You are on page 1of 85

Az egyszerű munkáscsaládból származó Karl Hartmann sokra vitte az életben. Saját erőből és éldás szorgalommal t!bbsz!r!s milliomossá k"zd!

tte #el magát. $oldogsága tető ontját az jelentené% &a &őn szeretett leánya% 'argot egy arisztokratá&oz menne #eleség"l. 'indent megtesz e cél érdekében% és mikor (ord&eim &erceg megkéri 'argot kezét% Hartmann )r azt &iszi% álmai valóra váltak. (em sejti% &ogy leánya rég a titkárába szerelmes*

Hedwig Courths-Mahler Az álvőlegény
+. , 'iattam nem kell aggódnod% édesanyám- A mostani ne&éz k!r"lmények k!z!tt is boldogulok az életben. , .e &ogyan% szegény Horstom/ Azt &iszed% nem tudom% mekkora megrázkódtatás volt számodra% &ogy el kellett b)cs)znod az ezrededtől% a bajtársaidtól és mindattól% amit szerettél/ 0isztában vagyok azzal% mennyire ne&éz lesz beleszoknod egy teljesen más#éle k!zegbe. , 1desanyám% &iszen neked is ké esnek kell lenned ugyanerre a változtatásra- 2yengébb lennék nálad/ (e gondold ne&ezebbnek a &elyzetemet% mint amilyen valójában- 3eginkább attól ne&éz a sz4vem% &ogy veled mi lesz- Számomra az a legkeservesebb% &ogy nélk"l!zn!d kell majd% és olyan dolgokról lemondanod% melyeket eddig magától értetődően megka tál. Sajnos a k!zelj!vőben nem leszek abban a &elyzetben% &ogy seg4t&esselek. 5lősz!r a saját egzisztenciámat kell megala oznom. , (e gondolj velem% Horst- Hála a jó +stennek% ka om a kis nyugd4jamat% amit &alálakor 2ustava néni &agyott rám. 5nélk"l ersze bajban lennék. Azt &iszem% ő jobban átlátta a &elyzet"nket% mint mi magunk% és ezzel a nyugd4jjal akart nekem egy kis tartalékot biztos4tani. Horst 6ldenau báró kisim4totta &omlokából a &aját% és sz"rke szeme anyja #eje #!l!tt a távolba révedt. , +gen% anyám% 2ustava néni éleslátóbb volt nálunk% de nem is csodaHiszen a a so&a nem avatott be minket valódi anyagi &elyzet"nkbe. 'indig abba a &itbe ringatott benn"nket% &ogy a legjobb k!r"lmények k!z!tt él"nk. 7sak akkor mondta el az igazságot% amikor minden !sszeomlott. .e akkor már t)l késő volt. A bárónő tekintetében #ájdalom t"kr!ződ!tt% és !sszekulcsolta az ujjait. , Akkor már t)l késő volt* 8 is !sszeomlott% és benn"nket magunkra &agyott. .e &idd el% Horst% nem rosszindulatból titkolta el a &elyzetét- 7sak a gondoktól akart megóvni minket. Sajnos ő maga is adósságokkal vette át 6ldenaut az édesa jától. 5leinte az udvarnál bet!lt!tt oz4ciója miatt nem tudott a kellő mértékben t!rődni a birtokkal. 5&&ez j!ttek még azok a

k!ltségek% melyeket megk!vetelt a társadalmi &elyzet"nk. +dőnként ez nagy s)lyként ne&ezed&etett a sz4vére. Amikor b)cs)t vett az udvartól% és maga kezdte el irány4tani a gazdaságot% már t)l késő volt. 5z a #elismerés d!nt!tte ágynak% és amikor né&ány &éttel később meg&alt% mi nem is sejtett"k% &ogy a gazdasági !sszeomlás szélén állunk. , 9alóban nem sejtett"k% anyám% és &ál é en ez az% amiért szemre&ányást kell tennem a ámnak. 0eljesen gyan)tlanok voltunk% és ő &agyott minket t!nkremenni. $iztosan jót akart% mégis rosszul d!nt!tt% amikor nem avatott be minket a valós &elyzetbe% és nem árulta el nekem% &ogy egy na on a teljes csőddel kell majd szembenéznem. Ha ezt tudtam volna% máské en rendez&ettem volna be az életemet. 5ddig mit sem sejtve% gondtalanul éltem% most edig teljesen #elkész"letlen"l% &irtelen azt a kérdést kell megoldanom% &ogy egyáltalán miből #ogjuk #enntartani magunkat. A bárónő #elsó&ajtott. , A ád valóban &elytelen"l cselekedeti% bár jó szándék vezérelte. .e róbálj meg &arag nélk"l gondolni rá% &iszen neki is nagyon ne&éz volt. , (em &aragszom rá% édesanyám* (yugodjék békében- 6ldenau eladásából% &ál: istennek% lett akkora bevétel"nk% &ogy senkinek nem vagyunk adósai% és a nev"nket is tisztán megőriz&ett"k. (eked ersze ebben a szűk kis bérlakásban kell berendezkedned% és minden #illért be kell osztanod% &ogy megélj a szerény kis nyugd4jból. +tt kell% &ogy lássalak% drága édesanyám% 6ldenau b"szke )rnőjét% ebben a kicsi% szegényes szobában* ;% anyám% mennyire nyomaszt% &ogy nem tudok seg4teni- $ár ké es lennék olyan életk!r"lményeket biztos4tani számodra% ami méltó &ozzádA bárónő csilla 4tóan #ia karjára tette a kezét% de nemes vonás) arcán keserű #ájdalom t"kr!ződ!tt. , Horstom% &idd el% teljesen nyugodt és elégedett lennék% &a tudnám% &ogy le&etőséged ny4lt meg#elelő egzisztenciát teremteni magadnak. A báró kezet csókolt édesanyjának. , 5z a k4vánságod teljes"l&et a k!zelj!vőben. Kilátásom van egy állásra. Az idős &!lgy kutatva illantott #el a #iára. , 9alóban/ , +gen% anyám* Komoly reményem van rá. , 'i#éle állásról lenne szó/ Horst kissé !ssze&)zta a szem!ld!két% )gy válaszolt. , <elen &elyzet"nkben nem le&etek t)l válogatós% ezt te is tudod. A le&ető leggyorsabban énzt kell keresnem% &ogy eltartsam magam. .rága anyám% &a te nem lennél nekem% k"l#!ldre mentem volna. 5l a nagyvilágba% olyan &elyre% a&ol az ember jó szándékkal% a két keze munkájával és józan meggondolással )j életet tud kezdeni% és a sorsát sikeresen igazgat&atja* 6lyan akadályok

nélk"l% melyek itt% (émetországban egy 6ldenau számára nagy vissza&)zó erőt jelentenek. A bárónő ijedten ragadta meg #ia kezét. , ;% Horst% ezt nem te&eted meg velemA báró gyengéden megsimogatta édesanyja ősz &aját. , (em% légy nyugodt% de&ogyis &agylak magadra- Hiszen elemésztenéd magad egyetlen gyermeked után , mondta jóindulat) mosollyal. Az idős &!lgy )gy illantott #el rá% a&ogy csak egy szerető anya tud a gyermekére nézni. , 1des% drága #iam- 7sak azt szeretném mondani% &ogy rám ne légy tekintettel- Ha ez a javadat szolgálja% akkor azt is el tudom viselni% &a évekig távol vagy tőlem. .e minden"tt egy#ormán ne&éz egzisztenciát teremteni% &a a ké ességeiden és az erőd!n k4v"l semmi másra nem támaszkod&atsz. 'iért is ne siker"l&etne itt&on ugyan)gy% mint bár&ol a nagyvilágban/ =ersze tekintettel kell lenned a származásunkra. (em szeretném% &a #igyelmen k4v"l &agynád% mit jelent nev"nk és rangunk. Horst )jra megsimogatta a bárónő &aját% és ajka k!r"l keserű mosoly játszott. , Ha módomban áll% magam sem akarok másként cselekedni. .e ebben a rendk4v"l ne&éz &elyzetben csu án egyet tudok &atározottan meg4gérni> &ogy so&a nem #ogok olyasmit tenni% amitől elvesz4teném az !nbecs"lésemet. .rága anyám% be kell érned ennyivelA bárónő megsimogatta #ia kezét% és a b"szkeségtől csillogó szemmel nézett rá. , +lyennek ismerem az én #iamat- Amikor a régi% gondtalan időkben i#jonti #éktelenséggel vetetted bele magad az életbe% akkor is mindig biztos voltam benne% &ogy semmi olyasmit nem tennél% amiért később szégyenkezned kellene. Seg4tsen +sten% &ogy ezután is legyen erőd tisztességes% nemes gondolkodás) embernek megmaradni?ia komoly tekintettel nézett rá. , 2ondtalan élet"nkkel egy"tt vége kalandos% vidám csavargásaimnak is. .e nem #ognak a ne&ézségek maguk alá gyűrni. @gy vagy )gy% becs"letes emberként akarok érvényes"lni. ?ogát !sszeszor4totta% szeme villámlott% izmai meg#esz"ltek. 5rőtől duzzadó% céltudatos #ér#i volt. Határozott vonásai az utóbbi ne&éz &óna ok alatt megkeményedtek. 1rtelmes tekintete arról árulkodott% &ogy ez a &armincas évéi elején járó #ér#i még #iatalos &évvel néz szembe az élet ki&4vásaival. A &irtelen elszegényedés ne&éz #eladat elé áll4totta% de ez a csalódás sem t!rte meg% inkább megérlelte. A bárónő jogosan le&etett b"szke a #iára.

'egkérdeztem tőle% tudAe állást adni a vállalatánál.% e#elől nincs is kétségem. ?ia &átrasim4totta a &aját% és #olytatta a beszámolót> . B. . #eleltem. 5lkanyarodtunk a témától% Horst. 5gy darabig csendben% #"rkészve nézett% azután azt kérdezte> B5zek szerint !n bizonyára ismeri a társasági illemszabályokat% és ugye% bejáratos volt a &ercegi udvar&oz/C 'eg&ajoltam% igennel válaszoltam% mire ő tovább kérdezgetett. $eszéltél egy állásle&etőségről. Azt sem &allgattam el% &ogy nem #olytattam é en szerzetesi életet.. 8szintén megmondtam neki% &ogy dragonyostiszt voltam% és abban a tudatban nőttem #el% &ogy jómód) család gyermeke vagyok. kérdezte% mikor Horst kis sz"netet tartott. 'a =reis kereskedelmi tanácsosnál% az ismert nagyi arosnál jártam.C B'indenké en% amennyiben alkalmas vagyok ráC . #eleltem. #eleltem. 5lmondtam% &ogy most semmim sincs% és 6ldenau elvesztése után áttele "ltem veled $erlinbe% mert reményeim szerint itt talál&atok leg&amarabb megél&etési le&etőséget. A megél&etésre nem lenne gondja% de korábbi% megszokott életvitelé&ez ez a #izetés nem elég. . 1szrevettem% &ogy #elkeltettem az érdeklődését.'indenesetre szerencsét róbál&at. B$eszél és 4r angolul és #ranciául/C B0ermészetesen% tanácsos )rC . 5gy ideig megint kutatva nézett rám% majd 4gy #olytatta> BAnnak ala ján% amit most megtudtam !nről% leg#eljebb levelezőként tudnám alkalmazni a vállalatomnál. 'ondanál valami k!zelebbit erről/ A báró ki&)zta magát% és &atározott% nyugodt illantással édesanyja szemébe nézett.C 5kkor &armadszor is ala osan szem"gyre vett% és mosolyogva ennyit mondott> BDn tetszik nekem% és le&et% &ogy egy j!vedelmezőbb állás&oz is &ozzá tudnám seg4tem% mint amit én ajánl&atnék. A bárónő #igyelmesen &allgatta. (em volt k!nnyű bejutni a szentélyébe% de némi ne&ézség árán mégiscsak siker"lt. A kérdés csak az% &ogy el#ogadjaAe azt az állást. 0udom% &ogy )j életet kell kezdenem% és minden kezdet ne&éz. mondta. 'it #elelt a kereskedelmi tanácsos/ . Szerencsém volt% mert az !reg)rnak akadt né&ány erce számomra% és é en jókedvében találtam* (yugodtan végig&allgatott% tudakozódott ismereteim és ké ességeim #elől. +gen% ezt akartam neked elmesélni. Kikérdezte% milyen k!r"lmények k!z!tt élek% és eddigi álya#utásomra is k4váncsi volt. . Ha alkalmazzák% rendben van% &a nem% nálam még mindig szabad egy levelezői állásC .C BSzerény igényeim vannak% tanácsos )r . .

A . 'iatta k4ván beker"lni a legmagasabb k!r!kbe% és ennek érdekében már meg is tette a meg#elelő lé éseket. Abban látja lánya boldogságának zálogát% &a be&ázasodik a leg#elsőbb arisztokrácia k!reibe% és egy na on bejáratos lesz az udvar&oz is. 2ró#nál nem adja alább% mint mondja. A báró mosolygott. kiáltott #el csodálkozva.C A bárónő a #ejét csóválta. 5nnek% no meg édesa ja óriási gazdagságának k!sz!n&etően valódi )ri&!lgy lelt belőle.. 1desa ja még na számos volt. B(em mindenna i állást k4nálok . A tanácsos )r még azt is elmondta% &ogy Karl Hartmann% 4gy &4vják a milliomost% olyan om ás villát é 4ttetett 2runeEaldban% &ogy inkább alotá&oz &asonl4t. 5z az egy bolondsága van ennek az egyébként értelmes embernek. A nevelői osztot természetesen még csak eml4teni sem szabad. (agy ta intat% lelki #inomság% biztos #ellé és és ki#ogástalan viselkedés sz"kséges &ozzá. 5gyetlen leánya első osztály) nevelést ka ott. (agy &ázat akar vinni% és a kereskedelmi tanácsost kérte meg% &ogy keressen számára olyan alkalmazottat% aki egy személyben a titkára és a nevelője le&elne. . 1rzi azonban% &ogy nem tud )gy mozogni ebben a társaságban% a&ogyan a lánya miatt sz"kséges volna. A ja nagyon szereti% b"szke rá% és minden tekintetben a legmagasabb életsz4nvonalat szeretné neki biztos4tani. Ala jában véve a né egyszerű #ia maradt% nem a szó rossz értelmében vett #elka aszkodott ember. szólt mosolyogva. (émet származás)% és odaát óriási vagyont szerzett. 'ost% &ogy nyugalomba vonult% és t!bb ideje van% el akarja saját4tani a társasági illemszabályokat. . Dreg na jait viszont itt&on% nyugalomban szeretné elt!lteni. 8 viszont saját erejéből és bámulatos szorgalommal t!bbsz!r!s milliomossá k"zd!tte #el magát. (os% ekkora gazdagsággal biztosan eléri célját% de arról is gondoskodni akar% &ogy ő maga is #esztelen"l mozog&asson az előkelő k!r!kben. 5zenk4v"l leg&őbb vágya% &ogy leánya az egyik legelőkelőbb családból származó #ér#ival &ázasodjon !ssze.K!sz!netet mondtam% és a k!zelebbi részletek #elől érdeklődtem. 'unkával t!lt!tt élete során so&a nem jutott rá ideje% &ogy )j társadalmi &elyzetének meg#elelő műveltséget szerezzen. +gen intelligens és rátermett% bár egyszerű munkáscsaládból származik. 5zért az az egyáltalán nem elvetendő gondolata támadt% &ogy !reg na jaira alkalmaz egy nevelő#élét% aki járatos ezekben a viselkedési #ormákban% és minden vonatkozásban tanácsadója le&et. 'agával szemben igénytelen% de a leánya számára biztos4tani akarja a társadalmi #elemelkedést. 'egtan4t&atná a társasági érintkezés szabályaira% és elmagyaráz&atná neki% mit tesz% illetve nem tesz egy jó családból való )riember. . 1n egyáltalán nem találom olyan #urcsának% édesanyám. +stenem% micsoda !tlet. 9an egy "zlettásam% aki sokáig Amerikában élt% és nemrég tért &aza.

Ftgondoltam a dolgot% édesanyám% tudom% &ogy ez a munkak!r igen #urcsa és szokatlan% de a mostani &elyzetben nem enged&etem meg magamnak% &ogy válogassak. A bárónő só&ajtva állt #el. $iztos4tott a#elől% &ogy Hartmann )r nem kellemetlen munkaadó. (em kell attól #élnem% &ogy megne&ez4ti az életemet% mind!ssze el akarja saját4tani a csiszolt% jó modort. 5 cél elérésében nem ismer le&etetlent. Hivatalosan titkárként alkalmaznának% de a kulisszák m!g!tt illemtanár is lennék. szólt vég"l rekedten. 1s te% Horst* te mit #eleltél a tanácsos )rnak/ Horst báró maga elé nézett. Anyukám% édes anyukám% nézd a dolgot a vidám oldaláról. A báró át!lelte édesanyja vállát% és gyengéden maga #elé #ord4totta. 5gyébként nagyon rokonszenves% becs"letes% derék ember.% drága Horstom% miért is vagyunk olyan &elyzetben% &ogy egyáltalán mérlegelned kell egy ilyen ajánlatot. Azért #áj ennyire% mert tudom% mennyire ne&ezedre #og esni% &ogy egy #elka aszkodott ember alárendeltje légy. (e vedd a sz4vedre% édesanyám. Az is mellette szól% &ogy #elismerte gyengeségét% és idős kora . A kereskedelmi tanácsos megadta a c4met% igen szé j!vedelmet ajánlott az állás&oz% majd megkérdezte% volnaAe kedvem k!zelebbi részleteket is megtudni a dologról. 0ekintete )jra #elder"lt% s mint&a még egy kis ajkosság is #elcsillant volna benne% amely arról tan)skodott% micsoda #éktelen jókedv és életerő volt benne gondtalan i#j)sága idején. (em látta% &ogy #ia arca megrándul% és keserűen !sszeszor4tja a száját.2ondold csak el% milyen jól szórakozom majd% amikor dirigálok az !reg)rnak% és arra tan4tom% mire kell "gyelnie% &a nem akar magának kellemetlenségeket az )ri társaságban. 5gyetlen &ibája% amennyiben ezt &ibának le&et nevezni% &ogy leányából egy na on gró#nét% sőt esetleg &ercegnét akar csinálni. . Ha tényleg alkalmaz ez a bizonyos Hartmann )r% akkor olyan munkát végez&etek% ami&ez valóban értek. +smerem a társasági érintkezés szabályait% Hartmann )r titkáraként edig sok mindent megtanul&atok% aminek később esetleg még jó &asznát veszem* 1desanyám% d!ntsd el te magad% mennyire becs"letes munka nevelni valakit% nemes4teni% csiszolni a jellemét. A bárónő nyugtalanul% szorongva illantott #iára% majd &irtelen megragadta a kezét% és beletemette az arcát. . (em olyan egyszerű e&&ez &asonlóan jól #izető állást találni% és ez a munka nem tisztességtelen.. A bárónő nyugtalanul nézett a #iára. .5z olyan &ivatal% amin nincs mit szégyellni. . . . .tanácsos )r megkérdezte% &ivatalba lé nékAe ilyen szere ben.

'i is gyakran lát&atnánk egymást% &iszen akkor itt maradok% $erlinben. Anyám% nem le&etsz gyenge% nem seg4tesz vele. .e r!gt!n )jra elkomolyodott% &iszen #ájt a sz4ve% &ogy egy 6ldenau bárónak% aki ráadásul a #ia% ilyen állást kell meg ályáznia. .rága Horstom% tudom% &ogy csak azért sz4nlelsz gondtalanságot% &ogy engem megnyugtass. Amennyiben #elvesz% elégedettek le&et"nk. . 5z is sokat nyom a latban% nem/ 2ondolj bele% mennyivel jobb lenne% mint&a Amerikába mennék% és incérkedésből vagy utcase résből tengetném az életem. 'ár akkor is nagyon elégedettnek kellene lennem% &a mint levelezőt #élannyi #izetésért alkalmazna a kereskedelmi tanácsos. . . . $oldog le&etek% &a Hartmann )r #elvesz. Hát igen% a mostani viszonyaink k!z!tt* Horst% azt mondtad% Hartmann )r nagy &ázat akar vinni% és az előkelő társasággal akar ka csolatot tartani. 0e&át jót teszek vele% &a seg4tségére vagyok ebben a t!rekvésében% és ta intatosan leszoktatom rossz beidegződéseiről. Hartmann )rban legalább megvan a jó szándék% &ogy ótolja neveltetése &iányosságait. . . .Gáadásul nincs is okunk az elkeseredésre. Horst le&ajolt% és arcon csókolta a bárónőt. A bárónő !sszerezzent% és megszor4totta #ia kezét. (em akarom megne&ez4teni azt az el&atározásodat% &ogy el#ogadd az állást. Az idős &!lgy megsimogatta Horst kezét. Szegény #iam.ellenére tanulni akar.e nem ám. A bárónő legyűrte szorongását% sőt egy &alvány mosolyt is megkockáztatott. . 'ég nem biztos az állás% a tanácsos )r nem titkolta% &ogy Hartmann )r kizárólag egy számára rokonszenves #iatalembert alkalmazna.e tisztában vagyok azzal is% mi zajlik le benned valójában. 7sak azt akartam ezzel érzékeltetni% &ogy szerencsésnek mond&atom magam% &a megka om ezt az állást. @gy van rendjén% édesanyám% nem ijed"nk meg. Horst% az ég szerelmére% &ogy mond&atsz ilyet.Ha megka om az állást% legalább átmenetileg megszűnnek az anyagi gondjaim% és talán érted is te&etek valamit. +gazad van% nem szabad 4gy a sz4vemre vennem. A #elka aszkodott emberek kellemetlenebbik #ajtájának elég% &a tele van énzzel% csiszolatlansága% ellenére zavartalanul !##eszkedik% és #"ty"l a jó modorra. <elen &elyzet"nkben valóban nem le&et"nk válogatósak% és ezt te is #elismerted. Hallgattak egy darabig% majd a bárónő t!rte meg a csendet. . 'i lesz% &a &ajdani ismerőseinkkel% netán egykori bajtársaiddal találkozol nála/ A báró az ajkába &ara ott% vonásai megkeményedtek. . Dsszeszor4tjuk a #ogunkat* és belevágunk.

5gy alacsony termetű arasztlány lé ett be egy tálcával% és megter4tette az asztalt. 5gy igaz barát nem #og kevesebbre tartam azért% mert alkalmazottként kell dolgoznom a megél&etésemért. . ?ine számomra el&agyott ott&onunk egyik emléke is* 6ldenau élő emlékezete. A bárónő 6ldenauból &ozta magával a lányt $erlinbe% aki kevés sikerrel bár% de buzgón igyekezett kiszolgálni rajongott )rnőjét és a báró urat. Ha a munkaadóm &ázában találkozom egy régi ismerőssel% kivárom% &ogy meg akarAe ismerni% vagy nem* &ogy milyen &angnemben beszél velem% én edig az !vé&ez #ogok alkalmazkodni% de az maradok% aki vagyok.'agam is vágyom értelmes el#oglaltságra% ezenk4v"l természetesen nagyon szeretnék a le&ető legr!videbb időn bel"l énzt keresni. A t!bbiek edig* nem tudják be#olyásolni a d!ntésemet. A bárónő bólintott% majd megkérdezte #iát% mikor jelentkezik Hartmann )rnál meg ályázni az állást. 0e&át mindenké en meg ályázod az állást/ .e igazad van. +gen% anyám% és nagyon szeretném megka ni. 5zt inkább ne róbáljuk ki% édesanyám. 'ikor kettesben maradtak% a báró megragadta édesanyja kezét. . . . Kider"l majd% kire szám4t&atok valójában. A tanácsos )r azt mondta% ez a legalkalmasabb idő ont. . Horst 6ldenau jókedvűnek látszott% még csi kelőd!tt is egy kicsit a szolgálólánnyal.8 seg4tsen neked% &ogy áldás k4sérje becs"letes szándékaidat. A báró nevetett. Az az állás ontom% &ogy a sorscsa ás nem szégyen.. Akkor &át* +sten nevében% Horst. 'ajd megnevelem ?inét% Horst. . Ha #elvesz% valósz4nűleg nagyon &amar be kell t!ltened az állást. . $ár a derék kis ?ine még megle&etősen csiszolatlan és lélek"d4tően gyerekes% de legalább becs"letes és ragaszkodó. . Szegény anyám% milyen szomor)% &ogy a személyzetet ez az egyetlen% butuska kislány jelenti számodraA bárónő gyengéden #ia elé tette az ételt% és mosolyogva nézett rá. #elelte Horst. 1s tűzbe menne ért"nk. 0ré#álkozott BgraciőzC mozdulatain% a lány edig elv!r!s!dve% ártatlan% tágra ny4lt szemmel bámult rá. Gemél&etőleg% drága anyám. K!sz!n!m% anyám'ire megbeszéltek még né&ány #ontos dolgot% elérkezett az ebédidő. . $ecs"letes% ragaszkodó teremtés és olcsó. A bárónő mosolyogva intett neki% &ogy távoz&at.. Holna délelőtt tizenegy és dél k!z!tt . +nkább őt választom% mint egy kényeskedő berlini szolgálót.

A tulajdonos jó 4zléséről tan)skodott% &a az ő elké zelései szerint é 4tették. '!g!tte "lt Karl Hartmann% a villa tulajdonosa.C Az inas egy illantást vetett a báróra% aki igen elegáns és előkelő #ér#i benyomását keltette. A báró végre &atározott mozdulattal meg&)zta a csengőt% és a kovácsoltvas ka u né&ány erc m)lva kiny4lt. Az inas né&ány erc m)lva ismét megjelent% és megkérte a bárót% &ogy k!vesse. 'ellette% kissé &átrébb voltak lát&atók a garázsok% istállók és egy kicsi% barátságos melléké "let% a&ol minden bizonnyal a so#őr és a kertész lakott a családjával. ?elvezette a drága szőnyeggel bor4tott széles márványlé csőn% majd az első emeleti% elegánsan berendezett előtérben kitárt előtte egy magas% szárnyas ajtót. A báró megkérdezte% beszél&etneAe Hartmann )rral% és átadta névjegyét% melyre előrelátóan rá4rta> B=reis kereskedelmi tanácsos ajánlásával. .++. 'ásna reggel 6ldenau báró 2runeEaldba utazott a városi vas)ttal% és a ályaudvarról egyenesen a HartmannAvillá&oz ment. gondolkodott a báró . Amint odaért% megállt előtte% és egy darabig csendben szemlélte. Az egyik ablak előtt széles 4róasztal állt. <ól szabott !lt!nyt viselt% és sima% de energikus arca elárulta% &ogy igazi )riember. Az inas udvariasan a #őbejárat melletti kisszalonba invitálta a vendéget% majd távozott. 0alán . A &omokkő &omlokzat) é "let előkelő volt% mégsem &ivalkodó. A arkszerű kert k!ze én álló é "let mindenesetre igen előkelően &atott. A báró meg&ajolt. 6ldenau báró belé ett a szé % tágas szobába% mely s!tét% ne&éz t!lgy#a b)torokkal és kényelmes #otelekkel volt berendezve. K!zé magas volt és testes% éles vonás) arcáról sugárzott az értelem és az energia. Hartmann )r&oz van szerencsém/ A milliomos !tvenes éveinek k!ze én jár&atott% és megle&etősen jelentéktelen embernek tűnt. Horst belé ett a nagy% igényesen gondozott kertbe% és elindult a sz"rkéskék kaviccsal #elszórt% széles )ton a villa #elé. Hartmann )r lányának véleménye is mérvadó le&etett% vagy a #ormai kérdések megoldását teljes egészében az é 4tészre b4zták. 6ldenau báró k!r"lnézett az értékes és eredeti b)torokkal berendezett szalonban% mely a &áz tulajdonosának gazdagságáról tan)skodott% de egy cse et sem volt &ivalkodó. 5gy 4zlésesen egyszerű% de előkelő libériába !lt!z!tt inas #ogadta. Ft&ató illantása jóindulatot sugallt. ?elnézett% és anélk"l &ogy #elállt volna% okos% éles illantással szem"gyre vette a belé őt. Szeme sarkában és szájsz!gletében &)zódó a ró ráncok ugyanakkor jó .

'egk!veteli tőlem az !nnek kijáró tiszteletet.Ha )jra le akar "lni% csak akkor tegye% &a előzőleg engem is &ellyel k4nált. ?eltételezem% &ogy megvannak az e&&ez sz"kséges ké ességei% és járatos a társasági illem szabályaiban. 'ost edig beszélj"k meg a dolgot részletesebben. Hm. Hgy van% Hartmann )r. 'it tenne% &a most arra kérném% adjon egy róbaleckét/ Kérem% vegye )gy% &ogy már munkába állt% és adjon nekem #eladatotA báró szeme játékosan megvillant. . 7sak róbára akartam tenni% és szándékosan voltam udvariatlan. . . 'eg&ajolt% #eszesen ki&)zta magát% egyenesen a milliomos szemébe nézett% és nyugodt% &atározott &angon 4gy szólt> . Hartmann )r szája sz!gletében mosoly bujkált. 0egna tele#onált% &ogy !n #el #og keresni% mert meg ályázza az állást% melynek bet!ltésé&ez régi "zlettársamtól kértem seg4tséget. A #iatalember szája eny&én megrándult. Dnt ajánlotta =reis kereskedelmi tanácsos/ .K4nál&atom cigarettával% vagy ezzel is vétenék az illem ellen/ <ól van.K!sz!n!m. @gy van/ . . . +gen. $ravó. kérdezte továbbra is a karosszékében "lve. . Hartmann )r csendesen mosolygott a bajsza alatt% a szeme ragyogott. Akkor sz4vjuk el a béke i át. 6lyan emberre van sz"kségem% aki im onál nekem% k"l!nben nem tanulok tőle semmit. . Azt is elárulta a tanácsos )r% &ogy ezenk4v"l milyen #eladata lesz még/ . Kérem% szolgálja ki magát% aztán mesélje el% &a akarja% mi késztette arra% &ogy meg ályázza ezt az állást. +gen. . . (em illik a vendéget )gy #ogadni% a&ogy !n engem #ogadott az imént. . +gen. 5zzel #elállt% meg&ajolt% és az 4róasztal mellett álló székre mutatott. Kezében tartotta a báró névjegyét% melyet Horst az inassal k"ld!tt #el. Dr"lnék% &a megka nám. 1s lenne kedve ezt az állást bet!lteni/ . A tanácsos )r azt mondta% !n alkalmazni k4ván egy titkárt. +gen% ezt is tudom.Dn báró% és &a .Az első leckét máris ingyen megka tam. =arancsoljon% #oglaljon &elyet. Ha nem merte volna ezt szóvá tenni% nem tudnám &asznát venni a szolgálatainak. 5gyelőre még nem vagyok az alkalmazottja. 0e&át tudja% &ogy illemtanórákat is kell adnia. .&umorérzékéről árulkodtak. . Kérem% álljon #el% és "dv!z!lj!n udvarias meg&ajlással. 6ldenau báró/ .Dn bátor% és ez tetszik nekem. . Ha nem 4gy lenne% nem jelentkeztem volna erre az állásra.

