You are on page 1of 88

Codul Civil din 28/06/1818

Publicat in Broşură din 01/09/1818

Intrare in vigoare: 01/09/1818 Codul Caragea - adnotat
Tip Publicat Data 01/09/1818;

Adaugă la Acte urmărite Afişează ultimele 10 acte Afişează versiuni in alte limbi

Fişa actului Afişează informaţii generale ABROGAT DE Codul Civil din 26/11/1864 la 01/07/1865 LEGIUIRE a Prea Înălţatului şi Prea Pravoslavnicului Domn, şi Oblăduitor a toată Ungrovla ia IO IO!" G#EORG#E $!R!GE! %&%& cu toată c eltuiala Dumnialor, $O"'(!"(I" $!R!$!), Doctor, şi Dumnialui DU*I(R!$#E (OPLI$E!"UL, +iv %el $lucer, ti,ărită -n ,rivilegiata ti,ogra.ie a Dumnialor ot cişmeaua ră,osatului -ntru .ericire Domn *!%ROG#E"I din +ucureşti //// 0101 Io Ioan G eorg e $aragea, %oevod şi Gos,odar 2emle %la iscoe& Domneasca şi ,ărinteasca "oastră dragoste şi voire3de3bine 4udec5nd ca o lege s.5ntă obştescul .olos al su,uşilor "oştri, şi ,ururea -ngri4ind mai -nainte de bună ,etrecerea lor a .i statornică şi neclintită& !m bine3 voit -n cele din urmă a ,otoli deasu,ra dre,tăţii răsboiul cel mult turburător& 6ara Rom5nească av5nd din vec ime canoane ,entru cele -n ,arte dre,tăţi ale locuitorilor săi, ale sale nescrise şi nedesluşite obiceiuri1), şi ale condicii sale ,uţine, şi nu desăv5rşit ,ravili -n scris, care şi ne .iind destoinice nu ,utea cum,ăni, nici dre,t a -ndre,ta dre,tatea .ieştecăruia& De aceia şi era silită a nă7ui la ,ravili -m,ărăteşti ale Romanilor, şi a se slu4i cu toate aceste ,ravili, .ără deosebire8 aşa dar uluindu3se -n trei -ntocmiri de ,ravili, adică a obiceiurilor, a condicii şi a Romanilor, urma a nu avea nici o ,ravilă8 căci obiceiurile ,re.ăc5ndu3se -n multe c i,uri, adesea se -m,otrivea ,ravililor romaiceşti şi acestea iarăşi unele .iind ,ricinuitoare de două t5lcuri, şi altele cu totul -m,otrivitoare -ntre ele, sur,a una ,re alta, -n c5t dre,tăţile tuturor mădularelor ,oliticeşti oblăduiri că75nd ne-ncetat -n amestecături şi -n văluieli de multe cuv5ntări -m,otrivitoare, a,ururea era -n ,rime4die, ca cum ar -nnota -n noianuri de a,e turbure ce se tălă7uiesc de multe v5nturi -m,otrivitoare, şi -n cele du,ă urmă nici să -ndre,ta, şi să abătea du,ă voinţa celor mai tari sau celor mai meşteşugăreţi -n vicleşuguri, cari tot la o ,ricină ,unea -nainte c5nd obiceiul, c5nd condica ţării c5nd ,ravilile -m,ărăteşti du,ă ,lăcerea lor8 aceste dar .ără or5nduială strămutări ale dre,tăţii voind Domnia *ea a le osteia, mai -nt5i cu ad5ncă c ib7uire !m socotit, ce .el de -ntocmire de ,ravili se cuvine, şi c5te sunt ,re de,lin -ndestul la cea de acum ,oliticească oblăduire a 6ării Rom5neşti9 şi aşa ,rimind a,oi unele din cele vec i, iară altele -ndre,t5nd, şi cele mai multe adăog5nd, !m -ntocmit aceste ,ravili ale Domniei *ele c5t s:au ,utut cu bună or5nduială şi .oarte desluşite, -nc5t şi cei ne-nvăţaţi .oarte lesne să le -nţeleagă& Deci legiuind Domnia *ea aceste ,ravili cu s.at de obşte al Prea '.inţiei 'ale Părintelui *itro,olitul, şi al iubitorilor de Dumne7eu Părinţii E,isco,i şi tuturor Dumnealor $instiţilor şi $redincioşi +oieri %eliţi ai Divanului Domniei *ele şi cu drea,ta Domniei *ele .ăc5ndu3le cunoscute către obşte ,re iubiţilor "oştri su,uşi, !m şi dat această Domnească a "oastră -ntocmire de ,ravili -ntărită cu Domneasca "oastră iscălitură şi ,ecete -n leat 010; dela naşterea Domnului şi al şaselea al Domniei "oastre& ___________

) După obiceiul pă !ntului" căruia at!t codul Caragea #n prea bulul $ău" c!t %i codul Cali a& #n art' 1( recunoa%te putere de lege" ai ale$ #naintea )eg' org' %i după odul precu de*a $+a recuno$cut %i $+a aplicat obiceiul pă !ntului #n 1875 a$upra alegerilor la Di,anul ad-&oc" ceeace $e ,ede #n o-i$ul .o' 97 din 1/ 0unie 1857 al Principelui Cai aca 1le2' D' 3&ica %i #n o-i$ul .o' 9( din 1( 1ugu$t 1857 al Cai aca ului .ic' Conac&i 4ogoride; %i #n -ine după po$e$iunea de $tat politic" $treinii cre%tini a%e5a6i #n 6ară %i că$ători6i cu ro !nce nobile" #ncă #nainte de )eg' org' precu %i a cei nă$cu6i #n 6ară care $+au bucurat de drepturi politice 71r enii8" - au #n -a,oarea lor pre5u 6iune de pă !nteni' Ca$' 0 (99/66'
1

I. I.G. Caragea V.V. Vel Logofăt PARTEA ÎNTÂIA PENTRU OBRA E !. "m#ărţim o$razele% 1. &'#ă fire( "n $ăr$aţi şi femei. 2. &'#ă naştere( "n fi a)e*ăraţi( )in +'r*ie( *itregi şi $'ni. 3. &'#ă *,r-tă şi )'#ă minte( "n *,r-tni+i( ne*,r-tni+i( ri-i#itori şi fără minte. 4. &'#ă noro+( "n -lo$ozi( ro$i şi -lo$oziţi. Capitolul I Pentr' $ăr$aţi şi femei !. 1. N'mai $ăr$aţii -e fa+ $oieri şi .')e+ători şi o+,rm'itori o$şteşti. 2. N'mai $ăr$aţii -e fa+ ar/ierei( #reoţi şi )ia+oni. 3. 0emeile -'nt )e#ărtate )e toate +in'rile #oliti+eşti( -tă#,niri şi -l'.$e #'$li+e.1) ___________ 1 ) 4e5e ane2a 1' Capitolul II Pentr' fiii( a)e*ăraţi( )in +'r*ie( $'ni şi *itregi !. 1. 0ii a)e*ăraţi -'nt +ari -e na-+ )in +'n'nie )'#ă lege.2) ___________ 2 ) Proba -ilia6iunii după legea Caragea $e poate -ace %i prin artori' :iletul de bote5 i$călit de preot %i con-or cu regi$trul bi$ericii are ,aloarea probantă #n con$tatarea -ilia6iunii' ;e nătura păr6ilor intere$ate pe l!ngă a preotului" #n bilet" nu e$te pre$cri$ă $ub pedeap$ă de nulitate' Ca$' 1'8//77' 2. &in +'r*ie -'nt +ari )in "m#re'nare fără )e lege -e na-+. 3. C,ţi tot )intr' a+elaş tată( şi a+eeaş mamă -e na-+ -'nt $'ni. 4. C,ţi -a' )intr1'n tată( şi )eo-e$ite mame -e na-+( -'nt *itregi( 2+ari -e şi zi+ $'ni )e tată3 -a' )in a+eeaş mamă şi )eo-e$iţi $ăr$aţi 2+ari -e şi zi+ $'ni )e mamă3. ) ___________ ) 4e5i ane2a 00' Capitolul III Pentr' *,r-tni+i şi ne*,r-tni+i !. 1. V,r-tni+i -ă -e -o+otea-+ă( at,t $ăr$aţii( +,t şi femeile( )ela )o'ăze+i şi +in+i )e ani a *,r-tei lor( şi ne*,r-tni+i #,nă la )o'ăze+i şi +in+i )e ani.

2. Cei "n *,r-tă -'nt -tă#,ni -ă1şi +/i*erni-ea-+ă a*erea lor +'m *or *rea( şi -ă fa+ă ori+e *or *rea )'#ă #ra*ilă. 4Iar +ei ne*,r-tni+i n' #ot( +i şi +/i*erni-irea a*erii lor şi #artea lor( -#,nz'ră )e #'terea #ărinţilor lor( -a' a e#itro#'l'i lor4. 4) ___________ 4 ) ;ub legiuirea Caragea -e eia inoră $e e ancipea5ă prin că$ătorie %i dob!nde%te toate drepturile unui inor e ancipat; a$t-el d!n$a poate #n$trăina lucrurile $ale i%cătoare' Ca$' 0 910/81' 3. Cei ne*,r-tni+i *eri+e to+meală şi )ar *or fa+e fără a)e*erirea #ărintel'i lor( -a' a e#itro#'l'i( e-te fără tărie( )e le e-te -#re -tri+ă+i'ne5 iar )e le e -#re folo-( e-te +' tărie.!) ___________ ! ) După legea Caragea" inorii pot accepta dona6iuni c&iar -ără autori5a6iunea părin6ilor %i tutorilor #ntru c!t acele dona6iuni le $unt $pre -olo$' Ca$' 0' /9/77' 4. Cei ne*,r-tni+i( )ela )o'ăze+i #,nă la )o'ăze+i şi +in+i )e ani ai *,r-tei lor( a' *oie a +ere )ela &omnie iertarea *,r-tei( +a -ă1i -o+otea-+ă "ntre *,r-tni+i. 5. C,ţi ne*,r-tni+i *or #rimi iertarea *,r-tei( -'nt -tă#,ni #e +,te -'nt şi +ei "n *,r-tă 263( "n-ă fără a fi *olni+i -ă1şi "n-trăineze *re7'n l'+r' nemiş+ător #,nă( la )o'ăze+i şi +in+i )e ani ai *,r-tei lor. 6. C,ţi ne*,r-tni+i -e *or +in-ti )e &omnie +' +in-te )e Veliţi( -e -o+ote-+ "ntre *,r-tni+i.1) ___________ 1 ) 4e5i ane2a 000' Capitolul IV Pentr' +ei fără minte !. 1. 0ără minte n'mim #e +ei +e -'nt "ntr1a)e*ăr ne$'ni( -a' li#-iţi )e minte( şi -mintiţi. 2. Cei fără )e minte( *eri +e to+meală( -a' )ar( *or fa+e( -e -o+oteşte )re#t nimi+ şi -e -tri+ă. 3. Cei fără )e minte( *eri+e greşală *or fa+e( n' -e "n*ino*ăţe-+. Capitolul V Pentr' ri-i#itori !. 1. Ri-i#itori -'nt +,ţi "şi #ră#ă)e-+ fără +'*,nt a*erea lor. 2. Ri-i#itorii -ă -e tragă la .')e+ată )e r')ele lor( -a' )e #rieteni( şi -ă -e "nfr,neze #rin e#itro#i or,n)'iţi )e .')e+ată. 3. Ri-i#itorii( )'#ă "nfr,narea +e li -e *a fa+e )e +ătre .')e+ată( *eri+e to+meală -a' )ar *or fa+e )e -ineşi fără a)e*erirea e#itro#ilor lor( )re#t nimi+ -e -o+oteşte( şi -e -tri+ă. 4. Ri-i#itorii( *eri+e -tri+ă+i'ne *or fa+e( -a' *ină( -e *in'ie-+.2) ___________ 2 ) 4e5i ane2a 04' Capitolul VI Pentr' -lo$ozi !. 1. 8lo$ozi -'nt a+eia +ari n' -'nt )o$,n)ă alt'ia. 2. C,ţi -e *or naşte )in #ărinţi -lo$ozi( -lo$ozi -'nt. 3. 8lo$ozi -'nt şi +,ţi -e na-+ )in mamă -lo$o)ă. Capitolul VII Pentr' ro$i şi ţigani !. 1. Ro$i -'nt +,ţi -'nt )o$,n)ă alt'ia.

4A+e-t fel -'nt ţiganii "n 9ara Rom,nea-+ă.4 2. C,ţi -e *or naşte )in #ărinţi ro$i -'nt ro$i. 3. :i +,ţi n'mai )in mamă roa$ă -e *or naşte( -'nt ro$i. 4. 8tă#,n'l ţigan'l'i( n' are #'tere a-'#ra *ieţii ţigan'l'i. 5. 8tă#,n'l ţigan'l'i e -lo$o) -ă *,nză( şi -ă )ăr'ia-+ă #e ţigan% 6. C,ţi ţigani "n 9ara Rom,nea-+ă( n' *or a*ea -tă#,n +' )o*a)ă( -'nt )omneşti. 7. Cine +' ştiinţă *a ţinea "ntr' a -a -tă#,nire ţigan -trăin( -a' ţigan+ă( -ă1i )ea "na#oi -tă#,n'l'i lor 2#lătin)'7i #entr' ţigan'l meşter tl. ;< #e an( iară #entr' +el fără meşteş'g tl. )o'ăze+i( şi #entr' ţigan+ă meşteră tl. treize+i şi #entr' +ea fără meşteş'g tl. +in+i-#reze+e3 iară +ine *a ţinea #rin neştiinţă( n'mai -ă1l "ntoar+ă "na#oi. 8. Cine1şi *a +'n'na ţigan'l +' ţigan+ă -trăină ştiin) -a' "n #otri*ă( fără *oia -tă#,n'l'i lor( -ă #iarză #e ţigan -a' #e ţigan+a l'i +' +o#iii lor. şi -ă1i -tă#,nea-+ă -tă#,n'l lor. 4Iară +,n) neştiin) "i *a +'n'na( at'n+i -ă -e fa+ă -+/im$'l( merg,n) tot)ea'na ţigan+a )'#ă $ăr$at. C,n) o$raz'l +el -trăin *a a*ea meşteş'g( -ă -e -+/im$e iarăşi +' meşter iară )e n' *a fi a-emenea -ă -e #reţ'ia-+ă talent'l meşteş'g'l'i -ă'( şi +' $ani -ă -e "m#linea-+ă. 9iganii +e -e +'n'nă #rin neştiinţa -tă#,n'l'i( )e -e *a "nt,m#la -ă ai$ă şi +o#ii( at'n+i +ei )in #artea $ăr$ătea-+ă( -'nt ai -tă#,n'l'i $ăr$at'l'i( iară #artea femeia-+ă e-te a -tă#,n'l'i femeii( +are şi a+eştia -ă -e -+/im$e.4 8. C,ţi ţigani -treini -e *or -o+oti "ntre +ei )omneşti( a+eştia "nt,m#l,n)'7-e a -e +ă-ători )'#ă lege( )e -e *or +ere #rin .')e+ată )e -tă#,nii lor( -ă -e -+/im$e( merg,n) ne*a-ta )'#ă $ăr$at +'m -1a' zi- mai -'-. 1 . Care ţigan -e *a +'n'na +' -lo$o)ă( -a' +are -lo$o) -e *a +'n'na +' ţigan+ă( fără ştirea -tă#,n'l'i lor( -ă -e )e-#artă. 4&ar )e -e *a )o*e)i +ă -tă#,n'l lor a' )at *oie ştiin)( at'n+i -ă n' -e mai )e-#artă( +i -ă răm,ie am,n)oi -lo$oziţi( şi -ă1i #ăg'$ea-+ă -tă#,n'l lor4. 1) ___________ 1 ) 4e5i ane2a 4' Capitolul VIII Pentr' +ei -lo$oziţi !. 1. 8lo$oziţi -'nt( +,ţi )in ro$i -e -lo$oze-+. 2. Toţi +ei -lo$oziţi ţigani( -'nt tot )e o +in-te +' +ei -lo$ozi -'#'şi a)i+ă +' $irni+ii )omneşti. 3. 8ă n' #oată nimeni -ă -lo$ozea-+ă ţigan'l -ă'( "naintea *,r-tei -ale )e )o'ăze+i )e ani. 4. Ni+i 'n'l )in eg'meni -ă n' #oată -lo$ozi ţigan mănă-tire-+. 5. 8lo$ozenia -ă -e fa+ă tot)ea'na "n-+ri-.1) ___________ 1 ) 4e5i legiuirea din 1( -e,ruarie 18/7 la ane2a 4' PARTEA A !"#A PENTRU LUCRURI L'+r'rile -'nt ori miş+ătoare( -a' nemiş+ătoare. =iş+ătoare zi+em a+elea +,te a' -'flet( -a' şi ne a*,n) -'flet -e miş+ă( şi -e -trăm'tă( +'m% )o$ito+'l( /ainele şi +elelalte. Iară nemiş+ătoare zi+em( #re+'m% #ăm,nt( +o#a+i( zi)irile( şi +elelalte. Capitolul I Pentr' -tă#,nirea l'+r'rilor !. 1. Ori+e l'+r' n' e-te al nimăn'i( a+ela -e fa+e al +el'i +e *a a#'+a -ă1l ia "nainte.2) &e+i% 7 C,te #ietre -+'m#e( -a' altele( gă-im #rin lo+'ri -lo$o)e( -e fa+ l'+r'ri ale noa-tre( $ez +omorile +ele "ngro#ate( +ari -'nt )omneşti. 7 C,te -ăl$ate+e *,năm "n lo+'ri -lo$o)e -#re *,nătoare( -e fa+ ale noa-tre. 7 C,te -ăl$ate+e *,n,n)'7le alţii( şi lo*in)'7le( şi #ierz,n)'7le )in o+/ii lor( *or +ă)ea "n m,inele noa-tre( -e fa+ ale noa-tre. 7 C,te -ăl$ate+e "n+'i$,n) ai'rea( şi a#oi lă-,n) a+ele lo+'ri( *or *eni la noi -#re "n+'i$are( -'nt ale noa-tre( "n+,t *or -ta "n+'i$,n). 7 C,t #eşte *om *,na "n lo+'ri -lo$o)e )e a *,na( e-te al no-tr'.

or $coate c&eltuelile lucrărei. 2. C.or c&ib5ui i*loace pentru cu.a ine #n pă !ntul .nşii( -tă#.itutea de .inire( *ăr-ăt'ră( #i+ăt'ră )e a#ă şi altele.e pe ace$te ape' Capitolul II Pentr' ro$irea l'+r'rilor !.edere" %i #ntru c!t nu $e ridică 5id contra acelor -ere$tre #n ter enul pre$cri$ de lege $e dob!nde%te $er.ec&ea Condică penală' 2 2.eau do ne%ti co orile cele #ngropate' .n) g.or de$coperi ni$care.or .4 6. Ro$ire )e l'+r' n'mim( )re#t'l +are ro$eşte la oare+e 'n l'+r' -#re folo-'l alt'ia( #re+'m o +a-ă +.eranii' Ca$' 0' 105/66' b8 )eg' org' 1rt' 165' <Pentru arile -olo$uri ce pute dob!ndi din plutirea pe acele cinci ari g!rle care trec de-a cur e5i%ul 4ala&iei #n lărgi ea ei" adică ?iul" @ltul" 1rge%uA" D! bo.iincioa$a de$păgubire a acelor $tăp!ni cu c&ipul cel ai #nle$nitor %i econo ic=' c8 @ legiuire din anul 18(5" -ăcută #n con-or itate cu di$po5i6ia art' 165 din )eg' org' legiue%te prin art' 1" că ni eni nu .n) g.nt'l )ela +are -1a' r'#t. Veri+e -e +lă)eşte #e #ăm.ea i*locul de a le lucra $ingur" nici .te l'+r'ri miş+ătoare #ier)'te *om gă-i( )e n' -e *a gă-i -tă#.a -i $ă le lucre5e $ingur ori $ă le #nc&irie5e altuia după .ngă al no-tr'( a+eea e-te a +'i a' fo-t #ăm.t ţine )ela mal #. Ori+e -e -ă)eşte fară *oia şi ştirea noa-tră "n #ăm.iin6ă pentru $tricăciunea ce .ni( at'n+i fie+are )intre ).edere' Ca$' 0' 155/76' .rla #ră*ălin)'7-e( +.or -i $upu%i nu ai la de$păgubire ci.or c&ib5ui" de .oi a le #nc&iria altuia. atunci Do nul di preună cu obi%nuita ob%tea$că 1dunare .nt'l no-tr' a)ao-'l e-te al no-tr'. &e m'lte fel'ri -'nt ro$irile( a)i+ă #entr' tre+ere( l'mină( *e)ere( -#ri.a &otăr#" lucrarea lor .e din nou" nici #n atcă" nici pe ia5" nici $ă lege .1) ___________ 1 ) )!urile $unt de co un" dar ace$t drept #l au nu ai ri.tatului" p!nă c!nd ace$te g!rle" . prin art' 9 $e &otără%te principiul de$păgubirii pentru proprietarii de ori %i pi.a -i .re unui particular" ace$ta $lobod .n) -'#'ne #e alta +a -ă1i )ea lo+ )e )r'm a)i+ă -ă trea+ă #rin +'rtea -a( -a' ferea-tră -ă *ază şi altele.or plăti nici o 5eciuială'= b8 4ec&ea condică penală din 1859 #n art' ((/ la alin' 9 di$punea cele ur ătoare> <4or -i apăra6i de ori ce pedeap$ă" a-lătorii de co oară cari tăinuie$c către $tăp!nii locului a$e enea de$coperiri" %i .i$tieriei a 5ecea parte din c!%tig" $co6!nd ai #nt!i la a !ndouă #nt! plările toate c&eltuelile lucrării'= )eg' org' art' 179' <0ar de $e .a da Do nul" nu .or gă$i cu cale" i*loace $pre a lucra acele ine" d!nd $tăp!nului o%iei a 5ecea parte din c!%tig după ce $e .a #ngri*i a tri ite ingineri e%teri" ca $ă gă$ea$că i*loacele $pre a cură6i atca lor %i după planul ce $e .olnic de atunci #nainte a clădi pe ace$te cinci g!rle" ori $au pi.ilă către d!n%ii'= Cu acea$tă di$po5i6ie de de$păgubire acordată $tăp!nului locului $e de$-iin6a di$po5i6ia legiuirei Caragea" după care $e pri.or -i #n putin6a . 5.nt'l no-tr' al no-tr' -e fa+e. C.re un 5ăga5 pe alurile lor.4' %i art' (((' %i alin' 1 dela art' ((/ din .i6a %i 0alo i6a" Do nul # preună cu ob%tea$ca 1dunare" .rla -e află "ntre )oi( -a' mai m'lţi -tă#. 4.nt( şi o *a li#i l.nt'l no-tr' fără ştirea şi *oia noa-tră( -e fa+e al no-tr'.a do. 1. C.n) *a r'#e o #arte )e #ăm. 3. %i pe l!ngă acea$ta de$păgubindu-l după cu.___________ ) a8 )eg' org' art' 178' <C!nd $e .n'l lor #.te #'ţintel *a a)ăoga #ăm.nă "n mi.nă "n trei ani( ale noa-tre -e fa+.eni #n $tare a -i pri itoare de plutire' Dar -iind că ul6i $tăp!ni de o%ie au a$upra ace$tor g!rle ori" 5ăga5uri %i poduri aducătoare de legiuite . 4Iară +.oin6a lui" d!nd $tăp!nirii a 5ecea parte in natură $au plătind .ingurul -apt al de$c&iderii unor -ere$tre" denotă inten6iunea de a c!%tiga un drept de .1) ___________ 1 ) .a a.a ur a ne#ncetat după i*loacele ce .edi că $tăp!nul o%iei unde $+au gă$it ace$te ine după $orocul de opt$pre5ece luni ce+i .nt la #ăm.enituri" %i care trebue$c a $e $trica $pre a $e putea a%e5a plutirea" $e .a .rlii +.or -i pricinuit o%iei $ale" $ăpatul %i lucrarea inelor' Păcura" petrăriile" %i alte producturi" care $e #ntrebuin6ea5ă de ob%te #n Principat" nu .neşte #artea g.lo+'l ei.

tor *e+ini /otare -e *or ame-te+a( -ă -e aleagă şi -ă -e )e-+o#ere +' +ărţile lor )e /otărni+ii( +' mă-'rătoarea moşiilor )e +.nirii *a -trăm'ta -emn'l )e /otar( -ă #lătea-+ă )re#t #e)ea#-ă #ăg'$aş'l'i *e+in( at.rşit( negreşit a+e-t l'+r' e-te -'#'.enind din D! bo.e5ii prin artori' Ca$' 0' 15(/68' d8 Bn aterie de &otărnicie *udecătorul nu e dator $ă #ntrebuin6e5e toate i*loacele de do.iolea5ă art' / dela do. &e -e *a -lo$ozi l'+r' ro$it( şi -tă#.edirea &otarelor" e$te că *udecătorul -ondului nu poate re$pinge cererea recla antului -ără a di$cuta pe l!ngă actele pre5entate de d!n$ul %i pe acelea ale de-en$orului.t +.edire con6inute in ace$t art' De$tul $ă u5e5e de unul din i*loacele enun6ate de te$tator Ca$' 0' 15(/68' e8 C!nd pre$crip6iunea n+a -o$t opu$ă la in$tan6ele de -ond celui ce a intentat proce$ pentru călcare" ace$t i*loc nu poate -i pri it #n ca$a6iune' Ca$' 0' 10/6(' -8 @ curte de -ond nu .edire %i trebue re$tr!n$ la li itele #n care l-a circu $cri$ legiuitorul prin te2tele $peciale a$upra ateriei' 9' Bn aterie de pre$crip6iune c&iar dacă *udecătorul ar -i pronun6at .eni -'nt( +' -emnele +e -'nt #'-e )re#t /otare( şi +' +.ada prin &otărnicie $e pre-eră do.2) ___________ 2 ) a8 . Capitolul III Pentr' *e+inătatea l'+r'rilor !.itute $e putea dob!ndi" #n ur a e-ectuării unor lucrări" prin ne# potri. 1.e5i c!nd #n ca5ul art de ai $u$ ea *udecă proce$ul pe te eiul do.t -e #reţ'ieşte lo+'l +are a' "n-'şit +' -trăm'tarea -emn'l'i.re-o deci5iune anterioară" dacă obiectul ce e2a inea5ă in ur ă e$te altul dec!t acela pe care l-a tran%at prin+acea deci5iune" nu i $e poate i puta că a re.n'l'i l'+r'l'i( a+ela are -ă o )o$. 4.1) ___________ 1 ) a8 1legerea &otarelor %i a &otărniciilor $e -ace prin ingineri &otarnici atunci c!nd &otarele .or -i a e$tecate Ca$' 0 /8(/67' b8 1legerea &otarelor -ie din năuntru -ie din a-ară" $e poate do.i6a" #n $cop de a apăra ora%ul :ucure%ti de inunda6iuni" ace$t ora% a dob!ndit un drept de $er. a di$cuta ca e2i$tă %i pre$crip6iunea liberatorie $au de (0 ani" acea$tă c&e$tiune nu poate -i de$bătută dec!t pe cale petitorie' 9' Bntr+o ac6iune po$e$orie" trib' are indato e2erci6iul po$e$iunii era $au nu turburat %i a$t-el a ad ite ac6iunea #n total $au #n parte $au a o re$pinge" nu #n$ă a *udeca" e2 aeCuo et bono' Ca$' 0' 996/8(' c8 Aegea Caragea a.ec&ii legiuiri Caragea" o $er.n.irea proprietarilor ri.n)ea-+ă( tot)ea'na( )'#ă "m#linirea )e ze+e ani.i6a" prin ne# potri.ăr$at $urplu$ul apei pro. #n$ă ace$t principiu -or ea5ă o e2cep6iune la regula generală #n aterie de do.ţi -t.şi la mi.itute a$upra unui p!r!u de do eniu pri.ă5ut #ntre robiri %i pe aceia a dreptului de $pre*inire" Curtea a -ăcut o *u$tă aplica6iune a ace$tei legi' Ca$' 0 97/8(' 5.oca" ca lip$ă de -or alitate" nea$cultarea artorilor $ăi la pri a cercetare' Ca$' 0' 16/6(' &8 1' De%i #n aterie de ac6iuni pentru &otare principiul ce trebue $ă $e aplice" pentru do.rşit( )e e-te a)i+ă o ţarină "n)atorată( a )a a#ă alteia( e-te )atoare a1i )a şi tre+ere la a#ă şi altele. 2.ne a+el l'+r' -lo$o) )e ro$ire.e5ilor pre5entate de păr6ile #n litigiu cer!nd calitatea dublă de recla an6i %i de-en$ori' Ca$' 0' 51/65' g8 C!nd #n aceia% cau5ă $+au -ăcut două cercetări locale %i la cea din ur ă cercetare $+au a$cultat artorii a belor păr6i" o parte nu ai poate in.te mărt'rii )o*e)e-+ +eilalţi răzeşi şi -ătenii( şi lo+'itorii +elorlalte -ate )e #rin #re.at" #n care $+a re.edi %i cu ărturiile $atelor din pre*ur' Ca$' 0' /8(/67' c8 Do.enit a$upra unei &otăr!ri pronun6ate' .'r.ub i periul .erani cu acel p!r!u" #n ti p de 10 ani Ca$' 0' (99/95' b8 1' Tribunalul e$te co petent $ă *udece in apel o c&e$tiune po$e$orie. Veri+e l'+r' e-te ro$it la alt'l( #entr' *re 'n -f. Cel +e fără to+meală )o$.n)eşte ro$ire )e ze+e ani( fără( "m#otri*irea -tă#.irea $tăp!nului lucrului $er. Care *e+in fără ştirea 8tă#.ient' 1$t-el" #n ur a lucrărilor ce ini$terul lucrărilor publice" #nte eiat pe di$po5i6iunile legii din 18(5 %i pe art' 165 din )eg' org a #ntreprin$ pe r!ul D! bo.lo+'l +e #ri*eşte -#re a+el -f.3. Ale +.n'l ro$irii n' *a #re"nnoi ro$irea ani ze+e( iarăşi răm.!nd pre.ecini lui .

4 5. de%i #n ade. C.oie%te o a$e enea tragere dintr+un punct" care %i pentru el #n$u%i e tăgăduit' Ca$' 00' 951/6(' b8 .eni( n' *a a*ea şi -emne netăgă)'ite( at'n+i -ă -e "n+ea#ă -forirea )in -emnele răzeşilor +ele netăgă)'ite( -a' )intr1ale alăt'raşilor +' a+eia( şi +elorlalţi.iolea5ă #ntru ni ic di$po5i6iunile legei Caragea dela .edi prin .iolat #ntru ni ic di$po5i6iunile legii Caragea pri.ecini" cu c!te ărturii do.u $+a .en'l +e an'me -e +o#rin)e "n -inet'rile -ale.ec&e a.ede$c ceilal6i ră5e%i %i $ăteni %i locuitorii celorlalte $ate de prin pre*ur.!nd $u ă de $t!n*eni" $e ne netăgăduite de$pre latura de $ud" Curtea ad ite ă$urătoarea o%iei din $e nele netăgăduite' Ca$' 0' 98/80' .n.n) "n -+ri-ori n' -e +o#rin)e an'me +e -t.re unul dintr+#n%ii #n alte laturi ale aceleia% o%ii' 9' .ecinii ră5e%i nu %i la copărta%ii cari ie$ din indi.en'l l'i :er$an Vo)ă.ăr $piritului e$te de a e2clude nu ai pe locuitorii de pe o%iile ale căror &otare $e prigone$c" dar nu $e #ntinde a e2clude %i pe locuitorii altor o%ii" ale căror &otare $e prigone$c nu ai #n .en'l l'i Con-tantin Vo)ă Br.erice i*loc' Ca$' 0' 987/6/' 3.ecini nu $e poate opune altora care n+au luat parte la d!n$a' Ca$' 0' 79/80' o8 4e5i la ane2a 40 %i 400 circularele Departa entului Dreptă6ii pentru regularea lucrărilor de &otărnicie' p8 Bn aterii de &otărnicii $e pot pri i artori c!nd păr6ile litigante nu po$ed docu ente' Ca$' 0' (87/65' C8 1rticolul de lege citat #%i are aplica6iunea lui nu ai c!nd e$te .itoare la .u $e .iolea5ă printr+o a$e enea o i$iune ace$t art' Ca$' 00' 98//6(' 8 ?udecătorului" care nu recunoa%te recla antului #ncălcător nici un drept pe lucrul pretin$ de călcat" nu i $e poate i puta" .n.en( at'n+i -ă( -e fa+ă mă-'rătoarea( +' -t.orba de o e.2) ___________ 2 ) a8 ?udecătorul .ecini prin probe contrarii' 9' . C.n.n+o*ean'l( +' a+ela -ă -e mă-oare( iară )e -e +o#rin)e al l'i :er$an Vo)ă( +' al l'i :er$an Vo)ă -ă -e mă-oare.oie%te tragerea o%iei dintr+un punct tăgăduit de o parte dar con$tatat pentru d!n$ul" ci c!nd #n.n) -inet'ri +' -t.edi că $e -ace acelui i obil de către .re-o #n$e nătate de a putea adică regula $au $c&i bă $oarta proce$ului' (' 1plica6ia ace$tui art' nu are nici o #nclinare cu dreptul de opo5i6iune ce nu are loc la cercetări #n -a6a locului' Ca$' 0' 79/65' l8 ?udecătorul care #nlătură -ără a in-ir a un docu ent produ$ de aparte $pre apărarea &otarelor o%iei $ale" .iolarea ace$tui art' pentru că nu i-a ad*udecat călcarea ce după docu entele produ$e" $+ar do.ecinătă6i c!nd aprobă ă$urătoarea din $e ne netăgăduite' Ca$' 0' 158/79' c8 .u $e poate 5ice că co ite o i$iune e$en6ială care ar putea trage ca$area &otăr!rii in$tan6ei de -ond" care nu $e pronun6ă a$upra propunerilor -ăcute de păr6i #n treacăt" propuneri ce nu $unt de .n) -e "nto+me-+ /otarele *e+inilor +e a' #rigoniri( -'nt )atori -ă fie faţă +' +ărţile( şi *e+inii +e n' a' #rigonire.ecinătă6i" c!nd &otărnicia .i5ibilită6ii recunoa%terii" c!nd Curtea ia nu ai ca argu ente" #n aprecierile $ale de -apt" con6inutul docu entelor" iar partea ad.ecinilor ră5e%i %i alătura%i' Ca$' 0' (1/80' 4.i" după legea Caragea" $pre con$tatarea $e nelor &otare de$păr6itoare cu actele %i do. Iară +.u $e .er$ă nu le co bate prin alte probe $au docu ente' Ca$' 0' 165/76' D8 1' 1ce$t art' pre$criind a $e de$coperi &otarele a e$tecate dintre . 6.n) -e mă-oară o moşie( -ă -e fa+ă( mă-'rătoarea +' -t. C.n.n.identă a e$tecare de &otare" iar nu %i de o $i plă propunere de călcare ce negre%it" ur ea5ă a $e do.e5ile .(' @ i$iunea atunci e$te e$en6ială" c!nd *udecătorul nu $e pronun6ă a$upra unui punct de a%a #n$e nătate că $tabilirea lui ar putea odi-ica #n tot $au #n parte &otăr!rea dată' Ca$' 0' 188/69' i8 1ce$te art' nu $e aplică dec!t la .1) ___________ 1 ) Bn aterie de &otărnicie păr6ile $e puteau $er.iolea5ă principiul indi.iolea5ă art' de -a6ă" nu c!nd #n.ecini' Ca$' 00' 989/6(' n8 @ &otărnicie -ăcută #ntre .i5iune' Ca$' 0' 116/70' *8 Bn aterie de &otărnicie" după legea Caragea" alegerea proprietă6ii $e -ace după 5api$ele %i docu entele ce $e pre5intă" #ntru c!t ele nu $unt co bătute de .n) moşia +e -e mă-oară a*. 4A)i+ă )e -e +o#rin)e -t.

&e a+'m "nainte "n +ărţile )e /otărni+ii( şi "n za#i-ele )e *.d8 Bn aterie de &otărnicie" c!nd $e nele de$păr6itoare $e conte$tă" a bele păr6i de.4 1) 4C.n.ec&i cari $e pă$trea5ă %i a$tă5i" recuno$cute de păr6i ca $e ne de &otar de$păr6itoare" %i că docu entele lor nu pre$criu că #ntre ace$te două pietre $ă -ie o abatere" a putut decide ca acele două puncte $ă -ie unite printr+o linie dreaptă" -i2!nd #n ace$t $en$ direc6ia &otarelor -ără ca prin acea$ta $ă .eni( at'n+i +el +e arată +artea )e /otărni+ie( -ă1şi ia mai "nt.'mătate( -ă n' li -e )ea a-+'ltare.e c&iar conte$ta6ia.oace di$po5i6iunea luată pentru cercetare #n -a6a locului" $pre de$coperirea $e nelor -ără $ă . C. $.n) răzeş'l n' *a *rea( ni+i -ă #rimea-+ă ni+i -ă -e le#e)e "n-+ri-( at'n+i -ă -e tragă la .nirea +ea )ea*alma a l'+r'rilor +e *or fa+e.')e+ată( şi -ă -e -ilea-+ă -ă fa+ă ori 'na ori alta.n) lo+'ri "n +are -e #ot fa+e eleşteie +' zăgaz'ri *or *rea -ă fa+ă eleşte'( -ă -e aşeze "ntre ).eni )e#lin.orba de -acerea .4 __________ .n.n. 4C. 8ă n' ai$ă răzeşii *oie( -ă fa+ă l'+r'ri )in #ri+ina +ărora #oto#e-+ -a' "m#'ţinează g.iolea5ă art' de -a6ă" c!nd pe deoparte-recunoa%te de .re-unei &otărnicii" ci de o $i plă ac6iune de re.n) -e -foră-+ la )oi( ori ale mai m'ltor răzeşi moşii( şi n' a' ni+i -+ri-ori )e -t.o' 5'599 12.niri.i -t.!n5are de %i #n ele $+ar arăta $u a de $t!n*eni' Ca$' 0' /71/8(' 11.ţi răzeşi a*. 13.alabile actele produ$e de prigonitori #n $pri*inirea drepturilor lor" iar pe de alta nu regulea5ă proprietatea #n litigiu după d!n$ele' Ca$' 00' 189/6(' c8 Cel ce are act cu $u ă de $t!n*eni %i $e ne -ire%ti netăgăduite $e proti i$e%te celui cu act -ără $u ă de $t!n*eni' Ca$' 0' (1/80' d8 Fotărniciile cu $e ne de$păr6itoare de &otare au precădere #naintea oricăror acte de . 1 .en6ională #n regulă' Ca$' 0' 79/80' 7.+ă -e lea#ă)ă )e a+ea-tă to*ărăşie( şi +elălalt -ă1şi l'+reze -lo$o) eleşte'l şi -ă1l -tă#. nu e$te de$tul $ă pronun6e nu ai a$upra &otărniciei' Ca$' 0' 97/68' d8 .in6ă e o deci5iune de -apt care $capă controlului Cur6ii de ca$a6ie Ca$' 0' ((8/90' c8 1' C!nd $e conte$tă o &otărnicie" #nte eiată pe $ineturi cu $u ă de $t!n*eni" *udecata nu e$te 6inută $ă -acă $-or#rea o%iei' Ea poate $ă re.n.iole5e legea' 9' C!nd cu oca5iunea unei &otărnicii $e i.eni( şi a#oi +elelalte4.n.re )omnea-+ă. At'n+i -ă #'ie /otarni+ii #ietre şi +elelalte -emne )e /otare( +.endicare Ca$' 0' 907/81' 8.eni( iară +elălalt ori n1are za#i-( -a' are( "n-ă fără -'mă )e -t. ) ___________ ) a8 4iolare de lege nu e$te c!nd *udecătorul &otără%te #n contra -aptului $u$6inut deoparte" ci c!nd recuno$c!nd -aptul de con$tant" #l decide #ntr+un od contrar legii' Ca$' 00 9/0/6(' b8 Bn aterie de &otărnicie" c!nd in$tan6a de -ond con$tată #n -apt că #n linia de$păr6itoare a două o%ii au e2i$tat două pietre .i' -ă1şi ia -t. C.oie de o ac6iune recon.enii )e#lin +el +e are -'mă )e -t.nea-+ă -ing'r.u+%i are locul aplica6iunea principiului pre.n) +/elt'iala #e .e%te o conte$ta6ie de călcare" trib' trebue $ă re5ol.ec&i au ai ultă putere probantă" dec!t actele particulare' Ca$' 0' 158/79' b8 ?udecătorul -ondului nu ai atunci .nzarea moşiilor( -ă -e -+rie -t. 4Iară +. Iară +.iole5e art' de -a6ă %i deci5iunea $a #n acea$tă pri.eni +o#rinzătoare( ni+i -emne netăgă)'ite( at'n+i -forirea -ă -e fa+ă )in -emnele *e+/ii -tă#.in recla ante.n.n.nşii( #entr' +/elt'iala +e *or fa+e )ea*alma( şi #entr' -tă#.n) *e+inii -e *or m'lţămi( -a' -e *a )a /otăr.en'l l'i :er$an Vo)ă.2) ___________ 2 ) 4e5i la apendice" ane2a 400 circulara ini$trului *u$ti6iei din 9 Gaiu 18/9" .răzeş'l +ă -e lea#ă)ă( şi "n 'rmă -e *a +ăi( şi *a *rea ori el( -a' moştenitorii l'i -ă -e fa+ă to*arăşi la eleşte'( ră-#'nz.n) 'n'l )in răzeşi n' *a *rea( e-te )ator -ă )ea +el'ilalt "n-+ri.rlile şi eleşteiele5 iară )e *or fa+e -ă ră-#'nză toată #ag'$a +e *or #ri+in'i +' "nm'lţirea -a' +' -+ă)erea a#elor. &e *a )a "n-+ri.ă5ut de cod' Caragea c!nd nu e$te .+' -t. Pentr' mai m'ltă a /otarelor )e-l'şire( )e a+'m "nainte -ă -e mă-oare şi l'ng'l moşiilor( şi -ă -e trea+ă "n +artea )e /otărni+ie. 1) ___________ 1 ) a8 Bn lip$ă de &otărnicie" după legea Caragea actele . a$t-el că nu ai e$te ne.n.eni at'n+i mai "nt. A#oi +el +e are za#iz'l -ă ia #ri-o-'l.n) -e trage moşie )e *e+ini( şi 'n'l )intr1"nşii *a arăta +arte )e /otărni+ie +' -'mă )e -t.n) 'n'l are za#i.

')e+ată.ă" care $e #nte eia5ă pe ni%te cercetări $trăine de *udecată' Ca$ 0' 6/67' b8 @bliga6iunile pre$cri$e de art' de -a6ă pri.ine ca$abilă' Ca$' 0' 969/8(' 16. $ă ordone de$-iin6area lucrărilor" cari au oca5ionat turburarea" a lua #n$ă ă$uri de natura a atinge drepturile proprietarului" e$te a nu ai *udeca #n po$e$oriu %i de aceea &otăr!rea de.u poate Curtea de ca$a6iune $ă intre a critică &otăr!rea atacată cu recura" #n pri.) 1ce$t art nu $e ocupă dec!t de -or e cu care $+ar putea căpăta #n.oirea -acultatea de a o re-u5a $ub cu. Volni+ e *e+in'l -ă "nalţe zi) #e lo+'l -ă' +a -ă n' *ază *e+in'l "n +'rtea -a( afară n'mai +.')e+ata( -ă )ea #. P. C' $ătaia )e #ar( )'#ă +'m #. 15.r.-e *or "m#otri*i( -ă -e tragă la .te am legi'it #entr' lo+'rile "n +ari #oate -ă -ă fa+ă( eleşte'( tot a+e-tea legi'im( şi #entr' mori.itu6i con$titue$c drepturi c!%tigate pentru păr6i %i prin ur are nu $e pot re$tr!nge prin legile din nou introdu$e' Ca$' 0' (/86' 21. 8lo$o) e *e+in'l -ă *ază "n +'rtea *e+in'l'i. &e i -e *a )a )e ştire )e a+ea-ta *e+in'l'i( şi el n' *a "n+eta )in l'+r'( -ă -e tragă la .nii moşiilor +elor )in -'-( -e *a fa+e moară( at'n+i ori )e +e fel -a' )e +. 2 .ecinului $ău" $ub i periul cod' Caragea nu poate -i obligat de a #nc&ide el #n$u%i acele -ere$tre deoarece păr6ii . 22.n) *e+in'l zi)eşte( e-te *olni+ +elălalt *e+in( )e -o+oteşte +ă -e *atămă( -ă )ea )e ştire "n-'şi( -a' #rintr1alt'l *e+in'l'i( -a' #'rtător'l'i )e gri. 23.irea c&e$tiunilor de -apt care $unt de co peten6a *udecătorului de -ond a le *udeca %i a &otăr# a$upra lor' Ca$' 0' 70/69' 1$.ă( -a' meşterilor( +a -ă n' l'+reze.rşea-+ă #rigonirea( iar )e *a #rel'ngi mai m'lt . Iară +.nă a+'m -e o$i+in'ia( -ă n' )o$.ţi *or -ă fa+ă moară #e g.')e+ată. C.tă #ag'$ă *a fi #ri+in'itoare moara +e -e *a fa+e( -ă o #lătea-+ă "n)oit -tă#.n)ea-+ă +ine*aşi ro$ire )e a fa+e moară. &e -e *a )o*e)i +ă fără )re#tate zi)eşte #.2) 4&e n' *a fa+e ni+i o "nne+ăt'ră a+ea moară( şi *e+inii -a' -tă#. 17.)e *a fa+e moară no'ă #e g. >n oraşe mari -a' mi+i şi "n -ate( +.a -i propriu pentru d!n$ele. C.rla +e tre+e #rin moşiile lor( -ă a)'+ă meşter +'m#ănitor )e a#ă( şi )e faţă +' toţi răzeşii( şi +' toţi +ei +e a' mori )in -'-'l lor( -ă -e +/i$z'ia-+ă moara +e e-te -ă -e fa+ă +' "nălţarea a#ei( moşiile *e+inilor -a' morile +ele mai )in -'-( şi )e n' *or "nne+a( -ă fie -lo$ozi -ă fa+ă( iară "nne+.!nt că locul unde $e cere a $e -ace a$e enea con$truc6iuni nu .oirea unui ră5e% pentru -acerea #n co un de ele%teie %i ori.r"t'l'i "n+re)inţare5 şi at'n+i%63 ___________ 2 ) E-ectele unei $er.tă #ag'$ă i -1a #ri+in'it( )in zăti+nire şi )in .n) fără +/i$z'irea +'m#ănitor'l'i )e a#ă( şi( fără a fi răzeşi faţă( -a' -tă#.n) *a) *e+/i'( şi n'1l *a -'#ăra( at'n+i -ă n' #oată -ă fa+ă moară #e *a)'l -ă'( )e *a "nne+a moara *e+in'l'i )in -'-( +' fa+erea morii -ale. prin ur are" nu ad ite din partea aceluia dela care $e cere #n.n) -ă n' fie.ş'l *e+in "n ? l'ni -ă1şi -ă*.e$c nu nu ai pe din nou clăditorii de ori ci %i pe reparatori' Ca$' 00' 81/69' c8 1' Turburarea la -olo$in6a apei dintr+un r!u de do eniul pri.rlă( şi *e+in'l )ela *ale *a tă+ea ani ze+e( a*.nii moşiilor +elor )in -'.4 ___________ 2 ) a8 Pronun6ă o &otăr!re #n necuno%tin6ă de cau5ă Curtea apelati. ) ___________ ) 4ecinul ce a de$c&i$ -ere$tre a$upra proprietă6ii .ătă ate nu i $e .itorul ra5e% a $e pronun6a categoric %i $i plu de pri e%te ori nu -acerea #n co un a ele%teului $au a orii" departe de a .')e+ată şi -ă -e -ilea-+ă.1) ___________ 1 ) . 18.iola en6ionatul art' din contra" $e con-or ă cu d!n$ul' Ca$' 00' 188/6(' 1 14.nt zi)eşte( at'n+i #.n) *a a*ea ro$ire -ă n' "nalţe. Ve+in'l )in -'.r"t'l( e-te )ator +' +/elt'eala -a( -ă1şi -tri+e zi)irea( iară "m#otri*ă )o*e)in)'7-e +ă +' )re#t +'*.at" -or ea5ă obiectul unei ac6iuni po$e$orii" de co petin6a *udelui de ocol %i a trib' #n apel de a o *udeca' 9' Bn po$e$orii trib' are #ndatorirea de a o con$tata dacă e2i$tă turburare #n e2erci6iul po$e$iunii %i #n ca5 a-ir ati.n'l ei. %i a$t-el *udecătorul care re$pinge o a$e enea apărare %i obligă pe # potri.r"t'l -ă1i #lătea-+ă +.

25.i eni -ără # puternicire nu poate contracta cu altul' Ca$' 00' 911/6(' 7.lo+( -ă o )ăr. 4>n-ă zi)in) ieşitoare( -a' gra.lo+.recunoa%te alt drept după cod' Car de c!t a #năl6ă ea #n$ă%i 5id #n dreptul -ere$trelor. ar -i retroacti. C. &e *a fi a#roa#e a -e )ăr. To+meala +ea ne-+ri-ă +.utul părinte$c" c!nd ortul are %i al6i copii' Ca$' 00' /9/6(' 4. Iară )e *a zi)i "m#otri*a 'n'i zi) or$( at'n+i )e *a a*ea ro$ire( -ă -e )e#ărteze #entr' #i+ăt'ră +. To+melile +ele *i+lene şi -ilite n1a' tărie.')e+ată( iar . To+meala +ea -+ri-ă( at'n+i are tărie( +.en6iune $i plă care nu con6ine ele entele unei tran5ac6iuni $au #n. Cel )intre *e+ini zi)( +.2) ___________ 2 ) a8 .il' Ca$' 0' 116/77' 24.nşii.ma( #erete ori +a-ă #'tre)ă a *e+in'l'i tă'( şi t' zi+.me. N'mai #entr' +.te -tă#.n)'7i -ă o )reagă( el n' *a *rea( -ă1l tragi la . 27.oieli propriu 5i$ă nu poate $ă -ie *udecat dec!t după regulele propriu 5i$e" ci ur ea5ă $ă -ie $upu$ regulelor generale pri. 5. To+meala e-te o făgă)'ială )eo#otri*ă( )e )oi -a' )e mai m'lţi inşi.ma.u pute tran$ ite drepturi ce nu po$edă ' Ca$' 0' 59/6(' b8 Goa%a $au a a -iind epitroape" nu pot" -ără autori5area *udecătorea$că $ă #n5e$tre5e pe cea de $ub epitropia lor din a.n-'l( iar n' +ătre *e+in'l. P'tem -ă ne to+mim şi "nşine noi( şi #rin alt'l( a)i+ă +' -+ri-oare #rin mi. i)'l )ea*alma -ă1l zi)ea-+ă *e+inii( şi -ă1l #re"nnoia-+ă +' +/elt'eala #e )in )o'ă. 8.t tre+e afară( şi -ă zi)ea-+ă. 6.')e+ata -ă1l -ilea-+ă ori -ă o )reagă( -a' )e n' *a a*ea mi.nim( #'tem şi a ne to+mi.lo+itori( -a' ori +' +e alt mi.1) ___________ 1 ) . 3. P'tem -ă ne fa+em to+melile şi "n-+ri-( şi fără -+ri-oare. To+meala "m#otri*a #ra*ililor şi a năra*'rilor +elor $'ne( n' -e "nto+meşte.)( -ă )e-+/iză 'şă +ătre ). To+melile -e fa+ )e noi "n trei fel'ri% 7 Ori l'+rare #entr' l'+rare5 7 Ori )are #entr' )are5 7 8a' l'+rare #entr' )are. ) ___________ ) a8 Aa contractarea #n$cri$urilor de datorie" după legea Caragea" $e cerea artori" nu ai c!nd datorul nu %tia carte %i nu era $ub$cri$ #n act' Ca$' 0' 9//86' b8 Contractele bilaterale" nu e$te nece$itate $ă $e -acă #n at!tea e2e plare c!te $unt %i păr6ile care $e obligă" c!nd una din ele %i-a e2ecutat obliga6iunea $a #n ti pul c!nd actul $+a redactat' Ca$' 0' 19(/8(' .4 PARTEA A TREIA Capitolul I &e o$şte #entr' to+meli !. 1. Cine *a zi)i "m#otri*a fere-trelor *e+in'l'i -ă fie )e#arte )o'ă-#reze+e #alme )omneşti )e fere-tre( şi -ă zi)ea-+ă *eri+e şi +'m *a *rea.en6iuni #n genere' Ca$' 0' 9(1/67' 2.itate de lege a $e aplica la ace$t ca5 noul Cod ci. 26.n) -e *a #orni zi)'l tă' -#re zi)'l *e+in'l'i( şi -tă a +ă)ea( eşti -ilit( ori a1l #ro#ti( ori a1l #re"nnoi( -a' a1l )ăr.t ie-e afară )in zi) "n*elitoarea( iar )e n' are ro$ire -ă taie şi ştreaşina +.itoare la con.n) -e *a "n+re)inţa +' "ntreaga )o*a)ă( are tot o tărie +a şi +ea -+ri-ă.n) -e *a "ntemeia #e lo+'l şi al 'n'ia şi al alt'ia *e+in e )ea*alma. 28.n) -e *a i-+ăli )e +ei +e fa+ to+meala şi -e *a )a )e +ătre ).1) ___________ 1 ) Hn act de con.2) ___________ 2 ) După codul Caragea proba te$ti onială era ad i$ibilă #n toate conte$ta6iunile Ca$' 0' 18/900' $.

iolat toc eala c!nd nee2ecutarea toc elii $+a ur at din # pre*urări #ndependente de .2) ___________ 2 ) a8 .er$arul $ău -ără %tirea procuratorului' Dă #n$ă ace$tuia drept de a+%i cere de$păgubire dela cel ce $+a abătut din toc eală Ca$' 00' 60/69' b8 După legile noa$tre" # păr6eala e$te tran5lati.area lui pentru acea abatere" c!nd d!n$a de ai ulte ori $e repete%te' C!nd la $tipularea unei a$e enea penalită6i" creditorul nu 5ice #ntr+un od e2pre$ că renun6ă la dreptul de a cere re5ol.4) ___________ 4 ) a8 Toc eala inter.-a' ne-+ri-( )e n' *a fi "m#otri*a #ra*ililor( #rin)e lo+ )e #ra*ilă.m#larea.er$arul $ău -ără %tirea celui de al doilea" nu poate in.te -e to+me-+ n' a' #'tere a -e to+mi5 7 C.oi cu ad.enitul 5e$trei care e$te a bărbatului" nu e$te o .enită #ntre $tăp!nul unui proce$ %i procuratorul $ău ca cel dint!i $ă nu $e poată #n.n) n' -e *a ţinea )e aşezăm.ec&e area $o6iei #n *udecată la proce$ele relati.en6iunea e$te de a*un$ $ă $e probe5e că la contractarea ei a i*locit -raudă' Ca$' 0' 11//70' d8 C!nd un contract de arendare a -o$t per-ect" -iind luat prin licita6ie de arenda%" %i dacă el n+a -o$t pu$ #n po$e$iunea o%iei arendate" acea$ta con$tituie arenda%ului dreptul de a cere .u $e poate 5ice că $+a . >n *eri+e aşezăm.area contractului #n ca5 de abatere din partea debitorului" *udecătorul care con$ideră acea penalitate ca o renun6are la ace$t drept" denaturea5ă contractul' Ca$' 00' 10//69' b8 . 8e -tri+ă to+melile5 7 C.nt5 7 C.4 1) ___________ 1 ) .ă" iar nu nu ai declarati.nt'ri( *eri +e -e *a to+mi( ori "n-+ri.ă de proprietate' Bnterpretarea toc elilor con$tituie o c&e$tiune de -apt pe c!t ti p nu $c&i bă natura contractului' Ca$' 0' 7/69' c8 C!nd păr6ile $tipulea5ă #n ce c&ip are a $e do.n) -oro+'l to+melii -e *a "m#lini şi n' -e *a #re"nnoi.!r%ea$că ad*udeca6iunea" a di$tribui pre6ul e%it la .c8 C!nd Curtea o ite $ă -acă di$tinc6iunea" con$ider!nd -oaia dotală ca act de con$tituire a 5e$trei" %i o ite de a procede la do.m#lătoare şi nea#ărată.iolea5ă art' de -a6ă' Ca$ 00' 107/6(' c8 Ca $ă $e de$-iin6e5e con.n) +ei +e -e to+me-+( şi #entr' +.iolare a ace$tui art' $ă $ă.oin6a păr6ii' Ca$' 0' /(1/67' 12.e5ile dedu$e din aprecierea -aptelor -ăcute de d!n$ul' Ca$' 00' 15//6(' d8 C&e$tiunile de interpretarea contractelor $unt de e2clu5i.$ă )omnea-+ă şi altele a-emenea.!n5area ipotecii" -ără a $e #nde$tula ai #nt!i -e eia cu drepturile dotale a$igurate prin actul de ipotecă Ca$' 0' (19/66' &8 @ clau5ă aleatorie $tipulată #ntr+un contract de arendă #n -olo$ul proprietarului 6ine loc de lege #ntre păr6ile toc itoare' Ca$' 00' 959/6(' 11.n) n' -e *or #'ne "n l'+rare +ele to+mite )'#ă aşezăm.edi e2ecutarea toc elii" *udecătorul nu poate $ă alerge la do.alida #n.a co peten6ă a *udecătorilor -ondului" pe c!t ti p prin interpretare nu $e pre$c&i bă #n$ă%i natura contractului' Tot de a lor e2clu$i.nt( +ine n' *a #ăzi toată to+meala( -a' *re7o #arte( ori *a ză$o*i -ă o #'ie "n l'+rare( e-te )ator #ag'$a +el'ilalt( )'#ă firea to+melii( l'+rarea( ză$a*a şi "nt.n) +ei +e -e to+me-+ *or #rimi5 7 C.iolare de procedură' Bn proce$ele relati.e la . 4Bez n'mai +.ililor' Ca$' 00' 109/6(' -8 Hn contract -ace lege #ntre păr6i %i prin ur are d!n$ele prin o gre%ită interpretare nu pot -i liberate de obliga6iunile ce #n%ile au $tipulat' Ca$' 0' //70' g8 Bn aterie de # pru utare" unde ipoteca $+a con$tituit cu precăderea drepturilor dotale ale -e eii" trib' nu poate -ără o ani-e$tă .nt )in *re7o "m#ie)e+are "nt.n) )e -ilă -e *or to+mi5 7 C. >n aşezăm. la din contra" $e .e la -ondul 5e$trei" e$te indi$pen$abil ca -e eia $ă -igure5e #n *udecată" -iindcă e$te proprietară.oiala ce $tăp!nul proce$ului ar -ace cu ad.edirea -aptului #n5e$trării după dreptul co un" a pronun6at o &otăr!re ca$abilă' Ca$' 0' 995/66' 1 .ă co peten6ă e$te %i aprecierea di-eritelor c&e$tiuni de -apt' Ca$' 0' 195/6(' e8 Tribunalul nu e$te #n drept a nu 6ine $a ă de toc eala -ăcută #ntre păr6i" căci toc eala 6ine loc de lege pentru păr6ile contractante" c!nd ea nu e$te contra pra. A)i+ă fo+( #oto#( "nne+ă+i'ne( ră-$oi'( t.tipularea unei penalită6i #n ca5 de abatere a debitorului din contract nu e2clude dreptul de a cere re5ol.n) +' *i+leş'g -e *or to+mi5 7 C.l/ari( $oală -l'.

oite p!nă la pro ulgarea noului Cod ci.!n5ări" c&iar #ntre păr6i" $ă at!rne .şi fără -+ri-oare( iară a+elor nemiş+ătoare şi a ţiganilor( n'mai "n-+ri-.aloare' Ca$' 0' 9//78' c8 Di$po5i6iunea ace$tui art' cu că .!n5are i obiliară nu $e putea do.!n5area i obilelor $a $e -acă nu ai #n$cri$" acea$ta nu #n$ea nă altce.1) ___________ 1 ) .2) ___________ 2 ) a8 1' .ă prin re iterea" #n !na cu părătorului a actului legali5at de tribunal %i după care $e e-ectua$e tran$crierea' (' Bn ca5 c!nd originalul act de .)a+o 2.n.tare6ul ănă$tirii Cernica $ingur $au # preună cu $oborul nu a a. Ori+e l'+r'ri -tă#. Băr$at'l n' e *olni+ a *in)e m'ierii( ni+i m'ierea $ăr$at'l'i. i.nim +' to+meală )e a n'1l *in)e( n' #'tem -ă1l *in)em.!n5are nu era un contract $ole n" a$t-el că .!n5area unui i obil $e putea do.!n5ătorul are datorii dotale8' @ a$t-el de deci5iune nu -ace dec!t o apreciere de -apt' Ca$ 0' 5/0/67' 3.il' Ca$' 0' 1(8/79' 4.!n5area $ă nu $e poată con$tata" ai cu $ea ă -a6ă cu cei de al treilea" dec!t prin #n$cri$' Bntre păr6i #n$ă" .nzarea +elor miş+ătoare -ă -e fa+ă şi "n-+ri.edi" nu nu ai prin #n$cri$" ci %i prin ărturi$irea %i *ură !ntul păr6ii' Cu alte cu. 5.!n5are" legali5at de tribunal" nu ai e2i$tă" cu alte cu. C.nzări !.iolea5ă ace$t articol 7care cere $ă $e cercete5e dacă .inte" nici contractul de .!n5are al unui i obil nu era un contract $ole n" dar odul de do.!n5are i obiliară" pre$criind oarecari -or e" %i anu e> un act $cri$ %i legali5at" proba te$ti onială nu era ad i$ă $pre a $e do.!n5area unui i obil $e -ăcea prin act legali5at de tribunal %i tran$cri$ #ntr+un regi$tru al tribunalului" .ub legiuirea Caragea contractul de .!n5area $e con$idera de-initi.endică pe cele #n$trăinate cu odul ace$ta' Ca$' 0' 99/81' 6.iolea5ă legea' Ca$' 0' 7/71' Capitolul II Pentr' *. ) ___________ ) Deci5iunea care con$tată că un act de .aloare.erice tra$ itere de proprietate i obiliară" trebuiau -ăcute prin acte autentice legali5ate de trib' a$t-el că do.tatul cu drept cu.edire al unui a$e enea contract era ărginit' 9' C!nd" $ub codul Caragea . V. 1.ut niciodată dreptul $ă .ub$titu6iunile -ideico i$arii după legea Caragea au -o$t #n.4) ___________ 4 ) .nirii.n) to+min)'7ne )ăm l'+r' #e $ani n'mai( -a' #e l'+r' n'mai( )ar #reţ'it "n $ani( -a' şi #e $ani şi #e l'+r' mai #'ţin la #reţ )e+.nzare.nză l'+r'ri nemiş+ătoare( şi ţigani mănă-tireşti( fără n'mai #entr' #lată )e )atorie +e n' -e #oate e+onomi-i( şi at'n+i iarăşi +' ştirea şi *oia 8tă#. dacă #n$ă tran$crierea din regi$tru nu con6ine %i $e năturile păr6ilor" atunci in$tan6ele *udecătore%ti" #n lip$a originalului act" trebuie $ă con$idere .te l'+r'ri o#reşte #ra*ila n' #'tem -ă le *in)em.!nt re. C.edirea unei dona6iuni prin *ură !nt nu poate a.edi nici prin pre5u 6iuni' Ca$' 0' 17/9/' b8 După legea Caragea %i )egula entul organic" dona6iunile de obile" ca .!n5area celor ne i%cătoare $ă $e -acă nu ai prin act #n$cri$" nu are #n6ele$ul că #n$ă%i e2i$ten6a unei a$e enea .t $anii( -a' )eo#otri*ă( at'n+i a+ea-tă to+meală -e n'meşte *.indere une%te condi6iunile cerute de lege" nu .ea nici o .a dec!t că pentru $iguran6a dreptului de proprietate i obiliară" .endică un i obil" #n ba5a unui a$e enea act" nu+l poate produce" tran$crierea din regi$trul tribunalului" dacă pe l!ngă $e năturile *udecătorilor con6ine %i $e năturile păr6ilor" are o oarecare .prin *udecată dela proprietar #ndeplinirea contractului" iar curtea anul!nd contractul .!n5are i obiliară' Dea$e enea o .!n5area unui i obil" #n a$e enea condi6iuni" ca un $i plu proiect căruia păr6ile n+au .!n5ă i obile apar6in!nd !nă$tirii> prin ur are dar .edi o . Nă-ta*ni+ii n' -'nt *olni+i -ă *.oit a+i da nici o ur are' /' De%i codul Caragea ad itea #n general proba cu artori" #n$ă #n aterie de .!n5area e2i$ta %i era per-ectă prin con$i 6ă !ntul păr6ilor %i tradi6iunea obiectului' Dacă acea$tă legiuire prin art' de -a6ă" pre$cria că .inte" c!nd partea ce re.

