
=100:,1" </kg3)
Reenje :
<edini,ni rad kola kompresora je+
( )
tot 1 tot & p k
6 6 % 8
) ))))) '1(
6otalne temperature na ulazu i izlazu iz kompresora, a uz pomoD vrednosti stati,ki0
temperatura, odre7ujemo iz izraza+
p
&
1
1 tot 1
% &
%
6 6 +
,
p
&
&
& tot &
% &
%
6 6 +
)
1jlerova jedna,ina za jedini,ni rad kola glasi+

&
J J
&
% %
( % ' u
&
&
&
1
&
1
&
&
u 1

+


&u k
% 8 ) )))) '&(
>zjedna,avanjem izraza '1( i '&( do/ijamo+
&
J J
&
% %
% &
%
6
% &
%
6 %
&
&
&
1
&
1
&
&
p
&
1
1
p
&
&
& p

+

,
_

+
)
*alje se odgovarajuDim skraDivanjem do/ija izraz za stati,ku temperaturu na izlazu iz
kompresora+
( )
p
&
&
&
1
1 &
&
&
&
1
1 & p
% &
J J
6 6
&
J J
6 6 %

+


)
pri ,emu je zadatkom dato da je+ J
1
=&;0 m/s, a J
&
=&/3J
1
=1!0 m/s,
3 1"" , 3&0 6
1" , 100: &
1!0 &;0
300 6
&
& &
&

+ )
1:
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
$. SNA!E I STEPENI KORISNOSTI KOMPRESORA
Zadatak 1. 5adno kolo aksijalnog kompresora, ,iji je pre,nik kuDiAta *
e
="0 mm i pre,nik
glav,ine *
i
=30 mm, o/rDe se /rzinom o/rtanja n=1&0 s
41
) *u- srednjeg pre,nika kola struja
vazdu0a prilazi kolu osno '
1
=90
o
( i napuAta ga pod uglom
&
="0
o
) Fazdu0 struji konstantnom
meridijanskom /rzinom ostvarujuDi jedini,ni rad kola 8
k
=1100 </kg 'karakteristike vazdu0a su+
=1,:E 5=&!! </kg3() 6emperatura na ulazu u kolo iznosi t
1tot
=&0
o
C, a politropski stepen
korisnosti je
pol
=0,!!) 2tepen umanjenja jedini,nog rada z/og kona,nog /roja lopati%a iznosi
=0,!)
Ako zanemarimo zanoAenje struje na ulazu, gu/itke strujne energije z/og unutraAnjeg
prestrujavanja i trenje o glav,inu i oklop, odrediti+
a) trouglove /rzina na srednjem pre,nikuE
b) totalni i stati,ki stepen sa/ijanjaE
c) lopati,ne uglove na srednjem pre,niku na ulazu i izlazu, kao i uglovno zanoAenje struje na
izlazu iz kola)
Reenje:
a) 6rouglove /rzina odre7ujemo izra,unavanjem odgovarajuDi0 /rzina i uglova na ulazu i
izlazu iz radnog kola na srednjem pre,niku
m , 0
&
* *
*
i e
m

+
)
1/imska /rzina na srednjem pre,niku iznosi+
m m
u * n 0 1&0 1!! m s , , /
<edini,ni rad kola je +
( )
u 1 u & m k
% % u 8
)
2 o/zirom da je osni ulaz struje,
1
=90
o
, tada je
0 %
u 1

, pa je rad kola u & m k
% u 8
i do/ija
se da je o/imska komponenta apsolutne /rzine na izlazu+
s / m "1
, 1!!
1100
u
8
%
m
k
u &

)
>z trouglova /rzina zapa-a se da je+
u u &
% %
, a mo-emo do/iti i meridijansku komponentu
apsolutne /rzine+
s / m ; , 10 "0 tg "1 "0 tg % %
o o
u & m

)
Apsolutna /rzina na izlazu iz kola je+
s / m 1&& "0 %os / % "0 sin / % %
o
u &
o
m &

)
@glovi su+
o m
1
m
% 10, ;
ar%tg ar%tg &9, &!
u 1!!,


o m
&
m &u
% 10, ;
ar%tg ar%tg 39, ""
u % 1!!, "1


)
1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
b) <edini,ni rad kola se mo-e naDi i pomoDu izraza+
kg / < 1100 1 56
1
8
n
1 n
tot 1 k
tot

,
_

gde je eksponent politrope n do/ijen iz izraza za politropski stepen korisnosti+


tot
tot
n 1
n
1tot
pol
pol
n 1
k
n
1tot
n
56 1
8 n 1
n 1
8 n 1
56 1
1


,

_
,
:! , 1 n
6otalni stepen sa/ijanja se do/ija+
n
n 1
k
tot
1tot
8 1
1 1,1&
56

_
+

,
6otalna temperatura na izlazu je+
3 : , 30: 1& , 1 &93 6 6
:! , 1
1 :! , 1
n
1 n
tot >tot >>tot

)
3ako mo-emo izra,unati da je +
p
% 5 100! < / kg
1,
stati,ke temperature su+
3 :! , &!;
% &
%
6 6
p
&
1
>tot >st

3 &9;
% &
%
6 6
p
&
&
>>tot >>st

2tati,ki stepen sa/ijanja iznosi+
10" , 1
6
6
1 n
n
>st
>>st
st

,
_c) <edini,ni rad kola sa /eskona,nim /rojem lopati%a je+
k
k
8 1100
8 1:3; < / kg
0, !

)
6ako7e je rad kola sa /eskona,nim /rojem tanki0 lopati%a

u & m k
% u 8
, odakle je+
s / m &" , ;"
, 1!!
1:3;
u
8
%
m
k
u &


)
Bopati,ni ugao na izlazu iz kola se sada mo-e do/iti iz izraza+
o m
&B
m &u
% 10, ;
ar%tg ar%tg :3, &!
u % 1!!, ;", &")
@glovno zanoAenje struje na izlazu je+
o
& &B &
3, "&
)
1"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 2. 5adna kola petostepenog kompresora definisana su sledeDim veli,inama+ *
1
=&90
mm, *
&
="&0 mm, /
1
=:0 mm, /
&
=1",mm,
1l
=3
0
,
&l
=!0
0
imaju koefi%ijent umanjenja jedini,nog
rada kola =0,! i rade sa izentropskim stepenom korisnosti
iz st)
=0,!3) Ako prvi stupanj siAe
vazdu0 '=1,: E n=1,&E 5=&!! </kg3E C
p
=100:,1" </kg3( ,ije je stanje na ulazu 1'p
1
=0,9! /ar,
6
1
=&!! 3( i ako je stati,ki stepen sa/ijanja po stupnjevima
stat
=1,03, odrediti pri zadatoj /rzini
o/rtanja kompresora n=:9,& s
41
+
a) >zentropski jedini,ni rad prvog stupnja,
b) totalni stepen sa/ijanja kompresora,
c) snagu potre/nu za pogon petostepenog kompresora ako je proizvod zapreminskog i
me0ani,kog stepena korisnosti
Q

m
=0,9& ,
5
=1,
%) totalnu i stati,ku temperaturu na izlazu iz petostepenog kompresora)
Reenje :
a) 1/imske /rzine na ulazu i izlaza su+
s / m !; , :: & , :9 &9 , 0 n * u
1 1

s / m 93 , 9 & , :9 "& , 0 n * u
& &

@laz u prvi stupanj je osni, %
1u
=0
o
, dok je o/imska komponenta apsolutne /rzine na izlazu+
B & m & & u &
%tg % u %

Meridijanska komponenta apsolutne /rzine na ulazu je jednaka apsolutnoj /rzini i iznosi+


s / m :& , 31 tg u % %
B 1 1 1 m 1

>zentropski rad prvog stupnja iznosi+
( )

,
_


B &
&
m & &
& iz2 B & m & & & iz2 u & & iz2 iz2 1 k 1 iz
%tg
u
%
1 u %tg % u u % u 8 8
<edna,ina kontinuiteta glasi
& 1
m m
, odnosno+
& & 1 1
Q Q
& & m & & 1 1 m 1 1
/ * % / * %
2ada mo-emo izraziti meridijansku komponentu apsolutne /rzine na izlazu+
&
1
&
1
B 1 1
&
1
&
1
&
1
B 1 1
&
1
&
1
&
1
m 1
&
1
m &
/
/
*
*
ntg *
/
/
*
*
tg u
/
/
*
*
% %

>zentropski jedini,ni rad se dalje mo-e pisati+


1
1
]
1

,
_


1
]
1


B &
B 1
&
1
&
&
1
&
1 &
& iz2 B 1 B &
&
1
&
1
&
1
&
1 &
& iz2 1 iz
tg
tg
/
/
*
*
1 u tg %tg
u
u
/
/
*
*
1 u 8
)
1dnose gustina na ulazu i izlazu mo-emo izraziti iz jedna,ine politropske promene stanja+
n
&
&
n
1
1
p p

n / 1
st
n / 1
&
1
&
1
1
p
p

,
_

,
_

2ada je izentropski jedini,ni rad prvog stupnja+


1
1
]
1

,
_

,
_


B &
B 1
&
1
&
&
1
n / 1
st
&
& iz2 1 iz
tg
tg
/
/
*
* 1
1 u 8

kg / < :& , "0; 8
1 iz

)
b) 6otalna temperatura na ulazu je+
3 :9& , &!!
1" , 100: &
:& , 31
&!!
C &
%
6 6
&
p
&
1
1 tot 1

+ +
)
>zentropski jedini,ni rad mo-emo izraziti i na sledeDi na,in+
1;
%
1m
=%
1
J
1
u
1

1
u
&
%
&u
J
&
%
&m
%
&

&

&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA

,
_1 56
1
8
1
1 tot tot 1 1 iz
1datle je totalni stepen sa/ijanja prvog stupnja+
1
tot 1
1 iz
1 tot
56
8 1
1

,
_


+

0; , 1
1 tot

)
2tepen sa/ijanja kompresora je, a prema uslovu zadatka da su stepeni sa/ijanja stupnjeva
isti+
:3" , 1 0; , 1

1 tot tot

c) 2naga kompresora se izra,unava pomoDu izraza+
5 m Q iz
3
iz
3
iz
10
8 m
10
8 m
#


>zentropski jedini,ni rad kompresora je+
kg / < ;1 , 31";: 1 :3" , 1 :9& , &!! &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
1
tot tot 1 iz

,
_

,
_


Maseni protok je+
1 1
Q m
#omoDu zna,i%e protoka kola mo-emo do/iti zapreminski protok na ulazu u kompresor+
:
u *
Q
&
&
&
k 1


.na,i%a protoka kola je+
039 , 0 /
*
*
tg
u
u
: /
/
/
*
*
u
%
:
*
/
u
%
:
u *
/ * % :
u *
Q :
1
&
&
1
B 1
&
1
&
&
1
&
&
1
&
m 1
&
&
&
m &
&
&
&
& & m &
&
&
&
k
k


gde je+
& & m & 1 1 m 1 k
/ * % / * % Q
)
*akle, zapreminski protok na ulaznom preseku iznosi+ Q
1
=1,1: m
3
/s)
Maseni protok je+
s / kg 33 , 1 m
>zentropski stepen korisnosti iznosi+
!&1 , 0
1
1
n
1 n
tot
1
tot
iz)
@kupni stepen korisnosti je+
; , 0 1 9& , 0 !&1 , 0
5 m Q iz

)
2naga kompresora iznosi+ #=",;;9 kM)
%) 6otalna temperatura na izlazu iz kompresora je+
3 ! , 3&" 6 6
n
1 n
tot >tot >>tot

)
2tati,ka temperatura na izlazu iz kompresora je+
3 03 , 303 6 6
n
1 n
st > >>

)
Zadatak 3. 9la7eni dvostepeni kompresor sa/ija vazdu0 od stanja 1'p
1tot
=1,0& /ar,
t
1tot
=&0
0
C( do stanja 3'6
3tot
, p
3tot
= /ar() 2a/ijanje se o/avlja tako Ato se u prvom stupnju vrAi od
stanja & '6
&tot
, p
&t0t
(, a zatim se vazdu0 izo/arski 0ladi do temperature 6
&Ntot
= 0,;916
&tot
, pa onda
1!
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
ponovo sa/ija u drugom stupnju do stanja 3'6
3tot
, p
3tot
() .najuDi da je politropski stepen korisnosti
kompresora
pol
=0,909, =1,: i stepen sa/ijanja u stupnjevima isti odrediti+
a) temperaturu na kraju sa/ijanja,
b) temperaturu na kraju sa/ijanja za slu,aj kada se vazdu0 ne /i 0ladio pri izlasku iz prvog
stupnja,
c) izentropski stepen korisnosti kompresora,
%) uAtedu u radu koja se posti-e 0la7enjem vazdu0a)
Reenje :
a) 2tepen sa/ijanja kompresora iznosi+
9 , :
0& , 1

p
p
tot 1
tot 3
tot

,
tako da je stepen sa/ijanja svakog stupnja+
&1: , &
tot & tot 1 tot

)
>z izraza za politropski stepen korisnosti do/ijamo eksponent politrope, n+


1
1 n
n
pol

"!; , 0
1
1
n
1
pol
:!: , 1 n
)
6emperatura na kraju sa/ijanja u prvom stupnju kompresora je+
3 1 , 3;" &1: , & &93 6
p
p
6 6
:!: , 1
1 :!: , 1
n
1 n
1 tot tot 1
n
1 n
tot 1
tot &
tot 1 tot &

,
_

6emperatura na kraju izentropskog sa/ijanja u prvom stupnju je+


3 : , &9; 1 , 3;" ;91 , 0 6 ;91 , 0 6
tot & tot &


#ritisak na kraju sa/ijanja u prvom kompresorskom stupnju iznosi+
/ar &! , & &1: , & & , 1 p p
1 tot tot 1 tot &

6ra-ena temperatura na kraju sa/ijanja 'u drugom stupnju, odnosno na izlazu iz kompresora(
iznosi+
3 3!& 3 9! , 3!1 &1: , & : , &9; 6 6
:!: , 1
1 :!: , 1
n
1 n
& tot tot & tot 3


b) 3ada se vazdu0 ne /i 0ladio na izlasku iz prvog kompresorskog stupnja, temperatura na
kraju sa/ijanja /i /ila+
3 9 , :!& 9 , : &93 6 6
:!: , 1
1 :!: , 1
n
1 n
tot tot 1
tot 3

)
c) >zentropski stepen korisnosti kompresora iznosi+
!!; , 0
1 9 , :
1 9 , :
1
1
8
8
:!: , 1
1 :!: , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
tot
1
tot
k
iz
iz


)
%) <edini,ni rad kompresora kada nema 0la7enja na izlasku iz prvog stupnja je+
19
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
kg / < 1 , 1913": 1 9 , : &93 &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
n
1 n
tot tot 1 k

,
_

,
_

<edini,ni rad 0la7enog kompresora je+


( )