6ldenau báró r!viden !ssze#oglalta% miként ker"lt olyan &elyzetbe% &ogy kénytelen állást vállalni. Hm. Hát jó. 1rt&ető módon nem szeretném nagydobra verni% &ogy ősz #ejjel még !n&!z akarok iskolába járni. Ha van kedve bet!lteni az állást% r!gt!n megbeszél&etj"k a #eltételeket is. +gen% Hartmann )r. 0eljes4tettem a k!telező szolgálatot% mielőtt Amerikába mentem volna. +gen. Kérem% k!z!lje a #eltételeket. 0e&át &ivatalosan titkárként alkalmazom% a nevelői állást edig titokban kell bet!ltenie* 5rről senkinek sem kell tudnia. Az idős ember #igyelmesen &allgatta% és le nem vette a szemét Horstról. Amikor a #iatalember t!rténete végére ért% Hartmann )r 4gy szólt> . .jól értettem% katonatiszt volt. 0ermészetesen itt kellene laknia a &ázamban. 6ldenau báró #ellélegzett. . @gy van . 'indent !sszevetve kedvező benyomást tettek egymásra. Fm legyen. Dn te&át valóban szolgált a seregben/ . @gy édesanyját is tudja anyagilag támogatni. . &ajolt meg a báró. 5zt egyébként is első ránézésre megálla 4tja egy katonaviselt ember% és magam is az vagyok. +ngyenes lakás és ellátás mellett a #izetése jóval t!bbnek tűnt. (e gondolja% báró% &ogy minden szabad idejét elveszem. A báró szinte leolvasta arcáról a gondolatokat. Hartmann )r #olytatta> . 0ermészetesen% Hartmann )r. 'agára is gondol&at majd% és lesz elég szabadsága.=reis kereskedelmi tanácsos elárulta% mekkora #izetésre szám4t&at/ . 5lő#ordul&at% &ogy reggeltől késő estig sz"kségem lesz magára% . Dn te&át elszegényedett% távoznia kellett a katonai szolgálatból% és támogatni akarja az édesanyját. Az elbeszélést élénk% sokatmondó arcjátékkal k4sérte. . 5gyenes &áttal "lt% mint akinek nincs ideje a kényelmével #oglalkozni. (agyon tiszteletre méltónak találom% &ogy !n% akit bizonyára jócskán elkényeztettek% ilyen szilárdan el&atározta% &ogy )j életet kezd% és egzisztenciát teremt magának. 'int mondtam% !n tetszik és im onál nekem. Dr"lt a #eltételek &allatán. Azzal az el&atározással j!ttem ide% &ogy meg ályázom az állást% 4gy te&át van kedvem% &ozzá. 7sak meg&atározott munkaidőt nem tudok 4gérni. . 'eg#elel/ A báró meg&ajolt. 5l#ogadja ezt az !sszeget/ . Két kényelmes szobát ka és ersze teljes ellátást.

Szerintem ezt az "zleti élet általános gyakorlatának meg#elelően álla 4tsuk meg.és az is le&et% &ogy időnként na okig mind!ssze né&ány órányi munkája lesz. K!sz!n!m% ezt megjegyzem.0udja% báró% egyszerű munkáscsaládból származom% és az évek során elsaját4tottam ugyan eztAazt% de a modorom némi k4vánnivalót &agy maga után. 'ivel már az !n alkalmazottja vagyok% engedje meg% &ogy #el&4vjam a #igyelmét> másként kell #ogalmaznia% amikor utas4tást ad az inasának.. (em.'it kell mondanom ilyenkor/ . . Gendben 'ég a #elmondási időre vonatkozóan kell megegyezn"nk arra az esetre% &a egyszer valamilyen oknál #ogva elválnának )tjaink. Gendben% akkor mindent tisztáztunk. +gaz% kissé k!r"lményesen &angzik% de annyi baj legyen. 3egalábbis gró#nőnek kell lennie. (agy megtiszteltetésnek veszem% &a bemutat a nagyságos kisasszonynak. Gemélem% sikerrel jár% a leányomat ugyanis a legelőkelőbb k!r!kbe k4vánom bevezetni% és nem akarom% &ogy az én viselkedésem miatt kelljen szégyenkeznie.5nnél alább nem adom. . . 0ermészetesen mindig szolgálatára állok% amikor sz"ksége van rám. Arra már so&a nem volt időm% &ogy ilyesmire is #igyeljek. 5gészen bizonyos% &ogy egy na on valamely előkelő arisztokrata #elesége lesz.G!gt!n be is mutatom a lányomnak. 5z életem utolsó célkitűzése. . +gazán szé en #ejezte ki magát* 'egjegyzem ezt a #ordulatot &asonló &elyzetekre. Az !reg)r kérdőn nézett rá. 5zzel is egyetértek. 5zt is el#ogadja/ . B(agy megtiszteltetésnek veszem% &a bemutat a nagyságos kisasszonynak*C <ó% nagyon jó'egnyomta 4róasztalán az elektromos csengőt. Azt% &ogy BKéretem a nagyságos kisasszonyt% #áradjon ide-C Az !reg)r bólintott. 5z teljesen a k!r"lményektől #"gg. @gy aztán !nnek kell csiszolnia rajta% &ogy t!kéletes legyen. A báró #elállt és meg&ajolt. @gy nem volt &elyes/ . Hát akkor ne k4méljen. 'iután az inas távozott% a báró &atározott &angon megjegyezte> . . 'ivel a munkája révén vele is ka csolatban lesz% )gyis mindenké en meg kell ismerkedni"k. (em kétlem% &ogy neki is é oly rokonszenves lesz% mint nekem% de szeretnék erről bizonyosságot szerezni. arancsolta Hartmann )r kurtán. K"ldje ide azonnal a lányomat. . . 'egjelent az inas% aki a bárót #ogadta. Hartmann )r mosolyogva emelkedett #el a székről. . 5zennel tekintse magát titkáromnak és nevelőmnek. 5bben becsvágyó . 'ost már t!bb időm van k!r"lményeskedni is.

3eányom egy szé na on talán &ercegnő lesz% és ez a gondolat boldogsággal és b"szkeséggel t!lt el miatta% akit a világon mindennél jobban szeretek. . Arany&4mzéssel d4sz4tett% elegáns% királykék .e é en erre való tekintettel &elyesebbnek vélem% &a mindezt titokban tartja. 5zt még nem kérdeztem meg tőle. 1rt engem/ A báró meg&ajolt. Azt gondolta magában% &ogy ennek az embernek a lánya valósz4nűleg egy beké zelt milliomos csemete% aki mindenáron arisztokrata #érjet akar #ogni magának% és ezzel az ó&ajával nyaggatja az a ját. 0eljes meggyőződéssel áll4t&atom ugyanis% &ogy leányomnak minden adottsága megvan a&&oz% &ogy akár a királyi trón ékessége is le&essen. (em állta meg% &ogy meg ne kérdezze> . .0udja% báró% senki nem nevez&et t!rtetőnek% de a lányommal ka csolatban nagyravágyó vagyok. @gy aztán a báró némi elő4téletet tá lált magában Hartmann kisasszony iránt. . 1s a leánya/ 5gyetért azzal% &ogy !n ilyen ny4ltan &angoztatja% &ogy előkelő artit keres neki/ Az !reg)r csodálkozva nézett rá.vagyok. 5l nem tudta volna ké zelni% &ogy ez az egyébként oly b!lcs #ér#i maga d!nt!tt )gy% &ogy mindenké en előkelő vőt akar.3ássa mindig az élet na os oldalát. 'ielőtt a báró #elel&etett volna% az inas kinyitotta az ajtót% és a k"sz!b!n egy karcs)% #iatal &!lgy jelent meg. Azt is tudja% &ogy ő az én b"szkeségem% és arra t!rekszem% &ogy a énzem révén magas rangra emelkedjen. (eki boldognak kell lennie. 'ár megtettem a sz"kséges lé éseket% és ka csolatot létes4tettem a meg#elelő személyekkel. Azt a #ér#it keresem számára% aki mellett olyan társadalmi oz4ciót #oglal&at el% amely szerintem jár neki. 5gész életemben ezért dolgoztam% ezért gyűjt!ttem ekkora vagyont. A k!zelj!vőben nagy #ogadást adok% a&ová szinte csak arisztokrata urak lesznek &ivatalosak% kivéve a énzarisztokrácia né&ány ké viselőjét. Az !n gazdagsága a záloga% &ogy célját el #ogja érni. $izonyára nem t)l #inom lelkű teremtés% k"l!nben rendk4v"l k4nosnak kellene éreznie. Hartmann )r bevallott gyengéi mellett is tetszett neki% de a lányával szemben voltak #enntartásai. 'iért/ Az embereknek tudniuk kell róla% &ogy jó artit keresek a lányomnak% &ogy j!jjenek a kérők. Az !reg)r értetlen"l vállat vont. 6ldenau báró #eltette magának a kérdést% vajon &ogyan érinti Hartmann )r leányát% &ogy a ja ilyen le lezetlen"l vadászik egy arisztokrata kérőre. 'indezt azért mondom el ilyen ny4ltan% &ogy tudja% miért van sz"kségem !reg na jaimra nevelőre.Akár egy &erceg is le&etne a vőm. 1rtem% Hartmann )r. 5ngedelmes leány% és tudja% &ogy csak az ő boldogságát tartom szem előtt. +smeri a t!rekvéseimet% és nem #og ellenkezni. 'ind!ssze ennyit mondott> .

6ldenau báró t!lti majd be a titkári állást% 'argot. 7sak miattad teszem% 'argot. Szeretném bemutatni neked 6ldenau bárót . #elelte. . +gen% 'argot. Dnt edig% 6ldenau báró% ezek szerint j!vendő lakótársunkként k!sz!nt&etem. =a a% egész életedben keményen dolgoztál% &ogy vagyont gyűjts% most edig a&elyett% &ogy végre i&ennél% még azzal is gy!t!rnéd magad% &ogy előkelő embert #aragj magadból/ . mondta mosolyogva Hartmann )r. . Horst udvariasan meg&ajolt.selyemből varrt &áziru&át viselt% mely #inoman simult t!kéletes% királynői alakjára. 0iszta% &amvas arca volt% nagy% mélykék szeme% melyet s!tét% #inom 4vű szem!ld!k emelt ki. 0ekintete elárulta% &ogy egyetért a ja választásával. =illantása% és két orcáján a kis g!dr!cske kedves csintalanságról árulkodott. . . A báró )r &ajlandó jav4tani a ád &iányos nevelésén. Hartmann )r megsimogatta gyermeke kezét. A leány #inom #ejbólintással "dv!z!lte a vendéget% majd a já&oz lé ett. (emes metszésű arcát aranybarna% v!r!ses csillogás) &aj keretezte. A bárónak nagyon tetszett% amit &allott% és csak n!velte a lány iránti rokonszenvét. K!sz!n!m kedves szavait% nagyságos kisasszony. $e kellett látnia% &ogy vitat&atatlanul igazi szé ség% és semmi#éle ki&4vó k!vetelőzés sem érez&ető rajta. . . . =a a% !r"l!k% &ogy megtaláltad% akit kerestél. A lány arcán egy illanatra megle etés t"kr!ződ!tt% de nyugodt &angon 4gy szólt> . A #iatal &!lgy nőiesen tartózkodó viselkedése ellenére is olyan életvidám% sz4vder4tő jelenség volt% &ogy 6ldenau bárónak iránta tá lált ellenérzése azonnal el árolgott. A ja karjára tette #inom kis kezét% és szeretettel nézett rá. A lány kutatva nézett a báró rezzenéstelen arcára% de semmit sem tudott leolvasni róla. 5llenkezőleg% kedves% egyszerű természetességgel és bájjal megáldott teremtésnek látszott% és a báró már nem tudta elké zelni róla% &ogy szeszélyes és #enn&éjázó lenne% aki olyan nagyra van az a ja gazdagságával. . 'argot . H4vattál% a a/ Hartmann )r b"szke% a ai gyengédséggel nézett leányára.% nekem 4gy is elég előkelő vagy% 4gy szeretlek . A lány kék szemét egyenesen a báró na barn4totta% markáns arcára szegezte% és még egyszer biccentett #elé. A báró már az első illanatban elnyerte tetszését. #elelte a lány kedvesen.

5gyetértek !nnel. Karl Hartmann )r kemény#ejű% még &a a sz4ve lágy is.e tudom% &ogy &a valamit a #ejedbe vettél% arról nem le&et lebeszélni. . Horst 6ldenau bárót elbűv!lte a #iatal lány természetessége. . . (agyon jól tudod% &ogy komoly &iányosságaim vannak% és nem akarom% &ogy az előkelő társaságban szégyenkezned kelljen a ád miatt.. A lány mosolyogva simogatta meg a ja kezét% majd a báróra illantott. A &ázamban kényelmes állása lesz% én edig cserébe egy valóban udvarké es nevelőt ka ok. (agyságos kisasszony% mindig &asznos% &a az ember ismeri a társasági szokásokat% ugyanis akkor nem ker"l&et kiszolgáltatott &elyzetbe. védekezett Hartmann )r. Az !reg)r kissé zavarba j!tt leánya elbűv!lő% &uncut mosolyától.8szintén szólva !r"l!k% &ogy !n arisztokrata. 1desa ja és a báró megegyeztek% &ogy Horst &árom na m)lva #oglalja el az állást% mert már é en a &óna végén jártak.$ármilyen előkelő is az a társaság% egyetlen tagjának sem le&et nemesebb a gondolkodása% mint a tiéd. . 'argot% zavarba &ozol* .Hiszen ő biztosan mindent meg akar tanulni !ntől% amit csak le&et% de amennyire le&etséges% &agyja meg a sajátosságait is5 szavaknál ajkosan megcsillant a szeme% és lát&atóvá váltak arcának bájos kis g!dr!cskéi.Senkinek nem kell tudnia róla% ne&ogy !n g)ny tárgyává váljon. 2ondolja% &ogy g)nyolódnának rajtam az emberek/ . Hartmann )r kutatva illantott a báróra. #elelte mosolyogva. . . Hogy emellett nevelői #eladatom is van% azt t!bbé ne is eml4ts"k.'it szám4t% &ogy ismeredAe az "res #ormaságokat. . 0itkárt% Hartmann )r. . 'elegséggel és !r!mmel t!lt!tte el az a gondolat% &ogy ezután na mint na találkoz&at ezzel a bájos% életvidám teremtéssel. A báró sz4vébe ez a mosoly )gy &atolt be% akár a tavaszi na s"tés. . (em lesz ne&éz &ivatalának gyakorlása% báró. $)cs)zóul Hartmann )r kezet ny)jtott. Kérem% legyen óvatos nevelői munkájában% és ne t!r!lje el teljesen eredeti vonásait. =a ában ég a tudásvágy% és !reg na jaira t!kéletes viselkedésű )riember akar lenni. (é&ány ercig még beszélgettek% majd 'argot kisasszony visszavonult. . . 1rtem% mire gondol% nagyságos kisasszony% és mindent megteszek% &ogy édesa jával való egy"ttműk!désem az !n k4vánsága szerint t!rténjék . 0e&át a cs"t!rt!ki viszontlátásra% báró. 5z so&a nem #og megt!rténni% a a.e a merev #ormalitás mindannyiunkat egy#ajta sablonba kényszer4t% és az én drága a ám eddig igazán eredeti ember volt.1n a sz4vedbe látok% és ott csak olyasmi van% ami miatt joggal le&etek b"szke az a ámra.

9endégeket nem% &4vtak% és a &ázvezetőnő migrénre &ivatkozva kimentette magát. gondolta. . Azna kettesben k!lt!tték el az ebédet. A a és leánya egy"tt ment ebédelni a tágas% szé étkezőbe. . Hát jó% nekem az is meg#elel% &a ny4ltan nem beszél"nk erről. Hogy miért érezte 4gy% maga sem tudta.(em &iszem% &ogy tetszeni #ogC . Akkor viszontlátásra cs"t!rt!k!n% báró. 'argot Hartmann szalonja ablakában állt% és a drága csi ke#"gg!ny m!g"l nézett 6ldenau báró után% aki ruganyos lé tekkel &aladt a kertka u&oz vezető kavicsos )ton.e akad&atnak emberek% akik g)nyt űznének az ilyen irány) tudásvágyából% mint a&ogy k!nnyen találjuk nevetségesnek azt% amit nem ért"nk. Fll&atatosan nézett a #ér#i után% m4g a ka u be nem csukódott m!g!tte. 5gyébként is ellenérzésekkel viseltetett édesa ja rá vonatkozó terveivel szemben% csak titkolta előtte% mert nemI akarta megbántani. 5gyetértéssel nyugtázta% &ogy a ja választása erre a #iatalemberre esett% és őt alkalmazta. . 6ldenau báró távozott% az inas kik4sérte a #őbejáratig. B$ár ne k4nozna t!bbé azzal a a a% &ogy menjek #eleség"l e&&ez a (ord&eim &erceg&ez% akiről annyit áradozik nekem. Hartmann )r és leánya egymással szemben #oglalt &elyet a om ásan megter4tett% virággal d4sz4tett asztalnál. (agyon szim atikus.e miért/ 0alán nevetséges% &a valaki meg akar tanulni valamit% amit még nem tud/ . A báró okos% meleg tekintete olyan tiszta és ny4lt volt% &ogy azonnal rokonszenvet ébresztett benne. Azt &iszem% jól választottál. Ajka eny&én megrándult% no&a látszott rajta% &ogy szám4tott erre a kérdésre. . . Semmi sz"kség rá% &ogy ilyen kellemetlenségnek tegy"k ki magunkat. 1n egy cse et sem találom nevetségesnek% sőt inkább tiszteletet kelt bennem !n iránt. 'ély rokonszenvet érzett az előkelő% b"szke tartás) #ér#i iránt. (em% egyáltalán nem. . 5kkor &alkan #elsó&ajtott. 9iszontlátásra% Hartmann )r. . (evelői munkámat te&át )gy #ogom végezni% &ogy senki ne vegye észre. =illantása a #iatalember egyenes% sudár alakján nyugodott. 'aga sem tudta% miért is lé ett az ablak&oz% amikor meg&allotta% &ogy a báró távozik.. 3e&etségesnek tartom. (os% 'argot% &ogy tetszik 6ldenau báró/ 'argot nem nézett #el a tányérjáról. 'iután az inas #elszolgálta a levest és távozott% az !reg)r jókedvűen megszólalt> . Annak sem volt tudatában% &ogy ez a gondolat é en akkor !tl!tt #el benne% amikor 6ldenau báró szemébe nézett. +++.

. 7sak akkor nős"lt meg% amikor már igencsak te&etős ember volt. . 'ég az sem izgatta k"l!n!sebben% &a arról volt szó% &ogy egy &erceg&ez% de legalábbis gró#&oz kell #eleség"l mennie. 1n is azt &iszem. 5lvégre ugyan)gy beleszeret&et egy gró#ba vagy &ercegbe% &a #érj&ez akar menni. <ól &angzik% nem gondolod% 'argot/ A lány cinkos mosollyal nézett az a jára. 0ulajdonké en miért jelentkezett erre az állásra/ 6lyan előkelő% elegáns megjelenésű #iatalember% &ogy vendégnek néztem% nem edig álláskeresőnek.e amióta letele edtek $erlinben% észrevette% &ogy a ja minden energiáját arra #ord4tja% &ogy találjon neki egy jó artit. . . 'argotban nem volt meg az a t!rekvés% mely édesa ját &ajtotta. =a a% valld be% ilyen előkelő nevelőre azért nem szám4tottál.e majd &a te magad is előkelő &!lgy leszel% meg #ogsz érteni. . (yugodtan várta a további #ejleményeket. 5ddig nem vette komolyan a jának ezt a gyengéjét% &ogy mindenáron kékvérű rokonságot akar% és nyugodtan rá&agyta% tegyen% amit akar. A b!lcsőjénél bizonyára nem is ezt jósolták neki . 'argot leste a ja minden szavát% de érdeklődését ártatlan% k!z!ny!s viselkedéssel le lezte. (agyon jó érzés% &ogy ráb4z&atom magam% mert ő ontosan tudja% mire kell megtan4tania. 'argot tudta% &ogy az a ja mindennél jobban szereti őt. K!zel a negyven&ez elvett Amerikában egy #iatal német nőt% aki azonban 'argot sz"letése után meg&alt. 5kkor már gondolkodóba esett.. $izony% a a* A titkárom% 6ldenau báró* nagyszerűA ja tré#ásan meg#enyegette az ujjával. A ja elbeszélése után mosolyogva ennyit mondott> . . $izony nem. 5lőkelő vendégeinkre is &atással lesz az a tény% &ogy a titkárom báró és né&ai dragonyostiszt.Az !reg)r elégedetten bólintott. . Kisgyermek korától agyonkényeztette. Ala jában véve nem csinált az egészből nagy "gyet% és nem &agyta% &ogy vidám% gondtalan életét mindez beárnyékolja. Ki#ejezettén jó benyomást tett rám.9árni kell% ki tudja% mit &oz a j!vő. 'argot kérdőn #el illantott. Szerencsére abban biztos le&etett% &ogy &a egy ilyen &ázasság boldogtalanná tenné% az a ja sem ragaszkodna &ozzá. 'ég az udvar&oz is bejáratos volt. 0!bbsz!r nem tiltakozott% &agyta% legyen az !reg)r )gy% a&ogyan jónak látja% ő edig várakozó állás ontra &elyezkedett. #elelte az !reg)r% és rendre elmesélte leányának% amit a bárótól megtudott. 3átom% &ogy kinevetsz. 7sak egyszer róbálta meg lebeszélni az a ját% ám )gy #eld"&4tette ezzel% &ogy rád!bbent> a ja nem &ajlandó letenni erről a tervéről.

5z az életvidám% energikus nő egészen addig nevel 'argotot% m4g nem sokkal Hartmannék Amerikából való elutazása előtt #érj&ez nem ment egy &on#itársá&oz% akivel később )jságot ala 4tottak. Hartmann )r edig b!lcsen gondolkodott% és nem ki#ogásolta ezeket az okos nevelési elveket. . Kilátásba &elyezte már látogatásának idő ontját% a a/ . 7sak érte élt és dolgozott% 'argot élete edig olyan volt% akár egy elkényeztetett királykisasszonyé. A #iatal (ord&eim &erceg is r!videsen meglátogat benn"nket. Azna is erről kezdett beszélni a desszert el#ogyasztása után% mik!zben székét &átratolta% és kényelmesen el&elyezkedett. Azt is tudta% &ogy ennek a tanulási kedvnek egyetlen mozgatórugója az a ai szeretet. 'argot meggyőződésévé tette% &ogy egy gazdag% #iatal &!lgynek kétszeresen is k!telessége% &ogy szeretette méltó legyen% k"l!nben személyiségét &áttérbe szor4tja gazdagsága. . 5gyáltalán nem találta nevetségesnek% &ogy !reg na jaira még a társasági illemszabályokat is meg akarja tanulni% inkább meg&atódott rajta. 'ég nem ismerte a szerelmet% nem tudta% mekkora erő rejlik benne. ?elismerte% &ogy ugyanez az érzés sarkallja arra is% &ogy mindenáron a le&ető legsz4nvonalasabb életet biztos4tsa neki. Az utóbbi időben a ja gyakran emlegetett egy bizonyos (ord&eim &erceget% akit nemrégen ismert meg. 7se et sem volt &ajlamos a szentimentalizmusra% és elké zelte% &ogy olyan rokonszenvesnek találja majd azt a #iatal arisztokratát% akit a ja kiszemel számára% &ogy sz4vesen #eleség"l megy &ozzá. Kizárólag b!lcs nevelőnőjének k!sz!n&ette% &ogy szeretette méltó% természetes% melegsz4vű gyermek vált belőle. kérdezte magára erőltetett nyugalommal. 5zért &agyta eddig% &ogy menjen minden a maga )tján. 'agától értetődőnek gondolta% &ogy so&a nem választana számára cs)nya% !reg vagy rossz természetű #érjet. 'argot nagyon szerette és tisztelte édesa ját. 'argot k"l!n!s módon most erősebb idegenkedést érzett az ismeretlen &erceggel szemben% mint addig bármikor. . 5zzel nagy szolgálatot tett a lánynak% aki megsz4vlelte tan4tását. Azért is !r"l!k% &ogy megtaláltam a meg#elelő személyt% mert a k!zelj!vőben máris sz"kségem lesz 6ldenau báró tan4tásaira% &iszen meg #ogjuk nyitni &ázunkat az előkelő társaság előtt.Az a a sz4ve minden gyengédségével szerette kislányát% és igen gondos nevelésben részes4tette. Hiszen Hartmann )rnak korábban sem ideje% sem módja nem volt erre. 5zért nem tiltakozott az ellen sem komolyan% &ogy a ja előkelő artit keressen számára. Addig maradt a HartmannA &ázban% m4g be#ejezettnek és t!kéletesnek nem látta 'argot nevelését.

9on 2lotzin báró #ogja . 9on 2lotzin báró arról is biztos4tott% &ogy a &erceg csak olyan lányt akar elvenni% akit szeretni is tud. +gencsak elszegényedtek. A lány te&át mellékes. 9on 2lotzin bárótól tudom% &ogy a #iatal &erceg mindent megtesz% &ogy gazdag artit találjon* &iszen ettől #"gg a rangjá&oz méltó megél&etése. 5#elől semmi kétségem. (agyon jóvágás) #iatalember* osztrák &erceg% aki &óna ok óta itt él $erlinben. 5z edig melletted nem lesz számára ne&éz #eladat. =ersze nem áll rokonságban a királyi családdal% de a (ord&eimoknak valamikor nagy birtokaik voltak 0irolban% melyeket azonban szerencsétlen k!r"lmények k!z!tt elvesz4tettek.. 'int mondtam% &amarosan meglátogat benn"nket. 6tt nem talált meg#elelő artit. +dej!tt% &ogy szétnézzen az itteni társaságban. (em akarom eltitkolni előled azt a meggyőződésemet% &ogy lánykérőbe j!n. . . . Arról mindenesetre gondoskodtam% &ogy bejáratos legyen a &ázunkba% és elősz!r is megismerkedjetek. . Ha olyan lányt talál% mint te% nemsokára a énz lenne mellékes% és a #eleség a #ontos. 'aga előtt látta 6ldenau bárót% a&ogyan azna reggel kutatva ránézett. 2ondold csak meg% 'argot% milyen nagyszerű kilátások ezek számodraA lány minden k"l!n!sebb érdeklődés nélk"l &allgatta édesa ját. mondta látszólagos el#ogulatlansággal. Hgy érezte% &evesen tiltakoznia kellene a &ercegi udvarló ellen% de nyugalmat kényszer4tett magára. kérdezte% és )gy érezte% jobban járt volna% mint 4gy% &ogy (ord&eim $erlinben tartózkodik. Hartmann )r élénken #elegyenesedett. 3eg&őbb vágya% &ogy visszavásárol&assa a család tiroli birtokait% amire most kedvező le&etőség k4nálkozna. 1desanyja egy osztrák #ő&ercegnő #őuvarmesternője% 4gy aztán nagy kegyben van az udvarnál. . Kisvártatva #elnézett. 5&&ez azonban sz"ksége lenne né&ány millióra% és mint eml4tettem% most #eleséget keres% akinek a &ozománya ezt biztos4taná. . (em tudta% miért é en most jutott eszébe% de a gondolattól lassan el irult. $izony% 'argot% Geményeim szerint a látogatását nem uszta udvariassági vizitnek szánja. Az a a gyengéden lányára illantott. Az a né&ány millió a lényeg. 'argot egy illanatig némán% les"t!tt szemmel "lt. Gégi% előkelő nemzetségből származik. 9on 2lotzin báró minden #ontosat elmondott róla. 0ulajdonké en milyen ez a &erceg% a a/ $eszéltél már róla né&ányszor . 'iért nem maradt a &erceg Ausztriában/ . A #iatal 5dgar (ord&eim &erceg nemzetségének utolsó sarja% és k!r"lményei&ez ké est szerény járadékból él% melyen még édesanyjával is osztoznia kell% aki rendk4v"l kényes 4zlésű &!lgy.

. ?elcsillanó szemmel nézett az a jára. .'áris látom lelki szemeimmel% amint az előkelő társaság k!zé ontjában vagy az udvarnál.e mivel ő nem trón!r!k!s% semmi akadálya% &ogy olgári származás) lányt vegyen el. 'argotnak már minden orcikája )gy tiltakozott a ja terve ellen% &ogy az el#ojtott indulat arcába kergette a vért. . 1s mindezt usztán sz4vességből teszi/ Hartmann )r kissé zavarba j!tt. 0etszeni #og néked% 'argot. 5ltekintve attól% &ogy te a gazdagságod nélk"l is méltó lennél a &ercegnői c4mre. . 5gyébként azt is el akartam neked mesélni% &ogy (ord&eim &erceg is a báróval volt% és jelezte% &ogy a j!vő &éten kész"l meglátogatni benn"nket. (os% az én millióim érnek neki annyit% mint nekem az ő &ercegi rangja. (yugodj meg% remek"l !sszeilletek% majd minden szé en elrendeződik. 'ost kinéztem né&ány igavonót a kis &intó&oz% és megkérdeztem von 2lotzin bárót% egyetértAe a választásommal. 3assan már semmit sem teszel a báró tanácsa nélk"l . Hartmann )r b"szkén #elvetette a #ejét. 0egna találkoztam vele a lókereskedőnél% a&ol nyáron &átaslovakat vettem magunknak. mondta 'argot% aki% maga sem tudta% miért% nem kedvelte von 2lotzint. .bemutatni% aztán a #ogadáson is itt lesz% melyet a berlini társasági életbe való beka csolódásunk alkalmából rendezek. (e aggódj% 'argot% szilárd meggyőződésem% &ogy (ord&eim &ercegné leszel* egy #őméltóság) asszony% lányom. . 3egsz4vesebben &evesen ellenkezett volna% de aztán megint eszébe jutott édesa ja legutóbbi d"&kit!rése% ezért csak &alkan ennyit mondott% &át&a ezzel is megváltoztat&atja sorsát> . 5zt maga a báró mondta neked/ . (em &iszem% &ogy a &erceg olgári származás) #eleséget szeretne. Hiszen az anya&ercegnő #og gondoskodni róla% &ogy oda is bejáratos légy'argotban &irtelen minden szorongást legyőz!tt a #iatalos életkedv és az o timizmus. 'inden rendben lesz% és von 2lotzin )r majd "gyesen intézi a dolgokat. =ersze. <óvágás)% elegáns% nagyon rokonszenves% és mint mondtam% előkelő. 0)l magasan akarod látni a lányodat% a ám. kérdezte 'argot szorongva.5gyáltalán nincs meg bennem a meg#elelő méltóság és kellem% ami egy &ercegnőnek sz"kségeltetik. Hartmann )r vállat vont . . A báró igen szolgálatkész és kedves. (os% én is teszek neki kisebb sz4vességeket.A &erceg rendk4v"l kellemes% csinos #iatalember. Azonk4v"l% mint tudod% ő vezet be minket $erlin arisztokrata k!reibe% és gondoskodik arról% &ogy ezek az emberek bejáratosak legyenek &ozzánk. . $iztos vagyok benne% &ogy a &erceg azonnal beléd szeret% a&ogy megismer% és ő is tetszeni #og neked. . Ha nem 4gy lenne% nem is akartam volna !ssze&ozni veled. A lovak&oz edig jobban ért% mint én.

'argot )rrá lett aggodalmain. (os% a ám% majd meglátjuk . .e amikor szóba ker"lt 6ldenau báró% árnyék su&ant át az arcán. . Hát nem érted% 'argot/ 1n% aki egy egyszerű na számos #ia vagyok% &ercegi a ós leszek% a leányom edig #őméltóság. 'ire j!n a &erceg% megtanul&atok tőle egyAkét ala vető dolgot.1n edig biztos vagyok benne% &ogy (ord&eim &ercegné lesz belőled.Annyi méltóság van benned% &ogy akár K4na császárnője is le&etnél. 5zt te nem érted% 'argot. (em szám4t. 5gyáltalán nem volt &ozzászokva% &ogy bármiért is &arcolnia kelljen.e &allgatott% és derűlátó természete gyorsan legyőzte nyugtalanságát. (agyon !r"l!k% &ogy ez az 6ldenau báró már cs"t!rt!k!n &ivatalba lé . Ftny)lt az asztal #!l!tt% és meg#ogta a kezét. 9isszavásároljuk a &ercegi birtokokat% és te is a tulajdonosuk leszel.(em akarok a #elesége lenni% és egyáltalán nem olyan módon akarok #érj&ez menni% a&ogyan te tervezed-C . . Az !reg)r azt &itte% siker"li teljesen meggyőznie a lányát. 0alán valóban megtetszik neki% és &a nem% egy találkozás még semmire nem k!telezi. 'iket beszélsz. 5ddig is nagyon sokra vitted% és nincs sz"kséged a csillogó &ercegi c4mre. .1s ersze nekem is el kell saját4tanom az előkelő viselkedést. . $4zd csak rám.?elesleges (ord&eim &erceget a &ázunkba &4vnod. 5ddig minden )gy alakult az . Jgy érezte% minden eszk!zzel &arcolnia kell édesa ja ki&ázas4tási terve ellen% és legsz4vesebben ki#akadt volna> B(e #áradj% a ám. =a a% ez tényleg ilyen sokat jelent számodra/ Hartmann )r szeme #elcsillant% arcizmai meg#esz"llek. 'egint maga előtt látta a báró éles% kutató illantását% és megmagyaráz&atatlan nyugtalanság #ogta el. Ki tudja% a végén talán még az udvarnál is bemutatnak% ott edig jó benyomást akarok kelteni% ne&ogy kellemetlenséget okozzak neked. 0etszeni #og neked a &erceg. Abba is belegondoltál már% mennyi énzbe ker"l majd neked ez a &ercegi vő/ . . A további #ejleményeket meg kivárja. +gazán kedves ember. 'iért is nyugtalankodjon% minek izgassa #el magát/ 5gyszer igazán találkoz&at a &erceggel. A ja kedvére akart tenni% és látszólag engedékenynek mutatkozott. .Ha elérem% elégedett le&etek. 'argot eleinte mosolyogva% meg&atottan simogatta a ja kezét.Hiszen azért gyűjt!ttem ekkora vagyont% &ogy ezt is megenged&essem magamnak. mondta nyugodtan. =a a% már most is az le&etnél. . 3e&et. .5z aztán lelkes4tő cél.Hartmann )r bosszankodva legyintett. 'argot% &a tudnád% mennyire !r"l!k% &ogy &ercegnő leszel3eánya ráemelte #élszeg illantását.