nt'l 9ării Rom.nză la alţii( +.n) )oi inşi( -a' mai m'lţi( -e *or "nt. Cei +e *.n) r')ele l'i #.n) -'nt şi #ărtaşi -a' )e*ălmaşi.n-'l( +i -ă1l ai$ă +' to+meală +ă )e *a *oi -ă1l ră-+'m#ere #.dela con-ec6ionarea unui act $cri$> ea poate -i $tabilită" #n lip$a unui a$e enea act" prin con-e$iunea păr6ilor $au prin *ură !nt' Ca$' 0' 1(/95' d8 După legea Caragea" )eg' org'" circulări %i u5" dona6iunile de i obile ca %i .-ă n' mai fie a-+'ltaţi.ţi *or fi afară )in ţară( -ă n' ai$ă #rotimi-i-( ni+i -ă -e fa+ă lor "n ştire.ta #reţ( şi -ă arate #e +ei +e a' +ă)ere +ine -'nt( şi 'n)e -ă află( şi at'n+i Logofăt'l +el mare -ă fie )ator% @.!n5area $e ur ea5ă %i pe $ea a altora" acea$tă ur are nu poate con$titui un i*loc de ca$are' Ca$' 0' 159/6(' .!n5ările" nu $e puteau -ace dec!t prin #n$cri$ legali5at de trib' co petent' Ca$' 0' 97/80' e8 4!n5area unui ne i%cător e$te .nzării "n -oro+ )e 6< )e zile 2)e *or fi "n B'+'reşti3 şi )e . Pe +ei +e a' #rotimi-i-( şi -ă află "n ţara Rom.'mătate "n +are -oro+ -lo$o) e-te +'m#ărător'l )e *a *oi -ă +'m#ere )ela *. 6.< zile 2)e *or fi afară "n #ăm.nă la a #atra -#iţă( +.nzării.ocată de #n$ă%i păr6ile contractante $au de ur a%ii lor' Ca$' 0' 591/90' b8 Aegea Caragea pre$criind -or a actelor de dona6iuni de a $e pune legali5area trib' pe d!n$ele ca %i pe actele de .1) ___________ 1 ) Poate c&e5a%ul pretinde liberarea lui din c&e5ă%ie" atunci nu ai c!nd re#nnoindu-$e alcătuirea principală" nu $+a re#nnoit %i alcătuirea acce$orie c&e5ă%iei' Ca$' 00' 1(9/69' 8e #rotimi-e-+ la +'m#ărătoarea +elor nemiş+ătoare% 1.nzător'l şezător "n *re 'n . 2) ___________ 2 ) Toc eala #ntre două păr6i nu poate .!n5ări" pe ace$tea le-a declarat acte originale" iar nu pe acelea reprodu$e #n regi$trele tribunalului.nzător'l -ă1şi *.nea-+ă -ă1i -ilea-+ă -ă1şi ia -eama( şi -ă /otăra-+ă( "n -oro+ )e .n) #rotimi-i-( şi ne*r.nzător'l lor( -ă1i *."n n'mitele -oroa+e( ni+i *or +'m#ăra( ni+i -e *or le#ă)a( Logofăt'l +el mare( at'n+i( -ă a)e*ereze za#i-'l *. R')ele )e alăt'rea #.< )e zile )e +'m#ără -a' -ă lea#ă)ă.aloare dacă nu e$te după #n$u%i actul original pă$trat de parte' Ca$' 0' (16/89' $.rşit.t toate r')ele şi *e+inii( iar )e -e *a le#ă)a şi *a i-+ăli za#i-'l *. Iară )e *a fi *. 8. 1 .n'l lo+'l'i -e #rotimi-eşte mai m'lt )e+.nă la a #atra -#iţă. Cei +e -'nt n'mai *e+ini 2"nt.nzător'l'i. V. 6.nzarea ţiganilor -ă -e fa+ă )'#ă +/i#'l *.n) -'nt şi *e+ini.nzător'l +el nemiş+ător( fără )e a -ă)i +e*a "ntr. 4. Iară +.n) -e *in)e l'+r' -ă)it( -a' +lă)it #e lo+ -trein( şi "n+/iriat( -tă#.neşti5 iară +.n) mai "nainte *a )a )e ştire( +elora +e a' +ă)ere -a' #rotimi-i-( -a' e#itro#ilor lor( şi a+eia ne*r.i3 +e -e *e+ine-+ "n l'ng( 2al )oilea3 +ei +e -e *e+ine-+ "n lat( 2şi al treilea3 +ei +e -e *e+ine-+ la *re'n +olţ.n) -ă( +'m#ere( *or i-+ăli za#i-'l *.nzării( at'n+i -ă -e #rotimi-ea-+ă r')ele şi *e+inii *. Cei +e -'nt n'mai r')e )e alăt'rea( #.n) l'+r' nemiş+ător( at'n+i n'mai #oate -ă *.Logofăt'l'i +el'i mare )e 9ara7)e7-'-( +ă *in)e +'tăr'ia( +'tare nemiş+ător l'+r'( +' at.şi li#-e-+ )in 9ara Rom. Cei +e -'nt n'mai #ărtaşi -a' )e*ălmaşi. C. a%adar lip$a lor nu poate -i in.ătă a drepturile unei a treia' C!nd un creditor con$i te a $e prelungi ter enul .şi )e .4 1) ___________ 1 ) a8 Ior alită6ile cerute de art' de -a6ă pentru actele de . 4Iară +. Iar +ei +e a' #rotimi-i. 2.m#la -ă ai$ă )eo#otri*ă +ă)ere( şi *or *rea toţi -ă +'m#ere( )eo#otri*ă "m#ărţe-+ şi l'+r'l +e -e *in)e.nea-+ă )e-ă*.nzării l'+r'rilor +elor nemiş+ătoare( 2A3 şi at'n+i *.alabilă după codul Caragea" dacă e$te -ăcută prin act $cri$ %i i$călit de doi artori %i de $criitorul actului" care poate -i c&iar notarul $atului" păr6ile ne%tiind carte' Ca$' 0' (0/98' 7.nea-+ă a-emenea -ă fa+ă "n -oro+ )e 'n an şi . 3.n) -ă +'m#ere( *or i-+ăli za#i-'l *.o-.nzării( şi *. 5.n) +ei +' #rotimi-i. a$t-el că copia tra$ă după un a$e enea act nu are nici o . Cel +e *in)e l'+r' nemiş+ător( )e *a fi "n B'+'reşti şezător -ă "nştiinţeze "n -+ri.!n5ării %i .nă la a #atra -#iţă a*.')eţ( -ă )ea )e ştire i-#ra*ni+ilor şi i-#ra*ni+ii -ă 'rmeze a-emenea. R')ele )e -'.!n5ări i obiliare" nu erau pre$cri$e dec!t #n intere$ul celor de al treilea.nă la -oro+( +el +e are #rotimi-i-( -ă -e tragă( iară )e n' *a *oi( -ă1l -tă#.nză la alţii( +. R')ele )e alăt'rea #.nză a+el l'+r' nemiş+ător +'m#ărător'l'i -ă'( şi +ei +' #rotimi-i.nă la a #atra -#iţă( +.

ic6iunei re5ultă at!t din lege c!t %i din $tipula6iunile păr6ilor' E$ti a6iunea pagubelor re5ult!nd din e.nzare( +ătre *.nzător( şi -e *a -tri+a )in *i+leş'g'l l'i -a' )in ne l'are aminte a l'i( -tri+.m#la l'i )e #rime.rşit 2@63( 2@?3( at'n+i +'m#ărător'l -e fa+e -tă#.nzării( )e n' -e *a aşeza "n +e lo+ -ă -e )ea l'+r'l( -e "nţelege ori "n +e lo+ -e *a gă-i.nzător( ori +e -e *a "nt. %i c!nd . !.rşirea *.nzare( +ătre +'m#ărător #ri*eşte. !.e%te pe ter6ele per$oane" de c!nd prin legea din 18/0 ea $e do.rşit( *eri+e $ine -a' *ătămare -e *a "nt.m#la l'+r'l'i +el'i )e *. $+a dat #n$ă din parte-i către .m#lare +ătre +'m#ărător #ri*eşte.n) *. 22. 1$.nzător'l -ing'r "n+e#e a )a l'+r'l( -a' +'m#ărător'l -ing'r a )a #reţ'l.nzarea -e *a fa+e )e-ă*.n l'+r'l'i.!r%ite dec!t din o entul legali5ării" căci atunci $+ar lo.nzarea +elor nemiş+ătoare( at'n+i e -ă*.!n5are $ub pedeap$ă de a $e $ocoti .nzător'l )e +ă#'irea l'+r'l'i( -a' )e -e *a /otăr" +' aşezăm.nea l'+r'l la *.n)'t.n) *.!r%ită" #ndată ce $+a predat #n$cri$ul de .m#la l'+r'l'i +el'i )e *. 2 .e%te nu ai pe .n) *.nt şi legăt'ră. &'#ă -ă*.rşirea *.rşită +.nt. &'#ă +e *a l'a -f.11.nzător'l #rimin) #reţ'l( -a' "n+re)inţare #entr' #reţ( *a )a +'m#ărător'l'i za#i-'l *.!n5ării unui i obil" ace$t articol nu pre$crie dec!t pri irea pre6ului $au a$igurarea lui %i predarea #n$cri$ului de . &e -e *a to+mi( -ă fie -lo$o) *. &'#ă -ă*.nzării( )e -e *a aşeza "n +e lo+ şi "n +e *reme -ă -e )ea l'+r'l( -e 'rmează )'#ă aşăzăm. 17.ede%te prin tran$crip6iunea actului #n regi$trul trib' $itua6iunii i obilului' Ca$' 0' 19(/8(' b8 4!n5area după cod' Caragea e$te per-ectă c&iar dacă nu $+a nu ărat de cu părător pre6ul. 18.nzarea( )e *a răm. Ori+ine *a *in)e l'+r' nemiş+ător( -a' ţigan( şi *a tăin'i #e *re 'n'l )in +ei +' #rotimi-i-( şi "n 'rmă -ă *a arăta( -ă1i #lătea-+ă a+el'ia )re#t o-.na +'m#ărător'l'i( şi +'m#ărător'l l'i *a )a #reţ'l( -a' "n+re)inţare #entr' #reţ.!n5ării" c!nd adică .n) +el +e *in)e *a )a l'+r'l "n m.!n5are -ără $ă -acă trebuin6ă a $e e-ectua %i tradi6iunea obiectului .erană a *udecătorului -ondului' Ca$' 0' 66/69' c8 1' @ .!ndut.i e2pu$ul principiu de drept' Ca$' 00' (6/6/' d8 1ici $e deter ină nu ai e-ectele generale ale . >naintea *.nzării.!n5ătorului %i ace$ta liberă actul cu părătorului' Ca$' 0' 105/89' 14. .rşit *.n-'l #ri*eşte.l/ari( şi ori +e altă -ilă nea#ărată( a+ea "nt.!n5are %i $+a pri it pre6ul' 9' Aegali5area d!nd actului o publicitate %i o dată certă" are de $cop a con$titui titluri legiuite pentru cu părător %i #n contra unei a treia per$oană' (' După principiile dreptului general" toc elile 6in loc de lege #ntre păr6ile toc itoare c!nd toc eala e$te neconte$tabilă' Bn *uri$pruden6a Cur6ii e$te nead i$ibilă teoria că .nzării +ei )e-ă*. 16.!n5ător #n$cri$ de datorie' )ă$punderea e.n)ă a ze+elea #arte )in #reţ'l l'+r'l'i +e -a' *.!n5area e$te i per-ectă" unde pre-acerea lucrurilor pri.rşit *.!n5area atunci era per-ectă c!nd cu părătorul #nnu ăra pre6ul . V. V.!n5ării $au a #ncredin6ării dată pentru el" trebue $ă -ie en6ionată c&iar #n actul de .nzării( )e n' -e *a -oro+i +.!n5area econo ică' Ca$' 0' 57/6/' -8 După legea Caragea . 12.nzării la *.nzător #ri*eşte. &'#ă -ă*.nt +'m -ă -e +ă#'ia-+ă( at'n+i -ă -e 'rmeze )'#ă aşezăm. C.)ie )e fo+( #oto#( t. &'#ă -ă*. 15.n) -ă -e )ea l'+r'l -e "nţelege "n toată *remea.nea l'+r'l )'#ă -ă*.u re5ultă din ter enii ace$tui art' că declararea nepri irii pre6ului .!n5ările lucrurilor ne i%cătoare nu $e pot $ocoti de$ă. 4&e-ă*.n)'7-e +ătre ). Iară )e *a răm.ic6iune" e$te $ub cod' Caragea lă$ată #n aprecierea $u.nzării *eri+e $ine -e *a "nt.rşirea *.!n5ător' 0ar pentru per-ec6iunea .!n5area e$te per-ectă" ca $ă poată tran$ ite cu părătorilor bunurile %i relele obiectului .rşirea *.rşirea *.nzare e-te( şi +.!ndut' Ca$' 0' 99/65' e8 .4 13.nzarea +elor miş+ătoare( at'n+i e -ă*. 21.rşită( +.1) ___________ 1 ) a8 Per-ectibilitatea uta6iunii proprietă6ii i obiliare" nu ai depinde dela predarea actului" #ntru-c!t pri.!n5are de i obile e$te de$ă.

Iară +elălalt -ă +eară )ela *.nzător'l -ă #iarză a treia #arte )in #reţ'l l'+r'l'i( şi -ă -e )ea la C'tia )e milo-tenie.)ie( -lo$o) e-te -ă #o#rea-+ă l'+r'l( #.nzător'l( )'#ă +e *a *in)e l'+r'l nemiş+ător( n'1l *a )a "n -oro+'l +el or. 31.n)'t l'+r'l( #. &e -e *a or. &e -e *a "nt.')e+ată -e *a +ere( şi -e *a l'a )e -tă#. 2$.lo+ iar )e *a zi+e foarte $'n( at'n+i e )ator -ă )ea foarte $'n.' fără a /otăr" +e fel )e gr. 3 . C.nzător'l( )ă "na#oi ar*'na şi mai #lăteşte "n+ă at. 25.nzător *a *in)e fără za#i.nzător'l *a *in)e( a+elaş nemiş+ător l'+r'( la )oi +'m#ărători( -ă1l ia +are +'m#ărător -e *a *e)ea )in za#i-'l +'m#ărării +ă l7a' +'m#ărat mai "nt.n) *.n'l l'+r'l'i( -ă1i #lătea-+ă +/elt'eala "m$'nătăţirii. &e -e *a fa+e *.n5 iară +elălalt -ă +eară )ela *.n)'it'l lo+ şi *reme.nă i7-e *a #lăti( -a' -ă i7-e )ea "n+re)inţare )e +ătre +'m#ărător. 24.nzător'l -ă fie )ator a "ntoar+e +'m#ărător'l'i #reţ'l şi )o$.nzării( *eri 'n)e( şi ori "n +e *reme -e *a to+mi #reţ'l +a -ă -e #lătea-+ă -e 'rmează )'#ă aşezăm. C.l/ari ră-$oi'( şi altele a-emenea( n' -e "n)atorează +'m#ărător'l.!ndute nu $tă #n .!ndut" iar o -eluri e a unei păduri . deoarece el tratea5ă de$pre -eluri ea lucrului .nă "n zi'a +e1l *a )a. &e *a ză$o*i +'m#ărător'l #lata( e-te )ator a )a şi )o$.nzător'l +e i -e *a +'*eni( şi *.18 ___________ 1 8 .nzător'l *a *in)e l'+r' miş+ător( şi n'1l *a )a "n *remea -a' "n lo+'l +e -a' -oro+it( at'n+i )e era -ă -e neg'ţătorea-+ă +'m#ărător'l( "i #lăteşte +.n)a $anilor. &e *a l'a *.m#la -tri+ă+i'ne l'+r'l'i at'n+i *.nzării( )e n' -e *a to+mi *remea şi lo+'l )e #lată( at'n+i -e +'*ine a -e #lăti( ori "n +e *reme( şi ori "n +e lo+ -e )ă l'+r'l. &e *a *in)e *.en6ă nece$ară a aplica6iunii ace$tui art' Ca$' 00' 1(9/6/' !.'( e-te )ator a )a gr. Iar *.la )oi +'m#ărători tot a+elaş l'+r' nemiş+ător al -ă'( şi1l *a )a 'n'i )intr1"nşii( at'n+i +'m#ărător'l +e1l *a #rimi( -ă -e fa+ă -tă#. A)i+ă( )e *a *in)e gr.n) *.!r$te ale lor" ci #n $peciile lor' Ca$' 0' (5(/66' .!n5ări de păduri.tă.nzare +' ar*'nă( şi -e *a +ăi *.n'l( iară )e n' a)'+e( -ă o ri)i+e +'m#ărător'l. 37. 27.nzător'l n' e )ator nimi+. C. 34.4 33.m#la .n) 'n *.n) +'m#ărător'l *a ză$o*i a l'a l'+r'l( şi *.nzător'l toată +/elt'eala .nzător'l o #arte )e #reţ( iară #entr' +ealaltă e-te "n #rime.4 !.nzător'l l'+r' )e #rigonire şi )intr1a+eea -e *a "nt. C.i'( şi +elălalt -ă +eară )ela *.n) -a' *. 4&e *a "m$'nătăţi +'m#ărător'l l'+r'l a+ela +' -ă)iri( at'n+i -tă#.nzător'l *a +/elt'i fără a fi to+meală #entr' +ă#'irea a+el'i l'+r'( +'m#ărător'l at'n+i e )ator -ă1i #lătea-+ă +/elt'eala.ta5 iară )e -e *a +ăi +'m#ărător'l( o #ier)e.nt.23.upunerea la a endă legiuită e$te o con$ec.n)'t )e +ătre alţii l'+r'l a+ela( "n or. &e *a +lă)i +'m#ărător'l +e*aş #e l'+r'l a+ela şi a+ea +lă)ire a)'+e folo-( -ă o +'m#ere -tă#. 4&ar +. 32.nzător'l +eea+e i -e +'*ine( iară *.nzător'l *a *in)e l'+r' fără a /otăr" fel'rimea l'i( at'n+i e-te )ator a )a )e +ea )e mi.m#la -ă -e zăti+nea-+ă ră-#'n)erea l'+r'l'i )e *re7o -ilă nea#ărată( +'m )e t.n) *.lo+ fel'rime( iar )e o *a /otăr"( e )ator -ă )ea )e +ea /otăr. C.nzător'l nemiş+ător l'+r' -trăin( şi +' .n)'i *reme( +.tot a+el miş+ător l'+r'( la )oi +'m#ărători( at'n+i -ă1l ia +are )in +'m#ărători -e *a *e)ea )in za#i-'l +'m#ărătorii +ă l7a' +'m#ărat mai "nt.n) a)i+ă +'m#ărător'l -ă1şi #rimea-+ă l'+r'l( şi la -oro+ n'1l *a #rimi( şi )'#ă a+eia -e *a "nt. 28. &'#ă -ă*.n'l'i ro)'rile l'+r'l'i. 26. !.n) *.nzător +eea+e i -e +'*ine.')e+ată +'m#ărător'l'i( #lăteşte at'n+i *.rşirea *.n'l -ă'( at'n+i *.nzător'l *a *in)e +' za#i.98 ___________ 9 8 1ce$t art' nu e$te aplicabil #n c&e$tiunea de .ştig'l +e a' #ăg'$it( )'#ă +'m -a' *.i.n) *a *in)e *.nzător'l -ă( #iarză a-emenea a treia #arte )in #reţ'l l'+r'l'i( şi -ă -e )ea la C'tia )e milo-tenie.' )e mi.n)'it( e-te )ator -ă )ea +'m#ărător'l'i( ro)'rile )e +.')e+ăţii. &'#ă -ă*. C.nzător'l -ă #iarză a ze+ea #arte )in #reţ( şi -ă -e )ea la C'tia )e milo-tenie.n)a $anilor( iară +'m#ărător'l -ă )ea -tă#.rşirea *.!r$ta arborilor nici #n nu ele ce li $e dă la di-erite .n) *. 36. C. 35.

4 43.!n5ătorul $ă arate acea $er.n) n' o *a şti n' -e "n)atorează.n) -e *a fa+e *.nzător'l( şi *a *rea +'m#ărător'l -ă -tri+e *.n)'t( şi n' o *a -#'ne *.nzător'l l'+r'l +' #reţ mai .nzător'l *a *in)e -ilit )e alt'l( mai +' #'terea5 7 C.nzarea5 7 C.oca nu ai c!nd $e .u ai .ne a fi netre$ni+( -a' +' ane*oie a fi )e tre$'inţă iar alminteri -ă răm.n) -e *or *in)e l'+r'ri o#rite )e #ra*ilă( a n' -e *in)e5 7 C.)e .nzător'l -ă -tri+e *.ea #ntr+#n$ul" aceea% c&e$tiune nu ai poate -i pu$ă #n de$bateri prin e2pre$a .'mătate )e+.i6iuri a$cun$e ce a.al$ă5 7 C.o.!n5ărilor' Ca$' 0' 179/69' c8 1rt' de -a6ă $e aplică nu ai la .oie" %i nu poate -i aplicat la cele $ilite unde .n) *. Iar +.n) -e *or to+mi *. 4Pre+'m% )e *a *in)e neştine t'rma -mre)'ită( şi -e *or -mre)'i şi alte oi( şi altele a-emenea.!n5ării unui i obil a$upra căruia era dob!ndită $er. Pentr' -mintelile +ele in*e)erate 2+'m o+/i'l -tri+at al 'n'i +al( şi altele a-emenea3 n' -e "n*ino*ăţeşte *.nzător'l -minteala l'+r'l'i +e *in)e( şi la 'rmă -e *a *e)ea( e-te -lo$o) +'m#ărător'l -ă n' ia l'+r'l( -a' -ă -+ază )in #reţ. &e n' *a arăta *. 8e -tri+ă *.te ro$iri a' a+ele l'+r'ri( iar )e n' *a 'rma aşa( -lo$o) e-te +'m#ărător'l -ă -tri+e *.n) -e *a gă-i +ă are ro$ire l'+r'l +el nemiş+ător *.itute de către unul din .3 ___________ / 8 a8 Pre6ul e%it la o .ie *.m#la #ag'$ă +'m#ărător'l'i( -e "n)atorează la #ag'$ă. V. 4A+ea-ta "n-ă at'n+i -ă -e fa+ă( +.n) n' -e *a )a l'+r'l la -oro+ şi la lo+'l 'n)e -a' -oro+it( şi *a *rea +'m#ărător'l -ă -tri+e +'m#ărătoarea5 7 C.n) l'+r'l a+ela #entr' -minteala +e are( răm.nzare5 7 C.nzător'l( iar +'m#ărător'l *a *rea -ă -tri+e +'m#ărătoarea5 7 C.!n5are $ilită" -ie oric!t de ini nu $e poate in.nzarea5 7 C. 42.iolare de lege *udecătorul care aplică ace$t art' co binat cu art' // alin' 8" &otăr!nd $tricarea .!n5area $e -ace prin e5at' Ca$' 0' 159/6(' 7 C.a pune #n di$cu6iune actul de cu părătoare" iar nu c!nd in$tan6a de -ond $tatuia5ă a$upra altor # pre*urări' Ca$'0'199/65' 7 C.')e+ată( şi -e *a( l'a5?3 ___________ ( 8 1rticolul ace$ta $e poate in.nzare -#re -tri+ă+i'ne "m#r'm'tătorilor( şi "m#r'm'tătorii5 *or )a .!n5ării' 9' @-erta de a plăti datoria" după e-ectuarea ad*udeca6iunii nu poate in.t -e o$i+in'eşte5.n) n' -a *a #lăti #reţ'l la -oro+( -a' la lo+'l 'n)e -a' to+mit( şi *a *rea *.!n5ător %i cu părător e un ele ent nece$ar pentru anularea .nzător'l şi +'m#ărător'l -ă o -tri+e5 7 C.n) l'+r'l +e -e *in)e -trăin fiin)( -e *a +ere #rin .!n5area unui i obil anulată pentru .nzător'l ne-'#ărat.4 4 .nză( ori -ă +'m#ere5 7 C.n) *.alida' .nzarea şi +'m#ărătoarea%63 ___________ 9 8 a8 1' Preten6iile unui al treilea intere$at pe c!nd lucrul e #n cur$ de ad*udeca6ie" nu pot # piedica e-ectuarea .itute cu părătorului' Ca$' 0' 99/6/' b8 @dată .!n5ările de bună .nzător'l( #entr' +ă +'m#ărător'l n' #oate #ri+in'i +ă n' le7a' *ăz't5 şi% 41.n) #rin neştiinţă *a *in)e *.n) n' -e *a #ăzi legăt'ra +e -e +'#rin)e "n *. 3$.!n5are -ără a $e . &e *a #'ne *.ecinii acelui loc #n ti pul contractării acelei .alida .!n5ările de bună .u co ite . C.n) *or *in)e -a' *or +'m#ăra +ei +e n' -'nt -lo$ozi -ă *.iola autoritatea lucrului *udecat' Ca$' 0' 51/78' 44.n) -e *a gă-i +ă are -minteală l'+r'l +el +'m#ărat( şi n' o *a -#'ne *.oie" -ăcute cu pre6 ai pu6in de *u ătate $e $trică' Ca$' 0' 1/7/6(' .nzător'l *a şti -minteala l'+r'l'i +e *in)e( şi o *a tă+ea( şi )intr1a+ea-ta -e *a "nt. &e o$şte ori+e -minteală -e *a -o+oti +ă +'m#ărător'l #'tea -ă o *ază( -ă o +'noa-+ă( -a' -ă o $ăn'ia-+ă( n' #oate #entr' a+ea-ta -ă #ri+in'ia-+ă.18 ___________ 1 8 a8 .nzător'l altă fel'rime( şi *a fi alta( at'n+i +'m#ărător'l e-te -lo$o)( -a' -ă n' ia l'+r'l -a' -ă -+ază )in #reţ.nzător'l l'+r'rilor nemiş+ătoare( )ator e-te -ă arate şi +.38.nzarea -a' -ă -+ază )in #reţ.!n5area" Ca$' 0' 909/6(' b8 Irauda co ună #ntre .!n5ări -ără ca .

!n5are $ilită" iar nu de bună .B3( -e al+ăt'ie-+ )eo#otri*ă şi la -+/im$'ri.n) zi)irea noa-tră( 2-a' ro)'rile3 şi *enit'rile #ăm. 46.ilitatea pre6ului cu care $+a cu părat $peran6a' Ca$' 00' 60/69' 7 Căn) *.nzarea +e -e fa+e +' mezat( -ă -e "ntărea-+ă +' /otăr.18 ___________ 1 8 @biectul contractului de arendare e$te de o parte -olo$ul lucrului arendat %i de altă parte pre6ul con.nzător şi +'m#ărător "m#otri*ă.oială $pre a $tinge un proce$ pendent" nu trebue a -i con-undată cu . >n+/irierea -a' aren)a e-te to+meală( şi -e zi+e( +.ngă a+ea-ta -ă "nştiinţeze +' +ărţi )e #'$li+aţie( toate i-#ră*ni+at'rile( iar i-#ra*ni+ii -ă "nştiinţeze o$ştea +a -ă #oată fie+are( ori "n-'şi( -a' #rin *e+/il -ă -e afle la mezat.en6iunile #ntre păr6i -ac lege' C!nd #ntr+un act de ipotecă $e cuprinde că" la ca5 de neplată la ti p" $ă $e . C. Capitolul III Pentr' -+/im$ !.n' -e )ă.nt'l'i no-tr' le )ăm alt'ia( +' +'tare #reţ( "n +'tare -oro+ +a -ă le -tă#. 2. Cine *a *rea -ă *.nea-+ă.!nd #n . 8e -tri+ă -+/im$'l +a şi *. 1.re )omnea-+ă şi +' #e+ete.oca cu $ucce$ .!n5ă obiectul ipotecat -ără i*locire de *udecată" acea$ta e o .nire( +ătre 8taro-tea )e neg'ţători.ă a celor două păr6i contractante" apără pe proprietar de orice de$păgubire către arenda%" a .nirii( iar altminteri n'. 8+/im$'l e-te +a şi o *.!n5area unui drept litigio$> %i prin ur are" #n ace$t ca5" nu $e poate in. 5.n) "n*oin)'7ne )ăm l'+r' #entr' l'+r'( -a' l'+r' şi $ani mai #'ţini )e +.nzare şi +'m#ărare 2?( . Nă-ta*ni+ii mănă-tirilor( -'nt -lo$ozi -ă -+/im$e l'+r' mănă-tire-+ nemiş+ător +' nemiş+ător( )e "n)oit #reţ( +' ştirea 8tă#.rşire *.nzarea( "n B< )e zile. 4$.enit' Deci acolo unde proprietarul a bene-iciat nu nu ai de pre6ul con.enit" adică de arendă" dar %i de procentele $u ei la care a -o$t conda nat" pe c!nd acele procente nu repre5intă dec!t -olo$ul lucrului arendat" Curtea de apel" care a.<( şi #.nire( )atorie are -ă -trige l'+r'l #rin B'+'reşti( şi #e l.t #reţ'l l'+r'l'i +e -e )ă( at'n+i a+ea-ta -+/im$ -e n'meşte.oie" #nc!t debitorul $+o poată $u$penda c!nd nu $+ar ul6u i pe pre6ul ie%it' Ca$' 0' 909/6(' 48.iolat ace$t articol' Ca$' 0' 991/67' .nă la .n) *oie şi #or'n+ă )ela 8tă#. Capitolul IV Pentr' "n+/iriere -a' aren)ă !.nzare şi +'m#ărare( şi 'n'l şi alt'l )in -+/im$ători -e -o+oteşte "n-'şi *.nzarea to+mai #entr' a-emenea #ri+ini.18 ___________ 1 8 Con. >n *. 4.b8 @ #n. &e -e *a *in)e l'+r' la mezat #entr' )atorie )'#ă /otăr. V. 6. 47.( C( şi @C( #.')e+ăţii( at'n+i -ă ia -ă*.nă la 6D şi ?C( ?B( . La -+/im$'ri #rotimi-i.n' -e )ă( +i +el +e a)aogă mai m'lt la( #reţ( a+ela +'m#ără.edere acea$tă po5i6iune relati.rea . 8taro-tea l'. 45.iolarea art' Ca$' 0' 1//71' c8 Hn contract aleatoriu nu $e poate ataca pentru . 1.nzător'l şi +'m#ărător'l -e *or 'l'i 'n'l g. !.n)in) +ă *in)e alta( iar +elălalt +ă +'m#ără alta. Cele legi'ite #entr' *. &e+i% 3.nzările +e -e fa+ +' mezat( #rotimi-i.nză l'+r' nemiş+ător la mezat( -ă +eară *oie )ela 8tă#.

6.n'l -e "n)atorează la #ag'$a +/iriaş'l'i.t #e 'n an( fără n'mai +.ut %i are e2i$ten6a legală %i data certă %i e$te recuno$cut" are datoria $ă+l recunoa$că %i $ă+l declare #ndatoritor #n # pre*urările pre.aliditate %i putere" %i c&iar e$te recuno$cut de către per$oana către care a trecut acea proprietate" prin orice i*loc" acel contract #n $en$ul %i #n litera art' de $u$" e$te #ndatoritor pentru noul proprietar" #n pri.oca $pre a duce la pre$crip6iune a -o$t o po$e$iune cu titlul de c&iria%" .98 ___________ 9 8 a8 1c6iunile #n aterie de loca6iuni după legea Caragea $e pre$criu" dacă #n ter en de %a$e luni dela e2pirarea ter enului de #nc&iriere nu $e intentă ac6iune la in$tan6ele *udecătore%ti $ingure co petente a #ntrerupe cur$ul pre$crip6iunii' Ca$' 0' 1(/8/' b8 .edire #%i .ind la toate toc elile #n genere" nu $e poate aplica la arendările cele ce $e a-lă $ub toate pri.ub i periul Codului Caragea egu enii ănă$tire%ti nu erau #n drept a conceda e baticuri -ără autori5a6ia .edirea contractului %i a #nlătura orice bănuială de -raudă" ad probatione " %i dar de c!te ori *udecătorul din alte legiuite i*loace de do.ut %i n+a putut a. La "n+/irieri -a' arenzi #rotimi-i.ea -ăcute pe d!n$ele # bunătă6iri' Ca$' 0' 99/8(' 3. 4.n'l l'+r'l'i( şi *a #ăg'$i #e +/iriaş ră-#'n)e #ag'$a.ic6ie că contractul -or ulat printr+un act ne #n. Eg'menii n' #ot )a "n aren)ă moşiile m.n) -e )ă "n +/irie -a' "n aren)ă l'+r'l lor +el )ea*alma( -e #rotimi-e-+ -ă1l ia.nă la -oro+.irile %i #n regulă generală $ub regi ul di$po5i6iunilor $peciale ale art' ai $u$ citate' Ca$' 0' /00/66' !.2.n' -e )ă( fără n'mai #ărtaşilor( +ari +.aloarea lor trecea de 150 lei.endicare ad ite proba cu artori" $pre a $e do.tăp!nirii' Aegea din 1868 nu con-ir ă e baticurile concedate de egu eni contra legii %i #ncu.iin6ea5ă ră$cu părarea nu ai a locurilor date de egu eni #n ur a legii din 18/( %i care ar a.iola prin acea$ta c!tu% de pu6in di$po5i6iunea lui" ci con-or !ndu-$e cu $piritul %i inten6iunea legiuitorului' 9' Bndată ce un contract de #nc&iriere #nc&eiat de proprietar cu a treia per$oană" do. &e *a *in)e -tă#.iolea5ă art' de -a6ă %i pronun6ă o &otăr!re ca$abilă' Ca$' 0' ((//90' b8 1' Bn aterie de contracte de arendă" legea dinaintea Codului nou -ără o$ebire %i #n ter eni generali" a regulat ca cele contractate nu $e pot -ace dec!t prin #n$cri$' Iăc!nd ace$tea" legiuitorul n+a a.aliditatea te$ta entului ad $ole nitate " ci nu ai cu $cop de a a$igura do.18 ___________ 1 8 1' Ior alitatea cerută de art' de -a6ă #n pri.in6a actelor dela #nc&irieri" nu e$te de natura -or elor ale căror lip$uri atrag după $ine nulitatea contractului" precu $unt -or alită6ile cerute pentru .edi că po$e$iunea ce $e in.a putea -or a deplina con.n'l l'+r'l +e a' "n+/iriat -a' a' )at "n aren)ă şi +'m#ărător'l n' *a *rea -ă la-e #e +/iriaş #.nă-tireşti( )e+.n'l l'+r'l +' -oro+( şi "naintea a+el'i -oro+ *a m'ri( at'n+i moştenitor'l e )ator -ă -e ţie )e to+meală #.(8 ___________ ( 8 a8 Bnc&irierile $ub codul Caragea nu $e puteau do.ă5ute de ace$t art' -ără a .edi dec!t prin #n$cri$uri dacă .edirea prin artori $au a ni%te odi-ica6iuni ulterioare #n condi6iunile contractului de arendare" $an a ni%te condi6iuni pe$te $au contra condi6iunilor e2pre$e din contract" nu nu ai că ar -i contrar $piritului legiuitorului dar ar ni ici c&iar di$po5i6iunea ace$tui art' căci de $e .e$tit cu -or alitatea enun6ată #n di$po5i6iunile legii" nu a$cunde -rauda" a a.edit că are toată a $a .n) *or a*ea nea#ărat tre$'inţă( şi at'n+i +' ştirea 8tă#. 5. a%a dar c!nd in$tan6a de -ond #ntr+o ac6iune #n re. &e *a "n+/iria -a' *a )a "n aren)ă -tă#.nă( la -oro+( at'n+i -tă#.ea de $cop dec!t a le garantă #n contra a orice incertitudine prin do.or ad ite artori $pre a proba o odi-ica6iune ulterioară #n una din clau5ele contractului" n+ar ai -i ra6iune care ar putea proba ad iterea lor $pre a $e proba odi-ica6iuni #n toate clau5ele %i #n toate di$po5i6iunile acelui contract" ceia ce ar ni ici inten6iunile legiuitorului' 9' 1rt' (" cap' 04" part' 000 %i art 6" 8" cap' 0" part' 000 coprin5!nd regula generală" pri.edirea lor #n $cri$ #n toate clau5ele %i # pre*urările lor" %i dar orice interpretare a ace$tui art' ce #n te5ă generală %i nu ca e2cep6iune ba5ată pe principiu de lege ar tinde $ă ad ită do.ire către acea a treia per$oană contractantă" 6inănd loc de lege #ntre d!n%ii' Ca$' 0' 98/65' .nirii. &e *a +ăl+a to+meala -tă#.

to+meala( +ă+i ne#ăzin)7o( ori+e #ag'$ă -e *a #ri+in'i )intr1a+ea-ta o #lăteşte.ire către legătura $au contractul e2i$tent #ntre proprietar %i arenda%" c!nd e2pre$iunea #ntrebuin6ată de legiuitor nu pre$upune #n totdeauna o ac6iune" ci ai ade$ea o ab6inere a proprietarului %i nu e$te independentă de legătura e2i$tentă #ntre proprietar %i arenda% $au de contractul arendării care pri.rşit'l'i "n+/irierii( at'n+i +/iriaş'l -ă fie ne+lintit( iar legatar'l'i -ă i -e fa+ă "n)e-t'lare( )'#ă +'m am legi'it la legat'ri 2Vezi #entr' legat'ri3.ederea legi$la6iunii $ub i periul căreia $+a -ăcut contractul de arendare" con$tată #n -apt că recurentul de.!n5are obiectul #nc&iriat pe $ocoteala c&iria%ului" care nu poate -i apărat de plata de-icitului -ără .e%te dărăpănare #n parte $au #n total a .eni$e călcător contractului prin neplata aren5ii' Ca$' 0' 978/76' c8 Curtea care recunoa%te pe de o parte că . C/iriaş'l -a' aren)aş'l( *eri+e *a zi)i -a' *a #re"nnoi la l'+r'l +e l1a' "n+/iriat( fără ştirea -tă#. 12.lo+'l +e -a' to+mit( iar 'rm.iolarea toc elii dintre păr6i %i a ace$tui art' Ca$' 0' 165/66' b8 .n'l *a lă-a legaton( 'n l'+r' +e e-te "n+/iriat( şi *a m'ri "naintea -f.ind #n de ob%te la arendarea unui -ond %i la -oloa$ele generale ale acelui -ond" #nc!t $e atinge pentru acareturile cu -olo$" e$te $ubordonată condi6iunilor" %i după care prin ur are" arenda%ul are drept a a.igoare" $ub i periul căreia $+a #nc&eiat contractul" a$t-el" pentru arendarea unei o%ii dotale de către bărbat" c!nd contractul de că$ătorie datea5ă $ub legea Caragea $e aplică art' de -a6ă" după care arendarea $e putea -ace pe 5ece ani dar ace$t ter en #nceta la oartea bărbatului" a-ară nu ai dacă -e eia pri ea #n ur ă .lo+'l'i -e *a -tri+a l'+r'l( -'#'.ceeace nu e$te identic cu a+l pune #n $tare de a $e -olo$i de lucrul arendat.e5e acea$ta" pronun6ă o &otăr!re ne oti.e-te +/iriaş'l la #ag'$ă. C/iriaş'l "n *eri+e -tare *a #rimi l'+r'l "n+/iriat( e )ator tot "n a+eiaş -tare -ă şi1l ră-#'nză( -a' +'m -e *a to+mi( iar )e n' #lăteşte #ag'$a.a arenda -ondul cu condi6ie ca arenda%ul $ă pri ea$că acareturile de -olo$ #n cutare anu e $tare ro$tită prin contract cu #ndatorire de a le #napoia tot #n aceia%i $tare" %i acea$ta $+a pri it $au a -o$t #n putin6ă a $e pri i" #n acea $tare de către arenda%" ace$ta n+are drept a cere altce.n'l'i( +/elt'eala e-te a -a( $ez n'mai +.i +' l'+r'l +el "n+/iriat( )e+.ea -olo$in6a acaretului de -olo$ cu odul %i după condi6iunile care $+au $tipulat' 9' De c!te-ori proprietarul .n) -tă#.t n'mai "n tre$'inţa şi +' mi.a -i #n $tare de a procura -olo$ul ce+l are după de$tina6iunea lui" %i acea$ta #ntr+un c&ip ab$olut -ără pri.a dela proprietar $ub prete2t că" nu $unt #n $tare de a produce -olo$ul ce ar -i putut produce de ar -i -o$t #n ai bună condi6iune' (' 1rt' 19 dela #nc&irieri nu pri. $.inge pe *udecător că c&iria%ul a -o$t călcător contractului" pune #n . căci e2pre$iunea acea$ta din ur ă pre$upune o ac6iune a proprietarului" de c!te-ori lucrul" prin orice #nt! plare" nu .aliditatea contractului pentru toată durata -i2ată de el' Ca$' 0' 990/9(' 1 .98 ___________ 9 8 Pentru drepturile ce păr6ile contractante pot a.n'l( -ă -tri+e to+meala( şi )e +'m *a )in -+/im$area mi.u $e . C.iolea5ă legea c!nd Curtea de -ond" *udec!nd proce$ul #n .7. C/iriaş'l #oate şi el "n+/iria l'+r'l alt'ia( afară n'mai +.n) -e *a to+mi "m#otri*ă.ată' Ca$' 0' 1(1/76' 11.18 ___________ 1 8 a8 C!nd c&iria%ul ră !ne dator cu c&iria unui an" un te ei #nde$tul de tare $pre a con.edea %i aprecia $tarea lucrului" ci la ca5ul c!nd după alcătuire %i #n cur$ul e2ecutării contractului $e i.n) -e *a to+mi almintrelea. 8.ea după natura contractului ce #nc&eie" $e aplică legea #n .tatul a #ngreunat po5i6ia noului arenda% prin $upunerea $a la o garan6ie ipotecară" iar pe de alta conda nă pe -o$tul arenda% %i garantul $ău la plata de-icitului re5ultat la rearendarea o%iei -ără $ă oti. C/iriaş'l -ă n' #oată a -e -l'.n) "n #otri*ă( -lo$o) e-te -tă#. C/iriaş'l -ă ai$ă a #ăzi )'#ă za#i.98 ___________ 9 8 a8 1ce$t art' ne5ic!nd că proprietarul $e #ndatorea5ă a pune pe arenda% #n $tare de a $e -olo$i de lucrul arendat" ci 5ic!nd că $e #ndatorea5ă a+i da -olo$ul lucrului" #n$e nea5ă a pune #n di$po5i6iunea lui lucrul $pre a e2ercita dreptul lui de -olo$in6ă după de$tina6iunea lui %i de a nu opri e2erci6iul acelui drept" .e%te la $tarea lucrului #n ti pul #nc&irierii c!nd păr6ile contractante $unt #n po5i6iune de a .

.aliditatea lui" ur ea5ă că el con$tituia un *u$t titlu" #n .n) +/iriaş'l -tri+ă l'+r'l( -a' -e *a -l'.iitor #n-iin6area e baticurilor" dar pă$trea5ă pe cele ce au luat na%tere #n trecut" di$pun!nd că ace$te e baticuri $ă $e regule5e după legile $ub care $+au nă$cut" n+a $tatuat nu ai a$upra e baticurilor ce erau dob!ndite #n od de-initi.#e )ină'ntr'( -e "n)atorează +/iriaş'l( iar )e *a fi *enit fo+'l )eai'rea şi -1a' a#rin-( -tă#. Veri+e -tri+ă+i'ne *a +er+a l'+r'l +el "n+/iriat( tot( -a' #arte )intr1"n-'l )e 8tă#.n) "n+/iriem #ăm. 15.nt'l no-tr' la alt'l( +a -ă -ă)ea-+ă( -a' -ă zi)ea-+ă( #e ).en6iunea prin care $e #nc&iria cui.n) +' o glă-'ire *a *rea şi -tă#.n'l.en6ă anuală %i cu drept" pentru d!n$ul de a de.98 ___________ 9 8 a8 1' Bn aterie de pre$crip6iune decenală" pentru ca titlul pe te eiul căruia $+a e2ercitat po$e$iunea $ă -ie *u$t" trebuie ca legea $ă autori5e5e concedarea dreptului ce $e acordă prin el %i $ă -ie re. &e -e *a "n+/iria o +a-ă şi *a ar)e( at'n+i )e -e *a fi a#rin.18 ___________ 1 8 a8 După codul Caragea era o con$tituire de e -iteo5ă 7e batic8" nu o $i plă #nc&iriere" con.legea $ub care $+a dat titlul trebue $ă $e aibă #n . To+meala +lă)irii şi a -ă)irii -ă -e fa+ă "n-+ri-. a%a că el nu #ncetea5ă de a -i" ca atare" dacă per$oana dela care e ană nu era proprietară $au nu a.a un pă !nt pentru clădire $ub obliga6iunea" pentru c&iria%" de a plăti o rede.n'l şi +/iriaş'l5 C.irtutea unui titlu anterior ace$tei pro ulgări" $ă $e ur e5e cu d!n$ele ca cu legea $ub care $+au nă$cut ar -i #ncă #n .nt'l no-tr'( -e +/iamă -ă)itor -a' l'+rător.ă5ute de ace$t art' Ca$' 00' 959/6(' 13.edere' 1$t-el -iind" odată ce legiuirea Caragea autori5a concedarea de e batic" %i $ub i periul ei" un e batic e concedat c&iar a non do ino" putea $ă -ie c!%tigat printr+o po$e$ie de . 8e -tri+ă "n+/irierea% +.igoare.ite la o%ie #n ti pul arendă%iei $ale ci nu ai de$-iin6area contractului $au $cădere din pre6ul aren5ii #n ca5urile pre.n'l ori +/iriaş'l n' -e ţine )e to+meală5 C.aliditatea lui.en6iunii' Ca$' 0' (59/99' b8 1' Epitropia unei bi$erici putea conceda $ub legiuirea Caragea" #naintea legii din 15 Gaiu 18/(" cu titlu de e batic" i obilele apar6in!nd bi$ericii' 9' Dreptul de e batic $e putea dob!ndi după legiuirea Caragea" ca %i dreptul de proprietate" prin pre$crip6iunea de 10 %i (0 ani" după cu $+a e2ercitat po$e$iunea cu bună $au rea credin6ă' Ca$' 0' (61/91' 2.a con$trui' Ii2area unui ter en nu $c&i bă #ntru+ni ic natura %i caracterul con.lucrului" c!nd atunci pre.m#lătoare şi nea#ărată #ri+ină( +/iriaş'l n' -e "n)atorează( )ar şi "m#otri*ă ori+e #ag'$ă *a "n+er+a +/iriaş'l( n' -e "n)atoreză -tă#.il" ci a #n6ele$ ca e baticurile cari au luat na%tere #n .n'l #ăg'$eşte. 14.ea capacitatea de a conceda un a$e enea drept" căci pre$crip6ia are de $cop" toc ai d+a acoperi .lo+'l'i +e -a' to+mit. 8ă)irea e-te 'n +/i# )e "n+/iriere( şi -e zi+e +.i6iul re5ult!nd din lip$a de capacitate a per$oanei ce a tran$ i$ dreptul' 1%a dar" odată ce legiuirea Caragea autori5a con$tituirea dreptului de e batic %i $e con$tată că titlul prin care $+a -ăcut o a$e enea concedare e$te re.lo+ ia #ăm.n) -tă#.i +' ).nire( )e răzmiriţă( "nne+ă+i'ne( +'trem'r( *enire )e a#e( şi )intr1alte a-emenea "nt.ede de$-iin6area contractului la ca5ul dint!i %i de$-iin6area ace$tuia $au de$păgubirea" după alegerea c&iria%ului #n ca5ul al doilea' Ca$' 00' 190/6/' b8 Hn arenda% nu poate cere de$păgubire pentru pagube i.irtutea căruia e baticarul putea $ă pre$crie printr+o po$e$iune cu bună credin6ă" #n ti p de 10 ani' 9' 1rt' 1/15 din actualul Cod ci.n-'l "n#otri*a mi. 1. la pro ulgarea Codului ci. Capitolul V Pentr' -ă)ire -a' +lă)ire !.e$tit cu -or ele ce acea lege cerea pentru .e$tit de -or ele cerute de ea pentru .ea lip$a de capacitate a per$oanei dela care e ană titlul" -ie pentru a $e %ti dacă dreptul concedat prin acel titlu putea $au nu $ă -ie concedat" .eni proprietarul ecaretului ce .n-'l( #lătin)'7ne 'n +e şi +el +e +' arătat'l mi.a%a că" -ie pentru a $e *udeca re5ultatul ce ar a.' proibă pe .

n'l lo+'l'i( iar +lă)itor'l -ă -e izgonea-+ă.t @6( a+elea -ă -e #ăzea-+ă.ub i periul legii din 15 Gartie 18/0" nu ai #n ca5 de .t )o'ă-#reze+e( şi1i *a trage #e moşia -a( a+ea-ta +.n) -ă)irea *a fi zi)ire( şi *a ar)e -a' -e *a )ăr. Cla+a e-te 'n +/i# )e +lă)ire o$işn'it "n 9ara Rom.n'l'i moşiei% @6 zile #e an( şi )e -e *a to+mi )e a+'m "nainte *re'n'l )in -tă#.')e+ata -oro+ )e şea-e l'ni( şi iarăşi n' *a #lăti( at'n+i -ă -e #reţ'ia-+ă l'+r'l +el -ă)it -a' +lă)it( "n -tarea +e -e *a gă-i( şi -ă1l ră-+'m#ere -tă#. .nă a+'m #e mai #'ţine zile )e+.n) -e *a *ă)i -ă #iarză #ri*ilegi'l +lă+ii şi -ă #lătea-+ă şi -tă#. &ator e-te +lă+aş'l -ă l'+reze -tă#.ia .n'l +lă)irii( -a' al -ă)irii n' *a )a "n trei ani( +eea+e -a' to+mit a )a( -ă -e tragă la .a ră !ne nelucrată pe ti p de trei ani $e .!n5ări' Ca$' 0' 7(7/9(' Capitolul VI Pentr' +la+ă !.nea-+ă( şi -e "nto+meşte +. prin ur are e2i$ten6a e baticului $e poate proba %i prin c&itan6ele de plata ace$tui drept' Ca$' 0' 9/9(' d8 . la $ădiri" %i deduce din acea$tă clau5ă că #n inten6ia păr6ilor a -o$t că #n a$e enea ca5" e baticul $e $tinge de drept" iar locul ră !ne la di$po5i6ia proprietarului" -ără prealabila c&e are #n *udecată" a$t-el cu pre$crie te2tul legii" la care păr6ile $+au re-erit.edi nu ai prin acte $cri$e" -ără #n$ă a $e deter ina -or a ace$tor acte.ie lo+'l -lo$o) "n -tă#.ederat că acela care $e a-lă #n ace$te condi6iuni" are dob!ndit #n .a ur a după art' de -a6ă" relati.nii moşiilor +' *i+leş'g -e *a to+mi +' +lă+aşii alt'ia -ă1i fa+ă l'i +la+ă mai #'ţine zile )e +.98 ___________ 9 8 a8 După legea Caragea locurile date cu e batic ră !n #n $tăp!nirea proprietarilor lor nu ai #n ca5 c!nd clădirile după d!n$ele ar arde $au $+ar dăr! a Ca$' 0' 88/78' b8 ?udecătorii -ondului $unt $inguri co peten6i a interpreta clau5ele unui contract" a aprecia inten6ia co ună a păr6ilor contractante %i a deter ina ade.ăratul #n6ele$ al unei toc eli' Prin ur are" c!nd in$tan6a de -ond con$tată că printr+un act de e batic al unei .')e+ată( şi )'#ă +ei *a )a .nirea -tă#. C.ub legiuirea Caragea trebuia un act $cri$ pentru con$tituirea e baticului Ca$' 0' 5/0/97' e8 1rt' de -a6ă pre$crie că toc eala $ădirii $ă $e -acă #n $cri$.n'l'i moşiei +la+a +lă+aşilor +e a' tra-.ă5ută $ub pedeap$ă de nulitate" ne-iind cerută ad $ole nitate " ci ai ult ad probatione ' Ca$' 0' 9/9/' 3.!n5are $ilită" căci #n ace$t ca5 #n%tiin6area $tăp!nului locului re5ultă din #ndeplinirea -or elor cerute pentru a$e enea . 8ă)irea -ă -e 'rmeze "nto+mai )'#ă to+meală. Care )in -tă#. o a$e enea &otăr!re nu poate cădea $ub cen$ura Cur6ii de ca$a6ie' Ca$' 0' 59(/909' c8 .n'l'i -ă'.ii" unde păr6ile au $tipulat clau5a ca atunci c!nd . 4. acea$tă pre$crip6iune" #n$ă" nu e$te pre.nii moşiilor +' +lă+aş'l #e mai #'ţine zile( to+meala a+eea -ă n' ai$ă tărie( iar +.irtutea acelei legi dreptul de e baticar' Ca$' 0' 559/91' b8 Bn$cri$ul e neapărat trebuincio$ #n aterie de $ădire $au clădire" nu ai a $e proba e2i$ten6a e baticului' C!nd e2i$ten6a e baticului e neconte$tată" $e poate proba prin toate i*loacele condi6iunile #n care a e2i$tat' Ca$' 0' (/7(' c8 1rt' de -a6ă care pre$crie Jtoc elile clădiriiJ %i ale J$ădiriiJ" adică e baticul" $a $e -acă J#n $cri$J" are #n6ele$ul ca ace$te drepturi $e pot do.oie a unui lucru $ădit $au clădit pe loc $trăin" trebuia #ncuno%tiin6at %i $tăp!nul locului" nu %i #n ca5 de .ma +' tot'l( at'n+i )e n' *a fi fo-t mai "nainte to+mit( +'m -ă -e 'rmeze( -ă răm.n) -tă#. C. 18 ___________ 1 8 E baticarul nu poate -i e2propiat nu ai pentru că n+a plătit e baticul #n cur$ de trei ani" ci trebuie $ă -ie tra$ la *udecată" %i $ă -i e2pirat %i $orocul de %a$e luni ce trebuie $ă+i dea *udecata" -ără ca el $ă -i ră$pun$ e baticul' Ca$' 0' (/69' 5. 1.18.te to+meli -'nt fă+'te #.n'l moşiei #rimeşte #e +lă+aş( a)i+ă #e -ă)itor -ă şează #e moşia l'i.!n5are de bună. ___________ 1 8 Claca $+a de$-iin6at prin decretul din 1/ 1ugu$t 186/" pe c!nd leg' Caragea era #ncă #n u5' 2. 3.n) -tă#.bună credin6ă Bn ti p de 10 ani" e$te #n.

nă la 8f. Clă+aş'l -ă n' #oată -ă *.$e !. Clă+aş'l -ă n' #oată -ă fa+ă moară #e moşie.n) moşia "i *a fi +' )e#ărtare +el m'lt trei +ea-'ri.$ă -e zi+e( +. 2.neze #eşte "n eleşte'l -tă#. Clă+aş'l -ă n' #oată -ă )e-+/i)ă $ă+ănie #e moşie )e n' -e *a to+mi +' -tă#.n'l'i +e are #e moşie. &e n' *a a*ea -tă#. &e *ei to+mi meşter +' #lată +a -ă fa+ă )in materia ta +e*aş( şi n'1l *a fa+e l'+r'l a+ela "nto+mai )'#ă +'m te7ai to+mit +' el( -a' "l *a greşi şi n'1l *a fa+e +' meşteş'g( at'n+i )e e-te materia )in +ele +e -e #refa+ fără -tri+ă+i'ne( #ier)e o-teneala -a( iar )e e-te )in +ele +e n' -e #refa+( o iea el( şi #lăteşte #reţ'l ei. &e *ei to+mi meşter +' to+meală( +a l'+r'l fă+'t )e ). 4.t lo+ -ă +'re( iar 'rm.n)'7i . &e *ei to+mi )'+ător )e -ar+ini( -a' +/irigi' +' +ai( -a' +' +ar'l( -a' +oră$ier( -ă m'te )ela 'n lo+ la alt'l l'+r'l tă'( iar l'+r'l *a +er+a -tri+ă+i'ne #e )r'm( at'n+i )e -e *a "nt. 5.nea-+ă -tă#.neze #eşte fără ze+i'ială.n-'l )e *a fi #e #la+'l +'tăr'ia( -ă fie #rimit( at'n+i )e n'1i *a fi #e #la+( #ier)e m'n+a( şi #lăteşte şi materia )e n' *a fi a -a. 1. 1$. To+meala )e -l'. &e *ei to+mi meşter +' #lată -ă1ţi l'+reze +e*aş +' -oro+( iar el #. 7.m#lătoare şi nea#ărată #ri+ină( #ag'$a e-te a ta( iar )e -e *a "nt. 8tă#.')e+ata "n+ă 'n an -oro+( )e n' *a l'+ra şi "ntr1a+el an( -ă o #iarză şi -ă o ia -tă#.n'l'i.n'l moşiei. 4&ar "n $ălţile &'nării -ă *.n) "m#otri*ă -ă1şi #iarză o-teneala( şi -ă ia +'răt'ra -tă#. Clă+aş'l f'gin) )e #e moşie( -a' m'rin) fără moştenitori )e n' e )ator Vi-tieriei -ă -tă#.4 15. 11. Clă+aş'l -ă )ea -tă#. !.n) +.4.rla +e tre+e #rin moşie e -lo$o) -ă *.')e+ată( şi at'n+i ).n)'7le ori la moşia l'i( -a' ai'rea 'n)e are -tă#.n'l tre$'inţă )e ). 3.nt ori+e alt l'+r' +' #lată. 6. 17.a -tă#. $. Clă+aş'l( $ez +la+a )e )o'ă-#reze+e zile( -ă are -tă#. 8.n'l'i moşiei% &in )o'ăze+i *e)re )in *in'l -ă' o *a)ră )omnea-+ă5 &in ze+e +lăi )e gr.t şi *ara.n'l nimi+a a l'+ra( at'n+i -ă1i )ea +lă+aş'l +.nă la 'n lo+ +' )e#ărtare )e şa-e +ea-'ri.te 'n #eşte la ze+e. Clă+aş'l -ă n' #oată -ă fa+ă +'răt'ră fără *oia "n-+ri. Clă+aşii -ă )ea -tă#.n'l +a-a l'i( gră)ina l'i( şi +'răt'rile l'i. 8ă n' fie *olni+ -tă#. 7.n'l.n'l.te 'n miel şi 'n le'( şi )e fieş+are -t. 1 .n) +lă+aş'l *a lă-a *ia -a nel'+rată "n trei ani( -ă -e tragă la . Iar #e g.neze #eşte( ).nă( $r. &e *ei to+mi meşter -ă1ţi fa+ă zi)ire( şi l'+r. Care )in +lă+aşi fără *oia -tă#. 13. 18.nă la -oro+ n'1l *a -ă*. Cel +e #lăteşte şi +el +e iea #lată( -e "n)atorează 'n'l alt'ia )'#ă to+meală. 8.n'l'i moşiei( "n+ă o zi #rimă*ara( -a' toamna( -ă1i )ea şi 'n +ar )e lemne la Cră+i'n +ăr.n'l'i *a -ă)i *ie #e lo+'l l'i -ă o #iarză.n) tot l'+r'l -a' #arte( -e *a )ăr. Clă+aş'l -ă n' #oată -ă *.n'l -ă a)'+ă #e +lă+aş )ela moşia +e lo+'ieşte #e alta -ă l'+reze( fără n'mai +. $. &e *ei to+mi meşter -ă1ţi l'+reze +e*aş )in l'+r'l tă'( şi l'+r. Clă+aş'l #entr' fie+are +a#ră( -ă )ea -tă#. Toate a+e-tea +ăr.n'l.n'l -ă iea )e fieş+are t'rmă )e oi 2+e -e află #e moşia l'i )ela Blago*iştenii şi #.n'l'i #entr' fie+are -t'# trei $ani. Capitolul VII Pentr' to+meli )e -l'.ma )e +'trem'r( -a' *a ar)e( -a' *a +er+a altă -tri+ă+i'ne )in "nt. 14.$ă -ă -e 'rmeze "nto+mai.n)'7le +' +ar'l -ă' la +a-a -tă#. 12.n) -e *a "nt. 6. 16.n-ele #. C.m#la -ă +er+e *re7o -tri+ă+i'ne l'+r'l( )in #ri+ina 'neltelor -ale( -a' )in nemăie-trie( meşter'l ră-#'n)e( $ez n'mai +.te 'n le' )e fie+are zi.rşi( eşti -lo$o) -ă -tri+i to+meala.n'l'i $ani )oi( at.m#la a+ea-ta )in *i+leş'g'l -a' .n'l -ă n' #oată -ă ia +'răt'ra +lă+aş'l'i +e o are )ela #ărinţi( -a' o fa+e +' *oia -tă#.n) -e *a to+mi altmintrelea.t iarna( +. To+meala )e -l'.'( )e orz( )e mei'( 'na5 &in tot #ogon'l )e #or'm$( #atr' $ăniţi #or'm$ $ăt't -a' o#t +o+oloşi +' $aniţa )e o+ă )o'ăze+i şi )o'ă5 &in toate +elelalte ro)'ri( )ela ze+e 'na. 8tă#.nză( -a' $ani( )'#ă to+meală.nză *in -a' ra+/i' #e moşie )e n' -e *a to+mi +' -tă#.n'l'i.n) ne to+mim +' +ine*a( -ă ne fa+ă +e*a şi -ă7i #lătim( a)i+ă -ă ne zi)ea-+ă( -ă ne -a#e( -ă ne +oa-e( -ă ne a)'+ă +e*a( şi -ă ne l'+reze( -ă ne "n*eţe( -ă ne tălmă+ea-+ă( şi +' 'n +'*.nt'l G/eorg/e şi fată3 +. 5.m#la -ă +er+e -tri+ă+i'ne )in #ri+ina nemăie-triei l'i( *eri7+e #ag'$ă *a #ri+in'i -tri+ă+i'nea a+eea #ri*eşte la meşter'l( şi e-te )ator a o ră-#'n)e.n'l'i( +o#rinzătoare 'n)e şi +.

nel'area aminte( -a' )in $eţia lor( -'nt )atori ei #ag'$a5 iar )e *a fi )in "nt. 8e -tri+ă to+meala )e -l'.n) n' -e *or #ăzi +ele to+mite.a -i ră$pun$ creditorul $ău" #n ace$te $u e nu $e pot cuprinde dec!t cele neconte$tate %i lic&ide" . 4.(8 ___________ ( 8 . &ator +ine -e "m#r'm'tează.98 ___________ 9 8 a8 1' 1rticolul e general" el nu di$tinge> %i acolo unde legea nu di$tinge" nici noi nu pute di$tinge' 9' .i5iunile ace$tui art' Ca$' 0' 516/67' c8 1' 1ce$t art' %i altele cari $tabile$c incapacitatea -e eii ăritate" nu ai $unt aplicabile #n ca5ul #n care după di$olu6iunea că$ătoriei -e eia a recuno$cut %i $+a obligat a e2ecuta obliga6iunea contractată #n ti pul că$ătoriei' 9' . Veri+e l'+r' răf'ieşte )atoria -a' o "m#'ţinează( -a' "i fa+e "n)e-t'lare( )re#t #lată #rin)e lo+.18 ___________ 1 8 1' Curtea de -ond nu denaturea5ă un #n$cri$ de datorie care nu are nu ele # pru utătorului" cănd #l cali-ică de act la #n-ă6i%ător' 9' Ce$iunile actelor de # pru ut 0a #n-ă6i%ător" $ub regi ul Caragea nu erau $upu$e noti-ica6iunii c!nd ea nu a. &atorie +eea+e e-te neştire )ator( )in "m#r'm'tare( -a' )in #ag'$ă. 1 .ede că #n$cri$urile de datorii $ă coprin5ă nu ele # pru utătorului $ub pedeap$ă de nulitate Ca$' 0' 75/8(' 5. >m#r'm'tător -e zi+e +el +e "m#r'm'tă.ici un te2t din legea Caragea nu pre. Capitolul VIII Pentr' "m#r'm'tare şi )atorie !.ea loc' Ca$' 0' 9//86' 2.')e+ăţii( -ă1şi #iarză "m#r'm'tarea.m#lare "m#otri*a l'ării aminte a lor( #ag'$a #ri*eşte a-'#ra ta( $ez n'mai +. Cine e )ator( e-te "n)atorat a1şi #lăti )atoria )'#ă to+meală.iolat ace$t art' care $tabile%te principiul co pen$a6iunii' Ca$' 0' 5(9/67' c8 C!nd o $entin6ă e2ecutoare di$pune că debitorul $ă $e $ca5ă cu $u ele ce .cri$oarea prin care o -e eie după di$olu6iunea că$ătoriei" declară că recunoa%te o crean6ă" contractată" de d!n$a #n ti pul că$ătoriei" con$titue un act de rati-icare al unei obliga6iuni anulabile> Curtea care dă unei a$e enea $cri$ori cali-ica6iunea de ai $u$" $e con-or ă cu . 1.t te7a -l'.it( iar )e1ţi *a fa+e -tri+ă+i'ne -ă1i +eri şi #ag'$a. Cine "m#r'm'tă ne*a-tă +' $ăr$at fără a)e*erirea şi a $ăr$at'l'i -ă' şi a . Cine "m#r'm'tă eg'men +' #e+etea mănă-tirii şi a)e*erirea e#itro#ilor( -a' a ar/iere'l'i )in #artea lo+'l'i 2)e n' *a a*ea e#itro#i3 are #e mănă-tire )atoare5 iar +ine "m#r'm'tă "m#otri*a arătatei forme( are )ator #e eg'men( iar n' #e mănă-tire.$ă( +.n)'7i +e i -e +'*ine #e +.!nt că nu $+a probat -olo$ul ce $e pretinde că $+a tra$ din locuin6a #n ca$ă" nu $e poate $u$6ine ca $+a ./8 ___________ / 8 a8 Cod' Caragea a con$acrat principiul co pen$a6iunii %i c!nd Curtea con$tat!nd că a bele păr6i contractante $unt datoare reciproc" cu $u e pe cari le-au lic&idat" -ace co pen$a6iune nu -ace alt dec!t aplică art' Ca$' 0' 1(9/69' b8 C!nd una din păr6i cere #naintea in$tan6ei de -ond ca din $u a ce datore%te $ă $e $ca5ă cu c&iria unor ca$e de care partea ad. >m#r'm'tarea e-te to+meală. 11.i $ine( eşti -lo$o) +a şi mai "nainte )e -oro+ -ă1l goneşti( ).n) -e *a to+mi alminteri. &e *ei to+mi -l'gă +' -oro+ şi n' te *a -l'.u poate -i pleru Cue -it dotalitatea deoarece prin art' // dela e2oprică $e 5ice că para-ernalitatea e$te dreptul co un" iar dotalitatea e2cep6iunea' Ca$' 0' 95/67' b8 Hn # pru ut -ăcut bărbatului prin inter ediul -e eii" după principiile c&e$tiunii de a-aceri" nu intră #n pre.er$ă a pro-itat %i Curtea re$pinge acea cerere $ub cu.oin6a păr6ilor departe de a o denatura' Ca$' 0' 76/68' 3.

