Szerelmes regények

Victoria Leigh Megigézve

Budapest, 1993

A mű eredeti címe: Victoria Leigh: Bewitched Bantam Books, New York, 1992 © Victoria Leigh Er sch!oe Fordította: "s#k $st%#n © &ung#ri#n trans!ation: "s#k $st%#n, 1993 $'BN 9(3 )*+, )- ( $''N *)(,.2*+/

0iadta a 1/1 0u!tur#!is 2s '3o!g#!tat4 05t6 1,,3 Budapest, 756 1(6 8 kiad#s2rt 5e!e! a 05t6 $ga3gat49a 8 k:tet kiad#s# an r2s3t %ett a ;aecenas $nternationa! 05t6 '3edte 2s n<omta a3 8!5:!di N<omda 8 n<omdai megrende!2s t:r3ss3#ma: )+396((.1+.2 02s3=!t >e recen en, a3 19936 2% en ?e!e!ős %e3ető: @<:rg< @23a ;űs3aki s3erkes3tő: ;ar9ai $da BorAt4ter%: Be!en<i#ns3k< Bo!t#n BorAt4: BCB 05t6 ;eg9e!ent: - D8E,F A% ter9ede!em en *9(.p

Gi!!iam 8!ton nag<ot s4ha9tott, s a3on tűnőd:tt H 2!et2 en nem most e!ős3:r %a9on tI!2!i.e a k:%etke3ő perceket6 02ts2gek g<:t:rt2k6 8 5e!adat, ami%e! meg A3t#k, akkor nem is hang3ott o!<an ross3u!6 ;ost a3on an, k:3%et!en=! a %2greha9t#s e!őtt a 52!e!emtő! m#r pattan#sig 5es3=!tek a3 idegei6 &a e!kap9#k, nem keg<e!me3nek6 8 k:%etke3m2n<re gondo!%a, n<om an !i a őr:s !ett6 0eg<et!en 2r32s6 1udta, hog< 5ig<e!ik6 E3t i3tosan tudta6 Eg< pi!!anatig sem gondo!ta, hog< akik meg A3t#k, ne e!!enőri3n2k, hog<an ha9t9a %2gre6 'őt, eg<enesen a h#t# an 2re3te tekintet=ket, amikor a 5asor %2g2n #!!4 h#3at n23te6 Eg< pi!!anatra h#tra5ordu!t 2s a m:g:tte !e%ő n<#r5#st %ette s3em=g<re6 83 eg<et!en menek=!2si !ehetős2gnek !#ts3ott6 Nem !#tta a t: ieket, de tudta, hog< ott %annak6 &a a 5e!adatot nem ha9t9a %2gre, nem !es3 keg<e!em6 Nincs %iss3aIt6 ;eg I9t eg< %astag t:r3sű 5a m:g:tt, me!<nek !e%e!eit s#rg#ra s3A%ta a 5orr4 n<#ri napsug#r6 Viss3agondo!t kor# i neh23 he!<3etekre, s em!2ke3tette mag#t: eddig mindig megIs3ta6 8 h#3at #mu!ta, s megpr4 #!ta !eg<űrni 52!e!m2t6 >oc 'a%age nem 52!ne, mondta mag# an6 >oc 'a%age %o!t a hőse H 2s Gi!!< p2!dak2pe H a3on gerinc i3sergető ka!andos t:rt2neteknek, me!<eknek a3 ut4 i idő en s3inte ra 9a %o!t6 B#tor, erős 2s tis3te!etre m2!t46 &arco!t a k2mek e!!en, %es32!<es meg A3at#sokat %#!!a!t, 2s megtette minda3t, ami eg< ti3eneg< 2%es 5iInak 5:!:tt2 i3ga!masnak tűnt6 Gi!!< a3t 9#ts3otta, mintha ő !enne >oc t#rsa6 Ves32!<es he!<3etek en H ami!<en a mostani is ig<eke3ett Ig< es32!ni 2s gondo!kodni, mint ő6 '3eme :ss3es3űk=!t 2s m2g eg<s3er a!aposan s3em=g<re %ette a kitű3:tt c2!t6 8 %ada!ma5#t6 8 5a a kis h#3 me!!etti kert en #!!t, a 5e!adat eg<s3erűnek tűnt6 "sak eg< a!acson< kő5a! akad#!<o3ta a 5a e!2r2s2t, me!<et k:nn<en #tugorhat6 83t a 5e!adatot kapta, hog< m#ss3on 5e! a 5#ra 2s !op9on eg< kis %:d:r a!m#t6 7a9t#sai a m:g:tte !e%ő kis erdős r2s3 en I9tak meg 2s i3tatt#k6 83t #!!Atott#k, a3 a!m#kra harci 9#t2kukho3 %an s3=ks2g=k, hog< om ak2nt has3n#!hass#k a3okat6 Erre a c2!ra a %ada!ma a !eg9o , 2s eg2s3 Jak%i!!e. en e3 %o!t a3 eg<et!en i!<en 5a6 &a sikerre! 9#r, megmutat9#k neki a3 erődAtm2n<t, me!<et a3 e!mI!t n<#ron 2pAtettek JK"onnor2k kis erde92 en6 Gi!!< m#r t: s3:r ha!!ott a3 erődAtm2n<rő!, de a 5iIkat, akik 2pAtett2k, csak nemr2g ismerte meg6 $dőse ek %o!tak n#!a, a3 isko!# an eg< os3t#!!<a! 5:!9e 9#rtak6 ;eg A3at#sukat pr4 at2te!nek s3#nt#k6 83 a!ma %o!t Gi!!< e!2pő9eg<e a3 erődAtm2n< e6 ;2!< !2!eg3etet %ett 2s e!tűnőd:tt, %a9on meg2ri.e6 &i# a pr4 #!ta !eg<ő3ni 52!e!m2t, nem tudta6 >oc 'a%age e33eg nem 52!ne, mondta mag# an6

>oc 'a%age %is3ont sosem ta!#!ko3ott a Bo!ond 'a!!<%e!L s a 5a a3 övé %o!t6 '3apor# an !2!eg3ett, amikor 5e!%i!!antak ag<# an apr4 t:rt2netek, s3:rn<ű mendemond#k arr4! a nőrő!, aki e en a h#3 an 2!t a B!ossom Lane %2g2n6 8 nő o!ond %o!t6 Őr=!t6 Bos3ork#n<6 E3t mindenki tudta, e32rt ker=!t2k6 Vag< ő ha9kur#s3ta e! őket, ha tI! k:3e! 9utottak ho33#6 Mengeteg t:rt2net 5orgott k:3s3#9on r4!a6 Gi!!< mag# an a3t kA%#nta: #r %a!aho! m#sutt !enneN ;#r.m#r ott tartott, hog< %iss3a5ut a3 erdő e6 Nem tehette6 O9 pa9t#sai kine%etn2k, 2s g<#%a n<I!nak ne%e3n2k6 E3 mega!#34 !enne6 >oc 'a%age nem 5utamodna meg, teh#t ő sem 5og6 ?ig<e!te, !#t.e mo3go!4d#st a h#3 an, de nem %ett 2s3re semmit6 Lassan 5:! #torodott 2s e!hessegette 52!e!m2t6 E!2rke3ett a3 ő ide9e6 N<ak#t %#!!a k:32 hI3%a %2gigrohant a kesken< as35a!to3ott :s%2n<en, ke32 en him #!4d3ott a %2kon< #dog%:d:r6 Ptm#s3ott a kertet :%e3ő a!acson< kő5a!on 2s pi!!anatokon e!=! m#r a 5#n kIs3ott6 '3A%e hangosan 3akato!t, de e3 m#r nem s3#mAtott6 83 e!ső !2p2st megtette, a t: i ehhe3 k2pest m#r k:nn<ű !es36 Q%atosan eg<ensI!<o3ott eg< a!acson< #gon, megragadta a !egk:3e!e i a!m#kat 2s k2ts2g eesetten ig<eke3ett megt:!teni %:dr2t6 &irte!en r2mAtő siko!t#s hasAtott a !e%egő e6 83 2!es, 5=!s2rtő hangt4! meg or3ongott, e!%es3tette ura!m#t a3 idegei 2s eg<ensI!<a 5:!:tt6 &irte!en e!őren<I!t, hog< megkapas3kod9on %a!ami e, de csak a !e%egőt marko!ta6 Leesett6 8 h#t#ra 3uhant6 ;eg 5og ha!ni6 Nem kapott !e%egőt6 Behun<ta s3em2t, s csak a32rt im#dko3ott, nehog< a Bo!ond 'a!!< r#ta!#!9on6 ;#r arra gondo!t, hog< >oc 'a%age.nek m#sik t#rsat ke!! keresnie, amikor t=de9e ke3dett megte!ni !e%egő%e!6 ;2!<et !2!eg3ett, s a3on tűnőd:tt, %a9on a pa9t#sai megmentik.e őt6 Ekkor hirte!en a9t4csap4d#st ha!!ott6 A Bolond Sally! Gi!!< tag9ai megdermedtek a r2m=!ettő! 2s s3orosan !ehun<ta s3em2t6 1a!#n ha nem moccan, a nő nem %es3i 2s3re6 1ehetet!en=! 5ek=dt kis3o!g#!tat%a 2s sorsa ete!9es=!2s2t %#r%a6 $nk# 2re3te, semmint ha!!otta, ahog< a nő k:3e!edett6 Muh#9a sIro!ta kar9#t s a !e%egő en<h2n megre33ent6 Viss3atartotta !2!eg3et2t, 52!t megmo3du!niL 52!t 5:!n23ni6 H ;egse es=!t2!R 8 ha!k hangot ha!!%a meg!epőd:tt s eg< pi!!anatig a3t hitte, 52!e!me a!apta!an Vo!t, nem a3 9:tt, akire s3#mAtott6 Ekkor a3on an kin<itotta s3em2t 2s minden rem2n<e s3erte5os3!ott6 S!et2 en most e!ős3:r ta!#!ko3ott a nő%e!, akit Ig< hA%tak: T8 Bo!ond 'a!!<6U 12%ed2srő! s34 sem !ehetett6 8 nő arca g<űr:tt %o!t 2s r#ncos, a ha9a pedig Ig< #!!t, mint a s32na og!<a6 Leg9o an a s3eme r2mAtette e!6 V2ra!#5ut#sos 2s sa%4s3Anű s3eme a 3se 2 en !e%ő kis ere3ett m#r%#n<dara ra em!2ke3tette a 5iIt6 $!<en s3emme! csak os3ork#n< !ehet6 8 5iI 5:!siko!tott6 8 Bo!ond 'a!!< 5:!29e eme!te ke32t s ő tudta, hog< %a!ami s3:rn<ű do!ogra k2s3=!: megig23i %ag< 2k#%# %#!to3tat9a6

M2m=!ten h#trahők:!t, nehog< a nő ho33#2rhessen6 8 g<erek megk:nn<e =!t, amikor a nő me!!29e t2rde!t, ma9d a sark#ra =!t6 83t#n es32!ni ke3dett, de Gi!!< nemigen 5ig<e!t r#, mert nag<on !ek:t:tte a gondo!at, hog<an menek=!hetne e!6 8mikor a nő 5:!#!!t 2s %iss3asietett a h#3ik4ho3, tudta, hog< most ke!! meg!4gnia6 @<orsan ta!pra ugrott, #t5utott a 5=%:n, ma9d #tugrott a3 a!acson< kő5a!on6 Es32 e sem 9utott !ese!kedő pa9t#sainak 9e!en!2te, g<orsan %2gigrohant a B!ossom Lane.en, hog< min2! e!ő i3tons#g an !eg<en6 Viss3a se n23ett a %#!!a 5:!:tt6 Nem 2rte meg a kock#3atot6 8 Bo!ond 'a!!< meg#!!t a3 augus3tus %2gi p#r#s naps=t2s en, ke3e a3 a9t4 ki!incs2n, meg5ordu!t 2s a menek=!ő 5iIt n23te6 "sak #!!t mo3du!at!anu! 2s 5ig<e!t, m2g 94%a! a3ut#n is, hog< a 5iI e!tűnt a s3eme e!ő!6 83t#n e!moso!<odott, moso!<a ked%es, g<:ng2d 2s derűs %o!t6 16 H B#mu!atosan g<ors g<4g<u!#s H mondta hangosan 'a!!<, 2s e33e! o!dotta a3 e!mI!t percek 5es3=!ts2g2t6 0iss2 megr2m=!t, !#t%a, hog< a 5iI !eesik a 5#r4!, s t#%o!r4! nem tudta meg#!!apAtani, megs2r=!t.e, %ag< eg<s3erűen csak megi9edt6 E!hI3ta a3 orr#t6 H 83 a %a!4s3Anű , 'a!!< !#n<, hog< megr2m=!t H mondta6 $sm2t a 5#ra pi!!antott s 2s3re%ette a!atta a kis %:dr:t 2s a 5űre kiguru!t a!m#kat6 H 0A%#ncsi %ag<ok, mikor %es3i 2s3re, hog< nincs meg a %:dre6 H ;eg%onta a %#!!#t6 H B#r hi# a %es3i 2s3re, !e5ogadom, hog< ink# hag<9a %es3ni a %:dr:t, mintsem megpr4 #!9a %iss3as3ere3ni6 Viss3ament a 5#ho3, !et2rde!t 2s gondosan 5:!s3edte a3 a!m#kat a s3okn<#9# a6 Eg2s3 kis ha!om !ett e!ő!=k, s ő 5e!hI3ta s3okn<#9#t com k:32pig, %ig<#3%a, hog< com 9a 5e!ső r2s3e ki ne !#ss2k6 ;a9d megragadta a %:dr:t s oda%itte a 5asorra n<A!4 kis e9#rati kapuho36 Ptha9o!t a kapun s eg< 94! !#that4 he!<en a #dog%:dr:t !etette a 5:!dre6 Vg<anoda, aho%# a kert92 en :ss3es3edett k=!:n :3ő e!hag<ott do!gokat g<ű9t:tte a3 2%ek sor#n6 N2ha tu!a9donosaik odaosontak, hog< %iss3as3ere332k e!%es3ett 9a%aikat, t: n<ire a3on an ink# %es3ni hag<t#k a3okat6 ;#r eg2s3 g<ű9tem2n<e %o!t a ti!os an 9#r4 g<erekek e!hag<ott t#rg<ai 4!6 H Ős3int2n s34!%a k2t!em, hog< m2g eg<s3er !#tom e3t a kis5iIt H mondta 'a!!<6 H 8nn<ira r2m=!tnek tűntL H ;Ag 2%ekke! e3e!őtt a3 i!<en esem2n<ek miatt űntudatot 2r3ett, most csak 9e!ent2kte!en !e!ki5urda!#st6 ;#r r2gen d:nt:tt: 0:nn<e en e!%ise!i a űntudatot, mint a3t, hog< mag#n<#t #rki is meg3a%ar9a6 'a!!< %iss3ament kis h#3#ho3, a eton g<a!og9#r4 he!<ett a3on an a puha, ned%es 5=%et %#!as3totta6 0in<itotta a e9#rati a9t4t 2s a csuk!<#s k:pen<t a 5a!i5ogasra akas3totta6 ;ost m#r valóban e! i3on<ta!anodott a3t i!!etően, hog< a 5iIt mi r2mAthette meg6 "saknem :t 2%e has3n#!ta e3t a hoss3I 2s ő u99I kAs2rteties k:pen<t, s ug<anakkor rias3t4 n<:g2seket 2s hangokat is ha!!atott, hog< e!ű33e kert92 ő! a hA%at!an !#togat4kat6 Mag<og4an e%#!t, #r a kihA%#s, hog< a!m#t !ophatnak Bo!ond 'a!!<tő!, időnk2nt m2g mindig oda%on3ott eg<.eg< meggondo!at!an kamas3t6

@4!<a!# akat sem has3n#!t, a 5iIk m2gis megr2m=!tek6 1a!#n a horroris3tikus 9e!enetek is s3=ks2gte!enek %o!tak6 E!2g !ett %o!na, ha csak :nmag#t ad9a6 Ekkor a 5a!i5ogas me!!etti t=k:r e pi!!antott 2s a %a!4 an i9es3tő !#t%#n<t4! e!ismerősen 5e!%ihogott6 1=k:rk2pe eg<s3erűen r2mis3tő %o!t6 8 ha9a, mint a s32na og!<a6 V#!!ig 2rő, s:t2t arna s:r2n<e arca eg<ik o!da!#n :ss3ek4co!%a a 5=!e e!őtt, a m#sik o!da!on csom4 a gu anco!%a6 7orce!#ns3erű őre he!<enk2nt piros, g<űr:tt 2s r#ncos, s3=rk2sk2k s3eme pedig ki%:r:s:d:tt s3emh29a miatt 5ak4 nak tűnt, mint %a!aha6 7ontosan Ig< n23ett ki, mint m#skor is a!%#s ut#n: e!g<:t:rten6 'a!!< sohasem 2rtette, hog<an !ehet sok nő 2 red2s ut#n 5riss 2s s32p, ő %is3ont mindig Ig< n23 ki, mintha 2pp akkor m#s3ott %o!na ki eg< ar!ang 4!6 1a!#n a32rt %an e3, mert ross3 a!%4 %o!tL S9s3ak#nk2nt #!mat!ans#gt4! s3en%edett, s e3t csak n2ha en<hAtette napk:3 en eg< kis s3undik#!#s6 B#r te!9esen mindeg< %o!t, hog< 29s3aka %ag< nappa!, 2 red2s ut#n mindig eg<5orm#n n23ett ki6 '3erencs2re, eg< 94 ha9ke5e segAts2g2%e! Ig< tA3 perc mI!t#n e!%ise!hető%2 tud9a tenni 5ri3ur#9#t6 8rc#r4! e!tűnik a p=55edts2g, a g<űrőd2sek 2s a term2s3ete!!enes r#ncok, ha9a ism2t !#g<an hu!! a!# %#!!#ra 2s I9 4! s3a!onk2pes6 8ddig a3on an 9o , ha nem n23 t=k:r e6 ?:!ne%etett6 Nem csoda, ha a 5iI e!s3a!adtN &a 2n e!5uthatn2k magam e!ő!, mostanra a!ighanem m#r a s3oms32d #!!am an !enn2k6 'a!!< to%# ra is hangosan es32!t, amint %2gigment a kon<h# a %e3ető ha!!on 2s =d%:3:!te a kora regge!i nap me!eg2t 2!%e3ő %ir#g34 5ok5:!di i o!<#it6 H @<:n<:rű idő %an odakinn H mondta moso!<og%a, s meg#!!t mindeg<ik n:%2n<n2!, hog< megsimogassa #rson<os !e%e!=ket6 H B#r 5ig<e!me3tethetn2tek, hog< ne hag<9a!ak enneteket kinn eg2s3 29s3ak#ra6 H 8mikor ug<anis !egut4 ki%itte ked%enceit, csak 94%a! 2952! ut#n 9utottak es32 e, s eg< ki%2te!2%ei mind e!5ag<ott6 Ő ug<an hat#ro3ottan #!!Atotta, hog< 1* W".n#! m2g nem 5ag<hatnak e!, de a32rt a s3o # an maradtak6 0ed%enc2t, a s:t2t %ir#gI !e%endu!#t m2g eg<s3er megsimogatta, ma9d to%# ment6 Bepr2se!te mag#t a kis 5=rdős3o # a, 5:!marko!t eg< ke52t 2s %2gighI3ta ha9#n, ma9d a ruh#9# an !e%ő a!m#kka! a kon<h# a ment, s ki orAtotta s3okn<#9# 4! a3 a!m#kat a kon<hai mosogat4 a6 H ;a9d k2ső megmos!ak enneteket H mondta6 H Ss ho!nap %ada!ma3se!2t csin#!ok e!ő!etek6 83t nag<on s3eretem6 'a!!< nem ha!!otta, hog< %#!as3o!tak %o!na6 Xt 2%%e! e3e!őtt eg< ro an#s a!ka!m#%a! komo!< ha!!#sk#rosod#st s3en%edett, 2s H #r nem %o!t te!9esen s=ket H csak a3 eg2s3en hangos s3a%akat ha!!otta meg6 8 ha!!4k2s3=!2k2t H ha csak tehette H nem %ise!te, a3 apr4 3a9okat meg sem ha!!otta6 &a!kan dudor#s3%a otthag<ta a3 a!m#kat, #tment a s3o a m#sik %2g2 e, me!<et irodak2nt is has3n#!t6 ;#!n#cska n2%re ha!!gat4, ked%enc n<u!a s3en%ed2!<esen papArt r#gcs#!t, me!< ő! 'a!!<nek eg< eg2s3 ha!om #!!t a kicsin< s3o # an, aho! m2g eg< komputer 2s eg< te!e5aYg2p is %o!t6 833a! nem sokat t:rőd:tt %o!na, ha a n<I! csak a3 I9s#gokat 5og<as3t9a, de 'a!!<nek a s3akm# an ki%A%ott 94 hAre megk:%ete!te, hog< a gond9#ra A3ott k23iratokon i!<en T űn9e!ekU ne !eg<enek6

@2piesen #t!2pett eg< papArokka! te!i do o3on, s a csom4 tete92rő! 5:!%ett eg< k23iratot 2s Ar4as3ta!#ra tette6 N2h#n< m#sodperc mI!t#n ta!#!t eg< ceru3#t s 5:!tette s3em=%eg2t6 8 papArcsom4t csApő92he3 s3orAt%a %iss3at2rt a kon<h# a, 9eges %i3et :nt:tt eg< poh#r a6 ;iut#n a munk#ho3 Ag< 5:!s3ere!ke3ett, a ha!!on #t %iss3acs#s3k#!t a3 e!=!ső s3o # a6 Es32 e 9utott a !id2rces #!om6 8 an a pi!!anat an, amikor a n#d5onatI he%erőre s a n<ugta!an a!%#s miatt :ss3eg<űrt p#rn#kra pi!!antott, !e!assAtotta !2pteit, 2s pr4 #!ta en<hAteni 5es3=!t ideg#!!apot#t6 ;egkAs2re!t %iss3agondo!ni arra, ho! is %o!t, mie!őtt a kinti i3ga!mas do!gok t:rt2ntek6 H E!5e!e9tettem H mondta ha!kan6 H 8 5iI6 Ő %erte ki a 5e9em ő!6 H Erőt %ett mag#n, !e=!t a s32k e, me!< en do!go3ni s3okott 2s mere%en #mu!ta a he%erőt6 '3em=%eg2t !assI, meggondo!t mo3du!atta! a me!!ette !e%ő as3ta!ra tette, !# #t pedig eg< kis k#%234as3ta!ra6 H J!<an r2gen #!modtam m#r errő!6 H ;egr#3ta a 5e92t, hog< e!hessegesse a enső92 en 5e!t:rni k2s3=!ő p#nik 2r32s2t6 H 8mikor m#r Ig< gondo!om, hog< tI!9utottam ra9ta 2s minden rend en %an, akkor ism2t %iss3at2r 2s em!2ke3tet6 ?:!s4ha9tott 2s hirte!en h#!#s %o!t a 5iInak a3 akarat!an 5:! ukkan#s#2rt6 Lega!# meg4%ta őt a !id2rces #!om 2s a te!9es 2 red2s k:3:tti s3:rn<ű percektő!, amikor m2g a3t sem tudta %o!na megmondani, hog< a3 eg2s3 #!om.e %ag< %a!4s#g6 ;a csup#n 3a%art m#sodpercei %o!tak6 1ű36 Mo an#s6 &a!#!6 P!ma sosem %#!to3ott6 8 !egapr4 r2s3!et2 en sem6 ' mindig siko!t%a 2 redt 5e!6 H Nem akarok gondo!ni r#6 H ?:!tette s3em=%eg2t 2s megpr4 #!t a3 :!2 en !e%ő o!da!akra koncentr#!ni6 0:nn<e3ett6 Nem ke%2s idő e te!ik, mAg a s3:rn<űs2gekrő! e! tud9a tere!ni gondo!atait6 S!et:s3t:ne a3on an erős %o!t6 V2g=! a3 :!2 en !e%ő papAron eg<m#st k:%ető s3a%ak is ke3dtek 2rte!met n<erni6 8 r2m=!et pi!!anata e!s3#!!t 2s ceru3#9#%a! 5urcsa 9e!eket Art a g2pe!t o!da!ra, itt eg< s34t, amott eg< %ess3őt %#!to3tat%a6 E!mI!t6 1: mint :t 2%%e! e3e!őtt t:rt2nt6 &ank 8!ton ehI3ta a d3sip 52k92t, a kocsi !assan meg#!!t s ő kikapcso!ta a motort6 83 aut4 4! kis3#!!%a nadr#g3se 2 e s=!!<es3tette ke32t 2s a!aposan s3em=g<re %ette a tegnapi T űnt2n<U s3Anhe!<2t6 0or# an sose 9#rt a B!ossom Lane %2g2n !2%ő h#3 k:rn<2k2n6 ;ost sem !e!kesedett a do!og2rt, de sok %#!as3t#sa nem %o!t6 Gi!!<nek ocs#natot ke!!ett k2rnie a Bo!ond 'a!!<tő!6 &ank a3on an nem akarta, hog< a 5iI eg<ed=! keresse 5e!, Ag< a3t#n a an #!!apodtak meg, hog< itt ta!#!ko3ik ma9d Gi!!<%e!, aki 5ocied32srő! 9:n6 Qr#9#ra pi!!antott, !#tta, hog< n2h#n< percce! kor# an 2rke3ett, s Ag< a!aposa an s3em=g<re %ette a k:rn<2ket6 8 kis h#3 meg!epően tets3etős %o!tZ %:r:s5en<ő ő! 2s r2gi k:%ek ő! 2p=!t, s32!es a !akai %o!tak 2s m2g kintrő! is !#ts3ott, hog< s3o #i %i!#gosak 2s s3e!!ősek6 Nem tűnt os3ork#n<tan<#nak6 E3t a kert is megha3udto!ta, me!<nek dIs, 3:!d p#3sit9#t %ir#gok :%e3t2k6

1e!9esen norm#!is otthonnak !#ts3ott6 >e his3en nem is %#rt m#st6 'oha nem hitte, amit a Bo!ond 'a!!<.rő! ha!!ott6 ;2g Gi!!< dr#mai es3#mo!49#t ha!!gat%a a Tcsaknem.e!5og#s#r4!U sem ingott meg ama megg<ő3őd2s2 en, hog< a3 itt !ak4 nő nem os3ork#n<6 8rr4! a3on an eg<#!ta!#n nem %o!t megg<ő3őd%e, hog< nem k4t<agos.e kiss26 Vo!tak i3on<os 9e!ek, ame!<ek e3t a 5e!t2te!e32st a!#t#mas3tott#k6 83 e!mI!t k2t 2% sor#n, ami4ta Jak%i!!e. e k:!t:3:tt csa!#d9#%a!, 5urcsa t:rt2neteket ha!!ott a o!ond nőrő!, aki a B!ossom Lane %2g2n !akik6 "suk!<#s k:pen< en 9#r, me!<nek ő u99ait a eto!akod4k 5e!2 !engetiZ es32! a k:%ekhe3 2s %ir#gokho36 E3 ut4 it eg< g<erek mes2!te, aki a 5a! me!!ett re9tő3%e ha!!gatta ki a Bo!ond 'a!!<t6 $!<en 5urcsa s3:%egeket ha!!ott tő!e: TMag<og4 idő %an[, Thog< s32pen nő9etek[, no meg i!<esmit, T>o!go3nom k2ne ma regge!, de ink# ki9:%:k ho33#tok, hog< 2!%e33em a t#rsas#gotokat6U '34 se r4!a, e!2g k=!:n:s6 Va!4 an a3t hitte, hog< a k:%ek 2s %ir#gok t:rődnek a33a!, amit mondR &ank Ig< %2!te, a g<erek tI!3ott6 Gi!!< 52!e!me a3on an %a!4s %o!t, 2s &ank m#r.m#r megg<ő3őd2se e!!en2re #torAtotta 5i#t, hog< k2r9en ocs#natot6 Gi!!< a3on an H a 52!e!emtő! e!tekint%e H m#r ti3eneg< 2%es %o!t, teh#t e!2g idős ahho3, hog< e!d:ntse mit akar6 &ank ke !e s3inte dagadt a =s3kes2gtő!, amikor a 5i#%a! 5o!<tatott es32!get2sre gondo!t6 H '3erinted mit k2ne tenned e3ut#nR H k2rde3te 5i#t, amikor a %acsoraas3ta! 5:!:tt megha!!gatta a d2!ut#ni megmenek=!2s s3en3#ci4s r2s3!eteit6 Gi!!< nag<ot s4ha9tott, mint aki tud9a a %#!as3t, de nem akar9a hangosan kimondani6 &anknek nem ke!!ett sok#ig %#rnia6 H 83t his3em, ocs#natot ke!! k2rnem6 H ;i2rtR H ;ert ross3u! tettem, hog< !opni akartam a3 a!m#k 4!6 H Nem ho3t#! e! eg< s3emet semR Gi!!< tagad4!ag r#3ta 5e92t6 H E!5utottam, amikor e!5ordu!t6 &ank komo!<an 4!intott6 H Srthető6 H V#rt %ag< eg< percig, s ek:3 en t2to%#n an<9#t, "atherine.t 5ig<e!te, amint a %id2ki kon<ha m#sik %2g2 en tes3.%es3, rendet csin#! %acsora ut#n6 83t#n Gi!!< es2s2rő! 2rdek!őd:tt6 H E3t m2g mindig nem 2rtem H mondta &ank6 H S%ek 4ta nem est2! e! Ag<6 E!t:r:tt a3 #gR Gi!!< s3eme t#gra meredt, amikor ism2t #t2!te a3 i9es3tő pi!!anatot6 H Eg< s3:rn<ű sikAt#st ha!!ottam, papa6 J!<at, mint a horror5i!mek en6 &a!#!ra r2m=!tem6 'ikAt#stR H tűnőd:tt &ank 2s a 5e92t cs4%#!ta6 Va!49# an 5oga!ma sem %o!t arr4!, mi t:rt2nik a B!ossom Lane %2g2n #!!4 h#3 an, s a5e!ő! sem %o!t i3tos, hog< tudni akar9a.e %a!aha is6 H ;it gondo!s3, mi2rt nem akar9a, hog< s3ed9=nk a %ada!m#k 4!R H k2rde3te Gi!!<6 H 7edig mindenki tud9a, tI! sa%an<Iak ahho3, hog< megeg<2k6 H 83 nem s3#mAt, 5iam6 83 ő 5#9a6 83 ő 5#9a, ism2te!te &ank mag# an6 8karat!anu! is e!%ig<orodott, mert a 5a a s34 s3oros 2rte!m2 en roskad#sig te!e %o!t a!m#%a!, teh#t ki5e9e3etten

kAs2rtő %o!t, tekintet n2!k=! a kock#3atraN Va!ahog< neh23 e!hinnie, hog< eg<.k2t hi#n<34 a!ma ekkora oss3Is#got oko3hat6 1ekintete %2gigsik!ott a kő5a!on e!he!<e3ett T$degeneknek e!2pni ti!osU 5e!iratI kis t# !#kon6 8 Bo!ond 'a!!< %a!ame!< ok 4! e!t:k2!te, hog< meg%2di a3t, ami a sa9#t9a6 $sm2t 4r#9#ra pi!!antott6 8 5ia k2sik6 Vag< ta!#n Gi!!< m#r megtette a ke3dem2n<e3ő !2p2st, gondo!ta &ank6 Be!2pett a kert e 2s megindu!t a g<a!og9#r4n a e9#rati a9t4 5e!26 0opogott, %#rt n2h#n< pi!!anatig, ma9d kopogott ism2t6 'emmi %#!as36 8 Bo!ond 'a!!< teh#t nincs otthon6 ;#r 2ppen %iss3a akart 5ordu!ni, amikor mo3g#st 2s3!e!t6 Bekandik#!t a e9#rati a9t4 =%eg2n 2s ism2t a!aposan k:r=!n23ett6 83 e!s:t2tAtett ha!! m#sik %2g2n mintha %a!ami A or%:r:s mo3g4 t#rg<at !#tna6 Va!aki i3tosan %an a h#3 an6 $sm2t kopogott, de most m#r erősen6 'enki sem 5e!e!t6 Og< d:nt:tt, k:r e9#r9a a h#3at6 8mint a h#3 sark#n#! e5ordu!t, eg< sor s3:g!etesre %#gott :r:k3:!d s:%2n<t pi!!antott meg, me!< k:r=! e!=! t2rdmagass#gig 2rt6 Pt!2pett a3 eg<iken 2s k:%etett eg< 5=%es :s%2n<t, me!< 2pp a a a3 ir#n< a %e3etett, amerre menni akart6 ;2g h#rom to%# i s:%2n<t ke!!ett #t!2pnie, mie!őtt e!2rte %o!na a3 :s%2n< tI!s4 %2g2t6 Viss3api!!antott 2s r#9:tt, hog< eg< kicsin< !a irintus a ker=!t6 M#ad#su! csa! is6 &ank e!%ig<orodott, amikor a3 uto!s4 sarkot is megker=!%e a h#3 h#ts4 a !ak#n #t tis3t#n ki%ehetően megpi!!antotta eg< nő k:r%ona!ait6 Eg< #rn<2kos r2s3en meg#!!t, hog< 9o an megn233e a nőt6 Ő h#tta! #!!t neki, s a tű3he!<en !e%ő hata!mas 5ekete 5a32k an %a!amit ka%argatott6 8 gomo!<g4 gő3:n #t 94! ki%ehette, hog< a tű3he!< 5:!:tt 3sin4rra 5ű3%e 5okhag<ma 2s s3#rAtott n:%2n<ek !4gnak6 &irte!en g<ermekkori meset:red2kek 9utottak es32 e, s eg< pi!!anatra e!tűnőd:tt, hog< minda3, amit a nőrő! ha!!ott, %a9on nem iga3.e6 8mikor a3on an a nő meg5ordu!t6 &ank megd: ent6 8 nő g<:n<:rű %o!t6 &irte!en es32 e 9utott Gi!!< es3#mo!49a6 >Is, arna ha9a eg<enesen om!ott %#!!#ra, csak a!u! %o!t g:nd:r6 $tt.ott %i!#gosa s#%okat 5ig<e!t meg enne, s ha porce!#ns3erű őre nem !enne 5e!tűnő, a3t mondta %o!na, e3 n<i!%#n att4! %an, hog< a nap kis3A%ta6 ':t2t s3em:!d:k A%e!t a !egg<:n<:rű %i!#gosk2k s3em 5:!:tt, me!<et %a!aha is !#tott6 ;eg!epő, csaknem ig23ő %o!t6 8r#n<os 5e!2pAt2sű arc# an, hat#ro3ott %on#sai an %o!t %a!ami tart43kod4 5inoms#g6 8rccsont9a kiss2 e!őreugr4, a9ka te!t, #!!a !#g<an g:m :!<ű, orra eg<enes 2s eg<#!ta!#n nem heg<es6 &ank a!aposan megn23te, de eg<et!en i ircs4kot sem tudott 5:!5ede3ni arc#n6 &#t nem Ig< n23ett ki, mint eg< os3ork#n<N 8 nő m2g nem %ette 2s3re őt, 2s Ag< n<ugodtan n23hette, amint !# u99heg<re #!!, hog< a mosogat4 5:!:tti s3ekr2n<k2 en matasson6 83t#n a kis s3ekr2n< a9ta9#t ecsuk%a eg< m#sik 5e!2 mo3du!t6 Bor%:r:s s3okn<#9a 5:!csIs3ott !# s3#r#n, s a 52r5i gerince meg i3sergett, amikor 5orm#s !# #t megpi!!ant%a tekintet2t m2g 5:!9e %itte %o!na6 ?e!ső test2t s3orosan tapad4, hason!4 s3Anű p4!4 5edte, s a 52r5i 94! !#thatta g:m :!<ű me!!2t6 Nag<on 2!%e3te a !#t%#n<t6 Va!ahog< nem akar4d3ott tekintet2t e!%enni a kon<h# an ide.oda mo3g4 !#n< ring4 csApő92rő!6 Nem %o!t tI! magas, de picinek sem %o!t

mondhat46 B#r ahho3 e!2gg2 megnőtt, hog< kisg<erekeket ha!#!ra r2mAtsen6 ;2g a nag<o akat is, mint Gi!!<6 &anknek csak akkor 9utott es32 e, tu!a9donk2ppen mi2rt is %an itt, amikor a !#n< e!5ordu!t 2s %iss3ament a tű3he!<he3, hog< megka%ar9a a3t a micsod#t6 8 52r5i ki!2pett a3 #rn<2k 4! 2s megtette a3 uto!s4 h#rom !2p2st a kon<h#ho3 %e3ető a9t4ho36 0opogott6 8 !#n< csak ka%argatott6 8 52r5i hangosa an kopogott6 8 !#n< tudom#st sem %ett r4!a6 &a %a!4 an os3ork#n<, i3on<#ra gorom # 5a9ta6 &ank nem s3okott ho33#, hog< semmi e %eg<2k6 ;eg5ogta a3 a9t4 gom 9#t s a3 e!2g k:nn<en e!5ordu!t6 M2sn<ire n<itotta a3 a9t4t 2s ism2t kopogott6 8 nő 9e!2t sem adta, hog< 2s3re%ette %o!na6 E!2gg2 hamisan eg< da!t dudor#s3ott6 8 Bo!ond 'a!!< ke3dett a3 idegeire menni6 &ank m#r a3on gondo!kodott, hog< e!meg<, de nem tehette6 Va!ami, amihe3 Gi!!<nek a3 2g%i!#gon semmi k:3e sem %o!t, ott tartotta6 ' m2g mindig 5:nn#!!t a !ehetős2ge, hog< a 5ia m#r a3 2p=!et en %anZ #r nem tartotta %a!4s3Anűnek6 Lehet, hog< Gi!!< en %o!t ann<i mer2s3s2g, hog< megpr4 #!9on a!m#t !opni, a an a3on an &ank eg2s3en i3tos %o!t, ahho3 m#r nem e!2g #tor, hog< eg<ed=! n233en s3em e a Bo!ond 'a!!<%e!6 ;2gis, i3tosan ke!!ett tudnia6 ;2!<et !2!eg3ett, kin<itotta a3 a9t4t, #tment a kon<h#n 2s meg2rintette a !#n< %#!!#t6 Ő 5e!siko!tott6 'iko!<a 2!es %o!t 2s mets3ő, et:!t:tte a3 eg2s3 h#3at6 8 52r5i %2deke3őn e5ogta 5=!2t 2s hirte!en meg2rtette, mi2rt esett !e Gi!!< a 5#r4!6 8 nő siko!<a 52!e!metes %o!t6 '3em2 en ha!#!os r2m=!ette!6 &ank arra eg<#!ta!#n nem s3#mAtott, hog< ő a nőt megi9es3theti, s e3 nem is #!!t s3#nd2k# an6 'a!!<, !#t%a a 52r5i h#tr#!#s#t, 5e!hag<ott a %2deke3ő testtart#ssa!, s a 52r5inak csaknem tets3ett, amikor 5:!ragadott eg< kana!at a 5a32kr4! 2s 5en<egetni ke3dte %e!e6 ;ost m#r 9o an %an, e3 n<i!%#n annak a 9e!e6 83t#n a kan#!r4! %a!ami52!e %:r:s, ragad4s csom4k cs:ppentek sistereg%e, i33ad%a a pad!4ra6 8 52r5i s3inte %#rta, hog< a !in4!eum mego!%ad tő!e6 H Nem akartam megr2mAteni H mondta s3e!Aden 2s ha!kan, amikor m#r eg2s3en a3 a9t4ig 2rt H, de a kopogtat#somra nem %#!as3o!t6 H 8 !#n< 5:!%etette 5e92t 2s Ig< n23ett r#, mint eg< űr ő! odapott<ant !2n<re6 &ank nem nag<on #torodott 5:!6 $sm2t megn<ugtat4 hangon pr4 #!ko3ott s34!ni, hog< en<hAtse a p#nikhangu!at#t6 H &ank 8!ton %ag<ok6 8 5iamma! Ig< es32!t=k meg, hog< itt ta!#!ko3unk6 H V#rt eg< kicsit, ek:3 en ha!!otta a tű3he!<en !e%ő ke%ercs hangos rot<og#s#t6 H 0icsoda magaR 8 !#n< hang9a ke!!emesen meg!epte, ha!k %o!t 2s 5#t<o!os, t:k2!etes e!!ent2t en e!ő i siko!t#s#%a!6 E3 m#r ink# i!!ik a9k#ho3, gondo!ta s34rako3ottan6 ' pontosan tudta, hog< a meg#!!apAt#sa honnan ered6 Nag<on tets3ett neki a !#n< A%e!t s3#9a, da!!amos hang9a6

"sak ekkor esett !e a Ttantus3[, hog< a !#n< mit k2rde3ett tő!e6 Kicsoda maga? 8 poko! a isN &is3en m#r %#!as3o!t a k2rd2s2reN Lep!e3te oss3Is#g#t 2s ism2t megmondta ne%2t, rem2!%e, hog< a !#n< e3 a!ka!omma! m#r oda5ig<e!6 H &ank 8!ton6 H &ancockR H 8 !#n< a hom!ok#t r#nco!ta s !assan !eengedte a kana!at6 H 83t akar9a mondani, a32rt r2mAtett csaknem ha!#!ra, hog< biztosít st k:ss:n %e!emR 8 52r5i hitet!enked%e n23ett r#6 H Nem &ancock6 &ank 8!ton H mondta igen !assan, s34tago!%a e9t%e ki a s3a%akat6 H 8 Gi!!< g<erek miatt 9:ttem6 H V2grende!et miattR ;i4ta 2rdek!i a i3tosAt4t#rsas#gokat, hog< %an.e a3 em ernek %2grende!eteR E3 %a!ami 5en<eget2sR H $sm2t 5:!eme!te a kana!at6 &ank a 5og#t csikorgatta6 Nag< kAs2rt2st 2r3ett, hog< 5e!=%:!ts:n6 E3 a do!og 94%a! nehe3e , mint gondo!ta6 1o%# ra is s3e!Aden es32!t6 8 !#n< m#r e!2g ideges 2s n<ugta!an %o!t6 Nem is s34!%a arr4!, hog< eset!eg mit tehet a33a! a kan#!!a!, ha 2ppen Ig< ho33a ked%e6 H Nem %2grende!etrő! es32!ek6 8 g<erekemrő!, Gi!!<rő!6 Og< %o!t, hog< itt ta!#!ko3om %e!e6 8 !#n< arca 5en<egető !ett, k2k s3eme 5ig<e!me3tetően %i!!ant6 H 83 a s34 es32d 9#r9a, hog< !e!:%:m a eto!akod4kat6 8 52r5i meg5e!edke3ett mag#r4! 2s 5e!ki#!tott6 H ;aga r#!őtt Gi!!<reR E3 %o!t a3 e!ső o!<an mondata, ame!<et 'a!!< meg2rtett6 "sak #mu!t a ma9d\ guta=t:tt 52r5ira, aki a he!<is2g m#sik %2g2 en #!!t, s mag# an Ig< gondo!ta, nag<on agg4dhat e32rt a Gi!!<2rt6 !aga r lőtt a "iamra? 8 5i#ra6 Nem csoda, ha a 52r5i kia #!6 H ?e!es!eges enn<ire i3gatnia mag#t H mondta a !#n<6 H 1erm2s3etesen senkit sem !őttem !e6 8 52r5i megen<h=!t arc#n a3on an n2mi csa!4dotts#g is !#ts3ott6 &a!!4k2s3=!2k n2!k=! nem %o!t k:nn<ű do!og es32!getni6 'a!!< m#r 2ppen meg akarta mag<ar#3ni a do!got, amikor 2s3re%ette a %:r:s p:tt<:ket a pad!4n6 H 8 5ene eg<e megN L#t9a mi t:rt2ntR ?:!kapott eg< ned%es ruh#t a mosogat4 4! 2s !et2rde!t, de hirte!en es32 e 9utott, hog< a tű3he!<en m2g 94%a! t: 5ő6 H ]4s#gos $stenN 8 5a32kN H @<orsan 5:!#!!t, hog< megn233e, mekkora a k#r6 ;2!<et s3ippantott a gő3:!gő 5a32k 4!6 H Nem, nincs 2gett s3aga H mondta megn<ugtat4an6 H 1a!#n m2g %an rem2n<6 ;#r 2ppen e!ke3dte ka%argatni ism2t a mass3#t, amikor megs34!a!t a kapu gong9a6 ;#r megint meg3a%ar9#kN &og< a3 :rd:g %inn2 e!N H gondo!ta6 Xt 2%ig 2!t n<ugodtan an2!k=!, hog< eg<et!en !#togat4 is etette %o!na a !# #t a3 otthon# a, most meg eg<ik=k a kon<h# an #!!dog#!, a m#sik meg a e9#rati kapun#!6 H ;it teg<ekR ;it teg<ekR H mormo!ta, s hirte!en meg5ordu!t, hog< a kon<ha m#sik %2g2n #!!4 eto!akod4 s3em2 e n233en6 8 52r5i s3inte

2nu!tan #!!t a h#3 an m2g mindig %iss3hang34 3a9t4!6 'a!!< nem hi #3tathat9a őt6 8 gong e!2g 5=!s2rtő %o!t, ha %a!aki nem s3okott ho33#6 8rra r#9:tt, hog< a 52r5i nem akar #rtani neki6 Erre m#r amIg< is e!s3a!as3totta a3 a!ka!mat, 2s a3 :!t:32ke sem erre uta!t: a űn:3ők t: n<ire nem mintater%e3ett se!<emn<akkendőt, o!as3 5a3onI papucscipőt 2s m2rt2kre k2s3=!t :!t:n<t %ise!nek6 Nem, a 52r5i nem akart #rtani neki6 Prta!mat!annak tűnt, de nehe3en tudta %o!na meghat#ro3ni, hog< mi!<en6 #isztingv lt? ?e!t2t!en=!, k=!:n:sen, ha s32p, ős3=!ő ha9#t n23i, me!< kiss2 hoss3a a hag<om#n<osn#!6 $rdekes? &at#ro3ottan6 8 ki5inomu!t 52r5ias k=!ső e!!en2re e!2g s3em etűnő %o!t n<ers 2r32kis2ge6 'a!!< csaknem hangosan 5:!ne%etett, amikor a3t tapas3ta!ta, hog< :t2%i remete2!et ut#n menn<ire i3gat9a a he!<3et6 %óké&ű? 02ts2gkA%=!6 ':t2t s3em:!d:k A%e!t s32p 3:!d s3eme 5:!:tt, me!< ő! titok3atos me!egs2g #radt6 ;eg nem a!ku%4, 52r5ias arc#n !#g<, puha r#ncok hI34dtakZ #!!a hat#ro3ott, k:3ep2n mark#ns %on#s, s3#9a eg<ar#nt !#ts3ott puh#nak 2s kem2n<nek6 8 !#n<, a re# eg<#!ta!#n nem 9e!!em3ő 2rdek!őd2sse! eg< pi!!anatig e!tűnőd:tt, %a9on mi!<en !ehet6 7uhaL %ag< kem2n<R 83on kapta mag#t, hog< csaknem meg is k2rde3te6 "sup#n eg<s3erű eideg3őd2s, 'a!!<, %etette e! a gondo!atot, amikor a gong ism2t megs34!a!t6 V2g=! is Ig< %2!te, meg ke!! A3nia a 52r5i an %ag< pedig nem %es3 tudom#st a kapu gong9#r4!, amit %is3ont nem engedhet meg mag#nakZ megt:rt2nhet ug<anis, hog< a post#s 9:n 'arah k:n<%2nek ke5e!e%onat#%a!6 H ]:99:n ide 2s ka%argassa, amAg kimeg<ek a kapuho3 H parancso!ta6 H Nem a32rt 9:ttem, hog<L H 1udom, hog< nem akar9a ka%argatni H s3akAtotta 52! e a 52r5it H, de ha t:nkremeg<, akkor maga !es3 a3 oka6 ;aga r2mAtett ha!#!ra, s e32rt tarto3ik ann<i%a!, hog< !ega!# erre a3 eg< percre megtes3i6 H 0eres3t=!ment a s3o #n 2s meg!engette a merőkana!at a 52r5i arca e!őtt6 Eg<#!ta!#n nem !epte meg, hog< 2rte n<I!t6 Nem o!<an 5ick4nak !#ts3ott, aki s3oru!t he!<3et en megtagadn# a segAts2get a m#sikt4!6 8mikor a3on an a 52r5i ke3e a3 ő u99aira 5on4dott, mintha #ram=t2s 2rte %o!na6 83 2r32ki reag#!#s o!< %#rat!an %o!t, hog< eg< pi!!anat a!att !erom o!ta %2deke32s2t, mie!őtt megs34!a!hatott %o!na6 ?ontosnak tartotta, hog< a 52r5i ne %eg<e 2s3re, menn<ire 3a%ar a ho3ta6 E!%ette meg!epett tekintet2t a ke32rő!, me!< o!< i3a!masan 5on4dott a merőkan#!on !e%ő u99ak k:r2, 5og#t csikorgatta, s a3 idegenre n23ett6 ;ie!őtt a3on an #rmi 9e!2t adhatta %o!na m2!tat!ankod#s#nak, a3 erős 52r5ik23 !ecsIs3ott ke32rő! 2s %a!ami%e! 5:!9e meg5ogta a merőkan#! n<e!2t6 8 !#n< hoss3an r#pi!!antott 2s mag# an a3t kA%#nta, #rcsak e!2g 94! ismern2 ahho3, hog< megAt2!9e, %a9on s3#nd2kosan 5ogta.e meg a ke32t %ag< sem6 8 52r5i d=hAtő2n ki5e9e32ste!en arca nem #ru!t e! semmit6 8 gong most harmads3or s34!a!t meg6 8 menek=!2s 2ss3erű mego!d#snak tűnt6 H ;ind9#rt %iss3a9:%:k H mondta a 52r5ira n23%e, s ki!i ent6 &ank a !#n< ring4 csApő92t n23te, amAg csak a tű3he!<en 5ort<og4 micsoda mag#ra nem

%onta 5ig<e!m2t6 8rra gondo!%a, hog< ho! is %an ő 2s ki is a !#n<, ha o3%a a tű3he!<he3 ment6 8 merőkana!at a 5a32k a merAtette 2s csak rem2!hette a !eg9o akat6 26 Gi!!< sem 9#rt 9o an, mint a3 ap9a6 'a!!< n<om an 5e!ismerte a 5iIt, amikor a kaput kin<itotta6 H 8 %:dr:d a kapu me!!ett %an H meg!epőd:tt ug<an, de hat#ro3ott hangon s34!t a g<erekhe36 Eddig csak a3ok a g<erekek mert2k megn<omni a csengőt i!<en időpont an, akik csak meg akart#k 3a%arni a Bo!ond 'a!!< n<uga!m#t6 8 s:t2t ha9I 5iI mot<ogott %a!amit, amit a !#n< nem 2rtett meg, 2s pr4 #!ta ism2t nos3ogatni őt, hog< e!men9en6 H Xr=!:k, hog< nem s2r=!t2! meg H mondta s3e!Aden6 H 8 %:dr:det a kapu me!!ett hag<tam 2s #rmikor e!%iheted6 8 5iI nag<ot n<e!t 2s mondott %a!amit, amit a !#n< k2pte!en %o!t meg2rteni6 'a!!< ud%ariasan moso!<gott s rem2!te, hog< a 5iI e3t meg2rt2sk2nt %es3i6 Ő a3on an csak #!!t a e9#ratn#!, mintha oda g<:kered3ett %o!na6 8 !#n< nem tudott r#9:nni, hog< a 5iI mi2rt nem meg< e!6 "sak a3t !#tta, hog< arca ug<ano!<an 3a%art, mint a kon<h# an !e%ő 52r5i26 'z az! &irte!en r#d: ent, hog< %ag< mindketten eg<a3on =g< en 9#rnak, %ag< o!<as5a9ta 9#r%#n< =t:tt ki, hog< meg3a%arodott 52r5iak ide.oda 5utkosnak Jak%i!!e. en6 Og< d:nt:tt, hog< ki%2te!t tes3, mert most m#r %a!4 an s3erette %o!na tudni, hog< a 5iI mi2rt kopogtatott a9ta9#n6 BehA%ta őt6 Gi!!< ha o3ott6 H Nem harapok H mondta a nő e!moso!<od%a6 8 5iI mintha nem akart %o!na hinni neki6 8 nő ism2t pr4 #!ko3ott6 H &a e9:ss3, megpr4 #!om kita!#!ni, hog< mi2rt %ag< itt6 Vag< ha akarod, #!!dog#!hats3 2s %#rhats3 itt is6 >:ntsd e!6 H 8 5iI nem mo3du!t6 ^g< a3t#n 'a!!< %#!!at %ont 2s megindu!t %iss3a, de a kaput n<it%a hag<ta, ha a 5iI m2gis meggondo!n# mag#t6 Ős3int2n s34!%a nem hitte, hog< erre sor ker=!6 8 Bo!ond 'a!!<t %a!4 an gonos3nak hitt2k6 H Eg< perc 2s ism2t itt %ag<ok H s34!t %iss3a, amikor #tment a nappa!in a h#!4s3o #9# a6 ;iut#n etette maga m:g:tt a3 a9t4t, kihI3ta a3 :!t:3őas3ta!on !e%ő antik 2ks3erdo o3 5i4k9#t 2s ki%ette ha!!4k2s3=!2k2t6 @<ors, g<akor!ott mo3du!atta! 2tette 5=!2 e6 0iss2 e!rende3te ha9#t, ma9d a t=k:r e pi!!antott 2s meg!epőd%e !#tta, hog< moso!<og6 H ;ost mi a3 :rd:g:n moso!<ogs3 'a!!<R H k2rde3te ha!kan t=k:rk2p2tő!6 H Eg< 52r5i meg2rinti a ke3edet, te pedig %a!4s#gga! a !# a e!2 rog<s36 83 isten s3ere!m2re, e3 csak %2!et!en %o!tN (em) nem az volt, mondta e!=! eg< ha!k hang6 8 52r5i %a!amit !ep!e3 ki5e9e32ste!en arc#%a!6 H '3edd :ss3e magad, 'a!!<N H mondta t=re!met!en=!6 H E!ragad a k2p3e!eted6 $degenek %annak a3 otthonod an, akikke! e!int23ni%a!4d %an6 H B#r maga sem tudta %o!na pontosan megmondani, hog< mik2nt6 83 e!mI!t :t 2% sor#n ők %o!tak a3 e!ső !#togat4i6