,
_

1
1
]
1

,
_

,
_

1 6 6 5
1
1 6 1 6 5
1
8
n
1 n
1 tot tot & tot 1
n
1 n
& tot tot &
n
1 n
1 tot tot 1 k0
( ) kg / < & , 1"!93& 1 &1: , & : , &9; &93 &!!
1 : , 1
: , 1
8
: , 1
1 : , 1
k0

,
_

)
#rema tome, usteda u radu koja se posti-e 0la7enjem iznosi+
kg / < 9 , &&:31 8 8 8
k0 k k


)
Zadatak 4. 6rostepeni, %entrifugalni kompresor, usisava vazdu0 '=1,: i 5=&!! </kg3( iz
mirne atmosfere 'p
>
=100kG/m
&
, 6
>
=&! 3( ostvarujuDi pri tome u prvom stupnju stepen sa/ijanja

1tot
=1,!) #olitropski radovi po stupnjevima su jednaki kao i politropski stepeni korisnosti ,ija je
/rojna vrednost
pol
=0,!&) 1drediti+
a) stepene sa/ijanja drugog i treDeg stupanja,
b) pritisak na izlazu iz kompresora,
c) izentroske stepene korisnosti stupnjeva i %elog kompresora)
Reenje:
a) =ksponent politrope, n, do/ijamo iz izraza za politropski stepen korisnosti+
!& , 0
1
1 n
n
pol3:! , 0
1
1 n
n
pol


3: , 1 n
)
#olitropski stepen sa/ijanja prvog stupnja je+
kg / < ;3 , !0;1 1 ! , 1 &! &!!
1 3: , 1
3: , 1
1 56
1 n
n
8
3: , 1
1 3: , 1
n
1 n
1 st
tot tot 1
1
pol

,
_

,
_


)
6emperatura na kraju sa/ijanja u prvom stupnju 'po,etak sa/ijanja u drugom stupnju(
kompresora je+
3 0" , 33 ! , 1 &! 6
p
p
6 6
3: , 1
1 3: , 1
n
1 n
1 tot tot 1
n
1 n
tot 1
tot &
tot 1 tot &

,
_

)
#olitropski jedini,ni radovi po stupnjevima su isti, tj)
kg / < ;3 , !0;1 8 8 8
3
pol & pol
1
pol

,
pa prema tome iz izraza za jedini,ni rad drugog stupnja,

,
_

1 56
1 n
n
8
n
1 n
& st
tot tot &
&
pol ,
do/ijamo stepen sa/ijanja drugog stupnja+
1 3: , 1
3: , 1
1 n
n
tot &
&
pol
&
tot
0" , 33 &!!
;3 , !0;1
3: , 1
1 3: , 1
1
56
8
n
1 n
1

,
_

,
_


+
0!: , &
&
tot

)
&0
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
6emperatura na kraju sa/ijanja u drugom stupnju kompresora 'po,etak sa/ijanja u treDem
stupnju( je+
3 9 , : 0!: , & 0" , 33 6
p
p
6 6
3: , 1
1 3: , 1
n
1 n
& tot tot &
n
1 n
tot &
tot 3
tot & tot 3

,
_

)
2tepen sa/ijanja treDeg stupnja iznosi+
1 3: , 1
3: , 1
1 n
n
tot 3
3
pol
3
tot
9 , : &!!
;3 , !0;1
3: , 1
1 3: , 1
1
56
8
n
1 n
1

,
_

,
_


+
;9: , 1
3 tot

)
b) @kupni stepen sa/ijanja kompresora je proizvod stepena sa/ijanja svi0 stupnjeva+
91"" , " ;9: , 1 0!: , & ! , 1
3
tot
&
tot 1 tot tot

#ritisak na izlazu iz kompresora iznosi+
&
tot >tot >>tot
m / kG "9 , "91 91"" , " 100 p p
)
c) >zentropski stepeni korisnosti stupnjeva iznose+
!0 , 0
1 ! , 1
1 ! , 1
1
1
8
8
3: , 1
1 3: , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
1
tot
1
1
tot
1
k
1
iz
1
iz


!0 , 0
1 0!: , &
1 0!: , &
1
1
8
8
3: , 1
1 3: , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
&
tot
1
&
tot
&
k
&
iz
&
iz


!0 , 0
1 ;9: , 1
1 ;9: , 1
1
1
8
8
3: , 1
1 3: , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
3
tot
1
3
tot
3
k
3
iz
3
iz


)
>zentropski stepen korisnosti %elog kompresora je+
;"! , 0
1 91"" , "
1 91"" , "
1
1
8
8
3: , 1
1 3: , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
tot
1
tot
k
iz
iz


)
&1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 5. @ trostepenom tur/okompresoru ostvaruje se ukupni stepen sa/ijanja =! pri

pol
=0,!:) 2tanje gasa na ulazu je p
>tot
=1 /ar i t
>tot
=&0
o
C '=1,:E 5=&!; </kg() @ svim stupnjevima
kompresora ostvaruje se isti stepen sa/ijanja pri istoj vrednosti izentropskog stepena korisnosti
stupnjeva) 1drediti+
a) izentropski stepen korisnosti kompresora i stupnjevaE
b) stanje gasa i zapreminski protok u izlaznom stepenu kompresora, ako je maseni protok
kroz kompresor
m 0,
kg/sE
c) snagu kompresora, ako je
m
=0,9")
Reenje:
a) 6otalni stepen sa/ijanja svakog kompresorskog stupnja iznosi+
stup)
3
3
tot tot
! &
)
Ako je
pol
=0,!:, iz izraza za politropski stepen korisnosti


1
1 n
n
pol

pol
n 1 1
0, ""
n

,
do/ijamo da je eksponent politrope+
n 1, 1
)
>zentropski stepen korisnosti svakog stupnja je+
stup) stup)
stup)
stup)
stup)
1
1,: 1
1,:
iz tot
iz n 1 1,1 1
k
n 1,1
tot
8 1
& 1
8
1
1

stup)
iz
0, 91
)
>zentropski rad kompresora je jednak sumi izentropski0 radova stupnjeva+
iz iz1 iz& iz3
8 8 8 8 + +
1 1 1
iz >tot tot1 &tot tot & 3tot tot3
8 56 1 56 1 56 1
1 1 1


_ _ _
+ +


, , ,
( )
stup)
1
iz tot >tot &tot 3tot
8 5 1 6 6 6
1

_
+ +


,
)
3ako je+
stup)
n 1 n 1
n n
&tot >tot tot & >tot tot
6 6 6


i
stup) stup)
n 1 n 1 n 1
&
n n n
3tot &tot tot 3 &tot tot >tot tot
6 6 6 6


,
do/ija se da je izentropski rad kompresora+
stup) stup) stup)
1 n 1 n 1
&
n n
iz >tot tot tot tot
8 56 1 1
1

_ _
+ +


, ,
)
>zentropski stepen korisnosti kompresora iznosi+
stup)
stup) stup)
1
n 1 n 1
&
tot
iz n n
iz tot tot n 1
k
n
tot
1
8
1
8
1


_
+ +

,

1,: 1
1,1 1 1,1 1
1,:
&
1,1 1,1 iz
iz 1,1 1
k
1,1
8 & 1
1 & &
8
! 1

+ +


,

iz
0,!&
)
&&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
b) 6emperatura na izlazu iz kompresora je+
stup
1,1 1
n 1 n 1
3
1,1
n n
>>tot :tot >tot tot >tot tot
6 6 6 6 &93 ! 9:,1 3)
#ritisak na izlazu iz kompresora iznosi+
>>tot 3tot >tot
p p p 1 ! ! /ar
)
Kustina vazdu0a na izlazu iz kompresora je+

3 >>tot >>
>>
>> >>tot
p p ! 10
:, "9& kg / m
56 56 &!; 9:,1

)
2 o/zirom da je maseni protok 0, kg/s, zapreminski protok na izlazu iz kompresora iznosi+
3
>>
>>
m 0,
Q 0,10"" m / s
:, "9&

)
c) 2naga kompresora se do/ija iz izraza+
iz iz k
3 3 3
iz m iz m m
Q8 m8 m8
#
10 10 10
)
>zentropski rad kompresora se do/ija iz pred0odnog izraza+
stup) stup) stup)
1 n 1 n 1
&
n n
iz >tot tot tot tot
8 56 1 1
1

_ _
+ +


, ,
1,: 1 1,1 1 1,1 1
&
1,: 1,1 1,1
iz
1, :
8 &!; &93 & 1 1 & &
1, : 1

_ _
+ +

, ,

iz
8 &:9310, 3 < / kg
)
1dnosno, rad kola kompresora je+
1,1 1
n 1
1,1
n
k >tot tot
1, :
8 56 1 &!; &93 ! 1
1 1, : 1

_
_

,
,

k
8 30&:3, " < / kg
)
*akle, snaga kompresora iznosi+
iz iz
3 3 3
iz m iz m
Q8 m8 0, &:9310, 3
#
10 10 10 0, !& 0, 9"


# 1! kM
)
&3
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 6. @ toku ispitivanja trostepenog 0la7enog kompresora pri n=; s
41
utvr7eno je da
sa/ija vazdu0 od pritiska p
1tot
=0,9; /ar i temperature 6
1tot
=&9! 3, do pritiska p
:tot
=1,3 /ar) Ga
osnovu toplotnog /ilansa 0ladnjaka, u kojima se vrAi izo/arsko 0la7enje, prora,unato je da se u
njima izlazna temperatura vazdu0a sni-ava za &C u odnosu na ulaznu) #ri ukupnom maksimalnom
stepenu korisnosti kompresora =0,9& izmereno je da kompresor troAi snagu #=113,&:" kM)
>zentropski stepen korisnosti kompresora je
iz
=0,!;, a stepeni sa/ijanja kompresorski0 stupnjeva
su jednaki)
1drediti+
a) jedini,ni rad kompresoraE
b) temperaturu na izlazu iz poslednjeg stupnjaE
c) spe%ifi,nu u,estanost o/rtanja kompresora)
.a vazdu0 su poznate sledeDe veli,ine+ =1,:E C
p
=100:,1" </kg3E 5=&!! </kg3)
Reenje:
a) 2tepen sa/ijanja kompresora je+
:tot
tot
1tot
p 1, 3
1, 3:
p 0, 9;

)
2tepeni sa/ijanja po stupnjevima su jednaki i oni iznose+
stup)
3 3
tot tot
1, 3: 1,10&
)
>zentropski rad kompresora iznosi+
1,: 1
1
1,:
iz 1tot tot
1, :
8 56 1 &!! &9! 1, 3: 1 &":9!,1; < / kg
1 1, : 1

_
_

,
,
)
3ako je poznat izentropski stepen korisnosti
iz
iz
k
8
0, !;
8

,
do/ija se da je jedini,ni rad kola+
iz
k
iz
8 &":9!,1;
8 30:;, "& < / kg
0, !;

)
b) 2a druge strane, izentropski stepen korisnosti je+
1
tot iz
iz n 1
k
n
tot
1 8
0, !;
8
1
,
odakle se mo-e do/iti eksponent politrope+
1
n 1
tot
n
tot
iz
1
1


1
tot
tot
iz
1 n 1
ln ln 1
n

_


+


1
tot
tot
iz
1 n 1
ln 1 / ln
n

_


+


,
1
tot
tot
iz
1 1
1 ln 1 / ln 0, 3;:
n

_


+


n 1, :!
)
&:
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
3arakteristi,ne temperature datog trostepenog sa/ijanja su+
4 temperatura na izlazu iz prvog stupnja+
n 1
n
&tot 1tot 1tot
6 6


E
4 temperatura na ulazu u drugi stupanj 'posle 0la7enja(+
O
n 1
n
&tot 1tot 1tot
& tot
6 0, 9!6 0, 9!6


E
4 temperatura na izlazu izlazu iz drugog stupnja+

O
&
n 1 n 1 n 1 n 1
n n n n
3tot &tot 1tot 1tot &tot 1tot 1tot
& tot
6 6 0, 9!6 0, 9!6

_


,
E
4 temperatura na ulazu u treDi stupanj 'nakon 0la7enja(+
( ) ( ) O
&
n 1 n 1 n 1
& &
n n n
3tot 1tot 1tot &tot 1tot 1tot
3 tot
6 0, 9!6 0, 9! 6 0, 9! 6

_


,
E
4 temperatura na izlazu iz treDeg stupnja+
( ) ( ) ( ) O
3
n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1
& & &
n n n n n n
:tot 3tot 1tot 1tot &tot 3tot 1tot 1tot 1tot tot
3 tot
6 6 0, 9! 6 0, 9! 6 0, 9! 6

_


,
*akle, temperatura na izlazu iz poslednjeg kompresorskog stupnja iznosi+
( )
1,:! 1
&
1,:!
:tot
6 0, 9! &9! 1, 3: 31:, 9 3


c) 2pe%ifi,na u,estanost o/rtanja kompresora do/ija se pomoDu izraza+
0,
1
P 0,;
k
nQ
n 333
8

>z izraza za snagu


k
3
m8
#
10

, do/ijamo da je maseni protok+


3 3
k
10 # 10 113, &:" 0, 9&
m 3, :: kg / s
8 30:;, "&


)
Kustina vazdu0a na ulazu u kompresor je+

3 1tot 1
1
1 1tot
p p 0, 9; 10
1,13 kg / m
56 56 &!! &9!