1 .')e+ată 'n )atorni+ +e n1a #lătit( şi *a +ere -oro+( at'n+i )e *a fi $ogat "n l'+r'ri -ă i -e )ea -oro+ )e #atr' l'ni( iar )e *a fi -ăra+ şi fară a a*ea mi. căci c!nd atunci ac6ionatul #n de$păgubire nu-i dator ni ic recla antului $pre a $e putea -ace co pen$a6iune datoriei $ale cu ceeace recla ă de la d!n$ul' Ca$' 00' 18//6/' 6. 11. Cel +' -oro+ "m#r'm'tat( mai "nainte )e -oro+ n' -e #oate -ili.')e+ata "n gra$ă.u a de bani dob!ndită prin &otăr!re de *udecată $e con$ideră ca un capital" care are dob!ndă ca %i $u ele de datorii din toc eală" %i are dob!ndă" acea legiuită #n art' de -a6ă' Ca$' 0' 9(/69' $.n) 'n )atorni+ *a mofl'zi( -ă -e tragă la .')e+ată a*erea l'i şi -ă -e #lătea-+ă.98 ___________ 9 8 . că nu i $e ră$punde pre6ul" c!nd pre6ul a -o$t ră$pun$ per$oanei #n drept a+l pri i' Ca$' .n) )eo#otri*ă -'nt la n'măr şi +ei +e1i )a' -oro+ şi +ei +e n'1i )a'( at'n+i $ir'ieşte *oia( #ărţii +e are mai m'lt +a#ital -ă ia5 iar )e *or fi şi #ărţile )eo#otri*ă şi +a#etele( at'n+i #entr' i'$irea )e oamenii( $ir'ieşte *oia +elor +e1i )a' -oro+. Care )atorni+ -e *a m'ta şi -e *a )a )e "m#r'm'tător -a' #latni+ al alt'ia( e-te )ator a #lăti a+el'ia +.u e$te oprit creditorul a cere #nde$tularea $a din toată a.neput!ndu-$e -ace co pen$a6ie #ntre $u a lic&idă %i nelic&idă %i #ntre conte$tate %i neconte$tate' Ca$' 00'1(8/6(' d8 1ce$t art' nu co pen$ea5ă dec!t ceea ce o ră-uie%te" o # pu6inea5ă $au #i -ace #nde$tulare.ec6' Hn' 175/78' 7.ea nici o .t e-te )ator la "m#r'm'tător'l -ă'.n) i -e *a +ere.18 ___________ 1 8 a8 .n) 'n )atorni+ )'#ă -oro+'l )e #atr' l'ni( mai +er.erea datornicului" #ndată ce dreptul lui nu e$te ărginit a$upra unei anu e păr6i din acea a.ile' .18 ___________ 1 8 De6inătorul unui i obil nu $e poate opune la re$titu6iunea lui pentru oti.98 ___________ 9 8 Di$po5i6iile din leg' Caragea atingătoare de -ali6i" #n aterii co erciale" au -o$t abrogate de .n) -e *a trage la . Veri+e l'+r' *a )ăr'i -ă' *a )a )e ze-tre( -a' *a *in)e )atorni+'l -#re #ag'$a "m#r'm'tătorilor( -e )ă "na#oi.')e+ată( şi )e *a )o*e)i #ag'$ele -ale "nfiinţate( -ă afle )ela +re)itorii l'i milo-ti*ire5 iar )e n'( -ă -e "n*ino*ăţea-+ă +a 'n mofl'z #refă+'t.igoare #n aterii ci. iar cererea unei de$păgubiri prin *udecată nu e de natură a opo5a nici ră-uirea nici # pu6inarea unei datorii" #nainte de a $e &otăr# de *udecată. 13.ere' Ca$' 0' 195/69' b8 @ dona6iune po$terioară datei unei crean6e" nu poate a. C.n) 'n )ator la -oro+( -a' )'#ă -oro+( )'+. 12. C.lo+ )e #lată( -ă -e )ea #'ţin -oro+( şi -ă -e #re+'rmeze .')e+ată şi )e at'n+i -ă -e -o+otea-+ă +ă a #lătit. 8.ec&iul cod' co ' pe c!nd leg' Caragea era #ncă #n . Cel +' -oro+ "m#r'm'tat( e )ator a #lăti la -oro+.n)'7şi )atoria la "m#r'm'tător( şi el n' *a #rimi( at'n+i #'in)'7i #e+ete( -ă o )ea "n #ă-trare la .ere' c8 Prin ace$t articol nu $e #n6elege că #n$trăinarea -ăcută de un debitor e$te anulabilă nu ai c!nd a cau5at pre*udi6iu creditorului" ci c!nd acea$tă #n$trăinare e$te -ăcută cu inten6iune de a pre*udicia' Ca$' 0' 179/69' d8 Con$tituirea dotei e$te un contract cu titlul gratuit #n contra căruia creditorii au ac6iunea pauliană" c!nd e$te -ăcut #n paguba lor' Ca$' 0' (0/68' e8 1ce$t art' care declară nule darul" dotarea %i .inderea -ăcută #n paguba creditorilor" nu e li itati.aliditate" -ără prealabila con$tatare că donatorul" pe c!nd a -ăcut dona6iunea era #n $tare a #nde$tula pe to6i creditorii lui din altă a. 14.n) #e-te -oro+'l )e #atr' l'ni n' *a #lăti )atorni+'l şi "m#r'm'tătorii -ile-+( at'n+i -ă -e *. C.n) -ă1şi #lătea-+ă )atoria( e-te )ator a o #lăti ori +.> el $e aplică nu nu ai la cele trei contracte a intite #ntr+#n$ul ci la orice alt act -ăcut #n dauna creditorilor" ai ale$ la # pru utările ipotecare' Ca$' 0' (6/68' 15.n) şi alt -oro+( şi +ei mai m'lţi )in "m#r'm'tători "i )a' a+el -oro+( at'n+i $ir'ieşte *oia +elor mai m'lţi5 iar +. C.nză )e . Cel "m#r'm'tat fără a #'ne -oro+ +. C.

iolea5ă principiul neretroacti.ede %i dreptul de ur ărire contra ter6iilor ac&i5itori" ca legea cea nouă' Ca$' 0' 81/75' c8 Ie eia dotată #naintea Cod' ci.' Creditorul bărbatului a.n) "m#r'm'tătorii *or #rimi -#re iz$rănirea )atoriei( a*erea 'n'i )ator( )e n' -e iz$răne-+ toţi #e to+mai( -ă1şi iz$rănea-+ă )atoria )'#ă analogia +a#etelor.16. e-trea -e #rotimi-eşte +elor +' zălog )'#ă n'ntă "m#r'm'tători. 17.tatul nu poate pretinde a i $e recunoa%te dreptul de pri.t +ele #arti+'lare. O$şteştile şi )omneştile )atorii -e #rotimi-e-+ a -e #lăti mai "nt.ţi "m#r'm'tători n' *or #rimi te-limat'l a*erii )atorni+'l'i( răm. 1$. di$po5i6iunile legii noi" pri.' Ca$' 0' /1/79' 23.ită6ii legii' Ca$' 0' /89/87' c8 C!nd partea ad.ec6' Hn' 8/79' b8 Dota -e eii ăritată $ub legea Caragea con$tituită #n regulă" $e bucură de aceia% protec6iune pe care o acordă legea cea nouă" dacă #n ter en de un an dela pro ulgarea ace$tei legi -e eia a cerut in$crip6iunea #ntr-un i obil al bărbatului' Bn ca5 contrar" -e eia ră !ne #n drepturile acordate ei de legea Caragea" care nu pre.ilegia a$upra crean6elor celor de-al treilea c!nd $e con$tată că crean6a $a a luat na%tere po$terior crean6ei lor care a.ilegiul ce $e acorda .18 ___________ 1 8 a8 Crean6a dotală a -e eii ăritate $ub legea Caragea %i in. Cei +' zălog "nainte )e n'ntă "m#r'm'tători( -e #rotimi-e-+ ze-trei.er$ă recunoa%te pre-erin6a dotei %i c!nd $e con$tată că acea parte ad. 18.n $'ni "m#r'm'tători.ea dob!ndit ai dinainte un a$e enea drept' Ca$' 0' 101/78' e8 Crean6a dotală a -e eii" după legea Caragea" are pre-erin6ă #n a.ere a bărbatului" cu pre-erin6ă a$upra creditorilor ipotecari po$teriori că$ătoriei' Di$po5i6iunile legii noi" pri.tatul nu a. 2 . C.ţi "m#r'm'tători *or #rimi #e -eama lor( a*erea )atorni+'l'i( -#re iz$rănire( -e -o+ote-+ )e tot #lătiţi( ori +'m -e *or iz$răni.e$tită cu -or alitatea cerută de )eg' org'" are pre-erin6ă #n toată a.98 ___________ 9 8 a8 Ie eia ăritată $ub legea Caragea cu act dotal #n$cri$ #n condica -oilor de dotă" are drept de a $e de$păgubi de crean6ele $ale dotale din #ntreaga a.tatului con$tituită #n ur a legali5ării actului dotal %i pentru ne#ndeplinirea unui contract de arendare' Ca$' 0' 1(0/76' -8 Pri.!nd un pri. C.ec&i' Ca$' 0' 71/77' 21.erii $ale obiliare" pri ea5ă pe -e eie" c&iar #n ca5 c!nd ea ar -i luat o in$crip6iune ipotecară con-or art' 1815 C' Ci.ate ar -i contractat cu particularii pentru a-aceri de drept pri.(8 ___________ ( 8 a8 C&e$tiunea de pre-erin6ă" e$te o c&e$tiune cu totul o$ebită %i nu are nici un raport cu actul de ad*udecare atacat #n ca$a6ie %i nici nu poate in.iole5e principiul neretroacti.ilegiu #n -a.' nu poate -i pre-erită creditorilor bărbatului pentru 5e$trea $a" alienabilă #ntru c!t nu a dob!ndit o in$crip6iune ipotecară con-or art' 1815 C' ci. Cei +' zălog "m#r'm'tători -e #rotimi-e-+ la #lata mai "nt.ere a bărbatului obiliară %i i obiliară cu pre-erin6ă a$upra creditorilor ipotecari po$teriori ai că$ătoriei. 22.n) mofl'zeşte a*erea -a "m#r'm'tătorilor( +a -ă -e iz$rănea-+ă )e )atorie( -'nt -lo$ozi "m#r'm'tătorii -ă o #rimea-+ă -a' n'.itoare la regi ul dotal" neput!nd #ntru ni ic $ă $c&i be drepturile c!%tigate" -ară $ă .at" pe c!t ti p acea$ta nu e anu e ro$tit #n lege' Ca$' 0' 1/0/67' c8 .!n5are $ă.alida o .erea bărbatului -a6ă cu crean6a .ită6ii legii' Ca$' 0' 76/89' b8 Ie eia ăritată $ub legea Caragea cu act dotal legali5at de trib' are drept a $e de$păgubi de crean6ele $ale dotale din #ntreaga a.ilegiu $pecial a$upra a.t +ei fără zălog.tat #n acea$tă calitate' Ca$' 0' 106/7/' d8 .itoare la regi ul dotal" nu pot #ntruni ic $ă $c&i be drepturile c!%tigate" căci $e .oarea -ondurilor publice %i do ne%ti ca o e2cep6iune la regulile dreptului co un" ur ea5ă $ă -ie interpretat #n od ărgint %i nu $e poate #ntinde a$upra drepturilor ce ar re5ulta din toc eli ordinare ce $tabili entele publice ca per$oane pri. C.i' )e+. &e *a )a )atorni+'l +.ea $ub legiuirea Caragea dreptul de pre-erin6ă contra altor creditori dec!t pentru datoriile ce cetă6enii au către .i' )e+.!r%ită după cererea creditorilor ipotecari' Ca$' 0' 50/66' b8 1rticolul ace$ta con$tituind un pri.tatului prin legea Caragea" nu $e poate aplica a$upra unor -apte cari au luat na%tere $ub legea noua după abrogarea celei .erea obilă %i i obilă a bărbatului #naintea oricărui alt creditor ipotecar po$terior con$tituirii ei' Ca$' .er$ă e$te creditor al $o6ului -e eii pretendentă la drepturile dotale" in$tan6a de -ond co ite .

ec&iul Cod' co ercial.')e+ată( şi -ă o "ntoar+ă "na#oi.igoare #n ce pri.ilă' 1.n)'ia-+ă a o #lăti +' )o$.ind pe ad. Capitolul %I Pentr' #oliţe98 !. 7 >m#r'm'tător'l $anilor #oliţei( -e zi+e -tă#.n'l'i ei "n )o'ăze+i şi #atr' )e +ea-'ri +' )o$.u ai acele -oi de 5e$tre" $unt lo. Poliţa e-te 'n fel )e "m#r'm'tare #e $ani( -a' )e #reţ )e $ani "m#r'm'taţi ai+i( +a -ă1i l'ăm ai'rea.e$tite cu -or alită6ile de d!n$ul anu e pre$cri$e" -ără a &otăr# #n$ă %i .in6a creditorilor bărbatului o -oaie de 5e$tre -or ali5ată după art' ((5 din )eg' org' /' Creditorii ipotecari %i c&irigra-ari #n ur a legali5ării -oii de 5e$tre" nu pot -i pre-era6i 5e$trei' Ca$' 0' 9/8/6/' e8 După legea Caragea 5e$trea -e eii a.')e+ată *a -ă zi+ă +ă n' -1a #rimit )e +ătre #latni+.n'l #oliţei( iar +el "m#r'm'tat trăgător )e #oliţe5 şi #lăteşte a+ela( #e +are or.o eroare de -apt" nepri.ea ateria ci. Poliţa "nfăţişată la . Iar )e n' o *a #lăti la -oro+( -ă i -e mai )ea trei zile +.18 ___________ 1 8 a8 Crean6a dotală a -e eii ăritate e$te a$igurată #n a.erea unui $o6" #naintea creditorilor ace$tuia" -ie ipotecari" -ie c&irogra-ari" #n ur a nun6ii" -iind #n$ă că art' ((5 din )eg' org' po$terior Cod' ci.n)'ieşte trăgător'l -ă o #lătea-+ă.re-un ter en -atal pentru #ndeplinirea ace$tei -or alită6i' 9' De%i după art' 9( %i 9/ 5e$trea era pre-erin6ă #n a. &atoriile morţilor tre+ la moştenitori. 7 Ori+are )in #latni+i *a #rimi -ă #lătea-+ă #oliţa -e i-+ăleşte "n +artea )e #oliţe( şi at'n+i -e -o+oteşte +ă -1a #rimit #oliţa.n) )'#ă -oro+'l )e trei zile n' o *a #lăti( -ă -e or.)ie. Iar şi +. 2. 5.ite cu nulitate de )eg' org' art' ((5 .n)a "n)oită. 6.n) n' e-te om )e #rime. 3.n)a "n)oită.t toată fără zălog )atorie.care nu $unt in.ada prin artori pentru con$tituirea ei la o epocă anterioară' Ca$' 0' 19/68' 25. Care )in #latni+i *a #rimi #oliţa( e-te )ator negreşit -ă o #lătea-+ă la -oro+.n) trăgător'l *a trage #oliţa( şi #latni+'l n' o *a #rimi( at'n+i -ă o "nfăţişeze "ntr1a+ea zi la . condica Caragea ră !n!nd #n . Capitolul % Pentr' )o$.in6a -aptului" .nzi . e-trea -e #rotimi-eşte )e+.erea bărbatului" -ie anterioară -ie po$terioară' Ca$' 0' //67' b8 @ crean6ă dob!ndită după că$ătorie" #nainte de a $e do.er$ar de creditor" d!nd un di$po5iti. C.ere a bărbatului #naintea tuturor creditorilor po$teriori con$tituirii ei' Prin neluare de in$crip6iune" con-or noii legi" -e eia pierde nu ai bene-iciile pre$cri$e de d!n$a -ără a i $e putea atinge drepturile c!%tigate după legea Caragea Ca$' 0' 195/79' -8 )e$tituirea unei dote con$tituită $ub cod' Caragea %i netran$cri$ă nu $e poate cere cu pre-erin6ă #naintea creditorilor ipotecari ai bărbatului' Ca$' 0' 55/79' 24.')e+ată -e *a "ntoar+e "na#oi( at'n+i e-te "n)atorat trăgător'l a o #lăti -tă#.' a #ngreuiat condi6iunile con$tatării 5e$trei prin #ndeplinirea -or alită6ilor cerute de d!n$ul" apoi ur ea5ă că 5e$trea $ă dob!ndea$că o a$e enea pre-erin6ă din o entul legali5ării -oii ce a con$tituit-o' (' 4iolea5ă legea in$tan6a de -ond" care ni ice%te #n pri. C. gre%it #n pri.iol!nd ace$t art' %i ned!nd pre-erin6a preten6iilor dotale' Ca$' 0' (1(/65' d8 1' . 4. 7 Cartea )e #oliţe n'mim +arte )e "m#r'm'tare.n) o #oliţă "nfăţişată la .ea precădere #n #ntreaga a. ___________ 9 8 Gateria ca biilor a -o$t regulată #n ur ă de .edi -oaia de 5e$tre" n+are precădere #naintea 5e$trei' Ca$' 00' 88/6(' c8 Dota nu e$te opo5abile per$oanelor de a treia dec!t din o entul in$crip6iunii $ale" -ără ca $ă -ie per i$ă" #n -a6a lor" do.

a do.!.18 ___________ 1 8 Pentru datoria -ără $oroc %i -ără dob!ndă" curge dob!nda din 5iua ce $e .n)a +a#ete şi *a făgă)'i #entr' toată -'ma )o$.t +e )'#ă to+meală )ă )atorni+'l "m#r'm'tător'l'i -ă' #entr' )atoria -a.or -ace tot deopotri.tipula6iunea dintr+un contract de . 1.98 ___________ 9 8 a8 După ce dob!n5ile $e -ăceau deopotri.4 4.98 ___________ 9 8 a8 Dob!n5ile curg" după legea Caragea" dela data $caden6ei ter enului de plată nu ai #n pri. C. &'#ă +e )o$. 6.nă "n zi'a +e -e *a n'mi moştenitor'l -ă'( -ă n' )ea )o$.n)ă.n)ă( "n-ă +' -oro+( a+ela )'#ă -oro+ e )ator şi )o$.antu ul acelor daune" ci din 5iua cererii #n *udecată' Ca$' 0' 57/71' .n)ă la )o$.a -i $au nu un pri$o$" %i" prin ur are" #n a$e enea ca5 ne-iind aplicabil art' de -ată" dob!n5ile nu $e pot cere dec!t dela lic&idarea datoriei ce .iin6ate de *udecată dob!nda #ncepe a curge din 5iua &otăr!rii' Ca$' 0' 956/67' b8 Crean6a dotală" după legea Caragea #ndată după oartea $o6iei" de.a -ace cu părătorul" nu con$titue o datorie cu ter en pentru ace$t cu părător" ci o datorie condi6ională" căci nu $e %tie de .te )atorii /otărăşte .edi că $+a -ăcut cererea" iar nu de la darea &otăr!rii' Ca$' 0' 11(/68' 8. Cel +e e )ator $ani fără )o$.n)ă -ă n' -e mai #lătea-+ă.n)ă.n)ă mai m'ltă )e+.in6a datoriilor lic&idate %i -i2ate ter enele prin con.n)ă( )in zi'a +e -e *a )o*e)i +ă i -1a +er't )atoria şi n' a #lătit7o.!ndut %i pri$o$ul de $tăn*eni de o%ie" de $e .a -i re5ultat prin de$coperirea că e2i$tă un pri$o$' Ca$' 0" 199/99' 7. &o$. &atorni+'l +el mort( )in zi'a morţii -ale( #.n)ă.n)ă -e zi+e 'n at.t 'n'l la ze+e "ntr1'n an.nă -e *or #lăti( +'rge )o$. Nimeni -ă n' #lătea-+ă )o$.(8 ___________ ( 8 a8 Dob!nda a$upra banilor datori6i cu ter en" e$te a$igurabilă din 5iua e2pirării ter enului plă6ii" după regula dreptului die$ interpellat pro &o ine' 0ar după di$po5i6ia art' 8" pentru $u ele #ncu. 2.18 ___________ 1 8 Prin legea Caragea nu erau proibite condi6iunile care pre.edeau procente ai ari de 10K' Ca$' 0' 161/79' 4Iar #entr' )atoriile #oliţelor +e n' -e #lăte-e la -oro+ -ă #lătea-+ă )o$.n)ă( +i )o$. 8ă n' #lătea-+ă nimeni #entr' alte )atorii )o$.en6iunea păr6ilor" iar pentru acelea lic&idate de in$tan6ele *udecătore%ti" dob!nda curge dela data &otăr!rii' Ca$' 0' (/9/85' b8 Bn cod' Caragea anatoci$ ul e$te inter5i$ nu ai #n ca5ul #n care creditorii au pă$trat tăcerea p!nă a trecut ter enul de 10 ani' Bndată #n$ă ce creditorul recla ă" el are dreptul a cere %i dob!ndă la dob!ndă" care prin cererea #n *udecată $e capitali5ea5ă' Ca$' 0' ((/7(' c8 Curtea .ă cu capetele" dob!ndă $ă nu $e ai plătea$că" $unt aplicabile at!t la dob!n5ile con.n)ă( a+ela #lăteşte )o$.!n5are" de a $e con$idera" .a gă$i un pri$o$ prin &otărnicia ca . Cel +e e )ator fără -oro+( şi fără )o$.n)ă( "n)oită.iolea5ă art' de -a6ă c!nd acordă dob!ndă la daune intere$e ce $e recla ă #naintea $a %i pe care le -i2ea5ă #n o $u ă deter inată nu din o entul c!nd ea deter ină c.ă cu capetele" con-or legii Caragea" nu $e ai plătea dob!ndă dec!t la data ac6iunii' Ca$' 0' 199/78' b8 După ce dob!n5ile $e -ac deopotri.ine e2igibilă contra $o6ului %i ca atare din acel o ent produce dob!ndă' Ca$' 0' 76' c8 .en6ionale c!t %i la cele oratorii' 1cea$tă di$po5i6iune nu+%i ai are locul după ce $+a pronun6at o &otăr!re conda natoare' Ca$' 0' 91/8(' 5.')e+ata( #.4 3. 4Iar )a+ă )atorni+'l m'lţ'min)'7-e *a fa+e )o$.n)ă( at'n+i -ă1i #lătea-+ă( +ă+i a+ea-ta n'mai e-te )o$.nzile -e *or fa+e tot )eo#otri*ă +' +a#etele( )o$.n)ă la +a#ete.ă cu capetele" dob!nda nu $e ai plăte%te' Ca$' 0' 968/87' c8 Di$po5i6iunea legii Caragea că după ce dob!n5ile $e .n)a.n)ă la )o$.

ea-+ă la tre$'inţele -ale( )e n' -e *a to+mi +' )atorni+'l( +ă+i alminterea ori+e -tri+ă+i'ne *a +er+a( #lăteşte.n)ă. 4A)i+ă )e *oi zălogi nemiş+ător l'+r'( şi )'#ă a+eia *oi fa+e o +lă)ire #e ). >m#r'm'tător'l #oate -ă zălogea-+ă şi el zălog'l )atorni+'l'i -ă'( la al -ă' "m#r'm'tător( "n +. 7. &e -e *a -tri+a #rin "nt. ălog'l n' -e -o+oteşte n'mai #entr' )atorie( +i şi #entr' )o$.enitul' 15.t la fieş+are +. 13.4 12. C.n)ă( şi #entr' +/elt'elile +e -e *or fa+e la el.ne.4 11.m# )e "l *a fa+e la 'rmă *ie şi altele.t( a)i+ă #arte at. 3.tă )atorie l1a l'at şi el( şi #re+'m "l are.n) tot a+elaş zălog -e *a zălogi la )oi "m#r'm'tători( /otăr. Capitolul %I Pentr' zălogire !. 16. C.n) zălog 'n +. C' zălog'l miş+ător n' #oate "m#r'm'tător'l -ă -e -l'.m#lare l'+r'l zălogit şi -e *a #refa+e( şi #refă+. Afară n'mai +.enit ai are dec!t capitalul' Ca$' 0' 9(7/85' e8 Cel o$!ndit de *udecată la plata unei $u e de bani drept de$păgubire" ur ea5ă a plăti %i dob!n5i pe acea $u ă dela darea &otăr!rii' Ca$' 0' //69' $. 4A)i+ă )e *oi zălogi +a-a şi *a ar)e şi o *oi #refa+e.n) tot "ntr1o *reme -e *a zălogi 'n'ia l'+r'l "ntreg( iar alt'ia #arte )in l'+r'( at'n+i "m#r'm'tător'l +' l'+r'l "ntreg -e #rotimi-eşte la #lată.te +.i' )'#ă +'r-'l *remii zălogaş.n) 'n zălog *a "n+er+a -minteală fiin) "n m.4 2.n'l'i -ă'.)e a*ere -e *a "nt.tă #arte 'n'l şi +.nză +' ştirea . 14.n) 'n )atorni+ -e *a m'ta )ela 'n "m#r'm'tător la alt'l( -e m'tă şi zălog'l +' toate )re#tăţile -ale. $. Veri+e #refa+ere *a fa+e )atorni+'l l'+r'l'i tot)ea'na răm. C.n-'l( şi +lă)irea a+eea -e -o+oteşte zălog.n)oi -ă -e #lătea-+ă( at'n+i -ă ai$ă a -e #lăti fiteş+ăr'ia )'#ă analogia +a#etelor lor. 4&re#t a+eia )e -e *a zălogi l'+r'l -trăin( -ă -e )ea -tă#.)e *reme( )ela )oi "m#r'm'tători( fără a -e /otăr" +.m#la( la a+e-ta( şi a+el a)ao.4 4.te -tă#.t 'n'ia şi at.ne zălog ne-trăm'tat.m#lare nea#ărată( #ag'$a e-te a )atorni+'l'i( iar )e -e *a #ri+in'i )in *i+lenie( -a' lene*ire a "m#r'm'tător'l'i( #ag'$a e-te a "m#r'm'tător'l'i. 4 ălog -e zi+e l'+r'l +e )ă )atorni+'l "m#r'm'tător'l'i -#re "n+re)inţarea )atoriei. ălogire -e zi+e +ea )'#ă to+meală )are a zălog'l'i.n) -e *a zălogi tot a+elaş zălog tot "ntr1'n +'r.n) )in l'+r'l +e e )ea*alma( 'n #ărtaş *a zălogi ne/otăr. 8. 4A)i+ă ).tă. ălog'l miş+ător -ă -e *.n) -e *a )a +' anti/rizi-18 at'n+i #oate "m#r'm'tător'l -ă1l ai$ă "n tre$'inţele -ale şi -ă1l "n+/irieze altora. 17.na "m#r'm'tător'l'i( at'n+i )e *a fi -minteala #ri+in'ită )in "nt.4 1 . C.')e+ăţii( iar +el nemiş+ător +' ştirea &omniei. 4A)i+ă 'n'l l1a "m#r'm'tat ze+e mii şi +elălalt +in+i( -ă ia a+el +' ze+e mii )o'ă #ărţi( şi +elălalt 'na( +ă+i fiin) şi +ele ze+e mii şi +ele +in+i( tot "m#r'm'tate #e tot zălog'l( -e +'*ine tot )eo#otri*ă #ag'$ă -ă +er+e5 #entr'+ă )e *or l'a #e . 18. &e -e *a zălogi a+elaş zălog "n )o'ă +'r-'ri )e *remi la )oi "m#r'm'tători( şi 'n'ia )in ei -e *or )a +ele a)e*ărate -inet'ri ale a+el'i l'+r'( iar +el'ilalt n'( at'n+i -ă -e #rotimi-ea-+ă +el +e *a a*ea -inet'rile5 iar )e n' -e *or )a -inet'rile( at'n+i -ă -e #rotimi-ea-+ă +el )int.'mătate +ele ze+e mii +ear+ă mai m'ltă #ag'$ă( şi +ele +in+i mii mai #'ţină.a da 5ălogul la # pru utător ca $ă+l #ntrebuin6e5e %i $ă+i ia . Care "nze-trător făgă)'ieşte $ani "n ze-tre( +.n) "m#r'm'tător'l'i n' i -e #lăteşte )e#lin )atoria )in zălog'l +e are( şi alţi "m#r'm'tători fără zălog n' mai -'nt( at'n+i li#-a -ă i -e "m#linea-+ă )in +ealaltă a*ere a )atorni+'l'i5 iar )e *or fi şi alţi .n)'7-e tot zălog răm.tă alt'l -e zălogeşte( at'n+i a+el zălog -e -o+oteşte "ntreg zălogit la fiteş+are "n #arte şi )e n' *a fi )e-t'l la am. C. C. C. ___________ 1 8 1nti&ri5i$ $e 5ice c!nd $e .d8 Dob!nda la o datorie con$tatată prin &otăr!re *udecătorea$că" după legea Caragea" curge p!nă la plata integrală a datoriei" ăcar că a de.-e n'mără )re#t zălog. C.t alt'ia( at'n+i fie+ăr'ia )in #artea l'i -e #lăteşte.4 6. ălog'l nemiş+ător( +.n) la -oro+ n' -e )a( )'#ă -oro+ e )ator )o$. 1. C.n) -e *a )a zălog'l( *eri+e a)ao.n) -e *a to+mi "m#otri*ă.nim a+elea n'mai le şi zălogim. 5.t #artea -a( at'n+i "m#r'm'tător'l are zălog #artea +ea ne/otăr.

tă )atorie e-te a+el om )ator( afară n'mai +.lo+ +a -ă1l a)'+ă.n)'7i n'mele( at'n+i +/ezaş'l l'i( )e n' -e *a +/ezăş'i şi la -+/im$are( e-te -lo$o) )e +/ezăşie. C. 4. Capitolul %II Pentr' +/ezăşie !. %i 9' 4iolea5ă art' citat c!nd apără de plata aren5ii %i a de-icitului produ$ din rearendarea o%iei pe garantul arenda%ului" care prin neplata c!%tigurilor ai #nainte e2igibile" a pierdut dreptul de a bene-icia de legea $că5a !ntului' Ca$' 0' 15(/69' d8 .ă #e l'+r'l )ea*alma( )ator e-te -ă ia aminte )e ).ştig *a *eni )in l'+r' )ea*alma -ă "m#ărţeşte )ea*alma. C/ezăş'it -e zi+e a+ela #entr' +are +/ezaş'l )ă +/ezăşie. C/ezaş'l +. 4C/ezaş -e zi+e +ine +ătre alt'l( #entr' )atoria -a' o$raz'l alt'ia făgă)'ieşte "n+re)inţare.i( a)ăog.a6iune %i #n $pecie de a bene-icia de legea $ca5ă !ntului. C.ă5ută de ace$t articol" după care c&e5a%ul ră !ne liber de nu . C/ezăşia e-te to+meală şi fa#tă a +/ezaş'l'i. 1. Care )in #ărtaşi e-te #'rtător )e gri.ne-+ 'n l'+r' )e o$şte.a c&e5ă%ui din nou' Ca$' 0' (0//67' 8. 3. 1.t e )ator +/ezăş'it'l( iar +."m#r'm'tători( -ă intre şi el +' a+ea li#-ă )im#re'nă +' a+eia( şi -ă i -e #lătea-+ă +a 'n'i )e r.ni 2+e -e +/iamă "m#re'nă #ărtaşi -a' )e*ălmaşi3 -tă#.ă" adică" dacă $+a -ăcut o no.a6iune #ntre arendator %i arenda% de%i $e con$tată că arenda%ul nu $+a con-or at la condi6iunile care i dedea dreptul de a putea cere o no. Veri+e +. 5. 2.n-'l +a şi )e al -ă'5 iar )e n'( e-te )ator )e ori+.n)7o( -a' -+/im$.')e+ată( "n-'şi el -ă o #lătea-+ă( şi a#oi -ă o +eară )ela a+ela. Cel +e *a #rimi o)ată +/ezaş( n' #oate -ă mai +eară #e alt'l "n lo+'l a+el'ia. Cine -e *a #'ne +/ezaş #entr' om şi n'1l *a "nfăţişa +. i+em o$ştire -a' )ea*alma( to+meala a+eia )'#ă +are )oi -a' mai m'lţi -tă#. 4.n) "m#r'm'tător.n) *a zi+e +'rat #e +.erea debitorului %i re.ţi #ărtaşi -tă#.t -e #'ne +/ezaş( -e -o+oteşte +ă1şi )ă +/ezăşia #e ori+.n) *a +ere 'n -oro+ )e mi.ocarea lor din renun6are de către d!n$ul" nu au de e-ect a libera pe c&e5a% de ră$pundere' @ a$t-el de liberare" nere5ult!nd nici direct nici indirect din te2tul citat c&e5a%ul poate -i liberat" nu ai #n ca5ul c!nd $+a $c&i bat crean6a pri iti. Capitolul %III Pentr' o$ştire -a' )ea*alma !. 0ieşte+are #ărtaş( +.tă #ag'$ă -e *a #ri+in'i )in *i+leş'g( )in lene*ire şi )in greşala l'i( şi )e o$şte.n-'l.i pla neplată de ter en a unei crean6e con$tituie o neur are din partea debitorului de a+%i plăti datoria" dar nici de cu no. 6. 7. . C/ezăşia +e -e fa+e #entr' )atorie tre+e şi la moştenitori. Ori+e +/elt'ială -e *a fa+e la l'+r'l )ea*alma( -e "m#arte )ea*alma. !. &e -e *or +/ezăş'i m'lţi #entr' a+eiaş )atorie e-te )ator fieş+are )intr1"nşii #e toată )atoria şi "m#r'm'tător'l -ileşte #e +are *a *rea.n) -e *a +ere( -e o-.n) n' *a zi+e +'rat( #e +.ne-+ l'+r'l )ea*alma( a' )eo#otri*ă )ea*alma şi )re#tăţile lor. 8. 5.a6iunea pre.n)eşte a #lăti +.n)7o -a' -+ăz.tă #ag'$ă -e *a #ri+in'it la l'+r'l )e o$şte( e )ator -ă o #lătea-+ă. Cine -e +/ezăş'ieşte #entr' )atorie( )e n' *a #lăti )atorni+'l )'#ă -oro+'l +e -e *a #'ne )e +ătre . &e -e *a to+mi +/ezăş'it'l )atorni+ +' "m#r'm'tător'l -ă -+/im$e )atoria +ea )int.t -e +/ezăş'ieşte( at'n+i n'mai #e at.ta e-te +/ezaş.a6iune' Ca$' 0' 59/70' c8 1' @ Curte co ite o eroare de -apt c!nd a-ir ă că e2i$tă no.4 2. 6. 3.n) )atorni+'l -e *a m'ta )ela 'n "m#r'm'tător la alt'l( -e m'tă şi +/ezaş'l +' ).18 ___________ 1 8 a8 Gă$urile de a$igurare luate de către creditor" #n a.

4 .n) -ă ai$ă a l'a fie+are #e an( )in +. To*ărăşia -e #oate to+mi% @. C' )eo#otri*ă #'tere a to*arăşilor( -a' n' )eo#otri*ă5 4Pre+'m +.n) #ri+in'ieşte #ag'$ă( )e -e *a "m#ărţi( at'n+i -a' -ă -e )ea 'n'ia +' #reţ /otăr.n) -e )ă *oie to*arăşilor( +.m#la #ag'$ă )in #ri+ina #refa+erii( +ă+i *ăz.18 ___________ 1 8 1' 0 obilele $tabili entelor de pietate nu $e pot #n$trăina nici #ntr+un od dec!t #n ca5uri -oarte rare %i acea$ta potri.n'l #ărţii a+eea +' $ani( -a' +' lo+ mai m'lt -a' +'m "ntr1alt +/i# *or -o+oti.t( +' +are -e neg'-tore-+ "m#re'nă a*. &e n' -e *a #'tea "m#ărţi l'+r'l +el )ea*alma "n #ărţi )eo#otri*ă( "m#ărţitorii -ă #otri*ea-+ă( #artea +e n' -e #otri*eşte( +' $ani( -a' +' alt+e*aş.ştig'l l'+r'l'i )e to*ărăşie( #entr' ale lor tre$'inţe( şi +.e$tit cu dreptul a da -iecui al $ău' Ca$' 00' 176/6/' 11.t( -a' -ă -e -trige la mezat #e tot an'l( şi #reţ'l -ă -e "m#artă. ___________ 8 .ăl a%ului care a cerut-o" dar la un a$e enea ca5 nu $e poate 5ice că $+ar cere a $e aplică regulele de5.n) #ărtaşii *or *e)ea -a' *or afla )e a+ea #refa+ere a to*arăş'l'i lor( şi n'1l *or o#ri( n' #ot .t n' -a' +.t mai "nainte( -ă n' -e "m#artă ni+i o )ată. 2.7. To*ărăşia e-te 'n fel )e o$ştire( şi -e zi+e +.t #e an +.ăl ă%e$c %i c!nd # păr6eala cer!ndu-$e de către unul" e$te #ndatoritoare pentru to6i ceilal6i code.itoare la a$e enea aterii" adică după prealabila gă$ire cu cale a 3u. C.n) a)i+ă 'nii #'n $ani -a' alt+e*a5 4Iar alţii o-teneală( +re)inţă şi altele.ine" e$te de atribuit ra ului *udecătore$c $ingurul #n.rm'itor şi #e a+ela "l "n-ăr+inează.iin6area ob%te%tii 1dunări a 6ării" totu%i ad ini$tra6iunea a.n) ni+i )e+'m n' li -e )ă şi altele.igoare #n aterii penale' 1 1.n) )e o$şte şi +.ec&iul cod de co er6" legiuirea Caragea -iind #ncă #n .te at.ştig -a' fără *oie5 4C'm +.')e+ătorii( -a' "m#ărţitorii -ă -'#'ie la ro$ire ori+e #arte *or gă-i +' +ale şi #entr' ro$ire -ă )e-#ăg'$ea-+ă #e -tă#.4 .orba de i obil de.el'i #entr' ).ărată #n$trăinare a păr6ii ce $+ar cu.rm'ia-+ă l'+r'l +el )e o$şte( -a' +. C.eni a $e da code.ăl a%i' Totu%i code.iin6a # păr6eala a.n) şi ne o#rin)1o( -e *e)e +ă a' #rimit7o.4 C. $.oie%te # păr6eala' Căci # păr6eala i plic!nd darea către -iecare coproprietar a păr6ii ce i $e cu.iin6ată de Ca era legiuitoare prin o lege' 9' E2cep6iune la acea$tă regulă $e -ace #n ca5uri c!nd #n$trăinarea e$te i pu$ă de lege precu de c!te ori e$te . Ni+i 'n'l )in #ărtaşi n' #oate -ă fa+ă( *re7o #refa+ere( fără "n*oirea t't'ror( iar )e *a fa+e( e )ator #ag'$a +e -e *a #ri+in'i )intr1a+eea #refa+ere.oi #n$trăinare" nici Gini$terul Cultelor" care e$te in. C' *oie )e a l'a )in +.oltate ai $u$ %i #ncu.n) 'n'l *rea5 şi )e -1a' /otăr.te at.erei $tabili entelor de pietate după nici o lege ne-iind #n drept a #n.ăl ă%e$c" %i # păr6eala con$tituind o ade. 12.erilor de.n-'l )e -e *a "nt.ernului" #ncu.e$tit nu ai cu dreptul de ad ini$tra6iune" neput!nd #ncu. 13.n) )oi inşi -a' mai m'lţi to+min)'7-e( *or #'ne toţi +.n) aleg -ă fie n'mai 'n'l o+. 1 ..n) #refa+erea -a' afl. 8.ăl ă%ia -iind # preună drept de proprietate a$upra tuturor păr6ilor unui -ond de. 0ieşte+are #ărtaş -lo$o) e-te -ă o#rea-+ă )in #refa+ere #e to*arăş'l -ă'. C' -oro+ -a' fără -oro+5 6.it cu regulele pri.ocietă6ile co erciale $+au regulat #n ur ă după . C.ştig'l şi #ag'$a. C' #'nere 'nii )e l'+r'ri şi alţi )e fa#te( +. Capitolul %IV Pentr' to*ărăşie18 !.n) la "m#ărţeala +el'i )ea*alma l'+r' e-te nea#ărată tre$'inţă a fi -'#'-ă o #arte la +elelalte -#re ro$ire( 2#entr' )r'm -a' #entr' a#ă( -a' #entr' alt+e*a a-emenea3( at'n+i . C' #'nere )e +a#ital )eo#otri*ă -a' n' )eo#otri*ă5 ?. Toţi #ărtaşii -'nt )atori -ă "m#artă l'+r'l +el )ea*alma +.ăl ă%e%ti ale $tabili entului de pietate nu $e poate -ace dec!t prin proce$ regulat #n in$tan6ele co petente după ac6iunea coproprietarului care .n) l'+r'l )ea*alma n' -e #oate "m#ărţi 2+'m 'n #o) )ea*alma3 -a' +.n) to*arăşii toţi -e "n-ar+ină )eo#otri*ă -ă o+.

te +/elt'ieli tre$'in+ioa-e şi +'*iin+ioa-e *a fa+e to*arăş'l #entr' to*ărăşie( to*ărăşia e-te )atoare.)'it.to*ărăşia #.n)'i #re 'n mai mi+ to*arăş al -ă'( -a' #re alt'l( o$lă)'itor #ărţii l'i( -a' a o$ştii( şi or. Ni+i 'n to*arăş n' e-te )ator a*. La to*ărăşii +.n) n' -e *or #ăzi +ele to+mite5 7 C. 4Pentr' +ă e )ator şi #ag'$ă -ă n' a)'+ă şi -ă folo-ea-+ă. 11.ştig( -e -o+oteşte f'r( şi e )ator +ele a-+'n-e( )o$. 16.i +' ei -#re al -ă' +.rm'in) el l'+r' )e to*ărăşie( )e -e *a -tri+a( -a' -e *a #ier)e a+el l'+r'( )in "nt.n) )e o$şte -e *a o#ri fel'l neg'ţătoriei #entr' +are -a' to+mit5 7 C. C.$ă #oliti+ea-+ă5 7 C. 0ieşte+are to*arăş *olni+ e-te -ă o#rea-+ă ori+e #refa+ere a to*arăş'l'i -ă'. &'#ă +e -e *a to+mi to*ărăşia o)ată( -'nt )atori toţi to*arăşii -ă #ăzea-+ă to+meala negreşit( +ă )e n' -e o-. 21.nă la -f.rşit fel'l neg'ţătoriei( -a' l'+r'l #entr' +ari -1a' "nto*ărăşit5 7 C. 2 .n) -e *a #e)e#-i 'n'l )in to*arăşi +' o+na( +' #'ş+ăria( -a' +' -'rg/i'nie şi +' altele a-emenea5 7 C.rşit'l *ieţii mort'l'i( ia şi el #arte +' analogie5 ?.n) *a l'a -f. 22.4 !.n) e )ator #ag'$a.ta +.te #e)e#-e -e or. Ni+i 'n'l )in to*a-ăşi fără #rimire )e o$şte a to*ărăşiei( n' #oate -ă #refa+ă +e*a "n to*ărăşie( iar #refă+.n) -e *a "m#lini -oro+'i 2)e e-te +' -oro+35 7 C. 15. C.n) -a' o+. To*arăş'l )e *a or. 8. Cari )in to*arăşi *a *ătăma +in-tea( -a' +re)inţa to*ărăşiei e )ator #ag'$a +e )intr1a+eia -e #ri+in'ieşte. C. 1 .4 14.n-'l( #entr' +ă -e -o+oteşte +ă a #rimit #refa+erea.m#lătoare şi nea#ărată #ri+ină( +' toată a l'i #rin #'tinţă #ază şi l'are aminte. 0ieşte+are to*arăş e-te -lo$o) -ă ri)i+e )in +.n)'ie-+ )e to*arăşi a-'#ra +ăl+ătorilor( *i+lenilor şi ne-tră)'itorilor to*arăşi( -ă -e #ăzea-+ă.n) -e *a #ier)e marfa )e neg'ţătorie5 7 C. 1$. 17. 4A)i+ă )e -e *a f'ra l'+r'l( -a' -e *a ar)e( -a' -e *a "nne+a( şi altele. Ni+i 'n to*arăş n' #oate -ă1şi tragă +a#ital'l #ărţii -ale )in to*ărăşie fără n'mai la )e-fa+erea to*ărăşiei. 13. &e *a *e)ea to*arăş'l #refa+erea to*arăş'l'i -ă'( -a' ştiin)7o n' o *a o#ri( şi )intr1a+ea-tă #ri+ină -e *a #ri+in'i #ag'$ă( n' #oate -ă +eară #ag'$a )e la ).3.tă #ag'$ă -1a "nt.m#lat la to*ăraşie #.nenă)ă. Care to*arăş *a a-+'n)e l'+r'l( -a' $ani ai to*ărăşiei( -a' f'riş -e *a -l'. 12. $. Toţi to*arăşii( -a' mai mari +a#ete )e *or #'ne( -a' mai mi+i( -a' n'mai o-teneala tot a+ele )re#tăţi a' la to*ărăşie( -a' +'m -e *or to+mi.n)e-+ a #lăti #ag'$a +e -e *a #ri+in'i )in +ăl+are.ştig a)'+e to*ărăşia -e "m#arte la toţi to*arăşii( )'#ă analogia +a#etelor #ărţii lor( -a' +'m -e *or to+mi( şi +.n) *a m'ri 'n'l )in to*arăşi.n) *or #rimi toţi to*arăşii5 7 C. !. 6. 7.ştig a a)'. Veri+e #ag'$ă *a #ri+in'i to*arăş'l( -a' "n-'şi -a' #rin alt'l )in greşala -a( -e "n)atorează a o #lăti5 "n+ă ni+i ră-#lătire i -e -o+oteşte )e *a a)'+e )intr1a+ea-tă #arte *re 'n folo.t fa+e analogia +a#ital'l'i #ărţii -ale( afară n'mai )e -e *or to+mi "m#otri*ă.n) 'n'l )in to*arăşi -e *a or.rşit'l *ieţii mort'l'i( -a' +are( *ieţ'in) el a #ri+in'it7o( e-te )ator şi moştenitor'l( +'m şi toate +elelalte +/elt'ieli şi )atorii ale to*ărăşiei( +' analogie5 6.t +.tă )atorie *a fa+e to*arăş'l( #entr' to*ărăşie( to*ărăşia e-te )atoare.n)'i "n -l'.18 ___________ .m#la -e +ere5 iarăş toţi -'nt )atori a o ră-#'n)e +' analogie( -a' +'m -e *or to+mi. 8e -tri+ă to*ărăşia% 7 C. 18. C. C.tă #ag'$ă -e *a "nt.nă la -f.n)a $anilor şi #ag'$a +e )intr1a+ea-ta -1a #ri+in'it. To*arăş'l 'nei to*ărăşii -lo$o) e -ă -e fa+ă to*arăş şi alteia( )e n' -e *a to+mi an'me "m#otri*ă. 4. Ia şi #artea +a#etelor.n)'itor'l *a #ri+in'i #ag'$ă( "n-'şi el e )ator #ag'$a. To*ărăşia to*arăş'l'i n' tre+e la moştenitori( a)i+ă ni+i to*arăşii n' -'nt )atori -ă #rimea-+ă )e to*arăş #e moştenitor )e *a *rea( ni+i el e )ator -ă fie to*arăş )e *or *rea ei5 "n-ă% @. 5.ştig'l o$ştii to*ărăşiei( at.n) *or fa+e #refa+eri to*ărăşiei5 7 C. Ori+e +.n) -e *a *ă)i *i+leş'g -a' f'rtişag )in #artea to*arăşilor5 7 C.n) 'n to*arăş( $ez to*arăşii -ăi -e *a "nto*ărăşi şi +' alţii( a+eia n' -e -o+ote-+ to*arăşi +' to*arăşii -ăi.

.or .r-tni+ii fără *oinţa #ărinţilor( -a' a e#itro#ilor( -ă n' -e +ă-ătorea-+ă( şi #ărinţii -a' e#itro#ii( fără *oia lor -ă n'1i +ă-ătorea-+ă.ele 4Pentr' toate a+e-te "nt.nă "n trei ani. C. 8ă n' -e +ă-ătorea-+ă% 7 8lo$ozi +' ro$i.n)ă )e #ag'$ă( -a' fără o-. C. 7.n) fiteş+are +e a )at5 iar )e -e *a -tri+a #entr' #ri+inile C( B( E( A( at'n+i +ine le7a l'at )e *a fi #ri+ină( "ntoar+e ar*'nele şi #lăteşte "n+ă at. D. 2. 6.n) $ăr$at'l -a' ne*a-ta( *or *rea -ă -e +ăl'gărea-+ă( -'nt -lo$ozi a -e )e-#ărţi5 C.4 Capitolul %V Pentr' Logo)nă !. 4. 3.n) -e *a fa+e "m#otri*a legii5 6. C. C.8 Goartea unui to.n) $ăr$at'l *a )o*e)i +'m +ă ne*a-ta l'i a +'getat ră' "m#otri*a *ieţii( -a' m'ierea +'m +ă $ăr$at'l i7a +'getat ră'( at'n+i )e tre$'inţă e a -e )e-#ărţi5 B.n) -e *a )o*e)i +ă 'n'l -#re alt'l #ono-l'ieşte şi oare +'m "l )efaimă5 C.n) $ăr$at'l neg'ţătoreşte +in-tea ne*e-tei e-te -lo$o)ă ne*a-ta -ă1l )e-#artă5 @@.n) $ăr$at'l )in -lă$i+i'ne n'1şi *a "m#lini )atoria +ă-ătoriei -ale( #.nă "n trei ani5 ?. C.n) -e *a )e-#ărţi +ă-ătoria( at'n+i )in +o#iii lor( #artea femeia-+ă -ă răm. .ară% nu de$-iin6ea5ă ip$o *ure to.oi" $ă $trice to. 4:i )e -e *a -tri+a logo)na #entr' #ri+inele% @( 6( ?( .n) -e *or $olnă*i )e o $oală +e n' -e #oate tămă)'i5 .ără%ia" ci e$te nu ai unul din pentru care to. C. C. E. C. 3.nire. N'ntă e-te to+meala 'nirii $ăr$at'l'i +' femeia -#re fa+ere )e +o#ii.n) femeia )intr1'n "n+e#'t are #ri+ini "m#otri*itoare -#re "m#re'nare +e n' -e #ot tămă)'i5 .ţi +' +.ară%ii pot" de .n) $ăr$at'l *a )o*e)i +ă m'ierea l'i n1a fo-t fe+ioară( e-te -lo$o) -ă -e )e-#artă5 E.n) -e *a fa+e "m#otri*a #ra*ililor +ă-ătoriei5 6. 5. C. E#itro#'l -ă n' ia "ntr' +ă-ătorie #e +ea -'$ e#itro#ia l'i( +. C. C. Ne*. C. C.n) #ărinţi( +' $lago-lo*enia lor -ă -e "n-oare( iar +.4 Capitolul %VI Pentr' n'ntă( ze-tre şi eFo#ri+ă !.n) n' *oeişte 'n'l #e alt'l( şi n' -e *or "n*oi( #.n) #'t.( 2?3( at'n+i -e )a' "na#oi fără o-.n)oi logo)ni+ii -a' n'mai 'n'l )in am. 8a' +.n) -e *a /otăr" *remea )e a -e +ă-ători şi la -oro+ #ri+in'ie-+ fără )e +'*.n)oi5 ?. 1. C.n) -e *a /otăr" *remea( +ă-ătoriei( şi #e-te trei ani n' -e +ă-ătore-+5 A. 7 Creştinii +' +ei )e altă lege.te -'nt -lo$ozi a -e +ă-ători( a+eia +' a+e-tea #ot a -e şi logo)i. 2.n) n'mai aşa( fără #ri+ină( -e *or +ăi.n) *oie-+ a -e +ăl'gări( ori am.n) $ăr$at'l "şi *a )efăima ne*a-ta( +'m +ă n1a fo-t fe+ioară( -a' +ă e +'r*ă şi n' o *a #'tea )o*e)i( e-te -lo$o)ă( ne*a-ta -ă1l la-e5 @<.r-tni+ii a*. 8e )e-#arte +ă-ătoria% @.n) $ăr$at'l *a )o*e)i #re m'ierea l'i )e +'r*ă e -lo$o) -ă o )e-#artă5 A.m#lări( *olni+i -'nt to*arăşii( )e *or *rea( -ă -tri+e to*ărăşia.e iarăşi la mamă( iar )e -'nt mari( -ă1i ia tatăl. C.e tot)ea'na la mamă5 iar #artea $ăr$ătea-+ă )e -'nt mi+i şi a' "n+ă tre$'inţă )e +reşterea mamei( -ă răm.ntare )e to+meală a n'nţii.n)ă.n) #ărinţii lor n' -e *or "n)'#le+a şi )'#ă a treia a lor r'gă+i'ne( at'n+i -ă -e arate ne#rimirea lor la 8tă#. C. C. 1.n) -e *a -tri+a logo)na( at'n+i ar*'nele( a)i+ă )ar'rile )ela logo)nă -e )a' "na#oi +' o-. C. 8e -tri+ă logo)na% @.ără%ia' Ca$' 00' 9/5/6(' 1 oti.n) "i *a fi -'$ e#itro#ie.i +'*.. V. Logo)nă -e zi+e +ea mai "nt.n) -ă -e +ă-ătorea-+ă #ri+in'ie-+ #ri+ini fără temei( şi n' -e +ă-ătore-+5 B. C.n) $ăr$at'l are #o-a)ni+ă "n +a-a -a( -a' +ă ţine +' +/elt'eală )e faţă ai'rea( e-te -lo$o)ă ne*a-tă -ă1l )e-#artă5 D.n)ă( l'.nt.t #reţ "n $ani( iar +ine le7a )at( le #ier)e. C. C.

oit a bene-icia de dreptul de ur ărire #n contra celor de al treilea" acordat prin di$po5i6iunile noului cod' Că" prin ur are" luarea in$crip6iunii #n ter en de un an" -iind o condi6iune a dob!ndirii unui drept nou" neluarea unei a$e enea in$crip6iuni" nu poate a.18 ___________ 1 8 1' .ocă lip$a de legali5area actului dotal' Ca$' 0' 98/79' c8 1' După art' 9 dela titlul 5e$trei din codul Caragea %i art' ((9 %i ((5 din )eg' org' $ingurele -or alită6i ce $e cereau pentru . e-tre -e zi+e a*erea femeii +e la +ă-ătorie )ă $ăr$at'l'i ei( +' to+meală +a ea -ă fie -tă#.ede re$tric6iunea de-a nu $e putea pune antipricon pentru un lucru de 5e$tre i%cătoare' Ca$' 0' (59/66' .!r%irea că$ătoriei' 9' .aliditatea actelor dotale $ub pedeap$a de nulitate" erau> ca actul dotal $ă $e tran$crie #n condica $pecială de -oi de 5e$tre %i că" #n trei 5ile tribunalul $ă tri ită o copie ade.a #ntări de Garele Aogo-ăt" după ce $e .na ze-trei tot )ea'na( iar el -ă1i ia *enit'l tot)ea'na.ea #n . &'#ă )e-#ărţirea +ă-ătoriei -ă fie )ator tatăl -a #oarte )e gri.il" #ndator!nd pe -e eia #n5e$trată" $ub codul Caragea" de a lua #n ter en de un an in$crip6iune #n a.erea i obiliară a bărbatului" a-lată #n patri oniul $ău" #naintea tuturor creditorilor po$teriori ei' Ca$' 0' 15//90(' d8 )eg' org' art' ((5' J@rice -oaie de 5e$tre" $e ne trece din cu.ub )eg' org' -oile de 5e$tre trebuiau a -i #n$cri$e #n regi$trele re$pecti.iolat" cit!ndu+l #n con$iderentele unei &otăr!ri" prin care $e ad ite că antipricon $e poate pune %i pentru 5e$trea ne i%cătoare' 9' Dea$e enea %i pentru acelea%i ra6iuni nu $e poate pretinde că Curtea apelati.erită la Aogo-e6ia dreptă6ii $pre a o trece #n condica cancelarie' 1$t-el" pentru .oi a bene-icia de di$po5i6iunile noului cod $pre a+%i garanta 5e$trea prin o ipotecă $pecială prin care $e acordă -e eii un drept de ur ărire c&iar a$upra i obilelor e%ite din patri oniul bărbatului" iar nici de cu pe acele -e ei cari" ul6u indu-$e cu garan6ia de pre-erin6ă" pe c!t ti p $e a-lă i obilul #n patri oniul bărbatului" garan6ia dată prin codul Caragea" n+a .iolat art' (( de ai *o$" acela% cap %i parte" căci un a$e enea art' nu pre.erea bărbatului" n+a putut a.ădu. $.!nt #n condica cea r!nduită pentru ace$t $-!r%it" $ub o$!ndă pentru neur are a nu $e 6ine -oaia #n $a ă" %i cu coprindere de tot lucrul i%cător %i ne i%cător" $au de $u a banilor da6i de 5e$tre" precu %i de a%e5ă !ntul ce $e .ă l+a .ă a . -oaia de 5e$tre $e .ea" -ără a ne$ocoti re$pectul datorit dreptului dob!ndit" e-ectul de a ridică -e eii ăritate" #nainte de 186/" dreptul de a $e de$păgubi cu precădere din a.ub legea Caragea $c&i bul lucrului dotal pe un alt lucru nu $e putea -ace dec!t cu con$i 6ă !ntul -e eii" $tăp!na 5e$trei' Ca$' 0' 57(/900' g8 După legea Caragea %i )eg' org'" actul dotal era .8.a -i -ăcut #ntre a !ndouă păr6ile.a trece #n condicăJ' e8 Dreptul ce dă ace$t art' -etei $ăr ane $au .e #entr' /rana +o#iilor5 iar )e *a fi el fără -tare( şi mama lor "n $'nă -tare( -ă fie mama )atoare.ei de-a -ace orice a%e5are cu bărbatul $ău pentru 5e$tre" nu e$te li itat de art' 9 %i 10 tot de acolo" căci a$e enea art' n+au aplica6ia lor dec!t #n lip$a unei a$e enea a%e5ări' Ca$' 00' 9/6/6(' -8 .aliditatea unui a$e enea act dotal nu $e cerea nici autenticitatea %i nici pre5en6a #n5e$tratei' 9' Aegiuitorul" prin art' 1815" Codul ci.edere dec!t pe acele -e ei ăritate #nainte de 186/" care ar .e dela Aogo-e6ia cea are $au dela trib' *ude6iene %i i$călite de păr6i' 1$t-el #n$cri$e actele" erau originale ca %i cele pre5entate de păr6i $pre legali5are %i #n$criere' Ca$' 0' 95(/91' b8 B pru utătorul care la con$tituirea ipotecii $e anga*ea5ă a re$pecta dreptul de pre-erin6ă al dotei con$oartei # pru utatului $ău" nu ai poate #n ur ă in. e-tre !.ub codul Caragea %i )eg' org'" -oile de 5e$tre $e puteau -or a %i legali5a c&iar %i după $ă.!nt #n cu.alabil" dacă $e con$tituia #nainte de celebrarea că$ătoriei %i $e depunea #n tribunal ăcar că legali5area $e -ăcea ai #n ur ă' Ca$' 0' /1(/8(' &8 1' 1ce$t art' necoprin5!nd #n $ine alte di$po5i6iuni dec!t nu ai o de-ini6iune a 5e$trei" nu $e poate 5ice că Curtea apelati.