8mikor m#r :ss3es3edte mag#t, 5=rge !2ptekke! %iss3ament a nappa!i a s !#tta, hog< a e9#rati kapu 3#r%a %an6 ;#r csaknem e!s3ont<o!odott, hog< hi# a a9!4dott ha!!4k2s3=!2k2%e!, amikor a kon<h# 4! 52r5ine%et2st ha!!ott6 8 hang Ig< %on3otta, mint pi!!2t a 52n<6 J!< r2g4ta nem %o!t i!<en 2!m2n< en r2s3e6 Ők h#tta! #!!tak neki, amikor a he!<is2g e !2pett, s eg< pi!!anatig kem2n<en pr4 #!t erőt %enni mag#n, nehog< e!ne%esse mag#t a3on, amit ha!!ott6 H ;intha a3t mondtad %o!na, hog< a s3eme d=!!edt H s34!t a 5i#ho3 a 52r5i H s hog< a3 arca g<űr:tt 2s r#ncos6 8 5iI %#!!at %ont6 H 1a!#n eteg %o!t6 H Vag< ta!#n a k2p3e!eted ragadott e!R 8 5iI a 5e92t r#3ta6 H Nem6 Nem, a3 nem !ehet6 1a!#n %an eg< csIn<a ikertest%2re6 H ' meg!ehet, hog< nem a h#tadra, hanem a 5e9edre est2!6 'a!!< 5ig<e!te, amint a 5iI e!%es3i a kana!at 2s eg< cs:ppn<i mass3#t a3 2tke3őpu!tra p:tt<ent6 Erőte!9esen 5I9ta, a3t#n u99#t a !assan kihű!ő kupac a m#rtotta, ma9d a s3#9# a %ette6 "uppantott eg<et6 H 7apa, e3 d3sem6 H Nem tr25#!s3R H 8 52r5i s3int2n megA3!e!te, s a nőnek s3:rn<en nehe32re esett, hog< 5:! ne %ihog9on a3 e3t k:%ető s3a%ait ha!!%a6 H &onnan !ehets3 i3tos a an, hog< nem dene%2rs3#rn< 2s 3I3aR 8 5iI %#!!at %ont6 H Le5ogadom, hog< a3 nem i!<en 94A3ű6 H ]4! se9ted H mondta a nő huncut moso!!<a!, amikor #ts!att<ogott a he!<is2gen6 H Bse!26 Vada!ma3se!26 Nem d3sem6 >e a3 i3tos, hog< nem dene%2rs3#rn< 2s 3I3a6 8nnak nem most %an a s3e3on9a6 Ők hirte!en meg5ordu!tak 2s mindketten hitet!enked%e #mu!tak r#6 'a!!< hangosan e!ne%ette mag#t s meg nem #!!hatta, hog< m2g eg< csattan4t ho33# ne 5ű33:n: H 8 dene%2r3I3# an sok a ko!es3terin H a3t#n a tű3he!<n2! #!!4 meg!epett, k# u!t p#rosho3 2r%e %iss3a%ette a 5iIt4! a kana!at 2s e!em#rtotta a 5a32k a6 H Nem 2gett oda H s34!t a 52r5i6 8 nő 5:!tekintett, s !#tta, hog< a 52r5i e!ismerően n23egeti6 '3eme derűs csi!!og#sa arr4! #ru!kodott, hog< ta!#n nem is o!<an nai%, mint gondo!ta6 ' %o!t enne m2g %a!amiL %a!ami nag<on 52r5ias, aminek a 3se!2he3 2s a 3I3#ho3 semmi k:3e nem %o!t6 H 0:s3:n:m, hog< ka%argatta6 H Viss3a5ordu!t 5a3ek#ho3, mag# an a3t kA%#nta, rem2!te, hog< a 5e!s3#!!4 gő3tő! &ank nem !#t9a hirte!en piru!#s#t6 M2g nem n23ett r# Ag< 52r5i6 1o%# ka%argatta a 3se!2t6 8 k2t 52r5iem er 5es3eng%e topogott me!!ette6 Ő pedig %#rt6 ;ost ra9tuk a sor, hog< e!#ru!9#k, mi2rt is 9:ttek6 E!sők2nt a 5iI s34!a!t meg6 H 832rt 9:ttem, hog< ocs#natot k2r9ek, mert !optamL mert meg&rób ltam !opni a3 a!m#9# 4!6 8 !#n< erre nem s3#mAtott6 Jak%i!!e. e k:!t:32se 4ta soha senki nem k2rt ocs#natot semmi2rt6 $degenk2nt hato!t e eg< kis k:3:ss2g e, csak

a 2kess2get kereste6 N<ugoda!mat6 ;ag#n<t6 8 %#roska !ak4i a !#n< 5urcsa magatart#s#t a norm#!is do!ogk2nt 5ogt#k 5e!6 '3erint=k k=!:nc %o!t6 0iss2 ogaras, ahog< 9o indu!atI s3oms32dai ke3det en ne%e3t2k6 &o33#s3okott ehhe3 2s meg!epő k:nn<eds2gge! 9#ts3otta s3erep2t6 _ 8 T ogarasU 9e!3őt hamarosan a Tdi!isU %#!totta 5e!6 Ő !ett a Bolond Sally) e32rt 5e!es!eges %o!t #rmi!<en tapintat %ag< ak#r mentegetőd32s %e!e s3em en6 E3 a 5iata! em erke most m2gis ocs#natot k2rt6 ;2!< !2!eg3etet %ett, gondosan takar2kra #!!Atotta a !#ngot a 5a32k a!att 2s a 5iI 5e!2 5ordu!t6 Ő r2m=!ten, de m2gis e!t:k2!ten a !#n< s3em2 e n23ett, aki e!moso!<odott6 H Nag<on k:s3:n:m6 '3A%esen meg ocs#tok6 H 8 52r5ira tekintett, aki a 5iI m:g:tt #!!t, erős ke3e a g<erek %#!!#n pihent, s ő e ő! r:g%est kita!#!ta, mi!<en kapcso!at %an k:3t=k6 '32!esen e!moso!<odott 2s tekintete most %iss3are ent a kise ikre6 H 1e i3on<#ra Gi!!< %ag<6 H &onnan tudtaR H k2rde3te a 52r5i6 H Lehet, hog< o!ond %ag<ok H mondta a !#n< r#n23%e H, de osto a nem6 7ont o!<an s3eme %an, mint mag#nak6 H $sm2t e!moso!<odott6 H 8me!!ett, Ig< his3em, a3 im2nt %a!amit kia #!t is r4!a6 H 1e r#kia #!t#!R H k2rde3te Gi!!< 2s meg!epetten #mu!t ap9#ra6 &ank a 5i#ra pi!!antott 2s meg%onta %#!!#t6 H E3t ke!!ett tennem6 H B#r amikor ism2t 'a!!<re n23ett, arc#n n<oma sem %o!t a 3a%arts#gnak, me!<et a !#n< akkor !#tott ra9ta, amikor a 52r5i a kon<h# a !2pett6 8 !#n< most m#r %a!4 an kA%#ncsi !ett6 Va9on mi2rt 9:ttek, amikor soha senki nem t:rőd:tt a Bo!ond 'a!!<%e!6 &is3en csak eg< kis a!ma!op#sr4! %o!t s346 ;2gis, itt %o!tak6 ;e!egs2g :nt:tte e! a s3A%2tZ o!<an 2r32s, ami!<et r2g nem 2r3ett, 2s csaknem k:nn< e !# adt a s3eme6 8 52r5i meg Ig< n23ett r#, mintha őt te!9esen norm#!isnak tartan#, o!<annak, aki%e! s3A%esen megismerkedne k:3e!e rő! is6 >e, amint 2ppen a3 im2nt mondta, ő nem %o!t osto a6 8 ar#tok %es32!<esek6 8 s3eretők m2g ink# 6 83 i!<en kapcso!atok csak 5#9da!omho3 %e3etnekZ (ős s3erető pedig eg<s3erűen e!k2p3e!hetet!en6 Ő %is3ont pont i!<en %o!t6 Nős6 8pa 2s 5ia eg<ar#nt arra uta!, hog< ke!! !ennie eg< an<#nak, eg< 5e!es2gnek is a h#tt2r en6 8 !#n< kieg<enesedett, em!2ke3tette mag#t, hog< ki is ő, ma9d %iss3a5ordu!t a hata!mas 3se!2s 5a32kho36 H Gi!!<, nag<ra 2rt2ke!em ocs#natk2r2sedet, 2s ős3int2n rem2!em, megk2red pa9t#saidat, hog< ne !op9anak t: 2 a kertem ő! a!m#t6 83 a!m#t 2n 5e!has3n#!om, k#r 2rt=k, ha ti a me3őn eg<m#st ha9ig#!9#tok %e!=k6 H $genis, ass3on<om6 8 !#n< csaknem e!moso!<odott e3t ha!!%a6 H Sdesan<#d 2s 2desap#d nag<on ud%arias 5iI%# ne%e!tek H mondta s3inte :nk2nte!en=!6 H B=s3k2k !ehetnek r#d6 H Nincs 2desan<#m6 H 8 !#n< s3A%e e!s3oru!t a3 ős3inte s3a%ak ha!!at#n6 'a9#t reag#!#sa pedig megd: entette6 "saknem a3t mondta Gi!!<nek,

nag<on s3erencs2s, hog< !ega!# eg< s3=!ő9e %an6 Ő maga s3=!ők n2!k=! ne%e!kedett6 ' Ig< is ne%e!kedett, hog< ne kA%#ncsiskod92k6 E3 a kis es32!get2s m#ris tI! hoss3Ira n<I!t6 ;2!<et s3ippantott a %ada!m#k gő3:!gő i!!at# 4!6 H E3t e ke!! 5e9e3nem6 02rem, hag<9anak most magamra6 Ere3te, hog< ha o3nak 2s s3inte e!e5ag<ott a s346 8tt4! 52!t, m2g %a!amit akarnak tő!e6 Ő pedig nem tud t: et n<I9tani nekik6 &ank a !#n< 5e92t n23te6 ;#r n<e!%e heg<2n %o!t, hog< kimond9a: m2g nem akar4d3ik neki e!mennie6 ;aradni akart6 '3eretett %o!na ism2t moso!<t csa!ni a !#n< arc#ra, mert a e!ő!e #rad4 me!egs2g igen meghatotta6 '3erette %o!na tudni, mi2rt tetteti mag#t o!ondnak6 ;i2rt %ise!kedik a3 eg<ik pi!!anat an Ig<, mintha o!ond !enne, a m#sik an pedig te!9esen 943an 2s higgadt6 Erőt %ett a3on an mag#n, mie!őtt gondo!atait s3a%ak a 5og!a!ta %o!na6 'em a he!<, sem a3 idő nem a!ka!mas erre6 Gi!!< idegesen toporgott6 &ank #torAt4an megs3orAtotta 5ia %#!!#t6 "s:nd en e!mentek, s ott hag<t#k őt a gő3:!gő 5a32k me!!ett #!!%a6 &ank ha!kan, 4%atosan kin<itotta a h#ts4 a9t4t, ma9d ecsukta6 ' amint k:%ette Gi!!<t a h#3 o!da!#n#!, ma9d a kis !a irintuson, arra gondo!t, mi!<en %#rat!anu! 2rte a h#3 an !ak4 nő !#t%#n<a6 E!ment ta!#n a 943an es3e, hog< meg akar9a ismerni a Bo!ond 'a!!<tRN 8 !#n<nak megn<ug%#st ke!!ett %o!na 2re3nie, amikor t#%o!od4 !2pteket ha!!otta, de nem Ag< %o!t6 &a!!otta, amint a3 a9t4 ki!incse ha!kan kattan, 2s csak akkor ke3dett e! gondo!kodni, %a9on nem ho3ott.e tI! nag< #!do3atot !e!ki n<uga!ma 2rdek2 en6 1I! nag< #!do3atot a32rt, hog< eg2s3s2ges !eg<en6 'a!!< m2g k2ső 29s3aka is a3on tűnőd:tt, %a9on nem #!do3ta.e 5e! a s3A%2tL mintha annak m4d9#t kereste %o!na, hog<an őri3heti meg !e!ke 2k292t6 &ank ki!2pett a ?air%iew.i BAr4s#g 2p=!et2 ő!, s m2g eg<s3er uto!9#ra ke3et 5ogott =g<5e!2%e!6 0em2n< harc %o!t6 ;iut#n a3on an eg< h2ten #t a tanIkt4! 5ontos %a!!om#sokho3 9utott 2s i3on<At2kokat mutatott 5e!, siker=!t megg<ő3nie a Ar4s#got, hog< =g<5e!e #rtat!an6 @<I9togat#ssa! %#do!t#k6 833a! g<anIsAtott#k: :nmaga g<I9totta 5e! e!2gg2 52n<ű3ő otthon#t, hog< a i3tosAt#s :ss3eg2t 5:!%ehesse6 &ank tudta, hog< a 52r5i #rtat!an, de e3t hihetet!en=! neh23 %o!t i3on<Atania6 &ank e!k:s3:nt =g<5e!2tő! 2s e!indu!t kis d3sip9e 5e!26 8mikor kiha9tott a parko!4 4!, g<omra megkordu!t6 E!gondo!kodott: meg2ri.e, hog< harminc m2r5:!det %e3essen %iss3a Jak%i!!e. e otthoni e 2d9e miatt, ne marad9on.e ink# ?air%iew. an6 Leengedte a kocsi a !ak#t, hog< a k:nn<ű n<#ri s3e!!ő meg2rinthesse6 @<omra I9a 9e!32se e!hat#ro3#sra k2s3tette6 ?air%iew. an marad6 8 sarokn#! 9o ra 5ordu!t 2s megindu!t eg< kis 2tke3de 5e!2, me!<et ?air%iew. a tett It9ai sor#n g<akran 5:!keresett6 8 k:3!eked2si 9e!3ő!#mpa %:r:sre %#!tott6 ;eg#!!t 2s s34rako3ottan do o!t u99ai%a! a korm#n<ker2kenZ nem sietett seho%# sem6 Sppen a s3a ad d2!ut#n e!őn<eit 2s h#tr#n<ait !ato!gatta, amikor hirte!en eg< nőre !ett 5ig<e!mes, aki a s3em en !e%ő sarki =3!et ő! 2pp akkor !2pett ki6 Vi!#goss#rga, der2k an karcsIsAtott ruh#t %ise!t, ame!< 94! kieme!te csApő92t6 ?orm#s !# a

a magas sarkI s3and#! an %a!4s#gos 9uta!om %o!t a 52r5is3emnek, ahog< %2gigment a3 utc#n a3 e!!enke3ő ir#n< a6 &onnan ismerős enn<ire a nő csApő92nek kecses ring#sa, gondo!kodott e! &ank6 8 nő kin<itotta eg< k2k sportkocsi a9ta9#t 2s %a!amit etett a %e3ető m:g:tti =!2sre6 8 Bo!ond 'a!!< ?air%iew. an k4s3#!N &ank nem tudta, mi !epte meg 9o an: a3, hog< a nőt itt !#t9a, %ag< a3, hog< eg< 5e!tűnő kis sportkocsit %e3et6 Spp a3on tűnőd:tt, %a9on a !#n< ho! hag<ta a m#r s3inte %2d9eg<2%2 %#!t csuk!<#s k:pen<t, amikor a m:g:tte !e%ő kocsi %e3ető9e r#dud#!t6 Ekkor s3inte re5!eYs3erűen #t%e3ette a kis d3sipet a3 Itkeres3te3őd2sen 2s a 9#rda me!!2 5ordu!t6 &#rom kocsi parko!t kette9=k k:3:tt, de a kis d3sip %e3ető=!2se magasa an %o!t, s Ag< &ank e!2g 94! !#thatta a s#rga ruh#s nőt6 Becsukta kocsi9a a9ta9#t, ma9d te!9esen s3a #!<ta!anu!, nem a ki9e!:!t g<a!og#tke!őhe!<en #tke!t a3 Ittesten, 2s %2g=! esurrant eg< =3!et e6 8 52r5i kikapcso!ta a d3sip motor9#t 2s %#rt6 Eg< %askeresked2s e ment, tűnőd:tt a 52r5i6 ;ire !ehet s3=ks2ge itt, amit Jak%i!!e. en nem ta!#! megR ;intha Gi!!< em!Atett %o!na neki %a!amit6 8 Bo!ond 'a!!< nem %#s#ro! Jak%i!!e. en6 ;2g 2!e!mis3ert sem6 Mitk#n !#tt#k őt e!t#%o3ni a B!ossom Lane %2g2rő!, s akkor is csak os3ork#n<os 9e!me32 en, %ag< !ega!# is Ag< mondt#k6 &ank soha, eg<et!en c2!3#st sem ha!!ott a s#rga ruh#r4! %ag< k2k sportkocsir4!6 ;#r csaknem megg<ő3te mag#t, hog< a!ighanem t2%edett, amikor a s#rga ruh#s nő ki9:tt a3 =3!et ő!6 ?es3=!ten 5ig<e!te, amint a3 ő ir#n<# an %2gigmeg< a3 utc#n eg< csomagot s3orongat%a h4na a!att6 &a9a k:nn<ed2n om!ott %#!!#ra, amint a kirakatokat n23egette6 "saknem pontosan %e!e s3em en %o!t a3 utca tI!s4 o!da!#n, amikor ism2t e!tűnt eg< m#sik o!t an6 8 52r5inak most m#r minden k2te!<e e!os3!ott6 8 n<itott kocsia !akra k:n<:k:!t 2s k2n<e!mesen e!he!<e3ked%e %#rta, hog< a Bo!ond 'a!!< ism2t 5e!tűn92k6 &amarosan I9ra 5e!tűnt a3 utc#n6 "suk!49#ra erősAt%e eg< m#sik csomag him #!4d3ott6 'portkocsi9a 5e!2 tartott6 8 52r5i csak pis!ogott, amikor a !#n< a mo3g4 kocsik k:3:tt s3:ke!!t, de nem !epte meg nag<on, hog< a tő!e p#r m2terre !e%ő i3tons#gos g<a!og#t9#r4t 5ig<e!em e sem %ette6 Og< tűnt, a i3tons#gos magatart#s nem a3 ő stA!usa6 'a!!< es3#!!t a kocsi9# a, s a 52r5i is e!5ordAtotta a kis d3sip g<I9t4ku!cs#t6 &ank %#rt, amAg a k2k sportkocsi e!indu! a 9#rda me!!ő!, s k:%ette6 8 !#n< nem ha9tott g<orsan, s %ig<#3nia ke!!ett, nehog< kocsi9a =tk:3ő92nek koccan9on, amikor a3 2p=!ett:m :t megker=!%e %iss3aindu!t a %#rosk:3pont 5e!26 8 52r5i ink# a %e3et2sre koncentr#!t, hog<sem arr4! e!m2!kedett %o!na, mi2rt is k:%eti a nőt6 ;agatart#sa pers3e hat#ro3ottan %itathat4 %o!t, m2gsem 2r3ett semmi52!e ha9!and4s#got arra, hog< meg#!!9on6 83, hog< a Bo!ond 'a!!< te!9esen norm#!is nő en<om#s#t ke!ti, aki eg<s3erű, h2tk:3napi 5e!adatokat !#t e!, %2gte!en=! !e i!incse!te6 N2h#n< h#3t:m e! od2 a k2k sportkocsi eha9tott eg< =res parko!4he!<re6 &ank e!k#romkodta mag#t, amikor eg<et!en =res parko!4he!<et sem ta!#!t6 8 %#rosi csIcs5orga!om an eg<m#s me!!etti parko!#s s34 a sem 9:hetett6 ^g< a3t#n a sarkot megker=!%e k:r=!ha9tott a

h#3t:m :n6 Spp idő en 2rt %iss3a, hog< !#ssa, amint a nő ism2t e=! kocsi9# a6 8 52r5i g<omra ism2t megkordu!t, mAg arra %#rt, hog< a !#n< s3em eker=!9:n %e!e6 $sm2t a !:ncsre gondo!t, mikor a k2k sportkocsi parko!4he!<2tő! n2h#n< m2terre eg< kopas3od4 52r5i 9:tt ki a ank 2p=!et2 ő!, kar9#n eg< nag< do o33a!6 &a!!otta, hog< a 52r5i H pont a an a pi!!anat an, amikor a !#n< a kocsi9#%a! e#!!t a 5orga!om a 2s se ess2gre kapcso!%a e!ha9tott a3 utc#n H ut#na ki#!t: 'a!!<N &ank kA%#ncsis#ga eg<re 5oko34dott, s pi!!anatig sem ha o3%a meg#!!t6 @<orsan e5aro!t 'a!!< 2pp meg=resedett parko!4he!<2re, kikapcso!ta a motort 2s 5ut%a megker=!te a motorh#3at6 8 kopas3od4 52r5it a ank a9ta9# an 2rte uto!6 H Xn akarta e!2rni a BoL 'a!!<tR H k2rde3teZ a3 uto!s4 pi!!anat an 9utott es32 e, hog< a TBo!ond 'a!!<U megne%e32s eg<#!ta!#n nem !enne meg5e!e!ő6 8 do o3t tart4 52r5i eg< pi!!anatig g<anakod%a n23ett r#6 ;aga ismeri 'a!!<tR &ank r# 4!intott6 H Jak%i!!e. en !akom H mondta a an a rem2n< en, hog< enn<i e!egendő a3 ismerets2ghe36 L#that4an enn<i e!2g is %o!t, mert a 52r5i e!moso!<odott6 8 do o3t =g<esen a! kar9a a!# %ette s ke32t n<I9totta &ank 5e!26 H ;orton "amp e!! %ag<ok6 Ennek a anknak a3 iga3gat49a6 H &ank 8!ton6 Spp itt ha9tottam e! a kocsi%a!, amikor !#ttam, hog< 'a!!< n<om# a ered6 1ehetek :n2rt %a!amitR H E3 e!2g tapintatos e%e3ető, gondo!ta &ank6 0A%#ncsi %o!t a !#n< mag#n2!et2re6 Og< %2!te, 9oga %an ahho3, hog< megismer9e a mAtos3 m:g:tt re9!ő nőt6 83 a nő, akit a3 e!mI!t n2h#n< perc a!att 5ig<e!t, m2g csak nem is hason!Atott ahho3, akirő! o!<an 5urcsa, i3arr t:rt2neteket mes2!tek6 Eg< 2pe!m29ű nő eg<#!ta!#n nem 5e!tűnő kir#ndu!#s#nak %o!t s3emtanI9a6 ;2g a3 Ittesten %a!4 s3a #!<ta!an #tke!2s sem %o!t rendkA%=!i6 1a!#n meggondo!at!an %ise!ked2s, de nem k=!:n:se en a norm#!is6 "amp e!! e!%ig<orodott 2s #tadta neki a do o3t6 H 'a!!< itthag<ta e3eket a kors4kat, amikor !eadta a 3se!2t6 '3=ks2ge !es3 r#9uk, ha :ss3es3edte a 5#9#r4! !ehu!!ott g<=m:!cs:t6 &ank term2s3etesen e!5ogadta a mag<ar#3atot6 H Bse!2tR H k2rde3te, s es32 e 9utott a gő3:!gő 5ekete 5a32k 'a!!< tű3he!<2n6 H Vada!ma3se!2tR "amp e!! 4!intott6 H $gen6 Eg< n2pkon<h#nak k2s3Ati >en%er en6 8 5e!es2gem 2s 94magam :nk2ntes segAtők %ag<unk ott, ha%onta n2h#n< a!ka!omma!6 ^g< a3t#n n2ha e!%iss3=k a 3se!2t 2s %iss3aho33uk a3 =res kors4kat, amikor 'a!!< %a!ami miatt nem tud9a megtenni6 H Eg< nag< 3se kendőt %ett e!ő 2s e!et:r:!te a %erAt2kcs:ppeket kopas3 ko ak9#r4!6 H 7ro !2ma !enne a 9:%ő heti New York.i Itn#!6 Nag<on r# ke!! ha9tania, hog< e!k2s3=!9:n a3 a!m#kka!6 &ank !e!ki s3eme e!őtt hirte!en meg9e!ent a Bo!ond 'a!!< k2pe, amint ő k:pen<2 en !4t.5ut a ?i5th 8%enue.n, s Ig< gondo!ta, "amp e!! i3on<#ra t2%ed New Yorkot i!!etően6 Nag< nehe3en !eg<űrte 5e!t:rni k2s3=!ő ne%et2s2t s Ag< s34!t6

H Nem is tudtam, hog< 'a!!< :nk2ntes segAtő eg< n2pkon<h#n6 ;i4ta csin#!9a e3tR H Q, Ig< em!2ks3em, %an m#r h#rom %ag< n2g< 2%e6 83t his3em, ;aud 'temp!e.tő! s3#rma3ik a3 :t!et, a k:n<%t#r 4!6 H 8 k:n<%t#r 4!R H &m.m6 ;aud mindig keres o!<an em ereket, akik ha9!and4ak :nk2ntes munk#ra, s ha nem t2%edek, a!ighanem akkor kapta e! 'a!!<t, amikor eg< a!ka!omma! ement a k:n<%t#r a6 H "amp e!! e!ismerően moso!<gott6 H Xr=!tem, amikor 'a!!< csat!ako3ott ho33#nk6 Va!4 an nag<on 94! do!go3ik6 &ank Ig< 4!intott r#, mintha 94! ismern2 a !#n<t6 H Eg<et2rtek, ;r6 "amp e!!L H '34!Atson ;ortnak H s3akAtotta 52! e a m#sik 52r5i 2s %iss3ag<:mk:dte a 3se kendőt a nadr#g3se 2 e6 H 'a!!< is Ag< hA%6 'a!!< eg< sor o!<an do!got tes3, ame!<et &anknek a9os %o!t e!hinnie6 H 8mint mondtam, ;ort, 'a!!< i3on<#ra nag<on e!5og!a!t6 Neh23 e!hinni, hog< %an ide9e i!<en k=!:ncs2gekreL H ;i!<en k=!:ncs2gekreR H ;ort s3eme :ss3es3űk=!t, s &ank Ig< %2!te, a 52r5it ke%2s %#!as3t9a e! att4!, hog< a3t nem mond9a, T'34!Atson csak ism2t ;r6 "amp e!!nek6['a!!< nem k=!:nc H 9e!entette ki ;ort hat#ro3ottan6 H Nem tart9a 5urcs#nak, hog< Jak%i!!e. en 2! 2s ?air%iew. a 9:n, ha #rmit is %#s#ro!R H k2rde3te &ank6 H Q, h#t erre gondo!tR H ;ort !#that4an megk:nn<e =!t6 H 'a!!< e!mondta nekem, hog< s3=!ei eg<kor, nag<on r2gen, ?air%iew. an 2!tek6 Og< tűnik, hog< ő is otthon#nak tekinti6 E32rt 9:n ide %#s#ro!ni6 H 8kkor mi2rt nem itt 2!R H Nem ta!#!t o!<an he!<et, ame!<ik tets3ett %o!na neki6 83 iga3at meg%a!!%a, nem !#t9uk tI! g<akran6 "sak n2h#n< a!ka!omma! ta!#!ko3unk %e!e, ha%onta, 5ut4!ag6 H ;ort e!őren<I9totta ke32t 2s &anknek a m#sik kar9# a ke!!ett %enni a do o3t, hog< ke3et 5og9on %e!e6 H B#r ta!#!na eg< meg5e!e!ő he!<et 2s k:!t:3ne ide6 Ennek a %#rosnak nag< has3n#ra !ehetne m2g n2h#n< o!<an rendes em er, mint ő6 H $sm2t megk:s3:nte &anknek, hog< e!%is3i a kors4kat, a3t#n kin<itotta a ank a9ta9#t6 ;ort m#r 52!ig a3 2p=!eten e!=! %o!t, amikor meg#!!t 2s %iss3atekintett6 H B#r most, hog< em!Ati, %an %a!ami, ami kiss2 5urcsa enn2! a !#n<n#!6 H ;iR H E3 m#r ink# ked%2re %a!4, gondo!ta &ank6 V#rt, mAg a3 időse 52r5i ism2t megs34!a!, mert !#that4an keresg2!te a s3a%akat6 H Nos, %a!ah#n<s3or e!9:n Jak%i!!e. ő!, e!ho33a ked%enc2t a3 itteni #!!atmegőr3ő e6 H ;i e en a 5urcsaR H k2rde3te &ank kiss2 csa!4dottan6 Eg<#!ta!#n nem !#tott enne semmi k=!:n:set, ki%2%e a3t, hog< nag<on 94 #!!atmegőr3ő %o!t Jak%i!!e. en is6 83 a3on an, hog< ?air%iew. a 9#r, eg2s3en 9e!!em3ő %o!t Bo!ond 'a!!<re6 H 'ok em er e!%is3i a macsk#9#t 2s kut<#9#t a3 #!!atmegőr3ő e6 H "sakhog< e3 eg< ny*l+ H ;ort !#that4an te!9esen meg3a%arod%a cs4%#!ta 5e92t6 H Eg< nag<, 5eh2r n<I!6 ' nem a h#3on kA%=! tart9a, mint gondo!n#, hanem Ig< #nik %e!e, mint eg< d2de!getett h#3i#!!atta!6 ;#rmint macsk#%a! %ag< kut<#%a!, Ag< 2rtem6 ;2g sosem ha!!ottam, hog< %a!aki n<u!at tartson a h#3# an6 E!2g 5urcsa do!og, ha kA%#ncsi a

%2!em2n<emre6 E3 valóban k=!:ncs2g, ha erre gondo!6 H ;eg%onta %#!!#t 2s e!tűnt a ank an6 &ank pedig ott maradt a 9#rd#n eg< csom4 meg%#!as3o!at!an k2rd2sse!6 8 ke32 en !e%ő do o3ra #mu!t, tudta, e3 most 94 =r=g< arra, hog< ism2t e!!#togasson a B!ossom Lane %2g2n #!!4 kis h#3 a6 'a!!< %2gigs3#gu!dott a kesken< %id2ki Iton, me!< Jak%i!!e a!s4 %2ge 5e!2 kan<arodott e!6 ;indig e3en a3 Iton t2rt %iss3a, mert itt ritk#n ta!#!ko3ott #rki%e!6 Neki pedig erre %o!t s3=ks2ge6 83 a Bo!ond 'a!!<, akit a3 em erek ismertek, s akitő! 52!tek, eg< n2%te!en 5igura k:pen<2nek s:t2t redői m:g:tt, a3 i3tos, hog< nem a3 a 5iata!, arna nő %o!t, aki a3 e!eg#ns kis sportkocsi %o!#n9a m:g:tt =!t6 'a!!< e!%ig<orodott6 83 a csa!#s, ame!<et a3 e!mI!t 2%ek sor#n kem2n< munk#%a! s3inte t:k2!<re %itt, r2s3e %o!t a 9#t2knak6 83 a3 erőpr4 a, hog< a ci%i!i3#ci4 perem2n 5enntartsa remetemag#n<#t, a ke3deti s3=ks2gs3erűs2g ő! !assan s34rako3#ss# %#!t6 Qt 2%%e! e3e!őtt a3on an e3 %o!t s3#m#ra a tI!2!2s eg<et!en !ehets2ges es3k:3e6 8nnak, hog< New Eng!and ő! a3 4ri#si kiter9ed2sű "o!orado #!!am a menek=!t, eg<et!en oka %o!t6 8 3a%arta!an mag#n< i3tosAt#sa6 Nem akarta 2s nem is %o!t s3=ks2g r#, hog< #rki is ismer9e, t:rőd9:n %e!eL s ta!#n s3eresse is6 83 odaad4 s3eretet nag< 5#9da!omma! 9#r6 E3t eg<s3er m#r #t2!te, de a!ig 2!te tI!6 E32rt nem akarta, hog< ism2t megt:rt2nhessen %e!e6 E3 a %2deke32s a megs3okott4! e!t2rő magatart#st is ig2n<e!6 E!ős3:r csak arra t:rekedett, hog< t#%o! tartsa mag#t a3 em erektő!, hog< mag#n<osan, %iss3a%onu!tan 2!9en6 8 s3erencs2s %2!et!en, me!< a Bo!ond 'a!!< 5igur#9#t megteremtette, ked%e3ő a!ka!om %o!t, amit s3A%esen megragadott6 Bo!ond 'a!!< i3tosAtotta s3#m#ra a3 eg<et!en do!got, me!<re s3=ks2g %o!t, s ami ut#n %#g<ott: a 3a%arta!an mag#n<t6 Bo!ond 'a!!< t#%o! tartotta tő!e a %i!#got6 &og< e3t a t#%o!s#got tartsa, ink# ?air%iew. a ment %#s#ro!ni6 ' eg< a!ka!mi ismerets2get is k:nn<e %o!t 5enntartania i3on<os 2r3e!mi t#%o!s#g 4!, ha ha%onta csak eg<s3er %ag< k2ts3er !#tta a3 i!!etőt6 83 o!<an em erek, mint Gi!!< 2s ap9a, k2pesek !enn2nek meg%#!to3tatni mindent6 E!tűnőd:tt, mit mondan#nak, ha es32!n2nek ar#taiknak arr4!, hog< ta!#!ko3tak a Bo!ond 'a!!<%e!6 83t mondan#k, ug<anIg< 9#rk#!, es32! 2s !2!eg3ik, mint eg< em eri !2n< s nem Ig<, mint eg< os3ork#n<R E!hinten2k a g<anak%#s mag%#t, me!< oda %e3ethet, hog< a3 em erek k2ts2g e %on9#k, 'a!!< %a!4 an o!ond.e6 E!2gg2 5:!ke!ten2 a kA%#ncsis#gukat ahho3, hog< meg akar9#k tudni a3 iga3s#gotR 8 !#n<t kiss2 meg3a%arta a3 a3 2r32se, hog< nem is #nn# k=!:n:se en, ha e3t megtenn2k6 H Va9on o!< ross3 !enne, ha a post#s Tha!!4[.%a! k:s3:nten2 ahe!<ett, hog< mindent otthag< a posta!#d# an 2s g<orsan e!is3ko!R H k2rde3te :nmag#t4!6 &angosan es32!t, mintha a3 otthon#ho3 %a!4 k:3e!ed2s arra k2s3tetn2, hog< %iss3an<er9e m#sodik 2n92t6 8 Bo!ond 'a!!< mindig mag# an es32!i6

H ;i2rt ke!!ene 5en<eget%e 2re3nem magam, ha eg< kis cserk2s3!#n< n2h#n< s=tem2n<t akar e!adni nekemR ' ha a3 8%on ko3metikai c2g =g<n:knő9e a kis k2pes prospektus#t a3 a9t4ki!incs m:g2 tes3i, a3 mind9#rt 5e!dI!n# a3 2!etemetR 83 e!mI!t n2h#n< nap a!att, ami4ta Gi!!< 2s a pap#9a ehato!tak a3 otthon# a, nem eg<s3er tett 5e! mag#nak i!<en 2s hason!4 k2rd2seket6 ;iut#n :t 2%en #t ker=!te a s3oms32dait, most hirte!en megr2m=!t, hog< tI! mess3ire ment6 H Nag<on megnőtt a3 :n i3a!mad, 'a!!< H mormo!ta6 H ;i ő! gondo!od, hog< Gi!!< meg a3 ap9a eg<#!ta!#n m2g gondo!nak r#dR 83t#n cs:kkent%e a kocsi se ess2g2t, r#t2rt eg< kis dű!őItra, ma9d to%# i eg< 94 m2r5:!det %e3etett, s k:3 en erősen 5ig<e!t a3 Ittesten !e%ő k#t<Ikra 2s eg<2 akad#!<okra6 E3t a3 otthon#ho3 %e3ető h#ts4 e9#r4t n2h#n< nappa! a3 ingat!an meg%2te!e ut#n 5ede3te 5e!Z 2pp 94 %o!t arra, hog< s3a adon 9:99:n.men9en an2!k=!, hog< s3oms32dainak ha!%#n< se9te!me is !ett %o!na arr4!, hog<an is 2! %a!49# an6 H Va!4s3Anű!eg a3t his3ik, hog< seprűn !o%ago!ok a piacra H mondta, 2s meg%eregette a sokka! moderne k:3!eked2st i3tosAt4 aut4 műs3er5a!#t6 Lassan odaguru!t a h#3a m:g:tti gar#3sho3, t#%ir#n<At4%a! kin<itotta a3 :nműk:dő a9t4t, eha9tott a gar#3s a, !eparko!t 2s kis3edte a kocsi 4! csomag9ait6 8 nag< 2!e!mis3eres 3acsk4, a para55int:m 2s a 52m5űr2s3 eg<=tt e!2g neh23 %o!t, de %2g=! is siker=!t mindent e%innie a h#3 a k=!:n:se a9 n2!k=!6 8 do o3t, ame!<et a n<u!a s3=!et2snapi =nneps2g2re %#s#ro!t, s ame!< en a pis3t#cia %o!t, a kocsi an hag<ta6 ;a9d este, miut#n a n<I! e!a!udt, ki!op4d3ik 2s eho33a6 36 'a!!< m#r %is3o!<gott att4!, hog< a k:n<% s3:%eg2t 9a%Atgassa s !edo ta maga me!!2 a k23iratot6 H Jsto as#g H mormo!ta, s k23 e %ette a t2%2I9s#got6 E3 a sors 9utott neki os3t#!<r2s3=!: kiad#sra %#r4 k:n<%ek !ektor#!#sa6 83 e!2gedet!ens2gge! 2s csa!4dotts#gga! meg ke!!ett tanu!nia eg<=tt 2!ni, mi4ta ken<er2t o!%as4s3erkes3tők2nt kereste6 ;eg ke!!ett tanu!nia a3t is, hog<an #n92k a3 agg4d4 2s t=re!met!en s3er3őkke! 2s a hat#ridőkke!6 B#r e3ek nem nag<on i3gatt#k6 8 munk#9#ho3 tarto3tak6 ;a este a3on an nem akart do!go3ni6 Nem tudta, hog< %a!49# an mit is akar6 H 8 t2%232s nem mego!d#s erre, 'a!!< !#n<6 H 8 t%.programot a 52!retett k23iratra do ta, 5:!#!!t 2s kin<I9t43ott6 Ek:3 en %i!#gosk2k p4!4inge kicsIs3ott s3űk 5armersort9# 4!, s ő s34rako3ottan %iss3ag<:mk:dte, mAg a sarok an !e%ő %ir#gho3 ment6 LecsApett r4!a eg< e!s#rgu!t !e%e!et 2s u99ai k:3t sodorgatta6 H 1udom, mik2nt 2r3e! H mondta a !e%2!nek6 H Eg<ik nap m2g =de 2s 3:!d %ag<, 2s minden remek6 83t#n hirte!en e!%es3Ated s32p s3Anedet, 2s %a!ami m#st akars3, mint kor# an, m#s t#ps4t, ke%ese %ag< t: %i3et6 ;eg3a%arods3, k2pte!en %ag< r#9:nni, hog< mit is s3eretn2!6 83 e!s#rgu!t !e%e!et a s3em2tkos#r a do ta6

H N233 a t=k:r e, 'a!!< H s34!t 5an<ar moso!!<a! H 2s mondogasd: TSn nem !e%2! %ag<okL nem !e%2!6U Pt5ogta kar9#t 2s meg5ogadta sa9#t tan#cs#t6 >e nem %#!t e6 Benső92 en a 5es3=!ts2g eg<re nőtt6 H 8 mI!t h2ten i!<en pro !2ma m2g nem %o!t H m2!#3ott e!, mik:3 en !eo!totta a !#mp#t6 8 s3o #ra s:t2ts2g oru!t6 H ;ie!őtt ő e!9:tt, e!2gedett %o!tam6 H ;eg#!!t a3 a !akn#! 2s t=re!mesen %#rt, mAg s3eme ho33#s3okott a s:t2the36 N2h#n< pi!!anat ut#n a %ada!ma5a k:r%ona!a ki ontako3ott s3eme e!őtt, #gai kus3a %2gtagok s3i!uett9ek2nt meredtek a3 esti 2g o!tra6 Nem %o!t k2ts2ges: nag<on 2rdek!i Gi!!< ap9a6 Lehet, hog< a remete2!etet maga %#!as3totta, de a s3eYu#!is %#g<at, k=!:n:sen ha i!< n<ersen #mu!t a k2p2 e, 5e! tudta ismerni6 ' pont e32rt, mert a3 e!mI!t :t, nag<on hoss3I 2s igen mag#n<os 2% 4ta most e!ső A3 en t:rt2nt meg %e!e, e3 a3t 9e!entette, hog< nem s3űnt meg enne e3 a3 2r32s6 B#r a3, hog< Ag< %an.e %ag< sem, %a!49# an nem s3#mAt6 'emmit sem tehet6 Gi!!< ap9a d:nt, ő pedig a3t his3i r4!a, hog< o!ond6 H ;a9d ism2t e!2gedett 2s o!dog !es3ek H mondta ha!kan6 H Ő nem 9:n %iss3a6 'emmi oka r#6 ;a9d hamar e!5e!e9tem6 H ?:!eme!te ke32t 2s megsimAtotta a hű%:s a !ak=%eget6 H Erre %an s3=ks2gem6 ;ag#n<ra, n<uga!omra6 '3a%ai a3on an =resen kongtak6 7ers3e mag# an s3itko34dott, mert %annak do!gok, mondatok, me!<eket nem !enne s3a ad hangosan kimondaniL akkor sem, ha senki sem ha!!9a6 83 :n#!!4s#g 2%ei e3t 94csk#n iga3o!t#k is6 8 52r5i a!ighanem 94t ne%etne, ha tudn#, mik2nt 2re3, s mik2nt gondo!kodik6 8 Bo!ond 'a!!< nem 2rdeke!heti !o an, mint #rki a %#ros an6 ;2gis, kinek r4hat4 5e! e3R H tette 5e! a s34noki k2rd2st6 Ő 3#rk43ott e! mindenkitő!6 Ő akar remetek2nt 2!ni6 Nos, most megkapta, amire %#g<ott, Ag< nincs oka a n<a%a!<g#sra6 H Va!ami!<en 5i3ikai munk#t ke!!ene %2ge3nem H mondta hangosan6 H B#rmit6 H 7i!!ant#sa a 5#ra esett6 ;intha !enne a!atta %a!ami6 Bi3on<#ra !ehu!!ott g<=m:!cs6 H ;eg<ek 2s 5:!s3edem a3 a!m#kat H mondta e!t:k2!ten6 H 83t#n k2s3Atek 3se!2t6 H ;egindu!t a ha!!on #t a kon<h# a, megkereste a %:dr:t 2s kiment a h#3 4!, ecsapta maga m:g:tt a3 a9t4t 2s peckes !2ptekke! #tment a p#3siton6 Xss3eg<ű9t:m a3 a!m#kat 2s 3se!2t k2s3Atek, amAg csak e!2gg2 e! nem 5#radok ahho3, hog< gondo!kod9ak6 ' ha ho!nap m2g mindig ra9ta 9#r a3 es3em, akkor ug<ana3t tes3em ma9d6 H ;egindu!t a3 eg<ik kis ha!om 5e!2 2s me3te!en !# a csaknem meg icsak!ott, amikor eg< m#sik uck#ra !2pett6 H ]4 !enne eg< k23i!#mpa H mormo!ta6 8 h#3 a %iss3at2r%e a kis kamr# an kotor#s3ott, mAg %2g=! megpi!!antott n2h#n< 1ick<, s3In<ogokat is e!rias3t4 5#k!<#t a sarok an6 H E3 ke!! i!<en s:t2t en H #!!apAtotta meg 2s ement a kon<h# a g<u5#2rt6 ;i%e! em!2ke3ett, hog< a3 idő e!2g csApős, meg#!!t a e9#rati a9t4n#!, hog< 5:!%eg<e k:pen<2t6 "ipőt nem hI3ott, s3eretett me3At!# a hű%:s, puha 5=%:n 9#rni6 "sak n2h#n< pi!!anat a te!t, mAg a 5#k!<#t a 5:!d e s3Irta 2s megg<I9totta6 Spp idő en, mert a3 29s3aka gonos3 s3e!!emei H a

%2rs3om9as s3In<ogok H hirte!en ott 3=mm:gtek a 5=!e m:g:tt6 ?e92re hI3ta a k:pen< csuk!<#9#t 2s e!ke3dte :ss3es3edni a3 a!m#kat6 ;e3At!# a 5ű en s !# a k:r=! !i egő k:pen< en 'a!!< a3 e!%2g3endő 5e!adatokra gondo!t, s ig<eke3ett e!5e!edni a 52r5it, akit csak Ig< ismert, hog< ő a Gi!!< ap9a6 &ank ki5aro!t a kis d3sipen a kocsi e9#r4r4! 2s megindu!t #t a %#roson6 ;iut#n a d2!ut#n sor#n t: s3:r is #tgondo!ta a do!got, Ig< d:nt:tt, hog< csak !ead9a a kors4kat, ut#na IcsIt %es36 Leg<űri kA%#ncsis#g#t, mert nem akar on<oda!om a ke%eredni6 Vag< csak !etes3i a do o3t a !#n< e9#rati !2pcső92re 2s %iss3ameg< a csa!#d9#ho36 83 an<9#ho3 2s Gi!!<.he36 No meg a kut<#ho36 83 ő 2!ete nag<9# 4! rende3ett H hi#n<3ik ug<an eg< 5e!es2g, de a 5en2 e isN Bo!dogok Ag< is6 Bes32!ni akart a !#nn<a!6 8 !#n< o!ond6 0er=!nie ke!!ene őt 2s 2k2 en ke!!ene hag<nia6 'a!!< a3on an g<:n<:rű %o!t6 8 moso!<a, a hang9a, a s3emeL ;2g #!m# an is őt !#tta6 8 !#n< k:3:n<:s %o!t6 &#tat 5ordAtott neki, s a3t mondta, men9en e!6 1e!9esAtenie ke!!ene a kA%#ns#g#t6 Ő a3on an a3t akarta, tud9a, hog< nincs eg<ed=!6 &ank 2ppen a3on tűnőd:tt, hog< merre %an a kapu gong9a, amikor megtette a3 uto!s4 kan<art6 83 e!29e t#ru!4 !#t%#n< %#rat!anu! i9es3tő %o!tL aggas3t4an %2s394s!46 Eg< mag#n<os a!ak im o!<gott k2t 5#k!<a !#ng9#n#! a s3e!!ős 29s3ak# an, ma9d hirte!en !eha9o!t a 5:!dre6 8 52r5i !e52ke3te a kocsit, kikapcso!ta a motort 2s csak =!t !2!eg3et.%iss3a5o9t%a, amikor a k:pen<es a!ak !assan ism2t 5:!eme!kedett 2s e!tűnt a kocsi 52n<s34r4inak 52n<2 ő!6 8 nő %#rt, mo3du!at!anu!6 0:nn<ű %o!t meg2rteni, hog<an kapta a ne%2t, gondo!ta &ank, amAg a !#n<t n23te6 8 5#k!<#k 52n<2%e! maga m:g:tt, kAs2rteties k:pen<2 e urko!43%a a Bo!ond 'a!!< mer2s3en da!o!t #rki k:3e!edő%e!, testtart#s# 4! sug#r3ott annak i3tos tudata, hog< senki sem mern2 megpr4 #!ni6 83 :rd:g e is, ő megtes3i6 Jak%i!!e t: i !akosa hihet, amit akar, de #tko3ott !eg<en, ha őt o!ondd# teheti6 &a e3 a 9e!enet %a!ami.!2i2 9e!32s, Ig< a !#n< meg5onto!tan 2pAtgeti sa9#t o!ondhArne%2t6 ;2gpedig min2! i3arra 9e!enetekke!6 Ő a3on an e3t nem %es3i e6 ,gyan Sally) -agy. "el ezzel! akarta neki ki#!tani6 /essél véget e nevetséges . téknak és éld az életet0 a való életet! Vag< ta!#n e3 a %a!4di 2!ete, a3 iga3i 2n9e, s a3 a nő, akit ?air%iew. an k:%etett, csup#n s3An9#t2k %o!tR 0io!totta a 52n<s34r4kat 2s ki!2pett a d3sip ő!, ma9d ecsapta a3 a9t4t6 Eg< pi!!anatra meg#!!t, !ehetős2get ad%a a !#n<nak, hog< 5e!ismer9e, s ne i9ed9en meg tő!e6 Nem mintha meg2rdeme!n2 e 5ig<e!mess2get, gondo!ta, his3en 'a!!< ek:3 en megtes3 mindent, hog< e!r2miss3e a %#rost6 Ő a3on an megad9a neki e3t a3 e!őn<t6 8 5#k!<#k im o!<g4 52n<2n2! meg5ig<e!te, hog< eg< k23 kin<I! 2s h#trahI33a a k#m3s#t6 8 !#n< h#tra%etette a ha9#t 2s csak #mu!t r# a

kertet :%e3ő 5a! tI!s4 o!da!#r4!6 &ank meg akart s3a adu!ni a mendemond#kt4!, 2s !e akarta g<űrni 5oko34d4 m2rg2t6 Nem %#!t e6 B#rcsak eg< kis 2s3t adhatna a !#n<nak a sa9#t9# 4!N 1a!#n has3n#t %enn2N 8 52r5inak nem %o!t t=re!me a kis kapu%a! a9!4dni, Ag< a3t#n #tugrotta a3 a!acson< kő5a!at 2s d=h:s !2ptekke! megindu!t a !#n< 5e!26 E! ke!!ett ismernie, #tran e%#rta őt6 ;eg se moccant, m2g akkor sem, amikor csak centim2terek %#!as3tott#k e! &anktő!6 &#tra%etette 5e92t, hog< Ag< e!!ensI!<o33a a magass#gk=!:n s2get, s a 52r5i g<anak%4 meg!epőd2st !#tott csi!!og4 s3em2 en, 2s m2g %a!amit, amire nem s3#mAtott6 $3gatotts#got6 '3e!Ad=!nie ke!!ett %o!na, de nem e3 t:rt2nt6 Ehe!<ett d=h:s %o!t 2s 5e!kor #cso!t6 7i!!ant#sa a !#n< a9k#ra esett, s a3on kapta mag#t, s3eretn2 megA3!e!ni, hog< menn<ire puha 2s !#g<6 1a!#n a !#n< 2pp e32rt n<itotta s32tR Va9on k29esen 5e!n<:gne.e, ha n<e!%2%e! cir4gatn# a9k#tR ;i e3R A Bolond Sally megbűvölte őt? ;2g nem, most m2g nem, mondta mag# an6 E!ős3:r meg ke!! tudnia e o!ondos nő titk#tL ha e s3An9#t2k a3t takarta6 8nnak ke!!ett !ennie6 8 !#n< s34!a!t meg e!ő 6 H ]4 est2t, ;rL Q, &ancock6 &og< %an Gi!!<R H Gi!!< remek=! %an, s a3 2n ne%em &ank 8!ton, nem &ancock H mondta a 52r5i :ss3es3orAtott s3#99a!6 Va9on a nő k2pte!en #rmit is meg2rteniR 'a!!< :r=!t %o!na, ha a 52r5i rendesen artiku!#!, mert akkor !eo!%ashatta %o!na a9k#r4! a s3a%akat6 H 8 i3tosAt#s miatt 9:tt, amirő! a mI!tkor es32!tR H Mem2!te, hog< nem, mert eg<s3eri en nag<on %#g<ott a t#rsas#gra H k=!:n:sen a3 övére H 2s ink# m#sr4! es32!t %o!na, mint hat#ridőkrő! 2s 2!et i3tosAt#si k:t%2n<ekrő!6 H Nem6 8 nő e!moso!<odott 2s mag# an h#!#s %o!t, hog< a 52r5i a s34t o!< gondosan e9tette ki6 H 83t his3em, m2g nem mutatko3tam e :nnek, ;r6 &ancock6 'a!!< ;ichae!s %ag<ok6 &a a %i!#gAt#s 9o , Ig< megesk=d:tt %o!na r#, hog< a 52r5i arca m2!<en e!%:r:s:d:tt6 ?en<egető tekintete kimondottan 3a%arta6 ;i ho3ta ki enn<ire a sodr# 4!, tűnőd:tt 'a!!<6 1a!#n 94 !enne, ha meg!a3Atan# a n<akkendő92t, mie!őtt meg=ti a guta6 Eg<2 k2nt is, mi2rt %an ra9ta n<akkendő, amikor kardig#nt %ise!R Vag< n#!a e3 a !e3ser :!t:3k:d2sR 0iss2 nag<k2pű, de, mindenesetre remek 52r5i, gondo!ta6 &ank hamarosan ism2t kudarcot %a!!ott ke3dem2n<e32s2%e!6 H 0e3dek eg<et2rteni Jak%i!!e po!g#rai%a!, mert maga %ag< o!ond H 2s a 5#k!<#ra mutatott H %ag< e3 is ho33#tarto3ik a s3An9#t2kho36 ;ire meg< ki a 9#t2k, 'a!!<R H k2rde3te !#ts34!ag s3e!Aden6 Ő kiss2 o!da!t ha9totta 5e92t6 H @<:n<:rű a3 este, ug<eR H Nem a32rt 9:ttem, hog< a3 idő9#r#sr4! cse%eg9ekN 8 5en2 e is, gondo!ta, h#t a !#n< nem ismer hat#rtR ?ig<e!te, amint a n<akkendő92re pi!!ant, ma9d tekintete a kardig#nra sik!ik, me!<et a 3ak4

he!<ett %ett 5e! 2s i!!ett a nadr#gho36 '3eme huncutu! csi!!ant, amikor ism2t a3 arc# a n23ett, de nem #ru!ta e!, mit gondo!t6 &#t e3 remekN &ank nem kA%#nt mentegető3ni a ruh#3ata miatt, k=!:n:sen o!<an nőnek, aki s3A%ese en 9#r csuk!<#s k:pen< en 2s me3At!# 6 ;2g a kardig#n an is nag<on me!ege !ett, amikor arra gondo!t, %a9on mi !ehet m2g a !#n<on a k:pen< a!att6 H $dekinn eg< kiss2 hű%:s %an, nem gondo!9aR H k2rde3te 'a!!< a 52r5i pi!!ant#s#t k:%et%e6 1usakodott mag# an, hog< ehA%9a.e őt a h#3 a %ag< sem, de %2g=! e!!ene d:nt:tt6 Neh23 s3akAtani a r2gi s3ok#sokka!6 ;ikor ism2t 5:!n23ett, pi!!ant#suk ta!#!ko3ott, s a !#n< hirte!en r#d: ent, hog< a 52r5i 5enem4d d=h:s6 Spp arra gondo!t, hog< e!s3a!ad a ha!!4k2s3=!2k2rt, amikor a 52r5i ism2t mondott %a!amit, amit ő nem 2rtett6 Xs3t:n:sen a 52r5i s3#9#ra tette u99#t, !ecsendesAt%e őt6 H Ne 5e!ed9e, hog< mit akart mondani6 ;ind9#rt %iss3a9:%:k6 H 83t#n hirte!en meg5ordu!t, k:pen<e meg!i ent, s me3At!# esietett a h#3 a6 Nem %o!t enne i3tos, hog< a 52r5i meg%#r9a6 Berohant a h#!4s3o # a, s csak a3t rem2!te, hog< e!2gg2 kA%#ncsi ahho3, hog< marad9on6 ;eg akarta ismerni Gi!!< ap9#t6 '3A%e a tork# an do ogott, amikor arra gondo!t, hog< menn<ire nem i!!ik e3 ahho3 a3 2!etm4dho3, ame!<et kor# an kia!akAtott mag#nak6 83t#n r#9:tt, hog< minde3t m#r e!d:nt:tte, mert nem 9:tt %o!na e a ha!!4k2s3=!2k2rt, ha nem akarta %o!na megismerni a 52r5it6 8 ar#t9a akart !enni6 83t akarta, hog< a 52r5i megismer9e őt, 'a!!< ;ichae!st6 ;ost m#r csak a3t ke!! kita!#!nia, hog<an teheti meg e3t Ig<, hog< a Bo!ond 'a!!< :ss3e ne ka%ar9on mindent6 83t ug<e m2gsem mondhat9a: T1ud9a, 2n %a!49# an nem %ag<ok o!ond[, mert e3ek ut#n nem %#rhat9a e! a 52r5it4!, hog< a3t e! is higg<e6 Va9on !enne r# !ehetős2ge, hog< megpr4 #!9aR &ank m2g 94%a! a3ut#n is a e9#rati a9t4t #mu!ta, amikor a3 m#r ecsuk4dott6 8 !#n< meg2rintette a9k#t6 83t k2rte tő!e, hog< %#r9on6 Eg<s3erűen tudom#st sem %ett arr4!, amit mondott neki6 8 5e92t cs4%#!ta, s mag# an a3t kA%#nta, #r meg tudn# 2rteni %a!ahog< Jak%i!!e eme re9t2!<2t6 8 nő o!ond, mondt#k n2h#n<an6 Neki a3on an m#s %o!t a %2!em2n<e6 Bos3ork#n<, %2!t2k m#sok6 &ank e3t komo!<an k2ts2g e %onta, #r eg< pi!!anatig a3 %o!t a en<om#sa, amikor a nő a 5#k!<#k k:r=! ha9!ongott csuk!<#s k:pen<2 en6 0imondhatat!anu! csIn<a6 E3t mindenki t2n<k2nt k:n<%e!te e!, de sohasem n23tek a csuk!<a a!#6 Ő .obban tudtaN Ss m2gis, a 5#k!<#kra pi!!ant%a csaknem a3t hitte, hog< a ?air%iew.i epi34dot csak k2p3e!te6 ;2g eg< !ehetős2get ke!! adnia a !#n<nak6 83t#n e!meg<, itt hag<9a őt a3 a!m#%a! 2s titok3atos rAtusai%a!, 2s teg<en, ami 94! esik6 Nag<on akart tets3eni a !#n<nak6 ?:!n23ett, amikor a e9#rati a9t4 kin<A!t6 8 !#n< meg#!!t eg< pi!!anatra, ke32%e! eg<ik 5=!2n matatott, minthaL Nos, k2pte!en %o!t r#9:nni, mi a3 :rd:g:t csin#!, Ag< a3t#n megk2rde3te m2g akkor is, ha e!e%e Ig< gondo!ta, hog< 2ss3erű %#!as3ra semmi rem2n<e nincs6