.apreminski protok na ulazu u prvi stupanj kompresora je+


3
1
1
m 3, ::
Q 3, 0:: m / s
1,13

)
*o/ija se da je spe%ifi,na u,estanost o/rtanja kompresora+
0, 0,
1
P 0,; 0,;
k
nQ ; 3, 0::
n 333 333 1!, 9
8 30:;, "&


)
&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 7. 1drediti optimalne stepene sa/ijanja trostepenog 0la7enog kompresora) #oznati
su sledeDi poda%i+ ukupni stepen sa/ijanja =10, temperatura na ulasku u prvi stupanj
iznosi6
>1
=&!3 3, temperatura na ulasku u drugi i treDi stupanj 6
>&
=6
>3
=313 3, pad pritiska u
0ladnja%ima
1
=
&
=p
>&
/p
>>1
=p
>3
/p
>>&
=o,9!) @zeti da izentropski stepeni korisnosti stupnjeva imaju
istu vrednost)
Re enje:
@kupni stepen sa/ijanja kompresora je za zadati slu,aj+
10
& 1 3 & 1

'1(
Ako ozna,imo da je
r
1
1

, tada su izentropski jedini,ni radovi svakog stupnja+


( ) 1 56
r
1
1 56
1
8
r
1 1 >
1
1 1 > 1 iz

,
_'&(
( ) 1 56
r
1
1 56
1
8
r
& & >
1
& & > & iz

,
_'3(
( ) 1 56
r
1
1 56
1
8
r
3 3 >
1
3 3 > 3 iz

,
_':(
3ako je izentropski stepen korisnosti

k
3 iz & iz 1 iz
k
iz
iz
8
8 8 8
8
8 + +

,
rad kola kompresora je+
iz
3 iz & iz 1 iz
3 k & k 1 k k
8 8 8
8 8 8 8

+ +
+ +
) '(
*a /i stepeni sa/ijanja /ili optimalni, prvi izvod rada kola kompresora po stepenu sa/ijanja
svakog stupnja mora /iti jednak nuli) 6ada /i imali tri jedna,ine sa tri nepoznate
1
,
&
i
3
)
2 o/zirom da je poznat ukupni stepen sa/ijanja, prema izrazu '1( mo-emo izraziti jedan
stepen sa/ijanja na osnovu ostali0, uklju,ujuDi tu i padove pritiska u 0ladnja%ima) 6ada je
potrepno naDi samo dva izvoda jedini,nog rada kola po stepenu sa/ijanja i izjedna,iti i0 sa nulom)
*akle, jednu nepoznatu, npr)
3
izra-avano preko ostali0, a potom reAavamo sistem od dve
jedna,ine sa dve nepoznate)
& 1 & 1
3


'"(
<edini,ni rad kola iznosi+
( ) ( ) ( )
1
]
1

+ +

1 56
r
1
1 56
r
1
1 56
r
1 1
8
r
3 3 >
r
& & >
r
1 1 >
iz
k ';(
( ) ( )
1
1
]
1

,
_

,
_

+ +

1 6 1 6 1 6
r
5
8
r
& 1 & 1
3 >
r
& & >
r
1 1 >
iz
k
'!(
1
1
]
1

,
_

+ +

3 >
r
& 1 & 1
3 > & >
r
& & > 1 >
r
1 1 >
iz
k
6 6 6 6 6 6
r
5
8
'9(
2ada tra-imo izvode po
1
i
&
+
&"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
0
1
r6 r6
r
5
d
d8
( 1 r '
1
r
&
r
& 1
3 >
1 r
1 1 >
iz 1
k

1
1
]
1

,
_

+
'10(
0
1
r6 r6
r
5
d
d8
( 1 r '
&
r
1
r
& 1
3 >
1 r
1 & >
iz &
k

1
1
]
1

,
_

+
'11(
'10(
( 1 r '
1
r
&
r
& 1
3 >
1 r
1 1 >
1
6 6
+

,
_


r
&
r
& 1
3 >
1 r 1 r
1 1 >
1
6 6

,
_


+ +
r
&
r
& 1 1 >
3 > r &
1
1
6
6

,
_

'1&(
'11(


( 1 r '
&
r
1
r
& 1
3 >
1 r
& & >
1
6 6
+

,
_


r
&
r
& 1
3 >
1 r 1 r
& & >
1
6 6

,
_


+ +
r
1
r
& 1 & >
3 > r &
&
1
6
6

,
_

'13(
'1&(


&
1
1
r &
1
r
& 1
r
& >
3 >
& 1
r
1 >
3 >
& & 1
r
1 >
3 > &
1
6
6
1
6
6 1
6
6

1
1
]
1

,
_

,
_

,
_


&
1
& 1
r
1
1 >
3 >
&
1
& 1
r &
1
3 >
& >
& 1
r
1
1 >
3 > &
3
1
6
6 1
6
6
6
6

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_


1ptimalni stepen sa/ijanja prvog stupnja iznosi+
;" , &
9! , 0
10
&!3
313
6
6
3
1
&
1 3
&
3
1
& 1
r 3
&
1 >
3 >
1

,
_

,
_

,
_

,
_

'1:(
'13(


1 & 1
r
& >
3 > &
&
1
6
6

,
_


1ptimalni stepen sa/ijanja drugog stupnja je+
9: , 1
;" , &
1
9! , 0
10
313
313 1
6
6
&
1
&
1
&
1 &
1
&
1
1
&
1
& 1
r &
1
& >
3 >
&

,
_

,
_

,
_

,
_

'1(
3oristeDi jedna,inu ';(, a s o/zirom na reAenja stepena sa/ijanja prvog i drugog stupnja
do/ijeni0 izrazima '1( i '1"(, izra,unavamo optimalni stepen sa/ijanja treDeg stupnja+
9: , 1
9! , 0 9: , 1 ;" , &
10
&
& 1 & 1
3


) '1"(
&;
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
&. KOE'I(IJENT )NAI(E) TURBOMAINA I TEORIJA
S"INOSTI - KOMPRESORI
Zadatak 1. 3ompresor usisava vazdu0 iz mirne atmosfere stanja p=1 /ar, t=&0
o
C i sa/ija ga
do 3 /ara) 2a/ijanje se vrAi u dva stupnja ,iji su stepeni sa/ijanja isti) Maseni protok vazdu0a je
;0 m
kg/s, a /rzina o/rtanja n=0 s
41
)
a) 1drediti izentropski i politropski stepen korisnosti kompresora, zatim stepen politrope n,
ako su izentropski stepeni korisnosti stupnjeva
iz1
=
iz&
=0,!)
b) 1drediti kolika tre/a da /ude /rzina o/rtanja, protok i stepen sa/ijanja kompresora, da /i
se proverili parametri u prora,unskoj ta,ki, ako se provera vrAi pod sledeDim uslovima na ulazu u
kompresor+ p
1
H=1,01p i 6
1
H=1,&6)
3arakteristike vazdu0a su+ =1,:E 5=&!!</kg3 i C
#
=100:,1" </kg3)
Reenje:
a) 6otalni stepen sa/ijanja kompresora je+
3
p
p
>tot
>>tot
tot

,
pa je stepen sa/ijanja svakog od stupnjeva+
;3 , 1 3
tot st tot

)
#o uslovu zadatka, izentropski stepeni korisnosti stupnjeva su isti i oni iznose +
! , 0
1
1
8
8
n
1 n
st tot
1
st tot
& , 1 k
& , 1 iz
& iz 1 iz

)
1datle mo-emo do/iti eksponent politrope+
:9" , 1 n 33& , 0
3 ln
! , 0
1 3
1 ln
ln
1
1 ln
n
1 n
1
st tot
1 iz
1
st tot

,
_

,
_


)
2ada mo-emo sra,unati izentropski i politropski stepen korisnosti+
!3! , 0
1 3
1 3
1
1
8
8
:9" , 1
1 :9" , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
tot
1
tot
k
iz
iz


,
!"1 , 0
: , 1
1 : , 1
1 :9" , 1
:9" , 1 1
1 n
n
8
8
k
pol
pol


)
b) Govu /rzinu o/rtanja do/ijamo iz jednakosti Ma0ovi0 /rojeva, pri ,emu se Ma0ov /roj
odre7uje iz izraza+
1 zv
&
u
%
u
Ma
, gde je
1 1 zv
56 % )
6ada imamo da je+
1
&
1
&
6 5
n *
56
n *

)
Gova /rzina o/rtanja iznosi+
1
1
1
s 9 , & , 1 0
6
6
n n


)
&!
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
>z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada imamo da je+

, odnosno
&
&
iz
&
&
iz
u
8 &
u
8 &

)
*alje se do/ija da je+
1
1tot tot &
iz
1
iz
1tot tot
56 1
1
8 n
)
8 n
56 1
1
_
,


_
,,
3ako iz jednakosti Ma0ovi0 /rojeva sledi da je+
&
tot
1
1
n
n
6
6

,
_

,
_


,
do/ijamo da je+ 1
1
1
1
tot
1
tot


, Ato dalje zna,i da je
tot tot

)
>z jednakosti zna,i%a protoka imamo da je+

, gde je
& & 1 & &
1
u A
m
u A
Q)
*alje se do/ija da je+
& & 1 & & 1
u A
m
u A
m


)
*akle, novi maseni protok kroz kompresor iznosi+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
p
p
m
6
6
6
6
p
p
m
n
n
56
p
6 5
p
m
n
n
m m


,
s / kg &3" , "3
& , 1
1
01 , 1 ;0 m
)
Zadatak 2. 5adni parametri kompresora su m="0 kg/s, stepen sa/ijanja =3, politropski
stepen korisnosti
pol
=0,! i /rzina o/rtanja n=0 s
41
) #o,etno stanje je odre7eno pritiskom p
>
=1,0:
/ar i temperaturom t
>
=1;
o
C '5=&93 </kg3 i =1,3()
>spitivanje tur/okompresora vrAi se na geometrijski sli,nom modelu dva puta manji0
dimenzija sa vazdu0om '5=&!;</kg3 i =1,:( ulaznog stanja p
>
=1 /ar i temperature t
>
=&0
o
C)
1drediti+
a) stepen sa/ijanja modelskog kompresora,
b) ugaonu /rzinu o/rtanja modelskog kompresora,
c) maseni protok modelskog kompresora)
Re enje:
a) *a /i trouglovi /rzina /ili sli,ni na ulazu i izlazu iz kompresora, tre/a da /udu jednake
zna,i%e protoka i jedini,nog rada, kao i odnosi gustina na ulazu u prvi stupanj i izlazu iz
poslednjeg stupnja kompresora)
&9
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
1
&
1
&


&
1
1
&
&
1
1
&
1
1
&
&
1
1
&
&
6
6
p
p
6
6
p
p
6 5
p
6 5
p
56
p
56
p

)
3ako je+
n
1 n
&
1
&
1
p
p
6
6

,
_

, do/ijamo
n
1
n
1
1
&
n
1
&
1
n
1 n n
&
1
&
1
1
&
p
p
p
p
p
p
6
6
p
p

,
_

,
_

,
_

+
)
*akle+
n
1
n
1)
>z izraza za politropski stepen sa/ijanja imamo da je+
pol
1
n
1 n

, odnosno
pol
1
1
n
12tepen sa/ijanja modelskog kompresora iznosi+
3: , 3 3
! , 0 : , 1
1 : , 1
1
! , 0 3 , 1
1 3 , 1
1
1
1
1
1
pol
pol

)
b) >z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada imamo da je+

, odnosno
( ) ( )
&
&
iz
&
&
iz
n *
8 &
n *
8 &

)
1datle se do/ija da je+
iz
iz
&
&
8
8
*
*
n n


1
1
&
1tot tot
1 &
1
&
1tot tot
56 1
1
*
n 10", ; s )
*
56 1
1

1
_


1

, 1

1
_

1


1
,
]
c) >z jednakosti zna,i%a protoka imamo da je+

, gde je
& &
1
& &
1
u A
Q
u A
Q

)
3ako je
n *
m :
u A
Q
& 3
& 1 & &
1, do/ijamo da je+
30
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
s / kg " , 1
n
n
*
*
6
6
5
5
p
p
m
n
n
*
*
56
p
6 5
p
m
n
n
*
*
m m
3
&
&
1
1
1
1
3
&
&
1
1
1
1
3
&
&
1

,
_

,
_

,
_


)
Zadatak 3. 1sni kompresor koji radi sa vazdu0om ima totalni stepen sa/ijanja
tot
=3,
politropski stepen korisnosti
pol
=0,! i /roj o/rtaja n=1& s
41
) 2tanje okoline iz koje kompresor
siAe vazdu0 je t=&1
0
C i p=0,9!1 /ar) Ako se usvoji da kompresor ima : stupnja sa istim prose,nim
naporima, da je Q
1
=1! m
3
/s i koefi%ijent protoka za prvi stupanj =0,3! , odrediti+
a) prose,an izentropski jedini,ni rad po stupnjevima i stepene sa/ijanja,
b) maseni protok kompresora,
c) stepen reak%ije kola uz oklop i glav,inu za prvi stupanj ako je odnos pre,nika glav,ine i
oklopa m=0," i %
1u
=0)
3arakteristike vazdu0a+ =1,: E 5=&!! </kg3 i Cp=100:,1" </kg3)
Reenje :
a) #rose,an izentropski jedini,ni rad po stupnjevima se izra,unava koriADenjem izraza+
8 a
8
z
iz
iz
+ ' ( 1
gde je+
z
1
z
1
1 a 1
iz
pol
+

,
_

+
)
>zentropski stepen korisnosti iznosi+
!& , 0
1 3
1 3
1
1
1
1
! , 0 : , 1
1 : , 1
t
: , 1
1 : , 1
pol
1
tot
1
tot
n
1 n
tot
1
tot
iz


>zentropski jedini,ni rad kompresora iznosi+
kg / < &! , 109&;" 1 3 &9: &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
1
tot >tot iz

,
_

,
_


6ada je+
0&&; , 1
:
1
:
1
1
!& , 0
! , 0
a 1 +
,
_

+
)
*akle, prose,an izentropski jedini,ni rad po stupnjevima+
8 < kg < kg
iz
1 0&&;
109&;" &!
:
&;939 9; &;9:0 ,
,
, / /
2ada mo-emo izra,unati stepene sa/ijanja po stupnjevima+
1
1 :
1 : 1
iz
1tot
1tot
8 &;9:0
1 1 1 3;1
3 &!! &9:
56
1

_

_
+ +


,

,
,
,
,
,
3 ;3; , 3&1 3;1 , 1 &9: 6 6
: , 1
1 : , 1
1
tot 1 tot 1 tot &


31
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
1
1 :
1 : 1
iz
&tot
&tot
8 &;9:0
1 1 1 33
3 &!! 3&1 ;3;
56
1

_

_
+ +


,

,
,
,
,
, ,
6 6 3
tot tot tot 3 & &
1
0 :
1 :
3&1 ;3; 1 33 3:9 :&:

, , ,
,
,
30" , 1 1
:&: , 3:9 &!! , 3
&;9:0
1
56
1
8
1 : , 1
: , 1
1
tot 3
iz
tot 3

,
_

,
_

6 6 3
tot tot tot : 3 3
1
0 :
1 :
3:9 :&: 1 30" 3;; 1&

, , ,
,
,

:
:
1
1 :
1 : 1
1
1
&;9:0
3 &!! 3;; 1&
1 1 &!&
tot
iz
tot
8
56

_
,

_
,

, ,
,
,
,
b) Maseni protok kompresora iznosi+

,
,
, / m Q
p
56
Q kg s
> >
>
>
>


0 9!1 10
&!! 3;; 1&
1! &0 !

c) 3ako je zna,i%a protoka+


:
1
3 & &
Q
* n m
>
e
' (
,
do/ija se da je spoljaAnji pre,nik 'uz oklop(+
*
Q
n m
m
e
>


:
1
: 1!
1& 1 0 " 0 3!
0 "&0
& &
3
& &
3
' ( ' , ( ,
,
,
a unutraAnji pre,nik 'uz glav,inu( iznosi+
* m * m
i e
0 " 0 "&0 0 3;& , , ,
2ada mo-emo izra,unati vrednosti o/imski0 /rzina na ovim pre,ni%ima+
u * n m s
u * n m s
e e
i i
0 "& 1& &:3 :;
0 3;& 1& 1:" 0!
, , /
, , /
2tepen reak%ije kola se izra,unava po formuli+
r
J
u
u
J
u
J
u
u
u
u