'argot #elugrott% a ja nyaka k!ré #onta a karját% és odab)jt &ozzá. 5zenk4v"l az "zleti "gyekbe is beseg4tett% és ez nyilvánvalóvá tette számára% &ogy Hartmann )r nagyon megb4zik benne. 'argot megsimogatta édesa ja arcát% és most gondolta végig elősz!r komolyan% mi is jelentené számára az igazi boldogságot. ?elállt% és átvezette leányát a szomszéd szobába% a&ol #elszolgálták a kávét.e egyben biztos volt> nem lesz (ord&eim &ercegné% &a nem tudja a &erceget sz4vből megszeretni. 'ost is abban reménykedett% &ogy valamilyen váratlan #ordulat ez)ttal is megk4méli attól% &ogy neki kelljen kézbe vennie a dolgokat.Ha egy gé nem műk!dik% előbbAutóbb berozsdásodik* én edig nem akarok berozsdásodni. Hát ersze &ogy az a leg#ontosabb% 'argot.Hercegnéként bejáratos leszel az udvar&oz% és szerető &itvesed oldalán biztos% &ogy boldog leszel. 0itkári minőségében elsősorban Hartmann )r levelezését kellett intéznie német és angol nyelven. (eked is t!bb szabadidőd lesz% &a titkár ve&eti át a munka egy részét. 1letem alkonya akkor lesz a legszebb% &a k!zben leányom boldogságát és ragyogását lát&atom. 6ldenau báró már egy &ete munkába állt% és a HartmannAvillában lakott.So&a nem #ogok és nem is akarok teljesen tétlen"l élni. 'ost már megenged&etem magamnak ezt is% de k!zben dolgoznom is kell egy kicsit% &ogy ne j!jjek ki a gyakorlatból. 6lyan jól el tudom ké zelni. 6tt is megteremtem a magam tevékenységi k!rét. . 5gy csodálatos igazgy!ngy és egy nagy briliáns d4sz4tette. A ja azonban nem sok időt &agyott a t! rengésre. (em válók meg tőled &osszabb időre% akkor sem% &a #érj&ez mész. A boldogság a leg#ontosabb% drága a ám.Hiszen csak most kezdem élvezni az életet. . (em t)l sokat% #őleg% &a az )j titkárom átvesz né&ány "gyet.életében% a&ogy neki tetszett. +gen% az mindenké en jó% &ogy 6ldenau báró &amarosan bet!lti az állást. . 0udod% kislányom% &a majd (ord&eim &erceg #elesége leszel% és 0irolban élsz a #érjeddel% és is odak!lt!z!m. 5zt majd előre megbeszélem a &erceggel.5ddig erre nem volt időm. 'ár edig teljes biztonsággal érezte% &ogy 4gy lesz% bár nem tudta% &onnan e bizonyosság. . Saját szememmel akarom látni a lányom boldogságát% és egy"tt !r"lni vele. Kis idő m)lva látszólag k!z!ny!sen 4gy szólt> .Az biztos% &ogy téged mindenna látnom kell. 5nnek 4gy kell lennie% 'argot. . +9. Fll4tólag nyugalomba vonultál% de ennek ellenére rengeteg tennivalód van.Kgye% boldognak akarod látni a te 'argotodat/ Hartmann )r gyengéden megsimogatta leánya szé kezét% melyen egyetlen gyűrű ragyogott.

Hartmann természetesen a k"sz!b!nálló nagy #ogadással ka csolatban is kikérte nevelője tanácsát% aki nagyon &asznos )tmutatással szolgált.A báró az első emeleten ka ott két nagy szobát% de a &áz !sszes k!z!s &elyiségét is &asznál&atta. A báró nem tagad&atta maga előtt sem% &ogy 'argot életszeretete és természetessége mély benyomást tett rá. Hartmann )rban égett a tudásvágy% és rendk4v"l #igyelmes% szorgalmas tan4tványnak bizonyult. Kisebb &ibáit a báró mindig olyan #inoman korrigálta% &ogy a k!rnyezete semmit nem vett észre. (evelői munkak!rét rendk4v"l ta intatosan és diszkréten gyakorolta. Ki#ogástalan )ri&!lgy volt% és so&a nem viselkedett )gy% ami nemtetszést váltott volna ki Horstból. Az é 4tész ro ant lelkes volt% és azt mondta% &ogy a lányomnak olyan eredeti !tletei vannak% &ogy akár é 4tész is le&etne. 'eg&ató volt a ja iránt tan)s4tott gyengédsége és elnéző szeretete% a&ogyan elsiklott az !reg)r a róbb gyengeségei #elett. Dr"l!k% &ogy tetszik a berendezés. Harmonikus viszony alakult ki k!z!tt"k. 5gyik na elismeréssel nyilatkozott erről a &áz urának% aki ragyogott a b"szkeségtől% és 4gy #elelt> . A bárót kellemes megle etésként érte% &ogy a milliomos &ázának berendezésében nem #edezett #el 4zléstelenséget vagy nagyzolást. 3átszólag teljesen egyetértett édesa ja rá vonatkozó tervével% és ez a báró számára #el#og&atatlan volt% mert nem k!vetkezett a lány természetéből% akit igen szilárd jellemű% szeretetre méltó teremtésnek ismeri meg. 'inden &elyiségben jóleső &armónia és előkelő egyszerűség uralkodott% ami ersze semmit nem vont le a berendezési tárgyak nagy értékéből. Kgye csodálkozik/ (os% én bizonyára egészen más&ogy rendeztem volna be a villát% sokkal t!bb mindent tettem volna a szobákba. 6ldenau báró magától értetődő módon rég megszabadult Hartmann kisasszonnyal szemben tá lált elő4téletéitől% és egyre inkább egy életvidám% okos és elsősorban rendk4v"l értékes embert látott benne. . A lányom kérte% &ogy ezt b4zzam rá% én edig engedtem neki% &iszen )gyis az a #ontos% &ogy neki tetsszen/ A lega róbb részletekig mindent megbeszélt a belsőé 4tésszel% és rajzokat kész4ttetett magának% javarészt a saját !tletei ala ján. 'indent !sszevetve 6ldenau bárónak igencsak kordában kellett tartania a sz4vét% ne&ogy valami bolondságot műveljen. Ha találkoztak% élénk% érdek#esz4tő beszélgetéseket #olytatlak% és so&a nem #ogytak ki a témából. Hóna okig egy berlini szállodában laktunk% m4g a &áz elkész"lt% a lányom edig minden reggel kilovagolt vagy kiutazott ide% &ogy meggyőződj!n róla% minden az ő elké zelései szerint alakulAe. So&a nem volt szeszélyes vagy neveletlen. Az étkezések alkalmával találkozott munkaadója leányával% és a &ázvezetőnővel% egy őrnagy !zvegyével.

5nnek meg#elelően kell meg&ajolnom és &ellyel k4nálnom őt. 1s &a 'argot észrevette ezt a #ényt% minden alkalommal )gy érezte% eláll a sz4vverése. +gen% igen* #őméltóság) )r% &armadik személyben. 5lő#ordult% &ogy sz"rke szemében k"l!n!s #ény lobbant #el% amikor szemben "ltek az asztalnál. . 5szébe sem jutott volna% &ogy 'argot esetleg #igyelmen k4v"l &agyja% &ogy a báró az ő &ázukban alárendelt személy% aki nem vet&et szemet munkaadójának leányára. . 6ldenau bárót igen k"l!n!s érzés t!lt!tte el e kijelentés &allatán> mint&a vasabroncs szor4taná !ssze a mellkasát% &irtelen alig ka ott levegőt. 5gyetlen szemrebbenéssel sem árulta el% &ogy t!bbet érez iránta% mint amit &ivatalos viszonyuk indokol.A &erceg is ember% és nem kell magát #elizgatnia usztán azért% mert (ord&eim &erceg a látogatója. Hartmann )r gyan)tlan !r!mmel nyugtázta% &ogy vidám% #el&őtlen ka csolat alakult ki leánya és titkára k!z!tt. egy !tvenes éveinek elején járó% rendk4v"l be&4zelgő modor)% seg4tőkész #ér#i) . K!zben von 2lotzin báró . Hartmann )r tudott látogatásuk vár&ató idő ontjáról% és izgatottan kikérdezte nevelőjét arra vonatkozóan% &ogyan kell majd viselkednie% &a #ogadja a &erceget.e nem szolgai módon% &anem nyugodtan% kimérten% mint bármelyik sz4vesen látott vendéggel.e mindez csak egy illanatig tartott% s máris !sszeszedte magát. mondta% mielőtt elindult volna% &ogy "dv!z!lje magas rang) vendégét. Az ő szemében csak erős4tette beosztottja iránti megbecs"lését% &ogy bárói rangja van. gyakran meg#ordult Hartmann )r &ázában% és t!bbsz!r is &ossz) időt t!lt!tt négyszemk!zt a &ázigazdával. .(é&a nem is siker"lt teljesen. Hartmann idegesen igazgatta a mellényét% #elvette a meg#elelő testtartást% és elismételte% amit nevelője tanácsolt. 7sak az !nbizalmát nem szabad elvesz4tenie% és ne legyen ilyen ideges. . A báró na ról na ra jobban elnyerte urának tetszését% aki mindjobban bizalmába #ogadta. 0udja% kedves báró% semmi esetre sem szeretnék rossz benyomást tenni a &ercegre. 'égsem ismerte be magának% &ogy a ja titkára megmagyaráz&atatlan nyugtalanságot ébresztett #iatal sz4vében. Azt sem szabad el#elejtenem &ogy a &erceg #iatal% én edig idős vagyok. . 5gy na on aztán 5dgar (ord&eim &erceg társaságában érkezett. A báró #urcsa illantást vetett az !reg)rra. 9iselkedjen vele )gy% mint bármelyik másik vendégével% csak a &elyes megszól4tási ne #elejtse el- . Kgyanis bizalmasan elárulom% szinte biztos% &ogy meg akarja kérni a lányom kezét . Kissé szétszórtan látta el az !regurat a leg#ontosabb )tmutatásokkal. 'inden rendben lesz% Hartmann )r.

5lő#ordul&at% &ogy azt á választ ka ja% &ogy semmi k!ze &ozzá. Senki sem tudta ontosan% miből él% senki nem állt vele bizalmas% baráti viszonyban. 3átványosan azonban nem ker"lték% mert #éltek megsérteni. 9on 2lotzin báró &ivalkodóan elegáns volt.e egyszerűen nem tűr&ette% &ogy olyan ember udvaroljon a lánynak% aki a &ercegi c4m védelme alatt becsa ott &itelezői énzén éli kicsa ongó életét. 3elki szemeivel azonban 'argot bájos arcát látta azokkal az édes kis g!dr!cskékkel% amint &uncutul rá illant. gondolta. gondolta. 'onoklit &ordott% &aját és szakállát k4nos gondossággal á olta. (em lenneAe k!telessége% &ogy #igyelmeztesse Hartmann urat% és megmondja neki% mi#éle ember az% akinek kiszolgáltatni kész"l a lányát/ 7sak azért% mert az illetőnek &ercegi rangja van/'egrázta a #ejét. BGezzenéstelen"l végig kellene néznem% &ogy kiszolgáltatják ennek a &ercegi lé&űtőnek/ 'it nem adnék érte% &a jogom lenne őt megvédeni-C . Attól #ogva csak viszolygással tudott gondolni erre a z"ll!tt alakra. 1letvitele távolról sem volt ki#ogástalan. 9alóban mindig ké es volt megőrizni azt a . A &erceg vég"l tetemes adósságot &agyva maga után eltűnt a garnizonból% és $erlinbe tazott. . 0)l sokat tudott% és kellemetlen te&etsége volt a&&oz% &ogy ki#"rkéssze a leg#éltettebb% legk4nosabb titkokat% majd a meg#elelő alkalommal tőkét kovácsoljon az ismereteiből. 6ldenau báró nyugtalanul járkált #el és alá. Haját #iatalosan #eketére #estette% !lt!zete% egész megjelenése &angs)lyozottan előkelő volt. (em. 5bben a &ázban ő egyszerű alkalmazott% és mint ilyen akkor nyilatkoz&at% &a kérdezik. +smerte 5dgar (ord&eim &erceget% aki &óna okkal ezelőtt elt!lt!tt né&ány &etet a báró &elyőrségénél% és sokszor meg#ordult az ezredénél. 'ost edig )jra a látóterébe ker"lt egy milliomos lányának kérőjeként. 5z a szem ár lo ott melegséget a sz4vébe. +gyekezett nagyon szeretette méltó ember benyomását keltem% de nyájas% be&4zelgő modora t!bbnyire inkább ellenszenvet váltott ki. 0alán még akkor sem. K!zszájon #orgott t!bb kisebbAnagyobb botránya% és 6ldenau báró egyszer saját szemével látta a &erceget egy igen szégyenletes &elyzetben.Hartmann )r bólintott% és sietve távozott. 6ldenau báró merev tekintettel nézett utána% száját keményen !sszeszor4totta. =illanatnyilag ké telen volt arra% &ogy dolgozzon. 9ég"l erőt vett magán% !sszeszor4totta a #ogát% és le"lt az 4róasztal&oz% &ogy nekilásson a munkának. B0e&át (ord&eim &ercegné/ 9ajon a lány sejtiAe% mi#éle ember&ez kész"l #eleség"l menni/C . $eavatottak tudták% &ogy diszkréten k!zvet4t előkelő &ázasságokat% és e&&ez &asonló Bsz4vességeketC tesz. (em is k!telessége% és joga sincs a&&oz% &ogy elárulja% amit tud. Semmi kétsége sem le&etett már a#elől% &ogy t!bbet érez 'argot Hartmann iránt% mint ami az ő &elyzetében k4vánatos lenne.

Amikor a milliomos belé ett% von 2lotzin )r #iatalosan #elugrott% ruganyos lé tekkel elébe sietett% és kezet ny)jtott. Kérem% Hartmann )r% &agyjuk a #ormaságokat.látszatot% &ogy csak jó szolgálatot tesz. 9on 2lotzint (ord&eim &erceg&ez is csal&atatlan !szt!ne vezette% majd diszkréten #elajánlotta szolgálatait% amennyiben a &erceg gazdag #eleséget keres. 5z igazán &4zelgő rám nézve% #enséges uram.0ermészetesen én is !r"l!k% &ogy #elkeres&ettem. . Azért mégiscsak kell egy illantást vetnem a #iatal &!lgyre . . Sem a milliomos% sem a leánya nem sejtette% &ogy a báró ezeket a sz4vességeket )gyszólván B&ivatásszerűenC gyakorolja. 7sak azt mondom% amit érzek.Gemek sz4nben van% mint mindig. 8#őméltósága igazán megtisztel a látogatásával. Gemélem% kedves Hartmann )r% részem le&et abban a megtiszteltetésben% &ogy bemutat a lányának. . . A &erceg nem titkolta% &ogy é ezért j!tt $erlinbe% és előadta az igényeit. A két )r a HartmannAvilla #ogadószobájában várta a &ázigazdát% akinek már bejelentették magukat. 7sal&atatlan !szt!nnel szimatolta ki a le&etőségeket% amikor jómód) embereknek ajánl&atta #el a szolgálatait.% kedves Hartmann )r% mennyire !r"l!k% &ogy látom. . . . Hogy énzt kéme cserébe% azt senki sem áll4t&atta. 'argot ugyan nem szenved&ette% de azt nem tudta% &ogy nem egészen #edd&etetlen személy. . $ájos ott&onában mindén vendég jól érez&eti magát. Hartmann )r edig olyan boldog volt% &ogy végre talált egy embert% aki seg4ti nagy célja elérésében% &ogy eszébe sem jutott kritizálni.Dr"l!k% &ogy &ázamban "dv!z!l&etem5dgar (ord&eim k!zelebb lé ett Hartmann )r&oz% és kissé leereszkedő nyájassággal kezel ny)jtott. A báró nagy "zletet szimatolt% és észrevette% &ogy a &erceg előtt kitereget&eti a la jait. 'inden udvariaskodást mellőzve mond&atom% &ogy nagyon !r"l!k. A két )riember &amar k!z!s nevezőre jutott% és a &erceg látogatását a HartmannAvillába az első sikeres lé ésnek tekintették. mondta (ord&eim &erceg eny&e bécsi akcentussal. 9on 2lotzin )rnak igaza van% nagyon kellemes itt !nnél.e ellenszolgáltatásként el#ogadott számokban ki#ejez&ető dolgokat. Az urak le"ltek% csevegtek egy darabig% majd kis idő m)ltán a &erceg kissé idegesen megszólalt. 8#őméltósága is megjegyezte% &ogy a szoba berendezése azar* valóban azarHartmann )r ki#ogástalan meg&ajlással k!sz!nt!tte a &erceget. @gy bukkant rá Hartmann )rra is% és 4gérte meg neki% &ogy bevezeti a #első t4zezer k!reibe.

.Hartmann )r b"szkén mosolygott% és egy illantást vetett a &erceg csinos% elegáns k"lsejére. (eE Lork #antasztikus* $erlinben bizonyára mindent egy kissé elmaradottnak érez% ugye/ .% nem.5llenkezőleg> a ám elbeszélései ala ján tulajdonké en sokkal csendesebbnek és nyugalmasabbnak ké zeltem. Sz4vesebben ismertem volna meg a &arminc évvel ezelőtti $erlint. 'argot mosolyogva bólintott. Ha ő#őméltósága megengedi% azonnal k"ldetek a lányomért. . $emutatták neki a &erceget. Semmilyen benyomást nem tett rá% egyelőre se jót% se rosszat% egyszerűen csak semmitmondó embernek találta. . jegyezte meg Hartmann )r. Kérem% tegye meg nekem ezt a sz4vességetHartmann )r csengetett% és nevelője tanácsát k!vetve 4gy szólt a belé ő inas&oz> . 5z esetben #eltétlen"l el kell j!nnie $écsbe% nagyságos kisasszony. . . . @gy van. 0udja% $écs $erlin&ez ké est olyan% akár egy tavaszi &ajnal egy #orró nyári na &oz ké est% vagy* mint egy szé keringő egy katonai induló&oz ké est. 'argot egy illanatig #"rkészve nézett rá% de egyébként olyan természetességgel és nyugodtan "dv!z!lte% mint&a &ozzá lenne szokva% &ogy na % mint na &ercegeket #ogad a szalonjában. Hogy érzi magát (émetországban/ . 7s)nyának nem volt mond&ató% és magas% sudár termete olyan előkelően &atott% &ogy Hartmann )r minden mást el#elejtett. . (agyságos kisasszony% már régóta szerettem volna megismerni. 6tt nem dolgoznak olyan sokat% mint itt. 'argot% ne #elejtsd el% &ogy $erlin jó &arminc évvel ezelőtt nyilván máské #estett% mint most. . 'agam is megle ődtem% mennyit #ejlőd!tt . Kéretem a lányomat% #áradjon ide9on 2lotzin )r )jabb témát vetett #el% és amikor né&ány erc m)lva 'argot belé ett% élénk társalgásba mer"lve találta az urakat. 'indig is szerettem volna édesa ám sz"lő#!ldjét megismerni% ezért !r"l!k% &ogy most itt le&etek. (ord&eim &erceg szemmel lát&atóan nem im onált neki t)lzottan. 6daát% (eE Lorkban élt% ugye/ . $écsben k!nnyebb és gondtalanabb az élet% mint $erlinben.Azt &iszem% ott megtalálja% amit keres. . . (agyon jól% #enséges uram. 0itokban !ssze&asonl4totta a ja titkárával% és arra jutott% &ogy az utóbbi egyértelműen érdekesebb személyiség. . kezdte a &erceg a beszélgetést. Azt már nem vette észre% &ogy a #őméltóság) )rnak mennyire lélektelen% semmitmondó az arcki#ejezése% szája sarkánál edig enervált% !ntelt vonás &)zódik.

0ermészetesen !r!mmel el#ogadjuk az ajánlatát% ugye% 'argot/ 'argot szeme vidáman a &ercegre villant. 'argotnak uralkodnia kellett magán% ne&ogy kics)sszon a száján egy megjegyzés. (emesi származásukra b"szke édesanyjának nagyon kellemetlen lesz% &ogy #ia olgárlányt vesz el% még kellemetlenebb% mint saját magának.$écs az ott&onom% és ontosan tudom% &ol le&et a legjobban szórakozni .A nagyságos kisasszony a számból vette ki a szót. (em tudom% szabadAe ilyesmivel ter&eln"nk ő#őméltóságát% és &ogy é en akkor $écsben leszAe% amikor odamegy"nk. jelentette ki. 8#őméltósága igen nagylelkű.. . (os% ami azt illeti% a munkát minden"tt el le&et ker"lni% &a valaki nem szeret dolgozni* +tt% $erlinben is% #őméltóság) uram. A munka a k!zné nek való. . . . ?élt ugyan #eladni a szabadságát% de &a ki akart ker"lni szorult anyagi &elyzetéből% nem látott más megoldást% mint &ogy #eleség"l vegyen egy gazdag lányt. . Arra gondolva% mekkora vagyonon tartja kis kacsóját az i#j) &!lgy% még k4vánatosabbnak találta. 0udta róla% &ogy nem szenved&eti az olyan embereket% akik ódzkodnak a munkától. 5gy illanatra édesa jára nézett. . Hartmann )r meg&ajolt. Senki másra nem b4zom az !n!k kalauzolását. Számomra becs"letbeli "gy% &ogy $écset a le&ető legszebb oldaláról mutassam be !n!knek. .e végtére is rengeteg énzre van sz"ksége% és igen kicsi az esély% &ogy #eleség"l megy &ozzá egy olyan nemesi származás) nő% akinek akkora a . ajánlkozott a &erceg mézesmázosan.% akkor kérem% engedjék meg% &ogy a vezetőj"k legyek. 3elkesen illantott a mosolygó szemekbe% és élénken 4gy szólt> . =ersze a &elyzetet megne&ez4tette% &ogy a lányt egyszerűen csak Hartmann kisasszonynak &4vják. 5gyébként meg azzal vigasztalta magát% &ogy &a már meglesz a énze% &ázasemberként is #olytat&atja k!nnyelmű életét. . A &erceg nem érezte ki az eny&e g)nyt a lány szavaiból. .(em k!nnyű ám nálam jobbat találni. 'ajd meglátják% nagyságos kisasszonyA szé leánnyal szemben a &erceg #élretette leereszkedő modorát% és igyekezett legmegnyerőbb oldaláról mutatkozni% &ogy jó benyomást tegyen rá. .e ez esetben bizonyára azon az állás onton volt% &ogy egy &erceg&ez valóban méltatlan a munka% ugyanis változatlanul #el volt villanyozva.'argot szeme ravaszkásan #elcsillant.e kérem% ez esetben természetesen azonnal &azautazom. 'argot% az első adandó alkalommal el kell látogatnunk $écsbe. (a nézd csak.

0ulajdonké en a téli szezont nyitotta volna meg. 0ársalgás k!zben mindenki azon igyekezett% ne&ogy k4nos csend támadjon% és von 2lotzin r!gt!n )j témát vetett #el% &a az a veszély #enyegetett% &ogy a beszélgetés #onala megszakad.. 5zután legnagyobb megelégedésére a &erceg megbeszélte vele és leányával% &ogy egyik reggel k!z!sen kilovagolnak az erdőbe.A kedves lánya elbűv!lő teremtés5bben Hartmann )r sem kételkedett. A &erceg talán nem is gondolta komolyan% &ogy megkéri a kezét% akkor meg minek ideges4tené az a ját vitatkozással/ Ha azonban a &erceg tényleg el akarja venni% meg #ogja találni a módját% &ogy értésére adja% okosabb% &a eláll a szándékától. 3egsz4vesebben ezt válaszolta volna> BSo&a% so&a nem akarok a &erceg #elesége lenni% még csak nem is rokonszenves-C . 8#ensége is megnyerő ember% igaz/ 'egnyugod&atsz% minden megy szé en a maga )tján% és (ord&eim &ercegné leszel. A késő ősz edig tartogatott még szé na okat. 'argot meg volt győződve róla% . A a és leánya egyébként is szinte minden reggel kilovagolt% &a szé volt az idő. (ord&eim &erceg mindenesetre el#ogadta a meg&4vást% és Hartmann )rnak most ez volt a leg#ontosabb. A báró tanácsolta ezt az idő ontot% mert az évad első rendezvényeit mindig sz4vesen látogatták. A ja szeme ragyogott az !r!mtől% &ogy ő#őméltóságával lovagol&at% és a lány nem akarta kedvét szegni. mondta leányának. 1szrevette% tisztelt uram/ 8#őméltósága máris t"zet #ogott. 'ély benyomást tettél a &ercegre% 'argot. (em csoda. 'argot gondolataiba mer"lve nézett maga elé.e &allgatott. Az idő edig s"rgette% szorult a &urok a nyaka k!r"l.'ajdcsak elviselj"k valamiké en% &ogy a j!vendőbeli (ord&eim &ercegné sz"letett Hartmann. . B0e&át szemeket becsukni% és előre. Am4g te&ette% nem akart ellenkezni az édesa jával% ne&ogy #elizgassa. gondolta a &erceg. mint később% amikor már minden#elé bálokat rendeznek.&ozománya% &ogy ki#izet&etné belőle a tartozásait% és a családi birtokokat is visszavásárol&atná. A #ogadás is szóba ker"lt% melyet Hartmann )r a k!zelj!vőben kész"lt adni. (incs mese% meg kell értetnem anyámmal% &ogy nem te&et"nk mást-C . 5légedetten d!rzs!lte !ssze a kezét% mikor az urak eltávoztak. 9ég"l elb)cs)ztak az urak% és m4g a &erceg váltott né&ány szót 'argottal% von 2lotzin sokatmondó kacsintással odas)gta Hartmann )rnak> . (ord&eim &erceg már másna reggel el akart j!nni ért"k. 5ddig legalábbis nem talált ilyet. +lyenkor még biztosabban le&etett számolni a meg&4vottak megjelenésével. 'argot nem tudta megakadályozni ezt a rogramot% de nem is akarta.9on 2lotzin )r is észrevette.

?enséges uram% gondoljon a kedves a a millióira. 5gyben biztos volt. (em kedvelem a szőkéket% de ő tényleg csinos.e &ogy egyszerűen HartmannAnak &4vják% az édesanyámnak nem #og tetszeni. Az a ja edig nem #ogja egy olyan &ázasságba kényszer4teni% ami ellen minden orcikája tiltakozik. K!zt"nk szólva% kedves uram% ala jában véve nem az én esetem. 9. . Hát nem elbűv!lő/ A &erceg vállat vont. . Az )ton vissza#elé tovább tárgyalták az "gyet az ő szem ontjaik szerint. kérdezte a báró. . . &ála a kulisszák m!g!tt tevékenykedő nevelőjének mégis maradt valami a megjelenésében és a viselkedésében% amit a &erceg Balacsony rendűnekC tartott. A járól ersze ler4tt alacsony származása% még &a a legnemesebb lovon "lt is% és a legjobb szabóval varratta is lovaglóru&áját.&ogy az ő személye teljesen mellékes a #iatalembernek% valójában a vagyonát akarja megka arintani% ezért nem is #og megszakadni a sz4ve% &a kosarat ka . . (ekem mondja ezt% von 2lotzin )r/ K!zéi s távol nincs olyan #iatal &!lgy% akinek meg#elelő rangja lenne és &ozzá annyi énze is% amennyire nekem sz"kségem van. Hartmann )r modora ki#ogástalan volt .e kérem% &agyjon nekem egy kis időt arra% &ogy megszokjam a gondolatot% &ogy #el kell adnom a szabadságomatAz urak a ka u&oz értek% és beszálltak bérelt autójukba. 'eg kellett álla 4tania% &ogy 'argot Hartmann jól lovagol% és #ejedelmi látványt ny)jt. 5gy#olytában arra gondolok% k"l!nben mi &ajtana/ A lány k"lsejével edig nem #oglalkozom% tőlem le&et akár szőke is. Hogy tetszett #enségednek Hartmann kisasszony/ . 5gyet azonban már biztosan tudott> semmiké en nem lesz a &erceg #elesége. . 5z a nyomorult énz az én keresztem* . Ha sejtette volna . K"lseje ala ján igazi arisztokratának látszott. Ha Hartmann kisasszonyból valóban (ord&eim &ercegné lesz% a ósát mindenké en távol kell tartania maguktól. A &erceg és von 2lotzin ek!zben a ka u #elé &aladt a kerten át. Ha elké zelte b"szke anyja mellett Hartmann urat% el#ogta a rém"let. A #őméltóság) asszonynak ebbe előbbAutóbb bele kell t!rődnie% &a vissza akarja ka ni a birtokait. Hgy d!nt!tt te&át% &ogy vár% &add menjenek a dolgok a maguk )tján% és csak akkor avatkozik k!zbe% &a #eltétlen"l sz"kséges. A &erceg né&ányszor elk4sérte Hartmann urat és leányát szokásos reggeli lovaglásukra.