#nc!t in$tan6a de -ond" care ar pri.ilegiul acordat de cod' Caragea crean6elor 5e$trale' Ca$' 0' (8/70' c8 Pădurile dotale" c&iar cele de -oc" $ub i periul legii Caragea" con$tituie$c adao$ul 5e$trei %i nu de.ub codul Caragea -etele nu o%teneau pe părin6ii lor" ci nu ai -eciorii" cu obliga6ie #n$ă de-a #n5e$tra pe -ete' 1$t-el" o -ată" -ie că$ătorită c&iar după oartea părin6ilor %i -ra6ilor ei" nu poate re.n) n' *a fi )e #e-te an( e-te al femeii( a)i+ă a)ao-'l ze-trei. 4C'm a)i+ă )e -e *a )a #ă)'re +' g/in)ă )e ze-tre( g/in)a +a 'n *enit )e #e-te an e-te a $ăr$at'l'i( iar )e *a tăia $ăr$at'l #ă)'rea şi *a *in)e +o#a+ii +ei tăiaţi( at'n+i #reţ'l lor nefiin) *enit )e #e-te an( e-te a)ao-'l ze-trei m'ierei54 şi iarăşi% 4&e -e *a )a )e ze-tre 'n +. #ntre păr6ile contractante" toc eala are putere c&iar -iind con$tatată prin act $ub $e nătură pri.la ze-tre.in6a unei a treia per$oane" $au a unor per$oane $trăine de toc eala 5e$trală" precu ar -i creditorii unui $o6.n) *enit'l ze-trei e-te *enit )e #e-te an( at'n+i n'mai e-te al $ăr$at'l'i5 iar +.iin6ă %i prin ur are %i dreptul de-a #n$trăina dota' Ca$' 0' 18//901' D8 Tran$crierea #n regi$trele trib' a unei -oi dotale" era re$cri$ă nu ai #n -olo$ul celor de al treilea' Ca$' 0' 5/9/90' l8 Aegali5area cerută de art' ((5" )eg' org' era cerută nu ai pentru a nu $e -ru$tra dreptul celor de al treilea' Ca$' 0' 87/89> 8 Crean6a dotală con$tituită $ub i periul cod' Caragea %i con$tatată prin act $ub $e nătura pri.ată' Ca$' 0' ((5/81' o8 1' După legea Caragea" 5e$trea $e putea con$titui oric!nd %i $ub orice -or ă' 9' Creditorii bărbatului %i ai -e eii din ti pul că$ătoriei" nu au drept 0a de$păgubire din .ub 0 periul cod' Caragea %i )eg' org' legali5area -oilor dotale $e cere nu ai #n ceeace pri.e%te raporturile cu cei de a+l treilea.endica ni ic dela nepo6ii ei din o%tenirea ră a$ă după ur a părin6ilor $ăi" dacă $e con$tată că a -o$t #n5e$trată din a.neţe şi +' o zi)ire )ăr. Tatăl e-te )ator -ă1şi "nze-treze #e fie7-a )in a*erea l'i.n'l e-te *enit al $ăr$at'l'i5 iar )e -e *a *in)e materia zi)irii +ele netre$'in+ioa-e( at'n+i #reţ'l ei e-te a)ao.mată netre$'in+ioa-ă( at'n+i f.erea părintea$că' Ca$' 0' /07/900' *8 Dacă #n principiu" $ub i periul legiuirii Caragea ca a5i" dota e$te inalienabilă" #n$ă prin nici un te2t legiuitorul nu # piedică #n acea$tă pri.enitul dotal al -e eii după di$olu6iunea că$ătoriei' Ca$' 0' 115/89 p8 1' După $piritul art' ((5 din )eg' org' nulitatea care i5be%te -oile de 5e$tre nelegali5ate" nu poate a.i un a$e enea contract ca un contract de arendă" .in proprietatea bărbatului" -iind din contră 6inut a re$titui .in6ă libertatea con.4 18 ___________ 1 8 a8 4!n5area unei păduri $e con$ideră ca alienare de -ond at!t după ace$t art' c!t %i după con$tantul obicei al pă !ntului.en6iilor" %i nu opre%te pe păr6ile ce con$tituie$c 5e$trea de-a alege regi ul ce con. iar nu %i pentru c&iar toc itoarele păr6i" adică pentru #n$u%i $o6ii #ntre d!n%ii %i care nu pot a $e păgubi #ntru ni ic din cau5a nepublica6iei -oii deoarece #n$ă%i ei au -ăcut+o' 9' Aegali5area unei -oi nu poate $er. C.m#( +' f.!n5ări de păduri %i altele -ac parte integrantă din 5e$tre %i $e bucură de pri. Ni+i $ăr$at'l #oate *re7o)ată -ă "n-'şea-+ă -tă#.i pentru #n$u%i $o6ii dec!t nu ai ca $ă nu ai poată -i $upu$ă conte$ta6iunii" ca5 la care ur ea5ă neapărat a $e putea $u$6ine -oaia cu orice od legal de do.aloarea lor' Ca$' 0' /7/88' 12.ea loc dec!t #n pri.98 ___________ 9 8 Condi6iunea re5olutorie pu$ă #ntr+un act dotal" nu e$te proibită de legea Caragea #ntr+c!t printr+#n$a părintele n+a a.iolea5ă ace$t art' Ca$' 0' (98/66' b8 Crean6ele -e eii a$upra $o6ului ei pentru deteriorările i obilelor dotale" .edire' Ca$' 0' 959/6/' 1 .ine ai bine $o6ilor" $au de-a $tipula odalită6ile cele cred de cu.ut de $cop de c!t #ndeplinirea obliga6iunii #n5e$trării -iicii $ale %i a$igurarea oralită6ii ca$nicilor $o6i' Ca$' 0' 110/76' .i8 . căci nu ai ace%tia" din cau5a lip$ei legali5ării ce dă publicitate -oii 5e$trale" neput!nd cunoa%te e2i$ten6a unei 5e$tre %i # pru ut!nd pe $o6" pot a $e de$păgubi #n crean6ele lor prin pre-erin6a ce $e dă 5e$trelor.ată" poate -i opo5abilă unui creditor ipotecar de%i actul dotal nu #ntrune%te -or alită6ile pre$cri$e de lege $ub pedeap$ă de nulitate" c!nd #n$ă%i creditorul ipotecar i+a recuno$cut dreptul de prioritate' Ca$' 0' /9/81' n8 . >n-ă% 11.nirea ze-trei m'ierii -ale( ni+i femeia ro)'l ze-trei ei )ela $ăr$at'l -ă'( +i ze-trea e-te )re#t'l femeii( iar ro)'l al $ăr$at'l'i.

n)ă( şi *a -+ă#ăta făgă)'itor'l( $ăr$at'l e-te )ator.tă -e +o#rin)e "n foaia )e ze-tre( a #ornit .!n5area unui i obil de către o%tenitorii de $e2 bărbăte$c e$te per-ectă" deoarece -etele n+au . C.idă -a6ă cu $ora de ăritat %i #ntre ceilal6i co o%tenitori ai $ăi' Ca$' 0' /65/87' c8 Le$trea pro i$ă $pre a pri a pe creditorii #n5e$trătorului po$teriori pro itorii" n+are ne. =ama e -lo$o)ă -ă "nze-treze fata +' ze-trea -a.re-un drept real a$upra a.')e+ată.oarea $urorii $ale la partea din $ucce$iunii paternă care i $+a dat 5e$tre' Ca$' 0' 57/79' b8 După legea Caragea -etele ne#n5e$trate au drept la 1/6 parte din o%tenirea părintelui lor' Ca$' 0' 87/89' c8 După legea Caragea -ratele e$te dator $a #n5e$tre5e pe $ora $a c&iar din a. C. 16.erii ră a$ă" a-ară de acela de a -i #n5e$trate' Ca$' 0' 8/77' 4>n+ă şi +.n) n' -e *a a.tă a #rimit.nea ni+i 'n a*'t( )ator e-te şi at'n+i fratele -ă o "nze-treze +' )intr1ale -ale.orbe%te de ca5ul c!nd nu $+a pri it 5e$trea #ntreagă" iar cel de al doilea de acela unde $+a pri it nu ai o parte dintr+#n$a' Ca$' 0' 7(/65' 21. C.erea tată-$ău nu e$te obligată a raporta ni ic la a$$a $ucce$iunii a ei $ale c!nd -ratele $ău" $ingur o%tenitor" după cod' Caragea a renun6at #n -a.n) $ăr$at'l *a lă-a ze-trea +ea făgă)'ită la făgă)'itor'l -ă 'm$le +' )o$.13.(8 ___________ ( 8 a8 Iata #n5e$trată cu din a.n. 1$.utul $ău" ca $ă o ărite după bărbat de potri.4 18 ___________ 1 8 a8 Ira6ii erau datori" după legea Caragea" de a că$ători %i a #n5e$tra pe $urorile lor. ='rin) tatăl şi răm.oie de -or alitatea art' ((5 din )eg' org' dacă are o dată certă' Bn -a6a creditorilor #n5e$trătorului trebuie $ă căută ai ult la e-icacitatea toc elii dec!t la in$tru entul prin care $e do.ere părintea$că" re5ultă de aici că ei nu pot pretinde $ă -ie obliga6i la plata dote nu ai #n propor6iunea păr6ii ce au o%tenit %i prin ur are $a o di. e-trea +e -e făgă)'ieşte -e #rotimi-eşte a -e #lăti mai "nt.n) tată -a' mamă( r')ă( -a' -trăin( făgă)'ieşte ze-tre şi n' o )ă( at'n+i $ăr$at'l e -lo$o)( -ă o +eară #rin .4 14. C.98 ___________ 9 8 .n) $ăr$at'l ne#rimin) toată ze-trea +. 4A)i+ă "nt.t +ei +e a' "m#r'm'tat #e făgă)'itor "n 'rma făgă)'elii ze-trii.i' )e+. 2 .18 ___________ 1 8 1' :ărbatul nu e$te obligat a #ntoarce ceea ce n+a pri it din 5e$tre dec!t nu ai c!nd din negli*en6a $a nu . Care tată( ori mamă( ori r')ă( -a' -trăin( *a făgă)'i ze-tre( e )ator a o )a negreşit. 15. ace$t drept la #n5e$trare al lor" -iind per$onal" nu trecea %i la o%tenitorii lor' Ca$' 0' 981/87' b8 Ira6ii după legea Caragea" -iind datori $ă+%i #n5e$tre5e $urorile cu din c&iar a. N' #oate $ăr$at'l -ă "nze-treze #e fie7-a )in ze-trea m'ierii -ale )e n' *a *rea ea.n) fata ne"nze-trată( şi a*'t #ărinte-+( )ator e-te fratele -ă o "nze-treze )in a+el a*'t( ). 17.n) n' *a răm.n) $ăr$at'l lene*in)'7-e( n' -e *a #orni "n +'r-'l #aragrafiei +a -ă1şi +eară #rin .a -i pornit *udecata #n contra $a -ăgăduitorului #n cur$ul pre$crip6iunii de 10 ani' 9' P!nă a nu e2piră pre$crip6iunea nu poate na%te nici un drept ce ar decurge #ntr+#n$a %i tot a$t-el trebue aplicat ace$t principiu" #n ca5ul unde -e eia atuncea nu ai are un drept c!%tigat #n contra bărbatului" c!nd a e2pirat ter enul util pentru pornirea $a #n *udecată' (' 0deia legiuitorului e2pri ată #n ace$t art' e$te tot aceea din art' 19" iar deo$ebirea lor con5i$tă #n a ceea că cel dint!i .i' +ea +e -e "nze-trează( ia ze-trea +e i -1a făgă)'it ei( şi a#oi -e răf'ie-+ "m#r'm'tătorii +el'i +e -1a făgă)'it.')e+ată ze-trea( +ea făgă)'ită( şi făgă)'itor'l *a -+ă#ăta( $ăr$at'l e-te )ator5 iar )e -e *a #orni n' e-te )ator.o6ul e$te dator $ă re$titue -e eii $ale pre6ul unui i obil dotal al ei" cu oca5iunea ad iterii $epara6iunii de patri onii dintre d!n%ii' Ca$' 0' 195/80' .ede%te' Ca$' 00' 9(//6(' 18.n) şi )intr1al -ă' +.'nge( +a -ă o mărite )'#ă $ăr$at )e #otri*a ei( şi )'#ă +in-tea ei.utul lor propriu" c!nd nu e$te a.')e+ată şi iarăş n' o a #'t't l'a( at'n+i e )ator a ră-#'n)e ne*e-tei +.a %i după cin$tea ei Ca$' 0' (0(/85' d8 După legea Caragea" .

N'mai ţiganii( )o$itoa+ele şi toate +ele nemiş+ătoare( ne#reţ'ite -ă -e )ea.3 ___________ / 8 a8 1%e5ă !ntul dotal ce $e -ace la că$ătorie #ntre părinte %i ginere" după legiuirea Caragea trebue $ă ră !ie ne$tră utat' Ca$' 0' 191/75' b8 După codul Caragea nu era trebuin6ă ca #n5e$trarea $ă $e -acă prin act $cri$" %i ca a bii . &'#ă +'m tata( -a' mama( -a' moş'l "nze-tr.te fata -ărmană -a' *ă)'*a -ărmană *or aşeza +' $ăr$at'l lor #entr' ze-tre +.iolea5ă art' de -a6ă c!nd declară .18 ___________ 1 8 a8 .irtutea citatului art' Ca$' 0' 60/71' 24.orbe%te de $tipula6iunile dintre $o6ii $upra. ere5ii $o6ului de-unct ră !n a-ară din $ocietate' Ca$' 0' (8/68' c8 După principiile codului Caragea" bărbatul e$te #n drept $ă repre5inte #n *u$ti6ie pe $o6ia $a %i #n toate ac6iunile relati. e-trea +ea #reţ'ită -e #rime.iitorul bărbat' Ca$' 0' 790/90' c8 Curtea nu .ire( -a' greşală a $ăr$at'l'i( el e-te )ator5 iar +e -tri+ă+i'ne *a +er+a )in nea#ărată "nt.n.n) o fată( -e *or aşeza +' ginerele #entr' ze-tre( a+el aşezăm.ştigă #ră-ila lor( +e( +a o roa)ă a ze-trei( e-te a l'i. 9iganii şi )o$itoa+ele -e #rime. 26.n) -e mărită( răm.(8 ___________ ( 8 a8 Din coprin$ul ace$tui articol %i din #ntreaga econo ie a ace$tei legiuiri" re5ultă că bărbatul e$te #n drept de a -ace . L'+r'rile )e ze-tre +ele miş+ătoare ne"n-'fleţite -e #ot )a şi #reţ'ite şi ne#reţ'ite.nt( şi +elelalte.e$c #n $arcina $o6ului nu $+a #n6ele$ aici dec!t că 5e$trea obiliară e$ti ată" de.m#lare 2+'m fo+( +'f'n)are( răzmeriţă şi altele3( #ag'$a e-te a ne*e-tei.alabilă 5e$trea con$tituită .ineală( +i )in lene*ire n' -e *a #orni #rin .(8 ___________ .alabile con.ie6uitori %i $o6ul răpo$at. 25.iitorii $o6i precu %i #n5e$trătorul" $ă -ie de -a6ă la con-ec6ionarea lui' Prin ur are e$te .ub i periul cod' Caragea nu ai i obilele dotale $unt inalienabile.en6iunile dintre #n5e$trător %i ginere" -ăcute #n .ă la un a$e enea i obil %i acel recur$ a -o$t re$pin$" &otăr!rea dată a$upra-i e$te opo5abilă -e eii" ca con$tituind autoritatea lucrului *udecat -a6ă cu un nou recur$ ce %i d!n$a a -ăcut #n ur ă' Ca$' 0' 990/9(' b8 1ce$t articol nu pune #n ulti ile două aliniate principiul că o $ocietate $ub5i$tă c&iar după oartea unuia din $o6i #ntre $o6ii $upra. &e -e *or aşeza( +a m'rin) m'ierea fără moştenitor( -ă moştenea-+ă $ăr$at'l toată ze-trea m'ierii( -a' o #arte( -ă 'rmeze "nto+mai )'#ă aşezăm.22.)'ie-+ #e -ama $ăr$at'l'i fără )eo-e$ire( +ă+i +.edită' Ca$' 0' 99/76' 27.erice ac6iune #n nu ele -e eii $ale %i de a o repre5enta #n *u$ti6ie" #n tot ce $e atinge de i obilele dotale" -ără di$tinc6iune dacă e recla ant $au p!r!t' De unde ur ea5ă că odată ce bărbatul a -ăcut un recur$ #n ca$a6iune contra unei deci5iuni relati.e la i obilul dotal' Ca$' 0' 60/86' 23.te +/elt'eli *a fa+e -#re #aza l'+r'rilor )e ze-tre( -'nt ale l'i( iar +.ine prin e$ti a6iune proprietatea $o6ului %i că prin ur are ace$ta la de$-acerea că$ătoriei e dator -e eii pre6ul e$ti a6iunii' Ca$' 0' 90(/67' 2$. 28.erbal" de%i n+au -o$t -a6ă la a%e5area 5e$trei dec!t #n5e$trătorul %i . 31. C.t *a +/elt'i la zi)irea )in temelie 2+'m name-tii3 -a' -#re *enit no' al ze-trei 2+'m eleşte'( mori( şi +elelalte3 a+ele +/elt'eli -'nt ale m'ierii. bunurile i%cătoare $e pot aliena' Ca$' 0' 910/81' b8 @biectele obile dotale nepre6uite" după legea Caragea" nu ai atunci $unt #n $arcina -e eii c!nd $e con$tată că $+au pierdut dintr+o -or6ă a*oră do. C. C.')e+ată "n +'r-'l #aragrafiei( şi #aragrafia( -e *a i-#ră*i )'#ă şa-e l'ni )ela zi'a n'nţii( $ăr$at'l e-te )ator.)'ieşte #e -eama $ăr$at'l'i fără )eo-e$ire. el .ne ne-trăm'tat5 a)i+ă%.n ne-trăm'tate. e-trea +ea ne#reţ'ită ori+e -tri+ă+i'ne *a +er+a )in *i+leş'g( -a' )in ne"ngri. 3 .98 ___________ 9 8 Prin e2pre$iunea că $tricăciunile lucrurilor obile de 5e$tre pecetluite" pri.n) -e *a )a l'i ze-tre *re7'n l'+r' +e "n -ilni+ie -e ţine )e alt'l( şi *a fi #rimit( at'n+i )a+ă $ăr$at'l neo#rin)'7-e )e *re7o nea#ărată -t.nt răm.ie6uitori.

8 a8 .u ai -e eia $au repre5entantul ei pot -i #n drept a in,oca bene-iciul ace$tui art' %i nu $e poate ad ite că ace$te di$po5i6iuni $e pot in,oca #n contra -e eii" căci atuncea $+ar lucra #n opa5i6iune cu $piritul legiuitorului" $c&i b!nd -a,oarea ce a ,oit a i $e -ace" căci prin clădirea unui $tabili ent de are ,aloare a$upra unui loc dotal de ică ,aloare" $+ar ab$oarbe 5e$trea -e eii' Ca$' 0' (0/6/' b8 Cu drept cu,!nt Curtea de -ond -ace aplica6iunea legei lui Caragea la o con$truc6iune -ăcută $ub i periul ei %i după care c&eltuelile -ăcute de bărbat la o 5idărie pe loc 5e$tral cad #n $arcina -e eii" iar en6iunea nu ai #n od ipotetic a legii noi" nu poate con$titui un i*loc de ca$are' Ca$' 0' 980/8('
(

32. Ni+i $ăr$at'l ni+i m'ierea n' #ot -ă *,nză ze-trea( -ă o zălogea-+ă( -a' -ă o )ăr'ia-+ă5 afară n'mai%@3 ___________ 1 8 a8 .e i%cătorul dotal con$tituit $ub i periul legiuirii Caragea poate -i #n$trăinat de $o6i" c!nd #n contractul dotal d!n%ii au $tipulat acea$ta' Ca$' 0' /98/99' b8 ;e ,iolea5ă legea Caragea" c!nd Curtea re$pinge i*locul de apărare #nte eiat pe pre$crip6iunea de (0 de ani cu rea credin6a" a$upra pă !ntului ce $e recla ă pe oti, că" contra -e eilor că$ătorite nu curge pre$crip6iunea' Ca$ 0' 167/81' c8 1' Pre6ul unui i obil dotal e$te dotal con-or codului Caragea %i i obilul cu părat cu ace%ti bani de,ine dotal' 9' Cau5ele de #n$trăinare ale unui i obil 5e$tral $unt regulate de legea $ub care $+a -ăcut contractul" iar -or ele de procedură cad $ub i periul legii noi' Ca$' 0' 5/9/90' d8 1' C&e$tiunea de a $e %ti dacă un i obil dotal con$tituit dotă $ub i periul ,ec&ii legiuiri Caragea poate -i ur ărit de creditori pentru datorii contractate de -e eie #n ti pul că$ătoriei $e re5ol,ă după legea $ub care $+a #nc&eiat actul de 5e$tre" adecă după legiuirea Caragea" iar nu după noul Codice ci,il $ub i periul căruia $+au contractat # pru uturile' 9' Hn i obil dotal con$tituit 5e$tre $ub i periul ,ec&ii legiuiri Caragea nu poate -i ur ărit de creditori pentru datorii contractate de -e eie #n ti pul că$ătoriei" -ie $ub i periul noului Cod ci,il" -ie $ub ,ec&ea legiuire' Ca$' 0' 1(//95' 33. C,n) $ăr$at'l *a #'ne +' ştirea .')e+ăţii( alt+e*aş "n lo+'l ze-trei )e a+elaş #reţ( at'n+i l'+r'l )e ze-tre #oate -ă1l *,nză( -ă1l zălogea-+ă( -ă1l fa+ă ori+e *a *oi5 şi%63 ___________ 9 8 a8 0 obilul ce $e pune antipricon #n locul unui lucru dotal de,ine inalienabil" c&iar c!nd ,aloarea lucrului dotal e$te ai ică dec!t ,aloarea i obilului pu$ antipricon' Ca$' 0' ///7(' b8 :ărbatul poate pune cu %tirea *udecă6ii altce,a #n locul 5e$trei" de acela%i pre6" %i atunci poate ,inde $au 5ălogi lucrul de 5e$tre' Ca$' 0' 708/97' c8 .u $e ,iolea5ă ace$t art' c!nd $e #ncu,iin6ea5ă de in$tan6ele de -ond ca obiectul de antipricon $ă $e po$eadă de partea ad,er$ă #n locul celui dotal ,!ndut' Ca$' 0' 1/67' d8 )e,endicarea unui i obil dotal nu $e poate -ace pe cale incidentală cu oca5iunea ac6iunii #n re$tituirea dotei' Ca$' 0' 195/80' e8 C!nd #n loc de a $e -ace dotal un i obil al bărbatului #n locul unui i obil al -e eii ce $e ,inde" $e a$igură nu ai pre6ul i obilului dotal ,!ndut #ntr+un i obil al bărbatului" nu $e poate 5ice că i obilul bărbatului e$te pu$ antipricon %i prin ur are dotal' Ca$' 0' 9(/75' 34. ='ierea +,n) *a *oi -ă1şi #'ie la +in #oliti+e-+ #re $ăr$at'l -ă'( -a' +,n) *a *oi -ă )ezro$ea-+ă( ori -ă -+oaţă )ela "n+/i-oare( ori -ă tămă)'ia-+ă #re el ori #re +o#il'l ei( ori -ă mărite *re7o +o#ilă a -a e-te *olni+ă -ă *,nză l'+r' )e ze-tre al ei #rin a)e*erirea .')e+ăţii. 35. ='ierea( +,n) l'+r'l )e ze-tre al ei -e *a "nt,m#la a fi netre$ni+( -a' +' ane*oie a -e -l'.i +' ),n-'l( -a' mai m'lt )e #ag'$ă )e+,t )e folo-( e-te *olni+ă #rin a)e*erirea .')e+ăţii -ă1l )ea -+/im$ #e alt+e*aş( -a' -ă1l *,nză( şi -ă +'m#ere l'+r' )e tre$'inţă( şi mai )e folo-.(8 ___________ ( 8 a8 1' Pentru a $e putea cu păra cu bani de 5e$tre prin%i de pe un i obil dotal ,!ndut" un alt i obil producător de un ai bun -olo$ #ntru c!t acel nou i obil" nu $+a -o$t gă$it #n o entul de$-acerii i obilului netrebnic" e$te neapărată trebuin6ă de un inter,al oarecare; căci al intrelea en6in!nd *udecătorul ab$oluta proibi6iune a ne#n$trăinării i obilului dotal netrebnic p!nă c!nd nu $e ,a pre5enta oca5iunea a-lării unui altul ai -olo$itor $+ar da loc unui incon,enient tot at!t de $urpător pentru 5e$trea -e eii" căci $+ar putea pierde oca5iuni ce ar

-ace ca $ă $e poată prinde pe un i obil dotal o ,aloare ult ai #n$e nătoare" dec!t actuala lui ,aloare intrin$ecă' 9' Bn acela% incon,enient a că dea %i c!nd $+ar pretinde a 6ine banii dotali #n depo5it" -ără a+i pla$a #n pro-itul proprietarului lor; căci $+ar putea #nt! pla ca $ă nu $e gă$ea$că de #ndată un -ond con,enabil pentru pre-acerea 5e$trei din o ,aloare i%cătoare #n ne i%cătoare' (' .u e2i$tă lege care $ă oprea$că pe *udecător de a da banii 5e$trali a-la6i de d!n$ul #n ca$$a trib' cu procent' Ca$' 0' 86/65' b8 După cod' Caragea -e eia putea cu autori5area trib'" $ă dea #n $c&i b un lucru de 5e$tre c!nd era netrebnic $au ane,oie de $lu*it cu d!n$ul" $au $ă+l ,!n5ă %i $ă cu pere lucru de trebuin6ă %i ai de -olo$' Pentru acea$ta" #n$ă" legiuitorul nu arăta ce -or alită6i trebuia $ă #ndeplinea$că tribunalele; nici nu cerea ca din banii ob6inu6i din ,!n5area unui i obil dotal $ă $e cu pere alt i obil care $ă de,ie dotal" ci nu ai un alt lucru care $ă -ie ai de -olo$> nici nu pre$cria ca #n$trăinarea i obilului dotal $ă $e -acă prin -or a ,!n5ărilor publice; a$t-el că c&iar dacă $+ar -ace ,!n5area $ub Codul nou" nu $e poate recurge la -or alită6ile pre,ă5ute de ace$t cod" căci $+ar atinge principiul neretroacti,ită6ii legilor' Ca$' 0' 980/9(' 36. 9iin) +ă-ătorie n' e -lo$o)ă m'ierea -ă1şi ia ze-trea )ela $ăr$at( afară n'mai% 37. C,n) $ăr$at'l -e *a )o*e)i ri-i#itor( şi +/elt'itor( -a' "ngre'iat "n )atorii( #oate m'ierea +' mi.lo+'l .')e+ăţii -ă1şi ia ze-trea( -a' -ă +eară -ig'ranţa ei( şi%@3 ___________ 1 8 a8 Aegiuitorul Caragea c!nd a acordat -e eii autori5area de a+%i a$igura 5e$trea prin ipotecă a$upra unui i obil" a a,ut #n ,edere dreptul de pre-erin6ă acordat 5e$trei -a6ă cu creditorii ipotecari ai $o6ului; prin ur are a con$iderat ipoteca ca ai a$igurătoare pentru -e ei" dec!t $i plu pri,ilegiu a pre-erin6ei ne#n,e$tită ca ipotecă" cu dreptul de ur ărire' Ca$' 0' 957/67' b8 1' .u poate *udecătorul re-u5a #ntărirea ,!n5ării unui i obil 5e$tral" -ăcută cu con$i 6i !ntul -e eii" c!nd acea$ta arată că ,!n5area o -ace pentru neapărate trebuin6e ca$nice de căutare la boală' 9' .ici a $o6ului a,ere i obilă gre,ată cu preten6ii 5e$trale" la a$e enea ca5uri" nu poate *udecătorul dacă $+ar ,inde cu con$i 6i !ntul -e eii" $ă re-u5e #ntărirea ,!n5ării ai ale$ dacă -e eia de ai #nainte #ncă po$edă &otăr!rea de a $e de$păgubi de 5e$tre ci din a,erea bărbatului ei' Ca$' ;ec6' Hn' 1///69' c8 .e,a$ta e$te #n drept a+%i cere dela bărbat 5e$trea # preună cu ,enitul ei at!t c!nd el e$te ri$ipitor" c!t %i c!nd e$te #ngreuiat cu datorii' 1ce$t art' e$te cu e2cep6iunea art' 9 acela% cap %i parte' Bnapoierea 5e$trei pre,ă5ută de art' de -a6ă trage cu $ine %i #napoierea ,enitului ei' ?udecătoria care decide #napoierea 5e$trei poate" con-or cu alin' / art' 961 )eg' org'" lua ă$uri a$igurătoare pentru ,enit' Ca$' 00' 8(/69' 38. C,n) $i-eri+a *a o-e$i #e m'iere )e $ăr$at #entr' 'n +'r- )e *reme +' nă)e.)e )e "m#ă+at( şi at'n+i #oate -ă1şi +eară -ig'ranţa ze-trei.98 ___________ 9 8 ;o6ia poate cere $iguran6a 5e$trei $ale" nu nu ai la ca5 de de$-acerea cununiei" dar %i la ca5 de de$păr6ire ,re elnică" dacă actul de de$păr6ire ,re elnică e$te aprobat de Prea ;-in6ia ;a Gitropolitul' Ca$' 00' 108/6(' 3$. C,n) *a m'ri $ăr$at'l( m'ierea răm,ne )e -ineşi -tă#,nă #e ze-trea ei. 4 . C,n) m'rin) $ăr$at'l are m'ierea li#-ă )e ze-tre at'n+i a*erea l'i -ă "m#linea-+ă at,ta li#-ă +,tă "i li#-eşte "m#otri*a #ra*ililor +e -'nt #entr' ze-tre. 41. C,n) -e *a )e-#ărţi $ăr$at'l )e m'iere #entr' #ri+inele 2@( 6( ?( ;( B( @@3 )ela B( at'n+i $ăr$at'l e )ator ze-trea m'ierii )'#ă +'m la ;< -e /otărăşte. 42. C,n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria )in #ri+ină +ă m'ierea a +'getat ră' "m#otri*a *ieţii $ăr$at'l'i -ă' 2B3. At'n+i $ăr$at'l -ă -tă#,nea-+ă .'mătate )in ze-tre( )e n1a' +o#ii5 iar )e a'( -ă o ţină #entr' ),nşii -'$ e#itro#ia -a( l',n)'7i ro)'rile "n+,t *a trăi( şi m'ierea -ă -e "n+/iză "n mănă-tirea )e +ăl'găriţe( n'mai #'ţin )e+,t )o'ă l'ni( ni+i mai m'lt )e+,t )oi ani. 4Iar +,n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria )in #ri+ină +ă $ăr$at'l a +'getat ră'( "m#otri*a *ieţii m'ierii( at'n+i -ă1i ră-#'nză ze-trea "ntreagă )'#ă +'m la ;@( şi #reţ'l ze-trei #e .'mătate şi el a-emenea -ă -e "n+/iză "n mănă-tire )e +ăl'gări.4

43. C,n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria #entr' #rea+'r*ia( m'ierii( at'n+i -ă -e 'rmeze #re+'m şi #entr' #rime.)'ire )e *iaţă( 2*ezi ;63 fără )e a -e "n+/i)e m'ierea "n mănă-tire )e +ăl'găriţe. 4Iar +,n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria #entr' +ă+i $ăr$at'l /rănea ţiitoare( -a' #entr' +ă+i #ono-l'in)'7şi m'ierea +a #e o nefe+ioară -a' #rea+'r*ă( n' o *a )o*e)i( -a' #entr' +a -ă neg'ţătorea +' +in-tea ei. At'n+i -ă -e 'rmeze #re+'m şi +,n) *a +'geta "m#otri*a *ieţii -ale( 2*ezi ;63 fără )e a -e "n+/i)e "n mănă-tire )e +ăl'gări.4 Pentr' eFo#ri+ă !. 44. Toată a*erea miş+ătoare -a' nemiş+ătoare( +,te are m'ierea afară )in ze-trea ei( eFo#ri+ă -e zi+e. 45. Toată eFo#ri+a tre$'e -ă fie şti'tă $ăr$at'l'i )e 'n)e o are m'ierea iar fiin) neşti'tă e-te a $ăr$at'l'i.18 ___________ 1 8 a8 De%i #ntr+un intere$ de #naltă ordine $ocială" acela al de nită6ii -e eii %i al oralită6ii publice" pentru ca -e eia $ă nu poată c!%tiga a,ere din $orginte i orală" legiuitorul Caragea a regulat ca toată e2oprica -e eii trebue $ă -ie %tiută bărbatului" iar -iind ne%tiută e$te a bărbatului; #n$ă atunci c!nd in$tan6a de -ond con$tată că -e eia c!nd $+a că$ătorit a,ea a,ere" %i că acea a,ere a ,!ndut-o #n ti pul că$ătoriei" cu care bani a cu părat un alt i obil" acel i obil $e con$ideră proprietatea -e eii" %i #n ace$t ca5 pre5u 6iunea uciană nu+%i are locul' Ca$' 0' 59/90(' b8 :ărbatul poate ad ini$tra e2oprica $o6iei $ale cu a ei #n,oire tacită %i -ără a a,ea un andat $pecial dela d!n$a' .u $e co ite o i$iunea e$en6ială c!nd in$tan6a de -ond tace a$upra unor acte produ$e cari $unt $trăine de obiectele proce$ului' Ca$' 0' (/79' c8 1' :ărbatul nu+%i poate #n$u%i proprietatea a$upra unui i obil e2tradotal al -e eii prin aplicarea -ăcută de el #n$u%i a art' de -a6ă %i Curtea care ad ite un a$e enea principiu" ,iolea5ă citatul articol' 9' Dreptul dat bărbatului de art' de -a6ă" -iind un drept creat e2clu$i, #n -a,oarea oralită6ii %i a con$olidării -a iliei" nu poate -i e2ercitat dec!t de d!n$ul -ără $ă $e poată tran$ ite la copii' Ca$' ;ec6' Hn' (05/76' d8 Dreptul acordat de ace$t art' bărbatului de a a,ea cuno%tin6ă de e2oprica -e eii" e$te ba5at pe con$idera6iuni #nalte de oralitate %i de bună ar onie #n că$ătorie" -iind de trebuin6ă a cunoa%te bărbatul $orgintea de unde deri,ă bunurile para-ernale ale -e eii' Prin ur are ace$t drept e$te cu totul per$onal bărbatului %i nu $e tra$ ite o%tenitorilor $ăi" ne ai -iind acela% intere$' Ca$' 0' (/8/6/' e8 Di$po5i6iunea art' de -a6ă" după care $e pre$upune ca apar6in!nd bărbatului orice a,ere dob!ndită de $o6ie" -ără ca pro,enien6a banilor $ă -i -o$t cuno$cută bărbatului" e$te o di$po5i6iune generală" aplicabilă $ub orice regi atri onial %i put!ndu-$e in,oca de creditorii per$onali ai $o6ului anterior $au po$terior ac&i5i6iunii' Ca$' 0' 5/90' 46. C,tă eFo#ri+ă şti'tă $ăr$at'l'i are m'ierea toată +a nişte l'+r'ri ale -ale o -tă#,neşte ea )e-ă*,rşit( şi e-te *olni+ă -ă( fa+ă +' ),n-a +e *a *rea( a)i+ă -ă *,nză -ă o "n+/irieze( -ă o zălogea-+ă( -ă o "m#r'm'te şi -ă o )ăr'ia-+ă.98 ___________ 9 8 a8 Ie eia ăritată $ub regi ul dotal nu e ad i$ibilă a ataca #n nulitate actele %i tran5ac6iunile -ăcute de d!n$a" relati,e la lucrurile $ale para-ernale 7e2oprica8' Ca$' 0' 1//71' b8 Două &otăr!ri date de una %i aceia% in$tan6ă" din care una cali-ică o a,ere de dar #ntre ,ii iar cealaltă de o%tenire" nu $e $ocote$c contra5icătoare #ntre ele #nc!t $ă dărapene cea ,ec&e pe cea nouă #n ,irtutea lucrului *udecat" dacă nu ,or -i date #ntre acelea%i per$oane Ca$' 00' 61/69' 47. &a+ă m'ierea *a )a eFo#ri+a ei "n m,inile $ăr$at'l'i( tre$'e $ăr$at'l -ă "ngri.ea-+ă )e ea +a )e +/iar l'+r'rile -ale( iar )e n'( ori +e i -e *a "nt,m#la )in ne#'rtarea l'i )e gri.e( -a' )in *i+leş'g( e-te )ator. 48. C,n) $ăr$at'l *a "ntoar+e m'ierii ze-trea -a' moştenitorilor ei( )ator e-te -ă "ntoar+ă şi toată eFo#ri+a( afară n'mai )in +,te a' *,n)'t ea ori a )ăr'it( a' -1a' -tri+at n' )in ne"ngri.irea -a' *i+leş'g'l l'i( +i )in #ri+ina *remii( ori )in altă "nt,m#lare nea#ărată.

Capitolul %VII Pentr' "n*oială !. 1. >n*oială -e zi+e to+meala a+eia +e )oi -a' mai m'lţi #rigonitori fa+ "ntre ),nşii a)i+ă -e a.'ng la #rigonirile lor( -ă n' -e mai .')e+e la .')e+ată. 2. >n*oiala -e fa+e şi "n -+ri- şi #rin grai şi #rin mi.lo+itori şi fără mi.lo+itori. 3. &a+ă( la "n*oieli -e or,n)'ieşte o-,n)a a+el'ia +e n' *a #ăzi to+meala( o-,n)a -e #'ne "n l'+rare "nto+mai. 4. &a+ă la 'na şi a+eiaş #ri+ină #rigonin)'7-e m'lţi( 'nii )intr1"nşii -e *or "n*oi iar alţii n'( at,ţia -'nt legaţi a #ăzi a+ea "n*oială( +,ţi -e *or fi "n*oit. 5. Cine n' -e "n*oieşte +' +/iar -tă#,n'l #rigonirii -a' +' *e+/il'l l'i( n' -e -o+oteşte +ă -e "n*oieşte. 6. &e n' -e *a n'mi /otăr,t la +e #rigonire -e "n*oie-+( +ei +e -e "n*oie-+( +i n'mai *or zi+e +ă -e "n*oie-+( -a' +ă la #rigonire -e "n*oie-+( at'n+i e-te neşti't )e -1a fă+'t "n*oială( -a' n'( şi #entr' a+eea )e n' -e *a )o*e)i /otăr,t( la +e #rigonire( e-te fără tărie. 7. &a+ă *re7o #arte #rigonitoare( *a a-+'n)e -a' *a f'ra( ori "n-'şi -a' #rin alt'l )o*ezile )re#tăţilor +elorlalte "m#roti*ni+e #ărţi( şi +' *i+leş'g -e *a "n*oi +' a+eia( şi a#oi -e *a *ă)i a)e*ăr'l( n' -e -o+oteşte +ă -1a' "n*oit. 4C'm +,n) moştenitor'l 'n'i "m#r'm'tător mort -e *a "n*oi +' )ator'l( +a -ă1i )ea )in )atoria l'i at,ta şi -ă1i ierte +ealaltă( şi a#oi )'#ă "n*oială -e *a arăta )iata mort'l'i( "n +are erta )ator'l'i -ă' toată )atoria5 -a' +,n) 'n moştenitor )im#re'nă +' alt'l( ştiin) toată a*erea mort'l'i n' *a arăta7o )e#lin +el'ilalt moştenitor( şi a+ela +rez,n)'7l -e *a "n*oi #e +,t i7a arătat +elălalt.4 18 ___________ 1 8 1' ;pre a $e obor# o toc eală trebue a $e proba ai #nt!iu de e$te contrară legilor" $au de e$te -ără tărie" adică -ăcută prin dol or prin $ilă' 9' ;ila pre,ă5ută e$te nu ai aceia ce ,ine de la o altă per$oană precu c!nd cine,a aterialice%te $ile%te pe altul a+i i$căli o #n,oială $au %i c&iar oral ente prin a enin6ări di-erite; iar nici de cu nu $e poate $ocoti $ila #n $en$ul citatului articol # pre*urările din parte" %i intere$ de orice natură" -ie ori c!t de nenorocite a #n$ă%i per$oanei ce -ace #n,oiala' Ca$' 0' (05/6/' 8. U+igaş'l #oate -ă -e "n*oia-+ă #entr' '+i)ere +' r')ele +el'i omor"t.98 ___________ 9 8 .u $+a ai per i$ #n$a $ub regi ul legi$la6iunii penale ulterioare ca ac6iunea publică de ur ărire $ă poată -ace obiectul unei tran5ac6iuni'nd'aco $. >n*oiala +ea -ilită( +,n) -e *a )o*e)i( e-te fără )e tărie. Capitolul %VIII Pentr' ereto+rizie !. 1. Ereto+rizie -e zi+e to+meala a+eea +e )oi -a' mai m'lţi #rigonitori( aleg,n) #e 'n'l -a' #e )oi inşi( -a' mai m'lţi( "i *or or,n)'i .')e+ători #ri+inii lor.18 ___________ 1 8 1' C!nd $e conte$tă e2i$ten6a to,ără%iei" pe c!t conte$ta6iunea acea$ta trage după $ine %i conte$ta6iunea $tatutelor ei" *udecătoria nu poate pe ba5a lor" $ă tri eată pe păr6i a $e *udeca la arbitrii pre,ă5u6i #ntr+!n$ele -ără a ,iola art' 1 cap' 9" part' 6 pri ind de do,edit un lucru ce e$te conte$tat' 9' ?udecătoria care ur ea5ă #n $en$ contrar ,iolea5ă art' din ur ă %i -ace o rea aplica6iune a art' de -a6ă d!nd $tatutelor to,ără%e%ti puterea unei #n -iin6ă toc eli de eretocri5ie" c!nd acea toc eală e$te tăgăduită' Ca$' 00' 67/6/' 48e zi+ şi .')e+ătorii a+eia( .')e+ători7aleşi.4

14.ţi -'nt +ei +e n' -e 'ne-+( at.')e+e.afară )in zi-ele #ri+ini 2@@3 n' *a -ă . 1 .en6iune" #n$ă a$e enea acte $+ar putea regula după legea co ună" c!nd prin legea $pecială" adică legea de eretocri5ie nu $e pre.m#la *re7o $oală +e n' -e #oate tămă)'i( -a' )e *a )o*e)i +ă i -a' "nt.oit $pre a+l de$-iin6a' 9' De%i un act de eretocri5ie nu e$te dec!t o con.')e+ători7aleşi li#-in)( n' *a a'zi şi el toată +'rgerea #rigonirii ni+i *a )a #ărerea -a( /otăr.')e+ătorii şi +ei +e -e .iolea5ă toc eala' Ca$' 0' ///66' b8 Dreptul de prioritate con$tatat prin $entin6e *udecătore%ti nu $e #ntinde dec!t a$upra obiectelor ce au -o$t a. Ori+e #rigonire )e to+meală şi )e )ar'ri afară n'mai )e )e-#ărţenia +ă-ătoriei( )e ze-tre( )e e#itro#ie şi )e moştenire -e #oate . 3. Hotăr. Cei +e -e .')e+ători -e 'ne-+ la /otăr. 15.')e+ătorilor( o-. P.n) #ri+ina n' -e .$ă #oliti+ea-+ă -a' )e i -e *a "nt.')e+ă -ă -tri+e e+to+rizia( -a' )im#re'nă +' a+eia( -ă or. G')e+ătorii7aleşi( afară )in +eea+e "i *or or.rea .rea +elorlalţi n' are ni+i o #'tere( afară n'mai( li#-in)( *a lă-a /otăr. &'#ă +e *or i-+ăli /otăr.ute #n . 4Afară )e m'ieri( ne*r"-tni+i( ne$'ni şi )e oameni "n *ileag o-.rşit'l /otăr.')e+ător'l +e -1a ale.')e+a şi #rin ereto+rizie.nă a n' intra "n +er+etarea #ri+inii( .er$arului' Ca$' 0' 75/69' 21. C.rea -a la to*arăş'l -ă'.n) -e *a ne+in-ti )e +ătre +ei +e -e .98 ___________ 9 8 .n) +ei mai m'lţi .#e-te +eilalţi( -'nt )atori şi .n) 'n'l )in or. 1$.')e+ătorii -ă .rea .')e+ător7ale.u $e poate cere ca$area unei &otăr!ri pentru că nu $+a #nte eiat pe un act anulat cu con$i 6i !ntul $ău %i al ad. 6.tea şi a+elea n'mai -'nt -lo$ozi .')e+ătorilor7aleşi #rigonitoarele #ărţi +arte )e to+meala ereto+riziei( -'nt -lo$ozi( )a+ă n' *or *oi( -ă -tri+e to+meala( iar )'#ă +e *or )a7o n' mai -'nt -lo$ozi.n) "n to+meala ereto+riziei -e *a or.ă interpretea5ă rău ace$t art' c!nd gă$e%te că actul de eretocri5ie nu poate -i anulat pentru că păr6ile nu $+au #n. P.n) 'n'l -a' toţi .')e+ătorii7aleşi( -e *or le#ă)a )e . C.')e+ător'l7ale.upraarbitru' 16.n)'iţii . &'#ă +e *a intra . 18.edere la pronun6area acelor &otăr!ri' Ca$' 0' 99/77' 7 C.')e+ător7ale-. 4.ă &otără%te că co pro i$ul $ă+%i aibă e-ectul $ău" c!nd actul de eretocri5ie a -o$t pu$ #n lucrare prin -acerea de către păr6i a acelor cu.n) .oit la acea$ta' /' C!nd Curtea apelati.n) 'n .')e+ă -'nt -iliţi -ă -tea( şi -ă )ea a-+'ltare #. Ereto+rizia n1are tărie%?3 ___________ ( 8 a8 1' .nşii( fără a -e "ntre$a +ei +e -e .')e+ă( n' mai -'nt .rea( afară n'mai )e -e *a fi "nt. 11.nire.')e+ător18 #e-te ).e en6ine actul de eretocri5ie pe c!t ti p păr6ile nu $+au #n.ţia -'nt şi +ei +e -e 'ne-+( at'n+i "n-'şi ei +' toţii -ă aleagă 'n al treilea .')e+ată( #entr' #ri+inele a+elea 2@@3( at'n+i -lo$ozi -'nt +ei +e -e .')e+ă( -a' )e e-te -ă #'r+ează 'n)e*a -a' )e -e *a or.')e+e )e iznoa*ă #ri+ina( ni+i )e *or fi greşiţi -ă1şi "n)re#teze /otăr.ri şi +ei mai #'ţini n' -e 'ne-+( at'n+i are #'tere #ărerea +elor mai m'lţi. Pri+ini )e *ino*ăţie n' -e . 17.m#lat greşeală la n'mere( -a' la n'mărătoare.nă( a n' )a "n m. Ori+e o$raz #oate -ă fie ereto+riti+ a)i+ă .')e+e şi -ă /otăra-+ă( at'n+i -ă -e -ilea-+ă #rin 8tă#. C.n)'i o-.ă .rii.na .m#lat tre$i nea#ărate( )in #ri+ina +ărora n' -e "n)eletni+ează.')e+ătorii7aleşi -'nt -lo$ozi -ă -e le#e)e )e a fi .nă la -f.n)'i( n' #ot #e alt'l ni+i -ă .enite pentru #ndeplinirea toc elii" nu $e poate 5ice că Curtea apelati.')e+ătorilor7aleşi( ori )rea#tă -a' ne)rea#tă )e *a fi( a#elaţie n' are.')e+ă #rin ereto+rizie 26( ?35 . 2 .4 5.rea . ___________ 1 8 .ăd ca5urile #n care o a$e enea con. C.n)'i "n -l'.')e+e ni+i -ă "n)atoreze.n)a "m#otri*a +el'i +e n' *a -ta la /otăr. 13.-ă -e fa+ă. 7.')e+ători la #ri+ina lor( )e *or *oi. $.n)'i #ărţile #rigonitoare( "n to+meala ereto+riziei( at. C.2. To+meala ereto+riziei tot)ea'na "n-+ri.')e+ători şi n' #ot -ă mai .n)iţi )e ne+in-tiţi.n)a -ă -e "m#linea-+ă.re( şi +. Veri+e *a /otăr" . C.')e+ători.')e+ătorii7aleşi n' -e 'ne-+ la /otăr. 12. 8.')e+ă )e *oie-+ -a' n'.n)'ia-+ă #e alt'l( -a' #e alţi .te şi +e fel )e #ri+ini *or or.u $e poate 5ice că Curtea apelati.')e+ă #rin ereto+rizie.')e+ă -a #rimea-+ă negreşit.')e+ătorii7aleşi şi o *or )a +elor +e -e ."n +er+etarea #ri+inii( n' -e mai #oate le#ă)a( afară n'mai +.en6iune e$te $au nu $upu$ă anulării' (' . C.

&e -e *or or.4 2.n'l'i la *re7o trea$ă.n) -e fa+e .i( at'n+i )e *a fi a#'+at +el "nt.n)'it #e +el "nt.m#lare nea#ărată n' *a #'ne ni+i )e +'m trea$a "n l'+rare( at'n+i )e n' -e *a "nt. Ve+/ilet'l -e "nto+meşte )in to+meala -tă#. 1.i -ă #'ie trea$a "n l'+rare( e-te )ator -tă#.n) "i *a fi or. 13.35 7 C. 6.')e+ă #.n'l a+ea +/elt'eală -ă o #lătea-+ă +' )o$.n'l e-te )ator la +ele mai m'lt +' +'*iinţă +/elt'ieli.n'l şi al )oilea *e+/il( tot la a+ea #ri+ină( )'#ă +e a or. &a+ă *e+/il'l )'#ă +e *a #rimi *e+/ilet'l -e *a lene*i şi fără ni+i o "nt.n)ă( mă+ar şi )e n'1i *a fi #or'n+it -ă +/elt'ea-+ă.n( )e "n-'şi -a' #rin alt'l( "n-+ri.m#la( #ag'$ă( n' -e "n*ino*ăţeşte n'mai #entr' a+ea-tă a l'i -em#li+e lene*ire5 iar )e -e *a "nt.n) -e *a le#ă)a -a' *a m'ri *re7'n'l )in . 12.n)'it +. 9. Ve+/ilet zi+em fa#ta *e+/il'l'i.n'l )'#ă +e *a fi )at *e+/il'l'i "nt.i )e tot -a' "n #arte( şi a treia şi a #atra şi )e r. Ve+/il'l e )ator( -ă #'ie "n l'+rare trea$a *e+/ilet'l'i -ă'( )'#ă to+meală( )'#ă +'get'l -tă#.n'l'i şi a *e+/il'l'i( a)e+ă% 'n'l -ă #'ie "n l'+rare trea$a( iar +elălalt -ă #rimea-+ă +ele l'+rate.4 4. 4A)i+ă -ă to+mea-+ă( şi *.n)'i -tă#. .7 C.n) *a m'ri *re7'n'l )in +ei +e -e .4 98 ___________ 9 8 C!nd Curtea de -ond recunoa%te #n principiu că din co binarea actelor produ$e de păr6i" re5ultă pentru andant" obliga6iunea de a de$păgubi pe andatarul $ău pentru $er.n) *a or.tă +/elt'ială *a fa+e )ela -ine *e+/il'l +' +'*iinţă "n l'+rarea *e+/ilet'l'i -ă'( e-te )ator -tă#. &a+ă *e+/il'l *a #'ne "n l'+rare trea$a )'#ă to+meală( )'#ă *oia -tă#. Care *e+/il *a #'ne "n l'+rare trea$a *e+/ilet'l'i "m#otri*a to+melii şi +'get'l'i -tă#.enite" lă$!nd acea$tă c&e$tiune nedeci$ă" *udecătorul de -ond ne$ocote%te co peten6a $a %i . Poate -tă#.i( -a' -#re )re-'l +elei "nt.n)'i )e -tă#. Iar )e *a +/elt'i fără +'*iinţă( mai m'lt( el e-te )ator. 11.nă a n' -e "n+e#e .n)'i alt'l5 7 C.n'l'i( şi fără *i+leş'g şi -e *a #ri+in'i #ag'$ă )in "nt. Capitolul %I% Pentr' *e+/ilet !.n) tot)ea'na( "n-ă #.nă at'n+i şi +/elt'elile +ele +'*iin+ioa-e.n'l *a )a *e+/ilet *e+/il'l'i şi *e+/il'l *a "n+e#e a #'ne "n l'+rare trea$a( "n)ată e-te )ator -tă#.18 ___________ 1 8 .şi ne-+ri-( #entr' 'n l'+r' şi #entr' m'lte( +' )eo-e$ire şi fără )eo-e$ire( +' )e#lină #'tere şi ori +'m alt.')e+ător7ale-( +el +e -e o#reşte )e +ătre #ra*ilă 2. 4Iar *e+/il e-te +el +e -tă "n lo+'l -tă#. 4:i +.')e+ă. &'#ă +e -tă#. &e m'lte fel'ri -e fa+e *e+/ilet'l( )'#ă fel'rimile #ri+inilor.')e+e( -ă -e "n*oia-+ă( şi +elelalte.m#lare( n' e-te )ator. C.n'l a #rimi ori+e *a fa+e *e+/il'l )'#ă #or'n+a l'i.n'l +ele l'+rate.n'l -ă #rimea-+ă toate +.nă a n' "n+e#e *e+/il'l a l'+ra +ă+i )'#ă +e *a "n+e#e( -e +a)e -ă #rimea-+ă -tă#.tatul" după legiuirea Caragea e$te re$pon$abil de -aptele -unc6ionarilor publici" lucr!nd #n calitate de -unc6ionari' Ca$' 0' 1(6/69' 8.')e+ata( şi )'#ă +e -e *a "n+e#e( -ing'ri -e *or "n*oi5 7 C.iolea5ă art' de -a6ă' Ca$' 0' (1/71 10.')e+ă n' *or or.n'l'i( -a' *a l'+ra +' *i+lenie( şi *a #ri+in'i #ag'$ă( e-te )ator #ag'$a.nză( -ă +'m#ere( -ă "n+/irieze( -ă )ea( -ă ia( -ă #ri*eg/ieze( -ă )ăr'ia-+ă( -ă -e .m#la( -e "n*ino*ăţeşte +ă+i -e +'*enia ori -ă n' #rimea-+ă *e+/ilet'l( -a' )'#ă +e l1a #rimit -ă #'ie tre$a "n l'+rare.ia #or'n+ă( -ă )ea şi al )oilea +' tot'l "m#otri*a +elei )int.n) +ei +e -e .18 ___________ 1 8 4ec&iletele $e pot -ace %i ne$cri$e' Ca$' 0' /99/67' 5.n'lni şi fără *i+leş'g.t -ă +/elt'ia-+ă şi *e+/il'l *a +/elt'i mai m'lt +' +'*iinţă( iarăşi -tă#. 8e #oate )a *e+/ilet'l )e +ătre -tă#.n )oi( -a' mai m'lţi *e+/ili tot la a+eiaş #ri+ină( toţi -'nt )atori )eo#otri*ă #entr' a+eea( şi )e n' *or a#'+a trea$a +' toţii )eo#otri*ă "m#re'nă( #entr' +ă toţi )eo#otri*ă a' #rimit *e+/ilet'l. C. 7.te *a fi l'+rat #.')e+ători şi +ei +e -e . 3.iciile -ăcute" iar pe de altă parte" nu $tatuea5ă %i a$upra garantului de$păgubirii cu.

n'lni neştiin) a)e*ărat )e moartea -a( l'+rează( ne"n+etat( e-te )ator moştenitor'l -ă #rimea-+ă +.$ă #oliti+ea-+ă( şi n1are *reme. 20. =oştenitor'l *e+/il'l'i( n' e-te )ator a #rimi *e+/ilet'l )e n' *a *rea.ă5ut acea$tă #ndatorire' Ca$' 0' (//78 4. C.n)'iţi la a+eeaş #ri+ină( 'n'l -a' 'nii *or l'+ra fără +eilalţi( at'n+i -tă#.n)'ie-+ a fi e#itro#i toţi #e-te toată a*erea( -a' fieşte+are #e #arte. Capitolul %%I Pentr' E#itro#i 1.')e+e "n lo+'l l'i.')e+ată.n'l e-te )ator.4 2. E#itro#ie -e zi+e *e+/ilet'l e#itro#'l'i.t +' le#ă)area -a -ă n' #ri+in'ia-+ă #ag'$ă şi -ă #oată şi -tă#.nă a n' "nştiinţa #e -tă#. 4A)i+ă )e -e *a $olnă*i( -a' -e *a or.ocietă6ii" de oarece e2i$tă o Epitropie" a.')e+ăţi -ă -e or.98 ___________ 9 8 După legiuirea Caragea rudele inorilor ră a%i -ără tata %i #n $pecial a a" nu pot -i tutori dec!t dacă .nă at'n+i a l'+rat( )im#re'nă şi +/elt'ielile +ele +'*iin+ioa-e.')e+ători( şi at'n+i -e zi+e )'#ă #ra*ilă -a' )e +ătre #ărinţii ne*.m#lare( +e "ntr1a)e*ăr "l zăti+neşte( şi altele a-emenea.!nd acea$tă #n$ărcinare %i care prin ur are trebuie a -i c&e ată de in$tan6ele *udecătore%ti #n proce$ele pri. Capitolul %% Pentr' *e+/il'l )e .itoare la co unitate' Ca$' 0' (7//65' 3.n) )in zăti+nire firea-+ă -a' "nt.n)'ieşte )e alt'l +a -ă -e . deci5iunea care a anulat ca -ăcut de o per$oană -ără calitate" actul -ăcut de a ă #n calitate de tutoare legiti ă" a -ăcut o *u$tă interpretare a art' Ca$' 0' (9/69> 4E#itro#'l e-te *e+/il'l tatăl'i +el'i ne*r.4 16. 8e #oate or. C.m#lare ne$ir'ită n' *a #'tea -ă "nştiinţeze.rşire #ri+inii5 +ă "ntr1alt +/i#( )e *a fi a)i+ă #ri+ina "n #rime.n) -e *a o-. Ve+/il'l )e .n) )in )oi -a' mai m'lţi *e+/ili )e o -eamă or. 15.14.)ie( şi -e *a le#ă)a fără #ri+ină( e-te )ator #ag'$a.n)'i "n -l'.')e+ăţi e-te +el +e -e or.n) *e+/il'l )'#ă moartea -tă#. 3. Are *oie *e+/il'l )'#ă +e *a #rimi şi -e *a fa+e *e+/il( -ă -e le#e)e #.r-tni+( )'#ă mărimea a*erii l'i( şi ori -e or.r-tni+'l'i #rin )iată( şi at'n+i -e zi+e )'#ă )iată.n) *e+/il'l ştiin) moartea n' *a +onteni( at'n+i ori+e #ag'$ă -e *a #ri+in'i( )in ori+e #ri+ină( e-te )ator a o ră-#'n)e( +ă+i )e +ontenea( n' o +er+a #oate moştenitor'l.n)i -ă #lătea-+ă( e-te )ator -ă #lătea-+ă( iar )e n'( -tă#.n'l -ă or.nt -e *a trage *e+/il'l #. 17. 19. 8e or. &e ori+are +'*.n)'ia-+ă alt'l -ă )ea -ă*.n)'i *e+/il'l +' )e#lină #'tere( +.4 18 ___________ 1 8 )abinul Co unită6ii 05raeli6ilor le%i din :ucure%ti n+are calitate de a #ngri*i de intere$ele ateriale ale .n)'ieşte -a' 'n'l -a' m'lţi e#itro#i 'n'i ne*. 8a' )in altă a -a "nt. &e -e *a or. C. Ve+/il )e .olidaritatea la plată" ca e2cep6iune nu poate -i aplicată prin analogie %i la per$oane pentru care legea n+a pre.nă a n' "n+e#e trea$a( -a' şi "n l'+rare fiin)( )in +'*iin+ioa-a #ri+ină şi zăti+neală.n)'ia-+ă +' a)e*erinţă "n-+ri-.n'l *olni+ e-te( )e -e #ăg'$eşte( -ă1şi +eară )ela toţi #ag'$a. 2. C. Toate *e+/ilet'rile )'#ă moartea -tă#.n +ă -e trage( n' e -lo$o) -ă -e tragă5 iar aminterea e )ator #ag'$a( afară n'mai( +.')e+ăţi !. 4Ve+/il fără a)e*erinţă "n-+ri. 1. Are *oie *e+/il'l şi fără #ri+ină -ă -e le#e)e( )a+ă la-ă #ri+ina "ntr1a+e-t fel )e -tare "n +.18 ___________ 1 8 . 4.-ă n' fie #rimit la .or -i -o$t ale%i de *udecători.-tni+ şi +/i*erni-itor'l +reşterii şi a*erii l'i.te )'#ă #or'n+ă #.n) e#itro# )'#ă )iată n' e-te at'n+i +ea mai )e a#roa#e r')ă -e fa+e e#itro# )'#ă #ra*ilă.n)'i e#itro# -a' )e +ătre #ra*ilă -a' )e +ătre &omnie( -a' )e +ătre .98 ___________ .n'l'i -a' a *e+/il'l'i( +ontene-+ şi -e -tri+ă. 18.

n) n' -'nt r')e( -e fa+e e#itro# Vorni+ia o$ştirilor.n)'i "n alt +/i#( şi "n altă #arte +reşterea -ărman'l'i( )'#ă or.4 16. C.n) -e *a *ă)i( +ă n' i -e )ă $'nă +reştere. &e ori+e *a fa+e e#itro#'l( ori +' *ieleş'g -a' )in greşală( -#re #ag'$a ne*.n) -e *a *ă)i +ă 'rmează ră' +' e#itro#ia( -ă -e -+oaţă.r-tni+ mai m'lt )e+. =amele -ărmanilor( ori moaşele( şi )e n' -e *or "nt. 8ă n' -e or. 12.m#lătoare nea#ărată #ri+ină( e-te a ne*.n)( ). 4Iar )e -e *or mărita )e al )oilea mamele( at'n+i ori -ă li -e la-e iarăş "ngri. 21.u $e pre*udecă nici $e atacă un te$ta ent prin o ă$ură protectrice de nu ire de epitrop de către trib' a. C.n)'iala tată7 -ă' -ă -e +rea-+ă( afară n'mai +.r-tni+'l'i( e-te -lo$o) e#itro#'l a le fa+e.itoare la nu irea de epitrop de către trib' e$te de co peten6a gra6ioa$ă %i con$tituie o ă$ură protectrice pentru or-ani %i nu $e dă prin &otăr!rea dată cu drept de apel' 9' .8 1' )egularea pri.i' -ărman'l'i +.n) "ntre e#itro#i 'n'l e +' -tare $'nă iar alt'l )ă +/ezăşie( +el )e al )oilea -e #rotimi-eşte afară n'mai +. E#itro#'l e-te )ator a +/i*erni-i #e -ărmani şi +a-a lor +a 'n #ărinte. 22.n) -e *a )o*e)i +ă e#itro#'l #'t.t mama -a -a' moaşa -a3. C.r-tni+'l'i )in firea-+ă( -a' "nt.i.a" nici $ă procede $au $ă acceadă #n od .4 9.n)'ia-+ă oameni +in-tiţi şi )e $'nă -tare -a' +' +/ezăşie.n) tatăl #rin )iată *a or.irea +reşterii( )e *or "ngri.98 ___________ . 19.nt *a )a #liroforie "m#otri*ă.$ă +' #ărinţii ne*. 4A)i+ă )e e-te om )e $ăn'ială( -a' ri-i#itor( -a' )e *ieţ'ire 'r.ă +reşterii -ărmanilor.n) -ă o a#ere( -1a lene*it. &e -e *or "nt. 18.m#la -ă fie "n-'şi ele e#itroa#e( -ă fie "n-ă #'rtătoare )e gri. 13. 8. 15.m#lă )e m'lte ori a -e or.ere ră a$ă pe c!nd o%tenitorul de drept după legea Caragea" era inor" nu obligă pe ace$ta" #ntru c!t 5e$trea n+a -o$t prin %tirea %i autori5a6iunea tribunalului' Ca$' 0' 166/76' 23.n) ne*r.te #ri*e-+ -#re folo-'l ne*. E#itro#'l +el )'#ă #ra*ilă( -a' şi +el )'#ă )iată( +.n)'ia-+ă e#itro#i -a' +el mai $'n( )e n' e-te )e folo. 10.tă( -a' altfel "n +. 8e "nt.n) *re7'n +'*.r-tni+'l'i( şi #re 'n'l )'#ă +e1l *a i-+ăli "n-'şi şi1l *or a)e*eri r')ele -a' .n)'ia-+ă ni+i o)ată e#itro# 'n'i ne*. E#itro#i -ă -e or. 8ă n' ai$ă *oie e#itro#'l -ă +/elt'ea-+ă #entr' ne*.n-ele5 iar +e *a fa+e fără +'*. &'#ă +e -e *a or.m#la r')e m'lte tot )e a+eeaş mai )e a#roa#e -#iţă( toţi -ă -e or.18 ___________ 1 8 a8 Epitropul $ub legea Caragea nu putea $ă -acă o #n$treinare" o tran5la6iune de bunuri i obile $au %i obile" care $e puteau con$er. Veri+e #ag'$ă( -e *a "nt.i )e +reşterea lor( -a' -ă li -e ri)i+e )e n' *or "ngri.n)'i toţi. 4Ca -ă fie )e tre$'inţă( a)i+ă +el )int.t şi +' +/ezăşie -ă n' fie *re)ni+ )e e#itro#ie.m#la a*erii ne*. C.r-tni+'l şi -e "n)atorează( +' ).n)'i #ri*eg/ietori e#itro#ilor( r')e( -trăini( $oieri( neg'ţători( n'mai #entr' +in-te( ori -ă ia aminte e#itro#ilor( -a' +a -ă +eară e#itro#ii #o*aţă )e la ). 14. Toate +. Veri+e *a fa+e e#itro#'l +' +'*.nt( l'. 8ă n' -e or.r-tni+'l'i fără n'mai +.r-tni+( femeie( 2)e+.nşii #entr' l'+r'rile +ele mai mari( -a' ori +'m alminteri.n)'i e#itro#'l( #. 11.r-tni+'l'i( -a' +' el( mă+ar r')ă( mă+ar -trăin fie.n) *a )a -eama e#itro#iei e#itro#'l( iar +elălalt e#itro#'l'i -#re +/i*erni-irea l'+r'rilor.alabil la o # păr6eală a unui patri oniu" la care cu părătorul e$te inorul epitropi$it de d!n$ul -ără autori5a6iunea -or ală a *u$ti6iei' Ca$' 0' 9(6/80' b8 Iaptul tutorului de a con$titui -etei 5e$tre #ntreaga a. &e -e *a mărita )e al )oilea mama( -ă n' mai fie e#itroa#ă.n)'ia-+ă ni+i o)ată e#itro# om +e e-te "n #rigonire( -a' "n oareş+are *ra. 6.a -e or. 20.')e+ătorii( -ă -e )ea "n #ă-trare la =itro#olie( -a' la e#i-+o#ii( -a' la Vorni+ia o$ştirilor( iar +elălalt şi a+ela i-+ălit( şi a)e*erit ai)oma( -ă1l #o#rea-+ă "n-'şi.nă a n' -e a#'+a )e +/i*erni-irea l'+r'rilor( )ator e-te -ă fa+ă )o'ă +ata-ti/e an'me )e #rimirea a*erii şi a )atoriei ne*.r-tni+'l'i( e-te ră-#'nzător. 7.t *enit'l l'i( fără n'mai la o mare tre$'inţă( +ă+i( "ntr1alt +/i# ori+e *a +/elt'i mai m'lt #ăg'$eşte "n-'şi. N'mim $'nă +reştere( "n*ăţăt'ra -ărman'l'i )'#ă -tarea l'i( "m$ră+ămintea şi +ă'tarea la $oală.!nd drept cei ce $e $ocote$c #ndritui6i prin te$ta ent a porni *udecată #n regulă' Ca$' 0' 197/69' 9 5.4 17.-tni+'l *a fi -ărman )e mamă( at'n+i tatăl -ă' -ă fie e#itro#'l -ă' la a*erea mamei -ale.nt( -ing'r e#itro#'l e-te )ator.n)( +/elt'in)( to+min)( -e -o+oteşte +ă le fa+e ne*.