&
1
&
gde je+
J
8
u
m s m s
ue
iz
iz st e

&;9:0
0 !:: &:3 :;
13 9"! 13"
, ,
, / /

J
8
u
m s
ui
iz
iz st i

&;9:0
0 !:: 1:" 0!
&&" "
, ,
, /
( )

iz st iz pol iz
z
+

_
,

1
1
0 !:: ,
>zra,unavanjem izraza za stepen reak%ije, do/ija se da je+ r
e
= 0,;&1
3&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
r
i
= 0,&&:)
33
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 4. .a jedan kompresor su poznate optimalne karakteristike &0 m
kg/s, stepen
sa/ijanja je &, /rzina o/rtanja n=100 s
41
, izentropski stepen korisnosti
iz
=0,!" i ukupni stepen
korisnosti =0,!) 2tanje okoline iz koje se usisava vazdu0 '5=&!! </kg3E =1,:E( odre7eno je sa
p
>
=1 /ar i t
>
=30
o
C)
a) *a /i se ostvario protok &! kg/s vazdu0a, dva kompresora su paralelno vezana, tako da
rade sa istom /rzinom o/rtanja) GaDi tu /rzinu iz uslova da kompresor radi u optimalnim uslovima
i odrediti stepen sa/ijanja, snagu i stanje vazdu0a na izlazu iz kompresora)
b) Ako se ovakva dva kompresora ve-u na red, naDi /rzinu o/rtanja drugog kompresora da
/i oni radili sa maksimalnim stepenom korisnosti, znajuDi da prvi kompresor radi sa
karakteristikama datim na po,etku zadatka)
1drediti zapreminske protoke na ulazu i snage o/a kompresora)
Reenje:
a) Govi maseni protok paralelne sprege je+
s / kg &! m
#aralelna veza ima svojstvo da je+
s / kg 1:
&
m
m m
& 1)
>z jednakosti zna,i%a protoka do/ija se da je+
1

1
1
n
m
n
m


1 1
1
s ;0
&0
1:
100
m
m
n n

)
>z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada do/ija se da je+
1
:9 , 0
100
;0
n
n
8
8
& &
1
iz
1 iz

,
_


,
_

)
2 druge strane odnos jedini,ni0 radova je+
:9 , 0
1 6
1 6
1 56
1
1 56
1
8
8
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
iz
1 iz

,
_

,
_

,
_

,
_


,
odakle se do/ija da je stepen sa/ijanja kompresora+
1 : , 1
: , 1
: , 1
1 : , 1 &
1 1
&
1
1
1 &
100
;0
1 1
n
n
1


1
1
]
1

,
_


,
_

+
1
1
]
1

,
_


,
_

+
:&9 , 1
1

)
<edini,ni radovi kompresora iznose+
kg / < 0": , 3&;9 1 :&9 , 1 303 &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
1
1
1
& , 1 iz

,
_

,
_


)
2tanje vazdu0a na izlazu iz kompresora je
- #ritisak na izlazu iz kompresora+
/ar :&9 , 1 :&9 , 1 1 p p
1 1 &

)
- 6emperatura na izlazu iz kompresora+
3 !3 , 3:0
!" , 0 100!
0": , 3&;9
303
%
8
6 6
iz p
1 iz
1 &

+
,
gde je+
kg / < 100! &!!
1 : , 1
: , 1
5
1
%
p

)
b) 5edna veza ima svojstvo da je+
s / kg &0 m m m
& 1

)
3:
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
#rvi kompresor radi sa karakteristikama+
&
1

,
1
1
s 100 n

,
/ar 1 p
1

i
3 303 6
1

)
>z jednakosti zna,i%a protoka do/ija se da je+
& 1

& &
&
& 1
1
n
m
n
m


1
&
1
1
( 1 '
1
( 1 '
&
1
&
( 1 '
1
( 1 '
1
1
1
( 1 '
1
( 1 '
&
1
&
( 1 '
1
( 1 '
1
( & '
1
( & '
1
1
&
1
&
1
&
n
n 1
p
p
n
n
6
p
6
p
n
n
56
p
56
p
n
n
m
m

1
n
n
m
m
1
&
1
1
1
&


1
1 1 &
n n
,
dakle, /roj o/rtaja redne sprege je+
1 : , 1
1
1
1 1 &
s 9 , "0 :&9 , 1 ;0 n n


)
>z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada do/ija se da je+
& 1
3;1:9 , 0
100
9 , "0
n
n
8
8
&
&
1
&
1 iz
& iz

,
_

,
_

)
2 druge strane odnos jedini,ni0 radova je+
3;1:9 , 0
1
1
1 56
1
1 56
1
8
8
1
1
1
&
n
1 n
1
1
1
( 1 '
1
1
&
( & '
1
1 iz
& iz

,
_

,
_

,
_

,
_


,
<edini,ni radovi kompresora iznose+
kg / < 0&" , ""!9& 1 & 303 &!!
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1
1
1
( 1 '
1
1 iz

,
_

,
_


kg / < ;3 , &:!:9
100
9 , "0
0&" , ""!9&
n
n
8 8
&
&
1
&
1 iz & iz

,
_

,
_

)
3ako je temperatura na izlazu iz prvog kompresora, odn) na ulazu u drugi kompresor+
3 1" , 3!0
!" , 0 100!
0&" , ""!9&
303
%
8
6 6 6
iz p
1 iz ( 1 '
1
( 1 '
&
( & '
1

+
,
tada je stepen sa/ijanja drugog kompresora+
1
:!; , 1
1 :!; , 1
: , 1
1 : , 1
1
n
1 n
1
1
1
1 iz
& iz
&
&
1 &
3;1:9 , 0 1
1
8
8
1


1
1
1
1
1
]
1

,
_

+
1
1
1
1
]
1

,
_


+
&:" , 1
&

)
.apreminski proto%i na ulazu u kompresore je+
s / m :&! , 1;
10
303 &!! &0
p
56 m m
Q
3

1
( 1 '
1 1
1
1
13
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
s / m 9 , 10
10
& 303 &!! &0
p
56 m
p
56 m
p
56 m m
Q
3

:!; , 1
1
( 1 '
1
n
1
1
( 1 '
1 &
1
( 1 '
1
n
1 n
1
( 1 '
1 &
( 1 '
&
( 1 '
& &
&
&
&


2nage kompresora iznose+
kM : , 19::
! , 0 !" , 0 10
0&" , ""!9& &0
10
8 m
#
3
iz
3
1 iz 1
1


kM 3;" , ;&&
! , 0 !" , 0 10
;3 , &:!:9 &0
10
8 m
#
3
iz
3
& iz &
&


)
Zadatak 5. *va identi,na tur/okompresora spregnuta su redno i rade u oprtimalnim
uslovima) #rvi kompresor usisava Q
1>
=0,; m
3
/s vazdu0a '=1,:E 5=&!; </kg3 i Cp=100 </kg3(
po,etnog stanja p
1>
=9!0 m/ar, t
1>
=&0
0
C) 2tepen sa/ijanja prvog kompresora je
>
=1,", a ugaona
/rzina
>
=&!00 s
41
) temperatura vazdu0a na izlazu iz prvog kompresora je t
&>
=;3
0
C) Ako je
Q
=
m
=0,9", odrediti+
a) ugaonu /rzinu o/rtanja
>>
, izentropski stepen korisnosti, stepen sa/ijanja i stanje na
izlazu iz drugog kompresora, kao i ukupnu snagu postrojenjaE
b) koliko /i ovi poda%i iznosili ukoliko /i se me7u0la7enjem temperatura na ulazu u drugi
kompresor smanjila na t
1>>
=3
0
C)
#ri reAavanju zadatka pretpostaviti da stepen korisnosti zavisi od zna,i%a jedini,nog rada i
protoka, zanemarujuDi uti%aj Ma) .na,i%e i ra,unati preko zapreminskig protoka kroz ulazni
presek i izentropski0 jedini,ni0 radova)
Reenje:
a) #ritisak na izlazu iz prvog, a na ulazu u drugi tur/okompresor iznosi+
/ar "1; , 1 " , 1 9!0 , 0 p p p
> > 1 >> 1 > &


>
> 1
> &
p
p

)
6emperatura na izlazu iz prvog, a na ulazu u drugi kompresor je+
3 3:" " , 1 &93 6 6 6
:9; , 1
1 :9; , 1
n
1 n
> > 1 >> 1 > &

)
6ako7e mo-emo pisati da je+
n
1 n
> > 1 > & >> 1
6 6 6n
1 n
>
> 1
> &
6
6

)
>z pred0odnog do/ijamo da je eksponent politrope, n, jednak+
:9; , 1
" , 1 ln
&93
3:"
ln
1
ln
6
6
ln
1 n
1
1
>
> 1
> &

,
_

,
_

)
>z jednakosti zna,i%a protoka
>> >

do/ijamo da je+
>>
>
>>
>
>> 1
> 1
n
n
Q
Q


)
2 druge strane je+
3"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
n
1
>
n
1 n
>
>
> &
> 1
> 1
> &
>> 1
> 1
> 1
>> 1
> 1
> 1
>> 1
>> 1
> 1
>> 1
>> 1
> 1
>> 1
> 1
1
6
6
p
p
6
6
p
p
56
p
56
p
m
m
Q
Q

,
tako da mo-emo pisati da je+
n
1
>
>>
>

:9; , 1
1
n
1
> >
n
1
>
>
>>
" , 1 &!001
>>
s 91 , &003


)
>z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada,
>> >

do/ijamo da je+
9&: , 1
91 , &003
&!00
n
n
8
8
& &
>>
>
&
>>
>
iz>>
iz>

,
_

,
_

,
_

)
2 druge strane odnos jedini,ni0 radova je+

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_


1
1
1
1 6
1 6
1 56
1
1 56
1
8
8
1
>>
1
>
n
1 n
>
1
>> > &
1
> > 1
1
>> >> 1
1
> > 1
iz>>
iz>
,
odakle do/ijamo stepen sa/ijanja drugog kompresora+
1 : , 1
: , 1
:9; , 1
1 :9; , 1
>
: , 1
1 : , 1
1
n
1 n
>
1
>
iz>
iz>>
>>
1 " , 1
9&: , 1
1
1
1
8
8
1


1
1
1
]
1

+
1
1
1
]
1


+
&: , 1
>>
)
@kupni stepen sa/ijanja iznosi+
0"91 , & &: , 1 " , 1
>> >

)
2tanje na izlazu iz drugog tur/okompresora je+
/ar 0&! , & 0"91 , & 9!0 , 0 p p p p
> 1 >> > & >> >> 1 >> &

3 3;3 0"91 , & &93 6 6 6 6
:9; , 1
1 :9; , 1
n
1 n
> 1
n
1 n
>> > &
n
1 n
>> >> 1 >> &


)
>zentropski jedini,ni rad postrojenja iznosi+
kg / < "" , ";9! 1 0"91 , & &93 &!;
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1 1
> 1 iz

,
_

,
_


)
5ad kola postrojenja je+
( ) ( ) kg / < !0:00 &93 3;3 100 6 6 % 8 8 8
> 1 >> & p k>> k> k
+
)
>zentropski stepen korisnosti iznosi+
!:" , 0
1 0"91 , &
1 0"91 , &
1
1
8
8
:9; , 1
1 :9; , 1
: , 1
1 : , 1
n
1 n
1
k
iz
iz


)
.apreminski protok na ulazu u prvi kompresor je Q
1>
=0,; m
3
/s, a gustina na istom mestu
iznosi+
3;
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
3

> 1
> 1
> 1
m / kg 1": , 1
&93 &!;
10 9!0 , 0
56
p


,
tako da je maseni protok kroz postrojenje+
s / kg !1" , 0 1": , 1 ; , 0 Q m
> 1 > 1

)
@kupna snaga postrojenja je+
kM 1!; , ;1
9" , 0 10
!0:00 !1" , 0
10
8 m
# # #
& 3
m Q
3
k
>> >


+

)
b) Geka se vrAi 0la7enje vazdu0a nakon izlaska iz prvog kompresora i neka je tada na ulazu
u drugi kompresor temperatura 6
1>>
=&;3?3=30! 3)
>z jednakosti zna,i%a protoka imamo da je+
>>
>
>>
>
>> 1
> 1
n
n
Q
Q


,
pri ,emu je odnos protoka promenjen i iznosi+
"9" , 1
30!
&93
" , 1
6
6
6
6
p
p
56
p
56
p
m
m
Q
Q
>> 1
> 1
>
>> 1
> 1
> 1
>> 1
> 1
> 1
>> 1
>> 1
> 1
>> 1
>> 1
> 1
>> 1
> 1

)
@gaona /rzina drugog kompresora iznosi+
9 , 1;!3
"9" , 1
1
&!00
Q
Q
> 1
>> 1
> >>

)
>z jednakosti zna,i%a jedini,nog rada,
>> >

, do/ijamo da je+
:": , &
9 , 1;!3
&!00
n
n
8
8
& &
>>
>
&
>>
>
iz>>
iz>

,
_

,
_

,
_

)
1dnos jedini,ni0 radova je tako7e+

,
_

,
_

,
_

,
_


1 6
1 6
1 56
1
1 56
1
8
8
1
>> >> 1
1
> > 1
1
>> >> 1
1
> > 1
iz>>
iz>
,
odakle do/ijamo stepen sa/ijanja drugog kompresora+
1 : , 1
: , 1
: , 1
1 : , 1
1
1
>
>> 1
> 1
iz>
iz>>
>>
1 " , 1
30!
&93
:": , &
1
1 1
6
6
8
8
1


1
1
]
1

,
_

+
1
1
]
1

,
_

+


&&: , 1
>>
)
@kupni stepen sa/ijanja iznosi+
019" , & &&: , 1 " , 1
>> >

)
2tanje na izlazu iz drugog tur/okompresora je+
/ar 9;9 , 1 019" , & 9!0 , 0 p p p p
> 1 >> > & >> >> 1 >> &

3!
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
3 3! , 3&9 &&: , 1 30! 6 6
:9; , 1
1 :9; , 1
n
1 n
>> >> 1 >> &

)
>zentropski jedini,ni rad kompresorskog postrojenja iznosi+
kg / < !3 , ":"0 1 019" , & &93 &!;
1 : , 1
: , 1
1 56
1
8
: , 1
1 : , 1 1
> 1 iz

,
_

,
_


5ad kola o/a kompresora iznosi+
( ) ( ) kg / < 3&" &93 3:" 100 6 6 % 8
> 1 > & p k>

( ) ( ) kg / < 9 , &1:!" 30! 3! , 3&9 100 6 6 % 8
>> 1 >> & p 0 k>>

,
tako da je+
kg / < 9 , ;:;1 9 , &1:!" 3&" 8 8 8
k>> k> k
+ +
)
>zentropski stepen korisnosti iznosi+
!;" , 0
9 , ;:;1
!3 , ":"0
8
8
k
iz
iz