$elátta% &ogy szerencséje volt ezzel az állással% és sokkal rosszabbul is jár&atott volna. $ár #ennen &angoztatta Bnyugalomba vonulásátC% továbbra is rendk4v"l tevékeny volt. . A &erceg elb)cs)zott% és &osszan% jelentőségteljesen kezet csókolt 'argotnak. Horst nem lát&atta% &ogyan #ogadja a lány a kézcsókot% mert 'argot más#elé nézett. Az ő tevékenysége ez "gyben arra korlátozódott% &ogy élvezettel &allgatta a tervezgetést% és biztos4totta a sz"kséges énzt. 6ldenau báró k"l!nb!ző javaslatokkal élt% &ogyan te&etnék az "nne séget minél érdekesebbé és eredetibbé.Hartmann )r terveit% nevezetesen% &ogy mindig leánya k!zelében ó&ajt élni% igencsak aggódott volna. Kedve szerint j!&etettAme&etett% &a Hartmann )rnak é en nem volt rá sz"ksége. A #iatalember nagy !r!mére munkája mellett elég szabadidővel rendelkezett. +dők!zben Hartmann )r komoly tárgyalásokat #olytatott titkárával a k!zelgő #ogadással ka csolatban. A báró csodálattal adózott "zleti zsenijének% és bámulta% mekkora !sszegek #olynak át a kezén. K4nzó #éltékenység #ogta el. Dsszeszor4tott szájjal% komor tekintettel #igyelte &ármójukat. 5gyetlen kik!tése az volt% &ogy mindent beszéljen meg 'argottal. 5rre a gondolatra mindig elszorult a sz4ve% és kimond&atatlanul gy!trőd!tt. 6ldenau báró gyorsan beletanult a #eladataiba% és egyre inkább megbékélt megváltozott &elyzetével. 1desanyját is gyakran meglátogatta% és megnyugtat&atta% &ogy jól megy a sora% és elégedett. (em tudott ráj!nni% mit érez 'argot a &erceg iránt% de szinte biztos volt benne% &ogy egy na on !ssze&ázasodnak. 1 en akkor értek a kertka u&oz. 5gyik reggel kisétált az őszi sz4nekben om ázó kertbe% mert Hartmannék még nem tértek vissza szokásos lovaglásukból. Az "nne ségnek mindenké en azarnak kellett lennie% mert emlékezetes módon és &atásosan akart belé ni a berlini arisztokrácia k!reibe. 7sak akkor józanodon ki% mikor a &erceg ellovagolt% a a és leánya edig lassan oroszkált a széles )ton a villa bejáratá&oz. A bárónő megbékélt #ia &elyzetével% aki azonban arról &allgatott% milyen érzelmeket tá lál 'argot Hartmann iránt. +dők!zben k!zte és a lány k!z!tt #urcsa% vissza#ogott ka csolat alakult ki. Horst tudott a &erceg és Hartmannék gyakori találkozásairól% és #éltékenység gy!t!rte. Kényelmes munka volt% és amennyit Hartmann )r a társadalmi szokásokról tanult tőle% ugyanannyit tanult ő is a milliomostól az "zleti élet cs4njárólAb4njáról. Hartmann )r látta% &ogy az előkész"leteket nyugodt sz4vvel teljes egészében a titkárára b4z&atja. (em akarta nyugtalan4tani az édesanyját. Amint a kavicsos )tra tért% észrevette a át és leányát a &erceg k4séretében.

'argot k!r"lményesen rendezgette lovaglóru&áját% &ogy le lezze izgatottságát% k!zben megk!sz!nte a seg4tségei.e annyira el voltak #oglalva !nmagukkal% saját nyugtalanságukkal% &ogy nem is #igyeltek egymásra. Dssze kellett szor4tania a #ogát% &ogy cl ne vesz4tse !nuralmát. Hartmann )r is tett sz4vességeket von 2lotzinnak. A #ogadás előtti időszakban na onta j!ttek látogatók a HartmannAvillába. 'argotot a #ér#i karjában valami #orró% kimond&atatlan% addig so&a nem ta asztalt érzés !nt!tte el. 5kkor ajká&oz emelte a kendőt% aztán a mellényzsebébe tette. A lány viszont már bement% 4gy a zsebkendő Horstnál maradt. . A lány k"l!n!s illantást vetett rá% és &agyta% &ogy a báró leemelje a lóról. 0ervei szem ontjából 2lotzin )rnak #elbecs"l&etetlen értéke volt% és ezért anyagiakat is sz4vesen áldozott. Hartmann )r azonnal élénk társalgásba kezdett a báróval% 4gy Horst kénytelen volt rá #igyelni. Kisvártatva Hartmann )r is visszavonult át!lt!zni% 4gy a báró magára maradt az előcsarnokban. Az étkezések alkalmával továbbra is mindenna találkozott 'argottal. A báró elengedte a lányt% meg&ajolt és &átralé ett. Gendszeresen tekintélyes !sszegeket adott neki% a báró ugyanis érdekes módon igen gyakran #elejtette ott&on a tárcáját% és nem volt nála énz. 0ermészetesen mindig kiment a #ejéből% &ogy visszaadja a Bk!lcs!ntC% Hartmann )rnak edig eszébe sem jutott% &ogy visszakérje. 3e&ajolt érte és #elvette. . Az "nne ség k!zeledett% és 6ldenau bárónak sok tennivalója volt az előkész"letekkel. A lány mindig vidámnak% kedvesnek mutatkozott% és nagyon jól értette a módját% &ogyan le lezze nyugtalan4tó% #elkavaró érzelmeit a báró előtt% aki szintén ké es volt uralkodni magán. 'it nem adott volna érte% &a joga lett volna 'argotot megóvni a &ercegtőlHa abban nem is reménykedett% &ogy vala&a !vé lesz a lány% mégis nagyon #ájt a sz4ve% &ogy te&etetlen"l kell néznie a &erceg udvarlását. A&ogy Horst karjában érezte a karcs) alakot% &irtelen őr"lt vágy #ogta el% &ogy szorosan magá&oz !lelje% és #orró% szenvedélyes szavakat suttogjon a #"lébe. Azt azonban észrevette% &ogy 'argot leejtette csi kés zsebkendőjét. Gendszerint élénk társalgásba mer"ltek% és mindig akadt megbeszélnivalójuk a #ogadással ka csolatban.8 is a ka u&oz sietett% és é en jókor ért oda% &ogy 'argotot leseg4tse a nyeregből. (em sok &iányzott a&&oz% &ogy mindketten elvesz4tsék a #ej"ket. A bál előtti utolsó na okban a szokásosnál is t!bbet találkoztak az előkész"letek miatt. 9on 2lotzin )r s"rg!ttA#orgott% az előkelő vendégek t!bbségét ő #ogadta% és arról is gondoskodott% &ogy el#ogadják az estélyre szóló meg&4vást. Mi&álva lélegeztek% de a veszélyes illanat elr! ent anélk"l% &ogy észrevették volna egymás érzelmeit.

. . A a a nagyon előkelő társaságot &4vott meg. Kérem% tegye v4zbe a rózsákat. .e nem b4rom% &a illatos virág van a szobámban% mert #ej#ájást ka ok tőle. . . Amikor a lány átvette a virágot% é en 6ldenau báróval volt a nagy bálteremben% a&ol a dekoratőr!k még serényen dolgoztak. kérdezte a báró csendesen. . A bál na ján (ord&eim &erceg gy!ny!rű rózsacsokrot k"ld!tt 'argot HartmannAnak. 'argot visszacs)sztatta a kártyát a bor4tékba% és egy illanatra elvette az inastól a csokrot. . A lány #elnevetett. A &erceg névjegye volt benne% a név és a c4m alatt edig ez állt> B(agyságos kisasszony% engedelmével tisztelettel k"ld!m ezt a reggeli "dv!zletet a ma esti viszontlátás reményébenC 6ldenau báró #éltékenyen #igyelte a lány arcát% mik!zben 'argot a kártyára 4rt sz!veget olvasta. ?!léje &ajolt% majd visszaadta. 'a kielég"l&et a becsvágya. . A báró !r"lt% &ogy a lány száműzte szobájából a &erceg virágait. 2ondolja% báró/ . mondta. +gen% valóban szé ek* (ord&eim &erceg k"ldte.A nagy na reggelén leesett az első &ó. A lány &irtelen #elnézett rá. +gen% kár lenne. 0ekintettel a mai bálra% igazán sajnálatos lenne% &a #ájna a #eje.. Azt &iszem% ebben a vonatkozásban nincs bennem t)l nagy becsvágy. A a ának az a gyengéje% talán az egyetlen% &ogy mindenáron arisztokrata társaságba szeretne tartozni. 1s az !né/ . =om ás rózsák% nagyságos kisasszonyA lány k!z!mb!sen vállat vont. .e ne az én szobámban &elyezze el* t)l erős az illatuk . (incs ebben semmi rossz% és én ezzel egy"tt szeretem őt. Dn el tudja ké zelni% &ogy valakinek még a gyengéit is szeress"k/ . . 'argot átvette az inastól a k4sérőlevelet% és kinyitotta. A ám miatt mégis !r"l!k% &ogy mindenki el#ogadta a meg&4vást. 'indenkinek megvan a maga gyengéje% és enélk"l ő talán már t)l t!kéletes lenne. 5z bizonyára siker"lni is #og. (a k!zben a &ó elolvadt% de visszavon&atatlanul bek!sz!nt!tt a tél. . Amikor elment az inas% mintegy mellékesen megjegyezte> . (os% ezt nem le&et előre tudni. Horst tudta% &ogy a csokor a &ercegtől érkezett. 3egsz4vesebben kité te volna az inas kezéből% és ki&aj4totta volna az ablakon. 'eg vagyok róla győződve. kérdezte 'argot &uncut mosollyal. A báró nagy megelégedésére az utóbbi na okban elmaradtak a reggeli lovaglások a kedvezőtlen időjárás miatt. 'a este jól akarom érezni magam% és #ormában kell lennem% &ogy kedvező benyomást tegyek a berlini társaságra.

9annak arisztokraták% akik nagyon kevéssé előkelőek% és a legegyszerűbb emberek k!z!tt is léteznek rendk4v"l nemes gondolkodás)ak. A lány k"l!n!s illantást vetett rá. Számomra az előkelőséget nem a név jelenti% nem is a sz"letés% mely véletlenszerű% &anem a sz4v nemessége% az emberi érzékenység. Azelőtt edig% amikor 6ldenau még a miénk volt% és a ámnak re rezentálnia kellett az udvarnál% nálunk is voltak nagy "nne ségek. 'ilyen sz4vesen mondta volna% &ogy #igyelmeztesse a lányt> B7sak név és rang tekintetében-C . 5gyébként egyszer az édesa ja is rá #og j!nni erre. . .e kéjem% most mutassa a ma esti "lésrendetA báró kiter4tette a rajzot% amely #elt"ntette% kinek &ol lesz a &elye. 'argot a rajzot tanulmányozta. . Az ezrednél gyakran én intézkedtem &asonló "gyekben. . . 5zért% &ogy elterelje a szót% gyorsan megkérdezte> . 5zenk4v"l az édesa ja k4vánsága% &ogy a &erceg az !n balján "lj!n. Gemélem% nem kell t)l nagy tanuló énzt #izetnie ezért a #el#edezésért. 1s kérem% ne értsen #élre% ne&ogy magára vonatkoztassa a szavaimat% amikor azt mondom% &ogy én az előkelőséget nem )gy értem% a&ogy édesa ám.e nem tudta. 5z az* . 'argot bólintott% és &alkan #elsó&ajtott.A báró meleg tekintettel% szeretettel nézett rá. Azt &iszem% az édesa ja kizárólag !n miatt akar beka csolódni az előkelő társaságba.. +tt% nagyságos kisasszony. 1n ugyan4gy gondolom% nagyságos kisasszony. (ord&eim &erceg #ogja asztal&oz vezetni. 5zért van gyakorlatom a szervezésben. . . A &erceg/ Azért% mert rang és név tekintetében ő a legelőkelőbb vendég/ A báró szeme #elvillant. Hol az én &elyem/ A báró a rajzra mutatott. .Az édesa ját értékes embernek ismertem meg% és nekem is az a véleményem% &ogy ez a kis gyengesége igazán el&anyagol&ató. A báró meg&ajolt.e sz4vesen megvigasztalta volna a #ér#it% amiért az élete ilyen tragikus #ordulatot vett. +gaza van. $e kell ismernem% &ogy magam is sz4vesen #orgolódom előkelő emberek k!z!tt. 6ldenau báró szeme #elragyogott.% milyen áttekint&ető. . . .3átszik% &ogy van benne gyakorlata.e érezte% &ogy e&&ez nincs joga% és mind!ssze ennyit jegyzett meg> . . Az !n iránt érzett szeretete az ala ja% nagyságos kisasszony. igen% nagyon is el tudom ké zelni. . 9ajon szavaival nem okoznaAe #ájdalmat.

8 vajon mit szólna% &a meg#eledkeznék erről a tényről/ 'argot k!zben le&iggadt. . (em tűr&etem% &ogy ilyen méltatlan &elyet válasszon magánakA lány izgatottan beszélt% és a báró sz4vét melegség !nt!tte el. . (incs okom rá% &ogy emiatt #eszélyezzem magam. 5gyébként talált ismerős nevet a meg&4vottak k!z!tt/ . . (em szabad el#elejtenie% &ogy ebben a &ázban én egyszerű alkalmazott vagyok. . 1 en ezért tartom sz"kségesnek% &ogy a k!zel"nkben "lj!n% le&etőleg a a a mellett. (e is #eledkezzék meg róla* Hgy értem% arról% &ogy !n titokban a ám nevelője. <ól van% most már ezt is tudom. A lány &atározottan megrázta a #ejét. <ól van% majd beszélek vele. 5gy ideig a mi &elyőrség"nknél lakott. 'argot megle etten ka ta #el a #ejét. 5bben az esetben viszont neki kell a &elyemet kijel!lnie. .'argot egy illanatra kedvetlen"l !sszevonta a szem!ld!két% majd nyugodt &angon 4gy szólt> . . . Sőt.C .e igen% nagyságos kisasszony. +gen% meg#ordult az ezredemnél% amikor tiszt voltam. Hát ismeri a &erceget/ . Kellemetlen"l #ogja érinteni% &a itt találkozik vele/ A #ér#i szeme b"szkén és &atározottan villant a lányra. (ord&eim &ercegen k4v"l nem% nagyságos kisasszony. (em akarom% &ogy ott "lj!n% 'a este !n is vendég% ugyan)gy% mint a t!bbiek% ezért ugyanolyan jogai vannak. mondta #ur#angos mosollyal. K!nnyen meges&et% &ogy sz"ksége lesz !nreA báró egészen bele#eledkezett a gy!ny!rű leány nézésébe.. A lány legsz4vesebben ezt mondta volna> BA &erceg a nyomába sem ér !nnek% és sokkal becs"letesebbnek tartom% &ogy !n tisztességesen dolgozik% és nem egy gazdag #eleségre vadászik% &ogy megoldja az anyagi roblémáit. 1s Dn% báró% !n &ol #og "lni/ Horst szerényen% állásának meg#elelően a atkó alak) asztal végén jel!lte ki a maga &elyét. . Dsszerezzent% amikor 'argot #elállt% de azért egészen nyugodtan tudott válaszolni> . .Hiszen egy &áztartásban él"nk% ezért k!zelebb áll &ozzám és a a á&oz% mint a t!bbi% idegen ember. 'argot rászegezte a tekintetét.e . +gazán kedves !ntől% nagyságos kisasszony% &ogy egyenjog)nak tekint a vendégeikkel% mégsem #ogad&atom el a javaslatát. A lány kutató illantással nézett a báróra. 1n csu án az édesa ja titkára vagyok. (em% nem "l&et olyan távol. . Ha az édesa ja a k!zelében akar tudni% akkor ersze más a &elyzet.

ersze &allgatott% és gondolataiba mer"lve nézett maga elé. 6ldenau báró sem szólt% és arázsló szemmel nézte 'argotot. Kis idő m)lva a lány #elriadt t! rengéséből% és Horstra illantott. , 0alálkozott tegna az édesanyjával/ 'eg akarta látogatni% ugye/ , kérdezte% &ogy témát váltson. A báró tekintete ellágyult% és ez a illantás 'argot sz4véig &atolt. , +gen% nagyságos kisasszony% találkoztam vele. , Gemélem% jól van/ , Hála a jó +stennek- 'éltósággal viseli megváltozott &elyzetét% és már egészen elégedett% mert látja% &ogy én is elégedett vagyok az állásommal. , 9alóban/ (incs elkeseredve% &ogy minden odaveszett/ , 9alóban elégedett vagyok% és nem siratom a m)ltat. Az olyan embereknek% mint én% nem szabad &átranézni"k% csak mindig előre. 5ngem az tesz boldoggá% &ogy édesanyám megbékélt a sorsával% őt edig az% &ogy én elégedett vagyok. , (agyon szereti az édesanyját% igaz/ , +gen. Ha ő nem lett volna% el&agytam volna (émetországot a gazdasági !sszeomlásunk után. .e most igazán !r"l!k% &ogy itt maradtam. 'ielőtt 'argot #elel&etett volna% Hartmann )r lé ett a terembe. 1 en egy "zleti tárgyalásról érkezett. , (os% báró% minden rendben/ +dőben elkész"lnek/ , kérdezte. , (em kell aggódnia% Hartmann )r. 'argot megragadta az alkalmat% és szóba &ozta az "ltetés rendjét. , =a a% ké zeld. 6ldenau báró sorsodra akar &agyni az asztalnál% és a tőled legtávolabbi &elyet választotta% 'egértettem vele% &ogy ez 4gy nem lesz jó% de csak akkor &ajlandó a k!zeledbe "lni% &a te kéred erre. Azt &iszi% az alvégen kell "lnie% mert a titkárod. Hartmann )r &atározottan megrázta a #ejét. , 5rről &allani sem akarok% báró- 'a este k"l!n!sen sz"kségem lesz magára% és a k!zelemben akarom tudni. Ha &ibát k!vetek el% a lábamra lé majd. $emutatkozásomat a berlini társaságnak nem ó&ajtom otromba viselkedéssel elrontani. 'a este !n is a vendég"nk% a meg&4vottak előtt is% és senkinek semmi k!ze &ozzá% &ogy egyébként a titkárom. 'ellesleg ez nagyon tisztességes állás% ami miatt% +stenemre mondom% nincs mit szégyenkeznie, (em is szégyellem% Hartmann )r. Ha szégyenkeznem kellene miatta% nem vállaltam volna el. , (a látja- Dn edig a vendégeink előtt 6ldenau báró% és ott #og "lni% mellettem , mondta Hartmann )r nevetve% és megveregette a báró vállát. 5zzel az "gy el volt intézve% és 'argot nagyon !r"lt% &ogy ilyen di lomatikusan siker"lt a bárónak jobb &elyet biztos4tania az asztalnál.

9+. A bál estéjén vászontetői #esz4tettek ki a HartmannAvilla bejárata #!lé% &ogy az autójukból kiszálló vendégeket ezzel védjék a szállingózó &ótól. 5gymás után g!rd"ltek át az autók a nyitott kertka un. 9on 2lotzin báró kitett magáért. 'inden"tt el&intette% &ogy ő#ensége% (ord&eim &erceg is részt vesz az estélyen% ezért azok is el#ogadták a meg&4vást% akik egyébként nem biztos% &ogy elj!ttek volna. Ha ő#enségének nem derogál Hartmann )r &ázában megjelenni% akkor más előkelőségek is nyugodtan ott le&etnek. 5gyébként mindenki elégedett volt% &ogy részt ve&et a bálon% mert az esemény #elettébb ragyogónak% szórakoztatónak és eredetinek 4gérkezett% &ála Hartmann )r énzének% valamint a báró és a &áz )rnője jó 4zlésének és találékonyságának. Az estély minden részletében z!kkenőmentesen és a vendégeknek tetszően zajlott. Hartmann )r 6ldenau báró nevelői munkájának k!sz!n&etően t!kéletesen t!lt!tte be az előkelőségek vendéglátójának szere ét. 5gyáltalán nem volt #eltűnő% &ogy időnként még kissé bizonytalan. 6ldenau báró mindvégig résen volt% és vigyázott% ne&ogy valamilyen &ibát k!vessen el. 'argotot természetesen k!r"lrajongták. A &erceg udvarlását is el kellett viselnie% aki eny&én bécsies dialektusában el&almozta bókjaival. Kissé t)lzásba is vitte a dolgot% és 'argot nem tudta% &ogy bosszankodjon vagy mulasson rajta. 9ég"l az utóbbi mellett d!nt!tt% magában kinevette a &erceget% aki ersze ebből mit sem sejtett. A lány #iatalos vidámsága vég"l győzedelmeskedett. 3átta% &ogy a &erceg mindent bevet% &ogy k!zelebb ker"lj!n &ozzá% de azért nem érezte elveszettnek a &elyzetét. =ersze amikor a &erceg szé tevése alatt magán érezte édesa ja b"szke% gyengéd tekintetét% szorongás #ogta el. Kiolvasta a ja szeméből% &ogy már a j!vendő (ord&eim &ercegnét látja benne% és nagyon boldog ettől a tudattól. (em sz4vesen okozott volna csalódást neki. Amikor a bál kezdetén gy!ngy!kkel kivarrt% azar selyemru&ájában% immár teljes d4szben édesa ja elé állt% az !reg)r megjegyezte> , 5gy &erceg oldalán a &elyed% 'argot- 2y!ny!rű vagy* akár egy mesebeli királykisasszony- A &erceg edig igazán jóvágás)% csinos #iatalember. Szé ár lesztek. A lány mindig erre gondolt% amikor észrevette% &ogy édesa ja #igyeli. 3o va szem"gyre vette a &erceget. 9alóban csinos volt% jóvágás) és elegáns% de ő t!bbet% sokkal t!bbet vár egy #ér#itól% akivel !sszek!ti az életétKorábban so&a nem gondolkozott ezen. .e az utóbbi időben gyakran #eltette magának a kérdést% milyen is az a #ér#i% akinek ő igent mondana.

K"l!n!s módon lelki szemei előtt ilyenkor mindig 6ldenau báró jelent meg% és nyugtalan #orróság járta át. B6lyan ember tudna boldoggá tenni% és olyat tudnék szeretni% mint őC , gondolta. 5dgar (ord&eim &erceg minden előkelősége dacára érdektelen volt számára. 6lyan embernek látta% akinél a k"lső csillogás belső "rességet takar. Sz4ve mélyén ontosan tudta% &ogy ki #ogja kosarazni. Hgy viselkedett vele% &ogy a #ér#inak se legyen kétsége e#elől. 8 viszont azt &itte% a lány csak kéreti magát% és ennek tudta be nyugodt% tartózkodó viselkedését. Hgy vélte% a jával egy"tt 'argotnak is az a célja% &ogy (ord&eim &ercegné legyen. 5l&atározta magában% &ogy megkéri a kezét% mert nem látott más kiutat. Az asztalnál 4gy szólt a lány&oz> , Holna $écsbe utazom% nagyságos kisasszony. 'argot kérdőn nézett rá% , Dr!kre itt &agyja $erlint/ A #ér#i tiltakozva emelte #el a kezét. , ;% de&ogy- Hiszen csak $erlinben remél&etek boldogságot- 7sak né&ány na ról van szó% mert meg kell beszélnem valamit az édesanyámmal. Ha visszaj!v!k% remélem% viszontlát&atom !nt. , 'ivel )gy tervezem% &ogy az egész telet $erlinben t!lt!m% bizonyára teljes"l ez a k4vánsága , #elelte 'argot &uncut mosollyal. B(a nézd csak% egészen szórakoztató a kicsike- , gondolta a &erceg. , 0!bbet ér% mint egy kényeskedő% unalmas gró#kisasszony. Ha már mindenké en igába kell &ajtani a #ejemet% ez nem is a legrosszabb választás. .e &ogy egyszerűen HartmannAnak &4vják% az borzasztó. Anyám rosszul lesz% &a meg&allja% &ogy egy bizonyos Hartmann kisasszonyt akarok elvenni. .e &át mit tegy"nk% &a csak ez &)z&at ki a csávából- Az !regnek edig van annyi énze% amennyire sz"kségem van. 3e kell nyelnem a békát% nincs mese.C +lyen gondolatok jártak a &erceg #ejében% mialatt #elszolgálták a második #ogást. Amint nekilátott% 4gy szólt a mellette "lő 'argot&oz> , Akkor &át visszatérésem után viszontlátjuk egymást% nagyságos kisasszony- 5lj!&etek majd megkérdezni% &ogy tetszett a mai estély/ , 0ermészetesen% #enség , #elelte a lány. A &erceg ekkor meg illantotta 6ldenau bárót% akit eddig egy asztali virágd4sz takart el előle. , +smerős arcot #edeztem #el% nagyságos kisasszony- (em egy bizonyos 6ldenau báró "l az édesa ja mellett/ , 9alóban% #enség% ő az. , (a nézd csak- 7ivilben van- , csodálkozott a &erceg. , +gen% megvált a katonaságtól.

, 9alósz4nűleg azért% &ogy kézbe vegye birtokai irány4tását. Jdv!zl!m% báró- , emelte meg o&arát a &erceg előre&ajolva. 6ldenau báró viszonozta a k!sz!ntést% de arcki#ejezése komoly és tartózkodó maradt. , Kissé unalmas ez a báró és sz!rnyen komoly , #olytatta a &erceg 'argot&oz #ordulva. A lány #igyelte Horstot% és látta% &ogy szándékosan ilyen vissza#ogott a &erceggel szemben. 9ajon azért viselkedik 4gy% mert nyomasztja itteni &elyzete% vagy ellenszenvesnek találja a &erceget/ 0itokban #igyelte a bárót% és amikor találkozott a illantásuk% sz4ve &evesebben kezdett verni. (yilvánvaló volt% &ogy a milliomos &ázában az idény legritkább% válogatott étkeit tálalták% első osztály) borokat k4náltak% és igazán vidám &angulatban voltak a vendégek. A rendezők a kulisszák m!gé rejtettek egy kis zenekart is% mely az est #olyamán kitűnő koncertet adott olyan diszkréten% &ogy az nem zavarta a társalgást. A nagyvilági élet élvezete lengte be az estet és a #ényes társaság &angulatát. K"lső szemlélő legalábbis ezt lát&atta. 'inden adott volt te&át% &ogy jól szórakozzanak a vendégek. Asztalbontás után a társaság laza cso ortokba rendeződve átvonult a szomszédos szobákba% a&ol az előkelő libériába !lt!z!tt inasok kávét és #riss4tőket k4náltak% és do&ányozni is le&etett. (em csak az urak gy)jtottak rá% &anem né&ány &!lgy is. 'argot is el#ogadott egy cigarettát a &ercegtől% aki átk4sérte az egyik szobába. 5bben a illanatban 6ldenau báró ment el mellett"k. A &erceg észrevette és megáll4totta. , Jdv!zl!m% báró% !r"l!k% &ogy )jra látom- 'egle % &ogy civilben van- A nagyságos kisasszonytól tudom% &ogy leszerelt. $izonyára a gazdaságával #oglalkozik. 6ldenau báró ki&)zta magát. , (em% #enség% nincsenek már birtokaim. 6ldenaut elárverezték% és* Hartmann )r titkáraként tartózkodom a &ázban. Határozottan% nyugodtan beszélt% és egyenesen a &erceg szemébe nézett% aki k4nos megle etéssel viszonozta a illantását. , (a nézd csak- Hát ez* &át ez igen kellemetlen t!rténet. 0itkárként* &m* igen* mit is le&et ilyenkor mondani/ , dadogta ő#ensége megle&etősen ostoba arcki#ejezéssel. , Semmit sem kell mondania. 'agától értetődőnek veszem% &a ő#ensége ezek után nem k4ván ismerni. A báró szavai világosak és egyértelműek voltak. 'eg&ajolt% mik!zben illantása találkozott 'argotéval. A lány megrettent a tekintetétől. 'ajd: meg&asadt a sz4ve Horstért% de csodálta is. Sejtette% mennyire megalázó le&et számára% &ogy most ebben a státuszban kell mutatkoznia. .e egy illanatig

. Kérem% nagyságos kisasszony% &ogyan le&etséges ez/ 6ldenau báró az édesa ja titkára/ 'eg vagyok d!bbenve'argot lassan a &erceg #elé #ordult% és cigarettáját a &amutartóba dobta. 'argotot k!r"lrajongták% mindenki vele akart táncolni. A &erceg kissé leereszkedően mosolygott. Kezdődik a bál. . . A báróval lezajlott jelenet után szinte elvisel&etetlenné vált számára a &erceg jelenléte... A báró távol maradi a tánc arkettől. Szemével egyre Horslot kereste% de se&ol sem látta. Azon t! rengett% mennyivel nemesebb és tisztességesebb becs"letes munkából megélni% a&ogyan 6ldenau báró teszi% mint az eladósodott &erceg &ozomány vadászata. $ocsásson meg% nagyságos kisasszony% de ezt !n nem érti% &iszen nem ismeri ezeket a viszonyokat. A &erceg már nem saját4t&atta ki magának% és ennek a lány ki#ejezetten !r"lt.sem &abozott a válasszal.A báró a dragonyosok tisztje volt az egyik legelőkelőbb ezredben* most edig titkár* &át ezért csodálkozomA lány &arcias illantást vetett a &ercegre. . A lány legsz4vesebben Sarkon #ordult volna. . A &erceg gondosan #és"lt &ajába t)rt. ?őméltóságod )gy gondolja% &ogy 6ldenau báró vesz4tett emiatt emberi értékéből/ 0udomásom szerint dragonyostisztként jóval kevesebbet keresett% mint mostani állásával. Horst #elállt% és sá adt% megAmegránduló arccal nézett rá% amikor 'argot váratlanul előtte termett.Gészes4t abban a megtiszteltetésben% &ogy velem táncolja az első keringőt/ Kérem szé en5zzel meg&ajolt 'argot előtt% és a karját ny)jtotta. (em tudom !nnek megmagyarázni% ezt érezni kell. . Hatalmas k"l!nbség van egy dragonyostiszt és egy titkár k!z!tt. 5z meg is látszik #őméltóságodon. 2ondolkozás nélk"l kivált rajongói k!réből% és odament &ozzá.e &agyjuk% a báróval végeztem. . 7sillogó szemmel nézett utána. A lány vég"l az erkélyen illantotta meg% a&ol egy ne&éz damaszt#"gg!ny m!gé &)zódott.A lány látta% &ogy a báró elsá ad% és amikor a &erceg válaszát meg sem várva &irtelen távozott% 'argot legsz4vesebben vele ment volna. t!rt ki a lány% mik!zben igyekezett le lezni #elindultságát. 2ondoljon csak bele% nagyságos kisasszony. jegyezte meg g)nyosan. ."&!s volt a &ercegre. 5zzel akis k!zjátékkal (ord&eim &erceg 'argot maradék rokonszenvét is eljátszotta% a báró edig még% jobban kiv4vta elismerését és csodálatát. 0ulajdonké en &aragudnom kellene magára% báró. A #ér#i ránézett% és tekintetében a #éltékenység keserű #ájdalma t"kr!ződ!tt. 'ivel adtam okot rá% &ogy &aragudjon% nagyságos kisasszony/ . .

A &erceg szemében ez valóságos bűn'argot ki&)zta magát% és #elvetette a #ejét. A báró szemében k"l!n!s #ény csillant #el. (em szabad el#elejtenie% &ogy az édesa ja alkalmazottja vagyok'argot rosszallóan ráncolta a &omlokát. A báró szeme tágra ny4lt a csodálkozástól. Azt kell &innem% &ogy !n sokkal b"szkébb és #enn&éjázóbb% mint a jelen levő urak. Hartmann )r né&ány idősebb vendég társaságában a játékszobába vonult. . 9alóban/ . . .+nkább udvarias és nagyon illendő gesztusnakA báró arcvonásai megrándultak a belső gy!trelemtől. Haragszom !nre% mert nem tartott érdemesnek arra sem% &ogy #elkérjen egy táncra. 'erészségnek/ . . k!r"ludvarolta. a &erceggel az élen .e &a azt akarja% &ogy ne tartsam !nteltnek is% kérjen #el a k!vetkező táncra*. +gen. 5zt az édesa ám mondta !nnek/ . 'ost nem volt sz"ksége nevelőjére. 0udom% csak idő kérdése% &ogy !n (ord&eim &ercegné legyen.Anélk"l &ogy 'argot észrevette volna% Horst az estélyen . (em vagyok sem b"szke% sem #enn&éjázó% nincs okom rá% &ogy az legyek. 9an oka a b"szkeségre. (e&ogy ő tegye velem ugyanezt% ami biztosan bek!vetkezett volna% &a másként viselkedem. . . . Hamarosan lesz &ozzá joga.'ég a &erceget sem méltatta #igyelemre. A lány el irult. A báró #!l!slegesnek érezte magát. A &ercegnek nem áll jogában% &ogy meg4télje tetteimet és magatartásomatA #ér#i arca megrándult. . egy illanatig sem tévesztette szem elől% és keserűség t!lt!tte el% mert nem le&etett mellette% m4g a t!bbi #ér#i . A &erceggel való találkozása edig csak erős4tette azt az érzését% &ogy lecs)szott ember lett. . . K"l!nben nem mondanám.'aga miatt nem 4gérkeztem még el senkinek. . Dn a vendég"nk ugyan)gy% mint a t!bbiek. $izonyára merészségnek tartotta volna% &a megkockáztatomA lány megrázta a #ejét. Gossz néven #ogják venni% &a az édesa ja titkárával táncol. .e&ogyis. . .