&e *or fi )oi -a' mai m'lţi "m#re'nă e#itro#i şi -e *or #rigoni "ntre ). Ni+i o)ată n' e -lo$o) e#itro#'l( -ă *.inde i obilele pupilelor ei" de$tul $ă $e -acă .erii unui inor $unt nu i6i ai ul6i tutori" d!n%ii $unt re$pon$abili $olidari de #ntreaga ge$tiune' Ca$' 0' /79/89' 33. era de$tul $ă $e ordone o e2perti5ă #n -a6a locului %i aceea era ade.erii ne i%cătoare a inorilor $e dă de ini$terul *u$ti6iei prin care $e -ăcea legali5area .iolea5ă nici o lege" nu poate -i ca$abilă' Ca$' 00' 9((/6(' c8 Epitropul -ără %tirea *udecă6ii nu poate .nşii( *r.-tni+'l'i -ă n' *. 0iin) )oi( -a' mai m'lţi "m#re'nă e#itro#i( )e li -1a or. .!n5ărilor #n genere de i obile" #n$ă după pro ulgarea legii de$-iin6ării proti i$ului #n anul 18/0" legali5area #n genere de ne i%cătoare a trecut la trib' locale ci.entin6a care aprobă apre6uirea trebuin6ii ce a $er. Va-e )e argint( -a' )e a'r( #ietre -+'m#e( şi ori+e -+'lă )e #reţ -+'m# a ne*r.!n5area a.nirii.'tor'l -a' "m#otri*a ne*.')e+ată #re-te +e( şi la +e -ă fie e#itro#i( at'n+i fie+are )intr1"nşii( e-te )ator #entr' #artea +e i -1a )at l'i "n -eamă( iar )e -'nt toţi fără o-e$ire or. Pri*eg/ietorii )e -e *or or.tăp!nire #n$e nea5ă o autoritate" alta dec!t *udecătoria %i de aceea #n practică" autori5area pentru . 8ă )ea e#itro#'l +' )o$.ărata lui . 32.nză nemiş+ător l'+r' al -ărman'l'i( )e+. Ni+i o)ată n' e -lo$o) e#itro#'l -ă -+/im$e l'+r'l nemiş+ător al -ărman'l'i( iar )e1l *a -+/im$a -ă -e "n)atoreze a1l ră-#'n)e +' toată #ag'$a.enitul ca5ul c!nd $e con$tată că trebuin6a a -o$t neapărată %i c&eltueala nu e$te cau5ele pentru care $+a -ăcut' Ca$' 0' 80/77' 9 inorului" a-ară de are #n raport cu 24.n)'i şi ei e#itro#i #e-te oare+are )eo-e$ită #arte )in toată e#itro#ia e#itro#ilor( -e "n)atorează şi ei "m#re'nă +' e#itro#ii la a+ea-ta.!n5ării" *udecătorii in$tan6elor de -ond au trebuit $ă recurgă la orice -el de i*loace per i$e de lege din care $ă deducă că a e2i$tat a$e enea act' (' .n) -ă fie fie+are -ing'r e#itro#( at'n+i -ă -e #rotimi-ea-+ă +el mai *re)ni+ #rin ştirea 8tă#. E#itro#'l n' #oate +'m#ăra l'+r'l +elor +e -'nt -'$ e#itro#ia l'i "n +.e de legale' Ca$' 0' /11/67' e8 1ce$t art' $e aplică la tutela dati.!n5area i obilului ce $e re.r-ti+'l'i( -ă le +a'te e#itro#'l +' ştirea şi #o*aţa r')elor( -a' şi #ri*eg/ietor'l'i5 iar )e le *a +ă'ta n'mai el -ing'r( şi -e *a nă#ă-t'i ne*.nirii.iolea5ă ace$t art' c!nd trib' co petent a $e #ncredin6a de oti.8 Tutorul" după legea Caragea" nu putea c&eltui ai ult dec!t .m#lă -a' -#re a. 31.(8 ___________ ( 8 a8 1' E$te ne#nte eiată cererea de re.endică $+a -ăcut după #ncu.'( orz( şi alte a-emenea lor3 -ă le *.nt )e #ri-o.tă *reme e-te e#itro#.ele ce au obligat pe a ă de a -ace .')e+ată +e -e "nt.ă' .aloare' Ca$' 0' (89/8/' b8 .n)ă $anii ne*r.endicare c!nd .n)'7i =itro#oliei( e#i-+o#iilor( mănă-tirilor( iar )e1i *a "m#r'm'ta ai'rea -ă1i "m#r'm'te +' zălog "n)oit la #reţ.it de ba5ă la #n$trăinarea i obilului unui inor" #ntru c!t nu . 25.!n5area unui obil al copiilor $ăi" a recuno$cut acele oti. 30.-tni+'l'i "m#r'm't.')e+ăţii.ile $au co erciale # preună %i cu dreptul de a -ace cercetările de$pre area trebuin6ă" c!nd ur ea5ă a $e . 27. E-te -lo$o) e#itro#'l a -+/im$a ţiganii )ar tot +' +er+etarea . 29.!n5area prin %tirea .n)'iţi #re-te toată a*erea( at'n+i toţi #entr' toate( şi fie+are "n #arte #entr' toată -'nt )atori. E#itro#'l( toate +ele +' +'*.nirii.u $e aplică la a ă" tutoare pri. 34.t n'mai la o mare tre$'inţă( )ar şi at'n+i +' ştirea 8tă#.t la o tre$'inţă( iar +' ştirea 8tă#. Toate #ri+inile )e .inde de epitropi un i obil pupilar' Ca$' 0' 116/69' 26.ub i periul legii Caragea .inde lucru ne i%cător al ne.tăp!nirii %i $ă $e con$tate de trib' nece$itatea' Ca$' 0' /9/70' -8 Bn $en5ul legii cu.nză e#itro#'l( fără )e+.!n5area i obilelor de inori nu $e cerea $ă -ie prin licita6ie publică. 28.18 ___________ 1 8 C!nd pentru ad ini$tra6iunea a.iin6area .n)'it "n )iată( -a' )ela .u $e .r-tni+'l( e-te )ator #ag'$a.miş+ătoare( şi toate +ele +e -e -tri+ă le-ne 2+'m gr.tăp!nirii" %i pentru neapărate trebuin6e de a $e plăti datorii' 9' C!nd printr+un ca5 de -or6ă a*oră $e con$tată că a di$părut do$arul #n care $e putea gă$i *urnalul de #ncu.ată" care poate .!r$tnicului' Ca$' 00' 7//6(' d8 .!ntul de .nză şi #reţ'l -ă1l fa+ă +a#ete.iin6area .

7."n #ă-trare şi -e *a -minti( at'n+i #ag'$a #ri*eşte la +el +e a )at l'+r'l "n #ă-trare #entr' +ă a ale. 16. 18.nşii( at'n+i ori+e *or #ăţi şi mai "nainte şi )'#ă +e -e *a -l'.n) -e *a *ă)i +ă l'+r'l +el )at "n #ă-trare e-te )e f'rat -ă' -trăin şi -e *a +ere )e -tă#. 10. C.n) ne*.te 'na% 'na. =oştenitorii e#itro#'l'i -'nt )atori la ori+e e )ator e#itro#'l +ătre ne*.4 12.nzare( ori +e *a #ătimi l'+r'l( şi )in ori+e #ri+ină fără )eo-e$ire( #ăg'$eşte #ă-trător'l( +ă+i a+el fel )e l'+r' n' -e mai n'meşte )e#oziton +i iz$rănire( a)i+ă l'+r' )at -#re răf'irea )atoriei.i +' el( at'n+i n'mai( *olni+ e-te #ă-trător'l -ă -e -l'. C.nă a n'1şi )ă -o+oteala e#itro#iei( şi #.n) i -1a +er't5 fără n'mai +.r-tei lor5 7 C.nă a n' -e or. C.r-tni+a -e *or "n*re)ni+i )e la )omnie )e ertarea *.2?A3.n) -e *a lega "m#otri*ă. 39. Căn) tatăl ne*.r-tni+'l'i *a or.35. 38.n) l'+r'l +el #'.r-tei5 7 C. 4:i )e *a fi l'+r'l ro)itor e-te )ator şi ro)'l( $ez n'mai +.ea-+ă #ă-trător'l +' ).')e+ăţii( +ă )e n'1l *a )a -e "n*ino*ăţeşte.$ă #oliti+ea-+ă şi )e +ălătorie( "n-ă +' ştirea 8tă#. Pă-trător'l fiin) ne*. 5. Conteneşte e#itro#ia% 7 C.n) -e *a mărita ne*."n #ă-trare( +ă le a a*'t a+o#erite şi #e+etl'ite5 )ar )e1i *a arăta mai "nt. 8.ea-+ă +' el( iar altă )ată n'. E#itro#'l e-te -lo$o) -ă -e la-e )e e#itro#ie( )in #ri+ină )e $oală "n)el'ngată( )e $ătr. Pă-trător'l -e +a)e -ă ia aminte #entr' +ele #'-e "n #ă-trare +a )e +/iar l'+r'rile -ale.4 9.neţe( -a' #entr' +ă'tare )e tre$i( +/iar ale -ale( +e n' -e #oate -ă -e la-e( )e -l'. C.rşit'l e#itro#iei -ă n' -e a-+'lte( +i e#itro#'l -ă1şi )ea negreşit -o+oteala.te 'na% 'na( şi a#oi le *a #e+etl'i( at'n+i #ă-trător'l e-te )ator şi el a le )a +.n)'i alt e#itro#( at'n+i ori+e *a fi #ătimit -a' *a #ătimi a*erea ne*.n) i -e *a +ere( fără a mai fi )ator alt+e*a )in +.r-tni+'l -a' ne*. 1. 6.n) -e *a lă-a e#itro#'l( )in #ri+ină )e $oală -a' altele( +'m mai -'. 15.r-tni+'l'i( e )atoare şi ea şi $ăr$at'l )e al )oilea a o ră-#'n)e."n #ă-trare( -ă -e 'rmeze )'#ă to+meală. C. 3.n) *a m'ri +el +e e -'$ e#itro#ie5 7 C.r-tni+a5 7 C. 4Pentr' +ă a+ea-ta n' -e mai -o+oteşte #ă-trare +i "m#r'm'tare. 36.a+e-t fel )e #ă-trător.n) -e *a +ere( şi )e1l *a )a 'n'l )intr1"nşii +' li#-ă )e+. Veri +e -tri+ă+i'ne -e *a "nt. =ama fiin) e#itroa#ă a -ărmanilor ei +o#ii( )e -e *a mărita al )oilea #."n #ă-trare şi n' -e *a )a "n *reme +e #'tea -ă -e )ea( at'n+i ori+e *a #ăţi l'+r'l( )in *eri+are #ri+ină fără )eo-e$ire( e-te )ator #ă-trător'l( #entr' +ă n' l7a )at +.r-tni+'l -a' ne*. &e -e *a +ere l'+r'l +el #'. 4. 13.r-tni+a *or "m#lini 6C )e ani ai *. C.nşii( #ag'$a e-te a #ă-trător'l'i fără )eo-e$ire.n) -e *a )a l'+r'l "n #ă-trare +' *oie )e a -e -l'. Iar ori +e *a #ătimi )in "nt.nt +a -ă #oată )a #ă-trător'l fie+ăr'ia +e1l *a +ere( -a' t't'ror( at'n+i -ă 'rmeze )'#ă to+meală.m#lare nea#ărată( #ri*eşte la +el +e a #'.n) -e *a )a "n #ă-trare l'+r' a+o#erit şi #e+etl'it( at'n+i #ă-trător'l e-te )ator a )a l'+r'l +el a+o#erit şi #e+etl'it +'m -1a )at( +. &e -e *a )a "n #ă-trare l'+r'l( +' to+meală -ă1l *.r-tni+ -a' ne$'n )a+ă *a #ăţi +e*a l'+r'l +el #'.nirii.n'l -ă'( e-te )ator #ă-trător'l -ă1l )ea .nzării şi )'#ă *. &e -e *a n'mi şi lo+'l "n +are -ă -e )ea l'+r'l #'.n) m'lţi *or #'ne "n #ă-trare l'+r'l )ea*alma( +' aşezăm."n #ă-trare -a' )e#oziton.nză #ă-trător'l şi -ă -e #o#rea-+ă #reţ'l "n -o+oteala )atoriei( at'n+i şi "naintea *. 17.i +' ).r-tni+. 11.i' #ă-trător'l'i +ele +e #'ne "n #ă-trare +. &e -e *or )a "n #ă-trare $ani +' to+meală( -ă -e -l'."n #ă-trare -e *a +ere )e +el +e l7a #'-( )ator e-te #ă-trător'l a1l )a #re+'m l7a #rimit.t a fo-t( )ator e-te şi a+el +e l7a )at( şi +elălalt #ă-trător li#-a l'+r'l'i.n)'i an'me "n )iată( +ă e#itro#'l -ă'( -ă n' fie )ator -ă )ea -o+oteală( ni+i "n *remea e#itro#iei l'i( ni+i )'#ă -f.n) -e *a arăta +' )o*a)ă( +ă at'n+i n' -e #'tea )a )in #ri+ină nea#ărată. Veri+e to+meală -e *a fa+e "ntre #ă-trător şi "ntre +el +e #'ne "n #ă-trare( #entr' l'+r'l +e -e )ă "n #ă-trare( "nto+mai tre$'ie -ă -e #ăzea-+ă. P'nerea "n #ă-trare e-te o to+meală( a)i+ă 'n'l -ă #'ie "n #ă-trare( şi alt'l -ă #ă-treze. 2.te #oate -ă +eară +el +e l7a #'.n) la )oi inşi -e *a #'ne l'+r'l "n #ă-trare( e-te )ator fie+are )intr1"nşii -ă1l )ea( +. 14. ."n #ă-trare.n) 'n'l *a )a alt'ia l'+r'l -ă1l #ă-treze( at'n+i -e n'meşte #'.m#la )e#ozit'l'i )in *i+leş'g -a' )in )o*e)ită lene*ire -a' )in greşala #ă-trător'l'i( -tri+ă+i'nea la el #ri*eşte. C.n) ne*. 37. Capitolul %%II Pentr' +ele #'-e "n #ă-trare -a' )e#oziton !.n) m'lţi *or #'ne "n #ă-trare 'n l'+r' şi1l *or +ere( at'n+i #ă-trător'l e-te )ator -ă1l )ea( fiin) toţi "m#re'nă( +ă )e n'( -e "n*ino*ăţeşte. C.

n) *a m'ri #ă-trător'l( moştenitorii l'i -'nt )atori l'+r'l +el )at "n #ă-trare( +' toate )re#tăţile l'i. 4. 8e fa+ )ar'ri şi #e *remea )e a+'m şi #e *remea *iitoare.n'l l'+r'l'i #ă-trător'l n' #oate -ă1l )ea ni+i 'n'ia )in +ei +e1l #'n "n #ă-trare. Capitolul %%III Pentr' -e+*e-tr' !.m#l.m#lare +a -ă n' #oată -ă #rimea-+ă( iar #ă-trător'l #oate -ă1l #ă-treze mai m'ltă *reme. 8e+e*-tr' e-te 'n fel )e )e#oziton( +.e la raport %i reductibilitatea dona6iunilor nu $unt aplicabile la darurile petrecute $ub i periul cod' Caragea" care nu pre.n)'7-e a -e )e-#ărţi -ă răm.te am legi'it #entr' )e#oziton 2?( .n) ori $ăr$at'l( ori femeia )atorni+i -ă )ăr'ia-+ă 'n'l alt'ia tot)ea'na( şi "m#r'm'tătorii -ă răm.n)'it( )e -e *a "nt.(8 ___________ ( 8 Di$po5i6iunile art' 759 %i 9/1" C' ci. . 20. 1. &ar'rile -'nt ori l'+r'ri( ori folo-'ri )e l'+r'ri. >n -+'rt( +.nă a n' )a )ar'l( #oate -ă -e lege ori+e legăt'ră( iar )'#ă )are n'.' relati.m#la( l'+r'l +el #'. Ori+e *a )ăr'i $ăr$at'l "n *iaţă femeii -ale )'#ă n'ntă şi femeia $ăr$at'l'i -ă'( -e -o+oteşte "m#r'm'tare iar n' )ar. 8e fa+ )ar'ri şi +' legăt'ră şi fără legăt'ră.oie' 79 0anuarie 18/8" .n'l l'+r'l'i +el'i #'.nire -e #oate )in )rago-te -ă1şi )ăr'ia-+ă toată a*erea 'n'l alt'ia şi la 'rmă "nt.edea a$e enea di$po5i6iuni' Ca$' 0' ((5/81' 2.nă a n' -e )o*e)i +ine e -tă#. 3.19. &e *a fi )at )ar'l +' legăt'ră( şi +el +e l1a l'at n' *a 'rma legăt'rii. 3.n) *a *rea #ă-trător'l -ă )ea şi "naintea -oro+'l'i +el'i or. &'#ă +e -e *a )o*e)i -tă#.( C( B D( @6( @?( @B( @E( @A( @D( 6< şi 6@3( toate le legi'im şi #entr' -e+*e-tr'. 5. 4.ie -ăra+i( şi iarăş -e #oate a*. C. P.-ă1l #rimea-+ă( afară n'mai )e -e află şi el "m#otri*ă "n *re7o "nt. C.ie #ăg'$aşi. P. 5. 21.18 ___________ 1 8 După legea Caragea $i pla trecere #n regi$trul de popriri nu con$titue o $arcină de natură ca $ă -ie opo5abilă unei a treia per$oane' Ca$' 0' 9//80' 2.!n5ările de bună. C. &'#ă +e -e *a )a )ar'l( n' -e mai +ere "na#oi( afară n'mai% @.n) #ă-trător'l *a +/elt'i +e*aş )e tre$'inţă -#re #ază -a' /rana l'+r'l'i +el'i )at "n #ă-trare( +el +e l7a )at "n #ă-trare( e )ator +/elt'eala. 4Pentr' +ă )e -e *a lă-a -ă )ăr'ia-+ă 'n'l alt'ia +' )e-ă*.n) )oi inşi -a' m'lţi #'n +' m'lţămita lor 'n l'+r' )e #rigonire la 'n al treilea o$raz "n #ă-trare( +e -e zi+e( #ă-trător( +a -ă1l #ăzea-+ă şi -ă1l )ea a+el'ia +e -e *a )o*e)i -tă#."n #ă-trare( at'n+i #ă-trător'l e )ator -ă )ea l'+r'l şi ro)'l( )e *a a*ea. PARTEA A PATRA Capitolul I Pentr' )ar'ri98 !."n #ă-trare( e-te )ator +el +e l1a #'. &e -e *a to+mi şi alt+e*aş "ntre +ei +e #'n "n #ă-trare şi "ntre #ă-trători( -ă 'rmează to+meala. ___________ 8 @ circulară a Departa entului Dreptă6ii $ocotind că dona6ia e un act de #n$trăinare prin care $e $tră ută proprietatea" ordonă ca actele de dona6iune de i obile $ă $e #n$crie la tribunalul locului i obilului" ur !ndu-$e acelea%i -or alită6i ca %i la .n al l'+r'l'i.4 6.rşită( -tă#.o' /58' 9 1.

/8 ___________ / 8 a8 Bntru c!t nu $+a u5at de toate i*loacele de do.98 ___________ 9 8 Darul dinaintea nun6ii nu are drept de pre-erin6ă a$upra crean6elor ipotecare" c!nd #n actul con$tituti. &e *a ne+in-ti #rimitor'l )ar'l'i #e )ăr'itor( -a' )e1l *a #ăg'$i -a' )e *a +'geta "n fa#tă ră' a-'#ră7i +' #.erana apreciere a agi$tra6ilor" -ără $ă $e aplice regulele dela &otărnicii" care $unt ni%te ac6iuni petitoriii' Ca$' 0' 915/89 4. era $u-icientă pentru .6.n)'ielii )ar'rilor )inaintea n'nţii şi +.ub i periul legiuirii Caragea" un act dotal nu $e cerea a -i tran$cri$ #n regi$tre c!nd era -ăcut #ntre $ăteni" -a6ă c&iar de cei de al treilea' Ca$' 0' 668/90' b8 1ctele dotale după )egula ent" -iind trecute #ntr+un regi$tru $pecial al Gini$terului ?u$ti6iei" %i $e nate c&iar de păr6i" copiile după d!n$ele" a$i il!ndu-$e cu originalul -ac probă #n *u$ti6ie' Ca$' 0' 196/81' c8 . $ingura legali5are a actului de trib' re$pecti.ub i periul cod' Caragea" actele de dona6iuni nu erau $upu$e tran$crip6iunii precu cere legea nouă.18 ___________ 1 8 a8 .ocare a unei dona6iuni deter inată de ace$t art' -iind o c&e$tiune de -apt" *udecătorul -ondului nu .oacă acea$tă cau5ă nu probea5ă că ea a e2i$tat #naintea # plinirii celor 5ece ani ai pre$crip6iunii de bună credin6ă' Ca$' 0' (5/77' 7. 1. &'#ă n'ntă şi )ar'rile )ela logo)nă fireşte 'rmează or.iolea5ă precitatul art' c!nd de-ine%te #n ce con$tă ingratitudinea donatarului' Ca$' 0' 10//69' b8 E$te ne#nte eiat i*locul de ca$are care $e ba5ea5ă pe #ntreruperea pre$crip6iunii din cau5ă de inoritate" c!nd cel ce in.18 ___________ 1 8 Cau5a de re.t( e-te )ator. Capitolul II Pentr' )ar'rile )inaintea n'nţii !. 5. &e -e *a făgă)'i )e $ăr$at )ar )inaintea n'nţii( şi n' -e *a n'mi +e( şi +. Veri+'m şi *eri+e -e *a aşeza "naintea n'nţii #entr' )ar'ri )inaintea n'nţii( a+ea to+meală -ă -e #ăzea-+ă( "nto+mai.e%te intentarea lor" nu erau $upu$e la nici un ter en' Probarea ac6iunilor po$e$orii de $ub cod' Caragea e$te lă$ată la $u. &ar'l +el ne+in-tit( n' -e +ere ni+i o)ată "na#oi şi ne+'no-+ător şi +'no-+ător )e -e *a arăta o$raz'l +el ne+in-tit. Ori+e )ar )innaintea n'nţii *a )ăr'i ne*.ră ne)rea#tă.(8 ___________ ( 8 . al ipotecii nu $+a in$erat o clau5ă $pecială pentru pre-erin6a acelui dar' Ca$' 0' 60/70' 2. 6.ub i periul cod' Caragea" po$e$iunea era deo$ebit de proprietate' De%i anu e nu erau pre.te legi'im #entr' )ar'rile )inaintea n'nţii( a+eleaşi "nţelegem şi #entr' ale logo)nei. C. C. .r-tni+ -e #rimeşte.ub i periul legiuirii Caragea darurile -ăcute #ntre $o6i" 7#n $pecie de -e eie către bărbat8 #naintea că$ătoriei erau per i$e' Ca$' 0' (88/95' 3. Afară )in )ar'rile )e la logo)nă( ori+e *a )ăr'i $ăr$at'l femeii -ale "naintea n'nţii( -e +/iamă )ar )inaintea n'nţii.n) n' -e *a fa+e n'ntă( )ar'rile )inaintea n'nţii -e "ntor+ "na#oi.aliditatea lui' Ca$' 0' /90/8(' 7.edire" nu $e poate re$pinge o preten6iune pe ba5a ace$tui art' Ca$' 0' 1(8/65' b8 .n) "naintea n'nţii n' -e *a )a( -a' n' -e *a făgă)'i )ar )inaintea n'nţii( )'#ă n'ntă -ă n' -e +eară.ă5ute" ac6iunile po$e$orii e2i$tau %i #n ceeace pri.

1.rşit5 iar )e *or a*ea e-te al +o#iilor( şi el ia n'mai ro)'l. Cel +e n' *oieşte( +' -ila moştenitor n' -e fa+e. Are *oie moştenitor'l -ă +eară )ela .oarea $a" nu e$te ca5ul $ă $e con$tate nici in$ol.rşit( iar )e a' +o#ii e-te al lor şi ea n'mai +' ro)'l -e folo-eşte. 2.')e+ăţii( -e +a)e a fa+e +/i$z'ire )e tre$'e -ă #rimea-+ă -a' n' ne*.nire.'nge +elălalt a*'t al l'i +a -ă -e #lătea-+ă.')e+ată e#itro# #e a*erea mort'l'i( +a -ă +a'te -ă n' -e ri-i#ea-+ă. 7. Capitolul III Pentr' moştenire -a' +lironomie !. 11.n)'ia-+ă )e .')e+ată #oliti+ea-+ă.neşte ea )e-ă*. =oştenire e-te% #rimirea 'n'i *i'( a )re#tăţilor 'n'i mort( +ăr'ia "i -'nt )ăr'ite )'#ă #ra*ilă( fără )e )iată -a' +' )iată. &iată -e zi+e% +artea #rin +are or.alii -ă( #iarză )ar'l )inaintea n'nţii( şi )e *a a*ea +o#ii -ă fie al lor5 iar )e n'( -ă fie al moştenitorilor $ăr$at'l'i. =oştenitor e-te o$raz'l la +arele tre+ toate a+ele )re#t'ri 263 ale mort'l'i.n) moştenitor'l e-te ne*.(8 ___________ ( 8 Curtea oti.neşte )e-ă*.n) )ela . Toate )atoriile l'i5 ?. 10. 5. .n) $ăr$at'l *a m'ri şi n' -e *a mărita m'ierea( -a' -e *a mărită )'#ă an'l . Ori +e #ri+ină )e . 3.ne $'n moştenitor. C.ea5ă deci5iunea $a c!nd con$tată că> ad.?3 at'n+i )ar'l +el )inaintea n'nţii -e "ntoar+e "ntreg $ăr$at'l'i şi )e n' *or a*ea +o#ii "l -tă#.rşită -tă#.nea-+ă +' )e-ă*. C..n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria #entr' +'getarea m'ierii( "m#otri*a *ieţii $ăr$at'l'i( -a' #entr' #rea +'r*ia ei 2*ezi #entr' +ă-ătorie li-t'l .8.n) -e *a )e-fa+e +ă-ătoria #entr' +'getarea $ăr$at'l'i "m#otri*a *ieţii -oţiei -ale( -a' #entr' +ă are ţiitoare şi +elelalte 2*ezi #entr' +ă-ătorie li-t. Toată a*erea l'i( afară )in $oierii( )in #ri*ilegiile #er-oanei -ale şi afară )in #e)ea#-a #entr' *inile #er-oanei -ale5 6. 10. C.n)'eişte mort'l +ine -ă7i fie moştenitor.m#lări şi +'m -e zălogeşte ze-trea şi -e "n-trăinează( şi +.')e+ată e#itro# #e a*erea mort'l'i( +' +ata-ti/( +are -ă i -e )ea l'i( +a -ă1şi ia -eama.98 ___________ 9 8 Declara6iile -ăcute #n #ntrul ter enului de %a$e luni" pentru pri irea o%tenirii" nu poate -i re-u5at de către trib' de%i o%tenitorul tot #n #ntrul aceluia% ter en declara$e că nu pri e%te' Di$pun!nd #n alt-el" trib' . 9.')e+ată -oro+ )e B l'ni( -ă +er+eteze a*erea mort'l'i şi )atoriile( +a -ă1şi ia -eama )e *oieşte a -e fa+e moştenitor -an n'. Cel +e *a #rimi o)ată şi -e *a n'mi moştenitor -a' +/i$z'in)'7-e "n zi-'l -oro+ 2B3 -a' n'( a+ela n' #oate -ă -e mai le#e)e )e moştenire( +i răm. &ar'rile )inaintea n'nţii +a şi ze-trea ni+i -e "n-trăinează( ni+i -e zălogeşte( afară n'mai la +.18 ___________ 1 8 1' Creditorul e$te #n drept $ă e2ercite drepturile de o%tenire ale debitorului $ău' 9' C!nd debitorul nu a renun6at la o%tenirea de$c&i$ă #n -a. &e -e *a mărita femeia "n an'l . C. 8ă ai$e *oie moştenitor'l( +er.n) ea folo-'l a+elor )ar'ri( iar )e n' are şi $ăr$at'l n1are )atorie )inaintea n'nţii( 2A3 -ă le -tă#.abilitatea debitorului nici e2i$ten6a pre*udi6iului' Ca$' 0' /(1/87' 6. 12.r-tni+'l moştenirea. &re#tăţile mort'l'i +e -e moştene-+( -'nt% @.n) $ăr$at'l are )atorie )inaintea n'nţii şi n' i -e a.ocatul uneia din păr6i a cerut ca clientul $ău $ă nu -ie obligat la plată ca erede ci ca ad ini$trator" re$ping!nd acea$tă cerere pentru necon-or area cu art' de -a6ă' Ca$' 0' 9(/71' 9.ne al m'ierii şi )e n1a' +o#ii "l -tă#. Toate to+melile l'i )'#ă +are( ori el e-te altora +e*aş "n)atorat( ori alţii l'i5 .iolea5ă art' de -a6ă' Ca$' 0' (9(/66' 8.alii( at'n+i )e *a a*ea +o#ii( )ar'rile )inaintea n'nţii -ă fie ale +o#iilor( a*.?3 at'n+i )ar'l )inaintea n'nţii răm. 4.r-tni+( e#itro#'l -a' r')a +ea mai )e a#roa#e( #rin ştirea . .te "nt. >n )ia-tima +/i$z'irii )e şa-e l'ni -ă -e or.

=oştenire fără )iată !. 7 R')e )e alăt'rea -'nt% fraţii( 'n+/ii( ne#oţii( *erii şi +eilalţi. strămoş strămoaşă 6 al 4-lea 5 al 3-lea .eniturile percepute #n trecut %i #n$u%ite #n #ntregul lor de -o$tul proprietar" din cari n+a plătit cou5u-ructuarului 7&ri5i$tului8 partea cu. 7 8e "m#art r')ele% "n r')e )in -'-( )in .enită lui' Ca$' 0' 67//91' 15.-'nt +o#iii( ne#oţii( -trăne#oţii şi +eilalţi. 13.o-( şi )e alăt'rea.nz.ia( moş'l a )o'a( 'n+/i'l a treia( *ăr'l a #atra şi )e r. 7 :i iarăş fratele l'i E( a )o'a -#iţă( #entr' +ă tatăl -ă'( 2#rin +are el -e r')eşte +' fratele -ă'3( e-te -#iţa "nt.iitor" iar nu %i pentru .erii o%tenitului %i a di$po5i6iunilor ce a -ăcut" a $ă.4>n+ă şi +el +e ne n'min)'7-e moştenitor( *a 'rma +a 'n moştenitor( 2#lătin) a)i+ă )atoriile mort'l'i( -a' *. 7 8#iţă a r')eniei zi+em r.ut cuno%tin6ă" %i" #n a$e enea ca5" aprecierea # pre*urărilor ce $tabile$c că o%tenitorul a a. =oştenitor'l n' e-te -lo$o)( o #arte )in a*erea mort'l'i -ă moştonea-+ă şi alta n'( +i ori toată ori nimi+.' pentru con$er.')e+ăţii #rin e#itro#( răm.r-tni+'l )e -e *a n'mi moştenitor +' mi.o.n) )in a*erea l'i şi +elelalte3( răm.care e$te $u. Co#iii -'nt -lo$ozi -ă #rimea-+ă n'mai moştenirea mamei şi a tatăl'i n'( )e n' le e )e folo-( -a' a tatăl'i n'mai şi a mamei n'.n) +ei )in -'-.lo+'l . 12. Ne*.ne şi a+ela $'n moştenitor( şi n' -e mai #oate le#ă)a. Toate r')ele moştene-+ #.n)'l o$razelor( la +are tre+ a*erile morţilor )'#ă fig'ra E.nă la a B7a -#iţă a r')eniei. 7 0ie E o$raz'l +e -e moşteneşte( fi'l l'i e-te "nt.oluntar a e2ecutat acel te$ta ent" e$te o c&e$tiune de -apt de atributul $u.i6ii de -or ă" ridică o%tenitorului dreptul de a ai in. 7 :i iarăş tatăl l'i E( "nt.)e +ele )e alăt'rea. 16.oluntară de către o%tenitor a unui te$ta ent nul pentru .ia -#iţă( ne#ot'l l'i e-te a )o'a -#iţă şi )e r.i6iile te$ta entului %i că d!n$ul .ia -#iţă( moş'l -ă' a )o'a şi )re#t )e r.ut cuno$tin6ă de . 7 Iară *ăr'l l'i E -#iţa a #atra( #entr' +ă tatăl l'i E e-te -#iţa "nt.ne moştenitor şi n' -e mai #oate le#ă)a )e moştenire. 14.eran a con$tata că o%tenitorul prin odul intrării $ale #n po$e$iunea a.ia.n) +ei )e alăt'rea.4 98 ___________ 9 8 a8 1plica6iunea ace$tui art' $e rapoartă la c&e$tiuni de -apt" adică c!nd o per$oană -ace -apte de o%tenire %i legiuitorul a lă$at aprecierea %i con$tatarea unor a$e enea -apte *udecătorului de -ond" .o-. R')ele +ele )in .!r%it -apte de o%tenitor' Ca$' 0' 9//65' b8 1t!t #n codul Caragea c!t %i #n legiuirea actuală" e2ecutarea .-e #rotimi-e-+ )e +ele )in -'. 7 R')e )in -'.eran al *udecătorilor -ondului' Ca$' 0' 595/97' 11.-'nt #ărinţii( moşii( -trămoşii şi +eilalţi.area lui" totu%i con$ecin6a recunoa%terii unui a$e enea drept nu ar putea -i alta dec!t aceea de a -ace $ă treacă i obilul $ucce$iunii #n !na ori cărui ac&i5itor cu $arcina re$pectării din parte-i a ace$tui drept nu ai pentru .o.18 ___________ 1 8 C&iar dacă $+ar ad ite că &ri5i$ul -e eii" recuno$cut de legea Caragea" e un drept real %i că ace$t drept" decurg!nd de la lege" n+ar -i $upu$ tran$crip6iunii cerută de art' 799" pr' ci.oca" după e2ecutare" nulitatea de care d!n$ul a a.n) +ei )in . 0ără )iată moştene-+ r')ele.la moştenire şi +ele )in -'. 7 R')e )in .

nepoată de frate 2 nepot. strămoaşă 4 moaşă mătuşă mare 3 mamă 5 6 mătuşă mare a 2-a mătuşă mare 6 fiu. fiică de fiu. 2 a 3-a mătuşă mare 6 al 3-lea unchiu al 2-lea mare 5 al 2-lea unchi mare 3 4 3 unchiu despre tată sau despre mamă 2 frate tată. strănepoată . nepot. nepoată fiu. nepoată de unchiu mare unchiu de mătuşă mare 5 5 3 !───" 1 fiu. fiică de a 2-a unchiu mare 5 mătuşă despre fiu. nepoată de soră 5 strănepot. fiică de strănepot. fiică de fiu. fiică de nepot. nepoată strănepot. fiică de fiu. fiică de unchiu mare mătuşă mare 4 unchiu mare moş. 1 tată sau despre mamă 2 soră mătuşă 3 fiică soră mătuşă 4 nepot. strănepoată strănepoată de unchiu de mătuşă 5 strănepot. strănepoată de frate 3 strănepot. nepoată fiu. strănepoată 6 6 4 6 6 4 ┌───┐ │ │ nepot.strămoş strămoaşă 6 strămoş strămoaşă 5 strămoş. de unchiu frate strănepoată de 4 nepot. strănepot. fiică de al 2-lea fiu.

n) a' fe+iori şi fete( n'mai fe+iorii moştene-+ )eo#otri*ă( şi #e fete( )e *or fi ne"nze-trate( )atori -'nt -ă le "nze-treze şi -ă le +ă-ătorea-+ă.n) mort'l'i "i trăieşte m'ierea şi are +o#ii +' ). C.n) a-'#ra lor şi #artea -'flet'l'i( #entr' +/elt'ielile "ngro#ării( şi a #omenirilor mort'l'i -a' moartei( iar -oţia +ea *ie are n'mai /rizi-( a)i+ă folo-'l #ărţii -ale. C. strănepot.rşit( l'.5.2.10.n) mort'l'i n'1i trăieşte m'ierea -a' moartei $ăr$at'l( şi a' n'mai 'n +o#il( at'n+ea moşteneşte +o#il'l. C. strănepoată R')ele )e .o.4.r-tei -ale( iar #artea femeia-+ă mai "nainte )e al )oi-#reze+elea an al *. 17.ni )e-ă*.n)( ne a*. C.-e arată. 4A)i+ă +o#iii "şi ia' #ărţile lor( #e +are -'nt -tă#.8. 17.n) a' n'mai fete "nze-trate( at'n+i moştene-+ ele )eo#otri*ă 'na +' alta.de soră 6 6 4 al 2-lea strănepot.7. 17. C.n-a( -a' moartei "i trăieşte $ăr$at'l şi are +o#ii +' ). 17.4 18 ___________ .n) a)i+ă fie+are familie #artea +e -e +'*enia -ă ia tatăl lor )e trăia. C.t *a fi +/elt'it. &e le trăe-+ tata şi mama( şi a' şi ne#oţi )e +o#ii( ne#oţii a+eia o#re-+ )in moştenire #e tată( şi mamă( )'#ă +'m tre$'ia -ă7i o#rea-+ă şi #ărinţii lor )e ar fi trăit.1.a-emenea.4 17. 17.n-'l( at'n+i +o#iii( -'flet'l mort'l'i -a' al moartei( şi -oţia +ea *ie( moştene-+ )eo#otri*ă a*erea )'#ă +'m mai . C. strănepoată al 2-lea al 2-lea strănepot.r-tei -ale( at'n+i #ărintele +e *a fi *i' -ă ia a treia #arte a -'flet'l'i "n $ani gata5 iar )e *or m'ri +o#iii "naintea "m#linirii a trei ani( )'#ă moartea 'n'ia )in o$razele #ărinţilor( at'n+i o$raz'l )intre #ărinţi +e e-te *i'( )e *a fă+'t +/elt'ieli #entr' "ngro#are şi #omeniri -ă arate -o+oteala +ătre +lironomi 2*ezi #artea ?( )ela @A3 şi +lironomii -ă1i #lătea-+ă +.11.n) "n lo+ )e tată( -a' )e mamă( are mort'l ori moarta moşi( -a' moaşă( şi +elelalte r')e )in -'.m#la "n 'rma morţii 'n'ia )in #ărinţi #e-te trei ani( -ă trăia-+ă +o#iii( şi )'#ă a+ea *reme -ă moară +o#il'l( "n-ă #artea $ăr$ătea-+ă mai "nainte )e al #atr'-#+eze+elea an al *. strănepoată 6 al 4-lea strănepot.n) a' fete ne"nze-trate şi "nze-trate( n'mai +ele ne"nze-trate moştene-+ )eo#otri*ă fie+are.n) fe+iori "n *iaţă( a' ne#oţi )in fe+iori şi )in fete( at'n+i ne#oţii +ei )in fe+iori( )e#ărtează #e ne#oţii +ei )in fete 2#re+'m -e +ă)ea -ă )e#ărteze şi fe+iorii )e trăia( #e fete )e trăia3( şi moştene-+ #e o$raz'l #ărinţilor lor. 4A-emenea 'rmează şi +.4 17. 17.9. 17. Co#iii *itregi )e tată( moştene-+ #e mamă( )eo#otri*ă( şi #e tată fie+are )eo-e$i #e al -ă'.o17.3.6. strănepoată strănepoată de frate de soră 5 al 3-lea strănepot. C. Iar )e -e *a "nt.n) a' ne#oţi )in fete n'mai( a+eia n'mai moştene-+ )e +a-ă. C.n) a' n'mai fe+iori( moştene-+ fe+iorii )eo#otri*ă fie+are. 4L'. 17.n) afară )in +o#iii lor +ei *ii a' şi ne#oţi )e fi'( -e +/iamă şi a+eştia la moştenire şi moştene-+ )im#re'nă +' 'n+/ii lor( #artea +e -e +ă)ea -ă moştenea-+ă tatăl lor )e trăia.

4 R')ele )e alăt'ri 19.erea lor' Ca$' 0' 8(/77' e8 Aegea Caragea" depărt!nd dela o%tenire pe -ete" a pu$ #ndatorire părin6ilor" -ra6ilor %i o%tenitorilor ace$tora ca $ă le ărite %i $ă le #n5e$tre5e după po5i6ia -a iliei' Ca$' 0' 8//77' -8 După legea Caragea nu ai -eciorii a.ă la o%tenirea a.n) m'lte )in +ele )e -'.3.o.r-tei -ale( iar #arte femeia-+ă mai "nainte )e )oi-#reze+e ani ai *.ită ca contrarie legii" nici actul de # păr6eală prin care o parte din acea$tă a.nea( at'n+i #eri'-ia a+el'i #ărinte( -ă -e fa+ă trei #ărţi( )in +are o #arte -ă o moştenea-+ă o$raz'l +el *i' )intre #ărinţi +' )e-ă*. că nu $+ar -i #ndeplinit -or ele pre.+e n1are moştenitor( at'n+i +ei mai )e a#roa#e la -#iţă -e #rotimi-e-+ la moştenire( )in +ei mai )e#ărtaţi.eau #ndatorirea nu nu ai de a ărita pe $urorile lor" ci %i de a le #n5e$tra %i acea$tă #ndatorire $e tran$ itea %i a$upra o%tenitorilor -ra6ilor cari o%teneau a.ocat #naintea in$tan6ei de -ond" ea nu $e poate propune pentru pri a oară #n ca$a6iune' Ca$' 0' 70(/901' d8 După legea Caragea" dreptul de o%tenire -iind nu ai al băie6ilor ace%tia a. 4Iar +.r-tei -ale( ori "naintea morţii 'n'ia )in #ărinţii -ăi( -a' )'#ă moartea a+el'i #ărinte( şi alt +o#il n' *a mai răm.rşită -tă#.n) *a m'ri +o#il'l #arte $ăr$ătea-+ă mai "nainte )e al #atr'-#reze+elea an al *.antul ace$tor dote din a.ni+i fraţi ai #ărintel'i +el'i mort( at'n+i o$raz'l )intre #ărinţi +are trăieşte( -ă moştenea-+ă #e #ărintele +el mort al +o#il'l'i( şi r')ele )e alăt'rea ale #ărintel'i +el'i mort #.erii părinte%ti" o por6iune #n natură #n acea a. C.ut' Ca$' 0' 7(/79' l8 1c6iunea $urorilor contra -ra6ilor" pentru a -i dotate" e$te o ac6iune generală de lege pe care -etele o pot e2ercita la ti pul ăriti%ului' C.!nd nu ai dreptul de a -i #n5e$trate iar băie6ii de o%tenitori ai a.nire( "n-ă "n $ani gata( altă #arte -ă o moştenea-+ă r')ele +ele )e -'.erei părinte%ti" cu obliga6iunea de a #n5e$tra pe $urori la că$ătorie' Ca$' 0' 68/909' g8 După legea Caragea" -etele a.utul părinte$c e$te lă$at #n aprecierea -ra6ilor %i *udecătorilor' Ca$' 0' 8//71' 8 După legea Caragea nu ai băie6ii au drept la $ucce$iunea părin6ilor cu obliga6iunea a$upră-le de a #n5e$tra pe $urori" deoarece ace$tea nu au a$e enea drept' Ca$' 0' 9(/8(' 1 R')e )e -'18.eau dreptul $ă+i o%tenea$că a. .erea părintea$că" %i dacă -ra6ii #n e2ecutarea obliga6iunii lor con.utul părinte$c' Prin ur are $ora a.2. 18.ec&ea legiuire Caragea" cănd tatăl a lă$at copii de a bele $e2e" nu ai copiii de partea bărbătea$că a.8 a8 .nă la a #atra -#ilă -ă ai$ă #ronomion a ră-+'m#ăra( )e *or *oi( n'mai +ămin'l neam'l'i lor( )e *a fi.erii părin6ilor deceda6i" nu ai ace%tia puteau $ă ridice conte$ta6iuni la e2ecutare" iar nu %i -etele' Ca$' 0' 175/85' &8 Codul Caragea recuno%tea nu ai băe6ilor dreptul la o%tenirea părintelui lor nu %i -etelor" c!nd erau %i băie6i %i -ete" %i #n ace$t ca5 dacă -etele nu erau #n5e$trate" -ra6ii erau datori a le #n5e$tra %i ărita' Ca$' 0' 986/9/' i8 .ub .1. =ort'l +are n1are r')e )in . C. C.r-tei -ale( iar #artea femeia-+ă )'#ă al )oi-#reze+elea an( at'n+i "l moşteneşte tatăl şi mama )eo#otri*ă.ere e atribuită $urorii" ca un act nul %i ine2i$tent pentru lip$ă de cau5ă" Ca$' 0" 70(/901' c8 Dacă cererea de nulitate a # păr6elii pe oti.in a atribui $urorii" la # păr6eala ce $+ar -ace a. 4C'm am zi+e tatăl n'mai( -a' mama n'mai( -a' am.ă5ute pentru inori nu $+a in.!nd un drept #n a.1.ere" participarea ei #n ace$t ca5 la acea # păr6eală nu poate -i pri.erea" iar nu %i -etele' Ca$' 0' /7//9/' b8 După codul Caragea" c!nd de-unctul la$ă -eciori %i -ete" nu ai -eciorii o%teneau" #n$ă ace%tia erau obliga6i" c!nd a.r')e trăie-+ )'#ă moartea *re7'n'ia )in +ei )in .ale #ărintel'i +el'i mort -a' fraţi n'mai 2)e *or li#-i r')e )e -'-3 iar +ealaltă a treia #arte -ă o moştenea-+ă -'flet'l +o#il'l'i +el'i mort( +are #arte -ă o ia tot a+ele r')e ale #ărintel'i +el'i mort( #entr' +/elt'eala "ngro#ării şi a #omenirilor.n) n' *or trăi ni+i r')e )e -'.eau $oră ne#n5e$trată" $ă o #n5e$tre5e din a.o.n) *a m'ri +o#il'l fără )e moştenitor( "n-ă #artea $ăr$ătea-+ă )'#ă al #atr'-#reze+elea an al *.n)oi "m#re'nă )e trăie-+( -e #rotimi-e-+ )in moşi( şi moş'l )in -trămoşi şi +elelalte.edea$că că a renun6at la o%tenirea lui iar nu că a acceptat $ucce$iunea' Ca$' 0' /6/85' *8 Ira6ii după legea Caragea erau datori $ă că$ătorea$că %i $ă #n5e$tre5e pe $urorile lor ne#n5e$trate' @liga6iunea acea$ta nu trece %i la o%tenitorii -ra6ilor' Ca$' 0' 87/79' D8 Con-or legii Caragea -ra6ii" după oartea părin6ilor $unt datori $ă #n5e$tre5e pe $urorile lor ne#n5e$trate c&iar ăritate de ar -i" %i cu din propriul lor a.şi )in -'-( -e moşteneşte )e r')ele )e alăt'rea.ucce$ibilul apucat $ă plătea$că datoriile autorului $ău" ca $ă -ie $cutit" trebuie $ă do.4 18.eau dreptul deopotri.

nt'l ioteziei( alte r')e ale +o#iilor lor )e -'flet. .r')e )e *or fi moştenitori( ori )in . Co#iii )e -'flet( ori r')e )e *or fi( ori -trăini( moştene-+ #e #ărinţii lor +ei -'fleteşti( )'#ă +'m şi +o#iii +ei a)e*ăraţi fără )e )iată( "nto+mai.o-( ni+i )e alăt'rea.nşii( şi ei )e ).n-'l. &e *a m'ri *re'n frate( -a' *re7o -oră fără )e moştenitori( şi a' fraţi -a' -'rori( şi ne#oţi )e fraţi( at'n+i )im#re'nă +' fraţii( moştene-+ şi ne#oţii #artea tatăl'i lor -a' a mamei lor( +e -e +ă)ea -ă o ia )e trăia.4.n-'l şi #e r')ele l'i )in .itoare la regularea dreptului de $ucce$iune a copilului natural" #%i au origina #n .19.nt'l ioteziei( alte r')e( )intr1ale -'fleteştilor lor #ărinţi( ni+i mai -'-( ni+i mai . Co#il'l )in +'r*ie( fără )iată n' moşteneşte #e tatăl şi r')ele -ale )in -'-( ni+i tatăl -ă' #e ).e' (' Principiul reciprocită6ii" #n aterie de $ucce$iune" e2i$ta %i #n pri.o-( ori )e alăt'rea -e #roti-imeşte #artea $ăr$ătea-+ă #lătin) +' $ani la #artea femeia-+ă( analogon +e li -e fa+e -ă ia )in moştenirea +ămin'rilor. 22.nşii )eo#otri*ă #e +o#il'l )e -'flet( )ar +. 22. 19.erea -ratelui %i $urorii $ale de a ă" de%i legea nu $pune e2pre$ acea$ta" căci at!t di$po5i6iunile din art' de -a6ă" c!t %i di$po5i6iunile art' 667 din Cod' ci.8.n) )'#ă moartea +o#il'l'i )e -'flet trăie-+ #ărinţii l'i +ei fireşti moştene-+ )im#re'nă +' ).4 98 ___________ 9 8 1' Di$po5i6iunile din Cod' ci. La moştenirea +ămin'rilor tot)ea'na( ori )in -'.in #n concur$ cu trei -ra6i uterini" au dreptul" c&iar trăind a bii părin6i" la o a patra parte din a. 0raţii +ei $'ni -e #rotimi-e-+ la moştenire )in +ei *itregi. C. 19.2.2.!r%ită din . Părinţii -'fleteşti n' moştene-+ +' +'*. C.'" actual pri.erii unei rude $ă.ec&ea legiuire Caragea 9' Copilul natural are drept de o%tenire #n a. Părinţii +ei -'fleteşti( ori r')e( ori -trăini )e *or fi( +.erea de $ucce$iune plu$ 1/16 din totala a. 20.n) *re'n frate -a' *re7o -oră m'rin) fără )e moştenitori( a' fraţi *itregi( şi ne#oţi )e fraţi -a' )e -'rori $'ni( at'n+i ne#oţii o#re-+ )ela moştenire #e fraţii *itregi( )'#ă +'m tre$'ia -ă1i o#rea-+ă şi tatăl -a' mama lor )e trăia. 22. &'#ă +'m +o#iii fraţilor $'ni( moştene-+ )im#re'nă +' 'n+/ii -a' +' măt'şele #e 'n+/i'l +el $'n( -a' #e măt'şa 2C3 aşa şi +o#iii fraţilor *itregi moştene-+ #e 'n+/i'l +el *itreg -a' #e măt'şă( )im#re'nă +' 'n+/ii *itregi -a' măt'şele.erea nu aceluia ce po$edă titlul inconte$tabil" ci unei alte per$oane care .3.5.18 ___________ 1 8 Că in $e 5ice" o%ie după care $e nu e%te nea ul' !. 19.3.n) n' trăie-+( "l moştene-+ -ing'ri.ia6ă" dă a. 19. 4Co#il'l )in +'r*ie moşteneşte fără )iată #e mama -a( şi 'n+/ii )e-#re mama -a şi #e moaşa )e-#re mama -a( şi 'n+/ii( moaşa şi mama #e el( #entr' +ă "m#otri*ă el e-te +'no-+'t )e ).ere' Ca$' 0' /80/87' !. Pra*ila +e +/iamă +o#iii fraţilor +elor morţi +a -ă moştenea-+ă )im#re'nă +' 'n+/ii( n' -e "ntin)e şi la r')ele )e alăt'rea +ele mai )e#ărtate( +i )'#ă fraţii şi ne#oţii )e fraţi( toţi +eilalţi lăt'raşi( moştene-+ )'#ă -#iţa r')eniei( #rotimi-in)'7-e tot)ea'na +ei mai )e a#roa#e )in +ei mai )e )e #arte.in6a copiilor naturali' Ca$' 0' //(/97' 22.'" actual" care . 19.18 ___________ 1 8 a8 C!nd ortului nu+i ră !ne rude de *o$ $au de $u$ ci nu ai de alăturea" nu $e poate argu enta din art' 17 $pre a regula o%tenirea.orbe$c de o%tenirea copilului natural" nu $unt re$tricti.7.4. 0raţii şi -'rorile -e #rotimi-e-+ la moştenire )intre toţi lăt'raşii. Co#iii )e -'flet( n' moştene-+ )'#ă +'*. #n a$e enea ca5 $e aplică nu ai art' de -a6ă care nu -ace nici o di$tinc6ie #ntre colaterali de acela% grad de rudenie' Ca$' 0' 9/7/' b8 4iolea5ă ace$t art' trib' care con$tat!nd #nrudirea pretendentului %i drepturile $ale la o%tenirea a.ine cu un te$ta ent pu$ #n c&e$tiune %i -ăc!nd un obiect de *udecată' Ca$' 0' (8/65' c8 Ira6ii pri ari cari . 21. 19.o-( +ă+i ni+i el n' e şti't lor( ni+i ei( l'i.n) *re7'n frate -a' *re7o -oră m'rin) fără )e moştenitori( n1a' ni+i fraţi( -a' -'rori $'ni( ni+i ne#oţi )in fraţi -a' )in -'rori $'ni( at'n+i fraţii şi -'rorile +ei *itregi( $'ni )e tată -a' )e mamă( moştene-+ )eo#otri*ă.6.1.

şi )e .şi )e alăt'rea( o moşteneşte fără )e )iată -oţ'l ei.alabile %i nu $e puteau $trica #n pri.ub i periul legei Caragea nu era oprit ca un te$tator $ă+%i tri ită te$ta entul $ău la trib' pentru a -i legali5at" printr+un . 4C.erirea a trei artori care $ă -i .erit de trei artori %tiutori de carte" care $ă -i .in6a -or ei" c!nd $ub$crierea te$ta entului era #nlocuită prin punere de deget" ade.ereau de $criitor %i de artori" $au de *udecători" iar pentru cei ce nu obi%nuiau de a a.!. 4C.e%te pecetea" ea $e putea #nlocui #n od . Iar )e *a fi -+ri-ă )iata )e tot +' m.eri de artori care %tiu carte' Ca$' 0' 799/9(' .4 18 ___________ 1 8 a8 @ diată c!nd nu e$te ărturi$ită de ar&iereul locului" $au de *udecătorie" cată $ă -ie cel pu6in de trei artori cari $ă -i .aliditatea te$ta entelor" nu $e #n6elege că te$ta entul $ă con6ină en6iunea din partea artorilor că au .ea" pe l!ngă $e nătură %i ade. 25.n) $ăr$at'l +' mierea trăin) @< ani şi nefă+. =oştene-+ şi r')ele şi -trăinii( +' )iată. &iata -ă -e fa+ă "n-+ri-( i-+ălin)7o +el +e o fa+e şi mărt'ri-in)7o +' i-+ălit'ra -a( şi ar/iere'l lo+'l'i -a' . 24.alabil după legea Caragea trebue ca el $ă -ie pecetluit cu pecetea te$tatorului %i ade.ă5ut $au $ă -i au5it" dela cel ce a -ăcut-o că e$te a $a' Ca$' 00' 191/6/' b8 Prin condi6iunea ce legea Caragea cere pentru . 26.')e+ătorii( -a' trei martori +ari -ă fi *ăz't( -a' -ă fi a'zit )ela +el +e a fă+'t )iată( +ă e-te a -a. 23.alabile dacă $e pecetluiau cu pecetea te$tatorului %i $e ade.4 !. e$te de$tul ca te$tatorul $ă declare #n te$ta entul $ău că l+a -ăcut #n de -a6ă cu artorii care $e nea5ă" ca cerin6ele legii $ă -ie #ndeplinite %i partea care atacă te$ta entul n+are dec!t $ă ceară a$cultarea artorilor" con-or art' 19 de la partea 40 cap' 00 din 5i$a lege' Ca$' 0' 557/91' c8 E$te nul te$ta entul $ub legea Caragea care nu a.o-( ni+i )e alăt'rea( "l moşteneşte fără )e )iată -oţia -a( şi #e -oţie( )e n' *a a*ea r')e )e -'.ă5ut $au $ă -i au5it de la cel care a -ăcut diata" că e$te a $a' Ca$' 0' (91/87' d8 Aa un te$ta ent ologra-" nu $e cere artori $pre a con$tata coprinderea lui' Ca$' 0' /0/6(' e8 Pentru ca te$ta entul unei per$oane care nu %tie carte $ă -ie .n) +el +e fa+e )iată( n' *rea +a -ă ştie martorii +ele -+ri-e "n )iată( e-te -lo$o) -tr.ec&il cu procură legali5ată de co i$ie care a.ea pecete" te$ta entele celor ne%tiutori de carte erau . C.ub legiuirea Caragea" te$ta entele celor ce nu %tiau carte erau .ă5ut $au au5it de la te$tator că te$ta entul e$te al $ău.erit de trei artori %tiutori de carte" ea -ace o con$tatare de -apt" care $capă controlului Cur6ii $upre e' Ca$' 0' 80/900' -8 .n) +o#ii( *a m'ri 'n'l )in o$raze şi n' *a a*ea +o#ii )in altă +ă-ătorie mai )inainte( at'n+i o$raz'l +el *i'( moştoneşte fără )e )iată a şa-ea #arte )in a*'t'l l'i( iar +ealaltă a*ere r')ele l'i.ă5ut $au $ă -i au5it dela cel ce a -ăcut te$ta entul că e$te al $ău' Bn ceea ce pri. =oştenire +' )iată !. C.n) $ăr$at'l +el mort n1are r')e ni+i )e -'-( ni+i )e .ng.erită de $criitorul te$ta entului %i de artori' Ca$' 0' 77//901' &8 După condica lui Caragea te$ta entul unei per$oane -ără %tiin6ă de carte $e poate ade.n)7o( -a' #e+etl'in)7o( -ă o )ea -ă o i-+ălea-+ă #e )in afară( -#'in)'7le n'mai +ă e-te )iata -a.n) mort'l n1are ni+i r')e( ni+i ne*a-tă( -a' moarta( ni+i r')e( ni+i $ăr$at( -e moşteneşte fără )e )iată )e C'tia milelor.alabil prin punere de deget" #ntru c!t condica Caragea nu a oprit acea$ta' C!nd in$tan6a de -ond con$tată că te$tatorul a i$călit prin punere de deget %i că te$ta entul a -o$t ade.o.na +el'i +e a fă+'t7o( at'n+i şi fără )e martori -ă ai$ă tărie "nto+mai +' +ea mărt'ri-ită.ea $ă declare că te$ta entul e$te al andatarului $ău' Ca$' 0' 9/5/80' g8 .