)
@kupna snaga postrojenja je+
kM 1!"" , ""
9" , 0 10
9 , ;:;1 !1" , 0
10
8 m
# # #
& 3
m Q
3
k
>> >


+

)
39
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
*. RADNE KARAKTERISTIKE TURBOMAINA
Zadatak 1. Centrifugalna pumpa 2C#1004:0 'jednostepena %entrif) pumpa, pre,nika
izlaznog otvora 100 mm i pre,nika kola pumpe :0 mm(, ,ije su radne karakteristike pri /rzini
o/rtanja n+1&*, -.n
-1
date ta/elarno, transportuje vodu od jednog do drugog rezervoara)
/ 01234 0 10 &0 30 :0 0 "0 ;0 !0
5
6
0-4 ;3, ; ;: ;1 "" "0 0 3! &1
P
6
0784 1!, &0,; & 30 3: 39 : 0

6
094 0 3, ! ;0 ;" ;, " & 30
3arakteristika %evovoda je odre7ena i data je izrazom+
3 &
%ev) p
9 3 , "! 10 Q

+
, Q
p
Ql/sRE
%ev)
9 QmR
)
5egulisati rad pumpe priguAivanjem %evovoda na potisnom vodu, kao i promenom /roja
o/rtaja pumpe da /i pumpa ostvarila protok od Q
p
=: l/s) #rora,unati uAtedu snage)
Sl.1
@ preseku radne karakteristike pumpe '9
p
( i karakteristike %evovoda '9
%ev)
( nalazi se
radna ta,ka pumpe 'A( i ona ima sledeDe radne parametre+
p)A p)A p)A p)A
Q ", l/s, 9 3, m, # :3 kM i "9C
)
1ptimalna radna ta,ka pumpe pretstavlja radni re-im u kojem pumpa ima maksimalni stepen
korisnosti, i za ovaj slu,aj radni parametri ovog re-ima su+
? ?
p p p p
Q : l/s, 9 "3 m, # 3", kM i ;;C
+ +

)
:0
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Oblast stabilnog rada pumpe je na monotono opadajuDem delu 9
p
'Q
p
( karakteristike pumpe)
Oblast ekonominog rada pumpe je o/last u kojoj stepen korisnosti pumpe nije ni-i od !0C
maS) stepena korisnosti date pumpe 'sl)1(, tj)
p p
0, !
+

)
@ konkretnom slu,aju o/last ekonomi,nog rada pumpe je za
p p
0, ! "1, "C
+

, odn) u
dijapazonu protoka od Q
min
=&&,l/s do Q
maS
="3l/s)
@koliko -elimo da ova pumpa radi sa Q
p
=: l/s, to mo-emo postiDi na dva na,ina)
1) Regulacia pumpe prigu!i"anem potisnog ce"o"oda
#riguAivanjem potisnog %evovoda raste nagi/ karakteristike %evovoda 9
%ev
, tako da
karakteristika %evovoda u preseku sa 9
p
karakteristikom pumpe daje novi radni re-im sa
potre/nim protokom Q
p
=:l/s 'u ovom slu,aju to je optimalni radni re-im pumpe(, kao Ato je
prikazano na sl)& 'ta,ka $(+
? ?
p)$ p p)$ p p)$ p p)$ p
Q Q : l/s, 9 =9 "3 m, # =# 3", kM i ;;C
+ +

)
3arakteristika %evovoda mora imati o/lik+
&
%ev) p
9 3 3Q +
, Q
p
Ql/sRE
%ev)
9 QmR
)
3oefi%ijent 3 Demo naDi uz pomoD radni0 parametara optimalnog radnog re-ima '$(+
p 3 &
&
p
9 3
3 13,!&; 10 m/'l/s(
Q
+


*akle, nova karakteristika %evovoda ima funk%) zavisnost od protoka pumpe u o/liku+
3 &
%ev p
9 3 13,!&; 10 Q

+
)
:1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA

Sl.2

S
:&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
2) Regulacia pumpe promenom broa obrtaa pumpe
3ao Ato se mo-e videti sa sl)&, isti protok Q
p
=: l/s mo-e ostvariti i neka druga pumpa u
radu sa datim %evovodom '/ez priguAivanja( ili ista pumpa kada /i radila sa drugim 'manjim(
/rojem o/rtaja 'radna ta,ka C()
2a dijagrama se jednostavno mogu o,itati radni parametri re-ima C, i oni su+
p)C p)C
Q : l/s, 9 :", m
)
1ve radne parametre mo-e postiDi ista pumpa kada radi sa manjim /rojem o/rtaja, a da /i se
odredio novi /roj o/rtaja mora se najpre odrediti kriva afinosti koja prolazi kroz koordinatni
po,etak i kroz ta,ku C)
&
af af p
9 3 Q

C
af &
C
9 :",
3 0, 0&&9"3
Q :


&
af p
9 0, 0&&9"3 Q
)
@ preseku krive afinosti i karakteristike pumpe pri /roju o/rtaja n=1:0 min
41
do/ija se
ta,ka 2 koja ima afini 'tj) sli,an( radni re-im kao i ta,ka C)
6a,ka 2 ima radne parametre 'do/ijene sa dijagrama datog na sl)&(+
p)2 p)2
Q 1 l/s, 9 9, ; m
,
p)2
;: C
)
2ada mo-emo odrediti /roj o/rtaja pumpe, da /i ona radila u radnom re-imu definisanom
ta,kom C+
C
2
Q :
n n 1:0
Q 1


n:+12;,-.n
-1
i tada je stepen korisnosti pumpe
p)C p)2
;: C
)
2naga pumpe radnog re-ima u ta,ki C se mo-e izra,unati pomoDu formule+
[ ]
3
p)C p)C
p)C 3
p)C
g 10 Q 9
# kM
10


p)C
# &;, ; kM
)
Ku/itak snage pumpe mo-e se odrediti pomoDu izraza+
gu/) p)$ p)C
# # # 3", &;, ; !,! kM
gu/)
p)$
#
!,!
0, &:1 &:,1C
# 3",


:3
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 2. Foda, gustine =10
3
kg/m
3
, transportuje se pomoDu %evovoda pre,nika d=0 mm
i pumpe iz reke u sa/irni rezervoar) Fisinska razlika izme7u nivoa vode u rezervoaru i nivoa vode
u re%i je konstantna i iznosi 9
0
=1&,& m) @kupna du-ina %evovoda je B=13m) @ %evovod su
ugra7eni+ usisna korpa '
s
=&(, nepovratni ventil '
v
=1,;(, tri kolena '
k
=0,&( i zasun '
z
=0,&()
3oefi%ijent trenja %evovoda je
tr
=0,03)
.a slu,aj da su poznate karakteristike pumpe pri n=&: s
41
Q 'm
3
/s( 0 0,00&! 0,00:& 0,00" 0,00; 0,00!:
8 '</kg( &:,& &&;,9 &1&,!; 1!!,3 10 9",1:
'C( 0 19 &" 31 33 &3
1drediti+
a) protok, jedini,ni rad i snagu pumpeE
b) novu karakteristiku %evovoda za slu,aj da se protok poveDa za &0C u odnosu na vrednost
protoka do/ijenog u ta,ki a(E
c) novu /rzinu o/rtanja pumpe, da se protok sra,unat pod a( smanji za 10C)
Reenje:
a) 3arakteristika %evovoda se do/ija pomoDu $ernulijeve jedna,ine napisane za preseke od
nivoa u re%i do nivoa vode u sa/irnom rezervoaru, i ona ima o/lik+
&
0 g 0 tr k v z : &
B !Q
8 g9 8 g9 3 1
d d
_
+ + + + + +

,
&
1
8 119, "!& 1&39"3, &;Q + , 8Q</kgR, QQm
3
/sRE
3ada se karakteristika %evovoda prora,una za -eljene protoke, date u ta/eli, do/ijaju se
vrednosti koje se mogu uneti u dijagram+
Q 'm
3
/s( 0 0,00&! 0,00:& 0,00" 0,00;0 0,00!:
8
1
'</kg( 119,"!& &1",!1 33;,;0 0;,&;! ;&,3 991,;;3
@ preseku karakteristike pumpe i
karakteristike %evovoda, na dijagramu,
do/ija se radna ta,ka A, koja ima
sledeDe radne parametre+
3
A
Q 0, 00&9 m / s
&
A A
8 119, "!& 1&39"3, &;Q +
A
8 &&;, &:1 < / kg
A
&0 C
2naga pumpe u radnoj ta,ki
iznosi+
3
A A
A 3 3
A
Q 8 10 0, 00&9 &&;, &:1
#
10 10 0, &0A
# 3, 31! kM
.
::
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 0,0028 0,0042 0,0056 0,007 0,0084
Q Qm
3
/sR
8 Q</kgR
[%]
A
B
8
1
8
1
H
8

ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA


b) 3ada se protok poveDa za &0C u odnosu na vrednost protoka u radnoj ta,ki A, na
karakteristi%i pumpe do/ija se nova radna ta,ka $+
3
$ A
Q 1, &Q 0, 003: m / s )
Ga dijagramu mo-emo o,itati vrednost jedini,nog rada u radnoj ta,ki $+
$
8 &&0 < / kg
)
Gova karakteristika %evovoda ima o/lik+
&
1 0
8 g9 3Q + ,
i ona mora da sadr-i radnu ta,ku $, tako da je koefi%ijent karakteristike %evovoda+
( )
0 $
& &
3
$
8 g9 8 119, "!& < / kg
3 !00&0&, !:;
Q Q m / s


,
*akle, nova karakteristika %evovoda je+
&
1
8 119, "!& !00&0&, !:;Q +
c) 3ada se protok smanji za
10C do/ija se nova radna ta,ka C,
koja ima sledeDe radne parametre+
3
C A
Q 0, 9Q 0, 00&" m / s
&
C C
8 119, "!& 1&39"3, &;Q +
C
8 &0", ! < / kg
.
#omoDu krive afinosti nalazi se sli,an radni re-im na poznatoj karakteristi%i pumpe koja radi
sa /rojem o/rtaja n=&:s
41
i ova kriva ima o/lik+
&
af af
8 3 Q
3ako ovoj krivoj pripada i ta,ka C, mo-e se odrediti koefi%ijent ove krive+
( )
C
af & & &
3
C
8 &0", ! < / kg
3 &933;390, "3
Q 0, 00&"
m / s

)
2ada kriva afinosti ima o/lik+
&
af
8 &933;390, "3Q ,
i ona se mo-e u%rtati u dijagram pomoDu sledeDe ta/ele 'proizvoljno se mo-e poveDati gustina
susedni0 ta,aka u %ilju ta,nijeg unoAenja -eljene krive(+
Q 'm
3
/s( 0 0,0010 0,00&0 0,00&! 0,0030 0,00:& 0,00" 0,00;0 0,00!:
8
af
'</kg( 0 &9,3: 11;,3 &30 &": 1;, 9&0 1:3;, &0;0
:
0
100
200
300
400
500
600
0 0,0028 0,0042 0,0056 0,007 0,0084
Q Qm
3
/sR
8 Q</kgR
[%]
S
(
8
af
8
1

n=24 s
-1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
@ preseku krive afinosti i karakteristike pumpe koja radi sa n=&:s
41
, do/ija se sli,an radni
re-im 2, koji ima sledeDe radne parametre+
3
2
Q 0, 00&! m / s ,
2
8 &&;, 9 < / kg
i
2
19 C
)
.a radnu ta,ku C i 2 va-i jednakost zna,i%a sli,nosti, odakle do/ijamo novi /roj o/rtaja+
C 2


C 2
Q Q
n n


1 C
2
Q 0, 00&"
n n &: &&, ;; s
Q 0, 00&!


)
Zadatak 3. Centrifugalna pumpa transportuje vodu iz otvorenog rezervoara A u otvoreni
rezervoar $ %evovodom koji se sastoji od tri deoni%e) *eoni%e su jednaki0 du-ina B=10 m i
pre,nika d=0,0" m) 5azlika nivoa vode u rezervoarima iznosi 9
0
=& m, a najviAa ta,ka %evovoda *
nalazi se na visini 9
1
=" m iznad nivoa vode rezervoara A 'v)sl() 3oefi%ijent trenja
tr
=0,03) 2ve
lokalne otpore zanemariti) 3arakteristike pumpe su poznate i date ta/elarno za n=1:0 min
41
:
Q 'l/s( 0 & : " ! 10 1& 1:
8 '</kg( 1!0 1;9 1;" 1;1 1"" 1! 11 1:3
'C( 0 &" :; "1 ;0 ;: ;& "3
0 '</kg( &0 &0,! &&,! &,9 &9,9 3:,! :0," :;,&
1drediti+
a) protok kroz %evovod kada pumpa ne radi) #ritom smatrati da je pumpa /ila u pogonu, i da
je posle izvesnog vremena, usled nestanka elektri,nme energije, prestala sa radom, ne pru-ajuDi pri
tom znatniji otpor strujanju,
b) protok, jedini,ni rad, snagu i potre/nu /rzinu o/rtanja pumpe, ako potpritisak u najviAoj
ta,ki * ne sme /iti veDi od 0,: /ar,
c) dozvoljenu geodezijsku usisnu visinu pumpe, ako je /arometarski pritisak 1 /ar, a pritisak
zasiDene vodene pare 0,0&: /ar 'n=1:0 o/min()
Reenje:
a) Gajpre u%rtamo u dijagram krive date ta/elarno u tekstu zadatka) Ga taj na,in imamo
karakteristiku pumpe 'kriva '1((, krivu stepena korisnosti i kavita%ijsku rezervu date pumpe)
3arakteristika %evovoda se do/ija iz $ernulijeve jedna,ine za nivoe vode u rezervoarima A i $+
gp gu
$
0
A
8 8
p
8 g9
p
+ +

+ +


&
p
&
u 0
Q 3 Q 3 g9 8 + +
&
0
3Q g9 8 +
, '1(
pri ,emu je+
B, d
B, d
B, d
9
o
A
$
9
1
*
:"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
( )
&
3
& : & :
tr u
s / m
kg / <
;0&" , 31&;19
0" , 0
!
0" , 0
10
03 , 0
d
!
d
B
3


( )
&
3
& : & :
tr p
s / m
kg / <
:0& , 3&:39
0" , 0
!
0" , 0
10 &
03 , 0
d
!
d
B &
3