Hgy beszél% mint egy áldozati bárány% mielőtt levágják . BHa elégedett azzal% amit a &ercegtől ka &at% &a neki ny)jtja a kezét% nem is érdemel jobbat. Ha edig t!bbet vár egy &ázasságtól% akkor lesz ereje az édesa jával is szembeszállni% és megmutatni% &ogy t!bbre érdemes% sem&ogy eladja magát egy "resen csillogó névért és rangért. A báró átkarolta% és szinte su&antak a tánc arketten. 'argot Hartmann so&a nem volt még olyan boldog% mint ebben az órában.+lyen ostobaságokat nem enged&et meg magának az% aki (ord&eim &ercegné akar lenniC . 1s a báró/ 3egsz4vesebben so&a nem engedte volna el a karcs)% bájos teremtést. csi kelőd!tt. 3egyen ó&aja szerint . 'ost már &a az állásába ker"lt volna is% vagy bármely kellemetlen k!vetkezménye lett volna% akkor sem mondott volna le erről a le&etőségtől.?eltárnám lelkének kincseit% melyek létezéséről még maga sem tud% és kitartanánk egymás mellett% akár az egész világ ellenében is. 'eg #ogja érteni% és a jával is . A lány nem is tudott válaszolni meg&atottságában.'argot egy illanatra !sszeszor4totta a száját% mint&a valami meggondolatlan kijelentést akarna magába #ojtani% majd erőltetett nyugalommal ennyit mondott> .5zt nem &agy&atom szó nélk"l. . B'icsoda boldogság lenne% &a !r!kre velem maradna% jóban% rosszban mind&alálig. A báró magá&oz tért% #eje kitisztult.(em érdemel ilyen #eleséget% &iszen 'argot egy igazgy!ngy* és én szeretem-C +lyen és e&&ez &asonló gondolatok kavarogtak a #ejében. . #elelte a báró vissza#ogott &angon. 0e&át táncol velem% vagy inkább illetlen akar lenni/A báró nagyot só&ajtott. B(a nézd csak. 1 en ellenkezőleg. . 5l&ód4totta a k!zelsége% magába sz4vta aranyló &ajának illatát% és merész gondolatok ro&anták meg. A &erceg is látta őt a báró karján. 'argot arcán mosoly bujkált. mondta udvariasan. 7sillogó szeme árulkodott !r!méről% meg&ajolt% és karját ny)jtotta a lánynak. gondolta. .Kgyan mit ny)jt&atna neki a &ercegi koronán k4v"l/ 7sak az "res #ejét és érzéketlen sz4vét. Aztán a zene el&allgatott% a tánc véget ért. 'argot Hartmann azonban jelenleg nem vágyott erre a c4mre. Amint a báró karján re "lt a tánc arketten% lázadó% boldog gondolatok ro&anták meg% és ezeknek semmi k!z"k sem volt a &erceg&ez.e még nem vagyok (ord&eim &ercegné% egyelőre én d!nt!m el% mit teszek% és &ogyan viselkedem.1s &a megakadályoznám a &erceggel való &ázasságát/ 'iért nézzem tétlen"l% &ogy ez a i erkőc% ez a lelkiismeretlen kor&ely megka arintja/. +nkább )gy% mint aki kegyelmet ka ott .

Arcán édes% !ntudatlan mosoly su&ant át. 5zt most )gy mondta% mint&a b"ntetésnek érezte volna a táncot . mondta udvariasan% de komolyan. (agyságos kisasszony% tudjaAe% &ogy a tűzzel játszik/ 'argot &irtelen el irult% és tágra ny4lt szemmel kérdezett vissza> .el#ogadtatja% &ogy ezzel a &ázassággal nem #elemelkedne% &anem lecs)szna. B5zek szerint te&át a &erceget vártaC . 'argot )gy nézett rá% mint aki álomból ébred. 1rtett !n engem. 2ondolatai azonban a báró szavainál időztek% és csak gé iesen csevegett és táncolt az urakkal. Addig is a viszontlátásraA &erceg látta% &ogy a bárónak jelentenivalója van Hartmann )r számára% de nem akarta őt észrevenni. 5zzel% meg sem várva 'argot válaszát% sarkon #ordult és távozott. A báró legsz4vesebben odaro&ant volna% &ogy elrántsa mellőle 'argotot% és a &erceg mosolygó arcába csa jon. Hirtelen kimond&atatlan vágy #ogta el% &ogy egyed"l le&essen% és szemét be&unyva csak rá% egyed"l rá gondol&assonAmint véget ért a tánc% #"rkészve nézett k!r"l. Hol marad a báró/ Se&ol nem látta% és nem is sejtette% &ogy a #ér#i a zenészek m!gé &)zódva% egy nagyra nőtt szoban!vény takarásában% égő tekintettel #igyeli őt.C (agyot só&ajtott% elengedte 'argotot% és meg&ajolt. BSzerencsétlenségére t!nkrement% és &a az . A #enség a lány széke m!g!tt állt% és bizalmasan oda&ajolt &ozzá. ..e aztán megjelent a &erceg% és 'argot #el&agyott a nézelődéssel. Az est további része kész gy!trelem volt számára% és boldog% volt% amikor a bál véget ért% és a vendégek elkezdtek &aza#elé szállingózni. Hiszen alárendelt személy lett% 4gy nem tekintette t!bbé egyenrang)nak magával. 3elke édes mámorba széd"lt. . 9alóban azt akarta a #ér#i a tudtára adni% &ogy az a tűz már a lelkében ég/ Sz4ve a torkában dobogott. csi kelőd!tt. B(agyságos kisasszony% tudjaAe% &ogy a tűzzel játszik/C . 'ielőtt a lány szó&oz jutott volna% )jra rajongói gyűrűjében találta magát. K!sz!n!m a megtiszteltetést% nagyságos kisasszony. egyre ez csengett a #"lében. 0e&át nagyságos kisasszony% a&ogy 4gértem% érdeklődni #ogok &ogyléte #elől% amint visszatérek $écsből. Kérem% most engedje meg% &ogy visszavonuljak0!bben is arra várnak% &ogy !nnel táncol&assanak. Hogy érti ezt% báró/ Horst a szemébe nézve jelentőségteljesen 4gy válaszolt> . 5z)ttal mindenesetre sokáig társalgott vele. A báró véletlen"l meg&allotta% amikor a &erceg 'argottól és édesa jától b)cs)zva 4gy szól> . gondolta a báró. A #ér#i kissé elsá adt% tekintete lángolt% és #elindultan 4gy szólt> . Horst látta% &ogy a lány keres valakit.

. A báró szolgálatai olyan értékesek voltak számára% &ogy né&ány ezer márkát bőven megértek. A báró meg&ajolt.3egk!zelebbi találkozásunk alkalmával visszaka ja ezt a csekélységei. <ut eszembe% ott&on #elejtettem a tárcámat. 'ár csak abban reménykedett% &ogy a &erceg . . Hiszen jóvágás) #ickó. A k!vetkező na okban kissé kényszeredett &angulat uralkodott 6ldenau báró és Hartmann kisasszony k!z!tt. Hartmann )r szemrebbenés nélk"l ny)jtott át neki egy igen jelentős !sszeget. $iztos le&etett abban% &ogy a &erceg megkéri 'argot kezét% amint visszatér $écsből. 'indkettőnk érdekében remélem% &ogy #őméltóságod elnyeri $ecsben édesanyja beleegyezését. Szavamat adom% kedves von 2lotzin% &ogy mi&elyt az "gy s4nre ker"l% és ki#izetik a &ozományt% megka ja a meg4gért !sszeget. 8#ensége k!zvetlen"l visszaérkezése után komoly kérdést #og intézni !n&!z% kedves Hartmann )r. (em lesz egyszerű% de ki kell csikarnom. . 0!kéletesen elégedett volt az estéllyel% és ragyogó &angulatban volt. mondta. 'ialatt a &erceg a klubba tartott von 2lotzin )rral% 4gy szólt> . . A &erceg ezzel végérvényesen t!r!lte a bárót ismerősei sorából. (agyon k!sz!n!m% kedves Harrmannom. gondolta. . 9on 2lotzin báró bizalmasan k!z!lte vele% &ogy a &erceg azért utazik $écsbe% &ogy édesanyja beleegyezését kérje 'argot kisasszonnyal k!tendő &ázasságá&oz.C . Hartmann )r &elyzetében viszont ekkora !sszeg nem szám4tott. .Ké telen lennék Hartmann )r egyik alkalmazottját barátként "dv!z!lni. 3enne olyan kedves% és kiseg4tene/ Szeretnék még a klubba menni ő#enségévelC .embernek nincs énze% siralmas az élet% ta asztalatból tudom . Hartmann )r sugárzó arccal b)cs)zott a &ercegtől. 3e&etőleg ker"lték a találkozást és a beszélgetést. Számomra nincs más ki)t% mint elvenni ezt a Hartmann kisasszonyt9++. Hartmann )r ebből semmit sem vett észre. 5zt a lányának is elárulta% aki semmilyen választ nem adott. Sz4vesen% von 2lotzin )r. .e nem kellett volna titkári állást vállalnia% és ezzel 4gy elle&etetlen4teni magát. 5z a BcsekélységC von 2lotzin )r k!r"lményeit tekintve igencsak tetemes énz volt% és az e&&ez &asonló csekélységeket so&a nem tudta észben tartani. 'iért nem róbál meg inkább egy gazdag lányt #eleség"l venni/.

1s olyankor van alkalma meglátogatni az édesanyját is. A lány szoknyája alól kivillanó #inom bokáját nézte. 2yorsan levette a kabátját% és a dolgozószobába sietett. Horst rezzenéstelen arccal bólintott. A teára nem vár&ató% de reméli% &ogy vacsorára visszaér. (em tartozott a #élénk% gyámoltalan nők k!zé% akik tétlen"l nézik% &ogy elvesz4tik a boldogságot. 5gy darabig zavartan &allgattak . A báró b"szkesége azonban nem engedte% &ogy esetleg &ozományvadásznak tartsák.A a a nincs itt/ . Az estély óta tisztában volt magával és az érzéseivel. A #ér#i #elállt% és meg&ajlással "dv!z!lte. Amikor a szobába lé ett% a bárót az 4róasztal m!g!tt "lve találta. A &elyében minden más #ér#i ki&asználta volna a &elyzetet% és meg róbált volna a kegyeibe #érkőzni. A jának most nem szabad megsejtenie% mi#éle érzelmeket tá lál titkára iránt. Am4g ez a kérdés nem dől el% nem akart ellenállást tan)s4tani. (incs% kisasszony. (em% tesz semmit. K!zben ersze reszketett a t"relmetlenségtől% &ogy biztosan tudja% valóban szeretiAe a báró. . . 5zért el&atározta% &ogy cselekedni #og. Sejtette% &ogy a #ér#i mit érez iránta% és ez a b"szke tartózkodás csodálatot ébresztett a sz4vében. 'argot )gy tett% mint&a nem tudná% &ogy édesa ja nincs ott&on. Szerette ezt a tulajdonságát% mint minden mást is a #ér#iban% de nem volt &ajlandó ezért #eláldozni a boldogságát. <ó na ot% báró. . . A ja társaságában 'argot meg !r"lt is% &ogy a báró nem #oglalkozik vele a sz"kségesnél t!bbet. (em tudta biztosan megmondani. 'argot az egyik !bl!s #otel széles kar#ájára "lt% és #olytatta a k!nnyed társalgást. A báró ott szokott dolgozni Hartmann )r távollétében. Sokáig marad/ . 0e&át ma sok munkája lesz/ . 'ás na okon bőven jut időm magamra is.e már kész"lt a &arcra. 'argot k"l!n!s tekintettel #igyelte a bárót% aki szemlátomást meg róbált uralkodni magán% A lány nagyot só&ajtott% és #ojtott &angon megszólalt> . 1szrevette% &ogy a báró kitér előle% még a tekintetét is ker"li% de 'argot nem sértőd!tt meg. . 'ost már tudta% &ogy 6ldenau bárót szereti% és szilárdan eld!nt!tte% &ogy csak neki mond igent% senki másnak.édesanyja nem egyezik bele% &ogy #ia egy olgárlányt vegyen nő"l. 'egkért% &ogy várjam meg% mert még meg akar b4zni né&ány #eladat elvégzésével. (é&ány erce ment el $erlinbe "zleti "gyben. 5gyik na % amikor visszaért a sétából% látta% &ogy édesa ja é en el&ajt ott&onról. 0udta% &ogy a báró nem #og k!zeledni &ozzá% e&&ez t)l b"szke.

'egváltozott/ . Haragszik rám/ 'egbántottam talán valamivel/ Horst elsá adt% arcizmai megrándultak. Ha kényszer4t% &ogy válaszoljak% két#éle módon te&etném% de mindkettő #el&ábor4taná.=ontosan tudja% mit érzek% és !nnek bizonyára csak szórakozást jelent% &ogy vallomásra akar b4rni. . . Hadd mondjam meg% &ogy nem leszek a játékszere. . 5gyszer már #igyelmeztettem% &ogy ne játsszon a tűzzel. A báró az ajkába &ara ott% majd 4gy szólt> . 2yávasággal azonban senki sem vádol&at* még !n sem te&eti ezt b"ntetlen"l. Gemél&etem% &ogy válaszol rá/ A báró #esztelen"l az asztalnak támaszkodott. A sz4vem az !né. mondta nyersen. . Akkor miért változott meg ennyire a viselkedése velem szemben/ . 9agy &azudnom kell% vagy be kell vallanom az igazságot. Kérem% k4méljen meg mindkettőtőlA lány ki&)zta magát% és &atározottan a báróra nézett. 'i a két le&etőség/ . 0ermészetesen% &a tudok. 0udni akarom% mi az oka% &ogy kereszt"lnéz rajtamA báró ker"lte a lány tekintetét% majd &irtelen át&ató illantást veteti rá. Horst látta% &ogy a lány remegni kezd.% &iszen tudja azt maga nagyon jól. (em tekintek el.5zért térek ki !n elől% amennyire te&etem. . #elelte elcsukló &angon. . 0alán azért teszi% &ogy ezzel m)lassa az időt% am4g (ord&eim &ercegné lesz. . (agyon !r"l!k% &ogy végre négyszemk!zt beszélget&et"nk% Szeretnék kérdezni valamit. Azt szeretném megtudni !ntől% &ogy miért tér ki előlem olyan #eltűnően az estély óta% miért ker"li a tekintetemet% és miért nem szól &ozzám.. 1n is ember . .. . (em bántott meg% és nincs okom a &aragra . 'inden bátorságát !sszeszedve a tőle tel&ető leg&atározottabb &angon 4gy szólt> . . 'argot eny&én el irult% #elállt% és Horst elé lé ett. 1n nem k4nál&atok &ercegi koronát% bár egyebekben bátran sorom óba szállnék (ord&eim &erceggel. Szeretem* 0essék% ez az igazság. Kérem% tekintsen el a válaszomtól'argot k!zelebb lé ett% és !sszekulcsolta a kezét. kérdezte 'argot izgatottan. 0alán gyáva a&&oz% &ogy megmondja az igazat/ 'argot tudta% &ogy ez a kérdés a #ér#i elevenébe #og vágni% mégis megijedt% amikor a báró &irtelen &eves mozdulattal megragadta a kezét.5zért tudja &át meg az igazságot% még &a az állásomba ker"l isDn szeret a tűzzel játszani.Kérem% árulja el% miért lett annyira más/ A #iatalember melléből mély só&aj szakadt #el. .

Szavaiból kitűnt% &ogy teljesen reménytelennek tartja szerelmét% &iszen munkaadója az ő jelenlétében beszél a k"sz!b!nálló eljegyzésről% és 'argot so&asem tiltakozott. 'argot le4r&atatlan lelkiálla otba ker"lt. A vacsoránál találkozott vele és a báróval. 5gyszer véletlen"l találkozott a illantásuk% és a báró mély keserűséggel látta% &ogy 'argot szeme boldogan ragyog. $iztos le&etett abban% &ogy a #ér#i nem #og visszaj!nni.ermedten bámult a báró után. ?eltartóztat&atatlanul t!rtek #el belőle e szavak% majd &irtelen #elsó&ajtott% elengedte a lány kezét% ka kodva meg&ajolt% és kisietett a szobából.Ha meg#utamodik% nem tudom megmondani neki% &ogy legalább )gy szeretem% mint ő engem% és nem ó&ajtok (ord&eim &ercegné lenni% &anem csakis 6ldenau báróné. B0alán &4rt ka ott $écsből% &ogy a &erceg édesanyja nem ellenzi a &ázasságotC .0alán akkor 'argot is . Szeme ajkosan csillogott. 3e"lt a karosszékbe% és azon t! rengett% mit tegyen a boldogsága érdekében ebben a zűrzavaros &elyzetben. 0)lságosan is szerette a&&oz% &ogy ezt k!z!ny!sen végignézze. Hgy érezte% akármerre indul% minden"tt #alakba "tk!zik. 1s azt is tudta% &ogy most &aragszik rá% mert akarata ellenére kikényszer4tette ezt a vallomást. 'it tegyek/ 1n nem kér&etem meg az !vét. Azt is tudta% &ogy ezek után még inkább ker"li majd% mint eddig. 'it nem adott volna érte% &a joga lett volna #elnyitni a lány szemét% milyen ember is a &erceg valójában. Semmi sem jutott eszébe. gondolta abban a boldog tudatban% &ogy a báró szereti. gondolta. 0udta% &ogy Horst igazat mondott% tudta% &ogy a #ér#i !nmagáért szereti.vagyok% és minden erőmre sz"kségem volt% &ogy titkoljam az érzéseimet. 6tt "ld!gélt% a #ejét t!rte egészen addig% m4g édesa ja meg nem érkezett. Horst kissé sá adtnak tűnt% de nyugodt volt% és a szokott módon társalgott Hartmann )rral és a &ázvezetőnővel. 'ér&etetlen boldogság t!lt!tte el% a szeme k!nnyben )szott a meg&atottságtól% ugyanakkor megalázottnak érezte magát. 7sak 'argot&oz nem szólt egy szót sem% és a lány sem róbált meg beszédbe elegyedni vele. .(em tudom elviselni% &a kettesben vagyunk. Kicsikarta ezt a vallomást% és jót nevet&et a bolondon..'ost edig engedje meg% &ogy visszavonuljak% am4g !n ebben a szobában tartózkodik. 6da#enn azonban ragyogott a tiszta ég% és derűt lo ott a sz4vébe. B+nkább meg&alna% mintsem &ogy megkérje a kezemet. Azt kellett &innie% &ogy ő is egyetért édesa ja tervével. 'eg akarta kemény4teni a sz4vét 'argottal szemben% mégis kimond&atatlan #ájdalmat okozott neki az a tudat% &ogy a lány boldogtalanságra kár&oztatja magát. 3assan átsétált a szobájába. Kis idő m)lva végigsim4tott a &aján% mint aki álomból ébred% és boldog mosollyal nézte az ajtót% melyen át a báró távozott.

5zt majd én elintézem. Hartmann )r kissé meg&!kkent% de aztán meg&ajolt% és 4gy szólt> . 0e&át% kérem% )gy #igyeljen von 2lotzin )rra% mint&a engem &allgatna. 0isztelt Hartmann )r. . Hosszasan tanácskozott vele% és a báró 4gy zárta szavait> .e e&&ez nem volt joga. . erős4tette meg a &erceg. $eszélnie kell Hartmann )rral% és elé kell terjesztenie #őméltóság) édesanyja ó&aját. . A k!lcs!n!s "dv!zlések után a báró magá&oz ragadta a szót. . . . A jelenlegi k!r"lmények k!z!tt nem k!nnyű beszélnem erről% de muszáj.8#ensége arra kért% én k!zvet4tsem k4vánságait% és egy igen kényes "gyben vagyok most a szószólója. (ekem már van egy tervem% &ogy ér&etj"k el célunkat. A #őméltóság) asszony elvileg egyetért azzal% &ogy a #enség elvegye a kisasszonyt. 'agam és a leányom számára ez természetesen nagy megtiszteltetés. Holna délelőtt elk4sérem !nt a HartmannAvillába. 'argot nem is sejtette% mi megy végbe Horstban. A &erceg meg&ajolt% és segélykérő mozdulatot tett a báró #elé% aki ismét magá&oz ragadta a szót. Hartmann )r egyszerűen kénytelen lesz teljes4teni a #eltétel"nket% csak az ő szája 4ze szerint kell tálalni az "gyel. 8#ensége biztos le&et benne% &ogy én is beleegyezésemet adom. Kérem% &allgassa végig 9on 2lotzin urat. 5gy megoldás van% #őméltóság) uram* A k4méletlen őszinteség. Hallgatnia kell% és &agyni% &ogy a dolgok menjenek a maguk )tján. @gy is t!rtént. 7sak azt tudta% &ogy a #ér#i szereti% és sz4ve t)lcsordult a boldogságtól. Hartmann )r #ellélegzett% arca ragyogott. 'ásna délelőtt a két uraság 2runeEaldba utazott% és bejelentették magukat Hartmann )r&oz% aki azonnal #ogadta őket. @gy van% Hartmann )r . 0anácstalan volt% miké en tisztázza a kettej"k k!z!tti #élreértést% de biztos volt benne% &ogy ennek vala&ogy meg kell t!rténnie. G!viden és velősen% Hartmann )r% ő#enségének az a szándéka% &ogy megkérje a nagyságos kisasszony kezét. 'ost egyelőre az a jával való k"zdelem állt előtte% és 'argot már #elvértezte magát. Kérem% mondják el% miről van szó. 9on 2lotzin ki#ejezetten élvezte a &elyzetet. Azért utazott $écsbe% &ogy e&&ez a lé és&ez megka ja édesanyja beleegyezését.0ulajdonké en édesanyám ó&ajáról van szó. Go ant #ontosnak érezte magát. Kgyanazna este a &erceg megérkezett $écsből% és &aladéktalanul #elkereste von 2lotzin bárót.visszalé ne a &ázasságtól% .

@gy támadt az az !tlete% &ogy a kisasszony elősz!r név&ázassággal szerezzen egy jól &angzó nevet. Hartmann )r% nem szabad el#elejtenie% &ogy a #enséges asszony ezzel csakis leendő menye boldogságát k4vánja szem előtt tartani. 5zért a #őméltóság) asszony azt javasolta% &ogy az eljegyzés előtt a kisasszony% &ogy )gy mondjam% vásároljon nemesi nevet. Higgye el% Hartmann )r% nekem személy szerint egyáltalán nem szám4t% &ogy &4vják a kedves leányát. . Hartmann )r d!bbenten &átra&ők!lt. 0ermészetesen boldognak akar látni engem% ám azt is szeretné% &ogy a #eleségemmel bejáratosak legy"nk az udvar&oz.. A báró jelentőségteljes illantást váltott a &erceggel% és 4gy #olytatta> . 9ásároljon/. =ersze csak olgári esk"vő lenne. 5ngedje meg% &ogy #olytassam. . 0e&át kérem% Hartmann )r% ne lássa a dolgot s!tétebb . . A kedves leányának csak név&ázasságot kell k!tnie egy arisztokratával% amit a #ormalitások után természetesen azonnal #elbontanának. Az "gy nagyon egyszerűén megold&ató. 5nnek csak a meg&4vókon kell majd szere elnie% és senki sem #ogja megkérdezni% &ogy ez a lánykori neve% vagy &ázassággal jutott &ozzá. . A #őméltóság) asszonynak az az érzése% &ogy visszatetszést váltana ki% legalábbis az udvarnál% &a az eljegyzési% illetve az esk"vői kártyákon ő#ensége neve mellett az egyszerű Hartmann név állna. $iztosan találunk majd egy )riembert% aki a meg#elelő !sszeg ellenében &ajlandó lenne a név&ázasságra. kérdezte Hartmann )r.e &át nevet nem le&et venniA báró #inomkodva elmosolyodott. 'i#éle #eltétel/ . (em is szó szerint% kedves Hartmann )r. 9on 2lotzin )r azonban értette a módját% &ogyan kell az "gyet kedvező megvilág4tásba &elyezni. 5l akarja ker"lni% &ogy az i#j) &ercegnővel barátságtalanul vagy lekezelően viselkedjenek. 5zt minden ne&ézség nélk"l meg le&et oldani.. 5lősz!r magam is megrém"ltem% mikor édesanyám #elvetette ezt% aztán beláttam% &ogy igaza van. 5z az egész usztán egy sz"kséges #ormalitás% mert i#j) #eleségemet #eltétlen"l be akarom mutatni az udvarnál% és nem szeretném kitenni semmilyen megaláztatásnak. 'int mondtam% a #őméltóság) asszony elvileg egyetért% de van egy #eltétele% ami azonban meglátásom szerint k!nnyen teljes4t&ető. 'i a véleménye a dologról% tisztelt uram/ Hartmann )r lát&atóan le&angolódott% és &allani sem akart a név&ázasságról. +lyen esetekben nem kérdezősk!dnek. 5kkor a &erceg is megszólalt. 8szintén szeretem a nagyságos kisasszonyt% és számomra é oly kedves és értékes Hartmann kisasszonyként% mint akármilyen más néven. .

. Kisvártatva #elnézett. 9on 2lotzin báró #inoman elmosolyodott. 8#őméltósága mesélte% &ogy a báró valamikor jobb na okat látott. 1s a lányom/ 9ajon beleegyezikAe a név&ázasságba/ . . 5rről gondoskodik a #őméltóság) asszony. Hgy véli% minden #enntartás nélk"l meg le&et k!tni egy ilyen név&ázasságot/ . . A titkáráról van szó% 6ldenau báróról.e 6ldenau báró még szabad% és &abozás nélk"l bele #og egyezni a dologba% &a ezzel jó "zletet csinál&at. A báró .5gyáltalán nem ritkaság egy név vagy c4m elnyerése érdekében k!t!tt látszat&ázasság. A milliomos a #ejét csóválta. Hogy )gy mondjam% a megoldás kulcsa !nnél van. 6ldenau bárónak természetesen becs"letszavát kell adnia% &ogy a &ázasságk!tést k!vetően azonnal beleegyezik a válásba% amit a le&ető legr!videbb idő alatt lebonyol4t&atunk. 'agától értetődik% kedves Hartmann )r. +smerek egy igen "gyes "gyvédet% Ala jában véve arról van szó% &ogy nemesi nevet szerezz"nk a leányának. Hartmann )r ellenállása ekkorra már megt!rt. . . . Hartmann )r elt! rengett. . 6ldenau bárónőként tárt karokkal #ogadják majd az udvarnál.e &onnan ker4ts"nk &irtelenjében egy nemesi származás) #ér#it% aki &ajlandó lenne énzért név&ázasságot k!tni/ . kérdezte &abozva. . Kedves Hartmann )r% azt &iszem% nem kell sokáig keresgéln"nk. (e #elejtse el% Hartmann )r% &ogy mindez% a kisasszony javát szolgálja% aki ezáltal ala vetően más #ényben tűnik majd #el az udvarnál. Az egész valójában a leánya érdekében t!rténik% aki egyébként minden erénnyel rendelkezik% amit a leg#elsőbb társadalmi k!r!k megk!vetelnek. kérdezte. (agyon #ontos volt számára% &ogy leánya bejáratos legyen az udvar&oz. . Azt &iszem% van !nnek annyi di lomáciai érzéke% &ogy megértesse a lányával> ez az egész uszta #ormalitás% amire sz"kség van a&&oz% &ogy célt érj"nk.e mit szám4t ez az !n &elyzetében/ Dtvenezer márkának nincs jelentősége. Ha nem lennék nős% magam is sz4vesen vállalnám ezt a szere et. Kincset ért ez az ember% és azonnal tudta a választ. 5nnek ersze megvan az ára. 0e&át )gy gondolja% &ogy a titkárom elé áll&atok ezzel a javaslattal/ . 9on 2lotzin )r tálalásában semmi rosszat nem látott ebben a komédiában.sz4nben% mint amilyen.$oldog lesz% &ogy ezzel szolgálatot te&et !nnek* és ő is jól jár. Az ilyen emberek sz4vesen veszik% &a seg4t nekik valaki )jra tal ra állni. <ó né&ány éldát eml4t&etnék !nnek. 8 eladja a nevét% !n edig jól meg#izeti ezért. Hm. Az "zlet% az "zlet. Hát ersze.

'ekkorát tévedett9+++.+lyesmit nem tesz az ember.e most koccintsunk ezsgővel "gy"nk sikerére. . 'ég &álás is le&et #enségednek. 'ost már lassan s4nre ker"l ez az "gy. A báró mondott még né&ány megnyugtató szót% majd az urak b)cs)zkodni kezdtek. 7sak egyezzen bele a báró is.ersze magától értetődően semmi#éle jogot nem #ormál&at az !n leányára.Kicsit aggódtam% &ogy Hartmann )r ne&ézségeket #og támasztani. Azt &itte% 6ldenau báróval ezzel meg is szűnt a ka csolata. . 1s a báró/ (os% neki sem lesz ki#ogása% &a ezzel minden #áradozás nélk"l !tvenezer márkát keres&et.. .Hiszen !n is érdekelt% igaz% kedves von 2lotzin/ A &erceg von 2lotzin társaságában k!lt!tte el reggelijét egy lokálban% a&ol gyakran meg#ordult% és t!bbnyire az éjszakáit is ott t!lt!tte megle&etősen laza erk!lcsű társaságban. . Kemény munka volt% kedves von 2lotzin% gratulálok.e kérem% &ogyan szegőd&etett cl titkárnak/. . (em sajnálom tőle a seg4tséget% még &a nem is tart&atjuk vele tovább a ka csolatot. mondta még kissé szorongva. Az eredményt aztán majd tele#onon tudatja a &erceggel% &iszen neki nagyon #ontos volt a dolog. 5z az "zlet neki nagyon is megéri. Sz"ksége van rá% &ogy kissé egyenesbe j!jj!n. Az !regurat annyira #űt!tte a vágy% &ogy leánya (ord&eim &ercegné legyen% &ogy vég"l #élres! !rte minden aggályát. Ka ni #og az alkalmon% &iszen ezzel egy kisebb vagyon&oz jut&at. Hartmann kisasszony minden további nélk"l bele #og egyezni. (em #og sokat érzékenykedni% &iszen már )gyis kiszorult a jobb társaságból.Kész !ngyilkosság. . . 5zt előzőleg egyértelművé kell tenni számára. 'eg4gérte% &ogy beszél a lányával és a báróval. Hartmann urat kérte meg% &ogy tolmácsolja tiszteletteljes "dv!zletét a kisasszonynak% majd az urak távoztak. 5ladja nevét az !n leányának% de ő sem vesz4ti el. 'iután a &erceg is eml4tett né&ány meggyőző érvet. . Az ilyen emberek gyakran kiszám4t&atatlanok% so&a nem tud&atjuk% mire &ogyan reagálnak.% e#elől nincs semmi kétség. #elelte a &erceg. 5rről magam is meg vagyok győződve% #enség. A &erceg szerette volna 'argotot is "dv!z!lni% a lány azonban nem volt ott&on% amit a #enség tulajdonké en egy cse et sem bánt. . Dn azonban valóban rendk4v"l di lomatikus volt. Az autóban "lve a &erceg #ellélegzett. Hartmann )r beadta a derekát.. .