-e #rotimi-e-+ )'#ă #ra*ilă )in r')ele )e alăt'rea 2@B3.o-( #entr' 'rmătoarele #ri+ini% @.n) are trei3 şi +elelalte( e-te -lo$o) -ă o )ăr'ia-+ă +'i *a *oi.i$u et auditu de #n$u%i te$tatorul' Hn procurator cu puteri c&iar $peciale nu are ace$t drept' Ca$' 0' 19//89' 27.at la te$ta ente $+au pre$cri$ anu e at!t de legea Caragea c!t %i de legea nouă' Ca$' 0' 88/85' *8 .18 ___________ 1 8 Călugării %i epi$copii" obliga6i a $e $upune :i$ericii prin $ingura calitate de călugări $au epi$copi" nu pot te$ta dec!t> 1' De a.2@B3.n) are )oi3 -a' a #atra 2+.ă" re-u5!nd aplicarea ace$tui art' ca neaplicabil #n aterie de dona6iuni" nu $e poate 5ice că interpretea5ă rău ace$t art' Ca$' 0' 1(5/66' b8 Te$tatorul un poate di$pune de c!t de *u ătate din a. 4>n-ă -ă -e "n-emneze +ă *eri+are -oră -e *a "nze-tra )'#ă moartea #ărinţilor ei( )e +ătre fratele -ă'( n' )in moştenire răma-ă )e la tatăl -ă'( -a' )e la mama -a( +i )in a*'t +. %i (' De a.98 ___________ 9 8 Dreptul la pen$iune nu e$te $upu$ regulelor ordinare de $ucce$iune" ci legii $peciale care regulea5ă ateria' Prin ur are pe c!t ti p trăe%te a a" copiii nu au nici un drept a$upra pen$iunii cu. C. condi6iunile e$en6iale de ob$er. C. Cel +e are +o#ii şi r')e )in . 32.in6ă per$onală' Ca$' 0' (15/65' 28.'mătate #artea 2+. 31.n) are trei( at'n+i trei #ărţi )in #atr' şi +elelalte5 iar . C.i )e ).n) *or 'm$la -ă1i omoare5 35.n) $olnă*in)'7-e -a' -ără+in)( n' *or "ngri.e regulea5ă partea di$ponibilă #n a. C.. 4Pentr' +ă r')ele )in .orbe%te #n a treia per$oană.n) are )oi( at'n+i -e +a)e -ă le la-e )o'ă #ărţi )in trei( şi +."i *or ne+in-ti o+ăr.i8 Aegea nu pronun6ă nulitatea te$ta entului #n care te$tatorul .o. C. C.o-( n' e-te -lo$o) -ă la-e moştenitori "n )iată r')e )in -'-.erile ce li $+a dăruit de ori ce alt $trăin" #n$ă cu pri.'mătate )in a*erea l'i -ă o la-e moştenitor'l'i5 iar +.erile lor de ai #naintea #nc&inării etăniei lor' 9' De a.4 33.al$ă a-'#ră7le +' #. Cel +e fa+e )iată tre$'e -ă ai$ă mintea "ntreagă.o.ştigat )e fratele -ă'( a+eea m'rin) fără )e +o#ii( -ă la-e #e a+el frate al -ă' )'#ă )atorie moştenitor #e .n) are 'n moştean3 -a' a treia #arte 2+.r-tei -ale. Cine n' are r')e )in .n) +el +e fa+e )iată are n'mai 'n moştenitor )in . =ama +are are +o#il )in +'r*ie( n' e-te -lo$o)ă -ă1şi la-e "n )iată moştenitori #e r')ele )in -'-.18 ___________ 1 8 a8 Bntru c!t codul Caragea pentru dona6iuni" nu $tatuea5ă acelea%i di$po5i6iuni ca %i pentru te$ta ente" Curtea apelati.şi )e .atari ai părin6ilor lor #n $ucce$iunile te$ta entare' Ca$' 0' 79/67' 34.n)'7i( -a' $ăt. &e a+eea% 4Ne$'nii şi +ei zmintiţi la minte( n' #ot -ă1şi fa+ă )iată.atar' Ca$' 0' (9(/86' c8 .enită părintelui lor' Ca$' 0' (97/89' .n) #'tere( n'7i *or ră-+'m#ăra.ri ne)re#te5 6. Că -e #rotimi-eşte a+e-ta )'#ă #ra*ilă( )in r')ele ei )in -'-.n) r')e )e -'.n) *or +ă)ea ro$i( şi ei a*.erea $a" c!nd ai are un erede re5er. Părinţii +ei -'fleteşti #ot -ă )e#ărteze )e moştenire #e +o#iii lor )e -'flet( #entr' a+eleaşi +'*inte( #entr' +are şi +ei a)e*ăraţi #ărinţi( "şi li#-e-+ +o#iii )e moştenire.n)'7i( -a' #ornin) .4 29.n) +ine*a( ne a*.-a' )in -'-( at'n+i )'#ă )atorie -e +a)e( +a . A' #'tere #ărinţii +are fa+ )ieţi( şi +elelalte r')e )in -'-( -ă )e#ărteze )e moştenire #e +o#ii( şi #e +elelalte r')e )in .-e #rotimi-e-+( )'#ă #ra*ilă( )in +ele )in -'.o. Nimenea -ă n' fie *olni+ -ă1şi fa+ă )iată mai "nainte )e )o'ăze+i )e ani ai *.erită de $criitor %i de trei artori' Ca$' 0' 178/8(' D8 Te$ta entul autentic" $ub i periul codului Caragea" trebue ărturi$it de .o-( şi are #ărinţi şi r')e )in -'-( n' e-te -lo$o) -ă la-e moştenitori "n )iată r')e )e alăt'rea( +ă r')ele )in -'.alabil te$ta entul -ăcut de un o care nu %tia carte dacă $ub$crierea $a prin punere de deget era ade.o-( are )e alăt'rea( -lo$o) e-te -ă la-e moştenitor #e +are *a *oi )intr1"nşii( -a' )in +ei -trăini #e +el +in-tit( -a' #e m'ierea -a( şi m'ierea #e $ăr$at'l -ă'.4 30. .erile c!%tigate #n ti pul călugăriei prin o%tenire $au dar dela rudele lor.'mătate )in a*'t'l -ă'.nşii şi n'7i *or +ă'ta )'#ă #'tere5 ?.ub i perial legii Caragea era .erea părin6ilor te$tatori" nu ai după nu ărul a$cenden6ilor %i de$cenden6ilor %i -ără a di$tinge dacă aceia $unt parte bărbătea$că $au -e eia$că" de unde re5ultă că at!t băie6ii c!t %i -etele $unt recuno$cu6i" #n principiu" ca o%tenitori re5er.n) +o#iii şi r')ele )in .

C.n)5 iar r')ele )e alăt'ri( n'mai +.n) nea*.n) -e *a )o*e)i min+inoa-ă5 C.18 ___________ 1 8 Dacă nu ai ere5ii re5er.-a' )in -'-( )e n' *a -+rie +'rat "n )iată şi #ri+ina( -ă n' -e ţie "n -emă )e#ărtarea )e moştenire.n) )'#ă )iată -e *a naşte +o#il( şi +el +e a fă+'t )iata a*. 38.'mătate 2)e *a a*ea 'n moştenitor3 -a' mai m'lt )e a treia #arte 2)e *a a*ea )oi3 -a' mai m'lt )e a #atra #arte 2)e *a a*ea trei3 şi +elelalte.n)'ieli ale )ieţii -e 'rmează54 ?.şi )in -'-( -'nt -lo$o)e a #orni #. C.n) +el +e fa+e )iată( are +o#ii şi r')e )e .')e+ători( -a' )e ar/iere'l lo+'l'i( iar "ntr1alt +/i# n'.o.o-( -a' #ărinţi şi r')e )e -'-( şi #e 'nele )in o$raze +e -'nt tot )e o -#iţă le n'meşte )e +lironomi5 iar #e altele n'5 4Că+i at'n+i +ei ne#omeniţi -e +o#rin) şi moştene-+ "m#re'nă )eo#otri*ă a*erea5 iar +elelalte or..orba de . C.n) +el +e fa+e )iata( +o#il mai )inaintea morţii l'i( -e *a naşte )'#ă moartea l'i +o#il( )e +are "n )iată n' -e fa+e #omenire5 ?. de proprietate ce a $er. C. ter inat" $+a datat %i $e nat de te$tator %i artori" e in.n)'ieli moştenit'ri alţi +o#ii ai -ăi( n' #omeneşte #entr' a+ea-ta( +ă at'n+i a+e-t +o#il -e +o#rin)e şi el "n moştenire( şi moşteneşte )im#re'nă +' +eilalţi fraţi )eo#otri*ă( )in a*erea #ărintea-+ă( iar +elelalte or. 8e )rege )iata "n #arte şi n' -e -tri+ă )e tot% @.#ot -ă )e#ărteze )e moştenire #e #ărinţi şi r')ele )in -'.18 ___________ 1 8 a8 C!nd un te$ta ent nu -or ea5ă dec!t un $ingur corp %i după ce a -o$t de-initi.n) -e *a fa+e a )o'a )iată )'#ă #ra*ilă( a treia şi +elelalte. Cel +e fa+e )iată( n' e -lo$o) +' "n-emnare( ni+i moştenitor -ă or.alabile ca %i cele -ăcute prin diată' Ca$' 0' 8(9/96' 39.3.n)'ieli )in )iată -e "m#line-+.#entr' #ri+inile 26( ?( .36.n) n' e-te alt moştenitor )'#ă #ra*ili( are *oie -ă fa+ă #. )ela ?.ederat că data" $e nătura %i a5i$ten6a artorilor pu$ă #n *o$ul lui $e raportă la toate di$po5i6iunile luate prin el. C. C.n)'ia-+ă( ni+i )e moştenire -ă li#-ea-+ă.o. C.n-'l( mărt'ri-ită )e trei martori( -a' )e .o. 4Că+i at'n+i +e e mai m'lt -e -+oate )in legat'ri şi -e )ă moştenitorilor5 iar +elelalte or.n) moştenitor'l +el or.'mătate +e e )ator -ă o la-e 2??3( -a' )o'ă #ărţi )in trei( -a' trei )in #atr'( şi +elelalte( şi *a )ăr'i legat'ri ai'rea( mai m'lt )e .re-o nulitate #n #n6ele$ul art' de -a6ă din legiuirea Caragea" $ub i periul căreia $+a -ăcut te$ta entul' Ca$' 0' 557/91' b8 . C. C. !.n) +el +e fa+e )iată *a -ă a)aoge -a' -ă -+oaţă -a' -ă )reagă +e*a )in )iată( #oate -ă o fa+ă a+ea-ta şi +' )eo-e$ită "n-emnare "n )iată #e-te +ele -+ri-e5 "n-ă a+ea "n-emnare -ă fie -+ri-ă )e "n-'şi el( -a' şi )e alt'l( şi i-+ălită )e ).98 ___________ 9 8 . 8e -tri+ă )iata )e tot% @. 37.n)'ită )e #ra*ilă -a' +ă +el +e a fă+'t )iata n'1şi a*ea minţile "ntregi +. Co#iii şi r')ele )in .o-( -a' )in -'-( )e#lin #artea .ră a-'#ra )ieţii( #entr' ori+e )efăimare *a fi a*. R')ele )in . .n)'ieli ale )ieţii n' -e -tri+ă5 6.4 42.n) +el +e fa+e )iată n'( *a lă-a moştenitorilor )in .ub codul Caragea $e putea -ace codicil" %i #n a-ară de diată #n -or ă ologra-ă" %i ele erau . prin ur are" #ntr+un a$e enea ca5 nu poate -i .u e2i$tă o i$iune e$en6ială c!nd te$ta entul care con$titue $ub$titu6iunea a -o$t $ingurul act con$tituti.n) n' are a)e*erirea +ea or.atari pot ataca un te$ta ent pentru di$po5i6iunile dintr+#n$ul" ori cine #l poate ataca pentru cau5ă de -al$' Ca$' 0' 91//69' .n) +el +e fa+e )iată *a )e#ărta )e moştenire #e r')e )in . C.n)'it n' *a -ă -e fa+ă moştenitor.n) or. 40.it de ba5ă la -or area ipotecii' Ca$' 0' 1(8/79' 41.n) a fă+'t1o( -a' +ă e-te min+inoa-ă 2#entr' +are #ri+ini şi C'tia milelor +.ră a-'#ră7i.n) -e fa+e "m#otri*a #ra*ililor 26B( 6E( 6A( 6D( ?<( ?@35 6.

Legat -e zi+e )ar'l +el +' )iată( -a' +' )eo-e$ită "n-emnare( )ăr'it )'#ă moarte. 11.nă a n' -e "m#lini legăt'ra n' e )ator +lironom'l -ă1l )ea. 17. C.ţi -'nt -lo$ozi -ă1şi fa+ă )ieţi( a' *oie şi legat'ri -ă )ăr'ia-+ă. 4.te legat'ri -'nt -+ri-e "n )ieţi +e -1a' -tri+at +' tot'l( n' -'nt )atori +lironomii -ă le )ea.t e )ator +lironom'l -ă )ea5 iar )e *a -+rie /otăr. )in @AB. &e *a -+rie legat +el +e fa+e )iată şi mai la 'rmă "n-'şi "l *a *in)e( -a' "l *a -tri+a( moştenitor'l n' e-te )ator -ă1l )ea.n)'ite #ărţile "şi ia fie+are #artea -a. C. C.n) a-'#ra 'nei +ereri )e ra#ort( in-tanţa )e fon) n' -e #ron'nţă a-'#ra nat'rii li$eralităţii( )a+ă a)i+ă a+eea +on-tit'e o )onaţi'ne -a' 'n legat( +.n #e l'+r'l a+ela( #. &e -e *a -+rie legat'ri l'+r'ri #ră-itoare 2+'m -'nt )o$itoa+ele şi +elelalte3 tre$'e -ă -e )ea legatar'l'i( )'#ă moartea +el'i +e a fă+'t )iata( +' #ră-ila +. Cine e-te moştenitor şi are legat( e-te -lo$o) -ă -e le#e)e )e moştenire( iar legat'l -ă şi1l ţie.nea-+ă( 'n)e1l *a gă-i.nă a mi -e )a -e -tri+ă fireşte( -a' )in *re7o "nt. &e -e *a -+rie legat *re7o name-tie( -a' *ie( -a' #ă)'re -a' *eri+e alt l'+r' e-te #e *re7'n lo+( şi -e *a -tri+a )in *re7o "nt. ?6JED.n)'i #ărţile( "l "m#arte )eo#otri*ă toţi5 iar )a+ă -'nt or.4 12. Ca-. 10.n) -e *a -+rie legat( -e "nţelege )im#re'nă +' a+el l'+r'( şi #ărţile l'i +ele "n+/eiate. Poate +el +e fa+e )iată -ă )ăr'ia-+ă legat'ri( r')elor( -trăinilor( 'n'ia )in moştenitori( -a' mai m'ltora( $ez moştenirea lor. 4C'm )e -e *a -+rie +a-ă( -e "nţeleg şi 'şile( şi +elelalte +.n) -e *a -+rie legat( n' -e "nţeleg şi #ărţile +ele ne"n+/eiate +' a+el l'+r'( )e n' -e *or n'mi "n )iată5 +'m )e -e *a -+rie +a-ă( -ă n' -e "nţeleagă şi aştern't'rile )e mi -e *or n'mi şi ele.')e+.nă la "m#linirea -oro+'l'i "n+/irierii şi )'#ă -oro+ -ă fie al legatar'l'i. &e -e *a -+rie legat *re7'n l'+r' zălogit( moştenitor'l e-te )ator -ă1l -+oaţă şi -ă1l )ea( -a' )e -e *a fi *.t e-te )ator -ă )ea. in1)a1+o 6. 13. 8e )ăr'ie-+ legat'ri( l'+r'ri( -a' folo-'ri )e l'+r'ri( +' legăt'ră şi fără legăt'ră.te l'+r'ri mai la 'rmă -1a' "m#re'nat +' lo+'l( )e n' le *a )eo-e$i fă+ător'l )ieţii. C. 7. 2. C.te -'nt "n+/eiate.te legat'ri #. 3. I.t( 'n'l ne /otăr. C. 8.n) -e *a -+rie legat *re7'n lo+( -e "nţeleg şi +. C.4 14.m#lare #e-te #'tină a -e o#ri( -a' )e )ăr'itor -e +/elt'ie-+( #ag'$a e-te a legatar'l'i. 18.nă a n' -e )a )e +ătre moştenitor( at'n+i moştenitor'l e-te )ator a )a ori #e ro$( -a' #reţ'l l'i5 iar )e *a f'gi #.n) e-te +on-tant +ă #retin-'l moştenitor n1a #rimit moştenirea% +om$inare +' Co).n'l şi7l *a l'a( at'n+i moştenitorii -e "n)atorează -ă ră-#'nză legatar'l'i #reţ'l a+el'i l'+r'5 iar +. C. &e -e *a -+rie a+elaş legat la m'lţi( fără )e a -e or.n) 'n legat -e *a -+rie +' legăt'ră( #.te legat'ri )in *i+leş'g -a' greşeală a moştenitor'l'i -e -tri+ă( #ag'$a e-te a moştenitor'l'i. &e -e *a -+rie legat *re7'n ro$( şi *a f'gi #..n-'l name-tii şi n' le *a )eo-e$i( -e "nţeleg )in#re'nă +' lo+'l şi name-tiile şi +elelalte. 20.n) moştenitorii *or )a 'n legat n'mai( )in )ieţile +e -1a' -tri+at +' tot'l( -'nt )atori +lironomii -ă le )ea #e 'rmă toate. C.m#lare )'#ă *reme( lo+'l -e )a. 9. 22.n)'t( -ă1i ră-#'nză #reţ'l.tă -e *a fa+e )'#ă moarte.98IIIIIIIIIII 2 ) N' e-te omi-i'ne e-enţială +. 4&e *a -+rie +'m am zi+e legat *re7'n lo+ fară )e name-tie( şi la 'rmă *a fa+e #e ).n) +el +e fa+e )iată *a )ăr'i legat *re7'n l'+r' -trăin ştiin)'7l( şi #e 'rmă . +i*.Capitolul IV Pentr' legat !. 15.')e+ată( at'n+i moştenitor'l n' e )ator nimi+.n)'7-e( -tă#. C. 1.n +' . Capitolul V Pentr' iotezie( -a' fa+ere )e fii )e -'flet . 5. 19. &e -e *a lă-a legat *re7'n l'+r' "n+/iriat( at'n+i moştonitor'l -ă #lătea-+ă legatar'l'i toată +/iria( )in zi'a +e -e *a fa+e -tă#.n) +el +e a fă+'t )iata *a fi )ăr'it legat l'+r'l -trăin neştiin)'7l( şi l'+r'l a+ela -e *a l'a )e -tă#. C. 21.nă a n' m'ri +el +e a fă+'t )iata( at'n+i moştenit'r'l n' e-te )ator( iar legatar'l e-te -lo$o) -ă7l -tă#. 16.t( #e +el /otăr.n) )in m'lte l'+r'ri )e 'n fel 2+'m am zi+e )in +ai şi altele3 'n legat -+rie ne/otăr.

ierea +elor +e n1a' +o#ii.r-tni+i( -ă1i fa+ă #rin anafora +ătre &omnie( şi #rin /otăr.itoare la penalită6i au -o$t abrogate prin punerea #n aplicare a . 3.i6iu de con$i 6i !nt din partea inorului adoptat" e$te relati.r-tni+e% @.n) )e a omor"( şi ne+'getat +el "m#otri*ă.ng. E#itro#'l "n )ia-tima e#itro#iei( n' fa+e fi' )e -'flet( #e +el )e -'$ e#itro#ia -a.ţi fa+ fii )e -'flet *.18 ___________ 1 8 După codul Caragea" nu e2i$tă alt od de recunoa%terea copiilor naturali din partea tatălui $au a a ei dec!t prin adop6iune $au prin te$ta ent' Ca$' 0' /97/67' 2.r-tni+i şi ne*. 5. 8.itoare la iote5ie' 1doptatul -ace deplină probă de$pre . C. Cine *a fa+e omor +'getat( -ing'r( -a' )im#re'nă +' alt'l( -ă -e omoare.r-tni+i( +are -ă fie +el #'ţin +' o#t-#reze+e ani mai tineri )e+. C. C.e ră !n -ără intere$' Ca$' 0' 156/76' 11. C.ţi fa+ fii )e -'flet şi )re#t a)e*ăraţi #e +o#iii lor +e n' -'nt )in +'n'nie( -lo$ozi -'nt şi +' )iata lor( -ă1i fa+ă fii )e -'flet şi a)e*ăraţi.ţi -'nt +ă-ătoriţi şi n' a' +o#ii5 6.ate -or ele pri.18 ___________ 1 8 Partea care atacă adop6iunea petrecută $ub legea . PARTEA A CINCEA PENTRU VINI(8 ___________ 8 Toate di$po5i6iile din legiuirea Caragea pri. 10. 7.n)'7-e "n-'şi +' ). Ne$'nii( ri-i#itorii( şi ne+in-tiţii( n' fa+ fii )e -'flet.adă că adoptatul era a*or %i că trebuiau ob$er.aliditatea o ologării te$ta entului e$te recuno$cută" i*loacele #nte eiate pe ace$te oti.ă %i nu $e poate in.ţi -'nt ne"n-'raţi şi *or *oi. 3. 4.( B( E( A3 fa+erea lor )e fii "ntr' nimi+ -e -o+oteşte. 8e fa+ fii )e -'flet *.m#lări( mi+şorează -a' măreşte *ina( a)i+ă% . 0a+ fii )e -'flet n'mai mirenii *.ec&e" e$te datoare $ă -acă do.nşii şi +' r')ele lor +ele mai )e a#roa#e. C. 4. =ai "nainte +'getat omor( -e zi+e +ăn) "l fa+e '+igaş'l( +' g.r-tni+i -ă1i fa+ă #rin ştirea şi a)e*erirea .')e+ătorilor lo+'rilor( "nfăţiş.98 ___________ 9 8 a8 . Omor'l e-te -a' mai "nainte +'getat -a' ne+'getat. C.!.n) n' a*em fireşti şi )'#ă lege.r-tni+i şi miren+ile +ele *. 1.ţi fa+ fii )e -'flet "m#otri*a #ra*ililor 26( ?( .ulitatea unei adop6iuni pentru . Ori+e "n+linare şi )atorie a' fiii +ei fireşti +ătre #ărinţii lor( tot a+ea "n+linare şi )atorie a' şi fiii +ei )e -'flet( +ătre -'fleteştii lor #ărinţi şi a+eştia +ătre a+eia.t +ei +e1i fa+ fii. 0a+erea )e fii )e -'flet( e-te )ar -#re m.aliditatea adop6iunii prin ărturi$irea autorilor $ăi %i prin actele petrecute #naintea tribunalului' Ca$' 0' 6/87' 9. C.ec&iului cod penal' ( Capitolul I Pentr' omor !.4 6.ţi fa+ fii )e -'flet ne*.re )omnea-+ă "n-+ri-( +a -ă +er+eteze a)i+ă +'get'l +elor +e1i fa+ fii. 0a+em fii )e -'flet o$raze $ăr$ăteşti( femeieşti( r')e -a' -trăini( nă-+'ţi )in #ărinţi -lo$ozi5 iar n' ro$i. 1. Omor'l +el ne+'getat )'#ă "nt.ţi *ă)'*i -a' *ă)'*e n' a' +o#ii5 ?.oca dec!t nu ai de către d!n$ul' Ca$' 0' 18/89' b8 C!nd iote5ia nu e$te pu$ă #n conte$ta6iune %i . 40a+em fii )e -'flet şi )re#t a)e*ăraţi( #e +o#iii noştri +e n' -'nt )in +'n'nie( +.

4C.n)( -a' "n#'ş+.ef'e-+ şi1i )e-#oaie.n'l l'+r'rilor .n)ea-+ă +a şi +el +e f'ră )ela #arti+'lari( )ar mai -traşni+( şi gaz)ele lor a-emenea5 iar +ele f'rate şi *.rg +' $ătaie( -ă #lătea-+ă +e a f'rat( şi -ă -e "n+/iză la #'ş+ărie 'n an. Capitolul II Pentr' t.'mătate #reţ'l +'m#ărătorii( şi -ă şi le ia a#oi am.n)oi -ă -e )e-#ăg'$ea-+ă )in a*erea t.'mătatea +e a #ier)'t. 1. 4.nzător'l era t.n'l'i a+elor l'+r'ri.. Gaz)a )e f'ri( -ă -e #e)e#-ea-+ă +a f'r'l. C.n'l l'+r'rilor -ă "i #lătea-+ă #e .)ie( ne*ino*at e-te5 6.ţi ne"m#r'm't.ef'ite -e gă-e-+ la t.n)e-+ă +a şi f'rii )e l'+r'ri -finte.l/arii le *or *in)e( )e -e *a )o*e)i +ă +'m#ărător'l( ştiin) +ă *.l/ari( -ă -e +er+eteze ale +'i -'nt( şi -ă -e )ea -tă#. 0'r'l )e l'+r'ri -finte )in $i-eri+i( -ă -e o-. Capitolul III Pentr' f'ri !. Cine )in $eţie *a omor"( )e *a fi -ăra+ -ă -e $ată( şi -ă -e o-. 5.n) *a omor"( -ă -e omoare5 iar )e n' *a lo*i +' armă şi *a omor"( -ă -e #e)e#-ea-+ă +a '+igaş'l )in $eţie.nşii şi -ă o "m#linea-+ă. 1. C. C. Capitolul IV Pentr' mofl'zi min+inoşi !.ţi tăin'ie-+ l'+r'rile lor #rin ştiinţă( -a' le7a' +'m#ărat +' e+onomie a+eia -ă -e #e)e#-ea-+ă +' #lata )e $ani( a)e+ă +.n)'7şi *iaţa )e #rime.te l'+r'ri -e *or *in)e )e f'ri la alţii( şi le *a +'noaşte -tă#. 2.l/ari( şi7i tăin'ia( -ă -e ierte5 iar )e n'( -ă -e o-. 0'r zi+em +el'i +e f'ră( a)i+ă ia #e a-+'n-.l/ar( -a' +ă l'+r'rile era' )e /oţie le7a' +'m#ărat( -ă le #iarză şi -ă le ia -tă#. 3. Care la m.ţi -e *ă)e-+ gaz)e )e t. 2.rg +' $ătaie( şi -ă -e o-.n)ea-+ă la o+nă +in+i ani.t n' -e a. 2.l/ar'l'i 2)e *a a*ea +e*a3 l'. Cine fiin) +o#il( mi+( -a' ne$'n( -a' zmintit la minte( *a omor"( ne*ino*at e-te5 ?.l/ari !.nie lo*in) *a omor"( )e *a fi lo*it +' armă( şi tăin)( -a' -ăget. Cine *a omor" a#ăr.n) -iliţi fiin) )e fri+ă #rimea' #e t.4 3.n)ea-+ă la -'rg/i'nie )e trei ani( iar )e *a fi $ogat -ă ră-+'m#ere +' $ani omor'l )ela r')ele omor"tor'l'i şi iarăş -ă -e or. C.n)( -a' "m#'g.l/ari -e #rin) -ă -e omoare.ţi "m#r'm't.n)'ia-+ă la -'rg/i'nie a-emenea5 C.ef'in)'7le t.te l'+r'ri . To*arăşii mofl'zilor min+inoşi( a)i+ă +.l/arii -'nt +. 1.ăf'ite )e t.l/ari( -ă -e +er+eteze( şi +.'nge )in a*erea mofl'zilor -#re #lata "m#r'm'tătorilor +elor a)e*ăraţi( a+ea li#-ă -ă o #'ie )ela ). 6.n'l lor5 iar )e -e *a )o*e)i +ă neştiin) +'m#ărător'l le7a +'m#ărat( at'n+i -tă#. C.ţi t. 4.ţi "narmaţi ie. 5.n)'7i mai #'ţin( -e arată "m#r'm'tători +' -'me mai mari( -a' +.n) a)i+ă -tă#. 0'rii )e l'+r'ri )omneşti şi o$şteşti -ă -e o-.nză a*erea şi -ă -e #lătea-+ă "m#r'm'tătorilor 3.n)'te( 'n)e -e *or gă-i( -ă -e ia fără )e #lată.n)e-+ la )r'm'ri( -a' nă*ăle-+ la lo+aş'rile lor( şi1i . Cine *a f'ra )ela om #arti+'lar( -ă -e )ea #rin t.rlin) +e*aş +' ne$ăgare )e -eamă *a omor"( -ă ră-+'m#ere +' $ani omor'l( )e la r')ele +el'i omor"t5 .n'l( -ă -e 'rmeze la a+elea +a şi la +ele .'mătatea #reţ'rilor +e a )at şi +'m#ărător'l ."naintea oamenilor -a' "i #.n)'7i( -e arată )e "m#r'm'tători( şi -e )o*e)e-+ min+inoşi( -a' +. T.ţi -e *or )o*e)i mofl'zi min+inoşi( -ă -e o-. Cine a-*.l/ari.n) tot a+ela *a f'ra )e al )oilea( -ă -e )ea #rin t.@. Cei+e -e fa+ mofl'zi fără a fi( f'ri -e -o+ote-+( şi -'nt.te l'+r'ri .n)ea-+ă la o+nă "n -oro+ )e +in+i ani.n)ea-+ă la #'ş+ărie 'n an( -ă li -e *. C. .

n) o+ărăşte. Capitolul VIII Pentr' tăietori )e $ani !. C.rg $ăt.ţi *or arăta +ărţi min+inoa-e #rin neştiinţă( şi -e *a )o*e)i +ă n' le7a' şti't )e min+inoa-e( a+eia -'nt ne*ino*aţi. ?. 2. 2.t +.te #e+eţile -a' i-+ălit'rile -'nt min+inoa-e.')e+ător şi +elelalte. Capitolul VII Pentr' #re#'itori -a' #. Ne+in-titorii ne+in-te-+ -a' +' +'*. Pre#'itorii -ă -e o-. C. 1. &in "n+linarea +ara+ter'l'i +e are +el +e ne+in-teşte( +ătre +el +e -e ne+in-teşte. Pre+'m +.ţi fa+ i-+ălit'ra )omnea-+ă( -a' #e+etea( -ă li -e taie m.na5 +.n)ea-+ă la #e)ea#-a +e era -ă #ătimea-+ă +el #re#'-( +. >n #arte min+inoa-e -'nt( "n +. . 3. 2.n)( -a' alt+e*a -#re ne+in-te fă+. 1.n)ea-+ă la o+nă "n -oro+ )e +in+i ani.n). C.r"tori !.')e+ătoriilor.ţi -e *or *ă)i martori min+inoşi( -ă -e )ea #rin t.n) fi'l ne+in-teşte #e tatăl -ă'( mai m'lt greşeşte( )e+.n) 'n #arti+'lar *a ne+in-ti 'n $oier( -a' .te +'*.n) $ate +ine*a( mai m'lt ne+in-teşte )e+.n'l -ă'( şi +. Capitolul VI Pentr' martori min+inoşi !.ţi fa+ za#i-e min+inoa-e( )e )atorii #arti+'lare( -ă #lătea-+ă "n)oit )e +eia+e era -ă +. =ărimea ne+in-tei -e -o+oteşte% @.n) -1ar fi gă-it *ino*at.ştige +' za#i-'l +el min+ino-. 7 C' fa#ta ne+in-te-+ $ăt. 6. 7 C' +'*.ţi -e *or *ă)i tăietori )e $ani( -ă -e o-. 4.n)'7-e( şi -ă -e trea+ă "n +on)i+ile . 1.nt'l( -a' +' fa#ta.ră )e "n*ino*ăţire a-'#ra 'n'i ne*ino*at. Pla-tografi zi+em +elor +e fa+ -+ri-ori min+inoa-e( -a' )e tot -a' "n #arte.ţi )reg +'*inte( ori -lo*iri( ori -lo*e( ori n'mere( ori *eleat( ori l'nă( ori zi( )in -+ri-ori )omneşti -ă -e o-.Capitolul V Pentr' #ta-tografi !. Tăietori )e $ani( "nţelegem n' n'mai #e +ei +e taie mone)ă min+inoa-ă )e tot( -a' "n #arte( +i şi #re +ei +e taie mone)ă )e argint $'n( şi a)e*ărat( -a' )e a'r( "nto+mai +' +are 'm$lă. Capitolul I% Pentr' ne+in-titori !.nt'l ne+in-te-+ "n-+ri-( -a' #rin grai( o+ăr"n) "n m'lte +/i#'ri.nt'l +elor -+ri-e( -a' "m#re'narea -lo*elor( -a' -lo*ele( -a' n'merele( -a' *eleat'l( -a' l'na( -a' zi'a( -'nt )re-e( -a' ra-e( şi "n lo+'l lor( -+ri-e altele.t +.n) -l'ga -a' ro$'l *a ne+in-ti #e -tă#. 2.n)ea-+ă la moarte. &'#ă lo+'l( 'n)e -e fa+e ne+in-tea. 1.n) ar ne+in-ti #e alt'l( şi +. C. 1. Iar +. &'#ă fel'l ei% Pre+'m +. Pre#'itor -e +/iamă +el +e #orneşte #. &e tot min+inoa-e -+ri-ori -'nt( "n +.

Care *a omor" )o$ito+'l alt'ia( e-te )ator #reţ'l a+el'i )o$ito+.inge că . 3.')e+ător'l "n lo+'l )regătoriei -ale( 'n)e1şi "m#lineşte )atoria -a( -a' . Care ţine "n -ilni+ie l'+r' -trăin( -e "n)atorează -ă1l "ntoar+ă -tă#. 4. 0el'ri )e #e)e#-e #entr' ne+in-titori -'nt5 )are )e $ani( $ătaie( "n+/i-oare( -'rg/i'nie( +arele -ă -e or. C. 2Vezi #entr' +ă-ătorie( +a#. 4.n) )'#ă +'r*ie -e *a "m#ă+a $ăr$at'l +' femeia -a +ea +'r*ă( n' mai #oate a)'+e #. 5. Ne+in-titor'l -ă -e #e)e#-ea-+ă )'#ă mărimea ne+in-tei 263. N'mai $ăr$at'l( iar n' alt'l( e-te *olni+ -ă #ornea-+ă #.eşte şi +elelalte.n) )o$ito+'l +'i*a *a fa+e *re7o -tri+ă+i'ne( -tă#.ătă area adu$ă cui. Capitolul % Pentr' #rea+'r*ie !.')e+ă( ori #e #reot 'n)e -l'.n'l'i $'+atelor( ). 3. C. 5.ră )e #rea+'r*ie a-'#ra femeii( şi n'mai femeia a-'#ra $ăr$at'l'i. Care *a răni om -a' )o$ito+( e-te )ator -ă #lătea-+ă +/elt'eala *in)e+ării.n)'ia-+ă +'m şi 'n)e( şi +. &e -e *a )o*e)i +ă $ăr$at'l +e a)'+e #.n) *a gă-i +' +ale .n) şi *orni+el'l'i gloa$ă% . 4.atul ur ea5ă a -i ră$pun5ător pentru $tricăciunea -ăcută către partea ad. 1.n) m'ierea -e *a )o*e)i #rea+'r*ă -a' $ăr$at'l ei #rea+'r*ar( -ă -e #e)e#-ea-+ă #re+'m -1a zi-.n'l )o$ito+'l'i -ă #lătea-+ă #ag'$a -tă#. 2.ră )e #rea+'r*ie a-'#ra ne*e-tei -ale( i7a fo-t mi. C.98 ___________ 9 8 1ce$t art' nu are aplicare c!nd e . 5.e5ilor $e con.re-unei per$oane' Ca$' 0' 11//65' c8 1' C&e$tiunea dacă $tricăciunea a pro.lo+itor( ne*a-ta -ă fie a#ărată. 2. Cel +e )'#ă +e -1a ne+in-tit( -e *a "m#ă+a +' ne+in-titor'l( -a' -e *a "n*oi( n' e -lo$o) -ă mai .')e+ător'l.a de -apta .ă din aprecierea do. . &e *a -tri+a 'n )o$ito+ $'+atele +'i*a( -tă#.ră a-'#ră7i #entr' a+ea +'r*ie.orba de i$pa%ă 7de$păgubire8 Ca$' 00' 1/6(' 6.er$ă %i l+a #ndatorat la plată" nu $e poate 5ice că a interpretat rău art' de lege ai $u$ citat' (' @biec6iuni #n contra unei anc&ete ur ată la -a6a locului" ne-ăcute de păr6i la in$tan6ele in-erioare" nu pot -i pri ite #n ca$a6ie ca neridicate %i nede$bătute de in$tan6ele -ondului' Ca$' 0' (91/65' d8 C!nd un pre*udi6iu re5ultă din principiul con$acrat de ace$t art' in$tan6a de -ond e$te co petentă a con$tata acel pre*udi6iu %i a obliga la repara6iunea lui' Ca$' 0' 100/69' 3. 1.el'ia-+ă #entr' a+ea ne+in-te.Pre+'m +. A)aoPentr' -tri+ă+i'ne !.?3. @B #arag.n'l'i.18 ___________ 1 8 a) )e5ultă că nu ai acele per$oane $unt $upu$e la de$păgubire" care prin -aptul lor propriu ar cau5a pagubă $au $tricăciune altuia' Ca$' 0' (66/67' b8 1ce$t art' $e aplică nu ai in ca5ul c!nd e$te con$tatată . Cine +'r*eşte +' m'iere măritată( -ă -e o-"n)ea-+ă la -'rg/i'nie( "n -oro+ )e )oi ani. Care( )in ştiinţă -a' neştiinţă( -a' +' greşală( *a a)'+e -tri+ă+i'ne alt'ia( e-te )ator a ră-#'n)e -tri+ă+i'nea.ino.n'l )o$ito+'l'i e-te )ator a o ră-#'n)e.enit din -apta unuia $au altuia din per$oanele litigante e o c&e$tiune de -apt pe care Curtea de apel #n co peten6a $a ca in$tan6ă de -ond" o precur ă #ntr+un od &otăr!tor' 9' C!nd Curtea apelati.n) -e *a ne+in-ti $oier'l -a' .

7 P.l/ării( f'rtişag şi +elelalte.')e+ată +riminală( -ă n' #oată altfel )e+. 7.4 3. 7 P.ată" ci e$te #n atribu6iunile procurorilor' .18 ___________ 1 8 a) Cel intere$at #n pricină care ne-iind *udecat de pri a in$tan6ă . 7 Prigonitoare #ărţi( +el +e -e .n) *a fi oaie -a' +a#ră.')e+ată.mător5 6. 1.iolea5ă ace$t art' Ca$' 00' 986/6(' 2. 4Criminală e-te( +.n) "n*ino*ăţirea n' e-te *ină( +'m )atoria şi +elelalte.m#la -ă fie )o$ito+ r.ine %i declară la Curtea apelati.')e+ată.inuiri #n cau5e penale a -o$t de$-iin6at de Codul penal care per ite oricui a da #n *udecata trib' corec6ional -ără a depune *ură !nt> căci ac6iunea publică pentru cererea pedep$ei nu ai depinde" ca #n $i$te ul codului Caragea" de ac6iunea pri.ş -a' .iolea5ă art' de -a6ă' Ca$' 00' 1/(/6(' b8 ?udecătorul care $e pronun6ă a$upra unui lucru ce nu $+a cerut de păr6i" $au care n+a -or at obiectul *udecă6ii" .n) "n*ino*ăţirea e-te *ină( +'m% z'r$al.!n5ătorului unui i obil" -ără re5er.')e+ată.al$ă şi trage #e alt'l la .irtutea )eg' org' %i trebue a $e c&e a el la *udecată pri.iolea5ă art' de -a6ă' Ca$' 00' 115/6(' c8 ?udecătorul -ace o ni erită aplica6iune de lege c!nd declară $trăină de proce$ pe o per$oană care" nu e liberă $ă pornea$că *udecata alteia a-ară nu ai de .')e+.n) *a( tăia +ine*a +o#a+ ro)itor( -a' nero)itor fără )e ştirea -tă#.18 ___________ 1 8 a) . 8lo$o) e-te fie+are -ă1şi #ornea-+ă .n) *a fi $o' -a' *a+ă5 .t% +el +e -e trage )e alt'l la .r.n) mai "nt. Nimeni n' e -lo$o) -ă #ornea-+ă . Bani )o'ăze+i +.')e+ata. Bani #atr'ze+i +. 7 P.n) *a fi +al -a' $i*ol5 ?. Politi+ea-+ă e-te( +.el'itor% +el +e )ă .i' +ă n' o #orneşte )in *re7o #izmă( +i "ntr' a)e*ăr.oca ne*udecarea lui la acea in$tan6ă" ca un i*loc de ca$a6iune' Ca$' 0' 1/69' b8 E ancipatul are dreptul de a+%i ad ini$tra a. Prigonire -e zi+e .r.n) -e *a "nt.'r. Prigonirea e-te -a' +riminală -a' #oliti+ea-+ă. Bani ze+e +.al$ă şi trag #e alt'l la . Cine *a *oi -ă #ornea-+ă .+( omor( t.ă că iea a$upra%i proce$ul %i &otăr!rea dată de pri a in$tan6ă" $e con$ideră ca unul care a renun6at la bene-iciul de a -i *udecat la pri a in$tan6ă" %i nu ai poate #n ur ă in. PARTEA A &A'EA PENTRU ALE GU&ECK9ILOR Capitolul I Pentr' #rigoniri !.')e+ă.')e+ata alt'ia( afară n'mai )e *a a)'+e o$raz'l a+el'ia.a repre5enta pe acea$ta' Ca$' 00' /0/6/' d8 @ri cine -igurea5ă #ntr+un proce$ ca parte acti. Bani +in+ize+i( +.erea $a #n . C. la din contra $e .ă %i intere$ată" ur ea5ă a -i neapărat ori p!r#t ori p!r!%' Ca$' 00' 9/6/6(' e8 ?udecătorului" care" nu recunoa%te" .')e+ata% mă #rigone-+( mă .ecini pentru călcarea acelui i obil" nu i $e poate i puta că a aplicat rău ace$t art' Ca$' 00' 989/6(' 5.@.98 ___________ 9 8 ?ură !ntul condi6ional i pu$ de legiuirea Caragea la #n.n'l'i #reţ'l +o#a+'l'i "n)oit..ici o lege nu autori5ă pe *udecat a $ub$titui dela $ine pe altul #n locul p!r#tului #n contra căruia $+a pornit recla a6ie' ?udecătorul care ur ea5ă #n $en$ul contrar .n'l'i -ă'( a+ela -ă #lătea-+ă -tă#.ă dreptul de a ac6iona pe .itoare pe a.ră-+ -a' .el'ie-+% )a' .erea $a" iar nu pe epitrop. 4.t .

nă( la trei ani )e la -f. &in #rigonirile +ele #entr' $ani% 7 Cea #entr' -tă#.e la paragra6ii 7ter enul pre$crip6iunilor8 $+au a%e5at nu după aliniatele art' 7" ci la $-!r%itul art' citat> a8 După legea Caragea" aren5ile $au c&iriile #n $u e deter inate %i certe precu %i $tricăciunile lucrului #nc&iriat" $e pre$criu după un inter.n) şi7a arătat nem'lţ'mirea5 7 Pentr' )ar'ri )inaintea n'nţii( +a şi #entr' ze-tre5 7 Pentr' moştenire #.nzare şi -+/im$ )e l'+r'ri miş+ătoare( #.nă la ze+e ani )ela moartea $ăr$at'l'i( )a+ă n1a' fo-t )e-#ărţiţi( -a' )ela )e-#ărţire )e -e *or fi )e-#ărţit5 7 Pentr' "n*oială "m#otri*a #ra*ililor şi fără )e tărie( #. 4Paragrafie n'mim -oro+'l #rigonirii( )e +.nă la ze+e ani( )e *or fi #ărţile +ele #rigonitoare "n 9ara Rom.iolea5ă legea in$tan6a de -ond" care contea5ă ter enul pre$cri$ de 10 ani dela ti pul c!nd $+a #n$trăinat un i obil dotal prin .nă la #atr' ani )ela )area -o+otelii e#itro#'l'i5 7 Pentr' )e#oziton şi -e+/e-tr'( #.nă la +in+i ani( )e *or fi to*ărăşii "n 9ara Rom.nă la şa-e l'ni5 7 Pentr' +ei +e l'+rează +' #lată #.nă "ntr1'n an )'#ă "n*oială5 7 Pentr' ereto+rizie "m#otri*a #ra*ililor şi fără )e tărie( #.nă la 'n an )in zi'a "nt.nă la +in+i ani )ela i-#ră*irea l'+r'l'i5 7 Pentr' +la+ă #.nă +.nă la treize+i )e ani )ela )e#ozirea l'+r'l'i5 7 Pentr' "ntoar+erea )ar'l'i )ela nem'lţ'mitor( 'n an )e +.pre$crip6iunea de %ea$e luni" nu poate curge de la 5iua rearendării ci de la e2pirarea celui de pe ur ă an din contract' Ca$' 0' (19/6/' c8 După legea Caragea" cererea de arendă $e pre$crie după trecerea de %a$e luni' Ca$' 0' 9(/80' d8 Pre$crip6iunea ia na%tere odată cu ac6iunea' Ca$' 0' /11/8(' e8 Ter enul pre$crip6iunii pentru re$tituirea lucrurilor dotale" #ncepe dela di$olu6iunea că$ătoriei prin oarte $au de$păr6ire' Prin ur are .nă la treize+i )e ani( )ela "m#linirea -oro+'l'i )e #lată( -a' )in zi'a "m#r'm'tării )e *a fi fără -oro+5 7 Pentr' anarg/irie18 )e )atorie( #.nea-+ă( şi ze+e( )e *or li#-i5 7 Pentr' )ar'rile )ela logo)nă( #.rşit'l -oro+'l'i "n+/irierii5 7 Pentr' -ă)ire )e $'+ate #.nă la 'n an( )ela +ăl+area legăt'rilor )intre -tă#.nirii5 7 Cea #entr' +' $'nă +re)inţă -tă#.nă la ze+e ani )in zi'a n'nţii5 7 Pentr' +ererea m'ierii )e a i -e "ntoar+e ze-trea şi eFo#ri+a( #.nire )e *a fi #entr' l'+r'ri miş+ătoare( -e #orneşte #.nă la treize+i )e ani( )ela moartea +el'i +e -e moşteneşte5 7 Pentr' legat( +a şi #entr' moştenire.nt( şi )e /otare "ntre *e+ini( n' are -oro+( #re+'m şi +ea #entr' ţigani f'gari afară )in #ăm.n) şi #.nă la ze+e ani )ela "n+e#'t'l ro$irii5 7 Pentr' *. Ni+i o #rigonire -ă n' -e #rel'ngea-+ă "n *e+i( +i -ă -e iz$rănea-+ă "n )ia-tima #aragrafiei.nă la treize+i )e ani )ela "n+e#'t'l -tă#.nirii #.')e+ătorilor7aleşi5 7 Pentr' *e+/ilet( #.nă "ntr1'n an( )e la -tri+area logo)nei5 7 Pentr' +ererea $ăr$at'l'i )e ze-tre făgă)'ită( #.rşit'l -oro+'l'i "n+/irierii5 7 Pentr' +lă)ire )e name-tii( #.rea .6.nire +' rea +re)inţă a l'+r'rilor +elor miş+ătoare şi nemiş+ătoare( -e #orneşte #.nzare -1a legi'it5 7 Pentr' "n+/iriere( #.nă la +in+i ani( afară )e +'m#ărătoarea +' #rotimi-i-( +e -e #re+'rmează( )'#ă +'m la *.nă la trei ani( )ela "n+e#'t'l #ag'$ei lor5 7 Pentr' to*ărăşie( )ela "n+etarea to*ărăşiei #.neşti5 7 Pentr' ro$ire )e l'+r'ri nemiş+ătoare( #.nă la )oi ani )in zi'a "m#r'm'tării% ___________ 1 8 1narg&irie $e 5ice c!nd dă 5api$ de datorie %i nu pri i ori toată $u a ce $e coprinde ori parte dintr+#n$a' 7 Pentr' zălog( a-emenea +a şi #entr' )atorie5 7 Pentr' +/ezăşie )e )atorie( a-emenea +a şi #entr' )atorie5 7 Pentr' *enit'rile )ea*alma "ntre )e*ălmaşi( #.nă "n )o'ăze+i )e ani5 7 Prigonirea +ea #entr' +ăl+are )e #ăm.nă la ? ani5 iar #entr' nemiş+ătoare( şi #entr' ţigani )ela "n+e#'t'l -tă#.al de %ea$e luni' Ca$' 0' 95/80' b8 1ce$t art' ro$te%te că ter enul pre$crip6iunii pentru #nc&irieri $e $ocoate p!nă la %ea$e luni" dela $-!r%itul ter enului #nc&irierii" .n) are *oie a -e #orni.n şi +lă+aş5 7 Pentr' )atorie #.nă la şa-e l'ni( )ela -f.nt'l 9ării Rom.18 ___________ 1 8 Toate *uri$pruden6ele relati.nă "ntr1'n an )'#ă /otăr.lnirii -tă#.n'l'i +' *e+/il'l( )'#ă i-#ră*irea tre$ii *e+/ilet'l'i5 7 Pentr' e#itro#ie( #.!n5are" iar nu dela di$olu6iunea că$ătoriei' Ca$' 0' 1(0/66' .4 7.nă la treize+i )e zile )ela )area l'+r'l'i5 iar )e +ele nemiş+ătoare( #.nea-+ă( iar )e *or li#-i( #.

ocată cu $ucce$ c!nd actul de cu părătoare ne-iind legali5at de trib' $pre a $e putea opune celor de al treilea nu con$tituie un *u$t titlu" care e$te una din condi6iunile principale ce duce la pre$crip6iunea de 10 ani cu bună credin6ă' Ca$' 0' 167/81' *8 Calitatea de o%tenitor con$tituie%te un *u$t titlu care unit cu buna credin6ă" poate -unda pre$crip6iunea de 10 ani' 1cea$ta at!t $ub i periul codului actual c!t %i $ub legea Caragea %i legea e2plicati.orba de e2ecutarea unei &otăr!ri din anul 18(9" căreia era datoare $ă $e $upuie %i partea recurentă %i #ntru c!t Curtea %i-a -or at con.oiala %i acolo unde legiuitorul nu -ace nici o di$tinc6iune nu e per i$ păr6ilor a in.ea loc după ce $+a -ăcut alegerea &otarelor.ocată de inti at de oarece acea$ta a -o$t #n -a.e%te" pre$crip6ia pre.ocate #n ca$a6iune ră !n -ără intere$' Ca$' 0' 98/77' C8 E$te -ără intere$ i*locul de ca$are #nte eiat pe rea aplica6iune a art' din legea nouă" c!nd legea Caragea" $ub care $+au petrecut -aptele e$te identică cu cea nouă care $+a aplicat' Ca$' 0' 989/8(' r8 E$te -ără intere$ pentru recurent i*ocul #nte eiat pe oti.!r%it pe lucrul cu părat" ci $e -ace #ndată #n .i6iile unei tran5ac6iuni ce ar re5ulta din necapacitatea păr6ilor" ci nu ai din .ecini $+a de$-iin6at prin legiuirea din anul 18/7 Gartie 8" #ntărită cu o-i$ do ne$c $ub .ă la ărginirea pre$crip6iei # pre$urării pă !nturilor" a de$-iin6at di$po5i6iile din codul Caragea #n ce pri.r' 195' n8 Aegea din 8 Gartie 18/7" relati.8 Condica lui Caragea trat!nd de$pre po$e$iunea de bună credin6ă %i de rea credin6ă" nu -ace nici o di$tinc6iune #ntre e-ectele a belor po$e$iuni #n ce pri.enirea lor #n etatea legală' Ca$' 0' (71/8(' i8 Pre$crip6iunea cu bună credin6ă nu poate -i in.ă din 18/7' Ca$' 0' ((5/81' D8 1' 1t!t $ub codul Caragea c!t %i $ub actualul Cod' ci.ă5ută de alin' 1 %i 9 al citatului art' 7' Ca$' 00' 11(/6(' p8 C!nd pre$crip6iunea e$te bine aplicată de in$tan6ele de -ond celelalte i*loace de ca$are in.ăratul proprietar" n+are trebuin6ă de po$e$iune de 5ece ani ca $ă $e -acă $tăp!n de$ă. a%a că #n ur a ace$tei legi" c&iar %i ac6iunile pentru &otărnicii $unt $tin$e dacă $unt pără$ite ti p de trei5eci ani' Ca$' 0' 18(/909' o8 .ă la călcarea de pă !nt %i de &otare #ntre .oacă dol" iar nu #n contra actelor -ăcute de per$oane -ără co peten6ă" c!nd e$te ca5ul $ă $e aplice pre$crip6iunea de (0 de ani Ca$' 0' (77/8(' 8 0 pre$criptibilitatea pentru călcarea de pă !nt %i de &otare #ntre .oca .orba de e2ecutarea unei &otăr!ri din anul 18(9" prin care $e deter ină păr6ile ce trebuie$c $ă aibă -iecare #n trupul unei o%ii %i c!nd *u$tul titlu lip$e%te' 9' Po$e$iunea $eculară nu nu ai că nu $+a in.u $e poate ad ite că pre$crip6iunea anuală nu acopere .ă5ută" relati.epre$criptibilitatea pre. %i din acel o ent po$e$orii păr6ilor ale$e" pot opune unul altuia" c!nd ca5ul $e i.oarea $a' Ca$' 0' 1(0/76' $8 După legea Caragea" calitatea de $taro$te i punea %i calitatea de epitrop" a$t-el că de #ndată ce $e perdea $ocotelile epitropiei către noul $taro$te" #ncepea a curge %i pre$crip6iunea de patru ani pentru re$pon5abilitatea epitropului' Ca$' 0' 199/76' t8 .-8 1' .irtutea *u$tului $ău titlu' Ca$' 00' 77/6(' .i6ii" ar con6ine #n.ecini" nu ai poate a.il" inoritatea nu are e-ect $ă #ntrerupă pre$crip6iunea" ci nu ai $ă o $u$pende' 9' Pre$crip6iunile #ncepute la epoca pro ulgării Codului ci.ocat" dar c&iar a%a de ar -i -o$t" era nead i$ibilă #ntru c!t era .i6iile de -or a e2terioară" pentru că acea$tă pre$crip6iune" -iind generică coprinde #n $ine orice . a$t-el că ur ea5ă neapărat că #n codul Caragea $+a dat %i po$e$iunii cu rea .ingerea că e2ecutarea $+a -ăcut con-or actelor' Ca$' 0' /85/8/' g8 Pre$crip6iunea de %a$e luni pre.ul că Curtea nu $+a pronun6at a$upra pre$crip6iunii in.ă5ută de legiuirea Caragea" pentru arendare" $e aplică la toate ac6iunile ce re5ultă din contractul de loca6iune' Mi acea$tă pre$crip6iune #ncepe a curge din o entul din care $e na%te ac6iunea $upu$ă ace$tei pre$crip6iuni' Ca$' 0' 19/7/' &8 Pre$crip6iunea nu curge contra inorilor" dec!t dela .il $e regulea5ă după legile cele .u $e poate ad ite pre$crip6iunea de 5ece ani c!nd e$te .e%te dob!ndirea proprietă6ii prin ace$t i*loc.e%te i pre$criptibilitatea #ncălcărilor.reuna' Ca$' 0' 60/7/' u8 Cel ce cu pără dela ade.ec&i" $ub care acea pre$crip6iune a #nceput' Ca$' 0' (00/90(' l8 Pre$crip6iunea de un an" după legea Caragea" $e rapoartă la actele -ăcute cu călcarea legilor %i #n contra cărora $e in.

ă5ută de Cod' ci.iolat legea pentru pre$crip6ii" c!nd #naintea *udecătorilor -ondului nu $+a ridicat nici o c&e$tiune de pre$crip6ie' Ca$' l' 195/6(' -+8 Contractul prin care $e .' a5i #n .edi proprietatea prin $tăp!nirea ce a a.oca aplicarea unei legi care n+a.'8> a$t-el" plata e baticului $e pre$crie prin trei ani' Dacă #n$ă *udecătorul $tabile%te că pre$crip6iunea a #nceput $ub legea nouă" atunci trebue $ă aplice di$po5i6iunile art' 1'907 din Cod' ci.' relati.oia .erana apreciere a in$tan6elor de -ond" %i care nu e$te $upu$ă controlului Cur6ii de ca$a6iune' 9' Pre$crip6iunile #ncepute $ub codul Caragea $e regulea5ă după acea legiuire 7art' 1'911 din Cod' ci. pre$crip6iunea nu curge contra inorilor' Ca$' 0' ((0/87' c+8 .!n5ătorului pre$crip6iunea nu curge' Ca$' 0' 1(//69' d+8 După legea Caragea plata aren5ii $e pre$cria dacă #n ter en de %a$e luni nu $e recla ă.u $e poate pre$crie contra titlului' 1$t-el c!nd autorul păr6ii $tipulea5ă că de$c&iderea unor -ere$tre nu con$tituie un drept de $er.!nd cuno%tin6ă de o a$e enea .endicat" dreptul de a do.credin6a acela% e-ect ca %i po$e$iunii de bună credin6ă" c!nd ti pul cerut de lege pentru -iecare din ace$te două pre$crip6iuni ar -i -o$t #ndeplinit' Ca$' 0' 690/98' N8 C!nd două per$oane din cari unul e$te $ocrul %i celălalt ginerele $ău" pentru a lic&ida datoriile #ntre ele re5ult!nd din di-erite conturi curente" $e -ace un #n$cri$ pe care păr6ile #l nu e$c J5api$ de # pru utatJ %i prin care $ocrul $e recunoa%te dator către ginerele $ău a unei $u e de bani" #n care ar intra %i un re$t din 5e$trea ce $ocrul ai datora ginerelui $ău" datoria din ace$t 5api$ nu e$te dotală" %i" prin ur are" nu $e pre$crie prin 10 ani" pre$crip6iune ce codul Caragea acordă pentru 5e$tre" ci prin pre$crip6ia ordinară de (0 ani' Ca$' 0' 68/97' 28 După legea Caragea" ră$punderea aren5ii $e pre$crie %a$e luni după e2pirarea ter enului -i2at prin contract" pentru ră$punderea ei neput!ndu-$e aplica di$po5i6iunile legii noui la o con.enitul unui pod" nu e$te un contract nenu it ci un contract de #nc&iriere" deci nu i $e aplică pre$crip6ia de (0 ani' Ca$' 0' 1/71' g+8 Po$e$iunea de trei5eci ani con$titue" după principiile cod' Caragea un i*loc de ac&i5i6iune a proprietă6ii' Prin ur are $e interpretă rău art' 7 dela paragra-ii" cod' Caragea" c!nd $e re-u5ă păr6ii ce nu e #n po$e$iunea lucrului re.!n5ării pre$crip6iunea pre.irtute de *u$t titlu %i #n ti p de 10 ani" e2ercitată $ub i periul codului Caragea" conducea la pre$crip6iune' Ca$' 0' 599/90' b+8 Pre$crip6iunea pre.ă5ută de legea Caragea $+a odi-icat prin legiuirea din anul 18/7" după care $e aplică %i #n pri.in6a .ă5ută de codul Caragea" nu ai poate -i in. acea$tă pre$crip6iune nu $e putea con$idera #ntreruptă dec!t dacă partea recla a in$tan6ei *udecătore%ti" iar nu la ad ini$tra6ie' Ca$' 0' 108/78' e+8 .en6iune #nc&eiată $ub legea .inde .igoare.iola principiul neretroacti.itute" ci nu ai o #ngăduială" cu drept de a $e #nc&ide -ere$trele la pri a cerere" noul ac&i5itor al i obilului" a.ec&e -ără a $e . dacă cu părătorul a luat lucrul -ără .ită6ii legei' Ca$' 0' 171/76' O8 1' După de-ini6iunea ce $e dă de legea din anul 18/7 a ărginirii pre$crip6iunii la călcări" $tăp!nire cu bună credin6ă e$te %i c!nd cine. la pre$ta6iunile periodice" iar nu $ă re$pingă cererea $ub cu.ut #nainte" #n ti p de (0 ani' Ca$' 0' 59(/90' &+8 Per$oana care $e pune #n -a6a creditorului #n po5i6iune de garant $i plu $au cau6iune cu dreptul de di$cu6iune" nu poate" ca %i debitorul principal" opune creditorului altă pre$crip6iune dec!t aceea de (0 de ani' Ca$' 0' (0//67' i+8 Pre$crip6iunea de 6 luni" curge dela data -i2ată pentru e2pirarea contractului de arendă" iar nu din 5iua c!nd lucrul pu$ #n licita6iune pe contul arenda%ului" %i dacă pre$crip6iunea pentru plata aren5ii nu era trecută" a -ortiori pre$crip6iunea ac6iunii pentru plata de-icitului re5ultat din rearendare nu putea -i # plinită' Ca$' 0' (95/89' *+8 Pre$crip6iunea de %a$e luni" curge dela data -i2ată pentru e2pirarea contractului de arendă" iar nu din 5iua c!nd lucrul $+a pu$ #n licita6iune pe contul arenda%ului' Ca$' 0' (9//89' D+8 1narg&iria 7e2ceptio non nu eratae pecuniae8 pre.u $e poate in.inderea de lucruri i%cătoare nu #ncepe a curge dec!t dela predarea lucrului.a po$edă cu titlu de o%tenire' 9' Go%tenirea e$te un titlu ca ori ce alt titlu de proprietate' Ca$' 00' 179/6/' 58 1' :una credin6ă cerută prin pre$crip6iunea de 10 ani" e$te o c&e$tiune de -apt lă$ată la $u.!nt că păr6ile au in.ocată de debitor" c&iar pe cale e2cep6iune dacă au trecut doi ani' Ca$' 0' /((/89' l+8 .ea nici o rela6ie cu natura proce$ului' 1$t-el nu $e poate ra6ional pretinde că $+a .ocat alt te2t de lege' Ca$' 0' 9/9(' a+8 Po$e$iunea unui i obil #n .ub cod' Caragea pre$crip6iunea de trei5eci de 5ile pentru .