H Nem akar műk:dni H mondta 'a!!<6 H 02rem, !eg<en t=re!emme! m2g eg< pi!!anatig6 &a ad eg< kis időt, siker=!ni 5og6 8 52r5i %2gre meg2rtette, mirő! %an s346 8 d=he n<om an e!mI!t, amikor e!gondo!kodott a %#rat!an 5ordu!aton6 E3 sok mindent megmag<ar#3ott6 &og< e3t kor# an nem %ettem 2s3reN H d: ent r#6 8 !#n< 5an<ar humorra! n23ett r#6 H E3ek a kis micsod#k sok oss3Is#got oko3hatnak, ha a3 em er siet6 H 8 Tkis micsodaU %2g=! k2n<e!mesen he!<e3kedett e! a !#n< 5=!2 en s ő megiga3Atotta ha9#t6 H 'a9n#!om, hog< meg%#rattam, de a!ighanem 2s3re%ette, hog< a nag<otha!!4 k2s3=!2kem n2!k=! te!9esen rem2n<te!en eset %ag<ok6 H 0ettő %anR 8 !#n< 4!intott6 H ;indk2t 5=!emre6 E3ek n2!k=! s3inte semmit sem ha!!ok6 H Ne ugrasson H mondta a 52r5i s3#ra3on6 H 832rt csak ha!! %a!amitRN H 83 erős sikAt#st H %#!as3o!ta a !#n< moso!<og%a6 H ' ha nag<on 5ig<e!ek, s maga kiss2 5:!eme!i a hang9#tL H Vag< kia #!ok H s34!t a 52r5i6 H 83t rends3erint meg2rtem H ismerte e! a !#n<6 H "sak r2s3 en %ag<ok s=ket6 H ^g< s3=!etettR H @<:ng2ds2g 2s m2g %a!ami eg2s3en 5urcsa 2r32s t:!t:tte e!, ame!<re nem s3#mAtott e3en a3 est2n6 E3 3a%ar a ho3ta6 "sakIg<, mint a d=h, ame!<et akkor 2r3ett, amikor a3t hitte, hog< a !#n< tudatosan h4kus3p4kus3o!, hog< 5enntartsa a r4!a a!kotott k2pet6 E3 a g<:ng2ds2g most megd: entette6 $!<en 2r3e!meknek nem %o!t a!ap9uk, nem %o!t r#9uk ments2g6 ;#sr2s3t %is3ont, a %#g<nak nincs s3=ks2ge ments2gre6 8 !#n< igen %on34 nőL s ő kA%#n9a őt6 H Nem s=keten s3=!ettem6 H 'a!!< m2!< !2!eg3etet %ett6 Nem akart errő! t: et es32!ni6 ;a este pedig k=!:n:sen nem, amikor e!ős3:r es32!t eg< 52r5i%a!, aki 2ppens2gge! nem a post#s %ag< a 5űs3eres6 H 1:rt2nt %a!ami k=!:n:s do!og, ami2rt ide ha9tott, ;r6 &ancockR 8 52r5i 5e!s4ha9tott6 H 8!ton a ne%em, &ank 8!ton6 H Q, %a9on h#n<s3or s34!Atotta a 52r5it e3en a n2%enR H k2rde3te :nmag#t4! ut#!ko3%a6 H Nos, aki #.t mond, a3 mond9on .t is6 H 8kkor #rmi e !e5ogadom, hog< semmi k:3e a i3tosAt#sho36 8 52r5i 4!intott6 H `g<%2d %ag<ok6 `g<%2d6 E3t gondo!hatta %o!na6 &ank 8!ton nem o!<an 52r5inak !#ts3ik, aki mege!2gedne a33a!, hog< i3tosAt#si k:t%2n<ekke! h#3a!6 H ;ondta m#r nekem, hog< mi2rt %an itt, ;r6 8!tonR H k2rde3te s idegesen a9k# a harapott6 0e3dett r#9:nni, hog< a 52r5i i3on<#ra nag<on o!ondnak ta!#!ta őt6 H &ank, ha k2rhetem r# H mondta a 52r5i s %#rt, amAg a !#n< is e3t mond9a, mie!őtt m2g e!mag<ar#3n# neki !#togat#sa ok#t6 8 !#n< !#that4an megk:nn<e =!t, a moso!<# 4! At2!%e6 H E!ho3tam a kors4it H s34!t a 52r5i6 Viss3ament a kocsi9#ho3 2s odaho3ta őket, de most m#r a kapun 9:tt e6 ;ost a !#n< 9:tt 3a%ar a6

H ;a d2!ut#n :ss3e5utottam ;ort "amp e!!.!e!, n<om an, ahog< maga e!9:tt H mondta, s 5ig<e!te, hog< a !#n< mik2nt reag#!6 8rr4! ug<anis nem s34!t, hog< ;ort "amp e!!t kor# an nem ismerte6 H Ő pr4 #!ta e!2rni mag#t, de a3t his3em, maga nem ha!!otta meg a kia #!#s#t6 8 !#n< meg sem s34!a!t6 Ba%artnak, k# u!tnak !#ts3ott6 H ;ondta, hog< 3se!2t k2s3At eg< den%eri n2pkon<h#nak6 H &ank kA%#ncsi %o!t, %a9on 'a!!< !etagad9a.e6 Nem tette6 H ;2g mit mondott mag#nak ;ortR H k2rde3te, s ős3inte s3eme rag<ogott a 5#k!<#k 52n<2 en6 8 52r5i a !#n< s3em2 e n23ett, me!< s3inte hipnoti3#!ta őt6 ' meg2rtette, hog< e3 a k=!:n:s rag<og#s hog<an !ehet eg<s3erre kAs2rteties %ag< r2mAtő6 H ;it mond9ak m2gR H k2rde3te ha!kan6 H ;ort csak megk2rde3te, e!ho3n#m.e e3eket, hog< megtakarAtsak mag#nak eg< utat6 8 !#n<nak m#r a n<e!%e heg<2n %o!t, hog< megk2rde33e, mit mondott ;ortnak, de nem tudta mag#t r#s3#nni6 Nem %o!t 5ontos6 8 5ontos a3 %o!t, hog< a 52r5i, e3 a &ank 8!ton, megismer9e a3 ő m#sik 2n92t6 E3t !#tta a 52r5i a s3em2 en6 >e %a9on me!<iket tart9a a %a!4di 'a!!< ;ichae!s.nekR Srdek!i.e eg<#!ta!#nR E!%ette a do o3t a 52r5it4!6 H 0:s3:n:m, hog< e!ho3ta e3eket H mondta6 H 0iss2 meg!ep, hog< ekkora ker=!őt tett miattam6 &is3en m2g csak nem is ismer6 H ;aga 94indu!atIan #nt Gi!!<%e! H mondta a 52r5i csaknem mogor%#n6 8 !#n< !etette a 5:!dre a do o3t, s erőt %2%e mag#n a 52r5ira moso!<gott6 &ank 8!ton csak eg< s3A%ess2get %is3on3ott6 Nem a32rt 9:tt, mert őt akarta !#tni, s nem is !ett %o!na s3a ad e en rem2n<kednie6 H Nem his3em, hog< Gi!!< s3A%esen em!2ks3ik r#m mondta, hog< csa!4d#s#t !ep!e33e6 H "saknem ha!#!ra r2mAtettem6 E3t maga is tud9a6 H 83t his3em, m#r kihe%erte H moso!<gott %iss3a r# &ank6 H 1ud9a, e3 a kis incidens %a!4s#gga! hőss2 tette6 H &őss2R 83, hog< !eesett a 5#r4!R 8 52r5i a 5e92t r#3ta6 H N2h#n< pa9t#sa a k:3e!i 5#k m:g=! 5ig<e!te őt6 L#tt#k, hog< maga ki9:tt 2s 5:!29e ha9o!t6 Eddigi 2rtes=!2sek s3erint ő a3 e!ső k:!<:k, aki i!<en k:3e! ker=!t a Bo!ond 'a!!<he3L tI!2!te, s e! is mes2!heti m#soknak6 H '3#nd2kosan has3n#!ta a nő csI5ne%2t, hog< meg5ig<e!9e, mik2nt reag#! r#6 Ő 5:!ne%etett 2s a s3em2t 5orgatta6 H 8 hArne%em ross3a , mint gondo!tam6 0e3dtem Ig< 2re3ni magam, mintha 2n !enn2k a gonos3 os3ork#n< a %ancsi és %1lisk ból+ H 8hog< 2n tudom, eddig nem sokat tett a32rt, hog< e3t megc#5o!9a H mondta a 52r5i6 H 83 iga3at meg%a!!%a, Ig< his3em, ink# csak rontani akar a he!<3et2n H s a 5#k!<#k 5e!2 mutatott6 8 !#n< a 52r5i s3igorI arc#t !#t%a 3a%artan e!%ette tekintet2t a 5#k!<#kr4!6 H 83 a!m#kat s3edtem 5e!6 ;i ross3 %an e enR H ?#k!<a52n<n2!R H 1ick< 5#k!<#k 52n<2n2! H mondta ő6 H 1: 52n<t adnak, mint eg< 3se !#mpa 2s e!rias3t9#k a s3In<ogokat is6 E3 e!2g !ogikusan hang3ott6 H Ss mus3#9 e3t e en csin#!niaR H k2rde3te a 52r5i s a k:pen<re mutatott, me!< e!2g id2t!en=! !4gott a !#n< %#!!#n6

H $dekinn kiss2 hű%:s %an H s34!t a !#n< eg<s3erűen6 H ;2g nem :!t:3tem #t d2!ut#n 4ta, akkor pedig me!eg %o!t6 E3 tűnt a !egeg<s3erű nek6 0iss2 s32t!i entette a k:pen<t H pontosan Ig<, %2!te &ank, mint eg< magamutogat4 52r5i6 '3A%e nag<ot do ant, amikor tekintete %2gigsik!ott a !#n< hoss3I, me3te!en !# #n 2s megpi!!antotta a csApő92re s3orosan tapad4 sort9#t, ma9d a 5es3es p4!4t, me!< 94! mutatta 5orm#s me!!2t6 83t#n a3 4ri#si k:pen< ism2t :ss3ecsap4dott6 &irte!en a !#n< arc#ra n23ett, mert Ig< %2!te, o!<an nő kac2r moso!<#t pi!!ant9a meg, aki tudat# an %an, hog< mo3du!ata s3inte erotikus a9#n!atnak tekinthető6 8 !#n< arc#n a3on an moso!<nak n<oma sem %o!t6 8 1ick< 5#k!<#kt4! meg%i!#gAtott kertet n23te6 8mikor tekintet=k ta!#!ko3ott, arca 2s s3eme te!9esen tis3ta %o!t 2s kac2r kihA%#snak n<om#t sem !ehetett !#tni6 H ' mie!őtt m2g megk2rde3n2 H tette ho33# a !#n< H, a csuk!<#t a32rt hI3om a 5e9emre, mert t#%o! tart9a a3okat a s3In<ogokat, me!<eket a 5#k!<#k nem rias3tanak e!6 &ank ann<ira nehe3te!t r#, hog< a!ig ha!!otta mag<ar#3at#t6 Lehet, hog< eg<#!ta!#n nincs tudat# an a3 2r32ki %i r#!#snak, me!<et ő o!<an erősen 2re3R 1e!9esen %ak, hog< nem %es3i 2s3re, mik2nt reag#! me3te!en com 9#t !#t%aR &og<an !ehet ann<ira 2r32ket!en, amikor őt %is3ont o!<an he%es %#g< kAno33a, mint m2g soha6 Nag<o at nem is t2%edhetett %o!na6 8 52r5i nemcsak s3A%ess2get %is3on3ott, e33e! 'a!!< n<om an tis3t# an %o!t, amikor r#n23ett6 &o33# 9:tt6 Őt kA%#nta, s nemcsak a hirte!en 5e!mer=!t gondo!at hat#s#ra6 8 1ick< 5#k!<#k !#ng9a semmi sem %o!t ahho3 a %#g<ho3 k2pest, ame!< a 52r5i s3em2 en !#ngo!t6 Og< 2re3te, k2pte!en s3em en23ni i!<en mindent e!s:prő %#gg<a!6 0or# i s3es32!<es magatart#sa eg<s3erűen e!k2p3e!hetet!en, s eg< pi!!anat a!att megingott, hog< %a!4 an meg akar9a.e ismerni &ank 8!tont6 ?2!t, hog< a kock#3at nem 2ri meg a 5#rads#got6 '3inte em er5e!etti erő5es3At2sse! !ep!e3te a 52r5i ir#nt 5e!2 redt %#g<#t6 'a9#t s3eYu#!is reakci49#nak 5e!ismer2se a 52r5i ir#nt, s3inte csak apr4 s3In<ogcsAp2snek tűnt ahho3 a3 em2s3tő %#g<ho3 k2pest, ame!< &ank ő! #radt 5e!29e6 Nem tudta, hog<an #n9on a 52r5i%a!6 ;intha tű33e! 9#ts3ana6 Sgető tű33e!6 7r4 #!t m#sra koncentr#!ni, a %ada!ma3se!2re %ag< d3semre, %ag< #rmire, csak nem a 52r5i s3em2 en !o og4 2r32ki tű3re6 1ekintete %2gigsik!ott a 5#k!<#kt4! meg%i!#gAtott kerten 2s hirte!en e e a t2m# a kapas3kodott6 H ;it gondo!, mit csin#!tam idekintR H k2rde3te s :ss3ehI3ta mag#n a k:pen<t6 H Va!ami!<en mis3tikus #!do3atot mutatott e H mormo!ta a 52r5i6 8 !#n< ha!kan 5:!ne%etett e s3a%akat ha!!%a 2s csaknem 5i3ikai!ag t#%o!odott &anktő!, amikor ism2t a Bo!ond 'a!!< a!ak9# an pr4 #!t mutatko3ni6 H &4napok 4ta nem #!do3tam 5e! semmit H mondta a !#n< H, 2s most m2g te!iho!d sincs6 H 8 52r5i :ss3es3űk=!t s3emme! n23te arc#t 2s a !#n< :s3t:n:sen k=3d:tt, nehog< ism2t e I99on a csuk!<# a6 >acosan #!!ta a 52r5i tekintet2t6

H ;aga 2!%e3i e3t, ug<eR H k2rde3te %2g=! &ank6 H ;itR H &#t a hArne%2t6 83t, hog< maga a Bo!ond 'a!!<, meg e3eket6 H 83 %ag<ok H mondta ő eg<s3erűen6 8 52r5i r# 4!intott, ma9d tekintete I9 4! a !#n< arc#ra t2%edt6 V2g=! !#that4an e!5ogad%a a tapas3ta!takat ism2t 4!intott6 H 8kkor hag<om, hog< o!dogu!9on %e!e6 H ;i%e!R H 83 mag#t4! 5=gg H mondta &ank re9t2!<esen6 ' mie!őtt a !#n< meg5e9tette %o!na a %#!as3 2rte!m2t, a 52r5i I9 4! megs34!a!t6 H ;#r csak eg< k2rd2sem %an, 'a!!<6 H $genR H Jsto a rem2n<ked2s e3, mondta mag# an6 8 52r5i e!meg< 2s e3 a3 ő hi #9a6 Ő akarta Ag<6 H 'ohasem #nt9a a mag#n<R +6 2 #e igen+ 8 s34 csak ha!k suttog#s %o!t a3 29s3ak# an6 Pm &ank s3A%2t Ig< :ss3es3orAtotta, hog< a !#n< 5#9da!m#nak minden re3d=!2s2t 2re3te6 8mikor a 1ick< 5#k!<#k pis!#ko!4 52n<2n2! meg!#tta arc#n a 5#9da!mas e!et:rőd2st, e3 ann<ira megragadta, hog< mo3du!ni sem tudott6 ?e!dI!ta, amit mondott, s megpr4 #!t r#9:nni, %an.e ross3a a mag#n<n#!6 0e!!ett hog< !eg<en6 'a!!< t1datosan %#!as3totta a mag#n<os 2!etm4dot6 8 Bo!ond 'a!!< csak es3k:3 %o!t ennek a3 2!etm4dnak a 5:nntart#s#ho36 Og< 2re3te, a!9ass#g %o!t r2s32rő!, hog< e3t kAm2!et!en=! a3 arc# a %#gta6 H 'a9n#!om H mondta ha!kan6 H Ehhe3 nem %o!t 9ogom6 'a!!< e!pis!ogta m#r.m#r kicsordu!4 k:nn<eit6 8 Bo!ond 'a!!<rő! a3t tart9#k, hog< !ocsog, %ihor#s3ik, nem sAr, pr4 #!ta megg<ő3ni :nmag#t6 Nem akarta, hog< &ank sa9n#!9a őt6 &og< megs3#n9a6 Nem %o!t s3=ks2ge a 52r5iraL %ag< #rki m#sra6 Ettő! 5=gget!en=! a3on an m2g kA%#nta6 ;2!<et !2!eg3ett, megpr4 #!t ism2t Irr# !enni u9a 2r32sein6 Nem %o!t k:nn<ű, mert !egs3A%ese en a 52r5i kar9# a %etette %o!na mag#t, s hag<ta %o!na, hog< :!e!9e, simogassa, cir4gassa, mAg csak e g<:ng2ds2ge e! nem mI!ik6 '3inte meg ű%:!ten n23te, amikor a 52r5i 5:!eme!te 5e!29e a ke32t6 Bokog#s 5o9togatta a tork#t, s a9k# a harapott, nehog< res3kessen, amikor a 52r5i simogat4 u99ait meg2r3i a3 arc#n6 Srint2se g<:ng2d %o!t, akkor 2s3!e!te csak, hog< sAr, amikor megpi!!antotta k:nn<2t &ank ned%es u99#n6 8 52r5i s3em2 e n23ett, s s3inte e! #mu!t, amikor a s3em2 en nem sa9n#!atot !#tott, hanem ink# meg2rt2stL 2s megh:kken2st6 Vo!t %a!ami a3 arcki5e9e32s2 en, amitő! a !#n< s3A%e hirte!en :ss3e%iss3a ke3dett %erni6 E3 pedig a 52r5i s3em2 en t=3e!ő %#g< %o!t6 'z mér több ann l) mint amitől meg t1d.a védeni mag t! Nag<ot n<e!t, 2s #!!ta a 52r5i tekintet2t6 F1ss el) amíg le-et! s34!t eg< e!ső hang6 Ő a3on an nem mo3du!t6 (ézz szembe a tényekkel! 3ank többet akar ann l) amit te ny*.t-atsz+ ;egned%esAtette a3 a9k#t, minteg< a 52r5i cs4k9#ra %#r%a6

'lvesztetted a "e.ed) Sally l ny+ JdakAn#!ta a3 a9k#t a 52r5inak6 &ank s3#9a kem2n< %o!t, m2gis g<:ng2d6 "ir4gatta a !#n< a9k#t, nem k:%ete!őd3:tt 2s t: et n<I9tott s3#m#ra, mint amirő! %a!aha is #!modott6 ;egremegett, amikor a 52r5i k2! ke32 e 5ogta a3 arc#t, s csak a3t %ette 2s3re, hog< a 52r5i csuk!49#t 5og9a, nehog< e!%es3Atse a3 eg<ensI!<#t6 '3inte :nk2nte!en=! tette ke32t &ank %#!!#ra6 ^g< m2g k:3e!e ker=!tek eg<m#sho36 "sak cs4ko!43tak6 Enn2! t: et most nem engedhet meg6 &ank cs4k9ait4! 5orr4s#g :nt:tte e! a test2i6 &a!kan 5e!n<:g:tt, kin<itotta a s3#9#t, s a 52r5i most n<e!%2%e! ingere!te6 "saknem 5e!ki#!tott csa!4d#s# an, amikor a 52r5i %iss3ahI3ta a n<e!%2t, mAg r# nem 9:tt, %is3on3#sra %#r6 8 52r5i i3mos u99ai e!es3#ntottak ha9# a 2s 5inoman mass3Aro3t#k 5e9 őr2t6 Ő &ank csuk!49# a m2!<es3tette a k:rm2t, 2s m2!< !2!eg3etet %ett6 '3inte mag# a itta a 52r5i %#g<#t 2s sa9#t9#%a! t#p!#!ta a3t6 '3#9#t kiss2 o!da!t 5ordAtotta, hog< m2g t: et n<I9thasson neki6 @<:n<:r hu!!#m3ott %2gig a test2n6 &ank ten<ere most arc#r4! a n<ak#ra sik!ott, u99ai k:nn<ed2n 2rintett2k a3 2r32ken< őrt a 5=!e m:g:tt6 8 52r5i !e%ette csuk!49#r4! a !#n< ke32t, 2s a %#!!#ra tette6 'a!!< s3inte 2s3re sem %ette6 83t sem, hog< u99ai kutat%a sik!anak a 52r5i i3mos %#!!#n6 &ank s3ere!mes simogat#s#t4! s3inte !#3 an 2gett, s 2re3te, hog< %2re 5orr4sodik, 2r%er2se 5e!g<orsu!6 8 52r5i h#tracsIs3tatta %#!!#r4! a k:pen<t, 2s simogat4 ke3e me!egen suhant derek#r4! a csApő92re, ma9d g<:ng2den mass3Aro3ni ke3dte me3te!en őr2t a sort 2s a p4!4ing k:3:tt6 '3orosan mag#ho3 hI3ta s ő 2re3te a 52r5i 5e!5oko3ott %#g<#t, amikor hasa &ank i3mos test2he3 n<om4dott6 '3#9a a !#n< s3#9#ra tapadt, 2s n<e!%e u9a ritmus an ingere!te6 8 52r5i mag#ho3 %onta eg<ik ke32%e!, mAg a m#sik ke3e %2gigsik!ott a !#n< gerinc2n, ma9d 5inoman simogatta a me!!2t, me!< megkem2n<edett a pamuttrik4 a!att6 'a!!< a3on an t: et akart6 83t akarta, semmi se !eg<en kette9=k k:3t, a3t, hog< a 52r5i ke3e me3te!en őr2t simogassa, s u99ai a m#r csaknem 5#94 me!! im 4it cir4gass#k6 &ank me3te!en me!!2he3 akarta d:r3s:!ni a ke !2t6 ;a9d %#rat!anu! !et2pte a9k#t a 52r5i s3#9#r4! 2s s3inte k2ts2g ees%e !:kte e! őt mag#t4!6 &ank e!engedte 2s kiss2 h#tr#!t6 8 !#n< a h#3 s:t2t #rn<2k# a hI34dott, ke32t arca e!2 eme!te, Ag< pr4 #!%a e!5o9tani 3a%ar#t 2s d: enet2t6 ;i t:rt2nt %e!emR H k2rde3te :nmag#t4!6 &is3en csak eg< cs4kr4! %o!t s34, nem t: rő!6 Eg< kis %igas3 a3 29s3ak# an6 8 cs4kka! m2gsem 2rte e6 "sak #mu!ta a3 eg<ik, m#r kia!%4 an !e%ő 1ick< 5#k!<#t, e!őrehI3ta %#!!#r4! a k:pen<e s32!2t, meg I9t a!atta, s ho! korho!ta :nmag#t, ho! mag<ar#3atot keresett6 1udta a3on an, hog< mi t:rt2nt %e!=k, s e3 a3 ő hi #9a6 Ő akarta, hog< a 52r5i megcs4ko!9a, 2s #torAtotta is6 1udta a3on an a3t is, hog< itt meg ke!! #!!nia6 4öbbre van azonban sz5ksége! E!5o9totta 5e!t:rő :s3t:n2t, hog< ism2t a 52r5i kar9# a %esse mag#t6 Nem mert t: kock#3atot %#!!a!ni6 8mikor m#r e!2g erősnek 2re3te mag#t, hog< &ankre n233en, a 52r5i h#tta! #!!t neki6 8 5#t n23te, ke3e :k:! e s3orAt%a a3 o!da!#n#!, %#!!a mere% 2s 5es3=!t6 L#that4an nem :r=!t %#rat!an %iss3ako3#s#nak6 0iss2 %#rt,

rem2!%e, hog< ma9d csak t#mad %a!ami 94 :t!ete6 1udta, a 52r5i arra %#r, hog< ő t:r9e meg a csendet, de 'a!!<nek 5oga!ma sem %o!t, hog< mit mondhatna6 H Nem akartam meg #ntani mag#t H mondta &ank6 &ang9a ha!k %o!t 2s kiss2 2rdes, ki2r3ett e!ő!e, hog<6 sa9n#!9a a do!got6 8mikor a 52r5i meg5ordu!t, a 5e!ke!ő ho!d 52n<2n2! arc#n aggoda!mat !#tott6 'ietett he!<reho3ni a3 im2nti hi #t6 H 1udom, hog< nem akart meg #ntani6 H Nag<on s3erette %o!na, ha a 52r5i his3 neki, ő a3on an nem akart a s3em2 e n23ni6 Ehe!<ett a !#n< %#!!a 5:!:tt mere%en eg< pontra #mu!t6 H >e megr2mAtettem mag#t H mondta, s a !#n< !#tta, hog< ke3e m2g mindig :k:! e s3oru!6 Nem 94, hog< i!<en 2r32sek kAno33#k6 E3t meg ke!! 2rtetnie %e!e6 H Nem maga r2mAtett meg6 H Xnmaga %o!t a36 H Memegett6 'a!!< csaknem e!moso!<odott, mert e en a 52r5inak iga3a %o!t6 MemegettL a3 i3ga!omt4!6 H Nag<on r2g nem cs4ko!43tam H mondta6 H 83t his3em, a hormon9aimnak s3=ks2ge !enne eg< kis to%# k2p32sre6 H Ne tr25#!9on6 E3 nem %Ag9#t2k6 E ő! e!2g, gondo!ta 'a!!<6 H 1udom6 >e nem is trag2dia6 "s4ko!43tunk6 8 ahag<tuk6 H 0iss2 e!ő re !2pett, s m#r csak centim2terek %#!as3tott#k e! a 52r5it4!6 Ő %2gre a s3em2 e n23ett6 'a!!< #!!ta 5=rk2s3ő tekintet2t 2s Ig< ta!#!ta, nem is esik nehe32re moso!<ogni6 H E3 a32rt t: %o!t eg< cs4kn#! H mondta a 52r5i ked%esen6 'a!!< nem %#!as3o!t6 H Eg<#!ta!#n nem !ett %o!na s3a ad mag#ho3 2rnem H tette ho33# &ank6 Ő %a!49# an nem akarta6 8 !#n< ke3dettő! 5og%a n<i!%#n%a!4%# tette, hog< a3 2!et2 en senki s3#m#ra sincs he!<6 Nem %o!t teh#t 9oga, hog< erő!tesse őt6 8mikor a3on an m#r megA3!e!te a cs4k9#t, t: 2 nem gondo!t arra, %a9on mit akarhat a !#n<6 H Nem !ett %o!na s3a ad hag<nom H mondta ő H, de megtettem6 83t akartam, hog<L H &og< mitR 'a!!< a 5e92t r#3ta6 ?oga!ma sem %o!t, hog<an mag<ar#33a meg6 H Eg< kis időre !e%ett a !# amr4! H mondta ehe!<ett6 H ;eg5os3tott a mag#n<omt4!6 H 8 mag#n<t :nmaga %#!as3totta6 H $sm2t meg akarta 2rinteni, hog< meg%igas3ta!9a, de m2gsem tette6 8 !#n< komo!<an r# 4!intott6 H $gen, 2n %#!as3tottam6 'a!!< tudta, hog< megmag<ar#3hatn#, e3 a3on an nem %#!to3tatna a he!<3eten6 &ank m2gis e!menne, mert ő nem k2rhetn2 meg, hog< marad9on6 E!5ordu!t a 52r5i #that4 tekintete e!ő!, nehog< r#9:99:n arra, amit :nmaga e!ő! is titko!t6 Leha9o!t 2s 5:!%ette a kors4kka! te!i do o3t6 Bement a h#3 a s %iss3a sem n23ett6 'a!!< a3 arc#t #mu!ta a h#!4s3o a t=kr2 en, amikor g<orsan ki%ette

5=!2 ő! a ha!!4k2s3=!2ket6 1udta, hog< a 52r5i e!indu!t6 "sak nem akarta ha!!ani6 Nem akarta, hog< e!men9en, %a!49# an nem6 B#r e3 %o!t a !eg i3tosa , amit tehetett6 6s1& n egy kellemes emléket akartam "elidézni) mondta %o!na, ha ke%2s 2 4%atos6 6sak arra akartam emlékezni) milyen érzés meg-itt ka&csolatban lenni egy "ér"ival+ 41d.a) 3ank) b r nagyon szerettem a "ér.emet) ő m r -alott) és vele ka&csolatban nem akarok emlékezni semmire) még a szé& időkre sem+ &ank nem 2rtette %o!na meg, s ő nem tudta %o!na megmag<ar#3ni6 8 52r5i nem tudhatta, hog< a 52r9e, ]ohn, a an a ro an#s an ha!t meg, ame!< csaknem te!9esen t:nkretette a3 ő ha!!#s#t6 Nem tudta, hog< ő %o!t a3 e!ső 52r5i, akit %a!aha is s3eretett6 Nem 2rten2 meg, hog< r# em!2ke3%e o!<an keser%eknek tenn2 ki mag#t, me!<et nem tudna e!%ise!ni6 'a!!< so-asem akart a 52r92re gondo!ni, akit eg<kor Ig< s3eretett6 ?eg<e!me3te mag#t, ker=!t mindent, ami r# em!2ke3teti, mert akkor ism2t es32 e 9utna a ha!#!aL a3 a pi!!anat, amikor minden te!9esen 2s 94%#tehetet!en=! e!rom!ott a3 2!et2 en6 8 !id2rces #!mon a3on an nem tudott Irr# !enniZ :r:kk2 =!d:3te6 H ;i2rt k=!dted e! &anketR H k2rde3te t=k:rk2pe6 H 7gy megrém5ltem! 2 %#!as3o!ta :nmag#nak6 H ;i2rtR E!%2gre m#r :t 2%e te!9es 2r3e!mi e!s3igete!ts2g en 2!s3, 'a!!<6 H Attól "éltem) -ogy ez nem elég+ H E!2g6 No meg, ha Ig< ta!#!od, hog< tI! mess3ire ment2!, m2g mindig %iss3ako3hats36 H 8 azt -iszi) -ogy én bolond vagyok+ H $sm2t t2%eds36 M#9:n a Bo!ond 'a!!< mesterked2seidre, te !#n<6 Es3ed e 9utott.e %a!aha is, hog< most 2rke3eti e! a te nag< !ehetős2ged, hog< %iss3aker=!9 a3 2!et eR H 3ank azonban többet érdemel ann l) amit én ny*.t-atok neki+ H 1I! ecs=!:d :nmagadat, 'a!!<6 &ank csak eg< kis kikapcso!4d#sra %#g<ik6 H 4e a Bolond Sallyvel t rsalogsz+ 'zt ne "eledd+ 8 !#n< %#!!at %ont6 H Jk26 1eh#t csak eg< szenvedélyes ka!andra %#g<ik6 ' mi ross3 %an e enR H Az+) -ogy a te sze91 lis ta&asztalatod -i nyos+ :smerd el+ 4e ké&telen vagy 3ank tem&ó. ra+ 'a!!< n<e!%et n<I9tott a t=k:rk2p2re s h#tat 5ordAtott neki, mie!őtt e!d:nthette %o!na, hog< kette9=k %it#9#t me!<ik=k n<erte meg6 ;Ag !assan %2gigment a ha!!on a kon<ha 5e!2, a3on tűnőd:tt, hog< a3 :nmag#%a! %a!4 es32!get2s s3ok#sa nem %#!hat.e %es32!<ess26 E!%ig<orodott a s:t2t en6 H 8 Bo!ond 'a!!< sosem agg4dna, ha hi#n<o3na eg< kereke6 Le5ogadn#m %is3ont, hog< eg< ps3ichi#ter s3#m#ra nag< nap !enneN ;ag# an h#!#t adott, hog< ő nem ps3ichi#ter 2s 5e!kapcso!ta a kon<h# an a %i!!an<t6 E!2rke3ett a 3se!25ő32s ide9e a B!ossom Lane.2n6 &ank, ami4ta ha3a2rt a munk#9# 4! m#r harmads3or pr4 #!ta #to!%asni a %#rosi tan#cs e!ő3ő esti =!2s2rő! s34!4 cikket6 0em2n< 5e!adatnak !#ts3ott,

de e!s3#nta mag#t6 8 ke!eti %#rosr2s3re %onatko34 2r%e!2s 5ontos %o!t, ha nem ki5e9e3etten 2rdek5es3Atő6 &anknek %o!t n2h#n< ingat!ana e3en a ter=!eten, teh#t a 9eg<3ők:n<% tanu!m#n<o3#sa nemcsak e!m2!eti 5e!adatot 9e!entett s3#m#ra6 &a 'a!!< ;ichae!st ki tudn# %erni a 5e92 ő! 9o an oda5ig<e!hetne6 &#rom nap te!t e! a34ta, hog< megA3!e!te a !#n< a9ka #!ta! n<I9tott :r:m:ket6 &#rom nap9a, hog< meg2rintette sima őr2t, s Ig< %2!te, mindig i!<enrő! #!modott6 &#rom nap te!t e! a34ta, hog< a !#n< o!< s3en%ed2!!<e! cs4ko!ta meg, ame!<tő! i3gat4 %#g< 2 redt enne, o!<an, hog< s3inte e!#!!t a !2!eg3ete6 Xss3eg<űrte a ke32 en !e%ő I9s#got6 Nem %o!t semmi 2rte!me, hog< erő!tesse6 0i5e9e32ste!en arcca! #mu!ta a do!go34s3o #9a po!c#n sorako34 k:n<%eket 2s e!ismerte, hog< a !#n< e! ű%:!te őt, att4! a perctő! ke3d%e, hog< e!ős3:r meg!#tta6 8 !#n< ar#t9a akart !enni csakIg<, mint ;ort "amp e!!6 ?e! akarta s3#rAtani k:nn<eit 2s a3t s3erette %o!na, hog< ne%essen, mint a3 e!ső d2!ut#n a kon<h# an, amikor dene%2rs3#rnn<a! 2s 3I3#kka! ugratta őket6 1udni akarta, hog< mit titko! e!ő!e, 2!et2nek me!<ik r2s32t re9ti Bo!ond 'a!!< #!arca m:g26 83t akarta, hog< a !#n< 2re33e: nincs eg<ed=!6 P!modo3#s k:3 en a kA%#ns#gok e!ragadt#k6 $ntim kapcso!at a akart ker=!ni a !#nn<a!6 Szerelmeskedni vele) amAg 2gő %#g<a, me!<tő! 29s3ak#nk2nt csak 5orgo!4dik #g<# an, ki nem e!2g=!6 'a9nos, a3on mI!ik, hog< 'a!!< mit akar6 Q pedig, Ig< !#ts3ik, nem akar9a, hog< #rkihe3 is k:3e !eg<en6 Jtt tart teh#t, aho! e!ke3dte6 &ank kisimAtotta a g<űr:tt I9s#got 2s ism2t o!%asni pr4 #!t6 $dő, gondo!ta, időre %an s3=ks2ge6 02ső ta!#n Ig< gondo! 'a!!<re, hog< nem 2r3i ma9dZ ritka a!ka!mat s3a!as3tott e!6 H &2, papaN Van eg< perced s3#momraR H Gi!!< arca tűnt 5e! a3 I9s#g 5:!:tt, s3em2n monok!i%a!, me!<et a tegnapi 5ut a!!csat#ro3#s an s3er3ett6 &ank :!2 e e9tette a3 I9s#got 2s a 94!eső h# orgat#s2rt s3orosan mag#ho3 :!e!te a 5i#t6 H L#tom, e!2g s3Anpomp#s a s3emed H mondta, miut#n Gi!!< e!ehuppant eg< kaross32k e6 H ?#9R H Ne.em H 5e!e!te a 5iI e!n<I9tott hangon, ma9d !#that4 =s3kes2gge! m2g ho33#tette: H "oach a3t mondta, a34ta sem !#tott i!<en nag< monok!it, mint amikor a3 e!mI!t id2n< en 'amm< Lakes eg< ed3őm2rkő32s sor#n te!9es erő%e! e!e5utott a s3urko!4k4rus %e3ető92 e s a !#n< ehI3ott neki eg<et6 H Nem gondo!ta, hog< csak %2!et!en %o!tR H k2rde3te &ank sa9#t i59Is#g#ra em!2ke3%e, amikor a s3urko!4k4rusok %e3etői csaknem o!<an 2rdekesek %o!tak, mint maga a 9#t2k6 Gi!!< a 5e92t r#3ta6 H ;#st e! se tudok k2p3e!ni6 Nem his3em, hog< 'amm< sz ndékosan %itte a !a d#t a3 o!da!%ona!on tI!ra6 8 h#t%2d s32tm#3o!ta %o!na6 &ank ink# nem k:3:!te sa9#t %2!em2n<2t6 8 ti3enhat 2%es 'amm< Lakes n<i!%#n m#sra is gondo!t, nemcsak a 5ut a!!ra6 ;#sr2s3t Gi!!< m2g nem e!2g idős ahho3, hog< meg2rtse a3 2!et eme kis t2n<2t6

V#r9unk m2g eg<.k2t 2%et, gondo!ta &ank 5an<aru!6 8kkor ma9d a3 apa 2s 5ia k:3ti es32!get2sek nemcsak 2rdekesek, hanem m2g 5ri%o!ak is !ehetnek6 H N2h#n< sr#c ma a Bo!ond 'a!!<rő! es32!t H mondta Gi!!<6 &ank n<om an 5e!kapta a 5e92t6 H ;it mondtak r4!aR Gi!!< 5:!s4ha9tott6 H E!2g 5ura do!got6 83t mondt#k, ott k4%#!<gott a s3oms32d an, aho! a B!ossom Lane a3 ő h#3#ho3 torko!!ik6 H ;ikorR H 1egnap este6 83t his3em, 94! megr2mAtett n2h#n< sr#cot6 Og< %o!t :!t:3%e, mint m#skor, meg minden6 H &og<anR 8 5iI Ig< n23ett r#, mintha nem s3A%esen es32!ne errő!6 H 8 s3ok#sos k:pen< en6 8 an a csuk!<#s an, amitő! Ig< n23 ki, mint eg< os3ork#n<6 83t his3em, Ernie kis hIga csak eg< pi!!ant#st %etett r#, a3t#n csak siko!to3ott, mAg ha3a nem 2rt6 H "sup#n enn<iR H k2rde3te &ank6 H "sak 9#rk#!tR Gi!!< a 5e92t r#3ta6 H 83 eg<ik sr#c e!2g k:3e! %o!t, hog< ha!!9a, mit es32!6 P!!and4an csak eg< s34t ism2te!t: T;#!n#cska, ;#!n#cska6U H ;#!n#cskaR H Va9on mi en s#ntik#! most a !#n<, tűnőd:tt &ank, amint a kudarc 2r3ete e!hata!masodott ra9ta6 83 :rd:g e e33e! a nő%e!N &#t k2pte!en r#9:nni, mi!<en neh23 5e!adat !es3 megg<ő3ni a3 em ereket arr4!, hog< nem o!ondR 0is3#radt a torka, amikor r#d: ent, hog< mire is gondo!t a3 im2nt6 Q a!ighanem ug<ano!<an o!ond, mint 'a!!<, ha a3t k2p3e!i, hog< a nő #rmit is tenne a32rt, hog< 2pe!m29űnek tarts#k6 H ;#!n#cska H mondta Gi!!< ism2t6 H Ss #!!and4an a okrok a!9#t n23te6 &irte!en 5:!rag<ogott arca a %#rat!an gondo!atra6 H Lehet, hog< m#!n#t keresettR &ank a 5e92t cs4%#!ta6 H Gi!!<, #rmit is tett 'a!!<, arra %an eg< 5ogad#som, hog< nem m#!n#t keresett6 H E3t honnan tudodR H Jnnan, hog< a %#!as3 Ag< tI!s#gosan eg<s3erű6 H 83 o!%asat!an I9s#got a pad!4ra do ta, 5:!#!!t 2s megiga3Atotta n<akkendő92t6 H Nem a3t mondom, hog< a3 ő mag<ar#3ata nem !es3 !ogikus, mert a3 !es36 "sup#n a3t mondom, hog< tő!e sose %#r9#! eg<s3erű %#!as3t6 Gi!!< e!%ig<orodott6 H Jdam2s3 ho33#, hog< megk2rde3d, ug<eR &ank 4!intott6 H $gen, ?iI, t: ek k:3:tt6 H Be!e I9t kardig#n9# a, ma9d 5:!%ette a ku!cscsom49#t 2s Gi!!<%e! a sark# an g<ors !2ptekke! %2gigment a h#3on6 H 8paRN H &m.mR H 832rt m2s3 e!, mert csinosR &ank 2!es pi!!ant#st %etett a 5iIra6 L#tta t#gra n<A!t, #rtat!an s3em2t, 2s s3eme m2!<2n m#r a T52r5iU meg2rt2s2t6 &irte!en r#d: ent, hog< a3 im2nt 'amm< Lakess3e! 2s a s3urko!4k4rus !e#n<%e3ető92%e! kapcso!at an

t2%edett6 Gi!!< pontosan tudta, hog< mirő! %an s346 "sak eg<e!őre 5ontosa nak tart9a a 5ut a!!t a 5iI.!#n< kapcso!atn#!6 Og< tűnik a3on an, hog< a k2n<es pro !2m#k meg es32!2s2re sokka! hamara sor ker=!, mint gondo!ta6 Viss3a%ig<orgott Gi!!<re6 H ;ondd, meg a nag<an<#dnak, hog< ne %#r9on %acsor#ra6 'a!!< a s=tem2n<t arra a3 =nnepi t#!ra tette, ame!<et a mI!t h2ten a o!hapiacon ta!#!t6 8pr4 kis g<ert<#kat tű3de!t a t2s3ta k:3ep2 e, megg<I9totta őket s a t#!c#%a! ke32 en !# u99heg<en %2gigment a ha!!on a nappa!i 5e!26 83 =nnepe!t 2ppen a kor# an 5e!s3o!g#!t s#rgar2p#t ma9s3o!ta6 8 !#n< cs:nd en e!i ent a s3o # a s 2neke!ni ke3dett6 H Bo!dog s3=!inapot6 Bo!dog s3=!inapot6 Bo!dog s3=!i napot dr#gaL Ekkor megs34!a!t a kapu gong9a, s ő csaknem !ee9tette a ke32 en !e%ő t#!at6 83 2nek a tork#ra 5orrt, amikor a3 a9t4 matt =%eg2n #t megpi!!antotta a tI!o!da!t #!!4 s:t2t a!akot6 A "ér.i vissza.ött! 'a!!< ha o3#s n2!k=! %2gigs3:ke!!t a s3o #n, eg<ik ke32 en a s3=!et2snapi s=tem2n<t eg<ensI!<o3ta, a m#sikka! kin<itotta a3 a9t4t6 0imondhatat!an :r:m:t 2r3ett6 ;oh4 pi!!ant#ssa! m2rte %2gig a 52r5it s32pen 52s=!t ha9#t4! 52n<es papucscipő92ig6 E!moso!<odott a m#r ismerős kardig#n.n<akkendő kom in#ci4n, ame!< e3Itta! m#!<%as3Anű 2s s:t2ts3=rke %o!t6 "sak &ank !ehet i!<en e!eg#ns eg< !e3ser :!t:32k en6 8 52r5i remek=! n23ett ki6 ;2g a g<orsan 2gő g<ert<#r4! is meg5e!edke3ett, Ig< #mu!ta őt6 &ank !#tta s3em2 en a !ep!e3et!en :r:m:t, s mag# an a3t gondo!ta, hamara %iss3a9:tt %o!na, ha e3t se9ti6 'okka! hamara 6 8 p#r nappa! kor# i est2n, amikor cs4ko!43tak, sőt m#r e!őtte is, tudta, hog< a !#n< %on34dik ho33#, csak nem hitte, hog< e3t %a!aha is e!ismeri6 ' most e3t s3inte cs# os moso!!<a! 2s !#that4an 94!esően tette6 0A%#ncsi %o!t, %a9on meddig ke!! %#rnia, mAg a !#n< megs34!a!, de r#9:tt, hog< e3 nem 5ontos6 V2g=! is ann<i időt adhat neki, amenn<ire s3=ks2ge %an6 "sak #!!t, cs:nd en, 2re3te, hog< 5=rk2s3őn n23ik, s maga is Ag< tett6 'a!!<n s:t2tk2k ka5t#n %o!t, me!< csak se9ttette kicsin< me!!2t 2s karcsI csApő92t6 8 ka5t#n csaknem a pad!4ig 2rt, kar9#t 2s !# #t s3a adon hag<ta6 8 !#n< ha9a ma este !#g<an om!ott %#!!#ra6 8 52r5i arra gondo!t, mi!<en ke!!emes 2r32s %o!t simogatni se!<mes ha9#tL mi!<en i3gat4 %o!t k:3e!rő! 2re3ni őt6 0imondhatat!anu! nehe3en #!!ta meg, hog< ki ne n<I9tsa kar9#t 2s mag#ho3 ne :!e!9e6 Eg< hirte!en s32!5u%a!!at e!o!totta a s=tem2n< g<ert<#it6 &ank e!moso!<odott, amikor !#tta, hog< a !#n< 2s3re sem %ette6 H 'a!!<R H s34!t6 8 !#n< nem %#!as3o!t 2s a 52r5i arra gondo!t, hog< a ha!!4k2s3=!2ke nincs a 5=!2 en6 ?:!s4ha9tott 2s most m#r 94%a! hangosa an ism2t megs34!a!t6 H Sally! 2 E3 m#r i3on<#ra 5:!ke!ti 5ig<e!m2t6 8 !#n< ked%es, s34rako3ott tekintete i3gatott 3a%arr# %#!to3ott, s a 52r5i a r2mAtő csend en 2s3re%ette, hog< a s=tem2n< a t#!r4! a pad!4ra esett6 H !i) van? 2 ki#!tott a !#n< 2s meg!epett tekintete a pad!4n !e%ő s3=!et2snapi s=tem2n< 2s &ank k:3:tt cik#3ott6

H A gyerty k! H =%:!t:tt a 52r5i 2s a s=tem2n<re mutatott, me!< csod#!atos m4don ta!p#%a! esett a pad!4ra6 H Kial1dtak! 2 Ba%art d: enette! n23te, hog< 'a!!< 5e!%es3i a s=tem2n<t, !eporo!9a a3 a!9#t, ma9d %iss3ates3i a t#!ra6 H /ég5l is miért ordib l1nk? 2 k2rde3te6 H $n azért kiab lok) mert maga nem -all .ól engem! H s34!t &ank te!i torok 4!6 H !aga miért teszi? H $n azért 5völtök) mert maga miatt leesett a s5temény a kezemből! 2 0ieg<enesAtette a g<ert<#kat 2s e!!enőri3te, hog< a s=tem2n<re o!< 5#rads#gos munk#%a! Art s3:%eg 2pen maradt.e6 Nem6 H S5temény? Azt -ittem) s5lt tészta! 2 Nem csoda, hog< nem t:rt dara okra, amikor a pad!4ra esett6 H A ny1lam nem szereti a kemény tészt t H ki#!tott a !#n< 2s e!moso!<odott6 E3 %o!t a !eg9o mu!ats#g 2%ek 4taN No de e!2g e!ő!e6 8 5=!e m#r ke3dett 5#9ni6 H 3ank? 2 ki#!totta uto!9#ra6 H 4essék? H 8 ha!!4k2s3=!2k a 5=!em en %an H mondta ha!kan a !#n<6 H Akkor meg miért nem0? 2 ke3dte mondani hangosan a 52r5i, de r#9:tt, hog< nag<on ut#n hang3ana6 ;2!< !2!eg3etet %ett s hoss3asan #mu!ta a !#n<t, mie!őtt I9ra megs34!a!t %o!na6 8 h#tt2r ő! 3ene ha!!ats3ott, me!<re eddig nem 5ig<e!t 5e!6 E3 m#r megmag<ar#3ta, mi2rt %ise!te a !#n< a ha!!4k2s3=!2k2t6 1e!9esen h=!<2nek 2re3te mag#t, hog< e3t kor# an nem %ette 2s3re6 H 8kkor meg mi2rt nem s34!t, hog<LR Q, ne t:rőd9:n %e!e, nem 2rdemes6 H 8 !#n< moso!<gott6 &ank e3t is csak most %ette 2s3re6 ;ost m#s taktik#%a! pr4 #!ko3ott6 H Nem a32rt 9:ttem #t, hog< kia #!9ak mag#%a!6 H 0i gondo!ta %o!naR H $sm2t !#tni akartam6 H N<om an se9tette, hog< e33e! a ki9e!ent2s2%e! meg!epi a !#n<t6 0iss2 e!moso!<odott, %#rt, amAg s3a%ai e!hato!nak a !#n< tudat#ig6 H Va!4 anR H 'a!!< s3A%e nag<ot do ant, amikor 5e!5ogta a s3a%ak 9e!ent2s2t6 L#tni akarta őt, ism2t6 1eh#t a3 e!mI!t napok # r#ndo3#sa %2g=! is nem %o!t merő időpa3ar!#sRN 8 52r5i 4!intott6 H Nem akartam e3t megmondani mag#nak6 8ddig !ega!# is nem, amAg ism2t meg nem cs4ko!om6 8 n<ers, ős3inte %a!!om#s e!k# Atotta 'a!!<t, de siker=!t Ig< tennie, mintha e!!en#!!na6 Og< %2!te, nem he!<es, ha n<om an engedi, hog< ott 5o!<tass#k, aho! a ahag<t#k6 H Ss mi ő! gondo!9a, hog< megengedemR H &og< megengediR ;itR H k2rde3te a 52r5i, hang9a ha!k %o!t, cs# At4 2s igen mer2s36 'a!!< nem tudott e!!en#!!ni6 H "s4ko!9on meg6 H Nag< %akmerős2g6 02rőn a 52r5ira n23ett, akinek e!s:t2t=!t a s3eme e s3a%ak ha!!at#n, 2s csaknem megsemmis=!t a gondo!atra, hog< a 52r5i ta!#n m2gsem cs4ko!9a meg6 $!<en i3ga!mat 2%ek 4ta nem 2r3ett6 8 52r5i maga i3tosan 4!intott6

H 'emmi sem !ehetet!en6 H 8 !#n< 5e!2 !2pett6 H Va!4 an, ahog< most %iss3agondo!ok, a!ighanem kiab lni akartam mag#%a!6 H 832rt 9:tt %o!na ide, hog< t#gAtsa a t=de92tR H k2rde3te, s h#tr#!t, amikor a 52r5i I9a !2p2st tett 5e!29e, s most m#r etette maga m:g:tt a3 a9t4t6 H 83t his3em, a kia #!#s nem he!<es ki5e9e32s H mondta a !2p2srő! !2p2sre h#tr#!4 !#n<t k:%et%e6 H 8mikor Gi!!< e!mondta, hog< mit tett tegnap este, Ig< gondo!tam, a!aposan meg ke!! mosnom a 5e92t6 'a!!< 3a%ar an %o!t, de meg sem pr4 #!t %2deke3ni6 H 8 kis kir#ndu!#s#ra gondo!ok Jak%i!!e utc#in H mondta a 52r5i6 H 8rr4! nem is s34!%a, hog< Srnie kis hIg#t csaknem ha!#!ra r2mAtetteL H Nem akartam megi9es3teni senkii H %#!as3o!ta 'a!!<, H Og< !#ts3ik, e3t megtes3i maga he!<ett a k:pen<e H k:3:!te s3#ra3on &ank6 H Bi3on<#ra Ig< gondo!ta, tennie ke!! %a!amit, hog< nehe3en ki%A%ott hArne%2t megőri33e6 8 !#n< e!%ig<orodott6 H E en a s3akm# an a ke!!2kek igen 5ontosak6 8 52r5i mogor%#n n23ett r#, ami2rt a űntudatnak m2g a n<om#t sem !#tta a3 arc#n6 H ;2g e! sem mondta nekem, hog< mit is tett6 Gi!!< a33a! a %ad t:rt2nette! 9:tt ha3a, hog< a okrok a!# kandik#!t 2s k:3 en e3t k#nt#!ta: T;#!n#cskaU6 H ;ost m#r csak centim2terek %#!as3tott#k e! a !#n<t4!6 H 83 em er s3inte m#r a3t hiheti, hog< minden !ehetőt e!k:%et, nehog< %a!aki k2ts2g e %on9a a %#ros an Bo!ond 'a!!< !2t2t6 'a!!< a ke32 en !e%ő s3=!et2snapi s=tem2n<re n23ett 2s e!ne%ette mag#t6 &ank e3t sosem he%eri ki, ha nem segAt neki6 ;2g mindig r#3ta a ne%et2s, amikor a ke32 en !e%ő t#!c#t a 52r5i 5e!2 5ordAtotta, hog< e!o!%assa a s=tem2n<re Art s3a%akat6 TBo!dog s3=!et2snapot, ;#!n#cska6U &ank e!o!%asta a s3:%eget, a3t#n meg!epetten ism2t a !#n<ra n23ett, ma9d %#!!#n #t a s3őn<egre, aho! eg< hata!mas, 5eh2r n<I! hangosan ropogtatott eg< mar2k s#rgar2p#t6 H &ank, k2rem H mondta 'a!!< 2s s3eme huncutu! csi!!ogott H, =d%:3:!9e ;#!n#csk#t6 ,6 &ank e!ős3:r a n<u!at #mu!ta, ma9d ism2t 'a!!<re n23ett6 H ;aga eg< s3:k:tt n<I!ra %ad#s3ottRN H E3 nem k2rd2s %o!t6 H `g<%2d !2t2re e!2g g<orsan %#g a3 es3e H mondta a !#n< s3An!e!t meg!epőd2sse!6 H 8 !egt: em er a3t gondo!ta %o!na, hog< m#!n#t keresek, amikor nincs is itt a3 id2n<e6 H Gi!!< is e3t hitte H mondta &ank 5an<ar %ig<orra! arc#n6 'a!!< kuncogott6 8 52r5i ross3a!!4an r#nco!ta hom!ok#t6 H Nem hag<hatta %o!na itthon a3t a3 #tko3ott k:pen<tR H Nem6 H 832rt, mert Ig< 2re3te, 5e!t2t!en=! s3=ks2ges a hArne%e megőr32s2he3R H 832rt, mert mie!őtt kimentem, esett a3 eső, 2s nem akartam, hog< a ruh#m #t#33on6 H 0iss2 s3emreh#n<4an moso!<gott6 H Nem hat#s%ad#s34 c2!!a! tes3ek mindent6

8 52r5i ha!kan 5e!horkant, s e33e! e!#ru!ta, menn<ire his3 neki6 'a!!< e!hat#ro3ta, Ig< tes3, mintha nem ha!!otta %o!na6 H Sppen oda akartam adni ;#!n#csk#nak a s3=!et2snapi s=tem2n<2t, amikor maga meg2rke3ett6 Van ked%e itt maradni a3 =nneps2greR H $g<eke3ett 5es3te!en=! 2s k:3:m :sen es32!ni, nehog< a 52r5i 2s3re%eg<e, menn<ire s3eretn2, hog< marad9on6 Nem s3okott megk2rni senkit semmire, s a3 e!utasAt#s %es32!<e csaknem ross3a %o!t, mint maga a k2r2s6 0er=!te a 52r5i tekintet2t, !# u99#t a ha!%#n< r43sas3An s3őn<eg e 5Irta, s !2!eg3et.%iss3a5o9t%a %#rt6 &ank 5:!eme!te a !#n< #!!#t, hog< a s3em2 e n233en6 ;eg!epet2s2re a 52r5i smaragd3:!d s3em2 en k2rd2seket, 2s nem %#!as3okat !#tott6 H 8 n2ma 9e!ek n2ha hangosa ak a kimondott s3a%akn#! H mondta &ank 2s megsimogatta a !#n< #!!#t6 H ;itő! 52!, hog< nem tud a s3emem e n23niR "sak arr4! %an s34, hog< itt maradok.e a3 =nneps2gre %ag< sem6 H Nem 52!ek H %#gta r# g<orsan a !#n<6 8 52r5i a3on an mintha nem hitte %o!na, s ő kiss2 meg!epőd:tt, amikor a3 nem 5o!<tatta a t2m#t6 H Va!4 an a3t akar9a, hog< marad9akR 8 !#n< 4!intott6 &ank u99a 5inoman sIro!ta ham%as őr2t, s ő csaknem 5e!n<:g:tt a g<:n<:rtő!6 H 8kkor maradok6 H @<:ng2den megcs4ko!ta 'a!!< hom!ok#t, mie!őtt e!engedte #!!#t6 H 'ose 52!9en att4!, hog< ős3inte %e!em, 'a!!<6 'okka! k:nn<e , ha mind9#rt kimond9a a3t, amit gondo!6 8 !#n<t e3 k2s3=!et!en=! 2rte6 "sak #mu!t r#, s e!#!!t a s3a%a6 B#r %o!t a an %a!ami, amit mondott, inert maga i3toss# tette a tudat, hog< a 52r5i ism2t !#tni akarta őt6 8rra pedig m#r eg<#!ta!#n nem %o!t e!k2s3=!%e, amit a 52r5i e3ut#n mondott6 H 0A%#nom mag#t, 'a!!<6 Og< his3em, erre idők:3 en m#r r#9:tt6 8 !#n< t#gra n<A!t s3emme! n23ett r#, ma9d ism2t !ehun<ta s3em2t, mert megpi!!antotta a 52r5i s3em2 en i334 %#g<at6 ;ag# an a3t kA%#nta, #r ne !enne a 52r5i enn<ire n<A!t 2s ős3inte6 H Van m2g g<ert<#9a aL i32L a s=tem2n<reR H k2rde3te &ank6 H @<ert<#kR H 8 !#n< a n2g< apr4 g<ert<acsonkra n23ett6 H Q, igen6 @<ert<#k6 H ;eg5ordu!t, hog< %iss3amen9en a kon<h# a, de a 52r5i hang9a k2t !2p2s ut#n meg#!!Atotta6 H 0:s3:n:m, hog< marad#sra Art H mondta6 H SsL 'a!!<L H 1ess2kR H Viss3an23ett, hog< !#thassa a 52r5i arc#t a g<:nge esti 52n< en6 H @ondo!ko332k a3on, amit a3 im2nt mondtam6 H 'ok mindent mondott, &ank6 H 7ers3e pontosan tudta, hog< a 52r5i mire c2!o36 E3ut#n m#r eg< s34t sem s34!t, amAg %2gigment a ha!!on a kon<ha 5e!26 &og<an tud i!<en #tko3ottu! ura!kodni mag#n, gondo!ta mag# an, amikor a g<ert<#sdo o3 tarta!m#t a3 as3ta!ra :nt:tte6 8 52r5i eg< s3us3ra kirukko!t a33a!, hog< kA%#n9a őt, a k:%etke3ő pi!!anat an pedig m#r a g<ert<#kr4! es32!t6 Ő e3t nem Ar9a k:%etni6 H Nemcsak arr4! %an s34, hog< nincs g<akor!atod H mormo!ta :nmag#nak6 V99a remegett, amikor a3 I9 g<ert<#kat a s=tem2n<re tette s megg<I9totta a g<u5#t6 H &ank o!<an 9#t2kot 9#ts3ik, ami!<ent te eddig nem ismert2!6