9ég"l &atározott mozdulattal kinyitotta az ajtót. 'argottal vagy a báróval/ Aztán )gy d!nt!tt% &ogy a lányával kezdi. . 'inden kétségét #élretette% mégis rosszul érezte magát a bőrében. 3eánya boldogsága mindennél #ontosabb volt számára. ?élt elmondani lányának a &ercegné !tletét. 'argot elámulva nézett az a jára.e megint )rrá lett rossz &angulatán. 7sengetett az inasnak% és megkérdezte% &azaértAe már 'argot. . Hgy érezte% s)lyos te&er ne&ezedik rá. . 9alami #ontosat kell veled megbeszélnem% 'argot. . 'argot elsá adt. Az ajtónál &abozva megállt egy illanatra% és nagy levegőt vett. (em kell nyugtalankodnod% 'argot% mint eml4tettem% a &ercegnő kész áldását adni e #rigyre. 'osolyogva a kana éra "ltette édesa ját% és látszólag gyan)tlanul kérdezte> . Arról árulkodott% &ogy tulajdonosa csak élete kései éveiben kezdett el #oglalkozni az á olásukkal. A lány meg&!kkent. 'argot némi nyugtalansággal #ogadta édesa ját. 1 en ezért kell egy nemesi nevet vásárolnod. 5gy #eltétele/ Az a a kissé tanácstalanul nézegette a kezét% amely komornyikja minden igyekezete ellenére sem látszott dologtalan arisztokrata kéznek. A lány !sszeszedte magát% és igyekezett nyugodtnak mutatkozni. . Hallotta% &ogy (ord&eim &erceg náluk járt% és sejtette% &ogy most kezd komolyra #ordulni boldogságáért v4vott &arca. Hartmann )r elindult &ozzá. Akármilyen logikusan is adta elő a dolgot a két uraság% mégis bántotta% &ogy az ő becs"letes neve akadályt jelent 'argot számára% &a &ercegnő akar lenni. 'ár csak azon mor#ond4rozott% &ogy kivel beszéljen elsőként. Az inas igenlő választ adott% és &ozzátette% &ogy a nagyságos kisasszony a szalonban tartózkodik. . (os% gyermekem% ő#ensége% (ord&eim &erceg járt nálam. 'ikor a ja megszólalt% sejtelmét igazolódni látta. 7sak* nos% a #eltétel ala jában véve nem t!bb uszta #ormaságnál. . A #őméltóság) asszony attól tart% &ogy erős be#olyása ellenére sem #ogadnának el az udvarnál% &a egyszerű Hartmann lányként mégy #eleség"l a &erceg&ez. 0egna este érkezett meg $écsből% és azonnal k!z!lte velem% &ogy az édesanyja elvileg egyetért a &ázasságotokkal% de van egy #eltétele.e &át engem HartmannAnak &4vnak% nem máské . . 'it szeretnél mondani% a a/ Hartmann )r nagyot só&ajtott.'iután Hartmann )r egyed"l maradt% még sokáig járkált a szobában #el és alá% mik!zben a #ejét t!rte. =ontosan.

2ondolod% &ogy a báró beleegyezik/ Hartmann )rnak nagy kő esett le a sz4véről. 5bben tényleg nincs semmi kivetnivaló. A énzt erre is #el&asznál&atná% &a nem akarja magára k!lteni. 'ost az egyszer még kitér&et az a jával való !ssze"tk!zés elől% m4g nem érzi magát t!kéletesen #elvértezve. Arra gondoltunk% 6ldenau bárót kérj"k meg erre a sz4vességre* ersze tisztességes kártalan4tás ellenében. Azt &iszem% k!nnyen szót ért"nk majd vele. . A &erceg elmondta nekem% &ogyan kell csinálni. +tt% (émetországban gyakran elő#ordul az ilyesmi. 0e&át #igyelj rám. Ajkát !ssze réselte% ne&ogy valami meggondolatlanságot mondjon. 'iért ne tenné/ 'eg vagyok győződve róla% &ogy nem tagadja meg től"nk ezt a sz4vességet. 5gyszeriben )gy érezte% leomlanak a k!r"l!tte tornyosuló #alak% és a kék égbolt mosolyog le rá. Szemében merész el&atározás szikrája villant #el. 'argot egyre n!vekvő #el&áborodással &allgatta a ja szavait. Az egész k!nnyen lebonyol4t&ató% &iszen a meg#elelő személy itt van% a mi &ázunkban. =ersze csak olgári esk"vő lenne% amit azonnal k!vetne a válás. $ecs"letszavát kell majd adnia% talán 4rásban is le#ektetnénk% &ogy az esk"vő után azonnal beleegyezik a &ázasság #elbontásába. 5zenk4v"l szé kis summát #izetnék neki. 3es"t!tte a szemét% és magára kényszer4tett nyugalommal 4gy szólt> . A #érj semmi#éle jogot nem gyakorol&atna #!l!tted.. . 0udom% &ogy nagyon szeretne k!nny4teni édesanyja életén% mert jó #i). 'inden bizonytalansága eltűnt% amikor leánya lát&atóan &iggadtan #ontolóra vette a dolgot. 5gyetértesz a tervvel/ 'argot lassan ráemelte a tekintetét% majd #ojtott &angon 4gy szólt> . Az a #ő% &ogy te beleegyezz. 'egbocsát&atónak tartod% &ogy az ember ilyen raktikák&oz #olyamodjon annak érdekében% &ogy kikényszer4tse a sorstól a boldogságot% amit egyébként nem ka na meg/ . (evet vásárolni/ 9an ilyen/ 1s beleegyeznél% &ogy megtagadjam a te becs"letes nevedet% és egy &amisat vegyek #el/ Hartmann )r igencsak zavarba j!tt. 'ár majdnem kit!rt &aragjában% &ogy &evesen visszautas4tsa ezt az !tletet% amikor el&angzott a báró neve.A nemesi név megszerzésének az a módja% &ogy név&ázasságot k!tsz egy arisztokratával% aki &ajlandó a nevét eladni. . 3e&et nemesi nevet vásárolni% ami elég szokatlan #ormában t!rténik. ?el volt kész"lve rá% &ogy leánya minden le&etséges ellenérvet #el #og sorakoztatni. 5z )gyszólván egyszerű !nvédelem% &a a &ázasság a #elsőbb k!r!k elő4téleteibe "tk!zik. 3ázasan gondolkodott% és azt latolgatta% &ogy nem ez lenneAe a legjobb alkalom arra% &ogy &őn á&4tott célját gyorsan és biztosan elérje.rága gyermekem% ne 4gy #ogd #el a dolgot.

<ól van% a a% akkor most azonnal veled megyek a dolgozószobádba% és elb)jok a s anyol#al m!gé.Az embernek nem csak joga% &anem k!telessége is% &ogy minden le&etséges eszk!zzel &arcoljon a boldogságáért% amennyiben !nmaga előtt tiszta marad a lelkiismerete.e nekem is van egy #eltételem. (agyon b4zott benne% &ogy mindennek jó vége lesz. 5lsősorban arról% &ogy a báró &ajlandóAe beleegyezni a válásba% k!zvetlen"l az esk"vő után. 'inden érted t!rténik. A &erceg nyugtalanul várja a d!ntést% &iszen szinte minden ettől #"gg.(em szabad el#elejtened% &ogy te adtad.'eg tudom érteni% &ogy mindenről tudni szeretnél% ami ebben az "gyben t!rténik. =a a% ugye neked az én boldogságom a leg#ontosabb*/ A saját vágyaidnál is #ontosabb/ A #ér#i bólintott. +gen% szeretnék mindenről tudni. 0e&át beleegyezel/ A lány komolyan% csillogó szemmel nézett rá. Hiszen tudod% &ogy 4gy van% 'argot. 'i lenne az/ . 5zért meg volt róla győződve% &ogy édesa ja az ő boldogsága érdekében vég"l #el #ogja áldozni nagyra t!rő terveit. 'egsz4vlelem és k!vetem a tanácsodat% a a. Hiszen csak a te javadat akarom. Szeme #elvillant. 'argot a ja nyaka k!ré #onta a karját% és csillogó szemmel nézett rá.Hartmann )r gyan)tlanul bólintott. . .'agamnak nem akarok magas oz4ciót ki&arcolni. =ersze &ogy nem #elejtem el. @gy lesz. 6kos kislány vagy. . Dr"l!k% &ogy nem ne&ez4ted meg a dolgomat. Szeretném &allani a báróval ez "gyben #olytatott megbeszélésedet% de )gy% &ogy ő ne tudjon rólaHartmann )r !r"lt% &ogy elnyerte lánya beleegyezését% ezért azonnal &ajlandó volt el#ogadni a kik!tését. 'ikor akarsz beszélni% vele/ . . . . 0ényleg őszintén szeret léged% és csak a javadat akarja. 0ermészetesen% 'argot. A lány arca k"l!n!s ki#ejezést !lt!tt% szeme &atározottan és &arciasan #elvillant. +gen% a a% beleegyezem% &ogy #érj&ez megyek 6ldenau báró&oz% &ogy visel&essem a nevét% és ezzel k!zelebb ker"ljek a boldogság&oz* amennyiben a báró is egyetért a dologgal. . 'argot meg!lelte és megcsókolta édesa ját. Aztán &4vasd a bárót% és beszélj veleHartmann )r megsimogatta és megcsókolta leányát. . . 'argotnak erről más volt a véleménye% de &allgatott. . 3e&etőleg azonnal. 5z magától értetődik% 'argot. 'argot tudta% &ogy ez az igazság. A boldogságá&oz vezető . .

<ól vagyok% de &add mondjam meg% &ogy a k!r"lményeim arra kényszer4tettek% &ogy állást vállaljak. (em volt biztos benne% &ogy egyetértene vele.ornau karon #ogta a bárót% és egy"tt indultak tovább.Hiszen semmit sem tudni rólad.ornau )rral% aki megáll4totta% és lelkesen "dv!z!lte. 'ost az volt a leg#ontosabb% &ogy a báró beleegyezzen a &ázasságk!tésbe. 5gy olgári származás) milliomos titkára lettem.ornaura.ornau )r mosolyogva megrázta a #ejét% és még erősebben megszor4totta a báró kezét. Ha ez a tény zavar téged% nem kell tovább társalognod velem. 9on . 'argot gondosan elrejtőz!tt a áncélszekrény előtt álló s anyol#al m!gé% mellyel ezt a cs)#% de #ontos b)tordarabot takarták el. Gemélem% engem nem sorolsz az ilyen emberek k!zé. Hogy jut ilyesmi az eszedbe% Horst/ 'i k!ze van a barátságunknak a megváltozott k!r"lmények&ez/ Az én szememben az vagy% aki voltál> előkelő% becs"letes ember. 1rted% ugye/ 'i is jártunk ott% .e jobb lenne% &a !nként tenné% mert a #ér#it nem akarta beavatni a tervébe. 3e"lt egy székre% Hartmann )r edig &4vatta a titkárát.5gyébként tegna este ledér &!lgyek társaságában találkoztam a csinos 5dgarral% akik k!r"lrajongták% és otromba tré#áin jót mulattak. . (incs már sok becs"lete% és #éltőn őrk!dik a maradék #elett. 1des +stenem% nagyon is rávall ez a viselkedés. (em% Herbert% ez nem keserűség% csak óvatosság. Ha nem akar% majd ő ráb4rja. 9on . Kissé megkeseredettnek látszol* A báró #ellélegzett.)ton akadályok tornyosullak előtte% és egy kis csel&ez kellett #olyamodnia% &ogy el&ár4tsa őket. A a és leánya a dolgozószobába ment. . Kedves Horst% mennyire !r"l!k% &ogy látlak. . A lelkiismeretével nem kellett számot vetnie% mert ez a lé és a boldogságát szolgálta. $iztosan emlékszel 5dgar (ord&eim &ercegre% egy ideig a mi garnizonunkban lakott. 8 szinte minden estéjét egy mulatóban t!lti% a&ol a vendégek sze arékban vacsoráznak* természetesen &!lgytársaságban. . 6ldenau báró azna délelőtt #őn!ke megb4zásából $erlinben volt "zleti "gyben% Az Knter den 3indenen találkozott &ajdani katonatársával% 9on . . .Hogy vagy/ A báró komolyan nézett a civil ru&ás von . (os% a k!zelm)ltban meg kellett ta asztalnom% &ogy ő#ensége már nem tekint teljes értékű embernek% mert alkalmazott lettem. A &erceg nyomban meg is &4vott% &ogy t!ltsek vele né&ány estét% am4g szabadságon vagyok* 0ermészetesen ebben a mód#elett gáláns társaságban.

Ha a &erceg szeretette méltó% becs"letes ember lett volna% aki ké es 'argotot boldoggá tenni% talán ő is el#ogadná% &ogy a lány a #elesége lesz. A sze arékat vékony #al választotta el egymástól% a #olyosóra ajtó ny4lt% s a terem #elől s)lyos #"gg!ny!k takarták% melyeket tetszés szerint el le&etett &)zni. Komor tekintettel nézett az autó után% és nem mond&atni% &ogy barátságos gondolatok jártak a #ejében. A &erceg minden estére le#oglalja a kilencest% ott tartja k!zismerten #éktelen tivornyáit. . <ói ismerte ezt a &elyet. Ftballagott a kerten a bejáratig% és a szobájába ment.ornauval% meg4gérte% &ogy valamelyik este egy o&ár bor mellett #olytatják a beszélgetést% majd elváltak. Hazaérve még é en látta% amint a &erceg von 2lotzin )r társaságában távozik. Hgy tudom% sok énzre van kilátása. Szorul a &urok a nyaka k!r"l% ő edig nem k!nnyen adja meg magát. . A báró #elka ta a #ejét. Kicsit társalgott még von . Szenvedett attól% &ogy mindezt tétlen"l kell végignéznie. BAz a legszomor)bb% &ogy nem tudja% mit csinálC . A &erceget ebben a mulatóban le&el megtalálni/ 9on . <ól megjegyezte% &ogy a &erceg a kilences á&olyt szokta le#oglalni. (agyon #éltette 'argot Hartmannt> a lány nem tudja% mit tesz% &a kiszolgáltatja magát ennek az embernek. Hgy vélte% nincs még tisztában !nmagával% k"l!nben nem menne #érj&ez usztán az édesa ja k4vánságára. 'ost )jra s"rgető vágyat érzett% bárcsak joga lenne megóvni a lányt. Sajnálta 'argotot.e tudta% &ogy 'argotot nem a sz4ve &ajtja. A keze meg volt k!tve% és &a #igyelmeztetné is a lányt% vajon &allgatnaAe rá/ Hiszen 'argot tudja% &ogy szereti% és talán #éltékenységének tulajdon4taná az egészet. BHa egyszer Hartmann )r és leánya #"ltan)ja lenne egy ilyen #erde estének% 'argot nem egyk!nnyen adná be a derekát% &ogy (ord&eim &ercegné legyenC . . Aggódását az a gondolat sem csilla 4totta% &ogy a társadalmi előrejutás érdekében a lány saját akaratából megy bele ebbe a &ázasságba.ornau )r nevetett. gondolta a báró. 'égis szólt volna% óva intette volna% &a megte&eti% &a jogában áll. K!sz!nettel lemondok róla. Haza#elé Horst másra sem tudott gondolni% mint amit a &ercegről &allott. .amikor még z!ld#"lűek voltunk. ?ojtogatta a d"&. +gen% majdnem teljes bizonyossággal. +smered azt a &elyet. gondolta Horst kétségbeesetten. Az első emeleten számozott á&olyok vannak. A bárót le4r&atatlan érzés ker4tette &atalmába e szavak &allatán. 'indenesetre lát&atóan megint szórja a énzt leendő milliomos a ósa kontójára. +tt mindenki azt csinált% ami&ez é en kedve volt. Hogy mivel t!ltik az estéket% azt is tudod* nekem erre nincs sz"kségem. 8 maga mesélte% &ogy eljegyzett egy dollár&ercegnőt.

kérdezte Hartmann )r bevezetéské en. Hartmann )r csak #utó illantást veteti rájuk% és #élretolta. <ó% jó% k!sz!n!m. #elelte kisvártatva. Gégen megj!tt már% báró/ . . +tt vannak a bizonylatok is. Kérdezem te&át% &ajlandó lenneAe név&ázasságot k!tni a .Kisvártatva Hartmann )r &4vatta a dolgozószobájába. . 5gy rendk4v"l szokatlan "gyet szeretnék megbeszélni !nnel. Horst azonnal átsietett &ozzá. Hartmann )r a #ejét rázta. 'ár eml4tette . Hát most lenne rá alkalma. . 7sak ezzel szolgál&atom meg a bizalmát. (agy !nuralomra volt sz"ksége% &ogy ne ugorjon #el% és ne rázza az !klét &aragjában. . (os% azóta )jabb #ejlemények vannak . 5zért vagyok &ajlandó meg#ontolni ezt a k4vánságot. . Az "zleti "gyeiket% amelyekkel megb4zott% elintéztem. . 'agam sem akarom% &ogy ne&ézségei származzanak a leányomnak abból% &ogy egyszerű% olgári néven k!t &ázasságot. Gemélem% nem volt sz"ksége rám. 1s% &ogy r!vidre #ogjam% !nre gondoltunk. (em% kedves báró% én is csak most tudtam időt szak4tani rá% &ogy &4vassam. 3átnia kell% kedves báró% &ogy a &ercegnő k4vánságának van némi jogala ja. Kissé kényes "gyről van szó% nem lesz k!nnyű beszélnem róla% de nem te&etek mást. . 5zért az lenne célravezető% &a 'argot név&ázasságot k!tne egy arisztokratával.e most kérem% #oglaljon &elyet. (agy !r!m!mre szolgálna% &a sz4vességet te&etnék !nnek és a leányának. Hartmann )r c szavakkal #ejezte be mondandóját> . A báró rezzenéstelen arccal &allgatta végig% bár sz4vében vi&ar tombolt. K"l!nben már &amarabb j!ttem volna. 0alálkoztam egyik régi katonatársammal% vele időztem. . . A báró le"lt Hartmann )rral szemben% és kérdőn nézett rá. A báró letelt né&ány a 4rt az 4róasztalra. . 5nnek !r"l!k% mert nem szeretek elkésni. . Kgye% tud róla% &ogy (ord&eim &erceg komolyan udvarol a lányomnak/ A báró !sszeszor4totta a száját% és bólintott. (agy szolgálatot te&etne nekem% illetve a lányomnak. Dn rendk4v"l k!telességtudó. (em% Hartmann )r% é en az előbb. (em is sejtette% &ogy a s anyol#al m!g!tt 'argot rejtőzk!dik% &ogy ki&allgassa a beszélgetés"ket> . 'egálla odtam ma a &erceggel% &ogy nemesi nevet vásárolunk a lányomnak. #olytatta Hartmann )r% és elmondta Horstnak% milyen #eltételt szabott az anya&ercegnő.

5gy kis résen át lát&atta Horst arcát. K"l!n!s ajánlattal állt elő% Hartmann )r. 5z a név makulátlan maradt% én és az édesanyám &oztuk meg az áldozatot% mely sz"kséges volt a&&oz% &ogy #edd&etetlenek maradjunk. kiáltotta #enyegetően. A név&ázassággal és a válással &óna ok telnek el% mialatt szóba sem j!&et a &erceg és 'argot &ázasságk!tése. 5zért edig bármit megadott volna. A #ormát viszont rosszul választotta meg.5zzel egy csa ásra kisebb vagyonra te&et szert% mert ezt a szolgálatot természetesen nem ingyen k4vánom !ntől.Ha nem b4znék #eltétel nélk"l !nben% nem #ordultam volna !n&!z egy ilyen kényes "gyben. A nev"nk nem eladó. 5z idő alatt edig sok minden t!rtén&et. 5gy darabig mély csend &onolt a dolgozószobában% 'argot visszatartott lélegzettel #igyelt a rejtek&elyen. 6ldenau báró egy darabig dermedten állt. Aki időt nyer% életet nyer% gondolta. 'ialatt munkaadója tovább beszélt% lázasan járt az agya> B'ost itt lenne az alkalom megmondani Hartmann )rnak az igazságot a &erceg jellemével ka csolatbanC . . A báró sá adt és #esz"lt volt. 9égre &allotta% &ogy a báró nagyot só&ajt. 3assan lecsilla odott% és már csak azt k4vánta% &ogy &a r!vid időre is% és csu án látszólag% de #eleségének mond&assa 'argot Hartmannt. 'ély #el&áborodással utas4tottam volna vissza% &a nem &ajtana az a vágy% &ogy !nnek és leányának valóban szolgálatot tegyek. Az !sszeg #elét r!gt!n az esk"vő után megka ná% a másik #elét edig a válás után. (em tudta% mit remél&et% csak azt érezte% &ogy ezt az alkalmat nem szabad elszalasztania% és #el kell nyitnia a lány szemét% mi#éle ember is valójában a &erceg. . Hirtelen #elindulásában legsz4vesebben &eves szavakkal adott volna &angot #el&áborodásának% de uralkodott magán. 0ermészetesen k!teleznie kell magát% &ogy k!zvetlen"l a &ázasságk!tés után beleegyezik a válásba% és semmi#éle jogot nem #ormál&at a lányomra. zakatolt #ejében a kérdés. Dtvenezer márkát ajánlok% esetleg még t!bbet. 5z ellen nem tiltakozik a jóérzésem.5gy 6ldenau nem adja el a nevét.. 2ondolja végig a dolgot józanul. (yugalmat kényszer4tett magára% és vég"l megszólalt> . . Hartmann )r. Kezét !sszekulcsolva #o&ászkodott az ég&ez% &ogy a báró teljes4tse a ja k4vánságát. Kérem% ne &áborodjon #el% és ne legyen d"&!s.e elajándékoz&atom egy olyan embernek% akit méltónak tartok a viselésére. Határozott. 5mellett joga lesz végre #igyelmeztetni a lányt. gondolta. Gajtam nem m)lik. 'ajd kiugrott a sz4ve a &elyéből.(em akarok semmi rosszat. B'it #og válaszolni/-C . Kedves báró.Jlj!n vissza% kérem. A milliomos zavartan nézett rá% és csit4tóan #elemelte a kezét. .kisasszonnyal% ontosabban> készen állnaAe olgári &ázasságk!tés #ormájában leányomnak adni a nevét/ 6ldenau báró &irtelen #el attant a &elyéről% arca elv!r!s!d!tt.

B(em érzi% mennyire megalázó a &ercegnő ó&aja/ . Hát jó% Hartmann )r% &a a kisasszony részéről rendben van a dolog% én is beleegyezem. Horst egyszeriben keserűséget érzett.K!nnyek sz!ktek a szemébe. Dn nagyon lek!telezett azzal% a&ogyan a &ázába #ogadott. 1s azt is meg kell 4gérnie% &ogy erről a megálla odásról senkinek sem szól* még a &ercegnek és von 2lotzin )rnak semHartmann )r mosolygott. . 7sak ne kezdje megint a . 'ennyire b"szke volt ennek a #ér#inak a szerelmére. Az !n életszemlélete nyilván k"l!nb!zik az enyémtől. 5nnyire #ontos !nnek% &ogy vendég"l lásson minket/ A báró bólintott.e van egy #eltételem. 'egk!nny4tette számomra% &ogy el#ogadjam% #"ggő &elyzetemet.0udnia kell% &ogy a &erceggel k!tendő &ázasság meg#osztja méltóságától.7sak !n!k ketten% senki más.'iről van szó/ . . Kész vagyok neki ajándékozni a nevem% becs"letszavamat adom% &ogy semmilyen jogot nem #ormálok rá% és r!gt!n az esk"vő után beleegyezem a válásba. (agyra becs"l!m !nt és a nagyságos kisasszonyt is. 3egsz4vesebben a báró nyakába ugrott volna. A leányom egyetért% már beszéltem vele . . Az !reg)r kezet ny)jtott. Szavamat adom% &ogy mindez a leánya% javát szolgálja. . Kedves báró% nem egészen értem% miért utas4t vissza gondolkodás nélk"l !tvenezer márkát% amit valóban megszolgál.. 1n azt mondom% az "zlet% az "zlet% és jó áruért jó énzt #izetek. BHát 'argotnak olyan sokat ér a nemesi név% &ogy még ilyen eszk!ztől sem riad vissza% csak &ogy megszerezze/ 'eg volt győződve róla% &ogy a lány nem szereti a &erceget% csak érdekből egyez&etett bele a &ázasságba. @gérje meg% &ogy a &ázasságk!tés estéjén vagy az azt k!vető valamelyik estén !n és a leánya abban a megtiszteltetésben részes4tenek% &ogy el#ogadnak tőlem egy vacsorameg&4vást egy általam választott étterembe. gondolta Horst. mondta Hartmann )r% és nagyon !r"lt a báró beleegyezésének. A maga neve edig igen jó áru.'inden#éle kártér4tés nélk"l teljes4t&etem az ó&aját% #eltéve% &ogy a kedves leánya is egyetért. 5nnek konkrét oka van% amit csak a vacsora után szeretnék elárulni.(em lenne szabad vakon engedelmeskednie az a ja akaratának. $eszéljen% kérem. 'argot a sz4vére szor4totta a kezét. Hát nem &áborog ellene a b"szkesége/ $árcsak #elnyit&atnám a szemét. . +gen. Seg4tenem kell neki% &ogy ne ro&anjon a vesztébe-C Hangosan azonban csak ennyit mondott> . 5zt a #eltételt k!nnyű teljes4teni. 'inden vágyam% &ogy valóban sz4vességet te&essek !n!knek. .

?áradjon% kérem% a szomszéd szobába. .&omlokát ráncolni. 5zt azonnal megte&eti. . H4vatni #ogom !nt% &ogy 'argot személyesen is k!sz!netet mond&asson. . 7sak arra kérem% &add beszéljek előtte a kedves leányával% mert tőle szeretném &allani% &ogy ez a név&ázasság valóban az ő k4vánságára j!n létre. 'inden alkalmat megragadtam% amikor jól le&etett keresni. .Ha eddig nagyra tartottam !nt% &át most még nagyobbra tartom. Gemélem% lesz alkalmam rá% &ogy valamilyen módon ki#ejezzem a &álámat. 'indenesetre sz4vből k!sz!n!m% kedves báró. Hová is ragadtatja magát/ (em% ő nem az a #ajta #ér#i% aki akarata ellenére magá&oz láncol egy nőt. So&a nem voltam tisztességtelen% de nem aggodalmaskodtam #eleslegesen. 'i lenne% &a az esk"vő után nem lenne &ajlandó visszaadni a lány szabadságát/ 9ad vágy tombolt a lelkében% &ogy szembeszeg"lj!n a sorssal. . <obb% &a vállalja ezt a #eladatot% &iszen 4gy joga lesz #igyelmeztetni a lányt a rá leselkedő veszélyre. A báró bólintott% és átment a másik szobába.'indjárt ide kéretem a lányomat% és tudatom vele előbbi beszélgetés"nk eredményét. Sz4vében csilla 4t&atatlan vi&ar tombolt. (em é en ezzel k!nny4ti meg a &erceg és 'argot Hartmann egybekelését/.5z csak az én véleményem. (em is sejtette% &ogy a báró ezzel a gesztussal teljesen más szolgálatot k4ván tenni a lányának% mint amit kérnek tőle.!ntésem ala jában véve egybeesik saját k4vánságommal.e &át mit szám4t neki egy olyan #ér#i szerelme% aki nem ké es azt a társadalmi oz4ciót biztos4tani számára% amire vágyik/ 'égis nagyon b4z&at benne% &a a kezébe teszi le a sorsát. 0ermészetesen.e még &a nem is értem% miért utas4tja vissza ilyen b"szkén a énzt% és miért akar megajándékozni olyasmivel% amiért !tvenezer márkánál is t!bbet adtam volna% nos% ez tetszik nekem* nagyon tetszik. .'egengedi% &ogy &aladéktalanul megtegyem a sz"kséges lé éseket% &ogy s4nre ker"lj!n az "gy% és ne teljen az idő &aszontalanul/ . Hartmann )r semmi nyugtalanságot nem érzett e szavak &allatán. 5gyre csak az járt a #ejében% &ogy a lány már régóta tudja% &ogy szereti.. (em tartozik &álával% Hartmann )r. 'egelégedéssel t!lt el% &ogy olyan k"l!nleges dolgot ajándékoz&atok a kisasszonynak% ami számomra a legértékesebb. . Ha nekem ilyen aggályaim lettek volna% so&a nem gazdagodtam volna meg. (em volt benne biztos% &ogy &elyesen cselekedett% amikor beleegyezett ebbe a név&ázasságba.e &a nem adná a lánynak a nevét% akkor megtenné ezt &elyette más. 0alán 4gérete ellenére nem tart&atná maga mellett 'argotot a szerelmével/ (e&éz só&ajjal egyenesedett #el% és elutas4tó mozdulatot tett. Az ablak&oz lé ett% és #orró &omlokát a &ideg "veg&ez szor4totta.

mondta remegő &angon. A #ér#i elsá adt. . 1desa ám elmondta% mit akar tenni értem. +N. A &erceg meg!r"lt a &4rnek% bár #el#og&atatlan volt számára% &ogy 6ldeaunak nem kell a énz. Hartmann )r jelentette a &ercegnek% &ogy leánya és a báró beleegyezett a név&ázasságba% és a báró mindennemű #izetséget &atározottan visszautas4tott. A jával egy"tt lássák csak meg ő#ensége igazi énjét% )gy% a&ogyan ő ismeri. . 'argot nem s"t!tte le a szemét% sugárzó arccal nézett a báróra.e nem gondolkoz&atott tovább ezen% mert Hartmann )r is beka csolódott a beszélgetésbe% és a részleteket kezdte el taglalni.5gyben azonban biztos volt> #el#edi a lány előtt annak az embernek a valódi jellemét% akivel egybe akar kelni.Hiszen tudnia kell% mibe ker"l nekem ez a sz4vességC . . 7sak seg4teni szeretett volna% &ogy a lány tisztán lásson% mielőtt vakon ro&anna a boldogtalanságba. $iztos% &ogy arról van szó* de ezt !n csak később #ogja megértem . . +gen% tudom% és &abozás nélk"l el#ogadom% &iszen a boldogságomról van szó. Szeme komoran a távolba révedt. 1s &a ezek után 'argot még mindig ragaszkodik a&&oz% &ogy (ord&eim &ercegné legyen% akkor nem is érdemel jobbat. 1gő szemekkel illantott a lányra% és ennyit mondott> . +ly módon minden elrendeződ!tt> a báró és 'argot a le&ető leggyorsabban név&ázasságot k!tnek% utána edig azonnal elválnak. BAkár&ogy nézz"k% lecs)szott ember lett a jó báró% . Dn tudja% nagyságos kisasszony% mi késztetett arra% &ogy a szolgálatára álljak . Sz4vből remélem% &ogy valóban a boldogságáról van szó'argot #elsó&ajtott. K!sz!n!m . gondolta. A #ér#i ny4ltan% komolyan nézett rá. Semmit sem nyerne vele% &a 'argot akkor )gy d!ntene% mégsem lesz (ord&eim &ercegné% de nem is akart nyerni. #elelte &alkan. 'argot a szoba k!ze én állva% csillogó szemmel nézett rá% majd gyorsan k!zelebb lé ett. . B'ilyen kegyetlen. A báró nem értette a lány arcki#ejezését és szavait. #elelte jelentőségteljes &atározottsággal. Maklatott gondolataiból Hartmann )r z!kkentette ki% amikor kitárta az ajtót% és arra kérte% #áradjon át a dolgozószobába.