( )
( )
& &
3
p u
s / l
kg / <
93!1910;! , 0
s / m
kg / <
10;! , 93!19 3 3 3 +
)
3arakteristika %evovoda je+
&
1
Q 93!1910;! , 0 "& , 19 8 + ,
[ ] kg / < 8
,
[ ] s / l Q
)
&
1
Q 10;! , 93!19 "& , 19 8 + ,
[ ] kg / < 8
, [ ] s / m Q
3
) '&(
6a/elarni prikaz ove karakteristike je+
Q 'l/s( 0 & : " ! 10 1& 1:
8
1
'</kg(
419,"& 41,!"; 4:,"09 1:,1: :0,:&& ;:,19" 11,:; 1":,&9
3ada u dijagramu u%rtamo karakteristiku %evovoda '&(, videDemo da u slu,aju naglog
isklju,enja pumpe z/og nestanka struje, a za 8=0 'presek sa aps%isom( pumpa ostvaruje protok+
s / l ;3 , : Q
)
1va vrednost se mo-e tako7e do/iti i ako se karakteristika %evovoda analiti,ki izledna,i sa
nulom, odnosno+
&
Q 93!1910;! , 0 "& , 19 0 +
o
Q :, ;3 l / s
)
b) @ preseku karakteristike pumpe 'iz ta/ele( i karakteristike %evovoda '&( do/ijamo radnu
ta,ku pumpe A, sa sledeDim radnim parametrima+
s / l 3 , 13 Q
A

kg / < 1:" 8
A

"" , 0
A

kM 9:& , &
10
8 Q
#
A
3
A A
A

, [ ] s / m Q
3
)
-50
0
50
100
150
200
0 2 4 6 8 10 12 14
8 Q</kgR
[%]
0 Q</kgR
8
1
8

0
A

Q
o
Q Ql/sR

:;
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
#iAemo $ernulijevu jedna,inu za preseke nivoa vode u rezervoaru A i presek u ta,ki *, pri
,emu je podpritisak u ta,ki * grani,ni i iznosi 0,: /ar+
&
A * *
1 g
p p %
8 g9 8
&
+ + + +


&
a a v*
1 tr : &
p p p &B !Q
8 g9 1
d d

_
+ + + +


,
&
min
8 8 1!,!" "!;9!3, 3Q + ,
[ ] kg / < 8
, [ ] s / m Q
3
) '3(
*o/ili smo krivu '3( i u preseku te krive sa krivom '&( nalazimo grani,nu radnu ta,ku $,
koja zadovoljava uslov p
vC
0,: /ar) 6a,ka $ ima sledeDe radne parametre+
$
Q 1&, : l / s
$
8 1& < / kg
*a /i odredili novi /roj o/rtaja 'minimalni( koji zadovoljava uslov zadatka, moramo najpre
naDi krivu afinosti, tj) njen koefi%ijent 3H+
( )
$
$
& & &
3
8 1& < / kg
3 !1&9, &:
Q 0, 01&:
m / s

& &
af
8 3Q 0, !1&9&:Q ,
[ ] kg / < 8
, [ ]
Q l / s
) ':(
Q 'l/s( 0 & : " ! 10 1& 1:
8
af
'</kg( 0 3,& 13 &9,&; & !1,3 11;,1 19,3
@ preseku karakteristike
pumpe '1( i krive sli,nosti ':(
do/ijamo ta,ku 2 koja ima radni
re-im sli,an ta,ki $)
>z dijagrama o,itavamo+
2
Q 13, : l / s
,
2
8 1:, < / kg
i
2 $
0, ""
)
3ako je stepen korisnosti nove
radne ta,ke $
2 $
0, ""
, snaga
u ovoj radnoj ta,ki iznosi+
$ $
$ 3
$
Q 8
# &, 3 kM
10

2ada iz jednakosti zna,i%a protoka, nova /rzina o/rtanja iznosi+


2 $

2
$
2
$
Q
Q
n
n


1 $
$ 2
2
Q 1&, :
n n 1:0 13:1,! min
Q 13, :


)
c) *ozvoljena geodezijska usisna visina pumpe se izra,unava iz izraza+
1
]
1

&
A u p
vp a
2
Q 3 0
p p
g
1
9
,
gde je za radnu ta,ku A kavita%ijska rezerva pumpe o,itana iz dijagrama i iznosi p
0 : < / kg
,
a pritisak zasiDene vodene pare je 0,0&: /ar)
:!
-50
0
50
100
150
200
0 2 4 6 8 10 12 14
Q Ql/sR
8

0
8
1
8
min
8
af
B
S
T
T
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
*o/ija se da je dozvoljena usisna visina pumpe+
( )
1
]
1

&
3

2
0133 , 0 ;0&" , 31&;19 :
10
10 0&: , 0 1
!1 , 9
1
9
,
kg / < ;1; , & 9
2

)
:9
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 4. #umpa regulisana opto,nim vodom transportuje vodu iz otvorenog usisnog
rezervoara u zatvoreni potisni rezervoar u kome vlada konstantan nadpritisak p
m
=0,09!1 /ar)
Fisinska razlika nivoa vode u rezervoarima je 9
0
=: m) 3arakteristike pumpe date su ta/elarno pri
n=1:0 o/min, dok su za %evovod poznati sledeDi poda%i+ B
u
= m, B
p
=10 m, B
opt
=& m, d
opt
=!0 mm,
d=100 mm,
tr
=0,0&,
v1
=:,!,
v&
=:,:,
k
=0,)
Q 'l/s( 0 &0 :0 "0 !0 100 1&0
8 '</kg( &00 19" 1! 1"! 1: 11; ;9,
0 '</kg( 30 3&, 39 :;, ;, "!,& !0,
'C( 0 3" ;, ", ":, :, 39
.a slu,aj da se zanemari gu/itak na izlazu iz %evovoda u potisni rezervoar, odrediti+
a) snagu pumpe u radnoj ta,ki, kao i protoke kroz opto,ni vod i prema potisnom rezervoaruE
b) rezervnu energiju postrojenja i proveriti da li pumpa radi u /eskavita%ijskom re-imu rada,
ako je usisna visina 9
2
=1 m) 5azlika izme7u atmosferskog pritiska i pritiska zasiDene vodene pare
iznosi p
a
4p
vp
=0,9! /ar)
c) snagu pumpe kada do7e do zatvaranja ventila na potisnom %evovoduE
%) novu /rzinu o/rtanja pumpe, da /i se postigao protok ka rezervoaru Q=:0 l/s, za slu,aj da
je zatvoren ventil na opto,nom vodu)
Reenje:
a) 3arakteristika opto,nog voda ima o/lik+
&
opt opt
Q 3 8
,
gde je+
& :
opt opt
opt
tr & v k opt
d
!
d
B
& 3

,
_

+ +
( )
&
3
& :
opt
s / m
kg / <
!3 , 11";"
0! , 0
!
0! , 0
&
0& , 0 : , : , 0 & 3

,
_

+ +
*akle, karakteristika opto,nog voda je+
&
opt
Q !3 , 11";" 8
,
[ ] kg / < 8
, [ ] s / m Q
3
)
&
opt
Q 11";"!3 , 0 8
,
[ ] kg / < 8
,
[ ] s / l Q
)
6a/elarni prikaz ove karakteristike je+
L
opt
,d
opt

k

k

v2

v1
H
S
H
0
L
p
,d
L
p
,d
p
m
0
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Q 'l/s( 0 &0 :0 "0 !0 100 1&0
8
opt
'</kg( 0 :",; 1!",! :&0,3 ;:;,& 11";," 1"!1,3
pri ,emu ove radne ta,ke u%rtavamo u dijagram na milimetarskom papiru)
3arakteristiku %evovoda do/ijamo $ernulijevom jedna,inom za nivoe vode u rezervoarima
A i $+
gp gu
$
0
A
8 8
p
8 g9
p
+ +

+ +

&
p
&
u
m$
0
Q 3 Q 3
p
g9 8 + +

+
& m$
0
3Q
p
g9 8 +

+
,
pri ,emu je+
( )
u
u k tr : &
: & &
3
B !
3
d d
! < / kg
0, 0, 0& 1&1!, :
0,1 0,1
m / s
_
+

,
_
+

,
( )
p
p k v1 tr : &
: & &
3
B
!
3
d d
10 ! < / kg
0, :,! 0, 0& 91;1, ;
0,1 0,1
m / s
_
+ +

,
_
+ +

,
( )
( )
& &
3
p u
s / l
kg / <
0;133011 , 0
s / m
kg / <
11 , ;1330 3 3 3 +
)
3arakteristika %evovoda je+
&
1
Q 0;133011 , 0 :3 , &9 8 + ,
[ ] kg / < 8
,
[ ] s / l Q
)
6a/elarni prikaz ove karakteristike je+
Q 'l/s( 0 &0 :0 "0 !0 100 1&0
8
1
'</kg( 4&9,:3 40,9 !:,; &&;,: :&;,1 "!3,9 99;,;
3ada na dijagramu grafi,ki sa/eremo karakteristiku %evovoda '8
1
( i karakteristiku opto,nog
%evovoda '8
opt
( do/ijamo krivu '8
3
( koja u preseku sa karakteristikom pumpe daje radnu ta,ku $)
5adni parametri ove ta,ke su+
s / l , !3 Q
$

,
s / l 3 Q
opt

,
s / l , :! Q
pot

kg / < 1:1 8
$

"3 , 0
$

kM "!! , 1!
10
8 Q
#
$
3
$ $
$

, [ ] s / m Q
3
)
b) 3avita%ijska rezerva pumpe se do/ija iz dijagrama i iznosi+
1

D
Q
D
=40 l/sQ
S
8
C
Q
C
8
$
2
8
opt
nH
8
af

Q
$
C
$
n
8
S
x
Q 'm
3
/s(
8
'</kg(
Q
opt
Q
pot

8
1
8
D
8
2
8
3

A
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
kg / < , 9 0
p$

)
3avita%ijska rezerva postrojenja se do/ija iz izraza+
&
3

&
$ u 2
vp a
A
, !3 01&1!: , 0 1 !1 , 9
10
10 9! , 0
Q 3 g9
p p
0


,
kg / < & , 3 0
A

)
2 o/zirom da je p$ A
0 0 <
, tj) kavita%ijska rezerva postrojenja je manja od kavita%ijske
rezerve pumpe, pumpa radi u kavita%ijskom re-imu)
c) .atvaranje ventila 1 zaustavlja kretanje vode i u potisnom i u usisnom delu %evovoda)
3retanje vode o/avlja se samo kroz opto,ni vod) 5adna ta,ka pumpe je, prema tome, definisana
presekom karakteristike opto,nog voda i karakteristike pumpe) 2a dijagrama do/ijamo radne
parametre nove radne ta,ke C+
s / l :0 Q
C

+
kg / < 1! 8
C

E
; , 0
C

E
kM 9 , 1&
10
8 Q
#
C
3
C C
C

, [ ] s / m Q
3
)
%) .atvaranjem ventila v& sistem postaje prost %evovod sa karakteristikom '8
1
( datom na
dijagramu) Gova radna ta,ka * ima protok
s / l :0 Q
*

, a spuAtanjem verikale i u preseku sa
karakteristikom %evovoda '8
1
( nalazimo da je
kg / < !& 8
*

)
3riva afinosti tako7e prolazi kroz ovu ta,ku, tako da je+
( )
*
af & & &
*
8 !& < / kg
3 0, 01&
Q :0
l / s

)
3riva afinosti ima o/lik+
&
af
Q 01& , 0 8
)
6a/elarni prikaz krive afinosti, na osnovu kog unosimo vrednosti krive u dijagram je+
Q 'l/s( 0 &0 :0 "0 !0 100 1&0
8
af
'</kg( 0 &0, !& 1!:, 3&! 1&, ;3!
@ preseku krive afinosti '8
af
( i karakteristike pumpe, do/ijamo ta,ku 2 koja ima radni re-im
sli,an radnom re-imu ta,ke *) #arametri ta,ke 2 su+
s / l , ; Q
2

E
kg / < 1;0 8
2

E
" , 0
2

)
>z jednakosti zna,i%a protoka za ta,ku * i 2 imamo da je+
2 *


n
Q
n
Q
2 *


, ;
:0
1:0
Q
Q
n n
2
*


min / o ; , 100! n
)
#ri tome va-i da je
" , 0
2 *

)
2naga radnog re-ima u ta,ki * je+
kM 0:" ,
" , 0 10
!& 10 :0 10
10
8 Q
#
3
3 3
*
3
* *
*

)
&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 5. #umpa ,ije su karakteristike date ta/li%om pri n=1:0 min
41
+
Q 'm
3
/s( 0 0,1 0,& 0,3 0,: 0, 0,"
8 '</kg( :90, &9,;: 10,1& :"1 3"3 &1,!& 0
'C( 0 " ;1 ; ;1 0 0
transportuje vodu iz otvorenog velikog rezervoara u zatvoreni rezervoar u kome vlada nadpritisak
od p
M
=,39 /ar) 5azlika nivoa vode u rezervoarima je 9
0
=0, a koefi%ijent karakteristike %evovoda
iznosi 3=9!1 '</kg(/'m
"
/s
&
()
1drediti+
a) protok i jedini,ni rad struje pri radu dve pumpe u rednoj sprezi, ako se o/rDu sa
n=1:0min
41
E
b) analizirati Ata De se dogoditi ako radi samo jedna pumpa sa /rzinom o/rtanja n=1:0 min
4
1
i Ata De se dogoditi ako se postavi samo jedna pumpa koja se o/rDe sa nH=1"00 min
41
) 3olike su
pri tome snageU
c) odrediti protok i jedini,ni rad struje pri radu dve pumpe u paralelnoj sprezi, ako se o/rDu
sa nH=1"00 min
41
)
Reenje:
a) 3arakteristika %evovoda se odre7uje pomoDu $ernulijeve jedna,ine za preseke od nivoa
otvorenog rezervoara do slo/odnog nivoa vode u zatvorenom rezervoaru, u kome vlada nadpritisak
p
m
=,39 /ar, a 9
o
=0+
A $
g
p p
8 8 + +


& a a m
p p p
8 3Q
+
+ +

3arakteristika %evovoda glasi+

& & m
3
p , 39 10
8 3Q 9!1Q
10

+ +

&
1
8 39, 9!1Q + )
2ada mo-emo da u%rtamo karakteristiku %evovoda u dijagram pomoDu ta/ele+
Q 'm
3
/s( 0 0,1 0,& 0,3 0,: 0, 0,"
8
1
'</kg( 39, :9,31 !;,3 ";,": "9",:" ;!:,; !9&,""
5edna veza dve pumpe ,ije su karakteristike date na sli%i imaDe karakteristiku koja je
do/ijena tako Ato se jedini,ni radovi za date protoke pomno-e sa dva, a rezultat je dat u ta/eli
8
r
'Q(+
Q 'm
3
/s( 0 0,1 0,& 0,3 0,: 0, 0,"
8
r
'</kg( 9!1 109,:! 10&0,&: 9&& ;&" :31,": 0
@ preseku karakteristike %evovoda 8
1
i radne karakteristike redne sprede 8
r
, do/ijamo radnu
ta,ku redne pumpne sprege, A, koja ima
sledeDe radne parametre+
3
A
Q 0, :1 m / s E
A
8 ;00 < / kg
E
A
;0C E
A A
A 3
A
Q 8
# :10 kM
10

)
3
0
200
400
600
800
1000
1200
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Q Qm
3
/sR
8 Q</kgR
[%] 8
1
8
r