Nag< iga3s#g %o!t, s a gondo!att4! hirte!en megtorpant6 0apcso!ata a 52r92%e! sose %o!t i!<en mer2s3en 2r32ki6 ]ohnna! a s3eY ink# k:te!ess2g, s eg< nem k:%ete!őd3ő s3=ks2g!et %o!t, me!< intim kapcso!atukat n<ugodt 2s k2n<e!mes k:39#t2kk# tette, ha nem is %o!t s3=ks2gk2pp i3gat46 ]ohn6 Nem akart gondo!ni r#6 ;egha!t, s eg<=tt!2t=k uto!s4 s3:rn<ű pi!!anatait H a3t a m#sodpercet, amikor !2t=k a trag2di# a !o ant H semmi sem tudta kiradAro3ni em!2ke3et2 ő!6 Nag<ot s4ha9tott, 5:!%ette a t#!c#t 2s %iss3ament a ha!!on #t &ankhe36 8 52r5i m#r %#rta6 Ő nem n23ett a s3em2 e, de &ank 9o an ismerte, semmint e3t %#rn# tő!e6 Nem #nta, hog< a !#n< kiss2 52!2nk 2s s32g<en!ős %e!e s3em en6 E3 ink# hA3e!gett neki6 Og< 2re3te, mintha ő !enne a3 e!ső 52r5i 'a!!< 2!et2 en6 Bi3on<#ra %o!t %a!aki9e e!őtte is6 &ank e3t honnan 2re3te, arra maga is kA%#ncsi %o!t6 'a!!< mI!t e!i 5#9da!mai ismeret!enek %o!tak s3#m#ra, m2gis s3erette %o!na or%oso!ni a3okat6 &a !ehet6 Nem sietett6 ;indennek e!9:n a3 ide9e6 8 moso!< a3on an e!tűnt arc#r4!, mert te!9esen %#rat!anu! 2rte, ami e3ut#n k:%etke3ett6 8 !#n< m2!< !2!eg3etet %ett 2s hars#n<an Ag< s34!t: H TBo!dog s3=!et2snapot6U H 83t#n a 52r5i d: enet2re i3on<ta!anu! H a3 e!sőtő! a3 uto!s4 hangig hamisan H e!2neke!te a %ersik2t6 ;2g a3 =nnepe!t is a ahag<ta a s#rgar2pa r#gcs#!#s#t, e!hI3ta a9us3#t 2s hun<org#s n2!k=! 'a!!<re #mu!t6 ;ikor a3 =nneps2g H me!< &ank s3erint e!2g sok#ig tartott H %2get 2rt, 'a!!< !et2rde!t ;#!n#cska e!2 2s segAtett e!5I9ni a g<ert<#kat6 &ank is !eeres3kedett me!!29e, s t=re!mesen %#rt, amAg a !#n< apr4 dara okat t2pett !e a s=tem2n< ő! 2s a n<I! t#!c#9#ra te!te6 83t#n 5ig<e!te, amint 'a!!< kin<it eg< dAs3es kis do o3t 2s megmutat9a tarta!m#t a n<I!nak6 Eg< 3acsk4 pis3t#cia %o!t, 2s a!ig ontotta ki 'a!!< a s3a!agot, ;#!n#cska m#ris a s3#9# a %ett kettőt6 H E3 eg<e!őre e!2g H mondta a !#n< 2s a 3acsk4t a3 as3ta!ra tette6 H ;a9d kaps3 m2g, ha megetted a s#rgar2p#t6 H ;eg%akarta a n<I! 5=!e t:%2t 2s Ag< s34!t: H $sten 2!tessenN &ank Ig< %2!te, a3 #!!atokho3 %a!4 es32!get2stő! m#r csak eg< !2p2s, hog< %a!aki a s3ik!#kho3 %ag< k:%ekhe3 s34!9on6 H Srt2ke!i ;#!n#cska e3t a 5:!ha9t#stR 8 !#n< 5:!ne%etett6 H E3 nem 5:!ha9t#s6 E3 hag<om#n<, #r nem tudom, hog< ;#!n#cska 3enei ha!!#sa nem ross3a .e, mint gondo!tam6 Esk=s3:m, Ig< n23ett ki, mintha !egs3A%ese en a 5=!2re s3orAtan# mancsait6 Nem %o!t eg<ed=!, gondo!ta &ank6 ?:!n23ett, 2s meg!epetten !#tta, hog< 'a!!< ross3a!!4an n23 r#6 H 1udok o!%asni a gondo!atai an H mondta 5en<egetően6 H 1eh#t ha maradni akar %acsor#ra, 9o , ha nem #nt9a meg a s3ak#csnőt6 8 52r5i e!%ig<orodott6 H ;aga csak tud9a, hog< mit gondo!ok, mert Ag< iga36 Nem gondo!tam, hog< %acsor#ra is meghA%6 'a!!< a pad!4n hag<ta a t#!c#t, e!hI34dott a !akm#ro34 n<I!t4! 2s 5:!#!!t6 8 52r5i pontot s3er3ett6 Ő nem hA%ta meg %acsor#ra6 83t sem akarta a3on an, hog< e!men9en6 ;2g nem6

83 e!mI!t h#rom nap sor#n %2gig a an rem2n<kedett, hog< a 52r5i ma9d csak %iss3a9:n6 ;ost, hog< megtette, nem akarta e!engedni an2!k=!, hog< e i3on<Atan# neki, eg2s3en norm#!is, ha akar9a6 Kív nom mag t) Sally+ 8 52r5i s3a%ai ott 3songtak a 5=!2 en, a3 i3ga!omt4! s3inte megs32d=!t6 &ank k:nn<ed mo3du!atta! 5:!#!!t6 8 teste magas 2s ar#n<os, gondo!ta a !#n<, 2s a3on tűnőd:tt, hog< a 5ia mi2rt esett !e a 5#9#r4!6 1a!#n nem :r:k:!te ap9a k:nn<ed mo3g#s#t6 8mikor &ank ism2t me!!ette #!!t, megism2te!te a meghA%#st6 H '3eretn2m, ha itt maradna %acsor#ra6 H 83t#n es32 e 9utott, hog< a 52r5i nem eg<ed=! 2! 2s 5:!s4ha9tott6 H 'a9n#!om, &ank6 ;eg5e!edke3tem Gi!!<rő!6 Ő i3on<#ra ha3a%#r9a6 H ;egmondtam Gi!!<nek 2s "atherine.nek, hog< ne %#r9anak %acsor#ra H s34!t a 52r5i, aki 5e!5ede3te a csa!4d#st a !#n< arc#n, s e3 a3 2r32s nag< :r:mme! t:!t:tte e!6 H "atherineR H '3:rn<ű s:t2t 5e!hő tűnt 5e! 'a!!< hori3ont9#n6 H 83 an<#m6 8 !#n< !#that4an 5e!%idu!t6 H 83 2desan<9a magukka! 2!R 8 52r5i 4!intott, de nem ocs#tko3ott r2s3!etek e6 H ;i a men=R ;arad6 8 !#n< s3inte eks3t#3is an %o!t6 H 8 s3=!et2snapi hag<om#n< Ig< kA%#n9a, hog< ;#!n#cska megkap9a ked%enc e!ede!2t, a ke!t t2s3t# 4! k2s3=!t s=tem2n<t, s 2n is a3 en<2met6 ;aga %#!as3that6 &ank m2g em!2ke3ett, hog< a s=tem2n< m#r meg9#rta a pad!4t6 Ennek meg5e!e!ően %#!as3o!t6 H Bi3tos %ag<ok a an, #rmit is ad, a3 5inom !es3 H mondta komo!<an6 ;eg2rintette a !#n<t 2s ke!!emesen !epte meg, hog< nem hI34dott e!6 H Bi3tosan akar9a, hog< marad9akR H k2rde3te ha!kan6 'a!!< ha o3#s n2!k=! Ag< s34!t6 H $gen6 Bi3tosan6 H ?:!eme!te 5e92t, m2!<en a 52r5i s3em2 e n23ett 2s megremegett, amikor megpi!!antotta s3em2 en a he%es %#g<at6 H $tt a %acsora ide9e6 8 52r5i ha!!gatott, ha!!gat#sa es32dre k2s3tette a !#n<t6 Eg< hoss3I pi!!anatig nem s34!t, s a 52r5i tudta, hog< most d:nti e!, menn<it mond9on e! neki :nmag#r4!6 1=re!mesen %#rt6 L#tta, hog< a !#n< kiss2 t2to%#3ik, de a3t#n &ank s3em2 e n23ett6 H Xt 2%%e! e3e!őtt 9:ttem Jak%i!!e. e H mondta H, mert itt senkit sem ismertem, 2s nem is akartam megismerni senkit6 0em2n<en do!go3tam a3on, hog< e3t mindenki%e! meg2rtessem6 8 52r5i komo!< arcca! n23ett r#6 H E32rt akarom, hog< i3tos !eg<en a an, hog<an d:nt6 ' e32rt maradtam t#%o!6 H Xr=!:k, hog< %iss3a9:tt H mondta 'a!!< eg<s3erűen, ma9d nag<ot n<e!t, mert Ig< 2re3te, mintha gom 4c !enne a tork# an6 H $de9e ta!#n hog< kiss2 %#!to3tassak a3 2!etm4domon6 834ta, ami4ta et:rt a kon<h#m a 94r2s3t e3en gondo!kodom6 H N<it%a %o!t a3 a9t4, nem t:rtem e a kon<h#9# a6 H Be %o!t csuk%a6

H E3 %itathat4 H d=nn<:gte &ank, de nem akart %itatko3ni6 X!e!ni akarta a !#n<t, mag#ho3 s3orAtani, hog< 2re33e mit tett %e!e6 Ő tudta, hog< a 52r5i kA%#n9a6 $de9e %o!t, hog< erre em!2ke33en6 ' a 52r5i nem is hag<ta, hog< meg5e!edke332k r4!a, eg< m#sodpercre sem6 H ]4! ki9:%=nk ma9d eg<m#ssa!, dr#ga H mondta, s g<:ng2den #t:!e!te6 L#tni akarta arc#t6 H 83t his3em, nag<on is 94!6 H 1I! g<ors a temp49aL H Ős3inte %ag<ok6 Vg<an, ismer9e e!, maga is kA%#n engem6 8 !#n< 4!intott6 Nem tehetett m#st6 Neh23 %o!t nem megtennie, amit a 52r5i k2r, mik:3 en Ig< n23 r#, mintha n<om an meg akarn# cs4ko!ni6 Sre3ni akarta a9k#n a 52r5i s3#9#t6 Q nem 2!t a !#n< cs:ndes 5e!a9#n!ko3#s#%a!, hanem to%# es32!t 5o9tott hangon, ame!<tő! 5orr4s#g :nt:tte e! a !#n< test2t6 H Og< !es3, ahog<an akar9a6 H 1udta, hog< ha3udik, de a poko! a is, a!ka!ma3kodik a !#n<ho3, ha e!epus3tu! is6 H Jk26 H ;i t:rt2nik, ha enged a 52r5i kihA%#s#nakR ;egs3akad a s3A%e, ha enged a testi %#g<nakR Nem, amAg ura!kodik mag#n6 83 2r3e!mein pedig tud ura!kodni, i3on<gatta mag#nak6 Ennek tudat# an csaknem Ig< 2re3te, hog< s3inte #rmit k2pes megtenni6 8 52r5ire pi!!antott6 Va9on a ahag<9a a s3:%egetR Og< tűnt, hog< nem6 H Vo!t 52r5i a3 2!et2 en, ami4ta "o!orad4 a k:!t:3:ttR H k2rde3te &ank n<ugodt, de hat#ro3ott hangon6 H Nem H mondta a !#n< 2s 3a%artan cs4%#!ta 5e92t6 H 1ud9a, hog< senkit sem ismerek Jak%i!!e. en6 H Jtt %an a3on an ?air%iew 2s New York6 Lega!# is ;ort s3erint6 H ;ort "amp e!! eg< s34s3#t<#r, p!et<k#s a!ak H mondta a !#n< 5an<aru!6 H ' a %#!as3om m2g mindig nem+ ;aga a3 e!ső 52r5iL aki%e! cs4ko!43tamL :t 2% 4ta6 &anket 2rdeke!t2k a mege!ő3ő 2%ek, de e33e! m2g %#rt6 @<anI9a megerős:d:tt6 'a!!< eg<ed=! 2!, 52r5i n2!k=!, :t 2%e6 Nag<on g<:ng2den ke!! #nnia %e!e6 H ;ond9a, 'a!!<, i!<en hoss3I idő ut#n mi2rt %#!to3tat a sa9#t s3a #!<ainR 8 !#n< m#r csaknem a3t mondta, hog< !ehetet!en do!got k2r, de k2pte!en %o!t r#6 8 52r5inak tudnia ke!!, hog< ne %#r9on tő!e tI! sokat6 H V#!as3o!hatok erre m#skorR H k2rde3te, s hang9# 4! kis i9eds2g 2r3őd:tt6 Vg<an m#r, 'a!!<, korho!ta :nmag#t6 Nincs mitő! 52!ned, ha nem %es3ted e! a 5e9ed6 H Mend en %an, dr#ga H mondta &ank ha!kan6 H ;inden Ig< !es3, ahog< akar9a6 H &#trato!t u99#%a! eg< puha ha9tincset a !#n< %#!!#ra, ma9d !assan simogatni ke3dte me3te!en kar9#t6 H ;indenR H 'uttog#sa a!ig ha!!ats3ott6 B2nu!tan tűrte a 52r5i g<:ng2d simogat#s#t, s k:3 en Ig< 2re3te, hog< s3A%e s32tpattan, amikor arra gondo!t, mit 9e!enthet e3 a s346 H ;inden6 H 8 52r5i s3#9a me!eg %o!t 2s hat#ro3ott6 Ő a3on an m2g akkor is csuk%a tartotta s3em2t, amikor a cs4k m#r %2get 2rt6 'a!!< kimondottan m2rges %o!t6 H ;intha %a!ami 2te!rő! es32!t %o!na H s34!a!t meg a 52r5i, amikor a !#n< morcosan r#n23ett6

H ;ostR H ;ost6 H 8 !#n< piru!#s#t !#t%a &ank ism2t e!ne%ette mag#t, #t:!e!te 2s !assan megindu!t %e!e a kon<ha 5e!26 H ;#!n#cska m#r r2g mege!ő3:tt enn=nket6 'a!!< megadta mag#t, nem %o!t m#s %#!as3t#sa6 H ;enn<ire 2hesR H k2rde3te6 &ank e!tűnőd:tt a k2rd2sen, de !egink# a !#n< csApő92n ring4 ka5t#n i3gatta6 Ete! n2!k=! m2g meg!ett %o!na, de 'a!!< ir#nt akkora %o!t a %#g<a, hog< 5e! sem tudta m2rni6 ;#r 2ppen mag#ho3 akarta :!e!ni, mikor ő megs34!a!t6 H &ankR H 1ess2kR H 83t k2rde3tem, menn<ire 2hes6 8 52r5i csak pis!ogott6 "sak most %ette 2s3re, hog< a kon<h# an #!!nak 2s 'a!!< m#r m#sods3or k2rde3i6 E3 n<ugta!anAtotta, mert a3 ut4 i idő en gondo!atai t: s3:r e!ka!ando3tak6 Nem !enne 94, ha =g<%2d !2t2re nem tudn# 5eg<e!me3ni gondo!atait6 Vra!kodnia ke!! mag#n6 Ekkor %ette 2s3re a #rdot a !#n< ke32 en6 ;egk:s3:r=!te tork#t 2s pr4 #!t okosan %ise!kedni6 H E3 minekR H k2rde3te6 H 1erm2s3etesen a %acsor#ho3 H mondta 'a!!< 2s 5e92t cs4%#!ta6 H 1ud9a, nem gondo!tam, hog< %acsorat#rsam !es36 Va!ami%e! t: et ke!! teh#t !e%#gni, csak 94 !enne, ha megmondan#, hog< menn<it k2r6 &ank mere%en n23te 'a!!< moso!<g4 arc#t6 H Le%#gniR 1: etR !it? H La3acot6 H 'a!!< huncutu! moso!<gott, ke32 e n<omta a #rdot 2s meg5ordu!t, hog< kin<issa a hűtős3ekr2n< 5ag<as3t4 r2s32t6 8 52r5i csak akkor ke3dett mag#ho3 t2rni, amikor a !#n< kihI3ott eg< hoss3I a!umAnium54!i# a csomago!t %a!amit6 &an<ag mo3du!atta! a kon<haas3ta!ra do ta a 54!i# a g:ng<:!t ha!at, me!< nag<ot koppant, ma9d e!ő%ett eg< %astag %#g4des3k#t a3 2tke3őpu!tr4!6 H &ag<om, hog< s3e!ete!9en mag#nak H mondta6 H Sn m#r e!5#radtam, amAg a sa9#tomat !e%#gtam6 H 83t e! is his3em6 H 8 52r5i a3 as3ta!ho3 ment 2s megkopogtatta a !a3acot6 H E3 a3 i32 eg2s3en kem2n<re 5ag<ott6 8 !#n< 4!intott6 H N<ugodtan !e%#ghat k2t %ag< h#rom s3e!etet, de =g<e!9en r#, hog< ne !eg<en %astag6 0=!:n en sose tudom kio!%as3tani6 8 52r5i eg< pi!!anatig sem hitte, hog< eg<#!ta!#n siker=! kio!%as3tania6 Lega!# is regge!i e!őtt semmik2ppen6 Letette a #rdot 2s kicsomago!ta a ha!at6 ;2g ha a !a3acn#! ke%2s 2 5inom 2te! %#rta %o!na, akkor is e!5ogad9a a %acsorameghA%#st6 H V2g=! is ho! ta!#!ta meg ;#!n#csk#tR H k2rde3te a !#n<t4!6 H 8 !a irintus an, a h#3 me!!ett H 5e!e!te kiss2 oss3Isan6 H &a ott keresem e!ős3:r, nem oko3tam %o!na ekkora ga!i #t Jak%i!!e. en6 H ' n<om an arra gondo!t, hog< e en m2giscsak a sors ke3e %o!t, his3en &ank e3t has3n#!ta 5e! =r=g<k2nt, hog< ism2t e!9:99:n6 Va9on eg<2 k2nt mikor kereste %o!na megR H tűnőd:tt6 Va!4s3Anű!eg sok#ra6

H 8 minap 5:!5ig<e!tem a kis !a irintusra H mondta a 52r5i6 H Vo!t %a!ami oka, hog< i!<et csin#!9on a3 ud%ar#nR H 0=!:n:s :t!et6 E! nem tudta k2p3e!ni, hog< #rki m#s i!<et teg<en6 H ;#!n#csk#nak s3=ks2ge !enne sok mo3g#sra, de n2h#n< ugr#st4! e!tekint%e nem strap#!9a mag#t6 $nk# a h#3 k:r=! k4s3#! 2s a!s3ik6 H 'a!!< 5orr4 %i3et :nt:tt %a!ami porra, me!< %2g=! ka!4ria. 2s ko!es3terins3eg2n< o!%adt %a9ho3 hason!Atott6 "sak arra ke!!ett, hog< meg5orgassa enne a !a3acot6 ;egka%arta a serpen<ő en !e%ő an<agot, ma9d Ag< 5o!<tatta6 H 8mikor r#9:ttem, hog< a g<omr#2rt #rmit megtes3, Ig< gondo!tam, eg< i!<en !a irintus meg2ri a 5#rads#got6 ]4! :ss3e3a%ar9a őt, amAg k:r e5utkos, hog< megpr4 #!9on e!2rni a k:32ppont a6 H Be%#!ikR H Nem6 02t 2% e te!t, mAg a csene%2s3 #gak megerős:dtek 2s o!<an sűrűek !ettek, hog< nem tudott keres3t=!m#s3ni ra9tuk6 0:3 en %is3ont r#9:tt, hog< me!<ik a !egr:%ide It a ke3dettő! a c2!ig6 ;ost m#r harminc m#sodperc a!att megtes3i a3 utat6 H 1e#tr#!isan 5:!s4ha9tott6 H ;ost ma9d nekem ke!! testg<akor!#st %2ge3nem, ahho3 hog< e3 a kis %acak rend en n<es%e !eg<en6 Esk=s3:m, hog< a n<I! 94t ne%et a h#tam m:g:tt6 Eddig ug<an m2g nem kaptam ra9taL ;oso!<gott, ki%ett eg< t#n<2rt a kon<has3ekr2n< ő! 2s a3 as3ta!ho3 %itte6 &ank m2g idő en 2r32ke!te 9e!en!2t2t6 '3orosan megmarko!ta a #rdot, amikor a !#n< a t#!c#t a %#g4des3ka me!!2 csIs3tatta 2s sIro!ta kar9#t6 ;2g 94, hog< 2s3re%ette6 N2h#n< !e%#gott u99a! a3 est hangu!ata !2n<egesen meg%#!to3ott %o!na6 8 pus3ta gondo!at is e!%ise!hetet!en %o!t6 Neh23 %o!t a3on an koncentr#!nia, amikor a !#n< ho33#2rt6 'a!!< %iss3a!2pett a pu!tho36 Og< tűnt, nem reag#!t a 52r5i k:3e!s2g2re6 H 83t his3em, ;#!n#cska e!re9tő3:tt, mert e!s34!tam magam, hog< meg akarom 5=rdetni6 ;indenesetre, amikor a regge!i s2t#9a ut#n nem t2rt %iss3a, att4! 52!tem, hog< e!%es3ett6 &ank s3inte maga e!őtt !#tta, amint a Bo!ond 'a!!< a s3oms32ds#g an k4 oro!, en23 a okrok a!# 2s ha!kan mondogat9a, T;#!n#cskaU6 ;ost m#r ha9!ott arra, nem s3#mAt, hog< a !#n< mit tes3, a3 em erek to%# ra is %a!ami okku!t %ag< k=!:n:s mag<ar#3atot ta!#!nak cse!ekedeteire6 &og<an !ehetne meg%#!to3tatni a r4!a kia!aku!t k2petR M#d: ent, hog< a3 e!mI!t 4r#k sor#n I9 4! 2s I9 4! e3t k2rdi :nmag#t4!6 ;eg is 5oga!ma3ta mag# an a k2rd2st6 H Nem tudna i!<enkor eg< esők:pen<t 5:!%enni Ig<, mint m#sokR H k2rde3te, miut#n !e%#gott k2t s3e!etet a !a3ac 4! s a megmarad4 r2s3t ism2t ecsomago!ta6 H Eg< ne9!onk:pen<t %ag< %a!ami hason!4 do!gotR H 1erm2s3etesen nem H %#!as3o!ta a !#n< ne%et%e, amikor a 52r5i 5:!h# orod%a cs4%#!ta 5e92t6 H 83 em erek e!%#r9#k a k:pen<t6 Nem oko3hatok csa!4d#st nekik6 H 41dtam) hog< hat#s%ad#s3at 4! tes3iN H ki#!tott a 52r5i, 5en<egetőn a !#n< 5e!2 5ordu!t 2s meg!4 #!ta a ke32 en !e%ő es3k:3t6 H Bsupps3N H 'a!!< 5urcsa grimas3t %#gott, amikor r#9:tt, hog< me!!25ogott6 83 i3tos, hog< &ank most ra9takapta6 1a!#n hag<nia ke!!ene a 52r5it6 Vicces %o!t a3on an ugratni őt a Bo!ond 'a!!<%e!6

H ' n<i!%#n Ig< gondo!9a H 5o!<tatta a 52r5i a3t sem ke!! k:3hArr2 tenni, hog< a B!ossom Lane %2g2n eg< csinos kis arna nő !akik, s nem eg< os3ork#n<6 H "sinos kis arna nőR N<issa m#r ki a s3em2t, &ank6 Gi!!< csaknem e!#9u!t, amikor e!ős3:r megpi!!antott6 8 52r5i meg5ordu!t s a !#n<ra n23ett, mAg a3 e! nem piru!t6 H 8 5iam att4! r2m=!t ha!#!ra, hog< %a!ami ront#st ocs#t r#6 ;aga !ehetett %o!na o!< s32p, mint ;iss 8merika, s ő 2s3re sem %ette %o!na6 H ;iss 8merikaR H 8hog< mond9a6 H &ank %iss3atette a !a3acot a 5ag<as3t4 a, s odaadta a !#n<nak a t#n<2rt a !e%#gott s3e!etekke!6 'a!!< e!%ig<orodott, a t#n<2rt etette a mikros=tő e 2s en<omta a T5ag<as3tott ha! kio!%as3t#saU automata gom 9#t6 &ank hat#ro3ottan 94 hat#ssa! %an r#, gondo!ta6 Pm a 52r5i sose !#tta őt 5e!2 red2skor6 B#r !ehet, hog< sor ker=! r#6 E33e! kapcso!at an nem tudott ha3udni :nmag#nak6 E!piru!t a gondo!atra, hog< &ankke! eg<=tt a!s3ik %ag< s3un<4k#!6 @ondo!nia ke!! a3on an %a!amire6 &ank meg2rdem!i, hog< 5ig<e!me3tesse őt6 H 8mikor Gi!!< !eesett a 5#r4!, 2ppen a3e!őtt 2 redtem 5e! H mondta6 V#rt, hog< a 52r5i 5ig<e!.e r#, mie!őtt 5o!<tatn#6 H Nem a!s3om 94!6 'ohasem6 83 Jak%i!!e.i po!g#rok t: s2ge a3t his3i, hog< a Bo!ond 'a!!< r#ncos 2s csIn<a a csuk!<a a!att6 '3inte pro%ok#!ta, hog< a 52r5i e!!entmond9on6 8mikor nem tette, 5o!<tatta6 H 83t his3em, 2 red2s ut#n, k:r=! e!=! tA3 percig m2g a !egross3a %#rako3#saiknak is meg5e!e!n2k6 H ;indigR 'a!!< komo!<an 4!intott6 8 52r5i kiss2 k2tked%e n23te, de eg<#!ta!#n nem %o!t n<ugta!an6 H 8tt4! tart, hog< 2n is %isAto3%a e!rohanok, ha s3eretke32s ut#n regge! ke%2s 2 !es3 rag<og4R H k2rde3te 5o9tott hangon, amikor e!k2p3e!te a !#n< k4cos ha9#t 2s du33adt a9k#t eg< hoss3as 29s3akai s3eretke32s ut#n6 'a!!< !2!eg3et2t %iss3a5o9totta, amikor a 52r5i me!!29e !2pett6 '34!ni sem tudott, amikor a3 5e92t !eha9t%a megcs4ko!ta a ha9#t6 H Va!amit %i!#gosan meg ke!! 2rtenie, s3A%em H mormo!ta &ank6 H Sn cs:ppet sem t:rőd:m a33a!, hog< mit akar e!hitetni a %#ros !ak4i%a!6 8nnak kettőnkh:3 semmi k:3e6 H 'emmiR H k2rde3te a !#n< ha!kan6 &ank !assan megr#3ta a 5e92t6 H 'emmi6 ' 2n nem a32rt %ag<ok itt, mert kA%#ncsi%# tett a Bo!ond 'a!!<6 8 !#n< nag<ot n<e!t, s %akmerően a 52r5i s3em2 e n23ett6 H 832rt %ag<ok itt, mert %an %a!ami 'a!!< ;ichae!s en, ami te!9esen 5e!ka%art6 $tt maradok, 2s r# 5ogok 9:nni, hog< mi e36 'a!!<n hirte!en a3 a r2mAtő gondo!at !ett Irr#, hog< &ank komo!< %#!to3#st id23 ma9d e!ő a3 2!et2 en6

(6 H Ne mond9a e3t H s34!t 'a!!< csaknem suttog%a6 H ;egr2mAt6 8 52r5i a 5e92t r#3ta6 H Vg<an, maga nem r2m=! meg o!<an k:nn<en6 H E!őren<I!t, hog< meg5og9a a !#n< ke32t6 H "sak kiss2 ideges, mert r2g nem tett i!<et6 BA332k ennem H mondta #torAt4an, 2s s3#9a s3inte sIro!ta 'a!!< a9k#t6 Erős u99ai r#5on4dtak a !#n< kesken< ke32re6 ;egsimogatta puha őr2t, ma9d a %#!!#ra tette a !#n< ke32t6 H Bízzék bennem 2 mondta ism2t6 'a!!< #tkaro!ta a n<ak#t, s 2re3te meg5es3=!ő, kem2n< i3m#t6 &a nem ismern2, a3t hihetn2, hog< a 52r5i !ega!# o!<an ideges, mint ő6 H ?o!<tassukR H k2rde3te &ank6 8 !#n< a!ig 2s3re%ehetően 4!intott6 H ]46 H $sm2t a !#n< a9k#t cir4gatta s3#9#%a!, s3inte a!ig 2rint%e6 H E3 a!ighanem megh:kkenti H mondta6 H ;i ő! gondo!9aR 8 52r5i kiss2 h#tr2 hI34dott, s 5orr4, 2r32ki pi!!ant#st %etett r#6 H Em!2ks3ik arra a3 est2re, amikor a kert en megcs4ko!tamR 8 !#n< 4!intott6 &og<an is hiheti, hog< e!5e!edte6 H 8 !egerotikusa pi!!anat %o!t a3 2!etem en H mondta &ank 5o9tott hangon6 ?inoman harapd#!ta a !#n< s3#9a s32!2t6 H ;ost, hog< mindketten tud9uk, mit akarunk, m2g 9o !es3, s3A%em6 1udod, hog< mit akars3R H k2rde3te :nmag#t4! 'a!!< imm#r uto!s3or6 8 %#!as3 igen %o!t, 2s Ig< d:nt:tt, hog< nem 5aggat9a mag#t to%# 6 &ank !eha9totta 5e92t 2s 'a!!< megremegett, amikor a 52r5i s3#9a a3 a9k#ho3 2rt6 L# u99heg<re #!!t, teste s3orosan a 52r5i2ho3 tapadt 2s csa!4d#st 2r3ett, amikor ő to%# ra is csak cs4ko!gatta6 8 52r5i mormo!t %a!amit a t=re!emrő!, s eg<ik ke32%e! #t:!e!te a !#n<t Ig<, hog< ke !e s3orosan a 52r5i me!!2he3 n<om4dott6 83t#n simogatni ke3dte a h#t#t6 Ő ha!kan 5e!ki#!tott, amikor &ank kiss2 megharapta a9k#t 2s 5e!n<:g:tt, amikor n<e!%e a 52r5i a9k#t 2rintette6 8 52r5i pass3A% maradt, s ő kihas3n#!ta e3t6 &ank eg<ik ke32%e! a !#n< 5e92t tartotta, a m#sikka! pedig s3orosan 5e!he%=!t test2he3 hI3ta6 'a!!< hasa a 52r5inak n<om4dott 2s =s3kes2g t:!t:tte e!, amikor 2re3te, hog< mi!<en erős %#g<at 2 res3tett enne6 V99ait a 52r5i ha9# a tIrta6 &ank !egs3A%ese en to%# cs4ko!ta %o!na, a3on an nem tehette, s %onakod%a %ette e! s3#9#t a !#n< a9k#r4!6 &a tI! g<ors temp4 an ha!ad, m#r nem tud meg#!!ni6 Xs3t:ne a3t sIgta, ne siessen, amAg a !#n< o!< odaad4an reag#!6 8rra gondo!t, %a9on mit s34!na, ha a 5ag<as3t4 4! ki%enne n2h#n< 92gkock#t 2s e!ő! etenn2 a nadr#g9# a6 'a!!< meg!epőd%e n23ett r#, amikor %#rat!anu! 5:!ne%etett, de ő nem %i!#gosAtotta 5e! ne%et2se ok#r4!6 Va!49# an mit sem s34!t, amAg i3tos nem %o!t, hog< ura :nmag#nak6 ;egcsod#!ta a !#n< %#g<t4! kipiru!t arc#t6 ;#r csaknem megAg2rte, hog< s3eretke3nek, mie!őtt a3 est %2get 2r6 '3erencs2re nem tette, mert tudta, hog< erre nem ker=! sor6

]o an meg akarta ismerni, mie!őtt test=k eg<es=!6 ;2!< !2!eg3etet %ett 2s megpr4 #!t %iss3aem!2ke3ni, mi Arta r# e!ős3:r, hog< megcs4ko!9a 'a!!<t6 ]a, igen6 Gi!!< mintha o!<asmit mondott %o!na, hog< a Bo!ond 'a!!<nek i3on<#ra %an eg< csIn<a ikertest%2re6 &ank megk:s3:r=!te tork#t 2s pr4 #!t komo!< arcot %#gni6 H 8mi pedig a csIn<as#got i!!eti, arr4! t: s3am#rs#got ne ha!!9ak H mondta s3igorIan6 H ;eg2rtetteR 'a!!< 4!intott 2s 5:!s4ha9tott6 Nos, gondo!ta, ő meg&rób lta 5ig<e!me3tetni6 8 mikrohu!!#mI s=tő ha!kan 5:! erregett, s a !#n< hirte!en ki5ordu!t a 52r5i kar9# 4!6 0iss2 megk:nn<e =!t 2s 5:!o!d4dott, s a3t i3on<gatta mag#nak, s3=ks2ge %an arra, hog< kiss2 t#%o!a !eg<en tő!e6 8 52r5i kar9# an nem tudott gondo!kodni, m2g ke%2s 2 5ő3ni6 ' mAg a5e!ő! i3tos %o!t, hog< gondo!kodni nem akar, a 5ő32srő! nem mondhatott !e6 Shes %o!t6 0i%ette a kio!%adt !a3acs3e!eteket s #ttette a gri!!rost2!<ra, ma9d a kapcso!4gom 9#t o!%as3t#sr4! a harmadik 5oko3atra #!!Atotta6 H E3ek a !a3acs3e!etek ug<an nem !es3nek 5ens2gesek H mondta 5ig<e!me3tetően H de a pad!4t !#tott t2s3t#n#! 9o ak !es3nek6 H Bi3on<#ra H mondta a 52r5i komo!<an6 0ihI3ott eg< s32ket a kon<haas3ta! me!!ő! 2s !o%ag!4=!2s en r#=!t6 8 !#n<t n23te, amint a kon<h# an ide.oda mo3og 2s e!tűnőd:tt, %a9on 5ő3.e mag#nak minden esteL %ag< a mai ta!#n eg< k=!:n!eges a!ka!omR $gen6 0=!:n!eges a!ka!om %o!t a3 ő s3#m#ra6 H Eg< eg<s3erű, 5eh2r n<u!at mi2rt hA% ;#!n#csk#nakR H k2rde3te, miut#n a !#n< megtis3togatta a sp#rgag<:kereket, meg5ordAtotta a ha!s3e!eteket, e!k2s3Atette a sa!#t#t 2s %2ge3te a do!g#t an2!k=!, hog< eg<s3er is r#n23ett %o!na6 H Ne haragud9on, nem ha!!ottam 94!6 H 8 n2%rő! es32!tem, a n<I! ne%2rő!6 Bi3on<#ra %an t:rt2nete6 H $smer%e 'a!!<t, i3tos %o!t a an, hog< n<om an s3o!g#! egg<e!, ha erre !ehetős2ge n<A!ik6 'a!!< i3gat4 %o!t, #rmit tett %ag< mondott6 8 !#n< m2g eg<s3er e!!enőri3te a mikrohu!!#mI s=tőt, a3t#n a pu!tnak dő!t 2s a 52r5it n23te6 &ank kort<o!t eg<et a or 4!, me!<et 'a!!< akkor t:!t:tt ki, mAg ő a !a3acot s3e!ete!te, s #!!#t a s32k t#m!#9#ra tette6 V#rta a s34rako3tat4 t:rt2netet6 Nem csa!4dott6 H 83 indi#n !egenda s3erint, amikor a csa!#d an a a s3=!etik, a mama kimeg< a wigwam 4! 2s a g<ereket a3 ut#n ne%e3i e!, amit e!sők2nt pi!!ant meg6 &ank, ha akart %o!na sem tudott %o!na megmo3du!ni6 '34rako3tat4 %o!t 'a!!<t n23ni, amint impro%i3#! eg< t:rt2netet6 Ő !ega!# is a3t hitte, hog< kita!#!t t:rt2net6 83 i3tos, hog< %o!t %a!ami a !#n< an, ami ő! 5e!t2te!e3te, hog< r# akar9a s3edni6 Nos, ok26 "sak n23ni akarta a !#n<t, e3 %o!t minden, tekintet n2!k=! a3 =r=g<re6 H Eg<s3er eg< indi#n 5iI megk2rde3te an<9#t, mi2rt hA%9#k a nő%2r2t Mohan4 7ataknak6 H 'a!!< ha!k, da!!amos hangon es32!t, mert 94! tudta, hog< a hat#sos e! es32!2s meg5e!e!ő !2gk:rt kA%#n6 H 832rt, mert amikor kimentem a wigwam 4!, eg< g<:n<:rű, rohan4 patakot pi!!antottam meg6

H Ss mi %an a '3#rn<a!4 'assa! H k2rde3te a 5iata! 5iI6 H ;iut#n a #t<#d megs3=!etett, regge! kimentem a wigwam 4! 2s 5:!eme!tem arcomat, hog< me!egAtse a nap6 Ekkor meg!#ttam, hog< eg< t#%o!i s3irtrő! hirte!en !ecsap eg< sas, ma9d s3#rn<ra ke! 2s 5:!eme!kedik, mag<ar#3ta a3 ass3on< moso!<g4 s3emme!, midőn a s32p pi!!anatra em!2ke3ett6 H 83 indi#n 5iI sok#ig ha!!gatott6 V2g=! an<9a megk2rde3te: V#!as3 e3 a k2rd2sedre a Varang<os B2k#%a! kapcso!at anR &ank 5:!ne%etett, de tekintet2t nem %ette e! 'a!!<rő!6 ]4!esőn n23te rag<og4 arc#t, k2pte!en %o!t m#sra n23ni6 ?ig<e!te, amint k:3 en e!!enőr3i a gri!!rost2!<#n !e%ő ha!s3e!eteket 2s m2g akkor is kuncogott, mikor a !#n< a t#n<2rokat, a s3a!%2t#kat 2s a3 e%őes3k:3t a3 as3ta!ra tette6 H ' ;#!n#csk#t mirő! ne%e3te e!R H 83nap, amikor ha3aho3tam őt, eg< k=!:n:sen 945a9ta m#!na3se!2t k2s3Atettem regge! H mondta a !#n<, mik:3 en a %acsor#t a t#n<2rokra tette6 H ;2g 94, hog< a3nap nem %ada!ma3se!2t k2s3Atett H 9eg<e3te meg a 52r5i6 E!őhI3ott eg< s32ket 2s odatette a !#n<nak6 'iker=!t !ep!e3nie csa!4d#s#t, amikor !e=!t an2!k=!, hog< eg<s3er is ho33#2rt %o!na6 'a!!< moso!<gott 2s 5:!eme!te %i!!#9#t6 H &a s3igorIan ragas3kodom a3 indi#n !egend#ho3, akkor ;#!n#csk#t 7arko!44r#nak ke!!ett %o!na e!ne%e3nem6 &ank ne%etett, 'a!!< a3on an nem6 1I!s#gosan e! %o!t 5og!a!%a, nem 2rt r# oda5ig<e!ni o!<an apr4 r2s3!etekre, mint p2!d#u! a3, hog< menn<ire rag<og a 52r5i s3eme6 ;eg5ig<e!te a3 apr4 s3arka!# akat, me!<ektő! s3eme s3inte ne%etett6 &ank 8!ton s3eretett moso!<ogni6 02n<e!mesen %acsor#3tak a %i!#gos kon<h# an, s k:3 en es32!gettek6 J!< sok mondani%a!49uk akadt6 83 a3on an ke3dettő! n<i!%#n%a!4 %o!t, hog< eg<ik=k sem akar9a siettetni a do!gokat6 &ank o!<an 52r5i, akirő! ke%eset tudL eg< 52r5i, aki megcs4ko!ta őt 2s m2g sokka! t: et Ag2rt6 Sr32kei %i r#!tak, amikor a3 e!k:%etke3őkre gondo!t6 8rra, hog< a 52r5i ta!#n meg ű%:!te kiss2 smaragd3:!d s3em2%e!6 Xnk2nte!en=! e!moso!<odott6 &ank 94t mu!atna, ha r#9:nne, hog< k2pesnek tart9a őt erre a %ar#3s!atra6 0imerAtett2k ;#!n#cska t2mak:r2t, 2s hog< 'a!!< ked%e!i a g<ors sportaut4kat6 'a!!< a T52r5iasU n2g<ker2k.megha9t#sI d3sip miatt ugratta őt, &ank pedig minden#ron tudni akarta, hog<an ker=!t a !#n< "o!orad4 a t2!en, amikor ott e en a3 2%s3ak an m2teres h4 %an6 H $rt4 k!ass3u! %e3etek h4!#ncca! H hencegett a !#n< ame!!ett a kis kocsik remek=! Ar9#k a ha%as utakat6 83 eg<et!en pro !2ma a3 %o!t, hog<an 9utok ki a gar#3s 4!6 ;ost a3on an m#r %an eg< h4mar4m 2s n2g< o!<an kerekem, ame!< meg irk43ik a h4%a!6 H 8 k:3e! neg<edm2r5:!dn<i sa9#t ek:tőItr4!, me!< nem s3erepe!t a meg<e Itkar antart#si !ist#9#n, :!csen ha!!gatott6 8mint arr4! a n2g<ker2k.megha9t#sI kis d3siprő! sem es32!t a 52r5inak, me!<et a %a!4 an ross3 napokra tartogatott6 E3ek csak r2s3!etek, mondta mag# an6 Nem %a!4s3Anű, hog< a 52r5it minden 2rdek!i6 Ő %is3ont nem k2rde3te meg, hog< mi a3 :rd:g:t keres eg< ha%as %id2ken, meg5e!e!ő s3#!!At4es3k:3 n2!k=!6 &a!!gatott, mert tudta, hog< n2h#n< h2ten e!=! ő !es3 e!őn<:s he!<3et en6

85e!ő! i3tos %o!t, hog< 'a!!< a kis sportkocsi%a! seho%a se tud e!ha9tani, ha eg<s3er e!ke3d esni a h46 'a!!< mit sem tud%a errő!, 52!reto!ta t#n<2r9#t 2s 5:!eme!te or#t6 H ;indig Jak%i!!e. en 5o!<tatott =g<%2di g<akor!atotR 8 52r5i tagad4!ag r#3ta 5e92t6 H 02t 2%%e! e3e!őtt >en%er en do!go3tam6 83t#n Ig< d:nt:ttem, hog< e!k:!t:3=nk onnan, s Ag< megn<itottam sa9#t =g<%2di irod#mat, #r # t#rsas %is3on<t 5:nntartottam a den%eri c2gge!, 2s =g<eim t: s2ge m2g mindig onnan ered6 H 83 ide.oda uta3#s e!2g 5#ras3t4 !ehet H mondta a !#n<6 >en%er csaknem eg<4r#n<ira %o!t kocsi%a! Jak%i!!e.tő!, t2!en, amikor a3 utakat %astagon 5edi a h4, s a3 idő9#r#s is csa!4ka 2s %es32!<es, m2g t: 6 8 52r5i meg%onta %#!!#t6 H Nem meg<ek e!, hacsak nem ke!! meg9e!ennem a Ar4s#gon, %ag< nem ke!! es32!nem em erekke!6 No meg %an eg< titk#rom >en%er en, aki mindent e!k=!d, amire s3=ks2gem %an6 ^g< a3t#n t: n<ire itt do!go3hatok6 H ' amikor e! ke!! mennie, akkor gondo!om, a3 2desan<9a int23i a do!gokat H mondta a !#n< 2s meg!epőd:tt, hog< eg< kis irig<s2get 2re36 Nem %ett r4!a tudom#st6 H "atherine int23i a do!gokat, ak#r itt %ag<ok, ak#r nem H mondta &ank6 '3eme csi!!ogott 2s e!moso!<odott6 H 8mi4ta siker=!t r# es32!nem, hog< 9:99:n e! %e!=nk Jak%i!!e. e, a3 ő gond9aira %an A3%a minden6 H ;i2rt hA%9a a3 an<9#t a keres3tne%2nR H 8 52r5i e3t m#r m#sods3or tette a3 est 5o!<am#n6 'a!!< 5urcs#nak tartotta, de ő m2g akkor e!%es3Atette s3=!eit, amikor kisg<ermek %o!t6 ;it tudott ő a csa!#di 2!etrő!N H E3t m2g kamas3korom an ke3dtem, hog< 5e!d=hAtsem %a!ami2rt6 ' mire a !#3ad4 tin2d3serkor e!mI!t, ho33#s3okott6 H 8 52r5i %#!!at %ont6 H 83t#n eme!!ett maradtunk6 H Ss Gi!!< hog< hA%9a őtLR H ;ama6 H ;eg2rtette a !#n< 3a%art pi!!ant#s#t6 H '3#m#ra %a!49# an "atherine a3 eg<et!en an<a, akit ismer6 H &ank ha o3ott, a3t#n Ig< gondo!ta, e!mond9a a !#n<nak a3 eg2s3 t:rt2netet6 E!ő .ut4 Ig<is tudnia ke!! 'andr#r4!6 H Gi!!<t s3inte n<om an otthag<ta a3 an<9a, ahog< megs3=!etett6 8 h#3ass#gunk k2t h4nap a!att t:nkrement6 Ő e!ment Ne%ad# a, hog< hamar e!%#!hasson6 ;eg5i3ettem 2rte6 "sak akkor !#ttam ism2t, amikor a ke3em e n<omta a 5iamat6 H Nem akarta őtR H Nem6 'a!!<t megd: entette e3 a rut#!is cse!ekedet6 &og<an hag<hat9a e! eg< an<a a sa9#t g<ermek2tR Eg< g<erekL S%ekke! e3e!őtt %#g<ott eg< g<erek ut#n6 E3ek a3 #!mok a3on an megha!tak a 52r92%e! eg<=tt6 834ta sem gondo!t erre6 H Ne es32!9=nk t: et 'andr#r4! H mondta &ank 2s 52!reto!ta a t#n<2r9#t6 H M2gen t:rt2nt6 "sak eg< 94 do!og s3#rma3ott e ő! a h#3ass#g 4!, Gi!!<6 'a!!< tudta, hog< a 52r5i minden s3a%#t komo!<an gondo!9a6 &ag<ta teh#t e3t a t2m#t 2s ism2t a 52r5i munk#9#r4! 2rdek!őd:tt6 $ttak m2g eg< kis ort 2s &ank es32!t neki n2h#n< o!<an =g<rő!, ame!<en 2ppen do!go3ott6 8 !#n< k#%2t k2s3Atett, s mik:3 en !assan

kort<o!t#k, ő 5ig<e!mesen ha!!gatta &ank n2ha mu!ats#gos, n2ha s3A%ett2pő r2gi eseteit6 'őt, a 52r5i m2g a3okr4! a3 =g<ekrő! is es32!i, ame!<eket e!%es3Atett6 'a!!< e!m2!<=!ten 5ig<e!te, amirő! mes2!t, s k:3 en o!< sok k2rd2st tett 5e!, hog< &ank %2g=! a3t mondta: most m#r e!2g6 Ő ug<an s3A%esen ha!!gatta %o!na m2g, de 5:!hag<ott a k2rde3ősk:d2sse! 2s rend e tette a3 as3ta!t6 8mikor a 52r5i segAteni akart a mosogat#sn#!, ő megdorg#!ta, s %iss3an<omta s32k2re6 Em!2ke3tette r#, hog< %end2g6 E!ső %end2ge e en a3 2% en6 ;aga akart rendet teremteni6 ;a9d megn<ugtatta a 52r5it: !egk:3e!e meg!eheti6 V2g=! #tmentek a nappa!i a, aho! ;#!n#cska m2!<en a!udt a t#n<2r9a e!őtt6 &ank e!he!<e3kedett eg< k2n<e!mesen p#rn#3ott s32k en, 'a!!< meg e52s3ke!te mag#t a kere%et sark# a, s me3te!en !# #t maga a!# hI3ta a ka5t#n a!att6 8 52r5i 94! megn23te, an2!k=!, hog< 5e!tűnően #mu!ta %o!na6 Nem akarta, hog< o!<an 2r32st ke!tsen enne, mintha a !e!k2 e !#tna, pedig 2pp e33e! pr4 #!ko3ott6 0int m#r erősen s:t2tedett, amikor a 52r5i, minteg< me!!2kesen, a !#n< munk#9#r4! ke3dett 2rdek!ődni, s m2g s:t2te %o!t, amikor es32!get2s=k a >en%eri &a9!2kta!anok ;enhe!<2re tere!őd:tt6 Srdeke!te a !#n< munk#9a6 @<anAtotta, hog< s3A%esen csin#!9a6 Eg< nag<o k:n<%kiad4 c2g o!%as4s3erkes3tő9e %o!t 2s t: s3:r e!uta3ott a New York.i irod# a, ha s3=ks2g %o!t r#6 Va!4di s3er3őkke! 2s iga3i k:n<%eken do!go3ott, %2gigkAs2r%e k23irataikat a3 e!ők2s3=!eti 5#3isokon6 Bon<o!u!t m4don 2s #tt2te!esen %ett r2s3t e 5o!<amat an, amAg e3er %ag< tA3e3er, %ag< H ha nag< s3erencs29=k %o!t H t: s3#3e3er p2!d#n< is !eg:rd=!t a n<omdag2pekrő!6 N2h#n< k:n<% meg9e!entet2se %a!4s#gos k=3de!em %o!t, m#sok2 pedig tis3ta :r:m a ke3dettő! a %2gig6 &anknek a3 %o!t a en<om#sa, hog< a kihA%#sok a !#n< s3#m#ra !ega!# o!<an 2rdekesek, mint a k:nn<ű %#gt#k6 ;eg!epte, hog< eme!!ett m2g arra is ta!#!t időt, hog< a N2pkon<ha s3#m#ra do!go332k6 8 !#n< 5:!ne%etett, s a3t mondta, s3#m#ra e3 eg<#!ta!#n nem munka6 H 1: n<ire a3 2!e!me32sn2! segAtek H mondta e!őreha9o!%a, hog< k#%29#t a kette9=k k:3t #!!4 a!acson< as3ta!ra teg<e6 H ;eg a mosogat#sn#!6 Memek=! tudom tis3tAtani a kond2rokat6 H Ss 4r#kat t:!t 3se!2 k2s3At2s2%e! H em!2ke3tette őt a 52r5i6 H &#t igen6 Be ke!! %a!!anom, hog< mire minden g<=m:!cs !ehu!!ik a 5#r4!, m#r torkig %ag<ok a3 eg2ss3e!6 8 52r5i n23te, amint :ss3eku!cso!t ke32t 5e9e 5:!2 eme!%e #sAt eg<et6 &ank e!2gedett %o!t6 '3#nd2kosan es32!tette a !#n<t, csak itt.ott s34!t k:3 e, hog< ne !eg<en ide9e kigondo!ni, mit mond9on, %ag< ne !eg<en n<ugta!an, ha ism2t mag#ho3 :!e!i6 ]4! s3#mAtott6 'a!!< eg< idő mI!t#n a tapintatos k2rd2sek hat#s#ra %a!4 an 5:!engedett 2s !assan te!9esen kit#ru!ko3ott6 8 52r5i ker=!t mindent, ami a Bo!ond 'a!!<%e! kapcso!atos, nehog< meg #ntsa 2r32ken<s2g2t6 Srre ma9d sor ker=!het k2ső , amikor a !#n< m#r meg A3ik enne s k2rd2s n2!k=! is s34 a ho33a6 'a!!< 2s3re sem %ette, hog< t: et #ru!t e! :nmag#r4!, mint gondo!ta, sokka! t: et ann#!, mint ami s3#nd2k# an #!!t6 Errő! meg %o!t g<ő3őd%e6 No de a !#n<nak nem %o!t o!<an g<akor!ata, mint ami!<ent ő s3er3ett =g<%2di praYisa sor#n a Ar4s#gi t#rg<a!4termek en6

;indent meg akart tudni a !#n<r4!, amit csak !ehetett6 8mit a3 e!mI!t n2h#n< 4ra a!att megtudott, a3 nemcsak kA%#ncsis#g#t 5oko3ta, hanem megerősAtette kor# i g<anI9# an6 Nemcsak %on34dott 'a!!<he36 E3 sokka! t: %o!t pus3ta testi %#g<n#!6 S!ete r2s3es2%2 akarta tenni őt6 ' ő is s3erepet akart a !#n< 2!et2 en6 83t akarta, hog< a 5e!es2ge !eg<en6 &anket, aki sose gondo!t arra, hog< ism2t megnős=!9:n, ink# megn<ugtatta, mint megd: entette a gondo!at, hog< 2!ete h#tra!e%ő r2s32t o!<an nő%e! 2!9e !e, akit csak most ismert meg6 N2h#n< pi!!anat mI!t#n eg2s3en 5e!%i!!an<o34dott6 E!t:k2!te, hog< e!gondo!#s#t %a!4ra %#!t9a6 E!moso!<odott 2s a3 =res k#%2scs2s32t a !#n< cs2s329e me!!2 tette6 H ;2g sohasem a!udt e! nő me!!ettem H mondta kiss2 5an<aru!, ma9d 5:!#!!t 2s kin<I9t43ott6 H Lega!# is mielőtt s3eretke3tem %o!na %e!e6 8 ahag<ta a n<I9t43#st 2s a !#n<ra n23ett6 H Nem tudom meg%#rni mit tes3, miut#n s3eretke3tem mag#%a!, 'a!!<6 1o%# ra is n<I9t43kodni 2s #sAtani akar mint mostR Vag< csak oda I9ik ho33#m 2s a karom an a!s3ik e!R H 'a!!< 5:!eme!te 5e92t, Ig< tűnt, a %#!as3on gondo!kodik6 ' miut#n a !#n< t#gra meredt s3emme! 2s k# #n #mu!t r#, a 52r5i megcs4%#!ta 5e92t 2s e!moso!<odott6 H 83t his3em, meg ke!! %#rnom6 'a!!< n<om an 2 er !ett6 ' eg< kiss2 ideges6 (agyon ideges, he!<es Atette mag# an6 &og<an pi!!edhetett e! ann<ira, hog< meg5e!edke332k arr4!, amit a 52r5i kA%#n tő!eR H 'a!!<R 8 !#n< arca !#ngo!t, de re en2s n2!k=! #!!ta pi!!ant#s#t6 H ;ost m#r k2ső %an, s3A%em6 ' ho!nap nag<on neh23 napom !es3 a Ar4s#gon6 E3t %#rta %o!na !egke%2s 2 a 52r5it4!6 "sak #mu!t r# 2rtet!en=!6 H $tt Jak%i!!e. en !es3 eg< =ntető=g<em H 5o!<tatta a 52r5i6 H '3eretn2m m2g #tn23ni a3 e33e! kapcso!atos 9eg<3eteimet6 H ;oso!<gott 2s a ke32t n<I9totta6 H 0ikAs2r a kapuho3R H >eL H >e mi, 'a!!< H k2rde3te g<:ng2den s a3 as3ta!t megker=!%e 5:!segAtette a !#n<t6 H Nem gondo!9a, hog< ide9e t#%o3nomR H 1erm2s3etesen ide9e H %#gta r# ő, s a 52r5i ke32t megker=!%e #tsik!ott a3 as3ta! tI!s4 o!da!#ra6 8 5ene eg<e megN H gondo!ta6 ;ag# an k#romkodott eg<et, csaknem r#!2pett ;#!n#csk#ra, aki keres3t en 5ek=dt e!őtte, s 5:!rIgta t#n<2r9#t6 E3 a3on an nem akad#!<o3ta a an, hog< kikAs2r9e &anket a3 a9t4ho36 H ;i2rt 2r3em Ig<, mintha kiss2 haragudna r#mR H k2rde3te a 52r5i6 V99ait a !#n< ke32re 5onta, nehog< kin<issa a3 a9t4t6 ;#sik ke32%e! #tkaro!ta %#!!#t6 H 1a!#n a32rt, mert megmondtam, hog< s3eretn2k mag#%a! s3ere!meskedniR H ;#r megint ke3di H sir#nko3ott a !#n<6 H Nem tud9a meg2rteni, hog< nem s3oktam ho33# a3 i!<en 52r5iakho3R &ank e!n23ően moso!<gott6 H 8nnak a!ap9#n, amit nekem e!mes2!t, maga eg<#!ta!#n nem s3okott ho33# a 52r5iakho36 H ;egsimogatta a !#n< %#!!#t, ma9d meg5ogta #!!#t6 H ' nem es32!n2k Ag<, ha nem gondo!n#m, hog< 94!esik ha!!ania6

