You are on page 1of 1

__________________________________

( prezime, ime oca i ime)
__________________________________
Adresa
__________________________________
Broj telefona
PRVOSTEPENOJ STAMBENOJ KOMISIJI
OPŠTINA FOČA
PREDMET:Prijava na konkurs za stambeno zbrinjavanje.
U skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida
podnosim prijavu na konkurs kao_____________________________________.
Opredjeljujem se da se moje stambeno pitanje riješi na sledeći način________________________
______________________________________________________________________________.
Uz prijavu na konkurs prilažem (zaokružiti broj ispred priloga koji se prilaže):
1.konačno rješenje o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca,
2.konačno rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida,
3.za stambenu situaciju_____________________________________________________
4.konačno rješenje o utvrđivanju statusa borca,
5.kućnu listu,
6.za zdravstvenu situaciju___________________________________________________
7.za socijalnu situaciju_____________________________________________________
8.za status civilne žrtve rata- konačno rješenje o utvrđivanju statusa,
9.za izbjeglice i ras. lica- uvjerenje o stanju imovine,
10.izjava da nije naplaćena ratna materijalna šteta,
Pored navedene dokumentacije prilažem_______________________________________________
________________________________________________________ u svrhu dokazivanja______
_______________________________________________________________________________
Foča, _______________2007 godine

Podpis podnosioca,
________________