6ldenau báró kinyomozta% &ogy ő#ensége továbbra is minden este a kilences á&olyban tivornyázik &asonszőrű barátaival és k!nnyűvérű &!lgyekkel. 9on 2lotzin )r mindenben a seg4tségére volt% és máris ka csolatba lé ett a váló eres "gyekben igen ta asztalt "gyvéd ismerősével% aki r!gt!n nagy érdeklődést mutatott az igen jó j!vedelemmel kecsegtető "gy iránt. 5dgar &erceg távol tartotta magát ezektől az eseményektől. 'argot és Horst k!z!tt k"l!n!s ka csolat alakult ki. Gemegő izgalommal várta azt a na ot% amikor majd t!rvényesen 6ldenau báróné lesz. . 3egjobb% &a . 'argot gyakran elt! rengett% vajon miért szabta a báró azt a #eltételt% &ogy őt és édesa ját vendég"l lássa vacsorára.akkor &át miért nem #ogad el énzt/ 5z ostobaság. <ól tudta% &ogy a báró ezernyi k4nt áll ki% mert azt &iszi% az ő )tját egyengeti% &ogy (ord&eim &ercegné le&essen* Ha időnként lo va a #ér#i sá adt% komor arcára nézett% legsz4vesebben odalé ett volna &ozzá% &ogy vigasztalóan megsimogassa.e ez az ő dolga% a lényeg az% &ogy k!télnek álltC . 0ermészetesen minden a legnagyobb titokban t!rtént. . 5gy Hartmann )rnál #igyelmesebb szemlélő talán észrevette volna a két ember #esz"lt viszonyát% de őt most más #oglalkoztatta.e semmire sem jutott. 5zért nem avatta be Horstot a tervébe. gondolta% és ezzel le is zárta magában a kérdést. A &ercegre edig nem gondolt t!bbé.e nem te&ette. 0udta% &ogy akkor majd minden erejére sz"ksége lesz% &ogy ne engedje ki a kezéből ne&ezen megszerzett boldogságát. 9égtelen"l &álás volt a sorsnak% &ogy a ja ont a bárót szemelte ki álvőlegénynek. 9on 2lotzin )r ugyanis jelentős !sszeget csikart ki Hartmanntól% mintegy előlegként 'argot &ozományából. Hartmann )r &aladéktalanul megtette a név&ázasság&oz sz"kséges előkész"leteket. 7sak a sikeres válás után akart )jra sz4nre lé ni% addig edig v4gan #olytatta kicsa ongó életét j!vendő a ósa kontójára. Szerelme na ról na ra mélyebb gy!keret vert a sz4vében% és a világ minden kincséért sem adta volna a kezét másnak. A &erceg ebből #edezte kiadásait% m4g &ázasságot nem k!t B6ldenau bárónővelC. 'ár csak kis idő választotta el ettől az eseménytől. . Hitelezőit leendő #elesége millióival &itegette% és mulatozással t!lt!tte na jait. 0alán azt k!vetelné tőle% &ogy beszéljen ny4ltan az édesa jával% és ezzel mindent kockára tennének% még &a a jának nem is lenne oka rá% &ogy esetleg meg&aragudjon a báróra. (a onta találkoztak% mint eddig% de csak a legsz"kségesebb dolgokról beszéltek% és le&etőleg ker"lték% &ogy egymásra nézzenek. 0udta% &ogy megnyugtat&atta volna a Horstot% &a elárulja neki% miért egyezett bele% &ogy &ozzáadják. Kgyanakkor telve volt !r!mteli bizakodással% &ogy minden siker"lni #og% &iszen tudta% &ogy szeretik% és ez a biztonság csodálatos érzésével t!lt!tte el. .e tartott a #ér#i megveszteget&etetlen lelkiismeretességétől.

Fllok rendelkezés"kre . 2lotzin )rral )gy egyeztek meg% &ogy a &ázasságk!tő teremben találkoznak. Az érintetteken k4v"l senki sem tudott róla% még a &ázvezetőnőt sem avatták be. 9on 2lotzin )r az utóbbi &etekben telebeszélte a #ejét% &ogy ez a név&ázasság egészen magától értetődő dolog. So&a nem látta még a lányt ennyire bájosnak és szeretetre méltónak% mint ebben a illanatban. . @gy értek a &ázasságk!tő terem&ez. 9on 2lotzin )r már várta őket% és azonnal élénk társalgásba kezdett. 'inden )gy ment% mint a karikacsa ás% és mégis* Az !reg)r kényelmetlen"l érezte magát. Horst bólintott. 'argotnak #ájt% &ogy né&ány &étig kénytelen a #ér#it szenvedésre kár&oztatni% és meg#ogadta% &ogy ezerszeresen kár ótolja Horstot a kiállt k4nokért. A báró és 'argot gondolataikba mer"lve "ltek mellette. A báró és 'argot . 9on 2lotzin )r és Hartmann )r az anyak!nyvvezető elé lé ett az i#j) árral. #elelte% és komolyan 'argotra nézett. Ha nem lovalta volna bele magát a gondolatba% &ogy leánya (ord&eim &ercegné lesz% nem egyezett volna bele ebbe a komédiába. Az autó már a ka u előtt állt. Hartmann )r kissé izgatott volt. 'indent a legnagyobb titokban kész4tettek elő. 1s amikor 'argot ránézett% megrettent a lány szeméből sugárzó% vissza#ojtott boldogságtól. 9égre elérkezett a báró és 'argot &ázasságk!tésének na ja. 9on 2lotzin )r természetesen #olyamatosan tájékoztatta a &erceget az eseményekről% aki 4gy azt is tudta% mikor lesz a &ázasságk!tés. Az esk"vő reggelén 6ldenau báró a #ogadószobában várta 'argotot és az édesa ját. 9on 2lotzin és Hartmann )r voltak a tan)k. Horst rezzenéstelen arcáról semmit sem le&etett leolvasni% 'argot edig reszketett az el#ojtott izgatottságtól. 'inden simán ment. Az autóban mind&árman &allgattak. 'i ez/ 'iért néz 4gy rá/ . (em vallotta be magának% mert nem akarta bevallani% &ogy ez a név&ázasság ellenkezik a jóérzésével. A lány #eltűnően sá adtnak látszott% mikor egyszerű utcai ru&ájában belé ett a #ogadószobába. .e nem volt ideje ezen tanakodni% mert Hartmann )r már s"rgette az indulást% és az autó&oz siettek. Hartmann )r a sz4ve mélyén azért szorongott egy kicsit. Hiszen a báró sem támasztott ne&ézségeket% 'argot edig minden ellenkezés nélk"l engedelmeskedett. 5lkész"lt% kedves báró/ . kérdezte. A &ázban senki sem sejtette% &ová indul Hartmann )r leányával és titkárával.ebből kimarad% és majd a meg#elelő időben kész tények elé áll4tja. Az "gynek a le&ető legkisebb #eltűnéssel kellett lezajlania.

(em egészen% Hartmann )r. . . Dr"l!k% &ogy ilyen nagyra értékeli a szolgálatomat% Hartmann )r% de nem te&etek mást. (é&ány erc alatt t)l voltak az egészen. (em azért egyeztem bele a név&ázasságba% &ogy el&ár4tsam az akadályt% csu án a lányának k4vántam a szolgálatára lenni. . (em. Hartmann )r mosolyogva vállat vont. . 'indketten sá adtak% &allgatagok voltak% és nem mertek egymásra nézni. (a de kedves báró% miért/Horst #elállt. Hát ez rendk4v"l kellemetlen. Hazaérve a báró megkérte Hartmann urat% &ogy beszél&essen vele. . 'ert a megváltozott k!r"lmények k!z!tt nem te&etek mást. 'argot HartmannAból 6ldenau báróné lett.Azért akartam beszélni !nnel% &ogy megkérjem% még ma #ogadja el a #elmondásomat% és engedje meg% &ogy el&agyjam a &ázátAz !reg)r d!bbenten nézett a titkárára.e a ceremónia végén 'argot olyan biztos kézzel 4rta alá az anyak!nyvet% mint&a so&a t!bbé nem akarna megválni )j nevétől. . . Hartmann )r idegesen sim4tott végig a &omlokán. 9on 2lotzin báró a &ázasságk!tő terem elé érve azonnal elk!sz!nt.komoly arccal "ltek a szertartás alatt. Hiszen az ugyanaz% kedves báró.e &agyjuk ezt. . Kedves báró% !r"l!k% &ogy még egyszer megk!sz!n&etem szolgálatkészségét% aminek k!sz!n&etően siker"lt el&ár4tanunk az egyetlen akadályt% mely megne&ez4tette a leányom és a &erceg egybekelésétA báró k"l!n!s illantást vetett rá. . A &erceg&ez akart menni% &ogy tudassa vele> 'argot Hartmannt immár 6ldenau bárónénak &4vják.e kedves báró% ez nekem eszembe sem jutott. A t!bbiek visszatértek a HartmannAvillába. 5gy ilyen kényes "gyet k!r"ltekintően kell kezelni.(em le&etne ezt vala&ogy elker"lni/ . . 5lősz!r is% !n már szinte nélk"l!z&etetlenné vált számomra% aztán edig* &ogy ez az "gy az állásába ker"lj!n* Az !rd!gbe is% rettentően sajnálom. A leánya érdeke megk!veteli% &ogy még a mai na on eltűnjek a szeme elől% és addig ne is találkozzunk% m4g #el nem bontották a &ázasságunkat. Az !reg)r a dolgozószobába k4sérte% &ellyel k4nálta% és le"lt vele szemben. . 'egenged&etetlen% &ogy a &ázban maradjak% miután az !n kedves leányával ilyen #urcsa viszonyba ker"ltem. .

. 5z aztán a bonyolult &istória. 'ég &a r!vid időre is% de &ozzáadta volna a leányát egy ilyen ember&ez% csak azért% &ogy ezzel le&etővé tegye a &erceggel való &ázasságát/ Hartmann )r idegesen végigsim4tott a &omlokán. (em érti% &ogy mindketten boldogok lesz"nk% &a elérj"k ezt a célt/ . Hát ersze.Hartmann #elugrott% és elkezdett #elAalá járkálni a szobában. . . kérdezte nyomatékosan a báró. . A legelőkelőbb &elyen akarom látni. . . K"l!nben nem k!vettem volna el mindent% &ogy ez a #rigy létrej!jj!n.Akkor von 2lotzin )r talált volna egy másik nemest% aki &ajlandó lett volna név&ázasságra lé ni a lányommal. 1s !n ezt tudta/ 5lőre tudta% &ogy #el kell adnia az állását% és mégis megtette nek"nk ezt a sz4vességet/ . +gen% elker"l&etetlen. (em% nem tudok más kiutat. (em% Hartmann )r% ezen a onton nem értem !nt. +gen% tudtam.e mondja csak% valóban elker"l&etetlen% &ogy #elmondjon/ .e &át mi az% amit ne tenne meg az ember a gyermeke boldogságáért/ . (a &allja% báró% most már aztán végké nem értem !nt. 1n% egy munkáscsalád gyermeke% &ercegi koroná&oz akarom juttatni a lányomat. 'argot legyen csak előkelő &!lgy% aki bejáratos az udvar&oz% és ragyogóbb mindenkinél. 9alóban )gy gondolja% &ogy a leánya boldog lesz% &a #eleség"l megy a &erceg&ez/ . 9alóban megtette volna/ 'ég &a névleg is% de &ozzáadta volna a leányát egy olyan #ér#i&oz% akit von 2lotzin ajánl/ (em &inném% &ogy #edd&etetlennek tartja. . 0alán más elké zelés"nk van a boldogságról..(em lát valami kiutat/ .(em akarom elengedni !nt. 6lyan embert &ozott volna% aki &ajlandó énzért eladni a nevét% mert az valósz4nűleg nem is ér már semmit.(incs 4nyemre az egész "gy. Hartmann )r bólintott. Hristen% maga olyan kérdéseket tesz #el% &ogy bele irulok% akár egy cs4nytevésen ért iskolás#i). Az !reg)r izgatottságában megint elkezdett #elAalá járkálni% majd megállt a báró előtt. 1s mi&ez #og kezdeni/ . .e igaza van. A báró #urcsa% kemény tekintettel nézett az !reg)rra..'inden adottsága megvan &ozzá. . 1s még ma el akarja &agyni a &ázamat/ . . 5z nagyon valósz4nű.5szemben sincs. #elelte Hartmann )r élénken és magabiztosan. .+gazán szól&atott volna. 5ngedje meg% kérem% &ogy 4gy tegyek.

Ha már meg kell lennie% természetesen elengedem. A&ogy akarja. +sten a tudója% nem sz4vesen engedem el* (agyon megkedveltem magát. 'indenesetre nem #ogom szem elől 9esz4teni magát. mondta a báró% aki nagyon jól tudta% &ogy &a a jelen k!r"lmények k!z!tt a &ázban maradna% elvisel&etetlen k4nokat kellene kiállnia. . . . . .e &át &asznál&atjuk az én kocsimat is. . Hálás lennék% &a beajánlana valaki&ez. 5zen k4v"l természetesen gondom lesz rá% &ogy ebből az "gyből semmilyen &átránya ne származzék a későbbiekben.'ost edig bocsásson meg% de s"rgősen $erlinbe kell mennem "zleti "gyben. K!sz!n!m. Akkor engedje meg% &ogy !n!kért j!jjek este egy bérelt autóval. . K!sz!n!m.$ocsásson meg a ki#ejezésért% most nem #igyelek a #ormalitásokra% és &irtelenjében nem találtam jobb szól. . $eszélni #ogok a tanácsos )rral. . .. 'int mondtam% meg sem #ordult a #ejemben% &ogy emiatt elvesz4t&etem !nt. . Azt legalább megengedi% &ogy ebben a seg4tségére legyek/ 9agy talán már ez is ellenkezik azzal az átkozott% csodálatra méltó b"szkeségével% maga* maga* (em is tudom% milyen kedvességet vágjak a #ejé&ez. 3e&etne ez ma* 9elem t!ltenék a mai estét/ 0udom% &ogy nem 4gérkeztek még el más&ová. . . 5setleg adódik valami jobb le&etőség is. 1s már a mai na on el akar menni/ . 'eg #og érteni% &a velem vacsoráznak% Hartmann )r. Ha mindenké en ránk akarja k!lteni a énzét% nem akadályoz&atom meg. <elentse be magát nyugodtan a lányomnál. 'aga igazán nagyszerű #ickó.e magam is belátom% &ogy semmi nem tart&atja vissza. 0e&át kilenc k!r"l j!v!k !n!kért. 3enne azonban még egy kérésem. .Hiszen !ssze is kell csomagolnia. 9árjuk. 0ermészetesen keresnem kell valami más megél&etési le&etőséget. <ól van. ?ura szerzet maga% báró. (em% Hartmann )r% nem marad&atok . Gemélem% itt találom még% mikor visszaj!v!k. 5ngedelmével% igen. +gen% né&ány órára biztosan sz"kségem lesz még. Azt 4gérte% leányával egy"tt el#ogadnak tőlem egy vacsorameg&4vást. 'egengedi% &ogy elb)cs)zzam a leányától/ . $izonyos okból% amit csak később árul&atok el% szeretném ezt elker"lni. . Gendben% el#ogadjuk. =ersze. 'ég nem tudom. 0alán elvállalom a levelezői állást a kereskedelmi tanácsosnál% amit korábban #elajánlott nekem.

A #ér#i k"l!n!s illantást vetett rá. . 0ulajdonké en nekem kellene megk!sz!nn!m% &ogy ennyire megb4zott bennem. A #ér#i meg&ajolt% és rezzenéstelen arccal &elyet #oglalt 'argottal szemben. A lány tudta% &ogy a ja távol lesz né&ány órára% és a &ázvezetőnő is elment bevásárolni. Ki akarta &asználni ezt az időt% &ogy boldogságának )tját tovább egyengesse. +gen. 9iszontlátásra% Hartmann )rA milliomos sietősen távozott% és né&ány erc m)lva el&ajtott. 5l akar menni/ . . (é&ány órán bel"l el&agyom az ott&onukat% és é en arra kész"ltem% &ogy elb)cs)zzam !ntől. Sejtem% nagyságos kisasszony* bocsánat% nagyságos bárónő% mit k4ván tőlem. Azonnal j!v!k . Hartmann )r távozása után 6ldenau báró a szobájába ment. 8szintén #ájlalta a báró #elmondását. A vacsoránál edig megbeszélj"k a továbbiakat. 5mellett edig #olyton a kérdése járt a #ejében> B9alóban )gy gondolja% &ogy a leánya boldog lesz% &a #eleség"l megy a &erceg&ez/C 5lősz!r tette #el magának komolyan a kérdést% &ogy tényleg 'argot boldogságát szolgáljaAe% &a a legelőkelőbb arisztokraták k!rei&ez #og tartozni.. . Horst szája eny&én megrándult. ?eleslegesen #áradna. . $izonyára meg akar kérni% &ogy még ma &agyjam el ezt a &ázat% mivel a megváltozott k!r"lmények miatt nem illő% &ogy továbbra is egy #edél alatt tartózkodjunk. Kellemetlen"l érezte magát. +genlő válaszára belé ett az inas. A nagyságos kisasszony kéreti a báró urat% &ogy #áradjon a szalonba. A lány megrázta a #ejét. @gy biztos le&etett benne% &ogy senki sem #ogja zavarni őket. . 'argot elsá adt. 1 en csengetni akart az inasnak% &ogy bejelentse magát 'argotnál% amikor ko ogtak. 'iért% !n talán mást várt/ Hiszen csak megelőztem az erre vonatkozó kéréséi. Kesernyésen elmosolyodott. . (em tartozik k!sz!nettel. (em volt egy kissé . . <ó% addigra visszaérek. Azért &4vattam% báró% mert tudom% &ogy édesa ám nincs itt&on% és szeretnék magával valamit megbeszélni. (agyon megkedvelte ezt a rátermett% lelkiismeretes% szorgalmas #iatalembert. 9iszontlátásra% kedves báró. 'ár kértem az elbocsátásomat az édesa jától% és ő elengedett. Kissé gyámoltalanul és zavartan állt a báró előtt% és &ellyel k4nálta. (em% báró% azért &4vattam% nos% meg akartam k!sz!nni% &ogy teljes4tette a ám k4vánságát% és #elve&ettem a nevét. #elelte% és né&ány erccel később 'argot előtt állt.

(em% biztos vagyok benne% &ogy nem voltam k!nnyelmű. 'argot% 'argot% komolyan beszél% vagy csak kegyetlen tré#át űz velem/ A lány szeme k!nnybe lábadt% és elcsukló &angon válaszolt> . A báró égő tekintettel nézett rá% majd gyorsan 4gy #olytatta> . (em tré#álok% báró. . (em &agy&attam% &ogy elvesszen a boldogságom. 1s &a most nem adnám vissza a szabadságát/ 'argot le&unyta a szemét% és a #elindultságtól sá adtan &átradőlt a székén. . . Dn volt k!nnyelmű% báróA #ér#i kérdőn nézett rá. (emrégen azt mondta% &ogy szeret* aztán meg sem várva a válaszomat% elro&ant. 7sak ezért egyeztem bele% &ogy megk!ss"k a név&ázasságot. . . . 1desa ám k4vánságára talán #ontolóra vettem volna ezt a &ázasságot* &a nem ismertem volna meg magát.$ecs"letes embernek ismerem !nt% aki minden k!r"lmények k!z!tt megtartja a szavát. 1n edig nem 4gértem meg% &ogy elengedem !ntA báró szeme villámokat szórt.k!nnyelmű% nagyságos bárónő% amikor teljesen rám b4zta magát/ Hiszen tudja% &ogy szeretem. . Kérem% ne ijedjen megA lány tágra ny4lt szemmel ránézett.'inden biztonsági intézkedés nélk"l #eleség"l vett% még &a csak sz4nleg is. 0eljes sz4vemből szeretem !nt% és nagyon boldog vagyok% &ogy érzelmeim viszonzásra találnakHorst az izgalomtól remegve &allgatta a lányt% majd előre&ajolt% és zavartan az arcába nézett.Ha )jra #"ggetlen akar lenni% akkor a válást !nnek kell beny)jtaniaA #ér#i is #elugrott% és zavartan nézett 'argotra. 1n/ 'argot ki&)zta magát. +gen% !n. . K!telezte magát% &ogy visszaadja a szabadságomat. Hirtelen mozdulattal át!lelte a lányt.7sak azért &4vattam ide% &ogy k!z!ljem% egy lé ést sem teszek annak érdekében% &ogy elválasszanak benn"nket. . Hogy értsem ezt/ 'argot reszketni kezdett% ereje #ogytán megind4tóan védtelen kislánynak látszott. 1rtse )gy% &ogy so&a nem akartam (ord&eim &ercegné lenni. 5zért most #elelek.(em szeretem a &erceget% még csak nem is tisztelem. Kegyetlen tré#át űz velem% bárónőA lány #elugrott% és b"szkén% egyenes tartással állt Horst elé. 'ost már !nnek kell d!ntenie% &ogy 6ldenau bárónő maradjakAe* !r!kreA báró szinte megrészeg"lt a váratlan boldogságtól.

. . Sokáig álltak még ott édes csókokat váltva% egymást szorosan át!lelve. (em% 'argot% nem ezért lettem. .0udod% &ogy mennyire szeretlek/ 'argot arcát a báróé&oz szor4totta. .. 1s ennek ellenére nekem ajándékoztad a neved% &ogy el&ár4tsd az akadályt a vele k!tendő &ázasságom )tjából/ . 0artozom neked egy vallomással. +gen% Horst% tudom.e gondolni sem mertem arra% &ogy az irántam érzett szerelmed sugárzik belőle. @gy legalább tiszta lelkiismerettel állok majd édesa ád elé% és ké es leszek bátran k"zdeni a boldogságunkért.rága #eleségem.Annyira szomor)nak és boldogtalannak láttalakSzerettelek volna megvigasztalni.Szerencsére nem arra adtam becs"letszavamat% &ogy beny)jtom a válást% csak arra% &ogy beleegyezem. kiáltotta valósággal !nk4v"letben% és ajkát a lány u&a ajkára szor4totta. . 1n is szenvedtem azokban a na okban% amikor komédiáznom kellett előtted. 9ég"l 'argot #el&ev"lten% mint aki álomból ébred% kibontakozott a báró karjából. 5lőtt"nk áll még az édesa ámmal való &arc. 1desem% olyan ez% mint egy álom% &ogy az enyém akarsz lenni% csak az enyém*. Horst #orrón% bensőségesen csókolta meg 'argotot% majd 4gy #elelt> . ?élénk mosollyal nézett rá.. 'a reggel% mielőtt a &ázasságk!tő terembe ment"nk% megijedtem attól% amit a szemedben láttam. Sokáig álltak meg&itten !ssze!lelkezve% mint&a so&a nem akarnák elengedni egymást. 0udod% &ogy szabtam egy #eltételt. . +smerem minden gazságát. . +gen% azt% &ogy egyik este a a a és én a vendégeid lesz"nk vacsorára. . <obb is% &ogy nem avattál be. 0alán valóban megtettem volna. (os% drága Horstom% nem tűnt még el minden vi&ar#el&ő boldogságunk egéről. 'argot* 'argotom.Hát nem olvastad ki a szememből% &ogy mit érzek irántad/ A báró elragadtatva% re eső sz4vvel nézett rá. . 0udd meg% édesem% &ogy megszállott igazságszeretetem ellenére egy illanatra én is k4sértésbe estem% &ogy mindennel dacolva magam mellett tartalak% mert tudom% &ogy a &erceg nem méltó &ozzád% és boldogtalanná tenne. A báró szeme vidáman és bizakodóan csillant #el. 6rgonaszó és &arangz)gás zengte k!r"l őket% az élet ujjongó dala. 1n edig nem mertelek beavatni a tervembe% mert #anatikusan ragaszkodsz% az igazság&oz. Dssze kell #ognunk% és szilárdan ki kell tartanunk amellett% &ogy semmi sem választ&at el minket egymástól% 'argotom. Azt &iszem% mindent bevallottál volna a a ának% &ogy ne kelljen őt #élrevezetni. .'ost már j!&et bármi% t!bbé nem engedlek el.

(em bizony.. 'argot a báró nyaka k!ré #onta karját. . Hogy érted ezt/ A báró mindent elmesélt neki% majd 4gy #olytatta> . (agyszerű.6da kell vinn"nk a a át% a&ol ki&allgat&atja a &erceget% és ezzel #elnyit&atjuk a szemét az igazságra. . ?urcsa% keserédes érzés volt% &ogy &a csak látszatra és r!vid időre is% de a magaménak mond&atlak% neked ad&attam a nevem. Horst magá&oz szor4totta. 0e&át mit akarsz% mit tegyek/ . S talán azért is egyeztem bele% mert arra gondoltam> aki időt nyer% életet nyer. (e aggódj% minden a legnagyobb rendben lesz. 'eg voltam győződve róla% &ogy b)cs)vacsora lesz% de nem &agy&attam% &ogy #igyelmeztetés nélk"l% gyan)tlanul menj #eleség"l a &erceg&ez. 3átod% 'argotom% ezért teljes4tettem a k4vánságotokat. 1des #eleségem.. 'eglásd% édesa ám is el#ogadja majd az elker"l&etetlent% mert neki az én boldogságom a leg#ontosabb. 5lőtte ne mondjunk neki semmit az el&atározásunkról% &ogy nem akarjuk #elbontani a &ázasságunkat. =ontosan.i lomatikusnak kell lenn"nk% nem szabad elárulnunk% &ogy szeretj"k egymást% m4g a a a meg nem ismeri a &erceg igazi jellemét. . 3egértékesebb tulajdonom régi% makulátlan nevem% s a k!r"lmények ellenére is boldoggá tett% &ogy megajándékoz&attalak vele.Akkor majd ráj!n% mennyit is ér valójában a &erceg.'ajd csak utána akarok neki mindent bevallani. 1s &a belátja% &ogy a boldogságot csak a te oldaladon talál&atom meg% &a #elismeri% &ogy rosszul 4télte meg% mi jelenti nekem a boldogságot% áldását adja majd ránk.1desa ám ala jában véve csak azt akarja% ami a javamat szolgálja. suttogta bensőségesen. . ..rága #érjem. Hála +stennek% nagyra becs"l téged% és azt &iszem% nem sz4vesen #ogadta el a #elmondásodat. A lány csodálkozva nézett rá. 1n edig é en az imént álla odtam meg édesa áddal% &ogy ez a bizonyos vacsora ma lesz. .Hogyan le&etséges% &ogy &irtelen ekkora boldogságban van részem/ 0e is ilyen kimond&atatlanul boldog vagy/ A lány #orrón% &osszan megcsókolta. Gemélem% igazad lesz. A név&ázassággal jogot szereztem arra% &ogy óva intselek% amit érted való aggodalmamban már régen megtettem volna. . 'ár van egy tervem% &ogyan áll4t&atnánk a mi oldalunkra.Amikor az előbb a &erceg kicsa ongó életmódjáról meséltél% és arról% &ogy szerettél volna megóvni tőle% villámcsa ásként &atott rám a #elismerés% &ogy a tervezett vacsora semmiké en sem marad&at el. 9égtelen"l boldoggá tesz a szerelmed. 3es)jtotta% amikor megmondtam% &ogy el akarok menni. .

.0alán sokáig kelleti volna várnunk egymásra a &ercegnő áldott !tlete nélk"l. 1desanyád mit #og szólni e&&ez az egész&ez/ 0udja% &ogy ma reggel név&ázasságot k!t!ttél velem/ A báró mosolyogva ingatta a #ejét. . A ámnak nincs már sz"ksége titkárra% &elyette lesz egy veje% aki majd nevelgeti. A továbbiakat rád b4zom és a sorsra. . . (em. Hadd maradjak még veled. (em szeretném a sz"kségesnél tovább tév&itben &agyni. Gemélem% már a vacsora után megmond&atjuk édesa ádnak az igazságot. Amikor téged látlak% azt mondom magamnak% olyan dolgokat is ké es lennék megtenni érted% amelyek ellen berzenkedne a lelkiismeretem. Hála +stennek% &ogy 4gy d!nt!ttél. 'ost azonban el kell menned% édesem. <!n a lelkiismeretA#urdalás% Horst/ A #ér#i gyengéden megcsókolta. <obb% &ogy erre nem ker"lt sor. +gen% 'argot. 'argot meg#ogta Horst kezét% és az arcá&oz szor4totta. 'argot incselkedve nézett rá. 'eg&itten !sszeb)jva becéző% bolondos szavakat suttogtak egymásnak% amelyek oly sokat jelentenek minden szerelmesnek. Ami azután k!vetkezik% )gyis a mai estétől #"gg.e 'argotnak valami #ontos is az eszébe jutott. .Hjra #orrón% meg&itten megcsókolták egymást% aztán 'argot t)láradó !r!mmel 4gy szólt> .Annyi mindent kell még mondanunk egymásnak'argotnak nem esett ne&ezére% &ogy teljes4tse ezt a kérést. . . A ám titkára te&át a mai na on #elmondta állását% és a megálla odás szerint el&agyja a &ázat. 1n edig nem enged&ettem% &ogy eltántor4tson el&atározásomtól. . Horst kérlelő illantást vetett rá. . . 'áris el akarsz k"ldeni/ 1desa ád csak később j!n vissza.0e&át le#oglaltad a nyolcas á&olyt/ .e ugye% &a el&agyod a &ázunkat% . . Azt &iszem% rossz lelkiismerettel boldogtalan ember lennél% és neked boldognak kell lenned. A lány nagyot só&ajtott. (em% ez csak #!l!sleges izgalmakat okozott volna neki% és le akart volna beszélni róla. (em akarom% &ogy a a a kettesben találjon benn"nket% és sz"kségem van egy kis időre% &ogy !sszeszedjem magam. 'a este edig gyere ért"nk a bérelt autóval% ne&ogy #elismerjen valaki a saját autónkról. (os% ott vacsorázunk% és te% drága #érjem% illedelmesen és tartózkodóan #ogsz "lni a te 'argotod mellett.

2yengéden megcsókolták egymást% s mámoros boldogságukban tudomást sem vettek a k"lvilágról. 1n edig amint te&etem% meglátogatom% és személyesen is megkérem erre. 'iután 6ldenau báró magára &agyta i#j) #eleségét% szobájába sietett% !sszecsomagolt% majd bement még né&ány ercre Hartmann )r&oz. 7sak mert ilyen szé en kérsz. 'ost menj gyorsan% kedvesem.$iztosan megkedvel. Kegyelmezz% édes szerelmem. . 5zt edig be is tartottam. N. Hogyan is &i&ettem% &ogy &ideg a sz4ved% és csak a csillogó &ercegi koronára vágyik. Anyám beleegyezésében biztos vagyok. 7sak akkor rebbentek szét% amikor meg&allották Hartmann )r autójának &angját. 1n édes 'argotom.e vajon édesa ád megbék"lAe a &elyzettel/ . .Szeretni #og az édesanyám% mert boldoggá teszel engem. . 8 ersze ezt másként értette% másban látta a boldogságomat. 5lb)cs)ztak egymástól% és egyeztették az esti találkozás idő ontját. . 5ste találkozunkG! ke csókot váltottak% és a báró elsietett. 5nélk"l nem le&et teljes a boldogságunk.7sak ragaszkodtál &ozzá.e én nem 4gértem semmit azon k4v"l% &ogy 6ldenau bárónő akarok lenni. (em csikartad ki% 'argot.(em tudnék &iggadtan viselkedni a jelenlétedben. . Akkor azt #eleltem neki% &ogy megsz4vlelem a tanácsát% és k!vetni #ogom. (e #élj% ezért még meglakolsz. 3égy nyugodt% bele #og egyezni a &ázasságunkba% mi&elyst szé álma a &ercegi koronáról szerte#oszlik. 'esélj rólam sok szé et% &ogy jó legyen &ozzámA báró megcsókolta a lány kezét% le&unyt szemét és az ajkát. . . @gy is cselekedtem. 'argot egy darabig le&unyt szemmel állt% és kezét a sz4vére szor4tva &allgatta #érje lé teinek &alkuló zaját. 1desa ám egyszer maga mondta% &ogy az embernek nemcsak joga% &anem k!telessége is% &ogy minden olyan eszk!zzel k"zdj!n a boldogságáért% amit jó lelkiismerettel megte&et. $árcsak már valóban a #eleségem lennél% drágám% nemcsak a 4ron. 0e&át még ma elmégy édesanyád&oz% átadod neki sz4vélyes "dv!zletemet% és megmondod% &ogy nagyon szé en kérem% legyen az én édesanyám is.(em talál&at itt a a a. A&&oz meg kell tartanunk az egy&ázi esk"vőt is% Horst% még&ozzá a ám és édesanyád áldásával. 'argot #elugrott.elmész édesanyád&oz% és mindent elmondasz neki/ 'indent% azt is% &ogyan csikartam ki a sorstól a boldogságomat/ .