'a!!< ha!kan 5e!n<:g:tt, amikor a9k#n a 52r5i s3#9#t 2re3te6 Ő ha!kan ne%etett, !2!eg3ete 5orr4 %o!t, s ennek hamar ra u! esett6 H ]4!esik e3, 'a!!<R H k2rde3te a 52r5i, s n<e!%2%e! cir4gatta arc#t6 H Nem i3gat9a a tudat, hog< ann<ira kA%#nom, hog< k2pte!en %ag<ok nem es32!ni r4!aR H NosL &m.mL a3t his3emL H Nag<ot n<e!t 2s pr4 #!t koncentr#!ni6 H 83t his3em, mag#nak nem !enne s3a adL H Ne ha3ud9on nekem, 'a!!< H mondta s megcs4ko!ta a !#n< a9k#t6 Eg< pi!!anatig ha!!gatott, ma9d ho33#tette6 H Em!2ke33en arra, amit a3 ős3intes2grő! mondtam6 83, hog< o!<an meghitt do!ogr4! es32!=nk, mint a s3eretke32s, m2g nem 9e!enti a3t, hog< nem mondhat9uk ki, amit gondo!unk6 H Nekem s3=ks2gem %an eg< kis időre, hog<L hog<L ho33#s3ok9am H suttogta a !#n< 2s megremegett, amikor a 52r5i ke3e sIro!ta me!!2t6 M:pke 2rint2s %o!t, s3inte nem is hitte %o!na, hog< s3#nd2kos, ha nem pi!!ant9a meg a 52r5i s3em2 en 5e!!o an4 %#g<at6 H 8kkor 9:99:n e! %e!em ho!nap, 2s ma9d megpr4 #!ok %ise!kedni6 H ;en9ek e! mag#%a!R H k2rde3te 'a!!<6 8 52r5i 4!intott, ma9d g<:ng2den megcs4ko!ta, s ő a 52r5iho3 simu!t6 83t#n eg< :r:kk2%a!4s#gnak tűnő pi!!anat ut#n &ank 5:!eme!te 5e92t, s ő k2n<te!en %o!t a s3em2 e n23ni6 H 02rem, %acsor#332k ho!nap %e!em H k2r!e!te &ank ha!kan6 H '3eretn2k ism2t mag#%a! !enni6 'a!!< n2m#n 4!intott, s a3on tűnőd:tt, tud9a.e %a9on a 52r5i, hog< ő most mekkora !2p2sre s3#n9a e! mag#t6 H '3A%esen e!5ogadom a meghA%#s#t H mondta komo!<an6 &ank e!%ig<orodott, 2s e!2gedetten 4!intott r#, mint aki e!őre tudta e3t6 $sm2t megcs4ko!ta a !#n<t6 ;ikor %2g=! 94 29s3ak#t kA%#nt, 2s e!ment, 'a!!< Ig< %2!te, hog< a 52r5i r#s3o!g#!t eg< kis !eck23tet2sre6 8 cs4k9ai %is3ont #mu!atosak %o!tak6 -6 H &ank, s3eretn2k s3ere!meskedni mag#%a!6 ;ost, mie!őtt e!menn2nk %acsor#3ni H s34!a!t meg 'a!!< hat#ro3ottan6 H Eg<et2rt %e!eR 8 !#n< e!ő%ett eg< pa!ack 5eh2r ort 2s etette a hűtős3ekr2n< e6 H Nem, e3 Ag< nem 94 H mondta, s csa!4dottan r#3ta meg a 5e92t, amikor ecsukta a hűtős3ekr2n< a9ta9#t6 8 s3ő!ős3Anű erakott s3okn<a !engett a t2rde k:r=!, amikor #t!i ent a s3o #n a kis s3ekr2n<he3, me!< en a3 4!omkrist#!<ait tartotta6 0i%ett k2t poharat 2s a3 as3ta!nak dő!t6 Eg<.eg< poh#r mindeg<ik ke32 en6 H &ank, ha eg<et2rt %e!em, s3A%esen s3eretke3n2k mag#%a!, mie!őtt e!menn2nk6 H &om!ok#t r#nco!ta6 Nem 946 Va!ami hi#n<3ik6 Eddigi pr4 #!ko3#sai sikerte!enek %o!tak6 ^g< t:rt2nt, hog< m#r csaknem h2t 4ra %o!t, s ő m2g mindig a meg5e!e!ő s3a%akat kereste6 &ank #rme!<ik pi!!anat an itt !ehet, 2s 'a!!< m#r p#nik a esett6 8 52r5i megmondta, a32rt es32! n<A!tan a s3eretke32srő!, mert Ig< %2!i, e3 5e!i3gat9a őt6 $ga3.e a 5ordAtott9aR 83 29s3aka 2 ren t:!t:tt hoss3I 4r#i a!att e!hat#ro3ta, hog< n<A!t, ős3inte 2s ecs=!etes !es3 %e!eL 2s o!<an, ami!<ennek a 52r5i akar9a őt6 1is3t# an %o!t a33a!, hog< s3#m#ra a3 eg<=tt!2t &ankke! 5ontosa #rmi m#sn#!6

8 52r5i s3erető9e akart !enni6 E en i3tos %o!t6 E!moso!<odott, amikor a s3o a m#sik %2g2re n23ett, aho! ;#!n#cska 2pp eg< kis sa!#ta!e%e!et 2s n<ers retket 5a!ato3ott6 83 eg<=tt!2t &ankke! csaknem a3t 9e!entette, mint nem t:rődni semmi%e!, d: ent r#, de ta!#n m2g 9o 6 Nem ke!!ett k:r=!m2n<eskednie a %is3on< miatt, mert att4! mindketten ug<ana3t %#rt#k6 8 52r5i ős3int2n 2s ecs=!etesen megmondta, hog< %#g<ik r#6 ' ha 94maga tI!esik a ke3deti megr#3k4dtat#son, a!ighanem remek=! i!!enek eg<m#sho36 E3 te!9esen I9 perspektA%#t ad a do!ognak6 Eg<ik=k sem akar9a a kapcso!atot 2r3e!mi sAkra %inni6 8 52r5i a maga n<A!t, eg<enes modor#%a! n<i!%#n megmondta %o!na, ha a testi kapcso!atn#! t: et %#rna6 'a!!< e!2gedett %o!t sa9#t he!<3ete!em32s2%e!6 ]4! e!t:!thetik eg<m#ssa! a3 időt, n<ugta!anAt4 ritu#!2k n2!k=!6 83 i!<en rAtusok t:nkretehetik a !eg9o kapcso!atokat is, ha :ss3ek:tnek k2t o!<an em ert, akik a3 a!ap%ető :s3t:nn2! komo!<a 2rdek!őd2st nem tanIsAtanak eg<m#s ir#nt6 Ő 2s &ank 94! i!!enek eg<m#sho3, de nem eg< 2!etre6 E3 a3 eg2s3 kette9=k k:3t mI!4 %on3a!om !ehet csup#n6 E32rt is hag<ta, hog< ki5e9!őd92k6 ;ost a3on an ős3int2n Ig< 2re3te, hog< ink# enne dene%2rs3#rn<at, semmint %2gig=!9:n &ankke! eg< hoss3I %acsor#t, mie!őtt a3 :%2 !enne6 1a!#n kiss2 pro%ok#!nia ke!!ene6 ;egk:s3:r=!te a tork#t 2s e!k2p3e!te a 9e!enetet6 &ank cs:nget6 Ő kin<it9a a3 a9t4t, meg5og9a a 52r5i n<akkendő92tL 8 gondo!atsort a kapu gong9a s3akAtotta 52! e6 8 5ene %ig<e e!N morogta, s %2gigsietett a ha!!on magas sarkI s3and#!9# an6 @ondo!kod9, 'a!!<N mondta mag# an6 1I! k2ső %o!t6 ;#r a3 a9t4n#! #!!t, s m2g mindig nem hat#ro3ta e! mag#t, amikor a hom#!<os =%egen #t hirte!en 2s3re%ette, hog< odak=nn nem eg<, hanem k2t a!ak #!!6 8 ke32 en is k2t orospoh#r %o!t6 E3t a %2!et!en eg<e32st eg<#!ta!#n nem ta!#!ta %on34nak6 ;i a3 :rd:g:t kereshet a 52r5i a3 ő k=s3: 2n eg< m sik nő%e!6 E3 a3 e!ső rande%I9a Jak%i!!e. en, gondo!ta, s a 52r5i eg< tarta!2k partnert is ho3ott mag#%a!6 Nem 94 ke3det6 8 poharakat 4%atosan a3 a9t4ho3 k:3e!i as3ta!ra tette, s a s3okn<#9# a t:r:!te i33adt ten<er2t6 0in<itotta a3 a9t4t6 &ank tekintete eg< pi!!anat a!att %2gigsik!ott a3 u99at!an ruha 5e!ső r2s32tő! karcsI derek#n #t !e a !# #ra, ma9d %iss3a a3 arc#ra6 0:3 en eg<et!en s34t sem s34!t6 8 52r5i s3em2 ő! sug#r34 u9a e!ismer2s hat#s#ra a !#n< eg2s3 teste meg i3sergett6 Be!en<i!a!!t a 52!t2ken<s2g6 Eg<#!ta!#n nem :r=!t annak, hog< &anket eg< m#sik nő%e! !#t9a6 8 he!<3et csaknem 5es3=!tt2 %#!t6 'a!!< :ss3es3orAtotta s3#9#t, nehog< 9o megg<ő3őd2se e!!en2re kimond9a a3 e!mI!t 4r#k a!att meg5oga!ma3ott mondatokat6 Ők h#rman csak #mu!tak eg<m#sra, mAg %2g=! a &ank me!!ett #!!4 nő, ki !#that4an 94! ismerte %o!t a t#rsas2!et s3a #!<ait, %#!!a!ta a ke3dem2n<e32st6 H ]4 est2t, ;rs6 ;ichae!s H k:s3:nt:tte6 H "atherine 8!ton %ag<ok, &ank an<9a6

'a!!< e pi!!anatig a3t hitte, hog< a3 e!őtte #!!4 nő csak n2h#n< 2%%e! időse &ankn2!6 ]4! tart9a mag#t, gondo!ta6 @es3ten<e arna ha9a a!ig ős3=!t, 2s arc#n sem !#ts3ott a kora6 B#r, ha a3 em er 9o an megn23te, %o!t n2h#n< apr4 r#nc a s3eme k:r=! 2s a hom!ok#n is6 'a!!< Ig< d:nt:tt, hog< ar#ts#gos !es3 ho33#6 ;egk:nn<e =!ten moso!<gott 2s T&e!!4[.%a! =d%:3:!te a %end2geit, s ek:3 en gratu!#!t :nmag#nak, hog< s3erencs2sen megIs3ta a do!got6 ;ega!#34 !ett %o!na, ha kimond9a a pro%okatA% s3a%akat &ank an<9#nak 9e!en!2t2 en6 "atherine 8!ton rem2n<te!en=! n23ett a 5i#ra, s Ag< s34!t6 H 'a9n#!om, ha a 5iam meg5e!edke3ett a 94 modorr4!, de tud9a, hog< %an e3 manaps#g a g<erekekke!6 83 eg<ik 5=!=k:n e, a m#sikon ki6 Esk=s3:m, m2g r:%idnadr#gos kor# an megtanAtottam őt k:s3:nni6 'a!!< e!ne%ette mag#t 2s meg5ogta ;rs6 8!ton 5e!29e n<I9tott ke32t6 83t#n e%e3ette a h#3 a an2!k=!, hog< eg< pi!!ant#st is %etett %o!na a 52r5ira, aki csak am #n #!!t6 H 'ose mentegető332k miatta H mondta6 H &is3\ m#r a3 is ke!!emes, hog< nem kia #! %e!em6 H 1e kia #!t#! %e!eR H "atherine a 5ia 5e!2 5ordu!t 2s d: enten r#nco!ta a hom!ok#t6 H &2 e.kor a H 'a!!< hirte!en meg5ordu!t, s !#tta, a 52r5i hog< ross3a!!4n n23 "atherine.re6 ;a9d !eha9o!t 2s megcs4ko!ta 'a!!< arc#t6 H J!< hihetet!en=! rag<og4an n23 ki, hog< e!#!!t a s3a%am H mondta 5o9tott hangon a 52r5i6 8 !#n< eg< hoss3I pi!!anatig csak a s3#9#t n23te, a3t#n nag<ot s4ha9tott6 Va!4di cs4kra %#g<ott6 &ank kuncogott 2s csak enn<it mondott: H 02ső 6 H 83t#n megk:s3:r=!te tork#t 2s ho33#tette: H ;a9d !etess3=k "atherine.t a k:n<%t#rn#!, aho! eg< g<ű!2sen %es3 r2s3t, mi pedig e!meg<=nk %acsor#3ni6 @ondo!om nincs e!!en2re6 !iért nem ad.a oda neki a k1lcsot) mi &edig itt maradn nk) és ide rendelnénk &izz t) -a megé-ez5nk0 ha megé-ez5nk? Nem, mondta mag# an 'a!!<, e3 nem !enne 946 Lehet, hog< "atherine 8!tonnak nem tets3ene6 No meg eg2s3 Jak%i!!e. en nincs eg<et!en o!<an pi33as=tő sem, aki %#!!a!n#, hog< s3#!!At a Bo!ond 'a!!< odI9# a6 0or# an m#r pr4 #!ko3ott e33e!6 H Van eg< pa!ack ehűt:tt oromL H ke3dte 'a!!<6 H Nem maradhatok H mondta "atherine hat#ro3ottan6 H 83 a9t4ig sem 9:ttem %o!na e!, ha nem k2t!em, amit &ank mondott, hog< a maga ked%enc n<u!a nag<o , mint eg< 94! t#p!#!t sp#nie!6 H &a3udott H mondta 'a!!< %id#man6 H ;#!n#csk#nak csak a s3őrm29e %astag6 Nem his3em, hog< nag<o eg< pu!in#!6 H Eg< nag< pu!in#! H s34!t &ank6 H Eg< k:3epesn2! H mondta 'a!!<, ma9d %ig<orog%a e!n232st k2rt, 2s g<orsan e!indu!t a kon<h# a6 ]4! gondo!ta, ;#!n#cska meg sem mo3du!t6 Es32 en sem %o!t, amAg %o!t 2!e!em a k:3e! en6 'a!!< ha!kan n<:g%e 5:!!ap#to!ta, s ki%itte őt a ha!!on #t6 H Q, $stenem6 H "atherine 4%atosan kin<I9totta a ke32t 2s megsimogatta ;#!n#cska 5e92t6 H Eg2s3en picinek !#ts3ik6 H &#t 2ppens2gge! nem pici H mondta 'a!!<6 H 7r4 #!9a %akargatni a 5=!e t:%2t, ;rs6 8!ton6

H "atherine6 Ss mond9a, i3tos, hog< nem %es3i ross3 n2%enR H ;2g hog< ross3 n2%enR H 'a!!< 5:!ne%etett6 H 83 e%2sen kA%=! a3t s3ereti !eg9o an, ha %akargat9#k a 5=!e t:%2t6 "atherine Ig< tett, amint 'a!!< mondta, s :r=!t, amikor ;#!n#cska 2rdek!őd2sse! 5ogadta pr4 #!ko3#s#t6 83 ass3on< eg<re #tra an simogatta, s e!ne%ette mag#t, amikor ;#!n#cska a a9us3#t mo3gatta, s orr#%a! a3 u99ait :kd:ste6 'a!!< addig tartotta a csaknem dorom o!4 n<u!at, mAg a kar9a e! nem 5#radt6 ;ikor %2gre !etette a pad!4ra, ;#!n#cska %iss3acsos3ogott a3 2te!es ed2n<e 5e!26 H B#9os kis ked%enc H mondta "atherine6 H 8 h#3 an a!s3ikR 'a!!< 4!intott6 H ;#!n#cska s3o atis3ta6 M2ge en %e!em a!udt, de meghA3ott, s m#r nem tud 5e!ugrani a3 #g<ra6 H Ss mostR H Van eg< kis kos#rk#9a6 ?:! tudn#m ug<an tenni a3 #g<ra, de m#r 52! !eugrani6 ' ha t:rt2netesen a3 29s3aka ke!!ős k:3ep2n ki ke!! mennieL H ?og!a!tam as3ta!t H s34!t k:3 e &ank, mie!őtt a es32!get2s %a!ami!<en ross3 5ordu!atot %ett %o!na6 H ;it s34!na, ha e!indu!n#nkR 'a!!< moso!<gott, hag<ta, hog< a 52r5i g<:ng2den a3 a9t4 5e!2 tus3ko!9a, s k:3 en ke32 e %ette k:pen<2t6 &ank e!At2!ő morg#s#r4! nem %ett tudom#st6 H Nincs o!<an hideg, hog< erre s3=ks2g !enne H sIgta neki hat#ro3ottan, de a !#n< ennek e!!en2re %#!!#ra terAtette a k:pen<t6 'a!!< eg<et2rtett a 52r5i%a!, #m :!csen e!ha!!gatta a hArhedett k:pen< i3tons#gi %onatko3#sait6 Og< %2!te, hog< a3 e!ső Jak%i!!e.i kir#ndu!#s#n s3=ks2ge !es3 eg<5a9ta ta!i3m#nra6 8mikor "atherine 2s &ank k:3:tt %2gigment a3 :s%2n<en, eg< csi!!og4 5ekete, n2g<a9t4s ]agu#rt pi!!antott meg a 5asor an6 H &o! %an a kis d3sipR H k2rde3te6 8 52r5i csak moso!<gott 2s esegAtette "atherine.t a h#ts4 =!2sre6 ;Ag e!kAs2rte 'a!!<t a m#sik o!da!ra a3 utas=!2she3, ke3e %2gigsik!ott a !#n< h#t#n6 H Gi!!< s3erint e3 a kocsi ink# i!!ik mag#ho3, mint a3 a n2g<ker2k. megha9t#sI6 H Gi!!<t nem csa!ta meg a3 :s3t:ne6 H Ő tő!em tanu!9a a 94 modort H mondta "atherine %id#man6 H &o%# mentek %acsor#3niR H 8 TLe "asa di 8ntoine[.ho36 H &ank eindAtotta a motort 2s megindu!t a B!ossom Lane.2n a %#ros 5e!26 H 83 a !eg9o 2tterem Jak%i!!e. en H tette ho33#, ma9d #tn<I!t a műs3er5a! e!őtt 2s megs3orAtotta 'a!!< ke32t6 H '3erencs2re 5og!a!tam as3ta!t6 H TLe "asa di 8ntoine[R Nem ke%eredik e en t: n<e!% isR H k2rde3te 'a!!<6 ]4!esett neki a 52r5i me!eg k23s3orAt#sa6 S!%e3te, hog< &ank ho33#2r, m2g ha i!< #rtat!anu! is6 83on tűnőd:tt, 5ig<e!em e %es3i.e a 52r5i, hog< a3 an<9a ott =! a h#ts4 =!2sen6 &ank csak 4!intott a k2rd2sre6 H 83 2te!ei a 5rancia, o!as3 2s span<o! kon<ha k=!:n:s ke%er2ke6 83t his3em, A3!eni 5og mag#nak6 H @<:ng2den a se ess2g%#!t4ra tette a !#n< u99ait 2s #t5ogta ke32%e!6 8 !#n< e!2gedetten s4ha9tott6

H ;2g sohasem ha!!ott r4!aR H k2rde3te "atherine a h#ts4 =!2srő!6 H Nemigen 9#rok e! otthonr4! H mondta ős3int2n 'a!!<6 8 TsohaU s34 pers3e m2g pontosa %#!as3 !ett %o!na6 Őt 2% 4ta e3 %o!t a3 e!ső a!ka!om a Bo!ond 'a!!< 2!et2 en6 '3inte megs3eppent, amikor r#d: ent, hog< cs:ppet sem n<ugta!anAt9a6 Eg<=tt &ankke!, s3em en a %i!#gga!6 ;indkettő a !egterm2s3etese do!ognak tűnt s3#m#ra6 H &e!<es H mondta "atherine kiss2 e!gondo!kod%a6 H ;indig e!tűnődtem, mi2rt 2! o!<an mag#n<osan6 H N<uga!om an 2!tem H mondta 'a!!<6 $ltem? :sm2te!te a k2rd2st n2m#n6 Nos, e3 o!<an 2rte!met adott s3a%ainak, mintha remete2!et2rő! mI!t idő en es32!ne6 833a!, hog< eengedte &anket a3 2!et2 e, eg< en a9t4t n<itott eg< sor I9 tapas3ta!atnak is6 Jak%i!!e megismer2se csup#n eg<ike %o!t e3eknek6 V#rako3#ssa! tekintett a3 est 5e!26 Va9on hog<an reag#! ma9d Jak%i!!e a Bo!ond 'a!!<re6 H ;i2rt hag<ta, hog< i!<en hAre ke!9enR H k2rde3te "atherine6 H &og< os3ork#n< %ag<ok, %ag< o!ondR H pi!!antott h#tra 'a!!< 2s huncutu! moso!<gott6 H ;indkettőre gondo!ok H %#!as3o!ta "atherine6 H 8menn<ire tudom, soha semmit sem tett, hog< %2get %essen a s34 es32dnek6 8 TBo!ond 'a!!<U eg<mag# an is i9es3tő hArn2%6 ;i2rt hag<ta, hog< a do!gok id#ig 5a9u!9anakR H &m.m6 H &og<an siker=!t 5enntartania e3t a mAtos3t 2%eken #tR H 5o!<tatta "atherine an2!k=!, hog< s3=netet tartana6 H ;i ő! gondo!9a, hog< e3 csak mAtos3R H %etette k:3 e 'a!!<6 H Ne !eg<en csacsi6 1erm2s3etesen mAtos3 H mondta a3 időse nő 943an 2s higgadt hangon6 H Og< 2rtem, hog< maga rendkA%=! csinos nő6 ;i s3=ks2ge %o!t arra, hog< e!csI5Atsa mag#t csak a32rt, hog< a g<erekeket e!r2miss3eR 'a!!< 2ppen a3on tűnőd:tt, hog< e%a!!9a.e, mik2nt %etőd:tt 5e! enne a Bo!ond 'a!!< :t!ete, amikor &ank k:3 es34!t6 H &ag<9uk e3t, "atherine H mondta ha!kan6 H Nem %es3em ross3 n2%en, &ank H mondta g<orsan 'a!!<6 ;2g 94, hog< "atherine nem %o!t a k:3e! en, amikor a Bo!ond 'a!!< 5e! ukkant6 E3t a nőt eg<s3erű s3Anpadi 5og#sokka! nem !ehet megt2%es3teni6 &ank o!<an pi!!ant#st %etett 'a!!<re, ame!<tő! a n<e!%2 e harapott6 H Nem gondo!9a, hog< e!sők2nt ta!#n nekem ke!!ene %#!as3t kapnom e k2rd2sekreR H Ne es32!9 Ag< 'a!!<%e!, &ank H mondta "atherine csaknem parancso!4 hangon6 H ?e!idegesAted, mie!őtt m2g a3 2tteremhe3 2rn2tekL s 2pp e!2g !es3 e!%ise!nie ma9d a3 ott!2tet6 ;indenki meg akar9a ismerni, 2s mit s34!, ha megk2rde3ik, hog< ho! 2!R H "atherine csak !2!eg3etn<i s3=netet tartott, mie!őtt e5e9e3te6 H Va!4 an, &ank6 &og<an mag<ar#3od meg, hog< 'a!!< Jak%i!!e. en 2!, an2!k=!, hog< 5:!5edn2d, hog< a B!ossom Lane %2g2n #!!4 h#3 an !akikR E3 a %#ros tI! kicsi ahho3, hog< emutasd, mint 'a!!< ;ichae!st6 ^g< akarod e!t:!teni a3 e!ső rande%IdatR &ank a k:n<%t#r e!őtti 9#rda me!!2 #!!t aut49#%a! 2s kisegAtette an<9#t a kocsi 4! an2!k=!, hog< %#!as3o!t %o!na k2rd2s2re6 83 ass3on< k:3:!te, hog<

taYi%a! meg< ha3a 2s IcsI34u! megkopogtatta 'a!!< =!2se me!!ett a3 a !akot6 &a3amenet ma9d Gi!!<t is e!ho33a a s3oms32dokt4!6 &ank %iss3acsIs3ott a3 =!2sre 2s ism2t meg5ogta 'a!!< ke32t6 H $deges a3 2tterem miattR H k2rde3te %#rat!an aggoda!omma!6 8 TLe "asa di 8ntoineU a3 eg<et!en 2tterem %o!t Jak%i!!e. en, ha a3 em er nem s3#mAt9a ide a3 o!cs4 kis%end2g!őket 2s g<orskis3o!g#!4 =52ket6 ;eg5e!edke3ett arr4!, hog< a3 2tterem i3on<#ra te!e !es3 ismerős:kke! 2s ar#tokka!6 Kív ncsi ismerős:kke! 2s ar#tokka!6 0omo!< hi a %o!t6 Nem akart a3on an kikocsi3ni ?air%iew. a %ag< >en%er e sem6 83 est2t a !#nn<a! akarta t:!teni, s nem eg< kocsi e!ső =!2s2n6 8rra nem gondo!t, %a9on 'a!!< mit tenne s3A%ese en6 8 !#n< pr4 #!t Irr# !enni idegess2g2n6 Vg<anis t2n<!eg ideges %o!t, de nem a32rt, mert eg< nag<, 3a9os 2tterem en %acsor#3ik6 New York an nemeg<s3er megtette e3t6 $nk# a3 5og!a!ko3tatta, hog< he!<esen cse!eks3ik.e6 ;egőr=!t, amikor a3t hitte, hog< %is3on<t ke3dhet &ankke!, ma9d s32pen od2 #!! an2!k=!, hog< e3 2r3e!mi!eg meg%ise!n2R E!d:nt:tte e33e! kapcso!at an, ker=!i a 52r5i k2rd2s2t, csakIg<, mint a sa9#t9#t6 H 0ed%e!em a3 2desan<9#t6 H Ő is mag#t6 N<ugta!an a3 2tterem miattR H /agy attól van megrém5lve) -ogy egyed5l van vele? 8 52r5i s3A%e nag<ot do ant e !ehetős2gre gondo!%a6 83 =g<%2d %is3ont n<om an e!%etette a gondo!atot6 E!ő3ő este, amikor %a!4 an eg<=tt %o!tak, 'a!!< nem 52!t tő!e6 8 !#n< i3gatott %o!t, reag#!t a k:3e!ed2s2reL 2s %#g<ott cs4k9aira, csakIg<, mint ő a !#n<2ra6 H &onnan tud9a, hog< a3 2desan<9a ked%e! engemR H k2rde3te a !#n< n<ugodtan6 H 83t mondta, hog< ő ma9d e!meg< Gi!!<2rt6 H ' e ő! mi2rt k:%etke3tet arra, hog< "atherine ked%e! engemR H &a nem Ag< !enne, Ig< a!ighanem kim4do!ta %o!na, hog< a g<erek2rt 2n men9ek e!6 H ?:!5e!2 5ordAtotta a !#n< ke32t 2s u99#%a! apr4 k:r:ket ra93o!t ten<er2 e6 H ^g< ug<anis nem ke!! sietn=nkL semmi%e! H 5o!<tatta a 52r5i6 E!2gedetts2get 2r3ett, amikor a !#n< kiss2 megremegett6 H 'a!!<R H &m.mR H ;ond9a meg, mit akar6 8 !#n< a 52r5i u99ait n23te, me!<ek to%# ra is ra93o!t#k a k:r:ket a ten<er2 e6 ;i!<en eg<s3erű do!og, tűnőd:tt6 B#rki !#tn#, a3t hihetn2, hog< #rtat!an cir4gat#s6 Ő a3on an tudta, hog< e3 m#s6 L2!eg3ete 3ih#!t a 52r5i u99#nak minden k:r2re6 ;e!!e ke3dett du33adni6 Ere3te, hog< me!! im 49a kem2n<en e!őremered a se!<em 2!2s a!att6 ?orr4s#g :nt:tte e! com 9a t:%2t, amit akkor is 2re3ne, ha e!to!n# a 52r5i ke32t6 H N233en r#m, 'a!!< H s34!t &ank 2s ke32 e 5ogta a !#n< #!!#t, s t=re!mesen %#rt, amAg r#tekint6 8 !#n< 3a%ara ős2ges 9uta!om %o!t a cir4gat#s2rt6 ;2g sohasem ismert o!<an nőt, aki i!<en 5e!tűnően reag#!t %o!na k:3e!ed2s2re6 Va9on a !#n< minden=tt i!<en 2r32ken<, %ag< eg<es testr2s3ei m2g enn2! 2r32ken<e ekR V#rta a3 a!ka!mat, amikor minderrő! megg<ő3ődhet6

H NosR $gen %ag< nem H k2rde3te a !#n<t4!6 H 8kar e!menni a3 2tterem eR H 0:3 en a32rt 5oh#s3kodott, hog< %#!as3a TnemU !eg<en6 Jak%i!!e %#rhat ho!napig a Bo!ond 'a!!<re6 ;a este ő akar9a a !#n<t, eg<ed=! :nmag#nak6 H ;#r !e5og!a!ta a3 as3ta!t H mondta ha!kan 'a!!<6 H ;a9d te!e5on#!ok6 H ;2g nem is e%ett6 H ;aga sem H mormo!ta &ank 2s s3#9a a !#n< a9k#t cir4gatta6 H ;ond9a meg, mit akar H s34!t ho33#, imm#r m#sods3or6 8 52r5i kor# an ős3intes2get k2rt minden en6 'a!!< k=s3k:d:tt a s3a%akka!, me!<ek i3gat4an pro%okatA%ak %o!tak6 V2g=! 5:!adta a k=3de!met 2s :s3t:neire hag<atko3ott6 H &ank, s3ere!meskedni s3eretn2k6 ;ost, mie!őtt e!meg<=nk %acsor#3ni H mondta, ma9d s3An!e!t #tors#g#t 5o9tott k2rd2sse! %#!totta 5e!6 H Nem e!!en3iR &ank eg<#!ta!#n nem e!!ene3te6 0:nn<ed2n megcs4ko!ta a !#n<t, ma9d e!engedte ke32t 2s meg5ogta a se ess2g%#!t4t6 ;iut#n meg5ordu!t 2s megindu!t a B!ossom Lane 5e!2, arra gondo!t, mi!<en se!<mes 2s me!eg %o!t a !#n< testeL s csak ki ke!!ene n<I9tania ke32t 2s meg2rinthetn2L ha mern26 Nem tette6 02pte!en %o!t r#6 H &ankR H &m.mR H 83 e!ső !#togat#sai a!ka!m#%a! a3t mondtam mag#nak, hog< men9en e!6 H ^g< iga3 H a 52r5i e!moso!<odott6 8rra gondo!t, %a9on menn<i időre %o!t s3=ks2ge a !#n<nak, hog< e!ke3d9e keresni a %#!as3t6 H 'ose 9:ttem r#, hog< mi2rt 9:tt %iss3a6 H 1udom H 5e!e!te, de nem #ru!ta e!, hog< honnan6 Nem hinn2 e!, ha megmondan#6 H 832rt, mert s3eretke3ni akart %e!emR H 8 do!og nem i!<en eg<s3erű6 H 8kkor mi2rtR &ank megr#3ta 5e92t6 H Erre :nmag#nak ke!! megta!#!nia a %#!as3t6 ' amAg megpr4 #! r#9:nni, mi2rt nem k2rde3i meg :nmag#t4!: mi2rt hag<ta, hog< %iss3a9:99ekR &ank e!%ette tő!e a ku!csot 2s etette a 3#r a, mert 'a!!< ke3e ann<ira remegett, hog< k2pte!en %o!t kin<itni a3 a9t4t6 ;aga sem k=!:n en6 'ohasem gondo!ta a3on an, hog< 'a!!< a s3a%#n 5og9a, s i!<en ős3int2n megmond9a, mit akar6 Lega!# is nem hitte, hog< erre enn<ire hamar sor ker=!6 Szeretnék mag val szerelmeskedni0 (incs ellenére? 8 52r5it e! ű%:!te a !#n< cs# os %ar#3sa, eg<s3erű, ős3inte s3a%ai pedig %a!4s#gga! 5e!i3gatt#k6 ;#r csaknem e%a!!otta neki, hog< s3ereti, s3ereti, mert nem 52! kimondani a s3a%akat, me!<ekrő! tud9a, hog< ő 94!esően ha!!gat9a6 E3 a3on an csak a3 eg<ik oka %o!t, hog< e!es3eretettZ m#sik a3 %o!t, hog< e!!opta s3A%2t a moso!<#%a! 2s !e!k2t a ne%et2s2%e!6

Nem mondta meg neki, hog< s3ereti őt, mert nem hitte %o!na e!6 ;2g nem6 8 ku!cs %2g=! e!5ordu!t a 3#r an, s ő maga ut#n hI3ta a !#n<t6 0:pen<2t a 5ogas 5e!2 do ta, nem t:rőd%e a33a!, hog< 5ennakad.e %ag< sem, kar9# a %onta a 'a!!<t 2s s3en%ed2!<esen megcs4ko!ta6 ;ost Ig< 2re3te, s3inte eg< :r:kk2%a!4s#g te!t e! e!ső cs4k9uk 4ta6 02pte!en %o!t to%# %#rni6 Nem ingere!te a !#n<t a cs4k9#%a!, mint kor# an6 'a!!< a!ighog< meg2re3te a 52r5i s3#9#t, m#ris s32tn<itotta a9k#t6 0ar9#t a 52r5i n<aka k:r2 %onta s Ig< %ise!kedett, mintha mindig eg<=tt !ettek %o!na6 N<e!%e s3ere!mesen %iaskodott a 52r5i n<e!%2%e!, u9#n A3!e!gette s3#9#t, pr4. a!ta megta!#!ni g<:nge pont9ait6 @<:ng2den megharapta a 52r5i n<e!%2t, amikor ő ug<ane33e! pr4 #!ko3ott6 E pr4 #!ko3#sok an nem %o!t 5#9da!om, csak :r:m 2s g<:n<:r6 'a!!< nem %o!t tart43kod46 ;inden I9a cs4kka! tanu!t %a!amit6 L2!eg32s=k eg<re m2!<=!t6 8 !#n< me!!e 3ih#!t, amikor &ank a 5=!e e!őtti 5inom őrt cs4ko!gatta6 Bug< or2ko!4 ne%et2st ha!!atott6 H ;i %an a ha!!4k2s3=!2kke!R H k2rde3te g<:ng2den6 H Nem tudn# eg< időre etenniR H ;i2rtR H Erotikus s3a%akat akarok suttogni a 5=!2 e, amAg s3eretke3=nk H mondta a 52r5i 2s kar9#nak s3orAt#sa en<h=!t a !#n< %#!!#n6 ?:!eme!te ke32t, hog< 5=!e m:g2 simAtsa ha9#t 2s 9o an !#ssa a3 apr4 kis k2s3=!2ket6 H Nag<o hat#sa !es3, ha ha!!9a is6 'a!!< e!piru!t, amikor a 52r5i a 5=!2 e sIgta, mire c2!o36 H NosR H k2rde3te 2s t=re!mesen %#rta a !#n< %#!as3#t6 Ere3te, hog< megremeg6 H Benn maradhatnak a 5=!em en H mondta 'a!!< 3ih#!%a, s u99ait a 52r5i %#!!i3mai a m2!<Atette6 H "sak ned%ess2g ne 2r9e őket6 H 8mikor &ank ha!kan 5:!ne%etett, tudta, hog< a 52r5i megha!!otta, amit mondott6 H ;a9d k2ső ki%eheti H mondta &ank6 H ;eg!#t9uk, hog<an tets3ik 9o an6 'a!!< ha!kan ne%etett 2s e!tűnőd:tt, mi2rt nem 9utott es32 e soha, hog< a ha!!4k2s3=!2k2rő! s34rako3tat4an is !ehet es32!ni6 H ;#!n#csk#nak nem ke!! s2t#!nia, %ag< %a!amiR H k2rde3te &ank, ma9d ism2t 5inoman r#gni ke3dte a !#n< a9k#t6 Ő e!moso!<odott6 H ]4! 5og %ise!kedni6 H 0e3e %2gigsik!ott a 52r5i %#!!#n a n<aks3irt92ig, ma9d %iss3a6 H Van m2g %a!amiR H Nem 52! att4!, hog< terhes !es3R H k2rde3te a 52r5i s 5e!k2s3=!t r#, hog< a !#n< d: enten megr#3k4dik6 Nem oko3ott a3on an csa!4d#st 2s moso!<ognia ke!!ett, amikor meg!#tta a3 arc#t6 Va!4 an nem tudott s3An!e!ni, k=!:n:sen i!<en s3em2!<es do!ogga! kapcso!at an6 H 1erhesR &ank 4!intott6 H ;egt:rt2nik n2ha, ha a3 em er s3eretke3ik6 &o3tam %a!amit, csak tudni s3eretn2m, hog< s3=ks2ges.e6 8 !#n< kor# an i!<esmire nem is gondo!tN H 'emmit sem s3oktam has3n#!ni H mondta morcosan6 ;a9d g<ors 5e9s3#mo!#st %2g3ett6 H 83 idő3At2s a3on an 946 H Bi3tos e enR H k2rde3te a 52r5i6

Ő kiss2 gondo!kodott, ma9d Ag< s34!t: H $gen, i3tos %ag<ok6 H ]46 H 8 52r5i s3#9#ho3 eme!te a !#n< ten<er2t, s most n<e!%e heg<2%e! ra93o!t e!e k:r:ket6 83t akarta, hog< s3eretke32s=k s3a ad e!hat#ro3#s 4! 5akad9on, s ne a %2!et!enre A33#k6 ;indeneke!őtt a3on an a3t akarta, a !#n< tud9a, hog< s3ereti, mie!őtt eset!eg teher e esik tő!e6 '3orosan mag#ho3 hI3ta, a !#n< hasa nekin<om4dott, s ő 5e!n<:g:tt a g<:n<:rtő!6 'a!!< a3t hitte, e!#!! a s3A%%er2se6 Sre3te a 52r5i he%es %#g<#t, s mintha 5org4s32! sodorta %o!na mag#%a!, amikor &ank cs4kokka! ha!mo3ta e!6 ;e!eg !ehe!ete s3inte 2gette ten<er2t6 $sm2t 2re3te n<e!%e cir4gat#s#t, me!<rő! sose gondo!ta, hog< i!<en erotikus !ehet6 83 %o!t6 Eg< idő ut#n Ig< 2re3te, !eesik a !# #r4!6 "sak a 52r5i erős kar9a tartotta #!!%a6 &ank a3t k2rte, hog< mutassa meg a h#!4s3o #9#t6 8!ig tudta megtenni6 8 52r5i megk:s3:nte, s m2g eg<s3er g<:ng2den megcs4ko!ta6 83t#n meg5ogta a t2rde a!att 2s a h4na!9#n#!, s me!!2he3 eme!te6 $sm2t megcs4ko!ta, de most m#r s3en%ed2!<ese en6 'a!!< s3erette, ha Ag< cs4ko!9a, s e3t meg is mondta neki6 &ank megk2rte, :!e!9e #t n<ak#t a k2t kar9#%a!6 Nem akarta e!e9teni6 Ő nem agg4dott emiatt, de megtette6 ;ik:3 en &ank a kar9# an %itte, t:r2ken<nek 2re3te mag#t 2s 2!%e3te a a usgat#st6 E en m2g soha nem %o!t r2s3e6 0=!:n:s 2r32s 5ogta e!6 8 52r5i 2!ő em eri !2n<nek tekintette, s Ig< is #nt %e!e6 )6 &ank, a me!!2he3 eme!%e 'a!!< test2t, 5e!kattintotta a h#!4s3o a %i!!an<kapcso!49#t 2s g<orsan k:r en23ett6 L#tott eg< #g<at, eg< s32ket, eg< :!t:3őas3ta!t, eg< kanda!!4t6 Vag<is minden !2n<eges ke!!2k meg%o!t6 ;ik:3 en a !#n< a9k#t cs4ko!gatta, !# #%a! e!:kte a3 a9t4t6 H "sakhog< a n<I! e ne 9:99:n6 H ;#!n#cska nem tud 5e!ugrani a3 #g<ra H em!2ke3tette őt a !#n<6 H Nincs ked%em kock#3tatni6 No meg nem %ag<ok i3tos a an, hog< ott k:t=nk ki6 Lehet, hog< a pad!4n6 'a!!< 5:!ne%etett6 Nem hitte, hog< a 52r5i e3t komo!<an gondo!9a6 &ank !assan kihI3ta kar9#t 'a!!< t2rde a!4!, s hag<ta, hog< teste ho33#simu!%a !assan !ecsIss32k6 Ő k29esen 2re3te a 52r5i test2t, %#g<#nak i3on<At2k#t6 V2gre !# a a pad!4ra 2rt, s hirte!en 2s3re%ette, hog< s3okn<#9a 5:nnakadt com 9#n#!, a harisn<a 5:!:tt6 7r4 #!ta !ehI3ni, a 52r5i a3on an e!kapta ke32t6 H &ag<d Ag<, s3A%em H mondta6 H '3em2rmess2gnek most nincs he!<e6 H Nem akarom, hog< a ruh#m :ss3eg<űrőd92k H %etette e!!en 'a!!<, mik:3 en e!ke3dte ontogatni a 52r5i n<akkendő92t, s hirte!en arra gondo!t, %a9on !e%es3i.e a s3eretke32s=k e!őtt6

;ost d: ent r#, hog< m2g sose !#tta őt n<akkendő n2!k=!6 L# u99heg<re #!!t, s u99#t a n<akkendő e akas3t%a 5inoman harapd#!ni ke3dte a 52r5i 5=!cimp#9#t6 8 n<akkendőknek is meg%an a maguk has3na, gondo!ta, amikor n<e!%e a 52r5i 5=!2t cir4gatta6 83t#n ism2t a cimp#9# a harapott, most m#r k:%ete!őd3ő en6 8 52r5i 5:!ne%etett, s #thI3ta a s3okn<a ruga!mas :%s3a!ag9#t a !#n< csApő92n, mAg %2gre a s3okn<#9a csak eg< tarka ha!om !ett a ok#9a k:r=!6 H &a e!engeded a 5=!em, 5:!s3edem e3eket H mondta, s Iriem er :s3t:ne eg< pi!!anatra !eg<ő3te %#g<#t6 Eg<2 k2nt o!dogan hag<ta %o!na, hog< a !#n< ak#r eg2s3 299e! a 5=!2t r#gcs#!9a6 'a!!< Ig< %2!te, eg<.k2t r#nc nem s3#mAt6 E3 annak eredm2n<e %o!t, hog< a 52r5i ke3e %2gigcsIs3ott csApő92n arra5e!2, aho! com 9a nekin<om4dott puha nadr#g9#nak, u99a pedig ecsIs3ott a harisn<ak:tő a!#6 Őr=!t 5orr4s#g :nt:tte e! a3 eg2s3 test2t6 Őr=!t, mert kor# an sose hitte, hog< 2pes3ű em er m#sra nem is gondo!hat, csak arra, ami 2r32ki 2s erotikus6 1e!9esen meg5e!edke3ett s3okn<#9#r4! 2s minden m#sr4!, amikor a 52r5i s3#9a eg< em2s3tő cs4k an a3 a9k#ra tapadt, s ke3e a csipke 2s se!<em a!att matatott6 Be!ekapas3kodott a 52r5i %#!!# a, s te!9esen r# A3ta mag#tL eg<=tt 2!%e3te %e!e a 5e!5ede32s i3ga!m#t6 8 52r5i u9a s3a%akat mondott simogat#sa k:3 en, ma9d s3#9a a me!! im 49#ra tapadt6 8mikor a3 megkem2n<edett a9ka a!att, 'a!!< ha!kan 5:!ki#!tott 2s kigom o!ta a 52r5i ing2t6 Ő a3on an csak ne%etett 2s hat#ro3ott mo3du!atta! 52!reto!ta a !#n< ke32t6 8 52r5i s3#9a most a m#sik me!! im 4ra tapadt, ő pedig h#traha9o!t a 52r5i kar9#ra, me!!<e! s3orosan tartotta6 ;2g sose 2re3te mag#t i!<en i3tons#g an6 7ercekke! k2ső , %ag< ta!#n hoss3a idő ut#n m#r me3te!en=! 5ek=dt a3 #g<on, s e! sem hitte %o!na, ha nem 2r3i test2%e! a hű%:s !epedőt6 8 me!!ette =!ő 52r5it n23te, aki eg<ik ke32%e! a n<akkendő92t o!dotta ki, a m#sikka! pedig a me!!2t 5ogta6 83on tűnőd:tt, mi!<en %ar#3s!atos erő%e! hat r# a 52r5i6 H E!#9u!tamR H k2rde3te 2s csak 52!ig tr25#!t6 H S!%e3ted H mondta &ank e!2gedetten6 'a!!< k2pte!en %o!t 5e!5ogni, hog< a 52r5i m2g mindig 5:! %an :!t:3%e6 H ;egpr4 #!tamL H s34!t ha!kan6 Ba%arta, hog< 94maga me3te!en, mAg &ank 5:! %an :!t:3%e6 Ekkor a 52r5i a s3o a m#sik %2g2 e ha9Atotta a n<akkendőt, ma9d a 3ak4t 2s a3 inget is6 ;ost m#r %a!ami%e! 9o an 2re3te mag#t6 H ;it pr4 #!t#!R H k2rde3te a 52r5i derűsen, mAg !ehI3ta cipő92t 2s 3okni9#t6 H 7r4 #!ta!ak !e%etkő3tetni6 8 52r5i moso!<gott6 H 1udom, hog< pr4 #!tad, s3A%em6 >e a3t is tudtam, ha siker=!ne, nem sok#ig tudn2k e!!en#!!ni aL a #9aidnak6 H ?:!#!!t, !ehI3ta nadr#g9a cip3#r9#t, s a!s4nadr#g9#t !er#ntotta csApő92n6 ?ig<e!te 'a!!< arc#t, amint e!ős3:r pi!!ant9a meg %#g<t4! 5e!he%=!t test2t6 8 !#n< eg< pi!!anatig t#gra n<A!t s3emme! n23te, s a 52r5it 94!eső 2r32s t:!t:tte e!6 8 !#n< arc#n nemcsak %#rako3#st !#tott6

1udta, hog< %o!t m#r 52r5i a3 2!et2 en, de a3t is, hog< hoss3I, nag<on hoss3I idő 4ta most ő a3 e!ső6 Nem !epte %o!na meg, ha a !#n< kiss2 ideges6 'a!!< a3on an ős3int2 %o!t enn2!6 Viss3amoso!<gott r#6 H 0i mondta, hog< a3t %#rom, #!!9 e!!en a #9aimnakR &ank i3mos t2rde a3 #g< a n<om4dott a !#n< csApő9e me!!ettL ő pedig i3gatottan %#rta %#!as3#t6 8 52r5i nem sietett e! semmit6 8 !#n< 5:!2 t2rde!t 2s test2t simogatta6 8mikor ő ug<ane3t akarta tenni, a 52r5i !es3orAtotta ke32t a p#rn#ra6 H &og< ne !eg<enek It an H ugratta 'a!!<t, s ő ism2t a3t k2rde3te, mi2rt tart43tat9a meg mag#t6 &ank csak moso!<gott, s m2g mindig nem %#!as3o!t6 8 !#n< %#rt6 V#rt, mAg a 52r5i !assan %2gighI3ta u99#t eg2s3en a k:!d:k2ig6 V#rt, kiss2 3ih#!4 !2!eg3ette!, amikor u99a to%# ha!adt s a percekke! e!ő 5e!5ede3ett r2s3he3 2rt6 H 83t his3em, m#r nem 5o9tom e! to%# a %#g<aimat H mondta %2g=!, mik:3 en mindk2t ke32%e! a !#n< test2t simogatta6 &a!!otta, hog< !iheg a g<:n<:rtő!, amikor 5orr4 #g<2k#ho3 2rt6 H ;eg akartam ismerni a testedet6 Nem ker=!te e! 5ig<e!m2t, hog< # !#n< nag<ot n<e!t6 "sak to%# simogatta, n2ha eg2s3en %#rat!an he!<eken, a3t akarta, hog< eg<=tt 2r9enek e! a g<:n<:r csIcs#ra6 H 83t his3em, most m#r ismer!ek H mondta &ank, 2s 'a!!< ha!kan 5e!ki#!tott, amikor a 52r5i ke3e sIro!ta 2r32ken< me!! im 49#t6 V99ait a p#rn# a 5Irta, 2s &ank :r:mme! !#tta a g<:n<:rt a3 arc#n6 1udta, e3 k:!cs:n:s6 Enged%e %#g<#nak a k:n<:k2re t#mas3kodott 2s a !#n< 5:!2 ha9o!t6 ;#r csak centim2terek %#!as3tott#k e! tő!e6 83t#n m2g !e99e ha9o!t, hog< 2re33e me!!2%e! a !#n< ke !2t6 ;inde3 9o %o!t, mint amirő! #!modni mert %o!na6 ' m2g 9o , amikor a !#n< ke3e %2gigsik!ott %#!!#n6 83t#n a 52r5i o!da!#t simogatta, s n<itott a9k#t a s3#9#ho3 eme!teZ k29esen 2re3te u99ai a!att a 52r5i t#nco!4, kem2n< i3mait6 1est2t megeme!%e a 52r5iho3 n<omta csApő92t6 Q =g<esen kiker=!te e n2ma s=rget2st, ha!kan 5:!ne%etett 2s t=re!emre intette6 'a!!< nem akarta tudom#su! %enni6 H 'a!!<R H k2rde3te &ank ha!kan, mikor a !#n< a9ka %2gigsik!ott arc#n, ma9d %#!!#n6 '3en%ed2!<es %o!t 2s hihetet!en=! s32p i3gatott #!!apot# an6 7ontosan o!<an, ami!<enre mindig %#g<ott6 "sak a !#n< m2g nem tudta, mi!<en t:k2!etes6 H &m.mR H suttogta ő m#r !ehun<t s3emme!6 Nem a32rt, mert nem akarta !#tni a 52r5it, hanem mert &ank 2rint2s2tő! eg2s3 teste %i r#!t6 V2!et!en=! 9:tt r#, hog< a3 2r32sek 5oko34dnak, ha !ehun<9a s3em2t6 H Nem #!!ok e!!en to%# #9aid %ar#3s#nak H mondta &ank, amikor e!d:nt:tte, hog< s3ere!m=k ete!9es=!9:n6 8 !#n< a!ka!ma3kodott ho33#, s 94!eső 2r32s %o!t, hog< !# a sIro!ta !# #t6 ?:!n23ett, 2s hirte!en 52!e!met 2r3ett6 Nem :nmaga, %ag< a3 e!k:%etke3ők miatt6 Nem6 &irte!en, 2rthetet!en m4don &anktő! 52!t6 Ő meg2re3te 52!e!m2t 2s e3 a3 2r32s a s3A%2 e marko!t6 ]4!!ehet, !egs3A%ese en a !#n< a temetke3ett %o!na, most csak arra gondo!t, hog< meg ke!! %igas3ta!nia6

;ag# an a32rt 5oh#s3kodott, hog< e3 siker=!9:n6 H ;i a9R H 0e32 e 5ogta a !#n< arc#t6 H ;ondd meg nekem6 H ;indenki a3t his3i, hog< o!ond %ag<ok H suttogta ő, #r tudta, hog< a t2ma s3:rn<en a!ka!mat!an pi!!anat an %etődik 5e!6 Nem s3#mAt6 &ank megk:nn<e =!t6 Vigas3ta!#s he!<ett ugratni ke3dte6 H Nem mindenki, 2desem6 Van, aki a3t his3i, hog< os3ork#n< %ag<6 8 !#n< merően n23te 2s makacsu! Ag< 5o!<tatta6 H Ss e3 t2ged nem 3a%arR H Nem6 H ;it mondanak a3 em erek, ha megtud9#k, hog< teL s34%a!L hog< kapcso!atod %an a Bo!ond 'a!!<%e!R Nem his3ik ma9d, hog< te is o!ond %ag<R 8 52r5i csak moso!<gott 2s a 5e92t r#3ta, s cs4kok k:3:tt 5ig<e!me3tette, ne es32!9en s3am#rs#gokat6 H 8 Bo!ond 'a!!< nem tud e!rias3tani6 ;ost nem6 8 !#n< hitt neki, mert hinni akart6 ?e!o!d4d%a a 52r5i cs4k9ait4!, me!<ek m#r nem n<ugtat4ak %o!tak, hanem kihA%4ak, a n<ak#ra 5onta kar9#t 2s te!9esen #tadta mag#t neki6 Ő eg< pi!!anatra 5:!eme!te 5e92t s a !#n< arc#t 5ig<e!te, mAg csak meg nem g<ő3őd:tt arr4!, hog< mindketten ug<ana3t akar9#k6 ;a9d i3mos ke32%e! meg5ogta csApő92t 2s mag#ho3 hI3ta6 ;o3du!atai !assIak %o!tak, hog< e33e! is ki5e9e33e, ami t:rt2nik, a3 s3ere!mi aktusL m2g akkor is, ha a !#n< nem annak 5og9a 5e!6 83t#n mikor teste !assI mo3g#s a ke3dett, 'a!!< :nk2nte!en=! #t%ette a3 erotikus ritmust s a 52r5i hihetet!en g<:ng2ds2gge! megcs4ko!ta 2s Ag< s34!t: H 'a!!<, s3ere!mem, ha e3 őr=!ts2g, Ig< sose !eg<en %2ge6 8 kiss2 tapas3ta!at!an 5e!s3o!g#!4 megk2rde3te, hog< k:rAt2sk2nt s=!t has# urgon<#t %ag< karik#ra %#gott hag<m#t k2rnek.e6 'a!!< kuncogott, s a3t mondta, mindkettőt6 Nem tudta !e%enni r4!a a s3em2t6 H 7arancso!nak %a!ami ita!tR &ank 'a!!<re n23ett, ma9d 9eges te#t k2rt6 8 n<us3inak #!c#3ott kis3o!g#!4 e=t:tte rende!2s=ket a p2n3t#rg2p e, e!%ette &anktő! a p2n3t 2s megk2rde3te, mi!<en n2%en s34!Atsa őket, ha a3 2te! e!k2s3=!i6 E3 a3 2%s3#3ad eg<ik !egokosa m4ds3ere %o!t6 H TBo!ond 'a!!<U H s34!a!t meg a !#n<, mie!őtt m2g &ank #rmit is mondott %o!na6 8 52r5i oss3Isan n23ett mind a !#n<ra meg a s3#9#t !#t4 5e!s3o!g#!4ra, ma9d 52!rehI3ta 'a!!<t, hog< a3 ut#nuk #!!4 is !eadhassa rende!2s2t6 8 52r5i csak #mu!t a !#n<ra, amikor a3 e!ke3dett ne%etni, amint a 5e!s3o!g#!4 to%# adta a rende!2st 2s a3 eg2s3 kon<has3em2!<3et !eske!őd:tt, hog< s3em=g<re %eg<e a Bo!ond 'a!!<t6 Ő derűsen moso!<gott a pis!og4 k%artettre, s ke32t &ank kar9# a 5onta, nehog< a 52r5i n2!k=!e pr4 #!9on e!menni6 N2h#n< %end2g is meg5ordu!t, hog< őt #mu!9a6 'a!!< kopott 5armer2re 2s ő pu!4%er2re pi!!antott, s mag# an a3t kA%#nta, #r e!ho3ta %o!na a k:pen<2t a hat#s ked%22rt6 N2h#n< em er csa!4dottnak !#ts3ott6 &ank ragas3kodott ahho3, hog< otthon hag<9a6 8 !#n< Ig< %2!te, &ank csak !#ts34!ag ideges miatta6 0i%ett n2h#n< papArs3a!%2t#t a m:g:tte !e%ő adago!4 4!, s a3on tűnőd:tt, %a9on meddig

tart, amAg a csirk2t kiho33#k6 ?enem4d 2hes %o!t6 &ank a3on tusakodott, hog< n<om an meg5o9tsa.e, %ag< %#r9on, amAg kettes en !es3nek6 'ose gondo!ta %o!na, hog< enn<ire osto a: %i!#gg# k=rt:!i hArhedt gIn<ne%2t a g<orskis3o!g#!4 =52 s3em2!<3et2nek6 83t#n es32 e 9utott, !2n<eg2 en s3erencse, hog< nem mentek e! a TLe "asa di 8ntoineU 2tterem e6 &a meg akar9a g<ő3ni Jak%i!!e !akosait, hog< 'a!!< eg< kicsit is 2pes3ű, s3=ks2ge %an a3 eg<=ttműk:d2s2re6 8 Bo!ond 'a!!<nek e! ke!! tűnnie, %2g!eg6 $!<en s3empont 4! a mai este nem Ag2rke3ett 94 ke3detnek6 @ondo!nia ke!! sa9#t 94 hAr2re is6 0on3er%atA% m4don 2!t6 83 em erek elv rnak a3 =g<%2dektő! i3on<os 2!etm4dot6 83 ő 2!et=k en nem %o!t he!<e os3ork#n<oknak %ag< o!ond nőknek6 'a!!< ;ichae!s a3on an ura!ta s3A%2t6 Nag<ot s4ha9tott 2s Ag< s34!t: H Nem 3a%ar, hog< itt mindenki t2ged #mu! 2s a3on t:ri a 5e92t, %a!4 an te %ag<.e a Bo!ond 'a!!<R H Nem6 H 8 !#n< e!%ig<orodott 2s 5:!eme!te ke32t, hog< megiga3Atsa a 52r5i n<akkendő92t6 H 12ged idegesAt e3 a pipog<a tin2d3serR 8 %#!as3ra nem ker=!t sor, mert a TBo!ond 'a!!<tU s34!Atott#k6 8 !#n< megs3orAtotta &ank kar9#t 2s %iss3ahI3ta a pu!tho3, aho! a 52r5i #tadta neki a3 2!e!mi s3eres 3acsk4t, meg5ogta a3 ita!okat 2s ki%ons3o!ta a !#n<t a kocsiho36 H ;i2rt nem akart#! oda enn enniR H k2rde3te ő, a t2rd2n eg<ensI!<o3%a a %acsor#t, mAg a 52r5i e!indu!t ki5e!2 a parko!4 4!6 H ;ik:3 en mindenki #mu! 2s a3on tanakodik, %a9on megs34!Atsa.e e3eket a kis 5eh2r ka #tos 5ura a!akokatR H mormo!ta a 52r5i, amikor e5ordu!t eg< kert%#rosi utc# a6 Og< :t%en m2terre! od2 #tt2rt a3 Ittest m#sik o!da!#ra 2s !e#!!Atotta a motort6 H Nag<on me!!re s3A%od a do!got, &ank6 No meg a kis 5eh2r ka #t is kiment a di%at 4!6 ;anaps#g a !2!ek I%#rok őrd3sekit 2s ed3őcipőt %ise!nek6 &ank 52!t megk2rde3ni, hog< e3t honnan tud9a, ink# meg5ogta a csirk2s3acsk4t 2s s32tos3totta tarta!m#t6 0ettőt mag#nak, h#rmat a !#n<nak6 Og<is a3t #!!Atotta, hog< nag<on 2hes6 ;#r arra gondo!t, hog< eg< eg2s3 csirkecom ot !en<om a !#n< tork#n, ehe!<ett d=h:sen harapott eg<et a ropog4s s=!t ő!, ma9d hirte!en nag<ot kort<o!t a 9eges te# 4!6 Bőrd3seki 2s ed3őcipő, tűnőd:tt e!6 'a!!< t: et tud a3 i!<en di!is esetekrő! 2s ke3e!2s=krő!, mint amenn<i megn<ugtatta %o!na őt6 H Va!ahog< a3 a3 2r32sem H mondta a !#n< t#rsa!g#si t4nus an H, hog< a3 i!<en kocsi an e%2s nem g<akori n#!ad6 B#r e3ek a őr=!2sek ide#!isak i!<en piknikre, m2gsem tud!ak e!k2p3e!ni 3acsk4 4! ma9s3o!4 Ir%e3etők2nt6 8 52r5i 5:!horkant6 H ;indenesetre oda enn mindenki rám #mu!t, nem r#d6 ' amikor r4!am m#r r2g e!mondtak mindent, a te s3emed s3An2re m2g csak nem is em!2ke3nek ma9d6 H Len<e!te a3 e!ső csirkecom ot 2s neki!#tott a m#siknak, nem sokat t:rőd%e a33a!, hog< a 52r5i mik2nt irk43ik meg Bo!ond 'a!!< ross3 hAr2%e!6 ;egtanAthatn#, hog< ug<anIg< 2!%e33e, mint 94maga6