8
A
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
b) <edna pumpa koja radi sa /rojem o/rtaja n=1:0 min
41
ne mo-e da radi u datom
%evovodu, jer karakteristika %evovoda, 8
1
i karakteristika pumpe, 8, nemaju prese,nu ta,ku) .ato
je u tom slu,aju snaga jednaka nuli)
@koliko se u datom %evovodu postavi jedna pumpa koja radi sa /rojem o/rtaja nH=1"00min
4
1
, u uslovima sli,nog rada /iDe zadovoljene jednakosti zna,i%a sli,nosti ovi0 pumpi) 6ada je+

Q Q
n n


n 1"00
Q Q Q 1,103:Q 1,1Q
n 1:0& &
8 8
n n


& &
n 1"00
8 8 8 1, &1;"8
n 1:0

_ _


, ,
)
Ga osnovu pred0odne ta/ele date za pumpu sa n=1:0 min
41
, mo-emo do/iti karakteristike
sli,ne pumpe sa nH=1"00 min
41
+
Q 'm
3
/s( 0 0,1 0,& 0,3 0,: 0, 0,"
/:)-
$
23) , ,<11 ,<22 ,<$$ ,<&& ,<** ,<==
8 '</kg( :90, &9,;: 10,1& :"1 3"3 &1,!& 0
>:)J27?) *@A<2$ =&* =21<12 *=1<12 &&2 2=2<A; ,
@ preseku karakteristike pumpe, 8I, i karakteristike %evovoda, 8
1
, do/ija se radna ta,ka
pumpe, $, sa sledeDim radnim karakteristikama+
3
$
Q 0, &: m / s E
A
8 "00 < / kg )
*a /i se odredio stepen korisnosti ove pumpe, neop0odno je naDi sli,an re-im na
karakteristi%i pumpe sa n=1:0 min
41
) 6o se posti-e pomoDu krive afinosti koja ima o/lik+
&
af af
8 3 Q


$
af & & " &
$
8 "00 < / kg
3 10:1", ";
Q 0, &: m / s


&
af
8 10:1", ";Q )
2ada se mo-e u%rtati kriva afinosti+
Q 'm
3
/s( 0 0,1 0,& 0,3 0,: 0, 0,"
8
af
'</kg( 0 10:,& :1","; 93;, 1""",; &"0:,& 3;0
i ona se,e, kako karakteristiku 8I u ta,ki $,
tako i karakteristiku 8 u ta,ki 2, koja
predstavlja njen sli,an re-im rada) 2a
dijagrama se mo-e o,itati da je+
3
2
Q 0, && m / s E
2
8 00 < / kg
E
2 $
;&C E
2naga u radnoj ta,ki $ je+
$ $
$ 3
$
Q 8
# &00 kM
10

)
c) 3ada pumpa sa nH=1"00 min
41
radi u paralelnoj sprezi, njena karakteristika je, s o/zirom
da se za iste vrednosti jedini,nog rada protok duplo poveDava, data u ta/eli+
QH'm
3
/s( 0 0,&& 0,:: 0,"" 0,!! 1,1 1,3&
8
p
H'</kg( 9;,&3 ": "&1,1& "1,1& ::& &"&,;! 0
@ preseku karakteristike paralelne sprege, 8
p
H, i karakteristike %evovoda, 8
1
, do/ija se radna
ta,ka ove sprege+
3
C
Q 0, &; m / s E
C
8 ":0 < / kg E
:
0
200
400
600
800
1000
1200
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Q Qm
3
/sR
8 Q</kgR
8
af
8I
8
8
1
B
S
A
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 6. #ri puAtanju u pogon postrojenja za %entralno grejanje 'zatvoren sistem( nakon
njegove izrade, ustanovljeno je primetno odsustvo projektovanog kapa%iteta Q=&00 m
3
/0)
Merenjem je utvr7eno da je do smanjenja kapa%iteta doAlo z/og nedovoljne %irkula%ije vode u
sistemu i da radna ta,ka ima parametre A 'Q
A
=1",3 m
3
/0, 8=1;,3 </kg i #=&",! kM() ./og
0itnosti za interven%ijom, projektanti su predlo-ili da se u %ilju poveDanja protoka ugradi joA jedna
ista takva pumpa koja /i /ila spregnuta sa postojeDom pumpom ,ije su karakteristike+
[ ]
[ ]
& 3
3
8 0, 00""31Q 0, ;!11Q ;, & < / kg , Q m / 0
# 0, 0!Q 13, kM , Q m / 0
1 + +
]
1 +
]
a) 1drediti protok postrojenja pri radu sa paralelno spregnutim pumpama i izra,unati
pro%entualno poveDanje protoka u odnosu na izmereni protok)
b) 2 o/zirom da paralelno sprezanje nije dalo o,ekivane rezultate, pumpe tre/a spregnuti
redno) >zra,unati pro%entualno poveDanje protoka u odnosu na izmeren)
c) >zvesti zaklju,ke zasnovane na do/ijenim rezultatima)
Reenje :
a) 3od paralelne sprege dve pumpe isti0 karakteristika novodo/ijeni protok iznosi+
Q & Q

&
Q
Q

)
6ada je izraz za jedini,ni rad paralelne sprege+
& , ;
&
Q
;!11 , 0
&
Q
00""31 , 0 8
&
+

+
,
_& , ; Q 390 , 0 Q 001";; , 0 8
&
+ +
2 druge strane, karakteristiku %evovoda do/ijamo
iz podataka za radnu ta,ku A+
( )
&
3
& &
A
A
0 / m
kg / <
0&11;1 , 0
3 , 1"
3 , 1;
Q
8
3
,
tako da je+
&
1
Q 0&11;1 , 0 8

)
>zjedna,avanjem karakteristike paralelne sprege i karakteristike
%evovoda do/ijamo kvadratnu jedna,inu iz koje %emo izra,unati protok radne
ta,ke sprege+
0 & , ; Q 390 , 0 Q 0&&!3&! , 0
&

*o/ijamo da je protok koji ostvaruje ova paralelna sprega+
0 / m 1" Q Q
3
$

)
odnosno, svaka pumpa iz sprege daje protok+
0 / m , !& Q Q
3
& $ 1 $

)
#ro%entualno poveDanje protoka iznosi+

Q
C
C
8
Q
8
1

$
A
8
$
8
C
8
A
Q
$
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
[ ] [ ] [ ] C ; , 100
3 , 1"
3 , 13 1"
C 100
Q
Q Q
C 100
Q
Q
A
A
A


b) 3od redne veze dve pumpe novodo/ijeni jedini,ni rad je+ 8 & 8

&
8
8

)
6ada je izraz za jedini,ni rad redne sprege+
& , ; Q ;!11 , 0 Q 00""31 , 0
&
8
8
&
+ +

: , 111: Q "&& , 1 Q 013&"& , 0 8


&
+ +
3arakteristika %evovoda je+
&
1
Q 0&11;1 , 0 8

>zjedna,avanjem karakteristike redne sprege i karakteristike %evovoda do/ijamo kvadratnu


jedna,inu iz koje %emo izra,unati protok radne ta,ke sprege+
0 : , 111: Q "&& , 1 Q 03::3;1 , 0
&

*o/ijamo da je protok koji ostvaruje ova redna sprega+
0 / m &0: Q Q Q Q
3
& C 1 C C

)
#ro%entualno poveDanje protoka iznosi+
[ ] [ ] [ ]
A
A A
Q Q
Q &0: 1", 3
100 C 100 C 100 30, & C
Q Q 1", 3c) FeDe poveDanje protoka je kod redne sprege, nego kod paralelne sprege dve pumpe)
<edini,ni rad i snage sprega iznose+
kg / < , ;" 1" 0&11;1 , 0 8
&
$

,
kg / < 13 , &0 , 13 , !& 0! , 0 #
$
+
kg / < &&3 , !!1 &0: 0&11;1 , 0 8
&
C

,
kg / < !: , 30 , 13 &0: 0! , 0 #
C
+
2tepeni korisnosti paralelne i redne veze dve pumpe iznose+
":: , 0
& $ 1 $ $

i
!1 , 0
& C 1 C C

)
"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 7. 5adi sna/devanja jednog naselja potre/nom koli,inom vode koristi se pumpno
postrojenje koje transportuje vodu iz otvorenog usisnog rezervoara u otvoreni potisni rezervoar
%evovodom du-ine B=& km, pre,nika d
u
=d
p
=&00 mm) 3oefi%ijent trenja u %evovodima iznosi

tr
=0,0&, a z/irni koefi%ijenti lokalni0 gu/itaka u usisnom i potisnom %evovodu su+
u
=", i

p
=1) *u-ina potisnog %evovoda je B
p
=1,9 km, a nivo vode u potisnom rezervoaru je 1 m
ispod nivoa vode u usisnom rezervoaru) #umpno postrojenje sastiji se od dve paralelno spregnute
pumpe isti0 karakteristika) 3arakteristike jedne pumpe pri /rzini o/rtanja n=:!,33 s
41
su+
&
: &
3 1,!
p
8 100 &, :&: Q 0,1:: Q
0, 030" Q 3, &" 10 Q
0 3 , " 10 Q+
pri ,emu je +
[ ] [ ] [ ] [ ] kg / < 0 , , kg / < 8 , , s / l Q
p

)
1drediti+
a) snagu pumpnog postrojenja 'paralelne veze(,
b) da li pumpe rade u kavita%ijskom re-imu, ako je p
0
4p
vp
=0)99! /ar i pumpe su postavljene
&m ispod nivoa vode u usisnom rezervoaru,
c) protok i jedini,ni rad postrojenja ako se isklju,i jedna pumpa,
%) novu /rzinu o/rtanja i snagu pumpe da /i protok kroz pumpu /io "0 l/s 'radi samo jedna
pumpa(
e) optimalnu radnu ta,ku 'radi samo jedna pumpa(
B) koliki je protok postrojenja pri isklju,ivanju o/e pumpe z/og nestanka elektri,ne energije,
uz predpostavku da su otpori pumpa zanemarljivi)
Reenje :
a) 3arakteristika %evovoda glasi+
&
0
8 g9 3Q +
[ ]
&
0 tr u p & :
&
& :
& 3
! B
8 g9 ' (Q
d d
! &000
8 9,!1 1 '0, 0& ", 1(Q
0, & 0, &
8 1:;,1 13;:3, 1 Q gde je 8 < / kg , Q m / s
+ + +

+ + +

1 +
]
.a protok izra-en u l/s, karakteristika %evovoda glasi+
&
Q 13;:31 , 0 1 , 1:; 8 +
3arakteristika paralelne sprege pumpe data je izrazom+
&
&
Q Q
8 100 &, :&: 0,1:: , tj) 8 100 1, &1& Q 0, 03" Q
& &
_


,
#resek karakteristike %evovoda i karakteristike sprege, daje protok sprege+
& &
Q 13;:31 , 0 1 , 1:; Q 03" , 0 Q &1& , 1 100 +
0 1 , 1":; Q &1& , 1 Q 1;3:31 , 0
&
+
,
i taj protok iznosi+
A
Q 93, 99: l / s 9: l / s
<edini,ni rad sprege je+
& &
A
8 100 1, &1& 9: 0, 03" 9: 1:;,1 0,13;:31 9: +
A
8 10";, ! < / kg
)
;
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
2tepen korisnosti sprege je+
&
:
A
9: 9:
0, 030" 3, &" 10
& &

_


,

A
0, ;1!
)
>z pred0odno izra,unati0 vrednosti, snaga paralelne sprege pumpnog postrojenja je+
3 3
A A
A 3 3
A
Q 8 10 9: 10 10";,!
#
10 10 0, ;1!

A
# 139,! kM
)
b) 3avita%ijska rezerva postrojenja nalazi se iz izraza+
a vp &
A s u

& "
A 3 & :
p p
0 g9 3 Q
0, 99! 10 ! &000 1900
0 9,!1 ' &( '0, 0& ", ( 9: 10
10 0, & 0, &

A
0 3:, 3; < / kg
.
3avita%ijska rezerva pumpe je+
1,!
3
p
9:
0 3 , " 10 :0, ;3 < / kg
&

_
+

,
3ako je p A
0 0 <
, pumpe rade u kavita%ijskom re-imu)
c) 3ada se jedna pumpa isklju,i, jedini,ni rad iznosi+
&
Q 1:: , 0 Q :&: , & 100 8 )
2 druge strane karakteristika %evovoda iznosi+
&
Q 13;:31 , 0 1 , 1:; 8 + )
>zjedna,avanjem ove dve jedna,ine do/ijamo protok novovnastalog sistema+
& &
Q 13;:31 , 0 1 , 1:; Q 1:: , 0 Q :&: , & 100 +
$
Q ;&, 3 l / s
)
<edini,ni rad mo-emo do/iti zamenom sra,unatog protoka u neku od dveju jedna,ina+
$
8 ;1, 91 < / kg
%) #rotok u novoj radnoj ta,ki C, sa novim /rojem o/rtaja, je QH="0 l/s)
<edini,ni rad je tada+
&
8 1:;,1 0,13;:31 QI 3:!, 01 < / kg +
*a /i se zakoni sli,nosti mogli primeniti, za novu radnu ta,ku tre/a naDi sli,an re-im pri
prvo/itnoj /rzini o/rtanja) .ato se najpre kroz novu radnu ta,ku provla,i kriva sli,nosti sa
koefi%ijentom para/ole+
& & &
af
( s / l '
kg / <
09"""! , 0
"0
01 , 3:!
I Q
I 8
3
.atim se tra-i presek krive afinosti,
&
Q 09"""! , 0 8 ,
i karakteristike pumpe pri prvo/itnoj /rzini o/rtanja,
&
Q 1:: , 0 Q :&: , & 100 8 )
*o/ija se da je+
& &
Q 1:: , 0 Q :&: , & 100 Q 09"""! , 0
!
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
#rotok sli,nog rada za novi /roj o/rtaja+
s / l 0;1 , ;: Q
s

)
2tepen korisnosti za ovu ta,ku iznosi+
:;! , 0
s

)
2ada mo-emo primeniti zakon sli,nosti+
:;! , 0 I E
Q
I Q
n
I n
s
s s

Gova /rzina o/rtanja iznosi+
1
s
s
s 1 , 39
0;1 , ;:
"0
33 , :
Q
I Q
n I n


2naga pumpe pri novom /roju o/rtaja je+
3 3
A 3 3
QI 8I 10 "0 10 3:!, 01
#I # :3, "!3 kM
10 I 10 0, :;!
e) #rotok u optimalnom radnom re-imu nalazi se iz uslova+
& :
Q 10 &" , 3 Q 030" , 0 E 0
dQ
d

,
3ada se na7e prvi izvod stepena korisnosti po protoku, do/ija se jedna,ina+
0 Q 10 & , " 030" , 0
:


,
iz koje nalazimo potimalni protok+
s / l 93& , :" 10
& , "
030" , 0
Q
:
opt

)
<edini,ni rad u optimalnoj radnoj ta,ki iznosi+
kg / < 03 , 10"9 Q 1:: , 0 Q :&: , & 100 8
&
opt opt opt