. . Amikor bérelt autója megállt a villa bejárata előtt% Hartmann )r elébe ment. 9égre elérkezett az idő% &ogy elinduljon a HartmannAvillába. . (e #elejtse el% Hartmann )r% &ogy 6ldenau bárónő a mi védelm"nk alatt tartózkodik itt% és egy zárt á&olyban% kizárólag a mi társaságunkban #og vacsorázni. 2y!ny!rű estélyi ru&át viselt% és sugárzóan szé volt. 0"relmetlen"l és izgatottan várta a k!z!s vacsorát. Hartmann )r oldalról a báróra sand4tott. . 1s 'argot% az ő 'argotja is megjelent a lé csőn. A lé cső alján egy inas állt% karján drága bundát tartott. Ms!rt!lőd!tt még egy darabig% &ogy el kell vesz4tenie szorgalmas titkárát% de aztán a két #iatal &atására ő is #elvidult. . . Horst kedvéért k"l!n!s gonddal kész"lőd!tt% és !r!mmel olvasta ki a #ér#i szeméből% &ogy látványa valóban lenyűg!zően &at rá. Kedves báró% nem tévedett az étterem megválasztásában/ (ekem legalábbis )gy tűnik% &ogy ez a &ely nem egészen az én leányomnak való. A bárónőt &atártalan !r!mmel t!lt!tte el% &ogy #ia megtalálta a boldogságát% csak az aggasztotta kissé% &ogyan vélekedik majd a dologról Hartmann )r.A báró ezután édesanyjá&oz sietett% és mindent bevallott neki. 1desanyja jók4vánságokkal bocsátotta )tjára. 9ajon tényleg szilárd meggyőződése% &ogy leánya boldog lesz (ord&eim &erceg oldalán/ 5gyszóval sem magával% sem a világgal nem volt megbékélve. 'argot az !vé% !r!kre !sszetartoznak% most már j!&et bármi.5lég erősnek érezte magát a&&oz% &ogy dacoljon a sorssal% bármit is &ozzon. (em volt t)l rózsás &angulatban. (agyon bosszantotta% &ogy elvesz4ti a titkárát% és a na #olyamán egyre az a kérdés #oglalkoztatta% amit a báró tett #el neki. A báró sietősen átvette a kabátot% és #elesége #ormás vállára ter4tette.e mivel a báró és 'argot annál #ényesebb &angulatban voltak% &amarosan siker"lt őt is jobb kedvre der4teni"k. Horst azonban derűs és bizakodó volt. 7sak attól tartott% mi lesz% &a (ord&eim &erceg é en ezen az estén nem jelenik meg a kilences á&olyban% bár )gy tudta% a &ercegre azna este biztosan le&el szám4tani. $elé tek a szinte kizárólag világ#ik és ledér nőcskék által látogatott lokálba% és a diszkréten viselkedő incérek a nyolcas á&olyba vezették őket. A mulató&oz érve a báró kiseg4tette 'argotot az autóból% és megint volt alkalmuk egy #orró kézszor4tásra. Hát jól van% maga tudja.e szerette volna ajkát rászor4tani 'argot &atty)nyakára% makulátlan% #inom bőrére5gy illanatra lo va megszor4tották egymás kezét% mik!zben Hartmann )r a kesztyűjével bajlódott.

'indjárt megtudja% Hartmann )r . . A lány érdeklődve nézett k!r"l a á&olyban% majd édesa jára mosolygott. A á&olyok egy &atalmas teremre ny4ltak% a&ol ter4tett asztalok mellett tarka társaság gyűlt !ssze. (agyon kellemes itt . 7sak tudnám% báró% &ogy mit #orgat a #ejében. A báró )jra meg&ajolt. A báró leseg4tette i#j) #eleségéről a bundát. A milliomos játékosan meg#enyegette ujjával a #iatalembert. . . (emsokára mindent meg #og érteni% Hartmann )r. 1n egy cse et sem aggódom% drága a a. 5gy illanatra sugárzó illantást váltottak% majd nyugodt% vidám &angon csevegni kezdtek.'aga aztán érti a módját% &ogyan kell valakit vendég"l látniHorst meg&ajolt. . mondta% és d)dolni kezdte a dallamot% melyet a zenekar játszott. Hartmann )r nevetve nézett a báróra. 5lkezdték a vacsora #elszolgálását.A nyolcas á&oly kicsiny% zárt szobának tűnt. 0udja% báró% egészen kellemes itt. $e kell vallanom% nagyon k4váncsi vagyok% mi a célja ezzel a b)cs)vacsorával . Arca #el&ev"lt% és !sszerezzent% amikor #érje az asztal alatt lo va megszor4totta a kezét. 'inden elismerésem az !né% báró. A báró a kilences á&oly #elé #"lelt% de ott egyelőre teljes csend &onolt. #elelte a báró. (em bánom% &ogy el#ogadtam a meg&4vását. Ha nem t!kéletes )riembernek ismertem volna meg% aggódnék egy kicsit. A &etesből turbékoló női kacaj és zengő #ér#i&ang &allatszott. 1lőzene szólt &alkan% &ogy ne zavarja a csevegést% de aki akarta% &allgat&atta. Az !reg)rnak igen jó kedve kerekedett. Hartmann )r a mellvéd&ez lé ett% kicsit el&)zta a vastag #"gg!nyt% és lenézett a terembe. 'agának valami k"l!nleges terve van. mondta. Az étel kitűnően volt elkész4tve% és első osztály) bort ittak &ozzá. Az egyik sarokban d4vány állt% a másikban tálalószekrény és ru&a#ogas. A báró azonban r!gt!n vissza&)zta. . . Szeretném% &a senki sem látná meg !ntAz !reg)r vállat vont és vissza#ordult. A k!zé en álló% kerek asztalt a iros ernyős lám ák titokzatos #énybe vonták% k!r"l!tte kényelmes #otelek várták a vendégeket. . . 'argot szeme lázasan csillogott% &iába igyekezett le lezni izgatottságát. 3e"ltek a ter4tett asztal&oz.

(ono% #őméltóságod &ázasemberként sem #og szerzetesi életet élni. <elentőségteljesI illantást váltott 'argottal% majd Hartmann )r&oz &ajolt. A barátaink sem vár&atók korábban. Szeretném megkérni% &ogy mostantól &alkan beszélgess"nk% ne&ogy meg&alljanak a szomszéd á&olyban. . Hartmann )r szeme elkerekedett% és #el akart ugrani% de a báró meg#ogta a karját% és ujját szájára téve% csendre intette.Hát minek vesz el az ember egy unalmas olgárlányt/ 7sakis azért% &ogy a kedves a ája biztos4tsa a énzt% amiből gondtalanul él&et. 5ltalálta.'ár előre !r"l% &ogy ala osan megko asztom a dollár a át.'éltón kell meg"nne eln"nk ezt a szerencsés na ot. . Az !reg)r csodálkozva nézett rá% de a báró szeméből csak s"rgető kérést tudott kiolvasni. @gértem neki egy csinos kis #ogatot% &a kezemben lesz a &ozomány. 7sak egy kis t"relmet kérek. Amikor a desszert is az asztalra ker"lt% gy!ngy!ző ezsgővel t!lt!tte meg a o&arukat% majd a báró intésére diszkréten visszavonult. 'a meg kell ismernie egy csinos kis szőkét* csu a tűz. ?igyelje meg jól% miről #olyik a szó odaát% és mi t!rténik.Kizárólag ezért &oztam ide !nt és a méltóságos bárónőt. Akkor meg#ogja tudni% miért csak azzal a #eltétellel egyeztem bele a leányával k!tendő &ázasságba% &ogy elj!nnek velem ide. .Dr"l!k% &ogy megtisztel ma este a jelenlétével.. A nyugtalanul #"lelő báró ekkor meg&allotta% &ogy a kilences á&oly ajtaja kiny4lik% és valaki belé .e nem ám% tisztelt uram% eszem ágában sincs. K!sz!n!m. .e mielőtt bármit válaszol&atott volna% a szomszéd á&olytól meg&allotta (ord&eim &erceg jellegzetes orr&angját s bécsies akcentusát% melyet senkiével sem le&etett !sszetéveszteni. 5z a (elly édes egy o#a. .A csinos nők sokba ker"lnek. 6daátról von 2lotzin )r visszatasz4tó nevetése &allatszott. +gen% minden simán ment% #enség. . 'iért is ne% tisztelt uram/ Kicsit ki kell még tombolnom magam% mielőtt a &ázasság szent igájába &ajtanám a #ejem. suttogta. Az !reg)r visszaereszkedett a székére% és tovább &allgatózott. A &!lgyek csak az előadás végén j!nnek% még át is kell !lt!zni"k. (os% kedves von 2lotzin )r% nagyszerűen elrendezte az "gyet. 9an még egy jó #élóránk csevegni. A incér gyorsan és gyakorlottan szolgálta ki őket.<elenleg ő a kedvencem. (em tudom% mit tervez% de az !n iránt érzett &álámat azzal #ejezem ki% &ogy vakon engedelmeskedem magának.. 1s még egyszer arra kérem% jól #igyelje meg% mi t!rténik odaát. Az !reg)r meg&!kkent. Az élet élvezeté&ez bizony kell a énz. 5zért #ojtott &angon mind!ssze ennyit #elelt> . . Szerencsésen lezajlott az esk"vő/ .

5zt rendk4v"l ne&éz lesz elintézni% #őméltóság) uram. 5rről jut eszembe% kedves von 2lotzin )r% &ogy gondoskodnunk kell még valamiről. Az az igazság% &ogy a tisztességes asszonyok mind unalmasak. 7sak a más#élék szórakoztatóak% azok&oz kell ragaszkodni. (a nézd csak.(em% nem% ez szóba sem j!&et. A dollár a a ne sok vizet zavarjon. $iztos4t&atom% &ogy minden z!kkenőmentesen és gyorsan #og menni. 'ás sem &iányzik nekem.Szervusz% (elly% tartsd ide azt az aranyos kis o#idat. Semmi kára nem #og származni az "gyből. Az !reg a lánya mellett akar maradni% és arról álmodozik% &ogy a visszavásárolt birtokon% idilli k!r"lmények k!z!lt% egy #edél alatt él majd a lányával. A dollár a a edig állja a számlát. . +stenemre% elég nekem a lánya is.A&ogy ezt az egészet megszervezte* nagyszerű.Dn valóságos zseni% tisztelt uram.i lomatikusan le kell beszélnie erről% )gy% a&ogyan a név&ázasságot is beadta neki.Az ilyen alakoknak megvan az a kellemetlen szokásuk% &ogy az ember k!rmére néznek% és elszámoltatnak a kiadásokkal. 'ondjon neki% amit akar. <óbanArosszban velem tart. Ktána edig végleg t"ntesse el a k!zelemből. . . $izonyára !n is megérti% &ogy az !reg nem illik abba a k!rnyezetbe% a&ová a lányával egy"tt be akar tolakodni. A &ercegnő belebetegedneSőt% amennyiben le&etséges% az esk"vőtől is távol kell tartani.Az a ja tűnj!n el az életemből. <ól van. (agyszerű. 0eljességgel le&etetlen% &ogy ez a senki&ázi ka csolatba ker"lj!n az édesanyámmal. 5l vagyok kényeztetve.Az esk"vőig &itegetni kell* mondja neki azt% &ogy a lánya érdekében a &áttérben kell maradnia. +gazán csinos% de nem nekem való.3egyen olyan jó% és végleg szabad4tson meg tőle. 'aga valóságos kincs.(e ijesztgessen% drága uram..% én b4zom az !n zsenialitásában.2yerekek% mulatni akarok. . (os% majd meglátom% mit te&etek% #enség. .. (e is beszélj"nk t!bbet erről a kellemetlen témáról. Hallom% j!nnek a &!lgyek% és most szórakozni akarok. .5lég bajom lesz a lányával is.$onyol4tsa le ugyanilyen "gyesen a válást is% &ogy a le&ető leggyorsabban rendeződj!n az anyagi &elyzetem. . 5z nem lesz egyszerű% #enség. 04zezer márkával t!bbet adok% mint amennyiben megálla odtunk. A (elly éldául édes kis betyár.(ézze% kedves báró% nekem igazán nem s"rgős% &ogy a &ázamba vigyem a dollár&ercegnőt. 5rre az érvre mindig megju&ászodik. 'eg kell értetni vele% &ogy egy olgári származás) Hartmann )r nem le&et 6ldenau bárónő a ja.Szórjuk a énzt% #olyjon a ezsgő% ma nagy murit csa unk- . Az ilyen emberekbe nem szorult semmi jóérzés.

Kiszálltak% és belé tek az előcsarnokba. . Hozzon ezsgőt és o&arakat az ebédlő melletti kisszalonba. Szeme izzott a &aragtól% de nem ragadtatta el magát. 'argot csendben "lt édesa ja mellett% a báró edig vele szemben% és boldogan érezte a lány kicsi láb#ejének simogatását. Az Dreg)r k"l!n!s illantást vetett a lányára% majd a báróra. 9an még egy órája számunkra% báró )r/ . 'enj"nkHorst csengetett% és rendezte a számlát. 1ljen% éljen. $érkocsival vitették &aza magukat. . . 5leget &allott% Hartmann )r% vagy t!bb in#ormációt ó&ajt/ A nagyságos bárónőre való tekintettel &add javasoljam% &ogy &agyjuk el a á&olyt. Akkor j!jj!n be% kérem% szeretnék még valamit megbeszélni !nnel. Hartmann )r csak akkor riadt #el% amikor az autó megállt a villa #őbejárata előtt. . A véletlennek k!sz!n&etően gyorsabban tájékozód&attak% mint remélni mertem. A báró karját ny)jtotta #eleségének% és amikor 'argot belekarolt% Horst magá&oz szor4totta% és gyengéden azt suttogta> . .. Hagyj rám mindent nyugodtan.(e legyen tovább #"ltan)ja annak% milyen &angot "tnek meg (ord&eim &erceg társaságában.rágám% most mi lesz/ 'argot ránézett. 5z volt az egyetlen módja annak% &ogy !sszetartozásukat ki#ejezzék. Aztán gyorsan sarkon #ordult% és el&agyta a á&olyt. Komoly% jelentőségteljes illantást váltott a #eleségével% és #elseg4tette a kabátját. Hartmann )r ki&)zta magát% és !k!lbe szor4tott kezét #enyegetően a kilences á&oly #elé emelte. @gy szólt> . 3assan% kissé ne&ézkesen #elállt.. 6ldenau báró #elállt% és Hartmann )r &oltsá adt arcára nézett. Hartmann )r &allgatagon &átradőlt az "lésen% és a báró a #elvillanó lám ák #ényénél látta% &ogy keményen !sszeszor4tja a száját. rikácsolta odaát egy női &ang% majd egy ikáns dalocskát kezdett énekelni. .. Amennyit ó&ajt% Hartmann )r. A &erceg akaratán és tudtán k4v"l igen nagy szolgálatot tett nek"nk. 5gész )ton mind&árman &allgatásba burkolóztak. 5leget &allottam% báró* és )gy tűnik% az eddiginél sokkal t!bb &álával tartozom !nnek. A kissé álmos ké ű inas jelentette% &ogy a &ázvezetőnő már nyugovóra tért. #elelte Hartmann )r. (incs rá sz"kség"nk. . 'argot már nem titokban szor4totta meg a kezét% &anem )gy% &ogy az édesa ja is lát&atta.(ői és #ér#i&angok keveredtek a beszélgetésbe% ajzán megjegyzések &allatszottak és vidám nevetés. mondta &alkan% és magával &)zta a bárót. A o&arak !sszecsend"ltek.1ljen a dollár a a. .

Kgye% &aragszol ostoba a ádra% &ogy ilyen rosszul választott/ Ha belegondolok% &ogy kiszolgáltattalak volna ennek a &ercegnek* A &ideg #utkos a &átamon'argot át!lelte édesa ja vállát. +gen. A nagy t"k!rből elegáns% i#j) ár nézett rájuk bizakodó tekintettel. 3égy nyugodt% a a% so&a nem lettem volna a &erceg #elesége. .e mi k!ze ennek a boldogságod&oz/ . .7sak még nem volt bátorságom bevallani% &ogy mást szeretek% és nem akarok azé lenni% akit te szemeltél ki nekem. Az !reg)r némán járkált #elAalá% a #iatalok elmer"ltek egymás nézésében.'i me&et most végbe benned. . . Hartmann )r értetlen"l ingatta a #ejét. Hartmann )r vég"l megt!lt!tte a o&arakat% és &angjában vissza#ojtott d"&vel 4gy szólt> . 0udom% &ogy kicsa ongó életet él% és jellemtelen alak. A báró leseg4tette 'argot bundáját% és maga is levette a kabátját. Hartmann )r a lányára nézett% és ijedten meg#ogta a kezét. Szent +sten% 'argot% akkor &ogy egyez&ettél bele minden további nélk"l a báróval k!tendő név&ázasságba/ Hiszen erre semmi sz"kség nem lett volna'argot #elegyenesedett% és a jára illantott. 'indannyian a kisszalonba mentek. Hartmann )r csodálkozva nézett a lányára. 'ás okból/ . A b)cs)vacsora elérte célját% most már érti% miért ragaszkodtam a meg&4vás&oz. . . . @gy is tettem% amikor beleegyeztem% &ogy 6ldenau báró #elesége leszek.Az inas elsietett. (em volt kétségem a#elől% &ogy &ázasságk!tése után is ezt az élet#ormát akarja #olytatni% talán még gátlástalanabbul% mint eddig. (incs t!bb mondanivalóm% Hartmann )r. Sz"kség volt rá% csak más okból. . kérdezte az !reg)r értetlen"l. Azon a na on% amikor rábeszéltél a név&ázasságra% azt mondtad nekem% az embernek joga és k!telessége% &ogy minden eszk!zt #el&asználjon a boldogsága elérésé&ez% amivel később tiszta lelkiismerettel el tud számolni magának. (em kezdték el a beszélgetést% m4g az inas #el nem szolgálta az italt% s nem távozott. 2yengéd mosoly játszott a szája k!r"l% szemében k!nnyek csillogtak. 'argot )jra átkarolta. (os% báró% legyen sz4ves% és árulja el nek"nk% mit tud még a &ercegrőlHadd tudja meg a lányom% micsoda vén szamár az a ja% aki azt &itte% azzal ala oz&atja meg gyermeke boldogságát% &a &ozzáadja egy ilyen #edd&etetlen #őméltóság&ozA báró #ellélegzett. Szegény gyermekem. Gégről ismerem a &erceget. . 5rre én azt #eleltem% &ogy meg#ogadom a tanácsodat.

Szeretném &allani a dologról az !n véleményét isA báró gyengéden levette 'argot karját a válláról% megcsókolta a kezét% majd #elállt% és az !reg)r elé lé ett. Hartmann )r les"t!tte a szemét lánya előtt% és s"rgetve 4gy szólt> . (os% a a% most már mindent tudsz. A báróra nézett% és a #elindultságtól remegő &angon megszólalt.7sak &ogy tudd> 6ldenau báró% aki itt "l vel"nk szemben% és nagy% komoly szemekkel néz ránk% nos% ő az a #ér#i% akit szeretek% és akitől so&a nem #ogok elválni% mert ő is ugyan)gy szeret engemAz !reg)r #elugrott. Ha 'argot Hartmann nem #elel meg neki% nem mentem volna &ozzá #eleség"l. Az !reg)r #igyelmesen &allgatta% és amikor 'argot a t!rténet végére ért% a #érjé&ez lé ve átkarolta a vállát. Horst é oly kevéssé tudta% mint te% &ogy azzal a szilárd el&atározással mentem &ozzá% &ogy valóban a #elesége akarok lenni.Hát mi t!rtént itt a &átam m!g!tt/ 'argot erősen #ogta édesa ja karját.(em értem. .'agam találtam meg a boldogságomat% és meg is tartottam. A&&oz t)lságosan is b"szke vagyok a ám nevére. So&a nem bátorkodtam volna #eleség"l kérni% annak ellenére sem% . .0e magad is annyira megkedvelted% oly nagyra tartottad% &ogy nem sz4vesen váltál volna meg tőle. 'indennek a&&oz van k!ze% drága a a. A név&ázasságba so&a nem egyeztem volna bele% akkor sem% &a szeretem a &erceget. 1n csak annyit tudok &ozzá#űzni% &ogy teljes sz4vemből szeretem a lányát% és az ő boldogsága #ontosabb számomra% mint a sajátom. . 'argot mindent elmondott.(ézd meg azt a #ér#it% aki rabul ejtette a sz4vemet% és mondd meg% nem állAe magasan (ord&eim &erceg #elett. . 'ost magyarázd el% &ogy t!rtént ez az egész'argot gyengéden visszanyomta édesa ját a karosszékbe% és részletesen beszámolt mindenről% ami k!zte és a báró k!z!tt t!rtént. . (ézz ránk% és mondd meg% vanAe bátorságod &ozzá% &ogy szétrombold leányod boldogságát. 'icsoda/. 5gyszer csak k!nnybe lábadt a szeme..'argot mindent elmondott% ami a sz4vét nyomta. Arról se #eledkezz meg% &ogy ő so&a nem akar majd elválasztani a lányodtól% mert nagyra becs"l téged% még &a csak egyszerű munkáscsaládból származol is. (os% báró/ $eszéljen. 8 igazi nemes% nemessége a sz4vében rejlik% és én csak az ő oldalán talál&atom meg az igazi boldogságot. Hartmann )r egy darabig csendben "lt a #iatal árral szemben% és bizonytalan tekintettel méregette őket. 'indjárt megtudod% a a% csak ne nézz ilyen #enyegetően a #érjemre% mert ő az% és az is marad.

Azon az estén még órákat t!lt!ttek egy"tt% és minden #ontos dolgot megbeszéltek. Ha #enyegetése megijesztene% az csakis 'argot miatt t!rténne. 1s tedd le&etővé nekem% &ogy !reg na jaimra osztoz&assak boldogságotokbanA két #iatal meg!lelte% megcsókolta egymást.&ogy szeretem. . .e !n becs"letszavát adta% &ogy r!gt!n az esk"vő után beleegyezik a válásba. Aztán a báró bensőséges b)cs)t vett #iatal #eleségétől% és édesanyjá&oz indult. ?ájna% &a a #eleségemnek megél&etési gondokkal kellene k"szk!dnie. 5gy kuny&ó% egy sz4v. Az !reg)r erre melegen megszor4totta a báró kezét% a #ér#it 'argot&oz vezette% és egymásba tette a kez"ket. 1s &a megtagadom a beleegyezésemet/ . . . Az !reg)r arca megrándult. A&a. . 5rre a kérdésre nem is kellene válaszolnom. (é&ány na m)lva a legnagyobb csendben megtartották az egy&ázi esk"vőt is. . Annyira már meg kellett ismernie% Hartmann )r% &ogy tudja% nem vagyok &ozományvadász. Hartmann )r szigor) arcki#ejezés m!gé rejtette #elindultságát. . Akkor sem engedem el 'argotot. 7sak Hartmann )r és 6ldenau bárónő vett részt rajta% akit bájos menye teljesen elbűv!lt. A résztvevők!n k4v"l senki sem sejtette% milyen kalandos események előzték .e azt nem 4gértem meg% &ogy kezdeményezni is #ogom.0edd boldoggá 'argotot.Ha 'argot boldog% én is az vagyok% és erre a világ minden kincséért sem alkudoznék. . 1s &a kitagadom 'argotot az !r!kségből% amennyiben nem adja be a válást/ A báró csillogó szemmel illantott #iatal #eleségére.5z minden% amit kérek tőled. =ontosan 4gy van% beleegyezem.e mivel ő annyira megb4zott bennem% &ogy kezét !r!k időkre az enyémbe &elyezte% nem engedem el t!bbé. Hartmann )r sz4vét végre őszinte boldogság járta át% és igen elégedettnek látszott. 7sak meg akartalak ijeszteni egy kicsit benneteket. Kedves báró* vagyis kedves #iam.5zt edig é )gy nem akarom megtenni% mint a&ogyan 'argot sem. . . 5lég erős a szerelme a&&oz% &ogy szerényebb k!r"lményekkel is beérje% &a mellettem marad.1s az !n szerelme vajon elég erős a&&oz% &ogy lemondjon 'argot &ozományáról/ A báró b"szkén ki&)zta magát. Amikor nyilvánosságra &ozták a &ázasságk!tést% mindenki azt &itte% &ogy csak a dollár&ercegnő szeszélye miatt tartottak ilyen szerény esk"vőt.

0egna este a nyolcas á&olyban vacsoráztam% k!zvetlen"l #őméltóságodé mellett. 0ávollét"kben Hartmann )r kisebb átalak4tásokat csináltatott a &ázban% &ogy a #iatalok kényelmesen el#érjenek. Ktazásuk célját azonban titokban tartották. 5z alkalommal ontosan megértettem% mi a k"l!nbség egy senki&ázi és egy arisztokrata k!z!tt. A nyolcas á&olyban elk!lt!tt vacsora után% amikor Hartmann )r ráébredt% mi#éle ember a &erceg valójában% mély elégtétellel 4rt né&ány sort ő#enségének. Szolgálatai jutalmául t!rl!m tartozásait a k!nyvelésemből% és meg&atalmazom% &ogy (ord&eim &ercegtől k!vetelje azt az !sszeget% melyet az ő részére k!lcs!nz!tt tőlem. 0isztelettel> Karl HartmannC 5zzel egyidőben Hartmann )r von 2lotzin bárónak is k"ld!tt egy levelet% mely 4gy &angzott> B9on 2lotzin báró részére% $erlin 5z)ton k!zl!m !nnel% &ogy a j!vőben nincs sz"kségem t!bbé a szolgálataira. B?őméltóság) uram% engedje meg% &ogy k!z!ljem% leányom k!sz!ni a megtiszteltetést% de nem ó&ajt (ord&eim &ercegné lenni. 9on 2lotzin )r mégiscsak jobban járt% annak . 5zzel átru&ázom !nre minden k!vetelésemet% és ezzel ka csolatunkat véglegesen be#ejezettnek tekintem. 5zért megengedtem a leányomnak% &ogy a sz4vére &allgasson% és a boldogságot válassza% ami egy igazán nemes . Horst és 'argot &osszabb nász)tra indult r!gt!n az esk"vői ceremónia után. 0isztelettel> Karl HartmannC 1rt&ető módon sem a &erceg% sem von 2lotzin )r nem re esett az !r!mtől% mikor kéz&ez ka ták a leveleket. 3eányom k!sz!ni a megtiszteltetést% de nem k4ván (ord&eim &ercegné lenni% inkább 6ldenau báróné marad. 'ostantól kezdve nincs t!bb mondanivalónk egymás számára. Szilárd meggyőződése% &ogy 6ldenau báró oldalán boldogabb lesz% mint #őméltóságod mellett lett volna. #ér#i oldalán vár rá. Az akar maradni% ami #őméltóságod jóságos k!zreműk!désével lett> 6ldenau bárónő.meg a két #iatal egybekelését. 6ldenau bárónővel is megbeszéléseket #olytatott% vég"l ők is elutaztak egy időre. Ajánlom magamat. sz4vében és szellemében nemes .

B(a nézd csak. 6ldenau báró el&alászta az orrom elől. 5rőltesse meg az eszét% drága barátom% &ogy találjak egy 4géretes artit% k"l!nben nem #ogom tudni a énzét vissza#izetni. 5gy"tt ebédeltek% és az asztalnál Hartmann )r 4gy szólt a vejé&ez> . 'i is szeretnénk egy"tt !r"lni a gyermekeinkkel% 4gy van% kedves bárónő/ Horst édesanyja mosolyogva bólintott. . Honnan ker4tsek egy másik gazdag lányt/ A bárónak seg4tenie kell.ellenére% &ogy bizonytalan volt% vajon megka jaAe vala&a ő#őméltóságától a járandóságát% melyet Hartmann )r átru&ázott rá. gondolta bosszankodva. Hartmann )r és 6ldenau bárónő% akik idők!zben őszinte barátságot k!t!ttek% már várták őket. Hartmann )r bűnbánóan nézett az idős &!lgyre. . . <ártunk ott édesanyáddal% és mindent megnéztem.5gy &!lgy so&a nem !reg% nem szabad 4gy beszélned a drága mamárólA bárónő mosolyogva legyintett.C A &erceg ennyit értett meg a t!rténtekből% és amikor a báró elment &ozzá bejelenteni% &ogy mostantól ő a &itelezője% a &erceg vállvonogatva 4gy #elelt> . (em )riember&ez méltó az ilyen viselkedés. Azt gondoltam% biztosan !r"lni #ogsz% &ogy )jra te le&etsz 6ldenau ura. 5z lesz az én nászajándékom.@gy mégis le&etőségem lesz bizony4tani% &ogy derék ember vagyok. Akkor te&át minden a legnagyobb rendben van.1s most mi&ez kezdjek/ (em #ogok még egy ilyen jó artit találni. .'ost aztán b)cs)t mond&atok a millióknak . Kedves a a% talán nem is tudod% mit jelent ez számomra. A báró )gy meg&atódott% &ogy nem is tudott megszólalni% csak erősen megszor4totta az !reg)r kezét.. . +gen% &a le&etséges. Az !reg)r elérzékeny"lten nevetett. 5z lett az eredménye annak% &ogy édesanyám ragaszkodott &ozzá% &ogy Hartmann kisasszony szerezzen nemesi nevet a &ázasságk!tés"nk előtt. 5dgar (ord&eim &erceg megle&etősen ostoba ké et vágott% amikor elolvasta Hartmann )r levelét. 0e jó ég% a a% Horst távollétében odalett a jólneveltséged. 9ég"l a #elindultságtól rekedten 4gy #elelt> . Hiszen már valóban megősz"ltem% gyermekem. 6ldenau báró és i#j) #elesége a boldogságtól ragyogva tértek vissza a nász)tról. 'argot ajkos illantást vetett édesa jára. Kedves Horstom% édesanyád k!zvet4tése révén siker"lt az ősi 6ldenauA birtokot és még egy jó darab &atáros #!ldet megvásárolnom.e minket% !regeket is magatokkal kell ám vinnetek% &a 6ldenauba mentek. .

u.% legyetek mindig ilyen boldogok. Adja +sten. 1s #enékig "r4tette a o&arát. 'ielőtt a báró válaszol&atott volna% édesanyja az !reg)r karjára tette keskeny% #inom kezét. (yomta az Al#!ldi (yomda Gt. évben . "gyvezetője ?elelős szerkesztő> Simonits 5rzsébet 'űszaki szerkesztő> H!r!m ő 2abriella Szám4tógé es tervező> 6roszlán Msó#i Szedés> $astei $uda est K#t.. $ergisc& 2ladbae& Hungárián translation O =etri Fgnes ?ord4totta> =50G+ F2(5S +S$( QRS TUVT WU X ! i +S$( QRS UQR VUY R $astei $uda est Kiadói K#t.Horst% neked viszont #ontosabb dolgod lesz% mint &ogy a ósodat tan4tsd az illemre. 0ele#on> SVQAURRY ?elelős kiadó a k#t.. RUQ Szerkesztőség> XXSY $uda est% Gadnóti '. . .. . @gy van ez jól% gyerekek . XWSQ $uda est% =#. . Akkor talán mégsem vagyok reménytelen eset. mondta a bárónő "nne élyesen. 9alami nagy k!ltő azt mondta% &ogy &a ontosan akarod tudni% mi illik% egy nemes &!lgyet kérdezz meg. 'ost edig koccintsunk 6ldenau báró és i#j) &itvese boldogságára. =om ásan megjegyezted. Horst és szé % #iatal #elesége !sszenéztek% és meg#ogták egymás kezét.ebrecenben% a UZZZ. <ól% a a. SV. 5gyetértek. $4zza rám ezt a #eladatot% kedves nászuram% akkor legalább látják valami &asznomatHartmann )r rendk4v"l lovagiasan meg&ajolt% és kezet csókolt az idős &!lgynek. VÉGE A #ord4tás az alábbi kiadás ala ján kész"lt> HedEig 7ourt&sA'a&ler> .er Sc&eingcma&l O $asteiA9erlag 2ustav H. bólogatott Hartmann )r . 5zt most jól mondtam% 'argot/ A #iatalasszony szeretettel csókolta meg édesa ját. 0itkár nélk"l még csak elboldogulok vala&ogy% de nevelőre igen nagy sz"kségem volna.Az ősi 6ldenauA&áz ezent)l mindig boldog emberek ott&ona legyen. 3átja% kedves bárónő% máris teljesen elvadultam. 3"bbe 2mbH P 7o. 'ától #ogva a nevelőnőmnek tekintem. ?elelős vezető> 2y!rgy 2éza vezérigazgató A nyomdai megrendelés t!rzsszáma> QXVAVQZX Kész"lt . .