H 1a!#n nag<k2pű %ag<ok, 2s nem akarom, hog< eg< o!ond nő%e! !#ssanak eg<=ttL 8 !#n< e!engedte a meg9eg<32st a 5=!e me!!ett6 H 7r4 #!9 m#sk2nt :!t:3ni H 9a%aso!ta6 H E3ek a n<akkendők a!ighanem k2n<e!met!enek6 'ohasem pr4 #!ko3t#! s3a adidőruh#%a!R &ank a 5og#t csikorgatta, s a3on tanakodott, mi a 5ene %on33a őt 'a!!<he3RN 83t#n a !#n< #tha9o!t a műs3er5a! e!őtt 2s megcs4ko!ta6 N<om an r#9:tt6 E3 s3ere!em %o!t, %a!4di 2s tis3ta s3ere!em6 E!9#ts3ott a gondo!atta!: mit tenne a !#n<, ha ragas3kodna ho33#, hog< temess2k e! a Bo!ond 'a!!<t mind:r:kre6 &ank e!kAs2rte a !#n<t a3 a9t4ig, de nem ment e6 H &o!nap ism2t t#rg<a!#som !es3 a Ar4s#gon H mondta k2t cs4k k:3:tt6 H ;#r k2ső %an6 'a!!<, #r s3erette %o!na, ha e9:n, r#9:tt, hog< mindkettő9=knek e3 a !eg9o 6 Eg<e!őre, mAg 9o an megismerik eg<m#st, ta!#n 9o , ha &ank nem !#t9a, mi!<en Ts3:rn<en csIn<aU 2 red2skor6 No meg neki is I9 4! munk#ho3 ke!!ett !#tnia6 ;i%e! t: n<ire 29s3aka do!go3ott, m#ris sokat 5e!#!do3ott munkaide92 ő!6 Vis3ont a 5őn:ke sose T3űr:3:tt[, amAg nem %o!t ok p#nikra, s a n#!a !e%ő k23iratok eg<ik2t sem 5en<egette e3 a %es32!<6 ;Ag a 52r5i n<ak#t simogatta a ga!!2r 5:!:tt, erős kAs2rt2st 2r3ett, hog< a3 29s3aka m#sik 5e!2t is Ig< t:!ts2k e!, mint a3 e!sőt6 ;ag# an a32rt 5oh#s3kodott, #rcsak e9:nne a 52r5i6 Nem akart6 ;egcs4ko!ta a !#n<t, cs4k9a s3en%ed2!<es, de enged2ken< is %o!t, s 'a!!< m#r a3t hitte, hog< sut a %#g minden ter%etZ a 52r5i a3on an sa9n#!ko34 arcca! e!hI34dott tő!e6 H Ve!em %acsor#3o! ho!napR H k2rde3te m#r indu!4 an a kocsi 5e!26 H @ondo!od, hog< kaps3 as3ta!t a TLe "asa di 8ntoine[.n#! annak e!!en2re, hog< a ma est2t nem mondtad !eR H k2rde3te a !#n<6 8 52r5i 5:!s4ha9tott6 H 8!ighanem nag<on meg ke!! k2rnem őket, de megtes3em6 8 te ked%ed2rt6 H Lassan h#tr#!t a kis kertkapu 5e!2 s csaknem #tesett ra9ta, s a !#n< IcsIt int%e 9e!e3te, hog< men9en6 Ő es3#!!t a ]agu#r aZ s mie!őtt a !#n< emehetett %o!na a h#3 a, !eengedte a kocsi a !ak#t 2s kiki#!tott: H 8 Bo!ond 'a!!<t hag<d otthonN 96 A Bolond Sallyt -agyd ott-on! 'a!!< a ha9na!i te#9#t kort<o!gatta, s a 52r5i IcsIs3a%ain tűnőd:tt6 A Bolond Sallyt -agyd ott-on+ ;egőr=!t &ankR ?e92t cs4%#!ta, s e ke!!ett ismernie, hog< &ank %a!49# an nem 2rti, hog< a Bo!ond 'a!!< csakIg< 2!ete r2s32%2 %#!t, mint ;#!n#cska6 H &a a3t mondan#, hog< téged hag<9a!ak itthon, a3t meg2rten2m H mondta 'a!!< a kis s3őrm4k teremt2snek, me!< 2pp eg< t#! sa!#ta!e%2! e temette orr#t6 H E!%2gre, gondo!om te is csak ann<ira ked%e!n2d a3 i!<en !uYus2ttermeket, mint a3ok t2ged6

;#!n#cska most ism2t e!5og!a!ta kor# i he!<2t, s a t#! k:3epe 2pp a3 orra a!# ker=!t, 5arkinc#9a meg 'a!!< 5e!26 Ő meg2rtette a3 =3enetet 2s nem cukko!ta to%# 6 12to%#n m2g eg<s3er #t!apo3ta a n<omdak2s3 k23iratot, #sAtott s arra gondo!t, hog< !e5eks3ik n2h#n< 4r#ra6 Qr#9#ra n23ett 2s !#tta, hog< kerek ti3enk2t 4r#9a %an addig, amAg &ank 2rte 9:n, hog< %acsor#3ni %ig<e6 8!hat eg< kicsit, 2s ta!#n m2g 8nettet is 5e!hA%hat9a New York an, hog< k:3:!9e, m#snap d2!ut#n k=!di a k23iratot6 ;it teg<en a nap to%# i r2s32 enR '3un<4k#!9on.e eg< 94t d2!ut#n, %ag< men9en #t ?air%iew. a %#s#ro!ni6 V2g=! Ig< hat#ro3ott, hog< !:ncs ut#nig nem d:nt6 Nem akart megrekedni i!< 9e!ent2kte!en r2s3!etekn2!6 ;#s do!gok 5og!a!ko3tatt#k6 J!<anok, mint &ank 2s a Bo!ond 'a!!< pro !2m#9a6 ;2g hog< hag<9a otthon a Bo!ond 'a!!<tR E3 eg<s3erűen !ehetet!en6 ?:!#!!t a kon<haas3ta! me!!ő! 2s e:nt:tte marad2k te#9#t a mosogat4 a6 H Lehet, hog< &anknek 9o an meg ke!! ismernie a Bo!ond 'a!!<t H tűnőd:tt6 H 1a!#n Ig< ma9d 2rt2ke!iL a soko!da!Is#g#t6 &irte!en mer2s3 gondo!ata t#madt6 83 :t!et ő! pedig ter% !ett6 Eg< s3őr:s kis test d:rg:!őd3:tt me3te!en !# #ho3, mAg a mosogat4 me!!ett ter%e3getett6 ;egmo3gatta !# u99#t, de eg<2 k2nt nem 3a%arta a csaknem s3un<4k#!4 n<I!6 ;#!n#cska nag<on s3eretett a !# #n a!udni6 H 1udod.e mi !es3, ;#!n#cskaR H k2rde3te ha!kan6 ;#!n#cska a9us3a a ok#9#t cir4gatta, de eg<2 k2nt nem mutatott 2rdek!őd2st6 Len23ett a n<I!ra, 2s to%# es32!t ho33#6 H 83t his3em, hog< a Bo!ond 'a!!< ma emutatko3ik Jak%i!!e iga3s#gs3o!g#!tat#s#nak6 ;#!n#cska csak morrantott 2s g<orsan e!a!udt6 'a!!< %#!!at %ont, amikor !#tta, hog< a n<u!at nem iga3#n 2rdek!i ter%e, s e!őren<I!%a megsimogatta a3 a !ak me!!etti 5i!odendron I9 ha9t#s#t6 Q%atosan kihI3ta !# #t a m#r :ntudat!an n<I! a!4!, ke32 e %ette a k23iratot 2s ement s3o #9# a, hog< keressen eg< nag< orAt2kot6 &uncut moso!!<a! arc#n megcAme3te a csomagot, s e3t mormo!ta, T6aveat legistor;) me!< k:32pisko!ai !atintud#sa s3erint a3t 9e!entette: TQ%akod92k a3 =g<%2d6U H 1eh#t amikor =g<5e!em, ]ason 7owe!! Ig< int23kedett, hog< ingat!an#t a 5ő%#rosi tin2d3sereknek engedi #t t# oro3#sra, :n a3t m2r!ege!te, hog< 2s3n2! %an.eR H k2rde3te &ank 2s 4r#9#ra pi!!antott, amikor 5o!<tatta keres3tk2rd2seit6 N2g< 4r#9a %an a 'a!!<%e! %a!4 ta!#!ko3#sig6 Nemigen hI3hat9a a3 időt6 H E3 i3tos H mondta 4!ogat%a a tanI 2s 5e92t cs4%#!ta a pus3ta gondo!atra, hog<an is s3#nhat9a e! mag#t %a!aki i!<en osto as#gra6 H Og< 2rtem, hog< remek irtok %o!t6 &is3\ magam ha!!ottam, hog< Ed ?!anders 52!mi!!i4 do!!#rt a9#n!ott 2rte a3 e!mI!t n<#ron6 &ank s34rako3ottan 4!intott, mag# an pedig a3on tűnőd:tt, %ig<en.e %ir#got a !#n<nak6 ;a9d ism2t a3 =g<re koncentr#!t6 Eddig m2g sose ta!#!ko3ott i!<en neh23 esette!6 H ' :n mit mondott ;r6 7owe!!nek e33e! kapcso!at anR

H 83t mondtam, nag< hi #t k:%et e!6 83 itteni ingat!anpiac ismeret2 en, s i!<en ga3das#gi he!<3et en komo!< p2n3=g<i hi #nak tartottam e3t H mondta Gi!son6 ;egmo3du!t s32k2 en 2s keres3t e tette !# #t6 H Nem erőse ki5e9e32st has3n#!tR H k2rde3te &ank6 Gi!son r# 4!intott, a3t#n kiss2 %onakod%a Ag< s34!t6 H 83t mondtam, e!ment a 943an es3e, hog< Ag< e!herd#!9a, amikor :ts3#3e3er do!!#rt kaphatna 2rte6 H E!ment a3 es3eR H Og< 2rtem, hog< s3eni!is H tette ho33# Gi!son 2s a3 idős 52r5ira pi!!antott, aki eg< hoss3I as3ta!n#! &ank me!!ett =!t6 H 0i!enc%enk2t 2%es6 ;egmondtam neki, nem tud9a mit csin#!6 &ank komor arcca! n23ett 2s 5o!<tatta a k2rd2seket6 H ;ondta.e :nnek %a!aha is Ed ?!anders a ;ountain View Mea!t<n2!, hog< ki #!! a 52!mi!!i4 do!!#ros a9#n!at m:g:ttR H E!!en3em a k2rd2s 5:!te%2s2t H s34!t k:3 e ]ason 7owe!! :r:k:seinek =g<%2d9e an2!k=!, hog< 5:!#!!t %o!na6 H &a!!om#son a!apu!4 i3on<At2k 2s nem tarto3ik a3 =g< !2n<eg2he36 H 8 ki5og#snak he!<t adok H s34!t a Ar46 &ank %#rt kiss2, mert tudta, ki #!! a3 a9#n!at m:g:tt6 Va!49# an nem 2rdeke!te a %#!as36 "sak 3a%ar a akarta ho3ni a tanIt6 &a!!otta, hog< a3 =!2sterem 5e! o!<du! a h#ta m:g:tt, de nem 3a%artatta mag#t6 Gi!son n<ugta!anu! i3gett.mo3gott 2s &ank tudta, hog< a3 e!e%en2re tapintott6 Og< gondo!ta, hadd kAn!4d9on p#r percig, mie!őtt e!engedi a horogr4! H #tmeneti!eg6 0ar9#t a tanIk eme!%2n<2nek kor!#t9#ra t#mas3totta s r#moso!<gott a k:32pkorI 52r5ira6 H 1ud9a :n, hog< menn<it 2r ]ason 7owe!! ingat!ana, ;r6 Gi!sonR H k2rde3te6 Gi!son pipacs%:r:s !ett, a tork#t k:s3:r=!te, s k:hintett eg<et.kettőt, mie!őtt megs34!a!t6 &ank %#!!at %ont, mintha nem 2rdeke!n2 a3 eg2s3, s erőt %ett mag#n, nehog< 5:!ne%essen6 H 8kkor hadd k2rde33ek :ntő! %a!ami o!<at, ;r6 Gi!son, amire tud %#!as3o!ni6 ;ondta.e a3 =g<5e!emnek, hog< s3eni!is, amikor a r#k:%etke3ő h2ten k:3:!te :nne!, hog< a te!et a 0ari .tengern2! akar9a e!t:!teniR Gi!son s3eme :ss3es3űk=!t, pr4 #!ta kipuhato!ni, nem eugrat4 k2rd2st tett.e 5e! neki a3 =g<%2d6 &ank a 5a!ra n23ett Gi!son %#!!a 5:!:tt, nehog< meg52!em!At%e 2re33e mag#t6 Ő !#that4an Ig< %2!te, hog< e en nem !ehet semmi ross36 H $gen H mot<ogta6 H 1ess2kR H k2rde3te &ank6 H Nem ha!!ottuk, amit mondott6 H $gen, mondtam6 H 83t#n %a!ami%e! tis3t# an Bud Gi!son m2g ho33#tette: H 8mikor #t9:tt 2s megk2rt, hog< %eg<em ma9d #t a post#9#t, a3t mondtam neki, a!ighanem Tmeg ugg<antU6 0:3:!tem %e!e, hog< s3erintem nem %a!4, hog< eg< ki!enc%enk2t 2%es 52r5i eg<ed=! r:pd:ss:n a %i!#g an6 H >e a32rt megAg2rte, hog< te!9esAti k2r2s2t6 Gi!son igenne! %#!as3o!t6 H ;egmondan# pontosan, hog< a post#9#%a! kapcso!at an mire k2rte XntR

Gi!son a hom!ok#t r#nco!ta6 H 83t k2rte, hog< %eg<em ki a post#9#tL H 0:3:s !e%2!s3ekr2n<=k %anR H $gen6 Jtt %an a3 It %2g2n2!6 83t akarta, hog< ad9am oda a !#n<omnak, 8nn.nek6 1ud9a, ő eg< c2g oak%i!!e.i !e#n<%#!!a!at#nak a %e3ető9e6 8 eteg 2s a s3a ads#gra menő do!go34k he!<etteseit k:3%etAti 2s 5i3etni akart a !#n<omnak a do!gok e!int232s22rt6 H ;i2rt nem k2rte meg ő magaR H Nag<on s3orAtotta a3 idő6 Eg<et!en 29s3aka a!att d:nt:tt Ag<, s m#snap regge! m#r n#!am is %o!t eg< !ist#%a!6 H Gi!son ism2t ke3dett 5:!engedni6 H E3 eg< %as#rnap %o!t, gondo!om Ig< hitte, hog< 8nn nem do!go3ik6 H E!mag<ar#3ta :nnek, hog< mit akar tő!eR H k2rde3te &ank6 Gi!son 4!intott6 H ;eg ke!!ett tennie6 8nn nem %o!t otthon6 &ank e!moso!<odott6 H E!mondan# a Ar4s#gnak, hog< mit mondottR 83 e!!en52! 9ogi k2p%ise!ő9e ti!tako3ott, a!ighanem una!om 4!, %2!te &ank6 Ő a3on an kitartott a k2rd2se me!!ett, s megg<ő3te a Ar4t, hog< =g<e s3empont9# 4! e3 5ontos6 8 Ar4 nem 2rtett %e!e ok%et!en=! eg<et, de Ig< %2!te, hog< megad9a neki a !ehetős2get6 &ank tudta, e3 e!2g !es3 ahho3, hog< megtartsa =g<5e!2nek n<ugodt otthon#t 2s i3tosAtsa s3#m#ra ama %ag<on irtok!#s#t, me!<et a neg<%enes 2%ek en o!a95Ir#ssa! s3er3ett6 7owe!! g<erekei maguknak akart#k megs3ere3ni a p2n3tZ a irtok odaad#sa nem %o!t An<2re a h#rom k:32pkorI :r:k:snek H k2t 52r5inak 2s eg< nőnek6 83, hog< a3 idős 52r5i most %ag<ona 94 r2s32t eg< 0ari .tengeri =d=!2sre akarta k:!teni, a !eendő :r:k:s:ket ki5e9e3etten d=hAtette6 M#ad#su! minde3t m#sokt4! ke!!ett megtudniuk6 ]ason 7owe!! i3a!masan meg%a!!otta &anknek, es3e #g# an sem %o!t soha, hog< es32!9en errő! nekik6 ;i%e! eg<ik g<ereke sem !#togatta meg t: mint :t 2%e, Ig< %2!te, semmi k:3=k ahho3, amit tes36 83on5e!=!, a nekik 9#r4 :ss3eget m#r 52!retette s3#mukra6 Ők a3on an n<i!%#n t: et %#rtak enn2!6 1:r%2n<esen a3on an csak arra n<A!t !ehetős2g=k, hog< Ar4s#gi megha!!gat#st k2r9enek6 ' ha e3en a 54rumon eredm2n<t 2rnek e!, Ig< H a s34 es32d s3erint H hat#!<ta!anAtani akart#k ]ason 94t2kon<s#gi ges3tus#t6 E3 m#r a3ut#n t:rt2nt, hog< a 52r5it e!he!<e3t2k eg< T:regek otthon# aU6 &ank uns3o!ta a tanIt, hog< 5o!<tassa mondani%a!49#t6 H 83t mondta, ad9am oda a post#t a !#n<omnak, hog< n233e #t 2s s3ortAro33a6 8dott eg< !ist#t is, hog< mit ho%a ke!! to%# Atania6 &ank ha!!otta, hog< %a!akik kuncog a terem en 2s meg!epőd:tt, amikor 2s3re%ette, hog< a Ar4 hitet!enked%e, t#gra meres3ti s3em2t6 Nem %ett r4!a tudom#st6 H ;aga o!%asta e3t a !ist#tR H k2rde3te &ank6 Gi!son 4!intott6 H ;ond9on e!ő!e eg< p2!d#t6 H Nos, a ank 4! 2rke3ő %a!amenn<i hi%ata!os Ar#st a k:n<%e!ő92nek ke!!ett to%# Atania6 H ;2g mi %o!t enneR H 8 s3#m!#kat is oda ke!!ett k=!deni6 H Gi!son r2s3!ete3te a t: it is6 8mi eg< i3on<os =g<%2di irod#t4! 2rke3ik, a3t >en%er e ke!!ett to%# Atani

eg< 52r5inak, aki n<i!%#n a to%# i ingat!ane!ad#sokat int23te6 8mi a3 a!apAt%#n<t4! 9:n, ame!< ma9d %ag<on#t megkap9a, a sa9#t =g<%2d92nek ke!! to%# Atani, 2s Ag< to%# 6 &ank időnk2nt 5e9 4!int#ssa! #torAtotta Gi!sont6 Vna!masnak ta!#!ta a3 e!9#r#st, mert a !ista hihetet!en=! r2s3!etes %o!t6 ;ikor I9 4! kuncog#s 2s ha!k %ihor#s3#s ha!!ats3ott, a Ar4 ism2t e!At2!ő pi!!ant#st %etett a t#rg<a!4terem k:3:ns2g2re, de e3 %o!t minden6 Eg< pi!!ant#s6 'emmi rendreutasAt#s, csak 5urcsa, hitet!enkedő arcki5e9e32s6 E3 &anket is kA%#ncsi%# tette, de h#tta! #!!t a t#rg<a!4teremnek m2g akkor is, amikor m#r ne%et2s g<:ng<:3:tt #t a he!<is2gen6 Nem tudta meg2rteni, mi o!<an s34rako3tat4 Gi!son #!!At#s#n, hog< Ta s3em2!<es post#9#t a tart43kod#si he!<2re ke!!ett to%# AtaniU6 &ank %2g=! 52! es3akAtotta Gi!son es3#mo!49#t 2s arra t2rt r#, mit mondott ]ason 7owe!! a to%# i postak=!dem2n<ekrő!6 H ;i2rt nem a postahi%ata!t k2rte 5e!, hog< mindent a tart43kod#si he!<2re to%# AtsanakR H 83t mondta, csak a s3em2!<es post#9#ra kA%#ncsi6 ' a3t is mondta, hog< a3 ide.oda post#3#skor %a!ami e!%es3het6 H No 2s a h#3a meg a3 ingat!ana, ;r6 Gi!sonR ;ondott %a!amit arr4!, hog< a33a! mi !eg<enR H 83t mondta, m#r s3er3ett %a!akit, aki 5e!=g<e! ma9d a 5u%aro34kra, ha a3 enged2!<e32si okirat 9ogerőss2 %#!ik6 H Nos, akkor ha nincs e!!en2re, :ss3e5og!a!om a3 e!hang3ottakat H mondta &ank kiss2 e!5ordu!%a Ig<, hog< csak a Ar4t !#tta6 H ]ason 7owe!! eg< este !#that4an Ig< d:nt:tt, hog< e!meg< s3a ads#gra6 $nt23kedett s3em2!<es %ag<on#t i!!etően, r2s3!etes !ist#t k2s3Atett post#9a to%# At#s#r4!, gondoskodott rep=!ő9eg<rő!, s3#!!#sr4!, 2s e!uta3ott a %#ros 4!6 ;inde3t hus3onn2g< 4r#n e!=!6 E!%ig<orodott 2s %iss3a5ordu!t a tanIho36 H &e!<esen mondomR H $gen, uram6 H Nincs t: k2rd2sem a tanIho3, e!n:k Ir H mondta &ank e!2gedetten6 ;ost m#r csak arra ke!!ett r#mutatnia, hog< maga Bud Gi!son #!!t a 52!mi!!i4 do!!#ros a9#n!at m:g:tt, 2s hog< ]ason 7owe!! irtoka a !egut4 i ecs!2s s3erint %a!49# an ennek dup!#9#t 2rte6 V2ge3et=! ma9d r#%i!#gAt, hog< Gi!son a h#tt2r en kapcso!at an #!!t a3 :r:k:s:kke! a 4! a c2! 4!, hog< ha siker=! nekik hat#!<ta!anAtani a 94t2kon< c2!ra t:rt2nő adom#n<o3#st, Ig< meg%#s#ro!9a tő!=k a3 ingat!ant6 ;i%e! Gi!son meg!ehetősen una!mas, de a!apos es3#mo!4t tartott ]ason uta3#si e!ők2s3=!eteirő!, csak eg< o!ond #!!Atan# a3t, hog< k2pte!en a3 =g<ei int232s2re6 83, hog< csaknem k2t h2ten #t remek=! 2re3te mag#t 2s T5enem4d 94! t:!t:tte a3 ide92tU a 0ari .tengern2!, nem %es3ett %ag< t2%edt e! 2s nem T%ert2k #t[, ism2t csak a3t i3on<Atotta, hog< eg<s3erűen csak 2!t a33a! a 9og#%a!, hog< s34rako332k 2s %ag<on#t arra k:!tse, amire 94nak !#t9a6 &ank tudta, hog< a Ar4 nem o!ond6 8 ke32 en !e%ő 9eg<3etekre pi!!ant%a m#r 2ppen a k:%etke3ő tanI9#t akarta hA%ni, amikor ism2t ha!k %ihor#s3#s ha!!ats3ott a terem en6 8 Ar4ra n23ett, aki k2ts2g eesettnek !#ts3ott6

&ank m2g sose !#tta őt i!<ennek6 ;eg5ordu!t teh#t, hog< !#ssa, mi akad#!<o33a a3 iga3s#gs3o!g#!tat#s menet2t6 Eg< a!akot pi!!antott meg a3 e!ső sor an6 N<om an 5e!ismerte a k:pen<t6 Őr9Atő se ess2gge! műk:dő k:tőtűket !#tott, s a !#n< ha!k kuncog#s#t ha!!otta6 $sm2t6 8 Bo!ond 'a!!< ;adame >e?arge.t s3em2!<esAtette meg6 Nem csoda, hog< a Ar4 k2ts2g eesett6 &ank n<uga!omra intette mag#t, mie!őtt megs34!a!t %o!na6 H E!n:k Ir, r:%id s3=netet k2rek H mondta n<ugodt hangon6 H ;ireR H k2rde3te a Ar4, miut#n e!%ette s3em2t a3 e!ső sor e!i megh:kkentő !#t%#n<r4!6 H &og< megteg<em, amit ke!!6 83 e!n:k ti3en:t perc s3=netet rende!t e! 2s a3 as3ta!ra =t:tt ka!ap#cs#%a!6 ;indenki =!%e maradt, a Ar4t is e!e2rt%e6 ;adame >e?arge pedig to%# csattogtatta k:tőtűit6 &ank erőte!9es !2ptekke! #tment a termen 2s megragadta a nő kar9#t6 83 =!2sterem k:3:ns2ge ha!kan kacagott6 8 52r5i 5e!hI3ta a !#n<t a s32krő!, s a csuk!<a h#traesett6 8 k:3:ns2gnek e!#!!t a !2!eg3ete6 &ank 5og#t csikorgatta 2s d=h:sen n23ett a !#n<ra6 'a!!< 52!rerakta k:t2s2t, !# u99heg<re #!!t 2s megcs4ko!ta a 52r5it6 8 ha!!gat4s#g megk:nn<e =!%e s4ha9tott 5e!6 &ank eg< o!da!a9t4ho3 hI3ta 'a!!<t, aho! megk2rde3te a t:r%2n<s3o!g#t, hog< %an.e s3a ad ce!!a6 83 eg<enruh#s em er a 5e92t r#3ta, s 5:!a9#n!otta sa9#t hi%ata!i he!<is2g2t6 &anknek ink# %asr#cs 2s ku!cs ke!!ett %o!na, de %2g=! e2rte a33a!, amit kaphatott6 Betus3ko!ta 'a!!<t a t:r%2n<s3o!ga irod#9# a, e%#gta a3 a9t4t, a !#n<t r#!:kte a kere%etre, s 5:!.a!# ke3dett 9#rk#!ni6 '3inte csak k2t !2p2st tehetett 2s ma9dnem a 5a! a =tk:3:tt6 M# #mu!t, s a3on tűnőd:tt, %a9on %ak5a!.e %ag< t2g!a, mert s3eretett %o!na :k:!!e! e!e%#gni %a!ami e, s a 5a! 2ppen meg5e!e!t e c2!ra6 Nag<ot s4ha9tott, ma9d a pad!4ra s3ege3ett tekintette! megindu!t a m#sik ir#n< a6 H 1e d=h:s %ag< H s34!t 'a!!< a ős3=!ten 5e!.a!# 9#r4 52r5it 5ig<e!%e, s pr4 #!ta kita!#!ni, hog< mi is oss3ant9a őt6 H ;2g hog< d=h:sR Fenemód d=h:s %ag<okN H =%:!t:tte &ank6 H 1e ta!#n nem !enn2! a3, ha %a!aki tudatosan megpr4 #!n# t:nkretenni a karrieredetR H 1:nkretenniR H k2rde3te a !#n<, s es32 e 9utott a Ar4 d: ent arca, amikor ő e!ke3dte kis 9e!enet2t6 H &a nem #ru!od e!, hog< ismers3 engem, akkor a33a! a gondo!atta! t2rn2nek ha3a, amit 2n akartam6 H Ss a3 mi %o!tR H k2rde3te &ank 5ag<os hangon, s e3 a hirte!en %#!to3#s nag<on idegesAtette 'a!!<t6 8 52r5i 5:!hag<ott a 9#rk#!#ssa!, s k2t ke32t :k:! e s3orAt%a meg#!!t e!őtte6 'a!!< s3eretett %o!na kiker=!ni a kut<as3orAt4 4!6 H "sak tr25a %o!t6 @ondo!tam, hadd higg<2k, hog< ;adame >e?arge reinkarn#ci49#t !#t9#k Jak%i!!e. en6 02p3e!d, mi!<en t:rt2neteket mes2!nek ma9d otthon6 H ;adame >e?arge H ism2te!te &ank6

Q, istenem, gondo!ta 'a!!<6 Lehet, hog< a 52r5i nem 2rti a tr25#tR ;ost m#r %a!4 an agg4dott6 H &is3en tudod, &ank6 ;adame >e?arge6 8 5rancia 5orrada!om an6 H 8 52r5i m2g mindig csak ha!!gatott6 83t#n !assI, higgadt mo3du!atta! !e=!t eg< s32kre, s3em en a !#nn<a!6 1ekintet2t eg< pi!!anatra sem %ette !e r4!a6 Ő nag<okat n<e!t 2s ism2t pr4 #!ko3ott6 H ;adame >e?arge, a3 a %2n Ts3at<or[, aki csak =!t, mik:3 en a 5e9ek eg<m#s ut#n 3uhantak a kos#r a6 H 1udom ki %o!t ;adame >e?arge H k:3:!te a 52r5i kim2rten6 H "sak a3t nem tudom, hog< !es3ek k2pes megg<ő3ni #rkit is e en a %#ros an arr4!, hog< norm#!is %ag<, ha s3=nte!en=! Ag< produk#!od magad6 H ;i2rt ke!!ene e3t tennedR H k2rde3te 'a!!<, aki 3a%ar a 9:tt a do!gok i!<en ir#n<I 5ordu!at#n6 Erre nem s3#mAtott6 H Va!4 an, mi2rt isR H mormo!ta a 52r5i ha!kan6 H 0=!:n:sen, ha te ek:3 en minden !ehetőt e!k:%ets3, hog< s3=nte!en=! a3t higg<2k, te!9esen o!ond %ag<6 ' most siker=!t r#%enned őket, hog< e!tűnőd9enek, nem %ag<ok.e a3 2n is6 H 8 ha9# a tIrta u99ait 2s a cipő9e orr#t #mu!ta6 H '3ed9e :ss3e mag#t, =g<%2d Ir6 H 'a!!< hirte!en 5e!ugrott a kere%etrő!, 2s most ő ke3dett 5:!.a!# 9#rni, k:pen<e ringott a t2rde k:r=!, amikor #tment a r:%id pad!4s3őn<egen6 E!2gedetten #!!apAtotta meg, hog< &ankke! s3em en ő h#rom !2p2st tud megtenni6 H &a nem !enn2! o!<an :nte!t, Ig< r#9:nn2!, hog< a Bo!ond 'a!!< en !ehetős2g re9!ik6 H Lehetős2gRRR H ki#!tott a 52r5i, s 5:!pattant s32k2 ő!, hog< meg#!!Atsa a !#n<t6 H 8 Bo!ond 'a!!< a !eg:n3ő em erek eg<ike, akikke! %a!aha is ta!#!ko3tam6 H Xn3őRRR H 5I9tatott 'a!!<, s hirte!en arra gondo!t, megragad9a a 52r5i n<akkendő92t, s !er#nt9a mag#ho3, nehog< g:rcs:t kap9on a n<aka, mert mindig 5:! ke!! #mu!nia r#6 83 e!ő3ő este t:rt2ntek ut#n a3on an csak meg5ogta a n<akkendő csom49#t 2s a9k#ho3 hI3ta a 52r5i s3#9#t6 Em!2ke3tetnie ke!!ett mag#t, hog< 5enem4d d=h:s6 H 12ged csak a3 2rdeke!, mit s34!nak ma9d a3 em erek, ha r#9:nnek, hog< !e5eks3e! %e!eN H 1e meg csak arra t:reks3e!, mindenki tud9a meg, hog< nem is eg<, hanem !ega!# k2t kereked hi#n<3ikN H Ne kia #!9N H %isAtott a !#n<6 H 8 5=!em en %an a ha!!4k2s3=!2k6 1:k2!etesen ha!!om, amit mondas36 H 1a!#n kia #!ni akarok! H Nag<k2pű %ag<N H 1e meg :n3őN H Xn k:%etke3ik, =g<%2d Ir H s34!t a t:r%2n<s3o!ga H, 5e92%e! a kiss2 n<itott a9t4 5e!2 iccent%e6 H &a akar9a, s34!ok a Ar4nak, hog< k2r m2g n2h#n< percet6 &ank Ig< #mu!t r#, mintha a %i!#gűr ő! pott<ant %o!na e!26 83t#n %2gre a s3a%ak e!9utottak a tudat#ig6 ;2!< !2!eg3etet %ett 2s k2rt m2g :t percet6 "sak :t percet6 H 'emmi pro !2ma, &ank H mormo!ta a t:r%2n<s3o!ga 2s ism2t ehI3ta a3 a9t4t6 &ank a32rt k2rt m2g to%# i időt, mert mentegető3nie ke!!ett6 >=he, me!< Irr# !ett ra9ta, e!t:rp=!t a kock#3atho3, k2pest, me!<et a3 im2nt %#!!a!t6 83, hog< s3em eker=! 'a!!<%e! o!< do!ogga! kapcso!at an, me!<et a

!#n< s3em2!<es =g<2nek tekint, 2s nem ha9!and4 r4!a es32!ni, 5:!2r a33a!, mintha %#!as3It e!2 #!!Atan#6 8 Bo!ond 'a!!< nem %o!t %2tkes6 ' amAg r# nem 9:n, hog< 'a!!< mi2rt menek=! a o!ond nő, i!!et%e a os3ork#n< #!arca m:g2, addig ingo%#n<os ta!a9on 9#r, ha e t2m#t ism2t 5e!%eti6 'a9n#!ta a do!got 2s a3t akarta, hog< a !#n< tud9a e3t, mie!őtt m2g ki!2pne a3 ő 2!et2 ő!6 'a!!< s34!a!t meg e!sők2nt6 H ;i a3, ami %e!em kapcso!at an Ag< 5e!d=hAtR H k2rde3te ha!kan6 H 83on a3 e!ső est2n, amikor megcs4ko!t#!, d=h:ngt2! %a!ami miatt6 8 52r5i nag<ot s4ha9tott, a !#n< %#!!#ra tette ke32t6 H Nem r#d harags3om, 'a!!<6 'ohase r#d6 8 Bo!ond 'a!!< a3, aki megőr9At6 'a!!< nem tudott erre meg5e!e!ő %#!as3t ta!#!ni6 ^g< a3t#n csak kA%#ncsian n23ett a 52r5ira6 H 83on a3 est2n H 5o!<tatta ő H amint e!n23te!ek a 5#k!<#k 52n<2 en ha9!ado3%a, Ig< gondo!tamL r .öttem) hog< s3#nd2kosan tartod 5enn a Bo!ond 'a!!< mAtos3#t6 Og< 2re3tem o!ond %ag<ok, hog< e!hittem a s34 es32det 2s a k=!:n :3ő t:rt2neteket6 H P!!a meg5es3=!t e eismer2sre6 H ' ha a3 em er o!ondnak 2r3i mag#t, akkor 5enem4d d=h:s tud !enni6 H E3 mindenR H k2rde3te 'a!!< ha!kan6 Ő megr#3ta 5e92t6 H 8mi a3 :nte!ts2get i!!eti, e en is iga3ad %an6 83 =g<%2dek ha9!amosak erre6 'a!!< e!moso!<odott s a9k# a harapott, amikor r#9:tt, mi!<en erő5es3At2s2 e ker=!hetett e3 a eismer2s a 52r5inak6 0ed%esen %is3ono3ta teh#t6 H 83t his3em, :n32s %o!t, hog< a te k#rodra akartam tr25#!ko3ni6 ;a regge!, amikor a3 :t!et megs3=!etett, m2g rag<og4nak tartottam6 H ?:!s4ha9tott 2s űn #n4an n23ett &ankre6 H Eg<s3erűen nem gondo!tam arra, hog< 5gyet csin#!s3 e!ő!e6 8 52r5i, e!moso!<odott6 H 83t hitted, hog< nem %es3ek r4!ad tudom#stR 8 !#n< !assan cs4%#!ta 5e92t, %#!!#ra om!4 ha9a meg.megakadt a csuk!<# an6 H 83t hittem, hog< nevetni 5ogs36 1*6 H Lete!t a3 :t perc, =g<%2d Ir6 &ank ha!kan e!k#romkodta mag#t6 H N<om an ott !es3ek H mordu!t 5e!, 2s erIgta a3 a9t4t6 0e32 e 5ogta 'a!!< arc#t, 2s 52!ig 3a%art, 52!ig e!keseredett s3em2 e n23ett6 H Nem akarok harco!ni %e!ed, s3ere!mem H mondta 2s g<orsan megcs4ko!ta6 8 !#n< 5:!s4ha9tott :r:m2 en, pi!!#i megremegtek, amikor &ank g<:ng2den a3 a9k#ho3 2rt6 H ;i nem harco!unk eg<m#ssa!, =g<%2d Ir H mondta6 H ;i csak tis3t#33uk a 9#t2ks3a #!<okat6 H ]#t2ks3a #!<okatR

H 8 s3a #!<okat6 E3ek sa9#tos eg<2ni e!hat#ro3#sok6 Sn p2!d#u! nem engedem, hog< #rki is s3ed9en a3 a!m#im 4! H mondta 'a!!<, 2s k:3 en a9ka sIro!ta a 52r5i #!!#t6 8 52r5i 4!intott6 E3t m#r tudta6 8 !#n< e!%ig<orodott6 H Og< !#ts3ik, neked is %an eg< s3a #!<od arra n23%e, hog< a t#rg<a!4terem en hog<an :!t:33:n 2s %ise!ked9en a k:3:ns2g6 H $tt a T%ise!ked2senU %an a hangsI!< H s34!t komoran a 52r5i6 ;2g mondani akart %a!amit, de kopogtak a3 a9t4n s r#d: ent, hog< nincs t: ide9e6 'iet%e %iss3aindu!t a t#rg<a!4terem e, maga ut#n %ons3o!%a a !#n<t, akinek k:pen<e !engett a %#!!a k:r=!, amikor s3inte %2gig5utottak a r:%id e!őcsarnokon6 H ;en9 ha3a, 'a!!< H mondta a 52r5i, amint #t%e3ette őt a t#rg<a!4termen, ame!< m2g mindig te!e %o!t a %#rat!an k:39#t2kra kA%#ncsi em erekke!6 H ;aradni akarok H 5e!e!te ő6 H Mendesen 5ogok %ise!kedni6 ;egAg2rem6 8 52r5i a3 itt.ott 5e!hang34 ki#!t#sokt4!, hog< T&add marad9on[, %ag< T`!9:n !e k:32nk, 'a!!<U tudom#st sem %ett 2s megr#3ta a 5e92t6 H ;eg akarom nyerni a pert, 2desem6 ;ost men9 e!, hog< tud9ak koncentr#!ni6 8 !#n< m2g eg< cs4kot !opott 2s %#rt, amAg m#r csaknem a3 a9t4ho3 2rt, mie!őtt hangosan megk2rde3te, hog< h#n< 4rakor !es3 a %acsora6 Ekkor a3on an a Ar4 nag<ot koppantott ka!ap#cs#%a! 2s &ank o!<an arcot %#gott, mintha 5#9na a 5e9e6 ;2g percek mI!t#n sem n23ett ki 9o an, amikor a !#n< %iss3as3a!adt a k:t2s22rt a terem e6 8 52r5i n2m#n s3en%edte e! a %2gső erős3akos ehato!#st, de 5ig<e!me3tető tekintet2 ő! 'a!!< meg2rtette, hog< 9o , ha nem =! !e sutt<om an a h#ts4 sor a a ki9#ratn#!6 8 !id2rces #!om a sok2%es g<akor!at s3erint k:nn<ed2n hato!t tudata!atti9# a6 'a!!< a k:nn<ű takar4 a!# I9%a ti!tako34 s3a%akat mot<ogott, e3ek a3on an nem %2dt2k meg a %iss3at2rő #!omt4!6 83 #!om a %2g ke3det2n2! indu!t6 <3ívom a tűzoltókat=+ Sally lee.tette az asztalterítőt) melyet é&&en a &iknikasztalra akart tenni) s a kony-aa.tó "elé sietett+ <(e légy m r olyan csacsi;) mondta %o-n+ <'zt a kis vacak t5zet eloltom) mielőtt még a >?@?>?en "ölvennék a kagylót+= A l ny meg llt menet közben) s még egyszer a l ngokra nézett+ Ae-et) -ogy %o-nnak igaza van) gondolta szorongva+ A <vacak= kis tűz valóban nem volt oly nagy) csak egy kis sz raz bokor égett a telk5k szélénél) s a "ér.e m ris -*zta a tömlőt a gye&en t a l ngok "elé+ <(em gondolod) -ogy szólnom kellene a szomszédoknak) -ogy ebben a v rosban a tűzi. ték tilos?= ki ltott a l ny abban a reményben) -ogy -ang.a el.1t a kerítésig) a-ol a szórakozó t rsas g a .*li1s negyedikét 5nne&elte -agyom nyos módon+ :nnen) a kerítés t*loldal ról sz llt "el az az eltévedt rö&&entyű) mely a kerítés m sik részén veszélyes gy*.tóbomb v v lt+ <!a.d vigy zok is= mondta %o-n+ A l ny bólintott) s tekintetét a "akerítés melletti mintegy tizenöt méterre levő ny r" ra emelte+ !egkönnyebb5lt) -ogy a &et rda nem ott

landolt+ A ny r szokatlan1l sz raz volt) s az eső -i nya miatt a " k közötti vad"ű és gaz tel.esen kisz radt és megs rg1lt+ 'a!!< !edo ta mag#r4! a takar4t 2s g:rcs:s mo3du!atta! a he%erőn !e%ő p#rn#ra ha9Atotta6 Va!aho! a3 ag<a m2!<2n t1dta) hog< e3 csak #!om, de k2pte!en %o!t 5e!2 redni6 ' m2g mindig %o!t eg< ha!%#n< rem2n<, hog< m#sk2ppen %2g3ődik, ha #t tud t:rni a s3igorI rend en sorako34 r2s3!eteken6 ;eg ke!!ett pr4 #!nia6 <(yisd meg a vizet= 5völtötte %o-n) és Sally a - z oldal n l lévő csa&-oz) "1tott+ 'lcsavarta és l tta) -ogy a tömlő megmerevedik) amikor a víz+ belé"olyt+ <!ondtam) -ogy nyisd ki a csa&ot!= < Kinyitottam!= A l ny észrevette) -ogy a tömlő %o-n "előli végén nem "olyik a víz+ A "ér"i ledobta a szóró"e.et és visszament) -ogy megnézze) nincs?e összetekeredve a tömlő+ Ő 1gyanezt tette a m sik végről kiind1lva+ 'rősen -1nyorított a csaknem tel.esen sötét é.szak ban+ 'gy &illanatra "öltekintett arra"elé) a-ol a s rga és narancsszínű l ngok most m r gyorsan elter.edtek a "észer "elé) a-ol a kerti "elszerelést tartott k+ A tűz gyorsan ter.edt+ Sally szíve -evesen dobogott és még lélegzetet sem t1dott venni) amikor l tta) -ogy %o-n le-a.ol és megragad.a a slagot) <!egtal ltam!= 5völtötte+ 3ang.a azonban nem volt örömteli+ Aggodalom csend5lt ki belőle+ A "ér.e visszaro-ant oda) a-ol a l ngok m r a "észert "enyegették+ <3ívd a >?@?>?et= 5völtötte+ <4*l gyorsan ter.ed+= 'a!!< hangosan n<:s3:rg:tt6 &#n<ko!4dott #g<# an, k:nn<ek csorogtak arc#n, tehetet!en engede!mess2gge! #!modott to%# 6 Va!49# an nem %o!t %#!as3t#sa6 Sally a - z "elé ro-ant+ Kiv gta az a.tót) gyorsan megker5lt egy széket) "ölka&ta a tele"ont) szinte észre sem véve) -ogy "elborította a macska vizest l. t+ (em t1dta levenni szemét az ablak t*loldal n l t-ató .elenetről+ Segítséget -ívott és a vízcsa&-oz ro-ant+ Aeny*lt és ki-*zta a vödröt) amelyből a &adlót szokta "elmosni+ A csa& al tette) megengedte) ma.d ismét elz rta a vizet) amikor r .ött) -ogy %o-nnak minden segítségre sz5ksége van+ Bokrócok! A - lószob -oz ro-ant és ler ntotta az gyról a ste&&elt &a&lant+ 'z tel.esen alkalmatlan! Félredobta és "ölka&ott egy &okrócot+ A kony- ba vissza"1tva rossz1l lé&ett és tel.es s*ly val a csí&ő.ére esett+ A macska t l. ból kiömlött a víz+) villant agy ba egy &illanat alatt) s kezében a &okróccal meg&rób lt esetlen5l tal&ra llni+ Cyorsan kinézett az ablakon) s a l tv nytól el llt a lélegzete+ A "észer "ala m r l ngokban llt) s m r l tni vélt egy ly1kat is a " ban+ A kocsi 5zemanyaga! Aee.tette a takarót) odabotork lt az a.tó-oz és gyorsan kilökte+ Figyelmeztetően "elsikoltott+ %o-n visszanézett r a v lla "ölött) s ő elkezdett ro-anni a "ér"i "elé) amikor az nem t1dott mozd1lni+ Közelebb érve l tta) -ogy a "ér"i aggódó arc n megkeményedtek a r ncok) amint a l ngokkal viaskodott+ Sally "elki ltott+ <Az 5zem0 a "észer0 gyere onnan) mi0 mielőtt0=

'bben a &illanatban "5lsiketítő roba..al Sally egész vil ga a levegőbe re&5lt+ ?:!siko!tott, magas, 2!es hangon, me!<tő! ma9d\ e!s3akadt a hangs3#!a, s e3 is 2 res3tette a s3:rn<ű #!om 4!6 ?e!2 redt, h#!\ istennek6 ;egmarko!ta a he%erő n#d5onatI h#t#t 2s 5e!=!t6 ;2!< !2!eg3etet pr4 #!t %enni6 E3 %o!t mindig a !egross3a 6 E3 a hihetet!en s3orAt#s a t=de92n, mintha %a!4 an 5=st 5o9togatn#6 Bih#!t a me!!e, minden kis !2!eg3et2rt s3inte meg ke!!ett k=3denie6 Xt 2% te!t e! i!<en r2m#!mokka!, 2s m2g mindig 2re3te a 5=st s3ag#t6 Nag< erő5es3At2sse! t#gra meres3tette s3em2t 2s nag<ot n<e!t6 ;#r e!mI!t6 Lega!# is e3 e!mI!t6 'ok i!<en #!ma %o!t, 2s mindig akkor, amikor !egke%2s 2 %#rta6 Lassan ho33#s3okott6 8 !id2rces #!mok miatt a!udt nappa!, %a!ah#n<s3or !ehets2ges %o!t, s a3 29s3aka neh23 4r#i an do!go3ott6 0As2r!et %o!t e3 arra, hog< e!5ogadhat4 # teg<e a3 e!ker=!hetet!ent6 8 ro an#st k:%ető n2h#n< h4nap ut#n e!k:%ette a3t a hi #t, hog< 29s3aka a!udt6 8kkor a s3:rn<ű #!om erőse %o!t, 2s nehe3e %o!t a3 2 red2s6 8 nappa!i s3undik#!#s ug<an nem %o!t a3 iga3i, de m#r r2gen r#9:tt, hog< e3 is t: a semmin2!6 8 r2m#!om sose mI!ik e!6 'a!!< e!5ogadta e3t, #r nem akarta6 P!!and4an em!2ke3tette őt o!ondos %ise!ked2s2re6 8 r2m#!om 2!es3tette s tartotta 5enn Bo!ond 'a!!< t=32t6 Nag< !e!kierő%e! e!hessegette a hoss3I ut4hat#st6 0i anduko!t a kon<h# a, kin<itotta a hűtős3ekr2n<t, ki%ett eg< karton te9et s a3 2tke3őpu!tho3 %itte6 0e3e remegett kiss2, amikor :nt:tt eg< poh#rra!6 83 2 red2s ut#ni n2h#n< perc en mindig Ag< %o!t6 1udta, %2get %ethetne e r2m#!omnak, de nem eg<ed=!6 1: 2 m#r nem6 E!9:tt a3 ide9e, hog< e!mond9a a 52r5inak, gondo!ta6 &ank 2s a Bo!ond 'a!!< sose o!dogu!nak, amAg csak a 52r5i 9o an meg nem 2rti őt6 8 n<itott a !akon e5I%4 s3e!!ő meg!engette a 5=gg:n<:ket6 'a!!< a9k#ho3 eme!te a poharat 2s 2!%e3te a hűsAtő A3t6 &ank akkor ta!#n e!5ogadn# Bo!ond 'a!!<k2nt, aki %a!49# an %o!t, 2s 'a!!< ;ichae!sk2nt, aki nem %o!t6 ' e3 #tors#got adna neki, hog< m2g sokat n<I9that %a!akinek6 ?e!t2te!e3te, hog< a 52r5i m#r kia!akAtotta sa9#t 2!etm4d9#t, me!< ta!#n i!!ett a3 :%2he36 7ers3e e3t nem %#rhatta e!6 E!%2gre mi !ehet k:3:s &ank 8!ton, a 94.ne%ű =g<%2d, a k:3:ss2g k:3tis3te!et en #!!4 tag9# an 2s a Bo!ond 'a!!< enR 'emmi6 0iitta a te9et pohar# 4! 2s hangos koppan#ssa! a pu!tra tette6 ;egn23te a tű3he!< 5:!:tti 4r#t, s Ig< %2!te, do!go3hat m2g eg< kicsit, mie!őtt k2s3=!ődni ke3d a %acsor#ho36 83 e!őtte #!!4 est2re gondo!%a e!moso!<odott, s eg< kis da!t 5=t<=!t e!2g hamisan, amikor a k23iratot #t%itte a nappa!i a, hog< #to!%assa6 83 I9 s3er3ők mindig 2rdeke!t2k 'a!!<t6 &a eg< .ó I9 s3er3őre ukkant, a3 o!<an %o!t, mint amikor a3 aran<#s4 te!2rre !e! H ideges i3ga!mat 2re3, amikor nekike3d, s att4! ke3d%e poko!ian sok munka %#r r#6 Neki!#tott h#t 2s a32rt 5oh#s3kodott, hog< aran<ra !e!9en6 83nap este a Ae 6asa di Antoine %o!t a T!eg5orr4 U he!< a %#ros an6 8kik nem kaptak as3ta!t, a3ok a3 2ttermen %2gighI34d4 #rpu!t me!!ett

3sI5o!4dtak 2s a m:g:tte !e%ő t=kr:t #mu!t#k, csaknem 5e!tűnően n23%e a &ank 8!ton as3ta!#n#! =!ő nőt6 H Erre nem ker=!t %o!na sor, ha nem k2rde3ed meg a3 eg2s3 t#rg<a!4terem e!őtt, hog< h#n< 4r#ra 5og!a!tam as3ta!t H 3s2m e!t &ank6 H ;ire nem ker=!t %o!na sorR H k2rde3te 'a!!< hom!ok#t r#nco!%a, mAg tekintete %2gigsik!ott a #rpu!tra k:n<:k!ők sor#n6 &ank 52r5iakra 9e!!em3ően meg%onta %#!!#t, mint aki a3t mond9a: TLe5ogadom, hog< nem ismeri e!U6 H 83ok ott mind enn=nket #mu!nak6 12ged6 8 pinc2r =res sa!#t#st#n<2rokat tett as3ta!ukra a3 e!ő2te!he3, ma9d %#rt eg< kicsit mie!őtt e!ment, hog< to%# i meg A3#saikat te!9esAtse6 &ank mag# an e!ismerte, hog< m2g sose r2s3es=!t 9o kis3o!g#!#s an6 8 he!<3et eg< dara ig i3on<ta!annak tűnt, de csak addig, mAg a Le "asa di 8ntoine s3em2!<3ete tI! nem 9utott a ke3deti idegess2gen, hog< a !egend#s Bo!ond 'a!!<t s3o!g#!9#k ki6 ;eg2rke32s=k pi!!anat#t4! n<i!%#n%a!4 %o!t, hog< 'a!!< t#rg<a!4termi tr=kk92nek hAre mege!ő3te őket6 8 maAtre d\hate, ki rends3erint m2!t4s#gte!9esen %ise!kedett 2s n<uga!m# 4! nem !ehetett ki3:kkenteni, most ma9dnem #t ukott eg< s32ken, amikor a3 as3ta!uk 5e!2 tartott6 &ank arra is r#9:tt, hog< a maitre d\hate kiss2 4%atos magatart#sa a!ighanem ront#sokt4! %a!4 52!e!m2 ő! ad4dott, de 5ig<e!met!ens2g2t ink# 'a!!< !# a csod#!#s#nak tu!a9donAtotta6 &ank kAs2rt2st 2r3ett, hog< e!men9en, amikor 2s3re%ette, hog< a piko!45iI a3 as3ta!uk 5e!2 5urakodik6 ;#r 5:!k2s3=!t r#, hog< 9eges %i3et %ag< ken<eret kap remegő ke32 ő!6 'a!!< a3on an megmentette a he!<3etet, #9osan a 5iIra moso!<gott 2s megk2rde3te, kaphatna.e eg< poh#r s34da%i3et6 8 piko!45iI nag<ot n<e!t, ma9d %iss3ament, 2s pi!!anatokon e!=! a !#n< e!őtt %o!t eg< poh#r s34da, Tdup!a u or2kka![, me!!ette citrom. 2s citruss3e!etek6 8 s3em2!<3et n<i!%#n Ig< %2!te, hog< aki tis3ta s34da%i3et is3ik, a3 nem !ehet ross3 teremt2s6 8me!!ett a3on an a!ighanem a !# a is sokat n<omott a !at an6 ' mikor a ar#ts#gos moso!< me!!2 m2g s3eYisen e! is ne%ette mag#t, siker=!t e!ű3nie minden, a Bo!ond 'a!!< ross3 hAre miatti aggoda!mat6 Xt perce sem %o!tak a3 2tterem en 2s m#ris k2t pinc2r 2s !ega!# h#rom piko!45iI n<=3sg:tt 5e!%#!t%a as3ta!ukn#!, s pr4 #!t#k kita!#!ni 'a!!< !egre9tette kA%#ns#g#t is6 &ank arra g<anakodott, hog< a !#n< %a!amenn<i=ket meg a on#3ta6 'a!!< rag<og4 k2k s3eme huncut :r:mme! moso!<gott, amikor a #rpu!tn#! =!őket 5ig<e!te6 H 83t his3em, a Le "asa di 8ntoine #rk:3:ns2ge igen !o9#!is H mondta6 H Es3em e sem 9utna, hog< miattam !enn2nek itt6 H 83 i3tos, hog< e3 nem 9utott es3ed e H mondta a 52r5i csipke!őd%e, s 5:!%ette %i!!#9#t, mikor !#tta, hog< a !#n< m#r csaknem e!5og<as3totta %acsor#9#t6 H 8hog< arra sem 9:tt2! r#, hog< a t#rg<a!4terem k:3:ns2ge s3inte itta minden s3a%adat, amikor megk2rde3ted, hog< siker=!t.e itt as3ta!t 5og!a!nom6 H "sak a3t akartam tudni, hog<an :!t:33ek H mondta #rtat!an s3emekke! a !#n<6 H E3 a s3ere!2s kiss2 kirA%4 !ett %o!na eg< :nkis3o!g#!4 =52 en6 &anknek csaknem tork#n akadt a 5a!at, amikor a s34 an 5org4 Ts3ere!2sreU pi!!antott6 8 testhe3#!!4 5ekete g<ap9Iruha, me!< 94! 2r%2n<re

