You are on page 1of 4

Facultatea de Ştiinţe Economice

SEMINAR nr. 8

Metoda ONICESCU
Este o altă metodă de raţionalizare a deciziilor multicriteriale în condiţii de certitudine. Această metodă a fost concepută în două versiuni: A) Prima variantă În prima variantă metoda ONICESC comportă următoarele etape: !" Stabilirea matricei consecinţelor alternativelor decizionale, notată cu “A”# $" Ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordine descrescătoare a consecinţelor dacă criteriul se optimizează prin ma%imizare& 'i în ordinea crescătoare a consecinţelor dacă criteriul se optimizează prin minimizare& o(ţin)ndu*se o nouă matrice& notată cu +,- .sau ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordinea descrescătoare& pornind de la valoarea optimă". /" Scrierea unei noi matrice 0 +C- 0 în care se indică de c)te ori o variantă i ocupă locul 1. Această matrice este de următoarea formă:

3! 3$ C5 . . 3m

! $ 22.. n 4!! 4!$22. 4 !n 4$! 4$$22. 4 $n . . . . . . 4m! 4m$22 4mn

unde: 4 i1 0 reprezintă de c)te ori varianta i ocupă locul 1# 4 i1 ∈ &!&$........m 6" Ierarhizarea variantelor după o funcţie de a7re7are de forma: f:3 89

{

}

definită prin: f .3i" 5

! 4i! : $ 9

!

4i$ : $

$

! 92224in: $n

APLI A!IA "#$ % În cadrul unei întreprinderi& consiliul de administraţie dispune de < variante de investiţii pentru realizarea unei modernizări a flu%ului de producţie . lei) (luni) Varianta Vi (C ) (C#) (C%) 3! !/???? /< !/@? 3$ !!<??? 6$ !<?? 3/ !$???? /@ !6=? 36 !$<??? 6? !6$? 3< !/<??? /? !/?? Cunosc)nd că fiecare criteriu are o anumită importanţă în etapa respectivă 'i anume: • coeficientul de importanţă pentru C! * de ?&<# • coeficientul de importanţă pentru C$ * de ?&/# • coeficientul de importanţă pentru C/ * de ?&$# Să se determine varianta optimă de investiţii folosind metoda ONICESC varianta I. Nivelele celor trei criterii corespunzătoare fiecărei variante sunt date în ta(elul =: &abelul % >a(elul consecinţelor decizionale Criteriul Valoarea !urata de Pro$itul (Cj) investiţiei reali"are (mil.3!& 3$& 3/& 36& 3<". Ale7erea unei variante din cele cinci posi(ile de realizare se face în funcţie de trei criterii: valoarea investiţiei& durata de realizare 'i profitul.Ierar. REZOLVARE !" Aatricea consecinţelor este: C! C$ 3! 3$ A 5 3/ 36 3< !/???? !!<??? !$???? !$<??? !/<??? /< 6$ /@ 6? /? C/ !/@? !<?? !6=? !6$? !/?? . lei) (mil.ia variantelor este dată de valorile descrescătoare ale acestei funcţii.

3$" 5 f .3<" 5 !⋅ ! + ? ! + ? ⋅ ! + ? ! + $ ⋅ ! = ?&/! $ $$ $< $/ $6 Întruc)t 3$ are valoarea cea mai mare& aceasta este considerată varianta optimă.36" 5 ? ⋅ + ? + $ ⋅ + !⋅ $ $$ $< $/ $6 f .3!" 5 ? ⋅ ! + !⋅ ! + ? ⋅ ! + $ ⋅ ! + ? ⋅ ! = ?&/B $ $$ $< $/ $6 $ ⋅ ! + ? ⋅ ! + ? ⋅ ! + ? ! + !⋅ ! = !&?/ $ $$ $/ $6 $< ! ! + ! ! + ? ⋅ ! + ? ⋅ ! = ?&=/ f . .3/" 5 ? ⋅ + $ ⋅ $ $< $$ $/ $6 ! ! ! ! + ? ⋅ ! = ?&/! f .$" Ordinea variantelor în funcţie de consecinţe: C! C$ C/ 3$ 3/ 36 3! 3< 3< 3! 3/ 36 3$ 3$ 3/ 36 3! 3< .5 /" Aatricea locurilor ocupate de variantele decizionale: ! $ / 6 < 3! ? ! ? $ ? 3$ $ ? ? ? ! C5 3/ ? $ ! ? ? 36 ? ? $ ! ? 3< ! ? ? ? $ 6" Se calculează funcţia de a7re7are pentru toate variantele decizionale astfel: f .