You are on page 1of 7

ZADATAK 3.

Zadano je armiranobetonsko stepenište od betona C25/30 armirano armaturom B500.
Stepenište je opterećeno stalnim opterećenjem 6kN/m
2
i pokretnim opterećenjem 5kN/m
2
.
Debljina ploče je 15cm.

Potrebno je:
- Definisati statički sistem za stepenište
- Odrediti statičke uticaje
- Dimenzionirati stepenišnu konstrukciju
- Nacrtati skicu armature

1.0. KARAKTERISTIKE MATERIJALA

ODABRANI MATERIJALI:

 Računska čvrstoća betona:
Za beton klase C25/30 f
cd
=
I
cR
y
c
=
25
1,5
= 1,667
kN
cm
2

c
=1.5)

 Računska čvrstoća čelika:
Za čelik B500 f
yd
=
I
yR
y
s
=
50 0
1,15
= 4S,48
kN
cm
2

s
=1.15)

 Računska čvrstoča na smičuće sile: τ
Rd
=0,03
kN
cm
2


 Računska čvrstoća prionljivosti: f
bd
=2,7

 Minimalni koeficijent armiranja poprečne armature: ρ
w,min
=0,0011


2.0. ANALIZA OPTEREĆENJA

a) Stalno opterećenje

 zadato opterećenje na konstrukciji
.............................................................................................................g=6kN/m
2


b) Pokretno opterećenje

 zadato opterećenje na konstrukciji
.............................................................................................................p=5kN/ m
2


Računsko opterećenje: q
sd
=1,35x6 + 1,5x5= 15,6kN/m
2
x 1,2m= 18,72 kN/m
'
3.0. STATIČKI PRORAČUN.

Dijagrami računskih uticaja:4.0. DIMENZIONIRANJE PRESJEKA NA SAVIJANJEh= 15cm
b
w
= 120cm
c= 2,5cm
d
1
=c+φ
1
/2= 3cm
d=h-d1= 12cm
Računski uticaji:

M
sd
= 31,57kNm

Bezdimenzionalni moment savijanja:

μ
sd
=
M
sd,s
b∙d
2
∙I
cd
=
31,57 ∙10 0
120∙12
2
∙1,6 6 7
= u,1u96 < p
sd,Iìm
= u,2S2 → ζ=0,929

Potrebna armatura:

A
s1,rcq
=
M
sd,s
ç∙d∙I
yd
=
31,57 ∙10 0
0,929 ∙ 12 ∙ 4 3,4 8
= 6,S2cm
2


Minimalna površina armature:

A
s,min
=0,0015∙b∙d= 2,16cm
2


Maksimalna povšina armature:

A
s,max
=0,04∙b∙h= 72cm
2


Usvojena armatura:
6Φ12 ili Φ12/20cm
A
s1,prov
=6,79cm
2


Poprečna armatura:

A
s,popr
=30% x A
s1,prov
=2,04cm
2
usvojeno: φ8/25cm

Dužina sidrenja:

l
b
=

4
·
I
yd
I
bd
=
1,2
4
·
4 3,4 8
2,7
= 4,8Scm

l
b,mIn
= u,S · l
b
= u,S · 4,8Scm = 1,4Scm ≥ 1u · ∅ = 12cm

l
b,nct
= α
a
· l
b
· _
A
s,¡eq
A
s,¡¡ov
] = 1 · 12 · [
6,52
6,79
¸ = 11,S2cm5.0. DIMENZIONIRANJE SKRIVENE GREDE

5.1. Analiza opterećenja

Opterećenje sa podesta i polovine krakova stepeništa

q= 15,6 x (2,61m/2 x2 + 1,2m)=59,44kN/m
'


5.2. Statički proračun

N
sd
=
S9,44 · 2,6S
2
8
= S2,18kNm

v
sd
=
S9,44
2
= 29,72kN


5.3. DIMENZIONIRANJE SKRIVENE GREDE NA SAVIJANJEh= 15cm
b
w
= 80cm
c= 2,5cm
d
1
=c+φ
1
/2= 3cm
d=h-d1= 12cm

Računski uticaji:

M
sd
= 52,18kNm

Bezdimenzionalni moment savijanja:

μ
sd
=
M
sd,s
b∙d
2
∙I
cd
=
52,18 ∙10 0
8 0∙12
2
∙1,6 6 7
= u,272 > p
sd,Iìm
= u,2S2

→ dvostruko se armira

N
rd,IIm
= μ
sd,IIm
∙ b ∙ u
2
∙ f
cd
= 48,S9kNm

Potrebna zatežuća armatura:

A
s1,rcq
=
M
¡d,I¡m
ç
I¡m
∙d∙I
yd
+
M
sd,s
-M
¡d,I¡m
(d-d
2
)∙I
yd
=
4 8,39 ∙10 0
0,8 13∙12 ∙ 4 3,4 8
+
( 52,18-4 8,39)∙10 0
(12 -3)∙4 3,4 8

A
s1,rcq
=11,4+2,25= 13,65cm
2


Potrebna pritisnuta armatura:

A
s2,rcq
=
M
sd,s
-M
¡d,I¡m
(d-d
2
)∙I
yd
=
( 52,18-4 8,39)∙10 0
(12 -3)∙4 3,4 8

A
s2,rcq
=2,25 cm
2


Minimalna površina armature:

A
s,min
=0,0015∙b∙d= 1,44 cm
2


Maksimalna povšina armature:

A
s,max
=0,04∙b∙h= 48 cm
2


Usvojena armatura:
A
s1:
7Φ16
A
s1,prov
=14,07cm
2

A
s2:
4Φ10
A
s2,prov
= 3,14cm
2


5.3. DIMENZIONIRANJE SKRIVENE GREDE NA SMICANJERačunski uticaji: V
sd
=29,72kN

Korekcioni faktor: k= 1,6- d=1,48 ≥1

Koeficijent armiranja uzdužnom armaturom:

ρ
1
=
A
s1
b
v∙d
=
14,0 7
8 0·12
=0,015

Nosivost poprečne sile preko betona i uzdužne armature:

V
rd1
= [τ
rd
∙ k ∙ (1,2 +4u ∙ ρ
1
) +u,1S ∙ σ
cp
]∙ b
w
∙ u
V
rd1
= [0,03∙ 1,48 ∙ (1,2 +4u ∙ u,u1S)]∙ 8u ∙ 12
V
rd1
= 76,73kN

V
sd
< V
rd1
→ nije potreban proračun smičuće armature

Pretpostavljamo uzengije φ8mm sječnosti m=4

A
sw
= A
sw
'·m= 0,509· 4= 2,04 cm
2

z= 0,9· d= 0,9 ·12= 10,8cm

Minimalna poprečna armatura (maksimalni razmak vilica):

s
w,max
=
A
sv
p
v,m¡n
·b
v
=
2,0 4
0,0 0 11 ·8 0
= 2S,18cm


Usvojene vilice:
Φ8/20cm sječnosti m=4