9uttatta 5orm#s a!ak9#t 2s 94%a! a t2rde 5:!:tt %2g3őd:tt, %a!4s#gga! 3a%ar a ho3ta6 Eg<s3erű ruha %o!t s3er2n< V n<akki%#g#ssa!, h#romneg<edes u99a! 2s csis3o!t =%eggom okka!6 0a #t9a, me!< megh:kkentő r43sas3An g<ap9Ian<ag 4! k2s3=!t, s a magasAtott ga!!2rt4! !#g<an om!ott a ruhas3eg2!<ig, hason!4an stA!usos, de !2n<eg2 en kon3er%atA% s3a #sI %o!t6 'a!!< a s32k t#m!#9#ra tette a ka #tot, amikor e9:ttek 2s ked%es moso!!<a! h#rAtotta e! a maAtre d\hate ud%arias a9#n!at#t, hog< ma9d 5:!akas3t9a a 5ogasra6 V#!!#ra !eom!4, csi!!og4 ha9a a!att &ank hata!mas, ug<ano!<an megd: entő r43sas3An 5=! e%a!4kat pi!!antott meg, mint a ka #t9a6 02pte!en %o!t r#9:nni, hog< mi tette a nő s3ere!2s2t o!<an d=hAtő2n i3gat4%#6 ;2g eg< 5a!atk#t %ett s3#9# a a 4! a micsod# 4!, amit kor# an rende!t 2s m2g eg<s3er a!aposan megn23te a3 :ss3hat#st6 H ;ost ki #mu!R H k2rde3te ha!kan a !#n<6 H "sak =!:k 2s 2!%e3em a !#t%#n<t, mert most csak #mu!hatokZ e!2g sokan %annak 9e!en6 H &og< oda ne 5ussakN H ugratta a !#n<6 H 83t his3em, a 9:%ő en 9o an ke!! =g<e!nem a csApős kis n<e!%edre is H mondta a 52r5i, s e!s:t2t=!ő s3em2 en u9a %is3on3#s Ag2rete csi!!ant6 'a!!<nek s3inte e!#!!t a !2!eg3ete, amikor 2r32ki 9e!enetek %i!!antak 5e! k2p3e!et2 en6 ;eg5orgatta %i!!#9#t a t2s3t# an, 2s 5ig<e!mesen n23te &ank ma esti :!t:32k2t6 Vi!#goss3=rke :!t:n< %o!t ra9ta, a!atta g<:ng<h#3s3Anű ing, n<akkendő92n 5e!tűnő A or%:r:s p:tt<:k6 Nem ross36 Eg<#!ta!#n nem6 Vi!!#9#%a! s3#9# a tett eg< ke%eset a 5inom t2s3t# 4!, s Ig< %2!te, ho33# ke!! s3oknia &ank 5orm#!is :!t:3k:d2s2he3, !ega!# is amAg i!< A3!2sesen tes3i6 8 52r5i m#r nem eg<s3er e!ismerte, hog< nag<k2pű6 8 !#n< eg<et2rtett e33e!6 V#!as3t2kos :!t:3k:d2se csak m2g 9o an kihangsI!<o3ta eme kis 5og<at2koss#g#tL %ag< ta!#n t2%edR 0A%#ncsi %o!t, %a9on megtud9a.e6 H &og< #!! a3 =g<edR H k2rde3te6 H Be5e9e3őd:tt6 H 8 52r5i kort<o!t eg<et or# 4! 2s %#!as3o!t a !#n< n2ma k2rd2s2re6 H ]ason a3t mondta, 5:!s3#!! a !ege!ső g2pre a 0ari .tenger 5e!26 H Leg#!isanR H 83 =!2sterem en &ank e!t:k2!t arc#t !#t%a 'a!!<t nem !epte %o!na meg, ha a 52r5i ennek ked%22rt megs3egn2 a t:r%2n<t, ha a Ar4s#g t:rt2netesen m#sk2nt d:ntene6 &ank megcs4%#!ta 5e92t6 H 1erm2s3etesen !eg#!isan H mondta6 H @ondo!od, hog< megpr4 #!n#m ki9#ts3ani a Ar4s#g d:nt2s2t 2s ha9!and4 !enn2k kicsemp2s3ni őt a %#ros 4!R 8 52r5i megn<erte a pert6 'a!!< :r:m2 en e!moso!<odott6 H 83t his3em ea%atko3n#!, ha Ig< gondo!n#d, hog< a3 erk:!csi!eg he!<es6 &ank Ig< %2!te, nem %itatko3ik arr4!, hog< T;i !ett %o!na, haLU H ]ason megk2rt, ad9am #t neked IcsI=d%:3!et2t6 83t mondta :r=!ne, ha a g<erekeirő! kider=!i %o!na, hog< o!<an humor2r32k=k %an, mint neked6 H E!2g neh23 esetnek tűnnek H mondta a !#n<, s nem %ett tudom#st a 52r5i c2!3#s#r4! a t#rg<a!4terem en t:rt2ntekrő!6 H Mem2!em, %2g!eg megs3akAt %e!=k minden kapcso!atot6

&ank %#!!at %ont6 H ;a9d e!%#!ik6 H 8 !#n< uns3o!#s#ra es32!t n2h#n< =g<2rő!, k2pet ad%a p#!<a5ut#s#r4!, me!< !assan 2!ete 9e!entős r2s32t t:!t:tte ki6 8 !#n<t %a!4s#gga! e! ű%:!te a pro !2m#k sok52!es2ge, me!<ekke! k=!:n :3ő em erek 5e!kerest2k a 52r5it, 2s s3inte !en<űg:3te, hog< n2ha mi!< ruga!masan pr4 #! segAteni nekik, eg<#!ta!#n nem ragas3kod%a a kon%encion#!is 5orm#kho36 ;ikor arr4! a perrő! mes2!t, ame!< en eg< isko!a eg2s3 harmadik os3t#!<#t k2p%ise!te eg< he!<i hu!!ad2ks3#!!At4 %#!!a!at e!!en2 en, me!< a3 I9ra5e!do!go3#si ter%ek tekintet2 en kor# an megk:3e!Athetet!en %o!t, a !#n< e!m2!<=!ten ha!!gatta őt6 83t#n %o!t eg< m#sik =g<, ame!< en a s3oms32d %#ros an eg< gar#3das#g 2s testi s2rt2s miatt !etart43tatott 5iata!korIt k2p%ise!t, aki%e! s3em en a rendőrs2g k2n<s3ert a!ka!ma3ott6 V2g=! &ank a es32!get2s "atherine 2s Gi!!< t:rt2neteire tere!te, s a t2ma%#!t#s !ehetős2g2%e! 2!%e 'a!!<t ha!!gat4 4! =g<esen r2s3t%e%ő%2 tette6 H ;i %an a s3=!eidde!, 'a!!<R S!nek m2gR H ;egha!tak eg< motorcs4nak. a!esetn2! m2g n<o!c2%es korom an6 H ?2!reto!ta =res t#n<2r9#t, 5:!%ette orospohar#t 2s !assan 5orgatta u99ai k:3t, a poh#ron ott csi!!ogott a kette9=k k:3t #!!4 g<ert<a 52n<e6 H 8 mam#m nag<n2n9e ne%e!t 5e!6 Q pedig t=dőg<u!!ad#s an megha!t, amAg 2n 5őisko!#n %o!tam6 E!ha!!gatott, amikor a pinc2r !es3edte as3ta!ukat, 2s e!5ogadta a3 a9#n!ott dess3ertet6 8 orr4! #tt2rtek a k#%2ra, s a3t !#tta, hog< &ank merőn n23i őt6 1ekintete #!!hatatoss#got, kA%#ncsis#got t=kr:3:tt 2s csod#!atosan megn<ugtat4 %o!t6 1udta, hog< ennek a 52r5inak es32!het a3 2!et2rő!6 8mi meg!epte, hog< akart is es32!ni neki6 8mAg a dess3ertre %#rtak, cs:nd en is3ogatt#k k#%29ukat, s e3t csak n2ha s3akAtotta meg ud%arias as3ta! me!!etti t#rsa!g#s6 8 kA%#ncsiskod4kat i3on<#ra a 5e!tűnő %ise!ked2s hi#n<a t#%o!Atotta e!, gondo!ta a !#n<, mert a3 eg<ik pi!!anat an m2g ott %o!tak, a m#sik an pedig 94 r2s3=k e!ment6 8mikor a pinc2r 5e!s3o!g#!ta a citromtort#t, &ank k:r en23ett, s ekkor %ette 2s3re, hog< a #rpu!t s3inte te!9esen =res, csak n2h#n< he!<en =!nek a3 as3ta!okn#!6 H ;#s rokonod nincsR H k2rde3te &ank, aki nem akarta a %2gre megke3dett t2m#t a ahag<ni6 H Vnokatest%2rR ;#s csa!#dtagR 'a!!< tagad4!ag r#3ta 5e92t 2s %ett a keser2des dess3ert ő!, s k:3 en e3t mondta: H 8 52r9em s3=!eit ki%2%e6 >e a3 iga3at meg%a!!%a, %e!=k sohasem 9:ttem 94! ki6 83t his3em, n2h#n< 2%%e! e3e!őtt ?!orid# a k:!t:3tek6 ?2r9R Va!ahog< sose gondo!t arra, hog< 'a!!< a3e!őtt 52r9n2! !ehetett6 Eg< s3eretőR $gen6 >e eg< 52r9R Errő! t: et is meg ke!! tudnia6 H Nem gondo!tam, hog< kor# an 52r9n2! %o!t#!6 8 !#n< nag<ot s4ha9tott 2s 4!intott6 H 8 5őisko!#n ismertem meg ]ohnt6 8 dip!om#nk megs3er32se ut#n n<om an :ss3eh#3asodtunk6 &#rom 2%%e! k2ső megha!t6 Sn Jak%i!!e. e k:!t:3tem6 &ank kort<o!t eg<et k#%29# 4!6 H Enn<i a3 eg2s3R H k2rde3te kA%#ncsian6 H ?2r9he3 ment2!6 Ő megha!t6 1e e!9:tt2!6

'a!!< csod#!ko3#st 5ede3ett 5e! arc#n, 2s e!k2p3e!te, mi!<en a s3urd m4don hango3hatott a3 eg2s36 H Nem s3A%esen es32!ek r4!a H mondta 5urcsa 5intort %#g%a, 2s 52!reto!ta csaknem 2rintet!en dess3ert92t6 Ss3re%ette &ank a9k#n a kis moso!<t6 E3 arra #torAtotta, hog< 5o!<tassa6 H Xt 2%%e! e3e!őtt t:rt2nt, Vermont an !aktunk6 8 52r5i 4!intott6 H '3eretted őtR H $gen6 H 8rc#n #nat 2s sa9n#!at t=kr:3őd:tt, amikor eg<m#s ir#nti s3eretet=kre, a 9#t2kos ka!andok 2s 2rett ter%e32sek 2%eire %iss3agondo!t6 8kartak g<ereket, de k2ső , amikor m#r t: ide9=k 2s t: p2n3=k !es36 E!2gedett %o!t ]ohnna!6 Ss s3erette is6 E en soha, eg< pi!!anatig sem k2te!kedett6 &ank 5ig<e!te arc#n a3 #tsuhan4 2r3e!meket, 2s megpr4 #!t ura!kodni a s3A%2t mardos4 52!e!men6 Be!es3eretett 'a!!< e, tud%a, hog< nem !es3 k:nn<ű megg<ő3nie őt errő! a s3ere!emrő!6 8rra sose gondo!t, hog< eset!eg eg< s3e!!emme! ke!! ma9d %ersen<re ke!nie6 H ;2g mindig s3ereted őt, 'a!!<R 8 !#n< %a!ahog<an tudta, de ink# 2re3te, hog< a 52r5i e3t megk2rde3i ma9d6 7r4 #!ta !en<e!ni a tork# an 2r3ett gom 4cot, ame!<et mindig 2r3ett, ha ]ohnra gondo!t, s tagad4!ag r#3ta meg 5e92t6 H ;#r nem s3eretek senkit6 Nem tudok6 83 est hű%:s 2s csApős %o!t6 'a!!<nek 94!esett a ka #t me!ege6 &ank is #tkaro!ta %#!!#t, amikor a parknak a %#ros t#%o!a i r2s3e 5e!2 kan<arg4 s2t#n<#n mentek6 83t#n mes2!t a 52r5inak a ro an#sr4!6 H Jtt k#rosodott nag<m2rt2k en a ha!!#som, s !e2gett a ha9am 2s a s3em:!d:k:m is6 ;#s a9om eg<2 k2nt nem t:rt2nt6 8mikor kiker=!tem a k4rh#3 4!, Ig< gondo!tam, nem akarok o!<an he!<en maradni, aho! mindenki meg akar9a 5ogni a ke3em s a3t i3on<gat9a, hog< ma9d minden ok2 !es36 H V#!!at %ont6 H Nem ment, 2s e3t tudtam6 E!9:ttem ide, hog< eg<ed=! !ehessek6 8kkori an e3 !#ts3ott a3 eg<et!en 2rte!mes do!ognak6 &ank 4%atosan e!%e3ette eg< 5#nak a s2t#n<on ki#!!4 g:cs:rt:s #ga me!!ett6 Nem s34!t semmit6 (em szeretek senkit+ (em t1dok+ 8 s3a%ak 9e!ent2se e!ős3:r me!! e %#gta, de a3t#n r#9:tt, hog< %a!49# an i!<es5a9ta e!!en#!!#sra s3#mAtott a !#n< r2s32rő!6 E3 a3on an nem %#!to3tatott a3 2r3e!mein, sem a s3#nd2kain6 '3erette őt 2s a3t akarta, hog< a !#n< is %is3onts3eresse6 Vannak do!gok a3 2!et en, amiket nem !ehet siettetni6 'a!!< Jak%i!!e. e menek=!t, hog< g<4g<u!9onL m2g akkor is, ha kitart ame!!ett, a32rt 9:tt ide, hog< e!re9tő332k6 &ank e!tűnőd:tt, %a9on menn<i idő e te!ik, mAg a !#n< r#9:n a k=!:n s2gre6 H Lid2rces #!maim %annak a ro an#sr4! H mondta 'a!!<, megs3akAt%a a 52r5i gondo!atsor#t6 H 'iko!to3o! ek:3 enR H k2rde3te ő, hirte!en maga e!2 k2p3e!%e, hog<an ke3dőd:tt minden6 8 sikAt#ssa!, ame!<tő! Gi!!< !eesett a 5#r4!6 8mikor ke3dte meg2rteni a s3:rn<ű esem2n<eket, me!<ek komoran e#rn<2ko!t#k

a !#n< nap9ait, Ig< 2re3te, hog< %2de!me3nie, o!ta!ma3nia s t#mogatnia ke!! őt6 H Erre 2 redek mindig H mondta 'a!!<6 H &onnan tudtadR 8 52r5i %#!!at %ont6 H 0ita!#!tam6 H Vannak do!gok, amiket a !#n<nak nem s3=ks2ges tudnia6 H '3:rn<űek e3ek a3 #!mok, s3ere!memR H Va!4s#gosnak tűnnek H mondta ő eg<s3erűen6 H Mettegek tő!=k, de mindig es3em e 9uttat9#k, hog< erősnek ke!! !ennem6 H 8 52r5i a !#n<ra n23ett, s megk2rde3te, hog< mi2rt6 H ;ert em!2ke3tetnek, hog< mi t:rt2nik, ha s3eretek %a!akit H mondta s e3t a maga r2s32rő! !ogikusnak 2s %itathatat!annak tartotta6 H '3erettem a s3=!eimet6 ;egha!tak6 83t#n k:%ette őket a nag<n2n2m6 ;a9d %2g=! ]ohn6 ;ost m#r eg<ik=k sem 2!6 Eg<ik sem a3ok k:3=!, akiket s3erettem6 8mikor 5e!2p=!tem a ro an#s ut#n, Ig< gondo!tam, ha senkit sem s3eretek, akkor nem ke!! ism2t e!s3en%ednem a3 e!%es3t2s=kke! 9#r4 5#9da!mat6 H 83 eg<ik nem 5e!t2t!en=! k:%etke3ik a m#sik 4! H mormo!ta a 52r5i, 2s uns3o!ta a !#n<t, hog< =!9enek !e a park an eg< k:3e!i padra6 1o%# ra is #t:!e!%e tartotta eg< mag#n<os !#mpa 52n<e a!att6 H 83, hog< a3 em er s3eret %a!akit, nem %e3et mindig a3 e!%es3t2s2he36 8 !#n< 5:!n23ett r#, arc#n a keser%es tapas3ta!at tudata t=kr:3őd:tt6 H &#roms3or s3erettem, h#roms3or %es3Atettem e! őket, =g<%2dem H mondta ha!kan6 H Nem 4ha9tok ism2t pr4 #!ko3ni6 H Nem 52!s3 att4!, hog< eset!eg 2n e!2d s3eretekR H k2rde3te &ank6 8 !#n< tagad4!ag r#3ta 5e92t 2s meg!epte a 52r5it, amikor ingerked%e e!%ig<orodott6 H 1e tI!s#gosan nag<k2pű %ag< ahho3, hog< e!es3eress2! a Bo!ond 'a!!< e6 H 1e a3on an hag<tad, hog< s3eretke33em %e!ed6 H 0A%#ncsi %o!t, %a9on 'a!!< tudat# an %an.e eg<#!ta!#n a g<4g<u!#si 5o!<amatnak, 2s hog< menn<ire ha!adt e!őre e en6 Nem 2rti %a9on, hog< tr25#s 5e!e!ete %a!49# an nem %#!as3 a3 ő k2rd2s2reR H /elem 2 he!<es Atette őt a !#n< kihA%4an 2s csi!!ogott a s3eme6 H No meg nem !enn2k itt, ha Ig< gondo!n#m, hog< ennek 5enn#!! a !ehetős2ge6 H 0iss2 od2 hI34d%a 5:!eme!te arc#t 2s pi!!ant#sa ta!#!ko3ott a 52r5i orIs tekintet2%e!6 H BA3om a an, 2s rem2!em, hog< nem k:%ets3 e! osto as#got, &ank6 Jsto as#g a!att a3t 2rtette, hog< s3ere!mes !es3 e!26 8 52r5i 4!intott, mert %a!4 an nem akart s3am#rs#got e!k:%etni6 ;#r megtette6 116 H Nem 52!s3 att4!, hog< eset!eg te s3erets3 e!2mR H k2rde3te &ank6 'a!!< nag<ot n<e!t6 H Nem tehetem6 Nem akarom6 H ;a9d s3inte mentegető3%e a 52r5ira moso!<gott 2s Ag< 5o!<tatta: H Xt 2% e te!t, amAg ann<ira :ss3es3edtem magam, k2pess2 %#!tam arra: a tied !eg<ek, &ank 8!ton H mondta komo!<an6 H &innem ke!!, hog< a tied !ehetek an2!k=!, hog< e!2d s3eretn2k6 H ;i %an akkor, ha 2n s3eretek e!2dR

H Nem akarom6 8 52r5i g<:ng2den #t:!e!te, hog< megn<ugtassa, s :!csen ha!!gatott6 Mem2!te, hog< a !#n< s3a%ait ink# a3 es3e, semmint a s3A%e dikt#!ta6 Va9on menn<i idő ke!! ahho3, hog< e3t a %iss3#9#ra 5ordAtsaR 'a!!< &ank %#!!#ra ha9totta 5e92t, kimondhatat!anu! megk:nn<e =!t att4!, hog< a 52r5i meg2rtette őt6 Lega!# is a3t hitte, hog< a k:nn<ek ettő! s3:ktek a s3em2 e6 @<orsan e!pis!ogta kicsordu!ni k2s3=!ő k:nn<eit, hog< a 52r5i ne %eg<e 2s3re6 ;#sk2nt e! ke!!ene mondania neki, hog< mindig sAr, ha ]ohnr4! es32!6 H E!mes2!tem m#r neked, hog< a Bo!ond 'a!!< :t!ete mik2nt s3=!etett megR H ]4! tudod, hog< nem6 8 !#n< a 52r5i me!!2n pihentette 5e92t, &ank a kar9#t simogatta6 "s:ndes #torAt#s %o!t e3 r2s32rő!, ha a !#n<nak s3=ks2ge !enne r#6 Nem %o!t, mert a g<:ng2d a usgat#sra te!9esen 5:!o!d4dott6 Bo!ond 'a!!< t:rt2nete ne%ettető %o!t 2s hat#sa eg<#!ta!#n nem %o!t traumatikus6 H 0ora őss3e! 2rke3tem Jak%i!!e. e6 "sak n2h#n< nap9a tart43kodtam itt, amikor eg< nap a3 a !akon kitekint%e eg< 5iIt !#ttam a 5#n6 8nn<i idős !ehetett, mint Gi!!<, s 52!tem, hog< !eesik 2s meg=ti mag#t6 ;indenesetre 5:!%ettem a k:pen<t 2s ki5utottam6 H ;i2rt a k:pen<tR H k2rde3ett k:3 e a 52r5i6 H 8 ha9am miatt H mondta ő s3omork#s moso!!<a!6 H ^g< %o!t 9o , mert nem %o!t ha9am6 "sak akkor ke3dett ism2t kinőni a s3em:!d:k:m is6 Va!ah#n<s3or kimentem a h#3 4!, a k:pen<t %ise!tem 2s a 5e9emen %o!t a csuk!<a6 83nap, amikor a 5iIt meg!#ttam, e3 m#r re5!eYs3erű %o!t6 H ^g< %is3ont ahe!<ett, hog< megmentetted %o!na a !ees2stő!, 52!ig ha!#!ra r2mAtetted6 H $!<en eg<s3erű a mag<ar#3at, tűnőd:tt e! a 52r5i6 8 !#n< 4!intott 2s nag<ot s4ha9tott6 H "saknem a3 t:rt2nt, mint Gi!!< eset2 en, a33a! a k=!:n s2gge!, hog< a3 a 5iI nem esett !e a 5#r4!6 H E!5ogadom a mag<ar#3atot H mormo!ta &ank H, de honnan ered a s34 es32d, hog< a n:%2n<ekhe3 meg a s3ik!#kho3 2s hason!4kho3 es32!s3R E3t Ig< ta!#!t#k kiR 'a!!< e!ne%ette mag#t6 H 8nnak a Bo!ond 'a!!<he3 semmi k:3e6 0e3det en !ega!# is nem %o!t6 Eg<s3er csak 2s3re%ettem, hog< a hangom, n2h#n< ki%2te!tő! e!tekint%e, mint p2!d#u! amikor a 5őn:k:mme! es32!tem te!e5onon, %ag< ?air%iew. an %#s#ro!tam, rekedtes6 H MekedtesR 8 !#n< 4!intott6 H Ba%art, hog< amikor megs34!a!tam, a hangom Ig< recsegett, mint eg< r2gi gramo5on6 V2g=! Ig< d:nt:ttem, hog< mindennap g<akor!om a es32det eg< kicsitL 8mikor a 52r5i 5:!ne%etett, 'a!!< o!da! a :kte6 H ;indenesetre e!ke3dtem es32!ni a t#rg<akho36 72!d#u! a n:%2n<ekhe36 0:3tudott, hog< a3 em erek s3oktak es32!ni a n:%2n<ekhe36 H No de a s3ik!#kho3, 'a!!<RN H mondta a 52r5i, g<orsan #tt2r%e a n:%2n<ekrő! m#sra, mert a3 an<9a is es32!t g<akran a h#3 k:r=!i n:%2n<ekhe36

H Erre a Tk:3:ns2gemU miatt ker=!t sor H %a!!otta e6 H 0=!:n:sen a3 e!ső h4nap an igen sok g<erek őg<e!gett a 5a! k:r=!6 8rra %#rtak, hog< %a!ami 5urcsa do!got teg<ek6 H 0iss2 meg%onta %#!!#t6 H ;egpr4 #!tam e!eget tenni nekik6 H ^g< ke3dőd:tt6 H 8 52r5i hang9a m2!<en 3engett, s a !#n< 5e!5ogta a %i r#!#s#t6 H 8 k:!<k:k 5:!5ede3t2k, hog< Bo!ond 'a!!< k:!t:3:tt Jak%i!!e. e, te meg r#9:tt2!, hog< a Bo!ond 'a!!< remek es3k:3 arra, hog< mindenkit t#%o! tarts#! magadt4!6 H ' amikor r#9:ttem a do!og A32re, ut#na m#r eg2s3 94! s34rako3tam6 H &og<an tudtad meg, hog< Bo!ond 'a!!<nek hA%nak, ha senki%e! sem es32!t2! Jak%i!!e. enR H ?est2ks34r4 spra<%e! r#Art#k a 5a!ra6 8 52r5i e!hI3ta a s3#9#t6 H ;iket te!tek m2g %e!ed a3 e!mI!t 2%ek sor#nR H @<:ng2den 5:!hI3ta a !#n<t a padr4!, meg5ordu!t 2s e!indu!t a kocsi 5e!26 H 'emmi k=!:n:set6 "sak a s3ok#sos k:!<:kcsAn<eket6 Eg<s3er p2!d#u! 3#pto9#sokka! ha9ig#!tak6 H Ss m2gR H 83on5e!=!, hog< %2c2papArt raktak a 5#kra 2s a %ir#gokraR H 'a!!< meg%onta %#!!#t, mintha e3ek a3 apr4 oss3ant#sok cs:ppet sem !enn2nek 5ontosak6 H Nos, a mI!t 2% en %a!aki e5I9ta 5est2kke! ;#!n#cska 2!ős:%2n<.!a irintus#t6 "saknem t:nkrement6 ' &a!!oweenkor ű3 om #t raktak a posta!#d#m a6 8 post#s hetekig a k:3e!2 e sem tudott menni, a post#mat a 9#rd#n ke!!ett hag<nia6 H Nem %itte oda a3 a9t4dho3R H Nem6 &a a3 2!et2 e ker=!t %o!na, akkor sem6 H E!%ig<orodott, amikor a 52r5i esegAtette a kocsi a6 H Nem his3em, hog< a munkak:ri !eAr#sa 2r%2n<es %o!t a Bo!ond 'a!!<re is6 H ;egAg2rtem Gi!!<nek, hog< 5:nnmaradhat, amAg ha3a2rek6 Nincs e!!enedre, ha eugrunk ho33#nkR 'a!!< s34t!anu! r#3ta meg 5e92t, mert gondo!atai 2pp ott ka!ando3tak, hog< mikor %is3i a 52r5i őt ha3aL 2s 9:n e, hog< eg<=tt t:!ts2k a3 29s3akai 4r#kat6 H Og< gondo!om, hog< a Bo!ond 'a!!< ma m#r 2pp e!2g csAn<t k:%etett e! H mondta a 52r5i6 H Gi!!< pedig Ig< %2!i, hog< nag<s3erű teremt2s %ag<6 H Nem e3t tapas3ta!tam6 &ank meg!epőd:tt e s3a%ak ha!!at#n6 H &amarosan a !egodaad4 hA%ed !es36 8mi4ta es32!tem neki ;#!n#cska s3=!et2snapi =nneps2g2rő! 2s a !a irintusr4!, a3 a %2!em2n<e, hog< T5rank4U %ag<6 H ?rank4R 8 52r5i e!%ig<orodott6 H 1:k 946 '3uper6 H Og< !#ts3ik, a modern s34has3n#!at %a!ahog< nem 9utott e! ho33#m H mondta 'a!!<, 94t ne%et%e a 5urcsa ki5e9e32sen6 H ;i %an ;#!n#csk# an, amitő! 2n Tt:k 94U %ag<ok, %ag< 2ppen Ts3uper[R &ank csak meg%onta %#!!#t6 8ut49#%a! r#ha9tott a %iktori#nus 5armh#3 kocsi e9#r49#ra, 2s kisegAtette 'a!!<t a kocsi 4!6

H ;i!<en remek h#3N H mondta a !#n<, 2s %2gigsietett a g<a!og9#r4n, hog< 9o an s3em=g<re %eg<e6 H 0:r:sk:r=! %erandaR H k2rde3te6 H "sak h#rom o!da!on H mondta &ank6 ]4!eső 2r32sse! n<ugt#3ta, hog< a !#n<nak tets3ik6 Nag<on s3orongott att4!, hog< nem tud9a e!n<erni a !#n< s3ere!m2t6 83t#n siker=!t erőt %ennie mag#n6 'iker=!ni 5og6 'iker=!nie ke!!6 1I!s#gosan s3ereti ahho3, hog< 2!ete e !eg5ontosa csat#9#t e!%es3Atse6 ;2!<et !2!eg3ett, s amAg e%e3ette őt a h#3 a, %#!as3o!gatott k2rd2seire6 Nem, amikor meg%#s#ro!ta, nem %o!t i!<en remek #!!apot anL $gen, ő 2s Gi!!< sokat do!go3tak ra9ta, de a nag<o munk#ra ki%ite!e3őket 5ogadott 5e!L Nem, h#tu! a k2ts3intes csűrt 9e!en!eg semmire sem has3n#!9#k, de Ig< ter%e3i, hog< %end2gh#33# a!akAt9a ma9d #t "atherine s3#m#ra6 'a!!< 2ppen a3 e 2d!ő csi!!#r9#r4! k2rde3te, hog< a Itorokka! eg<=tt %ette.e, amikor "atherine !2pett e a kon<h# 4!6 Őr=!t, hog< &ank nem eg<ed=! 9:tt6 H &a!!ottam a3 :n s3en3#ci4s ;adame >e?arge csAn<92rő! H mondta s a ke32t n<I9totta 'a!!< 5e!26 H Bi!! 5e!hA%ott te!e5onon, s a3t mondta, e3 %o!t a !eg%iccese do!og, amit %a!aha is !#tott6 H ;a9d\ meg=t:tte a guta H 9eg<e3te meg &ank6 "atherine s3#nako34 pi!!ant#st %etett r#6 H 1a!#n ink# t2ged6 ;indenki m#s nag< s3#mnak tartotta6 H 0i a3 a Bi!!R H k2rde3te 'a!!< moso!<og%a a3 időse nőtő!6 0imondhatat!anu! :r=!t, hog< o!<an teremt2s, akinek %an humor2r32ke6 H 'trim Ar4 H mag<ar#3ta "atherine6 H 8mikor nincs ra9ta a 5ekete ta!#r, akkor eg<s3erűen csak Bi!!6 H 83t 9e!enti e3, hog< maga is eg<s3erűen csak 'a!!<, ha nem %ise!i a k:pen<tR H k2rde3te eg< kA%#ncsi hang6 8 h#rom 5e!nőtt meg!epetten 5ordu!t h#tra, 2s Gi!!<t pi!!antott#k meg6 ;e3At!# , pi3sam# an t2 !# o!t a !2pcső a!9#n, 2s eg<#!ta!#n nem Ig< n23ett ki, mint aki !e akar 5ek=dni6 &ank meg5ogta 'a!!< ke32t, 2s g<:ng2den maga ut#n hI3ta keres3t=! a ha!!on6 'a!!< ha!k 3a9t ha!!ott, s %iss3an23%e !#tta, hog< "atherine e!tűnik a kon<haa9t4 m:g:tt6 H Nem 'a!!< H mondta &ank s3igorI, komo!< hangon, amikor oda2rtek6 H Neked ;rs6 ;ichae!s, 5iata!em er6 H Vg<an, ug<an, e3 nag<k2pűs2g H mondta 'a!!<, mik:3 en &ank korho!4an n23ett r#, Gi!!< meg e!%ig<orodott6 H &og<an !ehetn2nk 94 ar#tok Gi!!<%e!, ha ;rs6 ;ichae!snek ke!!ene s34!AtaniaR H ^g< i!!ik6 H &a idegenek is 9e!en %annak6 >e itt eg<et sem !#tok H mondta a !#n< ra%as3u!, s ho33#tette: Gi!!< Ig< s34!Athat9a őt, ahog< akar9a6 H 0i%2%e a TBo!ond 'a!!<tU H mondta &ank, enged%e mere% #!!#spont9# 4!6 ;a9d ke32t 'a!!< 5e!2 n<I9t%a k2rte, =!9:n !e ő is me!!29=k6 Ő e!5ogadta a 52r5i 5e!29e n<I9tott ke32tZ %a!ami meghat#ro3hatat!an 2r32s arra k2s3tette, hog< ő is r2s3ese !eg<en e meghitt 9e!enetnek6 &ank u99ai a ke32re 5on4dtak, s ő !e=!t me!!2 a !2pcsőre6 H Nem hA%n#m őt Bo!ond 'a!!<nek, papa H mondta Gi!!< m2!tat!ankod%a6 H "sak a3 tenne i!<et, akinek e!ment a3 es3e6 'a!!< m2!<en Gi!!< s3em2 e n23ett6

H Eg<ed=! a3 2n hi #m, hog< Ag< ne%e3nek a3 em erek H mondta ha!kan6 H 8 papa a3t mond9a, maga akarta, hog< mindenki o!ondnak tartsa6 8 !#n< e!moso!<odott a 5iI 3a%art arc#t !#t%a, s meg#!!apAtotta, hog< nag<on hason!At a3 ap9#ra6 $g<eke3ett he!<esen meg%i!#gAtani a do!gokatL e3en a3 est2n m#r m#sods3or6 H 83t akartam, hog< a3 em erek 2k2n hag<9anak Eg<ed=! akartam !enni H mondta6 H Ennek !egeg<s3erű m4d9a a3 %o!t, hog< Ig< tettem, mintha o!ond !enn2k6 Gi!!< :!cs k2pet %#g%a 4!ogatott6 H E3t 2rtem6 >e akkor 5:! nem 5oghatom, hog< most mi2rt %an itt, ha eg<ed=! akart !enniR 'a!!< m2!<et s4ha9tott, 2s arra gondo!t, mi!<en neh23 k2rd2seket tudnak 5:!tenni o!<kor a g<erekek6 H 832rt %ag<ok itt, mert ami4ta te 2s a pap#d meg!#togattatok, r#9:ttem, hog< mag#n<os %ag<ok6 H E3t a3e!őtt nem tudtaR H 1a!#n igen H mondta 'a!!< ha!kan6 H 8ddig a3on an sohasem ismertem e!, m2g :nmagamnak sem6 Gi!!< e!moso!<odott, 2s a !#n< %iss3amoso!<gott r#6 H Xr=!:k ennek H mondta eg<s3erűen6 ;a9d !op%a ap9#ra n23%e m2g ho33#tette: H 8 pap#nak pont i!<en nőre %an s3=ks2ge6 Bont ilyen nőre+ &ank 2ppen Gi!!< s34has3n#!at#n r#g4dott, amikor 'a!!< megk2rde3te: H Ss s3erinted mi!<en 5a9ta nő a3R H J!<an, aki meg meri mondani neki, hog< 5ontoskodik, 2s megIss3a6 H Sn a3t mondtam neki, hog< nag<k2pű H mondta 'a!!< ne%et%e H, nem a3t, hog< 5ontoskodik6 H 83 ug<ana3 H k:3:!te Gi!!<6 'a!!< a3 i!!ető Tnag<k2pűU s3em2!<re pi!!antott, 2s meg!epetten !#tta, hog< a3t eg<#!ta!#n nem 3a%ar9a e 9e!!em32s6 H ;i ő! gondo!od, hog< eg<#!ta!#n megIss3aR H k2rde3te &ank, 2s 94!eső :r:m t:!t:tte e!, hog< a 5ia 2s 'a!!< mik2nt rak9#k !e 9:%endő ar#ts#guk a!ap9ait, me!< s3erinte e!engedhetet!en %o!t6 H Xt perce sincs, hog< nag<k2pűnek mondott6 &ank %#!!at %ont6 H Vo!t r# tanI6 &a tett!eg #nta!ma3n#m, te e!!enem %a!!hatn#!6 ' 2n ra9ta%es3ten2k6 H Nem 94, papa6 ?2! Jak%i!!e ha!!otta, hog< mit tett a t#rg<a!4terem en, s te m2gis e!%itted őt %acsor#3ni H mondta Gi!!< !ogikusan6 H E ő! Ig< tűnik nekem, hog< megIs3n#6 'a!!< ked%esen r#9uk moso!<gott 2s Ag< s34!t: H Og< !#tom, e3eken a !2pcsők:n nem eg<, hanem k2t 9og#s3 =!6 &ank %a!ami o!<asmit mormo!t, hog< ide9e !e5ek=dni, 2s kiss2 meg!:kte Gi!!<t, mie!őtt 5:!cammogott ut#na a !2pcsőn6 &angos ne%etg2!2s 2s %id#m kia #!#s k:3epette tűntek e! a s3eme e!ő!6 'a!!< 2ppen a s3okn<#9#t poro!ta, amikor Gi!!< ism2t meg9e!ent a !2pcső tete92n6 H E!9:n ho!nap a 5ut a!!ed32sreR H k2rde3te, s agg4d%a pi!!antott h#tra, hog< e3t %a9on mi k:%eti ma9d6 'a!!< eg< percig sem gondo!kodott6

H 8 pap#d n<akkendő en 9:n a3 ed32sreR Gi!!< ke!!et!en=! 4!intott6 8 !#n< e!%ig<orodott6 H ;indenk2ppen e!9:%:k6 H 'a9n#!om a regge! t:rt2nteket6 &ank a !#n< hom!ok#t simogatta eg< hoss3I pi!!anatig, mie!őtt megs34!a!t6 H ;i is %o!t ma regge!R 'a!!< r#!eg<intett me3te!en test2re, ma9d hog< nem !2te3ő 5#9da!m#t en<hAtse, g<:ng2den megsimogatta, s a 52r5inak ism2t es32 e 9utott errő!, hog< hamarosan mennie ke!!6 H 7r4 #!ok ocs#natot k2rni, &ank H s34!t a !#n<, amikor a 52r5i s3#9a k:3e!edett a9k#ho36 H 8 !egke%ese , amit megtehets3, hog< oda5ig<e!s36 H Q, 2n 5ig<e!ek, dr#g#m6 H 0e3e a !#n< com 9#ra sik!ott, 2s g<:ng2den simogatta6 H 83t 5ig<e!em, hog< menn<ire i3gat t2ged, ha itt simogat!ak6 'a!!< A% en h#traha9o!t, a cir4gat#s ism2t 5e!2 res3tette %#g<#t, pedig a3t hitte, hog< m#r kie!2g=!t6 Bi3on<#ra t2%edett, gondo!ta, mert csApő92t :nk2nte!en=! a 52r5i ke32he3 n<omta, me!!e megdu33adt, me!! im 49a pedig a 52r5i i3mos me!!kas#ho3 n<om4dott6 ;eg ke!!ett mondania %a!amit6 Nag<ot n<e!t, 2s nag< nehe3en Ag< s34!t: H 1e a3t mondtad, hog< :n3ő %ag<ok6 '3eretn2m, ha tudn#d, hog< iga3ad %o!t6 8 52r5i most a !#n< s3#9#t ingere!te n<e!%2%e!, 2s ha!kan 5:!ne%etett6 H 83, hog< T:n3ő[, csup#n n23őpont k2rd2se H mondta a 52r5i6 H ;a regge! p2!d#u! e33e! a s34%a! annak !ehetős2g2re uta!tam, hog< a Bo!ond 'a!!< huncut csAn<9e meg5os3that att4!, hog< megn<er9em a pert a3 =g<5e!em s3#m#ra6 Og< gondo!tam teh#t, hog< :n3ő m4don m#s k#r#ra s34rako3o!6 'a!!< eg2s3en megk:nn<e =!t6 &ank !e%ette %#!!#r4! a űntudat terh2t, mik:3 en g<:ng2den cs4ko!gatta s3#9#t6 &a!k ocs#natk2r2s2t e!s:p:rte a 52r5i cs# At#sa6 &ank !assan a h#t#ra 5ordu!t, s ek:3 en s3orosan mag#ho3 %onta őt6 "sApő9e a 52r5iho3 tapadt6 H ;#sr2s3rő! H mondta &ank ha!k 2s komo!< hangon H %an i3on<os :n32s, ame!<re k2pte!en %ag<6 'a!!< a 52r5i %#!!#ra tette ke32t, kiss2 5:!eme!kedett Ig<, hog< test=k most csak eg<et!en ponton ta!#!ko3ott6 H ;i !enne a3, =g<%2demR H k2rde3te i3on<ta!anu!, amikor &ank !assI, k:nn<ed ritmus a ke3dett6 H E36 ;ert mik:3 en sohasem akars3 k:3e! ker=!ni a3 em erekhe3, a pok!ok kAn9#t 3IdAtod r#m mindig, amikor s3eretke3=nk6 'a!!< tudta, hog< %a!ami nem stimme! a an, amit a 52r5i mond, de k2pte!en %o!t r#9:nni, hog< mi a36 B#r e3 m#r nem s3#mAtott, mert s3ere!m=k ete!t, 2s 'a!!< Ig< 2re3te, mintha a 5e!!egek en 9#rna6 Memeg%e, !iheg%e hu!!ott a 52r5i kar9# a, s a3 :r:m s3a%ait suttogta 5=!2 e6 E3 m#r 2r3e!emme! te!i s3eretke32s %o!t6 ]4%a! k2ső , ama i3on<ta!an 4r#k an, mikor a3 29s3ak#nak m#r %2ge, de m2g nincs nappa!, a 52r5i %iss3at2rt otthon# a, aho! a3 an<9#%a! 2s a 5i#%a! 2!t6 'a!!< kiss2 #natosan n23ett ut#na, mert 5e!ismerte: !egs3A%ese en k:%ette %o!na őt6

Gi!!< ;#!n#csk#%a! 9#ts3ott, mAg 'a!!< a csomagr4! es32!t &anknek6 H E3 eg< k2n<e!mes ruhadara H mondta, s a csomagot a 52r5i ke32 e n<om%a g<:ng2den a h#!4s3o a a9ta9a 5e!2 tus3ko!ta6 H ;a regge! ta!#!tam ?air%iew. an6 1ets3eni 5og neked6 8 52r5i arc#r4! !erAtt, ha nem n<akkendő, Ig< nem is akar9a tudni, hog< mi a36 H ?ene 94! n23ek ki6 H Memek=! H he!<est 'a!!<6 H Nag<k2pű %ag<, de remek6 H Nincs a an semmi ross3, ha a3 em er nag<k2pű6 H &ank oss3Is arcot %#gott 2s makacskodott6 H &ord9ad, Gi!!< ked%22rt H k2rte a !#n<6 7r4 #!ta hA3e!ked2sse! !e%enni őt a !# #r4!6 H ;inden ar#t9#t e!rias3tod a n<akkendődde!6 H Nem eg< n<akkendőm %an H mondta =s3k2n a 52r5i, de a3t#n e!et:rőd%e nag<ot s4ha9tott, 2s ke!!et!en=! ement a h#!4s3o # a6 'a!!< Gi!!<re kacsintott, 2s megk2rde3te, e!ho3n#.e a3 ed3őcipőket6 8 5iI kirohant a3 a9t4n, s eg< pi!!anat mI!%a ism2t meg9e!ent, ke32 en a tornacipőkke!6 E3 %o!t a3 a3nap regge!i titkos te!e5onhA%#s e!ső meg!epet2se6 8 m#sik a3, hog< megtudako!9a "atherine.tő!, %an.e 52n<k2pe3őg2pe6 H ;ire ke!! neked a 52n<k2pe3őg2pR H k2rde3te "atherine6 H 8kars3 eg< k2pet a 5iadr4! eg< hihetet!en=! cs# os s3ere!2s en, %ag< nemR H 8karok6 H "atherine g<orsan ho33#9#ru!t, hog< Gi!!< e!ho33a a 52n<k2pe3őg2p2t6 H Bi3tos %ag< a an, hog< nem !es3 s3:rn<en d=h:sR H k2rde3te Gi!!<, amikor a e3#rt a9t4n keres3t=! 9og#s3ho3 nem 2ppen i!!ő s3a%akat ha!!ottak a m#sik s3o # 4!6 H $nk# e!%es3ten2d e3t a csat#t a se!<em n<akkendő e!!enR H k2rde3te 'a!!<6 Gi!!< he%esen megr#3ta 5e92t, 2pp akkor, amikor a h#!4s3o a a9ta9a s32!esre n<A!t6 &ank 9e!ent meg eg< k2n<e!mes ha!%#n<!i!a tr2ningnadr#g an 2s H5e!ső en, ame!<nek u99#t 2s mand3sett#9#t 5ekete csAkok dAs3Atett2k6 Gi!!<nek e!#!!t a !2!eg3ete, 'a!!<nek is, 2s e!%ig<orodott6 &ank a 5og#t csikorgatta6 H E3 eg<s3erűen ne%ets2ges6 H E3 eg<s3erűen s3en3#ci4sN H mondta 'a!!<, 2s meg5ogta a 52r5i ke32t, mie!őtt %iss3a%onu!hatott 2s e3#rk43hatott %o!na a h#!4s3o # a6 H 0i5e9e3etten 2s3 ont46 'ose gondo!tam, hog< Ag< is kin23hets3L H $!<en osto #nR H k2rde3te 3ordan a 52r5i6 H $!<en remek=! H 5e!e!te 'a!!< e!ismerőn 5:!%on%a s3em:!d:k2t6 &ank o!< s3Ir4s pi!!ant#st %etett a 5i#ra, me!<tő! eg< %ir#g !ek4kadt %o!na6 H Neked eg< s3a%ad sincs, Gi!!<R Gi!!< megk:nn<e =!ten s4ha9tott 5e!, 2s arca 5:!rag<ogott6 H 1:k 94, papa6 8 sr#cok nem ismernek ma9d r#d6 'a!!< o!<an pi!!ant#st %etett &ankre, mint aki a3t mond9a: TVg<e megmondtamR[, ma9d Ag< s34!t6 H Van m2g k2rd2sedR

&ank kurt#n iccentett6 H 0:!cs:nadn#d a k:pen<edetR 126 &ank %o!t a3 ed3őm2rkő32s s3en3#ci49a6 "oach 2s csaknem mindenki a %i!#g2rt sem mu!as3tott#k %o!na e!, hog< kihangsI!<o33#k, mi!<en di%atos6 'a!!< ne%etett, 2s a3t mondta, hag<9on m#r 5e! a 3s2m e!2sse!, 2s ink# a3t n233e, mi!<en remek=! %is3i %2gig a !a d#t Gi!!< a p#!<#n6 B#r s3=ks2ge %an m2g eg< kis tr2ningre, mondta, mikor a 5iI csaknem g4!t !őtt6 8 !2n<eg a3, hog< =g<e!9en a kapusra, de ne hag<9a, hog< a3 e!%on9a 5ig<e!m2t6 &ank megk2rde3te, honnan tud enn<it a 5ut a!!r4!, s a !#n< a3t %#!as3o!ta, hog< remetes2g2 en sokat n23te a k# e!t2%2t6 83 ed32s ut#n e!mentek a csapatta! pi33#t enni, s csak eg< 5iInak %o!t mers3e, hog< r#k2rde33en, %a!4 an 'a!!<.e a3, aki a B!ossom Lane.en !akik6 8mikor igenne! %#!as3o!t, a 5iI siet%e megk2rde3te, e3ut#n s3edhetnek.e a3 a!m#9# 4!, mert !#t9a, hog< Gi!!< pap#9#%a! %an itt6 'a!!< a3t %#!as3o!ta, ha a sa9#t kert9=k ő! %a!4 g<=m:!cs:t akar9a %ada!m#ra e!cser2!ni, arra :r:mest ha9!and46 Gi!!< e!mag<ar#3ta, hog< 'a!!<nek mire ke!! a3 a!ma, s ekkor eg< csom4 :nk2ntes 9e!entke3ett, hog< segAtenek a g<=m:!cs !es3ed2s2 en 2s a 3se!2 e!k2s3At2s2 en6 &og<an k2s3Ati a 3se!2tR &ank hag<ta őket m2g %ag< tA3 percig, a3t#n e!%ons3o!ta a !#n<t6 Nem %o!t k:nn<ű, mert 'a!!< k:3 en 5:!5ede3te, hog< "oach rem2n<te!9es s3er3ő6 ;egAg2rte neki, hog< e!o!%assa minda3t, amit ArtZ k:nn<e!mű, e!hamarkodott Ag2ret %o!t a3 adott k:r=!m2n<ek k:3:tt6 &ank kor# an m#r em!Atette neki, hog< "oach rends3eresen pu !ik#! cikkeket a he!<i heti!ap an s n2h#n< ors3#gos 5o!<4irat an, 2s csak I9a an n<A!t a!ka!ma arra, hog< komo!<a mű%:n do!go332k6 83 aran< ott %an, aho! a3 em er ta!#!9a6 Gi!!<, mie!őtt m2g a pi33aőr=!t k:!<:kcsapat ism2t maga k:32 r#ncig#!ta %o!na, megAg2rtette 'a!!<.%e!, hog< m#snap este e!9:n 3enekari koncert92re6 Ss e3 csak a ke3det %o!t6 &ank e!2g időt hag<ott 'a!!<nek a munk#9#ho3, 2s ahho3 is, hog< a!ud9on6 $g<eke3ett munkater%2t a !#n<2ho3 iga3Atani, s a 5:!s3a adu!t idő a3 ő 9uta!muk %o!t6 8 !#n< eg<s3erre csak a3t %ette 2s3re, hog< r2s3ese a 52r5i 2!et2nek minden esem2n<2 en, s a3 I9onnan s3er3ett s3a ads#g minden perc2t 2!%e3te6 ;egn<ugtat4 %o!t a tudat, e!2g erős ahho3, hog< 2r3e!mi!eg ne ker=!9:n tI! k:3e! a 52r5iho3, s erre s3=nte!en=! em!2ke3tette mag#t6 V2dőpa93sot %ont :nmaga 2s mindenki m#s k:32, o!<an g#tat, ame!<en m2g &ank sem pr4 #!t #thato!ni6 &#!#s %o!t a 52r5i meg2rt2s22rt, amikor &ank nem pr4 #!t %itatko3ni, hog< ta!#n he!<te!en=! cse!eks3ik, ha te!9es me!!s32!ess2gge! %eti mag#t a3 esem2n<ek sodr# a6 8 52r5i nem is pr4 #!ta megg<ő3ni arr4!, hog< eset!eg t2%ed6 ;indenre igent mondott6 &ank te!e5on#!t neki 2s meghA%ta eg< s3a adt2ri koncertre a park a6 'a!!< a s32p d2!ut#nra ho3ott eg< piknikkosarat 2s ragas3kodott ahho3,

hog< "atherine 2s Gi!!< is %e!=k tartson6 ;#snap "atherine mag#%a! %itte őt eg< kert2s3kedők!u .ta!#!ko34ra 2s 'a!!< Ig< ta!#!ta, hog< roppantu! 2!%e3i a !egk=!:n :3ő em erek t#rsas#g#t, akik a32rt 9:ttek :ss3e, hog< e! es32!gessenek a3 =%egh#3i c<m idiumokr4! 2s 5ag<csApte ger#niumokr4!6 ' mikor eg< ős3 ha9I h:!g< arr4! panas3kodott, hog< 5ok5:!di i o!<#i nem ho3nak %ir#got, e!mondta sa9#t tapas3ta!atait 2s tan#csait6 8mikor pedig m2g a3t is ho33#tette, hog< es32!getni s3okott ho33#9uk 2s e3t !#that4an segAt, a terem en mindenki komo!<an 4!ogatott 2s megk2rde3t2k, s3okott.e ne%et adni ked%enceinek6 &ank 2s Gi!!< e!ment a n2pkon<h#ra, s ;ort "amp e!!re igen nag< hat#st tett, hog< meg9a%Atottak n2h#n< ro33ant as3ta!t6 ;urie!, ;ort 5e!es2ge #!!t a3 esem2n<ek k:32ppont9# an, pi!!anatokon e!=! ha3as3#gu!dott, ma9d hamarosan %iss3at2rt a k2tcentes s3:gekke!, me!<eket %a!aki a nemes c2!ra adom#n<o3ott, ma9d eg<m#s ut#n adta a3 instrukci4kat6 'a!!< a3 2te!os3t#sn#! =g<k:d:tt6 ;indenki s3orga!masan segAtett6 8mikor e!9:tt a ha3at2r2s ide9e, Gi!!< odament a3 iga3gat4ho3, megk2rde3te, e!ho3hat9a.e !egk:3e!e n2h#n< ar#t9#t is, hog< segAtsenek, s mentegetőd3:tt, hog< csak a h2t%2geken 2s csak akkor ker=!het erre sor, ha tudnak aut4t s3ere3ni6 &ank k:3:!te, a!ighanem e! tud9a őket ho3ni, ha 9:nni akarnak, 2s 'a!!<t =s3kes2g t:!t:tte e!, amikor a3t 2r32ke!te, hog< a 5iI eg<re ink# hason!At ap9#ra6 8 nappa!ok r:%id=!tek, a3 ős3i 5a!e%e!ek megs#rgu!tak s !ehu!!ottak6 8 Bo!ond 'a!!< ann<ira e!eo!%adt a k:3:ss2g e, mintha soha senki sem k2te!kedett %o!na 2p e!m292 en6 8 g<erekek, akik a3e!őtt 52!%e rohantak e!, ha meg!#tt#k, most kopogtak a9ta9#n, s a3t k2rt2k, enged9e meg, hog< a n<u!#%a! 9#tss3anak6 N2h#n< h2t mI!t#n 'a!!< i3gatottan tapas3ta!ta, hog< ;#!n#cska komo!<an !e5og<ott a sok mo3g#st4!6 J!<an 5e!nőttek, akik kor# an minden s34 es32det megha!!gattak, most esk=d:3tek, hog< soha eg<et!en s34t sem hittek e! e!ő!e6 8 post#s csengetett a kapu gong9#n 2s s3em2!<esen adta #t a post#9#t, ha a3 idő s32p %o!t 2s engedte a3 ide9e6 8 cserk2s3!#n<ok 5:!5ede3t2k, hog< 'a!!< k:nn<ű pr2da, 2s m#r csaknem maga a!# temette őt a sok apr4s=tem2n<6 83 8%on ko3metikai c2g =g<n:knő9e a9t4ki!incse m:g2 tette prospektus#t6 'a!!< megtanu!ta, regge! e!ső do!ga ke!! !eg<en, hog< ha!!4k2s3=!2k2t a 5=!2 e dug9a, s csak a3t %ette 2s3re, tI!s#gosan e!5og!a!t ahho3, hog< a k:%ekhe3 es32!9en6 S9s3ak#nk2nt ke%eset a!udt, ink# nappa! s3undik#!t 2s kAn!4dott a r2m#!mokka!6 'a!!< :t 2% 4ta most e!ős3:r %o!t o!dog6 Vo!tak k=!:n:s a!ka!mak, amikor ug<an mag#n<osnak 2re3te mag#t, p2!d#u! hirte!en es32 e 9utott ]ohn 2s a k:3:sen e!t:!t:tt :r:mte!i idő6 8 !id2rces #!om a3on an keg<et!en=! em!2ke3tette a mI!tra, amint e!a!udt6 ;2g ross3a , ha 2 ren %o!t6 E!hessegette e3eket a3 em!2keket, hog< ne em2ss3e a 5#9da!om6 &ank a3 29s3ak#t sohasem t:!t:tte n#!a6 ;indig otthon akart !enni, amikor Gi!!< 5:!2 red, 2s 'a!!< eg<et2rtett e33e!6 '3en%ed2!<esen 2s g<akran s3eretke3tek, 2s mindig ga3dagAtott#k %a!ami I99a!6 &ank a s3ere!mi 9#t2k an mer2s3en 2r32ki %o!t 2s e3t %#rta e! 'a!!<tő! is6 ' ő o!< k2s3s2gesen tett e!eget ennek, hog< a 52r5i a3t m#r Ti!!et!en u3ga!omnakU

minősAtette, de hang9# an %o!t %a!ami o!dog =s3kes2g, mikor a3t mondta neki, hog< m2g sose tapas3ta!t nőtő! i!< u9a a!ka!ma3kod#st6 '3erette a s3ere!met6 Eg< este Ig< s3eretke3tek, hog< a !#n< 5=!2 en nem %o!t enn a ha!!4k2s3=!2ke6 'a!!< ekkor a3 2r32kis2g eg2s3en I9 s3int92t 5ede3te 5e!, me!<et meg akart os3tani &ankke!, e32rt %att#%a! et:mte 5=!2t, hog< ő is tapas3ta!9a6 8 %#g< 2s ne%et2s k:3ti hat#r%ona! e!mos4dott, s e!mer=!tek a3 I9onnan 5e!5ede3ett 2!%e3et en6 'a!!< sose 2re3te o!< o!dognak mag#t 2s sose %o!t s3#m#ra o!< i3ga!mas a3 2!et, mint amikor eg<=tt %o!tak6 8 s3ok#sos h#3imunk#k 2s eg<2 napi teendők is I9 9e!entős2get kaptak most, hog< a3ok nag< r2s32t k:3:sen %2ge3t2k &ankke!6 N<ugta!anAt4 a gondo!at, hog< a 52r5i !assan !2ts3=ks2g!et2%2 %#!t, Ag< a3t#n ink# nem gondo!kodott6 'a!!<nek nagy g<akor!ata %o!t a an, hog< ne gondo!9on do!gokra6 83 eg<re hű%:se re 5ordu!4 k2ső d2!ut#nokat 2s est2ket a 5ut a!! t:!t:tte kiZ &ank 2s 'a!!< !e!kesen u3dAtott#k Gi!!<t 2s csapatt#rsait, mik:3 en &ank H #r %onakod%a H %a!4s#gga! e!k#pr#3tatta a n<itott tri =n k:3:ns2g2t a3 e!k2pes3tő s3a adidő.ruh#k an, me!<eket 'a!!< tukm#!t r#6 Vitatko3ott, e!!enke3ett, de ha a !#n< %a!ami I9 ho!mi%a! a9#nd2ko3ta meg, mindig eadta derek#t, mert a ked%2 en akart 9#rni6 &ank eg<ik este eg< g<:nge pi!!anat# an e!ismerte, hog< e3 a3 :!t:32k eg2s3en k2n<e!mes6 Eg< a!ka!omma! a napi esem2n<ektő! kimer=!ten m#r kora este e!a!udtak, s m2g csak nem is s3eretke3tek6 &ank 2 redt kor# an 2s ha!kan e!ne%ette mag#t, amikor a me!!ette 5ek%ő m2g 52!ig a!%4 nőt e!n23egette6 H E3t a3 #!!apotot 2rted a3a!att, hog< m2g a T!egross3a e!%#r#saimnakU is meg5e!e!neR H k2rde3te s3em=g<re %2%e :ss3ek4co!t ha9#t, arc#n a p#rnag<űrte r#ncokat, kipirosodott s3emh29#t6 'a!!< morgott %a!amit, s k2rte, hun<9a e a s3em2t 2s teg<en Ig<, mintha ő eg< hercegnő !enne6 H &#t os3ork#n< i3tosan nem %ag< H mormo!ta a 52r5i, Ag< segAt%e #t őt a te!9es 2 red2sig tart4 r:%id 5#3ison, s k:3 en a3t i3on<gatta, hog< %a!49# an semmit sem %ett 2s3re6 Eg<s3er, a nap %2ge 5e!2 megmondta a !#n<nak, menn<i%e! 9o a3 2!ete a34ta, hog< megismerte őt6 8 Bo!ond 'a!!< %ihogott 2s megd:g:n<:3te6 B#r 'a!!<nek t: n<ire nag< erő5es3At2s2 e ker=!t, hog< T%ise!ked92k[, mint &ank s3okta mondani, Jak%i!!e. en s3inte sose %ise!te k:pen<2t6 "sak időnk2nt k:%etett e! eg<.eg< kirA%4 Bo!ond 'a!!<.csAn<t6 02ts3er kapt#k ra9ta6 Ő Ig< %2!te, hog< o!<as%a!akin2!, aki csak 52!ig t2rt 94 Itra, e3 nem is ross3 eredm2n<6 H &og<an siker=!t e!2rned, hog< eg2s3 29s3ak#ra kimaradhassR H k2rde3te a !#n< &anktő!, mik:3 en s3orosan oda I9t a me!!ette 5ek%ő 52r5i me!eg test2he36 &ank moso!<gott a s:t2t en6