#n.endicării ade.m#la -ă n' -e iz$rănea-+ă( ni+i #. de proprietate" iar nu ai o e2cep6iune contra re.ec&ea pre$crip6iune prin o ac6iune introdu$ă #n *udecată" $e #ncepe o nouă pre$crip6iune" pre$crip6iunea liti$ penden6ia" (0 de ani de la cel din ur ă act de procedură care $+a #ndeplinit #n in$tan6a #ncepută %i delă$ată' Ca$' 0' 6(/8(' b8 1' Pre$crip6iunea nu ai atunci poate -i aplicabilă #n pri.enit dotal' Ca$' 0' 187/85' 2+8 .oca de cel intere$at #n in$tan6a Cur6ii c&iar #n ca5ul c!nd nu $+a $er.orba pentru #n$trăinarea unui i obil prin .nă at'n+i( #oate -ă -e "nnoia-+ă( )a+ă #.it ca un $tăp!nitor cu rea credin6ă" -iindcă un act de ad*udeca6ie con$tituie un *u$t titlu' Ca$' 0' 6/69' o+8 Po$e$iunea ca rea credin6ă" ca %i aceia de bună credin6ă" c!nd ti pul cerut de legea Caragea e$te # plinit" dă drept la ac6iune" #ntru c!t prin lege nu $e -ace nici o di$tinc6iune #n acea$tă pri.t trăieşte +el +' *ină.u $e aplică" #n ca5ul recla a6iunii" #ntoarcerea banilor con-ia6i andatarului" pre$crip6iunea pri.iolea5ă acea$tă lege c!nd re-u5ă de a a$culta artori $pre a do.ut direct $au indirect cuno%tin6ă de$pre e2i$ten6a unei *udecă6i anterioare' 9' Di$po5i6ia ace$tui art' nu $e poate aplica a$upra unei a treia per$oane" c!nd e$te . căci .endicat' Ca$' 0' 101/88' t+8 Pre$crip6iunea" ca ori ce i*loc de apărare #n -ond" $e poate in.in6a -ere$trelor de$c&i$e c&iar după o $tăp!nire #ndelungată' Ca$' 0' /87/88' +8 1plica6iunea #n principiu" a ace$tui art' #n $en$ că pre$crip6iunea nu poate curge #n -a.!ndut nu ai din o entul c!nd e2piră ter enul &otăr!t pentru -acerea acelei tradi6iuni" nu con$titue o interpreta6iune eronată a ace$tui art' -ăcută din partea Cur6ii apelati.e pre$crie dreptul de c&irie dacă proprietarul nu o recla ă #n inter.nă a n' -e "m#lini( -e *a +ere "n*oire )e +ătre #artea #rigonitoare #rin r'gă+i'ne +ătre 8tă#.edi că cel depo$edat actual ente a $tăp!nit (0 de ani ai #nainte pă !ntul re.er$alitatea *uridică de lucruri" precu e$te peti6iunea de ereditate" după legea Caragea" $e pre$criu prin (0 de ani dela oartea celui ce $e o%tene%te' Ca$' 0' 11//8(' .r-tni+i -ă -e -o+otea-+ă )ela )o'ăze+i şi +in+i )e ani ai *.tatul $ă -i re-u5at a da autori5a6iunea' Ca$' 0' 61/6(' 8.e%te la darea de $ocoteală a$upra unui andat #ndeplinit" ci $e aplică pre$crip6iunea de (0 de ani' Ca$' 0' 199/69' N+8 Pre$crip6iunea #ncepută a$upra unui i obil" nu $e poate #ntrerupe prin -aptul că el" #n ur ă" a de.al de %a$e luni" după legea Caragea" -ie prigonirea #ntre per$oane pri.edi că noul po$e$or a a.nire.in6ă' Ca$' 0' 596/87' p+8 Pre$crip6iunea de rea credin6ă de (0 ani" $ub legea Caragea" con$tituie%te un titlu ac&i5iti. Iar )in #ri+inile +riminale% 7 Cea #entr' ne+in-te şi +'r*ie( -e #orneşte #. 9.ăratului proprietar' Ca$' 0' ///86' C+8 Pre$crip6iunea #nte eiată pe po$e$iune de rea credin6ă ca %i acea de bună credin6ă" e$te i*loc" după legea Caragea" de ac&i5i6iune de proprietate' Ca$' 0' 1/1/86' r+8 Pe c!t ti p nu $e probea5ă #naintea in$tan6elor de -ond că" pre$crip6iunea de %a$e luni #n aterie de arendă e$te #ntreruptă" ace$t art' e bine aplicat' Ca$' 0' 11(/69' $+8 Pre$crip6iunea de (0 de ani $ub codul Caragea" a. 10.in6a obliga6iunii $ale" de a -ace tradi6iunea lucrului .oială" nu dob!nde%te nici un drept #n pri.!n5area -ăcută #n condi6iunile cerute de lege.irea unui cu părător c!nd $e .!nd un caracter ac&i5iti.e' Ca$' 0' (5(/66' n+8 Cei ce $tăp!ne%te un lucrul cu puterea unui act' de ad*udeca6ie nu poate nici odată -i pri.it cu a$e enea i*loc #naintea pri ei in$tan6e' Ca$' 0' 90//69' u+8 1c6iunile pentru uni.n) -e *a "nt.r-tei lor "nainte.!n5ătorului #n pri.+8 1' Gandatarul c!nd a pri it banii $pre #ndeplinirea unui andat" care nu l+a # plinit" e$te dator a #ntoarce banii ca re6inu6i $ine cau$a' 9' . 0ieşte+e #rigonire )'#ă +e -e *a #orni o)ată( la *re7o .')e+ată( are -oro+ )e alţi treize+i )e ani )ela "n+e#'t'l #ornirii5 şi +.ate" -ie #ntre autorită6i precu e$te co una cu .oarea . de proprietate" in$tan6a de -ond .18 ___________ 1 8 a) După ce $+a #ntrerupt .a do.nă la o l'nă )ela fa#tă5 7 Iar +elelalte +.tatul" #ntruc!t nu $e con$tată inten6iunea de a $e #ntrerupe pre$crip6iunea %i . Paragrafiile )e mai -'.zi-e 2E şi A3 la +ei ne*.

n) "n #rigonire #oliti+ea-+ă li#-eşte #. C.r.n) -e )'+ "n tre$i )omneşti( 2afară n'mai )e -e *a )a . P.4 12.oca ace$t art' care e relati.nt'l'i.')e+ată( #entr' #rigoniri #oliti+eşti( -ă meargă "n)ată.')e+ată fiin)( -e *or "n*oi( -ă li -e "ntărea-+ă "n*oiala )e +ătre .')e+ată #. C.')e+ată( afară n'mai )e -e *a "n*oi +' #roti*ni+'l -ă'.n) +' a)e*ărat -'nt $olna*i5 ?.n) . 17.n)ea-+ă li#-in).iolea5ă dar legile $peciale c!nd Curtea de apel" re-u5ă a pri i ca act probator" o a$e enea &otăr!re pe oti.oieli din cod' Caragea deoarece ace$t art' pre.')e+ători.')e+ată.ş'l -ă meargă 'n)e -e află #. prin ur are #n ateria acea$ta" nu $e poate in.alii5 B.r. La #rigonire #oliti+ea-+ă( +.r"t( -ă1l tragă "n .!n5are. 19.r.r.')e+ătorii -ă1i )ea -oro+ )e +in+i zile( şi +.ţii% @. 20.a $u$6ine că prin ace$t articol" $+a con$acrat art' din cod' Caragea -ace o eroare de drept %i .n)'7i -oro+ analogon )'#ă )e#ărtarea lo+'l'i5 iar )e n' *a *eni la -oro+ şi n' *a )a ră-#'n-'l )in +e #ri+ină n1a *enit( -ă i -e )ea )e al )oilea a+elaş -oro+( şi )e n' *a *eni ni+i at'n+i( -ă -e o-.r.ş'l. Iar la #ri+inile +riminale( ori 'n)e *a gă-i #.r.ăl'eşte #.r"t'l +' lo+'inţa( -a' 'n)e #etre+e mai m'lt( şi a+olo -ă1l tragă "n . Pentr' #ri+inile #oliti+eşti -ă n' -e +/eme la .nă la +in+i-#reze+e ale l'i O+tom*rie.n) #ărţile #rigonitoare( "n .r"t'l -e *a +/ema la .3 +i #re +'m -e *a "nt. C.cu părătorului nu $e poate opune alte $arcini dec!t cele $peci-icate %i cuno$cute prin di$po5i6iunile unei legi po5iti.ile $e apără printr+un act #ncepător de e2ecutare a unui titlu căruia legea #i recunoa%te puterea e2ecutorie' Ca$' 0' 50/85' e8 @ &otăr!re nee2ecutată #n ti p de (0 de ani #%i pierde caracterul *udecat. 14.iolea5ă art' 9 dela #n.n) -'nt "n trea$a l'+r'rilor #ăm.ră-+ #entr' #ri+ini )e *ino*ăţii( -ă n' ai$ă /ărăzirea n'mitelor #ri*ilegi'ri( 2@.n) #etre+ mort la groa#ă5 C.n)ea-+ă( li#-in)( la +. C. 21.')e+ată( . că prin nee2ecutare %i-a pierdut %i -or6a probatoare' Ca$' 0' 87/81' 11.ăle-+ #e 'n mort r')ă( "n no'ă zile ale .')e+ată la B'+'reşti( +i la Craio*a( afară n'mai )a+ă +raio*ean'l #etre+e a)e-ea ori şi "n B'+'reşti( i#ro+i. La #rigonirile #oliti+eşti( #.')e+ătorii -ă1l "nştiinţeze şi -ă1i #or'n+ea-+ă -ă *ie( ). 13. art' 957 proced' ci.n) -e află la $i-eri+ă )e -e "n+/ină5 6.')e+ată.ie( şi -ă -e .')e+ată #entr' #rigonire #oliti+ea-+ă( şi a'zin) #. 18. Cei +e -e #.iolea5ă art' din cod' Caragea Ca$' 0' 71/7(' d8 Bntreruperea pre$crip6iunii ci. 4A)i+ă #.ş'l #e #.18 ___________ 1 8 a) Curtea interpretă rău art' c!nd cere ca o de5i$tare de a$e enea natură $ă -ie o ologată" căci ace$t art' nu pre$crie nulitatea contra unei a$e enea tran5ac6iuni %i .e .t'l( .n) #.n) ni+i o #ri+ină n' *a *eni( -ă1l o-.i #n$ă" ca act probator #n *u$ti6ie' . C.n) #.m#la -ă -e tragă +' )ea-ila la .r"t'l *a *oi mai "nainte )e . C.')e+ată( n' e -lo$o) -ă -e la-e )e .'" $e ocupă nu ai de pere p6iune %i nici de cu de pre$crip6iune" prin ur are Curtea $au trib' care .')e+ată -ă -e "n*oia-+ă +' #otri*ni+'l -ă'( -lo$o) e-te.18 ___________ 1 8 Gateria e5aturilor $e girea5ă de o lege $pecială" care nu pre. C. 16. ea poate $er.n) #.r"t'l -e *a "nfăţişa la .3( n' *a *eni la .r. La #rigonire #oliti+ea-+ă( +.ede că #n.oielile $e pot -ace %i prin grai' Ca$' 0' 15/70' .te .ra +ea #ornită a-'#ră7i( *a +ere -oro+ +a -ă -e gătea-+ă )e ră-#'n-'l "m#otri*ă( at'n+i -ă i -e )ea negreşit.e' Ca$' 0' 89/65' c8 1ce$t art' nu $e ocupă de pere p6iune ci de pre$crip6iune.')e+e35 . C.ş'l( )'#ă +e *a "n+e#e #ri+ina a -e +er+eta )e .m#lări 2@. C.al$ă +ătre &omnie( şi -e *a #or'n+i "ntr1a)in-ă răm.n) #. la prigoniri #n de ob%te' Ca$' 0' 189/66' 15.r"t'l #entr' #rigoniri #oliti+eşti -e *a +/ema( şi nefiin) o#rit )e ni+i 'na )in zi-ele "nt.ede a $e a !na ad*udeca6iunile" pentru ca5 c!nd debitorul e$te #n neputin6ă de a a5i$ta la . A)i+ă toată l'na l'i A#rilie şi a l'i I'lie( şi )ela +in+i-#reze+e ale l'i 8e#tem*rie şi #..')e+ată. C.ş'l $'+'reştean( #e lo+'itor'l +raio*ean( -ă n'1l tragă "n .

ecundu$" -ace la r!ndul lui o propunere contra acelui act $au artori" pe care #l propune #n$u%i" el trebue a o do.b8 C!nd a$upra unui proce$ -o$t pendent #naintea -o$tei Bnaltei Cur6i a inter.oială *udecă6ile dintre d!n$ele" %i nu e$te lege care $ă # piedice pe păr6i a cere dela autorită6ile *udecătore%ti ca $ă dea -or ula e2ecutorie #n.ă" ea nu $e poate ataca $ub cu.edi p!r!tului #n loc $ă o puie a$upra p!r!%ului' Ca$' 00' 950/6(' e8 1' Partea" p!r!tă e$te #n drept a $e apăra produc!nd #n$ă%i artori #n contra artorilor ad.edirii unei propuneri #n in$tan6e a$upra #n$ă%i păr6ii ce a -ăcut acea propunere" #n$ă cu acea$ta nu $e poate #n6elege" că păr6ii ad.oielii ur ate ci din contră o-i$ul principelui :ibe$cu . La #ri+inile +riminale( )a+ă "m#otri*ă *a #.r"t'l a-'#ra #.iolat ace$t art' c!nd i pune $arcina do.r"ş'l'i -ă -e +a'te şi a#oi a #.iolare a art' de -a6ă' Ca$' 0' 60/7/' c8 Păr6ile litigante $unt totdeauna libere de a precur a prin #n.n)'7-e5 iar la #rigonirile #oliti+eşti( a' *oie şi #rin *e+/ili.rile )eo#otri*ă( at'n+i -ă -e +er+eteze a #.ident re5ultă din di$po5i6iunile art'.e5ilor celeilalte' Dacă $pre e2e plu Pri u$ propune că .')e+e ni+i #.ede%te acea$ta prin . -iindcă atunci nu e$te nici o o i$iune din partea Cur6ii' Ca$' 0' 171/69' b8 .iolea5ă art' de -a6ă' Ca$' 00' 91//6(' d8 ?udecătorul" care nu 6ine $ea ă de po$e$iunea de $tat a unui alegător %i+l obligă pe el de a da do.ecundu$ nu poate -i oprit a produce %i el do.oielilor precur ătoare *udecă6ilor" c!nd ar cere păr6ile litigante' Ca$' 0' 155/6/' d8 Fotăr!rile con-ir ătoare unei tran5ac6iuni pronun6ate de in$tan6ele *udecătore%ti au puterea lucrului *udecat' Ca$' 0' /8/78' 22.r" şi #.o' 1'179 din 18/0" ob%tit prin circulara ini$terului *u$ti6iei" $anc6ionea5ă ace$t drept -ire$c al # pricina6ilor %i i pune in$tan6elor *udecătore%ti a da -or ula e2ecutorie #n.edi calită6ile ce ad.!nt de .n) "m#otri*ă *a trage şi #.reun te ei" .reun act" $au prin artori" lui .nt -e #ro*ali-eşte la .r.edi că nu le are" .e5i că #n$u%e%te calită6ile de alegător" #n loc $ă oblige pe conte$tatorul a do.ăr pune $arcina do. La #ri+inile +riminale( -ă n' -e .er$e e$te oprit a do.r"ş'l'i( #entr' *re7o *ină mai mare( -ă -e +er+eteze "nt.u $e poate 5ice că Curtea de apel a .i' şi a#oi a #.enit o tran5ac6iune" %i a -o$t con-ir ată de Curte" trec!ndu-$e %i #n condica re$pecti.t'l ni+i #. La #ri+inile #oliti+eşti( +.edi" %i ea contra do.ederea5ă din di$po5i6iunile ace$tui art' unde $e legiue%te că Jorice cu.edirii acelui care conte$tă o &otărnicie' Ca$' 0' 17//69' c8 ?udecătorul care obligă pe conte$tat a-i do.a -i .ede%te" pe c!t .!nt $e propune *udecă6ii" pe at!t nu ai $e do. 1.i' #ri+ina #. 24.er$arul $ău #i conte$tă -ără .er$arului $ău" după principiul dreptului de de-en$ă ce e.r"t'l'i. Ori+e +'*.r"t'l'i. de ca$are" pentru că Curtea nu $+a pronun6at #n punctul de pre$crip6iune.e5ile ce ar a. 23.oacă nici la trib' nici la Curte" ca5ul de pre$crip6iune" nu poate pe ur ă partea .rednic de credin6ăJ' Ca$' 0' 956/6/' g8 1' 1ce$t art' de%i #n ade.iolea5ă art' de -a6ă" prin propunerea $arcinii de a do.eni #n Ca$a6ie $pre a -ace un oti. Capitolul II Pentr' )o*ezi !.r"ş'l'i "nt.e5ile la -a6a locului nu ai din partea păr6ii recla ante" . iar artorii produ%i" re-u5!ndu-$e de *udecători $e .iolea5ă principiul de drept al apărării con$acrat prin e2pu$ele ai $u$ art' Ca$' 00' 98/6/' -8 Producerea de artori #naintea in$tan6ei *udecătore%ti" nu e$te o obliga6iune ab$olută pentru recla ant" ceea ce $e in.')e+ată )e +ătre #ărţile #rigonitoare( a+el +'*.iole5ă acea$tă lege' 9' 0n$tan6a de -ond li it!nd prin o $entin6a preparatoare a $e -ace do.nt( ori -ă fie *re)ni+ )e +re)inţă -a'( nefiin)( -ă1l )o*e)ea-+ă +el +e1l #ro*ali-eşte.ecundu$ #i e$te dator o $u ă %i do.ea contra actelor" $au #n contra artorului .ş'l #rin *e+/il( +i ei "n-'şi "nfăţiş.r.18 ___________ 1 8 a) C!nd păr6ile #n *udecată nu in.r"t'l #e #.i' +ea mai mare( şi "n 'rmă +ea mai mi+ă5 iar )e *or fi #.e5i contra acelor acte $au artori" căci %i ace$ta" adică .r"ş( "nt.edi" iară%i după litera ace$tui art' %i #ncă dacă păr6ii ac6ionate nu i-ar -i per i$ a $e apăra cu do.

ingerea a$upra dreptului de $tăp!nire %i din depo5i6iunea artorilor" nu $e poate $u$6ine că $+a .!nt $ă $+a călcat o lege" c!nd acea lege n+are nici o aplica6iune la pricina după natură ci" %i c!nd *udecătorul preocupat nu ai de do. P.iolare a art' de -a6ă' Ca$' 00' 9/6(' D8 .iola ace$t art' dar l-ar pune #n contradic6iune cu art' ( dela acela% cap %i parte" căci nici odată nu $+ar ai putea pune *udecătorul #n $tare de a pre6ui cu. prin ur are a $e da o alt-el de interpreta6iune art' #n di$cu6iune" precu adică a dat Curtea de apel" ar -i nu nu ai a . acea$ta nu $e aplică #n ca5ul #n care recla antul $co$ din po$e$iune -ără drept" cere $ă i $e re$titue po$e$iunea> $poliatu$ ante o nia re$tituendu$' Ca$' 0' /0/68' e8 C!nd depunerile artorilor $e contra5ic %i arătările artorilor unei păr6i $unt $pri*inite pe docu ente" nu $e poate 5ice că ele au deopotri.intea5ă ai drept c!nd do.ă #nlătur!nd-o .edirea preten6iei" con$tată că acea$ta nu e$te do.edită de către recla ant lip$a .e ce a a.recla antului" apoi ar a*unge de pri$o$ *udecata contradictorie.edea$că cererea $a %i" nedo.iolare e$te %i ai gra.iolea5ă ace$t art' Ca$' 0' 1/66' i8 1rt' 1169 din codul Ci.ut #n . legile co erciale $unt legi e2cep6ionale' 1%a dar ărturiile ce nu $unt regulate de legile co erciale" $unt $upu$e dreptului co un" adică legilor ci.el'ieşte.ită6ii legii' Ca$' 0' (0(/67' *8 E2cluderea din li$ta electorală -ără a -i oti.iolea5ă principiul de de-en$ă.a c!nd trib' a -o$t odată ad i$ prin un *urnal anterior ca $ă $e a$culte artorii a belor păr6i la -a6a locului' Ca$' 0' 116/6(' c8 C!nd Curtea pe l!ngă actele ad ini$trati. legal" dob!nde%te calitate de probă legală %i ne-iind obor!tă prin o probă po$terioară %i contrară ei" Curtea apelati.edere #%i -or ea5ă con.reun oti.ă tărie $pre a $e aplica art' de -a6ă' Ca$' 0' 16/6(' .adă după $piritul legii" trebue $ă o ceară dela arenda% care $e apără de plată" $ub cu.ertea5ă rolurile %i -ace o .edit propunerile ce ar -i -ăcut $pre apărarea $a' Ca$' 0' (09/6/' b8 Tribunalul nu poate pri i nu ai artorii uneia din păr6ile litigante" la cercetări la -a6a locului %i re$pinge artorii propu%i de recurenta parte" dacă ei #ntrune$c calită6ile cerute de lege pentru a putea ărturi$i" căci prin un a$e enea od $e .18 ___________ 1 8 a) 1cel ce cere un lucru $ub un titlu oarecare" trebuie $ă do.ată" $ă -i -o$t do.e5ile $unt de egală putere la a bele păr6i.il ne -ăc!nd dec!t a repe6i ace$t articol" că cel ce propune trebue $ă do.iolat ad ini$tra6ia probelor' Ca$' 0' 15//76' d8 Cel ce 6ine lucrul cu.enitului -unciar cerut de lege" con$titue o .ile' Ca$' 0' /0/69' 8 1cel ce $e a-lă #n po$e$iunea unui i obil recla at" nu poate -i obligat a proba titlul %i caracterul po$e$iunii $ale" pe c!t ti p recla antul nu produce nici o do.r"t -ă )o*e)ea-+ă #ro*lima #entr' +are el .iolare de lege in$tan6a de -ond" care #ntr+o prigonire dintre proprietar %i arenda%ul $ău pentru plata re$tului de arendă recla at" &otără%te apărarea arenda%ului de banii recla a6i" pe cu.ă putere" precu dictea5ă ace$t art' 9' 1rt' / dela citatul cap' nu are nici o aplica6iune #n aterie de artori" de oarece legiue%te nu ai pentru ca5ul c!nd doi prigonitori $e *udecă pentru un lucru $trăin a-lat #n po$e$ia unuia dintr+#n%ii' (' @rice in$tan6ă *udecătorea$că e$te 6inută a di$cuta %i a $e pronun6a a$upra -iecărei propuneri e$en6iale" adică din a căreia $olu6iune $+ar putea $c&i ba $oarta proce$ului' Ca$' 0' 90//65' &8 Cercetarea $ă.intele prigonitoarelor păr6i de au $au nu deopotri.!nt de plată' Ca$' 0' 11(/65' 2.n)orora #rigonitoarele #ărţi( a' )eo#otri*ă #'tere( at'n+i +el +e ţine l'+r'l( +'*intează mai )re#t.edea$că" Curtea de apel aplic!ndu-l nu .adă #n contra pre5u 6iunii re5ultată din ace$t -apt' 0n$tan6a de -ond care $ub regi ul codului Caragea pune a$upra po$e$orului $arcina do.edirii inter. %i acea$tă .iolea5ă principiul neretroacti. C.!r%ită prin carte de ble$te la -a6a locului %i nein.r"ş'l n' #oate -ă -ilea-+ă #e #.erte%te rolul păr6ilor #naintea *udecă6ii' Ca$' 0' 5/67' n8 0nter.ile $unt de dreptul co un.alidată de Curte pe .n) la 'n l'+r' +e -e +ere( +'*intele am.!nt că proprietarul n+a probat odul ră$punderii aren5ii' Căci o a$e enea do. 3.u $e poate cere ca$area unei &otăr!ri" pe cu.edită" #n con-or itate cu ro$tirea legii' Ca$' 0' 76/69' l8 Aegile ci.edind-o" nu i $e poate pri i" de%i partea p!r!tă n+ar -i do.

iolat ace$t art' cănd Curtea de -ond con$tată că o parte are #n -a.ilă" propu%i -iind de una din păr6i" după dreptul $au datoria ce are dela lege" $pre do.ă a do.ea $ă $e 6ină de autoritatea #n drept regi$trele de $tare ci.ea o egală putere de con.98 ___________ 9 8 a) Gartorii" ca un ele ent e$en6ial de do.e5ile ar trebui $ă aibă #n $piritul in$tan6elor de -ond" #naintea cărora $e produc' (' Iiecare in$tan6ă" de -ond are de la lege -acultatea de a #nte eia &otăr!rile $ale pe probele din care a re5ultat pentru $ine ai ult ade.n) a)i+ă l'+r'l +e -e +ere e-te o *ie( şi +'*intele am. Cine +ere at'n+i +.oarea $a o &otărnicie' Ca$' 0' 17//69' g8 C!nd #n conte$ta6iunea dreptului de proprietate a$upra unui i obil" artorii propu%i de a bele păr6i $e contra5ic" *udecata care nu $e #nte eia5ă pe ărturiile celui ce nu po$edă" nu .edit nee2i$ten6a unor a$e enea regi$tre' Ca$ 0' 755/96' e8 0n$tan6a de -ond care are #ndoială că titlul propu$ de una din păr6i $pre a proba un -apt" e$te pri.ă -aptul po$e$iunii" #n ca5 c!nd celelalte do.intea5ă ai drept" Ca$' 0' 907/81' 4C.edea printre probele ad i$e %i a%a 5i$ele do.nu pot -i re$pin%i de in$tan6ele -ondului -ără .nirea *iei( a+ela are )re#tate.itor la un alt obiect de acel #n c&e$tiune" nu are dec!t a $e a$igura de ade.')e+ătorii +' i-teţimea lor( 2#e +are +a 'nele +e -'nt ane*oie )e a -e +o#rin)e şi )e a -e +anoni-i( le lă-ăm la mintea .erana apreciere a *udecătorilor' 1-ară de ace$tea" )eg' org' al Gunteniei" legi-er!nd a$upra odului după care a.ilă $e putea do.te le iz*o)e-+ .iolea5ă ace$t art' Ca$' 0' 8'68' &8 1' .nt'l( +artea )e $le-tem şi +azna.e5ilor' Ca$' 00' 119/6/' b8 Aegiuitorul enu er!nd toate i*loacele de do.ingere" %i a$t-el" 5i$ul articol tratea5ă de puterea co parati.e5i produ$e prin i$cu$in6a $a' Ca$' 0' 199/65' . 0ără )e meşteş'g )o*ezi( n'mim% +ărţile( martorii( .edi $ub cod' Caragea" prin po$e$iunea de $tat unită cu proba te$ti onială" #ntru c!t acea$tă legiuire" pre.ă putere" Curtea de ca$a6ie" nu are cădere de a cu păni" $au a critica puterea de con.ut pentru $ine deopotri.n) *a )o*e)i +ă n' e-te al #roti*ni+'l'i -ă'. prin ur are *udecătorul care pre-eră artorii #naintea căr6ilor" . &o*ezile )e .ă a proce$ului" .iolea5ă ace$t art' Ca$' 00' 1(5/6/' c8 0nterpretarea actelor e$te c&e$tiune de -apt' @ in$tan6ă de -ond nu e$te legată a$upra dării &otăr!rii $ale" prin ordonan6ele anterioare preparatoare' Ca$' 0' 1/79' d8 .4 4.')e+ătorilor3. &o*ezi +' meşteş'g( zi+em +.ilă" nu ridica păr6ilor dreptul de a putea do.e5i ale păr6ilor prigonitoare ar a.ştigă( +.ingerea cu independen6ă' Ca$' 0' 19/67' i8 1' .e5i de *udecă6i cu J e%te%ugJ" adecă pre5u 6iile ce nu $unt anu e &otăr!te de legi ci lă$ate la $u.e con$ideră ca do.intele a !ndorora prigonitoarelor păr6i" au a.-8 .ăr prin i*loacele de de$coperire de care di$pune după lege.')e+ăţi( -'nt )e )o'ă fel'ri( a)i+ă% -a' +' meşteş'g( -a' fără )e meşteş'g.ilă cu artori" dacă ai #nt!i nu ar -i do.edi pe deplin propunerile $ale' Ca$' 0' 195/66' -8 ?udecătorul are -acultatea a de$coperi ade.iolat legea" prin aceia că a pu$ pe una din păr6i #n neputin6ă de a do.ingere ce do.18 ___________ 1 8 Preten6iuni neprobate" $unt nead i$ibile' Ca$' 00' 9//6/' 5. ceiace ne-ăc!nd a .iolarea legii do.edi $tarea ci.u e$te .'răm.ărul din do.tarea ci.n) *a )o*e)i +ă l'+r'l +e -e +ere e-te al l'i5 iar n' +.endicare c!nd actul pe care e$te #nte eiată" nu e ană dela o autoritate publică" cu putere de a da a$e enea acte %i c!nd #n$u%i per$oana care-l po$edă" nu do.adă deci$i.edirea unui -apt $au a unei # pre*urări dela care at!rnă $olu6iunea de-initi.alabilă cererea de re.n)orora #rigonitoarele #ărţi a' #'tere )eo#otri*ă( +el +e -e află "n -tă#.edire" pri.ede%te dela cine-l are' 9' După principiul pu$ de legiuitorul Caragea" #n aterie de po$e$iune %i #n lip$ă de acte" cel ce 6ine lucrul cu.ăr" #n a lua datele trebuincioa$e din actul de d!n$a recuno$cut" ca cel ai pertinent #n c&e$tiuni #n a-%i -or a con.e5ilor' 9' C!nd Curtea de apel nu con$tată #n &otăr!rea $a că cu.it de legea noa$tră ci.edire" dă pre-erin6ă ai #nt!i căr6ilor a$upra tuturor celorlalte i*loace.u $e poate $u$6ine cu te ei că $+a .

eriri $unt ne. ca atare ele pot -i #nlocuite cu probe ec&i.oit ca actele de ulti ă .u $e pot opune celor de al treilea actele dotale" con$tituite $ub legea Caragea dacă nu au -o$t legali5ate %i tran$cri$e #n regi$trul trib' Ca$' 0' 991/89' 9.alabil după legea Caragea nici ca act pri.erit de $criitor %i de doi artori" nici ca act autentic c!nd e$te legali5at nu ai de pre%edinte iar nu de trib' Ca$' 0' 16//75' d8 Ior alită6ile enun6ate la căr6i nu $unt $ole ne.98 ___________ .edire' Ca$' 0' 197/8(' Cărţile !.-ă -e i-+ălea-+ă )e +ătre +ei +e -e to+me-+( şi -ă -e a)e*ereze +el #'ţin )e )oi martori( +ari +' o+/ii lor a' *ăz't( -a' +' 're+/ile lor a' a'zit( ori )e +ătre .erit" de trei artori %i legali5at de con$iliul $ăte$c' Ca$' 0' (9(/86' b8 1' Dreptul ce $e dă ar&iereilor" e$te un drept e2cep6ional" care ur ea5ă a -i aplicat $tricto $en$u" %i după $piritul ace$tui art' cei trei artori" $au ar&iereii locului" cărora li $e dă dreptul a ade.')e+ători.18 ___________ 1 8 a) După legea Caragea un te$ta ent e$te #ndeplinit cu toate -or ele" c!nd e$te ade.18 ___________ 1 8 a) Aegiuitorul a .oin6ă $ă -ie i$călite de trei artori" cu e2clu5iunea $criitorului" pe c!nd pentru contracte $+a ul6u it cu doi' 1cea$ta $e -ace pe at!t ai in.aliditatea te$ta entului" a cerut $ă -ie i$călit de trei artori' Ca$' 0' 95//67' b8 1ctele de .eri un act $pre -olo$ul $ău' Ca$' (9/6/' c8 4eracitatea %i $inceritatea datei unui te$ta ent -ăcut $ub legea Caragea e$te $u-icient do.!n5area de i obile contra art' 6 dela . Toate )ieţile 2)e n' *or fi -+ri-e )e tot )e "n-'şi +ei +e le fa+3 -ă -e i-+ălea-+ă )e +ei +e le fa+( şi -ă -e a)e*ereze +' trei martori -ing'ri *ăzători( -a' -ing'ri a'zitori( -a' )e ar/iere'l lo+'l'i( -a' )e .!n5ări" cod' Caragea Ca$' 0' 1(0/70' &8 Do.ederat" pe c!t # pre*urarea c!nd #n$u%i te$tatorul a i$călit te$ta entul" legiuitorul" pentru .ocate $+au petrecut $ub i periul cod' Caragea Ca$' 0' 1/7/89' i8 1' .alabil -ace" dacă $e ade.at c!nd nu are pe d!n$ul $igiliul autorului %i nu e$te ade.edire' Proba nu ai prin acte $cri$e" era cerută pentru anu e ca5uri' 9' Paternitatea" aternitatea %i -ilia6iunea $e puteau totdeauna do. Toate to+melile +ele "n -+ri.ereau de $criitor %i al6i doi artori' Ca$' 0' ((0/87' c8 Hn act de ce$iune -ăcut de o per$oană care nu %tie carte" nu e$te .edită prin artorii in$tru entali" #ntru c!t nu $e probea5ă contrariul prin artori de aiurea' Ca$' 0' 9/89' 8.g8 Proba cu artori e$te per i$ă după cod' Caragea" #n toate ca5urile" prin ur are %i c&iar .')e+ător.iolare de lege" căci ace$t -el de ade.ede%te că ade.ă5ut dia6a -ăcută" $au $ă -i au5it pe te$tator declar!nd că acea$ta e$te diata $a' 9' 0n$tan6ele ce pronun6ă de$-iin6area unei die6i" pentru care $e con$tată că te$tatorul n+a declarat direct" %i #n$u%i #naintea ar&iereului" ci #naintea unei alte per$oane delegate de acea$ta" $pre a pri i declara6iunea cerută de lege.edi prin artori" #ntru c!t nici o di$po5i6iune a legii nu proibea o a$e enea do.alente' Ca$' 0' 1(/7/' e8 1ctul de dar după legea Caragea al celor cari nu %tiau carte era . To+melile +ele "nt'ne+oa-e şi +' "n)oială -ă -e tălmă+ea-+ă )'#ă +'get'l +elor +e -e to+me-+ şi )'#ă fa#ta lor5 iar )e li#-eşte fa#ta( )'#ă o$i+ei'l lo+'l'i -a' şi al lor.alabil nu ai prin punerea degetului" ăcar că nu era aplicat pe d!n$ul $igiliul %i celelalte' Ca$' 0' 105/8/' f) .ada cu artori e$te ad i$ibilă" -ără deo$ebire" #n tot -elul de conte$ta6iuni" dacă -aptele in.!n5ări prin punere de deget" pe ti pul legii Caragea" $e puteau .ă5ători $au au5itori" adică> $ă -i . 6. %i unde $e do. Cărţile +elor +e n' şti' +arte -ă -e #e+etl'ia-+ă negreşit +' #e+etea lor( şi -ă -e a)e*ereze )e -+riitori şi alţi )oi martori -a' )e .erirea die6ii $+a -ăcut de către un ar&iereu cu drept a$upra unei păr6i din a.alabile prin #n$ă%i natura lor" neput!nd ni enea ărturi$i %i ade.eri die6ile" trebue $ă -ie $inguri . ele $e cer nu ai pentru proba6iunea actului.erea di$pu$ă prin ea" nu -ac o .ub legea Caragea" #n regulă generală" proba prin artori era ad i$ibilă pentru ori ce -el de conte$ta6iune %i ori de c!te ori păr6ile prigonitoare nu+%i procura$eră un alt i*loc de do. 7.')e+ător.

8 Preceptul *uridic că toc elile cele #ndoioa$e $e interpret #n -a.te ori la to+meli o *or$ă are )o'ă "nţele-'ri( #rimim +eea+e -e #otri*eşte( -a' +eea+e e-te -#re -ig'ranţa l'+r'l'i to+mit. &e +.i de d!n$ul' Proba de aiurea a$e enea nu $e poate con$idera ca .te +ărţi n' -e #ot "nţelege )elo+( )re#t nimi+ -e -o+ote-+.alabiliă c!nd ea $e -ace prin $cri$ori care $e tăgăduie$c %i nu $e probea5ă cu ni ic că ar -i proprii ale autorului Ca$' 0' 97/80' 18.t la *or$ă( şi mai m'lt la +eea+e -e fa+e )e+.iolarea lor" nu dă loc la ca$are' Ca$' 0' 16/69' 15. 16.adă de aiurea' Ca$' 0' //95' c8 . La to+meli( greşelile )in -+ri. La to+melile +ele "nt'ne+oa-e( #rimim +eea+e e-te mai )e +rez't( -a' +eea+e -e fa+e mai )e m'lte ori. dar nu %i #n ipote5a c!nd $u a aren5ii $tipulată #n contract $+a adăogat printr+un act po$terior -ăcut cu con$i 6i !ntul tuturor contractan6ilor' 9' Contractul de arendare .58 ___________ 5 8 a) Aegali5area con$iliului $ăte$c nu dă caracter de autenticitate unui art' C!nd actul $e tăgăduie%te" e brii con$iliului $e pot #ntreba ca $i pli artori %i nu pot -i $cuti6i de -or alitatea *ură !ntului" -ără a $e .e la cau6iunea ce unul din contractan6i e dator $ă dea" au un rol nu ai $ecundar %i interpretarea lor -ăcută de in$tan6a de -ond nu e $upu$ă cen5urii Cur6ii $upre e' )egulele de interpretare $tabilite de lege $unt ai ult con$ilii ce $e dau *udecătorilor" dec!t legi i perati.-ă -e "n)re#teze( )'#ă "nţelegerea +e "ntr' a)e*ăr( -e *e)e +ă a'.şi mai +' #'tere e-te "nţelegerea )e+. Cele -+ri-e )in *i+leş'g +' ne)e-l'şire( +' "n)oială şi greşite( le tălmă+im "m#otri*a +el'i +e le7a fă+'t( #entr' +ă el tre$'e -ă )e-l'şea-+ă +eea +e "nţelege.98 ___________ 9 8 @ $entin6ă care #nlătură un #n$cri$ ca neli5ibil %i neinteligibil e$te ca$abilă c!nd Curtea de ca$a6ie din .t *or$ele.(8 ___________ ( 8 După legea Caragea c!nd nu $e de-ai ă actul de incino$" ci nu ai $e tăgăduie%te" $arcina probei incu bă celui care . C.u ai prin reaua interpretare a condi6iunilor indi$pen$abile pentru e2i$ten6a contractului 7e$entialia nogotii8 $e $c&i bă natura toc elii' Clau5ele relati.e %i dar .ederea lui #l gă$e%te li5ibil %i inteligibil' Ca$' 00' /(/6(' 17.u+%i are locul pre$crip6iunea c!nd $e con$tată că ea a -o$t in.(8 ___________ ( 8 1' 1ce$t art' e$te aplicabil la arendări #n ca5ul c!nd #n #n$ă%i toc eala păr6ilor $+ar -i pre.oie%te a $e $er.t la +eea+e -e zi+e( #entr' +ă mai )e ale.ocată #n od $ub$idiar %i c!nd $e #nte eia5ă pe o po$e$iune nu ai de 9( ani' Ca$' 0' (68/89' . La to+melile +ele +' "n)oială( +ă'tăm mai m'lt la *oinţa +elor +e -e to+me-+( )e+.ă5ut două $u e di-erite.erbal nu e . 11. 13. Cine )efaimă +artea )e min+inoa-ă tre$'e -ă o )o*e)ea-+ă.n) -e tăgă)'ieşte +artea( -ă -e "ntre$e martorii. 14. 12.iola art' de -a6ă' Ca$' 00' 5/6(' b8 După art' de -a6ă #n ca5 c!nd $e tăgăduie%te cartea" artorii nu $unt ad i$ibili dec!t dacă nu .oacă %i $e probea5ă de partea intere$ată' Ca$" 0' 1/68' 19.18 ___________ 1 8 . La to+melile +ele +' )o'ă -'me( şi +' )o'ă *remi( #rimim -'ma +ea mai #'ţină şi *remea +ea mai "n)el'ngată. Cine *a zi+e +ă )e -ilă şi +' "nşelă+i'ne a )at +arte( tre$'e -ă )o*e)ea-+ă -ila şi "nşelă+i'nea.oarea debitorului" nu+%i are locul c!nd $e con$tată că a$upra toc elii n+ar e2i$ta nici o #ndoială' Ca$' 0' 9//86' 9 10. C.a e%i do.alabil -ăcut dec!t dacă $u a aren5ii nu trece pe$te 150 lei' Ca$' 0' /1/70' A)i+ă( )a+ă -e *a to+mi -ă )ea +ine*aş ze+e ori +in+i-#reze+e $ani( at'n+i #rimim #e +ei ze+e( şi iarăş( )e -e *a to+mi -ă )ea )'#ă 'n an -a' )'#ă )oi( )'#ă )oi ani #rimim -ă -ă )ea( #entr' +ă a#'r'rea fieş+are *a -ă fie )ator mai #'ţin( şi -ă ai$ă -oro+ mai m'lt./8 ___________ / 8 Toc elile nu $e $trică dec!t nu ai #n ca5urile anu e deter inate de lege" %i c!nd a$e enea ca5 $e in.

i pla en6iune" #n con$iderentele &otăr!rii de$pre un act dotal conte$tat" nu poate in.iolea5ă legea c!nd Curtea n+a luat de ba5ă #n deci5iune nu ai raportul inginerului ci %i alte acte %i -apte ce i-au -o$t pu$e #n .iolea5ă articolele ace$tui cap' .eracită6ii unei căr6i $e pot #ntreba %i al6i artori" nu nu ai cei $ub$cri%i #n carte" atunci ai ale$ c!nd cei $ub$cri%i au #ncetat din .ată $e poate ataca $au #n -al$ $au nu $e recunoa%te' Ca$' 0' (00/67' c8 .ingerii $ale' Ca$' 0' 98/76' b8 Aa tăgăduirea unei căr6i ade.erite de artori" $i pla -igurare a i$căliturilor lor dintr+#n$a" nu -ace do.ia6ă' Ca$' 0' 5(/7/' d8 0n$tan6a de -ond putea $ă $e #nte eie5e %i pe pre5u 6iuni pentru con.erii or-anilor a o re$titui după catagra-ie dacă au di$pu$ de ea' Ca$' 0' 5//66' b8 .e5i" nici prin artori conda nă pe cine-.ada #n contra tăgăduirii ei" ci" $pre a$e enea $-!r%it $e cere ca artorii $ă -ie adu%i #naintea *udecătorului ca $ă o #ncredin6e5e" -ără care ca nu con$tituie o do.ată' Ca$' 00' 6/6(' 21.n) tăgă)'ieşte a+ela )ela +are +ere.'răm.e5i" .ingerea $a" c!nd actul de .erane #n aprecierea -aptelor $unt co petente a re5ol.edere' Ca$' 0' 909/81' . Cine *a tăgă)'i *re7o +arte a -a )e )atorie( şi -e *a *ă)i( -e "n)atorează -ă #lătea-+ă "n)oit.adă de aiurea' 1$t-el" c!nd in$tan6a de -ond" .n) -e tăgă)'eşte +artea( şi martorii +ei i-+ăliţi n' trăie-+( -a' li#-e-+( şi n' #ot ni+i -ă *ie( ni+i #rin -+ri-oare -ă -e "ntre$e( at'n+i alergăm la .68 ___________ 6 8 a) După legea Caragea" c!nd $e tăgăduie%te cartea %i artorii i$căli6i nu trăie$c" *udecătorul -ondului poate da *ură !nt $pre co pletarea con.oca pre$crip6iunea de bună credin6ă -ară a $e cerceta %i *u$tu titulu %i &otăr!rea care ad ite o a$e enea pre$crip6iune" e$te o &otăr!re ne oti.i de ba5ă autorită6ii lucrului *udecat' Ca$' 0' 17/66' 20.eri-ic!nd $e nătura" a con$tatat că ea e ană dela partea care tăgăduie%te cartea" acea$ta con$titue o do.ic6iunii $ale' @ a$e enea procedare -iind con-or ă legii nu $e poate 5ice că prin acea$ta $+a -ăcut o in-rac6iune la art' 6 dela acela% cap' %i parte" nici la art' 7 din .u $e poate in.ec&iul cod de co er6" pe c!t ti p &otăr!rea atacată nu $+a ba5at pe cata$ti&e' Ca$' 0' 166/6(' b8 1ctul autentic nu $e poate ataca dec!t #n -al$.adă ci nu ai o #ncepere de do.(8 ___________ ( 8 a) C&e$tiunea pri irii $au nu a a.iolare de lege Curtea apelati.98 ___________ 9 8 1ctele dotale -ăcute #n co unele rurale" pe ti pul legii lui Caragea" nu erau $upu$e -or alită6ilor pre$cri$e de art' ((5 din )eg' Ca$' 0/76' 23.ub regi ul legii Caragea" pentru con$tatarea .e$tite cu -or ele cerute de art' de -a6ă' @ &otăr!re #nte eiată pe a$e enea do.nt.a la plată pe te eiul unei a$e enea -oi' Ca$' 0' (00/66' 22.!nt re$pinge proba cu artori' Ca$' 0' /((/89' -8 @ c&e$tiune ne*udecată ai #nainte nu poate $er.ă care ba5!ndu-$e pe o -oaie dotală" conte$tată %i a cărei autenticitate nu $+a putut proba nici prin alte do.erii după catagra-ie" con$titue o c&e$tiune de -apt" pe care in$tan6ele de -ond" ca $u.e5i de aiurea pentru -or area con.!n5are $e tăgăduie%te %i artorii i$căli6i #ntr+#n$ul nu ai trăie$c' Ca$' 0' ((0/87' e8 Co ite o . Nimeni n' #oate -ă +eară +e*aş +' +ărţi -+ri-e )e "n-'şi( -a' -trăine( +.n) -e tăgă)'ieşte +artea( şi n1are martori( )e n' *a eşi )o*a)ă )e ai'rea n' -e ţine "n -eamă.adă de aiurea %i cu drept cu. C.erite %i tăgăduite nu li $e poate da putere do.u $e .ada' Ca$' 00' 191/6/' c8 Căr6ilor neade.18 ___________ 1 8 a) C!nd $e tăgădue%te cartea" *udecătorul -ondului poate pri i do.alida &otăr!rea c!nd ea nu $e #nte eia5ă pe d!n$ul' Ca$' 0' (71/8(' c8 . actul $ub $e nătură pri.editoare" dacă nu $unt #n. C.d8 C!nd la *udecată $e tăgăduie%te cartea $au actul" $e recurge la artorii $e na6i ca e2i$ten6i #n *o$ul căr6ii $au actului' Ca$' 0' 956/900' e8 După ace$te art' nu era ad i$ă proba cu artori c!nd $e tăgăduia cartea" dec!t dacă nu e%ia do.a #ntr+un od categoric" #ndatorind pe pri itorii a.

27.erite după original" $e poate i pune pre5entatorului a #n-ă6i%a %i originalul' 1 -ortiori copia copiei -ără pre5entarea originalului nu poate -ace probă #n in$tan6ă' Ca$' 0' 59/7/' d8 După codul Caragea" copiile de pe căr6i" ade.il actual" copiile de pe originale" ade.98 ___________ .18 ___________ 1 8 a) 1t!t după .ede că la pre5entarea copiilor ade.nt'l'i lor "i )ă *oie -ă -e "m#r'm'teze5 iar )e n'1i )ă *oie( n' "n)atorează to*ărăşia +i n'mai #e to*arăş'l +e -1a "m#r'm'tat. Căn) #entr' a+eeaş #ro*limă -e #'ne "nainte )e +ătre 'n'l şi a+elaş( )o'ă -a' mai m'lte +ărţi "m#otri*itoare 'na alteia( n1are #'tere ni+i 'na.nă( -a' +' -oro+( )e n' o *a a*ea la "n)em.18 ___________ 1 8 .u $e poate cere re. Cine *a arăta +o#ie )e +arte( a+ea +o#ie tre$'e -ă fie a)e*erită )e . #n a$e enea ca5 copia tra$ă din regi$trele trib' e$te $u-icientă' Ca$' 0' (71/8(' d8 Gi*locul #nte eiat pe oti.n)'it o+.rm'itor )eo-e$i şi to*ărăşia )e o$şte.arcina probei incu bă celui ce cere' Ca$' 0' 1/0/77' b8 1ce$t art' prin care $e dă drept celui ce produce copie" de a cere ter en pentru #n-ă6i%area %i a originalului" nu $e aplică dec!t atunci c!nd copia produ$ă e$te con-or ă cu art' 98" adică nu ai c!nd copia $e a-lă ade.nă.!ndut i obilul %i procura atacată #n -al$ $+a recuno$cut de bună de in$tan6ele co petente' Ca$' 0' 16(/76' 31.ul că copia de te$ta ent era $coa$ă după originalul din regi$trele trib' e$te ne#nte eiat c!nd $e con$tată că nu $+a propu$ la in$tan6a de -ond' Ca$' 0' 189/8(' 30.endicarea unui i obil #n$trăinat prin act autentic" c!nd cel ce -ace o a$e enea cerere e$te o%tenitorul celui care a .rm'itor'l'i to*ărăşiei +e e-te or.98 ___________ 9 8 a) .ec&ea legiuire Caragea c!t %i după noul Codice ci.n)ă )'#ă *re7o +arte )e )atorie( n' #oate #ri+in'i +ă n1a l'at -eama +e -e +o#rin)e "n +arte.)e +ătre to*ărăşie( "n)atorează şi #e o+. Cine *a arăta +o#ie )e +arte( e-te )ator( +.erite de *udecătorie $au de către al6i -unc6ionari publici" -ac probă #n *u$ti6ie ca %i originalul" #n$ă originalele acte trebuie$c #n-ă6i%ate dacă $unt cerute %i dacă $e po$ed de partea ce pre5intă nu ai copia lor' Bn a$e enea ca5 cel ce cere aducerea originalului trebuie $ă do. O +arte )e )atorie a o+.ea nici o -or6ă probantă #n *u$ti6ie #n lip$a originalului' Ca$' 0' 5//9(' b8 1t!t după legiuirea Caragea" c!t %i după Codul ci.n) i -e *a +ere( -ă -+oaţă şi #e +ea a)e*ărată( -a' "n)ată a*.il" copia după copie a unui titlu" nu poate a. O +arte )e )atorie( )ată )e 'n to*ăraş +a )in #artea to*ărăşiei( -a' i-+ălită +'tare şi to*ărăşia( "n)atorează to*ărăşia şi #e +eilalţi to*arăşi.edea$că că partea care $e $er.n) to*ărăşia "n +artea aşezăm. Nimeni +' o +arte +e -e #omeneşte "n altă +arte( n' #oate -ă +eară +e*aş( )e n' *a arăta7o #e a+eia( -a' )e n' -e *a )o*e)i )e ai'rea +eea +e +ere.n)7o la "n)em. 25. Cine "şi +'noaşte i-+ălit'ra "n *re7o +arte )e )atorie( şi zi+e +ă n' a l'at )in -'ma )atoriei( -a' #arte( -a' toată -'ma( tre$'e -ă şi )o*e)ea-+ă zi-a. Cine *a "n+e#e -ă #lătea-+ă #arte )in )atorie -a' )in )o$. C.')e+ători -a' )e o$raze #'$li+e şi )regători( +ă e-te "nto+mai +' +artea +ea a)e*ărată( iar "ntr1alt +/i# -ă n' -e +rează./8 ___________ / 8 E2cep6iunea de anarg&irii 7non nu eratae pecuniae8 nu ai e$te ad i$ibilă #n apel" c!nd $e con$tată că debitorul a plătit o parte din datorie' Ca$' 0' 9//86' 26.erită de *udecătorie $au de per$oane publice %i dregătorii" iar nu %i c!nd nu are acea$tă -or alitate' Ca$' 00' 198/6/' c8 Cerin6a legiuitorului Caragea că po$e$orul unei copii e$te dator $ă pre5inte %i actul original" nu $e #ntinde cu e2igen6a $a c&iar #n ca5ul c!nd dintr+o -or6ă a*oră" actul original nu $e poate pre5enta. 28.ă cu copie po$edă originalul' Ca$' 0' 595/97' c8 Aegiuitorul $ub i periul cod' Caragea pre.24.erite de *udecătorie $au de al6i -unc6ionari publici" -ăceau probă #n *u$ti6ie ca %i originalele cari trebuiau a -i #n-ă6i%ate nu ai dacă erau cerute %i dacă $e po$edau de partea care pre5enta copia' Ca$' 0' 95(/91' 29.rm'itor "n -+ri.

iola art' de -a6ă' Ca$' 00' (/6(' b8 ?udecătorul care" #n$ărcinat -iind cu o localnică cercetare cu -acultate de a #ntrebuin6a a$upra artorilor cartea de ble$te " de .!n5are" a -ăcut-o ca pentru un lucru ce $e -ace ai ade$ea dec!t dona6iunile' Ca$' 00' 190/6/' b8 C!nd concură la un act public cu unul pri. C.i -ă .u e$te per i$ ni ănui a -i artor #n propria $a cau5ă' Ca$' 0' 97/80' 36.orbit nu ai de .98 ___________ 9 8 @ do.18 ___________ 1 8 .!ndut de către -ratele $ău" ca $ingur o%tenitor" cu un act autentic %i public către o a treia per$oană' Ca$' 0' (5/80' -8 1ctele trebuie$c -ăcute după cerin6ele legii care do ină #n ti pul con-ec6ionării lor" după principiul de drept recuno$cut" al neretroacti. 35.ada prin &otărnicie -ace aceea% do.adă ca %i un act public' Ca$' 0' 9(/68' e8 1ctul autentic %i public are precădere a$upra actelor particulare $ub $e nătura pri.i' -ă .irtutea unui andat ce-i dede$e" nu $e poate 5ice că $+a .'re "naintea .iolat art' de -a6ă' Ca$' 0' 59/6(' d8 Do./8 ___________ / 8 a) @ &otăr!re nu $e poate #nte eia pe arătări de artori care n+au $ă.')e+ătorilor( -a' )e *a fa+e tre$'inţă şi "n $i-eri+ă( şi a#oi -ă mărt'ri-ea-+ă.adă prin artori nu poate -i co pletă dec!t prin #ncredin6area a două per$oane %i acea$ta nu ai atunci c!nd legea nu pre. Un martor -ing'r( +a ni+i 'n'l -e -o+oteşte. pentru *udecător de a da *ură !nt #n bi$erică $au #n pretoriul $ău artorilor' Ca$' 0' 97/69' 34.er$arul $e ul6u iră pe cel dint!iu %i nu cerură %i producerea celui de al doilea' Ca$' 00' /6/6(' b8 ?udecătorul care con-undă regi$trul unei *udecătorii" #n pri.eririi" ci de a .(8 ___________ ( 8 a) Prin ace$t art' legiuitorul n+a #n6ele$ a e2clude dona6iunile de -or alitatea ade.'re "n $i-eri+ă şi a#oi -ă mărt'ri-ea-+ă.t +ele #arti+'lare.8 a) Cel ce #n-ăti%ea5ă *udecă6ii un #n$cri$ ce $e raportea5ă la altul -ără $ă #n-ă6i%e5e %i pe celălalt" nu poate $ă argu ente5e #n contra ur ării $ale" c!nd %i recla antul %i ad.ită6ii legilor' Ca$' 0' 986/81' =artori !.itoare la calită6ile artorilor" dacă ace$tea nu $+au #ndeplinit de tribunal" %i e$te -acultati.!r%it *ură !nt -ără a .ţi martori -ă fie( a+olo )oi martori -ă fie.ede a -i ai ul6i artori' Gărturia unui $ingur artor nu are nici o .at" celui dint!iu $e dă precădere' Ca$' 00' 77/6(' c8 C!nd o per$oană a cu părat prin act public pe nu ele $ău %i un al treilea intere$at do.ede%te că a -ăcut-o #n . Un)e n' e or. C. Cărţile #'$li+e( a' mai m'ltă +re)inţă( )e+.it la con$tatarea $a' ?udecătorului căruia i $e recunoa%te -acultatea de a nu #ntrebuin6a a$upra artorilor cartea de ble$te " nu i $e poate re-u5a aceea de a nu $upune pe artori la *ură !ntul cerut de art' de -a6ă' Ca$' 00' 951/6(' c8 C!nd *udecătorul acordă unei păr6i $oroc ca $ă aducă pe artorii $ăi %i ea nu-i aduce" nu e dator a-i da un al doilea $oroc' Ca$' 00' 179/6(' d8 Curtea de apel poate #ndeplini ea #n$u%i -or alită6ile pri.ţi mărt'ri-e-+ la #ri+ină +riminală "nt.a -i trebuin6ă" nu .iolea5ă ace$t art' Ca$' 00' 89/69' 9 32.endicarea unui i obil părinte$c pe te eiul unui act dotal nelegali5at" #ntru c!t acel i obil a -o$t . 33.aloare' Ca$' 0' 959/6/' .ată> a%a că -ata nu poate cere re.ţi mărt'ri-e-+ la #ri+ini #oliti+eşti( "nt.iolea5ă art' de -a6ă" dacă cercetarea lui #nte eindu-$e pe aceea ce #n$u%i a con$tat cu oc&ii $ăi" n+a $upu$ la *ură !ntul cerut de ace$t art' pe artorii cu care $+a $er.n)'it )e #ra*ilă +.ire cu $cri$orile trecute #ntr+#n$ul" cu #n$cri$ele cărora ace$t art' nu le dă putere probatorie" .

58 ___________ 5 8 Bn ateriile de arendare" nu $e ad ite proba cu artori c!nd $u a di$cutată trece pe$te . .ede$c recla a6ia -ără cu.iolea5ă ace$t art' ci din contră $e con-or ă lui" precu %i art' (5 id' cap' id' parte" c!nd nu ordonă *ură !nt a$upra" unei preten6iuni" #n $u$6inerea căreia" drept toată do.adă $cri$ă pentru e2i$ten6a 5e$trei" %i #n care ca5" pentru co pletarea probei" $e poate ad ite de in$tan6a de -ond a$cultarea de artori' Ca$' 0' 87/89' 42.(8 ___________ ( 8 Depo5i6iunile artorilor ce au *urat %i cari $unt $cuti6i de incapacită6ile pre.ţi martori -e zăti+ne-+ )e $oală a *eni la . Cine *a a)'+e martori )ela lo+ )e#ărtat( are -ă1i #lătea-+ă +/elt'eala.ec&e pentru unele acte %i anu e c!nd e .ă5ute de ace$t art'" nu pot -i re$pin$e.n) o #arte )in +ele #rigonitoare. ='ierile mărt'ri-e-+ 'n)e n' "n+a# $ăr$aţii.e5ile prigonitoarei păr6i nu do. C. 45. ='ierile( )e )iată n' mărt'ri-e-+.nire -a' )e /otare( #rimim şi mărt'ria +ea )'#ă a'zire.iin6e5e aplicarea *ură !ntului' Ca$' 0' 999/67' c8 Curtea nu .!nt de # potri.adă $e produce un $ingur artor' Ca$' 0' 90/70' d8 Gărturia unui $ingur artor" de%i nu -ace probă deplină" con$titue #n$ă o pre5u 6iune ce $e poate co pleta" ca do.')e+ată +a -ă mărt'ri-ea-+ă( -ă -e "ntre$e #rin logofăt'l . Tată "n #artea fi'l'i( -a' "m#otri*a l'i şi frate "n #artea fratel'i -a' "m#otri*a l'i( n' mărt'ri-e-+.')e+ătorii #ro*ali-e-+ . C.nt !. A)e+ă +.adă" prin *ură !ntul păr6ii' Ca$' 0' /91/98' e8 După legiuirea Caragea" c!nd do. A)i+ă +. Petr' zi+e( +ă7i e )ator +ealaltă #arte( Pa*el( şi el tăgă)'ieşte( iar Petr' n1are altă )o*a)ă )e+.ţi mărt'ri-e-+ la *re7o tăgă)'ire( n' -e ţin )re#t martori.iincioa$ă de -iin6a ei" atunci *udecătorii pot da *ură !nt la cealaltă parte" adică nu recla antului %i p!r!tului $au inti atului' 1%a" adică #ntr+o .nt l'i Pa*el.68 ___________ 6 8 1' Fotăr!rile date $ub legea Caragea erau con$iderate originale" c!nd erau trecute #n regi$trul ad-&oc %i $ub$cri$e de *udecător %i gre-ier' 2" Delega6iunea unui *udecător ca $ă ia declara6iunea unei per$oane care .l/arii( f'rii( #la-tografii( tăietorii )e $ani( mofl'zii min+inoşi( n' -'nt -lo$ozi -ă mărt'ri-ea-+ă.'răm.nt'l la +ealaltă #arte. 38. =artorii martorilor( n' -e -o+ote-+ )e martori5 iar la #rigonirile )e -tă#.iolare de lege' Ca$' 00' /9/6/' 39.'răm.37.aloarea de 150 lei' Ca$' 0' 8/69' 43.adă" precu e$te #n-iin6area unui $ingur artor' Ca$' 00' 196/6/' b8 .')e+ătoriei.n) 'n )atorni+ *a zi+e +ă n' i -1a #lătit )atoria şi *a a)'+e martori #entr' a+ea-ta( a+ei martori n' -'nt )e +re)inţă #entr' +ă ni+i o)ată( n' #ot şti +' "n+re)inţare( )e n' -1a #lătit +' a)e*ărat )atoria.r-tni+ii( ne$'nii( ro$ii( ri-i#itorii( ne+in-tiţii( #re#'itorii( martorii min+inoşi( t.nt )e "m#otri*ire( )a' "n-ă $ăn'ială +'*iin+ioa-ă )e fiinţa ei( at'n+i . 41.oia $ă -acă un te$ta ent autentic" era autori5ată de legiuirea . C. Ne*. iar bănuiala nu $e #n-iin6ea5ă dec!t c!nd $e -ace un #nceput de do.iar *udecătorul care le ad ite" nu -ace o .18 ___________ 1 8 a) 1plicarea *ură !ntului $e -ace nu ai atunci c!nd $e dă o bănuială./8 ___________ / 8 C&itan6a liberată de $o6 că a pri it re$tul de 5e$tre" -ace un #nceput de do. G'răm.ire" dar dau bănuiala cu.t 'n martor -ing'r 2+are )eşi n' )o*e)eşte fără )e "n)oială )ar $ăn'ială )ă3( at'n+i -e #ro*ali-eşte . 40.orba de a $e lua declara6iunea unui artor' Ca$' 0' /99/87' 44.u $e $peci-ică odul $au -or alitatea ce ur ea5ă a $e #ndeplini la pri irea *ură !ntului" ră !n!nd la c&ib5uirea *udecătorului ca $ă #ncu.n) )o*ezile #rigonitoarei #ărţi( n' )o*e)e-+ #ro*lima fără +'*.

nt'l( ori -ă .'rat( şi #roti*ni+'l -e o-.ac6iune #n re.ec&i" dar ale cărui acte de procedură $e $ă.u e$te aplicabilă" #n $pe6ă teoria trib' de a re-u5a *ură !ntul deci5or de-erit de debitor creditorului pe te ei că legea Caragea $ub care $+a con$tituit # pru utul" nu per itea acea$ta.ă5ut uneia din păr6ile prigonitoare de către cealaltă" trebue ca acea parte căreia i $e de-eră *ură !nt $ă -i -ăcut .ţi -'nt şti'ţi +ă a' #'ţină e*la*ie +ătre +ele )'mnezeieşti( a+e-tora ni+i li -e #ro*ali-eşte .'ra.'răm.o.nt( ni+i li -e )ă +re)inţă )a+ă *or .rea . ci $e ărgine%te nu ai a regula e-ectele unei a$e enea propuneri -ăcută din partea *udecătorului' Ca$' 00' 908/6(' 48. C.endicare intentată contra de6inătorului i obilului' Ca$' 0' /57/909' -8 ?ură !ntul nu $e poate da recla antului ci aceluia care neagă datoria' Ca$' 0' (75/65' 46.'răm. 47.ingerea $a' Ca$' 0' 979/76' b8 1ce$t art' nu deroagă dela art' /5 de$pre per$oana aceluia din prigonitori căruia după ace$t din ur ă art' $e cu.(8 ___________ ( 8 .te am legi'it #entr' .'răm.'răm.'re( şi #rimin)( -e *a o#ri )e #roti*ni+'l -ă'( a+ela -e -o+oteşte +a 'n .'răm.t)!.'răm. căci ad i6!ndu-$e contrariul $+ar .n) -ing'r *a +ere -ă7şi "n+re)inţeze #ro*lima +' . C.'răm.nt( fără )e a7i #ro*ali-i . Ca(t) *) +l). C.r-tni+ilor( ro$ilor( ri-i#itorilor( t. de oare ce *ură !ntul nu era pentru do.!r%e$c #n ti pul legii celei noi" c!nd o parte cere *ură !nt deci5oriu" trib' nu poate $ă re$pingă preten6iunea" căci ace$t *ură !nt e$te ad i$ de art' 9(7 proced' pen' %i ai cu $ea ă de art' de -a6ă' Ca$' 0' 66/7(' b8 . O #arte )in +ele #rigonitoare -#re )o*a)a #ro*limii -ale n' #oate #ro*ali-i +eleilalte -ă fa+ă . Ne$'nilor( ne*.'ra )'#ă +ererea #roti*ni+'l'i( -ă răm.')e+ată şi a#oi -ă .i -ă #'ie .')e+ăţii *a .nt( a+ela at'n+i )e *a . C'i -e *a #ro*ali-i )e +ătre .ie ne-'#ărat( şi )e -e *a gă-i #e 'rmă "m#otri*ă )o*a)ă.D3 şi a#oi "l *a o#ri.'re şi -ă -e "n)re#teze( ori ne.n) o #arte )in +ele #rigonitoare *a fa+e o #ro*limă ne)o*e)ită( şi i -e *a #ro*ali-i )e +ătre +ealaltă #arte( -ă o )o*e)ea-+ă #rin .'rat -tr. Nimăn'i n' -e )ă a-+'ltare( +.n) 'n'l )in #ărţile #rigonitoare fa+e o #ro*limă şi +elălalt #ro*ali-eşte .nt #entr' -'me )e )atorii( +el +e e )ator( -e -ileşte "nt.re-o propunere nedo.pre a $e da *ură !ntul pre.')e+ata( -a' +ealaltă #arte #rigonitoare.n) 'n'l )in #rigonitoarele #ărţi +' /otăr.nt'l5 )re#t a+eia%63 ___________ 9 8 ?udecătorul care" prin carte de ble$te con$tată un $e n conte$tat" $e con-or ă art' de -a6ă' Ca$' 00' 180/6(' 55. 53.-'ma la . C.'răm.'răm.edită.m$ -e "n*ino*ăţeşte a )a "n)oit5 iar +.n)eşte.'răm. C. 51.endicare e$te %i o per$oană c&e ată #n garan6ie" *udecătorii nu pot da *ură !nt garantului" care e$te parte alăturată pe l!ngă recla ant %i" prin ur are intere$at #n ac6iunea Bn re.'ra( şi mai la 'rmă *a gă-i +elălalt *re)ni+ă )o*a)ă "m#otri*ă( +el +e a . .'re +elălalt.n) -e *a #ro*ali-i .e5i recla antului' Ca$' 0' (((/67' 50.')e+ată +a -ă .iola ace$t art' de lege %i $+ar con$acra teoria că p!r!tul $ă -acă do.n) #rigonitoarea #arte *a .n)eşte. 52.98 ___________ 9 8 a) C!nd din depo5i6iunile artorilor re5ultă contradic6iuni" trib' e$te #n drept a de-eri *ura !nt $upletor pentru a+%i -or a con.'r.')e+ător( at'n+i e-te -ilit +'i -e #ro*ali-eşte . Cartea )e $le-tem -e )ă 'n)e( şi +'m( şi +. A-emenea şi +.n) -e #ro*ali-eşte . 54.n)( -e )ă şi .nt.nt 2.nt )e +ătre .n) -ă -e o-"n)ea-+ă.18 ___________ 1 8 a) Bntr+un proce$ intentat #n ti pul legii celei .nt( a+eleaşi "nţelegem şi #entr' +artea )e $le-tem.edirea crean6ei" ci pentru ac&itarea ei" care $e pretinde a -i -o$t $ub legea nouă' Ca$' 0' 118/78' 49.'ra -e "n)re#tează( iar )e n'( -e o-.l/arilor( f'rilor( #re#'itorilor( martorilor min+inoşi şi +.ine a $e propune *ură !ntul.

u $e poate 5ice că Curtea apelati.98 ___________ 9 8 Pe ti pul legii Caragea %i )eg' org' nu $e cerea conclu5iunile ini$terului public #n nici un -el de proce$ nici con$tatare prin &otăr!re de$pre a5i$ten6a $a %i citirei ei #n audien6ă publică' Ca$' 0' 97/80' 5.')e+e ni+i -ă /otăra-+ă( afară n'mai +. 6.2@B3.rea -ă -e )ea( )'#ă #ărerea ori a t't'ror .n) . G')e+ătorii -ă /otăra-+ă "n -+ri-( iar /otăr.')e+ată şi /otăr. G')e+ător'l( #ri+ina fi'7-ă'( a fii+ă7-ii( a tată7-ă'( a mame7-ii( a frate7-ă'( a gineri7-ă'( a noră7-ii( a r')ei -ale( a #rieten'l'i -ă'( a *răşmaş'l'i -ă'( ni+i o)ată -ing'r -ă n' o .re !. 1.')e+e5 şi #artea #rigonitoare( +.a nu ai a recur$ului #n Ca$a6iune' Ca$' 0' /(/65' e8 Hn co plet nou nu e$te co petent a de$-iin6a o &otăr!re a unui co plet .ă a -ăcut un e2ce$ de putere %i neco peten6ă" re.u pot *udecătorii $ă retragă i$căliturile lor dela o &otăr!re dată" pe te eiul art' de -a6ă" căci 5i$ul art' e$te abrogat prin )egul' %i prin legea Cur6ii de ca$a6iune' Ca$' 00' 1((/69' d8 1ce$t art' care dă dreptul *udecătorului a-%i lua &otăr!rea #napoi" c!nd .18 ___________ 1 8 E$te oprit *udecătorului $ă *udece pricina ginerelui $ău" de unde a -ortiori re5ultă că nici ginerele nu poate *udeca pricina $ocrului $ău.n) +el #. G')e+ătorii( #ri+ina( +' o #arte n'mai #rigonitoare( li#-in) +ealaltă( ni+i -ă .!r%ite cu re5er.rea ne-+ri-ă a . C. C.rea( şi -ă o "n)re#teze( iar )'#ă a#elaţie n'.')e+ătorilor( -a' a mai m'ltora. ___________ 8 Tortura $+a de$-iin6at de )eg' org'" care #n alineatul 9" art' 998' 5ice> JPedep$ele cu tăierea !inilor" precu %i ca5na $au uncile" $e $trică %i $e de$puternicea5ă" -ără a $e ai putea ur a de acu #nainteJ' ( 56. G')e+ătorii -ă .a cunoa%te că a &otăr!t cu gre%ală" a putut a. Capitolul III Pentr' .ea nu ai .ie a$upra &otăr!rilor date după o #n-ă6i%are" #nainte de a le da a-ară %i" re#n-ă6i%!nd pricina $ă dea o altă &otăr!re' Ca$' 0' 70/69' b8 C!nd o parte $e ul6u e%te pe &otărnicia alteia" *udecătorul nu are a -ace alt dec!t a con-ir a . Hotăr. 57.nire.e%te lip$urile ce $+ar gă$i' Ca$' 0' 180/65' -8 . căci după legea Ca$a6iei" &otăr!rile Cur6ilor de apel $e con$ideră de$ă.ea aplica6iunea lui nu ai p!nă #n o entul #n-iin6ării Cur6ii de ca$a6iune. iar art' 999 din )eg'" nu nu ai că nu abrogă di$po5i6iunile ace$tui art' ci #ntinde ca5urile de recu5a6ie %i pentru acei ce $e pre5u ă că ar a.')e+ătorilor -ă n' ai$ă ni+i o tărie. 3.Cazna(8 !.r"t #entr' *ină( -e *a )o*e)i *ino*at( şi *a tăgă)'i( ori toată *ina( ori #arte )in *ină( at'n+i -ă -e +ăznea-+ă +a -ă -#'ie a)e*ăr'l. Vino*aţii +ari -e +ăzne-+( -ă n' -e +rează )e o)ată( mă+ar )e *or şi -#'ne +ă -'nt *ino*aţi.oin6a lor %i a o -ace e2ecutorie' Ca$' 00' 106/69' c8 . pot" după art' de -a6ă re.')e+ătorii *or +'noaşte +ă +' greşală a' /otăr. 4.')e+ător( .n) *a afla 'n l'+r' +a a+e-ta( -ă arate la 8tă#.enind a$upra unei &otăr!ri dată #n luna @cto brie anul 1860" care nu era #ncă apelată" #n$ă .ec&iu" ci nu ai a o co pleta #ntru c!t pri. Că+i )e m'lte ori )e fri+ă şi )e )'rere( zi+ şi +eia +e n' e-te.t( *olni+i -'nt "naintea a#elaţiei #rigonitoarelor #ărţi( -ă1şi iea "na#oi /otăr.(8 ___________ ( 8 a) Cur6ile %i tribunalele de dincoace de Gilco.re-un intere$' Ca$' 0' (70/67' 2.')e+e( tot)ea'na )'#ă a+e-te #ra*ili +e -1a' aşezat5 'n)e n' e #ra*ilă( a+olo -ă -e "ntre$e &omn'l.n) "l *or +/ema )e 6 ori şi n' *eni )'#ă +'m -1a zi.