)
2tepen korisnosti je+
;1! , 0 93& , :" 10 &" , 3 93& , :" 030" , 0
& :
opt


)
2naga iznosi+
kM !;9 , "9
;1! , 0 10
03 , 10"9 10 93& , :" 10
10
8 Q
#
3
3 3
opt
3
opt opt
opt

)
B) 2 o/zirom da geodezijska visisna ovog postrojenja ima negativnu vrednost, proti%anje
te,nosti De se nastaviti i nakon isklju,ivanja pumpi iz pogona) <edini,ni rad pumpnog
postrojenja je jednak nuli, a voda savla7uje otpor %evovoda, pa je+
0 Q 13;:31 , 0 1 , 1:;
&
+
#rotok iznosi+
s / l ;0!:" , 3& Q
)
Zadatak #. @ jednom pogonu postoji pumpno postrojenje sa otvorenim usisnim i potisnim
rezervoarom) 3arakteristika %evovoda je poznata i data izrazom
&
8 0,1"3Q [ ]
Q'l / s(, 8'< / kg(
) #ostrojenje se koristi za prepumpavanje vrele vode iz usisnog u potisni rezervoar) .a
prepumpavanje se koristi pumpa koja pri n=&:s
41
ima radne karakteristike date jedna,inama+
9
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
8 0, 0!1;Q'Q 30( ::1, : + +
, gde je
Q'l / s(
,
8'< / kg(
E
( )
Q
Q "0
1&00
, gde je
Q'l / s(
,
' (
E
1drediti+
a) 2nagu pumpe u radnoj ta,ki)
b) 2nagu optimalne radne ta,ke)
c) @sisnu visinu ako se pumpa koristi za vodu ,ija je temperatura t=100
o
C, a kavita%ijska
rezerva pumpe u radnoj ta,ki je V0
p
=&9,:3 </kg) Ku/i%i u usisnom vodu su izmereni i
iznose 8
gu
=9,!1 </kg)
%) 3oefi%ijent karakteristike %evovoda za slu,aj da pumpa tre/a da radi u optimalnoj
radnoj ta,ki)
e) $rzinu o/rtanja radnog kola pumpe da /i se protok smanjio za 10C) 3olika /i pri tom
/ila snaga pumpeU
Reenje:
a) #rotok pumpe u radnoj ta,ki do/ija se u preseku karakteristike pumpe i karakteristike
%evovoda+
1
8 8
&
0, 0!1;Q'Q 30( ::1, : 0,1"3Q + +
& &
0, 0!1;Q &, :&Q ::1, : 0,1"3Q +
&
0, &:&Q &, :&Q ::1, : 0 +
A
Q 3;, ; l / s
)
<edini,ni rad i stepen korisnosti pumpe se ra,unaju iz izraza dati0 zadatkom+
A
&
A
8 0,1"3Q 0,1"3 3;, ;
A
8 &3&, 3! < / kg
)
( ) ( )
A
A A
Q 3;, ;
Q "0 3;, ; "0
1&00 1&00

A
0, ;
)
2naga pumpe u radnoj ta,ki iznosi+
3
A A
A 3 3
A
Q 8 10 3;, ; &3&, 3!
#
10 10 0, ;
A
# 1&, & kM
)
b) 1ptimalna radna ta,ka je ona koja ima maksimalni stepen korisnosti) ./og toga va-i+
1
d 1
' &Q "0( 0
dQ 1&00

+ &Q "0
opt)
Q 30 l / s
)
opt opt opt
8 0, 0!1;Q 'Q 30( ::1, : + +
opt
8 &9:, 3 < / kg
)
( )
opt
opt opt
Q
Q "0
1&00


opt
0, ;
)
2naga pumpe u optimalnom radnom re-imu je+
3
opt opt
opt 3 3
opt
Q 8
10 30 &9:, 3
#
10 10 0, ;

opt
# 11, ;;& kM
)
c) @sisna visina pumpe se do/ija iz izraza+
"0
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
[ ]
a vp
s p gu
p p
1 1
9 0 8 &9, :3 9,!1
g 9, !1

1

1
]

s
9 : m
)
gde je
a vp
p p
0

, za slu,aj prepumpavanja vrele vode)


%) 3ada pumpa radi u optimalnom re7imu rada, karakteristika %evovoda mora imati o/lik+
&
$ opt opt
8 8 3Q
opt 3 &
& &
opt
8
&9:, 3
3 0, 3&; '</kg(/'m / s(
Q 30

)
*akle, nova karakteristika %evovoda mora imati o/lik+
&
1
8 0, 3&; Q )
e) 3ada se protok smanji za 10C do/ija se nova radna ta,ka sa protokom i jedini,nim
radom+
C A
Q 0, 9Q 33, 93 l/s
E C
&
C
8 0,1"3 Q 1!!, &3 </kg
)
"1
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
3riva afinosti se u ovom slu,aju poklapa sa karakteristikom %evovoda, o/zirom da o/e kreDu
iz koordinatnog po,etka)
#ored stepena korisnosti, radni re-imi A i C imaju jednake i zna,i%e protoka i zna,i%e
jedini,nog rada, tako da se iz jedne od ovi0 jednakosti mo-e do/iti nova /rzina o/rtanja pumpe)
1 &


C A
Q Q
n n

C A
A A
Q 0, 9Q
n n &: &: 0, 9
Q Q


41
n &1, " s )
B

A
Y
(J /k!

Q
opt
Q
"
Q
A
Y
1
Y
2
n
2
n
1
Y
#
1
Y
1
Q (l/s!

2
"
"&
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak $. Geka su date radne krive pumpe pri /rzini o/rtanja n=&: s
41
pomoDu sledeDi0
jedna,ina+
Q &0 Q &00
1&0 Q 1&000 8
&
&
+
+ [ ]
[ ]
kg / <
[ ] s / m Q
3
Ako je karakteristika %evovoda data jedna,inom+ &0 Q 100 8
&
1
+
[ ] kg / <
, gde je [ ] s / m Q
3
,
odrediti+
a) snagu pumpe u radnoj ta,kiE
b) odrediti novu karakteristiku %evovoda ako se izvrAi priguAivanje ventila na potisnom
%evovodu, da /i pumpa radila sa optimalnim stepenom korisnostiE
c) ako /i se paralelno vezala druga pumpa karakteristika dati0 jedna,inama+
Q 1" Q !0
&00 Q 000 8
&
&
+
+ [ ]
[ ]
kg / <
[ ] s / m Q
3
odrediti snagu ove paralelne spregeE
%) naDi stepen korisnosti sprege definisane ta,kom %()
Reenje:
a) 5adnu ta,ku pumpe naDiDemo u preseku radne krive pumpe i karakteristike %evovoda, tj)
izjedna,avanjem jedna,ina
1 >
8 8
do/ijamo protok u radnoj ta,ki pumpe+
&0 Q 100 1&0 Q 1&000
& &
+ + 0 100 Q 1300
&
s / m 0!"1 , 0 Q
3
A>

)
<edini,ni rad u radnoj ta,ki iznosi+
&0 0!"1 , 0 100 1&0 0!"1 , 0 1&000 8
& &
+ +
kg / < 1 , 31 8
A>

)
2tepen korisnosti je+ Q &0 0!"1 , 0 &00
&
+
A>
0, &:
)
3ona,no, snaga pumpe u radnoj ta,ki iznosi+
A> A>
A> 3
A>
Q 8
#
10


kM 1; , 11 #
A>

)
b) @slov optimalnog rada pumpe je maksimalni stepen korisnosti)
3ako je stepen korisnosti funk%ija protoka, maksimalni stepen korisnosti %emo do/iti za
protok do/ijen kada je ispunjen uslov+
d
0
dQ

@ optimalnom re-imu rada pumpa radi sa sledeDim radnim parametrima+0 &0 Q :00 + s / m 0 , 0 Q
3
opt

)
&
&00 0, 0 &0 +
opt maS
0,
)
1&0 0 , 0 1&000 8
&
+
kg / < 90 8
opt

)
Gova karakteristika %evovoda De imati o/lik+
&0 Q 3 8
&
1
+

,
gde %emo koefi%ijent karakteristike 3I do/iti iz parametara optimalnog rada)
& " & &
opt
opt
s / m
kg / <
&!0
, 0
&0 90
Q
&0 8
3


)
*akle, nova karakteristika %evovoda glasi+
&0 Q &!0 8
&
1
+

[ ] kg / < , kada je [ ] s / m Q
3
)
c) 3arakteristika paralelne sprege je da je jedini,ni rad sprege jednak jedini,nom radu svake
od pumpi u datoj sprezi, odnosno va-i+
"3
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
*>> *> *
8 8 8
) '1(
2naga sprege je jednaka sumi snaga koje ostvaruje svaka od pumpi+
*>> *> *
# # # +


* * *> *> *>> *>>
3 3 3
* *> *>>
Q 8 Q 8 Q 8
10 10 10

+

) '&(
3od sprege va-i uslov+
*>> *> *
Q Q Q +
) '3(
>z uslova jednakosti jedini,ni0 radova do/ijamo da je+
*> *
8 8
1&0 Q 1&000 &0 Q 100
&
*>
&
*
+ +

00!33 , 0 Q 1& , 0 Q
&
*
&
*>
+ , ':(
*>> *
8 8

&00 Q 000 &0 Q 100


&
*>>
&
*
+ +

03" , 0 Q 3 , 0 Q
&
*
&
*>>
+ ) '(
Ako kvadriramo izraz ':( do/iDemo+
&
*>> *>
& &
*>> *> *
Q Q Q & Q Q + +
) '"(
3ada u izraz ';( u/a%imo jedna,ine '( i '"( do/iDemo jedna,inu+
( )( )
&
*
&
*
&
*
&
*
Q 3 , 0 03" , 0 Q 1& , 0 00!33 , 0 & 0::33 , 0 Q :& , 0 Q + + , ';(
( )( )
&
*
&
*
&
*
Q 3 , 0 03" , 0 Q 1& , 0 00!33 , 0 & 0::33 , 0 Q :& , 1 ) '!(
3vadriranjem jedna,ine '9( do/ijamo /ikvadratnu jedna,inu+
0 000;": , 0 Q 09!3 , 0 Q !!0"& , 1
&
*
:
*
+ ) '9(
#ozitivna reAenja /ikvadratne jedna,ine+
s / m 09; , 0 Q
3
1 *

'koje od/a%ujemo(,

s / m &0; , 0 Q Q
3
& * *

)
<edini,ni rad sprege iznosi+
kg / < &;3 , !: 8 8 8
*>> *> *

)
.apreminski proto%i svake od pumpi su+
s / m 0 , 0 Q
3
*>

,
s / m 1& , 0 Q
3
*>>

)
2tepeni korisnosti svake pumpe su+
*>
0, :9
,
*>>
0, !3;
)
6ra-ena snaga sprege iznosi+
*> *> *>> *>>
* 3 3
*> *>>
Q 8 Q 8
#
10 10

+


kM 309 , 31 #
*

)
%) >z jedna,ine '3(, koristeDi izraze '1( i '&(, do/ijamo da je+
* *> *>>
* *> *>>
Q Q Q
+

, '10(
a s o/zirom na izra,unate stepene korisnosti svake pumpe, do/ijamo izraz za stepen korisnosti
sprege+
*> *>> *>> *>
*>> *>
* *
Q Q
Q
+

; , 0
*

)
":
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
Zadatak 1%. *va ventilatora karakteristika dati0 ta/li%om pri n=1:0 min
41
+
Q 'm
3
/s( 0 0,: 0,! 1,& 1," &,0
Vp '#a( &00 19& 1"! 1&! ;& 0
'C( 0 1 ;; ;; 1 0
Q 'm
3
/s( 0 0,& 0,: 0," 0,! 1,0
Vp '#a( 100 9" ! ": 3" 0
'C( 0 : "; "; : 0
redno su spregnuti i rade sa karakteristikom %evovoda
&
p 300Q QQ'm
3
/s(, Vp'#a(R)
1drediti+
a) 5adnu ta,ku i stepen korisnosti sprege)
b) 3oliku /i /rzinu o/rtanja tre/alo da ima ventilator >, da /i ostvario isti protok 'ista radna
ta,ka( kao i pod ta,kom a(U
Reenje:
a) Gajpre je neop0odno uneti karakteristike o/a ventilatora u dijagram, a zatim se odredi
nova karakteristika redno spregnuti0 ventilatora grafi,ki)
3arakteristika %evovoda je
&
p 300Q , i pomoDu ta/ele diskretne ta,ke ove krive se tako7e
mogu uneti u dijagram)
Q 'm
3
/s( 0 0,& 0,: 0," 0,! 1,0 1,&
Vp

'#a( 0 1& :! 10! 19& 300 :3&
@ preseku karakteristike %evovoda Vp
1


i radne karakteristike redne sprege Vp
r
do/ijamo
radnu ta,ku redne pumpne sprege, A, koja ima sledeDe radne parametre+
3
A
Q 0,!1 m / s E
A
p &00 #a
E
2naga redne sprege je jednaka z/iru snaga o/a ventilatora+
A A1 A&
# # # +
A A A1 A1 A& A&
3 3 3
A A1 A&
Q p Q p Q p
10 10 10

+

3ako su kod redne sprege proto%i kroz o/a ventilatora isti
3
A1 A& A
Q Q Q 0,!1 m / s ,
do/ija se da je+
A A1 A&
A A1 A&
p p p
+

,
pa je stepen korisnosti sprege+
A A1 A&
A
A1 A& A& A1
p
p p


+
"
ZADATACI IZ OSNOVA TURBOMAINA
.a taj protok, jedini,ni rad i stepen korisnosti o/a ventilatora se do/ijaju iz dijagrama i
iznose+
A1
p 1"" #a
E
A1
;!C 0, ;!
E
A&
p 33 #a
E
A&
:&C 0, :&
E
.amenom ovi0 vrednosti u pred0odnoj jedna,ini do/ija se stepen korisnosti redne sprege+
A
&00 0, ;! 0, :&
1"" 0, :& 33 0, ;!


+

A
0, "!" )
b) *a /i ventilator > ostvario istu radnu ta,ku kao i redna sprega u pred0odnom slu,aju,
mora mu se poveDati /rzina o/rtanja i to tako da novi radni re-im /ude sli,an radnom re-imu koji
ostvarije ventilator > u ta,ki $ 'ta,ki preseka karakteristike ventilatora > i karakteristike %evovoda()
6a,ka $ se mo-e o,itati iz dijagrama+
3
$
Q 0, ;" m / s E
$
p 1;0 #a
E
$
;"C 0, ;"
E
3od sli,ni0 re-ima rada zapa-a se jednakost zna,i%a protoka i odatle se mo-e do/iti nova
/rzina o/rtanja ventilatora >+
A $


A $
Q Q
n n


A
$
Q 0,!1
n n 1:0
Q 0, ;"

n 1:, : o/min
)
""