H 8 ho!nap 29s3ak#t >en%er en ke!! t:!tenem H mondta, mik:3 en u99#%a! megsimogatta a !#n< h#t#nak se!<mes őr2t6 H "atherine a3t mondta, hog< akkor m#r k2t 29s3aka is t#%o! !ehetn2k6 'a!!< kuncogott 2s Ag< s34!t6 H "atherine nag<on ked%es nő6 H @ondo!om, un9a m#r ha!!gatni, hog<an !opakodok 5e! a s3o #m a a3 29s3aka ke!!ős k:3ep2n H mondta &ank 5an<aru!6 H 8 h#3 pad!49a 2s a !2pcső a !eg!ehetet!ene he!<eken csikorog6 H 1a!#n meg ke!!ene 9a%Attatnod H mondta a !#n< 2s Ig< e!n<I!t a 52r5i cir4gat4 ke3e a!att, mint eg< dorom o!4 macska6 '3inte 2re3te, hog< most n<ugodtan tudna a!udni &ankke! a3 o!da!#n, mert ő t#%o! tartan# a3 29s3aka r2meit6 PsAtott eg<et 2s m2g k:3e!e kucorodott ho33#6 H 0:nn<e !enne a he!<3et, ha ho33#m k:!t:3n2! H mondta &ank, mintha e3 !enne a3 eg<et!en 2ss3erű mego!d#s6 8 !#n<, aki m#r 52!ig s3endergett, e!ne%ette mag#t6 H &#t pers3eN '3inte !#tom, amint megmag<ar#3od Gi!!<nek, TQh, hog< e! ne 5e!e9tsem, 5iam6 E!ho3tam ha3a a s3eretőmet, hog< %e!=nk 2!9en6U H &a a 5e!es2gem !enn2!, nem !enne s3=ks2g mag<ar#3atra6 'a!!< e en a pi!!anat an te!9esen 2 er !ett6 H E33e! ne tr25#!ko33, &ank H mondta, s e!hI34dott a 52r5it4!6 H 1udod, hog<an 2r3ek e33e! kapcso!at an6 Ő kin<I9totta ke32t 2s 5:!kattintotta a3 299e!i !#mp#t6 N<ugodtan n23ett a !#n< d=h:s s3em2 en6 H Nem tr25#!ok, 'a!!< H mondta6 H ?e!es2g=! akar!ak %enni6 8 !#n< eg<re h#tr#!t, m#r a3 #g< s32!2n2! %o!t6 V99ait g:rcs:sen g:r At%e mag#ra hI3ta a takar4t6 7r4 #!t Irr# !enni r2m=!et2n6 '3inte %2deke3ő ges3tussa! %ette e! ruh#9#t a3 #g< s32!2rő! 2s e!e I9t6 H ;i2rt, &ankR H k2rde3te6 8 52r5i %#!!at %ont6 H Be!2d s3erettemL H ;egmondtam, hog< ne teddN H ki#!tott a !#n< 2s hang9# 4! ki2r3ett a kudarc6 &ank csak moso!<gott, s3eme s3inte esdeke!t, hog< a !#n< 2rtse meg őt6 H 8kkor m#r tI! k2ső %o!t6 8hog<an most is6 'a!!< a dereka k:r2 5onta kar9ait, d: enten s n2m#n #mu!t a 52r5ira, aki i!< r:%id idő a!att te!9esen #ta!akAtotta 2!et2t6 "sak n2h#n< h2t te!t e! megismerked2s=k 4ta, m2gis, a 52r5i kimo3dAtotta őt mag#n<# 4! 2s eg< i3ga!mas, te!9es 2rt2kű 2!et r2s3es2%2 tette, ame!<L '3ipogott 2s a 5e92t r#3ta, mintha e!ű3hetn2 a3 e!ker=!hetet!ent6 &ank n2!k=! a3 a3 2!et, me!<et a 52r5i megmutatott neki, =res !enne 2s 2rte!met!en6 `rese , mint #rme!< mag#n<, me!<et #t2!t 2s tapas3ta!t6 Nem %o!t a3on an m#s %#!as3t#sa6 ;#ris tI! mess3ire mentek6 83 2r3e!mek, me!<ekrő! a3t hitte, !ecsitu!tak, most e!!en#!!hatat!an erő%e! t:rtek 5e!6 &ank s3ereti őt 2s s3ere!me %is3on3#s#t %#r9a6 ;egremegett, amikor r#d: ent, hog< ő is s3ereti a 52r5it6

H ;ondd, hog< nem s3erets3, 'a!!< H s34!t &ank, mintha o!%asna gondo!atai an6 H Nem his3em, hog< meg tudod tenni6 02pte!en %ag<ok e!hinni, hog< a3ok ut#n, aminek eg<=tt %o!tunk r2s3eseiL H 1e a s3eYrő! es32!s3 H s34!t a !#n< hű%:sen6 H Nem ke!! s3ere!mesnek !enni ahho3, hog< a3t 94nak ta!#!d6 8 52r5i 52!re!:kte a takar4t 2s a3 #g<on #tm#s3%a megragadta 'a!!< kar9#t6 H Sn ról1nk es32!ek, #g< an %ag< #g<on kA%=!6 ;i ketten 94! i!!=nk eg<m#sho36 Ne%et=nk, 9#ts3unk 2s do!go3unk, 2s mintha minden perc =nnep !enne, mert k:3:sen tess3=k, amit csak !ehet6 Vitatko3unk 2s d:nt=nk, a3t#n ke3d=nk mindent e!:!rő!, mert sok do!og %an, ami en nem 2rt=nk eg<et6 &ang9a m2!<=!t 2s a !#n< eg<re e!keseredette en ha!!gatta6 H ;2g a %it#k is 94k, 'a!!<, mert 2!et %an enn=k6 Van %a!aki, aki%e! megos3that9uk gondo!atainkat6 Nem eg<s3er !#ttam, hog< e!%ig<orods3 2s csup#n a %ita ked%22rt ho3o! 5e! I9 2r%etL %ag< eg<s3erűen csak meg akars3 i3on<osodni, hog< 2n ott %ag<ok a m#sik o!da!on6 'a!!< Ig< 2re3te, mintha gom 4c !enne a tork# an, nag<ot n<e!t 2s a9k# a harapott, amikor a 52r5i 5o!<tatta6 H '3ere!em rag<og a s3emed en, ahog< r#m moso!<ogs3, ak#r Gi!!< 5ut a!!9#t2k#t n233=k, ak#r a csi!!agokat #mu!9uk6 8 !#n< s3A%e e!s3oru!t 2s tudta, e3 nem mI!ik e! t: 26 83 ismeret!en 9:%őtő! %a!4 retteg2s, me!<et eddig o!< kem2n<en pr4 #!t e!ker=!ni, most is3on<atos sI!!<a! nehe3edett a s3ere!emre6 8 52r5i megr#3ta őt6 Nem dur%#n, de ahho3 e!2gg2, hog< 5ig<e!9en r#6 H ;ondd a s3emem e, 'a!!<, hog< nem s3erets3 H k:%ete!te6 H 02pte!en %ag<ok r# H mondta ő ha!kan6 H '3eret!ek6 8 52r5i !#that4an megk:nn<e =!t, s Ag< s34!t: H 8kkor mi2rt tűnik Ig<, mintha %a!ami pro !2ma !enne, s3ere!memR Ő e!to!ta ke32t 2s !ecsIs3ott a3 #g<r4!6 H 83 eg<ik do!og nem %e3et s3=ks2gk2ppen a m#sikho3, &ank H mondta 943an t#rg<i!agoss#gga!, mikor a3 #g<at megker=!%e #tment a m#sik o!da!ra, s a3 #g< most m#r te!9esen e!%#!as3totta őket eg<m#st4!6 0e32t :k:! e s3orAtotta, hog< megerősAtse mag#t, mikor arra a 5#9da!omra gondo!t, me!<et a 52r5inak oko3 ma9d s m2g arra sem %o!t tekintette!, mit tartogat s3#m#ra a mag#n< an t:!t:tt e!%ise!hetet!en=! hoss3I 29s3aka, Ag< 9o 6 $nk# eg< s3A%ett2pő 5#9da!mas r:%id s3akAt#s, mint 2%ekig tart4 #nat6 H Nem meg<ek ho33#d 5e!es2g=!6 Nem k:!t:3:m a3 otthonod a6 'oha6 8 52r5i d: ent k# u!atta! n23ett r#6 H >e mi2rtR &is3en s3eret9=k eg<m#st6 Eg<=tt ke!!ene 2!n=nk6 H E3 a nag< k=!:n s2g k:3t=nk, =g<%2dem H mondta 'a!!< kAm2!et!en=!6 H 1e eg< Ta3t#n o!dogan 2!tek, mAgLU 5o!<tat#sra %#g<s36 &idd e! nekem, e3 nem t:rt2nne meg6 H 83 isten s3ere!m2re, mirő! es32!s3R H '3eret!ek, &ank, de nem akarok :r:k:s retteg2s en 2!ni a32rt, hog< %a!ami t:rt2nhet %e!ed6 'zt nem t1dn m még egyszer végigcsin lni+ H 1a!#n Ig< 2rted, hog< nem akarod m2g eg<s3er %2gigcsin#!niRN ;erőn n23tek eg<m#s s3em2 e, s a harag s3inte %iss3hang3ott k:3t=k6 8 52r5i %a!4s#gga! pro%ok#!ta a !#n< %#!as3#t, s ő s34t!anu! #!!ta tekintet2t6

8!ig 2s3re%ehetően 4!intott6 H Nem akarom !#tni a ha!#!odat, &ank6 8hho3 tI!s#gosan is s3eret!ek6 H $nk# n2!k=!em 2!ed !e a3 2!etedetR H $genN H ;2g akkor is, ha eset!eg ki!enc%en %ag< s3#3 2%et is meg2!ekR H ordAtott a 52r5i6 ' mikor a !#n< nem %#!as3o!t, m2g hangosa an ki#!tott6 H A "enébe is) te nő! 4iszt ban vagy azzal) milyen őr5ltséget beszélsz? H $genN H =%:!t:tte ő6 H ;ost pedig !2g< s3A%es, men9 ki a3 2!etem ő!N H "sak ke%2s %#!as3totta e! att4!, hog< :ss3e ne roppan9on6 Q, 2des istenem, őri3d meg a3 2p e!m2met, ha e!mentN H NemN Nem meg<ekN H menn<d:r:gte a 52r5i6 H ;egAg2rheted, hog< nem %es3Athet!ek e!, amAg meg nem :regs3=nkR H 1udod, hog< nem tehetem6 H 8kkor a %it#t e5e9e3t=k6 H ?:!kapta a 52r5i ruh#9#t a pad!4r4!, s a3 #g< 5:!:tt odado ta neki6 H ;2g nem 5e9e3t=k e H mondta &ank, tudom#st sem %2%e a ruh#kr4!6 'a!!< t: et m#r nem tudott e!%ise!ni6 H $genis, e5e9e3t=k H mondta hat#ro3ottan 2s ki%ette ha!!4k2s3=!2k2t a 5=!2 ő!6 &ank r#ki#!tott, ő a3on an tudom#st sem %2%e r4!a, emenek=!t a 5=rdős3o # a 2s ku!csra 3#rta a3 a9t4t maga m:g:tt6 Nem sokka! k2ső , amint :ss3ekucorod%a =!t a hideg csemp2ken, ink# csak 2re3te, mint ha!!otta, hog< a h#3 a9ta9a ecsap4dik 2s &ank kig<a!ogo! a3 2!et2 ő!6 O9a k:nn<ek csordu!tak %2gig 'a!!< m#r amIg< is ned%es arc#n6 83 29s3aka csend9e e!%ise!hetet!en=! nehe3edett r#6 &ank m#r n2h#n< 4r#%a! a3t k:%etően, hog< ki%ihar3ott a !#n< h#3# 4!, megtudta, mi!<en 5#9da!mas do!og n2!k=!e 2!ni6 Nem akarta e3t eg< 2!eten #t 2re3ni6 &a nem is %o!t megg<ő3őd%e arr4!, hog< #t tud9a segAteni a !#n<t e!ha!t s3erettei2rt 2r3ett m2!< 5#9da!m#n, meg akarta pr4 #!ni6 'a!!< 9e!entette s3#m#ra a3 2!etet6 ;indig 5:!hA%ta te!e5onon >en%er ő!, ha a!ka!ma n<A!t r#6 8 k2t nap e!te!t2%e!, amikor a per e5e9e3őd:tt, n<om an a !#n< B!ossom Lane %2g2n #!!4 h#3#ho3 ha9tott6 'a!!<nek n<oma sem %o!t6 0ocsi9a nem #!!t a gar#3s an 2s a h#3 !e %o!t !akato!%a6 ;egta!#!ta a ku!csot, me!<et a !#n< a3 eg<ik s3ik!a a!att tartott, 2s ement6 Xt perc mI!t#n m#r tudta, hog< a !#n< nem t2r %iss3a eg<hamar6 ;#!n#cska seho! sem %o!t6 &ank e!ha9tott kocsi%a! ?air%iew. a 2s megkereste ;ort "amp e!!t6 Eg< k#%234 an ta!#!t r#, nem mess3e a ank 2p=!et2tő!6 H Nem !#ttam őt, &ank H mondta ;ort !et:r:!%e s3#9#r4! a must#rt, amint 5:!n23ett a3 as3ta!a me!!ett #!!4 s3omorI 52r5ira6 H Nem gondo!9a, hog< eset!eg e!ment a n2pkon<h#raR &ank a 5e92t r#3ta6 H 8 n<u!a sincs ott6 ;i is a ne%e a3 #!!atmegőr3őnek, ame!<et ig2n< e s3okott %enniR ;ort megadta a ne%et 2s k2rte őt, !:ncs:!9:n %e!e6

H 0:s3:n:m, ;ort H s34!t &ank6 H ;ost nincs ho33# ked%em6 Ne haragud9on6 ;ort meg2rtően 4!intott6 H 83t his3em, nekem sem !enne, ha ;urie! e!s3:kne6 H &onnan %es3i, hog< 'a!!< e!s3:k:tt6 H N233e6 ;aga keresi őt6 E ő! arra k:%etke3tetek, Ig< ment e!, hog< mag#nak nem s34!tL e!s3:k:tt6 &ank nag<ot n<e!t 2s %#rt, hog< ;ort ta!#n tud %a!amit, amit ő nem6 H ;urie!nek mindig a3 %o!t a %2!em2n<e, hog< 'a!!< menek=! %a!ami e!ő!6 H ;ort !etette s3end%ics2t 2s 5:!s4ha9tott6 H 'a!!< a!ighanem sokakat megs32dAtett a33a! Jak%i!!e. en, hog< a o!ondot 9#ts3ottaL H ;aga tudott errő!R H $gen, de nem es32!t=nk r4!a6 'a!!< a maga 5e9e s3erint int23te do!gait, s #!ta!# an nem ross3u!6 ^g< a3t#n sose pr4 #!tuk e5o!<#so!ni e3t a Bo!ond 'a!!<.mesterked2st6 H ;ort e!gondo!kod%a m2g eg<et harapott a s3end%ics ő!6 H ;indenesetre, ahog< m#r mondtam, a3 2n ;urie!emnek mindig a3 %o!t a %2!em2n<e, hog< 'a!!< menek=! %a!amit e!ő!6 ;ost Ig< !#ts3ik, ism2t e3t tette6 &ank 4!intott, s :ss3es3orAtotta 5og#t6 ^g< pr4 #!ta !eg<űrni 5e!t:rő 5#9da!m#t6 Nag<on kem2n< %o!t a !#n<ho3 2s s=rgette őt6 'a9#t hi #9a, ha 'a!!< e!ment, mert ink# a33a! t:rőd:tt, hog< ő mit akar a !#n<t4!, s nem a33a!, hog< neki mire %an s3=ks2ge6 'a!!< csak 2kess2get akart, ő pedig pok!ot teremtett a s3#m#ra6 ;iut#n ke3et 5ogott ;ortta!, e!hag<ta a k#%234t 2s e!ha9tott a3 #!!atmegőr3őh:3, aho! 'a!!< ;#!n#csk#t s3okta e!he!<e3ni6 Jtt sem !e!t #torAt#sra6 'a!!< i3on<ta!an időre hag<ta ott a n<u!at, csak eg< te!e5ons3#mot adott meg, ame!<en New York an e!2rhető6 &ank nem k2rte e! a te!e5ons3#mot6 V#rnia ke!!6 ;ost 'a!!<n a sor, hog< e!d:ntse, tud9a.e %#!!a!ni a kock#3atot6 83 =3enetr:g3Atőre adott hA%#sai 4! Ig<is megtud9a, hog< mit akar tő!eL ha %iss3at2r6 &itte, hog< a !#n< %iss3at2r ho33#6 ;#st nem tudott e!k2p3e!ni6 'a!!< s3inte m#r akkor Iton %o!t New York 5e!2, mie!őtt k:nn<ei 5e!s3#radtak6 M2g4ta esed2kes e3 a3 uta3#s, pr4 #!ta megg<ő3ni :nmag#t6 8 5őn:ke m#r kor# an is k2rte, hog< men9en e! eg< h4napra6 Ő csak hI3ta.ha!as3totta, mert nem akarta e!hag<ni &anket6 Vg<ana an a hote! en s3#!!t meg, mint m#skor is6 Vett eg< 94 5orr4 5=rdőt 2s e!e3uhant a3 #g< a6 0imerAtette a rep=!őIt s a s3A%ett2pő 5#9da!om, 2s m2!< #!om a mer=!t6 8 !id2rces #!om rends3erint a3 29s3aka s:t2t 4r#i an t#madt r#, amikor tI! g<:nge %o!t ahho3, hog< k=3d9:n e!!ene6 83 e!ső pi!!anatt4! 2re3te, hog< a3 #!om e!t2r %a!ami en a megs3okott4!6 @:rcs:sen h#n<ko!4dott, %onakod%a hag<ta r#r#ngatni mag#t a3 :s%2n<re H mert nem %o!t m#s %#!as3t#sa ug<anakkor a3on an kA%#ncsi is %o!t6 '3A%e %adu! ka!ap#!t, amikor 5e!t#ru!t e!őtte a 9e!enet: ]ohn megta!#!9a a hi #t a %A3t:m!őn, 94maga a te!e5onn#! %an, a3t#n 5e!t#p#s3kodik a pad!4r4!, aho%# esett6 3irtelen kinézett az ablakon) s a l tv nytól el llt a lélegzete+ A "észer "ala m r l ngokban llt) s m r l tni vélt egy ly1kat is a " ban+

A kocsi 5zemanyaga! Aee.tette a takarót) odabotork lt az a.tó-oz és kilökte+ Figyelmeztetően "elsikoltott+ %o-n visszanézett r a v lla "ölött) s ő elkezdett ro-anni "elé.e) mikor az nem t1dott mozd1lni+ Közelebb érve l tta 3ank aggódó arc n a megkeményedett r ncokat0 E3 Ag< nem 94N E3 nem iga3N H 'a!!< hirte!en 5e!=!t #g<# an6 Eg2s3 test2 en remegett, amikor megpr4 #!ta e!5o9tani 5e!t:rni k2s3=!ő 3okog#s#t6 H &ank ott sem %o!t H suttogta6 1est2t e!őre.h#tra ingat%a r2m=!ten #mu!t maga e!26 H ]ohn %o!t a3, aki megha!t, nem &ank6 H 1#gra meredt s3emme! r2m=!ten pr4 #!ta e!hessegetni a s3:rn<ű !#tom#st, 2s csak a3 a tudat %igas3ta!ta, hog< 2 ren %an6 E!mI!t6 8mikor a ke3e m#r nem remegett, o!da!t ha9o!t 2s 5:!kattintotta a3 299e!is3ekr2n<en #!!4 !#mp#t6 83t#n i%ott eg< kort< %i3et a poh#r 4!, me!<et kor# an odak2s3Atett, 2s r#9:tt, hog< %a!ami p2!da n2!k=!i do!og t:rt2nt6 ?e!2 redt m2g a ro an#s e!őtt, mie!őtt #rki megha!t %o!na6 E3 kor# an sohasem t:rt2nt meg6 B#rmi!< kem2n<en ig<eke3ett e!ker=!ni, s3em2!<es pok!#nak tapogat4 cs#p9ai mindig e!%ons3o!t#k a keserű %2ghe36 E3Itta! a3on an ott %o!t &ank, erőt adott neki, hog< a3 #!mot 52! es3akAtsa akkor, amikor !egink# s3=ks2ge %o!t r#6 'egAtett neki, hog< megtehesse, amit kor# an sohasem tudott meg%a!4sAtani6 8 52r5i s3erette őt6 ;i!<en őr=!t %o!t, hog< nem 5ogadta e! &ank 5:!a9#n!ott s3ere!m2tL s nem %is3ono3ta6 Eg<ed=! akart !enni6 83t hitte, e3 a meg5e!e!ő %#!as3 eg< k:nn<e , boldogabb 2!et 5e!2 %e3ető Iton6 ;inde3t eg< osto a #!om miatt6 Eg<ed=! 2s e!2gedetten6 &ank n2!k=!R 8 pus3ta gondo!at is ne%ets2ges6 ;ost m#r tudta6 >=h:s %o!t, de a d=h2nek %a!4di oka %o!t6 8 s3:rn<ű r2m#!om sok#ig r#n<omta 2!<eg2t 2!et2re6 Vra!m#nak a3on an most %2ge, gondo!ta, a mai est2%e!6 Xss3es3orAtotta 5og#t, r#9:tt, hog< 9o he!<3et e ker=!t6 ;ost e!ős3:r 2 redt 5e!, s nem #!modta %2gig a3 eg2s3et6 ;#r csak ann<it ke!! tennie, hog< 5:!2 red9en, mielőtt a s3:rn<ű #!om e!ke3dődik6 E!2g eg<s3erű 5e!adat6 ?e!hI3ta a takar4t a %#!!#ig, kin<I!t eg< 3se kendő2rt 2s !et:r:!te k:nn<eit6 &og<an is %o!tR @ondo!9uk csak %2gig6 @<ő3ede!meskedni 5og e3en a do!gon eg<s3er s mindenkorra6 Xnmag#2rtL 2s &ank2rt6 "sak a3t sa9n#!ta, hog< nem tette meg kor# an, mie!őtt m2g meg #ntotta a 52r5it6 $tt New York an eg< hote!s3o # an eg<ed=!, t#%o! a3 otthon#t4! 2s a 52r5it4!, akit ann<ira s3eret, 52!e!me s32g<enke32ss2 %#!to3ott6 V2giggondo!ta, mit ha9Atott e! mag#t4! a33a!, hog< tI!s#gosan 52!t a3 2!ettő!6 Viss3ameg< 2s k2r m2g eg< !ehetős2get6 Nem hag<9a n<ugton a 52r5it, 2s megtes3 mindent, hog< %iss3an<er9e, amit o!< :n3ő m4don e!do ott mag#t4!6 1I!s#gosan s3erette őt ahho3, hog< e3t a !ehetős2get e!s3a!ass3a6 'a!!< eg< hetet adott mag#nak, hog< Irr# !eg<en 52!e!m2n6 E!ős3:r is s3em en23ett a mI!t9#%a!6 Nemcsak a trag2di#%a!, me!< Ig< tűnt, mindent 2rte!met!enn2 tett s3#m#ra, hanem a3 eg2s3 mI!t9#%a!6

Nappa! megs3#!!ottk2nt do!go3ott irod#9# an, mAg a3 29s3ak#kon %2gige!eme3te ]ohnna! t:!t:tt 2!ete minden apr4 mo33anat#t6 E3 ke3det en s3:rn<en neh23 %o!t, k=!:n:sen mikor a k:3:sen s3:%:getett ter%ekre gondo!t, a ter%ekre, me!<ek a 52r5i%a! eg<=tt sAr a s3#!!tak6 Viss3aem!2ke3ett a s32p időkre, amit kor# an sose engedett meg mag#nak6 Nem a32rt, mert nem gondo!t s3A%esen e3ekre a3 em!2kekre6 E!!enke3ő!eg6 8 ]ohnra %a!4 em!2ke32s a3 e!ső napok an mindig meg%igas3ta!ta őt6 02ső a3on an r#9:tt, hog< minden eg<es em!2k %2g=! is eg<a3on %2ghe3 %e3etL a or3a!mas ro an#sho36 E33e! nem tudott s3em en23ni, !ega!# is ke3det en6 0:nn<e mego!d#s %o!t, hog< eg<#!ta!#n nem gondo!t ]ohnra6 7r4 #!ta s3#mű3ni gondo!at# 4! a 52r5i em!2k2t, akit %a!aha s3eretett, 2s a3 em!2kek csak a tudata!atti9# an 9e!entke3tek6 E32rt =!d:3t2k a !id2rces #!mok o!<an sok#ig6 E3t most m#r %i!#gosan !#tta6 ' amikor t: 29s3ak#n #t 3a%arta!anu! 2s m2!<en a!udt, r#9:tt, hog< %a!49# an :nmag#%a! %iaskodott, s nem a !id2rces #!omma!6 Viss3a ke!!ett em!2ke3nie ]ohnra, a3 eg<m#s ir#nti s3ere!m=kre, hog< r#9:99:n, hog< a3 em!2keket nem ke!!ett %o!na 5e!adnia, semmik2ppen6 8 ro an#s ug<an e!%ette a 52r5i 2!et2t, de m2g mindig megmaradtak a3 em!2kek6 E!rakt#ro3ta őket s3A%e re9tett 3ug# an 2s #tors#gga! %ette k:r=!, nem a32rt, hog< %2dő5a!k2nt :%e332k, hanem hog< erőt ad9anak6 8 mI!tnak eg<s3er s mindenkorra %2ge6 ;ost m#r k2s3en #!!t arra, hog< 2!9en a 9e!en en, #rmi i3ga!mat 2s :r:met is n<I9t s3#m#ra6 8mi a 9:%őt i!!eti, nos, 2ppen most tanu!9a meg, hog< a an is A332k6 Eg< h2tte! k2ső eg< te!9esen I9 s3em2!< 9e!entke3ett ki a s3#!!od# 4!, eg< o!<an nő, aki A3ott mag# an s a %i!#g an, 2s meg 2k2!t :nmag#%a!6 8 n<ugat 5e!2 tart4 rep=!őg2pen 'a!!< oss3ankodott a k2s2sek miatt 2s a3t kA%#nta, #r eg< nappa! hamar# indu!t %o!na %iss3a6 &a m#r e!ő3ő nap %iss3at2r, ma nem ke!!ene agg4dnia amiatt, hog< meg ocs#t9a.e %a!aha is &ank a3 ő hihetet!en osto as#g#t6 Nem 9:tt a3on an %iss3a e!ő 6 8mAg a rep=!őt2rrő! a3 Jak%i!!e k=!ső r2s32n %e3ető h#ts4 Iton a h#3a 5e!2 ha9tott, nag<on 52!t att4!, hog< m2g nem s3akAtott te!9esen a Bo!ond 'a!!<%e!6 ;#!n#csk#%a! a3 :!2 en s3#gu!dott %2gig a hepehup#s Iton 2s a32rt 5oh#s3kodott, hog< megmarad9on 'a!!< ;ichae!snek6

136 Gi!!iam 8!ton kigondo!t eg< ter%et6 ;2!< !2!eg3etet %ett 2s a3on tűnőd:tt, siker=!.e meg%a!4sAtania =ntet2s n2!k=!6 Nem s3#mAt6 ;inden kock#3atot meg2r, ha a3 ap9#r4! %an s346 8 B!ossom Lane %2g2n #!!4 n2ma s 2!ette!en h#3at n23te 2s megpr4 #!ta :ss3ege3ni a3 e!mI!t napok esem2n<eit6 'a!!< m#r eg< hete e!ment6 Nem %o!t ott a kedd esti isko!ai %et2!kedőn sem, 2s Gi!!< m#r a kis %:r:s s3a!agnak sem tudott :r=!ni, me!<et e!n<ert6 Vna!om a 5u!!adt a3 esti dA9kios3t4 =nneps2g is, mert nem %o!t ott 'a!!<, hog< a 9e!en!2t2%e! 2!2nkAtse6 8 pap#9a ism2t a s3:rn<ű n<akkendő92%e! 9e!ent meg6 Gi!!< 94! tudta, 'a!!< e3t nem hag<ta %o!na6 Ss a pap#9a 94!esően moso!<gott %o!na, s nemcsak a32rt, mert Ag< i!!ett6 Gi!!< 2r32ke!te a k=!:n s2get, amint a3t is, hog< mit ke!! tennie6 'okat t:rte ra9ta a 5e92t, hoss3I es32!get2seket 5o!<tatott mentor#%a!, >oc 'a%age.d3se!, mAg a he!<es mego!d#st kereste6 E!hat#ro3#sokra akkor 9utott, amikor eg<ik pa9t#s#t4! H akinek 2desan<9a eg< uta3#si =g<n:ks2gn2! do!go3ott H megtudta, hog< 'a!!< a3nap d2!ut#n %#rhat4 ha3a6 E32rt %o!t most itt Gi!!<6 Bicik!i92n =!t, eg<ik !# a a 5:!d:n, s a 5#t #mu!ta, aho! minden e!ke3dőd:tt6 83t nem %#rhatta, hog< 'a!!< !#togassa meg ap9#t6 Neki ke!! r# Arnia %a!ahog< a pap#9#t, hog< men9en e! a !#n<ho36 Jdakarik#3ott a kő5a!ho3, !e%ette %#!!#r4! h#ti3s#k9#t 2s kin<itotta6 0i%ette a ter%2he3 s3=ks2ges an<agokat, 5:!n23ett a kop#r %ada!ma5#ra, s ism2t em!2ke3tette :nmag#t, hog< 94 c2! 2rdek2 en cse!eks3ik6 83t#n !eg:rgetett eg< tekercs 5eh2r %2c2papArt 2s munk#ho3 !#tott6 Gi!!< kiitta pohar# 4! te92t 2s ingu99#%a! =ntet!en=! !et:r:!te 5eh2r a9us3k#9#t6 8p9a nem %ette 2s3re, s3erencs2re, pedig a nag<an<9a agg4dott, hog< a3 ap9a e32rt megs3id9a6 8 5iI s4ha9tott, mert a3 eg2s3et csak a32rt tette, hog< mag#ra %on9a a 5ig<e!met6 7r4 #!ta h#t m#s o!da!r4! megk:3e!Ateni a do!got6 H 1egnap &a!!oween est29e %o!t H mondta6 &ank minteg< mentegető3%e n23ett 5:!6 H 'ok#ig ke!!ett do!go3nom6 'a9n#!om, hog< nem !#ttam a 9e!me3edet6 H Nem sokat %es3tett2! H mondta Gi!!<6 H 8 3:!d pu!4%eremet %ise!tem 2s Nind3sa 1eknős %o!tam, hat m#sik sr#cca! a %#ros an6 8p9a csak 4!intott 2s to%# turk#!ta t#n<2r9#n a %acsor#9#t6 H Lega!# s3#3 kis csAn<te%ő is %o!t itt a3 e!mI!t este H mondta "atherine6 H ]4! s34rako3tatok a ar#taidda!, Gi!!<R 8 5iI %#!!at %ont6 H Jk2 %o!t6 >e a3t his3em, ke3dek ki:regedni a3 i!<esmi ő!6 H E3t mi2rt mondod, Gi!!<R H k2rde3te "atherine6 8 5iI nag<ot s4ha9tott6 H N2ha a sr#cok o!<an tr25#kat ű3nek, ami nekem nem tets3ik6 83 ass3on< 4!intott, &ank pedig kort<o!t a k#%29# 4!6 83t#n Gi!!< m2!< !2!eg3etet %2%e 5e9est ugrott a do!og a6

H &a!!ottam, hog< n2h#n< sr#c e!ment a Bo!ond 'a!!< h#3#ho3 2s e%2p23te a %ada!ma5#9#t6 83 ap9a n<om an 5:!kapta a 5e92t6 H Be%2p23teR 83 meg miR ;i a3 a %2p2R H V2c2papAr, papa6 1: guriga %2c2papArt tekertek a 5#9#ra6 &etek e te!ik, amAg !e tud9a s3edni r4!a6 &ank a3 as3ta!ra do ta s3a!%2t#9#t6 H "sin#!d meg a matek h#3i5e!adatokat H s34!t a maga TNe 5e!edd, amit mondtamNU hang9#n6 "atherine kiss2 s34rako3ottan n23te, amint a 5ia ki%ihar3ott a3 a9t4n, eg< pu!4%er en e3en a csApős, hideg est2n6 H @ondo!od, a32rt ment e!, hog< rend e teg<e a 5#tR H k2rde3te unok#9#t4!R H 83t his3em, a32rt ment, hog< a sa. t 5#9#t rend e rak9a H mondta Gi!!< %ig<orog%a6 'a!!< kar9# a %ette ;#!n#csk#t, amikor a h#3a 5e!2 tartott, =d%:3:!te n:%2n<eit, me!<ek kiss2 meg%ise!tnek !#ts3ottak6 ;egAg2rte, hog< n<om an meg:nt:3i őket, amint 5e!s3a adu! a ke3e6 V2g=! !etette a n<u!at, mert 94! !ehet, ;#!n#cska a3 e!mI!t h4nap a!att 5og<ott %ag< eg< ki!4t, a32rt nem %o!t pehe!<k:nn<ű6 0i#sAtotta s3em2 ő! a r:%id s3un<4k#!#st 2s pr4 #!t hősiesen 5e!2 redni6 8 %iss3aIt New York 4! 5#ras3t4 2s kimerAtő %o!t6 0e3dőd:tt a33a!, hog< a 5e!s3#!!#st a ross3 idő miatt e! ke!!ett ha!as3tani6 02ső pedig a3 utat meghat#ro3at!an időre 52! e ke!!ett s3akAtani 8t!ant# an6 Xr=!t, hog< %2gre ha3a2rt, amikor a g2p %2gre !es3#!!t a 'tap!etoni Nem3etk:3i Mep=!őt2ren6 $tt a3on an csaknem harminc percet ke!!ett %#rako3nia, mAg ki9:hetett a rep=!őt2rrő!6 ;indent eg< e%et%e h#rom4r#s k2s2sse! 2s te!9esen kimer=!%e 2rke3ett meg6 8 t=k:r e pi!!antott 2s !#tta, hog< rend e ke!! s3ednie mag#t6 8 5armernadr#g9a 2s g<ap9Ipu!4%ere e!2g e!5ogadhat4an n23ett ki, de eg<2 k2nt sira!mas en<om#st ke!tett6 E3 a3 uta3#s a norm#!is a!%#s ut#ni megs3okott csIn<as#g#ra hat#ro3ottan Tr#tett m2g eg< !ap#tta!U6 8 h#!4s3o # a %iss3amen%e 2s3re%ette, hog< ha9ke529e nincs a3 :!t:3őas3ta!on6 ?:!s4ha9tott, s ekkor 9utott es32 e, hog< a őr:nd92t nem pako!ta ki, mie!őtt !e5ek=dt6 $sm2t %iss3ament a nappa!i a, aho! őr:nd92t hag<ta6 Eg< pi!!anatra meg#!!t, hog< s32thI33a a 5=gg:n<t, 2s m#r 2ppen !e akarta tenni a n<u!at a pad!4ra, amikor a3 a !akon kitekint%e %a!amit 2s3re%ett a3 a!ma5#9#n6 Lega!# is Ig< r2m!ett6 &un<orAtott a s3em2%e!, hog< ho33#s3ok9on a3 esti hom#!<ho36 'z a valami mozgott! ;2!< !2!eg3etet %ett 2s csak #mu!ta a 9e!ens2get, me!< a kop#r #gak 2s hoss3I, 5eh2r papArs3a!agok k:3:tt m#s3ott6 8 %2c2papAr nem oss3antotta őt6 E3 m#r s3inte ritu#!2 %o!t Bo!ond 'a!!<n2!6 "sak a3t nem 2rtette, hog< a k4p2, aki 5:!tette, mi2rt %an m2g mindig a 5#n, mert &a!!oween a3 e!ő3ő nap %o!t6 1a!#n e!ega a!<odott a sa9#t h#!49# a, gondo!ta s34rako3ottan6 83t#n hirte!en se!<em %i!!an#s#t !#tta6 H ;#!n#cska H s34!t meg!epő 5eg<e!me3etts2gge! H h#n< o!<an em ert ismer=nk, aki papucscipő en 2s n<akkendő%e! m#s3ik a 5#raR

8 n<I! g<orsan megr#3ta 5arkinc#9#t, Ag< ad%a tudtu!, hog< !ek2red3kedik6 Ő e!eget tett k2r2s2nek, de s3em2t eg< pi!!anatra sem %ette !e a 5#r4!6 H ;i a3 :rd:g:t csin#! &ank 8!ton a 5#monR H tűnőd:tt hangosan, s e3 %o!t a3 e!ső 5e!s3a adu!t moso!< a3 arc#n eg< h2t 4ta6 E en a pi!!anat an a3on an a 5a megremegett 2s megr#3k4dott6 A "ér"i l ba megcs*szott az gon+ 'a!!< 5:!siko!tott6 &ank !eesett, kem2n<en, a h#t#ra6 8 !e%egő kis3oru!t t=de92 ő!, 2s tehetet!en=! 5ek=dt6 ;#r 2pp arra gondo!t, hog< Gi!!<nek a!ighanem m#s 5#ram#s34 partnert ke!! keresnie, amikor t=de9e !assan megte!t !e%egő%e!6 Ő m#r i3on<#ra :reg a3 i!<esmihe3, gondo!ta, p!#ne, ha o!<an meggondo!at!an, hog< csIs34s ta!pI cipő en m#s3ik a 5#ra6 Q%atosan m2!< !2!eg3etet %ett, ma9d m2g eg<et, 2s ma9dnem e!ne%ette mag#t, hog< mi!< osto a %o!t6 83t#n eg< a9t4 csap4d#s#t ha!!otta6 A Bolond Sally! 1ag9ai s3inte megdermedtek 2s s3orosan !ehun<ta s3em2t6 ;ikor 9:tt megR ;i2rt nem gondo!t arra, hog< a nő eset!eg a h#3 an %anR Nem s3#mAt6 1a!#n ha cs:nd en marad, oda9:n ho33#L 2s nem meg< e!6 1a!#n, de csakis ta!#n, a !#n< megkock#3tat9a 2s marad6 8 %2r hangosan do o!t 5=!2 en, amint tehetet!en=! 5ek%e a sors#ra %#rt6 Nem s3#mAtott keg<e!emre6 ?oh#s3kodott a s3ere!em2rt6 $nk# 2re3te, mint ha!!otta a !#n< k:3e!edt2t, hog< ruh#9a sIro!9a kar9#t, hog< a !e%egő meg!i en, amint oda2r6 Viss3a5o9totta !2!eg3et2t, 52!t 5:!n23niL 52!t att4!, hog< nem !#t s3ere!met a s3em2 en6 H ;eg=t:tted magadR 8 ha!k, #rson<os hang meg!epte a 52r5it, s eg< pi!!anatig arra gondo!t, amitő! a !eg9o an 52!t, a3 nem %#!t %a!4raL 'a!!< a s3ere!me me!!ett t2rde! 2s g<:ng2den es32! ho33#6 J!<an %o!t a3 eg2s3, mintha a !#n< a9k#t sose hag<t#k %o!na e! haragos s3a%ak, mintha sohasem harco!tak %o!na eg<m#ssa!6 Ekkor a3on an kin<itotta s3em2t 2s meg!#tta a3t, amirő! Gi!!< es32!t6 8 Bo!ond 'a!!< %o!t, a hIs 2s %2r Bo!ond 'a!!<6 E5e!ő! nem !ehetett k2ts2g6 8rca g<űr:tt 2s r#ncos, ha9a mint a s32na og!<a6 B#r !egink# a s3eme k:t:tte !e 5ig<e!m2t6 '3emh29a ki%:r:s:d%e, s3eme 5ak4, s arra a3 ere3ett m#r%#n<dara ra em!2ke3tette, me!<et Gi!!<nek %ett a o!hapiacon6 $!<en s3emme! csak os3ork#n< !ehet6 E!moso!<odott6 8 Bo!ond 'a!!< 5:!eme!te ke32t, s ő tudta, hog< most %a!ami csod#!atos do!got tes3L p2!d#u! o!<at, hog< hercegg2 %#!to3tat9a6 8 !#n< megpasko!ta a 52r5i arc#t6 H &ankN Nem s2r=!t2! megR 8 5en2 e is, v laszol.! 2 $sm2t megpasko!ta arc#t6 H &ag<d a aN H 0e32 e %ette a !#n< ke32t6 H 8rr4! m#r ha!!ottam, hog< %a!akit Ag< ke!tenek 2!etre, de te Ig< po5o3o!, hog< kis3akad a do h#rt<#m6

8 !#n< megk:nn<e =!%e n23ett r#, de arca m2g mindig hamus3=rke %o!t a3 agg4d#st4!6 H Jk2 %ag<R H Nem6 H ?e92t h#trae9tette a kem2n< 5:!dre6 'osem !es3 ok2, amAg 'a!!< meg nem Ag2ri, hog< ho33# 9:n 5e!es2g=!6 H ;egs2r=!t %a!amidR H k2rde3te a !#n< g<orsan, amint tekintete %2gigsik!ott a han<att 5ek%ő 52r5i test2n6 Ő csak n<:g:tt 2s a s3em2t 5orgatta6 H 8 =s3kes2gem6 B#r sose pr4 #!tam %o!na e3t papucscipő en6 H E!t:rt %a!amidR &anknek %2gre es32 e 9utott, hog< a !#n< a!ighanem eg< s34t sem ha!! a 4!, amit mond6 ;#r 2ppen 5e! akart =!ni, hog< megn<ugtassa, amikor 'a!!< hirte!en megmo3du!t6 H ;arad9 itt H s34!t 5:!#!!%a 2s 5ut%a megindu!t a e9#rati a9t4 5e!26 H &A%om a mentőket6 H V#r9#!N 'a!!< meg5ordu!t6 &ank csak n2h#n< !2p2sse! %o!t m:g:tte, kieg<enesed%e, s !#that4an semmi9e sem 5#9t6 H 4e csibész! 2 ki#!totta6 H Azt -ittem) -ogy megsér5ltél! H !ondtam) -ogy a b5szkeségem sér5lt meg! H ;it mondt#!R ;id s2r=!tR H k2rde3te a !#n< hihetet!en %ihog#ssa!6 &ank csak nag<ot s4ha9tott 2s u99#%a! h#trahI3ta a !#n< ha9#t a 5=!2rő!6 83t#n 9e!entős2gte!9esen r#pi!!antott, amitő! a !#n< r#9:tt, hog< a 52r5i mit akarhat, 5e!t2%e ha %an e!2g t=re!me, hog< meg%#r9a, mAg e!őkotor9a ha!!4k2s3=!2k2t6 Besietett a h#3 a, s a s3A%e :ss3e%iss3a ka!ap#!t6 Nem a r2m=!ettő!, a3 m#r e!mI!t6 Nem haragt4!, #r %a!4 an haragudnia ke!!ene a32rt, hog< Ag< megr2mAtette őt6 Berakta ha!!4k2s3=!2k2t a 5=!2 e, ma9d g<orsan keresett eg< r2gi ha9ke52t6 8 t=k:r e pi!!antott, mAg a ke52t %2gighI3ta ha9#n6 ;ost m#r ke3dett em eri 5orm#9a !enni6 8rc#n a r#ncok 2s s3emh29#nak %:r:ss2ge m#r csaknem e!mI!tak6 &irte!en d=h:s 52r5i =%:!t2stő! %iss3hang3ott a h#36 'a!!< kirohant a3 a9t4 e!2, aho! &anket hag<ta6 H E3 a3 #tko3ott n<I!N H ki#!tott a 52r5i hitet!enkedő hangon, mikor !eha9o!t, hog< megn233e ok#9#t6 H >irekt etanAtottad, hog< e3t teg<eR H &og< mit csin#!9onR H &og< megharap9onN H ;#!n#cska nem harap H #!!Atotta a !#n<, de a32rt m2gis r#n23ett a g<anIsan aktA% n<I!ra6 H "sak a 5iata! kann<u!ak harapnak, s a3ok is akkor, haL s34%a!L, ha 5e!i3gu!tak6 &ank 5ig<e!te, amint a n<I! e!tűnik a !a irintus h#3 5e!ő!i o!da!#n6 H Sn a he!<ed en es3ere3n2k eg< n<u!akr4! s34!4 s3akk:n<%et H s34!t %2g=! H, mert a te kis Tang<a!k#dU kiharapott eg< dara ot a ok#m 4!6 H 1a!#n i3gatott H mondta a !#n<6 8 52r5i m2g eg<s3er megd:r3s:!te ok#9#t 2s kieg<enesedett6 H ;itő! i3gu! 5e! eg< n<I!R H 8!ighanem d=h:s, hog< sok#ig hag<tam a3 #!!atmegőr3ő en6 H ' ennek 2n %ag<ok a3 okaR H k2rde3te ha!kan a 52r5i, s 5:!eme!te ke32t, hog< megsimogassa a !#n< arc#t6

Ő megr#3ta 5e92t, de nem n23ett a 52r5i s3em2 e, pedig ke3e me!eg 2rint2s2t 2re3te6 H Nem, nem a te hi #d6 H J!<an sok mondani%a!49a %o!t 2s nem tudta, ho! ke3d9e6 'őt m2g a3t sem tudta, hog< a 52r5i mit akar ha!!ani6 &ank megk:nn<Atette a do!g#t6 H 832rt 2n to%# ra is s3eret!ek, ha te nem is akarod H mondta, s meg5ogta 'a!!< #!!#t, aki most k2n<te!en %o!t a s3em2 e n23ni6 8mit a 52r5i s3em2 en !#tott, a3 s3ere!em %o!t6 "saknem e!#9u!t a megk:nn<e =!2stő!, me!< eg2s3 !2n<2t e!t:!t:tte6 H ;#r nem akarom, hog< ne s3eress2! H mondta %2g=! #tran, ahog< a 52r5itő! tanu!ta, 2s a s3em2 e n23ett6 H E32rt 9:ttem %iss3a6 Ő 4!intott, megcs4ko!ta, s e3 maga %o!t a menn<ei :r:m Ag2rete6 H @<ere, =!9 !e a 5a a!# H mondta a 52r5i6 H Bes32!het=nk, amAg 2n do!go3om6 Van %a!ami k=!:n:s mondani%a!4dR 'a!!< Ig< 2re3te, hog< a s3A%e kiugrik a he!<2 ő!6 H E3t a micsod#t most tes3ed 5e!, %ag< most s3eded !eR 8 52r5i e!%ig<orodott6 H Gi!!< em!Atette, hog< mit tettek a 5#dda! H mondta, amAg #tment a 5=%:n6 H Nem akartam, hog< erre 9:99 ha3a6 H "sa!4d#st oko3ott %o!na, ha nem csin#!nak %a!ami kis heccet H mondta 'a!!<, amikor meg#!!tak a 5a a!att6 H E3 m#r hag<om#n<6 8 52r5i 5:!n<I!t, hog< !ehI33on eg< 5eh2r papArcsAkot6 H $tt !es3e! 9:%őre, hog< !#sd, %a9on megtes3ik.eR Ő nem %#!as3o!t6 02pte!en %o!t r#6 &a Jak%i!!e. en !enne, a32rt 5oh#s3kodna, hog< &ankke!, "atherine.ne! 2s Gi!!<%e! !eg<en eg<=tt a r2gi %iktori#nus h#3 an6 ;#sk2nt nem !enne 2rte!me6 &ank a e#!!4 cs:nd en megker=!te a 5#t, ma9d n2h#n< perc mI!%a ism2t %iss3at2rt, s a !#n< m2g mindig a33a! k=s3k:d:tt, hog< mit %#!as3o!9on6 Ss3re%ette, hog< remeg, !e%ette pu!4%er2t, 2s #thI3ta a 5e92n6 Ő e!etemette arc#t a g<ap9I a, s es3A%ta a 52r5i i!!at#t6 ;eg ke!! mondania neki, gondo!ta %2g=!6 ;ost, amAg a ke3e kis3a adAt9a a ha9#t a pu!4%er ő! 2s 5e!g<űri annak u99#t6 8 52r5i A3ik enne6 H &a %iss3a%onhatn2k mindent, amit mondtam, Ig< megtenn2m H s34!t %2g=! n<A!tan 2s ecs=!etesen6 H 8 kor# i 2!etem t2ged sose 2rdeke!t6 ;#r r2g tI! ke!!ett %o!na tenni magamat e3eken a pro !2m#kon6 H 8 do!gok nem o!<an eg<s3erűek, s3ere!mem H mondta a 52r5i g<:ng2den, 2s mag#ho3 :!e!te6 H 8mit a mI!t h2ten mondtam, a3t nem Ig< gondo!tamL H >e igen H mondta &ank 2s nekidő!t a 5a t:r3s2nek6 H ;ondtad 2s Ig< is gondo!tad6 'a!!< m2!< !2!eg3etet %ett6 H 834ta minden meg%#!to3ott H mondta 2s a 52r5i i3mos test2he3 dő!t6 H ;#r eg2s3en m#sk2nt 2r3ek, mint a3 uto!s4 ta!#!ko3#sunk a!ka!m#%a!6 H ;i a3 a 5ontos do!og, amitő! a %2!em2n<ed meg%#!to3ottR H Eg< #!!4 h2ten #t a !id2rces #!om n2!k=! a!udtam6 H E3 %a!4 an csoda %o!t6 Lega!# is :t hoss3I 2% ut#n annak tűnt6 H 83t akarod mondani, hog< e!mI!tR

8 !#n< s3A%e nag<ot do ant, s megn<ugodott, amikor 2re3te, hog< kihe3 is simu!6 &ank %o!t a3, a3 ő meg ocs#t4 s3A%2%e! 2s eg< s3ent t=re!m2%e!6 Erre n2ha nag< s3=ks2g %o!t6 H 'a!!<R H &m.mR H 8 !id2rces #!om te!9esen e!mI!tR H k2rde3te a 52r5i 5o9tott hangon6 H 83t his3em, igen H suttogta ő6 H Og< %2!em a3on an, hog< e3 most m#r nem s3#mAt6 H ;i2rtR H 832rt, mert s3eret!ek, 2s mert tudom, hog< #rmi is t:rt2nik, %e!ed s3eretn2k 2!ni6 H Erre te!9esen magadt4! 9:tt2! r#R H k2rde3te &ank ha!kan6 'a!!< megr#3ta a 5e92t 2s a9k#t a 52r5i #!!#ho3 2rintette6 H Nem6 1e %e!em %o!t#! %2gig6 8 52r5i meg2rtette, s most m#r i3tos is %o!t a an, hog< iga3a %o!t, amikor arra %#rt, hog< a !#n< maga ta!#!9a meg a 2k292t6 H Ss mostR H 1ess2kR H ;i %an, ha a !id2rces #!om %iss3at2rR 'a!!< nag<ot n<e!t6 H &a %iss3at2r, tudni 5ogom, hog< te me!!ettem %ag< 2s #tsegAtes3 ra9ta6 H E3t m#r a mI!t h2ten is tudnod ke!!ett %o!na H mondta &ank, 2s g<:ng2den harapd#!ta a n<ak#t6 H &a e3 most eg< o!<an TNem megmondtamRU do!og akar !enni, akkor meg os3ork#n<o!!ak6 8 52r5i csak ne%etett 2s megcs4ko!ta6 83 ős3i ho!d !assan eme!kedett a mag#n<osan #!!4 %ada!ma5a 5:!2, s ha!%#n< 52n<2 en eg< 52r5i :!e!t eg< nőt, akit s3eretett, 2s a cs4k9uk :r:m:k Ag2rete %o!t6 E3 %o!t a3 uto!s4 a!ka!om, hog< a B!ossom Lane %2g2n #!!4 h#3 an a!udtak eg<=tt6 ;#snap eg< !2!eg3ete!#!!At4 g<ors utat tettek Ne%ad# a, s a ki!enc%en2%es %iktori#nus h#3 a t2rtek %iss3a, aho! eg<=tt pr4 #!tak 5e!!opakodni a recsegő !2pcsők:n6 Gi!!< 2s "atherine a3on an H akik m#r %#rt#k őket 2s e!őre 5:!s3ere!ke3tek H most te!9es erő%e! e!ke3dt2k a3 =nnep!2st a !2pcső5ordu!4 an, s tetőtő! ta!pig te!es34rt#k kon5etti%e! a3 I9 p#rt6 ^g< 5ek=dtek !e, s m#r 52n<es nappa! %o!t, amikor &ank megk2rte 'a!!<t, hog< s3a adAtsa meg a kon5ettitő!6 Ő csak moso!<gott 2s a3t mondta neki, teg<e meg maga6 Bo!ond 'a!!< nem %o!t t: 26 Eg< nag< kartondo o3 %o!t a h#ts4 %erand#n6 Gi!!< hag<ta ott a33a!, hog< r2gi ruh#kat 2s takar4kat rak9anak e!e6 &o!mikat g<ű9t:tt a '3eg2n<ek Jtthona s3#m#ra, me!< csak n2h#n< h#3t:m n<ire %o!t a den%eri n2pkon<h#t4!6 'a!!< gondosan :ss3eha9totta a csuk!<#s k:pen<t, me!< ann<ira 2!ete r2s32%2 %#!t, 2s e!etette a do o3 a6 H Bi3tos %ag< e enR H k2rde3te &ank a %#!!a m:g=!6 'a!!< nem gondo!ta, hog< m#r ha3at2rt6 0iss2 h#tr#!t, mAg e!e=tk:3:tt a 52r5i a, s megn<ugodott, amikor meg:!e!hette6

H Bi3tos %ag<ok H 5e!e!te ha!kan6 H S!etemnek e3 a r2s3e nem !2te3ik t: 26 H 83t akarod mondani, hog< a Bo!ond 'a!!< csup#n mAtos3 %o!tR 8 !#n< megr#3ta s o!da!t ha9totta 5e92t6 H Nem, s3ere!mem H mondta 2s g<orsan megcs4ko!ta a 52r5it6 H 8 Bo!ond 'a!!< legenda %o!t6 &ank g<:ng2den mag#ho3 :!e!te 2s ne%etett6 Ő pedig megharapta a 52r5i a!s4 a9k#t6 E3t a3on an nem =ntet2snek s3#nta6