8. Care )'#ă "n*oială "n -+ri-( -a' iz$rănire -e *a .')e+ata( -ă #lătea-+ă +eleilalte #ărţi şi +/elt'iala .')e+ată -e *a l'a( -ă -e "n)atoreze -ă #lătea-+ă -tă#.')e+ăţii. #n$ă prin ace$t art' $+a e2ceptat ca5ul pre.rii -ă n' fa+ă -e+/e-tr' l'+r'ri )e ale +el'i )ator #entr' )atorie( afară n'mai +.n'l'i roa)ele l'+r'l'i 2)e *a a*ea3 şi +/elt'elile .in6a celor dint!i %i $+ar perturba toată ordinea *udiciară" #n ul6indu-$e nu ărul *uri$dic6iilor pe$te cel &otăr!t de lege' Ca$' 0' 66/6/' l8 După legea Caragea *udecătorii a.')e+ăţii şi a /otăr.18 ___________ 1 8 .')e+a #entr' a+eeaş #ri+ină #entr' +are -1a "n*oit ori -1a răf'it( şi *a #ier)e .')e+ăţii +.eni a$upra unei $entin6e pronun6ată prin un *urnal $ub$cri$ de un co plet de trei e bri dec!t nu ai la #nt! plare c!nd *udecătorii ce o dede$e ar -i cuno$cut că cu gre%ală au1 &otăr!t" $au cel pu6in unul dintr+#n%ii cuno$c!nd acea$ta %i-ar -i retra$ $e nătura din acel *urnal" %i a$t-el &otăr!rea ră !n!nd $ub $e năturile unui nu ăr de *udecători ne#nde$tulător a da o &otăr!re" $ă $e anule5e de $ine %i $ă pro.ea Curtea apelati.ă prin ace$t art' Ca$' 0' (59/66' g8 ?udecătorul" $ub i periul legii Caragea" era .neşte l'+r' -trăin +' rea +re)inţă 2a)i+ă fără )e a7l a*ea +' *re7o to+meală -a' )e )ar3 a+ela( +.te *a )o*e)i el şi le *or gă-i .nt( -ă fie $ine fă+'t( iar )e n'( -ă ră-#'nză +el'i )ator +.u ai $tăp!nitorul lucrului cu rea credin6ă $e #ndatorea5ă a re$titui roadele lucrului" iar nu %i cel cu bună credin6ă.r"ş'l( -ă -e "n)atoreze #.n) l'+r'l #rin .')e+ata( a+ela -ă #lătea-+ă +eleilalte #ărţi +/elt'iala .t era )ator #roti*ni+'l'i -ă' n' i7a fă+'t "n)e-t'lare( a+ela -ă -e "n)atoreze -ă7i #lătea-+ă şi +/elt'eala .ni +' $'nă +re)inţă l'+r' -trăin( a+ela +.')e+ată l'+r'l -ă n' "ntoar+ă roa)ele( afară n'mai #entr' l'+r'l +el +'m#ărat 2*ezi #entr' *.eau dreptul $ă re.r"t'l( -ă #lătea-+ă #.oca de altul" %i prin ur are cea dint!iu &otăr!re ră !ne #n toată ei putere' Ca$' 00' 97/6(' i8 Hn *urnal #nc&eiat de un co plet nu $e poate $trica de altul' Ca$' 00' 186/6(' *8 1' După ace$t art' Curtea de apel nu poate re. Iar +ine *a -tă#.')e+ata( şi a+ela -ă #lătea-+ă +/elt'iala . Cine -tă#.olnic $ă+%i retragă i$călitura pu$ă pe o &otăr!re" atunci c!nd cuno%tea că cu gre%ală a &otăr!t. G')e+ătorii "naintea . 13.')e+ătorii )re#te.')e+ată -e+/e-tr' +' )re#t +'*.tă -'mă )e )atorie #lăteşte at'n+i.')e+ăţii. 4Iar )e *a $ir'i #.a odi-icat-o printr+o &otăr!re po$terioară din luna Iebruarie anul 186/ atacată #n Ca$a6iune" căci ace$t drept de odi-icare #l a.n) "m#r'm'tător'l *a )a +/ezaş -a' *a #'ne zălog +' legăt'ră( +ă )e -e *a )o*e)i )'#ă .')e+ăţii( şi +ine -e *a .r"t'l( -ă -e "n)atoreze #.')e+a +' alt'l #entr' ereto+rizie fă+'tă "m#otri*a #ra*ililor şi fără )e tărie( şi *a #ier)e .r"t'l'i +/elt'elile .')e+ăţii 2+.ă5ut de art' (9" dela .or cunoa%te că cu gre%ală au dat-o" e$te #n$ă e2plicită %i #n6elege nu ai pe acei *udecători cari au dat #n%i%i &otăr!rea" iar nu per ite %i celor ce i-ar #nlocui $ă odi-ice lucrările predece$orilor lor.')e+ăţii.')e+ăţii. !.oace %i $ă #ndrepte5e &otăr!rea lor" #nainte de a $e -i apelat" c!nd recuno%teau că au &otăr!t cu gre%ală' Ca$' 0' 16/77' 7. Cine -e *a .4 9. . căci de i $+ar recunoa%te o a$e enea -acultate" ace%ti din ur ă ar -or a ca o in$tan6ă de apel #n pri.!n5ări' Curtea de apel a -ăcut #n $pecie o *u$tă aplica6iune a legii' Ca$' 0' 9//69' 10.tă #ag'$ă +' ne)re#tate i -1a #ri+in'it +' -e+/e-tr'.n) *a $ir'i #.')e+ăţii.nzare la ?63. 12. acea$ta #n$ă #nainte de a $e -i pornit păr6ile cu apela6ie contra ei' Ca$' 0' 19(/99' &8 @ $entin6a" #nc&eiată de un co plet" nu $e poate re. >n -+'rt( +are )intre +ei +e -e .oace nece$itatea re#n-ă6i%ării proce$ului' 9' Bn ca5 de $c&i barea *udecătorilor" &otăr!rile date de cei depărta6i" ră !n neatin$e" iar #n condica unde d!n$ele $e trec" $e con$tată de pre%edinte *udecătorii ce au dat-o' Ca$' 00' 9//6/' D8 Aegea ci. A-emenea şi +are )atorni+ -e *a /otăr" -ă #lătea-+ă )atorie )'#ă to+meală ne-+ri-ă şi )o*e)ită( şi a+ela -e "n)atorează "nto+mai +a şi +el )ator +' +arte.')e+ătorii le *or gă-i )re#te3 şi ze+i'iala a +.')e+ă -e *a )o*e)i +ă ştiin) +ă era )ator( şi +. 11. Care )ator -e *a /otăr" -ă #lătea-+ă )atoria )'#ă to+meala "n -+ri-( a+ela -ă -e "n)atoreze -ă #lătea-+ă )atorni+'l'i şi +/elt'elile .te le *a )o*e)i el( şi .ilă de%i per ite *udecătorilor a-%i #ndrepta &otăr!rea c!nd .')e+a )'#ă "n*oială -a' răf'ire ne-+ri-ă )ar )o*e)ită( şi7şi *a #ier)e .n) -e *a l'a #rin .r"ş'l a #lăti #. La #ri+ină +riminală( +.r"ş'l'i şi +/elt'elile .

!ndu-i-$e nu ai dreptul de #ntărire %i pri.n) -1a -+ri.')e+ăţile &'mnealor. A-emenea -ă -e 'rmeze )e &'mneal'i Vel 8#ătar( &'mneal'i Vel Agă( şi )e Boierii I-#ra*ni+i +. &'#ă +e -e *a )a /otăr.en6iunea din 1858' b8 După ace$t art' &otăr!rea unui Do n are apela6ie la alt Do n %i cu acea$ta $e #n6elege la Do nul ce ar -i . >ntr1a+e-t +/i# şi la Craio*a -ă -e 'rmeze şi )e +ătre &'mneal'i Caima+am'l.rea )omnea-+ă "ntărită )e )oi &omni -ă n' ai$ă a#elaţie. C.')e+ată( +/em.')e+ată mai )e -'-.eg&iere.')e+ată( *or )a "n -+ri.rea 'nei . 9. 3.re +ă -1a' m'lţ'mit( -ă le a)e*ereze i-+ălit'rile &'mneal'i Vel Hatman şi at'n+i -ă -e "ntărea-+ă /otăr.rea a+elei .ţi )in +ei +e -e .re )omnea-+ă a *re7'n'i &omn )e mai "nainte( a+ela -ă #lătea-+ă #roti*ni+'l'i -ă' şi +/elt'iala . A#elaţia -ă -e fa+ă )e +ătre +ei +e -e .o' 9(" al :uletinului Do nului :ibe$cu" interpretător legiuirei de ai $u$ prin care $e 5ice> că cu acea di$po5i6ie de-a putea apela cel o$!ndit de către un Do n la altul" -ire%te că nu a #n6ele$ dec!t la Do nul cel #nt!i ce ar .n)'ri )e +ătre .re )ela . A#elaţie -e +/iamă .ţi )in +ei +e a' .n)o'ă #ărţile( -ă -e i-+ălea-+ă am. 5.rea 'n'i &omn( are a#elaţie la alt &omn.')e+ă( +' +erere )e7a -e +er+eta /otăr.18 ___________ 1 8 După ace$t art' in$tan6ele ale căror $entin6e erau apelabile" puteau $ă re. 1.')e+ători( n' *or *eni( şi -e *or o-. 4.al$a +e -e )ă )e +ătre +ei +e -e .ie la $entin6a dată %i $ă o odi-ice p!nă a nu $e aplica" dacă ar -i cre5ut că cu gre%ală a &otăr!t' Ca$' 0' (91/6/' 7.rea +' #e+etea )omnea-+ă şi -ă -e #'ie "n l'+rare 2)ar )e n' şti' +arte -ă1i i-+ălea-+ă alţii şi ei -ă1şi #'ie )eget'l şi -ă a)e*ereze &'mneal'i Vel Hatman35 iar )e n' -e m'lţ'me-+ -ă -e i-+ălea-+ă #re+'m +ă n' -'nt m'lţ'miţi( -ă a)e*ereze &'mneal'i Vel Hatman( şi at'n+i -ă )ea a#elaţie.rea .rea( şi -ă -e "ntre$e )e -e m'lţ'me-+( -a' n'5 şi )e -e m'lţ'me-+ am.')e+ată( -e i-+ăle-+ la /otăr.')e+ă #rin ./otăr. &in *re7o $oală a)e+ă grea( răzmiriţă şi +elelalte.ţi )in +ei +e a' .')e+ătorilor )in B'+'reşti( -ă "nfăţişeze &'mneal'i Vel Hatman #ărţile #rigonitoare "naintea &omn'l'i( -ă li -e +etea-+ă /otăr.')e+ăţi( a+eia n' #ot #orni a#elaţie. Hotăr.')e+ăţii.n)o'ă "n /otăr.14. 10. C. 6.rea 'n'i &omn( -tri+ată )e alt &omn( are a#elaţie la al treilea &omn. G')e+ata +er+etată )e ? &omni -ă n' ai$ă a#elaţie.n)'7-e "n )o'ă r. 15.o-( )e altă . Cine *a #ier)e la a )o'a +er+etare )e o /otăr. . C.la .al$ă "n -+ri.ţi )in +ei +e a' #ri+ină )e .98 ___________ 9 8 a) Dreptul Do nului de-a *udeca $+a abrogat de )eg' org'" prin art' 91(" (9/" (95 %i ((1" re5er.rea. 2. C. %i ace$t drept i $+a luat prin di$po5i6ia art' 1/ din Con.+ătre &omnie "n )ia-timă )e şaize+i )e zile )e +.rea .')e+ată +ă -e *or m'lţ'mi #e /otăr.enit ne i*locit după acela ce a dat &otăr!rea' Cu că ace$ta e$te #n6ele$ul art' citat" %i a%a $+a #n6ele$ pururea #n practica" re5ultă din di$po5i6iunea art' 8 din aceia% parte %i cap" care 5ice că &otăr!rea unui Do n $tricată de alt Do n are apela6iune la al treilea Do n %i din @-i$ul do ne$c dela ( 1prilie 18/6" . IIIIIIIIIII Anafora o$ştea-+ă a Părinţilor Ar/ierei şi a &'mnealor Boierilor.eni" după care ur ea5ă %i di$po5i6iunea art' 1 din acel @-i$' Ca$' 00' (19/6/' 8.')e+ăţi mai )e .')e+ă( n' *or #orni a#elaţie "n )ia-tima n'mit'l'i -oro+( a+eia n' mai #ot #orni la 'rmă( afară n'mai )e *or )o*e)i +ă n1a' #'t't )in *re7o zăti+nire ne$ir'ită.')e+ăţii +ă -1a' m'lţ'mit( a+eia n' #ot #orni a#elaţie.n) e-te *re7o /otăr. Capitolul IV Pentr' a#elaţii !. Hotăr.n)i( a+eia n' #ot #orni a#elaţie. Hotăr.

Pană Co-te-+'( $i* Vel Vorni+. AleFan)r' G/i+a( Vel Logofăt. =i/ala+/e =an'( $i* Vel Logofăt. .te a' şi +ei a)e*ăraţi #ăm.n)'7-e tot)ea'na #rin #'rtări +in-tite( i -e *a )a )o+'ment )e nat'ralizaţie )'#ă toate formele +er'te şi at'n+i -e *a "n-+ri #rintre #ăm. Grigore Ralea( Vel Logofăt. Co-tan)ie( B'ză'.nt'l no-tr'( şi a *e+/ilor şi a +anoni-itelor o$i+ei'ri ale #ăm. O$i+in'ita o$ştea-+ă A)'nare( )in #or'n+a &omn'l'i( *a +er+eta ale -ale )o*ezi şi *a ra#orta &omn'l'i.nă( +are i -e *a )a )e +ătre &omn( )'#ă o mai "nt.n)'it( )e am #roto+olit toate a+e-te Pra*ili )'#ă iz*oa)ele +e #rin 8fat )e o$şte -1a' al+ăt'it şi gă-in)'7le "nto+mai aşezate )in +'*. Ni+olae Vă+ăre-+'( Vel Logofăt.t'l'i( nefiin) "m#otri*itoare +elor *e+/i 'rmate #. &'mitraş+' Ra+o*iţă( $i* Vel Vorni+.a -i #n$o6ită de certi-icat liberat de con$iliul co unal unde po$tulantul . Ior)a+/e Gole-+'( $i* Vel Logofăt. AleFan)r' 0ili#e-+'( $i* Vel Logofăt. 8trăin'l )in no' *enit( )orin) a -e nat'raliza "n ţară( *a fi )ator -ă -e arate +ătre 8tă#.#'in)'7-e şi l'minata #e+etea =ăriei 8ale la fieşte+are foaie.n)ea-+ă )re#t'ri #oliti+eşti )e #ăm. Grigore G/i+a( $i* Vel Ban.a -i petrecător 7art' 75 P' 5 din Aegea co unală a anului 186/8' 2. Atana-e Hri-to#ol( $i* Vel Logofăt.Prea >nălţate &oamne( &'#ă l'minata #or'n+ă a =ăriei Tale a)'+.nă a+'m.al$ă( )o*e)in) al -ă' +a#ital şi alte( a*'t'ri +e *a mai a*ea #rin alte lo+'ri( -a' me-eria +e *a +'noaşte şi #rin +are -1ar făgă)'i a -e fa+e folo-itor 8tat'l'i. Con-tan)in Creţ'le-+'( $i* Vel Ban.ntean( -ă n' le #oată )o$. ANE%A I. Ior)a+/e 8lătinean'( Vel Vorni+.nteni( "ntre$'inţ. &e a+eea ne r'găm -ă $ine*oieşti =ăria Ta a #or'n+i -ă -e şi ti#ărea-+ă.nire +' . @A@A I'nie 6A.ntenii 8tat'l'i şi *a )o$. Grigore 0ili#e-+'( $i* Vel Vorni+. Co-ta+/e Ra-ti( $i* Vel Agă.V. Grigore Romanit( $i* Vel Vi-tier.$e )e ale 9ării #entr' +are *a fi )e-toini+.n)'7ne "n m'lte r. G/eorg/e Br. Ori+e -trăin( )e ori+e rit +reştine-+ *a *eni ai+i "n ţară( şi *a *oi -ă )o$. Ungro*la/ia.n)'7-e )e &omn şi "n -l'.n) aşa ze+e ani -o+otiţi )in zi'a arătării -ale +ătre 8tă#. &'mitra+/e Ra+o*iţă( $i* Vel Vorni+. =i/ala+/e Corne-+'( Vel Vorni+.ici o # pă !ntenire nu . =i/ala+/e Ra+o*iţă( $i* Vel Logofăt.n)i toate a+ele )re#t'ri #oliti+eşti +. Grigore Bălean'( $i* Vel Vorni+. G/eorg/e 0ili#e-+'( $i* Vel Logofăt. Con-tantin Gole-+'( Vel Hatman. ?ED.nt şi fără +.nire şi arăt.n)i fără 'n )o+'ment la m. Con-tantin 0ili#e-+'( $i* Vel Logofăt. &a+ă( )'#ă a+ea-tă +er+etare( -e *a fa+e +'no-+'te )e a)e*ărate )o*ezile -trăin'l'i( at'n+i a+e-ta *a #'tea "ntre$'inţa al -ă' +a#ital "n ori+e +'m#ărătoare )e a+aret'ri *a *oi( şi #rin ale -ale "n #arte l'+rări -e *a -ili -ă )ea )o*ezi +ă #oate -ă -e fa+ă folo-itor 8tat'l'i( şi #etre+. I-trate Lreţ'le-+'( $i* Vel Vorni+.i' +/i$z'ire a o$işn'itei o$şteşti A)'nări5 iar +/i$z'irile a+e-tei A)'nări şi "ntărirea &omn'l'i *or 'rma #e temei'rile 'rmătoare% 1. Ioan :tir$ei( Vel Vorni+. Con-tantin Caliar/( $i* Vel Vorni+( Con-tantin &')e-+'( Vel Vorni+. Ra)' Gole-+'( Vel Ban. fiin) or. Con-tantin Bălă+ean'( Vel Logofăt.n)'ri +' toţii la 'n lo+( am +etit +' l'are aminte Pra*ila +e -1a al+ăt'it )e +ătre =ăria Ta( şi ne #lirofori-irăm +ă al+ăt'irea a+e-tei Pra*ili e-te o )e-l'şire a Pra*ililor "m#ărăteşti( +e -e o$işn'ie-+ ai+i "n #ăm. Con-tantin Bălă+ean'( Vel Logofăt.18 ___________ 1 8 . Io-if( Argeşi'.a putea -i cerută dacă nu . PROTOCOL &in l'minata #or'n+ă a =ăriei 8ale Prea >nălţat'l'i no-tr' &omn Io Ioan G/eorg/e Caragea V.nt "n +'*.n+o*ean'l( $i* Vel Ban.Ni+tarie. @A@A I'nie D. Petra+/e Ritori)e-( $i* Vel Vorni+.a Pentr' nat'ralizarea -trăinilor şi #entr' )re#t'rile lor +i*ile &in Reg'lament'l organi+( art.t'şi )e #'ţină -+/im$are( le7am a)e*erit şi "n-'mi +' i-+ălit'ra "n toate foile( #re+'m -e *ă) "n )o. 3. Bar$'l Vă+ăre-+'l( $i* Vel Vorni+.

n) -e fa+e #ărinte( şi alte a-emenea "nt. N' -e #re. A(t.o-'l +o#rin)erii "n-+ri-'l'i( -a' #e re-ta*( -e *or i-+ăli şi -e *or a)e*eri tot +' a+el +/i# +a şi +o#rin)erea "n-+ri-'l'i.r-ta şi me-eria t't'ror +elor +e -e *or n'mi "ntr1"n-ele5 "n 'rmă -e *or i-+ăli )e #reot şi )e #ărţile intere-ate.nt'l'i( şi n'mai #e +.or da #n$cri$ că J$e $upun at!t per$onal" c!t %i #ntru aceea ce $e atinge de proprietă6ile lor #ntru toate lucrurile" pra.t -e *or "nn'măra "ntre #ăm. 2.m#lări e-te nea#ărat )e tre$'inţă +a -ă -e +'noa-+ă -tarea +i*ilă a fie+ăr'i om( a)e+ă lo+'l şi rang'l +e ţine el "ntre +eilalţi +etăţeni şi "n familia -a( şi #rin 'rmare -ă -e /otăra-+ă )re#tăţile şi "n)atoririle +e a*ea el #e *remea +'tăreia -a' +'tăreia "nt.a Pentr' "n-+ri-'rile -tării +i*ile98 ___________ 8 1ne2a .rtie ne+'-'tă( ni+i "ntr1altă +on)i+ă( afară )in +ele r.al -tării +i*ile n' *a #'tea -ă -e trea+ă #e +oală )e /. A+e-te +on)i+i -e *or gă-i #entr' fie+are .18 ___________ 1 8 Printr+o legiuire din anul 18(6 Gaiu 1 $+a -ăcut o e2cep6ie la ace$te di$po5i6iuni ale )egula entului #n -a.m#lări ale *ieţei om'l'i( a)i+ă a naşterii( "n-'rării( şi morţii -ale.r-tă( )in "n-'rarea -a( )e +.4.rşit.tăp!nirii" cu condi6ie ca pentru c!te $e ating de ace$te proprietă6i $ă -ie %i $trăinii cu părători $upu%i la toate ca %i pă !ntenii" %i după ce ai #nt!iu . ANE%A II. 0ie+are #reot *a fi "n)atorat -ă al+ăt'ia-+ă "n-+ri-'rile naşterii( "n-'rării şi a morţii +elor )in enoria -a.ntean+ă no$ilă( şi *a )a )o*ezile mai -'. >n-+ri-'rile -tării +i*ile -l'.')e+ă #rin a+ea-ta "ntr' nimi+ )i-#oziţi'nile legale relati*e la nat'ralizaţi'ne.arătate( at'n+i -oro+irea anilor )e nat'ralizaţie -e *a -o+oti #e 'n n'măr )e şa#te ani n'mai5 iar nea*. 2.o' ( al cap' 4000" din )eg' org' 9 A(t.r-ta -a( şi #entr' +are -e "n)atorează la +'tare ori +'tare min't al *ieţii -ale.')eţ la +an+elaria =itro#oliei( -a' a e#i-+o#iilor )'#ă iz*o)'l +e li -e *a )a )ela =area Logofeţie.nii -e *or $'+'ra )e a-emenea )re#t "n ţările lor. Toate )i-#oziţi'nile +ontrare a+e-tei legi -'nt şi răm.irea a+e-tei #ărţi e-te a =itro#olit'l'i şi a e#i-+o#ilor e#ar/ioţi( +ari *or #ri*eg/ia -traşni+ +a #roto#o#ii şi #reoţii -ă o -ă*.n) a+e-t fel )e )o*ezi( "n-'rarea +' #ăm. 3.m#lare( şi *or fi "n)atoraţi -ă "n-emneze o +r'+e +are *a ţine lo+'l i-+ălit'rii.t şi Rom.oarea $trăinilor pentru ora%ul :răila" %i li $e dă dreptul de a cu păra locuri #n acel ora%" #n$ă prin %tirea . 1.m#lări( +ă+i şi )e are om'l )re#tăţi şi )atorii +ari -e na-+ şi -e -f. A+e-te "n-+ri-'ri *or +o#rin)e an'l( l'na şi zi'a "ntr' +are -e *or al+ăt'i( n'mele( #ore+la( lo+aş'l( *.e-+ -#re )o*a)a +elor trei mai )e fr'nte "nt.m#lări( a +ărora leat'l )e m'lte ori n' -e ştie şi tot)ea'na e-te +' $ăn'ială( )a+ă n' -e *a a)e*eri #rin "n-+ri-'ri "na)in.n-'l( )ar are şi altele +ari -e )ez*oltă( )im#re'nă +' *.nia( *or a*ea )re#t'l )e a +'m#ăra #ro#rietăţi imo$iliare -'$ +on)iţi'nea "n-ă )e a -e -'#'ne( "n +eea +e -e atinge )e a-emenea #ro#rietăţi( la legile #ăm.n)i n'mai )re#t'ri o$i+in'ite )e #ăm. 1. :ter-ăt'rile şi "n-emnările )in .ililor pă !ntene%ti după toată puterea lorJ' &e+ret )in @D A'g'-t @AB. &a+ă *re7'n -trăin -e *a "n-'ra +' #ăm.n)'ri( ni+i +' #re-+'rtare )e +'*. 5.#e fie+e foaie. Iar )e n' *or şti a+eştia -ă i-+ălea-+ă( -e *a +o#rin)e "ntr1"n-ele a+ea-tă "nt.ntean+ă n' #oate -ă7i )ea( )e a+'m "nainte( )re#t )e nat'ralizaţie. A(t.n)'ite #entr' a+ea-tă trea$ă. Ni+i 'n "n-+ri. >ngri. Nimi+ n' -e *a -+rie #rintre r.ntean( iar n' şi #oliti+eşti( "n +ea-'l +e -e *or "n-+ri "ntre +or#oraţiile lo+'l'i( şi -e *or -'#'ne la +ele )e #e-te an )ări #entr' )re#t'l )e #atentă şi #entr' +/elt'elile orăşăneşti( n'mai )e +.ntenii neg'ţători şi in)'-triaşi. 8trăinii )e ori+e rit +reştine-+( )omi+iliaţi "n Rom.legi'ite #entr' a+e-t -f.n a$rogate.rşe-+ )im#re'nă +' ). &e+i )e a+'m "nainte -e *a ţine "n tot +o#rin-'l Vala+/iei +on)i+i #entr' -tarea +i*ilă. C'rata ştiinţă a a+e-tor "nt. A(t. Iar -trăinii 'neltin) n'mai neg'ţătorii şi in)'-trii şi )orin) a )o$. 3. A+e-t fel -'nt( -ă zi+em( )re#tăţile şi )atoriile +ari iz*oră-+ )in *enirea l'i "n legitima *.ntenii 8tat'l'i şi *or a*ea a+eleaşi )re#t'ri +e a' şi #ăm. Vor fi #e+etl'ite +' #e+etea =itro#oliei -a' a e#i-+o#iei( şi şa/'l tra.rşea-+ă +' toată -+'m#ătatea +ea +er'tă )e #ra*ilă. A(t. C' o l'nă mai "nainte )e "n+e#'t'l an'l'i -e *or trimite #rin #roto#o#i la #reot'l fie+ăr'i -at( iar #entr' oraş'l B'+'reşti şi +elelalte oraşe( la #reot'l fie+ărei enorii( trei +on)i+i )eo-e$ite şi "n)oite la n'măr( . A(t.nt( ni+i leat'l -e *a "n-emna "n am$a+. Legea )e faţă n' *a #ri*i "ntr' nimi+ +olonizările +e -'nt o#rite.

r-tă e-te )re#t'l +are -e )ă ne*.')e+ătoriei a)e*erinţă )e #rimire( +'m şi #reot'l #roto#o#'l'i.n) i -1a' )at. C.')e+ătoria lo+'l'i( +are *a )a ne*.nă la -f. 3. A(t.rşit şi -1a' "n+/eiat4. A+e-ta )'#ă +e *a "m#re'na #re-+'rtările a t't'ror enoriilor )in e#ar/ia -a( le *a trimite #e fie+e )o'ă l'ni la =arele Vorni+( mini-tr'l tre$ilor )in "ntr' +are *a fa+e ra#ort'l -ă' +ătre &omn. Preşe)intele ."nto+mite fiin) fie+are )e ze+e -a' )o'ăze+i foi( )'#ă mărimea -a' mi+şorarea n'măr'l'i lo+'itorilor( şi fie +e #reot *a )a #roto#o#'l'i ră*aş )e #rimire.o-% 8EC9IA I Pentr' +er'tele formalităţi -#re )o$. Tatăl( -a' )e n' *a fi tatăl( mama( #ot -lo$ozi #e fi'l lor )e -'$ e#itro#ie )e -e *a află "n *. 2.n)i )e+.t fă+.r-tă -e )o$. 8e *or "n-emna( "ntr1'na )in a+e-te +on)i+i( naşterile( "n +ealaltă "n-'rările( şi "n +ea )e a treia morţile( 'rm.rziere şi )'#ă formele +ele +er'te( +ă+i "ntr1alt +/i# li -e *or #ri+in'i #rigoniri #entr' )re#tăţile +e )o$. 0ie+e #reot *a fa+e #re-+'rtarea #e fie+are )o'ă l'ni )e naşterile( "n-'rările şi morţile enoriei -ale( şi o *a trimite #roto#o#'l'i +are o *a trimite "n)ată =itro#olit'l'i -a' e#i-+o#'l'i e#ar/iot. 7. Iertarea.')e+ătoria .n)irea iertării )e *. Părţile intere-ate *or "ngri. )e *. &'#ă a+ea-ta *a al+ăt'i la -f.+are -1a tre+'t "ntr1a+ea +on)i+ă 4+ă +on)i+ile +'tăr'i -at -a' +'tărei enorii( #entr' +'tare an -1a' -f.t )'#ă formalităţile )e mai . 1.')eţ'l "n-+ri-'rile naşterii( "n-'rării şi a morţii( "n trei )eo-e$ite tom'ri( )'#ă r.r-tă18 >nto+miri o$şteşti ___________ 8 Aegiuire din anul 18(( Iebruarie 9(" #ntărită cu @-i$ul .18 ___________ 1 8 4e5i art' 99 din . A(t.nt la .ec&ea lege co unală' Proto#o#'l *a )a .n)'l -atelor şi a #lăşilor5 *a #'ne n'măr'l foilor )ela "n+e#'t şi #. 4. &e -e *a )o*e)i +ă )in lene*ire mare +on)i+ile n' -e află "n -tarea +e tre$'ia( -ă fie( -a' +ă al+ăt'irea "n-+ri-'rilor -tării +i*ile e-te "m#otri*a reg'lelor( at'n+i #rezi)ent'l e-te "n)atorat -ă "nştiinţeze #entr' a+ea-ta #e =arele Logofăt( +are a)re-.n) "n to+mai #entr' fie+are )in a+ele "n-+ri-'ri( )'#ă al+ăt'irea +e -e *a )a )e +ătre =arele Logofăt( şi +are -e *a trimite )im#re'nă +' +on)i+ile #rin =itro#olit'l şi e#i-+o#ii fie+ăreia e#ar/ii.m#lare( n' -e #oate )o$. 6.o' (0' 1 A(t.r-tă A(t. A(t. Preot'l enoriei( #re+'m şi .n-'l. Cel or.n-'l )'#ă +/i#'l +e -1a arătat "n #aragraf'l )e mai -'-. 8.rm'i el "n-'şi( şi -#re a7şi +/i*erni-i a*erea -a.t #entr' +ealaltă )in )o'ă +on)i+i( -e *a #ă-tra la .n)'7-e +ătre =itro#olit'l -a' e#i-+o#'l .r-tni+'l'i +o#ie a)e*erită )'#ă( a+el "n-+ri-.n) arătare "n -+ri. A(t. Una )in )o'ă +on)i+i -e *a )a #roto#o#'l'i +are o *a trimite "n)ată la #reot'l enoriei a +ăr'ia era( +a -ă le #ă-treze +a 'n )e#ozit -f. C.')eţ'l'i a+el'ia( 'n)e #roto#o#'l n' şi7a #ăzit )atoria -a( -ă +eară a -e #e)e#-i )'#ă +'*iinţă.+ătre . .n) *a m'ri ori -e *a le#ă)a *re7'n #reot )e enoria -a( at'n+i +el +e *a intra "n lo+'l -ă'( *a fi "n)atorat -ă #rimea-+ă toate +on)i+ile "n-+ri-'rilor -tării +i*ile( +are -e *or )a faţă fiin) trimi-'l #roto#o#'l'i i -e *a al+ăt'i ta+rir #entr' -tarea "n +are -e afla' +.rşit( şi fie+are )intr1a+e-te trei +on)i+i -e *a "n+/eia )e ).rşit'l fie+ăr'i om o -+ară )'#ă $'+/i 2alfa$eti+ă3 +o#rinzătoare )e n'mele şi #ore+la fie+ăr'i om şi a #ărinţilor l'i( +' "n-emnarea n'măr'l'i foaiei 'n)e -e află tre+'t "n-+ri-'l +e #ri*eşte +ătre ).n) -e ştie +'rat şi e-te )o*e)it #ra*ilni+eşte -tarea lor +ea +i*ilă.n)e-+ ei )e +. ANE%A III. A(t.')e+ătorie şi #reşe)intele *a a)'na #entr' tot .n)eşte )e -ineşi #rin +ă-ătorie5 iar la ori7+e altă "nt.')e+ătoria )e "m#ă+i'ire( 'n)e şi #reot'l -e află #ra*ilni+ mă)'lar.n)'it +' tre+erea "n +on)i+i a zălogirilor şi a foilor )e ze-tre( -e *a "n-ăr+ina a-emenea şi +' tre+erea "n +on)i+i a "n-+ri-'rilor -tării +i*ile.r-tni+'l'i -#re a -e +.')eţ'l'i -ă' "şi *a l'a ră*aş )e #rimire. Iertarea )e *.t *a fi #rin #'tinţă mai a#roa#e )e +el )in 'rmă "n-+ri.rşit'l fie+ăreia( şi +.r-tă )e o#t-#reze+e ani( n'mai )'#ă "n-'şi a lor *oinţă( şi fără altă formalitate( )e+.a Pentr' iertare )e *.ii )e-#re #artea lor( +a tre+erea "n +on)i+i a a+e-tor "n-+ri-'ri -ă -e fa+ă fără "nt. A+ea-tă mărt'rie -e *a i-+ăli )e #reşe)inte( #e+etl'in)'7-e +' #e+etea -a şi -e *a a)e*eri +' i-+ălit'ra grefier'l'i.')e+ătoriei( )'#ă +e *a +er+eta -tarea +on)i+ilor( *a -+rie la -f.

n) *a fi *re7'n intere. A(t.r-tă )e-fiinţează e#itro#ia( şi )ă )re#t'l ne*.r-tă( #oate fi folo-itoare ne*. A(t.')e+ătoria lo+'l'i ori )e +ătre e#itro# -a' )e +ătre r')ele +ele mai )e a#roa#e ale ne*.')e+ătorie( şi *a 'rma #re+'m -1a zi.re )e . Ne*.r-tni+'l +el -lo$o) )e -'$ e#itro#ie( +arele -e *a neg'ţători( *a fi -o+otit )re#t *.n)'7-e +ă e-te )rea#tă şi )'#ă toate +er'tele formalităţi( *a "n)re#ta7o a+el &i*an +' ra#ort +ătre Logofeţia &re#tăţii( -#re a -e -'#'ne mai "nt.r-tni+'l +e *ă fi )o$.la intere-ele l'i.t )e trei ani( )e7a "ntre$'inţa l'+r'rile -ale +ele miş+ătoare #re+'m el *a *oi( şi )e7a fa+e toate l'+r'rile +.r-tni+'l'i( şi "n+re)iţ. $.al$ă +ătre . 5. .n) a+ea +erere( )'#ă +'m a)e+ă i -e *a #ărea a-emănată -a' nea-emănată +' intere-ele ne*.')e+ată 'n'l -a' mai m'lţi )in +ele mai )e a#roa#e r')e +e *or fi faţă -#re a #ri*eg/ia( -'$ a lor ră-#'n)ere( +a -'mele +e -e *or -tr.')e+ătoria lo+'l'i.r-tă *a răm. ___________ 1 8 1cu Curtea de apel' 8EC9IA II &re#tăţile +e )ă iertarea )e *.)ie )e -+ă#ătă+i'ne( şi alte "nt.r-tă( n' -e *a #'tea +ă-ători mai "nainte )e *.r-tni+'l'i( şi le *a fa+e +'no-+'tă +ererea a+e-t'ia( şi )'#ă +e *a a-+'lta #ărerea lor şi *a l'a şi alte ştiinţe +e *a -o+oti )e tre$'inţă( *a #rimi -a' *a le#ă)a +ererea ne*.te "n 'rma a+elei -o+oteli *a răm.ri.')e+ătoriei( #re+'m -1a zi.n)i )intr1"n-a( -tarea "ntr' +are -e află a*erea -a5 "ntre$'inţ.r-tă.n)it iertare )e *.')e+ătorii( -ă -e "ntre$'inţeze -#re folo-'l ne*.r-tă A(t.r-tni+'l'i *a +er+eta *. &a+ă ne*. A(t. ?.la art. 8#re a+e-t -f.rii a+elei .r-tni+'l +ăr'i -e *a ră)i+a iertarea )e *.r-tni+i( -a'( nea*.la art. 1 .t n'mai )e7a -e )a "n +'noştinţa .n) a-emenea "m#ie)e+area +ă-ătoriei )in #artea fraţilor -a' a r')eniilor +e -1a' zi-( *a fi fără +'*.re a .n)i )re#t'rile +e na-+ )in iertarea )e *.r-tni+'l "şi *a fa+e at'n+i +ererea -a #rin .r-tni+'l n' *a a*ea r')e( .n) ni+i fraţi fără )e *oia 'n+/ilor l'i )e-#re tată -a' )e-#re mamă5 iar la "nt. A+ea /otăr.r-tni+'l'i -#re a1şi )o$.rea -a "n -+ri-( #rimin) -a' )e#ărt.al$ă( *a +/ema #e r')ele +ele mai )e a#roa#e ale ne*.r-tni+'l( )e *a *e)ea ne-ilinţă "ntr' a+ea-ta )in #artea n'miţilor.r-tni+'l'i )e7a -e +/i*erni-i #e -ineşi şi a*erea -a( )e7a +ere e#itro#'l'i -o+oteala e#itro#iei -ale( #re+'m ai toate a+elea +.m#lări a-emenea( ne*.nea -ărman )e #ărinţi( n' -e *a #'tea -lo$ozi )e -'$ e#itro#ie #.')e+ată "ntărită )e &omn. A(t. Ne*.r-tă( n' -e *a #'tea "m#r'm'ta( ni+i a "n-trăina l'+r'rile nemiş+ătoare( ni+i a ri)i+a +a#ital'rile +e *a a*ea la )o$.rşit -e *a )a .nă *a *eni "n *.n) şi ori+e alte mi.r-tni+'l +el -lo$o) )e -'$ e#itro#ie( *a "ntre$'inţa ră' a+ea-tă -lo$ozenie( #re+'m +.r-tă )e )o'ăze+i şi 'n' )e ani şi n'mai #rin /otăr.ec&iul Cod co '" art' ( %i /' A(t.r-ta +ea legi'ită( fără )e *oia #ărinţilor l'i( -a' nea*.n)'i tot )e +ătre a+eeaş .nă n' *a a. 11. 12.m#lări gra$ni+e( -a' +.al$ă +ătre .nirii +are *a "n-ăr+ina +' a+ea-tă #ri*eg/ere -a' #e o$ştea-+a e#itro#ie( -a' #e *re7'n alt o$raz +e *a gă-i +' +ale.')e+ătoriei )e "nt. Ne*.')e+ătoriei lo+'l'i.r-tni+'l'i. G')e+ătoria la +are -e *a )a a-emenea . 4.n)i iertare )e *.')e+ătoria *a fa+e arătare 8tă#.n) i -e *a ri)i+a )e +ătre tată7-ă' şi mamă7-a( n' *a fi tre$'inţă )e altă formalitate )e+.na ne*. A(t. 7.nge *enit'rile l'i( )e a1şi )a moşiile "n aren)ă "ntr1'n -oro+ n' mai m'lt )e+. 6.n) *a fa+e +/elt'eli #e-te mă-'ră şi alte a-emenea rele 'rmări( a+ea-tă -lo$ozenie a l'i i -e *a #'tea l'a "na#oi tot +' a+el +/i# +' +are -1a fo-t )at( a)e+ă +.r-tni+ #entr' ori+e to+meli. Iar +.arătatele formalităţi -1a' #ăzit )e +ătre a+ea .ia +er+etare -e *a trimite la &i*an'l . &a+ă ne*. C.i la "ntărirea &omn'l'i( şi a -e )a "n 'rmă la m.'nge "n *.loa+e *a -o+oti )e +'*iinţă( -#re a -e "n+re)inţa )a+ă a+ea ertare )e *.m#lare( +. 8. A(t.')e+ătore-+18( -#re a +er+eta )a+ă toate mai -'.te *or fi )e tre$'inţă #entr' ţinerea "n $'nă -tare a a*erii -ale.n) o$raz'l a+ela la +are *a fi +a#ital'l l'i( *a fi "n #rime.r-tă legi'ită. >n-ă la "nt. A(t.foarte mare( #re+'m )e7a #lăti ne*.r-tni+'l'i( )'#ă +'m i -e *a #ărea mai )e folo.al$ă *a +/ema #e e#itro# şi #e r')ele ne*.r-tni+'l *a răm.al$ă +ătre .nt( at'n+i -e *a 'rma )'#ă gă-irea +' +ale a . Iertarea )e *.r-tni+'l +e *a )o$. G')e+ătoria la +are -e *a "n)re#ta a+ea-tă .nge "n 'rma /otăr.18 ___________ 1 8 4e5i .n)'7le "n +'noştinţă +ererea ne*.r-ta şi #'rtarea l'i( +'*intele #entr' +are -e +ere a+ea iertare( folo-'l +e #oate )o$. C( "n)e#linin)'7-e toate a+ele formalităţi. 13.r-tni+'l'i( a#oi "şi *a )a /otăr. Ne*.nea -'$ e#itro#ie #.n) ne*.')e+ătorie( şi )a+ă alegerea ei e-te )'#ă +'*iinţă şi -#re folo-'l ne*.A(t.nea( e#itro#'l )ator a7i "ntoar+e( )e7a -tr.r-tni+'l'i +ele mai )e a#roa#e( şi ).r-tni+'l'i( -a' )e +ătre "n-'şi ne*.n)ă.r-tni+'l )atorii fă+'te mai "nainte )e7a l'i )ezlegare )e -'$ e#itro#ie( -a' +.r-tni+'l'i şi "nto+mai )'#ă )'/'l a+elei /otăr. &a+ă +ererea *a fi #rimită( -e *a r.n) #ărinţi( fără )e *oia fraţilor l'i +elor *.n) i -e *a ri)i+a )e +ătre +elelalte r')e( -e *a )a .

$. C( B( E şi D. Cel +e n' *a răm. 17.t şi #e martori +a -ă7şi arate mărt'ria lor. Gal$a -e *a )a +ătre #rezi)ent'l . A(t. A(t. A(t.n) +ătre mai -'.#omenitele o$raze arătarea )ără#ănării a*erii ri-i#itor'l'i( -ă +eară +a #rintr1"nşii -ă -e fa+ă #ornire +ătre . Nimeni alt'l n' *a #'tea -ă +eară #rin .n) -e *a l'a a+ea a*ere #rin "ntărirea )omnea-+ă )e +ătre O$ştea-+a e#itro#ie la +are "ngri. A(t. 8.rea .irea O$şteştii e#itro#ii( or.re( "n +in+i zile +el m'lt -e *or -+oate +o#ii )e #e ). Cel +e -e *a )o*e)i #rin $'ne şi )e-toini+e )o*ezi )e ri-i#itor( -e *a l'a -'$ "ngri.a A-'#ra #'nerii ri-i#itorilor -'$ "ngri. 13.rşire )e +ătre &omn'l 9ării( =arele Logofăt al )re#tăţii *a -+ri O$şteştii e#itro#ii a l'a -'$ "ngri.rea +' )e-ă*. Ne#ornin)'7-e a#elaţie "n legi'it'l -oro+ -a'( )'#ă a#elaţie( "ntărin)'7-e /otăr.')e+ată( ori+e to+meală -a' "n-trăinare a a*erii -ale *a fa+e ri-i#itor'l fără ştirea O$şteştii e#itro#ii( "ntr' nimi+ -e -o+oteşte.')e+ătoriei )e "nt.nea ră-#'nzător +ătre +ei +' #retenţii #entr' #ag'$ile lor.ia +er+etare a lo+'l'i 'n)e lo+'eşte ri-i#itor'l( "n +are .ANE%A IV. Ri-i#itor'l -e a-eamănă +' ne*. Prezi)ent'l( )'#ă +er+etarea +e *a fa+e "n-'şi "n #arte( "n)e-t'l.t şi #e la magi-trat'rile oraşelor +a -ă -e li#ea-+ă( "n)ată )'#ă #rimirea lor( "n o)aia )e #re-'-)*ie 'n)e -ă -tea li#ite +el #'ţin #atr'ze+i )e zile. 2.irea e#itro#iei.n)'in)'7-e tot at'n+i( )e *a fi tre$'inţă( şi 'n "ngri.rea .)e "m#r'm'tare -a' *re7 'n )o+'ment )e "n-trăinare a a*erii ri-i#itor'l'i( "n-'şi *a răm.n)'t a treia #arte )in ori+e a*ere a lor( -a' -e *or fi "m#r'm'tat at. 16.rii *eri7+are .n-a( şi -e *or trimite at.al$ă -e *or +o#rin)e fa#tele l'i( şi #e l. 15.')e+ătorie #'nerea ri-i#itor'l'i -'$ e#itro#ie )e+. A(t.nea m'lţ'mit #e /otăr.irea o$şteştii e#itro#ii.')e+ătorie *a "ntări *re7'n za#i.')e+ătoriei )e "nt.n)'7-e +ă #.')e+ăţii şi #'$li+aţia ei( )'#ă +'m -1a zi.itor *remelni+ a-'#ra a*erii l'i( )in r')ele -ale( #. A(t.r"t'l( )e -e *a )o*e)i +ă el e-te "ntr' a)e*ăr ri-i#itor( -e *a al+ăt'i anaforă #rin +are -e *a /otăr" +a ri-i#itor'l -ă intre -'$ "ngri.o' 67' din 8 Gartie 18(/' 9 A(t.a Pentr' ro$i şi ţigani . A(t. Ri-i#itor'l *a eşi )e -'$ e#itro#ie tot +' +/i#'l +e a intrat( a)i+ă ).')e+ătoriei( r')elor şi martorilor( fiin) faţă şi #.r-tni+i( #arte $ăr$ătea-+ă -a' femeia-+ă( a+ei +ari *or fi *. 1. 3.rm'irea a*erii şi a o$raz'l'i -ă'5 )e a+eia şi +ele +e -1a' legi'it "n #roie+t'l +el #entr' ne*"r-tni+i( -e *or 'rma şi #entr' ri-i#itori.ra e-te a)e*ărată *a +/ema at.')eţ'l'i( şi fă+.t +.t fă+.nă +. A(t. 1 .')e+ătorie( "n zi /otăr.tă( +a -ă7şi )ea ştiinţa lor a-'#ra #.ia +er+etare +.rm'irea -a. 7.'rnal i-+ălit )e #rezi)ent'l şi )e +eilalţi .n)'7-e +er+etare( #rin )o*ezi $'nei -ale #'rtări şi e+onomiei *enit'l'i +e i -e "n+re)inţează( )e +ătre e#itro#ie #entr' +/elt'iala l'i( +'m şi /otăr. &'#ă li#irea +o#iilor /otăr.ngă ). &in zi'a +e -e *a i-+ăli a+ea /otăr.r-tni+'l #entr' +.m#inarea )e-fătărilor( şi a #lă+erilor lor.')e+ătoriile )e "nt.')e+ători( -#re a fi şti'tă zi'a "ntr' +are -1a fă+'t. A(t.ia +er+etare( *a #orni a#elaţie "n -oro+'l +el legi'it. @@( Li#irea +o#iilor -e *a fa+e #rin .r-tni+( fiin) -'$ e#itro#ie( -lo$o) *a fi a -e +ă-ători( "n-ă #rin +ă-ătorie n' *a "n+eta a fi -'$ "ngri. A(t. la art. &'#ă -+'m#a +er+etare +e -e *a fa+e( "n #re-'-)*ia . 8oţia -a' +o#iii ri-i#itor'l'i n' *or a*ea altă +ă)ere )e+. ANE%A V.rii +e -e fa+e( +.t #e la toate . A(t. Ri-i#itor'l fiin) -'$ e#itro#ie( -lo$o) *a fi -ă7şi fa+ă )iată( +are( fiin) #ra*ilni+ă( *a a*ea tăria -a. 14. A(t.t #e r')ele ri-i#itor'l'i a *eni la . A(t.re( )e .n-a -e *or "m#re'na "n-+ri-'rile şi n'mele martorilor +e -'nt )e tre$'inţă -#re "n)e#linirea )o*ezilor.)e-#re #artea tatăl'i ori o mamei( -fat'l )e trei o$raze +are *or a*ea +' ri-i#itor'l r')enie )e alăt'rea( n'mai 'n+/ii şi măt'şile şi fraţii şi -'rorile5 şi "n li#-a lor trei #rieteni #ărinteşti( *or a*ea a+ea-tă +ă)ere.al$a -a +ătre #rezi)ent'l tri$'nal'l'i .t tatăl( -a'( )'#ă moartea tatăl'i( mama( -a' r')ele )e -'. 5. Ri-i#itor'l *. >n-ă( -#re a -e fa+e şti't o$ştii a+ea /otăr. Art. 6.mai -'-. Ri-i#itorii -'nt *.irea ei a*erea ri-i#itor'l'i. 4.t fa+e a+ea a treia #arte( şi *or fi "ntre$'inţat $anii ne+'rmat "n +/elt'eli netre$ni+e -#re "nt. 12. A(t.ire o$şteştii e#itro#ii98 ___________ 8 Aegiuire #ndeplinitoare" capitolul 4000 din )eg' org' #ntărită cu @-i$ul .')e+ată -#re a -e #'ne -'$ e#itro#ie. A(t.itor'l *a fi "n)atorat a )a -o+oteală +'rată )e +.n) .

A-emenea -1a' )ezro$it şi ţiganii mănă-tireşti #rin Legi'irea )in @? fe$r'arie @A. A+el a+t -e *a )a "n 'rma )e-toini+ilor )o*ezi +e -e *or a)'+e -#re +'noştinţele +er'te #entr' fie+are )intr1a+e-te #rofe-ii a)i+ă% +ă a)*o+at'l a "n*ăţat legile( -a' la ş+oala naţională( -a' "n ş+oalele -trăine -a' +ă a -l'.')e+ătorilor5 &omnia Noa-tră( a*.nzare( şi ni+i 'n a+t )e *.nzările )e ţigani +e -e 'rmează "ntre #arti+'lari( #or'n+im a -e #ăzi 'rmătoarele )i-#oziţii% 1. E6B( #or'n+im +ele 'rmătoare% 1.a Pentr' a)*o+aţi şi /otarni+i Ofi-'l fo-t'l'i &omn G/eorg/e Bi$e-+' +' n'măr'l @@ an'l @A.i' n' *a )o$.n)i *oe #rin a+t i-+ălit )e mini-tr'l )re#tăţii5 2.E.')e+ătorie( ni+i *a fi ţin't "n -eamă( )a+ă n' *a +o#rin)e "n -ine #e #ărinţi +' toţi +o#iii lor.'-tiţiei( ori )e grefier la tri$'nal'ri( ori )e a.neşti.n)'l $irni+ilor Rom.n) "n *e)ere art.)omne-+ a)re-at +ătre 8fat'l a)mini-trati* -'$ No. A+ele )o*ezi -e *or -'#'ne )e +ătre &e#artament'l &re#tăţii la +'noştinţa Noa-tră -#re a -e )a #or'n+ă )e 'rmare5 3. A+eştia( +a şi ţiganii 8tat'l'i( -'#'şi la a+eiaşi r. 1. 2.n)'ială( *or fi -lo$ozi şi *olni+i a -e "n-oţi +' rom. Un ofi.rm'itorilor )e . &'#ă -ă*.it +el #'ţin +in+i ani "n #o-t )e şef )e ma-ă la +an+elaria mini-ter'l'i . Ori+are ţigan -e află a-tă7zi "n a+ea-tă +ategorie( -e li$erează şi -e *a "n-+ri "n)ată "ntre )a.E( 0e$r'arie ? şi #'$li+at "n B'letin No.nă la trei( -e *or ră-+'m#ăra toate )e Vi-terie( fără )e a mai #'tea tre+e )e la 'n -tă#. @.ngă grefierii &i*an'rilor( iar /otarni+'l( +ă #e l.CA< la 66 Noem*rie @AC< )i-#'ne% MPentr' )ar'rile -a' *.ngă *re7'n /otarni+ )in +ei +'no-+'ţi. @? A(t.ngă +er'tele +'noştinţe matemati+e şi )e #ra*ilă( a )o$. ANE%A VI.'tor #e l. Nimeni n' e-te *olni+ a )e-#ărţi o familie )e ţigani( #rin )ar -a' #rin *.ni+ii 8tat'l'i. Ro$ia e-te )e-fiinţată.ni #arte $ăr$ătea-+ă şi femeia-+ă.nt #'$li+ fără )eo-e$ire( +.rşirea a+e-tei l'+rări Ne *a "nfăţişa a+ea li-tă +' +'*enitele $ăgări )e -eamă "m#otri*a fie+ăr'i n'me( şi )'#ă +e -e *a "ntări )e Noi( #e )e7o #arte -e *a #'$li+a n'mele a+elor +e *or merita a+ea-tă -ar+ină #rin gla-'l .? =artie 66( toţi )a. Către &e#artament'l &re#tăţii( >nle-nirea +e a a*'t fie+ine )e a7şi )a )e -ineşi n'mire )e a)*o+at şi /otarni+( fără a a*ea )e m'lte ori ni+i mă+ar +ele mai elementare ştiinţe )e-#re a+e-te #rofe-ii( fiin) 'n iz*or ne+'rmat )e a$'z'ri( "n+'r+ăt'ri şi )e m'lţimea ."n)el'ngat )e *reme şi +' toată +er'ta moralitate şi )e-toini+ie.N Legi'irea )in an'l @ABB( 0e$r'arie A( #'$li+ată "n B'letin'l Ofi+ial )in @? 0e$r'arie @ACB No. Nimeni #e *iitor n' *a fi #rimit a 'nelti #rofe-ia )e a)*o+at -a' )e /otarni+( )a+ă( mai "nt.nzare -a' )e )anie #entr' ţigani n' -e *a a)e*eri )e *re7o . 66C )in Reg'lament'l organi+( şi +o#rin)erea ra#ort'l'i +e ni -1a "nfăţişat )e +ătre :ef'l &e#artament'l'i &re#tăţii -'$ No.ni+ii )e -'$ a)mini-traţia Vorni+iei temniţilor 2ţiganii 8tat'l'i3 -1a' tre+'t -'$ )e7a )re#t'l a)mini-traţia +.Prin Legi'irea )in an'l @A. &e#artament'l &re#tăţii *a fa+e li-ta )e toţi a+ei +are a-tăzi 'nelte-+ 'na )in a+e-te )o'ă #rofe-ii( şi *a a)'na( "n +'rgere )e #atr' l'ni( )e-l'şirile +ele mai lăm'rite a-'#ra fie+ăr'ia a)i+ă( )e a 'neltit *re7'na )in a+e-te me-erii "ntr1'n +'r. @ +'#rin)e +ele 'rmătoare% &ezro$irea ţiganilor 8e -lo$o) )in ro$ie toţi ţiganii 8fintei =itro#olii( ai e#i-+o#iiLor şi ai t't'ror mănă-tirilor şi metoa+elor )e o$şte( +'m şi ori +ăr'i alt aşezăm.ni.n)it şi #ra+ti+a +'*in+ioa-ă #rin +onl'+rare "n *reme )e trei ani #e l.n la alt'l.te -e află "n +o#rin-'l 9ării Rom.E +are "n art. Ni+i 'n a)*o+at( ni+i 'n /otarni+ n' -e *a #rimi )in +ei -'#'şi la *re7o #rote+ţie -trăină5 4.')eţe( +' +are a+ea-tă mă-'ră -1a' )ezro$it #'in)'7-e "n r. Ori+e *. @@ 0e$r'arie @<( @A.nzări )e ţigani -e *or fa+e )ela o familie #.

A)*o+at'l -a' /otarni+'l( +e -e *a a$ate )in )atoriile -ale( ori *a #re)a #ri+ina "n+re)inţată l'i( ori *a a)'+e "m#e)e+ări şi "n*ăl'eli la a ei -ă*.o' 50 dat la o pricina de *udecată ordonă ca J$ă nu $e poată lua nici odată de către . C.re-una din prigonitoarele păr6i de &otarnici a ploia6ii *udecătoriei $au ai Cur6ilor apelati.18 ___________ 1 8 Hn alt @-i$ do ne$c din anul 1850 Iebruarie 8 $ub .te 'n a+t )o*e)itor al -lo$ozeniei +e are )e a 'nelti me-eria )e a)*o+at -a' )e /otarni+5 5.rşire( n' n'mai -e *a -'#'ne la +'*enita )e-#ăg'$ire( +i "n+ă i -e *a l'a )re#t'l )e a mai 'nelti me-eria -a( #entr' +are a+ea-ta &e#artament'l &re#tăţii *a a*ea +ea mai )eo-e$ită "ngri.ţi n' *or a*ea a-emenea a+t( n' *or #'tea -ă 'neltea-+ă a+e-te #rofe-ii5 6.e unde pricina .ire şi l'are aminte. &'mneal'i( :ef'l &e#artament'l'i &re#tăţii *a a)'+e la "n)e#linire +o#rin)erea a+e-t'i Ofi-.a Cir+'lară Pentr' #ro+e)'ra /otărni+iilor .a -i *udecatăJ' ANE%A VII.B'letin'l'i şi al Gazetei( -#re ştiinţa )regătoriilor şi a #rin+inaşilor5 iar #e )e altă( -e *a )a fie+ăr'i )e +ătre &e#artament'l &re#tăţii +.